Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / pl.po
1 # Polish messages for Mutt 1.5.xi
2 # Polskie teksty dla Mutta 1.5.xi
3 # 1998-2004 Pawe³ Dziekoñski <dzieko@pwr.wroc.pl>
4 # 1998-2002 Sergiusz Paw³owicz <ser@hyperreal.art.pl>
5 # Pre-translation had been done using PePeSza v0.9
6 # get your own copy of PePeSza from http://www.ids.pl/~pkollegu/pepesza.html
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: mutt-cvs-2004.08.16\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 21:58+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-08-16\n"
13 "Last-Translator: Pawe³ Dziekoñski <dzieko@pwr.wroc.pl>\n"
14 "Language-Team: POLISH <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
18
19 #: account.c:148
20 #, c-format
21 msgid "Username at %s: "
22 msgstr "Nazwa konta na %s: "
23
24 #: account.c:176
25 #, c-format
26 msgid "Password for %s@%s: "
27 msgstr "Has³o dla %s@%s: "
28
29 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
30 #: recvattach.c:54
31 msgid "Exit"
32 msgstr "Wyj¶cie"
33
34 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
35 msgid "Del"
36 msgstr "Usuñ"
37
38 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
39 msgid "Undel"
40 msgstr "Odtwórz"
41
42 #: addrbook.c:40
43 msgid "Select"
44 msgstr "Wybierz"
45
46 #. __STRCAT_CHECKED__
47 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
48 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
49 #: smime.c:436
50 msgid "Help"
51 msgstr "Pomoc"
52
53 #: addrbook.c:145
54 msgid "You have no aliases!"
55 msgstr "Brak aliasów!"
56
57 #: addrbook.c:156
58 msgid "Aliases"
59 msgstr "Aliasy"
60
61 #. add a new alias
62 #: alias.c:246
63 msgid "Alias as: "
64 msgstr "Nazwa aliasu: "
65
66 #: alias.c:252
67 msgid "You already have an alias defined with that name!"
68 msgstr "Istnieje ju¿ tak nazwany alias!"
69
70 #: alias.c:258
71 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
72 msgstr "Ostrze¿enie: alias o takiej nazwie mo¿e nie zadzia³aæ. Poprawiæ?"
73
74 #: alias.c:283
75 msgid "Address: "
76 msgstr "Adres: "
77
78 #: alias.c:293 send.c:206
79 #, c-format
80 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
81 msgstr "B³±d: '%s' to b³êdny IDN."
82
83 #: alias.c:305
84 msgid "Personal name: "
85 msgstr "Nazwisko: "
86
87 #: alias.c:314
88 #, c-format
89 msgid "[%s = %s] Accept?"
90 msgstr "[%s = %s] Potwierdzasz?"
91
92 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
93 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
94 msgid "Save to file: "
95 msgstr "Zapisz do pliku: "
96
97 #: alias.c:346
98 msgid "Alias added."
99 msgstr "Alias dodany."
100
101 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
102 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
103 msgstr "Nie pasuj±cy szablon nazwy, kontynuowaæ?"
104
105 #. For now, editing requires a file, no piping
106 #: attach.c:125
107 #, c-format
108 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
109 msgstr "Pole \"compose\" w pliku 'mailcap' wymaga %%s"
110
111 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
112 #: curs_lib.c:428
113 #, c-format
114 msgid "Error running \"%s\"!"
115 msgstr "B³±d uruchomienia \"%s\"!"
116
117 #: attach.c:143
118 msgid "Failure to open file to parse headers."
119 msgstr "B³±d otwarcia pliku podczas interpretacji nag³ówków."
120
121 #: attach.c:174
122 msgid "Failure to open file to strip headers."
123 msgstr "B³±d podczas próby otwarcia pliku w celu eliminacji nag³ówków."
124
125 #: attach.c:183
126 msgid "Failure to rename file."
127 msgstr "Zmiana nazwy pliku nie powiod³a siê."
128
129 #: attach.c:196
130 #, c-format
131 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
132 msgstr "Brak pola \"compose\" dla %s w pliku 'mailcap', utworzono pusty plik."
133
134 #. For now, editing requires a file, no piping
135 #: attach.c:257
136 #, c-format
137 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
138 msgstr "Pole \"Edit\" w pliku 'mailcap' wymaga %%s"
139
140 #: attach.c:275
141 #, c-format
142 msgid "No mailcap edit entry for %s"
143 msgstr "Brak pola \"Edit\" dla %s w pliku 'mailcap'"
144
145 #: attach.c:438
146 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
147 msgstr "Brak odpowiedniego wpisu w 'mailcap'. Wy¶wietlony jako tekst."
148
149 #: attach.c:451
150 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
151 msgstr "Typ MIME nie zosta³ zdefiniowany. Nie mo¿na wy¶wietliæ za³±cznika."
152
153 #: attach.c:541
154 msgid "Cannot create filter"
155 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtru"
156
157 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
158 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
159 msgid "Can't create filter"
160 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtra"
161
162 #: attach.c:835
163 msgid "Write fault!"
164 msgstr "B³±d zapisu!"
165
166 #: attach.c:1077
167 msgid "I don't know how to print that!"
168 msgstr "Nie wiem jak to wydrukowaæ!"
169
170 #: browser.c:45
171 msgid "Chdir"
172 msgstr "Zmieñ katalog"
173
174 #: browser.c:46
175 msgid "Mask"
176 msgstr "Wzorzec"
177
178 #: browser.c:381 browser.c:968
179 #, c-format
180 msgid "%s is not a directory."
181 msgstr "%s nie jest katalogiem."
182
183 #: browser.c:501
184 #, c-format
185 msgid "Mailboxes [%d]"
186 msgstr "Skrzynki [%d]"
187
188 #: browser.c:508
189 #, c-format
190 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
191 msgstr "Zapisane [%s], wzorzec nazw plików: %s"
192
193 #: browser.c:512
194 #, c-format
195 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
196 msgstr "Katalog [%s], wzorzec nazw plików: %s"
197
198 #: browser.c:524
199 msgid "Can't attach a directory!"
200 msgstr "Za³±cznikiem nie mo¿e zostaæ katalog!"
201
202 #: browser.c:655 browser.c:1035 browser.c:1132
203 msgid "No files match the file mask"
204 msgstr "¯aden plik nie pasuje do wzorca"
205
206 #: browser.c:860
207 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
208 msgstr "Tworzenie skrzynek jest obs³ugiwane tylko dla skrzynek IMAP"
209
210 #: browser.c:880
211 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
212 msgstr "Usuwanie skrzynek jest obs³ugiwane tylko dla skrzynek IMAP"
213
214 #: browser.c:888
215 #, c-format
216 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
217 msgstr "Naprawdê usun±æ skrzynkê \"%s\"?"
218
219 #: browser.c:902
220 msgid "Mailbox deleted."
221 msgstr "Skrzynka zosta³a usuniêta."
222
223 #: browser.c:908
224 msgid "Mailbox not deleted."
225 msgstr "Skrzynka nie zosta³a usuniêta."
226
227 #: browser.c:927
228 msgid "Chdir to: "
229 msgstr "Zmieñ katalog na: "
230
231 #: browser.c:956 browser.c:1028
232 msgid "Error scanning directory."
233 msgstr "B³±d przegl±dania katalogu."
234
235 #: browser.c:979
236 msgid "File Mask: "
237 msgstr "Wzorzec nazw plików: "
238
239 #: browser.c:1051
240 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
241 msgstr "Sortowanie odwrotne wg (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielko¶ci, ¿ad(n)e?"
242
243 #: browser.c:1052
244 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
245 msgstr "Sortowanie wg (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielko¶ci, ¿ad(n)e?"
246
247 #: browser.c:1053
248 msgid "dazn"
249 msgstr "dawn"
250
251 #: browser.c:1119
252 msgid "New file name: "
253 msgstr "Nazwa nowego pliku: "
254
255 #: browser.c:1150
256 msgid "Can't view a directory"
257 msgstr "Nie mo¿na przegl±daæ tego katalogu"
258
259 #: browser.c:1167
260 msgid "Error trying to view file"
261 msgstr "B³±d podczas próby przegl±dania pliku"
262
263 #: buffy.c:446
264 msgid "New mail in "
265 msgstr "Nowa poczta w "
266
267 #: color.c:326
268 #, c-format
269 msgid "%s: color not supported by term"
270 msgstr "%s: kolor nie jest obs³ugiwany przez Twój terminal"
271
272 #: color.c:332
273 #, c-format
274 msgid "%s: no such color"
275 msgstr "%s: nie ma takiego koloru"
276
277 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
278 #, c-format
279 msgid "%s: no such object"
280 msgstr "%s: nie ma takiego obiektu"
281
282 #: color.c:385
283 #, c-format
284 msgid "%s: command valid only for index object"
285 msgstr "%s: polecenia mog± dotyczyæ tylko obiektów indeksu"
286
287 #: color.c:393
288 #, c-format
289 msgid "%s: too few arguments"
290 msgstr "%s: za ma³o argumentów"
291
292 #: color.c:567
293 msgid "Missing arguments."
294 msgstr "Brakuje argumentów."
295
296 #: color.c:606 color.c:617
297 msgid "color: too few arguments"
298 msgstr "color: za ma³o argumentów"
299
300 #: color.c:640
301 msgid "mono: too few arguments"
302 msgstr "mono: za ma³o argumentów"
303
304 #: color.c:660
305 #, c-format
306 msgid "%s: no such attribute"
307 msgstr "%s: nie ma takiego atrybutu"
308
309 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
310 msgid "too few arguments"
311 msgstr "za ma³o argumentów"
312
313 #: color.c:709 hook.c:83
314 msgid "too many arguments"
315 msgstr "za du¿o argumentów"
316
317 #: color.c:725
318 msgid "default colors not supported"
319 msgstr "domy¶lnie ustalone kolory nie s± obs³ugiwane"
320
321 #. find out whether or not the verify signature
322 #: commands.c:92
323 msgid "Verify PGP signature?"
324 msgstr "Weryfikowaæ podpis PGP?"
325
326 #: commands.c:117 mbox.c:737
327 msgid "Could not create temporary file!"
328 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego!"
329
330 #: commands.c:130
331 msgid "Cannot create display filter"
332 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtru wy¶wietlania"
333
334 #: commands.c:150
335 msgid "Could not copy message"
336 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ listu"
337
338 #: commands.c:186
339 msgid "S/MIME signature successfully verified."
340 msgstr "Podpis S/MIME zosta³ pomy¶lnie zweryfikowany."
341
342 #: commands.c:188
343 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
344 msgstr "W³a¶ciciel certyfikatu nie odpowiada nadawcy."
345
346 #: commands.c:191 commands.c:202
347 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
348 msgstr "Ostrze¿enie: fragment tej wiadomo¶ci nie zosta³ podpisany."
349
350 #: commands.c:193
351 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
352 msgstr "Podpis S/MIME NIE mo¿e zostaæ zweryfikowany."
353
354 #: commands.c:200
355 msgid "PGP signature successfully verified."
356 msgstr "Podpis PGP zosta³ pomy¶lnie zweryfikowany."
357
358 #: commands.c:204
359 msgid "PGP signature could NOT be verified."
360 msgstr "Podpis PGP NIE mo¿e zostaæ zweryfikowany."
361
362 #: commands.c:227
363 msgid "Command: "
364 msgstr "Wprowad¼ polecenie: "
365
366 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
367 msgid "Bounce message to: "
368 msgstr "Wy¶lij kopiê listu do: "
369
370 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
371 msgid "Bounce tagged messages to: "
372 msgstr "Wy¶lij kopie zaznaczonych listów do: "
373
374 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
375 msgid "Error parsing address!"
376 msgstr "B³±d interpretacji adresu!"
377
378 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
379 #, c-format
380 msgid "Bad IDN: '%s'"
381 msgstr "B³êdny IDN: '%s'"
382
383 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
384 #, c-format
385 msgid "Bounce message to %s"
386 msgstr "Wy¶lij kopiê listu do %s"
387
388 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
389 #, c-format
390 msgid "Bounce messages to %s"
391 msgstr "Wy¶lij kopie listów do %s"
392
393 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
394 msgid "Message not bounced."
395 msgstr "Kopia nie zosta³a wys³ana."
396
397 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
398 msgid "Messages not bounced."
399 msgstr "Kopie nie zosta³y wys³ane."
400
401 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
402 msgid "Message bounced."
403 msgstr "Kopia zosta³a wys³ana."
404
405 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
406 msgid "Messages bounced."
407 msgstr "Kopie zosta³y wys³ane."
408
409 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
410 msgid "Can't create filter process"
411 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ procesu filtru"
412
413 #: commands.c:465
414 msgid "Pipe to command: "
415 msgstr "Wy¶lij przez potok do polecenia: "
416
417 #: commands.c:482
418 msgid "No printing command has been defined."
419 msgstr "Polecenie drukowania nie zosta³o skonfigurowane."
420
421 #: commands.c:487
422 msgid "Print message?"
423 msgstr "Wydrukowaæ list?"
424
425 #: commands.c:487
426 msgid "Print tagged messages?"
427 msgstr "Wydrukowaæ zaznaczone listy?"
428
429 #: commands.c:496
430 msgid "Message printed"
431 msgstr "List zosta³ wydrukowany"
432
433 #: commands.c:496
434 msgid "Messages printed"
435 msgstr "Listy zosta³y wydrukowane"
436
437 #: commands.c:498
438 msgid "Message could not be printed"
439 msgstr "List nie zosta³ wydrukowany "
440
441 #: commands.c:499
442 msgid "Messages could not be printed"
443 msgstr "Listy nie zosta³y wydrukowane"
444
445 #: commands.c:508
446 msgid ""
447 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
448 "(p)am?: "
449 msgstr ""
450 "Odwr-Sort (d)ata/(a)ut/o(t)rzym/t(e)m/d(o)/(w)±t/(b)ez/ro(z)m/wa(g)a/(s)"
451 "pam?: "
452
453 #: commands.c:509
454 msgid ""
455 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
456 "am?: "
457 msgstr ""
458 "Sortuj (d)ata/(a)ut/o(t)rzym/t(e)mat/d(o)/(w)±t/(b)ez/ro(z)m/wa(g)a/(s)pam?: "
459
460 #: commands.c:510
461 msgid "dfrsotuzcp"
462 msgstr "dateowbzgs"
463
464 #: commands.c:567
465 msgid "Shell command: "
466 msgstr "Polecenie pow³oki: "
467
468 #: commands.c:709
469 #, c-format
470 msgid "Decode-save%s to mailbox"
471 msgstr "Dekoduj-zapisz%s do skrzynki"
472
473 #: commands.c:710
474 #, c-format
475 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
476 msgstr "Dekoduj-kopiuj%s do skrzynki"
477
478 #: commands.c:711
479 #, c-format
480 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
481 msgstr "Rozszyfruj-zapisz%s do skrzynki"
482
483 #: commands.c:712
484 #, c-format
485 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
486 msgstr "Rozszyfruj-kopiuj%s do skrzynki"
487
488 #: commands.c:713
489 #, c-format
490 msgid "Save%s to mailbox"
491 msgstr "Zapisz%s do skrzynki"
492
493 #: commands.c:713
494 #, c-format
495 msgid "Copy%s to mailbox"
496 msgstr "Kopiuj%s do skrzynki"
497
498 #: commands.c:714
499 msgid " tagged"
500 msgstr " zaznaczone"
501
502 #: commands.c:787
503 #, c-format
504 msgid "Copying to %s..."
505 msgstr "Kopiowanie do %s..."
506
507 #: commands.c:909
508 #, c-format
509 msgid "Convert to %s upon sending?"
510 msgstr "Przekonwertowaæ do %s przy wysy³aniu?"
511
512 #: commands.c:919
513 #, c-format
514 msgid "Content-Type changed to %s."
515 msgstr "Typ \"Content-Type\" zmieniono na %s."
516
517 #: commands.c:924
518 #, c-format
519 msgid "Character set changed to %s; %s."
520 msgstr "Zestaw znaków zosta³ zmieniony na %s; %s."
521
522 #: commands.c:926
523 msgid "not converting"
524 msgstr "bez konwersji"
525
526 #: commands.c:926
527 msgid "converting"
528 msgstr "konwertowanie"
529
530 #: compose.c:47
531 msgid "There are no attachments."
532 msgstr "Brak za³±czników."
533
534 #: compose.c:89
535 msgid "Send"
536 msgstr "Wy¶lij"
537
538 #: compose.c:90 remailer.c:487
539 msgid "Abort"
540 msgstr "Anuluj"
541
542 #: compose.c:94 compose.c:668
543 msgid "Attach file"
544 msgstr "Do³±cz plik"
545
546 #: compose.c:95
547 msgid "Descrip"
548 msgstr "Opis"
549
550 #: compose.c:132
551 msgid "Sign, Encrypt"
552 msgstr "Podpisz i zaszyfruj"
553
554 #: compose.c:134
555 msgid "Encrypt"
556 msgstr "Zaszyfruj"
557
558 #: compose.c:136
559 msgid "Sign"
560 msgstr "Podpisz"
561
562 #: compose.c:138
563 msgid "Clear"
564 msgstr "Bez jakiegokolwiek szyfrowania"
565
566 #: compose.c:145
567 msgid " (inline)"
568 msgstr " (inline)"
569
570 #: compose.c:147
571 msgid " (PGP/MIME)"
572 msgstr " (PGP/MIME)"
573
574 #: compose.c:155 compose.c:159
575 msgid " sign as: "
576 msgstr " podpisz jako: "
577
578 #: compose.c:155 compose.c:159
579 msgid "<default>"
580 msgstr "<domy¶lnie>"
581
582 #: compose.c:167
583 msgid "Encrypt with: "
584 msgstr "Zaszyfruj u¿ywaj±c: "
585
586 #: compose.c:221
587 #, c-format
588 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
589 msgstr "%s [#%d] ju¿ nie istnieje!"
590
591 #: compose.c:229
592 #, c-format
593 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
594 msgstr "%s [#%d] zmieniony. Zaktualizowaæ kodowanie?"
595
596 #: compose.c:272
597 msgid "-- Attachments"
598 msgstr "-- Za³±czniki"
599
600 #: compose.c:302
601 #, c-format
602 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
603 msgstr "Ostrze¿enie: '%s' to b³êdny IDN."
604
605 #: compose.c:325
606 msgid "You may not delete the only attachment."
607 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ jedynego za³±cznika."
608
609 #: compose.c:601 send.c:1486
610 #, c-format
611 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
612 msgstr "B³êdny IDN w \"%s\": '%s'"
613
614 #: compose.c:684
615 msgid "Attaching selected files..."
616 msgstr "Do³±czanie wybranych listów..."
617
618 #: compose.c:695
619 #, c-format
620 msgid "Unable to attach %s!"
621 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ %s!"
622
623 #: compose.c:714
624 msgid "Open mailbox to attach message from"
625 msgstr "Otwórz skrzynkê w celu do³±czenia listu"
626
627 #: compose.c:752
628 msgid "No messages in that folder."
629 msgstr "Brak listów w tej skrzynce."
630
631 #: compose.c:761
632 msgid "Tag the messages you want to attach!"
633 msgstr "Zaznacz listy do do³±czenia!"
634
635 #: compose.c:793
636 msgid "Unable to attach!"
637 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ!"
638
639 #: compose.c:842
640 msgid "Recoding only affects text attachments."
641 msgstr "Tylko tekstowe za³±czniki mo¿na przekodowaæ."
642
643 #: compose.c:847
644 msgid "The current attachment won't be converted."
645 msgstr "Bie¿±cy za³acznik nie zostanie przekonwertowany."
646
647 #: compose.c:849
648 msgid "The current attachment will be converted."
649 msgstr "Bie¿±cy za³acznik zostanie przekonwertowany."
650
651 #: compose.c:924
652 msgid "Invalid encoding."
653 msgstr "B³êdne kodowanie."
654
655 #: compose.c:950
656 msgid "Save a copy of this message?"
657 msgstr "Zapisaæ kopiê tego listu?"
658
659 #: compose.c:1006
660 msgid "Rename to: "
661 msgstr "Zmieñ nazwê na: "
662
663 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
664 #, c-format
665 msgid "Can't stat %s: %s"
666 msgstr "Nie mo¿na ustaliæ stanu (stat) %s: %s"
667
668 #: compose.c:1038
669 msgid "New file: "
670 msgstr "Nowy plik: "
671
672 #: compose.c:1051
673 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
674 msgstr "Typ \"Content-Type\" musi byæ w postaci podstawowy/po¶ledni"
675
676 #: compose.c:1057
677 #, c-format
678 msgid "Unknown Content-Type %s"
679 msgstr "Nieznany typ \"Content-Type\" %s"
680
681 #: compose.c:1070
682 #, c-format
683 msgid "Can't create file %s"
684 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s"
685
686 #: compose.c:1078
687 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
688 msgstr "Mamy tu b³±d tworzenia za³±cznika"
689
690 #: compose.c:1139
691 msgid "Postpone this message?"
692 msgstr "Zachowaæ ten list do pó¼niejszej obróbki i ewentualnej wysy³ki?"
693
694 #: compose.c:1196
695 msgid "Write message to mailbox"
696 msgstr "Zapisz list do skrzynki"
697
698 #: compose.c:1199
699 #, c-format
700 msgid "Writing message to %s ..."
701 msgstr "Zapisywanie listu do %s ..."
702
703 #: compose.c:1208
704 msgid "Message written."
705 msgstr "List zosta³ zapisany."
706
707 #: compose.c:1220
708 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
709 msgstr "Wybrano ju¿ S/MIME. Anulowaæ wybór S/MIME i kontynuowaæ? "
710
711 #: compose.c:1246
712 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
713 msgstr "Wybrano ju¿ PGP. Anulowaæ wybór PGP i kontynuowaæ? "
714
715 #: crypt.c:69
716 #, c-format
717 msgid " (current time: %c)"
718 msgstr " (bie¿±ca data i czas: %c)"
719
720 #: crypt.c:75
721 #, c-format
722 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
723 msgstr "[-- Wynik dzia³ania %s %s --]\n"
724
725 #: crypt.c:90
726 msgid "Passphrase(s) forgotten."
727 msgstr "Has³o(a) zosta³o(y) zapomniane."
728
729 #. they really want to send it inline... go for it
730 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
731 msgid "Invoking PGP..."
732 msgstr "Wywo³ywanie PGP..."
733
734 #. otherwise inline won't work...ask for revert
735 #: crypt.c:157
736 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
737 msgstr "Nie mo¿na wys³aæ listu w trybie inline. Zastosowaæ PGP/MIME?"
738
739 #. abort
740 #: crypt.c:159 send.c:1438
741 msgid "Mail not sent."
742 msgstr "List nie zosta³ wys³any."
743
744 #: crypt.c:395
745 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
746 msgstr "Listy S/MIME bez wskazówek co do zawarto¶ci nie s± obs³ugiwane."
747
748 #: crypt.c:614 crypt.c:658
749 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
750 msgstr "Próba skopiowania kluczy PGP...\n"
751
752 #: crypt.c:638 crypt.c:678
753 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
754 msgstr "Próba skopiowania kluczy S/MIME...\n"
755
756 #: crypt.c:799
757 msgid ""
758 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
759 "\n"
760 msgstr ""
761 "[-- B³±d: Niespójna struktura multipart/signed ! --]\n"
762 "\n"
763
764 #: crypt.c:821
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
768 "\n"
769 msgstr ""
770 "[-- B³±d: Nieznany protokó³ multipart/signed %s! --]\n"
771 "\n"
772
773 #: crypt.c:861
774 #, c-format
775 msgid ""
776 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
777 "\n"
778 msgstr ""
779 "[-- Ostrze¿enie: nie mo¿na zweryfikowaæ podpisów %s/%s --]\n"
780 "\n"
781
782 #. Now display the signed body
783 #: crypt.c:873
784 msgid ""
785 "[-- The following data is signed --]\n"
786 "\n"
787 msgstr ""
788 "[-- Poni¿sze dane s± podpisane --]\n"
789 "\n"
790
791 #: crypt.c:879
792 msgid ""
793 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
794 "\n"
795 msgstr ""
796 "[-- Ostrze¿enie: Nie znaleziono ¿adnych podpisów. --]\n"
797 "\n"
798
799 #: crypt.c:885
800 msgid ""
801 "\n"
802 "[-- End of signed data --]\n"
803 msgstr ""
804 "\n"
805 "[-- Koniec podpisanych danych --]\n"
806
807 #: curs_lib.c:190
808 msgid "yes"
809 msgstr "tak"
810
811 #: curs_lib.c:191
812 msgid "no"
813 msgstr "nie"
814
815 #. restore blocking operation
816 #: curs_lib.c:287
817 msgid "Exit Mutt?"
818 msgstr "Wyj¶æ z Mutta?"
819
820 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
821 msgid "unknown error"
822 msgstr "nieznany b³±d"
823
824 #: curs_lib.c:400
825 msgid "Press any key to continue..."
826 msgstr "Naci¶nij dowolny klawisz by kontynuowaæ..."
827
828 #: curs_lib.c:444
829 msgid " ('?' for list): "
830 msgstr " (przyci¶niêcie '?' wy¶wietla listê): "
831
832 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
833 msgid "No mailbox is open."
834 msgstr "Nie otwarto ¿adnej skrzynki."
835
836 #: curs_main.c:52
837 msgid "There are no messages."
838 msgstr "Brak listów."
839
840 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
841 msgid "Mailbox is read-only."
842 msgstr "Skrzynka jest tylko do odczytu."
843
844 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
845 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
846 msgstr "Funkcja niedostêpna w trybie za³±czania"
847
848 #: curs_main.c:55
849 msgid "No visible messages."
850 msgstr "Brak widocznych listów."
851
852 #: curs_main.c:248
853 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
854 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do skrzynki oznaczonej jako 'tylko do odczytu'!"
855
856 #: curs_main.c:255
857 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
858 msgstr "Zmiany zostan± naniesione niezw³ocznie po wyj¶ciu ze skrzynki."
859
860 #: curs_main.c:260
861 msgid "Changes to folder will not be written."
862 msgstr "Zmiany w skrzynce nie zostan± naniesione."
863
864 #: curs_main.c:401
865 msgid "Quit"
866 msgstr "Wyjd¼"
867
868 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
869 msgid "Save"
870 msgstr "Zapisz"
871
872 #: curs_main.c:405 query.c:49
873 msgid "Mail"
874 msgstr "Wy¶lij"
875
876 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
877 msgid "Reply"
878 msgstr "Odpowiedz"
879
880 #: curs_main.c:407
881 msgid "Group"
882 msgstr "Grupie"
883
884 #: curs_main.c:496
885 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
886 msgstr "Skrzynka zosta³a zmodyfikowana z zewn±trz. Flagi mog± byæ nieaktualne."
887
888 #: curs_main.c:499
889 msgid "New mail in this mailbox."
890 msgstr "Uwaga - w bie¿±cej skrzynce pojawi³a siê nowa poczta!"
891
892 #: curs_main.c:503
893 msgid "Mailbox was externally modified."
894 msgstr "Skrzynka zosta³a zmodyfikowana z zewn±trz."
895
896 #: curs_main.c:621
897 msgid "No tagged messages."
898 msgstr "Brak zaznaczonych listów."
899
900 #: curs_main.c:657 menu.c:901
901 msgid "Nothing to do."
902 msgstr "Brak akcji do wykonania."
903
904 #: curs_main.c:743
905 msgid "Jump to message: "
906 msgstr "Skocz do listu: "
907
908 #: curs_main.c:749
909 msgid "Argument must be a message number."
910 msgstr "Jako argument wymagany jest numer listu."
911
912 #: curs_main.c:782
913 msgid "That message is not visible."
914 msgstr "Ten list nie jest widoczny."
915
916 #: curs_main.c:785
917 msgid "Invalid message number."
918 msgstr "B³êdny numer listu."
919
920 #: curs_main.c:804
921 msgid "Delete messages matching: "
922 msgstr "Usuñ listy pasuj±ce do wzorca: "
923
924 #: curs_main.c:826
925 msgid "No limit pattern is in effect."
926 msgstr "Wzorzec ograniczaj±cy nie zosta³ okre¶lony."
927
928 #. i18n: ask for a limit to apply
929 #: curs_main.c:831
930 #, c-format
931 msgid "Limit: %s"
932 msgstr "Ograniczenie: %s"
933
934 #: curs_main.c:841
935 msgid "Limit to messages matching: "
936 msgstr "Ogranicz do pasuj±cych listów: "
937
938 #: curs_main.c:873
939 msgid "Quit Mutt?"
940 msgstr "Wyj¶æ z Mutta?"
941
942 #: curs_main.c:952
943 msgid "Tag messages matching: "
944 msgstr "Zaznacz pasuj±ce listy: "
945
946 #: curs_main.c:966
947 msgid "Undelete messages matching: "
948 msgstr "Odtwórz pasuj±ce listy: "
949
950 #: curs_main.c:974
951 msgid "Untag messages matching: "
952 msgstr "Odznacz pasuj±ce listy: "
953
954 #: curs_main.c:1053
955 msgid "Open mailbox in read-only mode"
956 msgstr "Otwórz skrzynkê tylko do odczytu"
957
958 #: curs_main.c:1055
959 msgid "Open mailbox"
960 msgstr "Otwórz skrzynkê"
961
962 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
963 #, c-format
964 msgid "%s is not a mailbox."
965 msgstr "%s nie jest skrzynk±."
966
967 #: curs_main.c:1165
968 msgid "Exit Mutt without saving?"
969 msgstr "Wyj¶æ z Mutta bez zapisywania zmian?"
970
971 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
972 msgid "You are on the last message."
973 msgstr "To jest ostatni list."
974
975 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
976 msgid "No undeleted messages."
977 msgstr "Brak odtworzonych listów."
978
979 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
980 msgid "You are on the first message."
981 msgstr "To jest pierwszy list."
982
983 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
984 msgid "Search wrapped to top."
985 msgstr "Kontynuacja poszukiwania od pocz±tku."
986
987 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
988 msgid "Search wrapped to bottom."
989 msgstr "Kontynuacja poszukiwania od koñca."
990
991 #: curs_main.c:1392
992 msgid "No new messages"
993 msgstr "Brak nowych listów"
994
995 #: curs_main.c:1392
996 msgid "No unread messages"
997 msgstr "Przeczytano ju¿ wszystkie listy"
998
999 #: curs_main.c:1393
1000 msgid " in this limited view"
1001 msgstr " w trybie ograniczonego przegl±dania"
1002
1003 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1004 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1005 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ flagi 'wa¿ne' na serwerze POP."
1006
1007 #: curs_main.c:1538
1008 msgid "No more threads."
1009 msgstr "Nie ma wiêcej w±tków."
1010
1011 #: curs_main.c:1540
1012 msgid "You are on the first thread."
1013 msgstr "To pierwszy w±tek."
1014
1015 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1016 #: thread.c:1132
1017 msgid "Threading is not enabled."
1018 msgstr "W±tkowanie nie zosta³o w³±czone."
1019
1020 #: curs_main.c:1624
1021 msgid "Thread contains unread messages."
1022 msgstr "W±tek zawiera nieprzeczytane listy."
1023
1024 #: curs_main.c:1811
1025 msgid "Can't edit message on POP server."
1026 msgstr "Nie mo¿na edytowaæ listów na serwerze POP."
1027
1028 #.
1029 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1030 #. * declared "static" (sigh)
1031 #.
1032 #: edit.c:41
1033 msgid ""
1034 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1035 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1036 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1037 "~f messages\tinclude messages\n"
1038 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1039 "~h\t\tedit the message header\n"
1040 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1041 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1042 "~p\t\tprint the message\n"
1043 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1044 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1045 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1046 "~u\t\trecall the previous line\n"
1047 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1048 "~w file\t\twrite message to file\n"
1049 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1050 "~?\t\tthis message\n"
1051 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1052 msgstr ""
1053 "~~\t\twstaw liniê zaczynaj±c± siê pojedyñczym ~\n"
1054 "~b u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola BCC:\n"
1055 "~c u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola Cc:\n"
1056 "~f listy\tdo³±cz listy\n"
1057 "~F listy\tto samo co ~f ale do³±cz te¿ nag³ówki\n"
1058 "~h\t\tedytuj nag³ówki\n"
1059 "~m listy\tdodaj i komentuj listy\n"
1060 "~M listy\tto samo co ~m ale do³±cz te¿ nag³ówki\n"
1061 "~p\t\tdrukuj list\n"
1062 "~q\t\tzapisz plik i wyjd¼ z edytora\n"
1063 "~r plik\t\twczytaj plik do edytora\n"
1064 "~t u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola To:\n"
1065 "~u\t\todtwórz poprzedni± liniê\n"
1066 "~v\t\tedytuj list edytorem $visual\n"
1067 "~w plik\t\tzapisz list do pliku\n"
1068 "~x\t\tporzuæ zmiany i wyjd¼ z edytora\n"
1069 "~?\t\tten list\n"
1070 ".\t\tstoj±c sama w linii koñczy wpisywanie\n"
1071
1072 #: edit.c:186
1073 #, c-format
1074 msgid "%d: invalid message number.\n"
1075 msgstr "%d: b³êdny numer listu.\n"
1076
1077 #: edit.c:328
1078 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1079 msgstr "(Zakoñcz list . (kropk±) w osobnej linii)\n"
1080
1081 #: edit.c:386
1082 msgid "No mailbox.\n"
1083 msgstr "Brak skrzynki.\n"
1084
1085 #: edit.c:390
1086 msgid "Message contains:\n"
1087 msgstr "List zawiera:\n"
1088
1089 #: edit.c:394 edit.c:451
1090 msgid "(continue)\n"
1091 msgstr "(kontynuuj)\n"
1092
1093 #: edit.c:407
1094 msgid "missing filename.\n"
1095 msgstr "brak nazwy pliku.\n"
1096
1097 #: edit.c:427
1098 msgid "No lines in message.\n"
1099 msgstr "Pusty list.\n"
1100
1101 #: edit.c:444
1102 #, c-format
1103 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1104 msgstr "B³êdny IDN w %s: '%s'\n"
1105
1106 #: edit.c:462
1107 #, c-format
1108 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1109 msgstr "%s: nieznane polecenie edytora (~? wy¶wietla pomoc)\n"
1110
1111 #: editmsg.c:78
1112 #, c-format
1113 msgid "could not create temporary folder: %s"
1114 msgstr "nie mo¿na utworzyæ tymczasowej skrzynki: %s"
1115
1116 #: editmsg.c:90
1117 #, c-format
1118 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1119 msgstr "nie mo¿na zapisaæ tymczasowej skrzynki: %s"
1120
1121 #: editmsg.c:107
1122 #, c-format
1123 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1124 msgstr "nie mo¿na zmniejszyæ tymczasowej skrzynki: %s"
1125
1126 #: editmsg.c:122
1127 msgid "Message file is empty!"
1128 msgstr "Plik listu jest pusty!"
1129
1130 #: editmsg.c:129
1131 msgid "Message not modified!"
1132 msgstr "List nie zosta³ zmieniony!"
1133
1134 #: editmsg.c:137
1135 #, c-format
1136 msgid "Can't open message file: %s"
1137 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku listu: %s"
1138
1139 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1140 #, c-format
1141 msgid "Can't append to folder: %s"
1142 msgstr "Nie mo¿na dopisaæ do skrzynki: %s"
1143
1144 #: editmsg.c:203
1145 #, c-format
1146 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1147 msgstr "B³±d. Zachowano plik tymczasowy: %s"
1148
1149 #: flags.c:336
1150 msgid "Set flag"
1151 msgstr "Ustaw flagê"
1152
1153 #: flags.c:336
1154 msgid "Clear flag"
1155 msgstr "Wyczy¶æ flagê"
1156
1157 #: handler.c:1349
1158 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1159 msgstr ""
1160 "[--B³±d: Nie mo¿na wy¶wietliæ ¿adnego z fragmentów Multipart/Alternative! "
1161 "--]\n"
1162
1163 #: handler.c:1459
1164 #, c-format
1165 msgid "[-- Attachment #%d"
1166 msgstr "[-- Za³±cznik #%d"
1167
1168 #: handler.c:1471
1169 #, c-format
1170 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1171 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kodowanie: %s, Wielko¶æ: %s --]\n"
1172
1173 #: handler.c:1534
1174 #, c-format
1175 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1176 msgstr "[-- Podgl±d za pomoc± %s --]\n"
1177
1178 #: handler.c:1535
1179 #, c-format
1180 msgid "Invoking autoview command: %s"
1181 msgstr "Wywo³ywanie polecenia podgl±du: %s"
1182
1183 #: handler.c:1567
1184 #, c-format
1185 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1186 msgstr "[-- Nie mo¿na uruchomiæ %s. --]\n"
1187
1188 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1189 #, c-format
1190 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1191 msgstr "[-- Komunikaty b³êdów %s --]\n"
1192
1193 #: handler.c:1643
1194 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1195 msgstr ""
1196 "[-- B³±d: message/external-body nie ma ustawionego rodzaju dostêpu --]\n"
1197
1198 #: handler.c:1662
1199 #, c-format
1200 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1201 msgstr "[-- Ten za³±cznik typu %s/%s "
1202
1203 #: handler.c:1669
1204 #, c-format
1205 msgid "(size %s bytes) "
1206 msgstr "(o wielko¶ci %s bajtów) "
1207
1208 #: handler.c:1671
1209 msgid "has been deleted --]\n"
1210 msgstr "zosta³ usuniêty --]\n"
1211
1212 #: handler.c:1676
1213 #, c-format
1214 msgid "[-- on %s --]\n"
1215 msgstr "[-- na %s --]\n"
1216
1217 #: handler.c:1681
1218 #, c-format
1219 msgid "[-- name: %s --]\n"
1220 msgstr "[-- nazwa: %s --]\n"
1221
1222 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1223 #, c-format
1224 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1225 msgstr "[-- Ten za³±cznik typu %s/%s nie jest zawarty, --]\n"
1226
1227 #: handler.c:1696
1228 msgid ""
1229 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1230 "[-- expired. --]\n"
1231 msgstr ""
1232 "[-- a podane ¼ród³o zewnêtrzne jest --]\n"
1233 "[-- nieaktualne. --]\n"
1234
1235 #: handler.c:1714
1236 #, c-format
1237 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1238 msgstr "[-- a podany typ dostêpu %s nie jest obs³ugiwany --]\n"
1239
1240 #: handler.c:1822
1241 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1242 msgstr "B³±d: multipart/signed nie ma protoko³u."
1243
1244 #: handler.c:1832
1245 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1246 msgstr "B³±d: multipart/encrypted nie ma parametru protoko³u!"
1247
1248 #: handler.c:1872
1249 msgid "Unable to open temporary file!"
1250 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego!"
1251
1252 #: handler.c:1933
1253 #, c-format
1254 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1255 msgstr "[-- typ %s/%s nie jest obs³ugiwany "
1256
1257 #: handler.c:1938
1258 #, c-format
1259 msgid "(use '%s' to view this part)"
1260 msgstr "(u¿yj '%s' do ogl±dania tego fragmentu)"
1261
1262 #: handler.c:1940
1263 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1264 msgstr "(przypisz 'view-attachments' do klawisza!)"
1265
1266 #: headers.c:177
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: unable to attach file"
1269 msgstr "%s: nie mo¿na do³±czyæ pliku"
1270
1271 #: help.c:282
1272 msgid "ERROR: please report this bug"
1273 msgstr "B£¡D: zg³o¶, proszê, ten b³±d"
1274
1275 #: help.c:324
1276 msgid "<UNKNOWN>"
1277 msgstr "<NIEZNANY>"
1278
1279 #: help.c:336
1280 msgid ""
1281 "\n"
1282 "Generic bindings:\n"
1283 "\n"
1284 msgstr ""
1285 "\n"
1286 "Standardowe przypisania klawiszy:\n"
1287 "\n"
1288
1289 #: help.c:340
1290 msgid ""
1291 "\n"
1292 "Unbound functions:\n"
1293 "\n"
1294 msgstr ""
1295 "\n"
1296 "Nie przypisane klawiszom funkcje:\n"
1297 "\n"
1298
1299 #: help.c:348
1300 #, c-format
1301 msgid "Help for %s"
1302 msgstr "Pomoc dla menu %s"
1303
1304 #: hook.c:246
1305 #, c-format
1306 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1307 msgstr "unhook: Nie mo¿na wykonaæ \"unhook *\" wewn±trz innego polecenia hook."
1308
1309 #: hook.c:258
1310 #, c-format
1311 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1312 msgstr "unhook: nieznany typ polecenia hook: %s"
1313
1314 #: hook.c:264
1315 #, c-format
1316 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1317 msgstr "unhook: Nie mo¿na skasowaæ %s z wewn±trz %s."
1318
1319 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1320 msgid "No authenticators available"
1321 msgstr "¯adna z metod uwierzytelniania nie jest dostêpna"
1322
1323 #: imap/auth_anon.c:43
1324 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1325 msgstr "Uwierzytelnianie (anonymous)..."
1326
1327 #: imap/auth_anon.c:73
1328 msgid "Anonymous authentication failed."
1329 msgstr "Uwierzytelnianie anonymous nie powiod³o siê."
1330
1331 #: imap/auth_cram.c:48
1332 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1333 msgstr "Uwierzytelnianie (CRAM-MD5)..."
1334
1335 #: imap/auth_cram.c:128
1336 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1337 msgstr "Uwierzytelnianie CRAM-MD5 nie powiod³o siê."
1338
1339 #. now begin login
1340 #: imap/auth_gss.c:105
1341 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1342 msgstr "Uwierzytelnianie (GSSAPI)..."
1343
1344 #: imap/auth_gss.c:268
1345 msgid "GSSAPI authentication failed."
1346 msgstr "Uwierzytelnianie GSSAPI nie powiod³o siê."
1347
1348 #: imap/auth_login.c:38
1349 msgid "LOGIN disabled on this server."
1350 msgstr "LOGIN zosta³ wy³±czony na tym serwerze."
1351
1352 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1353 msgid "Logging in..."
1354 msgstr "Logowanie..."
1355
1356 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1357 msgid "Login failed."
1358 msgstr "Zalogowanie nie powiod³o siê."
1359
1360 #: imap/auth_sasl.c:116
1361 #, c-format
1362 msgid "Authenticating (%s)..."
1363 msgstr "Uwierzytelnianie (%s)..."
1364
1365 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1366 msgid "SASL authentication failed."
1367 msgstr "Uwierzytelnianie SASL nie powiod³o siê."
1368
1369 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:542
1370 #, c-format
1371 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1372 msgstr "%s jest b³êdn± ¶cie¿k± IMAP"
1373
1374 #: imap/browse.c:85
1375 msgid "Getting namespaces..."
1376 msgstr "Pobieranie przestrzeni nazw..."
1377
1378 #: imap/browse.c:94
1379 msgid "Getting folder list..."
1380 msgstr "Pobieranie listy skrzynek..."
1381
1382 #: imap/browse.c:223
1383 msgid "No such folder"
1384 msgstr "Brak skrzynki"
1385
1386 #: imap/browse.c:281
1387 msgid "Create mailbox: "
1388 msgstr "Nazwa skrzynki: "
1389
1390 #: imap/browse.c:286
1391 msgid "Mailbox must have a name."
1392 msgstr "Skrzynka musi zostaæ nazwana."
1393
1394 #: imap/browse.c:294
1395 msgid "Mailbox created."
1396 msgstr "Skrzynka zosta³a utworzona."
1397
1398 #: imap/command.c:294
1399 msgid "Mailbox closed"
1400 msgstr "Skrzynka zosta³a zamkniêta"
1401
1402 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1403 #. * than we previously saw
1404 #.
1405 #: imap/command.c:336
1406 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1407 msgstr "B³±d krytyczny. Niezidentyfikowana ilo¶æ listów!"
1408
1409 #: imap/imap.c:151
1410 #, c-format
1411 msgid "Closing connection to %s..."
1412 msgstr "Zamykanie po³±czenia do %s..."
1413
1414 #: imap/imap.c:311
1415 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1416 msgstr "Zbyt stara wersja serwera IMAP. Praca z tym serwerem nie jest mo¿liwa."
1417
1418 #: imap/imap.c:402
1419 #, c-format
1420 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1421 msgstr "Otrzymano nieoczekiwan± odpowied¼ od serwera: %s"
1422
1423 #: imap/imap.c:422 pop_lib.c:284
1424 msgid "Secure connection with TLS?"
1425 msgstr "Po³±czyæ u¿ywaj±c TLS?"
1426
1427 #: imap/imap.c:435 pop_lib.c:308
1428 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1429 msgstr "Po³±czenie TSL nie zosta³o wynegocjowane"
1430
1431 #: imap/imap.c:573
1432 #, c-format
1433 msgid "Selecting %s..."
1434 msgstr "Wybieranie %s..."
1435
1436 #: imap/imap.c:709
1437 msgid "Error opening mailbox"
1438 msgstr "B³±d otwarcia skrzynki"
1439
1440 #. STATUS not supported
1441 #: imap/imap.c:763
1442 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1443 msgstr "Nie mo¿na dopisaæ do skrzynek IMAP na tym serwerze"
1444
1445 #. command failed cause folder doesn't exist
1446 #: imap/imap.c:772 imap/message.c:720 muttlib.c:1234
1447 #, c-format
1448 msgid "Create %s?"
1449 msgstr "Utworzyæ %s?"
1450
1451 #: imap/imap.c:958 pop.c:465
1452 #, c-format
1453 msgid "Marking %d messages deleted..."
1454 msgstr "Zaznaczanie %d listów jako skasowanych..."
1455
1456 #: imap/imap.c:967
1457 msgid "Expunge failed"
1458 msgstr "Skasowanie nie powiod³o siê"
1459
1460 #: imap/imap.c:982
1461 #, c-format
1462 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1463 msgstr "Zapisywanie stanu flag listów... [%d/%d]"
1464
1465 #: imap/imap.c:1066
1466 msgid "Expunging messages from server..."
1467 msgstr "Kasowanie listów na serwerze... "
1468
1469 #: imap/imap.c:1071
1470 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1471 msgstr "imap_sync_mailbox: skasowanie nie powiod³o siê"
1472
1473 #: imap/imap.c:1105
1474 msgid "CLOSE failed"
1475 msgstr "Polecenie CLOSE nie powiod³o siê"
1476
1477 #: imap/imap.c:1348
1478 msgid "Bad mailbox name"
1479 msgstr "B³êdna nazwa skrzynki"
1480
1481 #: imap/imap.c:1360
1482 #, c-format
1483 msgid "Subscribing to %s..."
1484 msgstr "Subskrybowanie %s..."
1485
1486 #: imap/imap.c:1362
1487 #, c-format
1488 msgid "Unsubscribing to %s..."
1489 msgstr "Odsubskrybowanie %s..."
1490
1491 #. Unable to fetch headers for lower versions
1492 #: imap/message.c:94
1493 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1494 msgstr "Nie mo¿na pobraæ nag³ówków z serwera IMAP w tej wersji."
1495
1496 #: imap/message.c:107
1497 #, c-format
1498 msgid "Could not create temporary file %s"
1499 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego %s"
1500
1501 #: imap/message.c:134
1502 #, fuzzy, c-format
1503 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1504 msgstr "Pobieranie nag³ówków listów... [%d/%d]"
1505
1506 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1507 #, c-format
1508 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1509 msgstr "Pobieranie nag³ówków listów... [%d/%d]"
1510
1511 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1512 msgid "Fetching message..."
1513 msgstr "Pobieranie listu..."
1514
1515 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1516 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1517 msgstr "B³êdny indeks listów. Spróbuj ponownie otworzyæ skrzynkê."
1518
1519 #: imap/message.c:586
1520 msgid "Uploading message ..."
1521 msgstr "£adowanie listu ..."
1522
1523 #: imap/message.c:696
1524 #, c-format
1525 msgid "Copying %d messages to %s..."
1526 msgstr "Kopiowanie %d listów do %s..."
1527
1528 #: imap/message.c:700
1529 #, c-format
1530 msgid "Copying message %d to %s..."
1531 msgstr "Kopiowanie listu %d do %s..."
1532
1533 #: imap/util.c:241
1534 msgid "Continue?"
1535 msgstr "Kontynuowaæ?"
1536
1537 #: init.c:385
1538 #, c-format
1539 msgid "Bad regexp: %s"
1540 msgstr "B³±d w wyra¿eniu regularnym: %s"
1541
1542 #: init.c:678
1543 msgid "spam: no matching pattern"
1544 msgstr "Spam: brak pasuj±cego wzorca"
1545
1546 #: init.c:680
1547 msgid "nospam: no matching pattern"
1548 msgstr "NieSpam: brak pasuj±cego wzorca"
1549
1550 #: init.c:883
1551 msgid "alias: no address"
1552 msgstr "alias: brak adresu"
1553
1554 #: init.c:928
1555 #, c-format
1556 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1557 msgstr "Ostrze¿enie: b³êdny IDN '%s' w aliasie '%s'.\n"
1558
1559 #: init.c:1006
1560 msgid "invalid header field"
1561 msgstr "nieprawid³owy nag³ówek"
1562
1563 #: init.c:1059
1564 #, c-format
1565 msgid "%s: unknown sorting method"
1566 msgstr "%s: nieznana metoda sortowania"
1567
1568 #: init.c:1169
1569 #, c-format
1570 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1571 msgstr "mutt_restore_default(%s): b³±d w wyra¿eniu regularnym: %s\n"
1572
1573 #: init.c:1234
1574 #, c-format
1575 msgid "%s: unknown variable"
1576 msgstr "%s: nieznana zmienna"
1577
1578 #: init.c:1243
1579 #, c-format
1580 msgid "prefix is illegal with reset"
1581 msgstr "reset: nieprawid³owy prefiks"
1582
1583 #: init.c:1249
1584 #, c-format
1585 msgid "value is illegal with reset"
1586 msgstr "reset: nieprawid³owa warto¶æ"
1587
1588 #: init.c:1288
1589 #, c-format
1590 msgid "%s is set"
1591 msgstr "%s ustawiony"
1592
1593 #: init.c:1288
1594 #, c-format
1595 msgid "%s is unset"
1596 msgstr "%s nie jest ustawiony"
1597
1598 #: init.c:1478
1599 #, c-format
1600 msgid "%s: invalid mailbox type"
1601 msgstr "%s: nieprawid³owy typ skrzynki"
1602
1603 #: init.c:1503 init.c:1548
1604 #, c-format
1605 msgid "%s: invalid value"
1606 msgstr "%s: nieprawid³owa warto¶æ"
1607
1608 #: init.c:1589
1609 #, c-format
1610 msgid "%s: Unknown type."
1611 msgstr "%s: nieznany typ"
1612
1613 #: init.c:1615
1614 #, c-format
1615 msgid "%s: unknown type"
1616 msgstr "%s: nieprawid³owy typ"
1617
1618 #: init.c:1674
1619 #, c-format
1620 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1621 msgstr "B³±d w %s, linia %d: %s"
1622
1623 #. the muttrc source keyword
1624 #: init.c:1697
1625 #, c-format
1626 msgid "source: errors in %s"
1627 msgstr "source: b³êdy w %s"
1628
1629 #: init.c:1698
1630 #, c-format
1631 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1632 msgstr "source: wczytywanie zaniechane z powodu zbyt wielu b³êdów w %s"
1633
1634 #: init.c:1712
1635 #, c-format
1636 msgid "source: error at %s"
1637 msgstr "source: b³êdy w %s"
1638
1639 #: init.c:1717
1640 msgid "source: too many arguments"
1641 msgstr "source: zbyt wiele argumentów"
1642
1643 #: init.c:1768
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: unknown command"
1646 msgstr "%s: nieznane polecenie"
1647
1648 #: init.c:2157
1649 #, c-format
1650 msgid "Error in command line: %s\n"
1651 msgstr "B³±d w poleceniu: %s\n"
1652
1653 #: init.c:2206
1654 msgid "unable to determine home directory"
1655 msgstr "nie mo¿na ustaliæ po³o¿enia katalogu domowego"
1656
1657 #: init.c:2214
1658 msgid "unable to determine username"
1659 msgstr "nie mo¿na ustaliæ nazwy u¿ytkownika"
1660
1661 #: keymap.c:463
1662 msgid "Macro loop detected."
1663 msgstr "Wykryto pêtlê w makrze."
1664
1665 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1666 msgid "Key is not bound."
1667 msgstr "Klawisz nie zosta³ przypisany."
1668
1669 #: keymap.c:685
1670 #, c-format
1671 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1672 msgstr "Klawisz nie zosta³ przypisany. Aby uzyskaæ pomoc przyci¶nij '%s'."
1673
1674 #: keymap.c:696
1675 msgid "push: too many arguments"
1676 msgstr "push: zbyt wiele argumentów"
1677
1678 #: keymap.c:726
1679 #, c-format
1680 msgid "%s: no such menu"
1681 msgstr "%s: nie ma takiego menu"
1682
1683 #: keymap.c:741
1684 msgid "null key sequence"
1685 msgstr "pusta sekwencja klawiszy"
1686
1687 #: keymap.c:828
1688 msgid "bind: too many arguments"
1689 msgstr "bind: zbyt wiele argumentów"
1690
1691 #: keymap.c:851
1692 #, c-format
1693 msgid "%s: no such function in map"
1694 msgstr "%s: nie ma takiej funkcji"
1695
1696 #: keymap.c:875
1697 msgid "macro: empty key sequence"
1698 msgstr "macro: pusta sekwencja klawiszy"
1699
1700 #: keymap.c:886
1701 msgid "macro: too many arguments"
1702 msgstr "macro: zbyt wiele argumentów"
1703
1704 #: keymap.c:922
1705 msgid "exec: no arguments"
1706 msgstr "exec: brak argumentów"
1707
1708 #: keymap.c:942
1709 #, c-format
1710 msgid "%s: no such function"
1711 msgstr "%s: brak takiej funkcji"
1712
1713 #: keymap.c:963
1714 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1715 msgstr "Wprowad¼ klucze (^G aby przerwaæ): "
1716
1717 #: keymap.c:968
1718 #, c-format
1719 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1720 msgstr "Znak = %s, ósemkowo = %o, dziesiêtnie = %d"
1721
1722 #: keymap_alldefs.h:5
1723 msgid "null operation"
1724 msgstr "pusta operacja"
1725
1726 #: keymap_alldefs.h:6
1727 msgid "end of conditional execution (noop)"
1728 msgstr "koniec wykonywania warunkowego (noop)"
1729
1730 #: keymap_alldefs.h:7
1731 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1732 msgstr "wymusza obejrzenie za³±czników poprzez plik 'mailcap'"
1733
1734 #: keymap_alldefs.h:8
1735 msgid "view attachment as text"
1736 msgstr "obejrzyj za³±cznik jako tekst"
1737
1738 #: keymap_alldefs.h:9
1739 msgid "Toggle display of subparts"
1740 msgstr "prze³±cza podgl±d pod-listów listów z³o¿onych"
1741
1742 #: keymap_alldefs.h:10
1743 msgid "move to the bottom of the page"
1744 msgstr "przejd¼ na koniec strony"
1745
1746 #: keymap_alldefs.h:11
1747 msgid "remail a message to another user"
1748 msgstr "wy¶lij ponownie do innego u¿ytkownika"
1749
1750 #: keymap_alldefs.h:12
1751 msgid "select a new file in this directory"
1752 msgstr "wybierz nowy plik w tym katalogu"
1753
1754 #: keymap_alldefs.h:13
1755 msgid "view file"
1756 msgstr "ogl±daj plik"
1757
1758 #: keymap_alldefs.h:14
1759 msgid "display the currently selected file's name"
1760 msgstr "wy¶wietl nazwy aktualnie wybranych plików"
1761
1762 #: keymap_alldefs.h:15
1763 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1764 msgstr "zasubskrybuj bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1765
1766 #: keymap_alldefs.h:16
1767 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1768 msgstr "odsubskrybuj bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1769
1770 #: keymap_alldefs.h:17
1771 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1772 msgstr ""
1773 "zmieñ tryb przegl±dania skrzynek: wszystkie/zasubskrybowane (tylko IMAP)"
1774
1775 #: keymap_alldefs.h:18
1776 msgid "list mailboxes with new mail"
1777 msgstr "poka¿ skrzynki z now± poczt±"
1778
1779 #: keymap_alldefs.h:19
1780 msgid "change directories"
1781 msgstr "zmieñ katalog"
1782
1783 #: keymap_alldefs.h:20
1784 msgid "check mailboxes for new mail"
1785 msgstr "szukaj nowych listów w skrzynkach"
1786
1787 #: keymap_alldefs.h:21
1788 msgid "attach a file(s) to this message"
1789 msgstr "do³±cz plik(i) do tego listu"
1790
1791 #: keymap_alldefs.h:22
1792 msgid "attach message(s) to this message"
1793 msgstr "do³±cz list(y) do tego listu"
1794
1795 #: keymap_alldefs.h:23
1796 msgid "edit the BCC list"
1797 msgstr "podaj tre¶æ pola BCC"
1798
1799 #: keymap_alldefs.h:24
1800 msgid "edit the CC list"
1801 msgstr "podaj tre¶æ pola CC"
1802
1803 #: keymap_alldefs.h:25
1804 msgid "edit attachment description"
1805 msgstr "edytuj opis za³±cznika"
1806
1807 #: keymap_alldefs.h:26
1808 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1809 msgstr "podaj sposób zakodowania za³±cznika"
1810
1811 #: keymap_alldefs.h:27
1812 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1813 msgstr "podaj nazwê pliku, do którego ma byæ skopiowany list"
1814
1815 #: keymap_alldefs.h:28
1816 msgid "edit the file to be attached"
1817 msgstr "podaj nazwê pliku za³±cznika"
1818
1819 #: keymap_alldefs.h:29
1820 msgid "edit the from field"
1821 msgstr "podaj tre¶æ pola From:"
1822
1823 #: keymap_alldefs.h:30
1824 msgid "edit the message with headers"
1825 msgstr "edytuj tre¶æ listu i nag³ówków"
1826
1827 #: keymap_alldefs.h:31
1828 msgid "edit the message"
1829 msgstr "edytuj tre¶æ listu"
1830
1831 #: keymap_alldefs.h:32
1832 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1833 msgstr "edytuj za³±cznik u¿ywaj±c pliku 'mailcap'"
1834
1835 #: keymap_alldefs.h:33
1836 msgid "edit the Reply-To field"
1837 msgstr "podaj tre¶æ pola Reply-To:"
1838
1839 #: keymap_alldefs.h:34
1840 msgid "edit the subject of this message"
1841 msgstr "podaj tytu³ listu"
1842
1843 #: keymap_alldefs.h:35
1844 msgid "edit the TO list"
1845 msgstr "podaj tre¶æ listy TO"
1846
1847 #: keymap_alldefs.h:36
1848 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1849 msgstr "utwórz now± skrzynkê (tylko IMAP)"
1850
1851 #: keymap_alldefs.h:37
1852 msgid "edit attachment content type"
1853 msgstr "podaj rodzaj typu \"Content-Type\" za³±cznika"
1854
1855 #: keymap_alldefs.h:38
1856 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1857 msgstr "we¼ tymczasow± kopiê za³±cznika"
1858
1859 #: keymap_alldefs.h:39
1860 msgid "run ispell on the message"
1861 msgstr "sprawd¼ poprawno¶æ pisowni listu"
1862
1863 #: keymap_alldefs.h:40
1864 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1865 msgstr "utwórz nowy za³±cznik u¿ywaj±c pliku 'mailcap'"
1866
1867 #: keymap_alldefs.h:41
1868 msgid "toggle recoding of this attachment"
1869 msgstr "zdecyduj czy za³±cznik ma byæ przekodowywany"
1870
1871 #: keymap_alldefs.h:42
1872 msgid "save this message to send later"
1873 msgstr "zapisz list aby wys³aæ go pó¼niej"
1874
1875 #: keymap_alldefs.h:43
1876 msgid "rename/move an attached file"
1877 msgstr "zmieñ nazwê lub przenie¶ do³±czony plik"
1878
1879 #: keymap_alldefs.h:44
1880 msgid "send the message"
1881 msgstr "wy¶lij list"
1882
1883 #: keymap_alldefs.h:45
1884 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1885 msgstr "ustala czy wstawiaæ w tre¶ci czy jako za³±cznik"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:46
1888 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1889 msgstr "ustala czy usun±æ plik po wys³aniu"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:47
1892 msgid "update an attachment's encoding info"
1893 msgstr "zaktualizuj informacjê o kodowaniu za³±cznika"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:48
1896 msgid "write the message to a folder"
1897 msgstr "zapisz list do skrzynki"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:49
1900 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1901 msgstr "kopiuj list do pliku/skrzynki"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:50
1904 msgid "create an alias from a message sender"
1905 msgstr "utwórz alias dla nadawcy"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:51
1908 msgid "move entry to bottom of screen"
1909 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na dó³ ekranu"
1910
1911 #: keymap_alldefs.h:52
1912 msgid "move entry to middle of screen"
1913 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na ¶rodek ekranu"
1914
1915 #: keymap_alldefs.h:53
1916 msgid "move entry to top of screen"
1917 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na górê ekranu"
1918
1919 #: keymap_alldefs.h:54
1920 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1921 msgstr "utwórz rozkodowan± (text/plain) kopiê"
1922
1923 #: keymap_alldefs.h:55
1924 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1925 msgstr "utwórz rozkodowan± kopiê (text/plain) i usuñ"
1926
1927 #: keymap_alldefs.h:56
1928 msgid "delete the current entry"
1929 msgstr "usuñ bie¿±cy list"
1930
1931 #: keymap_alldefs.h:57
1932 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1933 msgstr "usuñ bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1934
1935 #: keymap_alldefs.h:58
1936 msgid "delete all messages in subthread"
1937 msgstr "usuñ wszystkie listy w podw±tku"
1938
1939 #: keymap_alldefs.h:59
1940 msgid "delete all messages in thread"
1941 msgstr "usuñ wszystkie listy w w±tku"
1942
1943 #: keymap_alldefs.h:60
1944 msgid "display full address of sender"
1945 msgstr "wy¶wietl pe³ny adres nadawcy"
1946
1947 #: keymap_alldefs.h:61
1948 msgid "display message and toggle header weeding"
1949 msgstr "wy¶wielt list ze wszystkimi nag³ówkami"
1950
1951 #: keymap_alldefs.h:62
1952 msgid "display a message"
1953 msgstr "wy¶wietl list"
1954
1955 #: keymap_alldefs.h:63
1956 msgid "edit the raw message"
1957 msgstr "edytuj list z nag³owkami"
1958
1959 #: keymap_alldefs.h:64
1960 msgid "delete the char in front of the cursor"
1961 msgstr "usuñ znak przed kursorem"
1962
1963 #: keymap_alldefs.h:65
1964 msgid "move the cursor one character to the left"
1965 msgstr "przesuñ kursor jeden znak w lewo"
1966
1967 #: keymap_alldefs.h:66
1968 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
1969 msgstr "przesuñ kursor do pocz±tku s³owa"
1970
1971 #: keymap_alldefs.h:67
1972 msgid "jump to the beginning of the line"
1973 msgstr "przeskocz do pocz±tku linii"
1974
1975 #: keymap_alldefs.h:68
1976 msgid "cycle among incoming mailboxes"
1977 msgstr "kr±¿ pomiêdzy skrzynkami pocztowymi"
1978
1979 #: keymap_alldefs.h:69
1980 msgid "complete filename or alias"
1981 msgstr "uzupe³nij nazwê pliku lub alias"
1982
1983 #: keymap_alldefs.h:70
1984 msgid "complete address with query"
1985 msgstr "uzupe³nij adres poprzez zapytanie"
1986
1987 #: keymap_alldefs.h:71
1988 msgid "delete the char under the cursor"
1989 msgstr "usuñ znak pod kursorem"
1990
1991 #: keymap_alldefs.h:72
1992 msgid "jump to the end of the line"
1993 msgstr "przeskocz do koñca linii"
1994
1995 #: keymap_alldefs.h:73
1996 msgid "move the cursor one character to the right"
1997 msgstr "przesuñ kursor o znak w prawo"
1998
1999 #: keymap_alldefs.h:74
2000 msgid "move the cursor to the end of the word"
2001 msgstr "przesuñ kursor do koñca s³owa"
2002
2003 #: keymap_alldefs.h:75
2004 msgid "scroll down through the history list"
2005 msgstr "przewijaj w dó³ listê wydanych poleceñ"
2006
2007 #: keymap_alldefs.h:76
2008 msgid "scroll up through the history list"
2009 msgstr "przewijaj do góry listê wydanych poleceñ"
2010
2011 #: keymap_alldefs.h:77
2012 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2013 msgstr "usuñ znaki pocz±wszy od kursora a¿ do koñca linii"
2014
2015 #: keymap_alldefs.h:78
2016 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2017 msgstr "usuñ znaki pocz±wszy od kursora a¿ do koñca s³owa"
2018
2019 #: keymap_alldefs.h:79
2020 msgid "delete all chars on the line"
2021 msgstr "usuñ wszystkie znaki w linii"
2022
2023 #: keymap_alldefs.h:80
2024 msgid "delete the word in front of the cursor"
2025 msgstr "usuñ s³owo z przodu kursora"
2026
2027 #: keymap_alldefs.h:81
2028 msgid "quote the next typed key"
2029 msgstr "zacytuj nastêpny wpisany znak"
2030
2031 #: keymap_alldefs.h:82
2032 msgid "transpose character under cursor with previous"
2033 msgstr "zamieñ znak pod kursorem ze znakiem poprzednim"
2034
2035 #: keymap_alldefs.h:83
2036 msgid "capitalize the word"
2037 msgstr "zamieñ piewsz± literê s³owa na wielk±"
2038
2039 #: keymap_alldefs.h:84
2040 msgid "convert the word to lower case"
2041 msgstr "zamieñ litery s³owa na ma³e"
2042
2043 #: keymap_alldefs.h:85
2044 msgid "convert the word to upper case"
2045 msgstr "zamieñ litery s³owa na wielkie"
2046
2047 #: keymap_alldefs.h:86
2048 msgid "enter a muttrc command"
2049 msgstr "wprowad¼ polecenie pliku startowego (muttrc)"
2050
2051 #: keymap_alldefs.h:87
2052 msgid "enter a file mask"
2053 msgstr "wprowad¼ wzorzec nazwy pliku"
2054
2055 #: keymap_alldefs.h:88
2056 msgid "exit this menu"
2057 msgstr "opu¶æ niniejsze menu"
2058
2059 #: keymap_alldefs.h:89
2060 msgid "filter attachment through a shell command"
2061 msgstr "przefiltruj za³±cznik przez polecenie pow³oki"
2062
2063 #: keymap_alldefs.h:90
2064 msgid "move to the first entry"
2065 msgstr "przesuñ siê do pierwszej pozycji"
2066
2067 #: keymap_alldefs.h:91
2068 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2069 msgstr "w³±cz dla listu flagê 'wa¿ne!'"
2070
2071 #: keymap_alldefs.h:92
2072 msgid "forward a message with comments"
2073 msgstr "prze¶lij dalej list opatruj±c go uwagami"
2074
2075 #: keymap_alldefs.h:93
2076 msgid "select the current entry"
2077 msgstr "wska¿ obecn± pozycjê"
2078
2079 #: keymap_alldefs.h:94
2080 msgid "reply to all recipients"
2081 msgstr "odpowiedz wszystkim adresatom"
2082
2083 #: keymap_alldefs.h:95
2084 msgid "scroll down 1/2 page"
2085 msgstr "przewiñ w dó³ o pó³ strony"
2086
2087 #: keymap_alldefs.h:96
2088 msgid "scroll up 1/2 page"
2089 msgstr "przewiñ w górê o pó³ strony"
2090
2091 #: keymap_alldefs.h:97
2092 msgid "this screen"
2093 msgstr "niniejszy ekran"
2094
2095 #: keymap_alldefs.h:98
2096 msgid "jump to an index number"
2097 msgstr "przeskocz do konkretnej pozycji w indeksie"
2098
2099 #: keymap_alldefs.h:99
2100 msgid "move to the last entry"
2101 msgstr "przejd¼ do ostatniej pozycji"
2102
2103 #: keymap_alldefs.h:100
2104 msgid "reply to specified mailing list"
2105 msgstr "opowiedz na wskazan± listê pocztow±"
2106
2107 #: keymap_alldefs.h:101
2108 msgid "execute a macro"
2109 msgstr "wykonaj makropolecenie"
2110
2111 #: keymap_alldefs.h:102
2112 msgid "compose a new mail message"
2113 msgstr "zredaguj nowy list"
2114
2115 #: keymap_alldefs.h:103
2116 msgid "open a different folder"
2117 msgstr "otwórz inn± skrzynkê"
2118
2119 #: keymap_alldefs.h:104
2120 msgid "open a different folder in read only mode"
2121 msgstr "otwórz inn± skrzynkê w trybie tylko do odczytu"
2122
2123 #: keymap_alldefs.h:105
2124 msgid "clear a status flag from a message"
2125 msgstr "usuñ flagê ze statusem wiadomo¶ci"
2126
2127 #: keymap_alldefs.h:106
2128 msgid "delete messages matching a pattern"
2129 msgstr "usuñ listy pasuj±ce do wzorca"
2130
2131 #: keymap_alldefs.h:107
2132 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2133 msgstr "wymusz± pobranie poczty z serwera IMAP"
2134
2135 #: keymap_alldefs.h:108
2136 msgid "retrieve mail from POP server"
2137 msgstr "pobierz pocztê z serwera POP"
2138
2139 #: keymap_alldefs.h:109
2140 msgid "move to the first message"
2141 msgstr "przejd¼ do pierwszego listu"
2142
2143 #: keymap_alldefs.h:110
2144 msgid "move to the last message"
2145 msgstr "przejd¼ do ostatniego listu"
2146
2147 #: keymap_alldefs.h:111
2148 msgid "show only messages matching a pattern"
2149 msgstr "poka¿ tylko listy pasuj±ce do wzorca"
2150
2151 #: keymap_alldefs.h:112
2152 msgid "jump to the next new message"
2153 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nowego listu"
2154
2155 #: keymap_alldefs.h:113
2156 msgid "jump to the next new or unread message"
2157 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nowego lub nie przeczytanego listu"
2158
2159 #: keymap_alldefs.h:114
2160 msgid "jump to the next subthread"
2161 msgstr "przejd¼ do nastêpnego podw±tku"
2162
2163 #: keymap_alldefs.h:115
2164 msgid "jump to the next thread"
2165 msgstr "przejd¼ do nastêpnego w±tku"
2166
2167 #: keymap_alldefs.h:116
2168 msgid "move to the next undeleted message"
2169 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nieusuniêtego listu"
2170
2171 #: keymap_alldefs.h:117
2172 msgid "jump to the next unread message"
2173 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nieprzeczytanego listu"
2174
2175 #: keymap_alldefs.h:118
2176 msgid "jump to parent message in thread"
2177 msgstr "przejd¼ na pocz±tek w±tku"
2178
2179 #: keymap_alldefs.h:119
2180 msgid "jump to previous thread"
2181 msgstr "przejd¼ do poprzedniego w±tku"
2182
2183 #: keymap_alldefs.h:120
2184 msgid "jump to previous subthread"
2185 msgstr "przejd¼ do poprzedniego podw±tku"
2186
2187 #: keymap_alldefs.h:121
2188 msgid "move to the previous undeleted message"
2189 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nieusuniêtego listu"
2190
2191 #: keymap_alldefs.h:122
2192 msgid "jump to the previous new message"
2193 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nowego listu"
2194
2195 #: keymap_alldefs.h:123
2196 msgid "jump to the previous new or unread message"
2197 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nowego lub nie przeczytanego listu"
2198
2199 #: keymap_alldefs.h:124
2200 msgid "jump to the previous unread message"
2201 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nieprzeczytanego listu"
2202
2203 #: keymap_alldefs.h:125
2204 msgid "mark the current thread as read"
2205 msgstr "zaznacz obecny w±tek jako przeczytany"
2206
2207 #: keymap_alldefs.h:126
2208 msgid "mark the current subthread as read"
2209 msgstr "zaznacz obecny podw±tek jako przeczytany"
2210
2211 #: keymap_alldefs.h:127
2212 msgid "set a status flag on a message"
2213 msgstr "ustaw flagê statusu listu"
2214
2215 #: keymap_alldefs.h:128
2216 msgid "save changes to mailbox"
2217 msgstr "zapisz zmiany do skrzynki"
2218
2219 #: keymap_alldefs.h:129
2220 msgid "tag messages matching a pattern"
2221 msgstr "zaznacz listy pasuj±ce do wzorca"
2222
2223 #: keymap_alldefs.h:130
2224 msgid "undelete messages matching a pattern"
2225 msgstr "odtwórz listy pasuj±ce do wzorca"
2226
2227 #: keymap_alldefs.h:131
2228 msgid "untag messages matching a pattern"
2229 msgstr "odznacz listy pasuj±ce do wzorca"
2230
2231 #: keymap_alldefs.h:132
2232 msgid "move to the middle of the page"
2233 msgstr "przejd¼ do po³owy strony"
2234
2235 #: keymap_alldefs.h:133
2236 msgid "move to the next entry"
2237 msgstr "przejd¼ do nastêpnej pozycji"
2238
2239 #: keymap_alldefs.h:134
2240 msgid "scroll down one line"
2241 msgstr "przewiñ w dó³ o liniê"
2242
2243 #: keymap_alldefs.h:135
2244 msgid "move to the next page"
2245 msgstr "przejd¼ do nastêpnej strony"
2246
2247 #: keymap_alldefs.h:136
2248 msgid "jump to the bottom of the message"
2249 msgstr "przejd¼ na koniec listu"
2250
2251 #: keymap_alldefs.h:137
2252 msgid "toggle display of quoted text"
2253 msgstr "ustala sposób pokazywania zaznaczonego tekstu"
2254
2255 #: keymap_alldefs.h:138
2256 msgid "skip beyond quoted text"
2257 msgstr "przeskocz poza zaznaczony fragment tekstu"
2258
2259 #: keymap_alldefs.h:139
2260 msgid "jump to the top of the message"
2261 msgstr "przejd¼ na pocz±tek listu"
2262
2263 #: keymap_alldefs.h:140
2264 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2265 msgstr "przekieruj list/za³±cznik do polecenia pow³oki"
2266
2267 #: keymap_alldefs.h:141
2268 msgid "move to the previous entry"
2269 msgstr "przejd¼ do poprzedniej pozycji"
2270
2271 #: keymap_alldefs.h:142
2272 msgid "scroll up one line"
2273 msgstr "przewiñ w górê o liniê"
2274
2275 #: keymap_alldefs.h:143
2276 msgid "move to the previous page"
2277 msgstr "przejd¼ do poprzedniej strony"
2278
2279 #: keymap_alldefs.h:144
2280 msgid "print the current entry"
2281 msgstr "wydrukuj obecn± pozycjê"
2282
2283 #: keymap_alldefs.h:145
2284 msgid "query external program for addresses"
2285 msgstr "zapytaj zewnêtrzny program o adres"
2286
2287 #: keymap_alldefs.h:146
2288 msgid "append new query results to current results"
2289 msgstr "dodaj rezultaty nowych poszukiwañ do obecnych"
2290
2291 #: keymap_alldefs.h:147
2292 msgid "save changes to mailbox and quit"
2293 msgstr "zapisz zmiany do skrzynki i opu¶æ program pocztowy"
2294
2295 #: keymap_alldefs.h:148
2296 msgid "recall a postponed message"
2297 msgstr "wywo³aj od³o¿ony list"
2298
2299 #: keymap_alldefs.h:149
2300 msgid "clear and redraw the screen"
2301 msgstr "wyczy¶æ i od¶wie¿ ekran"
2302
2303 #: keymap_alldefs.h:150
2304 msgid "{internal}"
2305 msgstr "{wewnêtrzne}"
2306
2307 #: keymap_alldefs.h:151
2308 msgid "reply to a message"
2309 msgstr "odpowiedz na list"
2310
2311 #: keymap_alldefs.h:152
2312 msgid "use the current message as a template for a new one"
2313 msgstr "u¿yj bie¿±cego listu jako wzorca dla nowych wiadomo¶ci"
2314
2315 #: keymap_alldefs.h:153
2316 msgid "save message/attachment to a file"
2317 msgstr "zapisz list/za³±cznik do pliku"
2318
2319 #: keymap_alldefs.h:154
2320 msgid "search for a regular expression"
2321 msgstr "szukaj wyra¿enia regularnego"
2322
2323 #: keymap_alldefs.h:155
2324 msgid "search backwards for a regular expression"
2325 msgstr "szukaj wstecz wyra¿enia regularnego"
2326
2327 #: keymap_alldefs.h:156
2328 msgid "search for next match"
2329 msgstr "szukaj nastêpnego pozytywnego rezultatu"
2330
2331 #: keymap_alldefs.h:157
2332 msgid "search for next match in opposite direction"
2333 msgstr "szukaj wstecz nastêpnego pozytywnego rezultatu"
2334
2335 #: keymap_alldefs.h:158
2336 msgid "toggle search pattern coloring"
2337 msgstr "ustala czy szukana fraza ma byæ zaznaczona kolorem"
2338
2339 #: keymap_alldefs.h:159
2340 msgid "invoke a command in a subshell"
2341 msgstr "wywo³aj polecenie w podpow³oce"
2342
2343 #: keymap_alldefs.h:160
2344 msgid "sort messages"
2345 msgstr "uszereguj listy"
2346
2347 #: keymap_alldefs.h:161
2348 msgid "sort messages in reverse order"
2349 msgstr "uszereguj listy w odwrotnej kolejno¶ci"
2350
2351 #: keymap_alldefs.h:162
2352 msgid "tag the current entry"
2353 msgstr "zaznacz bie¿±c± pozycjê"
2354
2355 #: keymap_alldefs.h:163
2356 msgid "apply next function to tagged messages"
2357 msgstr "wykonaj nastêpne polecenie na zaznaczonych listach"
2358
2359 #: keymap_alldefs.h:164
2360 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2361 msgstr "wykonaj nastêpne polecenie TYLKO na zaznaczonych listach"
2362
2363 #: keymap_alldefs.h:165
2364 msgid "tag the current subthread"
2365 msgstr "zaznacz bie¿±cy podw±tek"
2366
2367 #: keymap_alldefs.h:166
2368 msgid "tag the current thread"
2369 msgstr "zaznacz bie¿±cy w±tek"
2370
2371 #: keymap_alldefs.h:167
2372 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2373 msgstr "ustaw flagê listu na 'nowy'"
2374
2375 #: keymap_alldefs.h:168
2376 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2377 msgstr "ustala czy skrzynka bêdzie ponownie zapisana"
2378
2379 #: keymap_alldefs.h:169
2380 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2381 msgstr "ustala czy przegl±daæ skrzynki czy wszystkie pliki"
2382
2383 #: keymap_alldefs.h:170
2384 msgid "move to the top of the page"
2385 msgstr "przejd¼ na pocz±tek strony"
2386
2387 #: keymap_alldefs.h:171
2388 msgid "undelete the current entry"
2389 msgstr "odtwórz bie¿±c± pozycjê listy"
2390
2391 #: keymap_alldefs.h:172
2392 msgid "undelete all messages in thread"
2393 msgstr "odtwórz wszystkie listy z tego w±tku"
2394
2395 #: keymap_alldefs.h:173
2396 msgid "undelete all messages in subthread"
2397 msgstr "odtwórz wszystkie listy z tego podw±tku"
2398
2399 #: keymap_alldefs.h:174
2400 msgid "show the Mutt version number and date"
2401 msgstr "poka¿ wersjê i datê programu pocztowego Mutt"
2402
2403 #: keymap_alldefs.h:175
2404 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2405 msgstr "poka¿ za³±cznik u¿ywaj±c, je¶li to niezbêdne, pliku 'mailcap'"
2406
2407 #: keymap_alldefs.h:176
2408 msgid "show MIME attachments"
2409 msgstr "poka¿ za³±czniki MIME"
2410
2411 #: keymap_alldefs.h:177
2412 msgid "display the keycode for a key press"
2413 msgstr "wy¶wietl kod wprowadzonego znaku"
2414
2415 #: keymap_alldefs.h:178
2416 msgid "show currently active limit pattern"
2417 msgstr "poka¿ bie¿±cy wzorzec ograniczaj±cy"
2418
2419 #: keymap_alldefs.h:179
2420 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2421 msgstr "zwiñ/rozwiñ bie¿±cy w±tek"
2422
2423 #: keymap_alldefs.h:180
2424 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2425 msgstr "zwiñ/rozwiñ wszystkie w±tki"
2426
2427 #: keymap_alldefs.h:181
2428 msgid "attach a PGP public key"
2429 msgstr "do³±cz w³asny klucz publiczny PGP"
2430
2431 #: keymap_alldefs.h:182
2432 msgid "show PGP options"
2433 msgstr "poka¿ opcje PGP"
2434
2435 #: keymap_alldefs.h:183
2436 msgid "mail a PGP public key"
2437 msgstr "wy¶lij w³asny klucz publiczny PGP"
2438
2439 #: keymap_alldefs.h:184
2440 msgid "verify a PGP public key"
2441 msgstr "zweryfikuj klucz publiczny PGP"
2442
2443 #: keymap_alldefs.h:185
2444 msgid "view the key's user id"
2445 msgstr "obejrzyj identyfikator u¿ytkownika klucza"
2446
2447 #: keymap_alldefs.h:186
2448 msgid "check for classic pgp"
2449 msgstr "u¿yj starej wersji pgp"
2450
2451 #: keymap_alldefs.h:187
2452 msgid "Accept the chain constructed"
2453 msgstr "Potwierd¼ skonstruowany ³añcuch"
2454
2455 #: keymap_alldefs.h:188
2456 msgid "Append a remailer to the chain"
2457 msgstr "Dodaj remailera do ³añcucha"
2458
2459 #: keymap_alldefs.h:189
2460 msgid "Insert a remailer into the chain"
2461 msgstr "Wprowadz remailera do ³añcucha"
2462
2463 #: keymap_alldefs.h:190
2464 msgid "Delete a remailer from the chain"
2465 msgstr "Usuñ remailera z ³añcucha"
2466
2467 #: keymap_alldefs.h:191
2468 msgid "Select the previous element of the chain"
2469 msgstr "Wybierz poprzedni element ³añcucha"
2470
2471 #: keymap_alldefs.h:192
2472 msgid "Select the next element of the chain"
2473 msgstr "Wybierz nastepny element ³añcucha"
2474
2475 #: keymap_alldefs.h:193
2476 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2477 msgstr "przeslij list przez ³añcuch anonimowych remailerów typu mixmaster"
2478
2479 #: keymap_alldefs.h:194
2480 msgid "make decrypted copy and delete"
2481 msgstr "utwórz rozszyfrowana± kopiê i usuñ orygina³"
2482
2483 #: keymap_alldefs.h:195
2484 msgid "make decrypted copy"
2485 msgstr "utwórz rozszyfrowan± kopiê"
2486
2487 #: keymap_alldefs.h:196
2488 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2489 msgstr "wyma¿ has³o z pamiêci operacyjnej"
2490
2491 #: keymap_alldefs.h:197
2492 msgid "extract supported public keys"
2493 msgstr "kopiuj klucze publiczne"
2494
2495 #: keymap_alldefs.h:198
2496 msgid "show S/MIME options"
2497 msgstr "poka¿ opcje S/MIME"
2498
2499 #: lib.c:64
2500 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2501 msgstr "Przepe³nienie zmiennej ca³kowitej - nie mo¿na zaalokowaæ pamiêci!"
2502
2503 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2504 msgid "Out of memory!"
2505 msgstr "Brak pamiêci!"
2506
2507 #: main.c:51
2508 msgid ""
2509 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2510 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2511 msgstr ""
2512 "Aby powiadomiæ autorów, proszê pisaæ na <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2513 "Aby zg³osiæ b³±d u¿yj programu flea(1).\n"
2514
2515 #: main.c:55
2516 msgid ""
2517 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2518 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2519 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2520 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2521 msgstr ""
2522 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins i inni.\n"
2523 "Program nie jest objêty ¯ADN¡ gwarancj±; szczegó³y poznasz pisz±c 'mutt -"
2524 "vv'.\n"
2525 "Mutt jest darmowym oprogramowaniem, jeste¶ jak najbardziej uprawniony do\n"
2526 "jego redystrybucji pod pewnymi warunkami, szczegó³y poznasz pisz±c 'mutt -"
2527 "vv'.\n"
2528
2529 #: main.c:61
2530 msgid ""
2531 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2532 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2533 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2534 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2535 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2536 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2537 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2538 "\n"
2539 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2540 "fixes, and suggestions.\n"
2541 "\n"
2542 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2543 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2544 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2545 "    (at your option) any later version.\n"
2546 "\n"
2547 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2548 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2549 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2550 "    GNU General Public License for more details.\n"
2551 "\n"
2552 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2553 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2554 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2555 msgstr ""
2556 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2557 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2558 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2559 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2560 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2561 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2562 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2563 "\n"
2564 "Wielu innych twórców, nie wspomnianych tutaj,\n"
2565 "wnios³o wiele nowego kodu, poprawek i sugestii.\n"
2566 "\n"
2567 "   Ten program jest darmowy; mo¿esz rozprowadzaæ go i/lub modyfikowaæ\n"
2568 "   zachowuj±c warunki Powszechnej Licencji Publicznej GNU (General Public\n"
2569 "   Licence), opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 2\n"
2570 "   lub wy¿szej.\n"
2571 "\n"
2572 "   Program ten jest rozprowadzany w nadziei, ¿e bêdzie przydatny,\n"
2573 "   ale BEZ ¯ADNYCH GWARANCJI, wyra¿onych wprost lub domy¶lnie nawet,\n"
2574 "   w tym gwarancji mo¿liwo¶ci SPRZEDA¯Y i PRZYDATNO¦CI DO KONKRETNYCH "
2575 "CELÓW.\n"
2576 "   Szczegó³y znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\n"
2577 "\n"
2578 "   W dokumentacji tego programu powinna znajdowaæ siê kopia Powszechnej\n"
2579 "   Licencji Publicznej GNU. Je¶li tak nie jest, napisz do Free Software\n"
2580 "   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA.\n"
2581
2582 #: main.c:99
2583 #, fuzzy
2584 msgid ""
2585 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2586 "<file> ]\n"
2587 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2588 "[...]\n"
2589 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2590 "[...]\n"
2591 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2592 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2593 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2594 "       mutt -v[v]\n"
2595 "\n"
2596 "options:\n"
2597 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2598 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2599 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2600 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2601 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2602 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2603 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2604 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2605 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2606 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2607 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2608 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2609 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2610 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2611 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2612 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2613 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2614 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2615 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2616 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2617 "  -h\t\tthis help message"
2618 msgstr ""
2619 "u¿ycie: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] [ -m <typ> ] [ -f "
2620 "<plik> ]\n"
2621 "        mutt [ -nR ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -Q <pytanie> [ -Q "
2622 "<pytanie> ] [...]\n"
2623 "        mutt [ -nR ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2624 "[...]\n"
2625 "        mutt [ -nx ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] [ -a <plik> ] [ -H "
2626 "<plik> ] [ -i <plik> ] [ -s <tytu³> ] [ -b <adres> ] [ -c <adres> ] <adres> "
2627 "[ ... ]\n"
2628 "        mutt [ -n ]  [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -p\n"
2629 "        mutt -v[v]\n"
2630 "\n"
2631 "opcje:\n"
2632 "  -A <alias>\tu¿yj aliasu\n"
2633 "  -a <plik>\tdo³±cz plik do listu\n"
2634 "  -b <adres>\tpodaj adres blind carbon-copy (BCC)\n"
2635 "  -c <adres>\tpodaj adres carbon-copy (CC)\n"
2636 "  -e <polec>\tpodaj polecenie do wykonania po inicjalizacji\n"
2637 "  -f <plik>\totwórz najpierw t± skrzynkê\n"
2638 "  -F <plik>\tu¿yj alternatywnego pliku muttrc\n"
2639 "  -H <plik>\tczytaj nag³ówki z pliku\n"
2640 "  -i <plik>\twstaw ten plik w odpowiedzi\n"
2641 "  -m <typ>\tpodaj typ skrzynki\n"
2642 "  -n\t\tnie czytaj systemowego Muttrc\n"
2643 "  -p\t\tponownie edytuj zarzucony list\n"
2644 "  -Q <zmienna>\tpodaj warto¶æ zmiennej konfiguracyjnej\n"
2645 "  -R\t\totwórz skrzynkê w trybie tylko do odczytu\n"
2646 "  -s <tytu³>\tpodaj tytu³ (musi byæ w apostrofach, je¶li zawiera spacje)\n"
2647 "  -v\t\tpoka¿ wersjê i wkompilowane parametry\n"
2648 "  -x\t\tsymuluj zachowanie mailx\n"
2649 "  -y\t\twybierz skrzynkê podan± w twojej li¶cie `mailboxes'\n"
2650 "  -z\t\twyjd¼ natychmiast je¶li brak nowych listów w skrzynce\n"
2651 "  -Z\t\totwórz pierwsz± skrzynkê z nowym listem i wyjd¼ je¶li brak nowych\n"
2652 "  -h\t\tten tekst"
2653
2654 #: main.c:167
2655 msgid ""
2656 "\n"
2657 "Compile options:"
2658 msgstr ""
2659 "\n"
2660 "Parametry kompilacji:"
2661
2662 #: main.c:478
2663 msgid "Error initializing terminal."
2664 msgstr "B³±d inicjalizacji terminala."
2665
2666 #: main.c:583
2667 #, c-format
2668 msgid "Debugging at level %d.\n"
2669 msgstr "Diagnostyka b³êdów na poziomie %d.\n"
2670
2671 #: main.c:585
2672 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2673 msgstr "Diagnostyka b³êdów nie zosta³a wkompilowane. Zignorowano.\n"
2674
2675 #: main.c:733
2676 #, c-format
2677 msgid "%s does not exist. Create it?"
2678 msgstr "%s nie istnieje. Utworzyæ?"
2679
2680 #: main.c:737
2681 #, c-format
2682 msgid "Can't create %s: %s."
2683 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s: %s."
2684
2685 #: main.c:782
2686 msgid "No recipients specified.\n"
2687 msgstr "Nie wskazano adresatów listu.\n"
2688
2689 #: main.c:868
2690 #, c-format
2691 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2692 msgstr "%s: nie mo¿na do³±czyæ pliku.\n"
2693
2694 #: main.c:888
2695 msgid "No mailbox with new mail."
2696 msgstr "Brak skrzynki z now± poczt±."
2697
2698 #: main.c:897
2699 msgid "No incoming mailboxes defined."
2700 msgstr "Nie zdefiniowano po³o¿enia skrzynek z now± poczt±."
2701
2702 #: main.c:924
2703 msgid "Mailbox is empty."
2704 msgstr "Skrzynka pocztowa jest pusta."
2705
2706 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2707 #, c-format
2708 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2709 msgstr "Czytanie %s... %d (%d%%)"
2710
2711 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2712 msgid "Mailbox is corrupt!"
2713 msgstr "Skrzynka jest uszkodzona!"
2714
2715 #: mbox.c:662
2716 msgid "Mailbox was corrupted!"
2717 msgstr "Skrzynka pocztowa zosta³a uszkodzona!"
2718
2719 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2720 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2721 msgstr "B³±d! Nie mo¿na ponownie otworzyæ skrzynki!"
2722
2723 #: mbox.c:708
2724 msgid "Unable to lock mailbox!"
2725 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ skrzynki pocztowej!"
2726
2727 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2728 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2729 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2730 #.
2731 #: mbox.c:754
2732 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2733 msgstr ""
2734 "sync: skrzynka zmodyfikowana, ale ¿aden z listów nie zosta³ zmieniony! "
2735 "(zg³o¶ ten b³±d)"
2736
2737 #: mbox.c:793
2738 #, c-format
2739 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2740 msgstr "Zapisywanie listów... %d (%d%%)"
2741
2742 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2743 #. * change/deleted message
2744 #.
2745 #: mbox.c:906
2746 msgid "Committing changes..."
2747 msgstr "Wprowadzanie zmian..."
2748
2749 #: mbox.c:937
2750 #, c-format
2751 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2752 msgstr "Zapis niemo¿liwy! Zapisano czê¶æ skrzynki do %s"
2753
2754 #: mbox.c:1003
2755 msgid "Could not reopen mailbox!"
2756 msgstr "Nie mo¿na ponownie otworzyæ skrzynki pocztowej!"
2757
2758 #: mbox.c:1041
2759 msgid "Reopening mailbox..."
2760 msgstr "Ponowne otwieranie skrzynki..."
2761
2762 #: menu.c:416
2763 msgid "Jump to: "
2764 msgstr "Przeskocz do: "
2765
2766 #: menu.c:425
2767 msgid "Invalid index number."
2768 msgstr "Niew³a¶ciwy numer indeksu."
2769
2770 #: menu.c:429 menu.c:447 menu.c:483 menu.c:526 menu.c:542 menu.c:553
2771 #: menu.c:564 menu.c:606 menu.c:617 menu.c:630 menu.c:643 menu.c:1038
2772 msgid "No entries."
2773 msgstr "Brak pozycji."
2774
2775 #: menu.c:444
2776 msgid "You cannot scroll down farther."
2777 msgstr "Nie mo¿na ni¿ej przewin±æ."
2778
2779 #: menu.c:460
2780 msgid "You cannot scroll up farther."
2781 msgstr "Nie mo¿na wy¿ej przewin±æ."
2782
2783 #: menu.c:480
2784 msgid "You are on the last page."
2785 msgstr "To jest ostatnia strona."
2786
2787 #: menu.c:504
2788 msgid "You are on the first page."
2789 msgstr "To jest pierwsza strona."
2790
2791 #: menu.c:583
2792 msgid "First entry is shown."
2793 msgstr "Pokazana jest pierwsza pozycja."
2794
2795 #: menu.c:603
2796 msgid "Last entry is shown."
2797 msgstr "Pokazana jest ostatnia pozycja."
2798
2799 #: menu.c:654
2800 msgid "You are on the last entry."
2801 msgstr "To jest ostatnia pozycja."
2802
2803 #: menu.c:665
2804 msgid "You are on the first entry."
2805 msgstr "To jest pierwsza pozycja."
2806
2807 #: menu.c:725 pattern.c:1242
2808 msgid "Search for: "
2809 msgstr "Szukaj frazy: "
2810
2811 #: menu.c:726 pattern.c:1243
2812 msgid "Reverse search for: "
2813 msgstr "Szukaj frazy w przeciwnym kierunku: "
2814
2815 #: menu.c:736 pattern.c:1275
2816 msgid "No search pattern."
2817 msgstr "Nie ustalono wzorca poszukiwañ."
2818
2819 #: menu.c:766 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2820 msgid "Not found."
2821 msgstr "Nic nie znaleziono."
2822
2823 #: menu.c:890
2824 msgid "No tagged entries."
2825 msgstr "Brak zaznaczonych pozycji listy."
2826
2827 #: menu.c:995
2828 msgid "Search is not implemented for this menu."
2829 msgstr "Poszukiwanie nie jest mo¿liwe w tym menu."
2830
2831 #: menu.c:1000
2832 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2833 msgstr "Przeskakiwanie nie jest mo¿liwe w oknach dialogowych."
2834
2835 #: menu.c:1041
2836 msgid "Tagging is not supported."
2837 msgstr "Zaznaczanie nie jest obs³ugiwane."
2838
2839 #: mh.c:663 mh.c:900
2840 #, c-format
2841 msgid "Reading %s... %d"
2842 msgstr "Czytanie %s... %d"
2843
2844 #: mh.c:1151
2845 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2846 msgstr "maildir_commit_message(): nie mo¿na nadaæ plikowi daty"
2847
2848 #: muttlib.c:846
2849 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2850 msgstr "Ten plik jest katalogim, zapisaæ w nim? [(t)ak, (n)ie, (w)szystkie]"
2851
2852 #: muttlib.c:846
2853 msgid "yna"
2854 msgstr "tnw"
2855
2856 #: muttlib.c:862
2857 msgid "File is a directory, save under it?"
2858 msgstr "Ten plik jest katalogim, zapisaæ w nim?"
2859
2860 #: muttlib.c:868
2861 msgid "File under directory: "
2862 msgstr "Plik w katalogu: "
2863
2864 #: muttlib.c:880
2865 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2866 msgstr "Plik istnieje: (n)adpisaæ, (d)o³±czyæ czy (a)nulowaæ?"
2867
2868 #: muttlib.c:880
2869 msgid "oac"
2870 msgstr "nda"
2871
2872 #: muttlib.c:1199
2873 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2874 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu w skrzynce POP."
2875
2876 #: muttlib.c:1208
2877 #, c-format
2878 msgid "%s is not a mailbox!"
2879 msgstr "%s nie jest skrzynk±!"
2880
2881 #: muttlib.c:1214
2882 #, c-format
2883 msgid "Append messages to %s?"
2884 msgstr "Dopisaæ listy do %s?"
2885
2886 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2887 #, c-format
2888 msgid "Connection to %s closed"
2889 msgstr "Po³±czenie z %s zosta³o zakoñczone"
2890
2891 #: mutt_socket.c:271
2892 msgid "SSL is unavailable."
2893 msgstr "Protokó³ SSL nie jest dostêpny."
2894
2895 #: mutt_socket.c:302
2896 msgid "Preconnect command failed."
2897 msgstr "Polecenie 'preconnect' nie powiod³o siê."
2898
2899 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2900 #, c-format
2901 msgid "Error talking to %s (%s)"
2902 msgstr "B³±d komunikacji z %s (%s)"
2903
2904 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2905 #, c-format
2906 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2907 msgstr "B³êdny IDN \"%s\"."
2908
2909 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
2910 #, c-format
2911 msgid "Looking up %s..."
2912 msgstr "Wyszukiwanie %s..."
2913
2914 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
2915 #, c-format
2916 msgid "Could not find the host \"%s\""
2917 msgstr "Host \"%s\" nie zosta³ znaleziony"
2918
2919 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
2920 #, c-format
2921 msgid "Connecting to %s..."
2922 msgstr "£±czenie z %s..."
2923
2924 #: mutt_socket.c:529
2925 #, c-format
2926 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2927 msgstr "Po³±czenie z %s (%s) nie zosta³o ustanowione."
2928
2929 #: mutt_ssl.c:175
2930 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2931 msgstr "Zgromadzenie odpowiedniej ilo¶ci entropii nie powiod³o siê"
2932
2933 #: mutt_ssl.c:199
2934 #, c-format
2935 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
2936 msgstr "Wype³nianie zbiornika entropii: %s...\n"
2937
2938 #: mutt_ssl.c:207
2939 #, c-format
2940 msgid "%s has insecure permissions!"
2941 msgstr "Prawa dostêpu do %s mog± powodowaæ problemy z bezpieczeñstwem!"
2942
2943 #: mutt_ssl.c:226
2944 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
2945 msgstr "Protokó³ SSL nie mo¿e zostaæ u¿yty ze wzglêdu na brak entropii"
2946
2947 #: mutt_ssl.c:322
2948 msgid "I/O error"
2949 msgstr "B³±d wej¶cia/wyj¶cia"
2950
2951 #: mutt_ssl.c:331
2952 #, c-format
2953 msgid "SSL failed: %s"
2954 msgstr "SSL nie powiod³o siê: %s"
2955
2956 #: mutt_ssl.c:340
2957 msgid "Unable to get certificate from peer"
2958 msgstr "Nie mo¿na pobraæ certyfikatu z docelowego hosta"
2959
2960 #: mutt_ssl.c:348
2961 #, c-format
2962 msgid "SSL connection using %s (%s)"
2963 msgstr "Po³±czenie SSL przy u¿yciu %s (%s)"
2964
2965 #: mutt_ssl.c:388
2966 msgid "Unknown"
2967 msgstr "Nieznany"
2968
2969 #: mutt_ssl.c:413
2970 #, c-format
2971 msgid "[unable to calculate]"
2972 msgstr "[niemo¿liwe do wyznaczenia]"
2973
2974 #: mutt_ssl.c:431
2975 msgid "[invalid date]"
2976 msgstr "[b³êdna data]"
2977
2978 #: mutt_ssl.c:506
2979 msgid "Server certificate is not yet valid"
2980 msgstr "Certyfikat serwera nie uzyska³ jeszcze wa¿no¶ci"
2981
2982 #: mutt_ssl.c:513
2983 msgid "Server certificate has expired"
2984 msgstr "Certyfikat serwera utraci³ wa¿no¶æ"
2985
2986 #: mutt_ssl.c:586
2987 msgid "This certificate belongs to:"
2988 msgstr "Ten certyfikat nale¿y do:"
2989
2990 #: mutt_ssl.c:597
2991 msgid "This certificate was issued by:"
2992 msgstr "Ten certyfikat zosta³ wydany przez:"
2993
2994 #: mutt_ssl.c:608
2995 #, c-format
2996 msgid "This certificate is valid"
2997 msgstr "Ten certyfikat jest wa¿ny"
2998
2999 #: mutt_ssl.c:609
3000 #, c-format
3001 msgid "   from %s"
3002 msgstr "   od %s"
3003
3004 #: mutt_ssl.c:611
3005 #, c-format
3006 msgid "     to %s"
3007 msgstr "     do %s"
3008
3009 #: mutt_ssl.c:617
3010 #, c-format
3011 msgid "Fingerprint: %s"
3012 msgstr "Odcisk: %s"
3013
3014 #: mutt_ssl.c:619
3015 msgid "SSL Certificate check"
3016 msgstr "sprawdzanie certyfikatu SSL"
3017
3018 #: mutt_ssl.c:622
3019 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3020 msgstr "(o)drzuæ, zaakceptuj (r)az, (a)kceptuj zawsze"
3021
3022 #: mutt_ssl.c:623
3023 msgid "roa"
3024 msgstr "ora"
3025
3026 #: mutt_ssl.c:627
3027 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3028 msgstr "(o)drzuæ, zaakceptuj (r)az"
3029
3030 #: mutt_ssl.c:628
3031 msgid "ro"
3032 msgstr "or"
3033
3034 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3035 msgid "Exit  "
3036 msgstr "Wyj¶cie  "
3037
3038 #: mutt_ssl.c:659
3039 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3040 msgstr "Ostrze¿enie: Nie mo¿na zapisaæ certyfikatu"
3041
3042 #: mutt_ssl.c:664
3043 msgid "Certificate saved"
3044 msgstr "Certyfikat zosta³ zapisany"
3045
3046 #: mx.c:120
3047 #, c-format
3048 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3049 msgstr "Licznik blokad przekroczony, usun±æ blokadê %s?"
3050
3051 #: mx.c:132
3052 #, c-format
3053 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3054 msgstr "Nie mo¿na za³o¿yæ blokady na %s.\n"
3055
3056 #: mx.c:190
3057 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3058 msgstr "Czas oczekiwania na blokadê typu 'fcntl' zosta³ przekroczony!"
3059
3060 #: mx.c:196
3061 #, c-format
3062 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3063 msgstr "Oczekiwanie na blokadê typu 'fcntl'... %d"
3064
3065 #: mx.c:224
3066 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3067 msgstr "Czas oczekiwania na blokadê typu 'flock' zosta³ przekroczony!"
3068
3069 #: mx.c:231
3070 #, c-format
3071 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3072 msgstr "Oczekiwanie na blokadê typu 'flock'... %d"
3073
3074 #: mx.c:595
3075 #, c-format
3076 msgid "Couldn't lock %s\n"
3077 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
3078
3079 #: mx.c:679
3080 #, c-format
3081 msgid "Reading %s..."
3082 msgstr "Czytanie %s..."
3083
3084 #: mx.c:779
3085 #, c-format
3086 msgid "Writing %s..."
3087 msgstr "Zapisywanie %s..."
3088
3089 #: mx.c:812
3090 #, c-format
3091 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3092 msgstr "Synchronizacja skrzynki %s nie powod³a siê!"
3093
3094 #: mx.c:878
3095 #, c-format
3096 msgid "Move read messages to %s?"
3097 msgstr "Przenie¶æ przeczytane listy do %s?"
3098
3099 #: mx.c:894 mx.c:1150
3100 #, c-format
3101 msgid "Purge %d deleted message?"
3102 msgstr "Usun±æ NIEODWO£ALNIE %d zaznaczony list?"
3103
3104 #: mx.c:894 mx.c:1150
3105 #, c-format
3106 msgid "Purge %d deleted messages?"
3107 msgstr "Usun±æ NIEODWO£ALNIE %d zaznaczone listy?"
3108
3109 #: mx.c:918
3110 #, c-format
3111 msgid "Moving read messages to %s..."
3112 msgstr "Przenoszenie przeczytanych listów do %s..."
3113
3114 #: mx.c:977 mx.c:1141
3115 msgid "Mailbox is unchanged."
3116 msgstr "Skrzynka pozosta³a niezmieniona."
3117
3118 #: mx.c:1013
3119 #, c-format
3120 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3121 msgstr "%d zapisano, %d przeniesiono, %d usuniêto."
3122
3123 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3124 #, c-format
3125 msgid "%d kept, %d deleted."
3126 msgstr "%d zapisano, %d usuniêto."
3127
3128 #: mx.c:1126
3129 #, c-format
3130 msgid " Press '%s' to toggle write"
3131 msgstr " Naci¶nij '%s' aby zezwoliæ na zapisanie"
3132
3133 #: mx.c:1128
3134 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3135 msgstr "U¿yj 'toggle-write' by ponownie w³±czyæ zapisanie!"
3136
3137 #: mx.c:1130
3138 #, c-format
3139 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3140 msgstr "Skrzynka jest oznaczona jako niezapisywalna. %s"
3141
3142 #: mx.c:1185
3143 msgid "Mailbox checkpointed."
3144 msgstr "Zmiany w skrzynce naniesiono."
3145
3146 #: mx.c:1494
3147 msgid "Can't write message"
3148 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu"
3149
3150 #: mx.c:1539
3151 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3152 msgstr "Przepe³nienie zmiennej ca³kowitej - nie mo¿na zaalokowaæ pamiêci."
3153
3154 #: pager.c:57
3155 msgid "Not available in this menu."
3156 msgstr "Nie ma takiego polecenia w tym menu."
3157
3158 #: pager.c:1450
3159 msgid "PrevPg"
3160 msgstr "PoprzStr"
3161
3162 #: pager.c:1451
3163 msgid "NextPg"
3164 msgstr "NastStr"
3165
3166 #: pager.c:1455
3167 msgid "View Attachm."
3168 msgstr "Zobacz za³."
3169
3170 #: pager.c:1458
3171 msgid "Next"
3172 msgstr "Nastêpny"
3173
3174 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3175 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3176 msgid "Bottom of message is shown."
3177 msgstr "Pokazany jest koniec listu."
3178
3179 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3180 msgid "Top of message is shown."
3181 msgstr "Pokazany jest pocz±tek listu."
3182
3183 #: pager.c:1960
3184 msgid "Reverse search: "
3185 msgstr "Szukaj w przeciwnym kierunku: "
3186
3187 #: pager.c:1961
3188 msgid "Search: "
3189 msgstr "Szukaj: "
3190
3191 #: pager.c:2081
3192 msgid "Help is currently being shown."
3193 msgstr "Pomoc jest w³a¶nie wy¶wietlana."
3194
3195 #: pager.c:2110
3196 msgid "No more quoted text."
3197 msgstr "Nie ma wiêcej cytowanego tekstu."
3198
3199 #: pager.c:2123
3200 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3201 msgstr "Brak tekstu za cytowanym fragmentem."
3202
3203 #: parse.c:602
3204 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3205 msgstr "wieloczê¶ciowy list nie posiada wpisu ograniczaj±cego!"
3206
3207 #: pattern.c:244
3208 #, c-format
3209 msgid "Error in expression: %s"
3210 msgstr "B³±d w wyra¿eniu: %s"
3211
3212 #: pattern.c:354
3213 #, c-format
3214 msgid "Invalid day of month: %s"
3215 msgstr "Niew³a¶ciwy dzieñ miesi±ca: %s"
3216
3217 #: pattern.c:368
3218 #, c-format
3219 msgid "Invalid month: %s"
3220 msgstr "Niew³a¶ciwy miesi±c: %s"
3221
3222 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3223 #: pattern.c:520
3224 #, c-format
3225 msgid "Invalid relative date: %s"
3226 msgstr "B³êdna data wzglêdna: %s"
3227
3228 #: pattern.c:534
3229 msgid "error in expression"
3230 msgstr "b³±d w wyra¿eniu"
3231
3232 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3233 #, c-format
3234 msgid "error in pattern at: %s"
3235 msgstr "b³±d we wzorcu: %s"
3236
3237 #: pattern.c:788
3238 #, c-format
3239 msgid "%c: invalid command"
3240 msgstr "%c: b³êdne polecenie"
3241
3242 #: pattern.c:794
3243 #, c-format
3244 msgid "%c: not supported in this mode"
3245 msgstr "%c: nie obs³ugiwane w tym trybie"
3246
3247 #: pattern.c:807
3248 #, c-format
3249 msgid "missing parameter"
3250 msgstr "brakuj±cy parametr"
3251
3252 #: pattern.c:823
3253 #, c-format
3254 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3255 msgstr "niesparowane nawiasy: %s"
3256
3257 #: pattern.c:855
3258 msgid "empty pattern"
3259 msgstr "pusty wzorzec"
3260
3261 #: pattern.c:1061
3262 #, c-format
3263 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3264 msgstr "b³±d: nieznany op %d (zg³o¶ ten b³±d)."
3265
3266 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3267 msgid "Compiling search pattern..."
3268 msgstr "Kompilacja wzorca poszukiwañ..."
3269
3270 #: pattern.c:1144
3271 msgid "Executing command on matching messages..."
3272 msgstr "Wykonywanie polecenia na pasuj±cych do wzorca listach..."
3273
3274 #: pattern.c:1206
3275 msgid "No messages matched criteria."
3276 msgstr "¯aden z listów nie spe³nia kryteriów."
3277
3278 #: pattern.c:1299
3279 msgid "Search hit bottom without finding match"
3280 msgstr "Poszukiwanie dotar³o do koñca bez znalezienia frazy"
3281
3282 #: pattern.c:1310
3283 msgid "Search hit top without finding match"
3284 msgstr "Poszukiwanie dotar³o do pocz±tku bez znalezienia frazy"
3285
3286 #: pattern.c:1332
3287 msgid "Search interrupted."
3288 msgstr "Przeszukiwanie przerwano."
3289
3290 #: pgp.c:90
3291 msgid "Enter PGP passphrase:"
3292 msgstr "Wprowad¼ has³o PGP:"
3293
3294 #: pgp.c:104
3295 msgid "PGP passphrase forgotten."
3296 msgstr "Has³o PGP zosta³o zapomniane."
3297
3298 #: pgp.c:344
3299 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3300 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu PGP! --]\n"
3301
3302 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3303 msgid ""
3304 "[-- End of PGP output --]\n"
3305 "\n"
3306 msgstr ""
3307 "[-- Koniec komunikatów PGP --]\n"
3308 "\n"
3309
3310 #: pgp.c:394
3311 msgid ""
3312 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3313 "\n"
3314 msgstr ""
3315 "[-- POCZ¡TEK LISTU PGP --]\n"
3316 "\n"
3317
3318 #: pgp.c:396
3319 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3320 msgstr "[-- POCZ¡TEK KLUCZA PUBLICZNEGO PGP --]\n"
3321
3322 #: pgp.c:398
3323 msgid ""
3324 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3325 "\n"
3326 msgstr ""
3327 "[-- POCZ¡TEK LISTU PODPISANEGO PGP --]\n"
3328 "\n"
3329
3330 #: pgp.c:423
3331 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3332 msgstr "[-- KONIEC LISTU PGP --]\n"
3333
3334 #: pgp.c:425
3335 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3336 msgstr "[-- KONIEC PUBLICZNEGO KLUCZA PGP --]\n"
3337
3338 #: pgp.c:427
3339 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3340 msgstr "[-- KONIEC LISTU PODPISANEGO PGP --]\n"
3341
3342 #: pgp.c:454
3343 msgid ""
3344 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3345 "\n"
3346 msgstr ""
3347 "[-- B³±d: nie mo¿na odnale¼æ pocz±tku listu PGP! --]\n"
3348 "\n"
3349
3350 #: pgp.c:704
3351 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3352 msgstr "B³±d wewnêtrzny. Zg³o¶ go pod adres <roessler@does-not-exist.org>."
3353
3354 #: pgp.c:764
3355 msgid ""
3356 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3357 "\n"
3358 msgstr ""
3359 "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu PGP! --]\n"
3360 "\n"
3361
3362 #: pgp.c:873
3363 msgid ""
3364 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3365 "\n"
3366 msgstr ""
3367 "[-- B³±d: uszkodzony list PGP/MIME! --]\n"
3368 "\n"
3369
3370 #: pgp.c:886
3371 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3372 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego! --]\n"
3373
3374 #: pgp.c:895
3375 msgid ""
3376 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3377 "\n"
3378 msgstr ""
3379 "[-- Nastêpuj±ce dane s± zaszyfrowane PGP/MIME --]\n"
3380 "\n"
3381
3382 #: pgp.c:915
3383 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3384 msgstr "[-- Koniec danych zaszyfrowanych PGP/MIME --]\n"
3385
3386 #: pgp.c:965
3387 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3388 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ podprocesu PGP!"
3389
3390 #: pgp.c:1109
3391 #, c-format
3392 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3393 msgstr "U¿yæ klucza numer \"%s\" dla %s?"
3394
3395 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3396 #, c-format
3397 msgid "Enter keyID for %s: "
3398 msgstr "Wprowad¼ numer klucza dla %s: "
3399
3400 #: pgp.c:1397
3401 msgid "Can't invoke PGP"
3402 msgstr "Nie mo¿na wywo³aæ PGP"
3403
3404 #: pgp.c:1491
3405 #, c-format
3406 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3407 msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
3408
3409 #: pgp.c:1492
3410 msgid "PGP/M(i)ME"
3411 msgstr "PGP/M(i)ME"
3412
3413 #: pgp.c:1492
3414 msgid "(i)nline"
3415 msgstr "(i)nline"
3416
3417 #: pgp.c:1494
3418 msgid "esabifc"
3419 msgstr "zsabife"
3420
3421 #. sign (a)s
3422 #: pgp.c:1509 smime.c:1981
3423 msgid "Sign as: "
3424 msgstr "Podpisz jako: "
3425
3426 #: pgpinvoke.c:307
3427 msgid "Fetching PGP key..."
3428 msgstr "Sprowadzam klucz PGP..."
3429
3430 #: pgpkey.c:490
3431 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3432 msgstr "Wszystkie pasuj±ce klucze wygas³y, zosta³y wy³±czone lub wyprowadzone."
3433
3434 #. __STRCAT_CHECKED__
3435 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3436 msgid "Select  "
3437 msgstr "Wybór  "
3438
3439 #. __STRCAT_CHECKED__
3440 #: pgpkey.c:519
3441 msgid "Check key  "
3442 msgstr "Sprawd¼ klucz  "
3443
3444 #: pgpkey.c:532
3445 #, c-format
3446 msgid "PGP keys matching <%s>."
3447 msgstr "Klucze PGP dla <%s>."
3448
3449 #: pgpkey.c:534
3450 #, c-format
3451 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3452 msgstr "Klucze PGP dla \"%s\"."
3453
3454 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3455 msgid "Can't open /dev/null"
3456 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ /dev/null"
3457
3458 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3459 msgid "Can't create temporary file"
3460 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego"
3461
3462 #: pgpkey.c:580
3463 #, c-format
3464 msgid "Key ID: 0x%s"
3465 msgstr "Identyfikator klucza: 0x%s"
3466
3467 #: pgpkey.c:600
3468 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3469 msgstr "Nie mo¿na u¿yæ tego klucza: wygas³, zosta³ wy³±czony lub wyprowadzony."
3470
3471 #: pgpkey.c:612
3472 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3473 msgstr "Identyfikator wygas³, zosta³ wy³±czony lub wyprowadzony."
3474
3475 #: pgpkey.c:616
3476 msgid "ID has undefined validity."
3477 msgstr "Poziom wa¿no¶ci tego identyfikatora nie zosta³ okre¶lony."
3478
3479 #: pgpkey.c:619
3480 msgid "ID is not valid."
3481 msgstr "Nieprawid³owy identyfikator."
3482
3483 #: pgpkey.c:622
3484 msgid "ID is only marginally valid."
3485 msgstr "Ten identyfikator jest tylko czê¶ciowo wa¿ny."
3486
3487 #: pgpkey.c:626
3488 #, c-format
3489 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3490 msgstr "%s Czy naprawdê chcesz u¿yæ tego klucza?"
3491
3492 #: pgpkey.c:724
3493 msgid "Please enter the key ID: "
3494 msgstr "Podaj identyfikator klucza: "
3495
3496 #: pgpkey.c:752
3497 msgid "Invoking pgp..."
3498 msgstr "Wywo³ywanie pgp..."
3499
3500 #: pgpkey.c:777
3501 #, c-format
3502 msgid "PGP Key %s."
3503 msgstr "Klucz PGP %s."
3504
3505 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3506 #, c-format
3507 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3508 msgstr "Wyszukiwanie odpowiednich kluczy dla \"%s\"..."
3509
3510 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3511 #, c-format
3512 msgid "Command TOP is not supported by server."
3513 msgstr "Polecenie TOP nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3514
3515 #: pop.c:117
3516 msgid "Can't write header to temporary file!"
3517 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ nag³ówka do pliku tymczasowego!"
3518
3519 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3520 #, c-format
3521 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3522 msgstr "Polecenie UIDL nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3523
3524 #: pop.c:247 pop.c:562
3525 #, c-format
3526 msgid "%s is an invalid POP path"
3527 msgstr "%s jest b³êdn± ¶cie¿k± POP"
3528
3529 #: pop.c:278
3530 msgid "Fetching list of messages..."
3531 msgstr "Pobieranie spisu listów..."
3532
3533 #: pop.c:415
3534 msgid "Can't write message to temporary file!"
3535 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu do pliku tymczasowego!"
3536
3537 #: pop.c:517 pop.c:582
3538 msgid "Checking for new messages..."
3539 msgstr "Poszukiwanie nowej poczty..."
3540
3541 #: pop.c:546
3542 msgid "POP host is not defined."
3543 msgstr "Serwer POP nie zosta³ wskazany."
3544
3545 #: pop.c:610
3546 msgid "No new mail in POP mailbox."
3547 msgstr "Brak nowej poczty w skrzynce POP."
3548
3549 #: pop.c:617
3550 msgid "Delete messages from server?"
3551 msgstr "Usun±æ listy z serwera?"
3552
3553 #: pop.c:619
3554 #, c-format
3555 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3556 msgstr "Czytanie nowych listów (%d bajtów)..."
3557
3558 #: pop.c:661
3559 msgid "Error while writing mailbox!"
3560 msgstr "B³±d podczas zapisywania skrzynki!"
3561
3562 #: pop.c:665
3563 #, c-format
3564 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3565 msgstr "%s [przeczytano %d spo¶ród %d listów]"
3566
3567 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3568 msgid "Server closed connection!"
3569 msgstr "Serwer zamkn±³ po³±czenie!"
3570
3571 #: pop_auth.c:93
3572 msgid "Authenticating (SASL)..."
3573 msgstr "Uwierzytelnianie (SASL)..."
3574
3575 #: pop_auth.c:209
3576 msgid "Authenticating (APOP)..."
3577 msgstr "Uwierzytelnianie (APOP)..."
3578
3579 #: pop_auth.c:233
3580 msgid "APOP authentication failed."
3581 msgstr "Uwierzytelnianie APOP nie powiod³o siê."
3582
3583 #: pop_auth.c:268
3584 #, c-format
3585 msgid "Command USER is not supported by server."
3586 msgstr "Polecenie USER nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3587
3588 #: pop_lib.c:199
3589 msgid "Unable to leave messages on server."
3590 msgstr "Nie mo¿na zostawiæ listów na serwerze."
3591
3592 #: pop_lib.c:229
3593 #, c-format
3594 msgid "Error connecting to server: %s"
3595 msgstr "B³±d ³±czenia z serwerem: %s"
3596
3597 #: pop_lib.c:378
3598 msgid "Closing connection to POP server..."
3599 msgstr "Zamykanie po³±czenia z serwerem POP..."
3600
3601 #: pop_lib.c:544
3602 msgid "Verifying message indexes..."
3603 msgstr "Sprawdzanie indeksów listów..."
3604
3605 #: pop_lib.c:568
3606 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3607 msgstr "Po³±czenie z serwerem POP zosta³o zerwane. Po³±czyæ ponownie?"
3608
3609 #: postpone.c:167
3610 msgid "Postponed Messages"
3611 msgstr "Od³o¿one listy"
3612
3613 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3614 msgid "No postponed messages."
3615 msgstr "Brak od³o¿onych listów."
3616
3617 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3618 msgid "Illegal PGP header"
3619 msgstr "Nieprawid³owy nag³ówek PGP"
3620
3621 #: postpone.c:483
3622 msgid "Illegal S/MIME header"
3623 msgstr "Nieprawid³owy nag³ówek S/MIME"
3624
3625 #: postpone.c:556
3626 msgid "Decrypting message..."
3627 msgstr "Odszyfrowywanie listu..."
3628
3629 #: postpone.c:565
3630 msgid "Decryption failed."
3631 msgstr "Odszyfrowanie nie powiod³o siê."
3632
3633 #: query.c:50
3634 msgid "New Query"
3635 msgstr "Nowe pytanie"
3636
3637 #: query.c:51
3638 msgid "Make Alias"
3639 msgstr "Utwórz alias"
3640
3641 #: query.c:52
3642 msgid "Search"
3643 msgstr "Szukaj"
3644
3645 #: query.c:99
3646 msgid "Waiting for response..."
3647 msgstr "Oczekiwanie na odpowied¼..."
3648
3649 #: query.c:235 query.c:263
3650 msgid "Query command not defined."
3651 msgstr "Pytanie nie zosta³o okre¶lone."
3652
3653 #: query.c:290
3654 #, c-format
3655 msgid "Query"
3656 msgstr "Pytanie"
3657
3658 #. Prompt for Query
3659 #: query.c:303 query.c:328
3660 msgid "Query: "
3661 msgstr "Pytanie:"
3662
3663 #: query.c:311 query.c:337
3664 #, c-format
3665 msgid "Query '%s'"
3666 msgstr "Pytanie '%s'"
3667
3668 #: recvattach.c:56
3669 msgid "Pipe"
3670 msgstr "Potok"
3671
3672 #: recvattach.c:57
3673 msgid "Print"
3674 msgstr "Drukuj"
3675
3676 #: recvattach.c:435
3677 msgid "Saving..."
3678 msgstr "Zapisywanie..."
3679
3680 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3681 msgid "Attachment saved."
3682 msgstr "Za³±cznik zosta³ zapisany."
3683
3684 #: recvattach.c:539
3685 #, c-format
3686 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3687 msgstr "UWAGA! Nadpisujesz plik %s, kontynuowaæ?"
3688
3689 #: recvattach.c:557
3690 msgid "Attachment filtered."
3691 msgstr "Za³±cznik przefiltrowany."
3692
3693 #: recvattach.c:624
3694 msgid "Filter through: "
3695 msgstr "Przefiltruj przez: "
3696
3697 #: recvattach.c:624
3698 msgid "Pipe to: "
3699 msgstr "Wy¶lij przez potok do: "
3700
3701 #: recvattach.c:659
3702 #, c-format
3703 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3704 msgstr "Nie wiem jak wydrukowaæ %s za³±czników!"
3705
3706 #: recvattach.c:724
3707 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3708 msgstr "Wydrukowaæ zaznaczony(e) za³±cznik(i)?"
3709
3710 #: recvattach.c:724
3711 msgid "Print attachment?"
3712 msgstr "Wydrukowaæ za³±cznik?"
3713
3714 #: recvattach.c:957
3715 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3716 msgstr "Nie mo¿na odszyfrowaæ zaszyfrowanego listu!"
3717
3718 #: recvattach.c:970
3719 msgid "Attachments"
3720 msgstr "Za³±czniki"
3721
3722 #: recvattach.c:1006
3723 msgid "There are no subparts to show!"
3724 msgstr "Brak pod-listów!"
3725
3726 #: recvattach.c:1067
3727 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3728 msgstr "Nie mo¿na skasowaæ za³±cznika na serwerze POP."
3729
3730 #: recvattach.c:1075
3731 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3732 msgstr "Usuwanie za³±czników z zaszyfrowanych listów jest niemo¿liwe."
3733
3734 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3735 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3736 msgstr "Mo¿liwe jest jedynie usuwanie za³±czników multipart."
3737
3738 #: recvcmd.c:47
3739 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3740 msgstr "Mo¿esz wysy³aæ kopie tylko listów zgodnych z RFC 822."
3741
3742 #: recvcmd.c:217
3743 msgid "Error bouncing message!"
3744 msgstr "B³±d wysy³ania kopii!"
3745
3746 #: recvcmd.c:217
3747 msgid "Error bouncing messages!"
3748 msgstr "B³±d wysy³ania kopii!"
3749
3750 #: recvcmd.c:417
3751 #, c-format
3752 msgid "Can't open temporary file %s."
3753 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego %s."
3754
3755 #: recvcmd.c:448
3756 msgid "Forward as attachments?"
3757 msgstr "Przes³aæ dalej jako za³±czniki?"
3758
3759 #: recvcmd.c:462
3760 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3761 msgstr ""
3762 "Nie mo¿na zdekodowaæ zaznaczonych za³. Przes³aæ pozosta³e dalej (MIME)?"
3763
3764 #: recvcmd.c:587
3765 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3766 msgstr "Przes³aæ dalej w trybie MIME?"
3767
3768 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3769 #, c-format
3770 msgid "Can't create %s."
3771 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s."
3772
3773 #: recvcmd.c:728
3774 msgid "Can't find any tagged messages."
3775 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ ¿adnego z zaznaczonych listów."
3776
3777 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3778 msgid "No mailing lists found!"
3779 msgstr "Nie znaleziono list pocztowych!"
3780
3781 #: recvcmd.c:824
3782 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3783 msgstr ""
3784 "Nie mo¿na zdekodowaæ wszystkich wybranych za³. Za³±czyæ (MIME) pozosta³e?"
3785
3786 #: remailer.c:484
3787 msgid "Append"
3788 msgstr "Dodaj"
3789
3790 #: remailer.c:485
3791 msgid "Insert"
3792 msgstr "Wprowad¼"
3793
3794 #: remailer.c:486
3795 msgid "Delete"
3796 msgstr "Usuñ"
3797
3798 #: remailer.c:488
3799 msgid "OK"
3800 msgstr "OK"
3801
3802 #: remailer.c:516
3803 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3804 msgstr "Nie mo¿na pobraæ type2.list mixmastera!"
3805
3806 #: remailer.c:542
3807 msgid "Select a remailer chain."
3808 msgstr "Wybierz ³añcuch remailera."
3809
3810 #: remailer.c:602
3811 #, c-format
3812 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3813 msgstr "B³±d: nie mo¿na u¿yæ %s jako finalnego remailera ³añcucha."
3814
3815 #: remailer.c:632
3816 #, c-format
3817 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3818 msgstr "£añcuchy mixmasterów mog± mieæ maks. %d elementów."
3819
3820 #: remailer.c:655
3821 msgid "The remailer chain is already empty."
3822 msgstr "£añcuch remailera jest pusty."
3823
3824 #: remailer.c:665
3825 msgid "You already have the first chain element selected."
3826 msgstr "Ju¿ zdefiniowano pierwszy element ³añcucha."
3827
3828 #: remailer.c:675
3829 msgid "You already have the last chain element selected."
3830 msgstr "Ju¿ zdefiniowano ostatni element ³añcucha."
3831
3832 #: remailer.c:714
3833 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3834 msgstr "Mixmaster nie akceptuje nag³ówków Cc i Bcc."
3835
3836 #: remailer.c:738
3837 msgid ""
3838 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3839 msgstr "Ustaw poprawn± warto¶æ hostname je¶li chcesz u¿ywaæ mixmastera!"
3840
3841 #: remailer.c:772
3842 #, c-format
3843 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3844 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu, proces potomny zwróci³ %d.\n"
3845
3846 #: remailer.c:776
3847 msgid "Error sending message."
3848 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu."
3849
3850 #: rfc1524.c:163
3851 #, c-format
3852 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3853 msgstr "B³êdnie sformatowane pole dla typu %s w \"%s\" linii %d"
3854
3855 #: rfc1524.c:395
3856 msgid "No mailcap path specified"
3857 msgstr "Brak ¶cie¿ki do pliku specjalnego 'mailcap'"
3858
3859 #: rfc1524.c:423
3860 #, c-format
3861 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3862 msgstr "brak wpisu w 'mailcap' dla typu %s"
3863
3864 #: score.c:75
3865 msgid "score: too few arguments"
3866 msgstr "score: za ma³o argumentów"
3867
3868 #: score.c:84
3869 msgid "score: too many arguments"
3870 msgstr "score: zbyt wiele argumentów"
3871
3872 #: send.c:252
3873 msgid "No subject, abort?"
3874 msgstr "Brak tematu, zaniechaæ wys³ania?"
3875
3876 #: send.c:254
3877 msgid "No subject, aborting."
3878 msgstr "Brak tematu, zaniechano wys³ania listy."
3879
3880 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3881 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3882 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3883 #. * provides a way to do that.
3884 #.
3885 #: send.c:488
3886 #, c-format
3887 msgid "Reply to %s%s?"
3888 msgstr "Odpowiedzieæ %s%s?"
3889
3890 #: send.c:522
3891 #, c-format
3892 msgid "Follow-up to %s%s?"
3893 msgstr "Follow-up do %s%s?"
3894
3895 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
3896 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
3897 #.
3898 #: send.c:690
3899 msgid "No tagged messages are visible!"
3900 msgstr "¯aden z zaznaczonych listów nie jest widoczny!"
3901
3902 #: send.c:741
3903 msgid "Include message in reply?"
3904 msgstr "Zacytowaæ oryginalny list w odpowiedzi?"
3905
3906 #: send.c:746
3907 msgid "Including quoted message..."
3908 msgstr "Wczytywanie cytowanego listu..."
3909
3910 #: send.c:756
3911 msgid "Could not include all requested messages!"
3912 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ wszystkich wskazanych listów!"
3913
3914 #: send.c:770
3915 msgid "Forward as attachment?"
3916 msgstr "Przes³aæ dalej jako za³±cznik?"
3917
3918 #: send.c:774
3919 msgid "Preparing forwarded message..."
3920 msgstr "Przygotowywanie listu do przes³ania dalej..."
3921
3922 #. If the user is composing a new message, check to see if there
3923 #. * are any postponed messages first.
3924 #.
3925 #: send.c:1070
3926 msgid "Recall postponed message?"
3927 msgstr "Wywo³aæ od³o¿ony list?"
3928
3929 #: send.c:1369
3930 msgid "Edit forwarded message?"
3931 msgstr "Edytowaæ przesy³any list?"
3932
3933 #: send.c:1394
3934 msgid "Abort unmodified message?"
3935 msgstr "List nie zosta³ zmieniony. Zaniechaæ wys³ania?"
3936
3937 #: send.c:1396
3938 msgid "Aborted unmodified message."
3939 msgstr "List nie zosta³ zmieniony. Zaniechano wys³ania."
3940
3941 #: send.c:1465
3942 msgid "Message postponed."
3943 msgstr "List od³o¿ono."
3944
3945 #: send.c:1474
3946 msgid "No recipients are specified!"
3947 msgstr "Nie wskazano adresatów!"
3948
3949 #: send.c:1479
3950 msgid "No recipients were specified."
3951 msgstr "Nie wskazano adresatów!"
3952
3953 #: send.c:1495
3954 msgid "No subject, abort sending?"
3955 msgstr "Brak tematu, zaniechaæ wys³ania?"
3956
3957 #: send.c:1499
3958 msgid "No subject specified."
3959 msgstr "Brak tematu."
3960
3961 #: send.c:1561
3962 msgid "Sending message..."
3963 msgstr "Wysy³anie listu..."
3964
3965 #: send.c:1702
3966 msgid "Could not send the message."
3967 msgstr "Wys³anie listu nie powiod³o siê."
3968
3969 #: send.c:1707
3970 msgid "Mail sent."
3971 msgstr "Poczta zosta³a wys³ana."
3972
3973 #: send.c:1707
3974 msgid "Sending in background."
3975 msgstr "Wysy³anie w tle."
3976
3977 #: sendlib.c:468
3978 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
3979 msgstr "Brak parametru granicznego! (zg³o¶ ten b³±d)"
3980
3981 #: sendlib.c:498
3982 #, c-format
3983 msgid "%s no longer exists!"
3984 msgstr "%s ju¿ nie istnieje!"
3985
3986 #: sendlib.c:920
3987 #, c-format
3988 msgid "%s isn't a regular file."
3989 msgstr "%s nie jest zwyk³ym plikiem."
3990
3991 #: sendlib.c:1089
3992 #, c-format
3993 msgid "Could not open %s"
3994 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ %s"
3995
3996 #: sendlib.c:2057
3997 #, c-format
3998 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
3999 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu, proces potomny zwróci³ %d (%s)."
4000
4001 #: sendlib.c:2063
4002 msgid "Output of the delivery process"
4003 msgstr "Wynik procesu dostarczania"
4004
4005 #: sendlib.c:2267
4006 #, c-format
4007 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4008 msgstr "B³êdny IDN %s w trakcie przygotowywania resent-from."
4009
4010 #: signal.c:43
4011 #, c-format
4012 msgid "%s...  Exiting.\n"
4013 msgstr "%s... Koniec pracy.\n"
4014
4015 #: signal.c:46 signal.c:49
4016 #, c-format
4017 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4018 msgstr "Otrzymano sygna³ %s... Koniec pracy.\n"
4019
4020 #: signal.c:51
4021 #, c-format
4022 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4023 msgstr "Otrzymano sygna³ %d... Koniec pracy.\n"
4024
4025 #: smime.c:111
4026 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4027 msgstr "Wprowad¼ has³o SMIME:"
4028
4029 #: smime.c:321
4030 msgid "Trusted   "
4031 msgstr "Zaufany   "
4032
4033 #: smime.c:324
4034 msgid "Verified  "
4035 msgstr "Zweryfikowany  "
4036
4037 #: smime.c:327
4038 msgid "Unverified"
4039 msgstr "Niezweryfikowany"
4040
4041 #: smime.c:330
4042 msgid "Expired   "
4043 msgstr "Wygas³y   "
4044
4045 #: smime.c:333
4046 msgid "Revoked   "
4047 msgstr "Wyprowadzony   "
4048
4049 #: smime.c:336
4050 msgid "Invalid   "
4051 msgstr "B³êdny   "
4052
4053 #: smime.c:339
4054 msgid "Unknown   "
4055 msgstr "Nieznany   "
4056
4057 #: smime.c:368
4058 msgid "Enter keyID: "
4059 msgstr "Podaj numer klucza: "
4060
4061 #: smime.c:391
4062 #, c-format
4063 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4064 msgstr "Certyfikat S/MIME dla \"%s\"."
4065
4066 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4067 #, c-format
4068 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4069 msgstr "Identyfikator %s nie zosta³ zweryfikowany. Mimo to u¿yæ dla %s ?"
4070
4071 #: smime.c:545 smime.c:615
4072 #, c-format
4073 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4074 msgstr "U¿yæ nie zaufanego identyfikatora %s dla %s ?"
4075
4076 #: smime.c:548 smime.c:618
4077 #, c-format
4078 msgid "Use ID %s for %s ?"
4079 msgstr "U¿yæ identyfikatora %s dla %s ?"
4080
4081 #: smime.c:637
4082 #, c-format
4083 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4084 msgstr ""
4085 "Ostrze¿enie: nie oke¶lono poziomu zaufania dla %s (dow. klawisz by "
4086 "kontynuowaæ)."
4087
4088 #: smime.c:796
4089 #, c-format
4090 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4091 msgstr "Brak (poprawnych) certyfikatów dla %s."
4092
4093 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4094 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4095 msgstr "B³±d: nie mo¿na wywo³aæ podprocesu OpenSSL!"
4096
4097 #: smime.c:1206
4098 msgid "no certfile"
4099 msgstr "brak certyfikatu"
4100
4101 #: smime.c:1209
4102 msgid "no mbox"
4103 msgstr "brak skrzynki"
4104
4105 #. fatal error while trying to encrypt message
4106 #: smime.c:1352
4107 msgid "No output from OpenSSL.."
4108 msgstr "Brak wyników dzia³ania OpenSSL..."
4109
4110 #: smime.c:1390
4111 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4112 msgstr "Ostrze¿enie: nie znaleziono certyfikatu po¶redniego CA."
4113
4114 #: smime.c:1433
4115 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4116 msgstr "B³±d: nie mo¿na wywo³aæ podprocesu OpenSSL!"
4117
4118 #: smime.c:1471
4119 msgid "No output from OpenSSL..."
4120 msgstr "Brak wyników dzia³ania OpenSSL..."
4121
4122 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4123 msgid ""
4124 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4125 "\n"
4126 msgstr ""
4127 "[-- Koniec komunikatów OpenSSL --]\n"
4128 "\n"
4129
4130 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4131 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4132 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu OpenSSL! --]\n"
4133
4134 #: smime.c:1762
4135 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4136 msgstr "[-- Nastêpuj±ce dane s± zaszyfrowane S/MIME --]\n"
4137
4138 #: smime.c:1765
4139 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4140 msgstr "[-- Poni¿sze dane s± podpisane S/MIME --]\n"
4141
4142 #: smime.c:1829
4143 msgid ""
4144 "\n"
4145 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4146 msgstr ""
4147 "\n"
4148 "[-- Koniec danych zaszyfrowanych S/MIME. --]\n"
4149
4150 #: smime.c:1831
4151 msgid ""
4152 "\n"
4153 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4154 msgstr ""
4155 "\n"
4156 "[-- Koniec danych podpisanych S/MIME. --]\n"
4157
4158 #: smime.c:1935
4159 msgid ""
4160 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4161 msgstr ""
4162 "S/MIME: (z)aszyfruj, (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, (o)ba, (a)nuluj?"
4163
4164 #: smime.c:1936
4165 msgid "eswabfc"
4166 msgstr "zpmjoa"
4167
4168 #: smime.c:1945
4169 msgid ""
4170 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4171 msgstr "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, (a)nuluj? "
4172
4173 #: smime.c:1947
4174 msgid "12345f"
4175 msgstr "12345a"
4176
4177 #: smime.c:1971
4178 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4179 msgstr "Nie mo¿na podpisaæ - nie podano klucza. U¿yj Podpisz jako."
4180
4181 #: sort.c:259
4182 msgid "Sorting mailbox..."
4183 msgstr "Sortowanie poczty w skrzynce..."
4184
4185 #: sort.c:296
4186 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
4187 msgstr "Nie znaleziono funkcji sortowania! (zg³o¶ ten b³±d)"
4188
4189 #: status.c:106
4190 msgid "(no mailbox)"
4191 msgstr "(brak skrzynki)"
4192
4193 #: thread.c:1089
4194 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
4195 msgstr ""
4196 "Pierwszy list w±tku nie jest widoczny w trybie ograniczonego przegl±dania."
4197
4198 #: thread.c:1095
4199 msgid "Parent message is not available."
4200 msgstr "Pierwszy list tego w±tku nie jest dostêpny."
4201
4202 #~ msgid "unspecified protocol error"
4203 #~ msgstr "nieznany b³±d protoko³u"
4204
4205 #~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
4206 #~ msgstr "Zamykanie po³±czenia z serwerem IMAP..."