56809ca3f37c7f66560c20eaf21be047f2bd46d1
[apps/madmutt.git] / po / pl.po
1 # Polish messages for Mutt 1.5.xi
2 # Polskie teksty dla Mutta 1.5.xi
3 # 1998-2004 Pawe³ Dziekoñski <dzieko@pwr.wroc.pl>
4 # 1998-2002 Sergiusz Paw³owicz <ser@hyperreal.art.pl>
5 # Pre-translation had been done using PePeSza v0.9
6 # get your own copy of PePeSza from http://www.ids.pl/~pkollegu/pepesza.html
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: mutt-cvs-2004.08.16\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-08-16\n"
13 "Last-Translator: Pawe³ Dziekoñski <dzieko@pwr.wroc.pl>\n"
14 "Language-Team: POLISH <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
18
19 #: account.c:148
20 #, c-format
21 msgid "Username at %s: "
22 msgstr "Nazwa konta na %s: "
23
24 #: account.c:176
25 #, c-format
26 msgid "Password for %s@%s: "
27 msgstr "Has³o dla %s@%s: "
28
29 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
30 #: recvattach.c:54
31 msgid "Exit"
32 msgstr "Wyj¶cie"
33
34 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
35 msgid "Del"
36 msgstr "Usuñ"
37
38 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
39 msgid "Undel"
40 msgstr "Odtwórz"
41
42 #: addrbook.c:40
43 msgid "Select"
44 msgstr "Wybierz"
45
46 #. __STRCAT_CHECKED__
47 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
48 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
49 #: smime.c:436
50 msgid "Help"
51 msgstr "Pomoc"
52
53 #: addrbook.c:145
54 msgid "You have no aliases!"
55 msgstr "Brak aliasów!"
56
57 #: addrbook.c:156
58 msgid "Aliases"
59 msgstr "Aliasy"
60
61 #. add a new alias
62 #: alias.c:246
63 msgid "Alias as: "
64 msgstr "Nazwa aliasu: "
65
66 #: alias.c:252
67 msgid "You already have an alias defined with that name!"
68 msgstr "Istnieje ju¿ tak nazwany alias!"
69
70 #: alias.c:258
71 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
72 msgstr "Ostrze¿enie: alias o takiej nazwie mo¿e nie zadzia³aæ. Poprawiæ?"
73
74 #: alias.c:283
75 msgid "Address: "
76 msgstr "Adres: "
77
78 #: alias.c:293 send.c:206
79 #, c-format
80 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
81 msgstr "B³±d: '%s' to b³êdny IDN."
82
83 #: alias.c:305
84 msgid "Personal name: "
85 msgstr "Nazwisko: "
86
87 #: alias.c:314
88 #, c-format
89 msgid "[%s = %s] Accept?"
90 msgstr "[%s = %s] Potwierdzasz?"
91
92 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
93 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
94 msgid "Save to file: "
95 msgstr "Zapisz do pliku: "
96
97 #: alias.c:346
98 msgid "Alias added."
99 msgstr "Alias dodany."
100
101 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
102 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
103 msgstr "Nie pasuj±cy szablon nazwy, kontynuowaæ?"
104
105 #. For now, editing requires a file, no piping
106 #: attach.c:125
107 #, c-format
108 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
109 msgstr "Pole \"compose\" w pliku 'mailcap' wymaga %%s"
110
111 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
112 #: curs_lib.c:428
113 #, c-format
114 msgid "Error running \"%s\"!"
115 msgstr "B³±d uruchomienia \"%s\"!"
116
117 #: attach.c:143
118 msgid "Failure to open file to parse headers."
119 msgstr "B³±d otwarcia pliku podczas interpretacji nag³ówków."
120
121 #: attach.c:174
122 msgid "Failure to open file to strip headers."
123 msgstr "B³±d podczas próby otwarcia pliku w celu eliminacji nag³ówków."
124
125 #: attach.c:183
126 msgid "Failure to rename file."
127 msgstr "Zmiana nazwy pliku nie powiod³a siê."
128
129 #: attach.c:196
130 #, c-format
131 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
132 msgstr "Brak pola \"compose\" dla %s w pliku 'mailcap', utworzono pusty plik."
133
134 #. For now, editing requires a file, no piping
135 #: attach.c:257
136 #, c-format
137 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
138 msgstr "Pole \"Edit\" w pliku 'mailcap' wymaga %%s"
139
140 #: attach.c:275
141 #, c-format
142 msgid "No mailcap edit entry for %s"
143 msgstr "Brak pola \"Edit\" dla %s w pliku 'mailcap'"
144
145 #: attach.c:438
146 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
147 msgstr "Brak odpowiedniego wpisu w 'mailcap'. Wy¶wietlony jako tekst."
148
149 #: attach.c:451
150 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
151 msgstr "Typ MIME nie zosta³ zdefiniowany. Nie mo¿na wy¶wietliæ za³±cznika."
152
153 #: attach.c:541
154 msgid "Cannot create filter"
155 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtru"
156
157 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
158 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
159 msgid "Can't create filter"
160 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtra"
161
162 #: attach.c:835
163 msgid "Write fault!"
164 msgstr "B³±d zapisu!"
165
166 #: attach.c:1077
167 msgid "I don't know how to print that!"
168 msgstr "Nie wiem jak to wydrukowaæ!"
169
170 #: browser.c:45
171 msgid "Chdir"
172 msgstr "Zmieñ katalog"
173
174 #: browser.c:46
175 msgid "Mask"
176 msgstr "Wzorzec"
177
178 #: browser.c:381 browser.c:989
179 #, c-format
180 msgid "%s is not a directory."
181 msgstr "%s nie jest katalogiem."
182
183 #: browser.c:501
184 #, c-format
185 msgid "Mailboxes [%d]"
186 msgstr "Skrzynki [%d]"
187
188 #: browser.c:508
189 #, c-format
190 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
191 msgstr "Zapisane [%s], wzorzec nazw plików: %s"
192
193 #: browser.c:512
194 #, c-format
195 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
196 msgstr "Katalog [%s], wzorzec nazw plików: %s"
197
198 #: browser.c:524
199 msgid "Can't attach a directory!"
200 msgstr "Za³±cznikiem nie mo¿e zostaæ katalog!"
201
202 #: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
203 msgid "No files match the file mask"
204 msgstr "¯aden plik nie pasuje do wzorca"
205
206 #: browser.c:860
207 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
208 msgstr "Tworzenie skrzynek jest obs³ugiwane tylko dla skrzynek IMAP"
209
210 #: browser.c:880
211 #, fuzzy
212 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
213 msgstr "Tworzenie skrzynek jest obs³ugiwane tylko dla skrzynek IMAP"
214
215 #: browser.c:901
216 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
217 msgstr "Usuwanie skrzynek jest obs³ugiwane tylko dla skrzynek IMAP"
218
219 #: browser.c:909
220 #, c-format
221 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
222 msgstr "Naprawdê usun±æ skrzynkê \"%s\"?"
223
224 #: browser.c:923
225 msgid "Mailbox deleted."
226 msgstr "Skrzynka zosta³a usuniêta."
227
228 #: browser.c:929
229 msgid "Mailbox not deleted."
230 msgstr "Skrzynka nie zosta³a usuniêta."
231
232 #: browser.c:948
233 msgid "Chdir to: "
234 msgstr "Zmieñ katalog na: "
235
236 #: browser.c:977 browser.c:1049
237 msgid "Error scanning directory."
238 msgstr "B³±d przegl±dania katalogu."
239
240 #: browser.c:1000
241 msgid "File Mask: "
242 msgstr "Wzorzec nazw plików: "
243
244 #: browser.c:1072
245 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
246 msgstr "Sortowanie odwrotne wg (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielko¶ci, ¿ad(n)e?"
247
248 #: browser.c:1073
249 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
250 msgstr "Sortowanie wg (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielko¶ci, ¿ad(n)e?"
251
252 #: browser.c:1074
253 msgid "dazn"
254 msgstr "dawn"
255
256 #: browser.c:1140
257 msgid "New file name: "
258 msgstr "Nazwa nowego pliku: "
259
260 #: browser.c:1171
261 msgid "Can't view a directory"
262 msgstr "Nie mo¿na przegl±daæ tego katalogu"
263
264 #: browser.c:1188
265 msgid "Error trying to view file"
266 msgstr "B³±d podczas próby przegl±dania pliku"
267
268 #: buffy.c:446
269 msgid "New mail in "
270 msgstr "Nowa poczta w "
271
272 #: color.c:326
273 #, c-format
274 msgid "%s: color not supported by term"
275 msgstr "%s: kolor nie jest obs³ugiwany przez Twój terminal"
276
277 #: color.c:332
278 #, c-format
279 msgid "%s: no such color"
280 msgstr "%s: nie ma takiego koloru"
281
282 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
283 #, c-format
284 msgid "%s: no such object"
285 msgstr "%s: nie ma takiego obiektu"
286
287 #: color.c:385
288 #, c-format
289 msgid "%s: command valid only for index object"
290 msgstr "%s: polecenia mog± dotyczyæ tylko obiektów indeksu"
291
292 #: color.c:393
293 #, c-format
294 msgid "%s: too few arguments"
295 msgstr "%s: za ma³o argumentów"
296
297 #: color.c:567
298 msgid "Missing arguments."
299 msgstr "Brakuje argumentów."
300
301 #: color.c:606 color.c:617
302 msgid "color: too few arguments"
303 msgstr "color: za ma³o argumentów"
304
305 #: color.c:640
306 msgid "mono: too few arguments"
307 msgstr "mono: za ma³o argumentów"
308
309 #: color.c:660
310 #, c-format
311 msgid "%s: no such attribute"
312 msgstr "%s: nie ma takiego atrybutu"
313
314 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
315 msgid "too few arguments"
316 msgstr "za ma³o argumentów"
317
318 #: color.c:709 hook.c:83
319 msgid "too many arguments"
320 msgstr "za du¿o argumentów"
321
322 #: color.c:725
323 msgid "default colors not supported"
324 msgstr "domy¶lnie ustalone kolory nie s± obs³ugiwane"
325
326 #. find out whether or not the verify signature
327 #: commands.c:92
328 msgid "Verify PGP signature?"
329 msgstr "Weryfikowaæ podpis PGP?"
330
331 #: commands.c:117 mbox.c:737
332 msgid "Could not create temporary file!"
333 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego!"
334
335 #: commands.c:130
336 msgid "Cannot create display filter"
337 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ filtru wy¶wietlania"
338
339 #: commands.c:150
340 msgid "Could not copy message"
341 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ listu"
342
343 #: commands.c:186
344 msgid "S/MIME signature successfully verified."
345 msgstr "Podpis S/MIME zosta³ pomy¶lnie zweryfikowany."
346
347 #: commands.c:188
348 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
349 msgstr "W³a¶ciciel certyfikatu nie odpowiada nadawcy."
350
351 #: commands.c:191 commands.c:202
352 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
353 msgstr "Ostrze¿enie: fragment tej wiadomo¶ci nie zosta³ podpisany."
354
355 #: commands.c:193
356 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
357 msgstr "Podpis S/MIME NIE mo¿e zostaæ zweryfikowany."
358
359 #: commands.c:200
360 msgid "PGP signature successfully verified."
361 msgstr "Podpis PGP zosta³ pomy¶lnie zweryfikowany."
362
363 #: commands.c:204
364 msgid "PGP signature could NOT be verified."
365 msgstr "Podpis PGP NIE mo¿e zostaæ zweryfikowany."
366
367 #: commands.c:227
368 msgid "Command: "
369 msgstr "Wprowad¼ polecenie: "
370
371 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
372 msgid "Bounce message to: "
373 msgstr "Wy¶lij kopiê listu do: "
374
375 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
376 msgid "Bounce tagged messages to: "
377 msgstr "Wy¶lij kopie zaznaczonych listów do: "
378
379 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
380 msgid "Error parsing address!"
381 msgstr "B³±d interpretacji adresu!"
382
383 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
384 #, c-format
385 msgid "Bad IDN: '%s'"
386 msgstr "B³êdny IDN: '%s'"
387
388 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
389 #, c-format
390 msgid "Bounce message to %s"
391 msgstr "Wy¶lij kopiê listu do %s"
392
393 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
394 #, c-format
395 msgid "Bounce messages to %s"
396 msgstr "Wy¶lij kopie listów do %s"
397
398 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
399 msgid "Message not bounced."
400 msgstr "Kopia nie zosta³a wys³ana."
401
402 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
403 msgid "Messages not bounced."
404 msgstr "Kopie nie zosta³y wys³ane."
405
406 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
407 msgid "Message bounced."
408 msgstr "Kopia zosta³a wys³ana."
409
410 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
411 msgid "Messages bounced."
412 msgstr "Kopie zosta³y wys³ane."
413
414 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
415 msgid "Can't create filter process"
416 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ procesu filtru"
417
418 #: commands.c:465
419 msgid "Pipe to command: "
420 msgstr "Wy¶lij przez potok do polecenia: "
421
422 #: commands.c:482
423 msgid "No printing command has been defined."
424 msgstr "Polecenie drukowania nie zosta³o skonfigurowane."
425
426 #: commands.c:487
427 msgid "Print message?"
428 msgstr "Wydrukowaæ list?"
429
430 #: commands.c:487
431 msgid "Print tagged messages?"
432 msgstr "Wydrukowaæ zaznaczone listy?"
433
434 #: commands.c:496
435 msgid "Message printed"
436 msgstr "List zosta³ wydrukowany"
437
438 #: commands.c:496
439 msgid "Messages printed"
440 msgstr "Listy zosta³y wydrukowane"
441
442 #: commands.c:498
443 msgid "Message could not be printed"
444 msgstr "List nie zosta³ wydrukowany "
445
446 #: commands.c:499
447 msgid "Messages could not be printed"
448 msgstr "Listy nie zosta³y wydrukowane"
449
450 #: commands.c:508
451 msgid ""
452 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
453 "(p)am?: "
454 msgstr ""
455 "Odwr-Sort (d)ata/(a)ut/o(t)rzym/t(e)m/d(o)/(w)±t/(b)ez/ro(z)m/wa(g)a/(s)"
456 "pam?: "
457
458 #: commands.c:509
459 msgid ""
460 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
461 "am?: "
462 msgstr ""
463 "Sortuj (d)ata/(a)ut/o(t)rzym/t(e)mat/d(o)/(w)±t/(b)ez/ro(z)m/wa(g)a/(s)pam?: "
464
465 #: commands.c:510
466 msgid "dfrsotuzcp"
467 msgstr "dateowbzgs"
468
469 #: commands.c:567
470 msgid "Shell command: "
471 msgstr "Polecenie pow³oki: "
472
473 #: commands.c:709
474 #, c-format
475 msgid "Decode-save%s to mailbox"
476 msgstr "Dekoduj-zapisz%s do skrzynki"
477
478 #: commands.c:710
479 #, c-format
480 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
481 msgstr "Dekoduj-kopiuj%s do skrzynki"
482
483 #: commands.c:711
484 #, c-format
485 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
486 msgstr "Rozszyfruj-zapisz%s do skrzynki"
487
488 #: commands.c:712
489 #, c-format
490 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
491 msgstr "Rozszyfruj-kopiuj%s do skrzynki"
492
493 #: commands.c:713
494 #, c-format
495 msgid "Save%s to mailbox"
496 msgstr "Zapisz%s do skrzynki"
497
498 #: commands.c:713
499 #, c-format
500 msgid "Copy%s to mailbox"
501 msgstr "Kopiuj%s do skrzynki"
502
503 #: commands.c:714
504 msgid " tagged"
505 msgstr " zaznaczone"
506
507 #: commands.c:787
508 #, c-format
509 msgid "Copying to %s..."
510 msgstr "Kopiowanie do %s..."
511
512 #: commands.c:909
513 #, c-format
514 msgid "Convert to %s upon sending?"
515 msgstr "Przekonwertowaæ do %s przy wysy³aniu?"
516
517 #: commands.c:919
518 #, c-format
519 msgid "Content-Type changed to %s."
520 msgstr "Typ \"Content-Type\" zmieniono na %s."
521
522 #: commands.c:924
523 #, c-format
524 msgid "Character set changed to %s; %s."
525 msgstr "Zestaw znaków zosta³ zmieniony na %s; %s."
526
527 #: commands.c:926
528 msgid "not converting"
529 msgstr "bez konwersji"
530
531 #: commands.c:926
532 msgid "converting"
533 msgstr "konwertowanie"
534
535 #: compose.c:47
536 msgid "There are no attachments."
537 msgstr "Brak za³±czników."
538
539 #: compose.c:89
540 msgid "Send"
541 msgstr "Wy¶lij"
542
543 #: compose.c:90 remailer.c:487
544 msgid "Abort"
545 msgstr "Anuluj"
546
547 #: compose.c:94 compose.c:668
548 msgid "Attach file"
549 msgstr "Do³±cz plik"
550
551 #: compose.c:95
552 msgid "Descrip"
553 msgstr "Opis"
554
555 #: compose.c:132
556 msgid "Sign, Encrypt"
557 msgstr "Podpisz i zaszyfruj"
558
559 #: compose.c:134
560 msgid "Encrypt"
561 msgstr "Zaszyfruj"
562
563 #: compose.c:136
564 msgid "Sign"
565 msgstr "Podpisz"
566
567 #: compose.c:138
568 msgid "Clear"
569 msgstr "Bez jakiegokolwiek szyfrowania"
570
571 #: compose.c:145
572 msgid " (inline)"
573 msgstr " (inline)"
574
575 #: compose.c:147
576 msgid " (PGP/MIME)"
577 msgstr " (PGP/MIME)"
578
579 #: compose.c:155 compose.c:159
580 msgid " sign as: "
581 msgstr " podpisz jako: "
582
583 #: compose.c:155 compose.c:159
584 msgid "<default>"
585 msgstr "<domy¶lnie>"
586
587 #: compose.c:167
588 msgid "Encrypt with: "
589 msgstr "Zaszyfruj u¿ywaj±c: "
590
591 #: compose.c:221
592 #, c-format
593 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
594 msgstr "%s [#%d] ju¿ nie istnieje!"
595
596 #: compose.c:229
597 #, c-format
598 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
599 msgstr "%s [#%d] zmieniony. Zaktualizowaæ kodowanie?"
600
601 #: compose.c:272
602 msgid "-- Attachments"
603 msgstr "-- Za³±czniki"
604
605 #: compose.c:302
606 #, c-format
607 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
608 msgstr "Ostrze¿enie: '%s' to b³êdny IDN."
609
610 #: compose.c:325
611 msgid "You may not delete the only attachment."
612 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ jedynego za³±cznika."
613
614 #: compose.c:601 send.c:1486
615 #, c-format
616 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
617 msgstr "B³êdny IDN w \"%s\": '%s'"
618
619 #: compose.c:684
620 msgid "Attaching selected files..."
621 msgstr "Do³±czanie wybranych listów..."
622
623 #: compose.c:695
624 #, c-format
625 msgid "Unable to attach %s!"
626 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ %s!"
627
628 #: compose.c:714
629 msgid "Open mailbox to attach message from"
630 msgstr "Otwórz skrzynkê w celu do³±czenia listu"
631
632 #: compose.c:752
633 msgid "No messages in that folder."
634 msgstr "Brak listów w tej skrzynce."
635
636 #: compose.c:761
637 msgid "Tag the messages you want to attach!"
638 msgstr "Zaznacz listy do do³±czenia!"
639
640 #: compose.c:793
641 msgid "Unable to attach!"
642 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ!"
643
644 #: compose.c:842
645 msgid "Recoding only affects text attachments."
646 msgstr "Tylko tekstowe za³±czniki mo¿na przekodowaæ."
647
648 #: compose.c:847
649 msgid "The current attachment won't be converted."
650 msgstr "Bie¿±cy za³acznik nie zostanie przekonwertowany."
651
652 #: compose.c:849
653 msgid "The current attachment will be converted."
654 msgstr "Bie¿±cy za³acznik zostanie przekonwertowany."
655
656 #: compose.c:924
657 msgid "Invalid encoding."
658 msgstr "B³êdne kodowanie."
659
660 #: compose.c:950
661 msgid "Save a copy of this message?"
662 msgstr "Zapisaæ kopiê tego listu?"
663
664 #: compose.c:1006
665 msgid "Rename to: "
666 msgstr "Zmieñ nazwê na: "
667
668 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
669 #, c-format
670 msgid "Can't stat %s: %s"
671 msgstr "Nie mo¿na ustaliæ stanu (stat) %s: %s"
672
673 #: compose.c:1038
674 msgid "New file: "
675 msgstr "Nowy plik: "
676
677 #: compose.c:1051
678 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
679 msgstr "Typ \"Content-Type\" musi byæ w postaci podstawowy/po¶ledni"
680
681 #: compose.c:1057
682 #, c-format
683 msgid "Unknown Content-Type %s"
684 msgstr "Nieznany typ \"Content-Type\" %s"
685
686 #: compose.c:1070
687 #, c-format
688 msgid "Can't create file %s"
689 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s"
690
691 #: compose.c:1078
692 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
693 msgstr "Mamy tu b³±d tworzenia za³±cznika"
694
695 #: compose.c:1139
696 msgid "Postpone this message?"
697 msgstr "Zachowaæ ten list do pó¼niejszej obróbki i ewentualnej wysy³ki?"
698
699 #: compose.c:1196
700 msgid "Write message to mailbox"
701 msgstr "Zapisz list do skrzynki"
702
703 #: compose.c:1199
704 #, c-format
705 msgid "Writing message to %s ..."
706 msgstr "Zapisywanie listu do %s ..."
707
708 #: compose.c:1208
709 msgid "Message written."
710 msgstr "List zosta³ zapisany."
711
712 #: compose.c:1220
713 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
714 msgstr "Wybrano ju¿ S/MIME. Anulowaæ wybór S/MIME i kontynuowaæ? "
715
716 #: compose.c:1246
717 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
718 msgstr "Wybrano ju¿ PGP. Anulowaæ wybór PGP i kontynuowaæ? "
719
720 #: crypt.c:69
721 #, c-format
722 msgid " (current time: %c)"
723 msgstr " (bie¿±ca data i czas: %c)"
724
725 #: crypt.c:75
726 #, c-format
727 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
728 msgstr "[-- Wynik dzia³ania %s %s --]\n"
729
730 #: crypt.c:90
731 msgid "Passphrase(s) forgotten."
732 msgstr "Has³o(a) zosta³o(y) zapomniane."
733
734 #. they really want to send it inline... go for it
735 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
736 msgid "Invoking PGP..."
737 msgstr "Wywo³ywanie PGP..."
738
739 #. otherwise inline won't work...ask for revert
740 #: crypt.c:157
741 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
742 msgstr "Nie mo¿na wys³aæ listu w trybie inline. Zastosowaæ PGP/MIME?"
743
744 #. abort
745 #: crypt.c:159 send.c:1438
746 msgid "Mail not sent."
747 msgstr "List nie zosta³ wys³any."
748
749 #: crypt.c:398
750 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
751 msgstr "Listy S/MIME bez wskazówek co do zawarto¶ci nie s± obs³ugiwane."
752
753 #: crypt.c:617 crypt.c:661
754 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
755 msgstr "Próba skopiowania kluczy PGP...\n"
756
757 #: crypt.c:641 crypt.c:681
758 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
759 msgstr "Próba skopiowania kluczy S/MIME...\n"
760
761 #: crypt.c:802
762 msgid ""
763 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
764 "\n"
765 msgstr ""
766 "[-- B³±d: Niespójna struktura multipart/signed ! --]\n"
767 "\n"
768
769 #: crypt.c:824
770 #, c-format
771 msgid ""
772 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
773 "\n"
774 msgstr ""
775 "[-- B³±d: Nieznany protokó³ multipart/signed %s! --]\n"
776 "\n"
777
778 #: crypt.c:864
779 #, c-format
780 msgid ""
781 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
782 "\n"
783 msgstr ""
784 "[-- Ostrze¿enie: nie mo¿na zweryfikowaæ podpisów %s/%s --]\n"
785 "\n"
786
787 #. Now display the signed body
788 #: crypt.c:876
789 msgid ""
790 "[-- The following data is signed --]\n"
791 "\n"
792 msgstr ""
793 "[-- Poni¿sze dane s± podpisane --]\n"
794 "\n"
795
796 #: crypt.c:882
797 msgid ""
798 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
799 "\n"
800 msgstr ""
801 "[-- Ostrze¿enie: Nie znaleziono ¿adnych podpisów. --]\n"
802 "\n"
803
804 #: crypt.c:888
805 msgid ""
806 "\n"
807 "[-- End of signed data --]\n"
808 msgstr ""
809 "\n"
810 "[-- Koniec podpisanych danych --]\n"
811
812 #: curs_lib.c:190
813 msgid "yes"
814 msgstr "tak"
815
816 #: curs_lib.c:191
817 msgid "no"
818 msgstr "nie"
819
820 #. restore blocking operation
821 #: curs_lib.c:287
822 msgid "Exit Mutt?"
823 msgstr "Wyj¶æ z Mutta?"
824
825 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
826 msgid "unknown error"
827 msgstr "nieznany b³±d"
828
829 #: curs_lib.c:400
830 msgid "Press any key to continue..."
831 msgstr "Naci¶nij dowolny klawisz by kontynuowaæ..."
832
833 #: curs_lib.c:444
834 msgid " ('?' for list): "
835 msgstr " (przyci¶niêcie '?' wy¶wietla listê): "
836
837 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
838 msgid "No mailbox is open."
839 msgstr "Nie otwarto ¿adnej skrzynki."
840
841 #: curs_main.c:52
842 msgid "There are no messages."
843 msgstr "Brak listów."
844
845 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
846 msgid "Mailbox is read-only."
847 msgstr "Skrzynka jest tylko do odczytu."
848
849 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
850 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
851 msgstr "Funkcja niedostêpna w trybie za³±czania"
852
853 #: curs_main.c:55
854 msgid "No visible messages."
855 msgstr "Brak widocznych listów."
856
857 #: curs_main.c:248
858 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
859 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do skrzynki oznaczonej jako 'tylko do odczytu'!"
860
861 #: curs_main.c:255
862 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
863 msgstr "Zmiany zostan± naniesione niezw³ocznie po wyj¶ciu ze skrzynki."
864
865 #: curs_main.c:260
866 msgid "Changes to folder will not be written."
867 msgstr "Zmiany w skrzynce nie zostan± naniesione."
868
869 #: curs_main.c:401
870 msgid "Quit"
871 msgstr "Wyjd¼"
872
873 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
874 msgid "Save"
875 msgstr "Zapisz"
876
877 #: curs_main.c:405 query.c:49
878 msgid "Mail"
879 msgstr "Wy¶lij"
880
881 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
882 msgid "Reply"
883 msgstr "Odpowiedz"
884
885 #: curs_main.c:407
886 msgid "Group"
887 msgstr "Grupie"
888
889 #: curs_main.c:496
890 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
891 msgstr "Skrzynka zosta³a zmodyfikowana z zewn±trz. Flagi mog± byæ nieaktualne."
892
893 #: curs_main.c:499
894 msgid "New mail in this mailbox."
895 msgstr "Uwaga - w bie¿±cej skrzynce pojawi³a siê nowa poczta!"
896
897 #: curs_main.c:503
898 msgid "Mailbox was externally modified."
899 msgstr "Skrzynka zosta³a zmodyfikowana z zewn±trz."
900
901 #: curs_main.c:621
902 msgid "No tagged messages."
903 msgstr "Brak zaznaczonych listów."
904
905 #: curs_main.c:657 menu.c:906
906 msgid "Nothing to do."
907 msgstr "Brak akcji do wykonania."
908
909 #: curs_main.c:743
910 msgid "Jump to message: "
911 msgstr "Skocz do listu: "
912
913 #: curs_main.c:749
914 msgid "Argument must be a message number."
915 msgstr "Jako argument wymagany jest numer listu."
916
917 #: curs_main.c:782
918 msgid "That message is not visible."
919 msgstr "Ten list nie jest widoczny."
920
921 #: curs_main.c:785
922 msgid "Invalid message number."
923 msgstr "B³êdny numer listu."
924
925 #: curs_main.c:804
926 msgid "Delete messages matching: "
927 msgstr "Usuñ listy pasuj±ce do wzorca: "
928
929 #: curs_main.c:826
930 msgid "No limit pattern is in effect."
931 msgstr "Wzorzec ograniczaj±cy nie zosta³ okre¶lony."
932
933 #. i18n: ask for a limit to apply
934 #: curs_main.c:831
935 #, c-format
936 msgid "Limit: %s"
937 msgstr "Ograniczenie: %s"
938
939 #: curs_main.c:841
940 msgid "Limit to messages matching: "
941 msgstr "Ogranicz do pasuj±cych listów: "
942
943 #: curs_main.c:873
944 msgid "Quit Mutt?"
945 msgstr "Wyj¶æ z Mutta?"
946
947 #: curs_main.c:952
948 msgid "Tag messages matching: "
949 msgstr "Zaznacz pasuj±ce listy: "
950
951 #: curs_main.c:966
952 msgid "Undelete messages matching: "
953 msgstr "Odtwórz pasuj±ce listy: "
954
955 #: curs_main.c:974
956 msgid "Untag messages matching: "
957 msgstr "Odznacz pasuj±ce listy: "
958
959 #: curs_main.c:1053
960 msgid "Open mailbox in read-only mode"
961 msgstr "Otwórz skrzynkê tylko do odczytu"
962
963 #: curs_main.c:1055
964 msgid "Open mailbox"
965 msgstr "Otwórz skrzynkê"
966
967 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
968 #, c-format
969 msgid "%s is not a mailbox."
970 msgstr "%s nie jest skrzynk±."
971
972 #: curs_main.c:1165
973 msgid "Exit Mutt without saving?"
974 msgstr "Wyj¶æ z Mutta bez zapisywania zmian?"
975
976 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
977 msgid "You are on the last message."
978 msgstr "To jest ostatni list."
979
980 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
981 msgid "No undeleted messages."
982 msgstr "Brak odtworzonych listów."
983
984 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
985 msgid "You are on the first message."
986 msgstr "To jest pierwszy list."
987
988 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
989 msgid "Search wrapped to top."
990 msgstr "Kontynuacja poszukiwania od pocz±tku."
991
992 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
993 msgid "Search wrapped to bottom."
994 msgstr "Kontynuacja poszukiwania od koñca."
995
996 #: curs_main.c:1392
997 msgid "No new messages"
998 msgstr "Brak nowych listów"
999
1000 #: curs_main.c:1392
1001 msgid "No unread messages"
1002 msgstr "Przeczytano ju¿ wszystkie listy"
1003
1004 #: curs_main.c:1393
1005 msgid " in this limited view"
1006 msgstr " w trybie ograniczonego przegl±dania"
1007
1008 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1009 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1010 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ flagi 'wa¿ne' na serwerze POP."
1011
1012 #: curs_main.c:1538
1013 msgid "No more threads."
1014 msgstr "Nie ma wiêcej w±tków."
1015
1016 #: curs_main.c:1540
1017 msgid "You are on the first thread."
1018 msgstr "To pierwszy w±tek."
1019
1020 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1021 #: thread.c:1132
1022 msgid "Threading is not enabled."
1023 msgstr "W±tkowanie nie zosta³o w³±czone."
1024
1025 #: curs_main.c:1624
1026 msgid "Thread contains unread messages."
1027 msgstr "W±tek zawiera nieprzeczytane listy."
1028
1029 #: curs_main.c:1811
1030 msgid "Can't edit message on POP server."
1031 msgstr "Nie mo¿na edytowaæ listów na serwerze POP."
1032
1033 #.
1034 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1035 #. * declared "static" (sigh)
1036 #.
1037 #: edit.c:41
1038 msgid ""
1039 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1040 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1041 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1042 "~f messages\tinclude messages\n"
1043 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1044 "~h\t\tedit the message header\n"
1045 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1046 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1047 "~p\t\tprint the message\n"
1048 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1049 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1050 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1051 "~u\t\trecall the previous line\n"
1052 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1053 "~w file\t\twrite message to file\n"
1054 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1055 "~?\t\tthis message\n"
1056 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1057 msgstr ""
1058 "~~\t\twstaw liniê zaczynaj±c± siê pojedyñczym ~\n"
1059 "~b u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola BCC:\n"
1060 "~c u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola Cc:\n"
1061 "~f listy\tdo³±cz listy\n"
1062 "~F listy\tto samo co ~f ale do³±cz te¿ nag³ówki\n"
1063 "~h\t\tedytuj nag³ówki\n"
1064 "~m listy\tdodaj i komentuj listy\n"
1065 "~M listy\tto samo co ~m ale do³±cz te¿ nag³ówki\n"
1066 "~p\t\tdrukuj list\n"
1067 "~q\t\tzapisz plik i wyjd¼ z edytora\n"
1068 "~r plik\t\twczytaj plik do edytora\n"
1069 "~t u¿ytkownicy\tdodaj u¿ytkowników do pola To:\n"
1070 "~u\t\todtwórz poprzedni± liniê\n"
1071 "~v\t\tedytuj list edytorem $visual\n"
1072 "~w plik\t\tzapisz list do pliku\n"
1073 "~x\t\tporzuæ zmiany i wyjd¼ z edytora\n"
1074 "~?\t\tten list\n"
1075 ".\t\tstoj±c sama w linii koñczy wpisywanie\n"
1076
1077 #: edit.c:186
1078 #, c-format
1079 msgid "%d: invalid message number.\n"
1080 msgstr "%d: b³êdny numer listu.\n"
1081
1082 #: edit.c:328
1083 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1084 msgstr "(Zakoñcz list . (kropk±) w osobnej linii)\n"
1085
1086 #: edit.c:386
1087 msgid "No mailbox.\n"
1088 msgstr "Brak skrzynki.\n"
1089
1090 #: edit.c:390
1091 msgid "Message contains:\n"
1092 msgstr "List zawiera:\n"
1093
1094 #: edit.c:394 edit.c:451
1095 msgid "(continue)\n"
1096 msgstr "(kontynuuj)\n"
1097
1098 #: edit.c:407
1099 msgid "missing filename.\n"
1100 msgstr "brak nazwy pliku.\n"
1101
1102 #: edit.c:427
1103 msgid "No lines in message.\n"
1104 msgstr "Pusty list.\n"
1105
1106 #: edit.c:444
1107 #, c-format
1108 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1109 msgstr "B³êdny IDN w %s: '%s'\n"
1110
1111 #: edit.c:462
1112 #, c-format
1113 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1114 msgstr "%s: nieznane polecenie edytora (~? wy¶wietla pomoc)\n"
1115
1116 #: editmsg.c:78
1117 #, c-format
1118 msgid "could not create temporary folder: %s"
1119 msgstr "nie mo¿na utworzyæ tymczasowej skrzynki: %s"
1120
1121 #: editmsg.c:90
1122 #, c-format
1123 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1124 msgstr "nie mo¿na zapisaæ tymczasowej skrzynki: %s"
1125
1126 #: editmsg.c:107
1127 #, c-format
1128 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1129 msgstr "nie mo¿na zmniejszyæ tymczasowej skrzynki: %s"
1130
1131 #: editmsg.c:122
1132 msgid "Message file is empty!"
1133 msgstr "Plik listu jest pusty!"
1134
1135 #: editmsg.c:129
1136 msgid "Message not modified!"
1137 msgstr "List nie zosta³ zmieniony!"
1138
1139 #: editmsg.c:137
1140 #, c-format
1141 msgid "Can't open message file: %s"
1142 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku listu: %s"
1143
1144 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1145 #, c-format
1146 msgid "Can't append to folder: %s"
1147 msgstr "Nie mo¿na dopisaæ do skrzynki: %s"
1148
1149 #: editmsg.c:203
1150 #, c-format
1151 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1152 msgstr "B³±d. Zachowano plik tymczasowy: %s"
1153
1154 #: flags.c:336
1155 msgid "Set flag"
1156 msgstr "Ustaw flagê"
1157
1158 #: flags.c:336
1159 msgid "Clear flag"
1160 msgstr "Wyczy¶æ flagê"
1161
1162 #: handler.c:1349
1163 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1164 msgstr ""
1165 "[--B³±d: Nie mo¿na wy¶wietliæ ¿adnego z fragmentów Multipart/Alternative! "
1166 "--]\n"
1167
1168 #: handler.c:1459
1169 #, c-format
1170 msgid "[-- Attachment #%d"
1171 msgstr "[-- Za³±cznik #%d"
1172
1173 #: handler.c:1471
1174 #, c-format
1175 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1176 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kodowanie: %s, Wielko¶æ: %s --]\n"
1177
1178 #: handler.c:1534
1179 #, c-format
1180 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1181 msgstr "[-- Podgl±d za pomoc± %s --]\n"
1182
1183 #: handler.c:1535
1184 #, c-format
1185 msgid "Invoking autoview command: %s"
1186 msgstr "Wywo³ywanie polecenia podgl±du: %s"
1187
1188 #: handler.c:1567
1189 #, c-format
1190 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1191 msgstr "[-- Nie mo¿na uruchomiæ %s. --]\n"
1192
1193 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1194 #, c-format
1195 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1196 msgstr "[-- Komunikaty b³êdów %s --]\n"
1197
1198 #: handler.c:1643
1199 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1200 msgstr ""
1201 "[-- B³±d: message/external-body nie ma ustawionego rodzaju dostêpu --]\n"
1202
1203 #: handler.c:1662
1204 #, c-format
1205 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1206 msgstr "[-- Ten za³±cznik typu %s/%s "
1207
1208 #: handler.c:1669
1209 #, c-format
1210 msgid "(size %s bytes) "
1211 msgstr "(o wielko¶ci %s bajtów) "
1212
1213 #: handler.c:1671
1214 msgid "has been deleted --]\n"
1215 msgstr "zosta³ usuniêty --]\n"
1216
1217 #: handler.c:1676
1218 #, c-format
1219 msgid "[-- on %s --]\n"
1220 msgstr "[-- na %s --]\n"
1221
1222 #: handler.c:1681
1223 #, c-format
1224 msgid "[-- name: %s --]\n"
1225 msgstr "[-- nazwa: %s --]\n"
1226
1227 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1228 #, c-format
1229 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1230 msgstr "[-- Ten za³±cznik typu %s/%s nie jest zawarty, --]\n"
1231
1232 #: handler.c:1696
1233 msgid ""
1234 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1235 "[-- expired. --]\n"
1236 msgstr ""
1237 "[-- a podane ¼ród³o zewnêtrzne jest --]\n"
1238 "[-- nieaktualne. --]\n"
1239
1240 #: handler.c:1714
1241 #, c-format
1242 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1243 msgstr "[-- a podany typ dostêpu %s nie jest obs³ugiwany --]\n"
1244
1245 #: handler.c:1822
1246 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1247 msgstr "B³±d: multipart/signed nie ma protoko³u."
1248
1249 #: handler.c:1832
1250 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1251 msgstr "B³±d: multipart/encrypted nie ma parametru protoko³u!"
1252
1253 #: handler.c:1872
1254 msgid "Unable to open temporary file!"
1255 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego!"
1256
1257 #: handler.c:1933
1258 #, c-format
1259 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1260 msgstr "[-- typ %s/%s nie jest obs³ugiwany "
1261
1262 #: handler.c:1938
1263 #, c-format
1264 msgid "(use '%s' to view this part)"
1265 msgstr "(u¿yj '%s' do ogl±dania tego fragmentu)"
1266
1267 #: handler.c:1940
1268 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1269 msgstr "(przypisz 'view-attachments' do klawisza!)"
1270
1271 #: headers.c:177
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: unable to attach file"
1274 msgstr "%s: nie mo¿na do³±czyæ pliku"
1275
1276 #: help.c:282
1277 msgid "ERROR: please report this bug"
1278 msgstr "B£¡D: zg³o¶, proszê, ten b³±d"
1279
1280 #: help.c:324
1281 msgid "<UNKNOWN>"
1282 msgstr "<NIEZNANY>"
1283
1284 #: help.c:336
1285 msgid ""
1286 "\n"
1287 "Generic bindings:\n"
1288 "\n"
1289 msgstr ""
1290 "\n"
1291 "Standardowe przypisania klawiszy:\n"
1292 "\n"
1293
1294 #: help.c:340
1295 msgid ""
1296 "\n"
1297 "Unbound functions:\n"
1298 "\n"
1299 msgstr ""
1300 "\n"
1301 "Nie przypisane klawiszom funkcje:\n"
1302 "\n"
1303
1304 #: help.c:348
1305 #, c-format
1306 msgid "Help for %s"
1307 msgstr "Pomoc dla menu %s"
1308
1309 #: hook.c:246
1310 #, c-format
1311 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1312 msgstr "unhook: Nie mo¿na wykonaæ \"unhook *\" wewn±trz innego polecenia hook."
1313
1314 #: hook.c:258
1315 #, c-format
1316 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1317 msgstr "unhook: nieznany typ polecenia hook: %s"
1318
1319 #: hook.c:264
1320 #, c-format
1321 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1322 msgstr "unhook: Nie mo¿na skasowaæ %s z wewn±trz %s."
1323
1324 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1325 msgid "No authenticators available"
1326 msgstr "¯adna z metod uwierzytelniania nie jest dostêpna"
1327
1328 #: imap/auth_anon.c:43
1329 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1330 msgstr "Uwierzytelnianie (anonymous)..."
1331
1332 #: imap/auth_anon.c:73
1333 msgid "Anonymous authentication failed."
1334 msgstr "Uwierzytelnianie anonymous nie powiod³o siê."
1335
1336 #: imap/auth_cram.c:48
1337 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1338 msgstr "Uwierzytelnianie (CRAM-MD5)..."
1339
1340 #: imap/auth_cram.c:128
1341 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1342 msgstr "Uwierzytelnianie CRAM-MD5 nie powiod³o siê."
1343
1344 #. now begin login
1345 #: imap/auth_gss.c:105
1346 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1347 msgstr "Uwierzytelnianie (GSSAPI)..."
1348
1349 #: imap/auth_gss.c:268
1350 msgid "GSSAPI authentication failed."
1351 msgstr "Uwierzytelnianie GSSAPI nie powiod³o siê."
1352
1353 #: imap/auth_login.c:38
1354 msgid "LOGIN disabled on this server."
1355 msgstr "LOGIN zosta³ wy³±czony na tym serwerze."
1356
1357 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1358 msgid "Logging in..."
1359 msgstr "Logowanie..."
1360
1361 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1362 msgid "Login failed."
1363 msgstr "Zalogowanie nie powiod³o siê."
1364
1365 #: imap/auth_sasl.c:116
1366 #, c-format
1367 msgid "Authenticating (%s)..."
1368 msgstr "Uwierzytelnianie (%s)..."
1369
1370 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1371 msgid "SASL authentication failed."
1372 msgstr "Uwierzytelnianie SASL nie powiod³o siê."
1373
1374 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
1375 #, c-format
1376 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1377 msgstr "%s jest b³êdn± ¶cie¿k± IMAP"
1378
1379 #: imap/browse.c:85
1380 msgid "Getting namespaces..."
1381 msgstr "Pobieranie przestrzeni nazw..."
1382
1383 #: imap/browse.c:94
1384 msgid "Getting folder list..."
1385 msgstr "Pobieranie listy skrzynek..."
1386
1387 #: imap/browse.c:223
1388 msgid "No such folder"
1389 msgstr "Brak skrzynki"
1390
1391 #: imap/browse.c:281
1392 msgid "Create mailbox: "
1393 msgstr "Nazwa skrzynki: "
1394
1395 #: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
1396 msgid "Mailbox must have a name."
1397 msgstr "Skrzynka musi zostaæ nazwana."
1398
1399 #: imap/browse.c:294
1400 msgid "Mailbox created."
1401 msgstr "Skrzynka zosta³a utworzona."
1402
1403 #: imap/browse.c:325
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "Rename mailbox %s to: "
1406 msgstr "Nazwa skrzynki: "
1407
1408 #: imap/browse.c:338
1409 #, fuzzy, c-format
1410 msgid "Rename failed: %s"
1411 msgstr "SSL nie powiod³o siê: %s"
1412
1413 #: imap/browse.c:343
1414 #, fuzzy
1415 msgid "Mailbox renamed."
1416 msgstr "Skrzynka zosta³a utworzona."
1417
1418 #: imap/command.c:294
1419 msgid "Mailbox closed"
1420 msgstr "Skrzynka zosta³a zamkniêta"
1421
1422 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1423 #. * than we previously saw
1424 #.
1425 #: imap/command.c:336
1426 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1427 msgstr "B³±d krytyczny. Niezidentyfikowana ilo¶æ listów!"
1428
1429 #: imap/imap.c:168
1430 #, c-format
1431 msgid "Closing connection to %s..."
1432 msgstr "Zamykanie po³±czenia do %s..."
1433
1434 #: imap/imap.c:328
1435 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1436 msgstr "Zbyt stara wersja serwera IMAP. Praca z tym serwerem nie jest mo¿liwa."
1437
1438 #: imap/imap.c:419
1439 #, c-format
1440 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1441 msgstr "Otrzymano nieoczekiwan± odpowied¼ od serwera: %s"
1442
1443 #: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
1444 msgid "Secure connection with TLS?"
1445 msgstr "Po³±czyæ u¿ywaj±c TLS?"
1446
1447 #: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
1448 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1449 msgstr "Po³±czenie TSL nie zosta³o wynegocjowane"
1450
1451 #: imap/imap.c:590
1452 #, c-format
1453 msgid "Selecting %s..."
1454 msgstr "Wybieranie %s..."
1455
1456 #: imap/imap.c:726
1457 msgid "Error opening mailbox"
1458 msgstr "B³±d otwarcia skrzynki"
1459
1460 #. STATUS not supported
1461 #: imap/imap.c:780
1462 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1463 msgstr "Nie mo¿na dopisaæ do skrzynek IMAP na tym serwerze"
1464
1465 #. command failed cause folder doesn't exist
1466 #: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
1467 #, c-format
1468 msgid "Create %s?"
1469 msgstr "Utworzyæ %s?"
1470
1471 #: imap/imap.c:975 pop.c:465
1472 #, c-format
1473 msgid "Marking %d messages deleted..."
1474 msgstr "Zaznaczanie %d listów jako skasowanych..."
1475
1476 #: imap/imap.c:984
1477 msgid "Expunge failed"
1478 msgstr "Skasowanie nie powiod³o siê"
1479
1480 #: imap/imap.c:999
1481 #, c-format
1482 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1483 msgstr "Zapisywanie stanu flag listów... [%d/%d]"
1484
1485 #: imap/imap.c:1083
1486 msgid "Expunging messages from server..."
1487 msgstr "Kasowanie listów na serwerze... "
1488
1489 #: imap/imap.c:1088
1490 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1491 msgstr "imap_sync_mailbox: skasowanie nie powiod³o siê"
1492
1493 #: imap/imap.c:1122
1494 msgid "CLOSE failed"
1495 msgstr "Polecenie CLOSE nie powiod³o siê"
1496
1497 #: imap/imap.c:1365
1498 msgid "Bad mailbox name"
1499 msgstr "B³êdna nazwa skrzynki"
1500
1501 #: imap/imap.c:1377
1502 #, c-format
1503 msgid "Subscribing to %s..."
1504 msgstr "Subskrybowanie %s..."
1505
1506 #: imap/imap.c:1379
1507 #, c-format
1508 msgid "Unsubscribing to %s..."
1509 msgstr "Odsubskrybowanie %s..."
1510
1511 #. Unable to fetch headers for lower versions
1512 #: imap/message.c:94
1513 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1514 msgstr "Nie mo¿na pobraæ nag³ówków z serwera IMAP w tej wersji."
1515
1516 #: imap/message.c:107
1517 #, c-format
1518 msgid "Could not create temporary file %s"
1519 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego %s"
1520
1521 #: imap/message.c:134
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1524 msgstr "Pobieranie nag³ówków listów... [%d/%d]"
1525
1526 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1527 #, c-format
1528 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1529 msgstr "Pobieranie nag³ówków listów... [%d/%d]"
1530
1531 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1532 msgid "Fetching message..."
1533 msgstr "Pobieranie listu..."
1534
1535 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1536 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1537 msgstr "B³êdny indeks listów. Spróbuj ponownie otworzyæ skrzynkê."
1538
1539 #: imap/message.c:589
1540 msgid "Uploading message ..."
1541 msgstr "£adowanie listu ..."
1542
1543 #: imap/message.c:699
1544 #, c-format
1545 msgid "Copying %d messages to %s..."
1546 msgstr "Kopiowanie %d listów do %s..."
1547
1548 #: imap/message.c:703
1549 #, c-format
1550 msgid "Copying message %d to %s..."
1551 msgstr "Kopiowanie listu %d do %s..."
1552
1553 #: imap/util.c:241
1554 msgid "Continue?"
1555 msgstr "Kontynuowaæ?"
1556
1557 #: init.c:385
1558 #, c-format
1559 msgid "Bad regexp: %s"
1560 msgstr "B³±d w wyra¿eniu regularnym: %s"
1561
1562 #: init.c:678
1563 msgid "spam: no matching pattern"
1564 msgstr "Spam: brak pasuj±cego wzorca"
1565
1566 #: init.c:680
1567 msgid "nospam: no matching pattern"
1568 msgstr "NieSpam: brak pasuj±cego wzorca"
1569
1570 #: init.c:883
1571 msgid "alias: no address"
1572 msgstr "alias: brak adresu"
1573
1574 #: init.c:928
1575 #, c-format
1576 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1577 msgstr "Ostrze¿enie: b³êdny IDN '%s' w aliasie '%s'.\n"
1578
1579 #: init.c:1006
1580 msgid "invalid header field"
1581 msgstr "nieprawid³owy nag³ówek"
1582
1583 #: init.c:1059
1584 #, c-format
1585 msgid "%s: unknown sorting method"
1586 msgstr "%s: nieznana metoda sortowania"
1587
1588 #: init.c:1169
1589 #, c-format
1590 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1591 msgstr "mutt_restore_default(%s): b³±d w wyra¿eniu regularnym: %s\n"
1592
1593 #: init.c:1234
1594 #, c-format
1595 msgid "%s: unknown variable"
1596 msgstr "%s: nieznana zmienna"
1597
1598 #: init.c:1243
1599 #, c-format
1600 msgid "prefix is illegal with reset"
1601 msgstr "reset: nieprawid³owy prefiks"
1602
1603 #: init.c:1249
1604 #, c-format
1605 msgid "value is illegal with reset"
1606 msgstr "reset: nieprawid³owa warto¶æ"
1607
1608 #: init.c:1288
1609 #, c-format
1610 msgid "%s is set"
1611 msgstr "%s ustawiony"
1612
1613 #: init.c:1288
1614 #, c-format
1615 msgid "%s is unset"
1616 msgstr "%s nie jest ustawiony"
1617
1618 #: init.c:1478
1619 #, c-format
1620 msgid "%s: invalid mailbox type"
1621 msgstr "%s: nieprawid³owy typ skrzynki"
1622
1623 #: init.c:1503 init.c:1548
1624 #, c-format
1625 msgid "%s: invalid value"
1626 msgstr "%s: nieprawid³owa warto¶æ"
1627
1628 #: init.c:1589
1629 #, c-format
1630 msgid "%s: Unknown type."
1631 msgstr "%s: nieznany typ"
1632
1633 #: init.c:1615
1634 #, c-format
1635 msgid "%s: unknown type"
1636 msgstr "%s: nieprawid³owy typ"
1637
1638 #: init.c:1674
1639 #, c-format
1640 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1641 msgstr "B³±d w %s, linia %d: %s"
1642
1643 #. the muttrc source keyword
1644 #: init.c:1697
1645 #, c-format
1646 msgid "source: errors in %s"
1647 msgstr "source: b³êdy w %s"
1648
1649 #: init.c:1698
1650 #, c-format
1651 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1652 msgstr "source: wczytywanie zaniechane z powodu zbyt wielu b³êdów w %s"
1653
1654 #: init.c:1712
1655 #, c-format
1656 msgid "source: error at %s"
1657 msgstr "source: b³êdy w %s"
1658
1659 #: init.c:1717
1660 msgid "source: too many arguments"
1661 msgstr "source: zbyt wiele argumentów"
1662
1663 #: init.c:1768
1664 #, c-format
1665 msgid "%s: unknown command"
1666 msgstr "%s: nieznane polecenie"
1667
1668 #: init.c:2157
1669 #, c-format
1670 msgid "Error in command line: %s\n"
1671 msgstr "B³±d w poleceniu: %s\n"
1672
1673 #: init.c:2206
1674 msgid "unable to determine home directory"
1675 msgstr "nie mo¿na ustaliæ po³o¿enia katalogu domowego"
1676
1677 #: init.c:2214
1678 msgid "unable to determine username"
1679 msgstr "nie mo¿na ustaliæ nazwy u¿ytkownika"
1680
1681 #: keymap.c:463
1682 msgid "Macro loop detected."
1683 msgstr "Wykryto pêtlê w makrze."
1684
1685 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1686 msgid "Key is not bound."
1687 msgstr "Klawisz nie zosta³ przypisany."
1688
1689 #: keymap.c:685
1690 #, c-format
1691 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1692 msgstr "Klawisz nie zosta³ przypisany. Aby uzyskaæ pomoc przyci¶nij '%s'."
1693
1694 #: keymap.c:696
1695 msgid "push: too many arguments"
1696 msgstr "push: zbyt wiele argumentów"
1697
1698 #: keymap.c:726
1699 #, c-format
1700 msgid "%s: no such menu"
1701 msgstr "%s: nie ma takiego menu"
1702
1703 #: keymap.c:741
1704 msgid "null key sequence"
1705 msgstr "pusta sekwencja klawiszy"
1706
1707 #: keymap.c:828
1708 msgid "bind: too many arguments"
1709 msgstr "bind: zbyt wiele argumentów"
1710
1711 #: keymap.c:851
1712 #, c-format
1713 msgid "%s: no such function in map"
1714 msgstr "%s: nie ma takiej funkcji"
1715
1716 #: keymap.c:875
1717 msgid "macro: empty key sequence"
1718 msgstr "macro: pusta sekwencja klawiszy"
1719
1720 #: keymap.c:886
1721 msgid "macro: too many arguments"
1722 msgstr "macro: zbyt wiele argumentów"
1723
1724 #: keymap.c:922
1725 msgid "exec: no arguments"
1726 msgstr "exec: brak argumentów"
1727
1728 #: keymap.c:942
1729 #, c-format
1730 msgid "%s: no such function"
1731 msgstr "%s: brak takiej funkcji"
1732
1733 #: keymap.c:963
1734 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1735 msgstr "Wprowad¼ klucze (^G aby przerwaæ): "
1736
1737 #: keymap.c:968
1738 #, c-format
1739 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1740 msgstr "Znak = %s, ósemkowo = %o, dziesiêtnie = %d"
1741
1742 #: keymap_alldefs.h:5
1743 msgid "null operation"
1744 msgstr "pusta operacja"
1745
1746 #: keymap_alldefs.h:6
1747 msgid "end of conditional execution (noop)"
1748 msgstr "koniec wykonywania warunkowego (noop)"
1749
1750 #: keymap_alldefs.h:7
1751 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1752 msgstr "wymusza obejrzenie za³±czników poprzez plik 'mailcap'"
1753
1754 #: keymap_alldefs.h:8
1755 msgid "view attachment as text"
1756 msgstr "obejrzyj za³±cznik jako tekst"
1757
1758 #: keymap_alldefs.h:9
1759 msgid "Toggle display of subparts"
1760 msgstr "prze³±cza podgl±d pod-listów listów z³o¿onych"
1761
1762 #: keymap_alldefs.h:10
1763 msgid "move to the bottom of the page"
1764 msgstr "przejd¼ na koniec strony"
1765
1766 #: keymap_alldefs.h:11
1767 msgid "remail a message to another user"
1768 msgstr "wy¶lij ponownie do innego u¿ytkownika"
1769
1770 #: keymap_alldefs.h:12
1771 msgid "select a new file in this directory"
1772 msgstr "wybierz nowy plik w tym katalogu"
1773
1774 #: keymap_alldefs.h:13
1775 msgid "view file"
1776 msgstr "ogl±daj plik"
1777
1778 #: keymap_alldefs.h:14
1779 msgid "display the currently selected file's name"
1780 msgstr "wy¶wietl nazwy aktualnie wybranych plików"
1781
1782 #: keymap_alldefs.h:15
1783 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1784 msgstr "zasubskrybuj bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1785
1786 #: keymap_alldefs.h:16
1787 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1788 msgstr "odsubskrybuj bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1789
1790 #: keymap_alldefs.h:17
1791 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1792 msgstr ""
1793 "zmieñ tryb przegl±dania skrzynek: wszystkie/zasubskrybowane (tylko IMAP)"
1794
1795 #: keymap_alldefs.h:18
1796 msgid "list mailboxes with new mail"
1797 msgstr "poka¿ skrzynki z now± poczt±"
1798
1799 #: keymap_alldefs.h:19
1800 msgid "change directories"
1801 msgstr "zmieñ katalog"
1802
1803 #: keymap_alldefs.h:20
1804 msgid "check mailboxes for new mail"
1805 msgstr "szukaj nowych listów w skrzynkach"
1806
1807 #: keymap_alldefs.h:21
1808 msgid "attach a file(s) to this message"
1809 msgstr "do³±cz plik(i) do tego listu"
1810
1811 #: keymap_alldefs.h:22
1812 msgid "attach message(s) to this message"
1813 msgstr "do³±cz list(y) do tego listu"
1814
1815 #: keymap_alldefs.h:23
1816 msgid "edit the BCC list"
1817 msgstr "podaj tre¶æ pola BCC"
1818
1819 #: keymap_alldefs.h:24
1820 msgid "edit the CC list"
1821 msgstr "podaj tre¶æ pola CC"
1822
1823 #: keymap_alldefs.h:25
1824 msgid "edit attachment description"
1825 msgstr "edytuj opis za³±cznika"
1826
1827 #: keymap_alldefs.h:26
1828 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1829 msgstr "podaj sposób zakodowania za³±cznika"
1830
1831 #: keymap_alldefs.h:27
1832 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1833 msgstr "podaj nazwê pliku, do którego ma byæ skopiowany list"
1834
1835 #: keymap_alldefs.h:28
1836 msgid "edit the file to be attached"
1837 msgstr "podaj nazwê pliku za³±cznika"
1838
1839 #: keymap_alldefs.h:29
1840 msgid "edit the from field"
1841 msgstr "podaj tre¶æ pola From:"
1842
1843 #: keymap_alldefs.h:30
1844 msgid "edit the message with headers"
1845 msgstr "edytuj tre¶æ listu i nag³ówków"
1846
1847 #: keymap_alldefs.h:31
1848 msgid "edit the message"
1849 msgstr "edytuj tre¶æ listu"
1850
1851 #: keymap_alldefs.h:32
1852 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1853 msgstr "edytuj za³±cznik u¿ywaj±c pliku 'mailcap'"
1854
1855 #: keymap_alldefs.h:33
1856 msgid "edit the Reply-To field"
1857 msgstr "podaj tre¶æ pola Reply-To:"
1858
1859 #: keymap_alldefs.h:34
1860 msgid "edit the subject of this message"
1861 msgstr "podaj tytu³ listu"
1862
1863 #: keymap_alldefs.h:35
1864 msgid "edit the TO list"
1865 msgstr "podaj tre¶æ listy TO"
1866
1867 #: keymap_alldefs.h:36
1868 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1869 msgstr "utwórz now± skrzynkê (tylko IMAP)"
1870
1871 #: keymap_alldefs.h:37
1872 msgid "edit attachment content type"
1873 msgstr "podaj rodzaj typu \"Content-Type\" za³±cznika"
1874
1875 #: keymap_alldefs.h:38
1876 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1877 msgstr "we¼ tymczasow± kopiê za³±cznika"
1878
1879 #: keymap_alldefs.h:39
1880 msgid "run ispell on the message"
1881 msgstr "sprawd¼ poprawno¶æ pisowni listu"
1882
1883 #: keymap_alldefs.h:40
1884 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1885 msgstr "utwórz nowy za³±cznik u¿ywaj±c pliku 'mailcap'"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:41
1888 msgid "toggle recoding of this attachment"
1889 msgstr "zdecyduj czy za³±cznik ma byæ przekodowywany"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:42
1892 msgid "save this message to send later"
1893 msgstr "zapisz list aby wys³aæ go pó¼niej"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:43
1896 msgid "rename/move an attached file"
1897 msgstr "zmieñ nazwê lub przenie¶ do³±czony plik"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:44
1900 msgid "send the message"
1901 msgstr "wy¶lij list"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:45
1904 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1905 msgstr "ustala czy wstawiaæ w tre¶ci czy jako za³±cznik"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:46
1908 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1909 msgstr "ustala czy usun±æ plik po wys³aniu"
1910
1911 #: keymap_alldefs.h:47
1912 msgid "update an attachment's encoding info"
1913 msgstr "zaktualizuj informacjê o kodowaniu za³±cznika"
1914
1915 #: keymap_alldefs.h:48
1916 msgid "write the message to a folder"
1917 msgstr "zapisz list do skrzynki"
1918
1919 #: keymap_alldefs.h:49
1920 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1921 msgstr "kopiuj list do pliku/skrzynki"
1922
1923 #: keymap_alldefs.h:50
1924 msgid "create an alias from a message sender"
1925 msgstr "utwórz alias dla nadawcy"
1926
1927 #: keymap_alldefs.h:51
1928 msgid "move entry to bottom of screen"
1929 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na dó³ ekranu"
1930
1931 #: keymap_alldefs.h:52
1932 msgid "move entry to middle of screen"
1933 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na ¶rodek ekranu"
1934
1935 #: keymap_alldefs.h:53
1936 msgid "move entry to top of screen"
1937 msgstr "przesuñ pozycjê kursora na górê ekranu"
1938
1939 #: keymap_alldefs.h:54
1940 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1941 msgstr "utwórz rozkodowan± (text/plain) kopiê"
1942
1943 #: keymap_alldefs.h:55
1944 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1945 msgstr "utwórz rozkodowan± kopiê (text/plain) i usuñ"
1946
1947 #: keymap_alldefs.h:56
1948 msgid "delete the current entry"
1949 msgstr "usuñ bie¿±cy list"
1950
1951 #: keymap_alldefs.h:57
1952 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1953 msgstr "usuñ bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
1954
1955 #: keymap_alldefs.h:58
1956 msgid "delete all messages in subthread"
1957 msgstr "usuñ wszystkie listy w podw±tku"
1958
1959 #: keymap_alldefs.h:59
1960 msgid "delete all messages in thread"
1961 msgstr "usuñ wszystkie listy w w±tku"
1962
1963 #: keymap_alldefs.h:60
1964 msgid "display full address of sender"
1965 msgstr "wy¶wietl pe³ny adres nadawcy"
1966
1967 #: keymap_alldefs.h:61
1968 msgid "display message and toggle header weeding"
1969 msgstr "wy¶wielt list ze wszystkimi nag³ówkami"
1970
1971 #: keymap_alldefs.h:62
1972 msgid "display a message"
1973 msgstr "wy¶wietl list"
1974
1975 #: keymap_alldefs.h:63
1976 msgid "edit the raw message"
1977 msgstr "edytuj list z nag³owkami"
1978
1979 #: keymap_alldefs.h:64
1980 msgid "delete the char in front of the cursor"
1981 msgstr "usuñ znak przed kursorem"
1982
1983 #: keymap_alldefs.h:65
1984 msgid "move the cursor one character to the left"
1985 msgstr "przesuñ kursor jeden znak w lewo"
1986
1987 #: keymap_alldefs.h:66
1988 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
1989 msgstr "przesuñ kursor do pocz±tku s³owa"
1990
1991 #: keymap_alldefs.h:67
1992 msgid "jump to the beginning of the line"
1993 msgstr "przeskocz do pocz±tku linii"
1994
1995 #: keymap_alldefs.h:68
1996 msgid "cycle among incoming mailboxes"
1997 msgstr "kr±¿ pomiêdzy skrzynkami pocztowymi"
1998
1999 #: keymap_alldefs.h:69
2000 msgid "complete filename or alias"
2001 msgstr "uzupe³nij nazwê pliku lub alias"
2002
2003 #: keymap_alldefs.h:70
2004 msgid "complete address with query"
2005 msgstr "uzupe³nij adres poprzez zapytanie"
2006
2007 #: keymap_alldefs.h:71
2008 msgid "delete the char under the cursor"
2009 msgstr "usuñ znak pod kursorem"
2010
2011 #: keymap_alldefs.h:72
2012 msgid "jump to the end of the line"
2013 msgstr "przeskocz do koñca linii"
2014
2015 #: keymap_alldefs.h:73
2016 msgid "move the cursor one character to the right"
2017 msgstr "przesuñ kursor o znak w prawo"
2018
2019 #: keymap_alldefs.h:74
2020 msgid "move the cursor to the end of the word"
2021 msgstr "przesuñ kursor do koñca s³owa"
2022
2023 #: keymap_alldefs.h:75
2024 msgid "scroll down through the history list"
2025 msgstr "przewijaj w dó³ listê wydanych poleceñ"
2026
2027 #: keymap_alldefs.h:76
2028 msgid "scroll up through the history list"
2029 msgstr "przewijaj do góry listê wydanych poleceñ"
2030
2031 #: keymap_alldefs.h:77
2032 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2033 msgstr "usuñ znaki pocz±wszy od kursora a¿ do koñca linii"
2034
2035 #: keymap_alldefs.h:78
2036 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2037 msgstr "usuñ znaki pocz±wszy od kursora a¿ do koñca s³owa"
2038
2039 #: keymap_alldefs.h:79
2040 msgid "delete all chars on the line"
2041 msgstr "usuñ wszystkie znaki w linii"
2042
2043 #: keymap_alldefs.h:80
2044 msgid "delete the word in front of the cursor"
2045 msgstr "usuñ s³owo z przodu kursora"
2046
2047 #: keymap_alldefs.h:81
2048 msgid "quote the next typed key"
2049 msgstr "zacytuj nastêpny wpisany znak"
2050
2051 #: keymap_alldefs.h:82
2052 msgid "transpose character under cursor with previous"
2053 msgstr "zamieñ znak pod kursorem ze znakiem poprzednim"
2054
2055 #: keymap_alldefs.h:83
2056 msgid "capitalize the word"
2057 msgstr "zamieñ piewsz± literê s³owa na wielk±"
2058
2059 #: keymap_alldefs.h:84
2060 msgid "convert the word to lower case"
2061 msgstr "zamieñ litery s³owa na ma³e"
2062
2063 #: keymap_alldefs.h:85
2064 msgid "convert the word to upper case"
2065 msgstr "zamieñ litery s³owa na wielkie"
2066
2067 #: keymap_alldefs.h:86
2068 msgid "enter a muttrc command"
2069 msgstr "wprowad¼ polecenie pliku startowego (muttrc)"
2070
2071 #: keymap_alldefs.h:87
2072 msgid "enter a file mask"
2073 msgstr "wprowad¼ wzorzec nazwy pliku"
2074
2075 #: keymap_alldefs.h:88
2076 msgid "exit this menu"
2077 msgstr "opu¶æ niniejsze menu"
2078
2079 #: keymap_alldefs.h:89
2080 msgid "filter attachment through a shell command"
2081 msgstr "przefiltruj za³±cznik przez polecenie pow³oki"
2082
2083 #: keymap_alldefs.h:90
2084 msgid "move to the first entry"
2085 msgstr "przesuñ siê do pierwszej pozycji"
2086
2087 #: keymap_alldefs.h:91
2088 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2089 msgstr "w³±cz dla listu flagê 'wa¿ne!'"
2090
2091 #: keymap_alldefs.h:92
2092 msgid "forward a message with comments"
2093 msgstr "prze¶lij dalej list opatruj±c go uwagami"
2094
2095 #: keymap_alldefs.h:93
2096 msgid "select the current entry"
2097 msgstr "wska¿ obecn± pozycjê"
2098
2099 #: keymap_alldefs.h:94
2100 msgid "reply to all recipients"
2101 msgstr "odpowiedz wszystkim adresatom"
2102
2103 #: keymap_alldefs.h:95
2104 msgid "scroll down 1/2 page"
2105 msgstr "przewiñ w dó³ o pó³ strony"
2106
2107 #: keymap_alldefs.h:96
2108 msgid "scroll up 1/2 page"
2109 msgstr "przewiñ w górê o pó³ strony"
2110
2111 #: keymap_alldefs.h:97
2112 msgid "this screen"
2113 msgstr "niniejszy ekran"
2114
2115 #: keymap_alldefs.h:98
2116 msgid "jump to an index number"
2117 msgstr "przeskocz do konkretnej pozycji w indeksie"
2118
2119 #: keymap_alldefs.h:99
2120 msgid "move to the last entry"
2121 msgstr "przejd¼ do ostatniej pozycji"
2122
2123 #: keymap_alldefs.h:100
2124 msgid "reply to specified mailing list"
2125 msgstr "opowiedz na wskazan± listê pocztow±"
2126
2127 #: keymap_alldefs.h:101
2128 msgid "execute a macro"
2129 msgstr "wykonaj makropolecenie"
2130
2131 #: keymap_alldefs.h:102
2132 msgid "compose a new mail message"
2133 msgstr "zredaguj nowy list"
2134
2135 #: keymap_alldefs.h:103
2136 msgid "open a different folder"
2137 msgstr "otwórz inn± skrzynkê"
2138
2139 #: keymap_alldefs.h:104
2140 msgid "open a different folder in read only mode"
2141 msgstr "otwórz inn± skrzynkê w trybie tylko do odczytu"
2142
2143 #: keymap_alldefs.h:105
2144 msgid "clear a status flag from a message"
2145 msgstr "usuñ flagê ze statusem wiadomo¶ci"
2146
2147 #: keymap_alldefs.h:106
2148 msgid "delete messages matching a pattern"
2149 msgstr "usuñ listy pasuj±ce do wzorca"
2150
2151 #: keymap_alldefs.h:107
2152 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2153 msgstr "wymusz± pobranie poczty z serwera IMAP"
2154
2155 #: keymap_alldefs.h:108
2156 msgid "retrieve mail from POP server"
2157 msgstr "pobierz pocztê z serwera POP"
2158
2159 #: keymap_alldefs.h:109
2160 msgid "move to the first message"
2161 msgstr "przejd¼ do pierwszego listu"
2162
2163 #: keymap_alldefs.h:110
2164 msgid "move to the last message"
2165 msgstr "przejd¼ do ostatniego listu"
2166
2167 #: keymap_alldefs.h:111
2168 msgid "show only messages matching a pattern"
2169 msgstr "poka¿ tylko listy pasuj±ce do wzorca"
2170
2171 #: keymap_alldefs.h:112
2172 msgid "jump to the next new message"
2173 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nowego listu"
2174
2175 #: keymap_alldefs.h:113
2176 msgid "jump to the next new or unread message"
2177 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nowego lub nie przeczytanego listu"
2178
2179 #: keymap_alldefs.h:114
2180 msgid "jump to the next subthread"
2181 msgstr "przejd¼ do nastêpnego podw±tku"
2182
2183 #: keymap_alldefs.h:115
2184 msgid "jump to the next thread"
2185 msgstr "przejd¼ do nastêpnego w±tku"
2186
2187 #: keymap_alldefs.h:116
2188 msgid "move to the next undeleted message"
2189 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nieusuniêtego listu"
2190
2191 #: keymap_alldefs.h:117
2192 msgid "jump to the next unread message"
2193 msgstr "przejd¼ do nastêpnego nieprzeczytanego listu"
2194
2195 #: keymap_alldefs.h:118
2196 msgid "jump to parent message in thread"
2197 msgstr "przejd¼ na pocz±tek w±tku"
2198
2199 #: keymap_alldefs.h:119
2200 msgid "jump to previous thread"
2201 msgstr "przejd¼ do poprzedniego w±tku"
2202
2203 #: keymap_alldefs.h:120
2204 msgid "jump to previous subthread"
2205 msgstr "przejd¼ do poprzedniego podw±tku"
2206
2207 #: keymap_alldefs.h:121
2208 msgid "move to the previous undeleted message"
2209 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nieusuniêtego listu"
2210
2211 #: keymap_alldefs.h:122
2212 msgid "jump to the previous new message"
2213 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nowego listu"
2214
2215 #: keymap_alldefs.h:123
2216 msgid "jump to the previous new or unread message"
2217 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nowego lub nie przeczytanego listu"
2218
2219 #: keymap_alldefs.h:124
2220 msgid "jump to the previous unread message"
2221 msgstr "przejd¼ do poprzedniego nieprzeczytanego listu"
2222
2223 #: keymap_alldefs.h:125
2224 msgid "mark the current thread as read"
2225 msgstr "zaznacz obecny w±tek jako przeczytany"
2226
2227 #: keymap_alldefs.h:126
2228 msgid "mark the current subthread as read"
2229 msgstr "zaznacz obecny podw±tek jako przeczytany"
2230
2231 #: keymap_alldefs.h:127
2232 msgid "set a status flag on a message"
2233 msgstr "ustaw flagê statusu listu"
2234
2235 #: keymap_alldefs.h:128
2236 msgid "save changes to mailbox"
2237 msgstr "zapisz zmiany do skrzynki"
2238
2239 #: keymap_alldefs.h:129
2240 msgid "tag messages matching a pattern"
2241 msgstr "zaznacz listy pasuj±ce do wzorca"
2242
2243 #: keymap_alldefs.h:130
2244 msgid "undelete messages matching a pattern"
2245 msgstr "odtwórz listy pasuj±ce do wzorca"
2246
2247 #: keymap_alldefs.h:131
2248 msgid "untag messages matching a pattern"
2249 msgstr "odznacz listy pasuj±ce do wzorca"
2250
2251 #: keymap_alldefs.h:132
2252 msgid "move to the middle of the page"
2253 msgstr "przejd¼ do po³owy strony"
2254
2255 #: keymap_alldefs.h:133
2256 msgid "move to the next entry"
2257 msgstr "przejd¼ do nastêpnej pozycji"
2258
2259 #: keymap_alldefs.h:134
2260 msgid "scroll down one line"
2261 msgstr "przewiñ w dó³ o liniê"
2262
2263 #: keymap_alldefs.h:135
2264 msgid "move to the next page"
2265 msgstr "przejd¼ do nastêpnej strony"
2266
2267 #: keymap_alldefs.h:136
2268 msgid "jump to the bottom of the message"
2269 msgstr "przejd¼ na koniec listu"
2270
2271 #: keymap_alldefs.h:137
2272 msgid "toggle display of quoted text"
2273 msgstr "ustala sposób pokazywania zaznaczonego tekstu"
2274
2275 #: keymap_alldefs.h:138
2276 msgid "skip beyond quoted text"
2277 msgstr "przeskocz poza zaznaczony fragment tekstu"
2278
2279 #: keymap_alldefs.h:139
2280 msgid "jump to the top of the message"
2281 msgstr "przejd¼ na pocz±tek listu"
2282
2283 #: keymap_alldefs.h:140
2284 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2285 msgstr "przekieruj list/za³±cznik do polecenia pow³oki"
2286
2287 #: keymap_alldefs.h:141
2288 msgid "move to the previous entry"
2289 msgstr "przejd¼ do poprzedniej pozycji"
2290
2291 #: keymap_alldefs.h:142
2292 msgid "scroll up one line"
2293 msgstr "przewiñ w górê o liniê"
2294
2295 #: keymap_alldefs.h:143
2296 msgid "move to the previous page"
2297 msgstr "przejd¼ do poprzedniej strony"
2298
2299 #: keymap_alldefs.h:144
2300 msgid "print the current entry"
2301 msgstr "wydrukuj obecn± pozycjê"
2302
2303 #: keymap_alldefs.h:145
2304 msgid "query external program for addresses"
2305 msgstr "zapytaj zewnêtrzny program o adres"
2306
2307 #: keymap_alldefs.h:146
2308 msgid "append new query results to current results"
2309 msgstr "dodaj rezultaty nowych poszukiwañ do obecnych"
2310
2311 #: keymap_alldefs.h:147
2312 msgid "save changes to mailbox and quit"
2313 msgstr "zapisz zmiany do skrzynki i opu¶æ program pocztowy"
2314
2315 #: keymap_alldefs.h:148
2316 msgid "recall a postponed message"
2317 msgstr "wywo³aj od³o¿ony list"
2318
2319 #: keymap_alldefs.h:149
2320 msgid "clear and redraw the screen"
2321 msgstr "wyczy¶æ i od¶wie¿ ekran"
2322
2323 #: keymap_alldefs.h:150
2324 msgid "{internal}"
2325 msgstr "{wewnêtrzne}"
2326
2327 #: keymap_alldefs.h:151
2328 #, fuzzy
2329 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
2330 msgstr "usuñ bie¿±c± skrzynkê (tylko IMAP)"
2331
2332 #: keymap_alldefs.h:152
2333 msgid "reply to a message"
2334 msgstr "odpowiedz na list"
2335
2336 #: keymap_alldefs.h:153
2337 msgid "use the current message as a template for a new one"
2338 msgstr "u¿yj bie¿±cego listu jako wzorca dla nowych wiadomo¶ci"
2339
2340 #: keymap_alldefs.h:154
2341 msgid "save message/attachment to a file"
2342 msgstr "zapisz list/za³±cznik do pliku"
2343
2344 #: keymap_alldefs.h:155
2345 msgid "search for a regular expression"
2346 msgstr "szukaj wyra¿enia regularnego"
2347
2348 #: keymap_alldefs.h:156
2349 msgid "search backwards for a regular expression"
2350 msgstr "szukaj wstecz wyra¿enia regularnego"
2351
2352 #: keymap_alldefs.h:157
2353 msgid "search for next match"
2354 msgstr "szukaj nastêpnego pozytywnego rezultatu"
2355
2356 #: keymap_alldefs.h:158
2357 msgid "search for next match in opposite direction"
2358 msgstr "szukaj wstecz nastêpnego pozytywnego rezultatu"
2359
2360 #: keymap_alldefs.h:159
2361 msgid "toggle search pattern coloring"
2362 msgstr "ustala czy szukana fraza ma byæ zaznaczona kolorem"
2363
2364 #: keymap_alldefs.h:160
2365 msgid "invoke a command in a subshell"
2366 msgstr "wywo³aj polecenie w podpow³oce"
2367
2368 #: keymap_alldefs.h:161
2369 msgid "sort messages"
2370 msgstr "uszereguj listy"
2371
2372 #: keymap_alldefs.h:162
2373 msgid "sort messages in reverse order"
2374 msgstr "uszereguj listy w odwrotnej kolejno¶ci"
2375
2376 #: keymap_alldefs.h:163
2377 msgid "tag the current entry"
2378 msgstr "zaznacz bie¿±c± pozycjê"
2379
2380 #: keymap_alldefs.h:164
2381 msgid "apply next function to tagged messages"
2382 msgstr "wykonaj nastêpne polecenie na zaznaczonych listach"
2383
2384 #: keymap_alldefs.h:165
2385 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2386 msgstr "wykonaj nastêpne polecenie TYLKO na zaznaczonych listach"
2387
2388 #: keymap_alldefs.h:166
2389 msgid "tag the current subthread"
2390 msgstr "zaznacz bie¿±cy podw±tek"
2391
2392 #: keymap_alldefs.h:167
2393 msgid "tag the current thread"
2394 msgstr "zaznacz bie¿±cy w±tek"
2395
2396 #: keymap_alldefs.h:168
2397 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2398 msgstr "ustaw flagê listu na 'nowy'"
2399
2400 #: keymap_alldefs.h:169
2401 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2402 msgstr "ustala czy skrzynka bêdzie ponownie zapisana"
2403
2404 #: keymap_alldefs.h:170
2405 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2406 msgstr "ustala czy przegl±daæ skrzynki czy wszystkie pliki"
2407
2408 #: keymap_alldefs.h:171
2409 msgid "move to the top of the page"
2410 msgstr "przejd¼ na pocz±tek strony"
2411
2412 #: keymap_alldefs.h:172
2413 msgid "undelete the current entry"
2414 msgstr "odtwórz bie¿±c± pozycjê listy"
2415
2416 #: keymap_alldefs.h:173
2417 msgid "undelete all messages in thread"
2418 msgstr "odtwórz wszystkie listy z tego w±tku"
2419
2420 #: keymap_alldefs.h:174
2421 msgid "undelete all messages in subthread"
2422 msgstr "odtwórz wszystkie listy z tego podw±tku"
2423
2424 #: keymap_alldefs.h:175
2425 msgid "show the Mutt version number and date"
2426 msgstr "poka¿ wersjê i datê programu pocztowego Mutt"
2427
2428 #: keymap_alldefs.h:176
2429 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2430 msgstr "poka¿ za³±cznik u¿ywaj±c, je¶li to niezbêdne, pliku 'mailcap'"
2431
2432 #: keymap_alldefs.h:177
2433 msgid "show MIME attachments"
2434 msgstr "poka¿ za³±czniki MIME"
2435
2436 #: keymap_alldefs.h:178
2437 msgid "display the keycode for a key press"
2438 msgstr "wy¶wietl kod wprowadzonego znaku"
2439
2440 #: keymap_alldefs.h:179
2441 msgid "show currently active limit pattern"
2442 msgstr "poka¿ bie¿±cy wzorzec ograniczaj±cy"
2443
2444 #: keymap_alldefs.h:180
2445 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2446 msgstr "zwiñ/rozwiñ bie¿±cy w±tek"
2447
2448 #: keymap_alldefs.h:181
2449 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2450 msgstr "zwiñ/rozwiñ wszystkie w±tki"
2451
2452 #: keymap_alldefs.h:182
2453 msgid "attach a PGP public key"
2454 msgstr "do³±cz w³asny klucz publiczny PGP"
2455
2456 #: keymap_alldefs.h:183
2457 msgid "show PGP options"
2458 msgstr "poka¿ opcje PGP"
2459
2460 #: keymap_alldefs.h:184
2461 msgid "mail a PGP public key"
2462 msgstr "wy¶lij w³asny klucz publiczny PGP"
2463
2464 #: keymap_alldefs.h:185
2465 msgid "verify a PGP public key"
2466 msgstr "zweryfikuj klucz publiczny PGP"
2467
2468 #: keymap_alldefs.h:186
2469 msgid "view the key's user id"
2470 msgstr "obejrzyj identyfikator u¿ytkownika klucza"
2471
2472 #: keymap_alldefs.h:187
2473 msgid "check for classic pgp"
2474 msgstr "u¿yj starej wersji pgp"
2475
2476 #: keymap_alldefs.h:188
2477 msgid "Accept the chain constructed"
2478 msgstr "Potwierd¼ skonstruowany ³añcuch"
2479
2480 #: keymap_alldefs.h:189
2481 msgid "Append a remailer to the chain"
2482 msgstr "Dodaj remailera do ³añcucha"
2483
2484 #: keymap_alldefs.h:190
2485 msgid "Insert a remailer into the chain"
2486 msgstr "Wprowadz remailera do ³añcucha"
2487
2488 #: keymap_alldefs.h:191
2489 msgid "Delete a remailer from the chain"
2490 msgstr "Usuñ remailera z ³añcucha"
2491
2492 #: keymap_alldefs.h:192
2493 msgid "Select the previous element of the chain"
2494 msgstr "Wybierz poprzedni element ³añcucha"
2495
2496 #: keymap_alldefs.h:193
2497 msgid "Select the next element of the chain"
2498 msgstr "Wybierz nastepny element ³añcucha"
2499
2500 #: keymap_alldefs.h:194
2501 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2502 msgstr "przeslij list przez ³añcuch anonimowych remailerów typu mixmaster"
2503
2504 #: keymap_alldefs.h:195
2505 msgid "make decrypted copy and delete"
2506 msgstr "utwórz rozszyfrowana± kopiê i usuñ orygina³"
2507
2508 #: keymap_alldefs.h:196
2509 msgid "make decrypted copy"
2510 msgstr "utwórz rozszyfrowan± kopiê"
2511
2512 #: keymap_alldefs.h:197
2513 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2514 msgstr "wyma¿ has³o z pamiêci operacyjnej"
2515
2516 #: keymap_alldefs.h:198
2517 msgid "extract supported public keys"
2518 msgstr "kopiuj klucze publiczne"
2519
2520 #: keymap_alldefs.h:199
2521 msgid "show S/MIME options"
2522 msgstr "poka¿ opcje S/MIME"
2523
2524 #: lib.c:64
2525 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2526 msgstr "Przepe³nienie zmiennej ca³kowitej - nie mo¿na zaalokowaæ pamiêci!"
2527
2528 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2529 msgid "Out of memory!"
2530 msgstr "Brak pamiêci!"
2531
2532 #: main.c:51
2533 msgid ""
2534 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2535 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2536 msgstr ""
2537 "Aby powiadomiæ autorów, proszê pisaæ na <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2538 "Aby zg³osiæ b³±d u¿yj programu flea(1).\n"
2539
2540 #: main.c:55
2541 msgid ""
2542 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2543 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2544 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2545 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2546 msgstr ""
2547 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins i inni.\n"
2548 "Program nie jest objêty ¯ADN¡ gwarancj±; szczegó³y poznasz pisz±c 'mutt -"
2549 "vv'.\n"
2550 "Mutt jest darmowym oprogramowaniem, jeste¶ jak najbardziej uprawniony do\n"
2551 "jego redystrybucji pod pewnymi warunkami, szczegó³y poznasz pisz±c 'mutt -"
2552 "vv'.\n"
2553
2554 #: main.c:61
2555 msgid ""
2556 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2557 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2558 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2559 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2560 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2561 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2562 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2563 "\n"
2564 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2565 "fixes, and suggestions.\n"
2566 "\n"
2567 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2568 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2569 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2570 "    (at your option) any later version.\n"
2571 "\n"
2572 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2573 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2574 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2575 "    GNU General Public License for more details.\n"
2576 "\n"
2577 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2578 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2579 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2580 msgstr ""
2581 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2582 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2583 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2584 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2585 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2586 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2587 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2588 "\n"
2589 "Wielu innych twórców, nie wspomnianych tutaj,\n"
2590 "wnios³o wiele nowego kodu, poprawek i sugestii.\n"
2591 "\n"
2592 "   Ten program jest darmowy; mo¿esz rozprowadzaæ go i/lub modyfikowaæ\n"
2593 "   zachowuj±c warunki Powszechnej Licencji Publicznej GNU (General Public\n"
2594 "   Licence), opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 2\n"
2595 "   lub wy¿szej.\n"
2596 "\n"
2597 "   Program ten jest rozprowadzany w nadziei, ¿e bêdzie przydatny,\n"
2598 "   ale BEZ ¯ADNYCH GWARANCJI, wyra¿onych wprost lub domy¶lnie nawet,\n"
2599 "   w tym gwarancji mo¿liwo¶ci SPRZEDA¯Y i PRZYDATNO¦CI DO KONKRETNYCH "
2600 "CELÓW.\n"
2601 "   Szczegó³y znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\n"
2602 "\n"
2603 "   W dokumentacji tego programu powinna znajdowaæ siê kopia Powszechnej\n"
2604 "   Licencji Publicznej GNU. Je¶li tak nie jest, napisz do Free Software\n"
2605 "   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA.\n"
2606
2607 #: main.c:99
2608 #, fuzzy
2609 msgid ""
2610 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2611 "<file> ]\n"
2612 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2613 "[...]\n"
2614 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2615 "[...]\n"
2616 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2617 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2618 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2619 "       mutt -v[v]\n"
2620 "\n"
2621 "options:\n"
2622 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2623 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2624 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2625 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2626 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2627 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2628 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2629 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2630 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2631 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2632 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2633 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2634 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2635 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2636 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2637 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2638 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2639 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2640 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2641 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2642 "  -h\t\tthis help message"
2643 msgstr ""
2644 "u¿ycie: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] [ -m <typ> ] [ -f "
2645 "<plik> ]\n"
2646 "        mutt [ -nR ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -Q <pytanie> [ -Q "
2647 "<pytanie> ] [...]\n"
2648 "        mutt [ -nR ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2649 "[...]\n"
2650 "        mutt [ -nx ] [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] [ -a <plik> ] [ -H "
2651 "<plik> ] [ -i <plik> ] [ -s <tytu³> ] [ -b <adres> ] [ -c <adres> ] <adres> "
2652 "[ ... ]\n"
2653 "        mutt [ -n ]  [ -e <polec> ] [ -F <plik> ] -p\n"
2654 "        mutt -v[v]\n"
2655 "\n"
2656 "opcje:\n"
2657 "  -A <alias>\tu¿yj aliasu\n"
2658 "  -a <plik>\tdo³±cz plik do listu\n"
2659 "  -b <adres>\tpodaj adres blind carbon-copy (BCC)\n"
2660 "  -c <adres>\tpodaj adres carbon-copy (CC)\n"
2661 "  -e <polec>\tpodaj polecenie do wykonania po inicjalizacji\n"
2662 "  -f <plik>\totwórz najpierw t± skrzynkê\n"
2663 "  -F <plik>\tu¿yj alternatywnego pliku muttrc\n"
2664 "  -H <plik>\tczytaj nag³ówki z pliku\n"
2665 "  -i <plik>\twstaw ten plik w odpowiedzi\n"
2666 "  -m <typ>\tpodaj typ skrzynki\n"
2667 "  -n\t\tnie czytaj systemowego Muttrc\n"
2668 "  -p\t\tponownie edytuj zarzucony list\n"
2669 "  -Q <zmienna>\tpodaj warto¶æ zmiennej konfiguracyjnej\n"
2670 "  -R\t\totwórz skrzynkê w trybie tylko do odczytu\n"
2671 "  -s <tytu³>\tpodaj tytu³ (musi byæ w apostrofach, je¶li zawiera spacje)\n"
2672 "  -v\t\tpoka¿ wersjê i wkompilowane parametry\n"
2673 "  -x\t\tsymuluj zachowanie mailx\n"
2674 "  -y\t\twybierz skrzynkê podan± w twojej li¶cie `mailboxes'\n"
2675 "  -z\t\twyjd¼ natychmiast je¶li brak nowych listów w skrzynce\n"
2676 "  -Z\t\totwórz pierwsz± skrzynkê z nowym listem i wyjd¼ je¶li brak nowych\n"
2677 "  -h\t\tten tekst"
2678
2679 #: main.c:167
2680 msgid ""
2681 "\n"
2682 "Compile options:"
2683 msgstr ""
2684 "\n"
2685 "Parametry kompilacji:"
2686
2687 #: main.c:478
2688 msgid "Error initializing terminal."
2689 msgstr "B³±d inicjalizacji terminala."
2690
2691 #: main.c:583
2692 #, c-format
2693 msgid "Debugging at level %d.\n"
2694 msgstr "Diagnostyka b³êdów na poziomie %d.\n"
2695
2696 #: main.c:585
2697 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2698 msgstr "Diagnostyka b³êdów nie zosta³a wkompilowane. Zignorowano.\n"
2699
2700 #: main.c:733
2701 #, c-format
2702 msgid "%s does not exist. Create it?"
2703 msgstr "%s nie istnieje. Utworzyæ?"
2704
2705 #: main.c:737
2706 #, c-format
2707 msgid "Can't create %s: %s."
2708 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s: %s."
2709
2710 #: main.c:782
2711 msgid "No recipients specified.\n"
2712 msgstr "Nie wskazano adresatów listu.\n"
2713
2714 #: main.c:868
2715 #, c-format
2716 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2717 msgstr "%s: nie mo¿na do³±czyæ pliku.\n"
2718
2719 #: main.c:888
2720 msgid "No mailbox with new mail."
2721 msgstr "Brak skrzynki z now± poczt±."
2722
2723 #: main.c:897
2724 msgid "No incoming mailboxes defined."
2725 msgstr "Nie zdefiniowano po³o¿enia skrzynek z now± poczt±."
2726
2727 #: main.c:924
2728 msgid "Mailbox is empty."
2729 msgstr "Skrzynka pocztowa jest pusta."
2730
2731 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2732 #, c-format
2733 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2734 msgstr "Czytanie %s... %d (%d%%)"
2735
2736 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2737 msgid "Mailbox is corrupt!"
2738 msgstr "Skrzynka jest uszkodzona!"
2739
2740 #: mbox.c:662
2741 msgid "Mailbox was corrupted!"
2742 msgstr "Skrzynka pocztowa zosta³a uszkodzona!"
2743
2744 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2745 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2746 msgstr "B³±d! Nie mo¿na ponownie otworzyæ skrzynki!"
2747
2748 #: mbox.c:708
2749 msgid "Unable to lock mailbox!"
2750 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ skrzynki pocztowej!"
2751
2752 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2753 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2754 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2755 #.
2756 #: mbox.c:754
2757 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2758 msgstr ""
2759 "sync: skrzynka zmodyfikowana, ale ¿aden z listów nie zosta³ zmieniony! "
2760 "(zg³o¶ ten b³±d)"
2761
2762 #: mbox.c:793
2763 #, c-format
2764 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2765 msgstr "Zapisywanie listów... %d (%d%%)"
2766
2767 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2768 #. * change/deleted message
2769 #.
2770 #: mbox.c:906
2771 msgid "Committing changes..."
2772 msgstr "Wprowadzanie zmian..."
2773
2774 #: mbox.c:937
2775 #, c-format
2776 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2777 msgstr "Zapis niemo¿liwy! Zapisano czê¶æ skrzynki do %s"
2778
2779 #: mbox.c:1003
2780 msgid "Could not reopen mailbox!"
2781 msgstr "Nie mo¿na ponownie otworzyæ skrzynki pocztowej!"
2782
2783 #: mbox.c:1041
2784 msgid "Reopening mailbox..."
2785 msgstr "Ponowne otwieranie skrzynki..."
2786
2787 #: menu.c:416
2788 msgid "Jump to: "
2789 msgstr "Przeskocz do: "
2790
2791 #: menu.c:425
2792 msgid "Invalid index number."
2793 msgstr "Niew³a¶ciwy numer indeksu."
2794
2795 #: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
2796 #: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
2797 msgid "No entries."
2798 msgstr "Brak pozycji."
2799
2800 #: menu.c:447
2801 msgid "You cannot scroll down farther."
2802 msgstr "Nie mo¿na ni¿ej przewin±æ."
2803
2804 #: menu.c:465
2805 msgid "You cannot scroll up farther."
2806 msgstr "Nie mo¿na wy¿ej przewin±æ."
2807
2808 #: menu.c:485
2809 msgid "You are on the last page."
2810 msgstr "To jest ostatnia strona."
2811
2812 #: menu.c:509
2813 msgid "You are on the first page."
2814 msgstr "To jest pierwsza strona."
2815
2816 #: menu.c:588
2817 msgid "First entry is shown."
2818 msgstr "Pokazana jest pierwsza pozycja."
2819
2820 #: menu.c:608
2821 msgid "Last entry is shown."
2822 msgstr "Pokazana jest ostatnia pozycja."
2823
2824 #: menu.c:659
2825 msgid "You are on the last entry."
2826 msgstr "To jest ostatnia pozycja."
2827
2828 #: menu.c:670
2829 msgid "You are on the first entry."
2830 msgstr "To jest pierwsza pozycja."
2831
2832 #: menu.c:730 pattern.c:1242
2833 msgid "Search for: "
2834 msgstr "Szukaj frazy: "
2835
2836 #: menu.c:731 pattern.c:1243
2837 msgid "Reverse search for: "
2838 msgstr "Szukaj frazy w przeciwnym kierunku: "
2839
2840 #: menu.c:741 pattern.c:1275
2841 msgid "No search pattern."
2842 msgstr "Nie ustalono wzorca poszukiwañ."
2843
2844 #: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2845 msgid "Not found."
2846 msgstr "Nic nie znaleziono."
2847
2848 #: menu.c:895
2849 msgid "No tagged entries."
2850 msgstr "Brak zaznaczonych pozycji listy."
2851
2852 #: menu.c:1000
2853 msgid "Search is not implemented for this menu."
2854 msgstr "Poszukiwanie nie jest mo¿liwe w tym menu."
2855
2856 #: menu.c:1005
2857 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2858 msgstr "Przeskakiwanie nie jest mo¿liwe w oknach dialogowych."
2859
2860 #: menu.c:1046
2861 msgid "Tagging is not supported."
2862 msgstr "Zaznaczanie nie jest obs³ugiwane."
2863
2864 #: mh.c:663 mh.c:900
2865 #, c-format
2866 msgid "Reading %s... %d"
2867 msgstr "Czytanie %s... %d"
2868
2869 #: mh.c:1151
2870 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2871 msgstr "maildir_commit_message(): nie mo¿na nadaæ plikowi daty"
2872
2873 #: muttlib.c:846
2874 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2875 msgstr "Ten plik jest katalogim, zapisaæ w nim? [(t)ak, (n)ie, (w)szystkie]"
2876
2877 #: muttlib.c:846
2878 msgid "yna"
2879 msgstr "tnw"
2880
2881 #: muttlib.c:862
2882 msgid "File is a directory, save under it?"
2883 msgstr "Ten plik jest katalogim, zapisaæ w nim?"
2884
2885 #: muttlib.c:868
2886 msgid "File under directory: "
2887 msgstr "Plik w katalogu: "
2888
2889 #: muttlib.c:880
2890 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2891 msgstr "Plik istnieje: (n)adpisaæ, (d)o³±czyæ czy (a)nulowaæ?"
2892
2893 #: muttlib.c:880
2894 msgid "oac"
2895 msgstr "nda"
2896
2897 #: muttlib.c:1199
2898 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2899 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu w skrzynce POP."
2900
2901 #: muttlib.c:1208
2902 #, c-format
2903 msgid "%s is not a mailbox!"
2904 msgstr "%s nie jest skrzynk±!"
2905
2906 #: muttlib.c:1214
2907 #, c-format
2908 msgid "Append messages to %s?"
2909 msgstr "Dopisaæ listy do %s?"
2910
2911 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2912 #, c-format
2913 msgid "Connection to %s closed"
2914 msgstr "Po³±czenie z %s zosta³o zakoñczone"
2915
2916 #: mutt_socket.c:271
2917 msgid "SSL is unavailable."
2918 msgstr "Protokó³ SSL nie jest dostêpny."
2919
2920 #: mutt_socket.c:302
2921 msgid "Preconnect command failed."
2922 msgstr "Polecenie 'preconnect' nie powiod³o siê."
2923
2924 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2925 #, c-format
2926 msgid "Error talking to %s (%s)"
2927 msgstr "B³±d komunikacji z %s (%s)"
2928
2929 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2930 #, c-format
2931 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2932 msgstr "B³êdny IDN \"%s\"."
2933
2934 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
2935 #, c-format
2936 msgid "Looking up %s..."
2937 msgstr "Wyszukiwanie %s..."
2938
2939 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
2940 #, c-format
2941 msgid "Could not find the host \"%s\""
2942 msgstr "Host \"%s\" nie zosta³ znaleziony"
2943
2944 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
2945 #, c-format
2946 msgid "Connecting to %s..."
2947 msgstr "£±czenie z %s..."
2948
2949 #: mutt_socket.c:529
2950 #, c-format
2951 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2952 msgstr "Po³±czenie z %s (%s) nie zosta³o ustanowione."
2953
2954 #: mutt_ssl.c:175
2955 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2956 msgstr "Zgromadzenie odpowiedniej ilo¶ci entropii nie powiod³o siê"
2957
2958 #: mutt_ssl.c:199
2959 #, c-format
2960 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
2961 msgstr "Wype³nianie zbiornika entropii: %s...\n"
2962
2963 #: mutt_ssl.c:207
2964 #, c-format
2965 msgid "%s has insecure permissions!"
2966 msgstr "Prawa dostêpu do %s mog± powodowaæ problemy z bezpieczeñstwem!"
2967
2968 #: mutt_ssl.c:226
2969 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
2970 msgstr "Protokó³ SSL nie mo¿e zostaæ u¿yty ze wzglêdu na brak entropii"
2971
2972 #: mutt_ssl.c:322
2973 msgid "I/O error"
2974 msgstr "B³±d wej¶cia/wyj¶cia"
2975
2976 #: mutt_ssl.c:331
2977 #, c-format
2978 msgid "SSL failed: %s"
2979 msgstr "SSL nie powiod³o siê: %s"
2980
2981 #: mutt_ssl.c:340
2982 msgid "Unable to get certificate from peer"
2983 msgstr "Nie mo¿na pobraæ certyfikatu z docelowego hosta"
2984
2985 #: mutt_ssl.c:348
2986 #, c-format
2987 msgid "SSL connection using %s (%s)"
2988 msgstr "Po³±czenie SSL przy u¿yciu %s (%s)"
2989
2990 #: mutt_ssl.c:388
2991 msgid "Unknown"
2992 msgstr "Nieznany"
2993
2994 #: mutt_ssl.c:413
2995 #, c-format
2996 msgid "[unable to calculate]"
2997 msgstr "[niemo¿liwe do wyznaczenia]"
2998
2999 #: mutt_ssl.c:431
3000 msgid "[invalid date]"
3001 msgstr "[b³êdna data]"
3002
3003 #: mutt_ssl.c:506
3004 msgid "Server certificate is not yet valid"
3005 msgstr "Certyfikat serwera nie uzyska³ jeszcze wa¿no¶ci"
3006
3007 #: mutt_ssl.c:513
3008 msgid "Server certificate has expired"
3009 msgstr "Certyfikat serwera utraci³ wa¿no¶æ"
3010
3011 #: mutt_ssl.c:586
3012 msgid "This certificate belongs to:"
3013 msgstr "Ten certyfikat nale¿y do:"
3014
3015 #: mutt_ssl.c:597
3016 msgid "This certificate was issued by:"
3017 msgstr "Ten certyfikat zosta³ wydany przez:"
3018
3019 #: mutt_ssl.c:608
3020 #, c-format
3021 msgid "This certificate is valid"
3022 msgstr "Ten certyfikat jest wa¿ny"
3023
3024 #: mutt_ssl.c:609
3025 #, c-format
3026 msgid "   from %s"
3027 msgstr "   od %s"
3028
3029 #: mutt_ssl.c:611
3030 #, c-format
3031 msgid "     to %s"
3032 msgstr "     do %s"
3033
3034 #: mutt_ssl.c:617
3035 #, c-format
3036 msgid "Fingerprint: %s"
3037 msgstr "Odcisk: %s"
3038
3039 #: mutt_ssl.c:619
3040 msgid "SSL Certificate check"
3041 msgstr "sprawdzanie certyfikatu SSL"
3042
3043 #: mutt_ssl.c:622
3044 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3045 msgstr "(o)drzuæ, zaakceptuj (r)az, (a)kceptuj zawsze"
3046
3047 #: mutt_ssl.c:623
3048 msgid "roa"
3049 msgstr "ora"
3050
3051 #: mutt_ssl.c:627
3052 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3053 msgstr "(o)drzuæ, zaakceptuj (r)az"
3054
3055 #: mutt_ssl.c:628
3056 msgid "ro"
3057 msgstr "or"
3058
3059 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3060 msgid "Exit  "
3061 msgstr "Wyj¶cie  "
3062
3063 #: mutt_ssl.c:659
3064 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3065 msgstr "Ostrze¿enie: Nie mo¿na zapisaæ certyfikatu"
3066
3067 #: mutt_ssl.c:664
3068 msgid "Certificate saved"
3069 msgstr "Certyfikat zosta³ zapisany"
3070
3071 #: mx.c:120
3072 #, c-format
3073 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3074 msgstr "Licznik blokad przekroczony, usun±æ blokadê %s?"
3075
3076 #: mx.c:132
3077 #, c-format
3078 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3079 msgstr "Nie mo¿na za³o¿yæ blokady na %s.\n"
3080
3081 #: mx.c:190
3082 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3083 msgstr "Czas oczekiwania na blokadê typu 'fcntl' zosta³ przekroczony!"
3084
3085 #: mx.c:196
3086 #, c-format
3087 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3088 msgstr "Oczekiwanie na blokadê typu 'fcntl'... %d"
3089
3090 #: mx.c:224
3091 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3092 msgstr "Czas oczekiwania na blokadê typu 'flock' zosta³ przekroczony!"
3093
3094 #: mx.c:231
3095 #, c-format
3096 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3097 msgstr "Oczekiwanie na blokadê typu 'flock'... %d"
3098
3099 #: mx.c:595
3100 #, c-format
3101 msgid "Couldn't lock %s\n"
3102 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
3103
3104 #: mx.c:679
3105 #, c-format
3106 msgid "Reading %s..."
3107 msgstr "Czytanie %s..."
3108
3109 #: mx.c:779
3110 #, c-format
3111 msgid "Writing %s..."
3112 msgstr "Zapisywanie %s..."
3113
3114 #: mx.c:812
3115 #, c-format
3116 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3117 msgstr "Synchronizacja skrzynki %s nie powod³a siê!"
3118
3119 #: mx.c:878
3120 #, c-format
3121 msgid "Move read messages to %s?"
3122 msgstr "Przenie¶æ przeczytane listy do %s?"
3123
3124 #: mx.c:894 mx.c:1150
3125 #, c-format
3126 msgid "Purge %d deleted message?"
3127 msgstr "Usun±æ NIEODWO£ALNIE %d zaznaczony list?"
3128
3129 #: mx.c:894 mx.c:1150
3130 #, c-format
3131 msgid "Purge %d deleted messages?"
3132 msgstr "Usun±æ NIEODWO£ALNIE %d zaznaczone listy?"
3133
3134 #: mx.c:918
3135 #, c-format
3136 msgid "Moving read messages to %s..."
3137 msgstr "Przenoszenie przeczytanych listów do %s..."
3138
3139 #: mx.c:977 mx.c:1141
3140 msgid "Mailbox is unchanged."
3141 msgstr "Skrzynka pozosta³a niezmieniona."
3142
3143 #: mx.c:1013
3144 #, c-format
3145 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3146 msgstr "%d zapisano, %d przeniesiono, %d usuniêto."
3147
3148 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3149 #, c-format
3150 msgid "%d kept, %d deleted."
3151 msgstr "%d zapisano, %d usuniêto."
3152
3153 #: mx.c:1126
3154 #, c-format
3155 msgid " Press '%s' to toggle write"
3156 msgstr " Naci¶nij '%s' aby zezwoliæ na zapisanie"
3157
3158 #: mx.c:1128
3159 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3160 msgstr "U¿yj 'toggle-write' by ponownie w³±czyæ zapisanie!"
3161
3162 #: mx.c:1130
3163 #, c-format
3164 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3165 msgstr "Skrzynka jest oznaczona jako niezapisywalna. %s"
3166
3167 #: mx.c:1185
3168 msgid "Mailbox checkpointed."
3169 msgstr "Zmiany w skrzynce naniesiono."
3170
3171 #: mx.c:1494
3172 msgid "Can't write message"
3173 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu"
3174
3175 #: mx.c:1539
3176 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3177 msgstr "Przepe³nienie zmiennej ca³kowitej - nie mo¿na zaalokowaæ pamiêci."
3178
3179 #: pager.c:57
3180 msgid "Not available in this menu."
3181 msgstr "Nie ma takiego polecenia w tym menu."
3182
3183 #: pager.c:1450
3184 msgid "PrevPg"
3185 msgstr "PoprzStr"
3186
3187 #: pager.c:1451
3188 msgid "NextPg"
3189 msgstr "NastStr"
3190
3191 #: pager.c:1455
3192 msgid "View Attachm."
3193 msgstr "Zobacz za³."
3194
3195 #: pager.c:1458
3196 msgid "Next"
3197 msgstr "Nastêpny"
3198
3199 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3200 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3201 msgid "Bottom of message is shown."
3202 msgstr "Pokazany jest koniec listu."
3203
3204 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3205 msgid "Top of message is shown."
3206 msgstr "Pokazany jest pocz±tek listu."
3207
3208 #: pager.c:1960
3209 msgid "Reverse search: "
3210 msgstr "Szukaj w przeciwnym kierunku: "
3211
3212 #: pager.c:1961
3213 msgid "Search: "
3214 msgstr "Szukaj: "
3215
3216 #: pager.c:2081
3217 msgid "Help is currently being shown."
3218 msgstr "Pomoc jest w³a¶nie wy¶wietlana."
3219
3220 #: pager.c:2110
3221 msgid "No more quoted text."
3222 msgstr "Nie ma wiêcej cytowanego tekstu."
3223
3224 #: pager.c:2123
3225 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3226 msgstr "Brak tekstu za cytowanym fragmentem."
3227
3228 #: parse.c:602
3229 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3230 msgstr "wieloczê¶ciowy list nie posiada wpisu ograniczaj±cego!"
3231
3232 #: pattern.c:244
3233 #, c-format
3234 msgid "Error in expression: %s"
3235 msgstr "B³±d w wyra¿eniu: %s"
3236
3237 #: pattern.c:354
3238 #, c-format
3239 msgid "Invalid day of month: %s"
3240 msgstr "Niew³a¶ciwy dzieñ miesi±ca: %s"
3241
3242 #: pattern.c:368
3243 #, c-format
3244 msgid "Invalid month: %s"
3245 msgstr "Niew³a¶ciwy miesi±c: %s"
3246
3247 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3248 #: pattern.c:520
3249 #, c-format
3250 msgid "Invalid relative date: %s"
3251 msgstr "B³êdna data wzglêdna: %s"
3252
3253 #: pattern.c:534
3254 msgid "error in expression"
3255 msgstr "b³±d w wyra¿eniu"
3256
3257 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3258 #, c-format
3259 msgid "error in pattern at: %s"
3260 msgstr "b³±d we wzorcu: %s"
3261
3262 #: pattern.c:788
3263 #, c-format
3264 msgid "%c: invalid command"
3265 msgstr "%c: b³êdne polecenie"
3266
3267 #: pattern.c:794
3268 #, c-format
3269 msgid "%c: not supported in this mode"
3270 msgstr "%c: nie obs³ugiwane w tym trybie"
3271
3272 #: pattern.c:807
3273 #, c-format
3274 msgid "missing parameter"
3275 msgstr "brakuj±cy parametr"
3276
3277 #: pattern.c:823
3278 #, c-format
3279 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3280 msgstr "niesparowane nawiasy: %s"
3281
3282 #: pattern.c:855
3283 msgid "empty pattern"
3284 msgstr "pusty wzorzec"
3285
3286 #: pattern.c:1061
3287 #, c-format
3288 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3289 msgstr "b³±d: nieznany op %d (zg³o¶ ten b³±d)."
3290
3291 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3292 msgid "Compiling search pattern..."
3293 msgstr "Kompilacja wzorca poszukiwañ..."
3294
3295 #: pattern.c:1144
3296 msgid "Executing command on matching messages..."
3297 msgstr "Wykonywanie polecenia na pasuj±cych do wzorca listach..."
3298
3299 #: pattern.c:1206
3300 msgid "No messages matched criteria."
3301 msgstr "¯aden z listów nie spe³nia kryteriów."
3302
3303 #: pattern.c:1299
3304 msgid "Search hit bottom without finding match"
3305 msgstr "Poszukiwanie dotar³o do koñca bez znalezienia frazy"
3306
3307 #: pattern.c:1310
3308 msgid "Search hit top without finding match"
3309 msgstr "Poszukiwanie dotar³o do pocz±tku bez znalezienia frazy"
3310
3311 #: pattern.c:1332
3312 msgid "Search interrupted."
3313 msgstr "Przeszukiwanie przerwano."
3314
3315 #: pgp.c:90
3316 msgid "Enter PGP passphrase:"
3317 msgstr "Wprowad¼ has³o PGP:"
3318
3319 #: pgp.c:104
3320 msgid "PGP passphrase forgotten."
3321 msgstr "Has³o PGP zosta³o zapomniane."
3322
3323 #: pgp.c:344
3324 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3325 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu PGP! --]\n"
3326
3327 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3328 msgid ""
3329 "[-- End of PGP output --]\n"
3330 "\n"
3331 msgstr ""
3332 "[-- Koniec komunikatów PGP --]\n"
3333 "\n"
3334
3335 #: pgp.c:394
3336 msgid ""
3337 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3338 "\n"
3339 msgstr ""
3340 "[-- POCZ¡TEK LISTU PGP --]\n"
3341 "\n"
3342
3343 #: pgp.c:396
3344 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3345 msgstr "[-- POCZ¡TEK KLUCZA PUBLICZNEGO PGP --]\n"
3346
3347 #: pgp.c:398
3348 msgid ""
3349 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3350 "\n"
3351 msgstr ""
3352 "[-- POCZ¡TEK LISTU PODPISANEGO PGP --]\n"
3353 "\n"
3354
3355 #: pgp.c:423
3356 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3357 msgstr "[-- KONIEC LISTU PGP --]\n"
3358
3359 #: pgp.c:425
3360 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3361 msgstr "[-- KONIEC PUBLICZNEGO KLUCZA PGP --]\n"
3362
3363 #: pgp.c:427
3364 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3365 msgstr "[-- KONIEC LISTU PODPISANEGO PGP --]\n"
3366
3367 #: pgp.c:454
3368 msgid ""
3369 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3370 "\n"
3371 msgstr ""
3372 "[-- B³±d: nie mo¿na odnale¼æ pocz±tku listu PGP! --]\n"
3373 "\n"
3374
3375 #: pgp.c:704
3376 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3377 msgstr "B³±d wewnêtrzny. Zg³o¶ go pod adres <roessler@does-not-exist.org>."
3378
3379 #: pgp.c:764
3380 msgid ""
3381 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3382 "\n"
3383 msgstr ""
3384 "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu PGP! --]\n"
3385 "\n"
3386
3387 #: pgp.c:873
3388 msgid ""
3389 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3390 "\n"
3391 msgstr ""
3392 "[-- B³±d: uszkodzony list PGP/MIME! --]\n"
3393 "\n"
3394
3395 #: pgp.c:886
3396 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3397 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego! --]\n"
3398
3399 #: pgp.c:895
3400 msgid ""
3401 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3402 "\n"
3403 msgstr ""
3404 "[-- Nastêpuj±ce dane s± zaszyfrowane PGP/MIME --]\n"
3405 "\n"
3406
3407 #: pgp.c:915
3408 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3409 msgstr "[-- Koniec danych zaszyfrowanych PGP/MIME --]\n"
3410
3411 #: pgp.c:965
3412 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3413 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ podprocesu PGP!"
3414
3415 #: pgp.c:1109
3416 #, c-format
3417 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3418 msgstr "U¿yæ klucza numer \"%s\" dla %s?"
3419
3420 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3421 #, c-format
3422 msgid "Enter keyID for %s: "
3423 msgstr "Wprowad¼ numer klucza dla %s: "
3424
3425 #: pgp.c:1397
3426 msgid "Can't invoke PGP"
3427 msgstr "Nie mo¿na wywo³aæ PGP"
3428
3429 #: pgp.c:1496
3430 #, c-format
3431 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3432 msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
3433
3434 #: pgp.c:1497
3435 msgid "PGP/M(i)ME"
3436 msgstr "PGP/M(i)ME"
3437
3438 #: pgp.c:1497
3439 msgid "(i)nline"
3440 msgstr "(i)nline"
3441
3442 #: pgp.c:1499
3443 msgid "esabifc"
3444 msgstr "zsabife"
3445
3446 #. sign (a)s
3447 #: pgp.c:1514 smime.c:1981
3448 msgid "Sign as: "
3449 msgstr "Podpisz jako: "
3450
3451 #: pgpinvoke.c:307
3452 msgid "Fetching PGP key..."
3453 msgstr "Sprowadzam klucz PGP..."
3454
3455 #: pgpkey.c:490
3456 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3457 msgstr "Wszystkie pasuj±ce klucze wygas³y, zosta³y wy³±czone lub wyprowadzone."
3458
3459 #. __STRCAT_CHECKED__
3460 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3461 msgid "Select  "
3462 msgstr "Wybór  "
3463
3464 #. __STRCAT_CHECKED__
3465 #: pgpkey.c:519
3466 msgid "Check key  "
3467 msgstr "Sprawd¼ klucz  "
3468
3469 #: pgpkey.c:532
3470 #, c-format
3471 msgid "PGP keys matching <%s>."
3472 msgstr "Klucze PGP dla <%s>."
3473
3474 #: pgpkey.c:534
3475 #, c-format
3476 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3477 msgstr "Klucze PGP dla \"%s\"."
3478
3479 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3480 msgid "Can't open /dev/null"
3481 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ /dev/null"
3482
3483 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3484 msgid "Can't create temporary file"
3485 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego"
3486
3487 #: pgpkey.c:580
3488 #, c-format
3489 msgid "Key ID: 0x%s"
3490 msgstr "Identyfikator klucza: 0x%s"
3491
3492 #: pgpkey.c:600
3493 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3494 msgstr "Nie mo¿na u¿yæ tego klucza: wygas³, zosta³ wy³±czony lub wyprowadzony."
3495
3496 #: pgpkey.c:612
3497 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3498 msgstr "Identyfikator wygas³, zosta³ wy³±czony lub wyprowadzony."
3499
3500 #: pgpkey.c:616
3501 msgid "ID has undefined validity."
3502 msgstr "Poziom wa¿no¶ci tego identyfikatora nie zosta³ okre¶lony."
3503
3504 #: pgpkey.c:619
3505 msgid "ID is not valid."
3506 msgstr "Nieprawid³owy identyfikator."
3507
3508 #: pgpkey.c:622
3509 msgid "ID is only marginally valid."
3510 msgstr "Ten identyfikator jest tylko czê¶ciowo wa¿ny."
3511
3512 #: pgpkey.c:626
3513 #, c-format
3514 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3515 msgstr "%s Czy naprawdê chcesz u¿yæ tego klucza?"
3516
3517 #: pgpkey.c:724
3518 msgid "Please enter the key ID: "
3519 msgstr "Podaj identyfikator klucza: "
3520
3521 #: pgpkey.c:752
3522 msgid "Invoking pgp..."
3523 msgstr "Wywo³ywanie pgp..."
3524
3525 #: pgpkey.c:777
3526 #, c-format
3527 msgid "PGP Key %s."
3528 msgstr "Klucz PGP %s."
3529
3530 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3531 #, c-format
3532 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3533 msgstr "Wyszukiwanie odpowiednich kluczy dla \"%s\"..."
3534
3535 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3536 #, c-format
3537 msgid "Command TOP is not supported by server."
3538 msgstr "Polecenie TOP nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3539
3540 #: pop.c:117
3541 msgid "Can't write header to temporary file!"
3542 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ nag³ówka do pliku tymczasowego!"
3543
3544 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3545 #, c-format
3546 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3547 msgstr "Polecenie UIDL nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3548
3549 #: pop.c:247 pop.c:562
3550 #, c-format
3551 msgid "%s is an invalid POP path"
3552 msgstr "%s jest b³êdn± ¶cie¿k± POP"
3553
3554 #: pop.c:278
3555 msgid "Fetching list of messages..."
3556 msgstr "Pobieranie spisu listów..."
3557
3558 #: pop.c:415
3559 msgid "Can't write message to temporary file!"
3560 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ listu do pliku tymczasowego!"
3561
3562 #: pop.c:517 pop.c:582
3563 msgid "Checking for new messages..."
3564 msgstr "Poszukiwanie nowej poczty..."
3565
3566 #: pop.c:546
3567 msgid "POP host is not defined."
3568 msgstr "Serwer POP nie zosta³ wskazany."
3569
3570 #: pop.c:610
3571 msgid "No new mail in POP mailbox."
3572 msgstr "Brak nowej poczty w skrzynce POP."
3573
3574 #: pop.c:617
3575 msgid "Delete messages from server?"
3576 msgstr "Usun±æ listy z serwera?"
3577
3578 #: pop.c:619
3579 #, c-format
3580 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3581 msgstr "Czytanie nowych listów (%d bajtów)..."
3582
3583 #: pop.c:661
3584 msgid "Error while writing mailbox!"
3585 msgstr "B³±d podczas zapisywania skrzynki!"
3586
3587 #: pop.c:665
3588 #, c-format
3589 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3590 msgstr "%s [przeczytano %d spo¶ród %d listów]"
3591
3592 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3593 msgid "Server closed connection!"
3594 msgstr "Serwer zamkn±³ po³±czenie!"
3595
3596 #: pop_auth.c:93
3597 msgid "Authenticating (SASL)..."
3598 msgstr "Uwierzytelnianie (SASL)..."
3599
3600 #: pop_auth.c:209
3601 msgid "Authenticating (APOP)..."
3602 msgstr "Uwierzytelnianie (APOP)..."
3603
3604 #: pop_auth.c:233
3605 msgid "APOP authentication failed."
3606 msgstr "Uwierzytelnianie APOP nie powiod³o siê."
3607
3608 #: pop_auth.c:268
3609 #, c-format
3610 msgid "Command USER is not supported by server."
3611 msgstr "Polecenie USER nie jest obs³ugiwane przez serwer."
3612
3613 #: pop_lib.c:199
3614 msgid "Unable to leave messages on server."
3615 msgstr "Nie mo¿na zostawiæ listów na serwerze."
3616
3617 #: pop_lib.c:229
3618 #, c-format
3619 msgid "Error connecting to server: %s"
3620 msgstr "B³±d ³±czenia z serwerem: %s"
3621
3622 #: pop_lib.c:378
3623 msgid "Closing connection to POP server..."
3624 msgstr "Zamykanie po³±czenia z serwerem POP..."
3625
3626 #: pop_lib.c:544
3627 msgid "Verifying message indexes..."
3628 msgstr "Sprawdzanie indeksów listów..."
3629
3630 #: pop_lib.c:568
3631 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3632 msgstr "Po³±czenie z serwerem POP zosta³o zerwane. Po³±czyæ ponownie?"
3633
3634 #: postpone.c:167
3635 msgid "Postponed Messages"
3636 msgstr "Od³o¿one listy"
3637
3638 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3639 msgid "No postponed messages."
3640 msgstr "Brak od³o¿onych listów."
3641
3642 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3643 msgid "Illegal PGP header"
3644 msgstr "Nieprawid³owy nag³ówek PGP"
3645
3646 #: postpone.c:483
3647 msgid "Illegal S/MIME header"
3648 msgstr "Nieprawid³owy nag³ówek S/MIME"
3649
3650 #: postpone.c:556
3651 msgid "Decrypting message..."
3652 msgstr "Odszyfrowywanie listu..."
3653
3654 #: postpone.c:565
3655 msgid "Decryption failed."
3656 msgstr "Odszyfrowanie nie powiod³o siê."
3657
3658 #: query.c:50
3659 msgid "New Query"
3660 msgstr "Nowe pytanie"
3661
3662 #: query.c:51
3663 msgid "Make Alias"
3664 msgstr "Utwórz alias"
3665
3666 #: query.c:52
3667 msgid "Search"
3668 msgstr "Szukaj"
3669
3670 #: query.c:99
3671 msgid "Waiting for response..."
3672 msgstr "Oczekiwanie na odpowied¼..."
3673
3674 #: query.c:235 query.c:263
3675 msgid "Query command not defined."
3676 msgstr "Pytanie nie zosta³o okre¶lone."
3677
3678 #: query.c:290
3679 #, c-format
3680 msgid "Query"
3681 msgstr "Pytanie"
3682
3683 #. Prompt for Query
3684 #: query.c:303 query.c:328
3685 msgid "Query: "
3686 msgstr "Pytanie:"
3687
3688 #: query.c:311 query.c:337
3689 #, c-format
3690 msgid "Query '%s'"
3691 msgstr "Pytanie '%s'"
3692
3693 #: recvattach.c:56
3694 msgid "Pipe"
3695 msgstr "Potok"
3696
3697 #: recvattach.c:57
3698 msgid "Print"
3699 msgstr "Drukuj"
3700
3701 #: recvattach.c:435
3702 msgid "Saving..."
3703 msgstr "Zapisywanie..."
3704
3705 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3706 msgid "Attachment saved."
3707 msgstr "Za³±cznik zosta³ zapisany."
3708
3709 #: recvattach.c:539
3710 #, c-format
3711 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3712 msgstr "UWAGA! Nadpisujesz plik %s, kontynuowaæ?"
3713
3714 #: recvattach.c:557
3715 msgid "Attachment filtered."
3716 msgstr "Za³±cznik przefiltrowany."
3717
3718 #: recvattach.c:624
3719 msgid "Filter through: "
3720 msgstr "Przefiltruj przez: "
3721
3722 #: recvattach.c:624
3723 msgid "Pipe to: "
3724 msgstr "Wy¶lij przez potok do: "
3725
3726 #: recvattach.c:659
3727 #, c-format
3728 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3729 msgstr "Nie wiem jak wydrukowaæ %s za³±czników!"
3730
3731 #: recvattach.c:724
3732 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3733 msgstr "Wydrukowaæ zaznaczony(e) za³±cznik(i)?"
3734
3735 #: recvattach.c:724
3736 msgid "Print attachment?"
3737 msgstr "Wydrukowaæ za³±cznik?"
3738
3739 #: recvattach.c:957
3740 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3741 msgstr "Nie mo¿na odszyfrowaæ zaszyfrowanego listu!"
3742
3743 #: recvattach.c:970
3744 msgid "Attachments"
3745 msgstr "Za³±czniki"
3746
3747 #: recvattach.c:1006
3748 msgid "There are no subparts to show!"
3749 msgstr "Brak pod-listów!"
3750
3751 #: recvattach.c:1067
3752 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3753 msgstr "Nie mo¿na skasowaæ za³±cznika na serwerze POP."
3754
3755 #: recvattach.c:1075
3756 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3757 msgstr "Usuwanie za³±czników z zaszyfrowanych listów jest niemo¿liwe."
3758
3759 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3760 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3761 msgstr "Mo¿liwe jest jedynie usuwanie za³±czników multipart."
3762
3763 #: recvcmd.c:47
3764 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3765 msgstr "Mo¿esz wysy³aæ kopie tylko listów zgodnych z RFC 822."
3766
3767 #: recvcmd.c:217
3768 msgid "Error bouncing message!"
3769 msgstr "B³±d wysy³ania kopii!"
3770
3771 #: recvcmd.c:217
3772 msgid "Error bouncing messages!"
3773 msgstr "B³±d wysy³ania kopii!"
3774
3775 #: recvcmd.c:417
3776 #, c-format
3777 msgid "Can't open temporary file %s."
3778 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego %s."
3779
3780 #: recvcmd.c:448
3781 msgid "Forward as attachments?"
3782 msgstr "Przes³aæ dalej jako za³±czniki?"
3783
3784 #: recvcmd.c:462
3785 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3786 msgstr ""
3787 "Nie mo¿na zdekodowaæ zaznaczonych za³. Przes³aæ pozosta³e dalej (MIME)?"
3788
3789 #: recvcmd.c:587
3790 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3791 msgstr "Przes³aæ dalej w trybie MIME?"
3792
3793 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3794 #, c-format
3795 msgid "Can't create %s."
3796 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s."
3797
3798 #: recvcmd.c:728
3799 msgid "Can't find any tagged messages."
3800 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ ¿adnego z zaznaczonych listów."
3801
3802 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3803 msgid "No mailing lists found!"
3804 msgstr "Nie znaleziono list pocztowych!"
3805
3806 #: recvcmd.c:824
3807 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3808 msgstr ""
3809 "Nie mo¿na zdekodowaæ wszystkich wybranych za³. Za³±czyæ (MIME) pozosta³e?"
3810
3811 #: remailer.c:484
3812 msgid "Append"
3813 msgstr "Dodaj"
3814
3815 #: remailer.c:485
3816 msgid "Insert"
3817 msgstr "Wprowad¼"
3818
3819 #: remailer.c:486
3820 msgid "Delete"
3821 msgstr "Usuñ"
3822
3823 #: remailer.c:488
3824 msgid "OK"
3825 msgstr "OK"
3826
3827 #: remailer.c:516
3828 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3829 msgstr "Nie mo¿na pobraæ type2.list mixmastera!"
3830
3831 #: remailer.c:542
3832 msgid "Select a remailer chain."
3833 msgstr "Wybierz ³añcuch remailera."
3834
3835 #: remailer.c:602
3836 #, c-format
3837 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3838 msgstr "B³±d: nie mo¿na u¿yæ %s jako finalnego remailera ³añcucha."
3839
3840 #: remailer.c:632
3841 #, c-format
3842 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3843 msgstr "£añcuchy mixmasterów mog± mieæ maks. %d elementów."
3844
3845 #: remailer.c:655
3846 msgid "The remailer chain is already empty."
3847 msgstr "£añcuch remailera jest pusty."
3848
3849 #: remailer.c:665
3850 msgid "You already have the first chain element selected."
3851 msgstr "Ju¿ zdefiniowano pierwszy element ³añcucha."
3852
3853 #: remailer.c:675
3854 msgid "You already have the last chain element selected."
3855 msgstr "Ju¿ zdefiniowano ostatni element ³añcucha."
3856
3857 #: remailer.c:714
3858 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3859 msgstr "Mixmaster nie akceptuje nag³ówków Cc i Bcc."
3860
3861 #: remailer.c:738
3862 msgid ""
3863 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3864 msgstr "Ustaw poprawn± warto¶æ hostname je¶li chcesz u¿ywaæ mixmastera!"
3865
3866 #: remailer.c:772
3867 #, c-format
3868 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3869 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu, proces potomny zwróci³ %d.\n"
3870
3871 #: remailer.c:776
3872 msgid "Error sending message."
3873 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu."
3874
3875 #: rfc1524.c:163
3876 #, c-format
3877 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3878 msgstr "B³êdnie sformatowane pole dla typu %s w \"%s\" linii %d"
3879
3880 #: rfc1524.c:395
3881 msgid "No mailcap path specified"
3882 msgstr "Brak ¶cie¿ki do pliku specjalnego 'mailcap'"
3883
3884 #: rfc1524.c:423
3885 #, c-format
3886 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3887 msgstr "brak wpisu w 'mailcap' dla typu %s"
3888
3889 #: score.c:75
3890 msgid "score: too few arguments"
3891 msgstr "score: za ma³o argumentów"
3892
3893 #: score.c:84
3894 msgid "score: too many arguments"
3895 msgstr "score: zbyt wiele argumentów"
3896
3897 #: send.c:252
3898 msgid "No subject, abort?"
3899 msgstr "Brak tematu, zaniechaæ wys³ania?"
3900
3901 #: send.c:254
3902 msgid "No subject, aborting."
3903 msgstr "Brak tematu, zaniechano wys³ania listy."
3904
3905 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3906 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3907 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3908 #. * provides a way to do that.
3909 #.
3910 #: send.c:488
3911 #, c-format
3912 msgid "Reply to %s%s?"
3913 msgstr "Odpowiedzieæ %s%s?"
3914
3915 #: send.c:522
3916 #, c-format
3917 msgid "Follow-up to %s%s?"
3918 msgstr "Follow-up do %s%s?"
3919
3920 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
3921 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
3922 #.
3923 #: send.c:690
3924 msgid "No tagged messages are visible!"
3925 msgstr "¯aden z zaznaczonych listów nie jest widoczny!"
3926
3927 #: send.c:741
3928 msgid "Include message in reply?"
3929 msgstr "Zacytowaæ oryginalny list w odpowiedzi?"
3930
3931 #: send.c:746
3932 msgid "Including quoted message..."
3933 msgstr "Wczytywanie cytowanego listu..."
3934
3935 #: send.c:756
3936 msgid "Could not include all requested messages!"
3937 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ wszystkich wskazanych listów!"
3938
3939 #: send.c:770
3940 msgid "Forward as attachment?"
3941 msgstr "Przes³aæ dalej jako za³±cznik?"
3942
3943 #: send.c:774
3944 msgid "Preparing forwarded message..."
3945 msgstr "Przygotowywanie listu do przes³ania dalej..."
3946
3947 #. If the user is composing a new message, check to see if there
3948 #. * are any postponed messages first.
3949 #.
3950 #: send.c:1070
3951 msgid "Recall postponed message?"
3952 msgstr "Wywo³aæ od³o¿ony list?"
3953
3954 #: send.c:1369
3955 msgid "Edit forwarded message?"
3956 msgstr "Edytowaæ przesy³any list?"
3957
3958 #: send.c:1394
3959 msgid "Abort unmodified message?"
3960 msgstr "List nie zosta³ zmieniony. Zaniechaæ wys³ania?"
3961
3962 #: send.c:1396
3963 msgid "Aborted unmodified message."
3964 msgstr "List nie zosta³ zmieniony. Zaniechano wys³ania."
3965
3966 #: send.c:1465
3967 msgid "Message postponed."
3968 msgstr "List od³o¿ono."
3969
3970 #: send.c:1474
3971 msgid "No recipients are specified!"
3972 msgstr "Nie wskazano adresatów!"
3973
3974 #: send.c:1479
3975 msgid "No recipients were specified."
3976 msgstr "Nie wskazano adresatów!"
3977
3978 #: send.c:1495
3979 msgid "No subject, abort sending?"
3980 msgstr "Brak tematu, zaniechaæ wys³ania?"
3981
3982 #: send.c:1499
3983 msgid "No subject specified."
3984 msgstr "Brak tematu."
3985
3986 #: send.c:1561
3987 msgid "Sending message..."
3988 msgstr "Wysy³anie listu..."
3989
3990 #: send.c:1702
3991 msgid "Could not send the message."
3992 msgstr "Wys³anie listu nie powiod³o siê."
3993
3994 #: send.c:1707
3995 msgid "Mail sent."
3996 msgstr "Poczta zosta³a wys³ana."
3997
3998 #: send.c:1707
3999 msgid "Sending in background."
4000 msgstr "Wysy³anie w tle."
4001
4002 #: sendlib.c:468
4003 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4004 msgstr "Brak parametru granicznego! (zg³o¶ ten b³±d)"
4005
4006 #: sendlib.c:498
4007 #, c-format
4008 msgid "%s no longer exists!"
4009 msgstr "%s ju¿ nie istnieje!"
4010
4011 #: sendlib.c:920
4012 #, c-format
4013 msgid "%s isn't a regular file."
4014 msgstr "%s nie jest zwyk³ym plikiem."
4015
4016 #: sendlib.c:1089
4017 #, c-format
4018 msgid "Could not open %s"
4019 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ %s"
4020
4021 #: sendlib.c:2060
4022 #, c-format
4023 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4024 msgstr "B³±d podczas wysy³ania listu, proces potomny zwróci³ %d (%s)."
4025
4026 #: sendlib.c:2066
4027 msgid "Output of the delivery process"
4028 msgstr "Wynik procesu dostarczania"
4029
4030 #: sendlib.c:2272
4031 #, c-format
4032 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4033 msgstr "B³êdny IDN %s w trakcie przygotowywania resent-from."
4034
4035 #: signal.c:43
4036 #, c-format
4037 msgid "%s...  Exiting.\n"
4038 msgstr "%s... Koniec pracy.\n"
4039
4040 #: signal.c:46 signal.c:49
4041 #, c-format
4042 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4043 msgstr "Otrzymano sygna³ %s... Koniec pracy.\n"
4044
4045 #: signal.c:51
4046 #, c-format
4047 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4048 msgstr "Otrzymano sygna³ %d... Koniec pracy.\n"
4049
4050 #: smime.c:111
4051 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4052 msgstr "Wprowad¼ has³o SMIME:"
4053
4054 #: smime.c:321
4055 msgid "Trusted   "
4056 msgstr "Zaufany   "
4057
4058 #: smime.c:324
4059 msgid "Verified  "
4060 msgstr "Zweryfikowany  "
4061
4062 #: smime.c:327
4063 msgid "Unverified"
4064 msgstr "Niezweryfikowany"
4065
4066 #: smime.c:330
4067 msgid "Expired   "
4068 msgstr "Wygas³y   "
4069
4070 #: smime.c:333
4071 msgid "Revoked   "
4072 msgstr "Wyprowadzony   "
4073
4074 #: smime.c:336
4075 msgid "Invalid   "
4076 msgstr "B³êdny   "
4077
4078 #: smime.c:339
4079 msgid "Unknown   "
4080 msgstr "Nieznany   "
4081
4082 #: smime.c:368
4083 msgid "Enter keyID: "
4084 msgstr "Podaj numer klucza: "
4085
4086 #: smime.c:391
4087 #, c-format
4088 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4089 msgstr "Certyfikat S/MIME dla \"%s\"."
4090
4091 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4092 #, c-format
4093 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4094 msgstr "Identyfikator %s nie zosta³ zweryfikowany. Mimo to u¿yæ dla %s ?"
4095
4096 #: smime.c:545 smime.c:615
4097 #, c-format
4098 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4099 msgstr "U¿yæ nie zaufanego identyfikatora %s dla %s ?"
4100
4101 #: smime.c:548 smime.c:618
4102 #, c-format
4103 msgid "Use ID %s for %s ?"
4104 msgstr "U¿yæ identyfikatora %s dla %s ?"
4105
4106 #: smime.c:637
4107 #, c-format
4108 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4109 msgstr ""
4110 "Ostrze¿enie: nie oke¶lono poziomu zaufania dla %s (dow. klawisz by "
4111 "kontynuowaæ)."
4112
4113 #: smime.c:796
4114 #, c-format
4115 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4116 msgstr "Brak (poprawnych) certyfikatów dla %s."
4117
4118 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4119 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4120 msgstr "B³±d: nie mo¿na wywo³aæ podprocesu OpenSSL!"
4121
4122 #: smime.c:1206
4123 msgid "no certfile"
4124 msgstr "brak certyfikatu"
4125
4126 #: smime.c:1209
4127 msgid "no mbox"
4128 msgstr "brak skrzynki"
4129
4130 #. fatal error while trying to encrypt message
4131 #: smime.c:1352
4132 msgid "No output from OpenSSL.."
4133 msgstr "Brak wyników dzia³ania OpenSSL..."
4134
4135 #: smime.c:1390
4136 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4137 msgstr "Ostrze¿enie: nie znaleziono certyfikatu po¶redniego CA."
4138
4139 #: smime.c:1433
4140 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4141 msgstr "B³±d: nie mo¿na wywo³aæ podprocesu OpenSSL!"
4142
4143 #: smime.c:1471
4144 msgid "No output from OpenSSL..."
4145 msgstr "Brak wyników dzia³ania OpenSSL..."
4146
4147 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4148 msgid ""
4149 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4150 "\n"
4151 msgstr ""
4152 "[-- Koniec komunikatów OpenSSL --]\n"
4153 "\n"
4154
4155 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4156 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4157 msgstr "[-- B³±d: nie mo¿na utworzyæ podprocesu OpenSSL! --]\n"
4158
4159 #: smime.c:1762
4160 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4161 msgstr "[-- Nastêpuj±ce dane s± zaszyfrowane S/MIME --]\n"
4162
4163 #: smime.c:1765
4164 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4165 msgstr "[-- Poni¿sze dane s± podpisane S/MIME --]\n"
4166
4167 #: smime.c:1829
4168 msgid ""
4169 "\n"
4170 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4171 msgstr ""
4172 "\n"
4173 "[-- Koniec danych zaszyfrowanych S/MIME. --]\n"
4174
4175 #: smime.c:1831
4176 msgid ""
4177 "\n"
4178 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4179 msgstr ""
4180 "\n"
4181 "[-- Koniec danych podpisanych S/MIME. --]\n"
4182
4183 #: smime.c:1935
4184 msgid ""
4185 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4186 msgstr ""
4187 "S/MIME: (z)aszyfruj, (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, (o)ba, (a)nuluj?"
4188
4189 #: smime.c:1936
4190 msgid "eswabfc"
4191 msgstr "zpmjoa"
4192
4193 #: smime.c:1945
4194 msgid ""
4195 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4196 msgstr "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, (a)nuluj? "
4197
4198 #: smime.c:1947
4199 msgid "12345f"
4200 msgstr "12345a"
4201
4202 #: smime.c:1971
4203 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4204 msgstr "Nie mo¿na podpisaæ - nie podano klucza. U¿yj Podpisz jako."
4205
4206 #: sort.c:259
4207 msgid "Sorting mailbox..."
4208 msgstr "Sortowanie poczty w skrzynce..."
4209
4210 #: sort.c:296
4211 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
4212 msgstr "Nie znaleziono funkcji sortowania! (zg³o¶ ten b³±d)"
4213
4214 #: status.c:106
4215 msgid "(no mailbox)"
4216 msgstr "(brak skrzynki)"
4217
4218 #: thread.c:1089
4219 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
4220 msgstr ""
4221 "Pierwszy list w±tku nie jest widoczny w trybie ograniczonego przegl±dania."
4222
4223 #: thread.c:1095
4224 msgid "Parent message is not available."
4225 msgstr "Pierwszy list tego w±tku nie jest dostêpny."
4226
4227 #~ msgid "unspecified protocol error"
4228 #~ msgstr "nieznany b³±d protoko³u"
4229
4230 #~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
4231 #~ msgstr "Zamykanie po³±czenia z serwerem IMAP..."