make update-po and fix uk.po
[apps/madmutt.git] / po / bg.po
1 # This file was translated by Velko Hristov
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Velko Hristov <hristov@informatik.hu-berlin.de>, 2003.
4 #
5 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
6 # todo: overflow, certfile
7 # todo: matching - "ñúâïàäàùè" èëè "îòãîâàðÿùè íà"?
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
14 "Last-Translator: \n"
15 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: account.c:164
21 #, c-format
22 msgid "Username at %s: "
23 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
24
25 #: account.c:221
26 #, c-format
27 msgid "Password for %s@%s: "
28 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
29
30 #: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
31 #: recvattach.c:58
32 msgid "Exit"
33 msgstr "Èçõîä"
34
35 #: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
36 #: postpone.c:47
37 msgid "Del"
38 msgstr "Èçòð."
39
40 #: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
41 msgid "Undel"
42 msgstr "Âúçñò."
43
44 #: alias.c:40
45 msgid "Select"
46 msgstr "Èçáîð"
47
48 #: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
49 #: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
50 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
51 #: recvattach.c:62 smime.c:438
52 msgid "Help"
53 msgstr "Ïîìîù"
54
55 #: alias.c:238
56 msgid "Alias as: "
57 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
58
59 #: alias.c:243
60 msgid "You already have an alias defined with that name!"
61 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
62
63 #: alias.c:250
64 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
65 msgstr ""
66 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
67
68 #: alias.c:273
69 msgid "Address: "
70 msgstr "Àäðåñ:"
71
72 #: alias.c:281 send.c:198
73 #, c-format
74 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
75 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
76
77 #: alias.c:293
78 msgid "Personal name: "
79 msgstr "Èìå:"
80
81 #: alias.c:301
82 #, c-format
83 msgid "[%s = %s] Accept?"
84 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
85
86 #: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
87 #: recvattach.c:491 recvattach.c:516
88 msgid "Save to file: "
89 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
90
91 #: alias.c:330
92 msgid "Alias added."
93 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
94
95 #: alias.c:646
96 msgid "You have no aliases!"
97 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
98
99 #: alias.c:658
100 msgid "Aliases"
101 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
102
103 #: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
104 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
105 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
106
107 #: attach.c:122
108 #, c-format
109 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
110 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
111
112 #: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
113 #: curs_lib.c:432
114 #, c-format
115 msgid "Error running \"%s\"!"
116 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
117
118 #: attach.c:137
119 msgid "Failure to open file to parse headers."
120 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
121
122 #: attach.c:165
123 msgid "Failure to open file to strip headers."
124 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
125
126 #: attach.c:174
127 #, fuzzy
128 msgid "Failure to rename file."
129 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
130
131 #: attach.c:187
132 #, c-format
133 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
134 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
135
136 #: attach.c:243
137 #, c-format
138 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
139 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
140
141 #: attach.c:261
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap edit entry for %s"
144 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
145
146 #: attach.c:415
147 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
148 msgstr ""
149 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
150
151 #: attach.c:427
152 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
153 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
154
155 #: attach.c:511
156 msgid "Cannot create filter"
157 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
158
159 #: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
160 #: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
161 msgid "Can't create filter"
162 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
163
164 #: attach.c:790
165 msgid "Write fault!"
166 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
167
168 #: attach.c:1016
169 msgid "I don't know how to print that!"
170 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
171
172 #: browser.c:51
173 msgid "Chdir"
174 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
175
176 #: browser.c:52 browser.c:64
177 msgid "Mask"
178 msgstr "Ìàñêà"
179
180 #: browser.c:60
181 msgid "List"
182 msgstr ""
183
184 #: browser.c:61
185 msgid "Subscribe"
186 msgstr ""
187
188 #: browser.c:62
189 #, fuzzy
190 msgid "Unsubscribe"
191 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
192
193 #: browser.c:63 curs_main.c:398
194 msgid "Catchup"
195 msgstr ""
196
197 #: browser.c:530 browser.c:1201
198 #, c-format
199 msgid "%s is not a directory."
200 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
201
202 #: browser.c:709
203 msgid "Subscribed newsgroups"
204 msgstr ""
205
206 #: browser.c:711
207 #, c-format
208 msgid "Newsgroups on server [%s]"
209 msgstr ""
210
211 #: browser.c:717
212 #, c-format
213 msgid "Mailboxes [%d]"
214 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
215
216 #: browser.c:723
217 #, c-format
218 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
219 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
220
221 #: browser.c:727
222 #, c-format
223 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
224 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
225
226 #: browser.c:740
227 msgid "Can't attach a directory!"
228 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
229
230 #: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
231 msgid "No files match the file mask"
232 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
233
234 #: browser.c:1071
235 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
236 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
237
238 #: browser.c:1091
239 #, fuzzy
240 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
241 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
242
243 #: browser.c:1112
244 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
245 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
246
247 #: browser.c:1119
248 #, c-format
249 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
250 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
251
252 #: browser.c:1132
253 msgid "Mailbox deleted."
254 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
255
256 #: browser.c:1139
257 msgid "Mailbox not deleted."
258 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
259
260 #: browser.c:1164
261 msgid "Chdir to: "
262 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
263
264 #: browser.c:1189 browser.c:1255
265 msgid "Error scanning directory."
266 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
267
268 #: browser.c:1212
269 msgid "File Mask: "
270 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
271
272 #: browser.c:1280
273 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
274 msgstr ""
275 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
276 "(n)?"
277
278 #: browser.c:1283
279 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
280 msgstr ""
281 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
282
283 #: browser.c:1284
284 msgid "dazn"
285 msgstr "dazn"
286
287 #: browser.c:1349
288 msgid "New file name: "
289 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
290
291 #: browser.c:1378
292 msgid "Can't view a directory"
293 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
294
295 #: browser.c:1395
296 msgid "Error trying to view file"
297 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
298
299 #: browser.c:1477
300 #, c-format
301 msgid "Subscribe pattern: "
302 msgstr ""
303
304 #: browser.c:1479
305 #, fuzzy, c-format
306 msgid "Unsubscribe pattern: "
307 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
308
309 #: browser.c:1496
310 #, fuzzy
311 msgid "No newsgroups match the mask"
312 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
313
314 #: buffy.c:514
315 msgid "New mail in "
316 msgstr "Íîâè ïèñìà â "
317
318 #: color.c:312
319 #, c-format
320 msgid "%s: color not supported by term"
321 msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
322
323 #: color.c:318
324 #, c-format
325 msgid "%s: no such color"
326 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
327
328 #: color.c:363 color.c:544 color.c:554
329 #, c-format
330 msgid "%s: no such object"
331 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
332
333 #: color.c:369
334 #, c-format
335 msgid "%s: command valid only for index object"
336 msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
337
338 #: color.c:376
339 #, c-format
340 msgid "%s: too few arguments"
341 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
342
343 #: color.c:535
344 msgid "Missing arguments."
345 msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
346
347 #: color.c:571 color.c:581
348 msgid "color: too few arguments"
349 msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
350
351 #: color.c:606
352 msgid "mono: too few arguments"
353 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
354
355 #: color.c:625
356 #, c-format
357 msgid "%s: no such attribute"
358 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
359
360 #: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
361 msgid "too few arguments"
362 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
363
364 #: color.c:672 hook.c:86
365 msgid "too many arguments"
366 msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
367
368 #: color.c:688
369 msgid "default colors not supported"
370 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
371
372 #: commands.c:79 mbox.c:613
373 msgid "Could not create temporary file!"
374 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
375
376 #: commands.c:91
377 msgid "Cannot create display filter"
378 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
379
380 #: commands.c:122
381 msgid "Verify PGP signature?"
382 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
383
384 #: commands.c:153
385 msgid "Could not copy message"
386 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
387
388 #: commands.c:193
389 msgid "S/MIME signature successfully verified."
390 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
391
392 #: commands.c:195
393 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
394 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
395
396 #: commands.c:199 commands.c:210
397 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
398 msgstr ""
399
400 #: commands.c:201
401 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
402 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
403
404 #: commands.c:207
405 msgid "PGP signature successfully verified."
406 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
407
408 #: commands.c:212
409 msgid "PGP signature could NOT be verified."
410 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
411
412 #: commands.c:233
413 msgid "Command: "
414 msgstr "Êîìàíäà: "
415
416 #: commands.c:252 recvcmd.c:140
417 msgid "Bounce message to: "
418 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
419
420 #: commands.c:254 recvcmd.c:142
421 msgid "Bounce tagged messages to: "
422 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
423
424 #: commands.c:267 recvcmd.c:150
425 msgid "Error parsing address!"
426 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
427
428 #: commands.c:275 recvcmd.c:158
429 #, c-format
430 msgid "Bad IDN: '%s'"
431 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
432
433 #: commands.c:286 recvcmd.c:172
434 #, c-format
435 msgid "Bounce message to %s"
436 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
437
438 #: commands.c:286 recvcmd.c:172
439 #, c-format
440 msgid "Bounce messages to %s"
441 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
442
443 #: commands.c:300 recvcmd.c:187
444 msgid "Message not bounced."
445 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
446
447 #: commands.c:300 recvcmd.c:187
448 msgid "Messages not bounced."
449 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
450
451 #: commands.c:310 recvcmd.c:204
452 msgid "Message bounced."
453 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
454
455 #: commands.c:310 recvcmd.c:204
456 msgid "Messages bounced."
457 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
458
459 #: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
460 msgid "Can't create filter process"
461 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
462
463 #: commands.c:456
464 msgid "Pipe to command: "
465 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
466
467 #: commands.c:470
468 msgid "No printing command has been defined."
469 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
470
471 #: commands.c:475
472 msgid "Print message?"
473 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
474
475 #: commands.c:475
476 msgid "Print tagged messages?"
477 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
478
479 #: commands.c:482
480 msgid "Message printed"
481 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
482
483 #: commands.c:482
484 msgid "Messages printed"
485 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
486
487 #: commands.c:484
488 msgid "Message could not be printed"
489 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
490
491 #: commands.c:485
492 msgid "Messages could not be printed"
493 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
494
495 #: commands.c:495
496 #, fuzzy
497 msgid ""
498 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
499 "(p)am?: "
500 msgstr ""
501 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
502 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
503
504 #: commands.c:498
505 #, fuzzy
506 msgid ""
507 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
508 "am?: "
509 msgstr ""
510 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
511 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
512
513 #: commands.c:499
514 #, fuzzy
515 msgid "dfrsotuzcp"
516 msgstr "dfrsotuzc"
517
518 #: commands.c:555
519 msgid "Shell command: "
520 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
521
522 #: commands.c:696
523 #, c-format
524 msgid "Decode-save%s to mailbox"
525 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
526
527 #: commands.c:697
528 #, c-format
529 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
530 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
531
532 #: commands.c:698
533 #, c-format
534 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
535 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
536
537 #: commands.c:699
538 #, c-format
539 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
540 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
541
542 #: commands.c:700
543 #, c-format
544 msgid "Save%s to mailbox"
545 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
546
547 #: commands.c:700
548 #, c-format
549 msgid "Copy%s to mailbox"
550 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
551
552 #: commands.c:701
553 msgid " tagged"
554 msgstr " ìàðêèðàí"
555
556 #: commands.c:766
557 #, c-format
558 msgid "Copying to %s..."
559 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
560
561 #: commands.c:888
562 #, c-format
563 msgid "Convert to %s upon sending?"
564 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
565
566 #: commands.c:898
567 #, c-format
568 msgid "Content-Type changed to %s."
569 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
570
571 #: commands.c:902
572 #, c-format
573 msgid "Character set changed to %s; %s."
574 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
575
576 #: commands.c:904
577 msgid "not converting"
578 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
579
580 #: commands.c:904
581 msgid "converting"
582 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
583
584 #: compose.c:56
585 msgid "There are no attachments."
586 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
587
588 #: compose.c:113 compose.c:126
589 msgid "Send"
590 msgstr "Èçïðàùàíå"
591
592 #: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
593 msgid "Abort"
594 msgstr "Îòêàç"
595
596 #: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
597 msgid "Attach file"
598 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
599
600 #: compose.c:119 compose.c:131
601 msgid "Descrip"
602 msgstr "Îïèñàíèå"
603
604 #: compose.c:167
605 msgid "Sign, Encrypt"
606 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
607
608 #: compose.c:169
609 msgid "Encrypt"
610 msgstr "Øèôðîâàíå"
611
612 #: compose.c:171
613 msgid "Sign"
614 msgstr "Ïîäïèñ"
615
616 #: compose.c:173
617 msgid "Clear"
618 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
619
620 #: compose.c:179
621 #, fuzzy
622 msgid " (inline)"
623 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
624
625 #: compose.c:181
626 msgid " (PGP/MIME)"
627 msgstr ""
628
629 #: compose.c:189 compose.c:194
630 #, fuzzy
631 msgid "     sign as: "
632 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
633
634 #: compose.c:190 compose.c:195
635 msgid "<default>"
636 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
637
638 #: compose.c:202
639 msgid "Encrypt with: "
640 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
641
642 #: compose.c:251
643 #, c-format
644 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
645 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
646
647 #: compose.c:257
648 #, c-format
649 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
650 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
651
652 #: compose.c:316
653 msgid "-- Attachments"
654 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
655
656 #: compose.c:343
657 #, c-format
658 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
659 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
660
661 #: compose.c:365
662 msgid "You may not delete the only attachment."
663 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
664
665 #: compose.c:722 send.c:1570
666 #, c-format
667 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
668 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
669
670 #: compose.c:803
671 msgid "Attaching selected files..."
672 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
673
674 #: compose.c:815
675 #, c-format
676 msgid "Unable to attach %s!"
677 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
678
679 #: compose.c:838
680 msgid "Open mailbox to attach message from"
681 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
682
683 #: compose.c:846
684 #, fuzzy
685 msgid "Open newsgroup to attach message from"
686 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
687
688 #: compose.c:897
689 msgid "No messages in that folder."
690 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
691
692 #: compose.c:908
693 msgid "Tag the messages you want to attach!"
694 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
695
696 #: compose.c:936
697 msgid "Unable to attach!"
698 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
699
700 #: compose.c:986
701 msgid "Recoding only affects text attachments."
702 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
703
704 #: compose.c:991
705 msgid "The current attachment won't be converted."
706 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
707
708 #: compose.c:993
709 msgid "The current attachment will be converted."
710 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
711
712 #: compose.c:1063
713 msgid "Invalid encoding."
714 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
715
716 #: compose.c:1087
717 msgid "Save a copy of this message?"
718 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
719
720 #: compose.c:1143
721 msgid "Rename to: "
722 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
723
724 #: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
725 #, c-format
726 msgid "Can't stat %s: %s"
727 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
728
729 #: compose.c:1173
730 msgid "New file: "
731 msgstr "Íîâ ôàéë: "
732
733 #: compose.c:1185
734 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
735 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
736
737 #: compose.c:1191
738 #, c-format
739 msgid "Unknown Content-Type %s"
740 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
741
742 #: compose.c:1202
743 #, c-format
744 msgid "Can't create file %s"
745 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
746
747 #: compose.c:1210
748 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
749 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
750
751 #: compose.c:1281
752 msgid "Postpone this message?"
753 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
754
755 #: compose.c:1337
756 msgid "Write message to mailbox"
757 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
758
759 #: compose.c:1339
760 #, c-format
761 msgid "Writing message to %s ..."
762 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
763
764 #: compose.c:1348
765 msgid "Message written."
766 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
767
768 #: compose.c:1359
769 #, fuzzy
770 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
771 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
772
773 #: compose.c:1383
774 #, fuzzy
775 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
776 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
777
778 #: compress.c:203 mbox.c:521
779 msgid "Mailbox was corrupted!"
780 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
781
782 #: compress.c:230
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "Decompressing %s..."
785 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
786
787 #: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
788 msgid "Unable to lock mailbox!"
789 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
790
791 #: compress.c:254
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "echo Decompressing %s..."
794 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
795
796 #: compress.c:265
797 #, c-format
798 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
799 msgstr ""
800
801 #: compress.c:349 compress.c:421
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "Compressing %s..."
804 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
805
806 #: compress.c:376 compress.c:451
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "echo Compressing %s..."
809 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
810
811 #: compress.c:381
812 #, c-format
813 msgid ""
814 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
815 "kept!\n"
816 msgstr ""
817
818 #: compress.c:423
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "Compressed-appending to %s..."
821 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
822
823 #: compress.c:453
824 #, c-format
825 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
826 msgstr ""
827
828 #: compress.c:460
829 #, c-format
830 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
831 msgstr ""
832
833 #: crypt.c:68
834 #, c-format
835 msgid " (current time: %c)"
836 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
837
838 #: crypt.c:74
839 #, c-format
840 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
841 msgstr ""
842
843 #: crypt.c:90
844 msgid "Passphrase(s) forgotten."
845 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
846
847 #: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
848 msgid "Invoking PGP..."
849 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
850
851 #: crypt.c:159
852 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
853 msgstr ""
854
855 #: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
856 msgid "Mail not sent."
857 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
858
859 #: crypt.c:388
860 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
861 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
862
863 #: crypt.c:591 crypt.c:630
864 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
865 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
866
867 #: crypt.c:613 crypt.c:649
868 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
869 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
870
871 #: crypt.c:765
872 msgid ""
873 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
874 "\n"
875 msgstr ""
876 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
877 "\n"
878
879 #: crypt.c:782
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
883 "\n"
884 msgstr ""
885 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
886 "\n"
887
888 #: crypt.c:817
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
892 "\n"
893 msgstr ""
894 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
895 "\n"
896
897 #: crypt.c:829
898 msgid ""
899 "[-- The following data is signed --]\n"
900 "\n"
901 msgstr ""
902 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
903 "\n"
904
905 #: crypt.c:835
906 msgid ""
907 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
908 "\n"
909 msgstr ""
910 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
911 "\n"
912
913 #: crypt.c:842
914 msgid ""
915 "\n"
916 "[-- End of signed data --]\n"
917 msgstr ""
918 "\n"
919 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
920
921 #: cryptglue.c:82
922 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
923 msgstr ""
924
925 #: cryptglue.c:106
926 #, fuzzy
927 msgid "Invoking S/MIME..."
928 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
929
930 #: crypt-gpgme.c:327
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
933 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
934
935 #: crypt-gpgme.c:335
936 #, c-format
937 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
938 msgstr ""
939
940 #: crypt-gpgme.c:353
941 #, c-format
942 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
943 msgstr ""
944
945 #: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "error allocating data object: %s\n"
948 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
949
950 #: crypt-gpgme.c:446
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "error rewinding data object: %s\n"
953 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
954
955 #: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "error reading data object: %s\n"
958 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
959
960 #: crypt-gpgme.c:562
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
963 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
964
965 #: crypt-gpgme.c:599
966 #, c-format
967 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
968 msgstr ""
969
970 #: crypt-gpgme.c:608
971 #, c-format
972 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
973 msgstr ""
974
975 #: crypt-gpgme.c:618
976 #, c-format
977 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
978 msgstr ""
979
980 #: crypt-gpgme.c:659
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "error encrypting data: %s\n"
983 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
984
985 #: crypt-gpgme.c:751
986 #, fuzzy, c-format
987 msgid "error signing data: %s\n"
988 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
989
990 #: crypt-gpgme.c:939
991 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
992 msgstr ""
993
994 #: crypt-gpgme.c:947
995 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
996 msgstr ""
997
998 #: crypt-gpgme.c:953
999 #, fuzzy
1000 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1001 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
1002
1003 #: crypt-gpgme.c:967
1004 msgid "Warning: The signature expired at: "
1005 msgstr ""
1006
1007 #: crypt-gpgme.c:973
1008 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:977
1012 #, fuzzy
1013 msgid "The CRL is not available\n"
1014 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:982
1017 msgid "Available CRL is too old\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: crypt-gpgme.c:987
1021 msgid "A policy requirement was not met\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:995
1025 msgid "A system error occurred"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Fingerprint: "
1031 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
1032
1033 #: crypt-gpgme.c:1083
1034 msgid ""
1035 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1036 "as shown above\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: crypt-gpgme.c:1089
1040 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: crypt-gpgme.c:1093
1044 msgid ""
1045 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1046 "above\n"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: crypt-gpgme.c:1161
1050 msgid "Error getting key information: "
1051 msgstr ""
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1054 msgid "Good signature from: "
1055 msgstr ""
1056
1057 #: crypt-gpgme.c:1176
1058 msgid "                aka: "
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1062 msgid "            created: "
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1188
1066 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #: crypt-gpgme.c:1210
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Error checking signature"
1072 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
1073
1074 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
1075 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: crypt-gpgme.c:1261
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1081 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
1082
1083 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
1084 #, fuzzy
1085 msgid ""
1086 "[-- End signature information --]\n"
1087 "\n"
1088 msgstr ""
1089 "\n"
1090 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
1091
1092 #: crypt-gpgme.c:1407
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid ""
1095 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1096 "\n"
1097 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1098
1099 #: crypt-gpgme.c:1878
1100 #, c-format
1101 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: crypt-gpgme.c:1921
1105 msgid "Error: copy data failed\n"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
1109 msgid ""
1110 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1111 "\n"
1112 msgstr ""
1113 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
1114 "\n"
1115
1116 #: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
1117 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1118 msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
1119
1120 #: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
1121 msgid ""
1122 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1123 "\n"
1124 msgstr ""
1125 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1126 "\n"
1127
1128 #: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
1129 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1130 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
1131
1132 #: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
1133 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1134 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
1135
1136 #: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
1137 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1138 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1139
1140 #: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
1141 msgid ""
1142 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1143 "\n"
1144 msgstr ""
1145 "[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
1146 "\n"
1147
1148 #: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
1149 msgid ""
1150 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1151 "\n"
1152 msgstr ""
1153 "[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
1154 "\n"
1155
1156 #: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
1157 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1158 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1159
1160 #: crypt-gpgme.c:2040
1161 #, fuzzy
1162 msgid ""
1163 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1164 "\n"
1165 msgstr ""
1166 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1167 "\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
1170 msgid ""
1171 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1172 "\n"
1173 msgstr ""
1174 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1175 "\n"
1176
1177 #: crypt-gpgme.c:2063
1178 #, fuzzy
1179 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1180 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1181
1182 #: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
1183 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1184 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1185
1186 #: crypt-gpgme.c:2102
1187 #, fuzzy
1188 msgid ""
1189 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1190 "\n"
1191 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:2103
1194 #, fuzzy
1195 msgid ""
1196 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1197 "\n"
1198 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1199
1200 #: crypt-gpgme.c:2130
1201 #, fuzzy
1202 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1203 msgstr ""
1204 "\n"
1205 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1206
1207 #: crypt-gpgme.c:2131
1208 #, fuzzy
1209 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1210 msgstr ""
1211 "\n"
1212 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1213
1214 #: crypt-gpgme.c:2678
1215 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: crypt-gpgme.c:2680
1219 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: crypt-gpgme.c:2685
1223 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: crypt-gpgme.c:2757
1227 msgid " aka ......: "
1228 msgstr ""
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2757
1231 msgid "Name ......: "
1232 msgstr ""
1233
1234 #: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
1235 #, fuzzy
1236 msgid "[Invalid]"
1237 msgstr "Íåâàëèäåí   "
1238
1239 #: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "Valid From : %s\n"
1242 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "Valid To ..: %s\n"
1247 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1248
1249 #: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
1250 #, c-format
1251 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
1255 #, c-format
1256 msgid "Key Usage .: "
1257 msgstr ""
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
1260 #, fuzzy
1261 msgid "encryption"
1262 msgstr "Øèôðîâàíå"
1263
1264 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
1265 #: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
1266 msgid ", "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
1270 msgid "signing"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
1274 msgid "certification"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: crypt-gpgme.c:2852
1278 #, c-format
1279 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: crypt-gpgme.c:2858
1283 #, c-format
1284 msgid "Issued By .: "
1285 msgstr ""
1286
1287 #: crypt-gpgme.c:2874
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1290 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1291
1292 #: crypt-gpgme.c:2877
1293 #, fuzzy
1294 msgid "[Revoked]"
1295 msgstr "Àíóëèðàí   "
1296
1297 #: crypt-gpgme.c:2885
1298 #, fuzzy
1299 msgid "[Expired]"
1300 msgstr "Èçòåêúë   "
1301
1302 #: crypt-gpgme.c:2889
1303 msgid "[Disabled]"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
1307 msgid "Can't create temporary file"
1308 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
1309
1310 #: crypt-gpgme.c:2970
1311 #, fuzzy
1312 msgid "Collecting data..."
1313 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
1314
1315 #: crypt-gpgme.c:2993
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1318 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
1319
1320 #: crypt-gpgme.c:3001
1321 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
1325 #, c-format
1326 msgid "Key ID: 0x%s"
1327 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1328
1329 #: crypt-gpgme.c:3087
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "gpgme_new failed: %s"
1332 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
1333
1334 #: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
1335 #, c-format
1336 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
1340 #, c-format
1341 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: crypt-gpgme.c:3269
1345 #, fuzzy
1346 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1347 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
1348
1349 #: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
1350 #: smime.c:433
1351 msgid "Exit  "
1352 msgstr "Èçõîä"
1353
1354 #: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
1355 msgid "Select  "
1356 msgstr "Èçáîð "
1357
1358 #: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
1359 msgid "Check key  "
1360 msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
1361
1362 #: crypt-gpgme.c:3320
1363 #, fuzzy
1364 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1365 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1366
1367 #: crypt-gpgme.c:3322
1368 #, fuzzy
1369 msgid "PGP keys matching"
1370 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1371
1372 #: crypt-gpgme.c:3324
1373 #, fuzzy
1374 msgid "S/MIME keys matching"
1375 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
1376
1377 #: crypt-gpgme.c:3326
1378 #, fuzzy
1379 msgid "keys matching"
1380 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1381
1382 #: crypt-gpgme.c:3329
1383 #, c-format
1384 msgid "%s <%s>."
1385 msgstr ""
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3331
1388 #, c-format
1389 msgid "%s \"%s\"."
1390 msgstr ""
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
1393 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1394 msgstr ""
1395 "Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
1396 "àíóëèðàí."
1397
1398 #: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
1399 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1400 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
1401
1402 #: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
1403 msgid "ID has undefined validity."
1404 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
1405
1406 #: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
1407 msgid "ID is not valid."
1408 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
1409
1410 #: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
1411 msgid "ID is only marginally valid."
1412 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
1413
1414 #: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
1415 #, c-format
1416 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1417 msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
1418
1419 #: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
1420 #, c-format
1421 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1422 msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
1423
1424 #: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
1425 #, c-format
1426 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1427 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
1428
1429 #: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
1430 #, c-format
1431 msgid "Enter keyID for %s: "
1432 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
1433
1434 #: crypt-gpgme.c:3832
1435 #, fuzzy
1436 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1437 msgstr ""
1438 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1439
1440 #: crypt-gpgme.c:3833
1441 #, fuzzy
1442 msgid "esabpfc"
1443 msgstr "esabf"
1444
1445 #: crypt-gpgme.c:3837
1446 #, fuzzy
1447 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1448 msgstr ""
1449 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1450
1451 #: crypt-gpgme.c:3838
1452 #, fuzzy
1453 msgid "esabmfc"
1454 msgstr "esabf"
1455
1456 #: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
1457 msgid "Sign as: "
1458 msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
1459
1460 #: curs_lib.c:177
1461 msgid "yes"
1462 msgstr "yes"
1463
1464 #: curs_lib.c:178
1465 msgid "no"
1466 msgstr "no"
1467
1468 #: curs_lib.c:267
1469 #, fuzzy
1470 msgid "Exit Mutt-ng?"
1471 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1472
1473 #: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
1474 msgid "unknown error"
1475 msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
1476
1477 #: curs_lib.c:408
1478 msgid "Press any key to continue..."
1479 msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
1480
1481 #: curs_lib.c:450
1482 msgid " ('?' for list): "
1483 msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
1484
1485 #: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
1486 msgid "No mailbox is open."
1487 msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
1488
1489 #: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
1490 msgid "There are no messages."
1491 msgstr "Íÿìà ïèñìà."
1492
1493 #: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
1494 msgid "Mailbox is read-only."
1495 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
1496
1497 #: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
1498 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1499 msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
1500
1501 #: curs_main.c:67
1502 msgid "No visible messages."
1503 msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
1504
1505 #: curs_main.c:247
1506 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1507 msgstr ""
1508 "Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
1509
1510 #: curs_main.c:254
1511 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1512 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
1513
1514 #: curs_main.c:258
1515 msgid "Changes to folder will not be written."
1516 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
1517
1518 #: curs_main.c:379 curs_main.c:392
1519 msgid "Quit"
1520 msgstr "Èçõîä"
1521
1522 #: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
1523 msgid "Save"
1524 msgstr "Çàïèñ"
1525
1526 #: curs_main.c:383 query.c:45
1527 msgid "Mail"
1528 msgstr "Íîâî"
1529
1530 #: curs_main.c:384 pager.c:1381
1531 msgid "Reply"
1532 msgstr "Îòãîâîð"
1533
1534 #: curs_main.c:385
1535 msgid "Group"
1536 msgstr "Ãðóï. îòã."
1537
1538 #: curs_main.c:396 pager.c:1388
1539 msgid "Post"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: curs_main.c:397 pager.c:1389
1543 #, fuzzy
1544 msgid "Followup"
1545 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
1546
1547 #: curs_main.c:496
1548 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1549 msgstr ""
1550 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
1551 "îñòàðåëè."
1552
1553 #: curs_main.c:500
1554 msgid "New mail in this mailbox."
1555 msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
1556
1557 #: curs_main.c:506
1558 msgid "Mailbox was externally modified."
1559 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
1560
1561 #: curs_main.c:631
1562 msgid "No tagged messages."
1563 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
1564
1565 #: curs_main.c:666 menu.c:858
1566 msgid "Nothing to do."
1567 msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
1568
1569 #: curs_main.c:757
1570 #, fuzzy
1571 msgid "Enter Message-ID: "
1572 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
1573
1574 #: curs_main.c:765
1575 msgid "Article has no parent reference!"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: curs_main.c:785
1579 #, fuzzy
1580 msgid "Message not visible in limited view."
1581 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1582
1583 #: curs_main.c:795
1584 #, c-format
1585 msgid "Article %s not found on server"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: curs_main.c:808
1589 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: curs_main.c:828
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Check for children of message..."
1595 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
1596
1597 #: curs_main.c:859
1598 msgid "Jump to message: "
1599 msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
1600
1601 #: curs_main.c:864
1602 msgid "Argument must be a message number."
1603 msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
1604
1605 #: curs_main.c:892
1606 msgid "That message is not visible."
1607 msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
1608
1609 #: curs_main.c:895
1610 msgid "Invalid message number."
1611 msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
1612
1613 #: curs_main.c:909 curs_main.c:1917 curs_main.c:1957 pager.c:2137 pager.c:2156
1614 #, fuzzy
1615 msgid "Deletion"
1616 msgstr "Èçòðèâàíå"
1617
1618 #: curs_main.c:912
1619 msgid "Delete messages matching: "
1620 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
1621
1622 #: curs_main.c:934
1623 msgid "No limit pattern is in effect."
1624 msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
1625
1626 #: curs_main.c:940
1627 #, c-format
1628 msgid "Limit: %s"
1629 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
1630
1631 #: curs_main.c:971
1632 msgid "Limit to messages matching: "
1633 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1634
1635 #: curs_main.c:992
1636 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: curs_main.c:1003
1640 #, fuzzy
1641 msgid "Quit Mutt-ng?"
1642 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1643
1644 #: curs_main.c:1079
1645 msgid "Tag messages matching: "
1646 msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1647
1648 #: curs_main.c:1089 curs_main.c:2270 curs_main.c:2297 pager.c:2504
1649 #: pager.c:2520
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Undeletion"
1652 msgstr "Âúçñò."
1653
1654 #: curs_main.c:1091
1655 msgid "Undelete messages matching: "
1656 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1657
1658 #: curs_main.c:1100
1659 msgid "Untag messages matching: "
1660 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1661
1662 #: curs_main.c:1183
1663 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1664 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1665
1666 #: curs_main.c:1185
1667 msgid "Open mailbox"
1668 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
1669
1670 #: curs_main.c:1195
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1673 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1674
1675 #: curs_main.c:1197
1676 msgid "Open newsgroup"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: curs_main.c:1233 mx.c:417 mx.c:557
1680 #, c-format
1681 msgid "%s is not a mailbox."
1682 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
1683
1684 #: curs_main.c:1337
1685 #, fuzzy
1686 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1687 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
1688
1689 #: curs_main.c:1369 curs_main.c:1399 curs_main.c:1807 curs_main.c:1837
1690 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
1691 msgid "Threading is not enabled."
1692 msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
1693
1694 #: curs_main.c:1381
1695 msgid "Thread broken"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: curs_main.c:1402
1699 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: curs_main.c:1405
1703 #, fuzzy
1704 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1705 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
1706
1707 #: curs_main.c:1416
1708 msgid "Threads linked"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: curs_main.c:1419
1712 msgid "No thread linked"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: curs_main.c:1436 curs_main.c:1459
1716 msgid "You are on the last message."
1717 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
1718
1719 #: curs_main.c:1443 curs_main.c:1484
1720 msgid "No undeleted messages."
1721 msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
1722
1723 #: curs_main.c:1477 curs_main.c:1500
1724 msgid "You are on the first message."
1725 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
1726
1727 #: curs_main.c:1573 pattern.c:1369
1728 msgid "Search wrapped to top."
1729 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
1730
1731 #: curs_main.c:1581 pattern.c:1380
1732 msgid "Search wrapped to bottom."
1733 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
1734
1735 #: curs_main.c:1626
1736 msgid "No new messages"
1737 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
1738
1739 #: curs_main.c:1627
1740 msgid "No unread messages"
1741 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
1742
1743 #: curs_main.c:1628
1744 msgid " in this limited view"
1745 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1746
1747 #: curs_main.c:1644 pager.c:2268
1748 msgid "Flagging"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: curs_main.c:1677 pager.c:2485
1752 msgid "Toggling"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: curs_main.c:1748
1756 msgid "No more threads."
1757 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
1758
1759 #: curs_main.c:1751
1760 msgid "You are on the first thread."
1761 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
1762
1763 #: curs_main.c:1823
1764 msgid "Thread contains unread messages."
1765 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
1766
1767 #: curs_main.c:2008
1768 msgid "Editing"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: curs_main.c:2144
1772 msgid "Marking as read"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: curs_main.c:2200 pager.c:2347 recvattach.c:1207
1776 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: curs_main.c:2206 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
1780 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: edit.c:40
1784 msgid ""
1785 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1786 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1787 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1788 "~f messages\tinclude messages\n"
1789 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1790 "~h\t\tedit the message header\n"
1791 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1792 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1793 "~p\t\tprint the message\n"
1794 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1795 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1796 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1797 "~u\t\trecall the previous line\n"
1798 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1799 "~w file\t\twrite message to file\n"
1800 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1801 "~?\t\tthis message\n"
1802 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1803 msgstr ""
1804 "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
1805 "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
1806 "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
1807 "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
1808 "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1809 "÷àñòè\n"
1810 "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
1811 "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
1812 "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1813 "÷àñòè\n"
1814 "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
1815 "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
1816 "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
1817 "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
1818 "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
1819 "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
1820 "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
1821 "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
1822 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
1823 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
1824
1825 #: edit.c:179
1826 #, c-format
1827 msgid "%d: invalid message number.\n"
1828 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
1829
1830 #: edit.c:309
1831 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1832 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
1833
1834 #: edit.c:362
1835 msgid "No mailbox.\n"
1836 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
1837
1838 #: edit.c:366
1839 msgid "Message contains:\n"
1840 msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
1841
1842 #: edit.c:370 edit.c:424
1843 msgid "(continue)\n"
1844 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
1845
1846 #: edit.c:382
1847 msgid "missing filename.\n"
1848 msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
1849
1850 #: edit.c:401
1851 msgid "No lines in message.\n"
1852 msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
1853
1854 #: edit.c:417
1855 #, c-format
1856 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1857 msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
1858
1859 #: edit.c:435
1860 #, c-format
1861 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1862 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
1863
1864 #: editmsg.c:70
1865 #, c-format
1866 msgid "could not create temporary folder: %s"
1867 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1868
1869 #: editmsg.c:82
1870 #, c-format
1871 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1872 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1873
1874 #: editmsg.c:101
1875 #, c-format
1876 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1877 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1878
1879 #: editmsg.c:114
1880 msgid "Message file is empty!"
1881 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
1882
1883 #: editmsg.c:120
1884 msgid "Message not modified!"
1885 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
1886
1887 #: editmsg.c:127
1888 #, c-format
1889 msgid "Can't open message file: %s"
1890 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
1891
1892 #: editmsg.c:133 editmsg.c:161
1893 #, c-format
1894 msgid "Can't append to folder: %s"
1895 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
1896
1897 #: editmsg.c:193
1898 #, c-format
1899 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1900 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
1901
1902 #: flags.c:336
1903 msgid "Set flag"
1904 msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
1905
1906 #: flags.c:336
1907 msgid "Clear flag"
1908 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
1909
1910 #: handler.c:905
1911 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1912 msgstr ""
1913 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
1914 "íà ïèñìîòî --]\n"
1915
1916 #: handler.c:1019
1917 #, c-format
1918 msgid "[-- Attachment #%d"
1919 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
1920
1921 #: handler.c:1030
1922 #, c-format
1923 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1924 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
1925
1926 #: handler.c:1094
1927 #, c-format
1928 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1929 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
1930
1931 #: handler.c:1095
1932 #, c-format
1933 msgid "Invoking autoview command: %s"
1934 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
1935
1936 #: handler.c:1123
1937 #, c-format
1938 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1939 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
1940
1941 #: handler.c:1138 handler.c:1155
1942 #, c-format
1943 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1944 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
1945
1946 #: handler.c:1190
1947 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1948 msgstr ""
1949 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
1950
1951 #: handler.c:1207
1952 #, c-format
1953 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1954 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
1955
1956 #: handler.c:1213
1957 #, c-format
1958 msgid "(size %s bytes) "
1959 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
1960
1961 #: handler.c:1215
1962 msgid "has been deleted --]\n"
1963 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
1964
1965 #: handler.c:1219
1966 #, c-format
1967 msgid "[-- on %s --]\n"
1968 msgstr "[-- íà %s --]\n"
1969
1970 #: handler.c:1223
1971 #, c-format
1972 msgid "[-- name: %s --]\n"
1973 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
1974
1975 #: handler.c:1234 handler.c:1248
1976 #, c-format
1977 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1978 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
1979
1980 #: handler.c:1236
1981 msgid ""
1982 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1983 "[-- expired. --]\n"
1984 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
1985
1986 #: handler.c:1253
1987 #, c-format
1988 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1989 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
1990
1991 #: handler.c:1375
1992 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1993 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
1994
1995 #: handler.c:1386
1996 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1997 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
1998
1999 #: handler.c:1420
2000 msgid "Unable to open temporary file!"
2001 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
2002
2003 #: handler.c:1478
2004 #, c-format
2005 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2006 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
2007
2008 #: handler.c:1483
2009 #, c-format
2010 msgid "(use '%s' to view this part)"
2011 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
2012
2013 #: handler.c:1485
2014 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2015 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
2016
2017 #: headers.c:160
2018 #, c-format
2019 msgid "%s: unable to attach file"
2020 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
2021
2022 #: help.c:255
2023 msgid "ERROR: please report this bug"
2024 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
2025
2026 #: help.c:295
2027 msgid "<UNKNOWN>"
2028 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
2029
2030 #: help.c:305
2031 msgid ""
2032 "\n"
2033 "Generic bindings:\n"
2034 "\n"
2035 msgstr ""
2036 "\n"
2037 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
2038 "\n"
2039
2040 #: help.c:309
2041 msgid ""
2042 "\n"
2043 "Unbound functions:\n"
2044 "\n"
2045 msgstr ""
2046 "\n"
2047 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
2048 "\n"
2049
2050 #: help.c:317
2051 #, c-format
2052 msgid "Help for %s"
2053 msgstr "Ïîìîù çà %s"
2054
2055 #: hook.c:100
2056 msgid "bad formatted command string"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: hook.c:250
2060 #, c-format
2061 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2062 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
2063
2064 #: hook.c:260
2065 #, c-format
2066 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2067 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
2068
2069 #: hook.c:265
2070 #, c-format
2071 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2072 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
2073
2074 #: imap/auth_anon.c:37
2075 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2076 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
2077
2078 #: imap/auth_anon.c:65
2079 msgid "Anonymous authentication failed."
2080 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
2081
2082 #: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
2083 msgid "No authenticators available"
2084 msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
2085
2086 #: imap/auth_cram.c:42
2087 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2088 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
2089
2090 #: imap/auth_cram.c:121
2091 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2092 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
2093
2094 #: imap/auth_gss.c:98
2095 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2096 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
2097
2098 #: imap/auth_gss.c:252
2099 msgid "GSSAPI authentication failed."
2100 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
2101
2102 #: imap/auth_login.c:31
2103 msgid "LOGIN disabled on this server."
2104 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
2105
2106 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:101 pop/pop_auth.c:228
2107 msgid "Logging in..."
2108 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
2109
2110 #: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:124 nntp/nntp.c:196 pop/pop_auth.c:270
2111 msgid "Login failed."
2112 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
2113
2114 #: imap/auth_sasl.c:90
2115 #, c-format
2116 msgid "Authenticating (%s)..."
2117 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
2118
2119 #: imap/auth_sasl.c:170 pop/pop_auth.c:152
2120 msgid "SASL authentication failed."
2121 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
2122
2123 #: imap/browse.c:70 imap/imap.c:542
2124 #, c-format
2125 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2126 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
2127
2128 #: imap/browse.c:87
2129 msgid "Getting namespaces..."
2130 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
2131
2132 #: imap/browse.c:97
2133 msgid "Getting folder list..."
2134 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
2135
2136 #: imap/browse.c:212
2137 msgid "No such folder"
2138 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
2139
2140 #: imap/browse.c:271
2141 msgid "Create mailbox: "
2142 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2143
2144 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2145 msgid "Mailbox must have a name."
2146 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
2147
2148 #: imap/browse.c:283
2149 msgid "Mailbox created."
2150 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2151
2152 #: imap/browse.c:312
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "Rename mailbox %s to: "
2155 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2156
2157 #: imap/browse.c:324
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "Rename failed: %s"
2160 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
2161
2162 #: imap/browse.c:329
2163 #, fuzzy
2164 msgid "Mailbox renamed."
2165 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2166
2167 #: imap/command.c:289
2168 msgid "Mailbox closed"
2169 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
2170
2171 #: imap/command.c:330
2172 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2173 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
2174
2175 #: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1097
2176 #, c-format
2177 msgid "Closing connection to %s..."
2178 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
2179
2180 #: imap/imap.c:323
2181 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2182 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
2183
2184 #: imap/imap.c:396
2185 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:268
2189 msgid "Secure connection with TLS?"
2190 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
2191
2192 #: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:288
2193 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2194 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
2195
2196 #: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:306
2197 msgid "Encrypted connection unavailable"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: imap/imap.c:573 nntp/nntp.c:878
2201 #, c-format
2202 msgid "Selecting %s..."
2203 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
2204
2205 #: imap/imap.c:696
2206 msgid "Error opening mailbox"
2207 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2208
2209 #: imap/imap.c:745 imap/message.c:707 muttlib.c:1225
2210 #, c-format
2211 msgid "Create %s?"
2212 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
2213
2214 #: imap/imap.c:986 pop/pop.c:448
2215 #, c-format
2216 msgid "Marking %d messages deleted..."
2217 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
2218
2219 #: imap/imap.c:994
2220 msgid "Expunge failed"
2221 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
2222
2223 #: imap/imap.c:1006
2224 #, c-format
2225 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2226 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
2227
2228 #: imap/imap.c:1035
2229 msgid "Expunging messages from server..."
2230 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
2231
2232 #: imap/imap.c:1040
2233 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2234 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
2235
2236 #: imap/imap.c:1048 imap/imap.c:1079
2237 msgid "CLOSE failed"
2238 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
2239
2240 #: imap/imap.c:1303
2241 #, c-format
2242 msgid "Header search without header name: %s"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: imap/imap.c:1446
2246 msgid "Bad mailbox name"
2247 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2248
2249 #: imap/imap.c:1469
2250 #, c-format
2251 msgid "Subscribing to %s..."
2252 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
2253
2254 #: imap/imap.c:1471
2255 #, c-format
2256 msgid "Unsubscribing to %s..."
2257 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
2258
2259 #: imap/imap.c:1650
2260 #, fuzzy
2261 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2262 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
2263
2264 #: imap/message.c:97
2265 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2266 msgstr ""
2267 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
2268
2269 #: imap/message.c:107
2270 #, c-format
2271 msgid "Could not create temporary file %s"
2272 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
2273
2274 #: imap/message.c:132
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2277 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2278
2279 #: imap/message.c:199 pop/pop.c:204
2280 #, c-format
2281 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2282 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2283
2284 #: imap/message.c:355 imap/message.c:403 nntp/nntp.c:973 pop/pop.c:371
2285 msgid "Fetching message..."
2286 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
2287
2288 #: imap/message.c:393 pop/pop.c:365
2289 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2290 msgstr ""
2291 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
2292
2293 #: imap/message.c:531
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Uploading message..."
2296 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
2297
2298 #: imap/message.c:675
2299 #, c-format
2300 msgid "Copying %d messages to %s..."
2301 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
2302
2303 #: imap/message.c:678
2304 #, c-format
2305 msgid "Copying message %d to %s..."
2306 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
2307
2308 #: imap/util.c:179
2309 msgid "Continue?"
2310 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
2311
2312 #: init.c:229 init.c:1576 init.c:1714 init.c:1739
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2315 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2316
2317 #: init.c:405
2318 #, c-format
2319 msgid "%s: Unknown type."
2320 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
2321
2322 #: init.c:690
2323 #, c-format
2324 msgid "Bad regexp: %s"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: init.c:868
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "ifdef: too few arguments"
2330 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2331
2332 #: init.c:870
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "ifndef: too few arguments"
2335 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2336
2337 #: init.c:983
2338 #, fuzzy
2339 msgid "spam: no matching pattern"
2340 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2341
2342 #: init.c:985
2343 #, fuzzy
2344 msgid "nospam: no matching pattern"
2345 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2346
2347 #: init.c:1236
2348 #, fuzzy
2349 msgid "attachments: no disposition"
2350 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2351
2352 #: init.c:1273
2353 #, fuzzy
2354 msgid "attachments: invalid disposition"
2355 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2356
2357 #: init.c:1286
2358 #, fuzzy
2359 msgid "unattachments: no disposition"
2360 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2361
2362 #: init.c:1309
2363 msgid "unattachments: invalid disposition"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: init.c:1417
2367 msgid "alias: no address"
2368 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
2369
2370 #: init.c:1458
2371 #, c-format
2372 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2373 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
2374
2375 #: init.c:1529
2376 msgid "invalid header field"
2377 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
2378
2379 #: init.c:1685
2380 #, c-format
2381 msgid ""
2382 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2383 "Please report this error: \"%s\"\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: init.c:1752 init.c:1766
2387 #, c-format
2388 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: init.c:1821 init.c:1896 pager.c:65
2392 #, c-format
2393 msgid "Not available in this menu."
2394 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
2395
2396 #: init.c:1878
2397 #, c-format
2398 msgid "%s: unknown variable"
2399 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
2400
2401 #: init.c:1885
2402 #, c-format
2403 msgid "prefix is illegal with reset"
2404 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
2405
2406 #: init.c:1890
2407 #, c-format
2408 msgid "value is illegal with reset"
2409 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
2410
2411 #: init.c:1909 init.c:1970 init.c:1994
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "$%s is read-only"
2414 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
2415
2416 #: init.c:2027
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2419 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2420
2421 #: init.c:2043
2422 #, c-format
2423 msgid "%s: unknown type"
2424 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
2425
2426 #: init.c:2102
2427 #, c-format
2428 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2429 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
2430
2431 #: init.c:2124
2432 #, c-format
2433 msgid "source: errors in %s"
2434 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
2435
2436 #: init.c:2125
2437 #, c-format
2438 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2439 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
2440
2441 #: init.c:2142
2442 #, c-format
2443 msgid "source: error at %s"
2444 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
2445
2446 #: init.c:2196
2447 #, c-format
2448 msgid "%s: unknown command"
2449 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
2450
2451 #: init.c:2541
2452 #, c-format
2453 msgid "Error in command line: %s\n"
2454 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
2455
2456 #: init.c:2601
2457 msgid "unable to determine home directory"
2458 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
2459
2460 #: init.c:2608
2461 msgid "unable to determine username"
2462 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
2463
2464 #: init.c:2826
2465 #, c-format
2466 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: init.c:2837
2470 #, c-format
2471 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: keymap.c:435
2475 msgid "Macro loop detected."
2476 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
2477
2478 #: keymap.c:641 keymap.c:649
2479 msgid "Key is not bound."
2480 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
2481
2482 #: keymap.c:654
2483 #, c-format
2484 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2485 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
2486
2487 #: keymap.c:665
2488 msgid "push: too many arguments"
2489 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2490
2491 #: keymap.c:693
2492 #, c-format
2493 msgid "%s: no such menu"
2494 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
2495
2496 #: keymap.c:707
2497 msgid "null key sequence"
2498 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2499
2500 #: keymap.c:792
2501 msgid "bind: too many arguments"
2502 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2503
2504 #: keymap.c:809
2505 #, c-format
2506 msgid "%s: no such function in map"
2507 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
2508
2509 #: keymap.c:837
2510 msgid "macro: empty key sequence"
2511 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2512
2513 #: keymap.c:845
2514 msgid "macro: too many arguments"
2515 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2516
2517 #: keymap.c:877
2518 msgid "exec: no arguments"
2519 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
2520
2521 #: keymap.c:895
2522 #, c-format
2523 msgid "%s: no such function"
2524 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
2525
2526 #: keymap.c:916
2527 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2528 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
2529
2530 #: keymap.c:920
2531 #, c-format
2532 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2533 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
2534
2535 #: main.c:89
2536 #, fuzzy
2537 msgid ""
2538 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
2539 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
2540 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
2541 msgstr ""
2542 "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2543 "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
2544
2545 #: main.c:94
2546 #, fuzzy
2547 msgid ""
2548 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2549 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
2550 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2551 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
2552 msgstr ""
2553 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
2554 "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
2555 "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
2556 "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2557
2558 #: main.c:100
2559 msgid ""
2560 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2561 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2562 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2563 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2564 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2565 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2566 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: main.c:109
2570 msgid ""
2571 "Copyright (C) 2005:\n"
2572 "  Parts were written/modified by:\n"
2573 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
2574 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
2575 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
2576 "\n"
2577 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2578 "fixes, and suggestions."
2579 msgstr ""
2580
2581 #: main.c:119
2582 msgid ""
2583 "\n"
2584 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2585 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2586 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2587 "    (at your option) any later version.\n"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: main.c:126
2591 msgid ""
2592 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2593 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2594 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2595 "    GNU General Public License for more details.\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: main.c:132
2599 msgid ""
2600 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2601 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2602 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
2603 "1301, USA.\n"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: main.c:149
2607 msgid ""
2608 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2609 "<file> ]\n"
2610 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2611 "[...]\n"
2612 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2613 "[...]\n"
2614 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: main.c:154
2618 #, fuzzy
2619 msgid ""
2620 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
2621 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2622 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2623 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2624 "       muttng -v[v]\n"
2625 "\n"
2626 "options:\n"
2627 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2628 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2629 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2630 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
2631 msgstr ""
2632 "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
2633 "<ôàéë> ]\n"
2634 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
2635 "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
2636 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
2637 "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
2638 "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
2639 "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
2640 "[ ... ]\n"
2641 "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
2642 "       mutt -v[v]\n"
2643 "\n"
2644 "Ïàðàìåòðè:\n"
2645 "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
2646 "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
2647 "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
2648 "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
2649 "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
2650 "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
2651 "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
2652 "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
2653 "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
2654 "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
2655 "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
2656 "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
2657 "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
2658 "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
2659 "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
2660 "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
2661 "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
2662 "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
2663 "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
2664 "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
2665 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
2666 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
2667
2668 #: main.c:166
2669 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: main.c:168
2673 msgid ""
2674 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2675 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2676 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
2677 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
2678 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
2679 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2680 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: main.c:176
2684 msgid ""
2685 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
2686 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2687 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
2688 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2689 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2690 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2691 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: main.c:184
2695 msgid ""
2696 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
2697 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
2698 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2699 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2700 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2701 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2702 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2703 "  -h\t\tthis help message"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: main.c:263
2707 #, fuzzy
2708 msgid "Compile Options:"
2709 msgstr ""
2710 "\n"
2711 "Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
2712
2713 #: main.c:490
2714 msgid "Built-In Defaults:"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: main.c:518
2718 msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: main.c:537
2722 msgid "Error initializing terminal."
2723 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
2724
2725 #: main.c:830
2726 #, c-format
2727 msgid "%s does not exist. Create it?"
2728 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
2729
2730 #: main.c:834
2731 #, c-format
2732 msgid "Can't create %s: %s."
2733 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
2734
2735 #: main.c:874
2736 msgid "No recipients specified.\n"
2737 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
2738
2739 #: main.c:950
2740 #, c-format
2741 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2742 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
2743
2744 #: main.c:967
2745 msgid "No mailbox with new mail."
2746 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
2747
2748 #: main.c:986
2749 msgid "No incoming mailboxes defined."
2750 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
2751
2752 #: main.c:1021
2753 msgid "Mailbox is empty."
2754 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
2755
2756 #: mbox.c:137 mbox.c:286
2757 #, c-format
2758 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2759 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
2760
2761 #: mbox.c:158 mbox.c:212
2762 msgid "Mailbox is corrupt!"
2763 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
2764
2765 #: mbox.c:579 mbox.c:816
2766 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2767 msgstr ""
2768 "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2769
2770 #: mbox.c:630
2771 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2772 msgstr ""
2773 "sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
2774 "çà òàçè ãðåøêà)"
2775
2776 #: mbox.c:667
2777 #, c-format
2778 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2779 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
2780
2781 #: mbox.c:770
2782 msgid "Committing changes..."
2783 msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
2784
2785 #: mbox.c:801
2786 #, c-format
2787 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2788 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
2789
2790 #: mbox.c:859
2791 msgid "Could not reopen mailbox!"
2792 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2793
2794 #: mbox.c:914
2795 msgid "Reopening mailbox..."
2796 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
2797
2798 #: mbox.c:1128
2799 msgid "Can't write message"
2800 msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
2801
2802 #: menu.c:417
2803 msgid "Jump to: "
2804 msgstr "Ñêîê êúì: "
2805
2806 #: menu.c:424
2807 msgid "Invalid index number."
2808 msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
2809
2810 #: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
2811 #: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
2812 msgid "No entries."
2813 msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
2814
2815 #: menu.c:446
2816 msgid "You cannot scroll down farther."
2817 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
2818
2819 #: menu.c:463
2820 msgid "You cannot scroll up farther."
2821 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
2822
2823 #: menu.c:500
2824 msgid "You are on the first page."
2825 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
2826
2827 #: menu.c:501
2828 msgid "You are on the last page."
2829 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
2830
2831 #: menu.c:618
2832 msgid "You are on the last entry."
2833 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
2834
2835 #: menu.c:628
2836 msgid "You are on the first entry."
2837 msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
2838
2839 #: menu.c:686 pattern.c:1314
2840 msgid "Search for: "
2841 msgstr "Òúðñåíå: "
2842
2843 #: menu.c:687 pattern.c:1315
2844 msgid "Reverse search for: "
2845 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
2846
2847 #: menu.c:695 pattern.c:1346
2848 msgid "No search pattern."
2849 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
2850
2851 #: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
2852 msgid "Not found."
2853 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
2854
2855 #: menu.c:845
2856 msgid "No tagged entries."
2857 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
2858
2859 #: menu.c:950
2860 msgid "Search is not implemented for this menu."
2861 msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
2862
2863 #: menu.c:955
2864 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2865 msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
2866
2867 #: menu.c:993
2868 msgid "Tagging is not supported."
2869 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
2870
2871 #: mh.c:639 mh.c:881
2872 #, c-format
2873 msgid "Reading %s... %d"
2874 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
2875
2876 #: mh.c:1153
2877 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2878 msgstr ""
2879 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
2880
2881 #: muttlib.c:829
2882 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2883 msgstr ""
2884 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
2885 "âñè÷êè]"
2886
2887 #: muttlib.c:830
2888 msgid "yna"
2889 msgstr "yna"
2890
2891 #: muttlib.c:847
2892 msgid "File is a directory, save under it?"
2893 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
2894
2895 #: muttlib.c:853
2896 msgid "File under directory: "
2897 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
2898
2899 #: muttlib.c:864
2900 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2901 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
2902
2903 #: muttlib.c:864
2904 msgid "oac"
2905 msgstr "oac"
2906
2907 #: muttlib.c:1183
2908 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2909 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
2910
2911 #: muttlib.c:1191
2912 #, fuzzy
2913 msgid "Can't save message to newsserver."
2914 msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
2915
2916 #: muttlib.c:1201
2917 #, c-format
2918 msgid "Append messages to %s?"
2919 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
2920
2921 #: muttlib.c:1211
2922 #, c-format
2923 msgid "%s is not a mailbox!"
2924 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
2925
2926 #: mutt_libesmtp.c:57
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
2929 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
2930
2931 #: mutt_libesmtp.c:180
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "Error verifying certificate: %s"
2934 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
2935
2936 #: mutt_libesmtp.c:183
2937 #, c-format
2938 msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: mutt_libesmtp.c:205
2942 #, c-format
2943 msgid "SMTP_EV_WEAK_CIPHER, bits=%d - accepted."
2944 msgstr ""
2945
2946 #: mutt_libesmtp.c:210
2947 msgid "Using TLS"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: mutt_libesmtp.c:222
2951 msgid "SMTP_EV_NO_PEER_CERTIFICATE - accepted."
2952 msgstr ""
2953
2954 #: mutt_libesmtp.c:228
2955 msgid "SMTP_EV_WRONG_PEER_CERTIFICATE - accepted."
2956 msgstr ""
2957
2958 #: mutt_libesmtp.c:234
2959 msgid "SMTP_EV_NO_CLIENT_CERTIFICATE - accepted."
2960 msgstr ""
2961
2962 #: mutt_libesmtp.c:248
2963 #, c-format
2964 msgid "Got unhandled event ID = %d - ignored."
2965 msgstr ""
2966
2967 #: mutt_libesmtp.c:294
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "'%s' is invalid for %s"
2970 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2971
2972 #: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
2973 #, c-format
2974 msgid "Connection to %s closed"
2975 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
2976
2977 #: mutt_socket.c:247
2978 msgid "SSL is unavailable."
2979 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
2980
2981 #: mutt_socket.c:276
2982 msgid "Preconnect command failed."
2983 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
2984
2985 #: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
2986 #, c-format
2987 msgid "Error talking to %s (%s)"
2988 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
2989
2990 #: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
2991 #, c-format
2992 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2993 msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
2994
2995 #: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
2996 #, c-format
2997 msgid "Looking up %s..."
2998 msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
2999
3000 #: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
3001 #, c-format
3002 msgid "Could not find the host \"%s\""
3003 msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
3004
3005 #: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
3006 #, c-format
3007 msgid "Connecting to %s..."
3008 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
3009
3010 #: mutt_socket.c:490
3011 #, c-format
3012 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3013 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
3014
3015 #: mutt_ssl.c:166
3016 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3017 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
3018
3019 #: mutt_ssl.c:191
3020 #, c-format
3021 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3022 msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
3023
3024 #: mutt_ssl.c:197
3025 #, c-format
3026 msgid "%s has insecure permissions!"
3027 msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
3028
3029 #: mutt_ssl.c:217
3030 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3031 msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
3032
3033 #: mutt_ssl.c:308
3034 msgid "I/O error"
3035 msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
3036
3037 #: mutt_ssl.c:317
3038 #, c-format
3039 msgid "SSL failed: %s"
3040 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
3041
3042 #: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:471 mutt_ssl_gnutls.c:479
3043 #: mutt_ssl_gnutls.c:505
3044 msgid "Unable to get certificate from peer"
3045 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
3046
3047 #: mutt_ssl.c:333
3048 #, c-format
3049 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3050 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
3051
3052 #: mutt_ssl.c:415
3053 msgid "Unknown"
3054 msgstr "íåèçâåñòíî"
3055
3056 #: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:363
3057 #, c-format
3058 msgid "[unable to calculate]"
3059 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
3060
3061 #: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:385
3062 msgid "[invalid date]"
3063 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
3064
3065 #: mutt_ssl.c:526
3066 msgid "Server certificate is not yet valid"
3067 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3068
3069 #: mutt_ssl.c:532
3070 msgid "Server certificate has expired"
3071 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
3072
3073 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:596
3074 msgid "This certificate belongs to:"
3075 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
3076
3077 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:641
3078 msgid "This certificate was issued by:"
3079 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
3080
3081 #: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:686
3082 #, c-format
3083 msgid "This certificate is valid"
3084 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
3085
3086 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:689
3087 #, c-format
3088 msgid "   from %s"
3089 msgstr "   îò %s"
3090
3091 #: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:693
3092 #, c-format
3093 msgid "     to %s"
3094 msgstr "    äî %s"
3095
3096 #: mutt_ssl.c:623
3097 #, c-format
3098 msgid "Fingerprint: %s"
3099 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
3100
3101 #: mutt_ssl.c:625
3102 msgid "SSL Certificate check"
3103 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
3104
3105 #: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:736
3106 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3107 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
3108
3109 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:737
3110 msgid "roa"
3111 msgstr "roa"
3112
3113 #: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:740
3114 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3115 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
3116
3117 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:741
3118 msgid "ro"
3119 msgstr "ro"
3120
3121 #: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:782
3122 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3123 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
3124
3125 #: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:786
3126 msgid "Certificate saved"
3127 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
3128
3129 #: mutt_ssl_gnutls.c:63
3130 #, c-format
3131 msgid "gnutls_global_init: %s"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: mutt_ssl_gnutls.c:91 mutt_ssl_gnutls.c:111
3135 msgid "Error: no TLS socket open"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: mutt_ssl_gnutls.c:98
3139 #, c-format
3140 msgid "tls_socket_read (%s)"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: mutt_ssl_gnutls.c:118
3144 #, c-format
3145 msgid "tls_socket_write (%s)"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: mutt_ssl_gnutls.c:167
3149 #, c-format
3150 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: mutt_ssl_gnutls.c:194
3154 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: mutt_ssl_gnutls.c:232
3158 #, c-format
3159 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: mutt_ssl_gnutls.c:236
3163 #, c-format
3164 msgid "gnutls_handshake: %s"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: mutt_ssl_gnutls.c:250
3168 #, fuzzy, c-format
3169 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
3170 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
3171
3172 #: mutt_ssl_gnutls.c:484
3173 #, c-format
3174 msgid "Certificate verification error (%s)"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: mutt_ssl_gnutls.c:492
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Certificate is not X.509"
3180 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3181
3182 #: mutt_ssl_gnutls.c:498
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
3185 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
3186
3187 #: mutt_ssl_gnutls.c:512
3188 msgid "Error processing certificate data"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: mutt_ssl_gnutls.c:698
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
3194 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
3195
3196 #: mutt_ssl_gnutls.c:702
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
3199 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
3200
3201 #: mutt_ssl_gnutls.c:708
3202 #, fuzzy
3203 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
3204 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3205
3206 #: mutt_ssl_gnutls.c:713
3207 #, fuzzy
3208 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
3209 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
3210
3211 #: mutt_ssl_gnutls.c:718
3212 #, fuzzy
3213 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
3214 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
3215
3216 #: mutt_ssl_gnutls.c:723
3217 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: mutt_ssl_gnutls.c:728
3221 #, fuzzy
3222 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
3223 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3224
3225 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
3226 #, fuzzy
3227 msgid "TLS/SSL Certificate check"
3228 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
3229
3230 #: mutt_tunnel.c:66
3231 #, fuzzy, c-format
3232 msgid "Connecting with \"%s\"..."
3233 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
3234
3235 #: mutt_tunnel.c:128
3236 #, c-format
3237 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
3243 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
3244
3245 #: mx.c:132
3246 #, c-format
3247 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3248 msgstr ""
3249 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
3250 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
3251
3252 #: mx.c:141
3253 #, c-format
3254 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3255 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
3256
3257 #: mx.c:224
3258 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3259 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
3260
3261 #: mx.c:231
3262 #, c-format
3263 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3264 msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
3265
3266 #: mx.c:258
3267 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3268 msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
3269
3270 #: mx.c:266
3271 #, c-format
3272 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3273 msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
3274
3275 #: mx.c:488
3276 #, c-format
3277 msgid "Couldn't lock %s\n"
3278 msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
3279
3280 #: mx.c:577
3281 #, c-format
3282 msgid "Reading %s..."
3283 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
3284
3285 #: mx.c:639
3286 #, c-format
3287 msgid "Writing %s..."
3288 msgstr "Çàïèñ íà %s..."
3289
3290 #: mx.c:670
3291 #, fuzzy
3292 msgid "message(s) not deleted"
3293 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
3294
3295 #: mx.c:691
3296 #, fuzzy
3297 msgid "Can't open trash folder"
3298 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
3299
3300 #: mx.c:758
3301 #, c-format
3302 msgid "Move read messages to %s?"
3303 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
3304
3305 #: mx.c:772 mx.c:1034
3306 #, c-format
3307 msgid "Purge %d deleted message?"
3308 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
3309
3310 #: mx.c:773 mx.c:1035
3311 #, c-format
3312 msgid "Purge %d deleted messages?"
3313 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
3314
3315 #: mx.c:792
3316 #, c-format
3317 msgid "Moving read messages to %s..."
3318 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
3319
3320 #: mx.c:845 mx.c:1025
3321 msgid "Mailbox is unchanged."
3322 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
3323
3324 #: mx.c:884
3325 #, c-format
3326 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3327 msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
3328
3329 #: mx.c:887 mx.c:1078
3330 #, c-format
3331 msgid "%d kept, %d deleted."
3332 msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
3333
3334 #: mx.c:1011
3335 #, c-format
3336 msgid " Press '%s' to toggle write"
3337 msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
3338
3339 #: mx.c:1013
3340 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3341 msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
3342
3343 #: mx.c:1015
3344 #, c-format
3345 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3346 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
3347
3348 #: mx.c:1074
3349 msgid "Mailbox checkpointed."
3350 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
3351
3352 #: mx.c:1306
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3355 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
3356
3357 #: mx.c:1452
3358 msgid "Support for header caching was not build in."
3359 msgstr ""
3360
3361 #: mx.c:1460
3362 #, fuzzy
3363 msgid "No mailboxes defined."
3364 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
3365
3366 #: mx.h:64
3367 #, c-format
3368 msgid "%s not permitted by ACL."
3369 msgstr ""
3370
3371 #: nntp/newsrc.c:190
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
3374 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
3375
3376 #: nntp/newsrc.c:194
3377 msgid "Cache directory not created!"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: nntp/newsrc.c:342
3381 msgid "No newsserver defined!"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: nntp/newsrc.c:356
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
3387 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
3388
3389 #: nntp/newsrc.c:645
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "Unable to open %s for reading"
3392 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
3393
3394 #: nntp/newsrc.c:650
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "Unable to lock %s"
3397 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
3398
3399 #: nntp/newsrc.c:664
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid "Unable to open %s for writing"
3402 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
3403
3404 #: nntp/newsrc.c:729
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "Can't write %s"
3407 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
3408
3409 #: nntp/newsrc.c:738
3410 #, fuzzy, c-format
3411 msgid "Can't rename %s to %s"
3412 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
3413
3414 #: nntp/nntp.c:137 pop/pop.c:658 pop/pop_lib.c:346
3415 msgid "Server closed connection!"
3416 msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
3417
3418 #: nntp/nntp.c:158
3419 #, fuzzy, c-format
3420 msgid "Connected to %s. Posting ok."
3421 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
3422
3423 #: nntp/nntp.c:160
3424 #, c-format
3425 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
3426 msgstr ""
3427
3428 #: nntp/nntp.c:269
3429 #, fuzzy, c-format
3430 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
3431 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
3432
3433 #: nntp/nntp.c:382
3434 #, c-format
3435 msgid "%s (tagged: %d) %d"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: nntp/nntp.c:696
3439 #, fuzzy
3440 msgid "Fetching message headers..."
3441 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
3442
3443 #: nntp/nntp.c:697
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Fetching headers from cache..."
3446 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
3447
3448 #: nntp/nntp.c:711
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Fetching list of articles..."
3451 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
3452
3453 #: nntp/nntp.c:722
3454 #, c-format
3455 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: nntp/nntp.c:793
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "XOVER command failed: %s"
3461 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
3462
3463 #: nntp/nntp.c:855
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
3466 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
3467
3468 #: nntp/nntp.c:899
3469 #, c-format
3470 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: nntp/nntp.c:980
3474 #, c-format
3475 msgid "Article %d not found on server"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: nntp/nntp.c:1031
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Can't post article. No connection to news server."
3481 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
3482
3483 #: nntp/nntp.c:1038
3484 #, c-format
3485 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: nntp/nntp.c:1044 nntp/nntp.c:1074
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
3491 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
3492
3493 #: nntp/nntp.c:1049 nntp/nntp.c:1079
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "Can't post article: %s"
3496 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
3497
3498 #: nntp/nntp.c:1168
3499 #, fuzzy
3500 msgid "Quitting newsgroup..."
3501 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
3502
3503 #: nntp/nntp.c:1175
3504 msgid "Mark all articles read?"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: nntp/nntp.c:1329 pop/pop.c:495 pop/pop.c:558
3508 msgid "Checking for new messages..."
3509 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
3510
3511 #: nntp/nntp.c:1341
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Checking for new newsgroups..."
3514 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
3515
3516 #: nntp/nntp.c:1355
3517 msgid "Adding new newsgroups..."
3518 msgstr ""
3519
3520 #: nntp/nntp.c:1363 nntp/nntp.c:1434
3521 #, fuzzy
3522 msgid "Loading descriptions..."
3523 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
3524
3525 #: nntp/nntp.c:1394
3526 #, c-format
3527 msgid "Loading list from cache... %d"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: nntp/nntp.c:1420
3531 #, c-format
3532 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
3533 msgstr ""
3534
3535 #: nntp/nntp.c:1469
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "Fetching %s from server..."
3538 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
3539
3540 #: nntp/nntp.c:1521
3541 #, c-format
3542 msgid "Server %s does not support this operation!"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: pager.c:1374
3546 msgid "PrevPg"
3547 msgstr "Ïðåä. ñòð."
3548
3549 #: pager.c:1375
3550 msgid "NextPg"
3551 msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
3552
3553 #: pager.c:1379
3554 msgid "View Attachm."
3555 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
3556
3557 #: pager.c:1382 pager.c:1391
3558 msgid "Next"
3559 msgstr "Ñëåäâàùî"
3560
3561 #: pager.c:1783 pager.c:1811 pager.c:1841 pager.c:2075
3562 msgid "Bottom of message is shown."
3563 msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
3564
3565 #: pager.c:1798 pager.c:1818 pager.c:1825 pager.c:1832
3566 msgid "Top of message is shown."
3567 msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
3568
3569 #: pager.c:1893
3570 msgid "Reverse search: "
3571 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
3572
3573 #: pager.c:1894
3574 msgid "Search: "
3575 msgstr "Òúðñåíå: "
3576
3577 #: pager.c:2006
3578 msgid "Help is currently being shown."
3579 msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
3580
3581 #: pager.c:2036
3582 msgid "No more quoted text."
3583 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
3584
3585 #: pager.c:2053
3586 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3587 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
3588
3589 #: parse.c:580
3590 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3591 msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
3592
3593 #: pattern.c:255
3594 #, c-format
3595 msgid "Error in expression: %s"
3596 msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
3597
3598 #: pattern.c:260
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "Empty expression"
3601 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
3602
3603 #: pattern.c:375
3604 #, c-format
3605 msgid "Invalid day of month: %s"
3606 msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
3607
3608 #: pattern.c:387
3609 #, c-format
3610 msgid "Invalid month: %s"
3611 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
3612
3613 #: pattern.c:530
3614 #, c-format
3615 msgid "Invalid relative date: %s"
3616 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
3617
3618 #: pattern.c:543
3619 msgid "error in expression"
3620 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
3621
3622 #: pattern.c:734 pattern.c:838
3623 #, c-format
3624 msgid "error in pattern at: %s"
3625 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
3626
3627 #: pattern.c:783
3628 #, c-format
3629 msgid "%c: invalid command"
3630 msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
3631
3632 #: pattern.c:788
3633 #, c-format
3634 msgid "%c: not supported in this mode"
3635 msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
3636
3637 #: pattern.c:799
3638 #, c-format
3639 msgid "missing parameter"
3640 msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
3641
3642 #: pattern.c:813
3643 #, c-format
3644 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3645 msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
3646
3647 #: pattern.c:844
3648 msgid "empty pattern"
3649 msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
3650
3651 #: pattern.c:1144
3652 #, c-format
3653 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3654 msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
3655
3656 #: pattern.c:1210 pattern.c:1332
3657 msgid "Compiling search pattern..."
3658 msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
3659
3660 #: pattern.c:1228
3661 msgid "Executing command on matching messages..."
3662 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
3663
3664 #: pattern.c:1287
3665 msgid "No messages matched criteria."
3666 msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
3667
3668 #: pattern.c:1372
3669 msgid "Search hit bottom without finding match"
3670 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
3671
3672 #: pattern.c:1383
3673 msgid "Search hit top without finding match"
3674 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
3675
3676 #: pattern.c:1405
3677 msgid "Search interrupted."
3678 msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
3679
3680 #: pgp.c:92
3681 msgid "Enter PGP passphrase:"
3682 msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
3683
3684 #: pgp.c:106
3685 msgid "PGP passphrase forgotten."
3686 msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
3687
3688 #: pgp.c:342
3689 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3690 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
3691
3692 #: pgp.c:378 pgp.c:612 pgp.c:803
3693 msgid ""
3694 "[-- End of PGP output --]\n"
3695 "\n"
3696 msgstr ""
3697 "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
3698 "\n"
3699
3700 #: pgp.c:395 pgp.c:932
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Could not decrypt PGP message"
3703 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
3704
3705 #: pgp.c:439
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Could not decrypt PGP message."
3708 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
3709
3710 #: pgp.c:441 pgp.c:930
3711 #, fuzzy
3712 msgid "PGP message successfully decrypted."
3713 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
3714
3715 #: pgp.c:710
3716 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3717 msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
3718
3719 #: pgp.c:769
3720 msgid ""
3721 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3722 "\n"
3723 msgstr ""
3724 "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
3725 "\n"
3726
3727 #: pgp.c:811 postpone.c:555
3728 msgid "Decryption failed."
3729 msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
3730
3731 #: pgp.c:980
3732 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3733 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
3734
3735 #: pgp.c:1402
3736 msgid "Can't invoke PGP"
3737 msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
3738
3739 #: pgp.c:1503
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3742 msgstr ""
3743 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
3744
3745 #: pgp.c:1504
3746 msgid "PGP/M(i)ME"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: pgp.c:1504
3750 msgid "(i)nline"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: pgp.c:1506
3754 #, fuzzy
3755 msgid "esabifc"
3756 msgstr "esabf"
3757
3758 #: pgpinvoke.c:301
3759 msgid "Fetching PGP key..."
3760 msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
3761
3762 #: pgpkey.c:467
3763 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3764 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
3765
3766 #: pgpkey.c:510
3767 #, c-format
3768 msgid "PGP keys matching <%s>."
3769 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
3770
3771 #: pgpkey.c:512
3772 #, c-format
3773 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3774 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
3775
3776 #: pgpkey.c:528 pgpkey.c:719
3777 msgid "Can't open /dev/null"
3778 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
3779
3780 #: pgpkey.c:699
3781 msgid "Please enter the key ID: "
3782 msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
3783
3784 #: pgpkey.c:727
3785 msgid "Invoking pgp..."
3786 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
3787
3788 #: pgpkey.c:752
3789 #, c-format
3790 msgid "PGP Key %s."
3791 msgstr "PGP êëþ÷ %s."
3792
3793 #: pop/pop_auth.c:78
3794 msgid "Authenticating (SASL)..."
3795 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
3796
3797 #: pop/pop_auth.c:185
3798 msgid "Authenticating (APOP)..."
3799 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
3800
3801 #: pop/pop_auth.c:213
3802 msgid "APOP authentication failed."
3803 msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
3804
3805 #: pop/pop_auth.c:245
3806 #, c-format
3807 msgid "Command USER is not supported by server."
3808 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
3809
3810 #: pop/pop.c:85 pop/pop_lib.c:189
3811 #, c-format
3812 msgid "Command TOP is not supported by server."
3813 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
3814
3815 #: pop/pop.c:110
3816 msgid "Can't write header to temporary file!"
3817 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
3818
3819 #: pop/pop.c:116
3820 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: pop/pop.c:194 pop/pop_lib.c:191
3824 #, c-format
3825 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3826 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
3827
3828 #: pop/pop.c:239 pop/pop.c:539
3829 #, c-format
3830 msgid "%s is an invalid POP path"
3831 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
3832
3833 #: pop/pop.c:269
3834 msgid "Fetching list of messages..."
3835 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
3836
3837 #: pop/pop.c:398
3838 msgid "Can't write message to temporary file!"
3839 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
3840
3841 #: pop/pop.c:524
3842 msgid "POP host is not defined."
3843 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
3844
3845 #: pop/pop.c:583
3846 msgid "No new mail in POP mailbox."
3847 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
3848
3849 #: pop/pop.c:592
3850 msgid "Delete messages from server?"
3851 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
3852
3853 #: pop/pop.c:594
3854 #, c-format
3855 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3856 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
3857
3858 #: pop/pop.c:630
3859 msgid "Error while writing mailbox!"
3860 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3861
3862 #: pop/pop.c:635
3863 #, c-format
3864 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3865 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
3866
3867 #: pop/pop_lib.c:187
3868 msgid "Unable to leave messages on server."
3869 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
3870
3871 #: pop/pop_lib.c:215
3872 #, c-format
3873 msgid "Error connecting to server: %s"
3874 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
3875
3876 #: pop/pop_lib.c:360
3877 msgid "Closing connection to POP server..."
3878 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
3879
3880 #: pop/pop_lib.c:520
3881 msgid "Verifying message indexes..."
3882 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
3883
3884 #: pop/pop_lib.c:542
3885 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3886 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
3887
3888 #: postpone.c:172
3889 msgid "Postponed Messages"
3890 msgstr "×åðíîâè"
3891
3892 #: postpone.c:250 postpone.c:259
3893 msgid "No postponed messages."
3894 msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
3895
3896 #: postpone.c:430 postpone.c:449 postpone.c:484
3897 msgid "Illegal PGP header"
3898 msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
3899
3900 #: postpone.c:469
3901 msgid "Illegal S/MIME header"
3902 msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
3903
3904 #: postpone.c:544
3905 #, fuzzy
3906 msgid "Decrypting message..."
3907 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
3908
3909 #: query.c:46
3910 msgid "New Query"
3911 msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
3912
3913 #: query.c:47
3914 msgid "Make Alias"
3915 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
3916
3917 #: query.c:48
3918 msgid "Search"
3919 msgstr "Òúðñåíå"
3920
3921 #: query.c:95
3922 msgid "Waiting for response..."
3923 msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
3924
3925 #: query.c:215 query.c:241
3926 msgid "Query command not defined."
3927 msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
3928
3929 #: query.c:267
3930 #, c-format
3931 msgid "Query"
3932 msgstr "Çàïèòâàíå"
3933
3934 #: query.c:280 query.c:301
3935 msgid "Query: "
3936 msgstr "Çàïèòâàíå: "
3937
3938 #: query.c:286 query.c:308
3939 #, c-format
3940 msgid "Query '%s'"
3941 msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
3942
3943 #: recvattach.c:60
3944 msgid "Pipe"
3945 msgstr "Pipe"
3946
3947 #: recvattach.c:61
3948 msgid "Print"
3949 msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
3950
3951 #: recvattach.c:426
3952 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
3953 msgstr ""
3954
3955 #: recvattach.c:481
3956 msgid "Saving..."
3957 msgstr "Çàïèñâàíå..."
3958
3959 #: recvattach.c:486 recvattach.c:566
3960 msgid "Attachment saved."
3961 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
3962
3963 #: recvattach.c:577
3964 #, c-format
3965 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3966 msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
3967
3968 #: recvattach.c:593
3969 msgid "Attachment filtered."
3970 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
3971
3972 #: recvattach.c:654
3973 msgid "Filter through: "
3974 msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
3975
3976 #: recvattach.c:654
3977 msgid "Pipe to: "
3978 msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
3979
3980 #: recvattach.c:683
3981 #, c-format
3982 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3983 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
3984
3985 #: recvattach.c:748
3986 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3987 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
3988
3989 #: recvattach.c:748
3990 msgid "Print attachment?"
3991 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
3992
3993 #: recvattach.c:976
3994 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3995 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
3996
3997 #: recvattach.c:989
3998 msgid "Attachments"
3999 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
4000
4001 #: recvattach.c:1025
4002 #, fuzzy
4003 msgid "There are no subparts to show!"
4004 msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
4005
4006 #: recvattach.c:1091
4007 msgid "Can't delete attachment from POP server."
4008 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
4009
4010 #: recvattach.c:1100
4011 #, fuzzy
4012 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
4013 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
4014
4015 #: recvattach.c:1109
4016 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
4017 msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
4018
4019 #: recvattach.c:1124 recvattach.c:1137
4020 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
4021 msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
4022
4023 #: recvcmd.c:44
4024 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
4025 msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
4026
4027 #: recvcmd.c:206
4028 msgid "Error bouncing message!"
4029 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
4030
4031 #: recvcmd.c:207
4032 msgid "Error bouncing messages!"
4033 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
4034
4035 #: recvcmd.c:397
4036 #, c-format
4037 msgid "Can't open temporary file %s."
4038 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
4039
4040 #: recvcmd.c:426
4041 msgid "Forward as attachments?"
4042 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
4043
4044 #: recvcmd.c:440
4045 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
4046 msgstr ""
4047 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
4048 "ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
4049
4050 #: recvcmd.c:559
4051 msgid "Forward MIME encapsulated?"
4052 msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
4053
4054 #: recvcmd.c:565 recvcmd.c:816
4055 #, c-format
4056 msgid "Can't create %s."
4057 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
4058
4059 #: recvcmd.c:684
4060 msgid "Can't find any tagged messages."
4061 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
4062
4063 #: recvcmd.c:713 send.c:764
4064 msgid "No mailing lists found!"
4065 msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
4066
4067 #: recvcmd.c:794
4068 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
4069 msgstr ""
4070 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
4071 "êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
4072
4073 #: regex.c:1016
4074 msgid "Success"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: regex.c:1017
4078 msgid "No match"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: regex.c:1018
4082 #, fuzzy
4083 msgid "Invalid regular expression"
4084 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
4085
4086 #: regex.c:1019
4087 #, fuzzy
4088 msgid "Invalid collation character"
4089 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
4090
4091 #: regex.c:1020
4092 msgid "Invalid character class name"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: regex.c:1021
4096 msgid "Trailing backslash"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: regex.c:1022
4100 msgid "Invalid back reference"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: regex.c:1023
4104 msgid "Unmatched [ or [^"
4105 msgstr ""
4106
4107 #: regex.c:1024
4108 msgid "Unmatched ( or \\("
4109 msgstr ""
4110
4111 #: regex.c:1025
4112 msgid "Unmatched \\{"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: regex.c:1026
4116 #, fuzzy
4117 msgid "Invalid content of \\{\\}"
4118 msgstr "Íåâàëèäåí   "
4119
4120 #: regex.c:1027
4121 #, fuzzy
4122 msgid "Invalid range end"
4123 msgstr "Íåâàëèäåí   "
4124
4125 #: regex.c:1028
4126 msgid "Memory exhausted"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: regex.c:1029
4130 #, fuzzy
4131 msgid "Invalid preceding regular expression"
4132 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
4133
4134 #: regex.c:1030
4135 #, fuzzy
4136 msgid "Premature end of regular expression"
4137 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
4138
4139 #: regex.c:1031
4140 msgid "Regular expression too big"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: regex.c:1032
4144 msgid "Unmatched ) or \\)"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: regex.c:5372
4148 #, fuzzy
4149 msgid "No previous regular expression"
4150 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
4151
4152 #: remailer.c:462
4153 msgid "Append"
4154 msgstr "Äîáàâÿíå"
4155
4156 #: remailer.c:463
4157 msgid "Insert"
4158 msgstr "Âìúêâàíå"
4159
4160 #: remailer.c:464
4161 msgid "Delete"
4162 msgstr "Èçòðèâàíå"
4163
4164 #: remailer.c:466
4165 msgid "OK"
4166 msgstr "ÎÊ"
4167
4168 #: remailer.c:493
4169 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
4170 msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
4171
4172 #: remailer.c:519
4173 msgid "Select a remailer chain."
4174 msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
4175
4176 #: remailer.c:575
4177 #, c-format
4178 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
4179 msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
4180
4181 #: remailer.c:603
4182 #, c-format
4183 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
4184 msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
4185
4186 #: remailer.c:624
4187 msgid "The remailer chain is already empty."
4188 msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
4189
4190 #: remailer.c:634
4191 msgid "You already have the first chain element selected."
4192 msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
4193
4194 #: remailer.c:644
4195 msgid "You already have the last chain element selected."
4196 msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
4197
4198 #: remailer.c:680
4199 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
4200 msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
4201
4202 #: remailer.c:703
4203 msgid ""
4204 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
4205 msgstr ""
4206 "Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
4207 "èçïîëçâàòå mixmaster!"
4208
4209 #: remailer.c:735
4210 #, c-format
4211 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
4212 msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
4213
4214 #: remailer.c:738
4215 msgid "Error sending message."
4216 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
4217
4218 #: rfc1524.c:151
4219 #, c-format
4220 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
4221 msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
4222
4223 #: rfc1524.c:361
4224 msgid "No mailcap path specified"
4225 msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
4226
4227 #: rfc1524.c:388
4228 #, c-format
4229 msgid "mailcap entry for type %s not found"
4230 msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
4231
4232 #: score.c:67
4233 msgid "score: too few arguments"
4234 msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
4235
4236 #: score.c:75
4237 msgid "score: too many arguments"
4238 msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
4239
4240 #: send.c:284
4241 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
4242 msgstr ""
4243
4244 #: send.c:293
4245 msgid "No subject, abort?"
4246 msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
4247
4248 #: send.c:295
4249 msgid "No subject, aborting."
4250 msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
4251
4252 #: send.c:492
4253 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
4254 msgstr ""
4255