Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / bg.po
1 # This file was translated by Velko Hristov
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Velko Hristov <hristov@informatik.hu-berlin.de>, 2003.
4 #
5 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
6 # todo: overflow, certfile
7 # todo: matching - "ñúâïàäàùè" èëè "îòãîâàðÿùè íà"?
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: account.c:148
18 #, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
21
22 #: account.c:176
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
26
27 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
28 #: recvattach.c:54
29 msgid "Exit"
30 msgstr "Èçõîä"
31
32 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
33 msgid "Del"
34 msgstr "Èçòð."
35
36 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
37 msgid "Undel"
38 msgstr "Âúçñò."
39
40 #: addrbook.c:40
41 msgid "Select"
42 msgstr "Èçáîð"
43
44 #. __STRCAT_CHECKED__
45 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
46 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
47 #: smime.c:436
48 msgid "Help"
49 msgstr "Ïîìîù"
50
51 #: addrbook.c:145
52 msgid "You have no aliases!"
53 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
54
55 #: addrbook.c:156
56 msgid "Aliases"
57 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
58
59 #. add a new alias
60 #: alias.c:246
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
63
64 #: alias.c:252
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
67
68 #: alias.c:258
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr ""
71 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
72
73 #: alias.c:283
74 msgid "Address: "
75 msgstr "Àäðåñ:"
76
77 #: alias.c:293 send.c:206
78 #, c-format
79 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
80 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
81
82 #: alias.c:305
83 msgid "Personal name: "
84 msgstr "Èìå:"
85
86 #: alias.c:314
87 #, c-format
88 msgid "[%s = %s] Accept?"
89 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
90
91 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
92 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
93 msgid "Save to file: "
94 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
95
96 #: alias.c:346
97 msgid "Alias added."
98 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
99
100 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
101 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
102 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
103
104 #. For now, editing requires a file, no piping
105 #: attach.c:125
106 #, c-format
107 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
108 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
109
110 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
111 #: curs_lib.c:428
112 #, c-format
113 msgid "Error running \"%s\"!"
114 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
115
116 #: attach.c:143
117 msgid "Failure to open file to parse headers."
118 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
119
120 #: attach.c:174
121 msgid "Failure to open file to strip headers."
122 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
123
124 #: attach.c:183
125 #, fuzzy
126 msgid "Failure to rename file."
127 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
128
129 #: attach.c:196
130 #, c-format
131 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
132 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
133
134 #. For now, editing requires a file, no piping
135 #: attach.c:257
136 #, c-format
137 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
138 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
139
140 #: attach.c:275
141 #, c-format
142 msgid "No mailcap edit entry for %s"
143 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
144
145 #: attach.c:438
146 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
147 msgstr ""
148 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
149
150 #: attach.c:451
151 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
152 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
153
154 #: attach.c:541
155 msgid "Cannot create filter"
156 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
157
158 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
159 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
160 msgid "Can't create filter"
161 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
162
163 #: attach.c:835
164 msgid "Write fault!"
165 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
166
167 #: attach.c:1077
168 msgid "I don't know how to print that!"
169 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
170
171 #: browser.c:45
172 msgid "Chdir"
173 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
174
175 #: browser.c:46
176 msgid "Mask"
177 msgstr "Ìàñêà"
178
179 #: browser.c:381 browser.c:989
180 #, c-format
181 msgid "%s is not a directory."
182 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
183
184 #: browser.c:501
185 #, c-format
186 msgid "Mailboxes [%d]"
187 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
188
189 #: browser.c:508
190 #, c-format
191 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
192 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
193
194 #: browser.c:512
195 #, c-format
196 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
197 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
198
199 #: browser.c:524
200 msgid "Can't attach a directory!"
201 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
202
203 #: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
204 msgid "No files match the file mask"
205 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
206
207 #: browser.c:860
208 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
209 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
210
211 #: browser.c:880
212 #, fuzzy
213 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
214 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
215
216 #: browser.c:901
217 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
218 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
219
220 #: browser.c:909
221 #, c-format
222 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
223 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
224
225 #: browser.c:923
226 msgid "Mailbox deleted."
227 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
228
229 #: browser.c:929
230 msgid "Mailbox not deleted."
231 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
232
233 #: browser.c:948
234 msgid "Chdir to: "
235 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
236
237 #: browser.c:977 browser.c:1049
238 msgid "Error scanning directory."
239 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
240
241 #: browser.c:1000
242 msgid "File Mask: "
243 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
244
245 #: browser.c:1072
246 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
247 msgstr ""
248 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
249 "(n)?"
250
251 #: browser.c:1073
252 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
253 msgstr ""
254 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
255
256 #: browser.c:1074
257 msgid "dazn"
258 msgstr "dazn"
259
260 #: browser.c:1140
261 msgid "New file name: "
262 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
263
264 #: browser.c:1171
265 msgid "Can't view a directory"
266 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
267
268 #: browser.c:1188
269 msgid "Error trying to view file"
270 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
271
272 #: buffy.c:446
273 msgid "New mail in "
274 msgstr "Íîâè ïèñìà â "
275
276 #: color.c:326
277 #, c-format
278 msgid "%s: color not supported by term"
279 msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
280
281 #: color.c:332
282 #, c-format
283 msgid "%s: no such color"
284 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
285
286 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
287 #, c-format
288 msgid "%s: no such object"
289 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
290
291 #: color.c:385
292 #, c-format
293 msgid "%s: command valid only for index object"
294 msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
295
296 #: color.c:393
297 #, c-format
298 msgid "%s: too few arguments"
299 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
300
301 #: color.c:567
302 msgid "Missing arguments."
303 msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
304
305 #: color.c:606 color.c:617
306 msgid "color: too few arguments"
307 msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
308
309 #: color.c:640
310 msgid "mono: too few arguments"
311 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
312
313 #: color.c:660
314 #, c-format
315 msgid "%s: no such attribute"
316 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
317
318 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
319 msgid "too few arguments"
320 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
321
322 #: color.c:709 hook.c:83
323 msgid "too many arguments"
324 msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
325
326 #: color.c:725
327 msgid "default colors not supported"
328 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
329
330 #. find out whether or not the verify signature
331 #: commands.c:92
332 msgid "Verify PGP signature?"
333 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
334
335 #: commands.c:117 mbox.c:737
336 msgid "Could not create temporary file!"
337 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
338
339 #: commands.c:130
340 msgid "Cannot create display filter"
341 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
342
343 #: commands.c:150
344 msgid "Could not copy message"
345 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
346
347 #: commands.c:186
348 msgid "S/MIME signature successfully verified."
349 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
350
351 #: commands.c:188
352 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
353 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
354
355 #: commands.c:191 commands.c:202
356 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
357 msgstr ""
358
359 #: commands.c:193
360 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
361 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
362
363 #: commands.c:200
364 msgid "PGP signature successfully verified."
365 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
366
367 #: commands.c:204
368 msgid "PGP signature could NOT be verified."
369 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
370
371 #: commands.c:227
372 msgid "Command: "
373 msgstr "Êîìàíäà: "
374
375 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
376 msgid "Bounce message to: "
377 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
378
379 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
380 msgid "Bounce tagged messages to: "
381 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
382
383 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
384 msgid "Error parsing address!"
385 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
386
387 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
388 #, c-format
389 msgid "Bad IDN: '%s'"
390 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
391
392 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
393 #, c-format
394 msgid "Bounce message to %s"
395 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
396
397 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
398 #, c-format
399 msgid "Bounce messages to %s"
400 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
401
402 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
403 msgid "Message not bounced."
404 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
405
406 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
407 msgid "Messages not bounced."
408 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
409
410 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
411 msgid "Message bounced."
412 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
413
414 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
415 msgid "Messages bounced."
416 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
417
418 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
419 msgid "Can't create filter process"
420 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
421
422 #: commands.c:465
423 msgid "Pipe to command: "
424 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
425
426 #: commands.c:482
427 msgid "No printing command has been defined."
428 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
429
430 #: commands.c:487
431 msgid "Print message?"
432 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
433
434 #: commands.c:487
435 msgid "Print tagged messages?"
436 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
437
438 #: commands.c:496
439 msgid "Message printed"
440 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
441
442 #: commands.c:496
443 msgid "Messages printed"
444 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
445
446 #: commands.c:498
447 msgid "Message could not be printed"
448 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
449
450 #: commands.c:499
451 msgid "Messages could not be printed"
452 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
453
454 #: commands.c:508
455 #, fuzzy
456 msgid ""
457 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
458 "(p)am?: "
459 msgstr ""
460 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
461 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
462
463 #: commands.c:509
464 #, fuzzy
465 msgid ""
466 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
467 "am?: "
468 msgstr ""
469 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
470 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
471
472 #: commands.c:510
473 #, fuzzy
474 msgid "dfrsotuzcp"
475 msgstr "dfrsotuzc"
476
477 #: commands.c:567
478 msgid "Shell command: "
479 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
480
481 #: commands.c:709
482 #, c-format
483 msgid "Decode-save%s to mailbox"
484 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
485
486 #: commands.c:710
487 #, c-format
488 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
489 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
490
491 #: commands.c:711
492 #, c-format
493 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
494 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
495
496 #: commands.c:712
497 #, c-format
498 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
499 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
500
501 #: commands.c:713
502 #, c-format
503 msgid "Save%s to mailbox"
504 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
505
506 #: commands.c:713
507 #, c-format
508 msgid "Copy%s to mailbox"
509 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
510
511 #: commands.c:714
512 msgid " tagged"
513 msgstr " ìàðêèðàí"
514
515 #: commands.c:787
516 #, c-format
517 msgid "Copying to %s..."
518 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
519
520 #: commands.c:909
521 #, c-format
522 msgid "Convert to %s upon sending?"
523 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
524
525 #: commands.c:919
526 #, c-format
527 msgid "Content-Type changed to %s."
528 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
529
530 #: commands.c:924
531 #, c-format
532 msgid "Character set changed to %s; %s."
533 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
534
535 #: commands.c:926
536 msgid "not converting"
537 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
538
539 #: commands.c:926
540 msgid "converting"
541 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
542
543 #: compose.c:47
544 msgid "There are no attachments."
545 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
546
547 #: compose.c:89
548 msgid "Send"
549 msgstr "Èçïðàùàíå"
550
551 #: compose.c:90 remailer.c:487
552 msgid "Abort"
553 msgstr "Îòêàç"
554
555 #: compose.c:94 compose.c:668
556 msgid "Attach file"
557 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
558
559 #: compose.c:95
560 msgid "Descrip"
561 msgstr "Îïèñàíèå"
562
563 #: compose.c:132
564 msgid "Sign, Encrypt"
565 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
566
567 #: compose.c:134
568 msgid "Encrypt"
569 msgstr "Øèôðîâàíå"
570
571 #: compose.c:136
572 msgid "Sign"
573 msgstr "Ïîäïèñ"
574
575 #: compose.c:138
576 msgid "Clear"
577 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
578
579 #: compose.c:145
580 #, fuzzy
581 msgid " (inline)"
582 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
583
584 #: compose.c:147
585 msgid " (PGP/MIME)"
586 msgstr ""
587
588 #: compose.c:155 compose.c:159
589 msgid " sign as: "
590 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
591
592 #: compose.c:155 compose.c:159
593 msgid "<default>"
594 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
595
596 #: compose.c:167
597 msgid "Encrypt with: "
598 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
599
600 #: compose.c:221
601 #, c-format
602 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
603 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
604
605 #: compose.c:229
606 #, c-format
607 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
608 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
609
610 #: compose.c:272
611 msgid "-- Attachments"
612 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
613
614 #: compose.c:302
615 #, c-format
616 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
617 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
618
619 #: compose.c:325
620 msgid "You may not delete the only attachment."
621 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
622
623 #: compose.c:601 send.c:1486
624 #, c-format
625 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
626 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
627
628 #: compose.c:684
629 msgid "Attaching selected files..."
630 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
631
632 #: compose.c:695
633 #, c-format
634 msgid "Unable to attach %s!"
635 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
636
637 #: compose.c:714
638 msgid "Open mailbox to attach message from"
639 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
640
641 #: compose.c:752
642 msgid "No messages in that folder."
643 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
644
645 #: compose.c:761
646 msgid "Tag the messages you want to attach!"
647 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
648
649 #: compose.c:793
650 msgid "Unable to attach!"
651 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
652
653 #: compose.c:842
654 msgid "Recoding only affects text attachments."
655 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
656
657 #: compose.c:847
658 msgid "The current attachment won't be converted."
659 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
660
661 #: compose.c:849
662 msgid "The current attachment will be converted."
663 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
664
665 #: compose.c:924
666 msgid "Invalid encoding."
667 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
668
669 #: compose.c:950
670 msgid "Save a copy of this message?"
671 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
672
673 #: compose.c:1006
674 msgid "Rename to: "
675 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
676
677 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
678 #, c-format
679 msgid "Can't stat %s: %s"
680 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
681
682 #: compose.c:1038
683 msgid "New file: "
684 msgstr "Íîâ ôàéë: "
685
686 #: compose.c:1051
687 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
688 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
689
690 #: compose.c:1057
691 #, c-format
692 msgid "Unknown Content-Type %s"
693 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
694
695 #: compose.c:1070
696 #, c-format
697 msgid "Can't create file %s"
698 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
699
700 #: compose.c:1078
701 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
702 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
703
704 #: compose.c:1139
705 msgid "Postpone this message?"
706 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
707
708 #: compose.c:1196
709 msgid "Write message to mailbox"
710 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
711
712 #: compose.c:1199
713 #, c-format
714 msgid "Writing message to %s ..."
715 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
716
717 #: compose.c:1208
718 msgid "Message written."
719 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
720
721 #: compose.c:1220
722 #, fuzzy
723 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
724 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
725
726 #: compose.c:1246
727 #, fuzzy
728 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
729 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
730
731 #: crypt.c:69
732 #, c-format
733 msgid " (current time: %c)"
734 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
735
736 #: crypt.c:75
737 #, c-format
738 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
739 msgstr "[-- ñëåäâà ðåçóëòàòúò%s) --]\n"
740
741 #: crypt.c:90
742 msgid "Passphrase(s) forgotten."
743 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
744
745 #. they really want to send it inline... go for it
746 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
747 msgid "Invoking PGP..."
748 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
749
750 #. otherwise inline won't work...ask for revert
751 #: crypt.c:157
752 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
753 msgstr ""
754
755 #. abort
756 #: crypt.c:159 send.c:1438
757 msgid "Mail not sent."
758 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
759
760 #: crypt.c:398
761 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
762 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
763
764 #: crypt.c:617 crypt.c:661
765 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
766 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
767
768 #: crypt.c:641 crypt.c:681
769 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
770 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
771
772 #: crypt.c:802
773 msgid ""
774 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
775 "\n"
776 msgstr ""
777 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
778 "\n"
779
780 #: crypt.c:824
781 #, c-format
782 msgid ""
783 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
784 "\n"
785 msgstr ""
786 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
787 "\n"
788
789 #: crypt.c:864
790 #, c-format
791 msgid ""
792 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
793 "\n"
794 msgstr ""
795 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
796 "\n"
797
798 #. Now display the signed body
799 #: crypt.c:876
800 msgid ""
801 "[-- The following data is signed --]\n"
802 "\n"
803 msgstr ""
804 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
805 "\n"
806
807 #: crypt.c:882
808 msgid ""
809 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
810 "\n"
811 msgstr ""
812 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
813 "\n"
814
815 #: crypt.c:888
816 msgid ""
817 "\n"
818 "[-- End of signed data --]\n"
819 msgstr ""
820 "\n"
821 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
822
823 #: curs_lib.c:190
824 msgid "yes"
825 msgstr "yes"
826
827 #: curs_lib.c:191
828 msgid "no"
829 msgstr "no"
830
831 #. restore blocking operation
832 #: curs_lib.c:287
833 msgid "Exit Mutt?"
834 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
835
836 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
837 msgid "unknown error"
838 msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
839
840 #: curs_lib.c:400
841 msgid "Press any key to continue..."
842 msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
843
844 #: curs_lib.c:444
845 msgid " ('?' for list): "
846 msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
847
848 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
849 msgid "No mailbox is open."
850 msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
851
852 #: curs_main.c:52
853 msgid "There are no messages."
854 msgstr "Íÿìà ïèñìà."
855
856 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
857 msgid "Mailbox is read-only."
858 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
859
860 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
861 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
862 msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
863
864 #: curs_main.c:55
865 msgid "No visible messages."
866 msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
867
868 #: curs_main.c:248
869 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
870 msgstr ""
871 "Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
872
873 #: curs_main.c:255
874 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
875 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
876
877 #: curs_main.c:260
878 msgid "Changes to folder will not be written."
879 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
880
881 #: curs_main.c:401
882 msgid "Quit"
883 msgstr "Èçõîä"
884
885 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
886 msgid "Save"
887 msgstr "Çàïèñ"
888
889 #: curs_main.c:405 query.c:49
890 msgid "Mail"
891 msgstr "Íîâî"
892
893 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
894 msgid "Reply"
895 msgstr "Îòãîâîð"
896
897 #: curs_main.c:407
898 msgid "Group"
899 msgstr "Ãðóï. îòã."
900
901 #: curs_main.c:496
902 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
903 msgstr ""
904 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
905 "îñòàðåëè."
906
907 #: curs_main.c:499
908 msgid "New mail in this mailbox."
909 msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
910
911 #: curs_main.c:503
912 msgid "Mailbox was externally modified."
913 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
914
915 #: curs_main.c:621
916 msgid "No tagged messages."
917 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
918
919 #: curs_main.c:657 menu.c:906
920 msgid "Nothing to do."
921 msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
922
923 #: curs_main.c:743
924 msgid "Jump to message: "
925 msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
926
927 #: curs_main.c:749
928 msgid "Argument must be a message number."
929 msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
930
931 #: curs_main.c:782
932 msgid "That message is not visible."
933 msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
934
935 #: curs_main.c:785
936 msgid "Invalid message number."
937 msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
938
939 #: curs_main.c:804
940 msgid "Delete messages matching: "
941 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
942
943 #: curs_main.c:826
944 msgid "No limit pattern is in effect."
945 msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
946
947 #. i18n: ask for a limit to apply
948 #: curs_main.c:831
949 #, c-format
950 msgid "Limit: %s"
951 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
952
953 #: curs_main.c:841
954 msgid "Limit to messages matching: "
955 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
956
957 #: curs_main.c:873
958 msgid "Quit Mutt?"
959 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
960
961 #: curs_main.c:952
962 msgid "Tag messages matching: "
963 msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
964
965 #: curs_main.c:966
966 msgid "Undelete messages matching: "
967 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
968
969 #: curs_main.c:974
970 msgid "Untag messages matching: "
971 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
972
973 #: curs_main.c:1053
974 msgid "Open mailbox in read-only mode"
975 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
976
977 #: curs_main.c:1055
978 msgid "Open mailbox"
979 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
980
981 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
982 #, c-format
983 msgid "%s is not a mailbox."
984 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
985
986 #: curs_main.c:1165
987 msgid "Exit Mutt without saving?"
988 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
989
990 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
991 msgid "You are on the last message."
992 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
993
994 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
995 msgid "No undeleted messages."
996 msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
997
998 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
999 msgid "You are on the first message."
1000 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
1001
1002 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
1003 msgid "Search wrapped to top."
1004 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
1005
1006 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
1007 msgid "Search wrapped to bottom."
1008 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
1009
1010 #: curs_main.c:1392
1011 msgid "No new messages"
1012 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
1013
1014 #: curs_main.c:1392
1015 msgid "No unread messages"
1016 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
1017
1018 #: curs_main.c:1393
1019 msgid " in this limited view"
1020 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1021
1022 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1023 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1024 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíÿíà ìàðêèðîâêàòà 'important' íà POP ñúðâúð."
1025
1026 #: curs_main.c:1538
1027 msgid "No more threads."
1028 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
1029
1030 #: curs_main.c:1540
1031 msgid "You are on the first thread."
1032 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
1033
1034 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1035 #: thread.c:1132
1036 msgid "Threading is not enabled."
1037 msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
1038
1039 #: curs_main.c:1624
1040 msgid "Thread contains unread messages."
1041 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
1042
1043 #: curs_main.c:1811
1044 msgid "Can't edit message on POP server."
1045 msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
1046
1047 #.
1048 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1049 #. * declared "static" (sigh)
1050 #.
1051 #: edit.c:41
1052 msgid ""
1053 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1054 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1055 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1056 "~f messages\tinclude messages\n"
1057 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1058 "~h\t\tedit the message header\n"
1059 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1060 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1061 "~p\t\tprint the message\n"
1062 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1063 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1064 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1065 "~u\t\trecall the previous line\n"
1066 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1067 "~w file\t\twrite message to file\n"
1068 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1069 "~?\t\tthis message\n"
1070 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1071 msgstr ""
1072 "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
1073 "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
1074 "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
1075 "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
1076 "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1077 "÷àñòè\n"
1078 "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
1079 "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
1080 "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1081 "÷àñòè\n"
1082 "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
1083 "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
1084 "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
1085 "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
1086 "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
1087 "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
1088 "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
1089 "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
1090 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
1091 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
1092
1093 #: edit.c:186
1094 #, c-format
1095 msgid "%d: invalid message number.\n"
1096 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
1097
1098 #: edit.c:328
1099 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1100 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
1101
1102 #: edit.c:386
1103 msgid "No mailbox.\n"
1104 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
1105
1106 #: edit.c:390
1107 msgid "Message contains:\n"
1108 msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
1109
1110 #: edit.c:394 edit.c:451
1111 msgid "(continue)\n"
1112 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
1113
1114 #: edit.c:407
1115 msgid "missing filename.\n"
1116 msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
1117
1118 #: edit.c:427
1119 msgid "No lines in message.\n"
1120 msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
1121
1122 #: edit.c:444
1123 #, c-format
1124 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1125 msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
1126
1127 #: edit.c:462
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1130 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
1131
1132 #: editmsg.c:78
1133 #, c-format
1134 msgid "could not create temporary folder: %s"
1135 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1136
1137 #: editmsg.c:90
1138 #, c-format
1139 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1140 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1141
1142 #: editmsg.c:107
1143 #, c-format
1144 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1145 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1146
1147 #: editmsg.c:122
1148 msgid "Message file is empty!"
1149 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
1150
1151 #: editmsg.c:129
1152 msgid "Message not modified!"
1153 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
1154
1155 #: editmsg.c:137
1156 #, c-format
1157 msgid "Can't open message file: %s"
1158 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
1159
1160 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1161 #, c-format
1162 msgid "Can't append to folder: %s"
1163 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
1164
1165 #: editmsg.c:203
1166 #, c-format
1167 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1168 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
1169
1170 #: flags.c:336
1171 msgid "Set flag"
1172 msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
1173
1174 #: flags.c:336
1175 msgid "Clear flag"
1176 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
1177
1178 #: handler.c:1349
1179 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1180 msgstr ""
1181 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
1182 "íà ïèñìîòî --]\n"
1183
1184 #: handler.c:1459
1185 #, c-format
1186 msgid "[-- Attachment #%d"
1187 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
1188
1189 #: handler.c:1471
1190 #, c-format
1191 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1192 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
1193
1194 #: handler.c:1534
1195 #, c-format
1196 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1197 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
1198
1199 #: handler.c:1535
1200 #, c-format
1201 msgid "Invoking autoview command: %s"
1202 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
1203
1204 #: handler.c:1567
1205 #, c-format
1206 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1207 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
1208
1209 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1210 #, c-format
1211 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1212 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
1213
1214 #: handler.c:1643
1215 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1216 msgstr ""
1217 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
1218
1219 #: handler.c:1662
1220 #, c-format
1221 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1222 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
1223
1224 #: handler.c:1669
1225 #, c-format
1226 msgid "(size %s bytes) "
1227 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
1228
1229 #: handler.c:1671
1230 msgid "has been deleted --]\n"
1231 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
1232
1233 #: handler.c:1676
1234 #, c-format
1235 msgid "[-- on %s --]\n"
1236 msgstr "[-- íà %s --]\n"
1237
1238 #: handler.c:1681
1239 #, c-format
1240 msgid "[-- name: %s --]\n"
1241 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
1242
1243 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1244 #, c-format
1245 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1246 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
1247
1248 #: handler.c:1696
1249 msgid ""
1250 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1251 "[-- expired. --]\n"
1252 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
1253
1254 #: handler.c:1714
1255 #, c-format
1256 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1257 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
1258
1259 #: handler.c:1822
1260 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1261 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
1262
1263 #: handler.c:1832
1264 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1265 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
1266
1267 #: handler.c:1872
1268 msgid "Unable to open temporary file!"
1269 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
1270
1271 #: handler.c:1933
1272 #, c-format
1273 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1274 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
1275
1276 #: handler.c:1938
1277 #, c-format
1278 msgid "(use '%s' to view this part)"
1279 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
1280
1281 #: handler.c:1940
1282 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1283 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
1284
1285 #: headers.c:177
1286 #, c-format
1287 msgid "%s: unable to attach file"
1288 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
1289
1290 #: help.c:282
1291 msgid "ERROR: please report this bug"
1292 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
1293
1294 #: help.c:324
1295 msgid "<UNKNOWN>"
1296 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
1297
1298 #: help.c:336
1299 msgid ""
1300 "\n"
1301 "Generic bindings:\n"
1302 "\n"
1303 msgstr ""
1304 "\n"
1305 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
1306 "\n"
1307
1308 #: help.c:340
1309 msgid ""
1310 "\n"
1311 "Unbound functions:\n"
1312 "\n"
1313 msgstr ""
1314 "\n"
1315 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
1316 "\n"
1317
1318 #: help.c:348
1319 #, c-format
1320 msgid "Help for %s"
1321 msgstr "Ïîìîù çà %s"
1322
1323 #: hook.c:246
1324 #, c-format
1325 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1326 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
1327
1328 #: hook.c:258
1329 #, c-format
1330 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1331 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
1332
1333 #: hook.c:264
1334 #, c-format
1335 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1336 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
1337
1338 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1339 msgid "No authenticators available"
1340 msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
1341
1342 #: imap/auth_anon.c:43
1343 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1344 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
1345
1346 #: imap/auth_anon.c:73
1347 msgid "Anonymous authentication failed."
1348 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
1349
1350 #: imap/auth_cram.c:48
1351 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1352 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
1353
1354 #: imap/auth_cram.c:128
1355 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1356 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
1357
1358 #. now begin login
1359 #: imap/auth_gss.c:105
1360 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1361 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
1362
1363 #: imap/auth_gss.c:268
1364 msgid "GSSAPI authentication failed."
1365 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
1366
1367 #: imap/auth_login.c:38
1368 msgid "LOGIN disabled on this server."
1369 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
1370
1371 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1372 msgid "Logging in..."
1373 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
1374
1375 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1376 msgid "Login failed."
1377 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
1378
1379 #: imap/auth_sasl.c:116
1380 #, c-format
1381 msgid "Authenticating (%s)..."
1382 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
1383
1384 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1385 msgid "SASL authentication failed."
1386 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
1387
1388 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
1389 #, c-format
1390 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1391 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
1392
1393 #: imap/browse.c:85
1394 msgid "Getting namespaces..."
1395 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
1396
1397 #: imap/browse.c:94
1398 msgid "Getting folder list..."
1399 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
1400
1401 #: imap/browse.c:223
1402 msgid "No such folder"
1403 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
1404
1405 #: imap/browse.c:281
1406 msgid "Create mailbox: "
1407 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
1408
1409 #: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
1410 msgid "Mailbox must have a name."
1411 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
1412
1413 #: imap/browse.c:294
1414 msgid "Mailbox created."
1415 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
1416
1417 #: imap/browse.c:325
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "Rename mailbox %s to: "
1420 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
1421
1422 #: imap/browse.c:338
1423 #, fuzzy, c-format
1424 msgid "Rename failed: %s"
1425 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
1426
1427 #: imap/browse.c:343
1428 #, fuzzy
1429 msgid "Mailbox renamed."
1430 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
1431
1432 #: imap/command.c:294
1433 msgid "Mailbox closed"
1434 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
1435
1436 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1437 #. * than we previously saw
1438 #.
1439 #: imap/command.c:336
1440 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1441 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
1442
1443 #: imap/imap.c:168
1444 #, c-format
1445 msgid "Closing connection to %s..."
1446 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
1447
1448 #: imap/imap.c:328
1449 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1450 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
1451
1452 #: imap/imap.c:419
1453 #, c-format
1454 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1455 msgstr "Ñúðâúðúò èçïðàòè íåî÷àêâàí îòãîâîð: %s"
1456
1457 #: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
1458 msgid "Secure connection with TLS?"
1459 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
1460
1461 #: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
1462 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1463 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
1464
1465 #: imap/imap.c:590
1466 #, c-format
1467 msgid "Selecting %s..."
1468 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
1469
1470 #: imap/imap.c:726
1471 msgid "Error opening mailbox"
1472 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
1473
1474 #. STATUS not supported
1475 #: imap/imap.c:780
1476 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1477 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî êúì IMAP ïîùåíñêèòå êóòèè íà òîçè ñúðâúð"
1478
1479 #. command failed cause folder doesn't exist
1480 #: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
1481 #, c-format
1482 msgid "Create %s?"
1483 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
1484
1485 #: imap/imap.c:975 pop.c:465
1486 #, c-format
1487 msgid "Marking %d messages deleted..."
1488 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
1489
1490 #: imap/imap.c:984
1491 msgid "Expunge failed"
1492 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
1493
1494 #: imap/imap.c:999
1495 #, c-format
1496 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1497 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
1498
1499 #: imap/imap.c:1083
1500 msgid "Expunging messages from server..."
1501 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
1502
1503 #: imap/imap.c:1088
1504 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1505 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
1506
1507 #: imap/imap.c:1122
1508 msgid "CLOSE failed"
1509 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
1510
1511 #: imap/imap.c:1365
1512 msgid "Bad mailbox name"
1513 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
1514
1515 #: imap/imap.c:1377
1516 #, c-format
1517 msgid "Subscribing to %s..."
1518 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
1519
1520 #: imap/imap.c:1379
1521 #, c-format
1522 msgid "Unsubscribing to %s..."
1523 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
1524
1525 #. Unable to fetch headers for lower versions
1526 #: imap/message.c:94
1527 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1528 msgstr ""
1529 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
1530
1531 #: imap/message.c:107
1532 #, c-format
1533 msgid "Could not create temporary file %s"
1534 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
1535
1536 #: imap/message.c:134
1537 #, fuzzy, c-format
1538 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1539 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
1540
1541 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1542 #, c-format
1543 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1544 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
1545
1546 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1547 msgid "Fetching message..."
1548 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
1549
1550 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1551 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1552 msgstr ""
1553 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
1554
1555 #: imap/message.c:589
1556 msgid "Uploading message ..."
1557 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
1558
1559 #: imap/message.c:699
1560 #, c-format
1561 msgid "Copying %d messages to %s..."
1562 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
1563
1564 #: imap/message.c:703
1565 #, c-format
1566 msgid "Copying message %d to %s..."
1567 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
1568
1569 #: imap/util.c:241
1570 msgid "Continue?"
1571 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
1572
1573 #: init.c:385
1574 #, c-format
1575 msgid "Bad regexp: %s"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: init.c:678
1579 #, fuzzy
1580 msgid "spam: no matching pattern"
1581 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
1582
1583 #: init.c:680
1584 #, fuzzy
1585 msgid "nospam: no matching pattern"
1586 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
1587
1588 #: init.c:883
1589 msgid "alias: no address"
1590 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
1591
1592 #: init.c:928
1593 #, c-format
1594 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1595 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
1596
1597 #: init.c:1006
1598 msgid "invalid header field"
1599 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
1600
1601 #: init.c:1059
1602 #, c-format
1603 msgid "%s: unknown sorting method"
1604 msgstr "%s: íåïîçíàò ìåòîä çà ñîðòèðàíå"
1605
1606 #: init.c:1169
1607 #, c-format
1608 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1609 msgstr "mutt_restore_default(%s): ãðåøêà â ðåãóëÿðíèÿ èçðàç: %s\n"
1610
1611 #: init.c:1234
1612 #, c-format
1613 msgid "%s: unknown variable"
1614 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
1615
1616 #: init.c:1243
1617 #, c-format
1618 msgid "prefix is illegal with reset"
1619 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
1620
1621 #: init.c:1249
1622 #, c-format
1623 msgid "value is illegal with reset"
1624 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
1625
1626 #: init.c:1288
1627 #, c-format
1628 msgid "%s is set"
1629 msgstr "%s å âêëþ÷åí"
1630
1631 #: init.c:1288
1632 #, c-format
1633 msgid "%s is unset"
1634 msgstr "%s å èçêëþ÷åí"
1635
1636 #: init.c:1478
1637 #, c-format
1638 msgid "%s: invalid mailbox type"
1639 msgstr "%s: íåâàëèäåí òèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
1640
1641 #: init.c:1503 init.c:1548
1642 #, c-format
1643 msgid "%s: invalid value"
1644 msgstr "%s: íåâàëèäíà ñòîéíîñò"
1645
1646 #: init.c:1589
1647 #, c-format
1648 msgid "%s: Unknown type."
1649 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
1650
1651 #: init.c:1615
1652 #, c-format
1653 msgid "%s: unknown type"
1654 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
1655
1656 #: init.c:1674
1657 #, c-format
1658 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1659 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
1660
1661 #. the muttrc source keyword
1662 #: init.c:1697
1663 #, c-format
1664 msgid "source: errors in %s"
1665 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
1666
1667 #: init.c:1698
1668 #, c-format
1669 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1670 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
1671
1672 #: init.c:1712
1673 #, c-format
1674 msgid "source: error at %s"
1675 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
1676
1677 #: init.c:1717
1678 msgid "source: too many arguments"
1679 msgstr "source: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
1680
1681 #: init.c:1768
1682 #, c-format
1683 msgid "%s: unknown command"
1684 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
1685
1686 #: init.c:2157
1687 #, c-format
1688 msgid "Error in command line: %s\n"
1689 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
1690
1691 #: init.c:2206
1692 msgid "unable to determine home directory"
1693 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
1694
1695 #: init.c:2214
1696 msgid "unable to determine username"
1697 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
1698
1699 #: keymap.c:463
1700 msgid "Macro loop detected."
1701 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
1702
1703 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1704 msgid "Key is not bound."
1705 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
1706
1707 #: keymap.c:685
1708 #, c-format
1709 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1710 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
1711
1712 #: keymap.c:696
1713 msgid "push: too many arguments"
1714 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
1715
1716 #: keymap.c:726
1717 #, c-format
1718 msgid "%s: no such menu"
1719 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
1720
1721 #: keymap.c:741
1722 msgid "null key sequence"
1723 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
1724
1725 #: keymap.c:828
1726 msgid "bind: too many arguments"
1727 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
1728
1729 #: keymap.c:851
1730 #, c-format
1731 msgid "%s: no such function in map"
1732 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
1733
1734 #: keymap.c:875
1735 msgid "macro: empty key sequence"
1736 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
1737
1738 #: keymap.c:886
1739 msgid "macro: too many arguments"
1740 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
1741
1742 #: keymap.c:922
1743 msgid "exec: no arguments"
1744 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
1745
1746 #: keymap.c:942
1747 #, c-format
1748 msgid "%s: no such function"
1749 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
1750
1751 #: keymap.c:963
1752 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1753 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
1754
1755 #: keymap.c:968
1756 #, c-format
1757 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1758 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
1759
1760 #: keymap_alldefs.h:5
1761 msgid "null operation"
1762 msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
1763
1764 #: keymap_alldefs.h:6
1765 msgid "end of conditional execution (noop)"
1766 msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
1767
1768 #: keymap_alldefs.h:7
1769 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1770 msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
1771
1772 #: keymap_alldefs.h:8
1773 msgid "view attachment as text"
1774 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
1775
1776 #: keymap_alldefs.h:9
1777 #, fuzzy
1778 msgid "Toggle display of subparts"
1779 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
1780
1781 #: keymap_alldefs.h:10
1782 msgid "move to the bottom of the page"
1783 msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
1784
1785 #: keymap_alldefs.h:11
1786 msgid "remail a message to another user"
1787 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
1788
1789 #: keymap_alldefs.h:12
1790 msgid "select a new file in this directory"
1791 msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
1792
1793 #: keymap_alldefs.h:13
1794 msgid "view file"
1795 msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
1796
1797 #: keymap_alldefs.h:14
1798 msgid "display the currently selected file's name"
1799 msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
1800
1801 #: keymap_alldefs.h:15
1802 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1803 msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
1804
1805 #: keymap_alldefs.h:16
1806 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1807 msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
1808
1809 #: keymap_alldefs.h:17
1810 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1811 msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
1812
1813 #: keymap_alldefs.h:18
1814 msgid "list mailboxes with new mail"
1815 msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
1816
1817 #: keymap_alldefs.h:19
1818 msgid "change directories"
1819 msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
1820
1821 #: keymap_alldefs.h:20
1822 msgid "check mailboxes for new mail"
1823 msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
1824
1825 #: keymap_alldefs.h:21
1826 msgid "attach a file(s) to this message"
1827 msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
1828
1829 #: keymap_alldefs.h:22
1830 msgid "attach message(s) to this message"
1831 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
1832
1833 #: keymap_alldefs.h:23
1834 msgid "edit the BCC list"
1835 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
1836
1837 #: keymap_alldefs.h:24
1838 msgid "edit the CC list"
1839 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
1840
1841 #: keymap_alldefs.h:25
1842 msgid "edit attachment description"
1843 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
1844
1845 #: keymap_alldefs.h:26
1846 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1847 msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
1848
1849 #: keymap_alldefs.h:27
1850 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1851 msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
1852
1853 #: keymap_alldefs.h:28
1854 msgid "edit the file to be attached"
1855 msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
1856
1857 #: keymap_alldefs.h:29
1858 msgid "edit the from field"
1859 msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
1860
1861 #: keymap_alldefs.h:30
1862 msgid "edit the message with headers"
1863 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
1864
1865 #: keymap_alldefs.h:31
1866 msgid "edit the message"
1867 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
1868
1869 #: keymap_alldefs.h:32
1870 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1871 msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
1872
1873 #: keymap_alldefs.h:33
1874 msgid "edit the Reply-To field"
1875 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
1876
1877 #: keymap_alldefs.h:34
1878 msgid "edit the subject of this message"
1879 msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
1880
1881 #: keymap_alldefs.h:35
1882 msgid "edit the TO list"
1883 msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
1884
1885 #: keymap_alldefs.h:36
1886 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1887 msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
1888
1889 #: keymap_alldefs.h:37
1890 msgid "edit attachment content type"
1891 msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
1892
1893 #: keymap_alldefs.h:38
1894 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1895 msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
1896
1897 #: keymap_alldefs.h:39
1898 msgid "run ispell on the message"
1899 msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
1900
1901 #: keymap_alldefs.h:40
1902 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1903 msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
1904
1905 #: keymap_alldefs.h:41
1906 msgid "toggle recoding of this attachment"
1907 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
1908
1909 #: keymap_alldefs.h:42
1910 msgid "save this message to send later"
1911 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
1912
1913 #: keymap_alldefs.h:43
1914 msgid "rename/move an attached file"
1915 msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
1916
1917 #: keymap_alldefs.h:44
1918 msgid "send the message"
1919 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
1920
1921 #: keymap_alldefs.h:45
1922 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1923 msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
1924
1925 #: keymap_alldefs.h:46
1926 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1927 msgstr ""
1928 "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
1929
1930 #: keymap_alldefs.h:47
1931 msgid "update an attachment's encoding info"
1932 msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
1933
1934 #: keymap_alldefs.h:48
1935 msgid "write the message to a folder"
1936 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
1937
1938 #: keymap_alldefs.h:49
1939 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1940 msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
1941
1942 #: keymap_alldefs.h:50
1943 msgid "create an alias from a message sender"
1944 msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
1945
1946 #: keymap_alldefs.h:51
1947 msgid "move entry to bottom of screen"
1948 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
1949
1950 #: keymap_alldefs.h:52
1951 msgid "move entry to middle of screen"
1952 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
1953
1954 #: keymap_alldefs.h:53
1955 msgid "move entry to top of screen"
1956 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
1957
1958 #: keymap_alldefs.h:54
1959 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1960 msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
1961
1962 #: keymap_alldefs.h:55
1963 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1964 msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
1965
1966 #: keymap_alldefs.h:56
1967 msgid "delete the current entry"
1968 msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
1969
1970 #: keymap_alldefs.h:57
1971 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1972 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
1973
1974 #: keymap_alldefs.h:58
1975 msgid "delete all messages in subthread"
1976 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
1977
1978 #: keymap_alldefs.h:59
1979 msgid "delete all messages in thread"
1980 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
1981
1982 #: keymap_alldefs.h:60
1983 msgid "display full address of sender"
1984 msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
1985
1986 #: keymap_alldefs.h:61
1987 msgid "display message and toggle header weeding"
1988 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
1989
1990 #: keymap_alldefs.h:62
1991 msgid "display a message"
1992 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
1993
1994 #: keymap_alldefs.h:63
1995 msgid "edit the raw message"
1996 msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
1997
1998 #: keymap_alldefs.h:64
1999 msgid "delete the char in front of the cursor"
2000 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
2001
2002 #: keymap_alldefs.h:65
2003 msgid "move the cursor one character to the left"
2004 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
2005
2006 #: keymap_alldefs.h:66
2007 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2008 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
2009
2010 #: keymap_alldefs.h:67
2011 msgid "jump to the beginning of the line"
2012 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
2013
2014 #: keymap_alldefs.h:68
2015 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2016 msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
2017
2018 #: keymap_alldefs.h:69
2019 msgid "complete filename or alias"
2020 msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
2021
2022 #: keymap_alldefs.h:70
2023 msgid "complete address with query"
2024 msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
2025
2026 #: keymap_alldefs.h:71
2027 msgid "delete the char under the cursor"
2028 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
2029
2030 #: keymap_alldefs.h:72
2031 msgid "jump to the end of the line"
2032 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
2033
2034 #: keymap_alldefs.h:73
2035 msgid "move the cursor one character to the right"
2036 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
2037
2038 #: keymap_alldefs.h:74
2039 msgid "move the cursor to the end of the word"
2040 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
2041
2042 #: keymap_alldefs.h:75
2043 msgid "scroll down through the history list"
2044 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2045
2046 #: keymap_alldefs.h:76
2047 msgid "scroll up through the history list"
2048 msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2049
2050 #: keymap_alldefs.h:77
2051 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2052 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
2053
2054 #: keymap_alldefs.h:78
2055 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2056 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
2057
2058 #: keymap_alldefs.h:79
2059 msgid "delete all chars on the line"
2060 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
2061
2062 #: keymap_alldefs.h:80
2063 msgid "delete the word in front of the cursor"
2064 msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
2065
2066 #: keymap_alldefs.h:81
2067 msgid "quote the next typed key"
2068 msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
2069
2070 #: keymap_alldefs.h:82
2071 msgid "transpose character under cursor with previous"
2072 msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
2073
2074 #: keymap_alldefs.h:83
2075 #, fuzzy
2076 msgid "capitalize the word"
2077 msgstr "capitalize the word"
2078
2079 #: keymap_alldefs.h:84
2080 msgid "convert the word to lower case"
2081 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
2082
2083 #: keymap_alldefs.h:85
2084 msgid "convert the word to upper case"
2085 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
2086
2087 #: keymap_alldefs.h:86
2088 msgid "enter a muttrc command"
2089 msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
2090
2091 #: keymap_alldefs.h:87
2092 msgid "enter a file mask"
2093 msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
2094
2095 #: keymap_alldefs.h:88
2096 msgid "exit this menu"
2097 msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
2098
2099 #: keymap_alldefs.h:89
2100 msgid "filter attachment through a shell command"
2101 msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
2102
2103 #: keymap_alldefs.h:90
2104 msgid "move to the first entry"
2105 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
2106
2107 #: keymap_alldefs.h:91
2108 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2109 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
2110
2111 #: keymap_alldefs.h:92
2112 msgid "forward a message with comments"
2113 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
2114
2115 #: keymap_alldefs.h:93
2116 msgid "select the current entry"
2117 msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
2118
2119 #: keymap_alldefs.h:94
2120 msgid "reply to all recipients"
2121 msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
2122
2123 #: keymap_alldefs.h:95
2124 msgid "scroll down 1/2 page"
2125 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2126
2127 #: keymap_alldefs.h:96
2128 msgid "scroll up 1/2 page"
2129 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2130
2131 #: keymap_alldefs.h:97
2132 msgid "this screen"
2133 msgstr "òîçè åêðàí"
2134
2135 #: keymap_alldefs.h:98
2136 msgid "jump to an index number"
2137 msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
2138
2139 #: keymap_alldefs.h:99
2140 msgid "move to the last entry"
2141 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
2142
2143 #: keymap_alldefs.h:100
2144 msgid "reply to specified mailing list"
2145 msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
2146
2147 #: keymap_alldefs.h:101
2148 msgid "execute a macro"
2149 msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
2150
2151 #: keymap_alldefs.h:102
2152 msgid "compose a new mail message"
2153 msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
2154
2155 #: keymap_alldefs.h:103
2156 msgid "open a different folder"
2157 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
2158
2159 #: keymap_alldefs.h:104
2160 msgid "open a different folder in read only mode"
2161 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
2162
2163 #: keymap_alldefs.h:105
2164 msgid "clear a status flag from a message"
2165 msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
2166
2167 #: keymap_alldefs.h:106
2168 msgid "delete messages matching a pattern"
2169 msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2170
2171 #: keymap_alldefs.h:107
2172 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2173 msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
2174
2175 #: keymap_alldefs.h:108
2176 msgid "retrieve mail from POP server"
2177 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
2178
2179 #: keymap_alldefs.h:109
2180 msgid "move to the first message"
2181 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
2182
2183 #: keymap_alldefs.h:110
2184 msgid "move to the last message"
2185 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
2186
2187 #: keymap_alldefs.h:111
2188 msgid "show only messages matching a pattern"
2189 msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2190
2191 #: keymap_alldefs.h:112
2192 msgid "jump to the next new message"
2193 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
2194
2195 #: keymap_alldefs.h:113
2196 msgid "jump to the next new or unread message"
2197 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
2198
2199 #: keymap_alldefs.h:114
2200 msgid "jump to the next subthread"
2201 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
2202
2203 #: keymap_alldefs.h:115
2204 msgid "jump to the next thread"
2205 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
2206
2207 #: keymap_alldefs.h:116
2208 msgid "move to the next undeleted message"
2209 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
2210
2211 #: keymap_alldefs.h:117
2212 msgid "jump to the next unread message"
2213 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
2214
2215 #: keymap_alldefs.h:118
2216 msgid "jump to parent message in thread"
2217 msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
2218
2219 #: keymap_alldefs.h:119
2220 msgid "jump to previous thread"
2221 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
2222
2223 #: keymap_alldefs.h:120
2224 msgid "jump to previous subthread"
2225 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
2226
2227 #: keymap_alldefs.h:121
2228 msgid "move to the previous undeleted message"
2229 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
2230
2231 #: keymap_alldefs.h:122
2232 msgid "jump to the previous new message"
2233 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
2234
2235 #: keymap_alldefs.h:123
2236 msgid "jump to the previous new or unread message"
2237 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
2238
2239 #: keymap_alldefs.h:124
2240 msgid "jump to the previous unread message"
2241 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
2242
2243 #: keymap_alldefs.h:125
2244 msgid "mark the current thread as read"
2245 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
2246
2247 #: keymap_alldefs.h:126
2248 msgid "mark the current subthread as read"
2249 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
2250
2251 #: keymap_alldefs.h:127
2252 msgid "set a status flag on a message"
2253 msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
2254
2255 #: keymap_alldefs.h:128
2256 msgid "save changes to mailbox"
2257 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2258
2259 #: keymap_alldefs.h:129
2260 msgid "tag messages matching a pattern"
2261 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2262
2263 #: keymap_alldefs.h:130
2264 msgid "undelete messages matching a pattern"
2265 msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2266
2267 #: keymap_alldefs.h:131
2268 msgid "untag messages matching a pattern"
2269 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2270
2271 #: keymap_alldefs.h:132
2272 msgid "move to the middle of the page"
2273 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
2274
2275 #: keymap_alldefs.h:133
2276 msgid "move to the next entry"
2277 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
2278
2279 #: keymap_alldefs.h:134
2280 msgid "scroll down one line"
2281 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
2282
2283 #: keymap_alldefs.h:135
2284 msgid "move to the next page"
2285 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
2286
2287 #: keymap_alldefs.h:136
2288 msgid "jump to the bottom of the message"
2289 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
2290
2291 #: keymap_alldefs.h:137
2292 msgid "toggle display of quoted text"
2293 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
2294
2295 #: keymap_alldefs.h:138
2296 msgid "skip beyond quoted text"
2297 msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
2298
2299 #: keymap_alldefs.h:139
2300 msgid "jump to the top of the message"
2301 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
2302
2303 #: keymap_alldefs.h:140
2304 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2305 msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
2306
2307 #: keymap_alldefs.h:141
2308 msgid "move to the previous entry"
2309 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
2310
2311 #: keymap_alldefs.h:142
2312 msgid "scroll up one line"
2313 msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
2314
2315 #: keymap_alldefs.h:143
2316 msgid "move to the previous page"
2317 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
2318
2319 #: keymap_alldefs.h:144
2320 msgid "print the current entry"
2321 msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
2322
2323 #: keymap_alldefs.h:145
2324 msgid "query external program for addresses"
2325 msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
2326
2327 #: keymap_alldefs.h:146
2328 msgid "append new query results to current results"
2329 msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
2330
2331 #: keymap_alldefs.h:147
2332 msgid "save changes to mailbox and quit"
2333 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
2334
2335 #: keymap_alldefs.h:148
2336 msgid "recall a postponed message"
2337 msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
2338
2339 #: keymap_alldefs.h:149
2340 msgid "clear and redraw the screen"
2341 msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
2342
2343 #: keymap_alldefs.h:150
2344 msgid "{internal}"
2345 msgstr "{âúòðåøíî}"
2346
2347 #: keymap_alldefs.h:151
2348 #, fuzzy
2349 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
2350 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2351
2352 #: keymap_alldefs.h:152
2353 msgid "reply to a message"
2354 msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
2355
2356 #: keymap_alldefs.h:153
2357 msgid "use the current message as a template for a new one"
2358 msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
2359
2360 #: keymap_alldefs.h:154
2361 msgid "save message/attachment to a file"
2362 msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
2363
2364 #: keymap_alldefs.h:155
2365 msgid "search for a regular expression"
2366 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
2367
2368 #: keymap_alldefs.h:156
2369 msgid "search backwards for a regular expression"
2370 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
2371
2372 #: keymap_alldefs.h:157
2373 msgid "search for next match"
2374 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
2375
2376 #: keymap_alldefs.h:158
2377 msgid "search for next match in opposite direction"
2378 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
2379
2380 #: keymap_alldefs.h:159
2381 msgid "toggle search pattern coloring"
2382 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
2383
2384 #: keymap_alldefs.h:160
2385 msgid "invoke a command in a subshell"
2386 msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
2387
2388 #: keymap_alldefs.h:161
2389 msgid "sort messages"
2390 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
2391
2392 #: keymap_alldefs.h:162
2393 msgid "sort messages in reverse order"
2394 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
2395
2396 #: keymap_alldefs.h:163
2397 msgid "tag the current entry"
2398 msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
2399
2400 #: keymap_alldefs.h:164
2401 msgid "apply next function to tagged messages"
2402 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
2403
2404 #: keymap_alldefs.h:165
2405 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2406 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
2407
2408 #: keymap_alldefs.h:166
2409 msgid "tag the current subthread"
2410 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
2411
2412 #: keymap_alldefs.h:167
2413 msgid "tag the current thread"
2414 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
2415
2416 #: keymap_alldefs.h:168
2417 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2418 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
2419
2420 #: keymap_alldefs.h:169
2421 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2422 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2423
2424 #: keymap_alldefs.h:170
2425 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2426 msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
2427
2428 #: keymap_alldefs.h:171
2429 msgid "move to the top of the page"
2430 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
2431
2432 #: keymap_alldefs.h:172
2433 msgid "undelete the current entry"
2434 msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
2435
2436 #: keymap_alldefs.h:173
2437 msgid "undelete all messages in thread"
2438 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
2439
2440 #: keymap_alldefs.h:174
2441 msgid "undelete all messages in subthread"
2442 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
2443
2444 #: keymap_alldefs.h:175
2445 msgid "show the Mutt version number and date"
2446 msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
2447
2448 #: keymap_alldefs.h:176
2449 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2450 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
2451
2452 #: keymap_alldefs.h:177
2453 msgid "show MIME attachments"
2454 msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
2455
2456 #: keymap_alldefs.h:178
2457 msgid "display the keycode for a key press"
2458 msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
2459
2460 #: keymap_alldefs.h:179
2461 msgid "show currently active limit pattern"
2462 msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
2463
2464 #: keymap_alldefs.h:180
2465 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2466 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
2467
2468 #: keymap_alldefs.h:181
2469 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2470 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
2471
2472 #: keymap_alldefs.h:182
2473 msgid "attach a PGP public key"
2474 msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
2475
2476 #: keymap_alldefs.h:183
2477 msgid "show PGP options"
2478 msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
2479
2480 #: keymap_alldefs.h:184
2481 msgid "mail a PGP public key"
2482 msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
2483
2484 #: keymap_alldefs.h:185
2485 msgid "verify a PGP public key"
2486 msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
2487
2488 #: keymap_alldefs.h:186
2489 msgid "view the key's user id"
2490 msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
2491
2492 #: keymap_alldefs.h:187
2493 msgid "check for classic pgp"
2494 msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
2495
2496 #: keymap_alldefs.h:188
2497 msgid "Accept the chain constructed"
2498 msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
2499
2500 #: keymap_alldefs.h:189
2501 msgid "Append a remailer to the chain"
2502 msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
2503
2504 #: keymap_alldefs.h:190
2505 msgid "Insert a remailer into the chain"
2506 msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
2507
2508 #: keymap_alldefs.h:191
2509 msgid "Delete a remailer from the chain"
2510 msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
2511
2512 #: keymap_alldefs.h:192
2513 msgid "Select the previous element of the chain"
2514 msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
2515
2516 #: keymap_alldefs.h:193
2517 msgid "Select the next element of the chain"
2518 msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
2519
2520 #: keymap_alldefs.h:194
2521 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2522 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
2523
2524 #: keymap_alldefs.h:195
2525 msgid "make decrypted copy and delete"
2526 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
2527
2528 #: keymap_alldefs.h:196
2529 msgid "make decrypted copy"
2530 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
2531
2532 #: keymap_alldefs.h:197
2533 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2534 msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
2535
2536 #: keymap_alldefs.h:198
2537 msgid "extract supported public keys"
2538 msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
2539
2540 #: keymap_alldefs.h:199
2541 msgid "show S/MIME options"
2542 msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
2543
2544 #: lib.c:64
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2547 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî!"
2548
2549 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2550 msgid "Out of memory!"
2551 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî ïàìåò!"
2552
2553 #: main.c:51
2554 msgid ""
2555 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2556 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2557 msgstr ""
2558 "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2559 "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
2560
2561 #: main.c:55
2562 msgid ""
2563 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2564 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2565 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2566 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2567 msgstr ""
2568 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
2569 "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
2570 "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
2571 "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2572
2573 #: main.c:61
2574 msgid ""
2575 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2576 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2577 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2578 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2579 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2580 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2581 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2582 "\n"
2583 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2584 "fixes, and suggestions.\n"
2585 "\n"
2586 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2587 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2588 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2589 "    (at your option) any later version.\n"
2590 "\n"
2591 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2592 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2593 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2594 "    GNU General Public License for more details.\n"
2595 "\n"
2596 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2597 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2598 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2599 msgstr ""
2600 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
2601 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2602 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@guug.de>\n"
2603 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2604 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2605 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2606 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2607 "\n"
2608 "Ìíîçèíà, íåñïîìåíàòè òóê, ñúäåéñòâàõà ñ ìíîãî êîä, ïîïðàâêè è ïðåäëîæåíèÿ\n"
2609 "\n"
2610 "    Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè\n"
2611 "    ïðîìåíÿòå ñúîáðàçíî ïðàâèëàòà íà GNU General Public License, "
2612 "ïóáëèêóâàíè\n"
2613 "    îò Ôîíäàöèÿòà çà ñâîáîäåí ñîôòóåð, èçïîëçâàéêè âåðñèÿ 2 íà ëèöåíçà èëè\n"
2614 "    (ïî Âàøå æåëàíèå) ïî-êúñíà âåðñèÿ.\n"
2615 "\n"
2616 "    Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà äà áúäå ïîëåçíà,\n"
2617 "    íî ÁÅÇ ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÃÀÐÀÍÖÈß; áåç äîðè ïîäðàçáèðàùàòà ñå ãàðàíöèÿ\n"
2618 "    ïðè ÏÎÊÓÏÊÎ-ÏÐÎÄÀÆÁÀ èëè ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒ ÇÀ ÊÀÊÂÎÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ.\n"
2619 "    Âèæòå GNU General Public License çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2620 "\n"
2621 "    Áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå îò GNU General Public License\n"
2622 "    çàåäíî ñ òàçè ïðîãðàìà; àêî òîâà íå å òàêà, ìîëÿ ïèøåòå íà Free "
2623 "Software\n"
2624 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2625
2626 #: main.c:99
2627 #, fuzzy
2628 msgid ""
2629 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2630 "<file> ]\n"
2631 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2632 "[...]\n"
2633 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2634 "[...]\n"
2635 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2636 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2637 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2638 "       mutt -v[v]\n"
2639 "\n"
2640 "options:\n"
2641 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2642 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2643 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2644 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2645 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2646 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2647 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2648 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2649 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2650 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2651 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2652 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2653 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2654 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2655 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2656 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2657 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2658 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2659 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2660 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2661 "  -h\t\tthis help message"
2662 msgstr ""
2663 "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
2664 "<ôàéë> ]\n"
2665 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
2666 "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
2667 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
2668 "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
2669 "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
2670 "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
2671 "[ ... ]\n"
2672 "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
2673 "       mutt -v[v]\n"
2674 "\n"
2675 "Ïàðàìåòðè:\n"
2676 "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
2677 "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
2678 "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
2679 "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
2680 "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
2681 "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
2682 "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
2683 "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
2684 "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
2685 "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
2686 "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
2687 "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
2688 "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
2689 "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
2690 "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
2691 "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
2692 "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
2693 "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
2694 "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
2695 "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
2696 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
2697 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
2698
2699 #: main.c:167
2700 msgid ""
2701 "\n"
2702 "Compile options:"
2703 msgstr ""
2704 "\n"
2705 "Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
2706
2707 #: main.c:478
2708 msgid "Error initializing terminal."
2709 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
2710
2711 #: main.c:583
2712 #, c-format
2713 msgid "Debugging at level %d.\n"
2714 msgstr "Debugging íà íèâî %d.\n"
2715
2716 #: main.c:585
2717 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2718 msgstr "Îïöèÿòà DEBUG íå å å äåôèíèðàíà ïðè êîìïèëàöèÿ è å èãíîðèðàíà.\n"
2719
2720 #: main.c:733
2721 #, c-format
2722 msgid "%s does not exist. Create it?"
2723 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
2724
2725 #: main.c:737
2726 #, c-format
2727 msgid "Can't create %s: %s."
2728 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
2729
2730 #: main.c:782
2731 msgid "No recipients specified.\n"
2732 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
2733
2734 #: main.c:868
2735 #, c-format
2736 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2737 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
2738
2739 #: main.c:888
2740 msgid "No mailbox with new mail."
2741 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
2742
2743 #: main.c:897
2744 msgid "No incoming mailboxes defined."
2745 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
2746
2747 #: main.c:924
2748 msgid "Mailbox is empty."
2749 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
2750
2751 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2752 #, c-format
2753 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2754 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
2755
2756 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2757 msgid "Mailbox is corrupt!"
2758 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
2759
2760 #: mbox.c:662
2761 msgid "Mailbox was corrupted!"
2762 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
2763
2764 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2765 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2766 msgstr ""
2767 "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2768
2769 #: mbox.c:708
2770 msgid "Unable to lock mailbox!"
2771 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2772
2773 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2774 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2775 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2776 #.
2777 #: mbox.c:754
2778 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2779 msgstr ""
2780 "sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
2781 "çà òàçè ãðåøêà)"
2782
2783 #: mbox.c:793
2784 #, c-format
2785 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2786 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
2787
2788 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2789 #. * change/deleted message
2790 #.
2791 #: mbox.c:906
2792 msgid "Committing changes..."
2793 msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
2794
2795 #: mbox.c:937
2796 #, c-format
2797 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2798 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
2799
2800 #: mbox.c:1003
2801 msgid "Could not reopen mailbox!"
2802 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2803
2804 #: mbox.c:1041
2805 msgid "Reopening mailbox..."
2806 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
2807
2808 #: menu.c:416
2809 msgid "Jump to: "
2810 msgstr "Ñêîê êúì: "
2811
2812 #: menu.c:425
2813 msgid "Invalid index number."
2814 msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
2815
2816 #: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
2817 #: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
2818 msgid "No entries."
2819 msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
2820
2821 #: menu.c:447
2822 msgid "You cannot scroll down farther."
2823 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
2824
2825 #: menu.c:465
2826 msgid "You cannot scroll up farther."
2827 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
2828
2829 #: menu.c:485
2830 msgid "You are on the last page."
2831 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
2832
2833 #: menu.c:509
2834 msgid "You are on the first page."
2835 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
2836
2837 #: menu.c:588
2838 msgid "First entry is shown."
2839 msgstr "Ïúðâèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
2840
2841 #: menu.c:608
2842 msgid "Last entry is shown."
2843 msgstr "Ïîñëåäíèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
2844
2845 #: menu.c:659
2846 msgid "You are on the last entry."
2847 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
2848
2849 #: menu.c:670
2850 msgid "You are on the first entry."
2851 msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
2852
2853 #: menu.c:730 pattern.c:1242
2854 msgid "Search for: "
2855 msgstr "Òúðñåíå: "
2856
2857 #: menu.c:731 pattern.c:1243
2858 msgid "Reverse search for: "
2859 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
2860
2861 #: menu.c:741 pattern.c:1275
2862 msgid "No search pattern."
2863 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
2864
2865 #: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2866 msgid "Not found."
2867 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
2868
2869 #: menu.c:895
2870 msgid "No tagged entries."
2871 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
2872
2873 #: menu.c:1000
2874 msgid "Search is not implemented for this menu."
2875 msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
2876
2877 #: menu.c:1005
2878 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2879 msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
2880
2881 #: menu.c:1046
2882 msgid "Tagging is not supported."
2883 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
2884
2885 #: mh.c:663 mh.c:900
2886 #, c-format
2887 msgid "Reading %s... %d"
2888 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
2889
2890 #: mh.c:1151
2891 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2892 msgstr ""
2893 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
2894
2895 #: muttlib.c:846
2896 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2897 msgstr ""
2898 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
2899 "âñè÷êè]"
2900
2901 #: muttlib.c:846
2902 msgid "yna"
2903 msgstr "yna"
2904
2905 #: muttlib.c:862
2906 msgid "File is a directory, save under it?"
2907 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
2908
2909 #: muttlib.c:868
2910 msgid "File under directory: "
2911 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
2912
2913 #: muttlib.c:880
2914 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2915 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
2916
2917 #: muttlib.c:880
2918 msgid "oac"
2919 msgstr "oac"
2920
2921 #: muttlib.c:1199
2922 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2923 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
2924
2925 #: muttlib.c:1208
2926 #, c-format
2927 msgid "%s is not a mailbox!"
2928 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
2929
2930 #: muttlib.c:1214
2931 #, c-format
2932 msgid "Append messages to %s?"
2933 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
2934
2935 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2936 #, c-format
2937 msgid "Connection to %s closed"
2938 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
2939
2940 #: mutt_socket.c:271
2941 msgid "SSL is unavailable."
2942 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
2943
2944 #: mutt_socket.c:302
2945 msgid "Preconnect command failed."
2946 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
2947
2948 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2949 #, c-format
2950 msgid "Error talking to %s (%s)"
2951 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
2952
2953 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2954 #, c-format
2955 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2956 msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
2957
2958 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
2959 #, c-format
2960 msgid "Looking up %s..."
2961 msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
2962
2963 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
2964 #, c-format
2965 msgid "Could not find the host \"%s\""
2966 msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
2967
2968 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
2969 #, c-format
2970 msgid "Connecting to %s..."
2971 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
2972
2973 #: mutt_socket.c:529
2974 #, c-format
2975 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2976 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
2977
2978 #: mutt_ssl.c:175
2979 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2980 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
2981
2982 #: mutt_ssl.c:199
2983 #, c-format
2984 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
2985 msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
2986
2987 #: mutt_ssl.c:207
2988 #, c-format
2989 msgid "%s has insecure permissions!"
2990 msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
2991
2992 #: mutt_ssl.c:226
2993 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
2994 msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
2995
2996 #: mutt_ssl.c:322
2997 msgid "I/O error"
2998 msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
2999
3000 #: mutt_ssl.c:331
3001 #, c-format
3002 msgid "SSL failed: %s"
3003 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
3004
3005 #: mutt_ssl.c:340
3006 msgid "Unable to get certificate from peer"
3007 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
3008
3009 #: mutt_ssl.c:348
3010 #, c-format
3011 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3012 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
3013
3014 #: mutt_ssl.c:388
3015 msgid "Unknown"
3016 msgstr "íåèçâåñòíî"
3017
3018 #: mutt_ssl.c:413
3019 #, c-format
3020 msgid "[unable to calculate]"
3021 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
3022
3023 #: mutt_ssl.c:431
3024 msgid "[invalid date]"
3025 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
3026
3027 #: mutt_ssl.c:506
3028 msgid "Server certificate is not yet valid"
3029 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3030
3031 #: mutt_ssl.c:513
3032 msgid "Server certificate has expired"
3033 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
3034
3035 #: mutt_ssl.c:586
3036 msgid "This certificate belongs to:"
3037 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
3038
3039 #: mutt_ssl.c:597
3040 msgid "This certificate was issued by:"
3041 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
3042
3043 #: mutt_ssl.c:608
3044 #, c-format
3045 msgid "This certificate is valid"
3046 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
3047
3048 #: mutt_ssl.c:609
3049 #, c-format
3050 msgid "   from %s"
3051 msgstr "   îò %s"
3052
3053 #: mutt_ssl.c:611
3054 #, c-format
3055 msgid "     to %s"
3056 msgstr "    äî %s"
3057
3058 #: mutt_ssl.c:617
3059 #, c-format
3060 msgid "Fingerprint: %s"
3061 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
3062
3063 #: mutt_ssl.c:619
3064 msgid "SSL Certificate check"
3065 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
3066
3067 #: mutt_ssl.c:622
3068 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3069 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
3070
3071 #: mutt_ssl.c:623
3072 msgid "roa"
3073 msgstr "roa"
3074
3075 #: mutt_ssl.c:627
3076 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3077 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
3078
3079 #: mutt_ssl.c:628
3080 msgid "ro"
3081 msgstr "ro"
3082
3083 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3084 msgid "Exit  "
3085 msgstr "Èçõîä"
3086
3087 #: mutt_ssl.c:659
3088 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3089 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
3090
3091 #: mutt_ssl.c:664
3092 msgid "Certificate saved"
3093 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
3094
3095 #: mx.c:120
3096 #, c-format
3097 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3098 msgstr ""
3099 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
3100 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
3101
3102 #: mx.c:132
3103 #, c-format
3104 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3105 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
3106
3107 #: mx.c:190
3108 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3109 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
3110
3111 #: mx.c:196
3112 #, c-format
3113 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3114 msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
3115
3116 #: mx.c:224
3117 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3118 msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
3119
3120 #: mx.c:231
3121 #, c-format
3122 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3123 msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
3124
3125 #: mx.c:595
3126 #, c-format
3127 msgid "Couldn't lock %s\n"
3128 msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
3129
3130 #: mx.c:679
3131 #, c-format
3132 msgid "Reading %s..."
3133 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
3134
3135 #: mx.c:779
3136 #, c-format
3137 msgid "Writing %s..."
3138 msgstr "Çàïèñ íà %s..."
3139
3140 #: mx.c:812
3141 #, c-format
3142 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3143 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñèíõðîíèçàöèÿòà íà %s!"
3144
3145 #: mx.c:878
3146 #, c-format
3147 msgid "Move read messages to %s?"
3148 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
3149
3150 #: mx.c:894 mx.c:1150
3151 #, c-format
3152 msgid "Purge %d deleted message?"
3153 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
3154
3155 #: mx.c:894 mx.c:1150
3156 #, c-format
3157 msgid "Purge %d deleted messages?"
3158 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
3159
3160 #: mx.c:918
3161 #, c-format
3162 msgid "Moving read messages to %s..."
3163 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
3164
3165 #: mx.c:977 mx.c:1141
3166 msgid "Mailbox is unchanged."
3167 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
3168
3169 #: mx.c:1013
3170 #, c-format
3171 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3172 msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
3173
3174 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3175 #, c-format
3176 msgid "%d kept, %d deleted."
3177 msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
3178
3179 #: mx.c:1126
3180 #, c-format
3181 msgid " Press '%s' to toggle write"
3182 msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
3183
3184 #: mx.c:1128
3185 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3186 msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
3187
3188 #: mx.c:1130
3189 #, c-format
3190 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3191 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
3192
3193 #: mx.c:1185
3194 msgid "Mailbox checkpointed."
3195 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
3196
3197 #: mx.c:1494
3198 msgid "Can't write message"
3199 msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
3200
3201 #: mx.c:1539
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3204 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
3205
3206 #: pager.c:57
3207 msgid "Not available in this menu."
3208 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
3209
3210 #: pager.c:1450
3211 msgid "PrevPg"
3212 msgstr "Ïðåä. ñòð."
3213
3214 #: pager.c:1451
3215 msgid "NextPg"
3216 msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
3217
3218 #: pager.c:1455
3219 msgid "View Attachm."
3220 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
3221
3222 #: pager.c:1458
3223 msgid "Next"
3224 msgstr "Ñëåäâàùî"
3225
3226 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3227 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3228 msgid "Bottom of message is shown."
3229 msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
3230
3231 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3232 msgid "Top of message is shown."
3233 msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
3234
3235 #: pager.c:1960
3236 msgid "Reverse search: "
3237 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
3238
3239 #: pager.c:1961
3240 msgid "Search: "
3241 msgstr "Òúðñåíå: "
3242
3243 #: pager.c:2081
3244 msgid "Help is currently being shown."
3245 msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
3246
3247 #: pager.c:2110
3248 msgid "No more quoted text."
3249 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
3250
3251 #: pager.c:2123
3252 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3253 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
3254
3255 #: parse.c:602
3256 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3257 msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
3258
3259 #: pattern.c:244
3260 #, c-format
3261 msgid "Error in expression: %s"
3262 msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
3263
3264 #: pattern.c:354
3265 #, c-format
3266 msgid "Invalid day of month: %s"
3267 msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
3268
3269 #: pattern.c:368
3270 #, c-format
3271 msgid "Invalid month: %s"
3272 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
3273
3274 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3275 #: pattern.c:520
3276 #, c-format
3277 msgid "Invalid relative date: %s"
3278 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
3279
3280 #: pattern.c:534
3281 msgid "error in expression"
3282 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
3283
3284 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3285 #, c-format
3286 msgid "error in pattern at: %s"
3287 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
3288
3289 #: pattern.c:788
3290 #, c-format
3291 msgid "%c: invalid command"
3292 msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
3293
3294 #: pattern.c:794
3295 #, c-format
3296 msgid "%c: not supported in this mode"
3297 msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
3298
3299 #: pattern.c:807
3300 #, c-format
3301 msgid "missing parameter"
3302 msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
3303
3304 #: pattern.c:823
3305 #, c-format
3306 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3307 msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
3308
3309 #: pattern.c:855
3310 msgid "empty pattern"
3311 msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
3312
3313 #: pattern.c:1061
3314 #, c-format
3315 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3316 msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
3317
3318 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3319 msgid "Compiling search pattern..."
3320 msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
3321
3322 #: pattern.c:1144
3323 msgid "Executing command on matching messages..."
3324 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
3325
3326 #: pattern.c:1206
3327 msgid "No messages matched criteria."
3328 msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
3329
3330 #: pattern.c:1299
3331 msgid "Search hit bottom without finding match"
3332 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
3333
3334 #: pattern.c:1310
3335 msgid "Search hit top without finding match"
3336 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
3337
3338 #: pattern.c:1332
3339 msgid "Search interrupted."
3340 msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
3341
3342 #: pgp.c:90
3343 msgid "Enter PGP passphrase:"
3344 msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
3345
3346 #: pgp.c:104
3347 msgid "PGP passphrase forgotten."
3348 msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
3349
3350 #: pgp.c:344
3351 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3352 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
3353
3354 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3355 msgid ""
3356 "[-- End of PGP output --]\n"
3357 "\n"
3358 msgstr ""
3359 "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
3360 "\n"
3361
3362 #: pgp.c:394
3363 msgid ""
3364 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3365 "\n"
3366 msgstr ""
3367 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
3368 "\n"
3369
3370 #: pgp.c:396
3371 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3372 msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
3373
3374 #: pgp.c:398
3375 msgid ""
3376 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3377 "\n"
3378 msgstr ""
3379 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
3380 "\n"
3381
3382 #: pgp.c:423
3383 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3384 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
3385
3386 #: pgp.c:425
3387 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3388 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
3389
3390 #: pgp.c:427
3391 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3392 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
3393
3394 #: pgp.c:454
3395 msgid ""
3396 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3397 "\n"
3398 msgstr ""
3399 "[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
3400 "\n"
3401
3402 #: pgp.c:704
3403 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3404 msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
3405
3406 #: pgp.c:764
3407 msgid ""
3408 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3409 "\n"
3410 msgstr ""
3411 "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
3412 "\n"
3413
3414 #: pgp.c:873
3415 msgid ""
3416 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3417 "\n"
3418 msgstr ""
3419 "[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
3420 "\n"
3421
3422 #: pgp.c:886
3423 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3424 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
3425
3426 #: pgp.c:895
3427 msgid ""
3428 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3429 "\n"
3430 msgstr ""
3431 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
3432 "\n"
3433
3434 #: pgp.c:915
3435 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3436 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
3437
3438 #: pgp.c:965
3439 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3440 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
3441
3442 #: pgp.c:1109
3443 #, c-format
3444 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3445 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
3446
3447 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3448 #, c-format
3449 msgid "Enter keyID for %s: "
3450 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
3451
3452 #: pgp.c:1397
3453 msgid "Can't invoke PGP"
3454 msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
3455
3456 #: pgp.c:1496
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3459 msgstr ""
3460 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
3461
3462 #: pgp.c:1497
3463 msgid "PGP/M(i)ME"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: pgp.c:1497
3467 msgid "(i)nline"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: pgp.c:1499
3471 #, fuzzy
3472 msgid "esabifc"
3473 msgstr "esabf"
3474
3475 #. sign (a)s
3476 #: pgp.c:1514 smime.c:1981
3477 msgid "Sign as: "
3478 msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
3479
3480 #: pgpinvoke.c:307
3481 msgid "Fetching PGP key..."
3482 msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
3483
3484 #: pgpkey.c:490
3485 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3486 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
3487
3488 #. __STRCAT_CHECKED__
3489 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3490 msgid "Select  "
3491 msgstr "Èçáîð "
3492
3493 #. __STRCAT_CHECKED__
3494 #: pgpkey.c:519
3495 msgid "Check key  "
3496 msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
3497
3498 #: pgpkey.c:532
3499 #, c-format
3500 msgid "PGP keys matching <%s>."
3501 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
3502
3503 #: pgpkey.c:534
3504 #, c-format
3505 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3506 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
3507
3508 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3509 msgid "Can't open /dev/null"
3510 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
3511
3512 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3513 msgid "Can't create temporary file"
3514 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
3515
3516 #: pgpkey.c:580
3517 #, c-format
3518 msgid "Key ID: 0x%s"
3519 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
3520
3521 #: pgpkey.c:600
3522 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3523 msgstr ""
3524 "Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
3525 "àíóëèðàí."
3526
3527 #: pgpkey.c:612
3528 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3529 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
3530
3531 #: pgpkey.c:616
3532 msgid "ID has undefined validity."
3533 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
3534
3535 #: pgpkey.c:619
3536 msgid "ID is not valid."
3537 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
3538
3539 #: pgpkey.c:622
3540 msgid "ID is only marginally valid."
3541 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
3542
3543 #: pgpkey.c:626
3544 #, c-format
3545 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3546 msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
3547
3548 #: pgpkey.c:724
3549 msgid "Please enter the key ID: "
3550 msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
3551
3552 #: pgpkey.c:752
3553 msgid "Invoking pgp..."
3554 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
3555
3556 #: pgpkey.c:777
3557 #, c-format
3558 msgid "PGP Key %s."
3559 msgstr "PGP êëþ÷ %s."
3560
3561 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3562 #, c-format
3563 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3564 msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
3565
3566 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3567 #, c-format
3568 msgid "Command TOP is not supported by server."
3569 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
3570
3571 #: pop.c:117
3572 msgid "Can't write header to temporary file!"
3573 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
3574
3575 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3576 #, c-format
3577 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3578 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
3579
3580 #: pop.c:247 pop.c:562
3581 #, c-format
3582 msgid "%s is an invalid POP path"
3583 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
3584
3585 #: pop.c:278
3586 msgid "Fetching list of messages..."
3587 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
3588
3589 #: pop.c:415
3590 msgid "Can't write message to temporary file!"
3591 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
3592
3593 #: pop.c:517 pop.c:582
3594 msgid "Checking for new messages..."
3595 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
3596
3597 #: pop.c:546
3598 msgid "POP host is not defined."
3599 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
3600
3601 #: pop.c:610
3602 msgid "No new mail in POP mailbox."
3603 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
3604
3605 #: pop.c:617
3606 msgid "Delete messages from server?"
3607 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
3608
3609 #: pop.c:619
3610 #, c-format
3611 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3612 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
3613
3614 #: pop.c:661
3615 msgid "Error while writing mailbox!"
3616 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3617
3618 #: pop.c:665
3619 #, c-format
3620 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3621 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
3622
3623 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3624 msgid "Server closed connection!"
3625 msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
3626
3627 #: pop_auth.c:93
3628 msgid "Authenticating (SASL)..."
3629 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
3630
3631 #: pop_auth.c:209
3632 msgid "Authenticating (APOP)..."
3633 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
3634
3635 #: pop_auth.c:233
3636 msgid "APOP authentication failed."
3637 msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
3638
3639 #: pop_auth.c:268
3640 #, c-format
3641 msgid "Command USER is not supported by server."
3642 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
3643
3644 #: pop_lib.c:199
3645 msgid "Unable to leave messages on server."
3646 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
3647
3648 #: pop_lib.c:229
3649 #, c-format
3650 msgid "Error connecting to server: %s"
3651 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
3652
3653 #: pop_lib.c:378
3654 msgid "Closing connection to POP server..."
3655 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
3656
3657 #: pop_lib.c:544
3658 msgid "Verifying message indexes..."
3659 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
3660
3661 #: pop_lib.c:568
3662 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3663 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
3664
3665 #: postpone.c:167
3666 msgid "Postponed Messages"
3667 msgstr "×åðíîâè"
3668
3669 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3670 msgid "No postponed messages."
3671 msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
3672
3673 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3674 msgid "Illegal PGP header"
3675 msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
3676
3677 #: postpone.c:483
3678 msgid "Illegal S/MIME header"
3679 msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
3680
3681 #: postpone.c:556
3682 #, fuzzy
3683 msgid "Decrypting message..."
3684 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
3685
3686 #: postpone.c:565
3687 msgid "Decryption failed."
3688 msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
3689
3690 #: query.c:50
3691 msgid "New Query"
3692 msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
3693
3694 #: query.c:51
3695 msgid "Make Alias"
3696 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
3697
3698 #: query.c:52
3699 msgid "Search"
3700 msgstr "Òúðñåíå"
3701
3702 #: query.c:99
3703 msgid "Waiting for response..."
3704 msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
3705
3706 #: query.c:235 query.c:263
3707 msgid "Query command not defined."
3708 msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
3709
3710 #: query.c:290
3711 #, c-format
3712 msgid "Query"
3713 msgstr "Çàïèòâàíå"
3714
3715 #. Prompt for Query
3716 #: query.c:303 query.c:328
3717 msgid "Query: "
3718 msgstr "Çàïèòâàíå: "
3719
3720 #: query.c:311 query.c:337
3721 #, c-format
3722 msgid "Query '%s'"
3723 msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
3724
3725 #: recvattach.c:56
3726 msgid "Pipe"
3727 msgstr "Pipe"
3728
3729 #: recvattach.c:57
3730 msgid "Print"
3731 msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
3732
3733 #: recvattach.c:435
3734 msgid "Saving..."
3735 msgstr "Çàïèñâàíå..."
3736
3737 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3738 msgid "Attachment saved."
3739 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
3740
3741 #: recvattach.c:539
3742 #, c-format
3743 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3744 msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
3745
3746 #: recvattach.c:557
3747 msgid "Attachment filtered."
3748 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
3749
3750 #: recvattach.c:624
3751 msgid "Filter through: "
3752 msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
3753
3754 #: recvattach.c:624
3755 msgid "Pipe to: "
3756 msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
3757
3758 #: recvattach.c:659
3759 #, c-format
3760 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3761 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
3762
3763 #: recvattach.c:724
3764 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3765 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
3766
3767 #: recvattach.c:724
3768 msgid "Print attachment?"
3769 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
3770
3771 #: recvattach.c:957
3772 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3773 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
3774
3775 #: recvattach.c:970
3776 msgid "Attachments"
3777 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
3778
3779 #: recvattach.c:1006
3780 #, fuzzy
3781 msgid "There are no subparts to show!"
3782 msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
3783
3784 #: recvattach.c:1067
3785 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3786 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
3787
3788 #: recvattach.c:1075
3789 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3790 msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
3791
3792 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3793 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3794 msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
3795
3796 #: recvcmd.c:47
3797 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3798 msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
3799
3800 #: recvcmd.c:217
3801 msgid "Error bouncing message!"
3802 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
3803
3804 #: recvcmd.c:217
3805 msgid "Error bouncing messages!"
3806 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
3807
3808 #: recvcmd.c:417
3809 #, c-format
3810 msgid "Can't open temporary file %s."
3811 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
3812
3813 #: recvcmd.c:448
3814 msgid "Forward as attachments?"
3815 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
3816
3817 #: recvcmd.c:462
3818 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3819 msgstr ""
3820 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
3821 "ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
3822
3823 #: recvcmd.c:587
3824 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3825 msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
3826
3827 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3828 #, c-format
3829 msgid "Can't create %s."
3830 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
3831
3832 #: recvcmd.c:728
3833 msgid "Can't find any tagged messages."
3834 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
3835
3836 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3837 msgid "No mailing lists found!"
3838 msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
3839
3840 #: recvcmd.c:824
3841 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3842 msgstr ""
3843 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
3844 "êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
3845
3846 #: remailer.c:484
3847 msgid "Append"
3848 msgstr "Äîáàâÿíå"
3849
3850 #: remailer.c:485
3851 msgid "Insert"
3852 msgstr "Âìúêâàíå"
3853
3854 #: remailer.c:486
3855 msgid "Delete"
3856 msgstr "Èçòðèâàíå"
3857
3858 #: remailer.c:488
3859 msgid "OK"
3860 msgstr "ÎÊ"
3861
3862 #: remailer.c:516
3863 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3864 msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
3865
3866 #: remailer.c:542
3867 msgid "Select a remailer chain."
3868 msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
3869
3870 #: remailer.c:602
3871 #, c-format
3872 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3873 msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
3874
3875 #: remailer.c:632
3876 #, c-format
3877 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3878 msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
3879
3880 #: remailer.c:655
3881 msgid "The remailer chain is already empty."
3882 msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
3883
3884 #: remailer.c:665
3885 msgid "You already have the first chain element selected."
3886 msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
3887
3888 #: remailer.c:675
3889 msgid "You already have the last chain element selected."
3890 msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
3891
3892 #: remailer.c:714
3893 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3894 msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
3895
3896 #: remailer.c:738
3897 msgid ""
3898 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3899 msgstr ""
3900 "Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
3901 "èçïîëçâàòå mixmaster!"
3902
3903 #: remailer.c:772
3904 #, c-format
3905 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3906 msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
3907
3908 #: remailer.c:776
3909 msgid "Error sending message."
3910 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
3911
3912 #: rfc1524.c:163
3913 #, c-format
3914 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3915 msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
3916
3917 #: rfc1524.c:395
3918 msgid "No mailcap path specified"
3919 msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
3920
3921 #: rfc1524.c:423
3922 #, c-format
3923 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3924 msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
3925
3926 #: score.c:75
3927 msgid "score: too few arguments"
3928 msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
3929
3930 #: score.c:84
3931 msgid "score: too many arguments"
3932 msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
3933
3934 #: send.c:252
3935 msgid "No subject, abort?"
3936 msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
3937
3938 #: send.c:254
3939 msgid "No subject, aborting."
3940 msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
3941
3942 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3943 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3944 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3945 #. * provides a way to do that.
3946 #.
3947 #: send.c:488
3948 #, c-format
3949 msgid "Reply to %s%s?"
3950 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
3951
3952 #: send.c:522
3953 #, c-format
3954 msgid "Follow-up to %s%s?"
3955 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
3956
3957 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
3958 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
3959 #.
3960 #: send.c:690
3961 msgid "No tagged messages are visible!"
3962 msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
3963
3964 #: send.c:741
3965 msgid "Include message in reply?"
3966 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
3967
3968 #: send.c:746
3969 msgid "Including quoted message..."
3970 msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
3971
3972 #: send.c:756
3973 msgid "Could not include all requested messages!"
3974 msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
3975
3976 #: send.c:770
3977 msgid "Forward as attachment?"
3978 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
3979
3980 #: send.c:774
3981 msgid "Preparing forwarded message..."
3982 msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
3983
3984 #. If the user is composing a new message, check to see if there
3985 #. * are any postponed messages first.
3986 #.
3987 #: send.c:1070
3988 msgid "Recall postponed message?"
3989 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
3990
3991 #: send.c:1369
3992 msgid "Edit forwarded message?"
3993 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
3994
3995 #: send.c:1394
3996 msgid "Abort unmodified message?"
3997 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
3998
3999 #: send.c:1396
4000 msgid "Aborted unmodified message."
4001 msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
4002
4003 #: send.c:1465
4004 msgid "Message postponed."
4005 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
4006
4007 #: send.c:1474
4008 msgid "No recipients are specified!"
4009 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
4010
4011 #: send.c:1479
4012 msgid "No recipients were specified."
4013 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
4014
4015 #: send.c:1495
4016 msgid "No subject, abort sending?"
4017 msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
4018
4019 #: send.c:1499
4020 msgid "No subject specified."
4021 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
4022
4023 #: send.c:1561
4024 msgid "Sending message..."
4025 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
4026
4027 #: send.c:1702
4028 msgid "Could not send the message."
4029 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
4030
4031 #: send.c:1707
4032 msgid "Mail sent."
4033 msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
4034
4035 #: send.c:1707
4036 msgid "Sending in background."
4037 msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
4038
4039 #: sendlib.c:468
4040 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4041 msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
4042
4043 #: sendlib.c:498
4044 #, c-format
4045 msgid "%s no longer exists!"
4046 msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
4047
4048 #: sendlib.c:920
4049 #, c-format
4050 msgid "%s isn't a regular file."
4051 msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
4052
4053 #: sendlib.c:1089
4054 #, c-format
4055 msgid "Could not open %s"
4056 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
4057
4058 #: sendlib.c:2060
4059 #, c-format
4060 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4061 msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
4062
4063 #: sendlib.c:2066
4064 msgid "Output of the delivery process"
4065 msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
4066
4067 #: sendlib.c:2272
4068 #, c-format
4069 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4070 msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
4071
4072 #: signal.c:43
4073 #, c-format
4074 msgid "%s...  Exiting.\n"
4075 msgstr "%s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
4076
4077 #: signal.c:46 signal.c:49
4078 #, c-format
4079 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4080 msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
4081
4082 #: signal.c:51
4083 #, c-format
4084 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4085 msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
4086
4087 #: smime.c:111
4088 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4089 msgstr "Âúâåæäàíå íà SMIME ïàðîëà:"
4090
4091 #: smime.c:321
4092 msgid "Trusted   "
4093 msgstr "Ïîëçâàù ñå ñ äîâåðèå   "
4094
4095 #: smime.c:324
4096 msgid "Verified  "
4097 msgstr "Ïðîâåðåí   "
4098
4099 #: smime.c:327
4100 msgid "Unverified"
4101 msgstr "Íåïðîâåðåí"
4102
4103 #: smime.c:330
4104 msgid "Expired   "
4105 msgstr "Èçòåêúë   "
4106
4107 #: smime.c:333
4108 msgid "Revoked   "
4109 msgstr "Àíóëèðàí   "
4110
4111 #: smime.c:336
4112 msgid "Invalid   "
4113 msgstr "Íåâàëèäåí   "
4114
4115 #: smime.c:339
4116 msgid "Unknown   "
4117 msgstr "Íåèçâåñòåí   "
4118
4119 #: smime.c:368
4120 msgid "Enter keyID: "
4121 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
4122
4123 #: smime.c:391
4124 #, c-format
4125 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4126 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
4127
4128 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4129 #, c-format
4130 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4131 msgstr "Èäåíòèôèêàòîðúò %s íå å ïðîâåðåí. Æåëàåòå ëè äà ãî èçïîëçâàòå çà %s ?"
4132
4133 #: smime.c:545 smime.c:615
4134 #, c-format
4135 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4136 msgstr ""
4137 "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå (íåïîëçâàùèÿ ñå ñ äîâåðèå!) èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
4138
4139 #: smime.c:548 smime.c:618
4140 #, c-format
4141 msgid "Use ID %s for %s ?"
4142 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå èäåíòèôèêàòîðà \"%s\" çà %s?"
4143
4144 #: smime.c:637
4145 #, c-format
4146 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4147 msgstr ""
4148 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Èäåíòèôèêàòîðúò %s âñå îùå íå ñå ïîëçâà ñ äîâåðèåòî Âè. "
4149 "(Íàòèñíåòå êëàâèø çà äà ïðîäúëæèòå)"
4150
4151 #: smime.c:796
4152 #, c-format
4153 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4154 msgstr "Íå å íàìåðåí (âàëèäåí) ñåðòèôèêàò çà %s."
4155
4156 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4157 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4158 msgstr "Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
4159
4160 #: smime.c:1206
4161 #, fuzzy
4162 msgid "no certfile"
4163 msgstr "no certfile"
4164
4165 #: smime.c:1209
4166 msgid "no mbox"
4167 msgstr "íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ"
4168
4169 #. fatal error while trying to encrypt message
4170 #: smime.c:1352
4171 msgid "No output from OpenSSL.."
4172 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ.."
4173
4174 #: smime.c:1390
4175 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4176 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí ìåæäèíåí ñåðòèôèêàò."
4177
4178 #: smime.c:1433
4179 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4180 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí O