Cleanse po/* directory a bit
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: help.c:254
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Generic bindings:\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Vincles genèrics:\n"
31 "\n"
32
33 #: help.c:258
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Unbound functions:\n"
37 "\n"
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Funcions no vinculades:\n"
41 "\n"
42
43 #: crypt.cpkg:4026
44 msgid ""
45 "\n"
46 "[-- End of signed data --]\n"
47 msgstr ""
48 "\n"
49 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
50
51 #: crypt.cpkg:1141
52 msgid "                aka: "
53 msgstr ""
54
55 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
56 msgid "            created: "
57 msgstr ""
58
59 #: main.c:87
60 #, fuzzy
61 msgid ""
62 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
63 "       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
64 "<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
65 "[ ... ]\n"
66 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
67 "       madmutt -v\n"
68 "\n"
69 "options:\n"
70 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
71 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
72 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
73 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
74 msgstr ""
75 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
76 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
77 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
78 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
79 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
80 "ADREÇA...\n"
81 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
82 "            mutt -v[v]\n"
83 "\n"
84 "Opcions:\n"
85 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
86 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
87 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
88 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
89 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
90 "inicialització.\n"
91 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
92 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
93 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
94 "el\n"
95 "                       cos.\n"
96 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
97 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
98 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
99 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
100 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
101 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
102 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
103 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
104 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
105 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
106 "«mailboxes».\n"
107 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
108 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
109 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
110 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
111
112 # ivb (2001/11/19)
113 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
114 #: compose.c:124 compose.c:128
115 #, fuzzy
116 msgid "     sign as: "
117 msgstr "  signa com a: "
118
119 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
120 #, c-format
121 msgid "     to %s"
122 msgstr "     fins a %s"
123
124 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
125 #, c-format
126 msgid "   from %s"
127 msgstr "   des de %s"
128
129 #: main.c:106
130 msgid ""
131 "  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
132 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
133 "  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
134 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
135 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
136 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
137 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
138 msgstr ""
139
140 #: main.c:98
141 msgid ""
142 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
143 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
144 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
145 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
146 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
147 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
148 "  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
149 msgstr ""
150
151 #: main.c:114
152 msgid ""
153 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
154 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
155 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
156 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
157 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
158 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
159 "  -h\t\tthis help message"
160 msgstr ""
161
162 #: lib-mx/compress.c:428
163 #, c-format
164 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
165 msgstr ""
166
167 #: lib-ui/curs_lib.c:365
168 msgid " ('?' for list): "
169 msgstr " («?» llista): "
170
171 #: compose.c:117
172 msgid " (PGP/MIME)"
173 msgstr " (PGP/MIME)"
174
175 #: compose.c:115
176 msgid " (inline)"
177 msgstr " (en línia)"
178
179 # ivb (2001/12/08)
180 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
181 #: lib-mx/mx.c:912
182 #, c-format
183 msgid " Press '%s' to toggle write"
184 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
185
186 #: crypt.cpkg:2665
187 msgid " aka ......: "
188 msgstr ""
189
190 #: lib-ui/curs_main.c:1532
191 msgid " in this limited view"
192 msgstr " en aquesta vista limitada."
193
194 #: commands.c:601
195 msgid " tagged"
196 msgstr " els marcats"
197
198 #: pattern.c:716
199 #, c-format
200 msgid "%c: invalid command"
201 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
202
203 #: pattern.c:721
204 #, c-format
205 msgid "%c: not supported in this mode"
206 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
207
208 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
209 #, c-format
210 msgid "%d kept, %d deleted."
211 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
212
213 #: lib-mx/mx.c:792
214 #, c-format
215 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
216 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
217
218 #: crypt.cpkg:3113
219 #, c-format
220 msgid "%s \"%s\"."
221 msgstr ""
222
223 #: nntp.c:1336
224 #, c-format
225 msgid "%s (tagged: %d) %d"
226 msgstr ""
227
228 #: crypt.cpkg:3111
229 #, c-format
230 msgid "%s <%s>."
231 msgstr ""
232
233 # ivb (2001/12/08)
234 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
235 #: crypt.cpkg:3180
236 #, c-format
237 msgid "%s Do you really want to use the key?"
238 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
239
240 # ivb (2001/11/19)
241 # ivb  ABREUJAR!
242 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
243 #: compose.c:157
244 #, c-format
245 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
246 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
247
248 #: compose.c:151
249 #, c-format
250 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
251 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
252
253 #: pop.c:1323
254 #, c-format
255 msgid "%s [%d of %d messages read]"
256 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
257
258 # ivb (2001/11/27)
259 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
260 #: main.c:470
261 #, c-format
262 msgid "%s does not exist. Create it?"
263 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
264
265 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
266 #, c-format
267 msgid "%s is an invalid IMAP path"
268 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
269
270 #: pop.c:1034 pop.c:1231
271 #, c-format
272 msgid "%s is an invalid POP path"
273 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
274
275 #: nntp.c:1779
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
278 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
279
280 #: nntp.c:373
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
283 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
284
285 #: browser.c:471 browser.c:1096
286 #, c-format
287 msgid "%s is not a directory."
288 msgstr "«%s» no és un directori."
289
290 #: muttlib.c:337
291 #, c-format
292 msgid "%s is not a mailbox!"
293 msgstr "«%s» no és una bústia!"
294
295 #: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
296 #, c-format
297 msgid "%s is not a mailbox."
298 msgstr "«%s» no és una bústia."
299
300 #: sendlib.c:748
301 #, c-format
302 msgid "%s isn't a regular file."
303 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
304
305 #: sendlib.c:372
306 #, c-format
307 msgid "%s no longer exists!"
308 msgstr "«%s» ja no existeix!"
309
310 #: lib-mx/mx.h:55
311 #, c-format
312 msgid "%s not permitted by ACL."
313 msgstr ""
314
315 #: lib-mx/compress.c:357
316 #, c-format
317 msgid ""
318 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
319 "kept!\n"
320 msgstr ""
321
322 #: init.c:247
323 #, c-format
324 msgid "%s: Unknown type."
325 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
326
327 #: lib-ui/color.c:227
328 #, c-format
329 msgid "%s: color not supported by term"
330 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
331
332 # ivb (2001/11/18)
333 # ivb  «index» és una paraula clau.
334 #: lib-ui/color.c:276
335 #, c-format
336 msgid "%s: command valid only for index object"
337 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
338
339 #: lib-ui/color.c:508
340 #, c-format
341 msgid "%s: no such attribute"
342 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
343
344 #: lib-ui/color.c:233
345 #, c-format
346 msgid "%s: no such color"
347 msgstr "%s: El color no existeix."
348
349 #: keymap.c:839
350 #, c-format
351 msgid "%s: no such function"
352 msgstr "%s: La funció no existeix."
353
354 #: keymap.c:753
355 #, c-format
356 msgid "%s: no such function in map"
357 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
358
359 #: keymap.c:648
360 #, c-format
361 msgid "%s: no such menu"
362 msgstr "%s: El menú no existeix."
363
364 #: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
365 #, c-format
366 msgid "%s: no such object"
367 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
368
369 #: lib-ui/color.c:283
370 #, c-format
371 msgid "%s: too few arguments"
372 msgstr "%s: Manquen arguments."
373
374 #: headers.c:148
375 #, c-format
376 msgid "%s: unable to attach file"
377 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
378
379 #: main.c:589
380 #, c-format
381 msgid "%s: unable to attach file.\n"
382 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
383
384 #: init.c:1338
385 #, c-format
386 msgid "%s: unknown command"
387 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
388
389 #: init.c:1188
390 #, c-format
391 msgid "%s: unknown type"
392 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
393
394 #: init.c:1055
395 #, c-format
396 msgid "%s: unknown variable"
397 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
398
399 #: init.c:962
400 #, c-format
401 msgid "'%d' is invalid for $%s"
402 msgstr ""
403
404 #: init.c:138 init.c:867
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "'%s' is invalid for $%s"
407 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
408
409 #: init.c:1172
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
412 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
413
414 #: handler.c:1450
415 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
416 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
417
418 #: lib-ui/status.c:113
419 msgid "(no mailbox)"
420 msgstr "(cap bústia)"
421
422 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
423 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
424 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
425
426 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
427 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
428 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
429
430 #: handler.c:1191
431 #, c-format
432 msgid "(size %s bytes) "
433 msgstr "(amb mida %s octets) "
434
435 #: handler.c:1448
436 #, c-format
437 msgid "(use '%s' to view this part)"
438 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
439
440 #: crypt.cpkg:1153
441 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
442 msgstr ""
443
444 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
445 #: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
446 msgid ", "
447 msgstr ""
448
449 #: compose.c:206
450 msgid "-- Attachments"
451 msgstr "-- Fitxers adjunts"
452
453 # ivb (2001/12/07)
454 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
455 #: help.c:243
456 msgid "<UNKNOWN>"
457 msgstr "<DESCONEGUT>"
458
459 #: compose.c:125 compose.c:129
460 msgid "<default>"
461 msgstr "<per defecte>"
462
463 #: crypt.cpkg:950
464 msgid "A policy requirement was not met\n"
465 msgstr ""
466
467 #: crypt.cpkg:958
468 msgid "A system error occurred"
469 msgstr ""
470
471 #: pop.c:325
472 msgid "APOP authentication failed."
473 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
474
475 #: send.c:1413
476 msgid "Abort unmodified message?"
477 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
478
479 #: send.c:1414
480 msgid "Aborted unmodified message."
481 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
482
483 #: nntp.c:2192
484 msgid "Adding new newsgroups..."
485 msgstr ""
486
487 #: alias.cpkg:337
488 msgid "Address: "
489 msgstr "Adreça: "
490
491 #: alias.cpkg:396
492 msgid "Alias added."
493 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
494
495 #: alias.cpkg:312
496 msgid "Alias as: "
497 msgstr "Nou àlies: "
498
499 #: alias.cpkg:682
500 msgid "Aliases"
501 msgstr "Àlies"
502
503 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
504 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
505 msgstr ""
506
507 #: crypt.cpkg:3064
508 #, fuzzy
509 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
510 msgstr ""
511 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
512
513 #: muttlib.c:327
514 #, c-format
515 msgid "Append messages to %s?"
516 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
517
518 #: lib-ui/curs_main.c:788
519 msgid "Argument must be a message number."
520 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
521
522 #: nntp.c:1903
523 #, c-format
524 msgid "Article %d not found on server"
525 msgstr ""
526
527 #: lib-ui/curs_main.c:719
528 #, c-format
529 msgid "Article %s not found on server"
530 msgstr ""
531
532 #: lib-ui/curs_main.c:689
533 msgid "Article has no parent reference!"
534 msgstr ""
535
536 #: send.c:1455
537 #, fuzzy
538 msgid "Article not posted."
539 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
540
541 #: send.c:1740
542 msgid "Article posted."
543 msgstr ""
544
545 #: compose.c:608
546 msgid "Attach file"
547 msgstr "Ajunta fitxer"
548
549 #: compose.c:624
550 msgid "Attaching selected files..."
551 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
552
553 #: recvattach.c:500
554 msgid "Attachment filtered."
555 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
556
557 #: recvattach.c:397 recvattach.c:474
558 msgid "Attachment saved."
559 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
560
561 #: recvattach.c:858
562 msgid "Attachments"
563 msgstr "Fitxers adjunts"
564
565 #: imap/auth.c:83
566 #, c-format
567 msgid "Authenticating (%s)..."
568 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
569
570 #: pop.c:304
571 msgid "Authenticating (APOP)..."
572 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
573
574 #: pop.c:221
575 msgid "Authenticating (SASL)..."
576 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
577
578 #: pop.c:339
579 #, fuzzy
580 msgid "Authenticating (USER)..."
581 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
582
583 #: crypt.cpkg:945
584 msgid "Available CRL is too old\n"
585 msgstr ""
586
587 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
588 #, c-format
589 msgid "Bad IDN \"%s\"."
590 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
591
592 #: sendlib.c:2028
593 #, c-format
594 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
595 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
596
597 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
598 #: compose.c:579 send.c:1512
599 #, c-format
600 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
601 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
602
603 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
604 #, c-format
605 msgid "Bad IDN: '%s'"
606 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
607
608 #: imap/imap.c:1342
609 msgid "Bad mailbox name"
610 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
611
612 #: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
613 msgid "Bottom of message is shown."
614 msgstr "El final del missatge ja és visible."
615
616 # ivb (2001/12/02)
617 # ivb  El programa posa l'interrogant.
618 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
619 #, c-format
620 msgid "Bounce message to %s"
621 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
622
623 #: commands.c:175 recvcmd.c:131
624 msgid "Bounce message to: "
625 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
626
627 # ivb (2001/12/02)
628 # ivb  El programa posa l'interrogant.
629 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
630 #, c-format
631 msgid "Bounce messages to %s"
632 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
633
634 #: commands.c:177 recvcmd.c:133
635 msgid "Bounce tagged messages to: "
636 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
637
638 #: main.c:206
639 msgid "Built-In Defaults:"
640 msgstr ""
641
642 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
643 msgid "CLOSE failed"
644 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
645
646 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
647 msgid "Cache directory not created!"
648 msgstr ""
649
650 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
651 #, c-format
652 msgid "Can't append to folder: %s"
653 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
654
655 #: browser.c:671
656 msgid "Can't attach a directory!"
657 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
658
659 #: main.c:474
660 #, c-format
661 msgid "Can't create %s: %s."
662 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
663
664 #: compose.c:1005
665 #, c-format
666 msgid "Can't create file %s"
667 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
668
669 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
670 msgid "Can't create filter"
671 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
672
673 #: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
674 msgid "Can't create filter process"
675 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
676
677 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
678 #: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
679 #: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
680 #: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
681 msgid "Can't create temporary file"
682 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
683
684 # ivb (2001/12/08)
685 # ivb  ABREUJAT!
686 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
687 #: recvcmd.c:833
688 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
689 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
690
691 # ivb (2001/12/08)
692 # ivb  ABREUJAT!
693 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
694 #: recvcmd.c:489
695 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
696 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
697
698 #: recvattach.c:846
699 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
700 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
701
702 #: recvattach.c:965
703 msgid "Can't delete attachment from POP server."
704 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
705
706 #: recvattach.c:973
707 #, fuzzy
708 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
709 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
710
711 # ivb (2001/11/27)
712 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
713 #: lib-mx/mx.c:103
714 #, c-format
715 msgid "Can't dotlock %s.\n"
716 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
717
718 #: pop.c:894
719 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
720 msgstr ""
721
722 #: recvcmd.c:724
723 msgid "Can't find any tagged messages."
724 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
725
726 # ivb (2001/12/08)
727 # ivb  ABREUJAT!
728 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
729 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
730 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
731 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
732
733 #: editmsg.c:115
734 #, c-format
735 msgid "Can't open message file: %s"
736 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
737
738 #: lib-mx/mx.c:605
739 #, fuzzy
740 msgid "Can't open trash folder"
741 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
742
743 #: nntp.c:1967 nntp.c:1997
744 #, fuzzy, c-format
745 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
746 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
747
748 #: nntp.c:1954
749 #, fuzzy
750 msgid "Can't post article. No connection to news server."
751 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
752
753 #: nntp.c:1961
754 #, c-format
755 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
756 msgstr ""
757
758 # ivb (2001/11/19)
759 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
760 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
761 #: nntp.c:1972 nntp.c:2002
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "Can't post article: %s"
764 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
765
766 #: nntp.c:642
767 #, fuzzy, c-format
768 msgid "Can't rename %s to %s"
769 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
770
771 #: muttlib.c:310
772 msgid "Can't save message to POP mailbox."
773 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
774
775 #: muttlib.c:317
776 #, fuzzy
777 msgid "Can't save message to newsserver."
778 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
779
780 # ivb (2001/11/19)
781 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
782 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
783 #: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
784 #, c-format
785 msgid "Can't stat %s: %s"
786 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
787
788 #: crypt.cpkg:936
789 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
790 msgstr ""
791
792 #: browser.c:1267
793 msgid "Can't view a directory"
794 msgstr "No es pot veure un directori."
795
796 #: nntp.c:634
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "Can't write %s"
799 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
800
801 #: pop.c:888
802 msgid "Can't write header to temporary file!"
803 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
804
805 #: lib-mx/mbox.c:864
806 msgid "Can't write message"
807 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
808
809 #: pop.c:1420
810 msgid "Can't write message to temporary file!"
811 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
812
813 #: commands.c:71
814 msgid "Cannot create display filter"
815 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
816
817 #: attach.c:473
818 msgid "Cannot create filter"
819 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
820
821 #: lib-ui/curs_main.c:221
822 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
823 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
824
825 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
826 #, c-format
827 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
828 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
829
830 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
831 #, fuzzy
832 msgid "Certificate is not X.509"
833 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
834
835 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
836 msgid "Certificate saved"
837 msgstr "S'ha desat el certificat."
838
839 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
840 #, c-format
841 msgid "Certificate verification error (%s)"
842 msgstr ""
843
844 #: lib-ui/curs_main.c:228
845 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
846 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
847
848 #: lib-ui/curs_main.c:232
849 msgid "Changes to folder will not be written."
850 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
851
852 #: lib-ui/curs_lib.c:321
853 #, c-format
854 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
855 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
856
857 #: commands.c:786
858 #, c-format
859 msgid "Character set changed to %s; %s."
860 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
861
862 #: browser.c:1061
863 msgid "Chdir to: "
864 msgstr "Canvia al directori: "
865
866 #: lib-ui/curs_main.c:752
867 #, fuzzy
868 msgid "Check for children of message..."
869 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
870
871 #: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
872 msgid "Checking for new messages..."
873 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
874
875 #: nntp.c:2177
876 #, fuzzy
877 msgid "Checking for new newsgroups..."
878 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
879
880 #: imap/imap.c:352
881 msgid "Checking mailbox subscriptions"
882 msgstr ""
883
884 #: compose.c:110
885 msgid "Clear"
886 msgstr "En clar"
887
888 # ivb (2001/12/08)
889 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
890 #: flags.c:335
891 msgid "Clear flag"
892 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
893
894 #: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
895 #, c-format
896 msgid "Closing connection to %s..."
897 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
898
899 #: pop.c:170
900 msgid "Closing connection to POP server..."
901 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
902
903 #: crypt.cpkg:2877
904 #, fuzzy
905 msgid "Collecting data..."
906 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
907
908 #: pop.c:600 pop.c:863
909 #, c-format
910 msgid "Command TOP is not supported by server."
911 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
912
913 #: pop.c:602 pop.c:966
914 #, c-format
915 msgid "Command UIDL is not supported by server."
916 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
917
918 #: lib-mx/mbox.c:547
919 msgid "Committing changes..."
920 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
921
922 #: main.c:169
923 #, fuzzy
924 msgid "Compile Options:"
925 msgstr ""
926 "\n"
927 "Opcions de compiŀlació:"
928
929 #: pattern.c:1129 pattern.c:1249
930 msgid "Compiling search pattern..."
931 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
932
933 #: lib-mx/compress.c:394
934 #, fuzzy, c-format
935 msgid "Compressed-appending to %s..."
936 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
937
938 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
939 #, fuzzy, c-format
940 msgid "Compressing %s..."
941 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
942
943 #: nntp.c:1114
944 #, c-format
945 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
946 msgstr ""
947
948 #: nntp.c:1112
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "Connected to %s. Posting ok."
951 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
952
953 #: lib-sys/mutt_socket.c:355
954 #, c-format
955 msgid "Connecting to %s..."
956 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
957
958 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
959 #, fuzzy, c-format
960 msgid "Connecting with \"%s\"..."
961 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
962
963 # ivb (2001/12/08)
964 # ivb  ABREUJAT!
965 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
966 #: imap/imap.c:1539
967 #, fuzzy
968 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
969 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
970
971 # ivb (2001/12/08)
972 # ivb  ABREUJAT!
973 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
974 #: pop.c:808
975 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
976 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
977
978 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
979 #, c-format
980 msgid "Connection to %s closed"
981 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
982
983 #: nntp.c:1223
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
986 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
987
988 #: commands.c:782
989 #, c-format
990 msgid "Content-Type changed to %s."
991 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
992
993 #: compose.c:988
994 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
995 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
996
997 #: imap/util.c:135
998 msgid "Continue?"
999 msgstr "Voleu continuar?"
1000
1001 #: commands.c:772
1002 #, c-format
1003 msgid "Convert to %s upon sending?"
1004 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
1005
1006 #: commands.c:600
1007 #, c-format
1008 msgid "Copy%s to mailbox"
1009 msgstr "Còpia%s en la bústia"
1010
1011 #: imap/message.c:681
1012 #, c-format
1013 msgid "Copying %d messages to %s..."
1014 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
1015
1016 #: imap/message.c:684
1017 #, c-format
1018 msgid "Copying message %d to %s..."
1019 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
1020
1021 #: commands.c:658
1022 #, c-format
1023 msgid "Copying to %s..."
1024 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
1025
1026 #: main.c:63
1027 msgid ""
1028 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
1029 "Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
1030 "Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
1031 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
1032 "of\n"
1033 "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
1034 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: lib-sys/mutt_socket.c:374
1038 #, c-format
1039 msgid "Could not connect to %s (%s)."
1040 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
1041
1042 #: commands.c:111
1043 msgid "Could not copy message"
1044 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
1045
1046 #: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
1047 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
1048 #: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
1049 #, fuzzy
1050 msgid "Could not create temporary file"
1051 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
1052
1053 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
1054 msgid "Could not create temporary file!"
1055 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
1056
1057 #: sort.c:301
1058 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
1059 msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
1060
1061 #: lib-sys/mutt_socket.c:350
1062 #, c-format
1063 msgid "Could not find the host \"%s\""
1064 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
1065
1066 #: send.c:810
1067 msgid "Could not include all requested messages!"
1068 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
1069
1070 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
1071 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1072 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
1073
1074 #: sendlib.c:908
1075 #, c-format
1076 msgid "Could not open %s"
1077 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
1078
1079 #: lib-mx/mbox.c:634
1080 msgid "Could not reopen mailbox!"
1081 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
1082
1083 #: send.c:1732
1084 msgid "Could not send the message."
1085 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
1086
1087 #: lib-mx/mx.c:407
1088 #, c-format
1089 msgid "Couldn't lock %s\n"
1090 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
1091
1092 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
1093 #, c-format
1094 msgid "Create %s?"
1095 msgstr "Voleu crear «%s»?"
1096
1097 #: browser.c:971
1098 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
1099 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
1100
1101 #: imap/browse.c:249
1102 msgid "Create mailbox: "
1103 msgstr "Crea la bústia: "
1104
1105 #: commands.c:597
1106 #, c-format
1107 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
1108 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
1109
1110 #: commands.c:596
1111 #, c-format
1112 msgid "Decode-save%s to mailbox"
1113 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
1114
1115 #: lib-mx/compress.c:212
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "Decompressing %s..."
1118 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
1119
1120 #: commands.c:599
1121 #, c-format
1122 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
1123 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
1124
1125 #: commands.c:598
1126 #, c-format
1127 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
1128 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
1129
1130 #: postpone.c:471
1131 msgid "Decrypting message..."
1132 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
1133
1134 #: postpone.c:482
1135 msgid "Decryption failed."
1136 msgstr "El desxifratge ha fallat."
1137
1138 #: browser.c:1012
1139 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
1140 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
1141
1142 # ivb (2001/11/30)
1143 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
1144 # ivb  del servidor POP.
1145 #: pop.c:1282
1146 msgid "Delete messages from server?"
1147 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
1148
1149 #: lib-ui/curs_main.c:836
1150 msgid "Delete messages matching: "
1151 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1152
1153 #: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
1154 #: pager.c:1979 pager.c:1998
1155 #, fuzzy
1156 msgid "Deletion"
1157 msgstr "Esborra"
1158
1159 #: recvattach.c:981
1160 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1161 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
1162
1163 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1164 #, fuzzy, c-format
1165 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1166 msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
1167
1168 # ivb (2001/11/27)
1169 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
1170 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1171 #, fuzzy, c-format
1172 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1173 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
1174
1175 #: browser.c:658
1176 #, c-format
1177 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1178 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
1179
1180 #: help.c:205
1181 msgid "ERROR: please report this bug"
1182 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
1183
1184 #: send.c:1381
1185 msgid "Edit forwarded message?"
1186 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
1187
1188 #: lib-ui/curs_main.c:1911
1189 msgid "Editing"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: pattern.c:222
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "Empty expression"
1195 msgstr "Error en l'expressió."
1196
1197 #: compose.c:106
1198 msgid "Encrypt"
1199 msgstr "Xifra"
1200
1201 #: compose.c:135
1202 msgid "Encrypt with: "
1203 msgstr "Xifra amb: "
1204
1205 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1206 msgid "Encrypted connection unavailable"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: lib-ui/curs_main.c:681
1210 #, fuzzy
1211 msgid "Enter Message-ID: "
1212 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
1213
1214 #: crypt.cpkg:3461
1215 #, c-format
1216 msgid "Enter keyID for %s: "
1217 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1218
1219 #: lib-ui/curs_lib.c:317
1220 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1221 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
1222
1223 #: recvcmd.c:198
1224 msgid "Error bouncing message!"
1225 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
1226
1227 #: recvcmd.c:199
1228 msgid "Error bouncing messages!"
1229 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
1230
1231 #: crypt.cpkg:1175
1232 #, fuzzy
1233 msgid "Error checking signature"
1234 msgstr "Error en enviar el missatge."
1235
1236 #: pop.c:142
1237 #, c-format
1238 msgid "Error connecting to server: %s"
1239 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1240
1241 #: lib-mx/compress.c:246
1242 #, c-format
1243 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: crypt.cpkg:2900
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1249 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1250
1251 #: crypt.cpkg:1126
1252 msgid "Error getting key information: "
1253 msgstr ""
1254
1255 #: init.c:1245
1256 #, c-format
1257 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1258 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
1259
1260 #: init.c:1673
1261 #, c-format
1262 msgid "Error in command line: %s\n"
1263 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1264
1265 #: pattern.c:217
1266 #, c-format
1267 msgid "Error in expression: %s"
1268 msgstr "Error en l'expressió: %s"
1269
1270 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1273 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1274
1275 #: main.c:223
1276 msgid "Error initializing terminal."
1277 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1278
1279 #: imap/imap.c:620
1280 msgid "Error opening mailbox"
1281 msgstr "Error en obrir la bústia."
1282
1283 #: commands.c:190 recvcmd.c:141
1284 msgid "Error parsing address!"
1285 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
1286
1287 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
1288 msgid "Error processing certificate data"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
1292 #, c-format
1293 msgid "Error running \"%s\"!"
1294 msgstr "Error en executar «%s»!"
1295
1296 #: browser.c:1084 browser.c:1148
1297 msgid "Error scanning directory."
1298 msgstr "Error en llegir el directori."
1299
1300 # ivb (2001/12/08)
1301 # ivb  ABREUJAT!
1302 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
1303 #: sendlib.c:1882
1304 #, c-format
1305 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1306 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
1307
1308 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1309 #, c-format
1310 msgid "Error talking to %s (%s)"
1311 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
1312
1313 #: browser.c:1284
1314 msgid "Error trying to view file"
1315 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
1316
1317 #: pop.c:1318
1318 msgid "Error while writing mailbox!"
1319 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
1320
1321 #: editmsg.c:180
1322 #, c-format
1323 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1324 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1325
1326 #: alias.cpkg:347 send.c:230
1327 #, c-format
1328 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1329 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
1330
1331 #: crypt.cpkg:2908
1332 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: crypt.cpkg:1843
1336 msgid "Error: copy data failed\n"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: crypt.cpkg:1800
1340 #, c-format
1341 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: handler.c:1356
1345 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1346 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
1347
1348 #: handler.c:1347
1349 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1350 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
1351
1352 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1353 msgid "Error: no TLS socket open"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: crypt.cpkg:1224
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1359 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1360
1361 #: imap/message.c:109
1362 #, c-format
1363 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1364 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
1365
1366 #: pattern.c:1145
1367 msgid "Executing command on matching messages..."
1368 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
1369
1370 #: lib-ui/curs_main.c:1244
1371 #, fuzzy
1372 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1373 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1374
1375 #: lib-ui/curs_lib.c:196
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Exit Madmutt?"
1378 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1379
1380 #: imap/imap.c:898
1381 msgid "Expunge failed"
1382 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
1383
1384 #: imap/imap.c:936
1385 msgid "Expunging messages from server..."
1386 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1387
1388 #: attach.c:113
1389 msgid "Failure to open file to parse headers."
1390 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
1391
1392 #: attach.c:143
1393 msgid "Failure to open file to strip headers."
1394 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
1395
1396 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
1397 #: attach.c:151
1398 msgid "Failure to rename file."
1399 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
1400
1401 #: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
1402 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1403 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
1404
1405 #: imap/command.c:274
1406 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1407 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
1408
1409 #: nntp.c:2267
1410 #, fuzzy, c-format
1411 msgid "Fetching %s from server..."
1412 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1413
1414 #: nntp.c:1635
1415 #, fuzzy
1416 msgid "Fetching headers from cache..."
1417 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1418
1419 #: nntp.c:1646
1420 #, fuzzy
1421 msgid "Fetching list of articles..."
1422 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
1423
1424 #: pop.c:1062
1425 msgid "Fetching list of messages..."
1426 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
1427
1428 #: nntp.c:1634
1429 #, fuzzy
1430 msgid "Fetching message headers..."
1431 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1432
1433 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1434 #, c-format
1435 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1436 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1437
1438 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
1439 msgid "Fetching message..."
1440 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1441
1442 #: browser.c:1107
1443 msgid "File Mask: "
1444 msgstr "Màscara de fitxers: "
1445
1446 #: muttlib.c:260
1447 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1448 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
1449
1450 #: muttlib.c:243
1451 msgid "File is a directory, save under it?"
1452 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
1453
1454 #: muttlib.c:226
1455 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1456 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
1457
1458 #: muttlib.c:249
1459 msgid "File under directory: "
1460 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
1461
1462 #: recvattach.c:559
1463 msgid "Filter through: "
1464 msgstr "Filtra amb: "
1465
1466 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
1467 #, fuzzy
1468 msgid "Fingerprint: "
1469 msgstr "Empremta digital: %s"
1470
1471 #: lib-ui/curs_main.c:1312
1472 #, fuzzy
1473 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1474 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1475
1476 #: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
1477 msgid "Flagging"
1478 msgstr ""
1479
1480 # ivb (2001/12/07)
1481 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1482 #: send.c:570
1483 #, c-format
1484 msgid "Follow-up to %s%s?"
1485 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1486
1487 #: recvcmd.c:602
1488 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1489 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
1490
1491 #: send.c:826
1492 msgid "Forward as attachment?"
1493 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
1494
1495 #: recvcmd.c:475
1496 msgid "Forward as attachments?"
1497 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
1498
1499 #: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
1500 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1501 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1502
1503 #: imap/browse.c:85
1504 msgid "Getting folder list..."
1505 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
1506
1507 #: imap/browse.c:75
1508 msgid "Getting namespaces..."
1509 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
1510
1511 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1512 msgid "Good signature from: "
1513 msgstr ""
1514
1515 #: imap/imap.c:1201
1516 #, c-format
1517 msgid "Header search without header name: %s"
1518 msgstr ""
1519
1520 # ivb (2001/12/08)
1521 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
1522 #: help.c:267
1523 #, c-format
1524 msgid "Help for %s"
1525 msgstr "Ajuda de «%s»"
1526
1527 #: pager.c:1850
1528 msgid "Help is currently being shown."
1529 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
1530
1531 #: attach.c:944
1532 msgid "I don't know how to print that!"
1533 msgstr "No sé com imprimir això!"
1534
1535 #: recvattach.c:591
1536 #, c-format
1537 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1538 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
1539
1540 # ivb (2002/02/02)
1541 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1542 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1543 #: crypt.cpkg:3166
1544 msgid "ID has undefined validity."
1545 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1546
1547 # ivb (2001/12/08)
1548 # ivb  ABREUJAT!
1549 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1550 #: crypt.cpkg:3149
1551 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1552 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1553
1554 # ivb (2001/12/08)
1555 # ivb  ABREUJAT!
1556 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1557 #: crypt.cpkg:3169
1558 msgid "ID is not valid."
1559 msgstr "L'ID no és vàlid."
1560
1561 # ivb (2001/12/08)
1562 # ivb  ABREUJAT!
1563 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1564 #: crypt.cpkg:3172
1565 msgid "ID is only marginally valid."
1566 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1567
1568 #: send.c:305
1569 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1570 msgstr ""
1571
1572 #: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
1573 msgid "Illegal PGP header"
1574 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
1575
1576 #: postpone.c:399
1577 msgid "Illegal S/MIME header"
1578 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
1579
1580 # ivb (2001/12/08)
1581 # ivb  ABREUJAT!
1582 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
1583 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1584 #, c-format
1585 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1586 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
1587
1588 #: send.c:799
1589 msgid "Include message in reply?"
1590 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
1591
1592 #: send.c:803
1593 msgid "Including quoted message..."
1594 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
1595
1596 #: pattern.c:331
1597 #, c-format
1598 msgid "Invalid day of month: %s"
1599 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
1600
1601 #: init.c:936
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1605 "Please report this error: \"%s\"\n"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: compose.c:880
1609 msgid "Invalid encoding."
1610 msgstr "La codificació no és vàlida."
1611
1612 #: lib-ui/menu.c:298
1613 msgid "Invalid index number."
1614 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
1615
1616 #: lib-ui/curs_main.c:819
1617 msgid "Invalid message number."
1618 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1619
1620 #: pattern.c:343
1621 #, c-format
1622 msgid "Invalid month: %s"
1623 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1624
1625 #: pattern.c:486
1626 #, c-format
1627 msgid "Invalid relative date: %s"
1628 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
1629
1630 #: crypt.cpkg:3690
1631 msgid "Invoking PGP..."
1632 msgstr "S'està invocant PGP..."
1633
1634 #: crypt.cpkg:3693
1635 #, fuzzy
1636 msgid "Invoking S/MIME..."
1637 msgstr "S'està invocant PGP..."
1638
1639 # ivb (2001/12/08)
1640 # ivb  ABREUJAT!
1641 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
1642 #: handler.c:1075
1643 #, c-format
1644 msgid "Invoking autoview command: %s"
1645 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
1646
1647 #: crypt.cpkg:2766
1648 #, c-format
1649 msgid "Issued By .: "
1650 msgstr ""
1651
1652 #: lib-ui/curs_main.c:783
1653 msgid "Jump to message: "
1654 msgstr "Salta al missatge: "
1655
1656 #: lib-ui/menu.c:291
1657 msgid "Jump to: "
1658 msgstr "Salta a: "
1659
1660 #: lib-ui/menu.c:820
1661 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1662 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
1663
1664 #: crypt.cpkg:2918
1665 #, c-format
1666 msgid "Key ID: 0x%s"
1667 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1668
1669 #: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
1670 #, c-format
1671 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
1675 #, c-format
1676 msgid "Key Usage .: "
1677 msgstr ""
1678
1679 #: keymap.c:596 keymap.c:604
1680 msgid "Key is not bound."
1681 msgstr "La tecla no està vinculada."
1682
1683 #: keymap.c:609
1684 #, c-format
1685 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1686 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
1687
1688 #: nntp.c:1716
1689 #, c-format
1690 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
1691 msgstr ""
1692
1693 #: lib-ui/curs_main.c:892
1694 msgid "Limit to messages matching: "
1695 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1696
1697 # ivb (2001/12/08)
1698 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1699 #: lib-ui/curs_main.c:862
1700 #, c-format
1701 msgid "Limit: %s"
1702 msgstr "Límit: %s"
1703
1704 #: nntp.c:2197 nntp.c:2230
1705 #, fuzzy
1706 msgid "Loading descriptions..."
1707 msgstr "S'està entrant..."
1708
1709 #: nntp.c:324
1710 #, c-format
1711 msgid "Loading list from cache... %d"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: nntp.c:2219
1715 #, c-format
1716 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
1717 msgstr ""
1718
1719 # ivb (2001/12/08)
1720 # ivb  ABREUJAT!
1721 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
1722 #: lib-mx/mx.c:94
1723 #, c-format
1724 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
1725 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
1726
1727 #: nntp.c:1060
1728 msgid "Logging in..."
1729 msgstr "S'està entrant..."
1730
1731 #: nntp.c:1078 nntp.c:1148
1732 msgid "Login failed."
1733 msgstr "L'entrada ha fallat."
1734
1735 #: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
1736 #, c-format
1737 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1738 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1739
1740 #: lib-sys/mutt_socket.c:341
1741 #, c-format
1742 msgid "Looking up %s..."
1743 msgstr "S'està cercant «%s»..."
1744
1745 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
1746 #, fuzzy, c-format
1747 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1748 msgstr "Empremta digital: %s"
1749
1750 #: attach.c:395
1751 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1752 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
1753
1754 #: keymap.c:406
1755 msgid "Macro loop detected."
1756 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
1757
1758 #: main.c:213
1759 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: send.c:1459 send.c:1557
1763 msgid "Mail not sent."
1764 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
1765
1766 #: send.c:1741 send.c:1743
1767 msgid "Mail sent."
1768 msgstr "S'ha enviat el missatge."
1769
1770 #: lib-mx/mx.c:970
1771 msgid "Mailbox checkpointed."
1772 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
1773
1774 #: imap/command.c:235
1775 msgid "Mailbox closed"
1776 msgstr "S'ha tancat la bústia."
1777
1778 #: imap/browse.c:261
1779 msgid "Mailbox created."
1780 msgstr "S'ha creat la bústia."
1781
1782 #: browser.c:1032
1783 msgid "Mailbox deleted."
1784 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
1785
1786 #: main.c:659
1787 msgid "Mailbox is empty."
1788 msgstr "La bústia és buida."
1789
1790 # ivb (2001/12/08)
1791 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
1792 #: lib-mx/mx.c:916
1793 #, c-format
1794 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1795 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
1796
1797 #: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
1798 msgid "Mailbox is read-only."
1799 msgstr "La bústia és de només lectura."
1800
1801 #: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
1802 msgid "Mailbox is unchanged."
1803 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
1804
1805 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1806 msgid "Mailbox must have a name."
1807 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
1808
1809 #: browser.c:1039
1810 msgid "Mailbox not deleted."
1811 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
1812
1813 #: imap/browse.c:306
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Mailbox renamed."
1816 msgstr "S'ha creat la bústia."
1817
1818 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
1819 msgid "Mailbox was corrupted!"
1820 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
1821
1822 #: lib-ui/curs_main.c:445
1823 msgid "Mailbox was externally modified."
1824 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1825
1826 #: lib-ui/curs_main.c:435
1827 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1828 msgstr ""
1829 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1830
1831 # ivb (2001/12/07)
1832 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
1833 #: browser.c:650
1834 #, c-format
1835 msgid "Mailboxes [%d]"
1836 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
1837
1838 #: attach.c:218
1839 #, c-format
1840 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
1841 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
1842
1843 #: attach.c:100
1844 #, c-format
1845 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
1846 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
1847
1848 #: nntp.c:2071
1849 msgid "Mark all articles read?"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
1853 #, c-format
1854 msgid "Marking %d messages deleted..."
1855 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
1856
1857 #: lib-ui/curs_main.c:2006
1858 msgid "Marking as read"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
1862 msgid "Message bounced."
1863 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
1864
1865 #: send.c:503
1866 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: commands.c:392
1870 msgid "Message could not be printed"
1871 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
1872
1873 #: editmsg.c:102
1874 msgid "Message file is empty!"
1875 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1876
1877 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
1878 msgid "Message not bounced."
1879 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
1880
1881 #: editmsg.c:108
1882 msgid "Message not modified!"
1883 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1884
1885 #: lib-ui/curs_main.c:709
1886 #, fuzzy
1887 msgid "Message not visible in limited view."
1888 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
1889
1890 #: send.c:1489
1891 msgid "Message postponed."
1892 msgstr "S'ha posposat el missatge."
1893
1894 #: commands.c:390
1895 msgid "Message printed"
1896 msgstr "S'ha imprés el missatge."
1897
1898 #: compose.c:1138
1899 msgid "Message written."
1900 msgstr "S'ha escrit el missatge."
1901
1902 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
1903 msgid "Messages bounced."
1904 msgstr "S'han redirigit els missatges."
1905
1906 #: commands.c:393
1907 msgid "Messages could not be printed"
1908 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
1909
1910 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
1911 msgid "Messages not bounced."
1912 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
1913
1914 #: commands.c:390
1915 msgid "Messages printed"
1916 msgstr "S'han imprés els missatges."
1917
1918 #: lib-ui/color.c:422
1919 msgid "Missing arguments."
1920 msgstr "Manquen arguments."
1921
1922 #: lib-mx/mx.c:672
1923 #, c-format
1924 msgid "Move read messages to %s?"
1925 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
1926
1927 #: lib-mx/mx.c:704
1928 #, c-format
1929 msgid "Moving read messages to %s..."
1930 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
1931
1932 #: crypt.cpkg:2665
1933 msgid "Name ......: "
1934 msgstr ""
1935
1936 #: browser.c:1240
1937 msgid "New file name: "
1938 msgstr "Nom del nou fitxer: "
1939
1940 #: compose.c:976
1941 msgid "New file: "
1942 msgstr "Nou fitxer: "
1943
1944 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
1945 #: buffy.cpkg:330
1946 msgid "New mail in "
1947 msgstr "Hi ha correu nou en "
1948
1949 #: lib-ui/curs_main.c:439
1950 msgid "New mail in this mailbox."
1951 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
1952
1953 #: nntp.c:1819
1954 #, c-format
1955 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: browser.c:644
1959 #, c-format
1960 msgid "Newsgroups on server [%s]"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: lib-ui/curs_main.c:732
1964 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: lib-ui/curs_main.c:1309
1968 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: send.c:1553
1972 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
1973 msgstr ""
1974
1975 #: send.c:1550
1976 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
1980 msgid "No authenticators available"
1981 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
1982
1983 #: sendlib.c:347
1984 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
1985 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
1986
1987 #: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
1988 #: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
1989 #: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
1990 msgid "No entries."
1991 msgstr "No hi ha cap entrada."
1992
1993 #: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
1994 msgid "No files match the file mask"
1995 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
1996
1997 #: main.c:624
1998 msgid "No incoming mailboxes defined."
1999 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
2000
2001 #: lib-ui/curs_main.c:856
2002 msgid "No limit pattern is in effect."
2003 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
2004
2005 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
2006 #: lib-ui/curs_main.c:577
2007 msgid "No mailbox is open."
2008 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
2009
2010 #: main.c:606
2011 msgid "No mailbox with new mail."
2012 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2013
2014 # ivb (2001/12/08)
2015 # ivb  ABREUJAT!
2016 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
2017 #: attach.c:163
2018 #, c-format
2019 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
2020 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
2021
2022 #: attach.c:234
2023 #, c-format
2024 msgid "No mailcap edit entry for %s"
2025 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
2026
2027 #: recvcmd.c:753 send.c:772
2028 msgid "No mailing lists found!"
2029 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
2030
2031 #: attach.c:383
2032 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
2033 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
2034
2035 #: compose.c:714
2036 msgid "No messages in that folder."
2037 msgstr "La carpeta no conté missatges."
2038
2039 #: pattern.c:1204
2040 msgid "No messages matched criteria."
2041 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
2042
2043 #: pager.c:1880
2044 msgid "No more quoted text."
2045 msgstr "No hi ha més text citat."
2046
2047 #: lib-ui/curs_main.c:1652
2048 msgid "No more threads."
2049 msgstr "No hi ha més fils."
2050
2051 #: pager.c:1897
2052 msgid "No more unquoted text after quoted text."
2053 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
2054
2055 #: pop.c:1273
2056 msgid "No new mail in POP mailbox."
2057 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
2058
2059 # ivb (2001/12/08)
2060 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
2061 #: lib-ui/curs_main.c:1530
2062 msgid "No new messages"
2063 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
2064
2065 #: send.c:1538
2066 #, fuzzy
2067 msgid "No newsgroup specified."
2068 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
2069
2070 #: browser.c:1367
2071 #, fuzzy
2072 msgid "No newsgroups match the mask"
2073 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
2074
2075 #: nntp.c:360
2076 msgid "No newsserver defined!"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: postpone.c:215 postpone.c:224
2080 msgid "No postponed messages."
2081 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
2082
2083 #: commands.c:378
2084 msgid "No printing command has been defined."
2085 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
2086
2087 #: send.c:1500
2088 msgid "No recipients are specified!"
2089 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
2090
2091 #: main.c:515
2092 msgid "No recipients specified.\n"
2093 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
2094
2095 #: send.c:1505
2096 msgid "No recipients were specified."
2097 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
2098
2099 #: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
2100 msgid "No search pattern."
2101 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
2102
2103 #: send.c:1526 send.c:1532
2104 msgid "No subject specified."
2105 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
2106
2107 #: send.c:1523
2108 msgid "No subject, abort sending?"
2109 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
2110
2111 #: send.c:314
2112 msgid "No subject, abort?"
2113 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
2114
2115 #: send.c:316
2116 msgid "No subject, aborting."
2117 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
2118
2119 #: imap/browse.c:193
2120 msgid "No such folder"
2121 msgstr "La carpeta no existeix."
2122
2123 #: lib-ui/menu.c:714
2124 msgid "No tagged entries."
2125 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
2126
2127 #: send.c:741
2128 msgid "No tagged messages are visible!"
2129 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
2130
2131 #: lib-ui/curs_main.c:555
2132 msgid "No tagged messages."
2133 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
2134
2135 #: lib-ui/curs_main.c:1326
2136 msgid "No thread linked"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
2140 msgid "No undeleted messages."
2141 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
2142
2143 # ivb (2001/12/08)
2144 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
2145 #: lib-ui/curs_main.c:1531
2146 msgid "No unread messages"
2147 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
2148
2149 #: lib-ui/curs_main.c:42
2150 msgid "No visible messages."
2151 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
2152
2153 #: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
2154 #, c-format
2155 msgid "Not available in this menu."
2156 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
2157
2158 #: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
2159 msgid "Not found."
2160 msgstr "No s'ha trobat."
2161
2162 #: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
2163 msgid "Nothing to do."
2164 msgstr "No hi ha res a fer."
2165
2166 #: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
2167 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
2168 msgstr ""
2169 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
2170
2171 #: lib-ui/curs_main.c:1104
2172 msgid "Open mailbox"
2173 msgstr "Obri la bústia"
2174
2175 #: lib-ui/curs_main.c:1102
2176 msgid "Open mailbox in read-only mode"
2177 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
2178
2179 #: compose.c:659
2180 msgid "Open mailbox to attach message from"
2181 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
2182
2183 #: lib-ui/curs_main.c:1116
2184 msgid "Open newsgroup"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: lib-ui/curs_main.c:1114
2188 #, fuzzy
2189 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
2190 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
2191
2192 #: compose.c:667
2193 #, fuzzy
2194 msgid "Open newsgroup to attach message from"
2195 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
2196
2197 #: sendlib.c:1888
2198 msgid "Output of the delivery process"
2199 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
2200
2201 #: crypt.cpkg:3529
2202 #, fuzzy
2203 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
2204 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
2205
2206 #: compose.c:1158
2207 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
2208 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
2209
2210 #: crypt.cpkg:3102
2211 #, fuzzy
2212 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
2213 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
2214
2215 #: crypt.cpkg:3104
2216 #, fuzzy
2217 msgid "PGP keys matching"
2218 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
2219
2220 #: commands.c:153
2221 msgid "PGP signature could NOT be verified."
2222 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
2223
2224 #: commands.c:148
2225 msgid "PGP signature successfully verified."
2226 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
2227
2228 #: pop.c:1216
2229 msgid "POP host is not defined."
2230 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
2231
2232 #: thread.c:983
2233 msgid "Parent message is not available."
2234 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
2235
2236 #: thread.c:976
2237 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
2238 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
2239
2240 #: account.c:184
2241 #, c-format
2242 msgid "Password for %s@%s: "
2243 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
2244
2245 #: alias.cpkg:360
2246 msgid "Personal name: "
2247 msgstr "Nom personal: "
2248
2249 #: commands.c:364
2250 msgid "Pipe to command: "
2251 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
2252
2253 #: recvattach.c:559
2254 msgid "Pipe to: "
2255 msgstr "Redirigeix a: "
2256
2257 #: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
2258 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: compose.c:1084
2262 msgid "Postpone this message?"
2263 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
2264
2265 #: postpone.c:139
2266 msgid "Postponed Messages"
2267 msgstr "Missatges posposats"
2268
2269 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2270 msgid "Preconnect command failed."
2271 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
2272
2273 #: send.c:829
2274 msgid "Preparing forwarded message..."
2275 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
2276
2277 #: lib-ui/curs_lib.c:347
2278 msgid "Press any key to continue..."
2279 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
2280
2281 #: recvattach.c:655
2282 msgid "Print attachment?"
2283 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
2284
2285 #: commands.c:383
2286 msgid "Print message?"
2287 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
2288
2289 #: recvattach.c:655
2290 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2291 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
2292
2293 #: commands.c:383
2294 msgid "Print tagged messages?"
2295 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
2296
2297 # ivb (2001/12/08)
2298 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
2299 #: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
2300 #, c-format
2301 msgid "Purge %d deleted message?"
2302 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
2303
2304 #: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
2305 #, c-format
2306 msgid "Purge %d deleted messages?"
2307 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
2308
2309 #: lib-ui/query.c:244
2310 #, c-format
2311 msgid "Query"
2312 msgstr "Consulta"
2313
2314 #: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
2315 #, c-format
2316 msgid "Query '%s'"
2317 msgstr "Consulta de «%s»"
2318
2319 #: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
2320 msgid "Query command not defined."
2321 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
2322
2323 #: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
2324 msgid "Query: "
2325 msgstr "Consulta: "
2326
2327 #: lib-ui/curs_main.c:924
2328 #, fuzzy
2329 msgid "Quit Madmutt?"
2330 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
2331
2332 #: nntp.c:2064
2333 #, fuzzy
2334 msgid "Quitting newsgroup..."
2335 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
2336
2337 #: lib-mx/mx.c:494
2338 #, c-format
2339 msgid "Reading %s..."
2340 msgstr "S'està llegint «%s»..."
2341
2342 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2343 #, c-format
2344 msgid "Reading %s... %d"
2345 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2346
2347 #: lib-mx/mbox.c:123
2348 #, c-format
2349 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2350 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2351
2352 #: pop.c:1284
2353 #, c-format
2354 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2355 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
2356
2357 #: browser.c:1019
2358 #, c-format
2359 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2360 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
2361
2362 #: send.c:1104
2363 msgid "Recall postponed message?"
2364 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
2365
2366 #: compose.c:803
2367 msgid "Recoding only affects text attachments."
2368 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
2369
2370 #: imap/browse.c:300
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "Rename failed: %s"
2373 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2374
2375 #: browser.c:991
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2378 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
2379
2380 #: imap/browse.c:288
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "Rename mailbox %s to: "
2383 msgstr "Crea la bústia: "
2384
2385 #: compose.c:946
2386 msgid "Rename to: "
2387 msgstr "Reanomena a: "
2388
2389 #: lib-mx/mbox.c:674
2390 msgid "Reopening mailbox..."
2391 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2392
2393 #: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
2394 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
2395 msgstr ""
2396
2397 # ivb (2001/12/07)
2398 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
2399 #: send.c:540
2400 #, c-format
2401 msgid "Reply to %s%s?"
2402 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
2403
2404 #: commands.c:403
2405 msgid ""
2406 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2407 "(p)am?: "
2408 msgstr ""
2409 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2410 "m?: "
2411
2412 #: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
2413 msgid "Reverse search for: "
2414 msgstr "Cerca cap enrere: "
2415
2416 #: pager.c:1739
2417 msgid "Reverse search: "
2418 msgstr "Cerca cap enrere: "
2419
2420 #: browser.c:1173
2421 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2422 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2423
2424 #: crypt.cpkg:3527
2425 #, fuzzy
2426 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2427 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
2428
2429 #: compose.c:1144
2430 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2431 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
2432
2433 #: commands.c:137
2434 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2435 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
2436
2437 #: crypt.cpkg:3106
2438 #, fuzzy
2439 msgid "S/MIME keys matching"
2440 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
2441
2442 #: lib-mime/crypt.c:180
2443 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2444 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
2445
2446 #: commands.c:143
2447 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2448 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
2449
2450 #: commands.c:135
2451 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2452 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
2453
2454 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2455 msgid "SASL authentication failed."
2456 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2457
2458 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2461 msgstr "Empremta digital: %s"
2462
2463 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2466 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
2467
2468 #: compose.c:898
2469 msgid "Save a copy of this message?"
2470 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
2471
2472 #: recvattach.c:347
2473 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2474 msgstr ""
2475
2476 #: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
2477 #: recvattach.c:425
2478 msgid "Save to file: "
2479 msgstr "Guarda en el fitxer: "
2480
2481 #: commands.c:600
2482 #, c-format
2483 msgid "Save%s to mailbox"
2484 msgstr "Desa%s en la bústia"
2485
2486 #: imap/imap.c:910
2487 #, c-format
2488 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2489 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2490
2491 #: recvattach.c:392
2492 msgid "Saving..."
2493 msgstr "S'està desant..."
2494
2495 #: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
2496 msgid "Search for: "
2497 msgstr "Cerca: "
2498
2499 #: pattern.c:1287
2500 msgid "Search hit bottom without finding match"
2501 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
2502
2503 #: pattern.c:1298
2504 msgid "Search hit top without finding match"
2505 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
2506
2507 #: pattern.c:1320
2508 msgid "Search interrupted."
2509 msgstr "S'ha interromput la recerca."
2510
2511 #: lib-ui/menu.c:815
2512 msgid "Search is not implemented for this menu."
2513 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2514
2515 #: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
2516 msgid "Search wrapped to bottom."
2517 msgstr "La recerca ha tornat al final."
2518
2519 #: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
2520 msgid "Search wrapped to top."
2521 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
2522
2523 #: pager.c:1740
2524 msgid "Search: "
2525 msgstr "Cerca: "
2526
2527 #: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
2528 #, c-format
2529 msgid "Selecting %s..."
2530 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2531
2532 #: send.c:1738
2533 msgid "Sending in background."
2534 msgstr "S'està enviant en segon pla."
2535
2536 #: send.c:1611
2537 msgid "Sending message..."
2538 msgstr "S'està enviant el missatge..."
2539
2540 #: crypt.cpkg:2760
2541 #, c-format
2542 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: nntp.c:2318
2546 #, c-format
2547 msgid "Server %s does not support this operation!"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
2551 msgid "Server closed connection!"
2552 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
2553
2554 # ivb (2001/12/08)
2555 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
2556 #: flags.c:335
2557 msgid "Set flag"
2558 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
2559
2560 #: commands.c:463
2561 msgid "Shell command: "
2562 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
2563
2564 #: compose.c:108
2565 msgid "Sign"
2566 msgstr "Signa"
2567
2568 #: crypt.cpkg:3544
2569 msgid "Sign as: "
2570 msgstr "Signa com a: "
2571
2572 #: compose.c:104
2573 msgid "Sign, Encrypt"
2574 msgstr "Signa i xifra"
2575
2576 #: commands.c:406
2577 msgid ""
2578 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2579 "am?: "
2580 msgstr ""
2581 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2582 "m?: "
2583
2584 #: browser.c:1176
2585 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2586 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2587
2588 #: sort.c:269
2589 msgid "Sorting mailbox..."
2590 msgstr "S'està ordenant la bústia."
2591
2592 #: crypt.cpkg:2782
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2595 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
2596
2597 #: browser.c:1348
2598 #, c-format
2599 msgid "Subscribe pattern: "
2600 msgstr ""
2601
2602 #: browser.c:655
2603 #, c-format
2604 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2605 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
2606
2607 #: browser.c:642
2608 msgid "Subscribed newsgroups"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: imap/imap.c:1358
2612 #, c-format
2613 msgid "Subscribing to %s..."
2614 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2615
2616 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
2617 #, fuzzy
2618 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2619 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
2620
2621 #: lib-ui/curs_main.c:1000
2622 msgid "Tag messages matching: "
2623 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
2624
2625 #: compose.c:725
2626 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2627 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
2628
2629 #: lib-ui/menu.c:858
2630 msgid "Tagging is not supported."
2631 msgstr "No es pot marcar."
2632
2633 #: lib-ui/curs_main.c:816
2634 msgid "That message is not visible."
2635 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
2636
2637 #: crypt.cpkg:940
2638 #, fuzzy
2639 msgid "The CRL is not available\n"
2640 msgstr "SSL no es troba disponible."
2641
2642 #: compose.c:810
2643 msgid "The current attachment will be converted."
2644 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
2645
2646 #: compose.c:808
2647 msgid "The current attachment won't be converted."
2648 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
2649
2650 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2651 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2652 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2653
2654 #: compose.c:40
2655 msgid "There are no attachments."
2656 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
2657
2658 #: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
2659 msgid "There are no messages."
2660 msgstr "No hi ha cap missatge."
2661
2662 #: recvattach.c:906
2663 msgid "There are no subparts to show!"
2664 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
2665
2666 #: imap/imap.c:285
2667 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2668 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2669
2670 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
2671 msgid "This certificate belongs to:"
2672 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
2673
2674 # ivb (2001/12/08)
2675 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
2676 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
2677 #, c-format
2678 msgid "This certificate is valid"
2679 msgstr "Aquest certificat té validesa"
2680
2681 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
2682 msgid "This certificate was issued by:"
2683 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
2684
2685 #: crypt.cpkg:3136
2686 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2687 msgstr ""
2688 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
2689
2690 #: lib-ui/curs_main.c:1288
2691 msgid "Thread broken"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: lib-ui/curs_main.c:1726
2695 msgid "Thread contains unread messages."
2696 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
2697
2698 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
2699 #: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
2700 #: thread.c:1021
2701 msgid "Threading is not enabled."
2702 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
2703
2704 #: lib-ui/curs_main.c:1323
2705 msgid "Threads linked"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: lib-mx/mx.c:183
2709 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
2710 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
2711
2712 #: lib-mx/mx.c:217
2713 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
2714 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
2715
2716 #: lib-ui/curs_main.c:913
2717 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
2718 msgstr ""
2719
2720 #: keymap_defs.h:11
2721 msgid "Toggle display of subparts"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
2725 msgid "Toggling"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
2729 msgid "Top of message is shown."
2730 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
2731
2732 #: crypt.cpkg:3872
2733 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
2734 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
2735
2736 #: crypt.cpkg:3883
2737 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
2738 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
2739
2740 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
2743 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
2744
2745 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
2746 #, c-format
2747 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: pop.c:361
2751 #, fuzzy
2752 msgid "USER authentication failed."
2753 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2754
2755 #: compose.c:636
2756 #, c-format
2757 msgid "Unable to attach %s!"
2758 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
2759
2760 #: compose.c:753
2761 msgid "Unable to attach!"
2762 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
2763
2764 #: imap/message.c:74
2765 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2766 msgstr ""
2767 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2768
2769 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
2770 msgid "Unable to get certificate from peer"
2771 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
2772
2773 #: pop.c:598
2774 msgid "Unable to leave messages on server."
2775 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
2776
2777 #: nntp.c:556
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "Unable to lock %s"
2780 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
2781
2782 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
2783 #: lib-mx/mbox.c:407
2784 msgid "Unable to lock mailbox!"
2785 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
2786
2787 #: nntp.c:551
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "Unable to open %s for reading"
2790 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2791
2792 #: nntp.c:569
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "Unable to open %s for writing"
2795 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2796
2797 #: handler.c:1387
2798 msgid "Unable to open temporary file!"
2799 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2800
2801 #: lib-ui/curs_main.c:1012
2802 msgid "Undelete messages matching: "
2803 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
2804
2805 #: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
2806 #: pager.c:2337 pager.c:2353
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Undeletion"
2809 msgstr "Recupera"
2810
2811 #: compose.c:994
2812 #, c-format
2813 msgid "Unknown Content-Type %s"
2814 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
2815
2816 #: browser.c:1350
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "Unsubscribe pattern: "
2819 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2820
2821 #: imap/imap.c:1360
2822 #, c-format
2823 msgid "Unsubscribing to %s..."
2824 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
2825
2826 #: lib-ui/curs_main.c:1021
2827 msgid "Untag messages matching: "
2828 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
2829
2830 #: imap/message.c:546
2831 #, fuzzy
2832 msgid "Uploading message..."
2833 msgstr "S'està penjant el missatge..."
2834
2835 # ivb (2001/12/08)
2836 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
2837 #: lib-mx/mx.c:914
2838 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
2839 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
2840
2841 #: crypt.cpkg:3432
2842 #, c-format
2843 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
2844 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
2845
2846 #: account.c:133
2847 #, c-format
2848 msgid "Username at %s: "
2849 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
2850
2851 #: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "Valid From : %s\n"
2854 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
2855
2856 #: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "Valid To ..: %s\n"
2859 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
2860
2861 #: commands.c:89
2862 msgid "Verify PGP signature?"
2863 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
2864
2865 #: pop.c:786
2866 msgid "Verifying message indexes..."
2867 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
2868
2869 # ivb (2001/12/08)
2870 # ivb  ABREUJAT!
2871 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
2872 #: recvattach.c:486
2873 #, c-format
2874 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
2875 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
2876
2877 #: crypt.cpkg:1058
2878 msgid ""
2879 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
2880 "above\n"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
2884 #, fuzzy
2885 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
2886 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2887
2888 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
2889 #, fuzzy
2890 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
2891 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2892
2893 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
2894 #, fuzzy
2895 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
2896 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
2897
2898 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
2899 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
2903 #, fuzzy
2904 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
2905 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
2906
2907 #: crypt.cpkg:1054
2908 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: crypt.cpkg:1048
2912 msgid ""
2913 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
2914 "as shown above\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: lib-mx/mx.c:190
2918 #, c-format
2919 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
2920 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
2921
2922 #: lib-mx/mx.c:225
2923 #, c-format
2924 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
2925 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
2926
2927 #: lib-ui/query.c:74
2928 msgid "Waiting for response..."
2929 msgstr "S'està esperant una resposta..."
2930
2931 #: compose.c:233
2932 #, c-format
2933 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
2934 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
2935
2936 #: crypt.cpkg:916
2937 #, fuzzy
2938 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
2939 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
2940
2941 #: init.c:770
2942 #, c-format
2943 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2944 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
2945
2946 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
2947 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
2948 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
2949
2950 #: crypt.cpkg:902
2951 #, fuzzy
2952 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
2953 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
2954
2955 #: commands.c:141 commands.c:151
2956 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
2957 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
2958
2959 #: crypt.cpkg:910
2960 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
2961 msgstr ""
2962
2963 #: crypt.cpkg:930
2964 msgid "Warning: The signature expired at: "
2965 msgstr ""
2966
2967 #: init.c:1848
2968 #, c-format
2969 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: init.c:1840
2973 #, c-format
2974 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2975 msgstr ""
2976
2977 # ivb (2001/11/20)
2978 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
2979 #: compose.c:1013
2980 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
2981 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
2982
2983 # ivb (2001/12/08)
2984 # ivb  ABREUJAT!
2985 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
2986 #: lib-mx/mbox.c:576
2987 #, c-format
2988 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2989 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
2990
2991 #: attach.c:731
2992 msgid "Write fault!"
2993 msgstr "Error d'escriptura!"
2994
2995 #: compose.c:1127
2996 msgid "Write message to mailbox"
2997 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
2998
2999 #: lib-mx/mx.c:555
3000 #, c-format
3001 msgid "Writing %s..."
3002 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
3003
3004 #: compose.c:1129
3005 #, c-format
3006 msgid "Writing message to %s ..."
3007 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
3008
3009 #: lib-mx/mbox.c:473
3010 #, c-format
3011 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3012 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
3013
3014 #: nntp.c:1705
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "XOVER command failed: %s"
3017 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
3018
3019 #: alias.cpkg:317
3020 msgid "You already have an alias defined with that name!"
3021 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
3022
3023 #: lib-ui/menu.c:502
3024 msgid "You are on the first entry."
3025 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
3026
3027 #: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
3028 msgid "You are on the first message."
3029 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3030
3031 #: lib-ui/menu.c:374
3032 msgid "You are on the first page."
3033 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
3034
3035 #: lib-ui/curs_main.c:1655
3036 msgid "You are on the first thread."
3037 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
3038
3039 #: lib-ui/menu.c:492
3040 msgid "You are on the last entry."
3041 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
3042
3043 #: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
3044 msgid "You are on the last message."
3045 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
3046
3047 #: lib-ui/menu.c:375
3048 msgid "You are on the last page."
3049 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3050
3051 #: lib-ui/menu.c:320
3052 msgid "You cannot scroll down farther."
3053 msgstr "No podeu baixar més."
3054
3055 #: lib-ui/menu.c:337
3056 msgid "You cannot scroll up farther."
3057 msgstr "No podeu pujar més."
3058
3059 #: alias.cpkg:670
3060 msgid "You have no aliases!"
3061 msgstr "No teniu cap àlies!"
3062
3063 #: compose.c:255
3064 msgid "You may not delete the only attachment."
3065 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
3066
3067 #: recvcmd.c:37
3068 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3069 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
3070
3071 #: alias.cpkg:368
3072 #, c-format
3073 msgid "[%s = %s] Accept?"
3074 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
3075
3076 #: handler.c:1443
3077 #, c-format
3078 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
3079 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
3080
3081 #: handler.c:1000
3082 #, c-format
3083 msgid "[-- Attachment #%d"
3084 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
3085
3086 #: handler.c:1117 handler.c:1133
3087 #, c-format
3088 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
3089 msgstr ""
3090 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
3091 "[-- «%s» --]\n"
3092
3093 #: handler.c:1074
3094 #, c-format
3095 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
3096 msgstr ""
3097 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
3098 "[-- «%s» --]\n"
3099
3100 #: crypt.cpkg:1861
3101 msgid ""
3102 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3103 "\n"
3104 msgstr ""
3105 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
3106 "\n"
3107
3108 #: crypt.cpkg:1863
3109 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3110 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3111
3112 #: crypt.cpkg:1865
3113 msgid ""
3114 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3115 "\n"
3116 msgstr ""
3117 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3118 "\n"
3119
3120 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
3121 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: handler.c:1102
3125 #, c-format
3126 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
3127 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
3128
3129 #: crypt.cpkg:1888
3130 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3131 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
3132
3133 #: crypt.cpkg:1890
3134 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3135 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3136
3137 #: crypt.cpkg:1892
3138 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3139 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3140
3141 #: crypt.cpkg:1980
3142 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3143 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3144
3145 #: crypt.cpkg:1979
3146 #, fuzzy
3147 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
3148 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3149
3150 #: crypt.cpkg:2044
3151 #, fuzzy
3152 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
3153 msgstr ""
3154 "\n"
3155 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
3156
3157 #: crypt.cpkg:2043
3158 #, fuzzy
3159 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
3160 msgstr ""
3161 "\n"
3162 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
3163
3164 #: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
3165 #, fuzzy
3166 msgid ""
3167 "[-- End signature information --]\n"
3168 "\n"
3169 msgstr ""
3170 "\n"
3171 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
3172
3173 #: handler.c:891
3174 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
3175 msgstr ""
3176 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
3177
3178 #: crypt.cpkg:3967
3179 msgid ""
3180 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
3181 "\n"
3182 msgstr ""
3183 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
3184 "\n"
3185
3186 #: crypt.cpkg:3957
3187 #, c-format
3188 msgid ""
3189 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
3190 "\n"
3191 msgstr ""
3192 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
3193 "[-- no és conegut! --]\n"
3194 "\n"
3195
3196 #: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
3197 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3198 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3199
3200 #: crypt.cpkg:1910
3201 msgid ""
3202 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3203 "\n"
3204 msgstr ""
3205 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
3206 "\n"
3207
3208 #: crypt.cpkg:1354
3209 #, fuzzy, c-format
3210 msgid ""
3211 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
3212 "\n"
3213 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3214
3215 #: crypt.cpkg:1933
3216 msgid ""
3217 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3218 "\n"
3219 msgstr ""
3220 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
3221 "\n"
3222
3223 #: handler.c:1168
3224 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
3225 msgstr ""
3226 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
3227 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
3228
3229 #: crypt.cpkg:1957
3230 msgid ""
3231 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3232 "\n"
3233 msgstr ""
3234 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3235 "\n"
3236
3237 #: crypt.cpkg:1956
3238 #, fuzzy
3239 msgid ""
3240 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
3241 "\n"
3242 msgstr ""
3243 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3244 "\n"
3245
3246 #: crypt.cpkg:2016
3247 #, fuzzy
3248 msgid ""
3249 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
3250 "\n"
3251 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
3252
3253 #: crypt.cpkg:2015
3254 #, fuzzy
3255 msgid ""
3256 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
3257 "\n"
3258 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
3259
3260 #: crypt.cpkg:4014
3261 msgid ""
3262 "[-- The following data is signed --]\n"
3263 "\n"
3264 msgstr ""
3265 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
3266 "\n"
3267
3268 #: handler.c:1185
3269 #, c-format
3270 msgid "[-- This %s/%s attachment "
3271 msgstr ""
3272 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
3273 "[-- "
3274
3275 #: handler.c:1212 handler.c:1225
3276 #, c-format
3277 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
3278 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
3279
3280 #: handler.c:1011
3281 #, c-format
3282 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
3283 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
3284
3285 #: crypt.cpkg:4018
3286 msgid ""
3287 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
3288 "\n"
3289 msgstr ""
3290 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
3291 "\n"
3292
3293 #: crypt.cpkg:4004
3294 #, c-format
3295 msgid ""
3296 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
3297 "\n"
3298 msgstr ""
3299 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
3300 "\n"
3301
3302 #: handler.c:1230
3303 #, c-format
3304 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
3305 msgstr ""
3306 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
3307 "[-- no es suporta. --]\n"
3308
3309 #: handler.c:1214
3310 msgid ""
3311 "[-- and the indicated external source has --]\n"
3312 "[-- expired. --]\n"
3313 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
3314
3315 #: handler.c:1201
3316 #, c-format
3317 msgid "[-- name: %s --]\n"
3318 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
3319
3320 #: handler.c:1197
3321 #, c-format
3322 msgid "[-- on %s --]\n"
3323 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
3324
3325 #: crypt.cpkg:2593
3326 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: crypt.cpkg:2588
3330 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: crypt.cpkg:2586
3334 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: crypt.cpkg:2797
3338 msgid "[Disabled]"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: crypt.cpkg:2793
3342 #, fuzzy
3343 msgid "[Expired]"
3344 msgstr "Expirat     "
3345
3346 #: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
3347 #, fuzzy
3348 msgid "[Invalid]"
3349 msgstr "No vàlid    "
3350
3351 #: crypt.cpkg:2785
3352 #, fuzzy
3353 msgid "[Revoked]"
3354 msgstr "Revocat     "
3355
3356 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
3357 msgid "[invalid date]"
3358 msgstr "[la data no és vàlida]"
3359
3360 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3361 #, c-format
3362 msgid "[unable to calculate]"
3363 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3364
3365 #: init.c:740
3366 msgid "alias: no address"
3367 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
3368
3369 #: keymap_defs.h:164
3370 msgid "append new query results to current results"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: keymap_defs.h:184
3374 #, fuzzy
3375 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3376 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
3377
3378 #: keymap_defs.h:183
3379 #, fuzzy
3380 msgid "apply next function to tagged messages"
3381 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
3382
3383 #: keymap_defs.h:24
3384 #, fuzzy
3385 msgid "attach a file(s) to this message"
3386 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
3387
3388 #: keymap_defs.h:25
3389 msgid "attach message(s) to this message"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: keymap_defs.h:26
3393 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: init.c:651
3397 #, fuzzy
3398 msgid "attachments: invalid disposition"
3399 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3400
3401 #: init.c:614
3402 #, fuzzy
3403 msgid "attachments: no disposition"
3404 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3405
3406 #: hook.c:87
3407 msgid "bad formatted command string"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: keymap.c:736
3411 msgid "bind: too many arguments"
3412 msgstr "bind: Sobren arguments."
3413
3414 #: keymap_defs.h:114
3415 msgid "break the thread in two"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: keymap_defs.h:88
3419 msgid "capitalize the word"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
3423 msgid "certification"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: keymap_defs.h:22
3427 #, fuzzy
3428 msgid "change directories"
3429 msgstr "Error en llegir el directori."
3430
3431 #: keymap_defs.h:215
3432 msgid "check for classic pgp"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: keymap_defs.h:23
3436 #, fuzzy
3437 msgid "check mailboxes for new mail"
3438 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3439
3440 #: keymap_defs.h:119
3441 msgid "clear a status flag from a message"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: keymap_defs.h:167
3445 msgid "clear and redraw the screen"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: keymap_defs.h:203
3449 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: keymap_defs.h:202
3453 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
3457 msgid "color: too few arguments"
3458 msgstr "color: Manquen arguments."
3459
3460 #: keymap_defs.h:75
3461 msgid "complete address with query"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: keymap_defs.h:74
3465 msgid "complete filename or alias"
3466 msgstr ""
3467
3468 # ivb (2001/12/08)
3469 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
3470 #: keymap_defs.h:113
3471 #, fuzzy
3472 msgid "compose a new mail message"
3473 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
3474
3475 #: keymap_defs.h:45
3476 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: keymap_defs.h:89
3480 msgid "convert the word to lower case"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: keymap_defs.h:90
3484 msgid "convert the word to upper case"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: commands.c:788
3488 msgid "converting"
3489 msgstr "no es farà conversió"
3490
3491 #: keymap_defs.h:54
3492 #, fuzzy
3493 msgid "copy a message to a file/mailbox"
3494 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
3495
3496 #: editmsg.c:59
3497 #, c-format
3498 msgid "could not create temporary folder: %s"
3499 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
3500
3501 #: editmsg.c:89
3502 #, c-format
3503 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3504 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
3505
3506 #: editmsg.c:70
3507 #, c-format
3508 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3509 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
3510
3511 #: keymap_defs.h:42
3512 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: keymap_defs.h:55
3516 msgid "create an alias from a message sender"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: keymap_defs.h:73
3520 #, fuzzy
3521 msgid "cycle among incoming mailboxes"
3522 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
3523
3524 # ivb (2004/03/20)
3525 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
3526 #: browser.c:1177
3527 msgid "dazn"
3528 msgstr "damn"
3529
3530 # ivb (2001/12/08)
3531 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3532 #: lib-ui/color.c:567
3533 msgid "default colors not supported"
3534 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
3535
3536 #: keymap_defs.h:84
3537 msgid "delete all chars on the line"
3538 msgstr ""
3539
3540 # ivb (2001/11/30)
3541 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
3542 # ivb  del servidor POP.
3543 #: keymap_defs.h:63
3544 #, fuzzy
3545 msgid "delete all messages in subthread"
3546 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
3547
3548 #: keymap_defs.h:64
3549 #, fuzzy
3550 msgid "delete all messages in thread"
3551 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
3552
3553 #: keymap_defs.h:82
3554 msgid "delete chars from cursor to end of line"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: keymap_defs.h:83
3558 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: keymap_defs.h:120
3562 #, fuzzy
3563 msgid "delete messages matching a pattern"
3564 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
3565
3566 #: keymap_defs.h:69
3567 msgid "delete the char in front of the cursor"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: keymap_defs.h:76
3571 msgid "delete the char under the cursor"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: keymap_defs.h:61
3575 msgid "delete the current entry"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: keymap_defs.h:62
3579 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: keymap_defs.h:85
3583 msgid "delete the word in front of the cursor"
3584 msgstr ""
3585
3586 # ivb (2004/08/16)
3587 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
3588 #: commands.c:407
3589 msgid "dfrsotuzcp"
3590 msgstr "dortsfcmpa"
3591
3592 #: keymap_defs.h:67
3593 #, fuzzy
3594 msgid "display a message"
3595 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
3596
3597 #: keymap_defs.h:65
3598 msgid "display full address of sender"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: keymap_defs.h:66
3602 msgid "display message and toggle header weeding"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: keymap_defs.h:16
3606 msgid "display the currently selected file's name"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: keymap_defs.h:200
3610 msgid "display the keycode for a key press"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: lib-mx/compress.c:422
3614 #, c-format
3615 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
3616 msgstr ""
3617
3618 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
3619 #, fuzzy, c-format
3620 msgid "echo Compressing %s..."
3621 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
3622
3623 #: lib-mx/compress.c:235
3624 #, fuzzy, c-format
3625 msgid "echo Decompressing %s..."
3626 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
3627
3628 #: keymap_defs.h:43
3629 #, fuzzy
3630 msgid "edit attachment content type"
3631 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
3632
3633 #: keymap_defs.h:29
3634 #, fuzzy
3635 msgid "edit attachment description"
3636 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3637
3638 #: keymap_defs.h:30
3639 msgid "edit attachment transfer-encoding"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: keymap_defs.h:36
3643 msgid "edit attachment using mailcap entry"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: keymap_defs.h:27
3647 msgid "edit the BCC list"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: keymap_defs.h:28
3651 msgid "edit the CC list"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: keymap_defs.h:39
3655 msgid "edit the Followup-To field"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: keymap_defs.h:38
3659 msgid "edit the Reply-To field"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: keymap_defs.h:41
3663 msgid "edit the TO list"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: keymap_defs.h:32
3667 msgid "edit the file to be attached"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: keymap_defs.h:33
3671 msgid "edit the from field"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: keymap_defs.h:35
3675 #, fuzzy
3676 msgid "edit the message"
3677 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
3678
3679 #: keymap_defs.h:34
3680 #, fuzzy
3681 msgid "edit the message with headers"
3682 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
3683
3684 #: keymap_defs.h:37
3685 msgid "edit the newsgroups list"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: keymap_defs.h:68
3689 #, fuzzy
3690 msgid "edit the raw message"
3691 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
3692
3693 #: keymap_defs.h:40
3694 #, fuzzy
3695 msgid "edit the subject of this message"
3696 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
3697
3698 #: pattern.c:777
3699 msgid "empty pattern"
3700 msgstr "El patró és buit."
3701
3702 #: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
3703 #, fuzzy
3704 msgid "encryption"
3705 msgstr "Xifra"
3706
3707 #: keymap_defs.h:8
3708 msgid "end of conditional execution (noop)"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: keymap_defs.h:92
3712 msgid "enter a file mask"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: keymap_defs.h:31
3716 #, fuzzy
3717 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
3718 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
3719
3720 #: keymap_defs.h:91
3721 msgid "enter a muttrc command"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: crypt.cpkg:570
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
3727 msgstr "Error en el patró en: %s"
3728
3729 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "error allocating data object: %s\n"
3732 msgstr "Error en el patró en: %s"
3733
3734 #: crypt.cpkg:328
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
3737 msgstr "Error en el patró en: %s"
3738
3739 #: crypt.cpkg:354
3740 #, c-format
3741 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: crypt.cpkg:338
3745 #, c-format
3746 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: crypt.cpkg:655
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "error encrypting data: %s\n"
3752 msgstr "Error en el patró en: %s"
3753
3754 #: crypt.cpkg:604
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
3757 msgstr "Error en el patró en: %s"
3758
3759 #: crypt.cpkg:3643
3760 #, fuzzy, c-format
3761 msgid "error importing gpg data: %s\n"
3762 msgstr "Error en el patró en: %s"
3763
3764 #: pattern.c:499
3765 msgid "error in expression"
3766 msgstr "Error en l'expressió."
3767
3768 #: pattern.c:667 pattern.c:771
3769 #, c-format
3770 msgid "error in pattern at: %s"
3771 msgstr "Error en el patró en: %s"
3772
3773 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "error reading data object: %s\n"
3776 msgstr "Error en el patró en: %s"
3777
3778 #: crypt.cpkg:443
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "error rewinding data object: %s\n"
3781 msgstr "Error en el patró en: %s"
3782
3783 #: crypt.cpkg:613
3784 #, c-format
3785 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: crypt.cpkg:739
3789 #, fuzzy, c-format
3790 msgid "error signing data: %s\n"
3791 msgstr "Error en el patró en: %s"
3792
3793 #: pattern.c:1063
3794 #, c-format
3795 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3796 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3797
3798 # ivb (2004/08/16)
3799 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3800 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3801 #: crypt.cpkg:3530
3802 #, fuzzy
3803 msgid "esabmc"
3804 msgstr "xsgaic"
3805
3806 # ivb (2004/08/16)
3807 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3808 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3809 #: crypt.cpkg:3528
3810 #, fuzzy
3811 msgid "esabpc"
3812 msgstr "xsgaic"
3813
3814 #: keymap.c:821
3815 msgid "exec: no arguments"
3816 msgstr "exec: Manquen arguments."
3817
3818 #: keymap_defs.h:112
3819 msgid "execute a macro"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: keymap_defs.h:93
3823 msgid "exit this menu"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: keymap_defs.h:219
3827 msgid "extract supported public keys"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: keymap_defs.h:94
3831 msgid "filter attachment through a shell command"
3832 msgstr ""
3833
3834 # ivb (2001/12/07)
3835 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
3836 #: keymap_defs.h:97
3837 #, fuzzy
3838 msgid "followup to newsgroup"
3839 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
3840
3841 #: keymap_defs.h:122
3842 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: keymap_defs.h:9
3846 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: keymap_defs.h:99
3850 #, fuzzy
3851 msgid "forward a message with comments"
3852 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
3853
3854 #: keymap_defs.h:98
3855 msgid "forward to newsgroup"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: keymap_defs.h:44
3859 msgid "get a temporary copy of an attachment"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: keymap_defs.h:101
3863 #, fuzzy
3864 msgid "get all children of the current message"
3865 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
3866
3867 #: keymap_defs.h:102
3868 msgid "get message with Message-Id"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: keymap_defs.h:103
3872 #, fuzzy
3873 msgid "get parent of the current message"
3874 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3875
3876 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
3877 #, c-format
3878 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
3882 #, c-format
3883 msgid "gnutls_global_init: %s"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
3887 #, c-format
3888 msgid "gnutls_handshake: %s"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
3892 #, c-format
3893 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: keymap_defs.h:206
3897 #, fuzzy
3898 msgid "go down to next mailbox"
3899 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3900
3901 #: keymap_defs.h:207
3902 #, fuzzy
3903 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3904 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3905
3906 #: keymap_defs.h:208
3907 #, fuzzy
3908 msgid "go to previous mailbox"
3909 msgstr "Error en obrir la bústia."
3910
3911 #: keymap_defs.h:209
3912 #, fuzzy
3913 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3914 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
3915
3916 #: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
3917 #, c-format
3918 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
3922 #, c-format
3923 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: handler.c:1193
3927 msgid "has been deleted --]\n"
3928 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
3929
3930 #: imap/imap.c:941
3931 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
3932 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
3933
3934 #: init.c:820
3935 msgid "invalid header field"
3936 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
3937
3938 #: keymap_defs.h:178
3939 msgid "invoke a command in a subshell"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: keymap_defs.h:108
3943 #, fuzzy
3944 msgid "jump to an index number"
3945 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
3946
3947 #: keymap_defs.h:134
3948 #, fuzzy
3949 msgid "jump to parent message in thread"
3950 msgstr "Salta al missatge: "
3951
3952 #: keymap_defs.h:136
3953 msgid "jump to previous subthread"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: keymap_defs.h:135
3957 msgid "jump to previous thread"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: keymap_defs.h:72
3961 msgid "jump to the beginning of the line"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: keymap_defs.h:152
3965 msgid "jump to the bottom of the message"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: keymap_defs.h:77
3969 msgid "jump to the end of the line"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: keymap_defs.h:128
3973 #, fuzzy
3974 msgid "jump to the next new message"
3975 msgstr "Salta al missatge: "
3976
3977 #: keymap_defs.h:129
3978 #, fuzzy
3979 msgid "jump to the next new or unread message"
3980 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
3981
3982 #: keymap_defs.h:130
3983 msgid "jump to the next subthread"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: keymap_defs.h:131
3987 #, fuzzy
3988 msgid "jump to the next thread"
3989 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
3990
3991 # ivb (2001/12/08)
3992 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
3993 #: keymap_defs.h:133
3994 #, fuzzy
3995 msgid "jump to the next unread message"
3996 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
3997
3998 #: keymap_defs.h:138
3999 msgid "jump to the previous new message"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: keymap_defs.h:139
4003 msgid "jump to the previous new or unread message"
4004 msgstr ""
4005
4006 # ivb (2001/12/08)
4007 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
4008 #: keymap_defs.h:140
4009 #, fuzzy
4010 msgid "jump to the previous unread message"
4011 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
4012
4013 #: keymap_defs.h:155
4014 #, fuzzy
4015 msgid "jump to the top of the message"
4016 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
4017
4018 #: crypt.cpkg:3108
4019 #, fuzzy
4020 msgid "keys matching"
4021 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
4022
4023 #: keymap_defs.h:127
4024 #, fuzzy
4025 msgid "link tagged message to the current one"
4026 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
4027
4028 #: keymap_defs.h:20
4029 #, fuzzy
4030 msgid "list mailboxes with new mail"
4031 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
4032
4033 #: keymap_defs.h:111
4034 msgid "load active file from NNTP server"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: keymap.c:781
4038 msgid "macro: empty key sequence"
4039 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
4040
4041 #: keymap.c:789
4042 msgid "macro: too many arguments"
4043 msgstr "macro: Sobren arguments."
4044
4045 #: keymap_defs.h:212
4046 msgid "mail a PGP public key"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: lib-mime/rfc1524.c:382
4050 #, c-format
4051 msgid "mailcap entry for type %s not found"
4052 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
4053
4054 #: lib-mx/mh.c:995
4055 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
4056 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
4057
4058 #: keymap_defs.h:59
4059 msgid "make decoded (text/plain) copy"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: keymap_defs.h:60
4063 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: keymap_defs.h:218
4067 msgid "make decrypted copy"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: keymap_defs.h:217
4071 msgid "make decrypted copy and delete"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: keymap_defs.h:21
4075 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: keymap_defs.h:192
4079 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: keymap_defs.h:142
4083 msgid "mark the current subthread as read"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: keymap_defs.h:141
4087 msgid "mark the current thread as read"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: lib-mx/mx.c:584
4091 #, fuzzy
4092 msgid "message(s) not deleted"
4093 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
4094
4095 #: pattern.c:746
4096 #, c-format
4097 msgid "mismatched parenthesis: %s"
4098 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
4099
4100 #: pattern.c:732
4101 #, c-format
4102 msgid "missing parameter"
4103 msgstr "Manca un paràmetre."
4104
4105 #: lib-ui/color.c:489
4106 msgid "mono: too few arguments"
4107 msgstr "mono: Manquen arguments."
4108
4109 #: keymap_defs.h:56
4110 msgid "move entry to bottom of screen"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: keymap_defs.h:57
4114 msgid "move entry to middle of screen"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: keymap_defs.h:58
4118 msgid "move entry to top of screen"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: keymap_defs.h:70
4122 msgid "move the cursor one character to the left"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: keymap_defs.h:78
4126 msgid "move the cursor one character to the right"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: keymap_defs.h:71
4130 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: keymap_defs.h:79
4134 msgid "move the cursor to the end of the word"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: keymap_defs.h:12
4138 msgid "move to the bottom of the page"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: keymap_defs.h:95
4142 #, fuzzy
4143 msgid "move to the first entry"
4144 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
4145
4146 #: keymap_defs.h:124
4147 #, fuzzy
4148 msgid "move to the first message"
4149 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
4150
4151 #: keymap_defs.h:109
4152 #, fuzzy
4153 msgid "move to the last entry"
4154 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
4155
4156 #: keymap_defs.h:125
4157 #, fuzzy
4158 msgid "move to the last message"
4159 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
4160
4161 #: keymap_defs.h:148
4162 msgid "move to the middle of the page"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: keymap_defs.h:149
4166 #, fuzzy
4167 msgid "move to the next entry"
4168 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
4169
4170 #: keymap_defs.h:151
4171 #, fuzzy
4172 msgid "move to the next page"
4173 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
4174
4175 #: keymap_defs.h:132
4176 #, fuzzy
4177 msgid "move to the next undeleted message"
4178 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
4179
4180 #: keymap_defs.h:158
4181 #, fuzzy
4182 msgid "move to the previous entry"
4183 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
4184
4185 #: keymap_defs.h:160
4186 #, fuzzy
4187 msgid "move to the previous page"
4188 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
4189
4190 #: keymap_defs.h:137
4191 #, fuzzy
4192 msgid "move to the previous undeleted message"
4193 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
4194
4195 #: keymap_defs.h:191
4196 #, fuzzy
4197 msgid "move to the top of the page"
4198 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
4199
4200 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
4201 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
4202 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
4203
4204 #: lib-ui/curs_lib.c:119
4205 msgid "no"
4206 msgstr "no"
4207
4208 #: lib-ui/status.c:85
4209 #, fuzzy
4210 msgid "no mailbox"
4211 msgstr "(cap bústia)"
4212
4213 #: commands.c:788
4214 msgid "not converting"
4215 msgstr "es farà conversió"
4216
4217 #: keymap.c:662
4218 msgid "null key sequence"
4219 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
4220
4221 #: keymap_defs.h:7
4222 msgid "null operation"
4223 msgstr ""
4224
4225 # ivb (2001/11/27)
4226 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
4227 #: muttlib.c:260
4228 msgid "oac"
4229 msgstr "sac"
4230
4231 #: keymap_defs.h:115
4232 msgid "open a different folder"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: keymap_defs.h:116
4236 #, fuzzy
4237 msgid "open a different folder in read only mode"
4238 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
4239
4240 #: keymap_defs.h:117
4241 msgid "open a different newsgroup"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: keymap_defs.h:118
4245 #, fuzzy
4246 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
4247 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
4248
4249 #: keymap_defs.h:210
4250 #, fuzzy
4251 msgid "open hilighted mailbox"
4252 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
4253
4254 #: keymap_defs.h:156
4255 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
4256 msgstr ""
4257
4258 # ivb (2001/12/02)
4259 # ivb  El programa posa l'interrogant.
4260 #: keymap_defs.h:157
4261 #, fuzzy
4262 msgid "post message to newsgroup"
4263 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
4264
4265 #: init.c:1062
4266 #, c-format
4267 msgid "prefix is illegal with reset"
4268 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
4269
4270 #: keymap_defs.h:161
4271 #, fuzzy
4272 msgid "print the current entry"
4273 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
4274
4275 #: keymap.c:620
4276 msgid "push: too many arguments"
4277 msgstr "push: Sobren arguments."
4278
4279 #: keymap_defs.h:163
4280 msgid "query external program for addresses"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: keymap_defs.h:86
4284 msgid "quote the next typed key"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: keymap_defs.h:162
4288 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: keymap_defs.h:166
4292 #, fuzzy
4293 msgid "recall a postponed message"
4294 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
4295
4296 #: keymap_defs.h:121
4297 #, fuzzy
4298 msgid "reconstruct thread containing current message"
4299 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
4300
4301 #: keymap_defs.h:13
4302 #, fuzzy
4303 msgid "remail a message to anot