update gettext
[apps/madmutt.git] / po / ru.po
1 # This file was prepared by (in alphabetical order):
2 #
3 #   Alexey Vyskubov (alexey@pepper.spb.ru)
4 #   Andrew W. Nosenko (awn@bcs.zp.ua)
5 #   Michael Sobolev (mss@transas.com)
6 #   Vsevolod Volkov (vvv@mutt.org.ua)
7 #
8 # To contact translators, please use mutt-ru mailing list:
9 #   http://woe.spb.ru/mailman/listinfo/mutt-ru
10 #
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: mutt-1.5.10i\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 11:51+0200\n"
17 "Last-Translator: mutt-ru@woe.spb.ru\n"
18 "Language-Team: RUSSIAN <mutt-ru@woe.spb.ru>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23 #: account.c:162
24 #, c-format
25 msgid "Username at %s: "
26 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ %s: "
27
28 #: account.c:219
29 #, c-format
30 msgid "Password for %s@%s: "
31 msgstr "ðÁÒÏÌØ ÄÌÑ %s@%s: "
32
33 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
34 #: recvattach.c:53
35 msgid "Exit"
36 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
37
38 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
39 #: postpone.c:44
40 msgid "Del"
41 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
42
43 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
44 msgid "Undel"
45 msgstr "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ"
46
47 #: alias.c:38
48 msgid "Select"
49 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ"
50
51 #. __STRCAT_CHECKED__
52 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
53 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
54 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
55 #: recvattach.c:57 smime.c:427
56 msgid "Help"
57 msgstr "ðÏÍÏÝØ"
58
59 #. add a new alias
60 #: alias.c:236
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ: "
63
64 #: alias.c:241
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "ôÁËÏÊ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ ÕÖÅ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ!"
67
68 #: alias.c:248
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: üÔÏÔ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÔØ. éÓÐÒÁ×ÉÔØ?"
71
72 #: alias.c:271
73 msgid "Address: "
74 msgstr "áÄÒÅÓ: "
75
76 #: alias.c:279 send.c:196
77 #, c-format
78 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
79 msgstr "ïÛÉÂËÁ: '%s' ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÏÒÒÅËÔÎÙÍ IDN."
80
81 #: alias.c:291
82 msgid "Personal name: "
83 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ: "
84
85 #: alias.c:299
86 #, c-format
87 msgid "[%s = %s] Accept?"
88 msgstr "[%s = %s] ðÒÉÎÑÔØ?"
89
90 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
91 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
92 msgid "Save to file: "
93 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÆÁÊÌ: "
94
95 #: alias.c:328
96 msgid "Alias added."
97 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ ÓÏÚÄÁÎ."
98
99 #: alias.c:642
100 msgid "You have no aliases!"
101 msgstr "óÐÉÓÏË ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍÏ× ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ!"
102
103 #: alias.c:654
104 msgid "Aliases"
105 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍÙ"
106
107 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
108 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
109 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ÉÍÑ. ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
110
111 #. For now, editing requires a file, no piping
112 #: attach.c:119
113 #, c-format
114 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
115 msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ × mailcap ÓÐÏÓÏ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÁÌÉÞÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ %%s"
116
117 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
118 #: curs_lib.c:429
119 #, c-format
120 msgid "Error running \"%s\"!"
121 msgstr "ïÛÉÂËÁ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ \"%s\"!"
122
123 #: attach.c:134
124 msgid "Failure to open file to parse headers."
125 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÁÚÂÏÒÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×."
126
127 #: attach.c:162
128 msgid "Failure to open file to strip headers."
129 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×."
130
131 #: attach.c:171
132 msgid "Failure to rename file."
133 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌ."
134
135 #: attach.c:184
136 #, c-format
137 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
138 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅΠÓÐÏÓÏ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÄÌÑ %s; ÓÏÚÄÁΠÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ."
139
140 #. For now, editing requires a file, no piping
141 #: attach.c:240
142 #, c-format
143 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
144 msgstr ""
145 "õËÁÚÁÎÎÙÊ × mailcap ÓÐÏÓÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÁÌÉÞÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ %%s"
146
147 #: attach.c:258
148 #, c-format
149 msgid "No mailcap edit entry for %s"
150 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅΠÓÐÏÓÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ %s"
151
152 #: attach.c:410
153 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
154 msgstr "ðÏÄÈÏÄÑÝÁÑ ÚÁÐÉÓØ × mailcap ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ; ÐÒÏÓÍÏÔÒ ËÁË ÔÅËÓÔÁ."
155
156 #: attach.c:422
157 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
158 msgstr "MIME-ÔÉРÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ.  îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ."
159
160 #: attach.c:506
161 msgid "Cannot create filter"
162 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÉÌØÔÒ"
163
164 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
165 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
166 msgid "Can't create filter"
167 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÉÌØÔÒ"
168
169 #: attach.c:788
170 msgid "Write fault!"
171 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ!"
172
173 #: attach.c:1014
174 msgid "I don't know how to print that!"
175 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ, ËÁË ÜÔÏ ÐÅÞÁÔÁÔØ!"
176
177 #: browser.c:49
178 msgid "Chdir"
179 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ×: "
180
181 #: browser.c:50 browser.c:62
182 msgid "Mask"
183 msgstr "íÁÓËÁ"
184
185 #: browser.c:58
186 msgid "List"
187 msgstr ""
188
189 #: browser.c:59
190 msgid "Subscribe"
191 msgstr ""
192
193 #: browser.c:60
194 #, fuzzy
195 msgid "Unsubscribe"
196 msgstr "ïÔËÌÀÞÅÎÉÅ ÏÔ %s..."
197
198 #: browser.c:61 curs_main.c:399
199 msgid "Catchup"
200 msgstr ""
201
202 #: browser.c:524 browser.c:1175
203 #, c-format
204 msgid "%s is not a directory."
205 msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ."
206
207 #: browser.c:687
208 msgid "Subscribed newsgroups"
209 msgstr ""
210
211 #: browser.c:689
212 #, c-format
213 msgid "Newsgroups on server [%s]"
214 msgstr ""
215
216 #: browser.c:695
217 #, c-format
218 msgid "Mailboxes [%d]"
219 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÑÝÉËÉ [%d]"
220
221 #: browser.c:701
222 #, c-format
223 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
224 msgstr "ðÏÄËÌÀÞÅÎÉÅ [%s], ÍÁÓËÁ ÆÁÊÌÁ: %s"
225
226 #: browser.c:705
227 #, c-format
228 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
229 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ [%s], ÍÁÓËÁ ÆÁÊÌÁ: %s"
230
231 #: browser.c:718
232 msgid "Can't attach a directory!"
233 msgstr "÷ÌÏÖÅÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÏ× ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ!"
234
235 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
236 msgid "No files match the file mask"
237 msgstr "îÅÔ ÆÁÊÌÏ×, ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÑÀÝÉÈ ÄÁÎÎÏÊ ÍÁÓËÅ"
238
239 #: browser.c:1048
240 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
241 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× ÎÁ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁÈ"
242
243 #: browser.c:1067
244 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
245 msgstr ""
246 "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× ÎÁ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁÈ"
247
248 #: browser.c:1087
249 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
250 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× ÎÁ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁÈ"
251
252 #: browser.c:1094
253 #, c-format
254 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
255 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË \"%s\"?"
256
257 #: browser.c:1107
258 msgid "Mailbox deleted."
259 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÕÄÁÌÅÎ."
260
261 #: browser.c:1114
262 msgid "Mailbox not deleted."
263 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÎÅ ÕÄÁÌÅÎ."
264
265 #: browser.c:1139
266 msgid "Chdir to: "
267 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ×: "
268
269 #: browser.c:1163 browser.c:1229
270 msgid "Error scanning directory."
271 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ËÁÔÁÌÏÇÁ."
272
273 #: browser.c:1186
274 msgid "File Mask: "
275 msgstr "íÁÓËÁ ÆÁÊÌÁ: "
276
277 #: browser.c:1254
278 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
279 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÐÏÒÑÄÏË ÐÏ (d)ÄÁÔÅ, (a)ÉÍÅÎÉ, (z)ÒÁÚÍÅÒÕ ÉÌÉ (n)ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ?"
280
281 #: browser.c:1257
282 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
283 msgstr "õÐÏÒÑÄÏÞÉÔØ ÐÏ (d)ÄÁÔÅ, (a)ÉÍÅÎÉ, (z)ÒÁÚÍÅÒÕ ÉÌÉ (n)ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ?"
284
285 #: browser.c:1258
286 msgid "dazn"
287 msgstr "dazn"
288
289 #: browser.c:1322
290 msgid "New file name: "
291 msgstr "îÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ: "
292
293 #: browser.c:1351
294 msgid "Can't view a directory"
295 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ËÁÔÁÌÏÇ"
296
297 #: browser.c:1368
298 msgid "Error trying to view file"
299 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÆÁÊÌÁ"
300
301 #: browser.c:1450
302 #, c-format
303 msgid "Subscribe pattern: "
304 msgstr ""
305
306 #: browser.c:1452
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "Unsubscribe pattern: "
309 msgstr "ïÔËÌÀÞÅÎÉÅ ÏÔ %s..."
310
311 #: browser.c:1469
312 #, fuzzy
313 msgid "No newsgroups match the mask"
314 msgstr "îÅÔ ÆÁÊÌÏ×, ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÑÀÝÉÈ ÄÁÎÎÏÊ ÍÁÓËÅ"
315
316 #: buffy.c:512
317 msgid "New mail in "
318 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ × "
319
320 #: color.c:311
321 #, c-format
322 msgid "%s: color not supported by term"
323 msgstr "%s: Ã×ÅÔ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÔÅÒÍÉÎÁÌÏÍ"
324
325 #: color.c:317
326 #, c-format
327 msgid "%s: no such color"
328 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÇÏ Ã×ÅÔÁ"
329
330 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
331 #, c-format
332 msgid "%s: no such object"
333 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ"
334
335 #: color.c:368
336 #, c-format
337 msgid "%s: command valid only for index object"
338 msgstr "%s: ËÏÍÁÎÄÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÉÎÄÅËÓÁ"
339
340 #: color.c:375
341 #, c-format
342 msgid "%s: too few arguments"
343 msgstr "%s: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
344
345 #: color.c:534
346 msgid "Missing arguments."
347 msgstr "îÅÏÂÈÏÄÉÍÙÅ ÁÒÇÕÍÅÎÔÙ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ."
348
349 #: color.c:570 color.c:580
350 msgid "color: too few arguments"
351 msgstr "color: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
352
353 #: color.c:605
354 msgid "mono: too few arguments"
355 msgstr "mono: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
356
357 #: color.c:624
358 #, c-format
359 msgid "%s: no such attribute"
360 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ"
361
362 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
363 msgid "too few arguments"
364 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
365
366 #: color.c:671 hook.c:85
367 msgid "too many arguments"
368 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
369
370 #: color.c:687
371 msgid "default colors not supported"
372 msgstr "Ã×ÅÔÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ"
373
374 #: commands.c:79 mbox.c:611
375 msgid "Could not create temporary file!"
376 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ!"
377
378 #: commands.c:91
379 msgid "Cannot create display filter"
380 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÉÌØÔÒ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ"
381
382 #. find out whether or not the verify signature
383 #: commands.c:122
384 msgid "Verify PGP signature?"
385 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ PGP-ÐÏÄÐÉÓØ?"
386
387 #: commands.c:153
388 msgid "Could not copy message"
389 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
390
391 #: commands.c:193
392 msgid "S/MIME signature successfully verified."
393 msgstr "S/MIME-ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ."
394
395 #: commands.c:195
396 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
397 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ S/MIME-ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ."
398
399 #: commands.c:199 commands.c:210
400 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
401 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÞÁÓÔØ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÁ."
402
403 #: commands.c:201
404 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
405 msgstr "S/MIME-ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ îå ÕÄÁÌÏÓØ."
406
407 #: commands.c:207
408 msgid "PGP signature successfully verified."
409 msgstr "PGP-ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ."
410
411 #: commands.c:212
412 msgid "PGP signature could NOT be verified."
413 msgstr "PGP-ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ îå ÕÄÁÌÏÓØ."
414
415 #: commands.c:233
416 msgid "Command: "
417 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ: "
418
419 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
420 msgid "Bounce message to: "
421 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ: "
422
423 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
424 msgid "Bounce tagged messages to: "
425 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: "
426
427 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
428 msgid "Error parsing address!"
429 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÒÁÚÂÏÒÁ ÁÄÒÅÓÁ!"
430
431 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
432 #, c-format
433 msgid "Bad IDN: '%s'"
434 msgstr "îÅËÏÒÒÅËÔÎÙÊ IDN: '%s'"
435
436 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
437 #, c-format
438 msgid "Bounce message to %s"
439 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
440
441 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
442 #, c-format
443 msgid "Bounce messages to %s"
444 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s"
445
446 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
447 msgid "Message not bounced."
448 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
449
450 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
451 msgid "Messages not bounced."
452 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÙ."
453
454 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
455 msgid "Message bounced."
456 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
457
458 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
459 msgid "Messages bounced."
460 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÙ."
461
462 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
463 msgid "Can't create filter process"
464 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ ÆÉÌØÔÒÁ"
465
466 #: commands.c:457
467 msgid "Pipe to command: "
468 msgstr "ðÅÒÅÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ: "
469
470 #: commands.c:471
471 msgid "No printing command has been defined."
472 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÁ."
473
474 #: commands.c:476
475 msgid "Print message?"
476 msgstr "îÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
477
478 #: commands.c:476
479 msgid "Print tagged messages?"
480 msgstr "îÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÏÔÍÅÞÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ?"
481
482 #: commands.c:483
483 msgid "Message printed"
484 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÁÐÅÞÁÔÁÎÏ"
485
486 #: commands.c:483
487 msgid "Messages printed"
488 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÁÐÅÞÁÔÁÎÙ"
489
490 #: commands.c:485
491 msgid "Message could not be printed"
492 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
493
494 #: commands.c:486
495 msgid "Messages could not be printed"
496 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
497
498 #: commands.c:496
499 msgid ""
500 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
501 "(p)am?: "
502 msgstr ""
503 "ïÂÒ.ÐÏÒ.:(d)ÄÁÔÁ/(f)ÏÔ/(r)ÐÏÌÕÞ/(s)ÔÅÍÁ/(o)ËÏÍÕ/(t)ÄÉÓË/(u)ÂÅÚ/(z)ÒÁÚÍ/(c)"
504 "ËÏÎÔ/(p)ÓÐÁÍ?"
505
506 #: commands.c:499
507 msgid ""
508 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
509 "am?: "
510 msgstr ""
511 "ðÏÒÑÄÏË:(d)ÄÁÔÁ/(f)ÏÔ/(r)ÐÏÌÕÞ/(s)ÔÅÍÁ/(o)ËÏÍÕ/(t)ÄÉÓË/(u)ÂÅÚ/(z)ÒÁÚÍ/(c)"
512 "ËÏÎÔ/(p)ÓÐÁÍ?"
513
514 #: commands.c:500
515 msgid "dfrsotuzcp"
516 msgstr "dfrsotuzcp"
517
518 #: commands.c:556
519 msgid "Shell command: "
520 msgstr "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ: "
521
522 #: commands.c:697
523 #, c-format
524 msgid "Decode-save%s to mailbox"
525 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
526
527 #: commands.c:698
528 #, c-format
529 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
530 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ É ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
531
532 #: commands.c:699
533 #, c-format
534 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
535 msgstr "òÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
536
537 #: commands.c:700
538 #, c-format
539 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
540 msgstr "òÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ É ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
541
542 #: commands.c:701
543 #, c-format
544 msgid "Save%s to mailbox"
545 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
546
547 #: commands.c:701
548 #, c-format
549 msgid "Copy%s to mailbox"
550 msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ%s × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
551
552 #: commands.c:702
553 msgid " tagged"
554 msgstr " ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÅ"
555
556 #: commands.c:767
557 #, c-format
558 msgid "Copying to %s..."
559 msgstr "ëÏÐÉÒÕÅÔÓÑ × %s..."
560
561 #: commands.c:889
562 #, c-format
563 msgid "Convert to %s upon sending?"
564 msgstr "ðÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ × %s ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ?"
565
566 #: commands.c:899
567 #, c-format
568 msgid "Content-Type changed to %s."
569 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ Content-Type ÉÚÍÅÎÅÎÏ ÎÁ %s."
570
571 #: commands.c:903
572 #, c-format
573 msgid "Character set changed to %s; %s."
574 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ ÎÏ×ÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s; %s."
575
576 #: commands.c:905
577 msgid "not converting"
578 msgstr "ÎÅ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ"
579
580 #: commands.c:905
581 msgid "converting"
582 msgstr "ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ"
583
584 #: compose.c:53
585 msgid "There are no attachments."
586 msgstr "÷ÌÏÖÅÎÉÊ ÎÅÔ."
587
588 #: compose.c:109 compose.c:122
589 msgid "Send"
590 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
591
592 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
593 msgid "Abort"
594 msgstr "ðÒÅÒ×ÁÔØ"
595
596 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
597 msgid "Attach file"
598 msgstr "÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
599
600 #: compose.c:115 compose.c:127
601 msgid "Descrip"
602 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ"
603
604 #: compose.c:164
605 msgid "Sign, Encrypt"
606 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
607
608 #: compose.c:166
609 msgid "Encrypt"
610 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
611
612 #: compose.c:168
613 msgid "Sign"
614 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÔØ"
615
616 #: compose.c:170
617 msgid "Clear"
618 msgstr "îÅ ÐÒÉÍÅÎÑÔØ"
619
620 #: compose.c:176
621 msgid " (inline)"
622 msgstr "(PGP/ÔÅËÓÔ)"
623
624 #: compose.c:178
625 msgid " (PGP/MIME)"
626 msgstr " (PGP/MIME)"
627
628 #: compose.c:186 compose.c:191
629 #, fuzzy
630 msgid "     sign as: "
631 msgstr " ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÁË: "
632
633 #: compose.c:187 compose.c:192
634 msgid "<default>"
635 msgstr "<ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ>"
636
637 #: compose.c:199
638 msgid "Encrypt with: "
639 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ: "
640
641 #: compose.c:248
642 #, c-format
643 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
644 msgstr "%s [#%d] ÕÖÅ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ!"
645
646 #: compose.c:254
647 #, c-format
648 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
649 msgstr "%s [#%d] ÉÚÍÅÎÅÎ.  ïÂÎÏ×ÉÔØ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ?"
650
651 #: compose.c:313
652 msgid "-- Attachments"
653 msgstr "-- ÷ÌÏÖÅÎÉÑ"
654
655 #: compose.c:340
656 #, c-format
657 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
658 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: '%s' ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÏÒÒÅËÔÎÙÍ IDN."
659
660 #: compose.c:362
661 msgid "You may not delete the only attachment."
662 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÏÅ ×ÌÏÖÅÎÉÅ."
663
664 #: compose.c:717 send.c:1581
665 #, c-format
666 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
667 msgstr "îÅËÏÒÒÅËÔÎÙÊ IDN × \"%s\": '%s'."
668
669 #: compose.c:799
670 msgid "Attaching selected files..."
671 msgstr "÷ËÌÁÄÙ×ÁÀÔÓÑ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ..."
672
673 #: compose.c:811
674 #, c-format
675 msgid "Unable to attach %s!"
676 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ×ÌÏÖÉÔØ %s!"
677
678 #: compose.c:834
679 msgid "Open mailbox to attach message from"
680 msgstr "÷ÌÏÖÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÉÚ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
681
682 #: compose.c:842
683 #, fuzzy
684 msgid "Open newsgroup to attach message from"
685 msgstr "÷ÌÏÖÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÉÚ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
686
687 #: compose.c:893
688 msgid "No messages in that folder."
689 msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÑÝÉËÅ/ÆÁÊÌÅ ÎÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
690
691 #: compose.c:904
692 msgid "Tag the messages you want to attach!"
693 msgstr "ðÏÍÅÔØÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ×ÌÏÖÉÔØ!"
694
695 #: compose.c:934
696 msgid "Unable to attach!"
697 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ!"
698
699 #: compose.c:984
700 msgid "Recoding only affects text attachments."
701 msgstr "ðÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÔÅËÓÔÏ×ÙÈ ×ÌÏÖÅÎÉÊ."
702
703 #: compose.c:989
704 msgid "The current attachment won't be converted."
705 msgstr "ôÅËÕÝÅÅ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÏ."
706
707 #: compose.c:991
708 msgid "The current attachment will be converted."
709 msgstr "ôÅËÕÝÅÅ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÏ."
710
711 #: compose.c:1062
712 msgid "Invalid encoding."
713 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ."
714
715 #: compose.c:1086
716 msgid "Save a copy of this message?"
717 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÏÐÉÀ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ?"
718
719 #: compose.c:1142
720 msgid "Rename to: "
721 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ×: "
722
723 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
724 #, c-format
725 msgid "Can't stat %s: %s"
726 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï %s: %s"
727
728 #: compose.c:1172
729 msgid "New file: "
730 msgstr "îÏ×ÙÊ ÆÁÊÌ: "
731
732 #: compose.c:1184
733 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
734 msgstr "ðÏÌÅ Content-Type ÄÏÌÖÎÏ ÉÍÅÔØ ×ÉÄ ÔÉÐ/ÐÏÄÔÉÐ"
735
736 #: compose.c:1190
737 #, c-format
738 msgid "Unknown Content-Type %s"
739 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏÌÑ Content-Type: %s"
740
741 #: compose.c:1201
742 #, c-format
743 msgid "Can't create file %s"
744 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ %s"
745
746 #: compose.c:1209
747 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
748 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ"
749
750 #: compose.c:1280
751 msgid "Postpone this message?"
752 msgstr "ïÔÌÏÖÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
753
754 #: compose.c:1336
755 msgid "Write message to mailbox"
756 msgstr "úÁÐÉÓÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
757
758 #: compose.c:1338
759 #, c-format
760 msgid "Writing message to %s ..."
761 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × %s..."
762
763 #: compose.c:1347
764 msgid "Message written."
765 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
766
767 #: compose.c:1358
768 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
769 msgstr "S/MIME ÕÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ. ïÞÉÓÔÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ? "
770
771 #: compose.c:1382
772 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
773 msgstr "PGP ÕÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ. ïÞÉÓÔÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ? "
774
775 #: compress.c:202 mbox.c:519
776 msgid "Mailbox was corrupted!"
777 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÂÙÌ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎ!"
778
779 #: compress.c:229
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid "Decompressing %s..."
782 msgstr "÷ÙÂÉÒÁÅÔÓÑ %s..."
783
784 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
785 msgid "Unable to lock mailbox!"
786 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË!"
787
788 #: compress.c:253
789 #, fuzzy, c-format
790 msgid "echo Decompressing %s..."
791 msgstr "÷ÙÂÉÒÁÅÔÓÑ %s..."
792
793 #: compress.c:264
794 #, c-format
795 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
796 msgstr ""
797
798 #: compress.c:348 compress.c:420
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid "Compressing %s..."
801 msgstr "ëÏÐÉÒÕÅÔÓÑ × %s..."
802
803 #: compress.c:375 compress.c:450
804 #, fuzzy, c-format
805 msgid "echo Compressing %s..."
806 msgstr "ëÏÐÉÒÕÅÔÓÑ × %s..."
807
808 #: compress.c:380
809 #, c-format
810 msgid ""
811 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
812 "kept!\n"
813 msgstr ""
814
815 #: compress.c:422
816 #, fuzzy, c-format
817 msgid "Compressed-appending to %s..."
818 msgstr "ëÏÐÉÒÕÅÔÓÑ × %s..."
819
820 #: compress.c:452
821 #, c-format
822 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
823 msgstr ""
824
825 #: compress.c:459
826 #, c-format
827 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
828 msgstr ""
829
830 #: crypt.c:65
831 #, c-format
832 msgid " (current time: %c)"
833 msgstr " (ÔÅËÕÝÅÅ ×ÒÅÍÑ: %c)"
834
835 #: crypt.c:71
836 #, c-format
837 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
838 msgstr "[-- òÅÚÕÌØÔÁÔ ÒÁÂÏÔÙ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ %s%s --]\n"
839
840 #: crypt.c:87
841 msgid "Passphrase(s) forgotten."
842 msgstr "æÒÁÚÙ-ÐÁÒÏÌÉ ÕÄÁÌÅÎÙ ÉÚ ÐÁÍÑÔÉ."
843
844 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
845 msgid "Invoking PGP..."
846 msgstr "úÁÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ PGP..."
847
848 #: crypt.c:156
849 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
850 msgstr ""
851 "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ PGP-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÔÅËÓÔÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ. éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ PGP/"
852 "MIME?"
853
854 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
855 msgid "Mail not sent."
856 msgstr "ðÉÓØÍÏ ÎÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
857
858 #: crypt.c:385
859 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
860 msgstr "S/MIME-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÅÚ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÔÉÐÁ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ."
861
862 #: crypt.c:588 crypt.c:627
863 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
864 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÉÚ×ÌÅÞØ PGP ËÌÀÞÉ...\n"
865
866 #. else ?
867 #: crypt.c:610 crypt.c:646
868 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
869 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÉÚ×ÌÅÞØ S/MIME ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ...\n"
870
871 #: crypt.c:762
872 msgid ""
873 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
874 "\n"
875 msgstr ""
876 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÁÒÕÛÅÎÁ ÓÔÒÕËÔÕÒÁ multipart/signed-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ! --]\n"
877 "\n"
878
879 #: crypt.c:779
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
883 "\n"
884 msgstr ""
885 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ multipart/signed ÐÒÏÔÏËÏÌ %s! --]\n"
886 "\n"
887
888 #: crypt.c:814
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
892 "\n"
893 msgstr ""
894 "[-- ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ %s/%s ÐÏÄÐÉÓÉ. --]\n"
895 "\n"
896
897 #. Now display the signed body
898 #: crypt.c:826
899 msgid ""
900 "[-- The following data is signed --]\n"
901 "\n"
902 msgstr ""
903 "[-- îÁÞÁÌÏ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ --]\n"
904 "\n"
905
906 #: crypt.c:832
907 msgid ""
908 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
909 "\n"
910 msgstr ""
911 "[-- ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ. --]\n"
912 "\n"
913
914 #: crypt.c:839
915 msgid ""
916 "\n"
917 "[-- End of signed data --]\n"
918 msgstr ""
919 "\n"
920 "[-- ëÏÎÅàÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ --]\n"
921
922 #: cryptglue.c:81
923 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
924 msgstr ""
925
926 #: cryptglue.c:105
927 #, fuzzy
928 msgid "Invoking S/MIME..."
929 msgstr "úÁÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ PGP..."
930
931 #: crypt-gpgme.c:326
932 #, fuzzy, c-format
933 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
934 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
935
936 #: crypt-gpgme.c:334
937 #, c-format
938 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
939 msgstr ""
940
941 #: crypt-gpgme.c:352
942 #, c-format
943 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
944 msgstr ""
945
946 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
947 #, fuzzy, c-format
948 msgid "error allocating data object: %s\n"
949 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
950
951 #: crypt-gpgme.c:445
952 #, fuzzy, c-format
953 msgid "error rewinding data object: %s\n"
954 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
955
956 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "error reading data object: %s\n"
959 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
960
961 #: crypt-gpgme.c:561
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
964 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
965
966 #: crypt-gpgme.c:598
967 #, c-format
968 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
969 msgstr ""
970
971 #: crypt-gpgme.c:607
972 #, c-format
973 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
974 msgstr ""
975
976 #: crypt-gpgme.c:617
977 #, c-format
978 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
979 msgstr ""
980
981 #: crypt-gpgme.c:658
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "error encrypting data: %s\n"
984 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
985
986 #: crypt-gpgme.c:751
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "error signing data: %s\n"
989 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÏÂÒÁÚÃÅ: %s"
990
991 #: crypt-gpgme.c:939
992 #, fuzzy
993 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
994 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÞÁÓÔØ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÁ."
995
996 #: crypt-gpgme.c:947
997 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
998 msgstr ""
999
1000 #: crypt-gpgme.c:953
1001 #, fuzzy
1002 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1003 msgstr "óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ÉÓÔÅË"
1004
1005 #: crypt-gpgme.c:967
1006 msgid "Warning: The signature expired at: "
1007 msgstr ""
1008
1009 #: crypt-gpgme.c:973
1010 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: crypt-gpgme.c:977
1014 #, fuzzy
1015 msgid "The CRL is not available\n"
1016 msgstr "SSL-ÐÒÏÔÏËÏÌ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ."
1017
1018 #: crypt-gpgme.c:982
1019 msgid "Available CRL is too old\n"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: crypt-gpgme.c:987
1023 msgid "A policy requirement was not met\n"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: crypt-gpgme.c:995
1027 msgid "A system error occurred"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Fingerprint: "
1033 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ: %s"
1034
1035 #: crypt-gpgme.c:1083
1036 msgid ""
1037 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1038 "as shown above\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: crypt-gpgme.c:1089
1042 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: crypt-gpgme.c:1093
1046 msgid ""
1047 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1048 "above\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: crypt-gpgme.c:1161
1052 msgid "Error getting key information: "
1053 msgstr ""
1054
1055 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1056 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1057 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1058 #. ultimate).
1059 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1060 msgid "Good signature from: "
1061 msgstr ""
1062
1063 #: crypt-gpgme.c:1176
1064 msgid "                aka: "
1065 msgstr ""
1066
1067 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1068 msgid "            created: "
1069 msgstr ""
1070
1071 #: crypt-gpgme.c:1188
1072 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1073 msgstr ""
1074
1075 #. can't decide (yellow)
1076 #: crypt-gpgme.c:1210
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Error checking signature"
1079 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
1080
1081 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1082 #. such an attack by separating the meta information from the
1083 #. data.
1084 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1085 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: crypt-gpgme.c:1261
1089 #, fuzzy, c-format
1090 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1091 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ: %s\n"
1092
1093 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1094 #, fuzzy
1095 msgid ""
1096 "[-- End signature information --]\n"
1097 "\n"
1098 msgstr ""
1099 "\n"
1100 "[-- ëÏÎÅàÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ --]\n"
1101
1102 #: crypt-gpgme.c:1407
1103 #, fuzzy, c-format
1104 msgid ""
1105 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1106 "\n"
1107 msgstr "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ! --]\n"
1108
1109 #: crypt-gpgme.c:1877
1110 #, c-format
1111 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: crypt-gpgme.c:1920
1115 msgid "Error: copy data failed\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1119 msgid ""
1120 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1121 "\n"
1122 msgstr ""
1123 "[-- îÁÞÁÌÏ PGP-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ --]\n"
1124 "\n"
1125
1126 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1127 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1128 msgstr "[-- îÁÞÁÌÏ ÂÌÏËÁ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ PGP-ËÌÀÞÁ --]\n"
1129
1130 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1131 msgid ""
1132 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1133 "\n"
1134 msgstr ""
1135 "[-- îÁÞÁÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÏÇÏ PGP --]\n"
1136 "\n"
1137
1138 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1139 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1140 msgstr "[-- ëÏÎÅàPGP-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ --]\n"
1141
1142 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1143 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1144 msgstr "[-- ëÏÎÅàÂÌÏËÁ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ PGP-ËÌÀÞÁ --]\n"
1145
1146 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1147 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1148 msgstr "[-- ëÏÎÅàÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÏÇÏ PGP --]\n"
1149
1150 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1151 msgid ""
1152 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1153 "\n"
1154 msgstr ""
1155 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÎÁÞÁÌÏ PGP-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ! --]\n"
1156 "\n"
1157
1158 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1159 msgid ""
1160 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1161 "\n"
1162 msgstr ""
1163 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÆÏÒÍÁÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÓÔÁÎÄÁÒÔÕ PGP/MIME --]\n"
1164 "\n"
1165
1166 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1167 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1168 msgstr "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ! --]\n"
1169
1170 #: crypt-gpgme.c:2039
1171 #, fuzzy
1172 msgid ""
1173 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1174 "\n"
1175 msgstr ""
1176 "[-- îÁÞÁÌÏ ÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ PGP/MIME --]\n"
1177 "\n"
1178
1179 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1180 msgid ""
1181 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1182 "\n"
1183 msgstr ""
1184 "[-- îÁÞÁÌÏ ÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ PGP/MIME --]\n"
1185 "\n"
1186
1187 #: crypt-gpgme.c:2062
1188 #, fuzzy
1189 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1190 msgstr "[-- ëÏÎÅàÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ PGP/MIME --]\n"
1191
1192 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1193 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1194 msgstr "[-- ëÏÎÅàÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ PGP/MIME --]\n"
1195
1196 #: crypt-gpgme.c:2101
1197 #, fuzzy
1198 msgid ""
1199 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1200 "\n"
1201 msgstr "[-- îÁÞÁÌÏ ÄÁÎÎÙÈ, ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ S/MIME --]\n"
1202
1203 #: crypt-gpgme.c:2102
1204 #, fuzzy
1205 msgid ""
1206 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1207 "\n"
1208 msgstr "[-- îÁÞÁÌÏ ÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ S/MIME --]\n"
1209
1210 #: crypt-gpgme.c:2129
1211 #, fuzzy
1212 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1213 msgstr ""
1214 "\n"
1215 "[-- ëÏÎÅàÄÁÎÎÙÈ, ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ S/MIME --]\n"
1216
1217 #: crypt-gpgme.c:2130
1218 #, fuzzy
1219 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1220 msgstr ""
1221 "\n"
1222 "[-- ëÏÎÅàÄÁÎÎÙÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ × ÆÏÒÍÁÔÅ S/MIME --]\n"
1223
1224 #: crypt-gpgme.c:2679
1225 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: crypt-gpgme.c:2681
1229 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: crypt-gpgme.c:2686
1233 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: crypt-gpgme.c:2758
1237 msgid " aka ......: "
1238 msgstr ""
1239
1240 #: crypt-gpgme.c:2758
1241 msgid "Name ......: "
1242 msgstr ""
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1245 #, fuzzy
1246 msgid "[Invalid]"
1247 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ "
1248
1249 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "Valid From : %s\n"
1252 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÍÅÓÑÃÁ: %s"
1253
1254 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "Valid To ..: %s\n"
1257 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÍÅÓÑÃÁ: %s"
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1260 #, c-format
1261 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1265 #, c-format
1266 msgid "Key Usage .: "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1270 #, fuzzy
1271 msgid "encryption"
1272 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
1273
1274 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1275 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1276 msgid ", "
1277 msgstr ""
1278
1279 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1280 msgid "signing"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1284 msgid "certification"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: crypt-gpgme.c:2853
1288 #, c-format
1289 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: crypt-gpgme.c:2859
1293 #, c-format
1294 msgid "Issued By .: "
1295 msgstr ""
1296
1297 #. display only the short keyID
1298 #: crypt-gpgme.c:2875
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1301 msgstr "éÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ËÌÀÞÁ: 0x%s"
1302
1303 #: crypt-gpgme.c:2878
1304 #, fuzzy
1305 msgid "[Revoked]"
1306 msgstr "ïÔÏÚ×ÁÎÎÙÊ   "
1307
1308 #: crypt-gpgme.c:2886
1309 #, fuzzy
1310 msgid "[Expired]"
1311 msgstr "ðÒÏÓÒÏÞÅÎÎÙÊ "
1312
1313 #: crypt-gpgme.c:2890
1314 msgid "[Disabled]"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1318 msgid "Can't create temporary file"
1319 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
1320
1321 #: crypt-gpgme.c:2971
1322 #, fuzzy
1323 msgid "Collecting data..."
1324 msgstr "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s..."
1325
1326 #: crypt-gpgme.c:2994
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1329 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÉ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ: %s"
1330
1331 #: crypt-gpgme.c:3002
1332 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1336 #, c-format
1337 msgid "Key ID: 0x%s"
1338 msgstr "éÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ËÌÀÞÁ: 0x%s"
1339
1340 #: crypt-gpgme.c:3088
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "gpgme_new failed: %s"
1343 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ: %s"
1344
1345 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1346 #, c-format
1347 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1351 #, c-format
1352 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: crypt-gpgme.c:3270
1356 #, fuzzy
1357 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1358 msgstr ""
1359 "÷ÓÅ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÅ ËÌÀÞÉ ÐÏÍÅÞÅÎÙ ËÁË ÐÒÏÓÒÏÞÅÎÎÙÅ, ÏÔÏÚ×ÁÎÎÙÅ ÉÌÉ ÚÁÐÒÅÝ£ÎÎÙÅ."
1360
1361 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1362 #: smime.c:422
1363 msgid "Exit  "
1364 msgstr "÷ÙÈÏÄ "
1365
1366 #. __STRCAT_CHECKED__
1367 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1368 msgid "Select  "
1369 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ "
1370
1371 #. __STRCAT_CHECKED__
1372 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1373 msgid "Check key  "
1374 msgstr "ôÅÓÔ ËÌÀÞÁ "
1375
1376 #: crypt-gpgme.c:3321
1377 #, fuzzy
1378 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1379 msgstr "PGP-ËÌÀÞÉ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ <%s>."
1380
1381 #: crypt-gpgme.c:3323
1382 #, fuzzy
1383 msgid "PGP keys matching"
1384 msgstr "PGP-ËÌÀÞÉ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ <%s>."
1385
1386 #: crypt-gpgme.c:3325
1387 #, fuzzy
1388 msgid "S/MIME keys matching"
1389 msgstr "S/MIME-ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ \"%s\"."
1390
1391 #: crypt-gpgme.c:3327
1392 #, fuzzy
1393 msgid "keys matching"
1394 msgstr "PGP-ËÌÀÞÉ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ <%s>."
1395
1396 #: crypt-gpgme.c:3330
1397 #, c-format
1398 msgid "%s <%s>."
1399 msgstr ""
1400
1401 #: crypt-gpgme.c:3332
1402 #, c-format
1403 msgid "%s \"%s\"."
1404 msgstr ""
1405
1406 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1407 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1408 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎ: ÐÒÏÓÒÏÞÅÎ, ÚÁÐÒÅÝÅΠÉÌÉ ÏÔÏÚ×ÁÎ."
1409
1410 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1411 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1412 msgstr "ID ÐÒÏÓÒÏÞÅÎ, ÚÁÐÒÅÝÅΠÉÌÉ ÏÔÏÚ×ÁÎ."
1413
1414 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1415 msgid "ID has undefined validity."
1416 msgstr "óÔÅÐÅÎØ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ID ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÁ."
1417
1418 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1419 msgid "ID is not valid."
1420 msgstr "ID ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ."
1421
1422 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1423 msgid "ID is only marginally valid."
1424 msgstr "ID ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠÔÏÌØËÏ ÞÁÓÔÉÞÎÏ."
1425
1426 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1427 #, c-format
1428 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1429 msgstr "%s éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
1430
1431 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1432 #, c-format
1433 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1434 msgstr "ðÏÉÓË ËÌÀÞÅÊ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÈ \"%s\"..."
1435
1436 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1437 #, c-format
1438 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1439 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ \"%s\" ÄÌÑ %s?"
1440
1441 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1442 #, c-format
1443 msgid "Enter keyID for %s: "
1444 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ %s: "
1445
1446 #: crypt-gpgme.c:3833
1447 #, fuzzy
1448 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1449 msgstr "PGP (e)ÛÉÆÒ, (s)ÐÏÄÐÉÓØ, (a)ÐÏÄÐÉÓØ ËÁË, (b)ÏÂÁ, %s, (c)ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ? "
1450
1451 #: crypt-gpgme.c:3834
1452 #, fuzzy
1453 msgid "esabpfc"
1454 msgstr "esabifc"
1455
1456 #: crypt-gpgme.c:3838
1457 #, fuzzy
1458 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1459 msgstr "PGP (e)ÛÉÆÒ, (s)ÐÏÄÐÉÓØ, (a)ÐÏÄÐÉÓØ ËÁË, (b)ÏÂÁ, %s, (c)ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ? "
1460
1461 #: crypt-gpgme.c:3839
1462 #, fuzzy
1463 msgid "esabmfc"
1464 msgstr "esabifc"
1465
1466 #. sign (a)s
1467 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1468 #. sign (a)s
1469 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1470 msgid "Sign as: "
1471 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÔØ ËÁË: "
1472
1473 #: curs_lib.c:174
1474 msgid "yes"
1475 msgstr "ÄÁ"
1476
1477 #: curs_lib.c:175
1478 msgid "no"
1479 msgstr "ÎÅÔ"
1480
1481 #. restore blocking operation
1482 #: curs_lib.c:264
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Exit Mutt-ng?"
1485 msgstr "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÒÁÂÏÔÕ Ó Mutt?"
1486
1487 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1488 msgid "unknown error"
1489 msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
1490
1491 #: curs_lib.c:405
1492 msgid "Press any key to continue..."
1493 msgstr "þÔÏÂÙ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ, ÎÁÖÍÉÔÅ ÌÀÂÕÀ ËÌÁ×ÉÛÕ..."
1494
1495 #: curs_lib.c:447
1496 msgid " ('?' for list): "
1497 msgstr " ('?' -- ÓÐÉÓÏË): "
1498
1499 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1500 msgid "No mailbox is open."
1501 msgstr "îÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ."
1502
1503 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1504 msgid "There are no messages."
1505 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅÔ."
1506
1507 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1508 msgid "Mailbox is read-only."
1509 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÎÅÍÏÄÉÆÉÃÉÒÕÅÍ."
1510
1511 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1512 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1513 msgstr "÷ ÒÅÖÉÍÅ \"×ÌÏÖÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\" ÆÕÎËÃÉÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÁ."
1514
1515 #: curs_main.c:66
1516 msgid "No visible messages."
1517 msgstr "îÅÔ ×ÉÄÉÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
1518
1519 #: curs_main.c:246
1520 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1521 msgstr "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ÚÁÐÉÓØ × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË, ÏÔËÒÙÔÙÊ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ!"
1522
1523 #: curs_main.c:253
1524 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1525 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÂÕÄÕÔ ×ÎÅÓÅÎÙ ÐÒÉ ÅÇÏ ÚÁËÒÙÔÉÉ."
1526
1527 #: curs_main.c:257
1528 msgid "Changes to folder will not be written."
1529 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÎÅ ÂÕÄÕÔ ×ÎÅÓÅÎÙ."
1530
1531 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1532 msgid "Quit"
1533 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
1534
1535 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1536 msgid "Save"
1537 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ"
1538
1539 #: curs_main.c:384 query.c:43
1540 msgid "Mail"
1541 msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
1542
1543 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1544 msgid "Reply"
1545 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
1546
1547 #: curs_main.c:386
1548 msgid "Group"
1549 msgstr "÷ÓÅÍ"
1550
1551 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1552 msgid "Post"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Followup"
1558 msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ ÐÏ %s%s?"
1559
1560 #: curs_main.c:497
1561 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1562 msgstr ""
1563 "ñÝÉË ÂÙÌ ÉÚÍÅÎÅΠ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ.  úÎÁÞÅÎÉÑ ÆÌÁÇÏ× ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÙ."
1564
1565 #: curs_main.c:501
1566 msgid "New mail in this mailbox."
1567 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ × ÜÔÏÍ ÑÝÉËÅ."
1568
1569 #: curs_main.c:507
1570 msgid "Mailbox was externally modified."
1571 msgstr "ñÝÉË ÂÙÌ ÉÚÍÅÎÅΠ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ."
1572
1573 #: curs_main.c:632
1574 msgid "No tagged messages."
1575 msgstr "îÅÔ ÏÔÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
1576
1577 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1578 msgid "Nothing to do."
1579 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
1580
1581 #: curs_main.c:758
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Enter Message-ID: "
1584 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ËÌÀÞÁ: "
1585
1586 #: curs_main.c:766
1587 msgid "Article has no parent reference!"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: curs_main.c:786
1591 #, fuzzy
1592 msgid "Message not visible in limited view."
1593 msgstr "òÏÄÉÔÅÌØÓËÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ×ÉÄÉÍÏ ÐÒÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ Ó ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÅÍ."
1594
1595 #: curs_main.c:796
1596 #, c-format
1597 msgid "Article %s not found on server"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: curs_main.c:809
1601 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: curs_main.c:829
1605 #, fuzzy
1606 msgid "Check for children of message..."
1607 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁÌÉÞÉÑ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
1608
1609 #: curs_main.c:860
1610 msgid "Jump to message: "
1611 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ: "
1612
1613 #: curs_main.c:865
1614 msgid "Argument must be a message number."
1615 msgstr "áÒÇÕÍÅÎÔ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÎÏÍÅÒÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
1616
1617 #: curs_main.c:893
1618 msgid "That message is not visible."
1619 msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ×ÉÄÉÍÏ."
1620
1621 #: curs_main.c:896
1622 msgid "Invalid message number."
1623 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
1624
1625 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1626 #, fuzzy
1627 msgid "Deletion"
1628 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
1629
1630 #: curs_main.c:913
1631 msgid "Delete messages matching: "
1632 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ: "
1633
1634 #: curs_main.c:935
1635 msgid "No limit pattern is in effect."
1636 msgstr "ûÁÂÌÏΠÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ ÓÐÉÓËÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
1637
1638 #. i18n: ask for a limit to apply
1639 #: curs_main.c:941
1640 #, c-format
1641 msgid "Limit: %s"
1642 msgstr "ûÁÂÌÏΠÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ: %s"
1643
1644 #: curs_main.c:972
1645 msgid "Limit to messages matching: "
1646 msgstr "ïÇÒÁÎÉÞÉÔØÓÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÍÉ: "
1647
1648 #: curs_main.c:1002
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Quit Mutt-ng?"
1651 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ Mutt?"
1652
1653 #: curs_main.c:1078
1654 msgid "Tag messages matching: "
1655 msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ: "
1656
1657 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1658 #: pager.c:2534
1659 #, fuzzy
1660 msgid "Undeletion"
1661 msgstr "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ"
1662
1663 #: curs_main.c:1090
1664 msgid "Undelete messages matching: "
1665 msgstr "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ: "
1666
1667 #: curs_main.c:1099
1668 msgid "Untag messages matching: "
1669 msgstr "óÎÑÔØ ÐÏÍÅÔËÕ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ: "
1670
1671 #: curs_main.c:1182
1672 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1673 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ"
1674
1675 #: curs_main.c:1184
1676 msgid "Open mailbox"
1677 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
1678
1679 #: curs_main.c:1194
1680 #, fuzzy
1681 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1682 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ"
1683
1684 #: curs_main.c:1196
1685 msgid "Open newsgroup"
1686 msgstr ""
1687
1688 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1689 #, c-format
1690 msgid "%s is not a mailbox."
1691 msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÞÔÏ×ÙÍ ÑÝÉËÏÍ."
1692
1693 #: curs_main.c:1336
1694 #, fuzzy
1695 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1696 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ Mutt ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ?"
1697
1698 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1699 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1700 msgid "Threading is not enabled."
1701 msgstr "çÒÕÐÐÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÄÉÓËÕÓÓÉÑÍ ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÁ."
1702
1703 #: curs_main.c:1380
1704 msgid "Thread broken"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: curs_main.c:1401
1708 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: curs_main.c:1404
1712 #, fuzzy
1713 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1714 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÚÄÎÅÅ"
1715
1716 #: curs_main.c:1415
1717 msgid "Threads linked"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: curs_main.c:1418
1721 msgid "No thread linked"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1725 msgid "You are on the last message."
1726 msgstr "üÔÏ ÐÏÓÌÅÄÎÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ."
1727
1728 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1729 msgid "No undeleted messages."
1730 msgstr "îÅÔ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
1731
1732 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1733 msgid "You are on the first message."
1734 msgstr "üÔÏ ÐÅÒ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ."
1735
1736 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1737 msgid "Search wrapped to top."
1738 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅÃ; ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÍ ÐÏÉÓË Ó ÎÁÞÁÌÁ."
1739
1740 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1741 msgid "Search wrapped to bottom."
1742 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÎÁÞÁÌÏ; ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÍ ÐÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ."
1743
1744 #: curs_main.c:1625
1745 msgid "No new messages"
1746 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
1747
1748 #: curs_main.c:1626
1749 msgid "No unread messages"
1750 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
1751
1752 #: curs_main.c:1627
1753 msgid " in this limited view"
1754 msgstr " ÐÒÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ Ó ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÅÍ"
1755
1756 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1757 msgid "Flagging"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1761 msgid "Toggling"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: curs_main.c:1747
1765 msgid "No more threads."
1766 msgstr "îÅÔ ÂÏÌØÛÅ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ."
1767
1768 #: curs_main.c:1750
1769 msgid "You are on the first thread."
1770 msgstr "üÔÏ ÐÅÒ×ÁÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÑ"
1771
1772 #: curs_main.c:1822
1773 msgid "Thread contains unread messages."
1774 msgstr "÷ ÄÉÓËÕÓÓÉÉ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
1775
1776 #: curs_main.c:2007
1777 msgid "Editing"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: curs_main.c:2143
1781 msgid "Marking as read"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1785 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1789 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1790 msgstr ""
1791
1792 #.
1793 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1794 #. * declared "static" (sigh)
1795 #.
1796 #: edit.c:38
1797 msgid ""
1798 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1799 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1800 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1801 "~f messages\tinclude messages\n"
1802 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1803 "~h\t\tedit the message header\n"
1804 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1805 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1806 "~p\t\tprint the message\n"
1807 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1808 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1809 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1810 "~u\t\trecall the previous line\n"
1811 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1812 "~w file\t\twrite message to file\n"
1813 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1814 "~?\t\tthis message\n"
1815 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1816 msgstr ""
1817 "~~\t\t\t××ÅÓÔÉ ÓÔÒÏËÕ, ÎÁÞÉÎÁÀÝÕÀÓÑ Ó ÓÉÍ×ÏÌÁ ~\n"
1818 "~b ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ\tÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÄÁÎÎÙÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ \"ÓÌÅÐÕÀ\" ËÏÐÉÀ\n"
1819 "~c ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ\tÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÄÁÎÎÙÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ËÏÐÉÀ\n"
1820 "~f ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\t\t×ËÌÀÞÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
1821 "~F ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\t\t×ËÌÀÞÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ É ÉÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
1822 "~h\t\t\tÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
1823 "~m ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\t\tÐÒÏÃÉÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
1824 "~M ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\t\tÐÒÏÃÉÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ É ÉÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
1825 "~p\t\t\tÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
1826 "~q\t\t\tÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ É ×ÙÊÔÉ ÉÚ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1827 "~r ÆÁÊÌ\t\t×ËÌÀÞÉÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
1828 "~t ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ\tÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÁÎÎÙÈ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ × ÓÐÉÓÏË ÁÄÒÅÓÁÔÏ×\n"
1829 "~u\t\t\tÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ\n"
1830 "~v\t\t\tÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1831 "~w ÆÁÊÌ\t\tÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÆÁÊÌÅ\n"
1832 "~x\t\t\tÏÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ É ×ÙÊÔÉ ÉÚ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1833 "~?\t\t\t×Ù×ÅÓÔÉ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
1834 ".\t\t\tÓÔÒÏËÁ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÁÑ ÔÏÌØËÏ ÔÏÞËÕ, ÚÁËÁÎÞÉ×ÁÅÔ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ\n"
1835
1836 #: edit.c:177
1837 #, c-format
1838 msgid "%d: invalid message number.\n"
1839 msgstr "%d: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.\n"
1840
1841 #: edit.c:307
1842 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1843 msgstr "(äÌÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÉÑ ××ÅÄÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÕÀ ÔÏÌØËÏ .)\n"
1844
1845 #: edit.c:361
1846 msgid "No mailbox.\n"
1847 msgstr "îÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ.\n"
1848
1849 #: edit.c:365
1850 msgid "Message contains:\n"
1851 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ:\n"
1852
1853 #: edit.c:369 edit.c:423
1854 msgid "(continue)\n"
1855 msgstr "(ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ)\n"
1856
1857 #: edit.c:381
1858 msgid "missing filename.\n"
1859 msgstr "ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ.\n"
1860
1861 #: edit.c:400
1862 msgid "No lines in message.\n"
1863 msgstr "ôÅËÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ.\n"
1864
1865 #: edit.c:416
1866 #, c-format
1867 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1868 msgstr "îÅËÏÒÒÅËÔÎÙÊ IDN × %s: '%s'\n"
1869
1870 #: edit.c:434
1871 #, c-format
1872 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1873 msgstr "%s: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ (××ÅÄÉÔÅ ~? ÄÌÑ ÓÐÒÁ×ËÉ)\n"
1874
1875 #: editmsg.c:68
1876 #, c-format
1877 msgid "could not create temporary folder: %s"
1878 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s"
1879
1880 #: editmsg.c:80
1881 #, c-format
1882 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1883 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s"
1884
1885 #: editmsg.c:99
1886 #, c-format
1887 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1888 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÅÞØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s"
1889
1890 #: editmsg.c:112
1891 msgid "Message file is empty!"
1892 msgstr "æÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÕÓÔ!"
1893
1894 #: editmsg.c:118
1895 msgid "Message not modified!"
1896 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÏÓØ!"
1897
1898 #: editmsg.c:125
1899 #, c-format
1900 msgid "Can't open message file: %s"
1901 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: %s"
1902
1903 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1904 #, c-format
1905 msgid "Can't append to folder: %s"
1906 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÄÏÂÁ×ÉÔØ Ë ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ: %s"
1907
1908 #: editmsg.c:191
1909 #, c-format
1910 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1911 msgstr "ïÛÉÂËÁ. ÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÏÓÔÁ×ÌÅÎ: %s"
1912
1913 #: flags.c:335
1914 msgid "Set flag"
1915 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ"
1916
1917 #: flags.c:335
1918 msgid "Clear flag"
1919 msgstr "óÂÒÏÓÉÔØ ÆÌÁÇ"
1920
1921 #: handler.c:924
1922 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1923 msgstr ""
1924 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÏËÁÚÁÔØ ÎÉ ÏÄÎÕ ÉÚ ÞÁÓÔÅÊ Multipart/Alternative! "
1925 "--]\n"
1926
1927 #: handler.c:1038
1928 #, c-format
1929 msgid "[-- Attachment #%d"
1930 msgstr "[-- ÷ÌÏÖÅÎÉÅ #%d"
1931
1932 #: handler.c:1049
1933 #, c-format
1934 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1935 msgstr "[-- ôÉÐ: %s/%s, ËÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s, ÒÁÚÍÅÒ: %s --]\n"
1936
1937 #: handler.c:1113
1938 #, c-format
1939 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1940 msgstr "[-- á×ÔÏÐÒÏÓÍÏÔÒ; ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ %s --]\n"
1941
1942 #: handler.c:1114
1943 #, c-format
1944 msgid "Invoking autoview command: %s"
1945 msgstr "úÁÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ Á×ÔÏÐÒÏÓÍÏÔÒÁ: %s"
1946
1947 #: handler.c:1142
1948 #, c-format
1949 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1950 msgstr "[-- îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ %s. --]\n"
1951
1952 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1953 #, c-format
1954 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1955 msgstr "[-- á×ÔÏÐÒÏÓÍÏÔÒ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ ÏÛÉÂÏË %s --]\n"
1956
1957 #: handler.c:1209
1958 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1959 msgstr ""
1960 "[-- ïÛÉÂËÁ: ÔÉРmessage/external ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÁÌÉÞÉÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ access-type --]\n"
1961
1962 #: handler.c:1226
1963 #, c-format
1964 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1965 msgstr "[-- üÔÏ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ÔÉÐÁ %s/%s "
1966
1967 #: handler.c:1232
1968 #, c-format
1969 msgid "(size %s bytes) "
1970 msgstr "(ÒÁÚÍÅÒ %s ÂÁÊÔÏ×) "
1971
1972 #: handler.c:1234
1973 msgid "has been deleted --]\n"
1974 msgstr "ÂÙÌÏ ÕÄÁÌÅÎÏ --]\n"
1975
1976 #: handler.c:1238
1977 #, c-format
1978 msgid "[-- on %s --]\n"
1979 msgstr "[-- %s --]\n"
1980
1981 #: handler.c:1242
1982 #, c-format
1983 msgid "[-- name: %s --]\n"
1984 msgstr "[-- ÉÍÑ: %s --]\n"
1985
1986 #: handler.c:1253 handler.c:1267
1987 #, c-format
1988 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1989 msgstr "[-- üÔÏ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ÔÉÐÁ %s/%s ÎÅ ÂÙÌÏ ×ËÌÀÞÅÎÏ --]\n"
1990
1991 #: handler.c:1255
1992 msgid ""
1993 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1994 "[-- expired. --]\n"
1995 msgstr ""
1996 "[-- × ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, É ÂÏÌÅÅ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ --]\n"
1997 "[-- ×ÎÅÛÎÅÍ ÉÓÔÏÞÎÉËÅ. --]\n"
1998
1999 #: handler.c:1272
2000 #, c-format
2001 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2002 msgstr "[-- × ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, É ÚÎÁÞÅÎÉÅ access-type %s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ --]\n"
2003
2004 #: handler.c:1386
2005 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2006 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÔÉРmultipart/signed ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÁÌÉÞÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ protocol."
2007
2008 #: handler.c:1397
2009 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2010 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÔÉРmultipart/encrypted ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÁÌÉÞÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ protocol!"
2011
2012 #: handler.c:1431
2013 msgid "Unable to open temporary file!"
2014 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ!"
2015
2016 #: handler.c:1489
2017 #, c-format
2018 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2019 msgstr "[-- ÔÉР%s/%s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ "
2020
2021 #: handler.c:1494
2022 #, c-format
2023 msgid "(use '%s' to view this part)"
2024 msgstr "(ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ '%s' ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÜÔÏÊ ÞÁÓÔÉ)"
2025
2026 #: handler.c:1496
2027 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2028 msgstr "(ÆÕÎËÃÉÑ 'view-attachments' ÎÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ÎÉ ÏÄÎÏÊ ËÌÁ×ÉÛÅ!)"
2029
2030 #: headers.c:160
2031 #, c-format
2032 msgid "%s: unable to attach file"
2033 msgstr "%s: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ×ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
2034
2035 #: help.c:253
2036 msgid "ERROR: please report this bug"
2037 msgstr "ïûéâëá: ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ. ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÎÅÊ"
2038
2039 #: help.c:293
2040 msgid "<UNKNOWN>"
2041 msgstr "<îåéú÷åóôîï>"
2042
2043 #: help.c:303
2044 msgid ""
2045 "\n"
2046 "Generic bindings:\n"
2047 "\n"
2048 msgstr ""
2049 "\n"
2050 "óÔÁÎÄÁÒÔÎÙÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ:\n"
2051 "\n"
2052
2053 #: help.c:307
2054 msgid ""
2055 "\n"
2056 "Unbound functions:\n"
2057 "\n"
2058 msgstr ""
2059 "\n"
2060 "îÅÎÁÚÎÁÞÅÎÎÙÅ ÆÕÎËÃÉÉ:\n"
2061 "\n"
2062
2063 #: help.c:315
2064 #, c-format
2065 msgid "Help for %s"
2066 msgstr "óÐÒÁ×ËÁ ÄÌÑ %s"
2067
2068 #: hook.c:99
2069 msgid "bad formatted command string"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: hook.c:249
2073 #, c-format
2074 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2075 msgstr "unhook: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ unhook * ÉÚ ËÏÍÁÎÄÙ hook."
2076
2077 #: hook.c:259
2078 #, c-format
2079 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2080 msgstr "unhook: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÓÏÂÙÔÉÑ: %s"
2081
2082 #: hook.c:264
2083 #, c-format
2084 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2085 msgstr "unhook: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ %s ÉÚ ËÏÍÁÎÄÙ %s."
2086
2087 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2088 msgid "No authenticators available"
2089 msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÍÅÔÏÄÏ× ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ."
2090
2091 #: imap/auth_anon.c:37
2092 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2093 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ (ÁÎÏÎÉÍÎÁÑ)..."
2094
2095 #: imap/auth_anon.c:65
2096 msgid "Anonymous authentication failed."
2097 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÁÎÏÎÉÍÎÏÊ ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ."
2098
2099 #: imap/auth_cram.c:42
2100 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2101 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ (ÍÅÔÏÄ CRAM-MD5)..."
2102
2103 #: imap/auth_cram.c:121
2104 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2105 msgstr "ïÛÉÂËÁ CRAM-MD5-ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ."
2106
2107 #. now begin login
2108 #: imap/auth_gss.c:98
2109 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2110 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ (ÍÅÔÏÄ GSSAPI)..."
2111
2112 #: imap/auth_gss.c:252
2113 msgid "GSSAPI authentication failed."
2114 msgstr "ïÛÉÂËÁ GSSAPI-ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ."
2115
2116 #: imap/auth_login.c:31
2117 msgid "LOGIN disabled on this server."
2118 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ LOGIN ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ ÎÁ ÜÔÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÅ."
2119
2120 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2121 msgid "Logging in..."
2122 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ..."
2123
2124 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2125 msgid "Login failed."
2126 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ."
2127
2128 #: imap/auth_sasl.c:89
2129 #, c-format
2130 msgid "Authenticating (%s)..."
2131 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ (%s)..."
2132
2133 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2134 msgid "SASL authentication failed."
2135 msgstr "ïÛÉÂËÁ SASL-ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ."
2136
2137 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2138 #, c-format
2139 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2140 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ IMAP-ÑÝÉËÁ: %s"
2141
2142 #: imap/browse.c:86
2143 msgid "Getting namespaces..."
2144 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ× ÉÍÅÎ..."
2145
2146 #: imap/browse.c:96
2147 msgid "Getting folder list..."
2148 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ×..."
2149
2150 #: imap/browse.c:212
2151 msgid "No such folder"
2152 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
2153
2154 #: imap/browse.c:271
2155 msgid "Create mailbox: "
2156 msgstr "óÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: "
2157
2158 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2159 msgid "Mailbox must have a name."
2160 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÄÏÌÖÅΠÉÍÅÔØ ÉÍÑ."
2161
2162 #: imap/browse.c:283
2163 msgid "Mailbox created."
2164 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÓÏÚÄÁÎ."
2165
2166 #: imap/browse.c:312
2167 #, c-format
2168 msgid "Rename mailbox %s to: "
2169 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË %s ×: "
2170
2171 #: imap/browse.c:324
2172 #, c-format
2173 msgid "Rename failed: %s"
2174 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ: %s"
2175
2176 #: imap/browse.c:329
2177 msgid "Mailbox renamed."
2178 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎ."
2179
2180 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2181 #: imap/command.c:290
2182 msgid "Mailbox closed"
2183 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁËÒÙÔ"
2184
2185 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2186 #. * than we previously saw
2187 #.
2188 #: imap/command.c:331
2189 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2190 msgstr "ëÒÉÔÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ.  óÂÏÊ ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÉ ÓÞÅÔÞÉËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ!"
2191
2192 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2193 #, c-format
2194 msgid "Closing connection to %s..."
2195 msgstr "úÁËÒÙÔÉÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s..."
2196
2197 # "mutt ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ×ÅÒÓÉÀ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÎÁ ÜÔÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
2198 #: imap/imap.c:322
2199 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2200 msgstr ""
2201 "üÔÏÔ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÉÊ ÐÒÏÔÏËÏÌ. Mutt ÎÅ ÓÍÏÖÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ Ó "
2202 "ÎÉÍ."
2203
2204 #: imap/imap.c:395
2205 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2209 msgid "Secure connection with TLS?"
2210 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÅ TLS-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ?"
2211
2212 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2213 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2214 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ TLS-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
2215
2216 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2217 msgid "Encrypted connection unavailable"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2221 #, c-format
2222 msgid "Selecting %s..."
2223 msgstr "÷ÙÂÉÒÁÅÔÓÑ %s..."
2224
2225 #: imap/imap.c:697
2226 msgid "Error opening mailbox"
2227 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
2228
2229 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2230 #, c-format
2231 msgid "Create %s?"
2232 msgstr "óÏÚÄÁÔØ %s?"
2233
2234 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2235 #, c-format
2236 msgid "Marking %d messages deleted..."
2237 msgstr "%d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏÍÅÞÁÀÔÓÑ ËÁË ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ..."
2238
2239 #: imap/imap.c:995
2240 msgid "Expunge failed"
2241 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
2242
2243 #: imap/imap.c:1007
2244 #, c-format
2245 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2246 msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÆÌÁÇÏ× ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ... [%d ÉÚ %d]"
2247
2248 #: imap/imap.c:1036
2249 msgid "Expunging messages from server..."
2250 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ..."
2251
2252 #: imap/imap.c:1041
2253 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2254 msgstr "imap_sync_mailbox: ÏÛÉÂËÁ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ EXPUNGE"
2255
2256 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2257 msgid "CLOSE failed"
2258 msgstr "ïÛÉÂËÁ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ CLOSE"
2259
2260 #: imap/imap.c:1301
2261 #, c-format
2262 msgid "Header search without header name: %s"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: imap/imap.c:1445
2266 msgid "Bad mailbox name"
2267 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÉÍÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
2268
2269 #: imap/imap.c:1468
2270 #, c-format
2271 msgid "Subscribing to %s..."
2272 msgstr "ðÏÄËÌÀÞÅÎÉÅ Ë %s..."
2273
2274 #: imap/imap.c:1470
2275 #, c-format
2276 msgid "Unsubscribing to %s..."
2277 msgstr "ïÔËÌÀÞÅÎÉÅ ÏÔ %s..."
2278
2279 #: imap/imap.c:1649
2280 #, fuzzy
2281 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2282 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÏÔÅÒÑÎÏ. õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ?"
2283
2284 #. Unable to fetch headers for lower versions
2285 #: imap/message.c:95
2286 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2287 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÜÔÉÍ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
2288
2289 #: imap/message.c:105
2290 #, c-format
2291 msgid "Could not create temporary file %s"
2292 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ %s"
2293
2294 #: imap/message.c:130
2295 #, c-format
2296 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2297 msgstr "úÁÇÒÕÚËÁ ËÜÛÁ... [%d/%d]"
2298
2299 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2300 #, c-format
2301 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2302 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ... [%d/%d]"
2303
2304 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2305 msgid "Fetching message..."
2306 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
2307
2308 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2309 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2310 msgstr ""
2311 "îÕÍÅÒÁÃÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚÍÅÎÉÌÁÓØ. ôÒÅÂÕÅÔÓÑ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË."
2312
2313 # ÉÌÉ "ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ" ÕÂÒÁÔØ??
2314 #: imap/message.c:528
2315 #, fuzzy
2316 msgid "Uploading message..."
2317 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÚÁÇÒÕÖÁÅÔÓÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ..."
2318
2319 #: imap/message.c:674
2320 #, c-format
2321 msgid "Copying %d messages to %s..."
2322 msgstr "%d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ËÏÐÉÒÕÀÔÓÑ × %s..."
2323
2324 #: imap/message.c:677
2325 #, c-format
2326 msgid "Copying message %d to %s..."
2327 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ËÏÐÉÒÕÅÔÓÑ × %s..."
2328
2329 #: imap/util.c:178
2330 msgid "Continue?"
2331 msgstr "ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
2332
2333 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2334 #, c-format
2335 msgid "Not available in this menu."
2336 msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÍÅÎÀ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÏ."
2337
2338 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2341 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ POP-ÑÝÉËÁ: %s"
2342
2343 #: init.c:397
2344 #, c-format
2345 msgid "%s: Unknown type."
2346 msgstr "%s: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ."
2347
2348 #: init.c:682
2349 #, c-format
2350 msgid "Bad regexp: %s"
2351 msgstr "îÅËÏÒÒÅËÔÎÏÅ ÒÅÇÕÌÑÒÎÏÅ ×ÙÒÁÖÅÎÉÅ: %s"
2352
2353 #: init.c:860
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "ifdef: too few arguments"
2356 msgstr "%s: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2357
2358 #: init.c:862
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "ifndef: too few arguments"
2361 msgstr "mono: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2362
2363 #: init.c:975
2364 msgid "spam: no matching pattern"
2365 msgstr "ÓÐÁÍ: ÏÂÒÁÚÅàÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2366
2367 #: init.c:977
2368 msgid "nospam: no matching pattern"
2369 msgstr "ÎÅ ÓÐÁÍ: ÏÂÒÁÚÅàÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2370
2371 #: init.c:1168
2372 msgid "alias: no address"
2373 msgstr "ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ: ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÁÄÒÅÓ"
2374
2375 #: init.c:1209
2376 #, c-format
2377 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2378 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÙÊ IDN '%s' × ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍÅ '%s'.\n"
2379
2380 #: init.c:1280
2381 msgid "invalid header field"
2382 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÐÏÌÅ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ"
2383
2384 #: init.c:1434
2385 #, c-format
2386 msgid ""
2387 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2388 "Please report this error: \"%s\"\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: init.c:1501 init.c:1515
2392 #, c-format
2393 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: init.c:1618
2397 #, c-format
2398 msgid "%s: unknown variable"
2399 msgstr "%s: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ÐÅÒÅÍÅÎÎÁÑ"
2400
2401 #: init.c:1625
2402 #, c-format
2403 msgid "prefix is illegal with reset"
2404 msgstr "ÐÒÅÆÉËÓ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍ ÐÒÉ ÓÂÒÏÓÅ ÚÎÁÞÅÎÉÊ"
2405
2406 #: init.c:1630
2407 #, c-format
2408 msgid "value is illegal with reset"
2409 msgstr "ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏ ÐÒÉ ÓÂÒÏÓÅ ÚÎÁÞÅÎÉÊ"
2410
2411 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "$%s is read-only"
2414 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÎÅÍÏÄÉÆÉÃÉÒÕÅÍ."
2415
2416 #: init.c:1767
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2419 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ POP-ÑÝÉËÁ: %s"
2420
2421 #: init.c:1783
2422 #, c-format
2423 msgid "%s: unknown type"
2424 msgstr "%s: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ"
2425
2426 #: init.c:1842
2427 #, c-format
2428 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2429 msgstr "ïÛÉÂËÁ × %s: ÓÔÒÏËÁ %d: %s"
2430
2431 #: init.c:1864
2432 #, c-format
2433 msgid "source: errors in %s"
2434 msgstr "source: ÏÛÉÂËÉ × %s"
2435
2436 #: init.c:1865
2437 #, c-format
2438 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2439 msgstr "source: ÞÔÅÎÉÅ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÂÏÌØÛÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÏÛÉÂÏË × %s"
2440
2441 #: init.c:1882
2442 #, c-format
2443 msgid "source: error at %s"
2444 msgstr "source: ÏÛÉÂËÁ × %s"
2445
2446 #: init.c:1936
2447 #, c-format
2448 msgid "%s: unknown command"
2449 msgstr "%s: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ"
2450
2451 #: init.c:2306
2452 #, c-format
2453 msgid "Error in command line: %s\n"
2454 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ: %s\n"
2455
2456 #: init.c:2365
2457 msgid "unable to determine home directory"
2458 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÄÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ"
2459
2460 #: init.c:2372
2461 msgid "unable to determine username"
2462 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2463
2464 #: init.c:2592
2465 #, c-format
2466 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: init.c:2603
2470 #, c-format
2471 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: keymap.c:434
2475 msgid "Macro loop detected."
2476 msgstr "ïÂÎÁÒÕÖÅΠÃÉËÌ × ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÉ ÍÁËÒÏÓÁ."
2477
2478 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2479 msgid "Key is not bound."
2480 msgstr "ëÌÁ×ÉÛÅ ÎÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ÎÉËÁËÁÑ ÆÕÎËÃÉÑ."
2481
2482 #: keymap.c:653
2483 #, c-format
2484 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2485 msgstr "ëÌÁ×ÉÛÅ ÎÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ÎÉËÁËÁÑ ÆÕÎËÃÉÑ. äÌÑ ÓÐÒÁ×ËÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ '%s'."
2486
2487 #: keymap.c:664
2488 msgid "push: too many arguments"
2489 msgstr "push: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2490
2491 #: keymap.c:692
2492 #, c-format
2493 msgid "%s: no such menu"
2494 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÍÅÎÀ"
2495
2496 #: keymap.c:706
2497 msgid "null key sequence"
2498 msgstr "ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ËÌÁ×ÉÛ ÐÕÓÔÁ"
2499
2500 #: keymap.c:791
2501 msgid "bind: too many arguments"
2502 msgstr "bind: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2503
2504 #: keymap.c:808
2505 #, c-format
2506 msgid "%s: no such function in map"
2507 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÊ ÆÕÎËÃÉÉ"
2508
2509 #: keymap.c:836
2510 msgid "macro: empty key sequence"
2511 msgstr "macro: ÐÕÓÔÁÑ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ËÌÁ×ÉÛ"
2512
2513 #: keymap.c:844
2514 msgid "macro: too many arguments"
2515 msgstr "macro: ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2516
2517 #: keymap.c:876
2518 msgid "exec: no arguments"
2519 msgstr "exec: ÎÅÔ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
2520
2521 #: keymap.c:894
2522 #, c-format
2523 msgid "%s: no such function"
2524 msgstr "%s: ÎÅÔ ÔÁËÏÊ ÆÕÎËÃÉÉ"
2525
2526 #: keymap.c:915
2527 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2528 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÉ (^G - ÐÒÅÒÙ×ÁÎÉÅ ××ÏÄÁ): "
2529
2530 #: keymap.c:919
2531 #, c-format
2532 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2533 msgstr "óÉÍ×ÏÌ = %s, ×ÏÓØÍÉÒÉÞÎÙÊ = %o, ÄÅÓÑÔÉÞÎÙÊ = %d"
2534
2535 #: keymap_alldefs.h:5
2536 msgid "null operation"
2537 msgstr "ÐÕÓÔÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ"
2538
2539 #: keymap_alldefs.h:6
2540 msgid "end of conditional execution (noop)"
2541 msgstr "ÚÁ×ÅÒÛÅÎÉÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ÐÏ ÕÓÌÏ×ÉÀ"
2542
2543 #: keymap_alldefs.h:7
2544 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2545 msgstr "ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÂÁÚÙ mailcap ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2546
2547 #: keymap_alldefs.h:8
2548 msgid "view attachment as text"
2549 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ËÁË ÔÅËÓÔ"
2550
2551 #: keymap_alldefs.h:9
2552 msgid "Toggle display of subparts"
2553 msgstr "òÁÚÒÅÛÉÔØ/ÚÁÐÒÅÔÉÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÞÁÓÔÅÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
2554
2555 #: keymap_alldefs.h:10
2556 msgid "move to the bottom of the page"
2557 msgstr "ËÏÎÅàÓÔÒÁÎÉÃÙ"
2558
2559 #: keymap_alldefs.h:11
2560 msgid "remail a message to another user"
2561 msgstr "ÐÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÄÒÕÇÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ"
2562
2563 #: keymap_alldefs.h:12
2564 msgid "select a new file in this directory"
2565 msgstr "ÕËÁÚÁÔØ ÎÏ×ÙÊ ÆÁÊÌ × ÜÔÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ"
2566
2567 #: keymap_alldefs.h:13
2568 msgid "view file"
2569 msgstr "ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÆÁÊÌ"
2570
2571 #: keymap_alldefs.h:14
2572 msgid "display the currently selected file's name"
2573 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÉÍÑ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÆÁÊÌÁ"
2574
2575 #: keymap_alldefs.h:15
2576 #, fuzzy
2577 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2578 msgstr "ÐÏÄËÌÀÞÉÔØÓÑ Ë ÔÅËÕÝÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ (ÔÏÌØËÏ IMAP)"
2579
2580 #: keymap_alldefs.h:16
2581 #, fuzzy
2582 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2583 msgstr "ÏÔËÌÀÞÉÔØÓÑ ÏÔ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ (ÔÏÌØËÏ IMAP)"
2584
2585 #: keymap_alldefs.h:17
2586 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2587 msgstr ""
2588 "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØÓÑ ÍÅÖÄÕ ÒÅÖÉÍÁÍÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ×ÓÅÈ/ÐÏÄËÌÀÞÅÎÎÙÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× "
2589 "(ÔÏÌØËÏ IMAP)"
2590
2591 #: keymap_alldefs.h:18
2592 msgid "list mailboxes with new mail"
2593 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ"
2594
2595 #: keymap_alldefs.h:19
2596 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: keymap_alldefs.h:20
2600 msgid "change directories"
2601 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÁÔÁÌÏÇ"
2602
2603 #: keymap_alldefs.h:21
2604 msgid "check mailboxes for new mail"
2605 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÑÝÉËÉ ÎÁ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
2606
2607 #: keymap_alldefs.h:22
2608 msgid "attach a file(s) to this message"
2609 msgstr "×ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌÙ × ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2610
2611 #: keymap_alldefs.h:23
2612 msgid "attach message(s) to this message"
2613 msgstr "×ÌÏÖÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2614
2615 #: keymap_alldefs.h:24
2616 #, fuzzy
2617 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2618 msgstr "×ÌÏÖÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2619
2620 #: keymap_alldefs.h:25
2621 msgid "edit the BCC list"
2622 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÐÉÓÏË 'BCC:'"
2623
2624 #: keymap_alldefs.h:26
2625 msgid "edit the CC list"
2626 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÐÉÓÏË 'CC:'"
2627
2628 #: keymap_alldefs.h:27
2629 msgid "edit attachment description"
2630 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÏÐÉÓÁÎÉÅ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2631
2632 #: keymap_alldefs.h:28
2633 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2634 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÎÕÀ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ ÄÌÑ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2635
2636 #: keymap_alldefs.h:29
2637 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2638 msgstr "ÕËÁÖÉÔÅ ÆÁÊÌ, × ËÏÔÏÒÏÍ ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÅÎÁ ËÏÐÉÑ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2639
2640 #: keymap_alldefs.h:30
2641 msgid "edit the file to be attached"
2642 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ×ÌÏÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
2643
2644 #: keymap_alldefs.h:31
2645 msgid "edit the from field"
2646 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÅ 'From:'"
2647
2648 #: keymap_alldefs.h:32
2649 msgid "edit the message with headers"
2650 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ"
2651
2652 #: keymap_alldefs.h:33
2653 msgid "edit the message"
2654 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2655
2656 #: keymap_alldefs.h:34
2657 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2658 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÚÁÐÉÓØÀ × mailcap"
2659
2660 #: keymap_alldefs.h:35
2661 #, fuzzy
2662 msgid "edit the newsgroups list"
2663 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÐÉÓÏË 'CC:'"
2664
2665 #: keymap_alldefs.h:36
2666 msgid "edit the Reply-To field"
2667 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÅ 'Reply-To:'"
2668
2669 #: keymap_alldefs.h:37
2670 #, fuzzy
2671 msgid "edit the Followup-To field"
2672 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÅ 'Reply-To:'"
2673
2674 #: keymap_alldefs.h:38
2675 #, fuzzy
2676 msgid "edit the X-Comment-To field"
2677 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÅ 'Reply-To:'"
2678
2679 #: keymap_alldefs.h:39
2680 msgid "edit the subject of this message"
2681 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÔÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2682
2683 #: keymap_alldefs.h:40
2684 msgid "edit the TO list"
2685 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÐÉÓÏË 'To:'"
2686
2687 #: keymap_alldefs.h:41
2688 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2689 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË (ÔÏÌØËÏ IMAP)"
2690
2691 #: keymap_alldefs.h:42
2692 msgid "edit attachment content type"
2693 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÔÉР×ÌÏÖÅÎÉÑ (content-type)"
2694
2695 #: keymap_alldefs.h:43
2696 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2697 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÕÀ ËÏÐÉÀ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2698
2699 #: keymap_alldefs.h:44
2700 msgid "run ispell on the message"
2701 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÅ"
2702
2703 #: keymap_alldefs.h:45
2704 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2705 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ×ÌÏÖÅÎÉÅ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÚÁÐÉÓØÀ × mailcap"
2706
2707 #: keymap_alldefs.h:46
2708 msgid "toggle recoding of this attachment"
2709 msgstr "×ËÌÀÞÉÔØ/×ÙËÌÀÞÉÔØ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2710
2711 #: keymap_alldefs.h:47
2712 msgid "save this message to send later"
2713 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÚÄÎÅÅ"
2714
2715 #: keymap_alldefs.h:48
2716 msgid "rename/move an attached file"
2717 msgstr "ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ/ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ×ÌÏÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
2718
2719 #: keymap_alldefs.h:49
2720 msgid "send the message"
2721 msgstr "ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2722
2723 #: keymap_alldefs.h:50
2724 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2725 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÌÅ disposition × inline/attachment"
2726
2727 #: keymap_alldefs.h:51
2728 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2729 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ/ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ ÐÏÓÌÅ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
2730
2731 #: keymap_alldefs.h:52
2732 msgid "update an attachment's encoding info"
2733 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ËÏÄÉÒÏ×ËÅ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
2734
2735 #: keymap_alldefs.h:53
2736 msgid "write the message to a folder"
2737 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÆÁÊÌ/ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
2738
2739 #: keymap_alldefs.h:54
2740 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2741 msgstr "ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÆÁÊÌ/ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
2742
2743 #: keymap_alldefs.h:55
2744 msgid "create an alias from a message sender"
2745 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2746
2747 #: keymap_alldefs.h:56
2748 msgid "move entry to bottom of screen"
2749 msgstr "ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÚÁÐÉÓØ × ÎÉÚ ÜËÒÁÎÁ"
2750
2751 #: keymap_alldefs.h:57
2752 msgid "move entry to middle of screen"
2753 msgstr "ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÚÁÐÉÓØ × ÓÅÒÅÄÉÎÕ ÜËÒÁÎÁ"
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:58
2756 msgid "move entry to top of screen"
2757 msgstr "ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÚÁÐÉÓØ × ×ÅÒÈ ÜËÒÁÎÁ"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:59
2760 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2761 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÎÕÀ (text/plain) ËÏÐÉÀ"
2762
2763 #: keymap_alldefs.h:60
2764 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2765 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÎÕÀ (text/plain) ËÏÐÉÀ É ÕÄÁÌÉÔØ ÏÒÉÇÉÎÁÌ"
2766
2767 #: keymap_alldefs.h:61
2768 msgid "delete the current entry"
2769 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
2770
2771 #: keymap_alldefs.h:62
2772 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2773 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÔÅËÕÝÉÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË (ÔÏÌØËÏ IMAP)"
2774
2775 #: keymap_alldefs.h:63
2776 msgid "delete all messages in subthread"
2777 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
2778
2779 #: keymap_alldefs.h:64
2780 msgid "delete all messages in thread"
2781 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
2782
2783 #: keymap_alldefs.h:65
2784 msgid "display full address of sender"
2785 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÌÎÙÊ ÁÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
2786
2787 #: keymap_alldefs.h:66
2788 msgid "display message and toggle header weeding"
2789 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÓÏ ×ÓÅÍÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ"
2790
2791 #: keymap_alldefs.h:67
2792 msgid "display a message"
2793 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2794
2795 #: keymap_alldefs.h:68
2796 msgid "edit the raw message"
2797 msgstr "\"ÎÉÚËÏÕÒÏ×ÎÅ×ÏÅ\" ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2798
2799 #: keymap_alldefs.h:69
2800 msgid "delete the char in front of the cursor"
2801 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2802
2803 #: keymap_alldefs.h:70
2804 msgid "move the cursor one character to the left"
2805 msgstr "ÐÅÒÅÄ×ÉÎÕÔØ ËÕÒÓÏÒ ×ÌÅ×Ï ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ"
2806
2807 #: keymap_alldefs.h:71
2808 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2809 msgstr "ÐÅÒÅÄ×ÉÎÕÔØ ËÕÒÓÏÒ × ÎÁÞÁÌÏ ÓÌÏ×Á"
2810
2811 #: keymap_alldefs.h:72
2812 msgid "jump to the beginning of the line"
2813 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ × ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÏËÉ"
2814
2815 #: keymap_alldefs.h:73
2816 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2817 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØÓÑ ÍÅÖÄÕ ÐÏÞÔÏ×ÙÍÉ ÑÝÉËÁÍÉ ÓÏ ×ÈÏÄÑÝÉÍÉ ÐÉÓØÍÁÍÉ"
2818
2819 #: keymap_alldefs.h:74
2820 msgid "complete filename or alias"
2821 msgstr "ÄÏÐÉÓÁÔØ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÉÌÉ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍÁ"
2822
2823 #: keymap_alldefs.h:75
2824 msgid "complete address with query"
2825 msgstr "ÄÏÐÉÓÁÔØ ÁÄÒÅÓ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ"
2826
2827 #: keymap_alldefs.h:76
2828 msgid "delete the char under the cursor"
2829 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÐÏÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2830
2831 #: keymap_alldefs.h:77
2832 msgid "jump to the end of the line"
2833 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ × ËÏÎÅàÓÔÒÏËÉ"
2834
2835 #: keymap_alldefs.h:78
2836 msgid "move the cursor one character to the right"
2837 msgstr "ÐÅÒÅÄ×ÉÎÕÔØ ËÕÒÓÏÒ ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÒÁ×Ï"
2838
2839 #: keymap_alldefs.h:79
2840 msgid "move the cursor to the end of the word"
2841 msgstr "ÐÅÒÅÄ×ÉÎÕÔØ ËÕÒÓÏÒ × ËÏÎÅàÓÌÏ×Á"
2842
2843 #: keymap_alldefs.h:80
2844 msgid "scroll down through the history list"
2845 msgstr "ÐÒÏËÒÕÔÉÔØ ×ÎÉÚ ÓÐÉÓÏË ÉÓÔÏÒÉÉ"
2846
2847 #: keymap_alldefs.h:81
2848 msgid "scroll up through the history list"
2849 msgstr "ÐÒÏËÒÕÔÉÔØ ××ÅÒÈ ÓÐÉÓÏË ÉÓÔÏÒÉÉ"
2850
2851 #: keymap_alldefs.h:82
2852 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2853 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌÙ ÏÔ ËÕÒÓÏÒÁ É ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÔÒÏËÉ"
2854
2855 #: keymap_alldefs.h:83
2856 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2857 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌÙ ÏÔ ËÕÒÓÏÒÁ É ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÌÏ×Á"
2858
2859 #: keymap_alldefs.h:84
2860 msgid "delete all chars on the line"
2861 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÉÍ×ÏÌÙ × ÓÔÒÏËÅ"
2862
2863 #: keymap_alldefs.h:85
2864 msgid "delete the word in front of the cursor"
2865 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2866
2867 #: keymap_alldefs.h:86
2868 msgid "quote the next typed key"
2869 msgstr "××ÅÓÔÉ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÎÁÖÁÔÕÀ ËÌÁ×ÉÛÕ \"ËÁË ÅÓÔØ\""
2870
2871 #: keymap_alldefs.h:87
2872 msgid "transpose character under cursor with previous"
2873 msgstr "ÐÏÍÅÎÑÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÐÏÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ Ó ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÍ"
2874
2875 #: keymap_alldefs.h:88
2876 msgid "capitalize the word"
2877 msgstr ""
2878 "ÐÅÒÅ×ÅÓÔÉ ÐÅÒ×ÕÀ ÂÕË×Õ ÓÌÏ×Á × ×ÅÒÈÎÉÊ ÒÅÇÉÓÔÒ, Á ÏÓÔÁÌØÎÙÅ -- × ÎÉÖÎÉÊ"
2879
2880 #: keymap_alldefs.h:89
2881 msgid "convert the word to lower case"
2882 msgstr "ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÌÏ×Ï × ÎÉÖÎÉÊ ÒÅÇÉÓÔÒ"
2883
2884 #: keymap_alldefs.h:90
2885 msgid "convert the word to upper case"
2886 msgstr "ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÌÏ×Ï × ×ÅÒÈÎÉÊ ÒÅÇÉÓÔÒ"
2887
2888 #: keymap_alldefs.h:91
2889 msgid "enter a muttrc command"
2890 msgstr "××ÅÓÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ muttrc"
2891
2892 #: keymap_alldefs.h:92
2893 msgid "enter a file mask"
2894 msgstr "××ÅÓÔÉ ÍÁÓËÕ ÆÁÊÌÁ"
2895
2896 #: keymap_alldefs.h:93
2897 msgid "exit this menu"
2898 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÜÔÏÇÏ ÍÅÎÀ"
2899
2900 #: keymap_alldefs.h:94
2901 msgid "filter attachment through a shell command"
2902 msgstr "ÐÅÒÅÄÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
2903
2904 #: keymap_alldefs.h:95
2905 msgid "move to the first entry"
2906 msgstr "ÐÅÒ×ÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
2907
2908 #: keymap_alldefs.h:96
2909 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2910 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ/ÓÂÒÏÓÉÔØ ÆÌÁÇ '×ÁÖÎÏÅ' ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2911
2912 #: keymap_alldefs.h:97
2913 #, fuzzy
2914 msgid "followup to newsgroup"
2915 msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ ÐÏ %s%s?"
2916
2917 #: keymap_alldefs.h:98
2918 msgid "forward to newsgroup"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: keymap_alldefs.h:99
2922 msgid "forward a message with comments"
2923 msgstr "ÐÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
2924
2925 #: keymap_alldefs.h:100
2926 msgid "select the current entry"
2927 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
2928
2929 #: keymap_alldefs.h:101
2930 #, fuzzy
2931 msgid "get all children of the current message"
2932 msgstr "üÔÏ ÐÅÒ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ."
2933
2934 #: keymap_alldefs.h:102
2935 #, fuzzy
2936 msgid "get message with Message-Id"
2937 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ"
2938
2939 #: keymap_alldefs.h:103
2940 #, fuzzy
2941 msgid "get parent of the current message"
2942 msgstr "üÔÏ ÐÅÒ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ."
2943
2944 #: keymap_alldefs.h:104
2945 msgid "reply to all recipients"
2946 msgstr "ÏÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÁÄÒÅÓÁÔÁÍ"
2947
2948 #: keymap_alldefs.h:105
2949 msgid "scroll down 1/2 page"
2950 msgstr "ÎÁ ÐÏÌÓÔÒÁÎÉÃÙ ×ÐÅÒÅÄ"
2951
2952 #: keymap_alldefs.h:106
2953 msgid "scroll up 1/2 page"
2954 msgstr "ÎÁ ÐÏÌÓÔÒÁÎÉÃÙ ÎÁÚÁÄ"
2955
2956 #: keymap_alldefs.h:107
2957 msgid "this screen"
2958 msgstr "ÜÔÏÔ ÔÅËÓÔ"
2959
2960 #: keymap_alldefs.h:108
2961 msgid "jump to an index number"
2962 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÐÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÍÕ ÎÏÍÅÒÕ"
2963
2964 #: keymap_alldefs.h:109
2965 msgid "move to the last entry"
2966 msgstr "ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ÚÁÐÉÓØ"
2967
2968 #: keymap_alldefs.h:110
2969 msgid "reply to specified mailing list"
2970 msgstr "ÏÔ×ÅÔÉÔØ × ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
2971
2972 #: keymap_alldefs.h:111
2973 #, fuzzy
2974 msgid "load active file from NNTP server"
2975 msgstr "ÚÁÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÕ Ó POP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
2976
2977 #: keymap_alldefs.h:112
2978 msgid "execute a macro"
2979 msgstr "×ÙÐÏÌÎÉÔØ ÍÁËÒÏÓ"
2980
2981 #: keymap_alldefs.h:113
2982 msgid "compose a new mail message"
2983 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
2984
2985 #: keymap_alldefs.h:114
2986 msgid "break the thread in two"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: keymap_alldefs.h:115
2990 msgid "open a different folder"
2991 msgstr "ÏÔËÒÙÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË/ÆÁÊÌ"
2992
2993 #: keymap_alldefs.h:116
2994 msgid "open a different folder in read only mode"
2995 msgstr "ÏÔËÒÙÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË/ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ \"ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ\""
2996
2997 #: keymap_alldefs.h:117
2998 #, fuzzy
2999 msgid "open a different newsgroup"
3000 msgstr "ÏÔËÒÙÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË/ÆÁÊÌ"
3001
3002 #: keymap_alldefs.h:118
3003 #, fuzzy
3004 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3005 msgstr "ÏÔËÒÙÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË/ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ \"ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ\""
3006
3007 #: keymap_alldefs.h:119
3008 msgid "clear a status flag from a message"
3009 msgstr "ÓÂÒÏÓÉÔØ Õ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÆÌÁÇ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
3010
3011 #: keymap_alldefs.h:120
3012 msgid "delete messages matching a pattern"
3013 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3014
3015 #: keymap_alldefs.h:121
3016 #, fuzzy
3017 msgid "reconstruct thread containing current message"
3018 msgstr "÷ ÄÉÓËÕÓÓÉÉ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3019
3020 #: keymap_alldefs.h:122
3021 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3022 msgstr "ÚÁÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÕ Ó IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
3023
3024 #: keymap_alldefs.h:123
3025 msgid "retrieve mail from POP server"
3026 msgstr "ÚÁÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÕ Ó POP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
3027
3028 #: keymap_alldefs.h:124
3029 msgid "move to the first message"
3030 msgstr "ÐÅÒ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:125
3033 msgid "move to the last message"
3034 msgstr "ÐÏÓÌÅÄÎÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3035
3036 #: keymap_alldefs.h:126
3037 msgid "show only messages matching a pattern"
3038 msgstr "ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3039
3040 #: keymap_alldefs.h:127
3041 #, fuzzy
3042 msgid "link tagged message to the current one"
3043 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: "
3044
3045 #: keymap_alldefs.h:128
3046 msgid "jump to the next new message"
3047 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:129
3050 msgid "jump to the next new or unread message"
3051 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÌÉ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:130
3054 msgid "jump to the next subthread"
3055 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÑ"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:131
3058 msgid "jump to the next thread"
3059 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÑ"
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:132
3062 msgid "move to the next undeleted message"
3063 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÕÄÁÌÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:133
3066 msgid "jump to the next unread message"
3067 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3068
3069 #: keymap_alldefs.h:134
3070 msgid "jump to parent message in thread"
3071 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ Ë ÒÏÄÉÔÅÌØÓËÏÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ ÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
3072
3073 #: keymap_alldefs.h:135
3074 msgid "jump to previous thread"
3075 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÁÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÑ"
3076
3077 #: keymap_alldefs.h:136
3078 msgid "jump to previous subthread"
3079 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÁÑ ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÑ"
3080
3081 #: keymap_alldefs.h:137
3082 msgid "move to the previous undeleted message"
3083 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÅÕÄÁÌÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3084
3085 #: keymap_alldefs.h:138
3086 msgid "jump to the previous new message"
3087 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3088
3089 #: keymap_alldefs.h:139
3090 msgid "jump to the previous new or unread message"
3091 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÌÉ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3092
3093 #: keymap_alldefs.h:140
3094 msgid "jump to the previous unread message"
3095 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3096
3097 #: keymap_alldefs.h:141
3098 msgid "mark the current thread as read"
3099 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÄÉÓËÕÓÓÉÀ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÕÀ"
3100
3101 #: keymap_alldefs.h:142
3102 msgid "mark the current subthread as read"
3103 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÀ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÕÀ"
3104
3105 #: keymap_alldefs.h:143
3106 msgid "set a status flag on a message"
3107 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3108
3109 #: keymap_alldefs.h:144
3110 msgid "save changes to mailbox"
3111 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
3112
3113 #: keymap_alldefs.h:145
3114 msgid "tag messages matching a pattern"
3115 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3116
3117 #: keymap_alldefs.h:146
3118 msgid "undelete messages matching a pattern"
3119 msgstr "×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3120
3121 #: keymap_alldefs.h:147
3122 msgid "untag messages matching a pattern"
3123 msgstr "ÓÎÑÔØ ÐÏÍÅÔËÕ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3124
3125 #: keymap_alldefs.h:148
3126 msgid "move to the middle of the page"
3127 msgstr "ÓÅÒÅÄÉÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
3128
3129 #: keymap_alldefs.h:149
3130 msgid "move to the next entry"
3131 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
3132
3133 #: keymap_alldefs.h:150
3134 msgid "scroll down one line"
3135 msgstr "×ÎÉÚ ÎÁ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ"
3136
3137 #: keymap_alldefs.h:151
3138 msgid "move to the next page"
3139 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÓÔÒÁÎÉÃÁ"
3140
3141 #: keymap_alldefs.h:152
3142 msgid "jump to the bottom of the message"
3143 msgstr "ËÏÎÅàÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3144
3145 #: keymap_alldefs.h:153
3146 msgid "toggle display of quoted text"
3147 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ/ÚÁÐÒÅÔÉÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÃÉÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ"
3148
3149 #: keymap_alldefs.h:154
3150 msgid "skip beyond quoted text"
3151 msgstr "ÐÒÏÐÕÓÔÉÔØ ÃÉÔÉÒÕÅÍÙÊ ÔÅËÓÔ"
3152
3153 #: keymap_alldefs.h:155
3154 msgid "jump to the top of the message"
3155 msgstr "× ÎÁÞÁÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3156
3157 #: keymap_alldefs.h:156
3158 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3159 msgstr "ÐÅÒÅÄÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ/×ÌÏÖÅÎÉÅ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
3160
3161 #: keymap_alldefs.h:157
3162 #, fuzzy
3163 msgid "post message to newsgroup"
3164 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
3165
3166 #: keymap_alldefs.h:158
3167 msgid "move to the previous entry"
3168 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
3169
3170 #: keymap_alldefs.h:159
3171 msgid "scroll up one line"
3172 msgstr "××ÅÒÈ ÎÁ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ"
3173
3174 #: keymap_alldefs.h:160
3175 msgid "move to the previous page"
3176 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÁÑ ÓÔÒÁÎÉÃÁ"
3177
3178 #: keymap_alldefs.h:161
3179 msgid "print the current entry"
3180 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
3181
3182 #: keymap_alldefs.h:162
3183 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: keymap_alldefs.h:163
3187 msgid "query external program for addresses"
3188 msgstr "ÚÁÐÒÏÓÉÔØ ÁÄÒÅÓÁ Õ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ"
3189
3190 #: keymap_alldefs.h:164
3191 msgid "append new query results to current results"
3192 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÎÏ×ÏÇÏ ÚÁÐÒÏÓÁ Ë ÔÅËÕÝÉÍ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ"
3193
3194 #: keymap_alldefs.h:165
3195 msgid "save changes to mailbox and quit"
3196 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ É ×ÙÊÔÉ"
3197
3198 #: keymap_alldefs.h:166
3199 msgid "recall a postponed message"
3200 msgstr "ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÏÔÌÏÖÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3201
3202 #: keymap_alldefs.h:167
3203 msgid "clear and redraw the screen"
3204 msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔØ É ÐÅÒÅÒÉÓÏ×ÁÔØ ÜËÒÁÎ"
3205
3206 #: keymap_alldefs.h:168
3207 msgid "{internal}"
3208 msgstr "{×ÎÕÔÒÅÎÎÉÊ}"
3209
3210 #: keymap_alldefs.h:169
3211 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3212 msgstr "ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÔÅËÕÝÉÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË (ÔÏÌØËÏ IMAP)"
3213
3214 #: keymap_alldefs.h:170
3215 msgid "reply to a message"
3216 msgstr "ÏÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3217
3218 #: keymap_alldefs.h:171
3219 msgid "use the current message as a template for a new one"
3220 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÅËÕÝÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÛÁÂÌÏÎÁ ÄÌÑ ÎÏ×ÏÇÏ"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:172
3223 msgid "save message/attachment to a file"
3224 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ/×ÌÏÖÅÎÉÅ × ÆÁÊÌ"
3225
3226 #: keymap_alldefs.h:173
3227 msgid "search for a regular expression"
3228 msgstr "ÐÏÉÓË ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3229
3230 #: keymap_alldefs.h:174
3231 msgid "search backwards for a regular expression"
3232 msgstr "ÏÂÒÁÔÎÙÊ ÐÏÉÓË ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3233
3234 #: keymap_alldefs.h:175
3235 msgid "search for next match"
3236 msgstr "ÐÏÉÓË ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ"
3237
3238 #: keymap_alldefs.h:176
3239 msgid "search for next match in opposite direction"
3240 msgstr "ÐÏÉÓË ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ"
3241
3242 #: keymap_alldefs.h:177
3243 msgid "toggle search pattern coloring"
3244 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ/ÓÂÒÏÓÉÔØ ÒÅÖÉÍ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÏÂÒÁÚÃÁ Ã×ÅÔÏÍ"
3245
3246 #: keymap_alldefs.h:178
3247 msgid "invoke a command in a subshell"
3248 msgstr "ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ"
3249
3250 #: keymap_alldefs.h:179
3251 msgid "sort messages"
3252 msgstr "ÓÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3253
3254 #: keymap_alldefs.h:180
3255 msgid "sort messages in reverse order"
3256 msgstr "ÓÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ"
3257
3258 #: keymap_alldefs.h:181
3259 #, fuzzy
3260 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3261 msgstr "ÓÎÑÔØ ÐÏÍÅÔËÕ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3262
3263 #: keymap_alldefs.h:182
3264 msgid "tag the current entry"
3265 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
3266
3267 #: keymap_alldefs.h:183
3268 msgid "apply next function to tagged messages"
3269 msgstr "ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÆÕÎËÃÉÀ Ë ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ"
3270
3271 #: keymap_alldefs.h:184
3272 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3273 msgstr "×ÙÐÏÌÎÉÔØ ÏÐÅÒÁÃÉÀ ôïìøëï ÄÌÑ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3274
3275 #: keymap_alldefs.h:185
3276 msgid "tag the current subthread"
3277 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÀ"
3278
3279 #: keymap_alldefs.h:186
3280 msgid "tag the current thread"
3281 msgstr "ÐÏÍÅÔÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÄÉÓËÕÓÓÉÀ"
3282
3283 #: keymap_alldefs.h:187
3284 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3285 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ/ÓÂÒÏÓÉÔØ ÆÌÁÇ 'ÎÏ×ÏÅ' ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3286
3287 #: keymap_alldefs.h:188
3288 #, fuzzy
3289 msgid "toggle view of read messages"
3290 msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÌÉ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3291
3292 #: keymap_alldefs.h:189
3293 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3294 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ/ÚÁÐÒÅÔÉÔØ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓØ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
3295
3296 #: keymap_alldefs.h:190
3297 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3298 msgstr ""
3299 "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØÓÑ ÍÅÖÄÕ ÒÅÖÉÍÁÍÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ×ÓÅÈ ÆÁÊÌÏ× É ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ "
3300 "ÑÝÉËÏ×"
3301
3302 #: keymap_alldefs.h:191
3303 msgid "move to the top of the page"
3304 msgstr "ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
3305
3306 #: keymap_alldefs.h:192
3307 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: keymap_alldefs.h:193
3311 msgid "undelete the current entry"
3312 msgstr "×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
3313
3314 #: keymap_alldefs.h:194
3315 msgid "undelete all messages in thread"
3316 msgstr "×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
3317
3318 #: keymap_alldefs.h:195
3319 msgid "undelete all messages in subthread"
3320 msgstr "×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÏÄÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
3321
3322 #: keymap_alldefs.h:196
3323 #, fuzzy
3324 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3325 msgstr "ÓÎÑÔØ ÐÏÍÅÔËÕ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏ ÏÂÒÁÚÃÕ"
3326
3327 #: keymap_alldefs.h:197
3328 msgid "show the Mutt version number and date"
3329 msgstr "×Ù×ÅÓÔÉ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ Mutt É ÄÁÔÕ"
3330
3331 #: keymap_alldefs.h:198
3332 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3333 msgstr "ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÅ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÐÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ mailcap"
3334
3335 #: keymap_alldefs.h:199
3336 msgid "show MIME attachments"
3337 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÉÑ"
3338
3339 #: keymap_alldefs.h:200
3340 msgid "display the keycode for a key press"
3341 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ËÏÄ ÎÁÖÁÔÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ"
3342
3343 #: keymap_alldefs.h:201
3344 msgid "show currently active limit pattern"
3345 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÔÅËÕÝÉÊ ÛÁÂÌÏΠÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ"
3346
3347 #: keymap_alldefs.h:202
3348 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3349 msgstr "Ó×ÅÒÎÕÔØ/ÒÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÄÉÓËÕÓÓÉÀ"
3350
3351 #: keymap_alldefs.h:203
3352 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3353 msgstr "Ó×ÅÒÎÕÔØ/ÒÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÄÉÓËÕÓÓÉÉ"
3354
3355 #: keymap_alldefs.h:204
3356 #, fuzzy
3357 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3358 msgstr "ÎÁ ÐÏÌÓÔÒÁÎÉÃÙ ÎÁÚÁÄ"
3359
3360 #: keymap_alldefs.h:205
3361 #, fuzzy
3362 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3363 msgstr "ÎÁ ÐÏÌÓÔÒÁÎÉÃÙ ×ÐÅÒÅÄ"
3364
3365 #: keymap_alldefs.h:206
3366 msgid "go down to next mailbox"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: keymap_alldefs.h:207
3370 #, fuzzy
3371 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3372 msgstr "îÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ."
3373
3374 #: keymap_alldefs.h:208
3375 #, fuzzy
3376 msgid "go to previous mailbox"
3377 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
3378
3379 #: keymap_alldefs.h:209
3380 #, fuzzy
3381 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3382 msgstr "îÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ."
3383
3384 #: keymap_alldefs.h:210
3385 #, fuzzy
3386 msgid "open hilighted mailbox"
3387 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÎÏÅ ÏÔËÒÙÔÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ..."
3388
3389 #: keymap_alldefs.h:211
3390 msgid "attach a PGP public key"
3391 msgstr "×ÌÏÖÉÔØ ÏÔËÒÙÔÙÊ PGP-ËÌÀÞ"
3392
3393 #: keymap_alldefs.h:212
3394 msgid "show PGP options"
3395 msgstr "×Ù×ÅÓÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ PGP"
3396
3397 #: keymap_alldefs.h:213
3398 msgid "mail a PGP public key"
3399 msgstr "ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÏÔËÒÙÔÙÊ PGP-ËÌÀÞ"
3400
3401 #: keymap_alldefs.h:214
3402 msgid "verify a PGP public key"
3403 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÏÔËÒÙÔÙÊ PGP-ËÌÀÞ"
3404
3405 #: keymap_alldefs.h:215
3406 msgid "view the key's user id"
3407 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ×ÌÁÄÅÌØÃÁ ËÌÀÞÁ"
3408
3409 #: keymap_alldefs.h:216
3410 msgid "check for classic pgp"
3411 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ PGP-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÔÅËÓÔÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ"
3412
3413 #: keymap_alldefs.h:217
3414 msgid "Accept the chain constructed"
3415 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÏÚÄÁÎÎÕÀ ÃÅÐÏÞËÕ"
3416
3417 #: keymap_alldefs.h:218
3418 msgid "Append a remailer to the chain"
3419 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ remailer × ÃÅÐÏÞËÕ"
3420
3421 #: keymap_alldefs.h:219
3422 msgid "Insert a remailer into the chain"
3423 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ remailer × ÃÅÐÏÞËÕ"
3424
3425 #: keymap_alldefs.h:220
3426 msgid "Delete a remailer from the chain"
3427 msgstr "õÄÁÌÉÔØ remailer ÉÚ ÃÅÐÏÞËÉ"
3428
3429 #: keymap_alldefs.h:221
3430 msgid "Select the previous element of the chain"
3431 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÜÌÅÍÅÎÔ × ÃÅÐÏÞËÅ"
3432
3433 #: keymap_alldefs.h:222
3434 msgid "Select the next element of the chain"
3435 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÜÌÅÍÅÎÔ × ÃÅÐÏÞËÅ"
3436
3437 #: keymap_alldefs.h:223
3438 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3439 msgstr "ÐÏÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÞÅÒÅÚ ÃÅÐÏÞËÕ remailer"
3440
3441 #: keymap_alldefs.h:224
3442 msgid "make decrypted copy and delete"
3443 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÕÀ ËÏÐÉÀ É ÕÄÁÌÉÔØ ÏÒÉÇÉÎÁÌ"
3444
3445 #: keymap_alldefs.h:225
3446 msgid "make decrypted copy"
3447 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÕÀ ËÏÐÉÀ"
3448
3449 #: keymap_alldefs.h:226
3450 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3451 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÆÒÁÚÙ-ÐÁÒÏÌÉ ÉÚ ÐÁÍÑÔÉ"
3452
3453 #: keymap_alldefs.h:227
3454 msgid "extract supported public keys"
3455 msgstr "ÉÚ×ÌÅÞØ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÏÔËÒÙÔÙÅ ËÌÀÞÉ"
3456
3457 #: keymap_alldefs.h:228
3458 msgid "show S/MIME options"
3459 msgstr "×Ù×ÅÓÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ S/MIME"
3460
3461 #: main.c:77
3462 #, fuzzy
3463 msgid ""
3464 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3465 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3466 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3467 msgstr ""
3468 "þÔÏÂÙ Ó×ÑÚÁÔØÓÑ Ó ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍÉ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÁÄÒÅÓ <mutt-dev@mutt.org>.\n"
3469 "þÔÏÂÙ ÓÏÏÂÝÉÔØ Ï ÏÛÉÂËÅ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ flea(1).\n"
3470
3471 #: main.c:82
3472 #, fuzzy
3473 msgid ""
3474 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3475 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3476 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3477 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3478 msgstr ""
3479 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins É ÄÒÕÇÉÅ.\n"
3480 "Mutt ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ âåú ëáëéè-ìéâï çáòáîôéê; ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ\n"
3481 "ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ××ÅÄÉÔÅ `mutt -vv'.\n"
3482 "Mutt Ñ×ÌÑÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÍ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅÍ.  ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ\n"
3483 "ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÇÏ ÐÒÉ ÓÏÂÌÀÄÅÎÉÉ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÈ ÕÓÌÏ×ÉÊ; ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ\n"
3484 "ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ××ÅÄÉÔÅ `mutt -vv'.\n"
3485
3486 #: main.c:88
3487 #, fuzzy
3488 msgid ""
3489 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3490 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3491 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3492 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3493 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3494 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3495 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3496 "\n"
3497 "Copyright (C) 2005:\n"
3498 "  Parts were written/modified by:\n"
3499 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3500 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3501 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3502 "\n"
3503 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3504 "fixes, and suggestions.\n"
3505 "\n"
3506 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3507 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3508 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3509 "    (at your option) any later version.\n"
3510 "\n"
3511 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3512 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3513 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3514 "    GNU General Public License for more details.\n"
3515 "\n"
3516 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3517 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3518 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3519 "1301, USA.\n"
3520 msgstr ""
3521 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
3522 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3523 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3524 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3525 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3526 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3527 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3528 "\n"
3529 "íÎÏÇÉÅ ÞÁÓÔÉ ËÏÄÁ, ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ ÂÙÌÉ ÓÄÅÌÁÎÙ ÎÅÕÐÏÍÑÎÕÔÙÍÉ\n"
3530 "ÚÄÅÓØ ÌÀÄØÍÉ.\n"
3531 "\n"
3532 "   üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ -- Ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ.  ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ\n"
3533 "   ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ É/ÉÌÉ ÉÚÍÅÎÑÔØ ÅÅ ÐÒÉ ÓÏÂÌÀÄÅÎÉÉ ÕÓÌÏ×ÉÊ GNU General\n"
3534 "   Piblic License, ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÎÏÊ Free Software Foundation, ×ÅÒÓÉÉ 2 ÉÌÉ\n"
3535 "   (ÎÁ ×ÁÛÅ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÅ) ÌÀÂÏÊ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÉ.\n"
3536 "\n"
3537 "   üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ Ó ÎÁÄÅÖÄÏÊ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÏËÁÖÅÔÓÑ ÐÏÌÅÚÎÏÊ,\n"
3538 "   ÎÏ âåú ëáëéè-ìéâï çáòáîôéê. ïÓÏÂÏ ÏÔÍÅÔÉÍ, ÞÔÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ çáòáîôéñ\n"
3539 "   ðòéçïäîïóôé äìñ ÷ùðïìîåîéñ ïðòåäåìåîîùè úáäáþ. âÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÕÀ\n"
3540 "   ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÊÔÉ × GNU General Public License.\n"
3541 "\n"
3542 "   ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ GNU General Public License ×ÍÅÓÔÅ Ó\n"
3543 "   ÜÔÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ. åÓÌÉ ×Ù ÅÅ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÉ, ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ ×Ï Free Software\n"
3544 "   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA.\n"
3545
3546 #: main.c:132
3547 #, fuzzy
3548 msgid ""
3549 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3550 "<file> ]\n"
3551 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3552 "[...]\n"
3553 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3554 "[...]\n"
3555 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3556 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3557 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3558 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3559 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3560 "       muttng -v[v]\n"
3561 "\n"
3562 "options:\n"
3563 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3564 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3565 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3566 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3567 msgstr ""
3568 "ÚÁÐÕÓË: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3569 "<file> ]\n"
3570 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3571 "[...]\n"
3572 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3573 "[...]\n"
3574 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3575 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3576 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3577 "       mutt -v[v]\n"
3578 "\n"
3579 "ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
3580 "  -A <alias>\tÒÁÓËÒÙÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ\n"
3581 "  -a <file>\t×ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
3582 "  -b <address>\tÕËÁÚÁÔØ blind carbon-copy (BCC) ÁÄÒÅÓ\n"
3583 "  -c <address>\tÕËÁÚÁÔØ carbon-copy (CC) ÁÄÒÅÓ\n"
3584 "  -e <command>\tÕËÁÚÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ, ËÏÔÏÒÁÑ ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÐÏÓÌÅ "
3585 "ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ\n"
3586 "  -f <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ\n"
3587 "  -F <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÊ muttrc\n"
3588 "  -H <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÊ ÛÁÂÌÏΠÚÁÇÏÌÏ×ËÁ É ÔÅÌÁ ÐÉÓØÍÁ\n"
3589 "  -i <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ×ÓÔÁ×ËÉ × ÔÅÌÏ ÐÉÓØÍÁ\n"
3590 "  -m <ÔÉÐ>\tÕËÁÚÁÔØ ÔÉРÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
3591 "  -n\t\tÚÁÐÒÅÔÉÔØ ÞÔÅÎÉÅ ÓÉÓÔÅÍÎÏÇÏ Muttrc\n"
3592 "  -p\t\tÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÏÔÌÏÖÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
3593 "  -Q <ÉÍÑ>\t×Ù×ÅÓÔÉ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ\n"
3594 "  -R\t\tÏÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË × ÒÅÖÉÍÅ \"ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ\"\n"
3595 "  -s <ÔÅÍÁ>\tÕËÁÚÁÔØ ÔÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ × ËÁ×ÙÞËÁÈ, ÅÓÌÉ "
3596 "ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÐÒÏÂÅÌÙ)\n"
3597 "  -v\t\t×Ù×ÅÓÔÉ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ É ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ\n"
3598 "  -x\t\tÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÐÏÓÙÌËÉ ËÏÍÁÎÄÙ mailx\n"
3599 "  -y\t\t×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÉÚ ÓÐÉÓËÁ `mailboxes'\n"
3600 "  -z\t\t×ÙÊÔÉ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÅÓÌÉ × ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÑÝÉËÅ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÎÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ\n"
3601 "  -Z\t\tÏÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ, ×ÙÊÔÉ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÅÓÌÉ "
3602 "ÔÁËÏ×ÁÑ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
3603 "  -h\t\tÔÅËÓÔ ÜÔÏÊ ÐÏÄÓËÁÚËÉ"
3604
3605 #: main.c:147
3606 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: main.c:149
3610 #, fuzzy
3611 msgid ""
3612 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3613 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3614 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3615 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3616 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3617 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3618 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3619 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3620 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3621 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3622 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3623 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3624 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3625 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3626 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3627 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3628 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3629 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3630 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3631 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3632 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3633 "  -h\t\tthis help message"
3634 msgstr ""
3635 "ÚÁÐÕÓË: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3636 "<file> ]\n"
3637 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3638 "[...]\n"
3639 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3640 "[...]\n"
3641 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3642 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3643 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3644 "       mutt -v[v]\n"
3645 "\n"
3646 "ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
3647 "  -A <alias>\tÒÁÓËÒÙÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ\n"
3648 "  -a <file>\t×ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
3649 "  -b <address>\tÕËÁÚÁÔØ blind carbon-copy (BCC) ÁÄÒÅÓ\n"
3650 "  -c <address>\tÕËÁÚÁÔØ carbon-copy (CC) ÁÄÒÅÓ\n"
3651 "  -e <command>\tÕËÁÚÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ, ËÏÔÏÒÁÑ ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÐÏÓÌÅ "
3652 "ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ\n"
3653 "  -f <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ\n"
3654 "  -F <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÊ muttrc\n"
3655 "  -H <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÊ ÛÁÂÌÏΠÚÁÇÏÌÏ×ËÁ É ÔÅÌÁ ÐÉÓØÍÁ\n"
3656 "  -i <file>\tÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ×ÓÔÁ×ËÉ × ÔÅÌÏ ÐÉÓØÍÁ\n"
3657 "  -m <ÔÉÐ>\tÕËÁÚÁÔØ ÔÉРÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
3658 "  -n\t\tÚÁÐÒÅÔÉÔØ ÞÔÅÎÉÅ ÓÉÓÔÅÍÎÏÇÏ Muttrc\n"
3659 "  -p\t\tÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÏÔÌÏÖÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
3660 "  -Q <ÉÍÑ>\t×Ù×ÅÓÔÉ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ\n"
3661 "  -R\t\tÏÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË × ÒÅÖÉÍÅ \"ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ\"\n"
3662 "  -s <ÔÅÍÁ>\tÕËÁÚÁÔØ ÔÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ × ËÁ×ÙÞËÁÈ, ÅÓÌÉ "
3663 "ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÐÒÏÂÅÌÙ)\n"
3664 "  -v\t\t×Ù×ÅÓÔÉ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ É ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ\n"
3665 "  -x\t\tÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÐÏÓÙÌËÉ ËÏÍÁÎÄÙ mailx\n"
3666 "  -y\t\t×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÉÚ ÓÐÉÓËÁ `mailboxes'\n"
3667 "  -z\t\t×ÙÊÔÉ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÅÓÌÉ × ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÑÝÉËÅ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÎÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ\n"
3668 "  -Z\t\tÏÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ, ×ÙÊÔÉ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÅÓÌÉ "
3669 "ÔÁËÏ×ÁÑ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
3670 "  -h\t\tÔÅËÓÔ ÜÔÏÊ ÐÏÄÓËÁÚËÉ"
3671
3672 #: main.c:238
3673 #, fuzzy
3674 msgid "Compile Options:"
3675 msgstr ""
3676 "\n"
3677 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ:"
3678
3679 #: main.c:465
3680 msgid "Built-In Defaults:"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: main.c:493
3684 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: main.c:513
3688 msgid "Error initializing terminal."
3689 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ."
3690
3691 #: main.c:635
3692 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3693 msgstr "óÉÍ×ÏÌ DEBUG ÎÅ ÂÙÌ ÏÐÒÅÄÅÌÅΠÐÒÉ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.  éÇÎÏÒÉÒÕÅÔÓÑ.\n"
3694
3695 #: main.c:800
3696 #, c-format
3697 msgid "%s does not exist. Create it?"
3698 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.  óÏÚÄÁÔØ?"
3699
3700 #: main.c:804
3701 #, c-format
3702 msgid "Can't create %s: %s."
3703 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ %s: %s"
3704
3705 #: main.c:844
3706 msgid "No recipients specified.\n"
3707 msgstr "áÄÒÅÓÁÔÙ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ.\n"
3708
3709 #: main.c:920
3710 #, c-format
3711 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3712 msgstr "%s: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ×ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ.\n"
3713
3714 #: main.c:937
3715 msgid "No mailbox with new mail."
3716 msgstr "îÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÑÝÉËÏ× Ó ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÏÊ."
3717
3718 #: main.c:956
3719 msgid "No incoming mailboxes defined."
3720 msgstr "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÓÏ ×ÈÏÄÑÝÉÍÉ ÐÉÓØÍÁÍÉ."
3721
3722 #: main.c:991
3723 msgid "Mailbox is empty."
3724 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÐÕÓÔ."
3725
3726 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3727 #, c-format
3728 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3729 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ %s... %d (%d%%)"
3730
3731 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3732 msgid "Mailbox is corrupt!"
3733 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎ!"
3734
3735 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3736 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3737 msgstr "ëÒÉÔÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ!  îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÎÏ×Ï ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË!"
3738
3739 #: mbox.c:628
3740 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3741 msgstr "sync: ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÉÚÍÅÎÅÎ, ÎÏ ÉÚÍÅÎÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ!"
3742
3743 #: mbox.c:665
3744 #, c-format
3745 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3746 msgstr "úÁÐÉÓØ... %d (%d%%)"
3747
3748 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3749 #. * change/deleted message
3750 #.
3751 #: mbox.c:768
3752 msgid "Committing changes..."
3753 msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ..."
3754
3755 #: mbox.c:799
3756 #, c-format
3757 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3758 msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ!  îÅÐÏÌÎÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÓÏÈÒÁÎÅΠנ%s"
3759
3760 #: mbox.c:857
3761 msgid "Could not reopen mailbox!"
3762 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÎÏ×Ï ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË!"
3763
3764 #: mbox.c:912
3765 msgid "Reopening mailbox..."
3766 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÎÏÅ ÏÔËÒÙÔÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ..."
3767
3768 #: mbox.c:1126
3769 msgid "Can't write message"
3770 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3771
3772 #: menu.c:411
3773 msgid "Jump to: "
3774 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë: "
3775
3776 #: menu.c:418
3777 msgid "Invalid index number."
3778 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÉÎÄÅËÓ."
3779
3780 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3781 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3782 msgid "No entries."
3783 msgstr "úÁÐÉÓÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ."
3784
3785 #: menu.c:440
3786 msgid "You cannot scroll down farther."
3787 msgstr "äÁÌØÎÅÊÛÁÑ ÐÒÏËÒÕÔËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ."
3788
3789 #: menu.c:457
3790 msgid "You cannot scroll up farther."
3791 msgstr "äÁÌØÎÅÊÛÁÑ ÐÒÏËÒÕÔËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ."
3792
3793 #: menu.c:494
3794 msgid "You are on the first page."
3795 msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁ ÐÅÒ×ÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ."
3796
3797 #: menu.c:495
3798 msgid "You are on the last page."
3799 msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÎÅÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ."
3800
3801 #: menu.c:612
3802 msgid "You are on the last entry."
3803 msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÎÅÊ ÚÁÐÉÓÉ."
3804
3805 #: menu.c:622
3806 msgid "You are on the first entry."
3807 msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁ ÐÅÒ×ÏÊ ÚÁÐÉÓÉ."
3808
3809 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3810 msgid "Search for: "
3811 msgstr "ðÏÉÓË: "
3812
3813 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3814 msgid "Reverse search for: "
3815 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÐÏÉÓË: "
3816
3817 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3818 msgid "No search pattern."
3819 msgstr "îÅÔ ÏÂÒÁÚÃÁ ÐÏÉÓËÁ."
3820
3821 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3822 msgid "Not found."
3823 msgstr "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ."
3824
3825 #: menu.c:839
3826 msgid "No tagged entries."
3827 msgstr "îÅÔ ÏÔÍÅÞÅÎÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
3828
3829 #: menu.c:944
3830 msgid "Search is not implemented for this menu."
3831 msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÍÅÎÀ ÐÏÉÓË ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎ."
3832
3833 #: menu.c:949
3834 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3835 msgstr "äÌÑ ÄÉÁÌÏÇÏ× ÐÅÒÅÈÏÄ ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎ."
3836
3837 #: menu.c:987
3838 msgid "Tagging is not supported."
3839 msgstr "÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÐÏÍÅÔËÉ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ."
3840
3841 #: mh.c:637 mh.c:874
3842 #, c-format
3843 msgid "Reading %s... %d"
3844 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ %s... %d"
3845
3846 #: mh.c:1146
3847 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3848 msgstr "maildir_commit_message(): ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÒÅÍÑ ÆÁÊÌÁ"
3849
3850 #: muttlib.c:825
3851 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3852 msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ -- ÜÔÏ ËÁÔÁÌÏÇ. óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÎÅÍ?[(y)ÄÁ, (n)ÎÅÔ, (a)×ÓÅ]"
3853
3854 #: muttlib.c:826
3855 msgid "yna"
3856 msgstr "yna"
3857
3858 #: muttlib.c:843
3859 msgid "File is a directory, save under it?"
3860 msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ -- ÜÔÏ ËÁÔÁÌÏÇ. óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÎÅÍ?"
3861
3862 #: muttlib.c:849
3863 msgid "File under directory: "
3864 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ × ËÁÔÁÌÏÇÅ: "
3865
3866 #: muttlib.c:860
3867 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3868 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, (o)ÐÅÒÅÐÉÓÁÔØ, (a)ÄÏÂÁ×ÉÔØ, (Ó)ÏÔËÁÚ?"
3869
3870 #: muttlib.c:860
3871 msgid "oac"
3872 msgstr "oac"
3873
3874 #: muttlib.c:1188
3875 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3876 msgstr "úÁÐÉÓØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ POP-ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
3877
3878 #: muttlib.c:1196
3879 #, fuzzy
3880 msgid "Can't save message to newsserver."
3881 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ POP-ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
3882
3883 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3884 #: muttlib.c:1206
3885 #, c-format
3886 msgid "Append messages to %s?"
3887 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ë %s?"
3888
3889 #: muttlib.c:1216
3890 #, c-format
3891 msgid "%s is not a mailbox!"
3892 msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÞÔÏ×ÙÍ ÑÝÉËÏÍ!"
3893
3894 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3895 #, c-format
3896 msgid "Connection to %s closed"
3897 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s ÚÁËÒÙÔÏ"
3898
3899 #: mutt_socket.c:246
3900 msgid "SSL is unavailable."
3901 msgstr "SSL-ÐÒÏÔÏËÏÌ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ."
3902
3903 #: mutt_socket.c:275
3904 msgid "Preconnect command failed."
3905 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ, ÐÒÅÄÛÅÓÔ×ÕÀÝÁÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÀ, ÚÁ×ÅÒÛÉÌÁÓØ Ó ÏÛÉÂËÏÊ."
3906
3907 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3908 #, c-format
3909 msgid "Error talking to %s (%s)"
3910 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ×ÚÁÉÍÏÄÅÊÓÔ×ÉÉ Ó %s (%s)"
3911
3912 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3913 #, c-format
3914 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3915 msgstr "îÅËÏÒÒÅËÔÎÙÊ IDN \"%s\"."
3916
3917 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3918 #, c-format
3919 msgid "Looking up %s..."
3920 msgstr "ïÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ ÁÄÒÅÓ ÓÅÒ×ÅÒÁ %s..."
3921
3922 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3923 #, c-format
3924 msgid "Could not find the host \"%s\""
3925 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ ÓÅÒ×ÅÒÁ \"%s\""
3926
3927 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3928 #, c-format
3929 msgid "Connecting to %s..."
3930 msgstr "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s..."
3931
3932 #: mutt_socket.c:489
3933 #, c-format
3934 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3935 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s (%s)."
3936
3937 #: mutt_ssl.c:167
3938 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3939 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ"
3940
3941 #: mutt_ssl.c:192
3942 #, c-format
3943 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3944 msgstr "îÁËÏÐÌÅÎÉÅ ÜÎÔÒÏÐÉÉ: %s...\n"
3945
3946 #: mutt_ssl.c:198
3947 #, c-format
3948 msgid "%s has insecure permissions!"
3949 msgstr "%s ÉÍÅÅÔ ÎÅÂÅÚÏÐÁÓÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ÄÏÓÔÕÐÁ!"
3950
3951 #: mutt_ssl.c:218
3952 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3953 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ SSL-ÐÒÏÔÏËÏÌÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÎÅÄÏÓÔÁÔËÁ ÜÎÔÒÏÐÉÉ"
3954
3955 #: mutt_ssl.c:309
3956 msgid "I/O error"
3957 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ××ÏÄÁ/×Ù×ÏÄÁ"
3958
3959 #: mutt_ssl.c:318
3960 #, c-format
3961 msgid "SSL failed: %s"
3962 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ SSL-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ: %s"
3963
3964 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
3965 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
3966 msgid "Unable to get certificate from peer"
3967 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
3968
3969 #: mutt_ssl.c:334
3970 #, c-format
3971 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3972 msgstr "SSL-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ; ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ %s (%s)"
3973
3974 #: mutt_ssl.c:416
3975 msgid "Unknown"
3976 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
3977
3978 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
3979 #, c-format
3980 msgid "[unable to calculate]"
3981 msgstr "[ÏÛÉÂËÁ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÊ]"
3982
3983 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
3984 msgid "[invalid date]"
3985 msgstr "[ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÄÁÔÁ]"
3986
3987 #: mutt_ssl.c:527
3988 msgid "Server certificate is not yet valid"
3989 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ×ÓÅ ÅÝÅ ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ"
3990
3991 #: mutt_ssl.c:533
3992 msgid "Server certificate has expired"
3993 msgstr "óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ÉÓÔÅË"
3994
3995 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
3996 msgid "This certificate belongs to:"
3997 msgstr "äÁÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ:"
3998
3999 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
4000 msgid "This certificate was issued by:"
4001 msgstr "äÁÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÂÙÌ ×ÙÄÁÎ:"
4002
4003 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
4004 #, c-format
4005 msgid "This certificate is valid"
4006 msgstr "äÁÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ"
4007
4008 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
4009 #, c-format
4010 msgid "   from %s"
4011 msgstr "   Ó %s"
4012
4013 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
4014 #, c-format
4015 msgid "     to %s"
4016 msgstr "     ÐÏ %s"
4017
4018 #: mutt_ssl.c:624
4019 #, c-format
4020 msgid "Fingerprint: %s"
4021 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ: %s"
4022
4023 #: mutt_ssl.c:626
4024 msgid "SSL Certificate check"
4025 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ SSL-ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ"
4026
4027 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
4028 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4029 msgstr "(r)ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔØ, (o)ÐÒÉÎÑÔØ, (a)ÐÒÉÎÑÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
4030
4031 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
4032 msgid "roa"
4033 msgstr "roa"
4034
4035 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
4036 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4037 msgstr "(r)ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔØ, (o)ÐÒÉÎÑÔØ"
4038
4039 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
4040 msgid "ro"
4041 msgstr "ro"
4042
4043 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
4044 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4045 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
4046
4047 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
4048 msgid "Certificate saved"
4049 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÓÏÈÒÁÎÅÎ"
4050
4051 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
4052 #, c-format
4053 msgid "gnutls_global_init: %s"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
4057 msgid "Error: no TLS socket open"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4061 #, c-format
4062 msgid "tls_socket_read (%s)"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4066 #, c-format
4067 msgid "tls_socket_write (%s)"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4071 #, c-format
4072 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4076 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4080 #, c-format
4081 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4085 #, c-format
4086 msgid "gnutls_handshake: %s"
4087 msgstr ""
4088
4089 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4090 #, fuzzy, c-format
4091 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4092 msgstr "SSL-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ; ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ %s (%s)"
4093
4094 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4095 #, c-format
4096 msgid "Certificate verification error (%s)"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4100 #, fuzzy
4101 msgid "Certificate is not X.509"
4102 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ×ÓÅ ÅÝÅ ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ"
4103
4104 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4107 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ."
4108
4109 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4110 msgid "Error processing certificate data"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4114 #, fuzzy, c-format
4115 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4116 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ: %s"
4117
4118 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4121 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ: %s"
4122
4123 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4124 #, fuzzy
4125 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4126 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ×ÓÅ ÅÝÅ ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ"
4127
4128 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4129 #, fuzzy
4130 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4131 msgstr "óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ÉÓÔÅË"
4132
4133 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4134 #, fuzzy
4135 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4136 msgstr "óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ÉÓÔÅË"
4137
4138 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4139 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4143 #, fuzzy
4144 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4145 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ×ÓÅ ÅÝÅ ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ"
4146
4147 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4148 #, fuzzy
4149 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4150 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ SSL-ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ"
4151
4152 #: mutt_tunnel.c:65
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4155 msgstr "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s..."
4156
4157 #: mutt_tunnel.c:127
4158 #, c-format
4159 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4165 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ×ÚÁÉÍÏÄÅÊÓÔ×ÉÉ Ó %s (%s)"
4166
4167 #: mx.c:132
4168 #, c-format
4169 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4170 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌ, ÕÄÁÌÉÔØ ÆÁÊÌ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ ÄÌÑ %s?"
4171
4172 #: mx.c:141
4173 #, c-format
4174 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4175 msgstr "dotlock: ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s.\n"
4176
4177 #: mx.c:224
4178 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4179 msgstr "ôÁÊÍ-ÁÕÔ fcntl-ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ!"
4180
4181 #: mx.c:231
4182 #, c-format
4183 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4184 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ fcntl-ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ ÆÁÊÌÁ... %d"
4185
4186 #: mx.c:258
4187 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4188 msgstr "ôÁÊÍ-ÁÕÔ flock-ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ!"
4189
4190 #: mx.c:266
4191 #, c-format
4192 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4193 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ flock-ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ ÆÁÊÌÁ... %d"
4194
4195 #: mx.c:488
4196 #, c-format
4197 msgid "Couldn't lock %s\n"
4198 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
4199
4200 #: mx.c:577
4201 #, c-format
4202 msgid "Reading %s..."
4203 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ %s..."
4204
4205 #: mx.c:639
4206 #, c-format
4207 msgid "Writing %s..."
4208 msgstr "ðÉÛÅÔÓÑ %s..."
4209