b0eb68f6205c01cd9c31ced5013257bc63d45a2c
[apps/madmutt.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for mutt.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 # ivb (2001/12/08)
6 # ivb  Ací cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes.  Les traduccions que
7 # ivb  han hagut de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!»,
8 # ivb  i s'hi indica la traducció completa.
9 #
10 # IDN = Internationalized Domain Name
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2007-05-28 19:08+0200\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
17 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
18 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: help.c:287
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Generic bindings:\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Vincles genèrics:\n"
31 "\n"
32
33 #: help.c:291
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Unbound functions:\n"
37 "\n"
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Funcions no vinculades:\n"
41 "\n"
42
43 #: crypt.cpkg:4040
44 msgid ""
45 "\n"
46 "[-- End of signed data --]\n"
47 msgstr ""
48 "\n"
49 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
50
51 #: crypt.cpkg:1141
52 msgid "                aka: "
53 msgstr ""
54
55 #: crypt.cpkg:1145 crypt.cpkg:1165
56 msgid "            created: "
57 msgstr ""
58
59 #: main.c:87
60 #, fuzzy
61 msgid ""
62 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
63 "       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
64 "<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
65 "[ ... ]\n"
66 "       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
67 "       madmutt -v\n"
68 "\n"
69 "options:\n"
70 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
71 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
72 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
73 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
74 msgstr ""
75 "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
76 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
77 "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
78 "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
79 "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
80 "ADREÇA...\n"
81 "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
82 "            mutt -v[v]\n"
83 "\n"
84 "Opcions:\n"
85 "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
86 "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
87 "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
88 "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
89 "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
90 "inicialització.\n"
91 "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
92 "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
93 "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
94 "el\n"
95 "                       cos.\n"
96 "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
97 "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
98 "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
99 "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
100 "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
101 "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
102 "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
103 "  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
104 "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
105 "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
106 "«mailboxes».\n"
107 "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
108 "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
109 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
110 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
111
112 # ivb (2001/11/19)
113 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
114 #: compose.c:152 compose.c:156
115 #, fuzzy
116 msgid "     sign as: "
117 msgstr "  signa com a: "
118
119 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
120 #, c-format
121 msgid "     to %s"
122 msgstr "     fins a %s"
123
124 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
125 #, c-format
126 msgid "   from %s"
127 msgstr "   des de %s"
128
129 #: main.c:106
130 msgid ""
131 "  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
132 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
133 "  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
134 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
135 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
136 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
137 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
138 msgstr ""
139
140 #: main.c:98
141 msgid ""
142 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
143 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
144 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
145 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
146 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
147 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
148 "  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
149 msgstr ""
150
151 #: main.c:114
152 msgid ""
153 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
154 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
155 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
156 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
157 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
158 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
159 "  -h\t\tthis help message"
160 msgstr ""
161
162 #: lib-mx/compress.c:428
163 #, c-format
164 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
165 msgstr ""
166
167 #: lib-ui/curs_lib.c:387
168 msgid " ('?' for list): "
169 msgstr " («?» llista): "
170
171 #: compose.c:145
172 msgid " (PGP/MIME)"
173 msgstr " (PGP/MIME)"
174
175 #: compose.c:143
176 msgid " (inline)"
177 msgstr " (en línia)"
178
179 # ivb (2001/12/08)
180 # ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
181 #: lib-mx/mx.c:912
182 #, c-format
183 msgid " Press '%s' to toggle write"
184 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
185
186 #: crypt.cpkg:2666
187 msgid " aka ......: "
188 msgstr ""
189
190 #: lib-ui/curs_main.c:1584
191 msgid " in this limited view"
192 msgstr " en aquesta vista limitada."
193
194 #: commands.c:601
195 msgid " tagged"
196 msgstr " els marcats"
197
198 #: pattern.c:716
199 #, c-format
200 msgid "%c: invalid command"
201 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
202
203 #: pattern.c:721
204 #, c-format
205 msgid "%c: not supported in this mode"
206 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
207
208 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
209 #, c-format
210 msgid "%d kept, %d deleted."
211 msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
212
213 #: lib-mx/mx.c:792
214 #, c-format
215 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
216 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
217
218 #: crypt.cpkg:3127
219 #, c-format
220 msgid "%s \"%s\"."
221 msgstr ""
222
223 #: nntp.c:1334
224 #, c-format
225 msgid "%s (tagged: %d) %d"
226 msgstr ""
227
228 #: crypt.cpkg:3125
229 #, c-format
230 msgid "%s <%s>."
231 msgstr ""
232
233 # ivb (2001/12/08)
234 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
235 #: crypt.cpkg:3194
236 #, c-format
237 msgid "%s Do you really want to use the key?"
238 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
239
240 # ivb (2001/11/19)
241 # ivb  ABREUJAR!
242 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
243 #: compose.c:214
244 #, c-format
245 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
246 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
247
248 #: compose.c:208
249 #, c-format
250 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
251 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
252
253 #: pop.c:1323
254 #, c-format
255 msgid "%s [%d of %d messages read]"
256 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
257
258 # ivb (2001/11/27)
259 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
260 #: main.c:494
261 #, c-format
262 msgid "%s does not exist. Create it?"
263 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
264
265 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
266 #, c-format
267 msgid "%s is an invalid IMAP path"
268 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
269
270 #: pop.c:1034 pop.c:1231
271 #, c-format
272 msgid "%s is an invalid POP path"
273 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
274
275 #: nntp.c:1777
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
278 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
279
280 #: nntp.c:371
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
283 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
284
285 #: browser.c:492 browser.c:1125
286 #, c-format
287 msgid "%s is not a directory."
288 msgstr "«%s» no és un directori."
289
290 #: muttlib.c:337
291 #, c-format
292 msgid "%s is not a mailbox!"
293 msgstr "«%s» no és una bústia!"
294
295 #: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1196
296 #, c-format
297 msgid "%s is not a mailbox."
298 msgstr "«%s» no és una bústia."
299
300 #: sendlib.c:748
301 #, c-format
302 msgid "%s isn't a regular file."
303 msgstr "«%s» no és un fitxer ordinari."
304
305 #: sendlib.c:372
306 #, c-format
307 msgid "%s no longer exists!"
308 msgstr "«%s» ja no existeix!"
309
310 #: lib-mx/mx.h:55
311 #, c-format
312 msgid "%s not permitted by ACL."
313 msgstr ""
314
315 #: lib-mx/compress.c:357
316 #, c-format
317 msgid ""
318 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
319 "kept!\n"
320 msgstr ""
321
322 #: init.c:250
323 #, c-format
324 msgid "%s: Unknown type."
325 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
326
327 #: lib-ui/color.c:279
328 #, c-format
329 msgid "%s: color not supported by term"
330 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
331
332 # ivb (2001/11/18)
333 # ivb  «index» és una paraula clau.
334 #: lib-ui/color.c:328
335 #, c-format
336 msgid "%s: command valid only for index object"
337 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
338
339 #: lib-ui/color.c:560
340 #, c-format
341 msgid "%s: no such attribute"
342 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
343
344 #: lib-ui/color.c:285
345 #, c-format
346 msgid "%s: no such color"
347 msgstr "%s: El color no existeix."
348
349 #: keymap.c:847
350 #, c-format
351 msgid "%s: no such function"
352 msgstr "%s: La funció no existeix."
353
354 #: keymap.c:761
355 #, c-format
356 msgid "%s: no such function in map"
357 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
358
359 #: keymap.c:654
360 #, c-format
361 msgid "%s: no such menu"
362 msgstr "%s: El menú no existeix."
363
364 #: lib-ui/color.c:322 lib-ui/color.c:483 lib-ui/color.c:493
365 #, c-format
366 msgid "%s: no such object"
367 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
368
369 #: lib-ui/color.c:335
370 #, c-format
371 msgid "%s: too few arguments"
372 msgstr "%s: Manquen arguments."
373
374 #: headers.c:148
375 #, c-format
376 msgid "%s: unable to attach file"
377 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
378
379 #: main.c:613
380 #, c-format
381 msgid "%s: unable to attach file.\n"
382 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
383
384 #: init.c:1341
385 #, c-format
386 msgid "%s: unknown command"
387 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
388
389 #: init.c:1191
390 #, c-format
391 msgid "%s: unknown type"
392 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
393
394 #: init.c:1058
395 #, c-format
396 msgid "%s: unknown variable"
397 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
398
399 #: init.c:965
400 #, c-format
401 msgid "'%d' is invalid for $%s"
402 msgstr ""
403
404 #: init.c:141 init.c:870
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "'%s' is invalid for $%s"
407 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
408
409 #: init.c:1175
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
412 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
413
414 #: handler.c:1450
415 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
416 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
417
418 #: lib-ui/status.c:114
419 msgid "(no mailbox)"
420 msgstr "(cap bústia)"
421
422 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
423 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
424 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
425
426 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
427 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
428 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
429
430 #: handler.c:1191
431 #, c-format
432 msgid "(size %s bytes) "
433 msgstr "(amb mida %s octets) "
434
435 #: handler.c:1448
436 #, c-format
437 msgid "(use '%s' to view this part)"
438 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
439
440 #: crypt.cpkg:1153
441 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
442 msgstr ""
443
444 #: crypt.cpkg:2720 crypt.cpkg:2724 crypt.cpkg:2728 crypt.cpkg:2843
445 #: crypt.cpkg:2847 crypt.cpkg:2851
446 msgid ", "
447 msgstr ""
448
449 #: compose.c:264
450 msgid "-- Attachments"
451 msgstr "-- Fitxers adjunts"
452
453 # ivb (2001/12/07)
454 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
455 #: help.c:276
456 msgid "<UNKNOWN>"
457 msgstr "<DESCONEGUT>"
458
459 #: compose.c:153 compose.c:157
460 msgid "<default>"
461 msgstr "<per defecte>"
462
463 #: crypt.cpkg:950
464 msgid "A policy requirement was not met\n"
465 msgstr ""
466
467 #: crypt.cpkg:958
468 msgid "A system error occurred"
469 msgstr ""
470
471 #: pop.c:325
472 msgid "APOP authentication failed."
473 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
474
475 #: compose.c:91 compose.c:104 remailer.c:434
476 msgid "Abort"
477 msgstr "Avorta"
478
479 #: send.c:1419
480 msgid "Abort unmodified message?"
481 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
482
483 #: send.c:1420
484 msgid "Aborted unmodified message."
485 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
486
487 #: nntp.c:2211
488 msgid "Adding new newsgroups..."
489 msgstr ""
490
491 #: alias.cpkg:346
492 msgid "Address: "
493 msgstr "Adreça: "
494
495 #: alias.cpkg:405
496 msgid "Alias added."
497 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
498
499 #: alias.cpkg:321
500 msgid "Alias as: "
501 msgstr "Nou àlies: "
502
503 #: alias.cpkg:692
504 msgid "Aliases"
505 msgstr "Àlies"
506
507 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
508 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
509 msgstr ""
510
511 #: crypt.cpkg:3065
512 #, fuzzy
513 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
514 msgstr ""
515 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
516
517 #: remailer.c:431
518 msgid "Append"
519 msgstr "Afig"
520
521 #: muttlib.c:327
522 #, c-format
523 msgid "Append messages to %s?"
524 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
525
526 #: lib-ui/curs_main.c:832
527 msgid "Argument must be a message number."
528 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
529
530 #: nntp.c:1901
531 #, c-format
532 msgid "Article %d not found on server"
533 msgstr ""
534
535 #: lib-ui/curs_main.c:763
536 #, c-format
537 msgid "Article %s not found on server"
538 msgstr ""
539
540 #: lib-ui/curs_main.c:733
541 msgid "Article has no parent reference!"
542 msgstr ""
543
544 #: send.c:1461
545 #, fuzzy
546 msgid "Article not posted."
547 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
548
549 #: send.c:1746
550 msgid "Article posted."
551 msgstr ""
552
553 #: compose.c:95 compose.c:107 compose.c:675
554 msgid "Attach file"
555 msgstr "Ajunta fitxer"
556
557 #: compose.c:691
558 msgid "Attaching selected files..."
559 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
560
561 #: recvattach.c:509
562 msgid "Attachment filtered."
563 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
564
565 #: recvattach.c:406 recvattach.c:483
566 msgid "Attachment saved."
567 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
568
569 #: recvattach.c:868
570 msgid "Attachments"
571 msgstr "Fitxers adjunts"
572
573 #: imap/auth.c:83
574 #, c-format
575 msgid "Authenticating (%s)..."
576 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
577
578 #: pop.c:304
579 msgid "Authenticating (APOP)..."
580 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
581
582 #: pop.c:221
583 msgid "Authenticating (SASL)..."
584 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
585
586 #: pop.c:339
587 #, fuzzy
588 msgid "Authenticating (USER)..."
589 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
590
591 #: crypt.cpkg:945
592 msgid "Available CRL is too old\n"
593 msgstr ""
594
595 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
596 #, c-format
597 msgid "Bad IDN \"%s\"."
598 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
599
600 #: sendlib.c:2035
601 #, c-format
602 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
603 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
604
605 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
606 #: compose.c:646 send.c:1518
607 #, c-format
608 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
609 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
610
611 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
612 #, c-format
613 msgid "Bad IDN: '%s'"
614 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
615
616 #: imap/imap.c:1342
617 msgid "Bad mailbox name"
618 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
619
620 #: pager.c:1706 pager.c:1733 pager.c:1763 pager.c:1994
621 msgid "Bottom of message is shown."
622 msgstr "El final del missatge ja és visible."
623
624 # ivb (2001/12/02)
625 # ivb  El programa posa l'interrogant.
626 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
627 #, c-format
628 msgid "Bounce message to %s"
629 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
630
631 #: commands.c:175 recvcmd.c:131
632 msgid "Bounce message to: "
633 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
634
635 # ivb (2001/12/02)
636 # ivb  El programa posa l'interrogant.
637 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
638 #, c-format
639 msgid "Bounce messages to %s"
640 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
641
642 #: commands.c:177 recvcmd.c:133
643 msgid "Bounce tagged messages to: "
644 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
645
646 #: main.c:208
647 msgid "Built-In Defaults:"
648 msgstr ""
649
650 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
651 msgid "CLOSE failed"
652 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
653
654 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
655 msgid "Cache directory not created!"
656 msgstr ""
657
658 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
659 #, c-format
660 msgid "Can't append to folder: %s"
661 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
662
663 #: browser.c:692
664 msgid "Can't attach a directory!"
665 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
666
667 #: main.c:498
668 #, c-format
669 msgid "Can't create %s: %s."
670 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
671
672 #: compose.c:1075
673 #, c-format
674 msgid "Can't create file %s"
675 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
676
677 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
678 msgid "Can't create filter"
679 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
680
681 #: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
682 msgid "Can't create filter process"
683 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
684
685 #: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1440
686 #: crypt.cpkg:1480 crypt.cpkg:1496 crypt.cpkg:1530 crypt.cpkg:1547
687 #: crypt.cpkg:2875 crypt.cpkg:3674 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
688 #: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1008
689 msgid "Can't create temporary file"
690 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
691
692 # ivb (2001/12/08)
693 # ivb  ABREUJAT!
694 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu encapsular la resta usant MIME?
695 #: recvcmd.c:833
696 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
697 msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
698
699 # ivb (2001/12/08)
700 # ivb  ABREUJAT!
701 # ivb  No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats.  Voleu reenviar els altres usant MIME?
702 #: recvcmd.c:489
703 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
704 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
705
706 #: recvattach.c:856
707 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
708 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
709
710 #: recvattach.c:977
711 msgid "Can't delete attachment from POP server."
712 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
713
714 #: recvattach.c:985
715 #, fuzzy
716 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
717 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
718
719 # ivb (2001/11/27)
720 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
721 #: lib-mx/mx.c:103
722 #, c-format
723 msgid "Can't dotlock %s.\n"
724 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
725
726 #: pop.c:894
727 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
728 msgstr ""
729
730 #: recvcmd.c:724
731 msgid "Can't find any tagged messages."
732 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
733
734 # ivb (2001/12/07)
735 # ivb  En aquest cas «mixmaster» és un programa.
736 #: remailer.c:462
737 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
738 msgstr "No s'ha pogut obtenir «type2.list» de «mixmaster»!"
739
740 # ivb (2001/12/08)
741 # ivb  ABREUJAT!
742 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
743 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
744 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
745 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
746
747 #: editmsg.c:115
748 #, c-format
749 msgid "Can't open message file: %s"
750 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
751
752 #: lib-mx/mx.c:605
753 #, fuzzy
754 msgid "Can't open trash folder"
755 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
756
757 #: nntp.c:1965 nntp.c:1995
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
760 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
761
762 #: nntp.c:1952
763 #, fuzzy
764 msgid "Can't post article. No connection to news server."
765 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
766
767 #: nntp.c:1959
768 #, c-format
769 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
770 msgstr ""
771
772 # ivb (2001/11/19)
773 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
774 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
775 #: nntp.c:1970 nntp.c:2000
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "Can't post article: %s"
778 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
779
780 #: nntp.c:640
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "Can't rename %s to %s"
783 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
784
785 #: muttlib.c:310
786 msgid "Can't save message to POP mailbox."
787 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
788
789 #: muttlib.c:317
790 #, fuzzy
791 msgid "Can't save message to newsserver."
792 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
793
794 # ivb (2001/11/19)
795 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
796 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
797 #: compose.c:1019 editmsg.c:97 sendlib.c:743
798 #, c-format
799 msgid "Can't stat %s: %s"
800 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
801
802 #: crypt.cpkg:936
803 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
804 msgstr ""
805
806 #: browser.c:1296
807 msgid "Can't view a directory"
808 msgstr "No es pot veure un directori."
809
810 #: nntp.c:632
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "Can't write %s"
813 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
814
815 #: pop.c:888
816 msgid "Can't write header to temporary file!"
817 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
818
819 #: lib-mx/mbox.c:864
820 msgid "Can't write message"
821 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
822
823 #: pop.c:1420
824 msgid "Can't write message to temporary file!"
825 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
826
827 #: commands.c:71
828 msgid "Cannot create display filter"
829 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
830
831 #: attach.c:473
832 msgid "Cannot create filter"
833 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
834
835 #: lib-ui/curs_main.c:222
836 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
837 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
838
839 #: browser.c:47 lib-ui/curs_main.c:373
840 msgid "Catchup"
841 msgstr ""
842
843 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
844 #, c-format
845 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
846 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
847
848 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
849 #, fuzzy
850 msgid "Certificate is not X.509"
851 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
852
853 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:833
854 msgid "Certificate saved"
855 msgstr "S'ha desat el certificat."
856
857 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
858 #, c-format
859 msgid "Certificate verification error (%s)"
860 msgstr ""
861
862 #: lib-ui/curs_main.c:229
863 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
864 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
865
866 #: lib-ui/curs_main.c:233
867 msgid "Changes to folder will not be written."
868 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
869
870 #: keymap.c:872
871 #, c-format
872 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
873 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
874
875 #: commands.c:786
876 #, c-format
877 msgid "Character set changed to %s; %s."
878 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
879
880 #: browser.c:35
881 msgid "Chdir"
882 msgstr "Canvia directori"
883
884 #: browser.c:1090
885 msgid "Chdir to: "
886 msgstr "Canvia al directori: "
887
888 #: lib-ui/curs_main.c:796
889 #, fuzzy
890 msgid "Check for children of message..."
891 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
892
893 #: crypt.cpkg:3099
894 msgid "Check key  "
895 msgstr "Comprova clau  "
896
897 #: nntp.c:2184 pop.c:1104 pop.c:1250
898 msgid "Checking for new messages..."
899 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
900
901 #: nntp.c:2196
902 #, fuzzy
903 msgid "Checking for new newsgroups..."
904 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
905
906 #: imap/imap.c:352
907 msgid "Checking mailbox subscriptions"
908 msgstr ""
909
910 #: compose.c:138
911 msgid "Clear"
912 msgstr "En clar"
913
914 # ivb (2001/12/08)
915 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
916 #: flags.c:335
917 msgid "Clear flag"
918 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
919
920 #: imap/imap.c:151 nntp.c:2018
921 #, c-format
922 msgid "Closing connection to %s..."
923 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
924
925 #: pop.c:170
926 msgid "Closing connection to POP server..."
927 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
928
929 #: crypt.cpkg:2878
930 #, fuzzy
931 msgid "Collecting data..."
932 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
933
934 #: pop.c:600 pop.c:863
935 #, c-format
936 msgid "Command TOP is not supported by server."
937 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
938
939 #: pop.c:602 pop.c:966
940 #, c-format
941 msgid "Command UIDL is not supported by server."
942 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
943
944 #: lib-mx/mbox.c:547
945 msgid "Committing changes..."
946 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
947
948 #: main.c:171
949 #, fuzzy
950 msgid "Compile Options:"
951 msgstr ""
952 "\n"
953 "Opcions de compiŀlació:"
954
955 #: pattern.c:1129 pattern.c:1249
956 msgid "Compiling search pattern..."
957 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
958
959 #: lib-mx/compress.c:394
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "Compressed-appending to %s..."
962 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
963
964 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "Compressing %s..."
967 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
968
969 #: nntp.c:1112
970 #, c-format
971 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
972 msgstr ""
973
974 #: nntp.c:1110
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "Connected to %s. Posting ok."
977 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
978
979 #: lib-sys/mutt_socket.c:355
980 #, c-format
981 msgid "Connecting to %s..."
982 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
983
984 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
985 #, fuzzy, c-format
986 msgid "Connecting with \"%s\"..."
987 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
988
989 # ivb (2001/12/08)
990 # ivb  ABREUJAT!
991 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
992 #: imap/imap.c:1539
993 #, fuzzy
994 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
995 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
996
997 # ivb (2001/12/08)
998 # ivb  ABREUJAT!
999 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
1000 #: pop.c:808
1001 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
1002 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
1003
1004 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
1005 #, c-format
1006 msgid "Connection to %s closed"
1007 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
1008
1009 #: nntp.c:1221
1010 #, fuzzy, c-format
1011 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
1012 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
1013
1014 #: commands.c:782
1015 #, c-format
1016 msgid "Content-Type changed to %s."
1017 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
1018
1019 #: compose.c:1058
1020 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
1021 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
1022
1023 #: imap/util.c:135
1024 msgid "Continue?"
1025 msgstr "Voleu continuar?"
1026
1027 #: commands.c:772
1028 #, c-format
1029 msgid "Convert to %s upon sending?"
1030 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
1031
1032 #: commands.c:600
1033 #, c-format
1034 msgid "Copy%s to mailbox"
1035 msgstr "Còpia%s en la bústia"
1036
1037 #: imap/message.c:681
1038 #, c-format
1039 msgid "Copying %d messages to %s..."
1040 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
1041
1042 #: imap/message.c:684
1043 #, c-format
1044 msgid "Copying message %d to %s..."
1045 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
1046
1047 #: commands.c:658
1048 #, c-format
1049 msgid "Copying to %s..."
1050 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
1051
1052 #: main.c:63
1053 msgid ""
1054 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
1055 "Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
1056 "Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
1057 "This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
1058 "of\n"
1059 "the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
1060 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
1061 msgstr ""
1062
1063 #: lib-sys/mutt_socket.c:374
1064 #, c-format
1065 msgid "Could not connect to %s (%s)."
1066 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
1067
1068 #: commands.c:111
1069 msgid "Could not copy message"
1070 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
1071
1072 #: crypt.cpkg:3908 crypt.cpkg:3995 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
1073 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
1074 #: sendlib.c:987 sendlib.c:2084
1075 #, fuzzy
1076 msgid "Could not create temporary file"
1077 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
1078
1079 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
1080 msgid "Could not create temporary file!"
1081 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
1082
1083 #: sort.c:301
1084 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
1085 msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
1086
1087 #: lib-sys/mutt_socket.c:350
1088 #, c-format
1089 msgid "Could not find the host \"%s\""
1090 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
1091
1092 #: send.c:812
1093 msgid "Could not include all requested messages!"
1094 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
1095
1096 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
1097 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1098 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
1099
1100 #: sendlib.c:908
1101 #, c-format
1102 msgid "Could not open %s"
1103 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
1104
1105 #: lib-mx/mbox.c:634
1106 msgid "Could not reopen mailbox!"
1107 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
1108
1109 #: send.c:1738
1110 msgid "Could not send the message."
1111 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
1112
1113 #: lib-mx/mx.c:407
1114 #, c-format
1115 msgid "Couldn't lock %s\n"
1116 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
1117
1118 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
1119 #, c-format
1120 msgid "Create %s?"
1121 msgstr "Voleu crear «%s»?"
1122
1123 #: browser.c:1000
1124 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
1125 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
1126
1127 #: imap/browse.c:249
1128 msgid "Create mailbox: "
1129 msgstr "Crea la bústia: "
1130
1131 #: commands.c:597
1132 #, c-format
1133 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
1134 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
1135
1136 #: commands.c:596
1137 #, c-format
1138 msgid "Decode-save%s to mailbox"
1139 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
1140
1141 #: lib-mx/compress.c:212
1142 #, fuzzy, c-format
1143 msgid "Decompressing %s..."
1144 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
1145
1146 #: commands.c:599
1147 #, c-format
1148 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
1149 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
1150
1151 #: commands.c:598
1152 #, c-format
1153 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
1154 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
1155
1156 #: postpone.c:506
1157 msgid "Decrypting message..."
1158 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
1159
1160 #: postpone.c:517
1161 msgid "Decryption failed."
1162 msgstr "El desxifratge ha fallat."
1163
1164 # ivb (2001/12/08)
1165 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
1166 #: alias.cpkg:149 lib-ui/curs_main.c:355 lib-ui/curs_main.c:368 pager.c:1309
1167 #: pager.c:1319 postpone.c:32
1168 msgid "Del"
1169 msgstr "Esbrr"
1170
1171 #: remailer.c:433
1172 msgid "Delete"
1173 msgstr "Esborra"
1174
1175 #: browser.c:1041
1176 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
1177 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
1178
1179 # ivb (2001/11/30)
1180 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
1181 # ivb  del servidor POP.
1182 #: pop.c:1282
1183 msgid "Delete messages from server?"
1184 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
1185
1186 #: lib-ui/curs_main.c:880
1187 msgid "Delete messages matching: "
1188 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
1189
1190 #: lib-ui/curs_main.c:877 lib-ui/curs_main.c:1872 lib-ui/curs_main.c:1912
1191 #: pager.c:2054 pager.c:2073
1192 #, fuzzy
1193 msgid "Deletion"
1194 msgstr "Esborra"
1195
1196 #: recvattach.c:993
1197 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
1198 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
1199
1200 #: compose.c:96 compose.c:108
1201 msgid "Descrip"
1202 msgstr "Descriu"
1203
1204 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
1207 msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
1208
1209 # ivb (2001/11/27)
1210 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
1211 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
1214 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
1215
1216 #: browser.c:679
1217 #, c-format
1218 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
1219 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
1220
1221 #: help.c:238
1222 msgid "ERROR: please report this bug"
1223 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
1224
1225 #: send.c:1387
1226 msgid "Edit forwarded message?"
1227 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
1228
1229 #: lib-ui/curs_main.c:1963
1230 msgid "Editing"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: pattern.c:222
1234 #, fuzzy, c-format
1235 msgid "Empty expression"
1236 msgstr "Error en l'expressió."
1237
1238 #: compose.c:134
1239 msgid "Encrypt"
1240 msgstr "Xifra"
1241
1242 #: compose.c:163
1243 msgid "Encrypt with: "
1244 msgstr "Xifra amb: "
1245
1246 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
1247 msgid "Encrypted connection unavailable"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: lib-ui/curs_main.c:725
1251 #, fuzzy
1252 msgid "Enter Message-ID: "
1253 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
1254
1255 #: crypt.cpkg:3475
1256 #, c-format
1257 msgid "Enter keyID for %s: "
1258 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
1259
1260 #: keymap.c:868
1261 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1262 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
1263
1264 #: recvcmd.c:198
1265 msgid "Error bouncing message!"
1266 msgstr "Error en redirigir el missatge!"
1267
1268 #: recvcmd.c:199
1269 msgid "Error bouncing messages!"
1270 msgstr "Error en redirigir els missatges!"
1271
1272 #: crypt.cpkg:1175
1273 #, fuzzy
1274 msgid "Error checking signature"
1275 msgstr "Error en enviar el missatge."
1276
1277 #: pop.c:142
1278 #, c-format
1279 msgid "Error connecting to server: %s"
1280 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1281
1282 #: lib-mx/compress.c:246
1283 #, c-format
1284 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: crypt.cpkg:2901
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1290 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
1291
1292 #: crypt.cpkg:1126
1293 msgid "Error getting key information: "
1294 msgstr ""
1295
1296 #: init.c:1248
1297 #, c-format
1298 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1299 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
1300
1301 #: init.c:1676
1302 #, c-format
1303 msgid "Error in command line: %s\n"
1304 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1305
1306 #: pattern.c:217
1307 #, c-format
1308 msgid "Error in expression: %s"
1309 msgstr "Error en l'expressió: %s"
1310
1311 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
1312 #, fuzzy
1313 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
1314 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1315
1316 #: main.c:235
1317 msgid "Error initializing terminal."
1318 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
1319
1320 #: imap/imap.c:620
1321 msgid "Error opening mailbox"
1322 msgstr "Error en obrir la bústia."
1323
1324 #: commands.c:190 recvcmd.c:141
1325 msgid "Error parsing address!"
1326 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
1327
1328 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
1329 msgid "Error processing certificate data"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:147
1333 #, c-format
1334 msgid "Error running \"%s\"!"
1335 msgstr "Error en executar «%s»!"
1336
1337 #: browser.c:1113 browser.c:1177
1338 msgid "Error scanning directory."
1339 msgstr "Error en llegir el directori."
1340
1341 # ivb (2001/12/08)
1342 # ivb  ABREUJAT!
1343 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
1344 #: sendlib.c:1889
1345 #, c-format
1346 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
1347 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
1348
1349 #: remailer.c:703
1350 #, c-format
1351 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
1352 msgstr "Error en enviar el missatge, el procés fill ha eixit amb codi %d.\n"
1353
1354 #: remailer.c:706
1355 msgid "Error sending message."
1356 msgstr "Error en enviar el missatge."
1357
1358 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
1359 #, c-format
1360 msgid "Error talking to %s (%s)"
1361 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
1362
1363 #: browser.c:1313
1364 msgid "Error trying to view file"
1365 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
1366
1367 #: pop.c:1318
1368 msgid "Error while writing mailbox!"
1369 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
1370
1371 #: editmsg.c:180
1372 #, c-format
1373 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1374 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
1375
1376 #: remailer.c:544
1377 #, c-format
1378 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
1379 msgstr "Error: No es pot usar «%s» com a redistribuïdor final d'una cadena."
1380
1381 #: alias.cpkg:356 send.c:232
1382 #, c-format
1383 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
1384 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
1385
1386 #: crypt.cpkg:2909
1387 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: crypt.cpkg:1844
1391 msgid "Error: copy data failed\n"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: crypt.cpkg:1801
1395 #, c-format
1396 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: handler.c:1356
1400 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1401 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
1402
1403 #: handler.c:1347
1404 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1405 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
1406
1407 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
1408 msgid "Error: no TLS socket open"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: crypt.cpkg:1225
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1414 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
1415
1416 #: imap/message.c:109
1417 #, c-format
1418 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1419 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
1420
1421 #: pattern.c:1145
1422 msgid "Executing command on matching messages..."
1423 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
1424
1425 #: alias.cpkg:148 browser.c:34 browser.c:43 lib-ui/query.c:35 pager.c:1302
1426 #: postpone.c:31 recvattach.c:31
1427 msgid "Exit"
1428 msgstr "Ix"
1429
1430 #: crypt.cpkg:3094 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:792
1431 msgid "Exit  "
1432 msgstr "Ix  "
1433
1434 #: lib-ui/curs_main.c:1296
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Exit Madmutt without saving?"
1437 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
1438
1439 #: lib-ui/curs_lib.c:233
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Exit Madmutt?"
1442 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
1443
1444 #: imap/imap.c:898
1445 msgid "Expunge failed"
1446 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
1447
1448 #: imap/imap.c:936
1449 msgid "Expunging messages from server..."
1450 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1451
1452 #: attach.c:113
1453 msgid "Failure to open file to parse headers."
1454 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
1455
1456 #: attach.c:143
1457 msgid "Failure to open file to strip headers."
1458 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
1459
1460 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
1461 #: attach.c:151
1462 msgid "Failure to rename file."
1463 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
1464
1465 #: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
1466 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
1467 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
1468
1469 #: imap/command.c:274
1470 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1471 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
1472
1473 #: nntp.c:2286
1474 #, fuzzy, c-format
1475 msgid "Fetching %s from server..."
1476 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
1477
1478 #: nntp.c:1633
1479 #, fuzzy
1480 msgid "Fetching headers from cache..."
1481 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1482
1483 #: nntp.c:1644
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Fetching list of articles..."
1486 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
1487
1488 #: pop.c:1062
1489 msgid "Fetching list of messages..."
1490 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
1491
1492 #: nntp.c:1632
1493 #, fuzzy
1494 msgid "Fetching message headers..."
1495 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1496
1497 #: imap/message.c:173 pop.c:976
1498 #, c-format
1499 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1500 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
1501
1502 #: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1894 pop.c:1395
1503 msgid "Fetching message..."
1504 msgstr "S'està recollint el missatge..."
1505
1506 #: browser.c:1136
1507 msgid "File Mask: "
1508 msgstr "Màscara de fitxers: "
1509
1510 #: muttlib.c:260
1511 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
1512 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
1513
1514 #: muttlib.c:243
1515 msgid "File is a directory, save under it?"
1516 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
1517
1518 #: muttlib.c:226
1519 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
1520 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
1521
1522 #: muttlib.c:249
1523 msgid "File under directory: "
1524 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
1525
1526 #: recvattach.c:568
1527 msgid "Filter through: "
1528 msgstr "Filtra amb: "
1529
1530 #: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2734
1531 #, fuzzy
1532 msgid "Fingerprint: "
1533 msgstr "Empremta digital: %s"
1534
1535 #: lib-ui/curs_main.c:1364
1536 #, fuzzy
1537 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1538 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
1539
1540 #: lib-ui/curs_main.c:1600 pager.c:2185
1541 msgid "Flagging"
1542 msgstr ""
1543
1544 # ivb (2001/12/07)
1545 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1546 #: send.c:572
1547 #, c-format
1548 msgid "Follow-up to %s%s?"
1549 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1550
1551 # ivb (2001/12/07)
1552 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
1553 #: lib-ui/curs_main.c:372 pager.c:1318
1554 #, fuzzy
1555 msgid "Followup"
1556 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
1557
1558 #: recvcmd.c:602
1559 msgid "Forward MIME encapsulated?"
1560 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
1561
1562 #: send.c:828
1563 msgid "Forward as attachment?"
1564 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
1565
1566 #: recvcmd.c:475
1567 msgid "Forward as attachments?"
1568 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
1569
1570 #: lib-ui/curs_main.c:42 pager.c:65 recvattach.c:888
1571 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1572 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
1573
1574 #: imap/browse.c:85
1575 msgid "Getting folder list..."
1576 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
1577
1578 #: imap/browse.c:75
1579 msgid "Getting namespaces..."
1580 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
1581
1582 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
1583 msgid "Good signature from: "
1584 msgstr ""
1585
1586 #: lib-ui/curs_main.c:360
1587 msgid "Group"
1588 msgstr "Grup"
1589
1590 #: imap/imap.c:1201
1591 #, c-format
1592 msgid "Header search without header name: %s"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: alias.cpkg:152 browser.c:37 browser.c:49 compose.c:97 compose.c:109
1596 #: crypt.cpkg:3102 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:794 lib-ui/curs_main.c:361
1597 #: lib-ui/curs_main.c:374 lib-ui/query.c:40 pager.c:1413 postpone.c:34
1598 #: recvattach.c:35
1599 msgid "Help"
1600 msgstr "Ajuda"
1601
1602 # ivb (2001/12/08)
1603 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
1604 #: help.c:300
1605 #, c-format
1606 msgid "Help for %s"
1607 msgstr "Ajuda de «%s»"
1608
1609 #: pager.c:1925
1610 msgid "Help is currently being shown."
1611 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
1612
1613 #: attach.c:944
1614 msgid "I don't know how to print that!"
1615 msgstr "No sé com imprimir això!"
1616
1617 #: recvattach.c:600
1618 #, c-format
1619 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
1620 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
1621
1622 # ivb (2002/02/02)
1623 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
1624 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
1625 #: crypt.cpkg:3180
1626 msgid "ID has undefined validity."
1627 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
1628
1629 # ivb (2001/12/08)
1630 # ivb  ABREUJAT!
1631 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
1632 #: crypt.cpkg:3163
1633 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1634 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
1635
1636 # ivb (2001/12/08)
1637 # ivb  ABREUJAT!
1638 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
1639 #: crypt.cpkg:3183
1640 msgid "ID is not valid."
1641 msgstr "L'ID no és vàlid."
1642
1643 # ivb (2001/12/08)
1644 # ivb  ABREUJAT!
1645 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
1646 #: crypt.cpkg:3186
1647 msgid "ID is only marginally valid."
1648 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
1649
1650 #: send.c:307
1651 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
1652 msgstr ""
1653
1654 #: postpone.c:395 postpone.c:414 postpone.c:449
1655 msgid "Illegal PGP header"
1656 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
1657
1658 #: postpone.c:434
1659 msgid "Illegal S/MIME header"
1660 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
1661
1662 # ivb (2001/12/08)
1663 # ivb  ABREUJAT!
1664 # ivb  L'entrada del tipus «%s» en «%s», línia %d, no té un format vàlid.
1665 #: lib-mime/rfc1524.c:197
1666 #, c-format
1667 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
1668 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
1669
1670 #: send.c:801
1671 msgid "Include message in reply?"
1672 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
1673
1674 #: send.c:805
1675 msgid "Including quoted message..."
1676 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
1677
1678 #: remailer.c:432
1679 msgid "Insert"
1680 msgstr "Insereix"
1681
1682 #: pattern.c:331
1683 #, c-format
1684 msgid "Invalid day of month: %s"
1685 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
1686
1687 #: init.c:939
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
1691 "Please report this error: \"%s\"\n"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: compose.c:947
1695 msgid "Invalid encoding."
1696 msgstr "La codificació no és vàlida."
1697
1698 #: lib-ui/menu.c:344
1699 msgid "Invalid index number."
1700 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
1701
1702 #: lib-ui/curs_main.c:863
1703 msgid "Invalid message number."
1704 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
1705
1706 #: pattern.c:343
1707 #, c-format
1708 msgid "Invalid month: %s"
1709 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
1710
1711 #: pattern.c:486
1712 #, c-format
1713 msgid "Invalid relative date: %s"
1714 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
1715
1716 #: crypt.cpkg:3704
1717 msgid "Invoking PGP..."
1718 msgstr "S'està invocant PGP..."
1719
1720 #: crypt.cpkg:3707
1721 #, fuzzy
1722 msgid "Invoking S/MIME..."
1723 msgstr "S'està invocant PGP..."
1724
1725 # ivb (2001/12/08)
1726 # ivb  ABREUJAT!
1727 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
1728 #: handler.c:1075
1729 #, c-format
1730 msgid "Invoking autoview command: %s"
1731 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
1732
1733 #: crypt.cpkg:2767
1734 #, c-format
1735 msgid "Issued By .: "
1736 msgstr ""
1737
1738 #: lib-ui/curs_main.c:827
1739 msgid "Jump to message: "
1740 msgstr "Salta al missatge: "
1741
1742 #: lib-ui/menu.c:337
1743 msgid "Jump to: "
1744 msgstr "Salta a: "
1745
1746 #: lib-ui/menu.c:870
1747 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
1748 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
1749
1750 #: crypt.cpkg:2919
1751 #, c-format
1752 msgid "Key ID: 0x%s"
1753 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
1754
1755 #: crypt.cpkg:2713 crypt.cpkg:2836
1756 #, c-format
1757 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: crypt.cpkg:2715 crypt.cpkg:2838
1761 #, c-format
1762 msgid "Key Usage .: "
1763 msgstr ""
1764
1765 #: keymap.c:602 keymap.c:610
1766 msgid "Key is not bound."
1767 msgstr "La tecla no està vinculada."
1768
1769 #: keymap.c:615
1770 #, c-format
1771 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1772 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
1773
1774 #: nntp.c:1714
1775 #, c-format
1776 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: lib-ui/curs_main.c:936
1780 msgid "Limit to messages matching: "
1781 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
1782
1783 # ivb (2001/12/08)
1784 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
1785 #: lib-ui/curs_main.c:906
1786 #, c-format
1787 msgid "Limit: %s"
1788 msgstr "Límit: %s"
1789
1790 #: browser.c:44
1791 msgid "List"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: nntp.c:2216 nntp.c:2249
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Loading descriptions..."
1797 msgstr "S'està entrant..."
1798
1799 #: nntp.c:320
1800 #, c-format
1801 msgid "Loading list from cache... %d"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: nntp.c:2238
1805 #, c-format
1806 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
1807 msgstr ""
1808
1809 # ivb (2001/12/08)
1810 # ivb  ABREUJAT!
1811 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
1812 #: lib-mx/mx.c:94
1813 #, c-format
1814 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
1815 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
1816
1817 #: nntp.c:1058
1818 msgid "Logging in..."
1819 msgstr "S'està entrant..."
1820
1821 #: nntp.c:1076 nntp.c:1146
1822 msgid "Login failed."
1823 msgstr "L'entrada ha fallat."
1824
1825 #: crypt.cpkg:3249 crypt.cpkg:3343
1826 #, c-format
1827 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1828 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
1829
1830 #: lib-sys/mutt_socket.c:341
1831 #, c-format
1832 msgid "Looking up %s..."
1833 msgstr "S'està cercant «%s»..."
1834
1835 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
1836 #, fuzzy, c-format
1837 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
1838 msgstr "Empremta digital: %s"
1839
1840 #: attach.c:395
1841 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
1842 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
1843
1844 #: keymap.c:407
1845 msgid "Macro loop detected."
1846 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
1847
1848 #: main.c:216
1849 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: lib-ui/curs_main.c:358 lib-ui/query.c:36
1853 msgid "Mail"
1854 msgstr "Nou correu"
1855
1856 #: send.c:1465 send.c:1563
1857 msgid "Mail not sent."
1858 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
1859
1860 #: send.c:1747 send.c:1749
1861 msgid "Mail sent."
1862 msgstr "S'ha enviat el missatge."
1863
1864 #: lib-mx/mx.c:970
1865 msgid "Mailbox checkpointed."
1866 msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
1867
1868 #: imap/command.c:235
1869 msgid "Mailbox closed"
1870 msgstr "S'ha tancat la bústia."
1871
1872 #: imap/browse.c:261
1873 msgid "Mailbox created."
1874 msgstr "S'ha creat la bústia."
1875
1876 #: browser.c:1061
1877 msgid "Mailbox deleted."
1878 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
1879
1880 #: main.c:683
1881 msgid "Mailbox is empty."
1882 msgstr "La bústia és buida."
1883
1884 # ivb (2001/12/08)
1885 # ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
1886 #: lib-mx/mx.c:916
1887 #, c-format
1888 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
1889 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
1890
1891 #: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:40 pager.c:58 recvattach.c:881
1892 msgid "Mailbox is read-only."
1893 msgstr "La bústia és de només lectura."
1894
1895 #: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
1896 msgid "Mailbox is unchanged."
1897 msgstr "No s'ha modificat la bústia."
1898
1899 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
1900 msgid "Mailbox must have a name."
1901 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
1902
1903 #: browser.c:1068
1904 msgid "Mailbox not deleted."
1905 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
1906
1907 #: imap/browse.c:306
1908 #, fuzzy
1909 msgid "Mailbox renamed."
1910 msgstr "S'ha creat la bústia."
1911
1912 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
1913 msgid "Mailbox was corrupted!"
1914 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
1915
1916 #: lib-ui/curs_main.c:479
1917 msgid "Mailbox was externally modified."
1918 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
1919
1920 #: lib-ui/curs_main.c:469
1921 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1922 msgstr ""
1923 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
1924
1925 # ivb (2001/12/07)
1926 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
1927 #: browser.c:671
1928 #, c-format
1929 msgid "Mailboxes [%d]"
1930 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
1931
1932 #: attach.c:218
1933 #, c-format
1934 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
1935 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
1936
1937 #: attach.c:100
1938 #, c-format
1939 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
1940 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
1941
1942 #: lib-ui/query.c:38
1943 msgid "Make Alias"
1944 msgstr "Crea àlies"
1945
1946 #: nntp.c:2090
1947 msgid "Mark all articles read?"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
1951 #, c-format
1952 msgid "Marking %d messages deleted..."
1953 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
1954
1955 #: lib-ui/curs_main.c:2058
1956 msgid "Marking as read"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: browser.c:36 browser.c:48
1960 msgid "Mask"
1961 msgstr "Màscara"
1962
1963 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
1964 msgid "Message bounced."
1965 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
1966
1967 #: send.c:505
1968 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: commands.c:392
1972 msgid "Message could not be printed"
1973 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
1974
1975 #: editmsg.c:102
1976 msgid "Message file is empty!"
1977 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
1978
1979 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
1980 msgid "Message not bounced."
1981 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
1982
1983 #: editmsg.c:108
1984 msgid "Message not modified!"
1985 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
1986
1987 #: lib-ui/curs_main.c:753
1988 #, fuzzy
1989 msgid "Message not visible in limited view."
1990 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
1991
1992 #: send.c:1495
1993 msgid "Message postponed."
1994 msgstr "S'ha posposat el missatge."
1995
1996 #: commands.c:390
1997 msgid "Message printed"
1998 msgstr "S'ha imprés el missatge."
1999
2000 #: compose.c:1208
2001 msgid "Message written."
2002 msgstr "S'ha escrit el missatge."
2003
2004 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
2005 msgid "Messages bounced."
2006 msgstr "S'han redirigit els missatges."
2007
2008 #: commands.c:393
2009 msgid "Messages could not be printed"
2010 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
2011
2012 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
2013 msgid "Messages not bounced."
2014 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
2015
2016 #: commands.c:390
2017 msgid "Messages printed"
2018 msgstr "S'han imprés els missatges."
2019
2020 #: lib-ui/color.c:474
2021 msgid "Missing arguments."
2022 msgstr "Manquen arguments."
2023
2024 #: remailer.c:572
2025 #, c-format
2026 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
2027 msgstr "Les cadenes de Mixmaster estan limitades a %d elements."
2028
2029 #: remailer.c:649
2030 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
2031 msgstr "No es poden usar les capçaleres «Cc» i «Bcc» amb Mixmaster."
2032
2033 #: lib-mx/mx.c:672
2034 #, c-format
2035 msgid "Move read messages to %s?"
2036 msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
2037
2038 #: lib-mx/mx.c:704
2039 #, c-format
2040 msgid "Moving read messages to %s..."
2041 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
2042
2043 #: crypt.cpkg:2666
2044 msgid "Name ......: "
2045 msgstr ""
2046
2047 #: lib-ui/query.c:37
2048 msgid "New Query"
2049 msgstr "Nova consulta"
2050
2051 #: browser.c:1269
2052 msgid "New file name: "
2053 msgstr "Nom del nou fitxer: "
2054
2055 #: compose.c:1046
2056 msgid "New file: "
2057 msgstr "Nou fitxer: "
2058
2059 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
2060 #: buffy.cpkg:330
2061 msgid "New mail in "
2062 msgstr "Hi ha correu nou en "
2063
2064 #: lib-ui/curs_main.c:473
2065 msgid "New mail in this mailbox."
2066 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
2067
2068 #: nntp.c:1817
2069 #, c-format
2070 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: browser.c:665
2074 #, c-format
2075 msgid "Newsgroups on server [%s]"
2076 msgstr ""
2077
2078 # ivb (2001/12/08)
2079 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
2080 #: pager.c:1311 pager.c:1320
2081 msgid "Next"
2082 msgstr "Segnt"
2083
2084 # ivb (2001/12/08)
2085 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
2086 #: pager.c:1304
2087 msgid "NextPg"
2088 msgstr "AvPàg"
2089
2090 #: lib-ui/curs_main.c:776
2091 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: lib-ui/curs_main.c:1361
2095 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: send.c:1559
2099 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
2100 msgstr ""
2101
2102 #: send.c:1556
2103 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
2107 msgid "No authenticators available"
2108 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
2109
2110 #: sendlib.c:347
2111 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
2112 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
2113
2114 #: lib-ui/menu.c:348 lib-ui/menu.c:369 lib-ui/menu.c:427 lib-ui/menu.c:462
2115 #: lib-ui/menu.c:476 lib-ui/menu.c:485 lib-ui/menu.c:494 lib-ui/menu.c:504
2116 #: lib-ui/menu.c:516 lib-ui/menu.c:528 lib-ui/menu.c:905
2117 msgid "No entries."
2118 msgstr "No hi ha cap entrada."
2119
2120 #: browser.c:826 browser.c:1184 browser.c:1281
2121 msgid "No files match the file mask"
2122 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
2123
2124 #: main.c:648
2125 msgid "No incoming mailboxes defined."
2126 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
2127
2128 #: lib-ui/curs_main.c:900
2129 msgid "No limit pattern is in effect."
2130 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
2131
2132 #: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:593
2133 #: lib-ui/curs_main.c:621
2134 msgid "No mailbox is open."
2135 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
2136
2137 #: main.c:630
2138 msgid "No mailbox with new mail."
2139 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2140
2141 # ivb (2001/12/08)
2142 # ivb  ABREUJAT!
2143 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
2144 #: attach.c:163
2145 #, c-format
2146 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
2147 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
2148
2149 #: attach.c:234
2150 #, c-format
2151 msgid "No mailcap edit entry for %s"
2152 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
2153
2154 #: recvcmd.c:753 send.c:774
2155 msgid "No mailing lists found!"
2156 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
2157
2158 #: attach.c:383
2159 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
2160 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
2161
2162 #: compose.c:781
2163 msgid "No messages in that folder."
2164 msgstr "La carpeta no conté missatges."
2165
2166 #: pattern.c:1204
2167 msgid "No messages matched criteria."
2168 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
2169
2170 #: pager.c:1955
2171 msgid "No more quoted text."
2172 msgstr "No hi ha més text citat."
2173
2174 #: lib-ui/curs_main.c:1704
2175 msgid "No more threads."
2176 msgstr "No hi ha més fils."
2177
2178 #: pager.c:1972
2179 msgid "No more unquoted text after quoted text."
2180 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
2181
2182 #: pop.c:1273
2183 msgid "No new mail in POP mailbox."
2184 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
2185
2186 # ivb (2001/12/08)
2187 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
2188 #: lib-ui/curs_main.c:1582
2189 msgid "No new messages"
2190 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
2191
2192 #: send.c:1544
2193 #, fuzzy
2194 msgid "No newsgroup specified."
2195 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
2196
2197 #: browser.c:1396
2198 #, fuzzy
2199 msgid "No newsgroups match the mask"
2200 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
2201
2202 #: nntp.c:357
2203 msgid "No newsserver defined!"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: lib-ui/sidebar.c:423
2207 #, fuzzy
2208 msgid "No next mailboxes with new mail."
2209 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2210
2211 #: postpone.c:228 postpone.c:237
2212 msgid "No postponed messages."
2213 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
2214
2215 #: lib-ui/sidebar.c:440
2216 #, fuzzy
2217 msgid "No previous mailbox with new mail."
2218 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
2219
2220 #: commands.c:378
2221 msgid "No printing command has been defined."
2222 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
2223
2224 #: send.c:1506
2225 msgid "No recipients are specified!"
2226 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
2227
2228 #: main.c:539
2229 msgid "No recipients specified.\n"
2230 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
2231
2232 #: send.c:1511
2233 msgid "No recipients were specified."
2234 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
2235
2236 #: lib-ui/menu.c:615 pattern.c:1263
2237 msgid "No search pattern."
2238 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
2239
2240 #: send.c:1532 send.c:1538
2241 msgid "No subject specified."
2242 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
2243
2244 #: send.c:1529
2245 msgid "No subject, abort sending?"
2246 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
2247
2248 #: send.c:316
2249 msgid "No subject, abort?"
2250 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
2251
2252 #: send.c:318
2253 msgid "No subject, aborting."
2254 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
2255
2256 #: imap/browse.c:193
2257 msgid "No such folder"
2258 msgstr "La carpeta no existeix."
2259
2260 #: lib-ui/menu.c:760
2261 msgid "No tagged entries."
2262 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
2263
2264 #: send.c:743
2265 msgid "No tagged messages are visible!"
2266 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
2267
2268 #: lib-ui/curs_main.c:599
2269 msgid "No tagged messages."
2270 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
2271
2272 #: lib-ui/curs_main.c:1378
2273 msgid "No thread linked"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: lib-ui/curs_main.c:1402 lib-ui/curs_main.c:1443
2277 msgid "No undeleted messages."
2278 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
2279
2280 # ivb (2001/12/08)
2281 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
2282 #: lib-ui/curs_main.c:1583
2283 msgid "No unread messages"
2284 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
2285
2286 #: lib-ui/curs_main.c:43
2287 msgid "No visible messages."
2288 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
2289
2290 #: init.c:1020 init.c:1076 pager.c:51
2291 #, c-format
2292 msgid "Not available in this menu."
2293 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
2294
2295 #: lib-ui/menu.c:645 pager.c:1787 pager.c:1801 pager.c:1901 pattern.c:1329
2296 msgid "Not found."
2297 msgstr "No s'ha trobat."
2298
2299 #: lib-ui/curs_main.c:634 lib-ui/menu.c:773
2300 msgid "Nothing to do."
2301 msgstr "No hi ha res a fer."
2302
2303 #: remailer.c:435
2304 msgid "OK"
2305 msgstr "Accepta"
2306
2307 #: recvattach.c:1008 recvattach.c:1021
2308 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
2309 msgstr ""
2310 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
2311
2312 #: lib-ui/curs_main.c:1148
2313 msgid "Open mailbox"
2314 msgstr "Obri la bústia"
2315
2316 #: lib-ui/curs_main.c:1146
2317 msgid "Open mailbox in read-only mode"
2318 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
2319
2320 #: compose.c:726
2321 msgid "Open mailbox to attach message from"
2322 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
2323
2324 #: lib-ui/curs_main.c:1160
2325 msgid "Open newsgroup"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: lib-ui/curs_main.c:1158
2329 #, fuzzy
2330 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
2331 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
2332
2333 #: compose.c:734
2334 #, fuzzy
2335 msgid "Open newsgroup to attach message from"
2336 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
2337
2338 #: sendlib.c:1895
2339 msgid "Output of the delivery process"
2340 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
2341
2342 #: crypt.cpkg:3543
2343 #, fuzzy
2344 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
2345 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
2346
2347 #: compose.c:1228
2348 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
2349 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
2350
2351 #: crypt.cpkg:3116
2352 #, fuzzy
2353 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
2354 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
2355
2356 #: crypt.cpkg:3118
2357 #, fuzzy
2358 msgid "PGP keys matching"
2359 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
2360
2361 #: commands.c:153
2362 msgid "PGP signature could NOT be verified."
2363 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
2364
2365 #: commands.c:148
2366 msgid "PGP signature successfully verified."
2367 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
2368
2369 #: pop.c:1216
2370 msgid "POP host is not defined."
2371 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
2372
2373 #: thread.c:987
2374 msgid "Parent message is not available."
2375 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
2376
2377 #: thread.c:980
2378 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
2379 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
2380
2381 #: account.c:184
2382 #, c-format
2383 msgid "Password for %s@%s: "
2384 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
2385
2386 #: alias.cpkg:369
2387 msgid "Personal name: "
2388 msgstr "Nom personal: "
2389
2390 #: recvattach.c:33
2391 msgid "Pipe"
2392 msgstr "Redirigeix"
2393
2394 #: commands.c:364
2395 msgid "Pipe to command: "
2396 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
2397
2398 #: recvattach.c:568
2399 msgid "Pipe to: "
2400 msgstr "Redirigeix a: "
2401
2402 #: remailer.c:671
2403 msgid ""
2404 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
2405 msgstr ""
2406 "Per favor, establiu un valor adequat per «hostname» quan useu Mixmaster!"
2407
2408 #: lib-ui/curs_main.c:371 pager.c:1317
2409 msgid "Post"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: lib-ui/curs_main.c:2120 pager.c:2227 pager.c:2241 pager.c:2269
2413 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: compose.c:1154
2417 msgid "Postpone this message?"
2418 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
2419
2420 #: postpone.c:150
2421 msgid "Postponed Messages"
2422 msgstr "Missatges posposats"
2423
2424 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
2425 msgid "Preconnect command failed."
2426 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
2427
2428 #: send.c:831
2429 msgid "Preparing forwarded message..."
2430 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
2431
2432 #: lib-ui/curs_lib.c:369
2433 msgid "Press any key to continue..."
2434 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
2435
2436 # ivb (2001/12/08)
2437 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
2438 #: pager.c:1303
2439 msgid "PrevPg"
2440 msgstr "RePàg"
2441
2442 #: recvattach.c:34
2443 msgid "Print"
2444 msgstr "Imprimeix"
2445
2446 #: recvattach.c:664
2447 msgid "Print attachment?"
2448 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
2449
2450 #: commands.c:383
2451 msgid "Print message?"
2452 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
2453
2454 #: recvattach.c:664
2455 msgid "Print tagged attachment(s)?"
2456 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
2457
2458 #: commands.c:383
2459 msgid "Print tagged messages?"
2460 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
2461
2462 # ivb (2001/12/08)
2463 # ivb  Ací «%d» sempre és 1.
2464 #: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
2465 #, c-format
2466 msgid "Purge %d deleted message?"
2467 msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
2468
2469 #: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
2470 #, c-format
2471 msgid "Purge %d deleted messages?"
2472 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
2473
2474 #: lib-ui/query.c:256
2475 #, c-format
2476 msgid "Query"
2477 msgstr "Consulta"
2478
2479 #: lib-ui/query.c:275 lib-ui/query.c:297
2480 #, c-format
2481 msgid "Query '%s'"
2482 msgstr "Consulta de «%s»"
2483
2484 #: lib-ui/query.c:204 lib-ui/query.c:230
2485 msgid "Query command not defined."
2486 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
2487
2488 #: lib-ui/query.c:269 lib-ui/query.c:290
2489 msgid "Query: "
2490 msgstr "Consulta: "
2491
2492 #: lib-ui/curs_main.c:354 lib-ui/curs_main.c:367
2493 msgid "Quit"
2494 msgstr "Ix"
2495
2496 #: lib-ui/curs_main.c:968
2497 #, fuzzy
2498 msgid "Quit Madmutt?"
2499 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
2500
2501 #: nntp.c:2083
2502 #, fuzzy
2503 msgid "Quitting newsgroup..."
2504 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
2505
2506 #: lib-mx/mx.c:494
2507 #, c-format
2508 msgid "Reading %s..."
2509 msgstr "S'està llegint «%s»..."
2510
2511 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
2512 #, c-format
2513 msgid "Reading %s... %d"
2514 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
2515
2516 #: lib-mx/mbox.c:123
2517 #, c-format
2518 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2519 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
2520
2521 #: pop.c:1284
2522 #, c-format
2523 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
2524 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
2525
2526 #: browser.c:1048
2527 #, c-format
2528 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
2529 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
2530
2531 #: send.c:1110
2532 msgid "Recall postponed message?"
2533 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
2534
2535 #: compose.c:870
2536 msgid "Recoding only affects text attachments."
2537 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
2538
2539 #: imap/browse.c:300
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "Rename failed: %s"
2542 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
2543
2544 #: browser.c:1020
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
2547 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
2548
2549 #: imap/browse.c:288
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "Rename mailbox %s to: "
2552 msgstr "Crea la bústia: "
2553
2554 #: compose.c:1016
2555 msgid "Rename to: "
2556 msgstr "Reanomena a: "
2557
2558 #: lib-mx/mbox.c:674
2559 msgid "Reopening mailbox..."
2560 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
2561
2562 # ivb (2001/12/08)
2563 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
2564 #: lib-ui/curs_main.c:359 pager.c:1310
2565 msgid "Reply"
2566 msgstr "Respon"
2567
2568 #: lib-ui/curs_main.c:2114 pager.c:2264 recvattach.c:1091
2569 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
2570 msgstr ""
2571
2572 # ivb (2001/12/07)
2573 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
2574 #: send.c:542
2575 #, c-format
2576 msgid "Reply to %s%s?"
2577 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
2578
2579 #: commands.c:403
2580 msgid ""
2581 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
2582 "(p)am?: "
2583 msgstr ""
2584 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2585 "m?: "
2586
2587 #: lib-ui/menu.c:607 pattern.c:1232
2588 msgid "Reverse search for: "
2589 msgstr "Cerca cap enrere: "
2590
2591 #: pager.c:1814
2592 msgid "Reverse search: "
2593 msgstr "Cerca cap enrere: "
2594
2595 #: browser.c:1202
2596 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2597 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2598
2599 #: crypt.cpkg:3541
2600 #, fuzzy
2601 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
2602 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
2603
2604 #: compose.c:1214
2605 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
2606 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
2607
2608 #: commands.c:137
2609 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
2610 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
2611
2612 #: crypt.cpkg:3120
2613 #, fuzzy
2614 msgid "S/MIME keys matching"
2615 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
2616
2617 #: lib-mime/crypt.c:180
2618 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
2619 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
2620
2621 #: commands.c:143
2622 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
2623 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
2624
2625 #: commands.c:135
2626 msgid "S/MIME signature successfully verified."
2627 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
2628
2629 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
2630 msgid "SASL authentication failed."
2631 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2632
2633 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
2636 msgstr "Empremta digital: %s"
2637
2638 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
2641 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
2642
2643 #: lib-ui/curs_main.c:357 lib-ui/curs_main.c:370 recvattach.c:32
2644 msgid "Save"
2645 msgstr "Desa"
2646
2647 #: compose.c:968
2648 msgid "Save a copy of this message?"
2649 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
2650
2651 #: recvattach.c:356
2652 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
2653 msgstr ""
2654
2655 #: alias.cpkg:386 recvattach.c:370 recvattach.c:397 recvattach.c:409
2656 #: recvattach.c:434
2657 msgid "Save to file: "
2658 msgstr "Guarda en el fitxer: "
2659
2660 #: commands.c:600
2661 #, c-format
2662 msgid "Save%s to mailbox"
2663 msgstr "Desa%s en la bústia"
2664
2665 #: imap/imap.c:910
2666 #, c-format
2667 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2668 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
2669
2670 #: recvattach.c:401
2671 msgid "Saving..."
2672 msgstr "S'està desant..."
2673
2674 #: lib-ui/query.c:39
2675 msgid "Search"
2676 msgstr "Cerca"
2677
2678 #: lib-ui/menu.c:606 pattern.c:1231
2679 msgid "Search for: "
2680 msgstr "Cerca: "
2681
2682 #: pattern.c:1287
2683 msgid "Search hit bottom without finding match"
2684 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
2685
2686 #: pattern.c:1298
2687 msgid "Search hit top without finding match"
2688 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
2689
2690 #: pattern.c:1320
2691 msgid "Search interrupted."
2692 msgstr "S'ha interromput la recerca."
2693
2694 #: lib-ui/menu.c:865
2695 msgid "Search is not implemented for this menu."
2696 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
2697
2698 #: lib-ui/curs_main.c:1537 pattern.c:1295
2699 msgid "Search wrapped to bottom."
2700 msgstr "La recerca ha tornat al final."
2701
2702 #: lib-ui/curs_main.c:1529 pattern.c:1284
2703 msgid "Search wrapped to top."
2704 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
2705
2706 #: pager.c:1815
2707 msgid "Search: "
2708 msgstr "Cerca: "
2709
2710 #: alias.cpkg:151
2711 msgid "Select"
2712 msgstr "Selecciona"
2713
2714 #: crypt.cpkg:3096
2715 msgid "Select  "
2716 msgstr "Selecciona  "
2717
2718 #: remailer.c:488
2719 msgid "Select a remailer chain."
2720 msgstr "Seleccioneu una cadena de redistribuïdors."
2721
2722 #: imap/imap.c:520 nntp.c:1799
2723 #, c-format
2724 msgid "Selecting %s..."
2725 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
2726
2727 #: compose.c:90 compose.c:103
2728 msgid "Send"
2729 msgstr "Envia"
2730
2731 #: send.c:1744
2732 msgid "Sending in background."
2733 msgstr "S'està enviant en segon pla."
2734
2735 #: send.c:1617
2736 msgid "Sending message..."
2737 msgstr "S'està enviant el missatge..."
2738
2739 #: crypt.cpkg:2761
2740 #, c-format
2741 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: nntp.c:2337
2745 #, c-format
2746 msgid "Server %s does not support this operation!"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: nntp.c:1089 pop.c:744 pop.c:1344
2750 msgid "Server closed connection!"
2751 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
2752
2753 # ivb (2001/12/08)
2754 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
2755 #: flags.c:335
2756 msgid "Set flag"
2757 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
2758
2759 #: commands.c:463
2760 msgid "Shell command: "
2761 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
2762
2763 #: compose.c:136
2764 msgid "Sign"
2765 msgstr "Signa"
2766
2767 #: crypt.cpkg:3558
2768 msgid "Sign as: "
2769 msgstr "Signa com a: "
2770
2771 #: compose.c:132
2772 msgid "Sign, Encrypt"
2773 msgstr "Signa i xifra"
2774
2775 #: commands.c:406
2776 msgid ""
2777 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
2778 "am?: "
2779 msgstr ""
2780 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
2781 "m?: "
2782
2783 #: browser.c:1205
2784 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
2785 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
2786
2787 #: sort.c:269
2788 msgid "Sorting mailbox..."
2789 msgstr "S'està ordenant la bústia."
2790
2791 #: crypt.cpkg:2783
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "Subkey ....: 0x%s"
2794 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
2795
2796 #: browser.c:45
2797 msgid "Subscribe"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: browser.c:1377
2801 #, c-format
2802 msgid "Subscribe pattern: "
2803 msgstr ""
2804
2805 #: browser.c:676
2806 #, c-format
2807 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
2808 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
2809
2810 #: browser.c:663
2811 msgid "Subscribed newsgroups"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: imap/imap.c:1358
2815 #, c-format
2816 msgid "Subscribing to %s..."
2817 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
2818
2819 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
2820 #, fuzzy
2821 msgid "TLS/SSL Certificate check"
2822 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
2823
2824 #: lib-ui/curs_main.c:1044
2825 msgid "Tag messages matching: "
2826 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
2827
2828 #: compose.c:792
2829 msgid "Tag the messages you want to attach!"
2830 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
2831
2832 #: lib-ui/menu.c:908
2833 msgid "Tagging is not supported."
2834 msgstr "No es pot marcar."
2835
2836 #: lib-ui/curs_main.c:860
2837 msgid "That message is not visible."
2838 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
2839
2840 #: crypt.cpkg:940
2841 #, fuzzy
2842 msgid "The CRL is not available\n"
2843 msgstr "SSL no es troba disponible."
2844
2845 #: compose.c:877
2846 msgid "The current attachment will be converted."
2847 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
2848
2849 #: compose.c:875
2850 msgid "The current attachment won't be converted."
2851 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
2852
2853 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
2854 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2855 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
2856
2857 #: remailer.c:593
2858 msgid "The remailer chain is already empty."
2859 msgstr "La cadena de redistribuïdors ja és buida."
2860
2861 #: compose.c:41
2862 msgid "There are no attachments."
2863 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
2864
2865 #: lib-ui/curs_main.c:39 lib-ui/curs_main.c:2108
2866 msgid "There are no messages."
2867 msgstr "No hi ha cap missatge."
2868
2869 #: recvattach.c:918
2870 msgid "There are no subparts to show!"
2871 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
2872
2873 #: imap/imap.c:285
2874 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2875 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
2876
2877 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
2878 msgid "This certificate belongs to:"
2879 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
2880
2881 # ivb (2001/12/08)
2882 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
2883 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
2884 #, c-format
2885 msgid "This certificate is valid"
2886 msgstr "Aquest certificat té validesa"
2887
2888 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
2889 msgid "This certificate was issued by:"
2890 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
2891
2892 #: crypt.cpkg:3150
2893 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
2894 msgstr ""
2895 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
2896
2897 #: lib-ui/curs_main.c:1340
2898 msgid "Thread broken"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: lib-ui/curs_main.c:1778
2902 msgid "Thread contains unread messages."
2903 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
2904
2905 #: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1328 lib-ui/curs_main.c:1358
2906 #: lib-ui/curs_main.c:1762 lib-ui/curs_main.c:1792 thread.c:923 thread.c:970
2907 #: thread.c:1025
2908 msgid "Threading is not enabled."
2909 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
2910
2911 #: lib-ui/curs_main.c:1375
2912 msgid "Threads linked"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: lib-mx/mx.c:183
2916 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
2917 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
2918
2919 #: lib-mx/mx.c:217
2920 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
2921 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
2922
2923 #: lib-ui/curs_main.c:957
2924 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
2925 msgstr ""
2926
2927 #: lib-ui/curs_main.c:1633 pager.c:2393
2928 msgid "Toggling"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: pager.c:1720 pager.c:1740 pager.c:1747 pager.c:1754
2932 msgid "Top of message is shown."
2933 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
2934
2935 #: crypt.cpkg:3886
2936 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
2937 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
2938
2939 #: crypt.cpkg:3897
2940 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
2941 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
2942
2943 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
2946 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
2947
2948 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
2949 #, c-format
2950 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: pop.c:361
2954 #, fuzzy
2955 msgid "USER authentication failed."
2956 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
2957
2958 #: compose.c:703
2959 #, c-format
2960 msgid "Unable to attach %s!"
2961 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
2962
2963 #: compose.c:820
2964 msgid "Unable to attach!"
2965 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
2966
2967 #: imap/message.c:74
2968 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2969 msgstr ""
2970 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
2971
2972 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
2973 msgid "Unable to get certificate from peer"
2974 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
2975
2976 #: pop.c:598
2977 msgid "Unable to leave messages on server."
2978 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
2979
2980 #: nntp.c:554
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "Unable to lock %s"
2983 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
2984
2985 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
2986 #: lib-mx/mbox.c:407
2987 msgid "Unable to lock mailbox!"
2988 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
2989
2990 #: nntp.c:549
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "Unable to open %s for reading"
2993 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2994
2995 #: nntp.c:567
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "Unable to open %s for writing"
2998 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
2999
3000 #: handler.c:1387
3001 msgid "Unable to open temporary file!"
3002 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
3003
3004 #: alias.cpkg:150 lib-ui/curs_main.c:356 lib-ui/curs_main.c:369 postpone.c:33
3005 msgid "Undel"
3006 msgstr "Recupera"
3007
3008 #: lib-ui/curs_main.c:1056
3009 msgid "Undelete messages matching: "
3010 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
3011
3012 #: lib-ui/curs_main.c:1054 lib-ui/curs_main.c:2183 lib-ui/curs_main.c:2210
3013 #: pager.c:2412 pager.c:2428
3014 #, fuzzy
3015 msgid "Undeletion"
3016 msgstr "Recupera"
3017
3018 #: compose.c:1064
3019 #, c-format
3020 msgid "Unknown Content-Type %s"
3021 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
3022
3023 #: browser.c:46
3024 #, fuzzy
3025 msgid "Unsubscribe"
3026 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
3027
3028 #: browser.c:1379
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "Unsubscribe pattern: "
3031 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
3032
3033 #: imap/imap.c:1360
3034 #, c-format
3035 msgid "Unsubscribing to %s..."
3036 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
3037
3038 #: lib-ui/curs_main.c:1065
3039 msgid "Untag messages matching: "
3040 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
3041
3042 #: imap/message.c:546
3043 #, fuzzy
3044 msgid "Uploading message..."
3045 msgstr "S'està penjant el missatge..."
3046
3047 # ivb (2001/12/08)
3048 # ivb  Pot anar darrere de la següent.
3049 #: lib-mx/mx.c:914
3050 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3051 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
3052
3053 #: crypt.cpkg:3446
3054 #, c-format
3055 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3056 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
3057
3058 #: account.c:133
3059 #, c-format
3060 msgid "Username at %s: "
3061 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
3062
3063 #: crypt.cpkg:2688 crypt.cpkg:2811
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "Valid From : %s\n"
3066 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
3067
3068 #: crypt.cpkg:2700 crypt.cpkg:2823
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "Valid To ..: %s\n"
3071 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
3072
3073 #: lib-ui/sidebar.c:339
3074 msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
3075 msgstr ""
3076
3077 #: commands.c:89
3078 msgid "Verify PGP signature?"
3079 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
3080
3081 #: pop.c:786
3082 msgid "Verifying message indexes..."
3083 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
3084
3085 # ivb (2001/12/08)
3086 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
3087 #: pager.c:1308
3088 msgid "View Attachm."
3089 msgstr "VeuAdjnt"
3090
3091 # ivb (2001/12/08)
3092 # ivb  ABREUJAT!
3093 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
3094 #: recvattach.c:495
3095 #, c-format
3096 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3097 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
3098
3099 #: crypt.cpkg:1058
3100 msgid ""
3101 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
3102 "above\n"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
3106 #, fuzzy
3107 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
3108 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3109
3110 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
3111 #, fuzzy
3112 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
3113 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3114
3115 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
3116 #, fuzzy
3117 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
3118 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3119
3120 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
3121 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
3125 #, fuzzy
3126 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
3127 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
3128
3129 #: crypt.cpkg:1054
3130 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: crypt.cpkg:1048
3134 msgid ""
3135 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
3136 "as shown above\n"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: lib-mx/mx.c:190
3140 #, c-format
3141 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3142 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
3143
3144 #: lib-mx/mx.c:225
3145 #, c-format
3146 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3147 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
3148
3149 #: lib-ui/query.c:85
3150 msgid "Waiting for response..."
3151 msgstr "S'està esperant una resposta..."
3152
3153 #: compose.c:291
3154 #, c-format
3155 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
3156 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
3157
3158 #: crypt.cpkg:916
3159 #, fuzzy
3160 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
3161 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
3162
3163 #: init.c:773
3164 #, c-format
3165 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
3166 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
3167
3168 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:829
3169 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3170 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
3171
3172 #: crypt.cpkg:902
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
3175 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
3176
3177 #: commands.c:141 commands.c:151
3178 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
3179 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
3180
3181 #: crypt.cpkg:910
3182 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
3183 msgstr ""
3184
3185 #: crypt.cpkg:930
3186 msgid "Warning: The signature expired at: "
3187 msgstr ""
3188
3189 #: init.c:1851
3190 #, c-format
3191 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: init.c:1843
3195 #, c-format
3196 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 # ivb (2001/11/20)
3200 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
3201 #: compose.c:1083
3202 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
3203 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
3204
3205 # ivb (2001/12/08)
3206 # ivb  ABREUJAT!
3207 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
3208 #: lib-mx/mbox.c:576
3209 #, c-format
3210 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3211 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
3212
3213 #: attach.c:731
3214 msgid "Write fault!"
3215 msgstr "Error d'escriptura!"
3216
3217 #: compose.c:1197
3218 msgid "Write message to mailbox"
3219 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
3220
3221 #: lib-mx/mx.c:555
3222 #, c-format
3223 msgid "Writing %s..."
3224 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
3225
3226 #: compose.c:1199
3227 #, c-format
3228 msgid "Writing message to %s ..."
3229 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
3230
3231 #: lib-mx/mbox.c:473
3232 #, c-format
3233 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3234 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
3235
3236 #: nntp.c:1703
3237 #, fuzzy, c-format
3238 msgid "XOVER command failed: %s"
3239 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
3240
3241 #: alias.cpkg:326
3242 msgid "You already have an alias defined with that name!"
3243 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
3244
3245 #: remailer.c:603
3246 msgid "You already have the first chain element selected."
3247 msgstr "Vos trobeu en el primer element de la cadena."
3248
3249 #: remailer.c:613
3250 msgid "You already have the last chain element selected."
3251 msgstr "Vos trobeu en l'últim element de la cadena."
3252
3253 #: lib-ui/menu.c:548
3254 msgid "You are on the first entry."
3255 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
3256
3257 #: lib-ui/sidebar.c:432 lib-ui/sidebar.c:449
3258 #, fuzzy
3259 msgid "You are on the first mailbox."
3260 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
3261
3262 #: lib-ui/curs_main.c:1436 lib-ui/curs_main.c:1459
3263 msgid "You are on the first message."
3264 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
3265
3266 #: lib-ui/menu.c:420
3267 msgid "You are on the first page."
3268 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
3269
3270 #: lib-ui/curs_main.c:1707
3271 msgid "You are on the first thread."
3272 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
3273
3274 #: lib-ui/menu.c:538
3275 msgid "You are on the last entry."
3276 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
3277
3278 #: lib-ui/sidebar.c:415 lib-ui/sidebar.c:458
3279 #, fuzzy
3280 msgid "You are on the last mailbox."
3281 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3282
3283 #: lib-ui/curs_main.c:1395 lib-ui/curs_main.c:1418
3284 msgid "You are on the last message."
3285 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
3286
3287 #: lib-ui/menu.c:421
3288 msgid "You are on the last page."
3289 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
3290
3291 #: lib-ui/menu.c:366
3292 msgid "You cannot scroll down farther."
3293 msgstr "No podeu baixar més."
3294
3295 #: lib-ui/menu.c:383
3296 msgid "You cannot scroll up farther."
3297 msgstr "No podeu pujar més."
3298
3299 #: alias.cpkg:680
3300 msgid "You have no aliases!"
3301 msgstr "No teniu cap àlies!"
3302
3303 #: compose.c:313
3304 msgid "You may not delete the only attachment."
3305 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
3306
3307 #: recvcmd.c:37
3308 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3309 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
3310
3311 #: alias.cpkg:377
3312 #, c-format
3313 msgid "[%s = %s] Accept?"
3314 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
3315
3316 #: handler.c:1443
3317 #, c-format
3318 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
3319 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
3320
3321 #: handler.c:1000
3322 #, c-format
3323 msgid "[-- Attachment #%d"
3324 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
3325
3326 #: handler.c:1117 handler.c:1133
3327 #, c-format
3328 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
3329 msgstr ""
3330 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
3331 "[-- «%s» --]\n"
3332
3333 #: handler.c:1074
3334 #, c-format
3335 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
3336 msgstr ""
3337 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
3338 "[-- «%s» --]\n"
3339
3340 #: crypt.cpkg:1862
3341 msgid ""
3342 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3343 "\n"
3344 msgstr ""
3345 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
3346 "\n"
3347
3348 #: crypt.cpkg:1864
3349 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3350 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3351
3352 #: crypt.cpkg:1866
3353 msgid ""
3354 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3355 "\n"
3356 msgstr ""
3357 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3358 "\n"
3359
3360 #: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1385 crypt.cpkg:1824
3361 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: handler.c:1102
3365 #, c-format
3366 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
3367 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
3368
3369 #: crypt.cpkg:1889
3370 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3371 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
3372
3373 #: crypt.cpkg:1891
3374 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3375 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
3376
3377 #: crypt.cpkg:1893
3378 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3379 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
3380
3381 #: crypt.cpkg:1981
3382 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3383 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3384
3385 #: crypt.cpkg:1980
3386 #, fuzzy
3387 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
3388 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
3389
3390 #: crypt.cpkg:2045
3391 #, fuzzy
3392 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
3393 msgstr ""
3394 "\n"
3395 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
3396
3397 #: crypt.cpkg:2044
3398 #, fuzzy
3399 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
3400 msgstr ""
3401 "\n"
3402 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
3403
3404 #: crypt.cpkg:1281 crypt.cpkg:1396 crypt.cpkg:1837
3405 #, fuzzy
3406 msgid ""
3407 "[-- End signature information --]\n"
3408 "\n"
3409 msgstr ""
3410 "\n"
3411 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
3412
3413 #: handler.c:891
3414 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
3415 msgstr ""
3416 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
3417
3418 #: crypt.cpkg:3981
3419 msgid ""
3420 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
3421 "\n"
3422 msgstr ""
3423 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
3424 "\n"
3425
3426 #: crypt.cpkg:3971
3427 #, c-format
3428 msgid ""
3429 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
3430 "\n"
3431 msgstr ""
3432 "[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
3433 "[-- no és conegut! --]\n"
3434 "\n"
3435
3436 #: crypt.cpkg:1945 crypt.cpkg:2005
3437 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3438 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3439
3440 #: crypt.cpkg:1911
3441 msgid ""
3442 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3443 "\n"
3444 msgstr ""
3445 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
3446 "\n"
3447
3448 #: crypt.cpkg:1355
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid ""
3451 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
3452 "\n"
3453 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
3454
3455 #: crypt.cpkg:1934
3456 msgid ""
3457 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3458 "\n"
3459 msgstr ""
3460 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
3461 "\n"
3462
3463 #: handler.c:1168
3464 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
3465 msgstr ""
3466 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
3467 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
3468
3469 #: crypt.cpkg:1958
3470 msgid ""
3471 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3472 "\n"
3473 msgstr ""
3474 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3475 "\n"
3476
3477 #: crypt.cpkg:1957
3478 #, fuzzy
3479 msgid ""
3480 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
3481 "\n"
3482 msgstr ""
3483 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
3484 "\n"
3485
3486 #: crypt.cpkg:2017
3487 #, fuzzy
3488 msgid ""
3489 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
3490 "\n"
3491 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
3492
3493 #: crypt.cpkg:2016
3494 #, fuzzy
3495 msgid ""
3496 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
3497 "\n"
3498 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
3499
3500 #: crypt.cpkg:4028
3501 msgid ""
3502 "[-- The following data is signed --]\n"
3503 "\n"
3504 msgstr ""
3505 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
3506 "\n"
3507
3508 #: handler.c:1185
3509 #, c-format
3510 msgid "[-- This %s/%s attachment "
3511 msgstr ""
3512 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
3513 "[-- "
3514
3515 #: handler.c:1212 handler.c:1225
3516 #, c-format
3517 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
3518 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
3519
3520 #: handler.c:1011
3521 #, c-format
3522 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
3523 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
3524
3525 #: crypt.cpkg:4032
3526 msgid ""
3527 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
3528 "\n"
3529 msgstr ""
3530 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
3531 "\n"
3532
3533 #: crypt.cpkg:4018
3534 #, c-format
3535 msgid ""
3536 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
3537 "\n"
3538 msgstr ""
3539 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
3540 "\n"
3541
3542 #: handler.c:1230
3543 #, c-format
3544 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
3545 msgstr ""
3546 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
3547 "[-- no es suporta. --]\n"
3548
3549 #: handler.c:1214
3550 msgid ""
3551 "[-- and the indicated external source has --]\n"
3552 "[-- expired. --]\n"
3553 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
3554
3555 #: handler.c:1201
3556 #, c-format
3557 msgid "[-- name: %s --]\n"
3558 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
3559
3560 #: handler.c:1197
3561 #, c-format
3562 msgid "[-- on %s --]\n"
3563 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
3564
3565 #: crypt.cpkg:2594
3566 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: crypt.cpkg:2589
3570 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: crypt.cpkg:2587
3574 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: crypt.cpkg:2798
3578 msgid "[Disabled]"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: crypt.cpkg:2794
3582 #, fuzzy
3583 msgid "[Expired]"
3584 msgstr "Expirat     "
3585
3586 #: crypt.cpkg:2669 crypt.cpkg:2790
3587 #, fuzzy
3588 msgid "[Invalid]"
3589 msgstr "No vàlid    "
3590
3591 #: crypt.cpkg:2786
3592 #, fuzzy
3593 msgid "[Revoked]"
3594 msgstr "Revocat     "
3595
3596 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
3597 msgid "[invalid date]"
3598 msgstr "[la data no és vàlida]"
3599
3600 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
3601 #, c-format
3602 msgid "[unable to calculate]"
3603 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
3604
3605 #: init.c:743
3606 msgid "alias: no address"
3607 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
3608
3609 #: init.c:654
3610 #, fuzzy
3611 msgid "attachments: invalid disposition"
3612 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3613
3614 #: init.c:617
3615 #, fuzzy
3616 msgid "attachments: no disposition"
3617 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3618
3619 #: hook.c:87
3620 msgid "bad formatted command string"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: keymap.c:744
3624 msgid "bind: too many arguments"
3625 msgstr "bind: Sobren arguments."
3626
3627 #: crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2850
3628 msgid "certification"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: lib-ui/color.c:508 lib-ui/color.c:518
3632 msgid "color: too few arguments"
3633 msgstr "color: Manquen arguments."
3634
3635 #: commands.c:788
3636 msgid "converting"
3637 msgstr "no es farà conversió"
3638
3639 #: editmsg.c:59
3640 #, c-format
3641 msgid "could not create temporary folder: %s"
3642 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
3643
3644 #: editmsg.c:89
3645 #, c-format
3646 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
3647 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
3648
3649 #: editmsg.c:70
3650 #, c-format
3651 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
3652 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
3653
3654 # ivb (2004/03/20)
3655 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
3656 #: browser.c:1206
3657 msgid "dazn"
3658 msgstr "damn"
3659
3660 # ivb (2001/12/08)
3661 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3662 #: lib-ui/color.c:620
3663 msgid "default colors not supported"
3664 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
3665
3666 # ivb (2004/08/16)
3667 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
3668 #: commands.c:407
3669 msgid "dfrsotuzcp"
3670 msgstr "dortsfcmpa"
3671
3672 #: lib-mx/compress.c:422
3673 #, c-format
3674 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
3675 msgstr ""
3676
3677 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "echo Compressing %s..."
3680 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
3681
3682 #: lib-mx/compress.c:235
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "echo Decompressing %s..."
3685 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
3686
3687 #: pattern.c:777
3688 msgid "empty pattern"
3689 msgstr "El patró és buit."
3690
3691 #: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2842
3692 #, fuzzy
3693 msgid "encryption"
3694 msgstr "Xifra"
3695
3696 #: crypt.cpkg:570
3697 #, fuzzy, c-format
3698 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
3699 msgstr "Error en el patró en: %s"
3700
3701 #: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3650
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "error allocating data object: %s\n"
3704 msgstr "Error en el patró en: %s"
3705
3706 #: crypt.cpkg:328
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
3709 msgstr "Error en el patró en: %s"
3710
3711 #: crypt.cpkg:354
3712 #, c-format
3713 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: crypt.cpkg:338
3717 #, c-format
3718 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: crypt.cpkg:655
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "error encrypting data: %s\n"
3724 msgstr "Error en el patró en: %s"
3725
3726 #: crypt.cpkg:604
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
3729 msgstr "Error en el patró en: %s"
3730
3731 #: crypt.cpkg:3657
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "error importing gpg data: %s\n"
3734 msgstr "Error en el patró en: %s"
3735
3736 #: pattern.c:499
3737 msgid "error in expression"
3738 msgstr "Error en l'expressió."
3739
3740 #: pattern.c:667 pattern.c:771
3741 #, c-format
3742 msgid "error in pattern at: %s"
3743 msgstr "Error en el patró en: %s"
3744
3745 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "error reading data object: %s\n"
3748 msgstr "Error en el patró en: %s"
3749
3750 #: crypt.cpkg:443
3751 #, fuzzy, c-format
3752 msgid "error rewinding data object: %s\n"
3753 msgstr "Error en el patró en: %s"
3754
3755 #: crypt.cpkg:613
3756 #, c-format
3757 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: crypt.cpkg:739
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "error signing data: %s\n"
3763 msgstr "Error en el patró en: %s"
3764
3765 #: pattern.c:1063
3766 #, c-format
3767 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3768 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
3769
3770 # ivb (2004/08/16)
3771 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3772 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3773 #: crypt.cpkg:3544
3774 #, fuzzy
3775 msgid "esabmc"
3776 msgstr "xsgaic"
3777
3778 # ivb (2004/08/16)
3779 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
3780 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
3781 #: crypt.cpkg:3542
3782 #, fuzzy
3783 msgid "esabpc"
3784 msgstr "xsgaic"
3785
3786 #: keymap.c:829
3787 msgid "exec: no arguments"
3788 msgstr "exec: Manquen arguments."
3789
3790 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
3791 #, c-format
3792 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:116
3796 #, c-format
3797 msgid "gnutls_global_init: %s"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:290
3801 #, c-format
3802 msgid "gnutls_handshake: %s"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:286
3806 #, c-format
3807 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: crypt.cpkg:2983 crypt.cpkg:3019
3811 #, c-format
3812 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: crypt.cpkg:2956 crypt.cpkg:2992
3816 #, c-format
3817 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: handler.c:1193
3821 msgid "has been deleted --]\n"
3822 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
3823
3824 #: imap/imap.c:941
3825 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
3826 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
3827
3828 #: init.c:823
3829 msgid "invalid header field"
3830 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
3831
3832 #: crypt.cpkg:3122
3833 #, fuzzy
3834 msgid "keys matching"
3835 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
3836
3837 #: keymap.c:789
3838 msgid "macro: empty key sequence"
3839 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
3840
3841 #: keymap.c:797
3842 msgid "macro: too many arguments"
3843 msgstr "macro: Sobren arguments."
3844
3845 #: lib-mime/rfc1524.c:382
3846 #, c-format
3847 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3848 msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
3849
3850 #: lib-mx/mh.c:995
3851 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3852 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
3853
3854 #: lib-mx/mx.c:584
3855 #, fuzzy
3856 msgid "message(s) not deleted"
3857 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
3858
3859 #: pattern.c:746
3860 #, c-format
3861 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3862 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
3863
3864 #: pattern.c:732
3865 #, c-format
3866 msgid "missing parameter"
3867 msgstr "Manca un paràmetre."
3868
3869 #: lib-ui/color.c:541
3870 msgid "mono: too few arguments"
3871 msgstr "mono: Manquen arguments."
3872
3873 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
3874 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3875 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
3876
3877 #: lib-ui/curs_lib.c:156
3878 msgid "no"
3879 msgstr "no"
3880
3881 #: lib-ui/status.c:86
3882 #, fuzzy
3883 msgid "no mailbox"
3884 msgstr "(cap bústia)"
3885
3886 #: commands.c:788
3887 msgid "not converting"
3888 msgstr "es farà conversió"
3889
3890 #: keymap.c:668
3891 msgid "null key sequence"
3892 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
3893
3894 # ivb (2001/11/27)
3895 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
3896 #: muttlib.c:260
3897 msgid "oac"
3898 msgstr "sac"
3899
3900 #: init.c:1065
3901 #, c-format
3902 msgid "prefix is illegal with reset"
3903 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
3904
3905 #: keymap.c:626
3906 msgid "push: too many arguments"
3907 msgstr "push: Sobren arguments."
3908
3909 # ivb (2001/11/27)
3910 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
3911 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
3912 msgid "ro"
3913 msgstr "ru"
3914
3915 # ivb (2001/11/27)
3916 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
3917 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
3918 msgid "roa"
3919 msgstr "rus"
3920
3921 #: crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2846
3922 msgid "signing"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: init.c:1289
3926 #, c-format
3927 msgid "source: error at %s"
3928 msgstr "source: Error en «%s»."
3929
3930 #: init.c:1270
3931 #, c-format
3932 msgid "source: errors in %s"
3933 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
3934
3935 # ivb (2001/12/08)
3936 # ivb  ABREUJAT!
3937 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
3938 #: init.c:1271
3939 #, c-format
3940 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
3941 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
3942
3943 # ivb (2001/11/27)
3944 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
3945 # ivb  ABREUJAT!
3946 #: lib-mx/mbox.c:443
3947 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3948 msgstr ""
3949 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
3950
3951 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
3952 #, c-format
3953 msgid "tls_socket_read (%s)"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:171
3957 #, c-format
3958 msgid "tls_socket_write (%s)"
3959 msgstr ""
3960
3961 # ivb (2001/12/08)
3962 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3963 #: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:674 lib-ui/color.c:597
3964 msgid "too few arguments"
3965 msgstr "Manquen arguments."
3966
3967 # ivb (2001/12/08)
3968 # ivb  També apareix com a error aïllat.
3969 #: hook.c:75 lib-ui/color.c:605
3970 msgid "too many arguments"
3971 msgstr "Sobren arguments."
3972
3973 #: init.c:690
3974 msgid "unattachments: invalid disposition"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: init.c:667
3978 #, fuzzy
3979 msgid "unattachments: no disposition"
3980 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
3981
3982 #: hook.c:218
3983 #, c-format
3984 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
3985 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
3986
3987 #: hook.c:204
3988 #, c-format
3989 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
3990 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
3991
3992 #: hook.c:213
3993 #, c-format
3994 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
3995 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
3996
3997 # ivb (2001/12/08)
3998 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
3999 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
4000 #: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:349
4001 msgid "unknown error"
4002 msgstr "Error desconegut"
4003
4004 #: main.c:82
4005 msgid ""
4006 "usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
4007 "<file> ]\n"
4008 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
4009 "[...]\n"
4010 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
4011 "[...]\n"
4012 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: init.c:1070
4016 #, c-format
4017 msgid "value is illegal with reset"
4018 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
4019
4020 #: lib-ui/curs_lib.c:155
4021 msgid "yes"
4022 msgstr "sí"
4023
4024 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
4025 #: muttlib.c:227
4026 msgid "yna"
4027 msgstr "snt"
4028