update gettext
[apps/madmutt.git] / po / bg.po
1 # This file was translated by Velko Hristov
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Velko Hristov <hristov@informatik.hu-berlin.de>, 2003.
4 #
5 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
6 # todo: overflow, certfile
7 # todo: matching - "ñúâïàäàùè" èëè "îòãîâàðÿùè íà"?
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: account.c:162
18 #, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
21
22 #: account.c:219
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
26
27 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
28 #: recvattach.c:53
29 msgid "Exit"
30 msgstr "Èçõîä"
31
32 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
33 #: postpone.c:44
34 msgid "Del"
35 msgstr "Èçòð."
36
37 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
38 msgid "Undel"
39 msgstr "Âúçñò."
40
41 #: alias.c:38
42 msgid "Select"
43 msgstr "Èçáîð"
44
45 #. __STRCAT_CHECKED__
46 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
47 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
48 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
49 #: recvattach.c:57 smime.c:427
50 msgid "Help"
51 msgstr "Ïîìîù"
52
53 #. add a new alias
54 #: alias.c:236
55 msgid "Alias as: "
56 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
57
58 #: alias.c:241
59 msgid "You already have an alias defined with that name!"
60 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
61
62 #: alias.c:248
63 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
64 msgstr ""
65 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
66
67 #: alias.c:271
68 msgid "Address: "
69 msgstr "Àäðåñ:"
70
71 #: alias.c:279 send.c:196
72 #, c-format
73 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
74 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
75
76 #: alias.c:291
77 msgid "Personal name: "
78 msgstr "Èìå:"
79
80 #: alias.c:299
81 #, c-format
82 msgid "[%s = %s] Accept?"
83 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
84
85 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
86 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
87 msgid "Save to file: "
88 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
89
90 #: alias.c:328
91 msgid "Alias added."
92 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
93
94 #: alias.c:642
95 msgid "You have no aliases!"
96 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
97
98 #: alias.c:654
99 msgid "Aliases"
100 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
101
102 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
103 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
104 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
105
106 #. For now, editing requires a file, no piping
107 #: attach.c:119
108 #, c-format
109 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
110 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
111
112 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
113 #: curs_lib.c:429
114 #, c-format
115 msgid "Error running \"%s\"!"
116 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
117
118 #: attach.c:134
119 msgid "Failure to open file to parse headers."
120 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
121
122 #: attach.c:162
123 msgid "Failure to open file to strip headers."
124 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
125
126 #: attach.c:171
127 #, fuzzy
128 msgid "Failure to rename file."
129 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
130
131 #: attach.c:184
132 #, c-format
133 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
134 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
135
136 #. For now, editing requires a file, no piping
137 #: attach.c:240
138 #, c-format
139 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
140 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
141
142 #: attach.c:258
143 #, c-format
144 msgid "No mailcap edit entry for %s"
145 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
146
147 #: attach.c:410
148 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
149 msgstr ""
150 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
151
152 #: attach.c:422
153 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
154 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
155
156 #: attach.c:506
157 msgid "Cannot create filter"
158 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
159
160 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
161 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
162 msgid "Can't create filter"
163 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
164
165 #: attach.c:788
166 msgid "Write fault!"
167 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
168
169 #: attach.c:1014
170 msgid "I don't know how to print that!"
171 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
172
173 #: browser.c:49
174 msgid "Chdir"
175 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
176
177 #: browser.c:50 browser.c:62
178 msgid "Mask"
179 msgstr "Ìàñêà"
180
181 #: browser.c:58
182 msgid "List"
183 msgstr ""
184
185 #: browser.c:59
186 msgid "Subscribe"
187 msgstr ""
188
189 #: browser.c:60
190 #, fuzzy
191 msgid "Unsubscribe"
192 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
193
194 #: browser.c:61 curs_main.c:399
195 msgid "Catchup"
196 msgstr ""
197
198 #: browser.c:524 browser.c:1175
199 #, c-format
200 msgid "%s is not a directory."
201 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
202
203 #: browser.c:687
204 msgid "Subscribed newsgroups"
205 msgstr ""
206
207 #: browser.c:689
208 #, c-format
209 msgid "Newsgroups on server [%s]"
210 msgstr ""
211
212 #: browser.c:695
213 #, c-format
214 msgid "Mailboxes [%d]"
215 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
216
217 #: browser.c:701
218 #, c-format
219 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
220 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
221
222 #: browser.c:705
223 #, c-format
224 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
225 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
226
227 #: browser.c:718
228 msgid "Can't attach a directory!"
229 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
230
231 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
232 msgid "No files match the file mask"
233 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
234
235 #: browser.c:1048
236 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
237 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
238
239 #: browser.c:1067
240 #, fuzzy
241 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
242 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
243
244 #: browser.c:1087
245 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
246 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
247
248 #: browser.c:1094
249 #, c-format
250 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
251 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
252
253 #: browser.c:1107
254 msgid "Mailbox deleted."
255 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
256
257 #: browser.c:1114
258 msgid "Mailbox not deleted."
259 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
260
261 #: browser.c:1139
262 msgid "Chdir to: "
263 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
264
265 #: browser.c:1163 browser.c:1229
266 msgid "Error scanning directory."
267 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
268
269 #: browser.c:1186
270 msgid "File Mask: "
271 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
272
273 #: browser.c:1254
274 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
275 msgstr ""
276 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
277 "(n)?"
278
279 #: browser.c:1257
280 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
281 msgstr ""
282 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
283
284 #: browser.c:1258
285 msgid "dazn"
286 msgstr "dazn"
287
288 #: browser.c:1322
289 msgid "New file name: "
290 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
291
292 #: browser.c:1351
293 msgid "Can't view a directory"
294 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
295
296 #: browser.c:1368
297 msgid "Error trying to view file"
298 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
299
300 #: browser.c:1450
301 #, c-format
302 msgid "Subscribe pattern: "
303 msgstr ""
304
305 #: browser.c:1452
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "Unsubscribe pattern: "
308 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
309
310 #: browser.c:1469
311 #, fuzzy
312 msgid "No newsgroups match the mask"
313 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
314
315 #: buffy.c:512
316 msgid "New mail in "
317 msgstr "Íîâè ïèñìà â "
318
319 #: color.c:311
320 #, c-format
321 msgid "%s: color not supported by term"
322 msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
323
324 #: color.c:317
325 #, c-format
326 msgid "%s: no such color"
327 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
328
329 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
330 #, c-format
331 msgid "%s: no such object"
332 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
333
334 #: color.c:368
335 #, c-format
336 msgid "%s: command valid only for index object"
337 msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
338
339 #: color.c:375
340 #, c-format
341 msgid "%s: too few arguments"
342 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
343
344 #: color.c:534
345 msgid "Missing arguments."
346 msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
347
348 #: color.c:570 color.c:580
349 msgid "color: too few arguments"
350 msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
351
352 #: color.c:605
353 msgid "mono: too few arguments"
354 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
355
356 #: color.c:624
357 #, c-format
358 msgid "%s: no such attribute"
359 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
360
361 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
362 msgid "too few arguments"
363 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
364
365 #: color.c:671 hook.c:85
366 msgid "too many arguments"
367 msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
368
369 #: color.c:687
370 msgid "default colors not supported"
371 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
372
373 #: commands.c:79 mbox.c:611
374 msgid "Could not create temporary file!"
375 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
376
377 #: commands.c:91
378 msgid "Cannot create display filter"
379 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
380
381 #. find out whether or not the verify signature
382 #: commands.c:122
383 msgid "Verify PGP signature?"
384 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
385
386 #: commands.c:153
387 msgid "Could not copy message"
388 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
389
390 #: commands.c:193
391 msgid "S/MIME signature successfully verified."
392 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
393
394 #: commands.c:195
395 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
396 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
397
398 #: commands.c:199 commands.c:210
399 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
400 msgstr ""
401
402 #: commands.c:201
403 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
404 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
405
406 #: commands.c:207
407 msgid "PGP signature successfully verified."
408 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
409
410 #: commands.c:212
411 msgid "PGP signature could NOT be verified."
412 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
413
414 #: commands.c:233
415 msgid "Command: "
416 msgstr "Êîìàíäà: "
417
418 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
419 msgid "Bounce message to: "
420 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
421
422 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
423 msgid "Bounce tagged messages to: "
424 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
425
426 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
427 msgid "Error parsing address!"
428 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
429
430 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
431 #, c-format
432 msgid "Bad IDN: '%s'"
433 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
434
435 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
436 #, c-format
437 msgid "Bounce message to %s"
438 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
439
440 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
441 #, c-format
442 msgid "Bounce messages to %s"
443 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
444
445 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
446 msgid "Message not bounced."
447 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
448
449 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
450 msgid "Messages not bounced."
451 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
452
453 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
454 msgid "Message bounced."
455 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
456
457 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
458 msgid "Messages bounced."
459 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
460
461 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
462 msgid "Can't create filter process"
463 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
464
465 #: commands.c:457
466 msgid "Pipe to command: "
467 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
468
469 #: commands.c:471
470 msgid "No printing command has been defined."
471 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
472
473 #: commands.c:476
474 msgid "Print message?"
475 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
476
477 #: commands.c:476
478 msgid "Print tagged messages?"
479 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
480
481 #: commands.c:483
482 msgid "Message printed"
483 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
484
485 #: commands.c:483
486 msgid "Messages printed"
487 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
488
489 #: commands.c:485
490 msgid "Message could not be printed"
491 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
492
493 #: commands.c:486
494 msgid "Messages could not be printed"
495 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
496
497 #: commands.c:496
498 #, fuzzy
499 msgid ""
500 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
501 "(p)am?: "
502 msgstr ""
503 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
504 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
505
506 #: commands.c:499
507 #, fuzzy
508 msgid ""
509 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
510 "am?: "
511 msgstr ""
512 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
513 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
514
515 #: commands.c:500
516 #, fuzzy
517 msgid "dfrsotuzcp"
518 msgstr "dfrsotuzc"
519
520 #: commands.c:556
521 msgid "Shell command: "
522 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
523
524 #: commands.c:697
525 #, c-format
526 msgid "Decode-save%s to mailbox"
527 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
528
529 #: commands.c:698
530 #, c-format
531 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
532 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
533
534 #: commands.c:699
535 #, c-format
536 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
537 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
538
539 #: commands.c:700
540 #, c-format
541 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
542 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
543
544 #: commands.c:701
545 #, c-format
546 msgid "Save%s to mailbox"
547 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
548
549 #: commands.c:701
550 #, c-format
551 msgid "Copy%s to mailbox"
552 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
553
554 #: commands.c:702
555 msgid " tagged"
556 msgstr " ìàðêèðàí"
557
558 #: commands.c:767
559 #, c-format
560 msgid "Copying to %s..."
561 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
562
563 #: commands.c:889
564 #, c-format
565 msgid "Convert to %s upon sending?"
566 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
567
568 #: commands.c:899
569 #, c-format
570 msgid "Content-Type changed to %s."
571 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
572
573 #: commands.c:903
574 #, c-format
575 msgid "Character set changed to %s; %s."
576 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
577
578 #: commands.c:905
579 msgid "not converting"
580 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
581
582 #: commands.c:905
583 msgid "converting"
584 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
585
586 #: compose.c:53
587 msgid "There are no attachments."
588 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
589
590 #: compose.c:109 compose.c:122
591 msgid "Send"
592 msgstr "Èçïðàùàíå"
593
594 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
595 msgid "Abort"
596 msgstr "Îòêàç"
597
598 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
599 msgid "Attach file"
600 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
601
602 #: compose.c:115 compose.c:127
603 msgid "Descrip"
604 msgstr "Îïèñàíèå"
605
606 #: compose.c:164
607 msgid "Sign, Encrypt"
608 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
609
610 #: compose.c:166
611 msgid "Encrypt"
612 msgstr "Øèôðîâàíå"
613
614 #: compose.c:168
615 msgid "Sign"
616 msgstr "Ïîäïèñ"
617
618 #: compose.c:170
619 msgid "Clear"
620 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
621
622 #: compose.c:176
623 #, fuzzy
624 msgid " (inline)"
625 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
626
627 #: compose.c:178
628 msgid " (PGP/MIME)"
629 msgstr ""
630
631 #: compose.c:186 compose.c:191
632 #, fuzzy
633 msgid "     sign as: "
634 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
635
636 #: compose.c:187 compose.c:192
637 msgid "<default>"
638 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
639
640 #: compose.c:199
641 msgid "Encrypt with: "
642 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
643
644 #: compose.c:248
645 #, c-format
646 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
647 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
648
649 #: compose.c:254
650 #, c-format
651 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
652 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
653
654 #: compose.c:313
655 msgid "-- Attachments"
656 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
657
658 #: compose.c:340
659 #, c-format
660 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
661 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
662
663 #: compose.c:362
664 msgid "You may not delete the only attachment."
665 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
666
667 #: compose.c:717 send.c:1581
668 #, c-format
669 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
670 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
671
672 #: compose.c:799
673 msgid "Attaching selected files..."
674 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
675
676 #: compose.c:811
677 #, c-format
678 msgid "Unable to attach %s!"
679 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
680
681 #: compose.c:834
682 msgid "Open mailbox to attach message from"
683 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
684
685 #: compose.c:842
686 #, fuzzy
687 msgid "Open newsgroup to attach message from"
688 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
689
690 #: compose.c:893
691 msgid "No messages in that folder."
692 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
693
694 #: compose.c:904
695 msgid "Tag the messages you want to attach!"
696 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
697
698 #: compose.c:934
699 msgid "Unable to attach!"
700 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
701
702 #: compose.c:984
703 msgid "Recoding only affects text attachments."
704 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
705
706 #: compose.c:989
707 msgid "The current attachment won't be converted."
708 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
709
710 #: compose.c:991
711 msgid "The current attachment will be converted."
712 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
713
714 #: compose.c:1062
715 msgid "Invalid encoding."
716 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
717
718 #: compose.c:1086
719 msgid "Save a copy of this message?"
720 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
721
722 #: compose.c:1142
723 msgid "Rename to: "
724 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
725
726 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
727 #, c-format
728 msgid "Can't stat %s: %s"
729 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
730
731 #: compose.c:1172
732 msgid "New file: "
733 msgstr "Íîâ ôàéë: "
734
735 #: compose.c:1184
736 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
737 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
738
739 #: compose.c:1190
740 #, c-format
741 msgid "Unknown Content-Type %s"
742 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
743
744 #: compose.c:1201
745 #, c-format
746 msgid "Can't create file %s"
747 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
748
749 #: compose.c:1209
750 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
751 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
752
753 #: compose.c:1280
754 msgid "Postpone this message?"
755 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
756
757 #: compose.c:1336
758 msgid "Write message to mailbox"
759 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
760
761 #: compose.c:1338
762 #, c-format
763 msgid "Writing message to %s ..."
764 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
765
766 #: compose.c:1347
767 msgid "Message written."
768 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
769
770 #: compose.c:1358
771 #, fuzzy
772 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
773 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
774
775 #: compose.c:1382
776 #, fuzzy
777 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
778 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
779
780 #: compress.c:202 mbox.c:519
781 msgid "Mailbox was corrupted!"
782 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
783
784 #: compress.c:229
785 #, fuzzy, c-format
786 msgid "Decompressing %s..."
787 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
788
789 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
790 msgid "Unable to lock mailbox!"
791 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
792
793 #: compress.c:253
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "echo Decompressing %s..."
796 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
797
798 #: compress.c:264
799 #, c-format
800 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
801 msgstr ""
802
803 #: compress.c:348 compress.c:420
804 #, fuzzy, c-format
805 msgid "Compressing %s..."
806 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
807
808 #: compress.c:375 compress.c:450
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "echo Compressing %s..."
811 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
812
813 #: compress.c:380
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
817 "kept!\n"
818 msgstr ""
819
820 #: compress.c:422
821 #, fuzzy, c-format
822 msgid "Compressed-appending to %s..."
823 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
824
825 #: compress.c:452
826 #, c-format
827 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
828 msgstr ""
829
830 #: compress.c:459
831 #, c-format
832 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
833 msgstr ""
834
835 #: crypt.c:65
836 #, c-format
837 msgid " (current time: %c)"
838 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
839
840 #: crypt.c:71
841 #, c-format
842 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
843 msgstr "[-- ñëåäâà ðåçóëòàòúò%s) --]\n"
844
845 #: crypt.c:87
846 msgid "Passphrase(s) forgotten."
847 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
848
849 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
850 msgid "Invoking PGP..."
851 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
852
853 #: crypt.c:156
854 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
855 msgstr ""
856
857 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
858 msgid "Mail not sent."
859 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
860
861 #: crypt.c:385
862 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
863 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
864
865 #: crypt.c:588 crypt.c:627
866 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
867 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
868
869 #. else ?
870 #: crypt.c:610 crypt.c:646
871 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
872 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
873
874 #: crypt.c:762
875 msgid ""
876 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
877 "\n"
878 msgstr ""
879 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
880 "\n"
881
882 #: crypt.c:779
883 #, c-format
884 msgid ""
885 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
886 "\n"
887 msgstr ""
888 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
889 "\n"
890
891 #: crypt.c:814
892 #, c-format
893 msgid ""
894 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
895 "\n"
896 msgstr ""
897 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
898 "\n"
899
900 #. Now display the signed body
901 #: crypt.c:826
902 msgid ""
903 "[-- The following data is signed --]\n"
904 "\n"
905 msgstr ""
906 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
907 "\n"
908
909 #: crypt.c:832
910 msgid ""
911 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
912 "\n"
913 msgstr ""
914 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
915 "\n"
916
917 #: crypt.c:839
918 msgid ""
919 "\n"
920 "[-- End of signed data --]\n"
921 msgstr ""
922 "\n"
923 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
924
925 #: cryptglue.c:81
926 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
927 msgstr ""
928
929 #: cryptglue.c:105
930 #, fuzzy
931 msgid "Invoking S/MIME..."
932 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
933
934 #: crypt-gpgme.c:326
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
937 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
938
939 #: crypt-gpgme.c:334
940 #, c-format
941 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
942 msgstr ""
943
944 #: crypt-gpgme.c:352
945 #, c-format
946 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
947 msgstr ""
948
949 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "error allocating data object: %s\n"
952 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
953
954 #: crypt-gpgme.c:445
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "error rewinding data object: %s\n"
957 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
958
959 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "error reading data object: %s\n"
962 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
963
964 #: crypt-gpgme.c:561
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
967 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
968
969 #: crypt-gpgme.c:598
970 #, c-format
971 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
972 msgstr ""
973
974 #: crypt-gpgme.c:607
975 #, c-format
976 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
977 msgstr ""
978
979 #: crypt-gpgme.c:617
980 #, c-format
981 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
982 msgstr ""
983
984 #: crypt-gpgme.c:658
985 #, fuzzy, c-format
986 msgid "error encrypting data: %s\n"
987 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
988
989 #: crypt-gpgme.c:751
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "error signing data: %s\n"
992 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
993
994 #: crypt-gpgme.c:939
995 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
996 msgstr ""
997
998 #: crypt-gpgme.c:947
999 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1000 msgstr ""
1001
1002 #: crypt-gpgme.c:953
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1005 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
1006
1007 #: crypt-gpgme.c:967
1008 msgid "Warning: The signature expired at: "
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:973
1012 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: crypt-gpgme.c:977
1016 #, fuzzy
1017 msgid "The CRL is not available\n"
1018 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
1019
1020 #: crypt-gpgme.c:982
1021 msgid "Available CRL is too old\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:987
1025 msgid "A policy requirement was not met\n"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: crypt-gpgme.c:995
1029 msgid "A system error occurred"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1033 #, fuzzy
1034 msgid "Fingerprint: "
1035 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
1036
1037 #: crypt-gpgme.c:1083
1038 msgid ""
1039 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1040 "as shown above\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: crypt-gpgme.c:1089
1044 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: crypt-gpgme.c:1093
1048 msgid ""
1049 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1050 "above\n"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:1161
1054 msgid "Error getting key information: "
1055 msgstr ""
1056
1057 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1058 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1059 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1060 #. ultimate).
1061 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1062 msgid "Good signature from: "
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1176
1066 msgid "                aka: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1070 msgid "            created: "
1071 msgstr ""
1072
1073 #: crypt-gpgme.c:1188
1074 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1075 msgstr ""
1076
1077 #. can't decide (yellow)
1078 #: crypt-gpgme.c:1210
1079 #, fuzzy
1080 msgid "Error checking signature"
1081 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
1082
1083 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1084 #. such an attack by separating the meta information from the
1085 #. data.
1086 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1087 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: crypt-gpgme.c:1261
1091 #, fuzzy, c-format
1092 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1093 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
1094
1095 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1096 #, fuzzy
1097 msgid ""
1098 "[-- End signature information --]\n"
1099 "\n"
1100 msgstr ""
1101 "\n"
1102 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
1103
1104 #: crypt-gpgme.c:1407
1105 #, fuzzy, c-format
1106 msgid ""
1107 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1108 "\n"
1109 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1110
1111 #: crypt-gpgme.c:1877
1112 #, c-format
1113 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: crypt-gpgme.c:1920
1117 msgid "Error: copy data failed\n"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1121 msgid ""
1122 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1123 "\n"
1124 msgstr ""
1125 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
1126 "\n"
1127
1128 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1129 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1130 msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
1131
1132 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1133 msgid ""
1134 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1135 "\n"
1136 msgstr ""
1137 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1138 "\n"
1139
1140 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1141 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1142 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
1143
1144 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1145 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1146 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
1147
1148 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1149 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1150 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1151
1152 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1153 msgid ""
1154 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1155 "\n"
1156 msgstr ""
1157 "[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
1158 "\n"
1159
1160 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1161 msgid ""
1162 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1163 "\n"
1164 msgstr ""
1165 "[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
1166 "\n"
1167
1168 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1169 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1170 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1171
1172 #: crypt-gpgme.c:2039
1173 #, fuzzy
1174 msgid ""
1175 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1176 "\n"
1177 msgstr ""
1178 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1179 "\n"
1180
1181 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1182 msgid ""
1183 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1184 "\n"
1185 msgstr ""
1186 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1187 "\n"
1188
1189 #: crypt-gpgme.c:2062
1190 #, fuzzy
1191 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1192 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1193
1194 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1195 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1196 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1197
1198 #: crypt-gpgme.c:2101
1199 #, fuzzy
1200 msgid ""
1201 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1202 "\n"
1203 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1204
1205 #: crypt-gpgme.c:2102
1206 #, fuzzy
1207 msgid ""
1208 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1209 "\n"
1210 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1211
1212 #: crypt-gpgme.c:2129
1213 #, fuzzy
1214 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1215 msgstr ""
1216 "\n"
1217 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1218
1219 #: crypt-gpgme.c:2130
1220 #, fuzzy
1221 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1222 msgstr ""
1223 "\n"
1224 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1225
1226 #: crypt-gpgme.c:2679
1227 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2681
1231 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: crypt-gpgme.c:2686
1235 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: crypt-gpgme.c:2758
1239 msgid " aka ......: "
1240 msgstr ""
1241
1242 #: crypt-gpgme.c:2758
1243 msgid "Name ......: "
1244 msgstr ""
1245
1246 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1247 #, fuzzy
1248 msgid "[Invalid]"
1249 msgstr "Íåâàëèäåí   "
1250
1251 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "Valid From : %s\n"
1254 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1255
1256 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "Valid To ..: %s\n"
1259 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1260
1261 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1262 #, c-format
1263 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1267 #, c-format
1268 msgid "Key Usage .: "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1272 #, fuzzy
1273 msgid "encryption"
1274 msgstr "Øèôðîâàíå"
1275
1276 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1277 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1278 msgid ", "
1279 msgstr ""
1280
1281 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1282 msgid "signing"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1286 msgid "certification"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: crypt-gpgme.c:2853
1290 #, c-format
1291 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: crypt-gpgme.c:2859
1295 #, c-format
1296 msgid "Issued By .: "
1297 msgstr ""
1298
1299 #. display only the short keyID
1300 #: crypt-gpgme.c:2875
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1303 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1304
1305 #: crypt-gpgme.c:2878
1306 #, fuzzy
1307 msgid "[Revoked]"
1308 msgstr "Àíóëèðàí   "
1309
1310 #: crypt-gpgme.c:2886
1311 #, fuzzy
1312 msgid "[Expired]"
1313 msgstr "Èçòåêúë   "
1314
1315 #: crypt-gpgme.c:2890
1316 msgid "[Disabled]"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1320 msgid "Can't create temporary file"
1321 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
1322
1323 #: crypt-gpgme.c:2971
1324 #, fuzzy
1325 msgid "Collecting data..."
1326 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
1327
1328 #: crypt-gpgme.c:2994
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1331 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
1332
1333 #: crypt-gpgme.c:3002
1334 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1338 #, c-format
1339 msgid "Key ID: 0x%s"
1340 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1341
1342 #: crypt-gpgme.c:3088
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "gpgme_new failed: %s"
1345 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
1346
1347 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1348 #, c-format
1349 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1353 #, c-format
1354 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: crypt-gpgme.c:3270
1358 #, fuzzy
1359 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1360 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
1361
1362 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1363 #: smime.c:422
1364 msgid "Exit  "
1365 msgstr "Èçõîä"
1366
1367 #. __STRCAT_CHECKED__
1368 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1369 msgid "Select  "
1370 msgstr "Èçáîð "
1371
1372 #. __STRCAT_CHECKED__
1373 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1374 msgid "Check key  "
1375 msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
1376
1377 #: crypt-gpgme.c:3321
1378 #, fuzzy
1379 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1380 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1381
1382 #: crypt-gpgme.c:3323
1383 #, fuzzy
1384 msgid "PGP keys matching"
1385 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3325
1388 #, fuzzy
1389 msgid "S/MIME keys matching"
1390 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3327
1393 #, fuzzy
1394 msgid "keys matching"
1395 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1396
1397 #: crypt-gpgme.c:3330
1398 #, c-format
1399 msgid "%s <%s>."
1400 msgstr ""
1401
1402 #: crypt-gpgme.c:3332
1403 #, c-format
1404 msgid "%s \"%s\"."
1405 msgstr ""
1406
1407 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1408 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1409 msgstr ""
1410 "Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
1411 "àíóëèðàí."
1412
1413 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1414 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1415 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
1416
1417 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1418 msgid "ID has undefined validity."
1419 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
1420
1421 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1422 msgid "ID is not valid."
1423 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
1424
1425 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1426 msgid "ID is only marginally valid."
1427 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
1428
1429 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1430 #, c-format
1431 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1432 msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
1433
1434 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1435 #, c-format
1436 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1437 msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
1438
1439 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1440 #, c-format
1441 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1442 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
1443
1444 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1445 #, c-format
1446 msgid "Enter keyID for %s: "
1447 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
1448
1449 #: crypt-gpgme.c:3833
1450 #, fuzzy
1451 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1452 msgstr ""
1453 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1454
1455 #: crypt-gpgme.c:3834
1456 #, fuzzy
1457 msgid "esabpfc"
1458 msgstr "esabf"
1459
1460 #: crypt-gpgme.c:3838
1461 #, fuzzy
1462 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1463 msgstr ""
1464 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1465
1466 #: crypt-gpgme.c:3839
1467 #, fuzzy
1468 msgid "esabmfc"
1469 msgstr "esabf"
1470
1471 #. sign (a)s
1472 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1473 #. sign (a)s
1474 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1475 msgid "Sign as: "
1476 msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
1477
1478 #: curs_lib.c:174
1479 msgid "yes"
1480 msgstr "yes"
1481
1482 #: curs_lib.c:175
1483 msgid "no"
1484 msgstr "no"
1485
1486 #. restore blocking operation
1487 #: curs_lib.c:264
1488 #, fuzzy
1489 msgid "Exit Mutt-ng?"
1490 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1491
1492 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1493 msgid "unknown error"
1494 msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
1495
1496 #: curs_lib.c:405
1497 msgid "Press any key to continue..."
1498 msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
1499
1500 #: curs_lib.c:447
1501 msgid " ('?' for list): "
1502 msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
1503
1504 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1505 msgid "No mailbox is open."
1506 msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
1507
1508 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1509 msgid "There are no messages."
1510 msgstr "Íÿìà ïèñìà."
1511
1512 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1513 msgid "Mailbox is read-only."
1514 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
1515
1516 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1517 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1518 msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
1519
1520 #: curs_main.c:66
1521 msgid "No visible messages."
1522 msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
1523
1524 #: curs_main.c:246
1525 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1526 msgstr ""
1527 "Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
1528
1529 #: curs_main.c:253
1530 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1531 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
1532
1533 #: curs_main.c:257
1534 msgid "Changes to folder will not be written."
1535 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
1536
1537 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1538 msgid "Quit"
1539 msgstr "Èçõîä"
1540
1541 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1542 msgid "Save"
1543 msgstr "Çàïèñ"
1544
1545 #: curs_main.c:384 query.c:43
1546 msgid "Mail"
1547 msgstr "Íîâî"
1548
1549 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1550 msgid "Reply"
1551 msgstr "Îòãîâîð"
1552
1553 #: curs_main.c:386
1554 msgid "Group"
1555 msgstr "Ãðóï. îòã."
1556
1557 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1558 msgid "Post"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1562 #, fuzzy
1563 msgid "Followup"
1564 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
1565
1566 #: curs_main.c:497
1567 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1568 msgstr ""
1569 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
1570 "îñòàðåëè."
1571
1572 #: curs_main.c:501
1573 msgid "New mail in this mailbox."
1574 msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
1575
1576 #: curs_main.c:507
1577 msgid "Mailbox was externally modified."
1578 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
1579
1580 #: curs_main.c:632
1581 msgid "No tagged messages."
1582 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
1583
1584 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1585 msgid "Nothing to do."
1586 msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
1587
1588 #: curs_main.c:758
1589 #, fuzzy
1590 msgid "Enter Message-ID: "
1591 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
1592
1593 #: curs_main.c:766
1594 msgid "Article has no parent reference!"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: curs_main.c:786
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Message not visible in limited view."
1600 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1601
1602 #: curs_main.c:796
1603 #, c-format
1604 msgid "Article %s not found on server"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: curs_main.c:809
1608 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: curs_main.c:829
1612 #, fuzzy
1613 msgid "Check for children of message..."
1614 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
1615
1616 #: curs_main.c:860
1617 msgid "Jump to message: "
1618 msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
1619
1620 #: curs_main.c:865
1621 msgid "Argument must be a message number."
1622 msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
1623
1624 #: curs_main.c:893
1625 msgid "That message is not visible."
1626 msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
1627
1628 #: curs_main.c:896
1629 msgid "Invalid message number."
1630 msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
1631
1632 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1633 #, fuzzy
1634 msgid "Deletion"
1635 msgstr "Èçòðèâàíå"
1636
1637 #: curs_main.c:913
1638 msgid "Delete messages matching: "
1639 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
1640
1641 #: curs_main.c:935
1642 msgid "No limit pattern is in effect."
1643 msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
1644
1645 #. i18n: ask for a limit to apply
1646 #: curs_main.c:941
1647 #, c-format
1648 msgid "Limit: %s"
1649 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
1650
1651 #: curs_main.c:972
1652 msgid "Limit to messages matching: "
1653 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1654
1655 #: curs_main.c:1002
1656 #, fuzzy
1657 msgid "Quit Mutt-ng?"
1658 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1659
1660 #: curs_main.c:1078
1661 msgid "Tag messages matching: "
1662 msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1663
1664 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1665 #: pager.c:2534
1666 #, fuzzy
1667 msgid "Undeletion"
1668 msgstr "Âúçñò."
1669
1670 #: curs_main.c:1090
1671 msgid "Undelete messages matching: "
1672 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1673
1674 #: curs_main.c:1099
1675 msgid "Untag messages matching: "
1676 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1677
1678 #: curs_main.c:1182
1679 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1680 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1681
1682 #: curs_main.c:1184
1683 msgid "Open mailbox"
1684 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
1685
1686 #: curs_main.c:1194
1687 #, fuzzy
1688 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1689 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1690
1691 #: curs_main.c:1196
1692 msgid "Open newsgroup"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1696 #, c-format
1697 msgid "%s is not a mailbox."
1698 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
1699
1700 #: curs_main.c:1336
1701 #, fuzzy
1702 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1703 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
1704
1705 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1706 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1707 msgid "Threading is not enabled."
1708 msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
1709
1710 #: curs_main.c:1380
1711 msgid "Thread broken"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: curs_main.c:1401
1715 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: curs_main.c:1404
1719 #, fuzzy
1720 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1721 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
1722
1723 #: curs_main.c:1415
1724 msgid "Threads linked"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: curs_main.c:1418
1728 msgid "No thread linked"
1729 msgstr ""
1730
1731 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1732 msgid "You are on the last message."
1733 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
1734
1735 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1736 msgid "No undeleted messages."
1737 msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
1738
1739 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1740 msgid "You are on the first message."
1741 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
1742
1743 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1744 msgid "Search wrapped to top."
1745 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
1746
1747 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1748 msgid "Search wrapped to bottom."
1749 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
1750
1751 #: curs_main.c:1625
1752 msgid "No new messages"
1753 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
1754
1755 #: curs_main.c:1626
1756 msgid "No unread messages"
1757 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
1758
1759 #: curs_main.c:1627
1760 msgid " in this limited view"
1761 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1762
1763 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1764 msgid "Flagging"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1768 msgid "Toggling"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: curs_main.c:1747
1772 msgid "No more threads."
1773 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
1774
1775 #: curs_main.c:1750
1776 msgid "You are on the first thread."
1777 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
1778
1779 #: curs_main.c:1822
1780 msgid "Thread contains unread messages."
1781 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
1782
1783 #: curs_main.c:2007
1784 msgid "Editing"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: curs_main.c:2143
1788 msgid "Marking as read"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1792 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1796 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1797 msgstr ""
1798
1799 #.
1800 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1801 #. * declared "static" (sigh)
1802 #.
1803 #: edit.c:38
1804 msgid ""
1805 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1806 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1807 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1808 "~f messages\tinclude messages\n"
1809 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1810 "~h\t\tedit the message header\n"
1811 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1812 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1813 "~p\t\tprint the message\n"
1814 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1815 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1816 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1817 "~u\t\trecall the previous line\n"
1818 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1819 "~w file\t\twrite message to file\n"
1820 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1821 "~?\t\tthis message\n"
1822 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1823 msgstr ""
1824 "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
1825 "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
1826 "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
1827 "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
1828 "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1829 "÷àñòè\n"
1830 "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
1831 "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
1832 "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1833 "÷àñòè\n"
1834 "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
1835 "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
1836 "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
1837 "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
1838 "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
1839 "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
1840 "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
1841 "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
1842 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
1843 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
1844
1845 #: edit.c:177
1846 #, c-format
1847 msgid "%d: invalid message number.\n"
1848 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
1849
1850 #: edit.c:307
1851 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1852 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
1853
1854 #: edit.c:361
1855 msgid "No mailbox.\n"
1856 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
1857
1858 #: edit.c:365
1859 msgid "Message contains:\n"
1860 msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
1861
1862 #: edit.c:369 edit.c:423
1863 msgid "(continue)\n"
1864 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
1865
1866 #: edit.c:381
1867 msgid "missing filename.\n"
1868 msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
1869
1870 #: edit.c:400
1871 msgid "No lines in message.\n"
1872 msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
1873
1874 #: edit.c:416
1875 #, c-format
1876 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1877 msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
1878
1879 #: edit.c:434
1880 #, c-format
1881 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1882 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
1883
1884 #: editmsg.c:68
1885 #, c-format
1886 msgid "could not create temporary folder: %s"
1887 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1888
1889 #: editmsg.c:80
1890 #, c-format
1891 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1892 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1893
1894 #: editmsg.c:99
1895 #, c-format
1896 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1897 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1898
1899 #: editmsg.c:112
1900 msgid "Message file is empty!"
1901 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
1902
1903 #: editmsg.c:118
1904 msgid "Message not modified!"
1905 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
1906
1907 #: editmsg.c:125
1908 #, c-format
1909 msgid "Can't open message file: %s"
1910 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
1911
1912 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1913 #, c-format
1914 msgid "Can't append to folder: %s"
1915 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
1916
1917 #: editmsg.c:191
1918 #, c-format
1919 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1920 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
1921
1922 #: flags.c:335
1923 msgid "Set flag"
1924 msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
1925
1926 #: flags.c:335
1927 msgid "Clear flag"
1928 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
1929
1930 #: handler.c:924
1931 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1932 msgstr ""
1933 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
1934 "íà ïèñìîòî --]\n"
1935
1936 #: handler.c:1038
1937 #, c-format
1938 msgid "[-- Attachment #%d"
1939 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
1940
1941 #: handler.c:1049
1942 #, c-format
1943 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1944 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
1945
1946 #: handler.c:1113
1947 #, c-format
1948 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1949 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
1950
1951 #: handler.c:1114
1952 #, c-format
1953 msgid "Invoking autoview command: %s"
1954 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
1955
1956 #: handler.c:1142
1957 #, c-format
1958 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1959 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
1960
1961 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1962 #, c-format
1963 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1964 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
1965
1966 #: handler.c:1209
1967 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1968 msgstr ""
1969 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
1970
1971 #: handler.c:1226
1972 #, c-format
1973 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1974 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
1975
1976 #: handler.c:1232
1977 #, c-format
1978 msgid "(size %s bytes) "
1979 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
1980
1981 #: handler.c:1234
1982 msgid "has been deleted --]\n"
1983 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
1984
1985 #: handler.c:1238
1986 #, c-format
1987 msgid "[-- on %s --]\n"
1988 msgstr "[-- íà %s --]\n"
1989
1990 #: handler.c:1242
1991 #, c-format
1992 msgid "[-- name: %s --]\n"
1993 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
1994
1995 #: handler.c:1253 handler.c:1267
1996 #, c-format
1997 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1998 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
1999
2000 #: handler.c:1255
2001 msgid ""
2002 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2003 "[-- expired. --]\n"
2004 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
2005
2006 #: handler.c:1272
2007 #, c-format
2008 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2009 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
2010
2011 #: handler.c:1386
2012 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2013 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
2014
2015 #: handler.c:1397
2016 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2017 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
2018
2019 #: handler.c:1431
2020 msgid "Unable to open temporary file!"
2021 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
2022
2023 #: handler.c:1489
2024 #, c-format
2025 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2026 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
2027
2028 #: handler.c:1494
2029 #, c-format
2030 msgid "(use '%s' to view this part)"
2031 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
2032
2033 #: handler.c:1496
2034 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2035 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
2036
2037 #: headers.c:160
2038 #, c-format
2039 msgid "%s: unable to attach file"
2040 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
2041
2042 #: help.c:253
2043 msgid "ERROR: please report this bug"
2044 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
2045
2046 #: help.c:293
2047 msgid "<UNKNOWN>"
2048 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
2049
2050 #: help.c:303
2051 msgid ""
2052 "\n"
2053 "Generic bindings:\n"
2054 "\n"
2055 msgstr ""
2056 "\n"
2057 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
2058 "\n"
2059
2060 #: help.c:307
2061 msgid ""
2062 "\n"
2063 "Unbound functions:\n"
2064 "\n"
2065 msgstr ""
2066 "\n"
2067 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
2068 "\n"
2069
2070 #: help.c:315
2071 #, c-format
2072 msgid "Help for %s"
2073 msgstr "Ïîìîù çà %s"
2074
2075 #: hook.c:99
2076 msgid "bad formatted command string"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: hook.c:249
2080 #, c-format
2081 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2082 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
2083
2084 #: hook.c:259
2085 #, c-format
2086 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2087 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
2088
2089 #: hook.c:264
2090 #, c-format
2091 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2092 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
2093
2094 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2095 msgid "No authenticators available"
2096 msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
2097
2098 #: imap/auth_anon.c:37
2099 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2100 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
2101
2102 #: imap/auth_anon.c:65
2103 msgid "Anonymous authentication failed."
2104 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
2105
2106 #: imap/auth_cram.c:42
2107 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2108 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
2109
2110 #: imap/auth_cram.c:121
2111 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2112 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
2113
2114 #. now begin login
2115 #: imap/auth_gss.c:98
2116 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2117 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
2118
2119 #: imap/auth_gss.c:252
2120 msgid "GSSAPI authentication failed."
2121 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
2122
2123 #: imap/auth_login.c:31
2124 msgid "LOGIN disabled on this server."
2125 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
2126
2127 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2128 msgid "Logging in..."
2129 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
2130
2131 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2132 msgid "Login failed."
2133 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
2134
2135 #: imap/auth_sasl.c:89
2136 #, c-format
2137 msgid "Authenticating (%s)..."
2138 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
2139
2140 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2141 msgid "SASL authentication failed."
2142 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
2143
2144 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2145 #, c-format
2146 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2147 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
2148
2149 #: imap/browse.c:86
2150 msgid "Getting namespaces..."
2151 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
2152
2153 #: imap/browse.c:96
2154 msgid "Getting folder list..."
2155 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
2156
2157 #: imap/browse.c:212
2158 msgid "No such folder"
2159 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
2160
2161 #: imap/browse.c:271
2162 msgid "Create mailbox: "
2163 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2164
2165 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2166 msgid "Mailbox must have a name."
2167 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
2168
2169 #: imap/browse.c:283
2170 msgid "Mailbox created."
2171 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2172
2173 #: imap/browse.c:312
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "Rename mailbox %s to: "
2176 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2177
2178 #: imap/browse.c:324
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "Rename failed: %s"
2181 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
2182
2183 #: imap/browse.c:329
2184 #, fuzzy
2185 msgid "Mailbox renamed."
2186 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2187
2188 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2189 #: imap/command.c:290
2190 msgid "Mailbox closed"
2191 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
2192
2193 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2194 #. * than we previously saw
2195 #.
2196 #: imap/command.c:331
2197 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2198 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
2199
2200 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2201 #, c-format
2202 msgid "Closing connection to %s..."
2203 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
2204
2205 #: imap/imap.c:322
2206 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2207 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
2208
2209 #: imap/imap.c:395
2210 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2214 msgid "Secure connection with TLS?"
2215 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
2216
2217 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2218 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2219 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
2220
2221 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2222 msgid "Encrypted connection unavailable"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2226 #, c-format
2227 msgid "Selecting %s..."
2228 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
2229
2230 #: imap/imap.c:697
2231 msgid "Error opening mailbox"
2232 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2233
2234 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2235 #, c-format
2236 msgid "Create %s?"
2237 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
2238
2239 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2240 #, c-format
2241 msgid "Marking %d messages deleted..."
2242 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
2243
2244 #: imap/imap.c:995
2245 msgid "Expunge failed"
2246 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
2247
2248 #: imap/imap.c:1007
2249 #, c-format
2250 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2251 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
2252
2253 #: imap/imap.c:1036
2254 msgid "Expunging messages from server..."
2255 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
2256
2257 #: imap/imap.c:1041
2258 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2259 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
2260
2261 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2262 msgid "CLOSE failed"
2263 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
2264
2265 #: imap/imap.c:1301
2266 #, c-format
2267 msgid "Header search without header name: %s"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: imap/imap.c:1445
2271 msgid "Bad mailbox name"
2272 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2273
2274 #: imap/imap.c:1468
2275 #, c-format
2276 msgid "Subscribing to %s..."
2277 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
2278
2279 #: imap/imap.c:1470
2280 #, c-format
2281 msgid "Unsubscribing to %s..."
2282 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
2283
2284 #: imap/imap.c:1649
2285 #, fuzzy
2286 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2287 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
2288
2289 #. Unable to fetch headers for lower versions
2290 #: imap/message.c:95
2291 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2292 msgstr ""
2293 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
2294
2295 #: imap/message.c:105
2296 #, c-format
2297 msgid "Could not create temporary file %s"
2298 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
2299
2300 #: imap/message.c:130
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2303 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2304
2305 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2306 #, c-format
2307 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2308 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2309
2310 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2311 msgid "Fetching message..."
2312 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
2313
2314 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2315 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2316 msgstr ""
2317 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
2318
2319 #: imap/message.c:528
2320 #, fuzzy
2321 msgid "Uploading message..."
2322 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
2323
2324 #: imap/message.c:674
2325 #, c-format
2326 msgid "Copying %d messages to %s..."
2327 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
2328
2329 #: imap/message.c:677
2330 #, c-format
2331 msgid "Copying message %d to %s..."
2332 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
2333
2334 #: imap/util.c:178
2335 msgid "Continue?"
2336 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
2337
2338 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2339 #, c-format
2340 msgid "Not available in this menu."
2341 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
2342
2343 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2346 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2347
2348 #: init.c:397
2349 #, c-format
2350 msgid "%s: Unknown type."
2351 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
2352
2353 #: init.c:682
2354 #, c-format
2355 msgid "Bad regexp: %s"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: init.c:860
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "ifdef: too few arguments"
2361 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2362
2363 #: init.c:862
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "ifndef: too few arguments"
2366 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2367
2368 #: init.c:975
2369 #, fuzzy
2370 msgid "spam: no matching pattern"
2371 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2372
2373 #: init.c:977
2374 #, fuzzy
2375 msgid "nospam: no matching pattern"
2376 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2377
2378 #: init.c:1168
2379 msgid "alias: no address"
2380 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
2381
2382 #: init.c:1209
2383 #, c-format
2384 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2385 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
2386
2387 #: init.c:1280
2388 msgid "invalid header field"
2389 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
2390
2391 #: init.c:1434
2392 #, c-format
2393 msgid ""
2394 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2395 "Please report this error: \"%s\"\n"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: init.c:1501 init.c:1515
2399 #, c-format
2400 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: init.c:1618
2404 #, c-format
2405 msgid "%s: unknown variable"
2406 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
2407
2408 #: init.c:1625
2409 #, c-format
2410 msgid "prefix is illegal with reset"
2411 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
2412
2413 #: init.c:1630
2414 #, c-format
2415 msgid "value is illegal with reset"
2416 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
2417
2418 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "$%s is read-only"
2421 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
2422
2423 #: init.c:1767
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2426 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2427
2428 #: init.c:1783
2429 #, c-format
2430 msgid "%s: unknown type"
2431 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
2432
2433 #: init.c:1842
2434 #, c-format
2435 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2436 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
2437
2438 #: init.c:1864
2439 #, c-format
2440 msgid "source: errors in %s"
2441 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
2442
2443 #: init.c:1865
2444 #, c-format
2445 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2446 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
2447
2448 #: init.c:1882
2449 #, c-format
2450 msgid "source: error at %s"
2451 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
2452
2453 #: init.c:1936
2454 #, c-format
2455 msgid "%s: unknown command"
2456 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
2457
2458 #: init.c:2306
2459 #, c-format
2460 msgid "Error in command line: %s\n"
2461 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
2462
2463 #: init.c:2365
2464 msgid "unable to determine home directory"
2465 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
2466
2467 #: init.c:2372
2468 msgid "unable to determine username"
2469 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
2470
2471 #: init.c:2592
2472 #, c-format
2473 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: init.c:2603
2477 #, c-format
2478 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: keymap.c:434
2482 msgid "Macro loop detected."
2483 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
2484
2485 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2486 msgid "Key is not bound."
2487 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
2488
2489 #: keymap.c:653
2490 #, c-format
2491 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2492 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
2493
2494 #: keymap.c:664
2495 msgid "push: too many arguments"
2496 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2497
2498 #: keymap.c:692
2499 #, c-format
2500 msgid "%s: no such menu"
2501 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
2502
2503 #: keymap.c:706
2504 msgid "null key sequence"
2505 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2506
2507 #: keymap.c:791
2508 msgid "bind: too many arguments"
2509 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2510
2511 #: keymap.c:808
2512 #, c-format
2513 msgid "%s: no such function in map"
2514 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
2515
2516 #: keymap.c:836
2517 msgid "macro: empty key sequence"
2518 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2519
2520 #: keymap.c:844
2521 msgid "macro: too many arguments"
2522 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2523
2524 #: keymap.c:876
2525 msgid "exec: no arguments"
2526 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
2527
2528 #: keymap.c:894
2529 #, c-format
2530 msgid "%s: no such function"
2531 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
2532
2533 #: keymap.c:915
2534 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2535 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
2536
2537 #: keymap.c:919
2538 #, c-format
2539 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2540 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
2541
2542 #: keymap_alldefs.h:5
2543 msgid "null operation"
2544 msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
2545
2546 #: keymap_alldefs.h:6
2547 msgid "end of conditional execution (noop)"
2548 msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
2549
2550 #: keymap_alldefs.h:7
2551 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2552 msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
2553
2554 #: keymap_alldefs.h:8
2555 msgid "view attachment as text"
2556 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
2557
2558 #: keymap_alldefs.h:9
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Toggle display of subparts"
2561 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
2562
2563 #: keymap_alldefs.h:10
2564 msgid "move to the bottom of the page"
2565 msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
2566
2567 #: keymap_alldefs.h:11
2568 msgid "remail a message to another user"
2569 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
2570
2571 #: keymap_alldefs.h:12
2572 msgid "select a new file in this directory"
2573 msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
2574
2575 #: keymap_alldefs.h:13
2576 msgid "view file"
2577 msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
2578
2579 #: keymap_alldefs.h:14
2580 msgid "display the currently selected file's name"
2581 msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
2582
2583 #: keymap_alldefs.h:15
2584 #, fuzzy
2585 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2586 msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2587
2588 #: keymap_alldefs.h:16
2589 #, fuzzy
2590 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2591 msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2592
2593 #: keymap_alldefs.h:17
2594 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2595 msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
2596
2597 #: keymap_alldefs.h:18
2598 msgid "list mailboxes with new mail"
2599 msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
2600
2601 #: keymap_alldefs.h:19
2602 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: keymap_alldefs.h:20
2606 msgid "change directories"
2607 msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
2608
2609 #: keymap_alldefs.h:21
2610 msgid "check mailboxes for new mail"
2611 msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
2612
2613 #: keymap_alldefs.h:22
2614 msgid "attach a file(s) to this message"
2615 msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
2616
2617 #: keymap_alldefs.h:23
2618 msgid "attach message(s) to this message"
2619 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
2620
2621 #: keymap_alldefs.h:24
2622 #, fuzzy
2623 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2624 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
2625
2626 #: keymap_alldefs.h:25
2627 msgid "edit the BCC list"
2628 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
2629
2630 #: keymap_alldefs.h:26
2631 msgid "edit the CC list"
2632 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
2633
2634 #: keymap_alldefs.h:27
2635 msgid "edit attachment description"
2636 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2637
2638 #: keymap_alldefs.h:28
2639 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2640 msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2641
2642 #: keymap_alldefs.h:29
2643 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2644 msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
2645
2646 #: keymap_alldefs.h:30
2647 msgid "edit the file to be attached"
2648 msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
2649
2650 #: keymap_alldefs.h:31
2651 msgid "edit the from field"
2652 msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
2653
2654 #: keymap_alldefs.h:32
2655 msgid "edit the message with headers"
2656 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
2657
2658 #: keymap_alldefs.h:33
2659 msgid "edit the message"
2660 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
2661
2662 #: keymap_alldefs.h:34
2663 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2664 msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
2665
2666 #: keymap_alldefs.h:35
2667 #, fuzzy
2668 msgid "edit the newsgroups list"
2669 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
2670
2671 #: keymap_alldefs.h:36
2672 msgid "edit the Reply-To field"
2673 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2674
2675 #: keymap_alldefs.h:37
2676 #, fuzzy
2677 msgid "edit the Followup-To field"
2678 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2679
2680 #: keymap_alldefs.h:38
2681 #, fuzzy
2682 msgid "edit the X-Comment-To field"
2683 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2684
2685 #: keymap_alldefs.h:39
2686 msgid "edit the subject of this message"
2687 msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
2688
2689 #: keymap_alldefs.h:40
2690 msgid "edit the TO list"
2691 msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
2692
2693 #: keymap_alldefs.h:41
2694 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2695 msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2696
2697 #: keymap_alldefs.h:42
2698 msgid "edit attachment content type"
2699 msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
2700
2701 #: keymap_alldefs.h:43
2702 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2703 msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
2704
2705 #: keymap_alldefs.h:44
2706 msgid "run ispell on the message"
2707 msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
2708
2709 #: keymap_alldefs.h:45
2710 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2711 msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
2712
2713 #: keymap_alldefs.h:46
2714 msgid "toggle recoding of this attachment"
2715 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
2716
2717 #: keymap_alldefs.h:47
2718 msgid "save this message to send later"
2719 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
2720
2721 #: keymap_alldefs.h:48
2722 msgid "rename/move an attached file"
2723 msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
2724
2725 #: keymap_alldefs.h:49
2726 msgid "send the message"
2727 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
2728
2729 #: keymap_alldefs.h:50
2730 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2731 msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
2732
2733 #: keymap_alldefs.h:51
2734 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2735 msgstr ""
2736 "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
2737
2738 #: keymap_alldefs.h:52
2739 msgid "update an attachment's encoding info"
2740 msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
2741
2742 #: keymap_alldefs.h:53
2743 msgid "write the message to a folder"
2744 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
2745
2746 #: keymap_alldefs.h:54
2747 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2748 msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
2749
2750 #: keymap_alldefs.h:55
2751 msgid "create an alias from a message sender"
2752 msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
2753
2754 #: keymap_alldefs.h:56
2755 msgid "move entry to bottom of screen"
2756 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
2757
2758 #: keymap_alldefs.h:57
2759 msgid "move entry to middle of screen"
2760 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
2761
2762 #: keymap_alldefs.h:58
2763 msgid "move entry to top of screen"
2764 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
2765
2766 #: keymap_alldefs.h:59
2767 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2768 msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
2769
2770 #: keymap_alldefs.h:60
2771 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2772 msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
2773
2774 #: keymap_alldefs.h:61
2775 msgid "delete the current entry"
2776 msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
2777
2778 #: keymap_alldefs.h:62
2779 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2780 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2781
2782 #: keymap_alldefs.h:63
2783 msgid "delete all messages in subthread"
2784 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
2785
2786 #: keymap_alldefs.h:64
2787 msgid "delete all messages in thread"
2788 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
2789
2790 #: keymap_alldefs.h:65
2791 msgid "display full address of sender"
2792 msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
2793
2794 #: keymap_alldefs.h:66
2795 msgid "display message and toggle header weeding"
2796 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
2797
2798 #: keymap_alldefs.h:67
2799 msgid "display a message"
2800 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
2801
2802 #: keymap_alldefs.h:68
2803 msgid "edit the raw message"
2804 msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
2805
2806 #: keymap_alldefs.h:69
2807 msgid "delete the char in front of the cursor"
2808 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
2809
2810 #: keymap_alldefs.h:70
2811 msgid "move the cursor one character to the left"
2812 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
2813
2814 #: keymap_alldefs.h:71
2815 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2816 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
2817
2818 #: keymap_alldefs.h:72
2819 msgid "jump to the beginning of the line"
2820 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
2821
2822 #: keymap_alldefs.h:73
2823 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2824 msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
2825
2826 #: keymap_alldefs.h:74
2827 msgid "complete filename or alias"
2828 msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
2829
2830 #: keymap_alldefs.h:75
2831 msgid "complete address with query"
2832 msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
2833
2834 #: keymap_alldefs.h:76
2835 msgid "delete the char under the cursor"
2836 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
2837
2838 #: keymap_alldefs.h:77
2839 msgid "jump to the end of the line"
2840 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
2841
2842 #: keymap_alldefs.h:78
2843 msgid "move the cursor one character to the right"
2844 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
2845
2846 #: keymap_alldefs.h:79
2847 msgid "move the cursor to the end of the word"
2848 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
2849
2850 #: keymap_alldefs.h:80
2851 msgid "scroll down through the history list"
2852 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2853
2854 #: keymap_alldefs.h:81
2855 msgid "scroll up through the history list"
2856 msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2857
2858 #: keymap_alldefs.h:82
2859 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2860 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
2861
2862 #: keymap_alldefs.h:83
2863 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2864 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
2865
2866 #: keymap_alldefs.h:84
2867 msgid "delete all chars on the line"
2868 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
2869
2870 #: keymap_alldefs.h:85
2871 msgid "delete the word in front of the cursor"
2872 msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
2873
2874 #: keymap_alldefs.h:86
2875 msgid "quote the next typed key"
2876 msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
2877
2878 #: keymap_alldefs.h:87
2879 msgid "transpose character under cursor with previous"
2880 msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
2881
2882 #: keymap_alldefs.h:88
2883 #, fuzzy
2884 msgid "capitalize the word"
2885 msgstr "capitalize the word"
2886
2887 #: keymap_alldefs.h:89
2888 msgid "convert the word to lower case"
2889 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
2890
2891 #: keymap_alldefs.h:90
2892 msgid "convert the word to upper case"
2893 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
2894
2895 #: keymap_alldefs.h:91
2896 msgid "enter a muttrc command"
2897 msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
2898
2899 #: keymap_alldefs.h:92
2900 msgid "enter a file mask"
2901 msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
2902
2903 #: keymap_alldefs.h:93
2904 msgid "exit this menu"
2905 msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
2906
2907 #: keymap_alldefs.h:94
2908 msgid "filter attachment through a shell command"
2909 msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
2910
2911 #: keymap_alldefs.h:95
2912 msgid "move to the first entry"
2913 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
2914
2915 #: keymap_alldefs.h:96
2916 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2917 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
2918
2919 #: keymap_alldefs.h:97
2920 #, fuzzy
2921 msgid "followup to newsgroup"
2922 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
2923
2924 #: keymap_alldefs.h:98
2925 msgid "forward to newsgroup"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: keymap_alldefs.h:99
2929 msgid "forward a message with comments"
2930 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
2931
2932 #: keymap_alldefs.h:100
2933 msgid "select the current entry"
2934 msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
2935
2936 #: keymap_alldefs.h:101
2937 #, fuzzy
2938 msgid "get all children of the current message"
2939 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
2940
2941 #: keymap_alldefs.h:102
2942 #, fuzzy
2943 msgid "get message with Message-Id"
2944 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
2945
2946 #: keymap_alldefs.h:103
2947 #, fuzzy
2948 msgid "get parent of the current message"
2949 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
2950
2951 #: keymap_alldefs.h:104
2952 msgid "reply to all recipients"
2953 msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
2954
2955 #: keymap_alldefs.h:105
2956 msgid "scroll down 1/2 page"
2957 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2958
2959 #: keymap_alldefs.h:106
2960 msgid "scroll up 1/2 page"
2961 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2962
2963 #: keymap_alldefs.h:107
2964 msgid "this screen"
2965 msgstr "òîçè åêðàí"
2966
2967 #: keymap_alldefs.h:108
2968 msgid "jump to an index number"
2969 msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
2970
2971 #: keymap_alldefs.h:109
2972 msgid "move to the last entry"
2973 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
2974
2975 #: keymap_alldefs.h:110
2976 msgid "reply to specified mailing list"
2977 msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
2978
2979 #: keymap_alldefs.h:111
2980 #, fuzzy
2981 msgid "load active file from NNTP server"
2982 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
2983
2984 #: keymap_alldefs.h:112
2985 msgid "execute a macro"
2986 msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
2987
2988 #: keymap_alldefs.h:113
2989 msgid "compose a new mail message"
2990 msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
2991
2992 #: keymap_alldefs.h:114
2993 msgid "break the thread in two"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: keymap_alldefs.h:115
2997 msgid "open a different folder"
2998 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
2999
3000 #: keymap_alldefs.h:116
3001 msgid "open a different folder in read only mode"
3002 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
3003
3004 #: keymap_alldefs.h:117
3005 #, fuzzy
3006 msgid "open a different newsgroup"
3007 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
3008
3009 #: keymap_alldefs.h:118
3010 #, fuzzy
3011 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3012 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
3013
3014 #: keymap_alldefs.h:119
3015 msgid "clear a status flag from a message"
3016 msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
3017
3018 #: keymap_alldefs.h:120
3019 msgid "delete messages matching a pattern"
3020 msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3021
3022 #: keymap_alldefs.h:121
3023 #, fuzzy
3024 msgid "reconstruct thread containing current message"
3025 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
3026
3027 #: keymap_alldefs.h:122
3028 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3029 msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
3030
3031 #: keymap_alldefs.h:123
3032 msgid "retrieve mail from POP server"
3033 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
3034
3035 #: keymap_alldefs.h:124
3036 msgid "move to the first message"
3037 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
3038
3039 #: keymap_alldefs.h:125
3040 msgid "move to the last message"
3041 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
3042
3043 #: keymap_alldefs.h:126
3044 msgid "show only messages matching a pattern"
3045 msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3046
3047 #: keymap_alldefs.h:127
3048 #, fuzzy
3049 msgid "link tagged message to the current one"
3050 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
3051
3052 #: keymap_alldefs.h:128
3053 msgid "jump to the next new message"
3054 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
3055
3056 #: keymap_alldefs.h:129
3057 msgid "jump to the next new or unread message"
3058 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3059
3060 #: keymap_alldefs.h:130
3061 msgid "jump to the next subthread"
3062 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
3063
3064 #: keymap_alldefs.h:131
3065 msgid "jump to the next thread"
3066 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
3067
3068 #: keymap_alldefs.h:132
3069 msgid "move to the next undeleted message"
3070 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
3071
3072 #: keymap_alldefs.h:133
3073 msgid "jump to the next unread message"
3074 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3075
3076 #: keymap_alldefs.h:134
3077 msgid "jump to parent message in thread"
3078 msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
3079
3080 #: keymap_alldefs.h:135
3081 msgid "jump to previous thread"
3082 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
3083
3084 #: keymap_alldefs.h:136
3085 msgid "jump to previous subthread"
3086 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
3087
3088 #: keymap_alldefs.h:137
3089 msgid "move to the previous undeleted message"
3090 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
3091
3092 #: keymap_alldefs.h:138
3093 msgid "jump to the previous new message"
3094 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
3095
3096 #: keymap_alldefs.h:139
3097 msgid "jump to the previous new or unread message"
3098 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3099
3100 #: keymap_alldefs.h:140
3101 msgid "jump to the previous unread message"
3102 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3103
3104 #: keymap_alldefs.h:141
3105 msgid "mark the current thread as read"
3106 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
3107
3108 #: keymap_alldefs.h:142
3109 msgid "mark the current subthread as read"
3110 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
3111
3112 #: keymap_alldefs.h:143
3113 msgid "set a status flag on a message"
3114 msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
3115
3116 #: keymap_alldefs.h:144
3117 msgid "save changes to mailbox"
3118 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
3119
3120 #: keymap_alldefs.h:145
3121 msgid "tag messages matching a pattern"
3122 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3123
3124 #: keymap_alldefs.h:146
3125 msgid "undelete messages matching a pattern"
3126 msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3127
3128 #: keymap_alldefs.h:147
3129 msgid "untag messages matching a pattern"
3130 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3131
3132 #: keymap_alldefs.h:148
3133 msgid "move to the middle of the page"
3134 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
3135
3136 #: keymap_alldefs.h:149
3137 msgid "move to the next entry"
3138 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
3139
3140 #: keymap_alldefs.h:150
3141 msgid "scroll down one line"
3142 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
3143
3144 #: keymap_alldefs.h:151
3145 msgid "move to the next page"
3146 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
3147
3148 #: keymap_alldefs.h:152
3149 msgid "jump to the bottom of the message"
3150 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
3151
3152 #: keymap_alldefs.h:153
3153 msgid "toggle display of quoted text"
3154 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
3155
3156 #: keymap_alldefs.h:154
3157 msgid "skip beyond quoted text"
3158 msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
3159
3160 #: keymap_alldefs.h:155
3161 msgid "jump to the top of the message"
3162 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
3163
3164 #: keymap_alldefs.h:156
3165 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3166 msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
3167
3168 #: keymap_alldefs.h:157
3169 #, fuzzy
3170 msgid "post message to newsgroup"
3171 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
3172
3173 #: keymap_alldefs.h:158
3174 msgid "move to the previous entry"
3175 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
3176
3177 #: keymap_alldefs.h:159
3178 msgid "scroll up one line"
3179 msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
3180
3181 #: keymap_alldefs.h:160
3182 msgid "move to the previous page"
3183 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
3184
3185 #: keymap_alldefs.h:161
3186 msgid "print the current entry"
3187 msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
3188
3189 #: keymap_alldefs.h:162
3190 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: keymap_alldefs.h:163
3194 msgid "query external program for addresses"
3195 msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
3196
3197 #: keymap_alldefs.h:164
3198 msgid "append new query results to current results"
3199 msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
3200
3201 #: keymap_alldefs.h:165
3202 msgid "save changes to mailbox and quit"
3203 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
3204
3205 #: keymap_alldefs.h:166
3206 msgid "recall a postponed message"
3207 msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
3208
3209 #: keymap_alldefs.h:167
3210 msgid "clear and redraw the screen"
3211 msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
3212
3213 #: keymap_alldefs.h:168
3214 msgid "{internal}"
3215 msgstr "{âúòðåøíî}"
3216
3217 #: keymap_alldefs.h:169
3218 #, fuzzy
3219 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3220 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:170
3223 msgid "reply to a message"
3224 msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
3225
3226 #: keymap_alldefs.h:171
3227 msgid "use the current message as a template for a new one"
3228 msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
3229
3230 #: keymap_alldefs.h:172
3231 msgid "save message/attachment to a file"
3232 msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
3233
3234 #: keymap_alldefs.h:173
3235 msgid "search for a regular expression"
3236 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
3237
3238 #: keymap_alldefs.h:174
3239 msgid "search backwards for a regular expression"
3240 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
3241
3242 #: keymap_alldefs.h:175
3243 msgid "search for next match"
3244 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
3245
3246 #: keymap_alldefs.h:176
3247 msgid "search for next match in opposite direction"
3248 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
3249
3250 #: keymap_alldefs.h:177
3251 msgid "toggle search pattern coloring"
3252 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
3253
3254 #: keymap_alldefs.h:178
3255 msgid "invoke a command in a subshell"
3256 msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
3257
3258 #: keymap_alldefs.h:179
3259 msgid "sort messages"
3260 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
3261
3262 #: keymap_alldefs.h:180
3263 msgid "sort messages in reverse order"
3264 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
3265
3266 #: keymap_alldefs.h:181
3267 #, fuzzy
3268 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3269 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3270
3271 #: keymap_alldefs.h:182
3272 msgid "tag the current entry"
3273 msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
3274
3275 #: keymap_alldefs.h:183
3276 msgid "apply next function to tagged messages"
3277 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
3278
3279 #: keymap_alldefs.h:184
3280 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3281 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
3282
3283 #: keymap_alldefs.h:185
3284 msgid "tag the current subthread"
3285 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
3286
3287 #: keymap_alldefs.h:186
3288 msgid "tag the current thread"
3289 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
3290
3291 #: keymap_alldefs.h:187
3292 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3293 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
3294
3295 #: keymap_alldefs.h:188
3296 #, fuzzy
3297 msgid "toggle view of read messages"
3298 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3299
3300 #: keymap_alldefs.h:189
3301 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3302 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
3303
3304 #: keymap_alldefs.h:190
3305 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3306 msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
3307
3308 #: keymap_alldefs.h:191
3309 msgid "move to the top of the page"
3310 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
3311
3312 #: keymap_alldefs.h:192
3313 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: keymap_alldefs.h:193
3317 msgid "undelete the current entry"
3318 msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
3319
3320 #: keymap_alldefs.h:194
3321 msgid "undelete all messages in thread"
3322 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
3323
3324 #: keymap_alldefs.h:195
3325 msgid "undelete all messages in subthread"
3326 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
3327
3328 #: keymap_alldefs.h:196
3329 #, fuzzy
3330 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3331 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3332
3333 #: keymap_alldefs.h:197
3334 msgid "show the Mutt version number and date"
3335 msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
3336
3337 #: keymap_alldefs.h:198
3338 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3339 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
3340
3341 #: keymap_alldefs.h:199
3342 msgid "show MIME attachments"
3343 msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
3344
3345 #: keymap_alldefs.h:200
3346 msgid "display the keycode for a key press"
3347 msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
3348
3349 #: keymap_alldefs.h:201
3350 msgid "show currently active limit pattern"
3351 msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
3352
3353 #: keymap_alldefs.h:202
3354 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3355 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
3356
3357 #: keymap_alldefs.h:203
3358 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3359 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
3360
3361 #: keymap_alldefs.h:204
3362 #, fuzzy
3363 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3364 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
3365
3366 #: keymap_alldefs.h:205
3367 #, fuzzy
3368 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3369 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
3370
3371 #: keymap_alldefs.h:206
3372 msgid "go down to next mailbox"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: keymap_alldefs.h:207
3376 #, fuzzy
3377 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3378 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3379
3380 #: keymap_alldefs.h:208
3381 #, fuzzy
3382 msgid "go to previous mailbox"
3383 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3384
3385 #: keymap_alldefs.h:209
3386 #, fuzzy
3387 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3388 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3389
3390 #: keymap_alldefs.h:210
3391 #, fuzzy
3392 msgid "open hilighted mailbox"
3393 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
3394
3395 #: keymap_alldefs.h:211
3396 msgid "attach a PGP public key"
3397 msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3398
3399 #: keymap_alldefs.h:212
3400 msgid "show PGP options"
3401 msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
3402
3403 #: keymap_alldefs.h:213
3404 msgid "mail a PGP public key"
3405 msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3406
3407 #: keymap_alldefs.h:214
3408 msgid "verify a PGP public key"
3409 msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3410
3411 #: keymap_alldefs.h:215
3412 msgid "view the key's user id"
3413 msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
3414
3415 #: keymap_alldefs.h:216
3416 msgid "check for classic pgp"
3417 msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
3418
3419 #: keymap_alldefs.h:217
3420 msgid "Accept the chain constructed"
3421 msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
3422
3423 #: keymap_alldefs.h:218
3424 msgid "Append a remailer to the chain"
3425 msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
3426
3427 #: keymap_alldefs.h:219
3428 msgid "Insert a remailer into the chain"
3429 msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
3430
3431 #: keymap_alldefs.h:220
3432 msgid "Delete a remailer from the chain"
3433 msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
3434
3435 #: keymap_alldefs.h:221
3436 msgid "Select the previous element of the chain"
3437 msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
3438
3439 #: keymap_alldefs.h:222
3440 msgid "Select the next element of the chain"
3441 msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
3442
3443 #: keymap_alldefs.h:223
3444 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3445 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
3446
3447 #: keymap_alldefs.h:224
3448 msgid "make decrypted copy and delete"
3449 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
3450
3451 #: keymap_alldefs.h:225
3452 msgid "make decrypted copy"
3453 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
3454
3455 #: keymap_alldefs.h:226
3456 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3457 msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
3458
3459 #: keymap_alldefs.h:227
3460 msgid "extract supported public keys"
3461 msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
3462
3463 #: keymap_alldefs.h:228
3464 msgid "show S/MIME options"
3465 msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
3466
3467 #: main.c:77
3468 #, fuzzy
3469 msgid ""
3470 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3471 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3472 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3473 msgstr ""
3474 "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
3475 "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
3476
3477 #: main.c:82
3478 #, fuzzy
3479 msgid ""
3480 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3481 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3482 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3483 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3484 msgstr ""
3485 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
3486 "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
3487 "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
3488 "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
3489
3490 #: main.c:88
3491 #, fuzzy
3492 msgid ""
3493 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3494 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3495 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3496 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3497 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3498 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3499 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3500 "\n"
3501 "Copyright (C) 2005:\n"
3502 "  Parts were written/modified by:\n"
3503 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3504 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3505 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3506 "\n"
3507 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3508 "fixes, and suggestions.\n"
3509 "\n"
3510 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3511 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3512 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3513 "    (at your option) any later version.\n"
3514 "\n"
3515 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3516 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3517 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3518 "    GNU General Public License for more details.\n"
3519 "\n"
3520 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3521 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3522 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3523 "1301, USA.\n"
3524 msgstr ""
3525 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
3526 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3527 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3528 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3529 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3530 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3531 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3532 "\n"
3533 "Ìíîçèíà, íåñïîìåíàòè òóê, ñúäåéñòâàõà ñ ìíîãî êîä, ïîïðàâêè è ïðåäëîæåíèÿ\n"
3534 "\n"
3535 "    Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè\n"
3536 "    ïðîìåíÿòå ñúîáðàçíî ïðàâèëàòà íà GNU General Public License, "
3537 "ïóáëèêóâàíè\n"
3538 "    îò Ôîíäàöèÿòà çà ñâîáîäåí ñîôòóåð, èçïîëçâàéêè âåðñèÿ 2 íà ëèöåíçà èëè\n"
3539 "    (ïî Âàøå æåëàíèå) ïî-êúñíà âåðñèÿ.\n"
3540 "\n"
3541 "    Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà äà áúäå ïîëåçíà,\n"
3542 "    íî ÁÅÇ ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÃÀÐÀÍÖÈß; áåç äîðè ïîäðàçáèðàùàòà ñå ãàðàíöèÿ\n"
3543 "    ïðè ÏÎÊÓÏÊÎ-ÏÐÎÄÀÆÁÀ èëè ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒ ÇÀ ÊÀÊÂÎÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ.\n"
3544 "    Âèæòå GNU General Public License çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
3545 "\n"
3546 "    Áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå îò GNU General Public License\n"
3547 "    çàåäíî ñ òàçè ïðîãðàìà; àêî òîâà íå å òàêà, ìîëÿ ïèøåòå íà Free "
3548 "Software\n"
3549 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
3550
3551 #: main.c:132
3552 #, fuzzy
3553 msgid ""
3554 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3555 "<file> ]\n"
3556 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3557 "[...]\n"
3558 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3559 "[...]\n"
3560 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3561 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3562 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3563 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3564 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3565 "       muttng -v[v]\n"
3566 "\n"
3567 "options:\n"
3568 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3569 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3570 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3571 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3572 msgstr ""
3573 "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
3574 "<ôàéë> ]\n"
3575 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
3576 "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
3577 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
3578 "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
3579 "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
3580 "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
3581 "[ ... ]\n"
3582 "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
3583 "       mutt -v[v]\n"
3584 "\n"
3585 "Ïàðàìåòðè:\n"
3586 "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
3587 "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
3588 "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3589 "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3590 "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
3591 "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
3592 "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
3593 "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
3594 "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
3595 "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
3596 "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
3597 "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
3598 "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
3599 "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
3600 "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
3601 "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
3602 "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
3603 "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
3604 "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
3605 "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
3606 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
3607 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
3608
3609 #: main.c:147
3610 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: main.c:149
3614 #, fuzzy
3615 msgid ""
3616 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3617 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3618 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3619 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3620 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3621 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3622 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3623 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3624 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3625 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3626 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3627 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3628 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3629 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3630 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3631 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3632 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3633 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3634 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3635 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3636 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3637 "  -h\t\tthis help message"
3638 msgstr ""
3639 "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
3640 "<ôàéë> ]\n"
3641 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
3642 "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
3643 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
3644 "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
3645 "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
3646 "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
3647 "[ ... ]\n"
3648 "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
3649 "       mutt -v[v]\n"
3650 "\n"
3651 "Ïàðàìåòðè:\n"
3652 "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
3653 "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
3654 "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3655 "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3656 "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
3657 "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
3658 "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
3659 "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
3660 "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
3661 "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
3662 "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
3663 "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
3664 "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
3665 "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
3666 "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
3667 "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
3668 "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
3669 "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
3670 "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
3671 "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
3672 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
3673 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
3674
3675 #: main.c:238
3676 #, fuzzy
3677 msgid "Compile Options:"
3678 msgstr ""
3679 "\n"
3680 "Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
3681
3682 #: main.c:465
3683 msgid "Built-In Defaults:"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: main.c:493
3687 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: main.c:513
3691 msgid "Error initializing terminal."
3692 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
3693
3694 #: main.c:635
3695 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3696 msgstr "Îïöèÿòà DEBUG íå å å äåôèíèðàíà ïðè êîìïèëàöèÿ è å èãíîðèðàíà.\n"
3697
3698 #: main.c:800
3699 #, c-format
3700 msgid "%s does not exist. Create it?"
3701 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
3702
3703 #: main.c:804
3704 #, c-format
3705 msgid "Can't create %s: %s."
3706 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
3707
3708 #: main.c:844
3709 msgid "No recipients specified.\n"
3710 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
3711
3712 #: main.c:920
3713 #, c-format
3714 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3715 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
3716
3717 #: main.c:937
3718 msgid "No mailbox with new mail."
3719 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3720
3721 #: main.c:956
3722 msgid "No incoming mailboxes defined."
3723 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
3724
3725 #: main.c:991
3726 msgid "Mailbox is empty."
3727 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
3728
3729 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3730 #, c-format
3731 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3732 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
3733
3734 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3735 msgid "Mailbox is corrupt!"
3736 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
3737
3738 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3739 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3740 msgstr ""
3741 "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3742
3743 #: mbox.c:628
3744 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3745 msgstr ""
3746 "sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
3747 "çà òàçè ãðåøêà)"
3748
3749 #: mbox.c:665
3750 #, c-format
3751 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3752 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
3753
3754 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3755 #. * change/deleted message
3756 #.
3757 #: mbox.c:768
3758 msgid "Committing changes..."
3759 msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
3760
3761 #: mbox.c:799
3762 #, c-format
3763 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3764 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
3765
3766 #: mbox.c:857
3767 msgid "Could not reopen mailbox!"
3768 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3769
3770 #: mbox.c:912
3771 msgid "Reopening mailbox..."
3772 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
3773
3774 #: mbox.c:1126
3775 msgid "Can't write message"
3776 msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
3777
3778 #: menu.c:411
3779 msgid "Jump to: "
3780 msgstr "Ñêîê êúì: "
3781
3782 #: menu.c:418
3783 msgid "Invalid index number."
3784 msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
3785
3786 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3787 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3788 msgid "No entries."
3789 msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
3790
3791 #: menu.c:440
3792 msgid "You cannot scroll down farther."
3793 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
3794
3795 #: menu.c:457
3796 msgid "You cannot scroll up farther."
3797 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
3798
3799 #: menu.c:494
3800 msgid "You are on the first page."
3801 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
3802
3803 #: menu.c:495
3804 msgid "You are on the last page."
3805 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
3806
3807 #: menu.c:612
3808 msgid "You are on the last entry."
3809 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
3810
3811 #: menu.c:622
3812 msgid "You are on the first entry."
3813 msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
3814
3815 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3816 msgid "Search for: "
3817 msgstr "Òúðñåíå: "
3818
3819 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3820 msgid "Reverse search for: "
3821 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
3822
3823 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3824 msgid "No search pattern."
3825 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
3826
3827 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3828 msgid "Not found."
3829 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
3830
3831 #: menu.c:839
3832 msgid "No tagged entries."
3833 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
3834
3835 #: menu.c:944
3836 msgid "Search is not implemented for this menu."
3837 msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
3838
3839 #: menu.c:949
3840 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3841 msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
3842
3843 #: menu.c:987
3844 msgid "Tagging is not supported."
3845 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
3846
3847 #: mh.c:637 mh.c:874
3848 #, c-format
3849 msgid "Reading %s... %d"
3850 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
3851
3852 #: mh.c:1146
3853 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3854 msgstr ""
3855 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
3856
3857 #: muttlib.c:825
3858 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3859 msgstr ""
3860 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
3861 "âñè÷êè]"
3862
3863 #: muttlib.c:826
3864 msgid "yna"
3865 msgstr "yna"
3866
3867 #: muttlib.c:843
3868 msgid "File is a directory, save under it?"
3869 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
3870
3871 #: muttlib.c:849
3872 msgid "File under directory: "
3873 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
3874
3875 #: muttlib.c:860
3876 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3877 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
3878
3879 #: muttlib.c:860
3880 msgid "oac"
3881 msgstr "oac"
3882
3883 #: muttlib.c:1188
3884 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3885 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
3886
3887 #: muttlib.c:1196
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Can't save message to newsserver."
3890 msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
3891
3892 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3893 #: muttlib.c:1206
3894 #, c-format
3895 msgid "Append messages to %s?"
3896 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
3897
3898 #: muttlib.c:1216
3899 #, c-format
3900 msgid "%s is not a mailbox!"
3901 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
3902
3903 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3904 #, c-format
3905 msgid "Connection to %s closed"
3906 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
3907
3908 #: mutt_socket.c:246
3909 msgid "SSL is unavailable."
3910 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
3911
3912 #: mutt_socket.c:275
3913 msgid "Preconnect command failed."
3914 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
3915
3916 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3917 #, c-format
3918 msgid "Error talking to %s (%s)"
3919 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
3920
3921 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3922 #, c-format
3923 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3924 msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
3925
3926 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3927 #, c-format
3928 msgid "Looking up %s..."
3929 msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
3930
3931 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3932 #, c-format
3933 msgid "Could not find the host \"%s\""
3934 msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
3935
3936 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3937 #, c-format
3938 msgid "Connecting to %s..."
3939 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
3940
3941 #: mutt_socket.c:489
3942 #, c-format
3943 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3944 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
3945
3946 #: mutt_ssl.c:167
3947 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3948 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
3949
3950 #: mutt_ssl.c:192
3951 #, c-format
3952 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3953 msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
3954
3955 #: mutt_ssl.c:198
3956 #, c-format
3957 msgid "%s has insecure permissions!"
3958 msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
3959
3960 #: mutt_ssl.c:218
3961 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3962 msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
3963
3964 #: mutt_ssl.c:309
3965 msgid "I/O error"
3966 msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
3967
3968 #: mutt_ssl.c:318
3969 #, c-format
3970 msgid "SSL failed: %s"
3971 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
3972
3973 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
3974 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
3975 msgid "Unable to get certificate from peer"
3976 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
3977
3978 #: mutt_ssl.c:334
3979 #, c-format
3980 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3981 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
3982
3983 #: mutt_ssl.c:416
3984 msgid "Unknown"
3985 msgstr "íåèçâåñòíî"
3986
3987 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
3988 #, c-format
3989 msgid "[unable to calculate]"
3990 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
3991
3992 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
3993 msgid "[invalid date]"
3994 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
3995
3996 #: mutt_ssl.c:527
3997 msgid "Server certificate is not yet valid"
3998 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3999
4000 #: mutt_ssl.c:533
4001 msgid "Server certificate has expired"
4002 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
4003
4004 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
4005 msgid "This certificate belongs to:"
4006 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
4007
4008 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
4009 msgid "This certificate was issued by:"
4010 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
4011
4012 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
4013 #, c-format
4014 msgid "This certificate is valid"
4015 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
4016
4017 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
4018 #, c-format
4019 msgid "   from %s"
4020 msgstr "   îò %s"
4021
4022 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
4023 #, c-format
4024 msgid "     to %s"
4025 msgstr "    äî %s"
4026
4027 #: mutt_ssl.c:624
4028 #, c-format
4029 msgid "Fingerprint: %s"
4030 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
4031
4032 #: mutt_ssl.c:626
4033 msgid "SSL Certificate check"
4034 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
4035
4036 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
4037 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4038 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
4039
4040 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
4041 msgid "roa"
4042 msgstr "roa"
4043
4044 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
4045 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4046 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
4047
4048 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
4049 msgid "ro"
4050 msgstr "ro"
4051
4052 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
4053 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4054 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
4055
4056 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
4057 msgid "Certificate saved"
4058 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
4059
4060 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
4061 #, c-format
4062 msgid "gnutls_global_init: %s"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
4066 msgid "Error: no TLS socket open"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4070 #, c-format
4071 msgid "tls_socket_read (%s)"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4075 #, c-format
4076 msgid "tls_socket_write (%s)"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4080 #, c-format
4081 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4085 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4089 #, c-format
4090 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4094 #, c-format
4095 msgid "gnutls_handshake: %s"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4101 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
4102
4103 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4104 #, c-format
4105 msgid "Certificate verification error (%s)"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4109 #, fuzzy
4110 msgid "Certificate is not X.509"
4111 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4112
4113 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4116 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
4117
4118 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4119 msgid "Error processing certificate data"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4125 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
4126
4127 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4128 #, fuzzy, c-format
4129 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4130 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
4131
4132 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4133 #, fuzzy
4134 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4135 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4136
4137 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4138 #, fuzzy
4139 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4140 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
4141
4142 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4143 #, fuzzy
4144 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4145 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
4146
4147 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4148 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4152 #, fuzzy
4153 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4154 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4155
4156 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4157 #, fuzzy
4158 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4159 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
4160
4161 #: mutt_tunnel.c:65
4162 #, fuzzy, c-format
4163 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4164 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
4165
4166 #: mutt_tunnel.c:127
4167 #, c-format
4168 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4172 #, fuzzy, c-format
4173 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4174 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
4175
4176 #: mx.c:132
4177 #, c-format
4178 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4179 msgstr ""
4180 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
4181 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
4182
4183 #: mx.c:141
4184 #, c-format
4185 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4186 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
4187
4188 #: mx.c:224
4189 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4190 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
4191
4192<