update gettext
[apps/madmutt.git] / po / sk.po
1 # MUTT
2 # Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav Vasko <vasko@ies.sk>, 1998.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: 0.95.6i\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-07-29 00:00+0100\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Vasko <vasko@ies.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: account.c:162
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "Premenova» na: "
21
22 #: account.c:219
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "Heslo pre %s@%s: "
26
27 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
28 #: recvattach.c:53
29 msgid "Exit"
30 msgstr "Koniec"
31
32 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
33 #: postpone.c:44
34 msgid "Del"
35 msgstr "Zma¾"
36
37 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
38 msgid "Undel"
39 msgstr "Odma¾"
40
41 #: alias.c:38
42 msgid "Select"
43 msgstr "Oznaèi»"
44
45 #. __STRCAT_CHECKED__
46 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
47 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
48 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
49 #: recvattach.c:57 smime.c:427
50 msgid "Help"
51 msgstr "Pomoc"
52
53 #. add a new alias
54 #: alias.c:236
55 msgid "Alias as: "
56 msgstr "Zástupca ako: "
57
58 #: alias.c:241
59 msgid "You already have an alias defined with that name!"
60 msgstr "Zástupcu s týmto menom u¾ máte definovaného!"
61
62 #: alias.c:248
63 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
64 msgstr ""
65
66 #: alias.c:271
67 msgid "Address: "
68 msgstr "Adresa: "
69
70 #: alias.c:279 send.c:196
71 #, c-format
72 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
73 msgstr ""
74
75 #: alias.c:291
76 msgid "Personal name: "
77 msgstr "Vlastné meno: "
78
79 #: alias.c:299
80 #, c-format
81 msgid "[%s = %s] Accept?"
82 msgstr "[%s = %s] Akceptova»?"
83
84 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
85 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
86 msgid "Save to file: "
87 msgstr "Ulo¾i» do súboru: "
88
89 #: alias.c:328
90 msgid "Alias added."
91 msgstr "Pridal som zástupcu."
92
93 #: alias.c:642
94 msgid "You have no aliases!"
95 msgstr "Nemáte ¾iadnych zástupcov!"
96
97 #: alias.c:654
98 msgid "Aliases"
99 msgstr "Zástupci"
100
101 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
102 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
103 msgstr "Nena¹iel som ¹ablónu názvu, pokraèova»?"
104
105 #. For now, editing requires a file, no piping
106 #: attach.c:119
107 #, c-format
108 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
109 msgstr "Zostavovacia polo¾ka mailcap-u vy¾aduje %%s"
110
111 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
112 #: curs_lib.c:429
113 #, fuzzy, c-format
114 msgid "Error running \"%s\"!"
115 msgstr "Chyba pri analýze adresy!"
116
117 #: attach.c:134
118 msgid "Failure to open file to parse headers."
119 msgstr "Nemo¾no otvori» súbor na analýzu hlavièiek."
120
121 #: attach.c:162
122 msgid "Failure to open file to strip headers."
123 msgstr "Nemo¾no otvori» súbor na odstránenie hlavièiek."
124
125 #: attach.c:171
126 #, fuzzy
127 msgid "Failure to rename file."
128 msgstr "Nemo¾no otvori» súbor na analýzu hlavièiek."
129
130 #: attach.c:184
131 #, c-format
132 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
133 msgstr "®iadna zostavovacia polo¾ka mailcap-u pre %s, vytváram prázdny súbor."
134
135 #. For now, editing requires a file, no piping
136 #: attach.c:240
137 #, c-format
138 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
139 msgstr "Vstupná polo¾ka mailcap-u vy¾aduje %%s"
140
141 #: attach.c:258
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap edit entry for %s"
144 msgstr "®iadna vstupná polo¾ka mailcap-u pre %s"
145
146 #: attach.c:410
147 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
148 msgstr "®iadna polo¾ka mailcap-u nebola nájdená. Prezerám ako text."
149
150 #: attach.c:422
151 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
152 msgstr "MIME typ nie je definovaný. Nemo¾no zobrazi» pripojené dáta."
153
154 #: attach.c:506
155 msgid "Cannot create filter"
156 msgstr "Nemo¾no vytvori» filter."
157
158 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
159 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
160 msgid "Can't create filter"
161 msgstr "Nemo¾no vytvori» filter"
162
163 #: attach.c:788
164 msgid "Write fault!"
165 msgstr "Chyba zápisu!"
166
167 #: attach.c:1014
168 msgid "I don't know how to print that!"
169 msgstr "Neviem, ako vytlaèi» dáta!"
170
171 #: browser.c:49
172 msgid "Chdir"
173 msgstr "Zmena adresára"
174
175 #: browser.c:50 browser.c:62
176 msgid "Mask"
177 msgstr "Maska"
178
179 #: browser.c:58
180 msgid "List"
181 msgstr ""
182
183 #: browser.c:59
184 msgid "Subscribe"
185 msgstr ""
186
187 #: browser.c:60
188 #, fuzzy
189 msgid "Unsubscribe"
190 msgstr "Spájam sa s %s..."
191
192 #: browser.c:61 curs_main.c:399
193 msgid "Catchup"
194 msgstr ""
195
196 #: browser.c:524 browser.c:1175
197 #, c-format
198 msgid "%s is not a directory."
199 msgstr "%s nie je adresár."
200
201 #: browser.c:687
202 msgid "Subscribed newsgroups"
203 msgstr ""
204
205 #: browser.c:689
206 #, c-format
207 msgid "Newsgroups on server [%s]"
208 msgstr ""
209
210 #: browser.c:695
211 #, c-format
212 msgid "Mailboxes [%d]"
213 msgstr "Schránky [%d]"
214
215 #: browser.c:701
216 #, fuzzy, c-format
217 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
218 msgstr "Adresár [%s], maska súboru: %s"
219
220 #: browser.c:705
221 #, c-format
222 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
223 msgstr "Adresár [%s], maska súboru: %s"
224
225 #: browser.c:718
226 #, fuzzy
227 msgid "Can't attach a directory!"
228 msgstr "Nemo¾no prezera» adresár"
229
230 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
231 msgid "No files match the file mask"
232 msgstr "Maske nevyhovujú ¾iadne súbory"
233
234 #: browser.c:1048
235 #, fuzzy
236 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
237 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
238
239 #: browser.c:1067
240 #, fuzzy
241 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
242 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
243
244 #: browser.c:1087
245 #, fuzzy
246 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
247 msgstr "Táto operácia nie je podporovaná pre PGP správy."
248
249 #: browser.c:1094
250 #, c-format
251 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
252 msgstr ""
253
254 #: browser.c:1107
255 #, fuzzy
256 msgid "Mailbox deleted."
257 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
258
259 #: browser.c:1114
260 #, fuzzy
261 msgid "Mailbox not deleted."
262 msgstr "Po¹ta nebola odoslaná."
263
264 #: browser.c:1139
265 msgid "Chdir to: "
266 msgstr "Zmeò adresár na: "
267
268 #: browser.c:1163 browser.c:1229
269 msgid "Error scanning directory."
270 msgstr "Chyba pri èítaní adresára."
271
272 #: browser.c:1186
273 msgid "File Mask: "
274 msgstr "Maska súborov: "
275
276 #: browser.c:1254
277 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
278 msgstr "Spätné triedenie podµa (d)átumu, zn(a)kov, (z)-veµkosti, (n)etriedi»? "
279
280 #: browser.c:1257
281 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
282 msgstr "Triedenie podµa (d)átumu, zn(a)kov, (z)-veµkosti, alebo (n)etriedi»? "
283
284 #: browser.c:1258
285 msgid "dazn"
286 msgstr "dazn"
287
288 #: browser.c:1322
289 msgid "New file name: "
290 msgstr "Nové meno súboru: "
291
292 #: browser.c:1351
293 msgid "Can't view a directory"
294 msgstr "Nemo¾no prezera» adresár"
295
296 #: browser.c:1368
297 msgid "Error trying to view file"
298 msgstr "Chyba pri prezeraní súboru"
299
300 #: browser.c:1450
301 #, c-format
302 msgid "Subscribe pattern: "
303 msgstr ""
304
305 #: browser.c:1452
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "Unsubscribe pattern: "
308 msgstr "Spájam sa s %s..."
309
310 #: browser.c:1469
311 #, fuzzy
312 msgid "No newsgroups match the mask"
313 msgstr "Maske nevyhovujú ¾iadne súbory"
314
315 #: buffy.c:512
316 #, fuzzy
317 msgid "New mail in "
318 msgstr "Nová po¹ta v %s."
319
320 #: color.c:311
321 #, c-format
322 msgid "%s: color not supported by term"
323 msgstr "%s: terminál túto farbu nepodporuje"
324
325 #: color.c:317
326 #, c-format
327 msgid "%s: no such color"
328 msgstr "%s: nenájdená farba"
329
330 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
331 #, c-format
332 msgid "%s: no such object"
333 msgstr "%s: nenájdený objekt"
334
335 #: color.c:368
336 #, c-format
337 msgid "%s: command valid only for index object"
338 msgstr "%s: príkaz je platný iba pre indexovaný objekt"
339
340 #: color.c:375
341 #, c-format
342 msgid "%s: too few arguments"
343 msgstr "%s: príli¹ málo parametrov"
344
345 #: color.c:534
346 msgid "Missing arguments."
347 msgstr "Chýbajúce parametre."
348
349 #: color.c:570 color.c:580
350 msgid "color: too few arguments"
351 msgstr "farba: príli¹ málo parametrov"
352
353 #: color.c:605
354 msgid "mono: too few arguments"
355 msgstr "mono: príli¹ málo parametrov"
356
357 #: color.c:624
358 #, c-format
359 msgid "%s: no such attribute"
360 msgstr "%s: vlastnos» nenájdená"
361
362 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
363 msgid "too few arguments"
364 msgstr "príli¹ málo argumentov"
365
366 #: color.c:671 hook.c:85
367 msgid "too many arguments"
368 msgstr "príli¹ veµa argumentov"
369
370 #: color.c:687
371 msgid "default colors not supported"
372 msgstr "¹tandardné farby nepodporované"
373
374 #: commands.c:79 mbox.c:611
375 msgid "Could not create temporary file!"
376 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor!"
377
378 #: commands.c:91
379 #, fuzzy
380 msgid "Cannot create display filter"
381 msgstr "Nemo¾no vytvori» filter."
382
383 #. find out whether or not the verify signature
384 #: commands.c:122
385 msgid "Verify PGP signature?"
386 msgstr "Overi» PGP podpis?"
387
388 #: commands.c:153
389 #, fuzzy
390 msgid "Could not copy message"
391 msgstr "Nemo¾no posla» správu."
392
393 #: commands.c:193
394 msgid "S/MIME signature successfully verified."
395 msgstr ""
396
397 #: commands.c:195
398 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
399 msgstr ""
400
401 #: commands.c:199 commands.c:210
402 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
403 msgstr ""
404
405 #: commands.c:201
406 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
407 msgstr ""
408
409 #: commands.c:207
410 msgid "PGP signature successfully verified."
411 msgstr ""
412
413 #: commands.c:212
414 msgid "PGP signature could NOT be verified."
415 msgstr ""
416
417 #: commands.c:233
418 msgid "Command: "
419 msgstr "Príkaz: "
420
421 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
422 msgid "Bounce message to: "
423 msgstr "Presmerova» správu do: "
424
425 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
426 msgid "Bounce tagged messages to: "
427 msgstr "Presmerova» oznaèené správy do: "
428
429 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
430 msgid "Error parsing address!"
431 msgstr "Chyba pri analýze adresy!"
432
433 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
434 #, c-format
435 msgid "Bad IDN: '%s'"
436 msgstr ""
437
438 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
439 #, c-format
440 msgid "Bounce message to %s"
441 msgstr "Presmerova» správu do %s"
442
443 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
444 #, c-format
445 msgid "Bounce messages to %s"
446 msgstr "Presmerova» správy do %s"
447
448 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
449 #, fuzzy
450 msgid "Message not bounced."
451 msgstr "Správa bola presmerovaná."
452
453 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
454 #, fuzzy
455 msgid "Messages not bounced."
456 msgstr "Správy boli presmerované."
457
458 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
459 msgid "Message bounced."
460 msgstr "Správa bola presmerovaná."
461
462 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
463 msgid "Messages bounced."
464 msgstr "Správy boli presmerované."
465
466 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
467 #, fuzzy
468 msgid "Can't create filter process"
469 msgstr "Nemo¾no vytvori» filter"
470
471 #: commands.c:457
472 msgid "Pipe to command: "
473 msgstr "Po¹li do rúry príkazu: "
474
475 #: commands.c:471
476 #, fuzzy
477 msgid "No printing command has been defined."
478 msgstr "cykluj medzi schránkami s príchodzími správami"
479
480 #: commands.c:476
481 msgid "Print message?"
482 msgstr "Vytlaèi» správu?"
483
484 #: commands.c:476
485 msgid "Print tagged messages?"
486 msgstr "Vytlaèi» oznaèené správy?"
487
488 #: commands.c:483
489 msgid "Message printed"
490 msgstr "Správa bola vytlaèené"
491
492 #: commands.c:483
493 msgid "Messages printed"
494 msgstr "Správy boli vytlaèené"
495
496 #: commands.c:485
497 #, fuzzy
498 msgid "Message could not be printed"
499 msgstr "Správa bola vytlaèené"
500
501 #: commands.c:486
502 #, fuzzy
503 msgid "Messages could not be printed"
504 msgstr "Správy boli vytlaèené"
505
506 #: commands.c:496
507 #, fuzzy
508 msgid ""
509 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
510 "(p)am?: "
511 msgstr ""
512 "Spät.tried.(d)át/(f)-od/p(r)í/(s)-pred/k(o)mu/(t)-re»/(u)-ne/(z)-veµ/(c)-"
513 "skóre: "
514
515 #: commands.c:499
516 #, fuzzy
517 msgid ""
518 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
519 "am?: "
520 msgstr ""
521 "Tried. (d)át/(f)-od/p(r)í/(s)-pred/k(o)mu/(t)-re»/(u)-ne/(z)-veµ/(c)-skó:"
522
523 #: commands.c:500
524 #, fuzzy
525 msgid "dfrsotuzcp"
526 msgstr "dfrsotuzc"
527
528 #: commands.c:556
529 msgid "Shell command: "
530 msgstr "Príkaz shell-u: "
531
532 #: commands.c:697
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "Decode-save%s to mailbox"
535 msgstr "%s%s do schránky"
536
537 #: commands.c:698
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
540 msgstr "%s%s do schránky"
541
542 #: commands.c:699
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
545 msgstr "%s%s do schránky"
546
547 #: commands.c:700
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
550 msgstr "%s%s do schránky"
551
552 #: commands.c:701
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "Save%s to mailbox"
555 msgstr "%s%s do schránky"
556
557 #: commands.c:701
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "Copy%s to mailbox"
560 msgstr "%s%s do schránky"
561
562 #: commands.c:702
563 msgid " tagged"
564 msgstr " oznaèené"
565
566 #: commands.c:767
567 #, c-format
568 msgid "Copying to %s..."
569 msgstr "Kopírujem do %s..."
570
571 #: commands.c:889
572 #, c-format
573 msgid "Convert to %s upon sending?"
574 msgstr ""
575
576 #: commands.c:899
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "Content-Type changed to %s."
579 msgstr "Spájam sa s %s..."
580
581 #: commands.c:903
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "Character set changed to %s; %s."
584 msgstr "Spájam sa s %s..."
585
586 #: commands.c:905
587 msgid "not converting"
588 msgstr ""
589
590 #: commands.c:905
591 msgid "converting"
592 msgstr ""
593
594 #: compose.c:53
595 #, fuzzy
596 msgid "There are no attachments."
597 msgstr "Vlákno obsahuje neèítané správy."
598
599 #: compose.c:109 compose.c:122
600 msgid "Send"
601 msgstr "Posla»"
602
603 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
604 msgid "Abort"
605 msgstr "Preru¹i»"
606
607 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
608 msgid "Attach file"
609 msgstr "Pripoj súbor"
610
611 #: compose.c:115 compose.c:127
612 msgid "Descrip"
613 msgstr "Popísa»"
614
615 #: compose.c:164
616 msgid "Sign, Encrypt"
617 msgstr "Podpí¹, za¹ifruj"
618
619 #: compose.c:166
620 msgid "Encrypt"
621 msgstr "Za¹ifruj"
622
623 #: compose.c:168
624 msgid "Sign"
625 msgstr "Podpísa»"
626
627 #: compose.c:170
628 msgid "Clear"
629 msgstr "Vyèisti»"
630
631 #: compose.c:176
632 #, fuzzy
633 msgid " (inline)"
634 msgstr "(pokraèova»)\n"
635
636 #: compose.c:178
637 msgid " (PGP/MIME)"
638 msgstr ""
639
640 #: compose.c:186 compose.c:191
641 #, fuzzy
642 msgid "     sign as: "
643 msgstr " podpí¹ ako: "
644
645 #: compose.c:187 compose.c:192
646 msgid "<default>"
647 msgstr "<¹td>"
648
649 #: compose.c:199
650 #, fuzzy
651 msgid "Encrypt with: "
652 msgstr "Za¹ifruj"
653
654 #: compose.c:248
655 #, c-format
656 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
657 msgstr "%s [#%d] u¾ neexistuje!"
658
659 #: compose.c:254
660 #, c-format
661 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
662 msgstr "%s [#%d] bolo zmenené. Aktualizova» kódovanie?"
663
664 #: compose.c:313
665 #, fuzzy
666 msgid "-- Attachments"
667 msgstr "Prílohy"
668
669 #: compose.c:340
670 #, c-format
671 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
672 msgstr ""
673
674 #: compose.c:362
675 msgid "You may not delete the only attachment."
676 msgstr "Nemô¾ete zmaza» jediné pridané dáta."
677
678 #: compose.c:717 send.c:1581
679 #, c-format
680 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
681 msgstr ""
682
683 #: compose.c:799
684 msgid "Attaching selected files..."
685 msgstr ""
686
687 #: compose.c:811
688 #, fuzzy, c-format
689 msgid "Unable to attach %s!"
690 msgstr "Nemo¾no pripoji»!"
691
692 #: compose.c:834
693 msgid "Open mailbox to attach message from"
694 msgstr "Otvor schránku, z ktorej sa bude pridáva» správa"
695
696 #: compose.c:842
697 #, fuzzy
698 msgid "Open newsgroup to attach message from"
699 msgstr "Otvor schránku, z ktorej sa bude pridáva» správa"
700
701 #: compose.c:893
702 msgid "No messages in that folder."
703 msgstr "V tejto zlo¾ke nie sú správy."
704
705 #: compose.c:904
706 msgid "Tag the messages you want to attach!"
707 msgstr "Oznaète správy, ktoré chcete prida»!"
708
709 #: compose.c:934
710 msgid "Unable to attach!"
711 msgstr "Nemo¾no pripoji»!"
712
713 #: compose.c:984
714 msgid "Recoding only affects text attachments."
715 msgstr ""
716
717 #: compose.c:989
718 msgid "The current attachment won't be converted."
719 msgstr ""
720
721 #: compose.c:991
722 msgid "The current attachment will be converted."
723 msgstr ""
724
725 #: compose.c:1062
726 msgid "Invalid encoding."
727 msgstr "Neplatné kódovanie."
728
729 #: compose.c:1086
730 msgid "Save a copy of this message?"
731 msgstr "Ulo¾i» kópiu tejto správy?"
732
733 #: compose.c:1142
734 msgid "Rename to: "
735 msgstr "Premenova» na: "
736
737 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "Can't stat %s: %s"
740 msgstr "Nemo¾no zisti» stav: %s"
741
742 #: compose.c:1172
743 msgid "New file: "
744 msgstr "Nový súbor: "
745
746 #: compose.c:1184
747 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
748 msgstr "Content-Type je formy základ/pod"
749
750 #: compose.c:1190
751 #, c-format
752 msgid "Unknown Content-Type %s"
753 msgstr "Neznáme Content-Type %s"
754
755 #: compose.c:1201
756 #, c-format
757 msgid "Can't create file %s"
758 msgstr "Nemo¾no vytvori» súbor %s"
759
760 #: compose.c:1209
761 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
762 msgstr "Nemo¾no vytvori» pripojené dáta"
763
764 #: compose.c:1280
765 msgid "Postpone this message?"
766 msgstr "Odlo¾i» túto správu?"
767
768 #: compose.c:1336
769 msgid "Write message to mailbox"
770 msgstr "Zapísa» správu do schránky"
771
772 #: compose.c:1338
773 #, c-format
774 msgid "Writing message to %s ..."
775 msgstr "Zapisujem správu do %s ..."
776
777 #: compose.c:1347
778 msgid "Message written."
779 msgstr "Správa bola zapísaná."
780
781 #: compose.c:1358
782 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
783 msgstr ""
784
785 #: compose.c:1382
786 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
787 msgstr ""
788
789 #: compress.c:202 mbox.c:519
790 msgid "Mailbox was corrupted!"
791 msgstr "Schránka bola poru¹ená!"
792
793 #: compress.c:229
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Decompressing %s..."
796 msgstr "Vyberám %s..."
797
798 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
799 msgid "Unable to lock mailbox!"
800 msgstr "Nemo¾no uzamknú» schránku!"
801
802 #: compress.c:253
803 #, fuzzy, c-format
804 msgid "echo Decompressing %s..."
805 msgstr "Vyberám %s..."
806
807 #: compress.c:264
808 #, c-format
809 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
810 msgstr ""
811
812 #: compress.c:348 compress.c:420
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "Compressing %s..."
815 msgstr "Kopírujem do %s..."
816
817 #: compress.c:375 compress.c:450
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "echo Compressing %s..."
820 msgstr "Kopírujem do %s..."
821
822 #: compress.c:380
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
826 "kept!\n"
827 msgstr ""
828
829 #: compress.c:422
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "Compressed-appending to %s..."
832 msgstr "Kopírujem do %s..."
833
834 #: compress.c:452
835 #, c-format
836 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
837 msgstr ""
838
839 #: compress.c:459
840 #, c-format
841 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
842 msgstr ""
843
844 #: crypt.c:65
845 #, c-format
846 msgid " (current time: %c)"
847 msgstr ""
848
849 #: crypt.c:71
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
852 msgstr "[-- Nasleduje výstup PGP (aktuálny èas: "
853
854 #: crypt.c:87
855 #, fuzzy
856 msgid "Passphrase(s) forgotten."
857 msgstr "Fráza hesla PGP bola zabudnutá."
858
859 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
860 msgid "Invoking PGP..."
861 msgstr "Spú¹»am PGP..."
862
863 #: crypt.c:156
864 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
865 msgstr ""
866
867 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
868 msgid "Mail not sent."
869 msgstr "Po¹ta nebola odoslaná."
870
871 #: crypt.c:385
872 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
873 msgstr ""
874
875 #: crypt.c:588 crypt.c:627
876 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
877 msgstr ""
878
879 #. else ?
880 #: crypt.c:610 crypt.c:646
881 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
882 msgstr ""
883
884 #: crypt.c:762
885 #, fuzzy
886 msgid ""
887 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
888 "\n"
889 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
890
891 #: crypt.c:779
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid ""
894 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
895 "\n"
896 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
897
898 #: crypt.c:814
899 #, c-format
900 msgid ""
901 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
902 "\n"
903 msgstr ""
904
905 #. Now display the signed body
906 #: crypt.c:826
907 #, fuzzy
908 msgid ""
909 "[-- The following data is signed --]\n"
910 "\n"
911 msgstr ""
912 "[-- Nasledujúce dáta sú podpísané s PGP/MIME --]\n"
913 "\n"
914
915 #: crypt.c:832
916 msgid ""
917 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
918 "\n"
919 msgstr ""
920
921 #: crypt.c:839
922 #, fuzzy
923 msgid ""
924 "\n"
925 "[-- End of signed data --]\n"
926 msgstr ""
927 "\n"
928 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
929
930 #: cryptglue.c:81
931 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
932 msgstr ""
933
934 #: cryptglue.c:105
935 #, fuzzy
936 msgid "Invoking S/MIME..."
937 msgstr "Spú¹»am PGP..."
938
939 #: crypt-gpgme.c:326
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
942 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
943
944 #: crypt-gpgme.c:334
945 #, c-format
946 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
947 msgstr ""
948
949 #: crypt-gpgme.c:352
950 #, c-format
951 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
952 msgstr ""
953
954 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "error allocating data object: %s\n"
957 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
958
959 #: crypt-gpgme.c:445
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "error rewinding data object: %s\n"
962 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
963
964 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "error reading data object: %s\n"
967 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
968
969 #: crypt-gpgme.c:561
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
972 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
973
974 #: crypt-gpgme.c:598
975 #, c-format
976 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
977 msgstr ""
978
979 #: crypt-gpgme.c:607
980 #, c-format
981 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
982 msgstr ""
983
984 #: crypt-gpgme.c:617
985 #, c-format
986 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
987 msgstr ""
988
989 #: crypt-gpgme.c:658
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "error encrypting data: %s\n"
992 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
993
994 #: crypt-gpgme.c:751
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "error signing data: %s\n"
997 msgstr "chyba vo vzore na: %s"
998
999 #: crypt-gpgme.c:939
1000 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: crypt-gpgme.c:947
1004 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1005 msgstr ""
1006
1007 #: crypt-gpgme.c:953
1008 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:967
1012 msgid "Warning: The signature expired at: "
1013 msgstr ""
1014
1015 #: crypt-gpgme.c:973
1016 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: crypt-gpgme.c:977
1020 #, fuzzy
1021 msgid "The CRL is not available\n"
1022 msgstr "Táto správa nie je viditeµná."
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:982
1025 msgid "Available CRL is too old\n"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: crypt-gpgme.c:987
1029 msgid "A policy requirement was not met\n"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: crypt-gpgme.c:995
1033 msgid "A system error occurred"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1037 msgid "Fingerprint: "
1038 msgstr ""
1039
1040 #: crypt-gpgme.c:1083
1041 msgid ""
1042 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1043 "as shown above\n"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: crypt-gpgme.c:1089
1047 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: crypt-gpgme.c:1093
1051 msgid ""
1052 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1053 "above\n"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: crypt-gpgme.c:1161
1057 msgid "Error getting key information: "
1058 msgstr ""
1059
1060 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1061 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1062 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1063 #. ultimate).
1064 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1065 msgid "Good signature from: "
1066 msgstr ""
1067
1068 #: crypt-gpgme.c:1176
1069 msgid "                aka: "
1070 msgstr ""
1071
1072 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1073 msgid "            created: "
1074 msgstr ""
1075
1076 #: crypt-gpgme.c:1188
1077 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1078 msgstr ""
1079
1080 #. can't decide (yellow)
1081 #: crypt-gpgme.c:1210
1082 #, fuzzy
1083 msgid "Error checking signature"
1084 msgstr "Chyba pri posielaní správy."
1085
1086 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1087 #. such an attack by separating the meta information from the
1088 #. data.
1089 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1090 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: crypt-gpgme.c:1261
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1096 msgstr "Chyba v príkazovom riadku: %s\n"
1097
1098 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1099 #, fuzzy
1100 msgid ""
1101 "[-- End signature information --]\n"
1102 "\n"
1103 msgstr ""
1104 "\n"
1105 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
1106
1107 #: crypt-gpgme.c:1407
1108 #, fuzzy, c-format
1109 msgid ""
1110 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1111 "\n"
1112 msgstr "[-- Chyba: neoèakávaný koniec súboru! --]\n"
1113
1114 #: crypt-gpgme.c:1877
1115 #, c-format
1116 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: crypt-gpgme.c:1920
1120 msgid "Error: copy data failed\n"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1124 msgid ""
1125 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1126 "\n"
1127 msgstr ""
1128 "[-- ZAÈIATOK SPRÁVY PGP --]\n"
1129 "\n"
1130
1131 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1132 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1133 msgstr "[-- ZAÈIATOK BLOKU VEREJNÉHO K¥ÚÈA PGP --]\n"
1134
1135 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1136 msgid ""
1137 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1138 "\n"
1139 msgstr ""
1140 "[-- ZAÈIATOK SPRÁVY PODPÍSANEJ S PGP --]\n"
1141 "\n"
1142
1143 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1144 #, fuzzy
1145 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1146 msgstr ""
1147 "\n"
1148 "[-- KONIEC SPRÁVY PGP --]\n"
1149
1150 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1151 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1152 msgstr "[-- KONIEC BLOKU VEREJNÉHO K¥ÚÈA PGP --]\n"
1153
1154 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1155 #, fuzzy
1156 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1157 msgstr ""
1158 "\n"
1159 "[-- KONIEC SPRÁVY PODPÍSANEJ S PGP --]\n"
1160
1161 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1162 msgid ""
1163 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1164 "\n"
1165 msgstr ""
1166 "[-- Chyba: nemo¾no nájs» zaèiatok správy PGP! --]\n"
1167 "\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1170 msgid ""
1171 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1172 "\n"
1173 msgstr ""
1174 "[-- Chyba: poru¹ení správa PGP/MIME! --]\n"
1175 "\n"
1176
1177 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1178 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1179 msgstr "[-- Chyba: nemo¾no vytvori» doèasný súbor! --]\n"
1180
1181 #: crypt-gpgme.c:2039
1182 #, fuzzy
1183 msgid ""
1184 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1185 "\n"
1186 msgstr ""
1187 "[-- Nasledujúce dáta sú ¹ifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
1188 "\n"
1189
1190 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1191 msgid ""
1192 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1193 "\n"
1194 msgstr ""
1195 "[-- Nasledujúce dáta sú ¹ifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
1196 "\n"
1197
1198 #: crypt-gpgme.c:2062
1199 #, fuzzy
1200 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1201 msgstr ""
1202 "\n"
1203 "[-- Koniec dát ¹ifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
1204
1205 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1206 #, fuzzy
1207 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1208 msgstr ""
1209 "\n"
1210 "[-- Koniec dát ¹ifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
1211
1212 #: crypt-gpgme.c:2101
1213 #, fuzzy
1214 msgid ""
1215 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1216 "\n"
1217 msgstr ""
1218 "[-- Nasledujúce dáta sú podpísané s PGP/MIME --]\n"
1219 "\n"
1220
1221 #: crypt-gpgme.c:2102
1222 #, fuzzy
1223 msgid ""
1224 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1225 "\n"
1226 msgstr ""
1227 "[-- Nasledujúce dáta sú ¹ifrované pomocou PGP/MIME --]\n"
1228 "\n"
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2129
1231 #, fuzzy
1232 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1233 msgstr ""
1234 "\n"
1235 "[-- Koniec dát s podpisom PGP/MIME --]\n"
1236
1237 #: crypt-gpgme.c:2130
1238 #, fuzzy
1239 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1240 msgstr ""
1241 "\n"
1242 "[-- Koniec dát ¹ifrovaných pomocou PGP/MIME --]\n"
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2679
1245 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: crypt-gpgme.c:2681
1249 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: crypt-gpgme.c:2686
1253 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: crypt-gpgme.c:2758
1257 msgid " aka ......: "
1258 msgstr ""
1259
1260 #: crypt-gpgme.c:2758
1261 msgid "Name ......: "
1262 msgstr ""
1263
1264 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1265 #, fuzzy
1266 msgid "[Invalid]"
1267 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
1268
1269 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "Valid From : %s\n"
1272 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
1273
1274 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1275 #, fuzzy, c-format
1276 msgid "Valid To ..: %s\n"
1277 msgstr "Neplatný mesiac: %s"
1278
1279 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1280 #, c-format
1281 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1285 #, c-format
1286 msgid "Key Usage .: "
1287 msgstr ""
1288
1289 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1290 #, fuzzy
1291 msgid "encryption"
1292 msgstr "Za¹ifruj"
1293
1294 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1295 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1296 msgid ", "
1297 msgstr ""
1298
1299 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1300 msgid "signing"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1304 msgid "certification"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: crypt-gpgme.c:2853
1308 #, c-format
1309 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: crypt-gpgme.c:2859
1313 #, c-format
1314 msgid "Issued By .: "
1315 msgstr ""
1316
1317 #. display only the short keyID
1318 #: crypt-gpgme.c:2875
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1321 msgstr "ID kµúèa: 0x%s"
1322
1323 #: crypt-gpgme.c:2878
1324 msgid "[Revoked]"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: crypt-gpgme.c:2886
1328 #, fuzzy
1329 msgid "[Expired]"
1330 msgstr "Koniec  "
1331
1332 #: crypt-gpgme.c:2890
1333 msgid "[Disabled]"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1337 msgid "Can't create temporary file"
1338 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor"
1339
1340 #: crypt-gpgme.c:2971
1341 #, fuzzy
1342 msgid "Collecting data..."
1343 msgstr "Spájam sa s %s..."
1344
1345 #: crypt-gpgme.c:2994
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1348 msgstr "Pripájam sa na %s"
1349
1350 #: crypt-gpgme.c:3002
1351 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1355 #, c-format
1356 msgid "Key ID: 0x%s"
1357 msgstr "ID kµúèa: 0x%s"
1358
1359 #: crypt-gpgme.c:3088
1360 #, fuzzy, c-format
1361 msgid "gpgme_new failed: %s"
1362 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
1363
1364 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1365 #, c-format
1366 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1370 #, c-format
1371 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: crypt-gpgme.c:3270
1375 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1376 msgstr ""
1377
1378 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1379 #: smime.c:422
1380 msgid "Exit  "
1381 msgstr "Koniec  "
1382
1383 #. __STRCAT_CHECKED__
1384 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1385 msgid "Select  "
1386 msgstr "Oznaèi»  "
1387
1388 #. __STRCAT_CHECKED__
1389 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1390 msgid "Check key  "
1391 msgstr "Skontrolova» kµúè  "
1392
1393 #: crypt-gpgme.c:3321
1394 #, fuzzy
1395 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1396 msgstr "Kµúèe PGP zhodujúce sa "
1397
1398 #: crypt-gpgme.c:3323
1399 #, fuzzy
1400 msgid "PGP keys matching"
1401 msgstr "Kµúèe PGP zhodujúce sa "
1402
1403 #: crypt-gpgme.c:3325
1404 #, fuzzy
1405 msgid "S/MIME keys matching"
1406 msgstr "Kµúèe PGP zhodujúce sa "
1407
1408 #: crypt-gpgme.c:3327
1409 #, fuzzy
1410 msgid "keys matching"
1411 msgstr "Kµúèe PGP zhodujúce sa "
1412
1413 #: crypt-gpgme.c:3330
1414 #, c-format
1415 msgid "%s <%s>."
1416 msgstr ""
1417
1418 #: crypt-gpgme.c:3332
1419 #, c-format
1420 msgid "%s \"%s\"."
1421 msgstr ""
1422
1423 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1424 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1425 msgstr ""
1426
1427 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1428 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1429 msgstr ""
1430
1431 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1432 msgid "ID has undefined validity."
1433 msgstr ""
1434
1435 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1436 #, fuzzy
1437 msgid "ID is not valid."
1438 msgstr "Toto ID nie je dôveryhodné."
1439
1440 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1441 #, fuzzy
1442 msgid "ID is only marginally valid."
1443 msgstr "Toto ID je dôveryhodné iba nepatrne."
1444
1445 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1448 msgstr "%s Chcete to naozaj pou¾i»?"
1449
1450 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1451 #, c-format
1452 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1453 msgstr ""
1454
1455 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1456 #, c-format
1457 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1458 msgstr "Pou¾i» ID kµúèa = \"%s\" pre %s?"
1459
1460 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1461 #, c-format
1462 msgid "Enter keyID for %s: "
1463 msgstr "Zadajte ID kµúèa pre %s: "
1464
1465 #: crypt-gpgme.c:3833
1466 #, fuzzy
1467 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1468 msgstr ""
1469 "(e)-¹ifr, (s)-podp, podp (a)ko, o(b)e, (i)nline, alebo (f)-zabudnú» na to? "
1470
1471 #: crypt-gpgme.c:3834
1472 #, fuzzy
1473 msgid "esabpfc"
1474 msgstr "esabif"
1475
1476 #: crypt-gpgme.c:3838
1477 #, fuzzy
1478 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1479 msgstr ""
1480 "(e)-¹ifr, (s)-podp, podp (a)ko, o(b)e, (i)nline, alebo (f)-zabudnú» na to? "
1481
1482 #: crypt-gpgme.c:3839
1483 #, fuzzy
1484 msgid "esabmfc"
1485 msgstr "esabif"
1486
1487 #. sign (a)s
1488 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1489 #. sign (a)s
1490 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1491 msgid "Sign as: "
1492 msgstr "Podpí¹ ako: "
1493
1494 #: curs_lib.c:174
1495 msgid "yes"
1496 msgstr "y-áno"
1497
1498 #: curs_lib.c:175
1499 msgid "no"
1500 msgstr "nie"
1501
1502 #. restore blocking operation
1503 #: curs_lib.c:264
1504 #, fuzzy
1505 msgid "Exit Mutt-ng?"
1506 msgstr "Opusti» Mutt?"
1507
1508 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1509 msgid "unknown error"
1510 msgstr "neznáma chyba"
1511
1512 #: curs_lib.c:405
1513 msgid "Press any key to continue..."
1514 msgstr "Stlaète kláves pre pokraèovanie..."
1515
1516 #: curs_lib.c:447
1517 msgid " ('?' for list): "
1518 msgstr " ('?' pre zoznam): "
1519
1520 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1521 msgid "No mailbox is open."
1522 msgstr "Nie je otvorená ¾iadna schránka."
1523
1524 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1525 #, fuzzy
1526 msgid "There are no messages."
1527 msgstr "Vlákno obsahuje neèítané správy."
1528
1529 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1530 msgid "Mailbox is read-only."
1531 msgstr "Schránka je iba na èítanie."
1532
1533 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1534 #, fuzzy
1535 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1536 msgstr "%c: nepodporovaný v tomto móde"
1537
1538 #: curs_main.c:66
1539 #, fuzzy
1540 msgid "No visible messages."
1541 msgstr "®iadne nové správy"
1542
1543 #: curs_main.c:246
1544 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1545 msgstr "Nemo¾no prepnú» zápis na schránke urèenej iba na èítanie!"
1546
1547 #: curs_main.c:253
1548 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1549 msgstr "Zmeny v zlo¾ke budú zapísané, keï ho opustíte."
1550
1551 #: curs_main.c:257
1552 msgid "Changes to folder will not be written."
1553 msgstr "Zmeny v zlo¾ke nebudú zapísané."
1554
1555 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1556 msgid "Quit"
1557 msgstr "Koniec"
1558
1559 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1560 msgid "Save"
1561 msgstr "Ulo¾i»"
1562
1563 #: curs_main.c:384 query.c:43
1564 msgid "Mail"
1565 msgstr "Napí¹"
1566
1567 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1568 msgid "Reply"
1569 msgstr "Odpovedz"
1570
1571 #: curs_main.c:386
1572 msgid "Group"
1573 msgstr "Skupina"
1574
1575 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1576 msgid "Post"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1580 #, fuzzy
1581 msgid "Followup"
1582 msgstr "Odpoveda» na adresu %s%s?"
1583
1584 #: curs_main.c:497
1585 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1586 msgstr "Schránka bola zmenená zvonku. Príznaky mô¾u by» nesprávne."
1587
1588 #: curs_main.c:501
1589 msgid "New mail in this mailbox."
1590 msgstr "V tejto schránke je nová po¹ta."
1591
1592 #: curs_main.c:507
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Mailbox was externally modified."
1595 msgstr "Schránka bola zmenená zvonku. Príznaky mô¾u by» nesprávne."
1596
1597 #: curs_main.c:632
1598 msgid "No tagged messages."
1599 msgstr "®iadne oznaèené správy."
1600
1601 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1602 #, fuzzy
1603 msgid "Nothing to do."
1604 msgstr "Spájam sa s %s..."
1605
1606 #: curs_main.c:758
1607 #, fuzzy
1608 msgid "Enter Message-ID: "
1609 msgstr "Zadajte ID kµúèa pre %s: "
1610
1611 #: curs_main.c:766
1612 msgid "Article has no parent reference!"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: curs_main.c:786
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Message not visible in limited view."
1618 msgstr "Táto správa nie je viditeµná."
1619
1620 #: curs_main.c:796
1621 #, c-format
1622 msgid "Article %s not found on server"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: curs_main.c:809
1626 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: curs_main.c:829
1630 #, fuzzy
1631 msgid "Check for children of message..."
1632 msgstr "Odsúvam správu ..."
1633
1634 #: curs_main.c:860
1635 msgid "Jump to message: "
1636 msgstr "Skoèi» na správu: "
1637
1638 #: curs_main.c:865
1639 msgid "Argument must be a message number."
1640 msgstr "Parameter musí by» èíslo správy."
1641
1642 #: curs_main.c:893
1643 msgid "That message is not visible."
1644 msgstr "Táto správa nie je viditeµná."
1645
1646 #: curs_main.c:896
1647 msgid "Invalid message number."
1648 msgstr "Neplatné èíslo správy."
1649
1650 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1651 #, fuzzy
1652 msgid "Deletion"
1653 msgstr "Oznaèi»"
1654
1655 #: curs_main.c:913
1656 msgid "Delete messages matching: "
1657 msgstr "Zmaza» správy zodpovedajúce: "
1658
1659 #: curs_main.c:935
1660 msgid "No limit pattern is in effect."
1661 msgstr "®iadny limitovací vzor nie je aktívny."
1662
1663 #. i18n: ask for a limit to apply
1664 #: curs_main.c:941
1665 #, c-format
1666 msgid "Limit: %s"
1667 msgstr "Limit: %s"
1668
1669 #: curs_main.c:972
1670 msgid "Limit to messages matching: "
1671 msgstr "Limituj správy zodpovedajúce: "
1672
1673 #: curs_main.c:1002
1674 #, fuzzy
1675 msgid "Quit Mutt-ng?"
1676 msgstr "Ukonèi» Mutt?"
1677
1678 #: curs_main.c:1078
1679 msgid "Tag messages matching: "
1680 msgstr "Oznaè správy zodpovedajúce: "
1681
1682 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1683 #: pager.c:2534
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Undeletion"
1686 msgstr "Odma¾"
1687
1688 #: curs_main.c:1090
1689 msgid "Undelete messages matching: "
1690 msgstr "Odma¾ správy zodpovedajúce: "
1691
1692 #: curs_main.c:1099
1693 msgid "Untag messages matching: "
1694 msgstr "Odznaè správy zodpovedajúce: "
1695
1696 #: curs_main.c:1182
1697 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1698 msgstr "Otvor schránku iba na èítanie"
1699
1700 #: curs_main.c:1184
1701 msgid "Open mailbox"
1702 msgstr "Otvor schránku"
1703
1704 #: curs_main.c:1194
1705 #, fuzzy
1706 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1707 msgstr "Otvor schránku iba na èítanie"
1708
1709 #: curs_main.c:1196
1710 msgid "Open newsgroup"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1714 #, c-format
1715 msgid "%s is not a mailbox."
1716 msgstr "%s nie je schránka"
1717
1718 #: curs_main.c:1336
1719 #, fuzzy
1720 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1721 msgstr "Ukonèi» Mutt bey ulo¾enia?"
1722
1723 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1724 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1725 msgid "Threading is not enabled."
1726 msgstr "Vláknenie nie je povolené."
1727
1728 #: curs_main.c:1380
1729 msgid "Thread broken"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: curs_main.c:1401
1733 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: curs_main.c:1404
1737 #, fuzzy
1738 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1739 msgstr "ulo¾i» túto správu a posla» neskôr"
1740
1741 #: curs_main.c:1415
1742 msgid "Threads linked"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: curs_main.c:1418
1746 msgid "No thread linked"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1750 msgid "You are on the last message."
1751 msgstr "Ste na poslednej správe."
1752
1753 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1754 msgid "No undeleted messages."
1755 msgstr "®iadne odmazané správy."
1756
1757 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1758 msgid "You are on the first message."
1759 msgstr "Ste na prvej správe."
1760
1761 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1762 msgid "Search wrapped to top."
1763 msgstr "Vyhµadávanie pokraèuje z vrchu."
1764
1765 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1766 msgid "Search wrapped to bottom."
1767 msgstr "Vyhµadávanie pokraèuje zo spodu."
1768
1769 #: curs_main.c:1625
1770 msgid "No new messages"
1771 msgstr "®iadne nové správy"
1772
1773 #: curs_main.c:1626
1774 msgid "No unread messages"
1775 msgstr "®iadne neèítané správy"
1776
1777 #: curs_main.c:1627
1778 msgid " in this limited view"
1779 msgstr " v tomto obmedzenom zobrazení"
1780
1781 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1782 msgid "Flagging"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1786 msgid "Toggling"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: curs_main.c:1747
1790 msgid "No more threads."
1791 msgstr "®iadne ïaµ¹ie vlákna."
1792
1793 #: curs_main.c:1750
1794 msgid "You are on the first thread."
1795 msgstr "Ste na prvom vlákne."
1796
1797 #: curs_main.c:1822
1798 msgid "Thread contains unread messages."
1799 msgstr "Vlákno obsahuje neèítané správy."
1800
1801 #: curs_main.c:2007
1802 msgid "Editing"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: curs_main.c:2143
1806 msgid "Marking as read"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1810 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1814 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1815 msgstr ""
1816
1817 #.
1818 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1819 #. * declared "static" (sigh)
1820 #.
1821 #: edit.c:38
1822 msgid ""
1823 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1824 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1825 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1826 "~f messages\tinclude messages\n"
1827 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1828 "~h\t\tedit the message header\n"
1829 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1830 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1831 "~p\t\tprint the message\n"
1832 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1833 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1834 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1835 "~u\t\trecall the previous line\n"
1836 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1837 "~w file\t\twrite message to file\n"
1838 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1839 "~?\t\tthis message\n"
1840 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1841 msgstr ""
1842 "~~\t\tvlo¾ riadok zaèínajúci s jednoduchým znakom ~\n"
1843 "~b u¾ívatelia\tpridaj pou¾ívateµov do poµa Bcc:\n"
1844 "~c u¾ívatelia\tpridaj pou¾ívateµov do poµa Cc:\n"
1845 "~f správy\tpridaj správy\n"
1846 "~F správy\ttak isto ako ~f, ale pridá aj hlavièky\n"
1847 "~h\t\tuprav hlavièku správy\n"
1848 "~m správy\tvlo¾ a cituj správy\n"
1849 "~M správy\ttak isto ako ~m, ale vlo¾ aj hlavièky\n"
1850 "~p\t\tvytlaè správu\n"
1851 "~q\t\tzapí¹ správu a ukonèi editor\n"
1852 "~r súbor\t\tnaèítaj do editoru súbor\n"
1853 "~t u¾ívatelia\tpridaj pou¾ívateµov do poµa To:\n"
1854 "~u\t\tvyvolaj predchádzajúci riadok\n"
1855 "~v\t\tuprav správu s editorom $visual\n"
1856 "~w súbor\t\tzapí¹ správo do súboru súbor\n"
1857 "~x\t\tzru¹ zmeny a ukonèi editor\n"
1858 "~?\t\ttáto pomoc\n"
1859 ".\t\tsamotná bodka na riadku ukonèí vstup\n"
1860
1861 #: edit.c:177
1862 #, c-format
1863 msgid "%d: invalid message number.\n"
1864 msgstr "%d: neplatné èíslo správy.\n"
1865
1866 #: edit.c:307
1867 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1868 msgstr "(Ukonèite správu so samotnou bodkou na riadku)\n"
1869
1870 #: edit.c:361
1871 msgid "No mailbox.\n"
1872 msgstr "®iadna schránka.\n"
1873
1874 #: edit.c:365
1875 msgid "Message contains:\n"
1876 msgstr "Správa obsahuje:\n"
1877
1878 #: edit.c:369 edit.c:423
1879 msgid "(continue)\n"
1880 msgstr "(pokraèova»)\n"
1881
1882 #: edit.c:381
1883 msgid "missing filename.\n"
1884 msgstr "chýbajúci názov súboru.\n"
1885
1886 #: edit.c:400
1887 msgid "No lines in message.\n"
1888 msgstr "Správa neobsahuje ¾iadne riadky.\n"
1889
1890 #: edit.c:416
1891 #, c-format
1892 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: edit.c:434
1896 #, c-format
1897 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1898 msgstr "%s: neznámy príkaz editoru (~? pre nápovedu)\n"
1899
1900 #: editmsg.c:68
1901 #, fuzzy, c-format
1902 msgid "could not create temporary folder: %s"
1903 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor!"
1904
1905 #: editmsg.c:80
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1908 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor!"
1909
1910 #: editmsg.c:99
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1913 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor!"
1914
1915 #: editmsg.c:112
1916 #, fuzzy
1917 msgid "Message file is empty!"
1918 msgstr "Schránka je prázdna."
1919
1920 #: editmsg.c:118
1921 #, fuzzy
1922 msgid "Message not modified!"
1923 msgstr "Správa bola vytlaèené"
1924
1925 #: editmsg.c:125
1926 #, fuzzy, c-format
1927 msgid "Can't open message file: %s"
1928 msgstr "Nemo¾no vytvori» súbor %s"
1929
1930 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1931 #, fuzzy, c-format
1932 msgid "Can't append to folder: %s"
1933 msgstr "Nemo¾no vytvori» súbor %s"
1934
1935 #: editmsg.c:191
1936 #, fuzzy, c-format
1937 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1938 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor"
1939
1940 #: flags.c:335
1941 msgid "Set flag"
1942 msgstr "Nastavi» príznak"
1943
1944 #: flags.c:335
1945 msgid "Clear flag"
1946 msgstr "Vymaza» príznak"
1947
1948 #: handler.c:924
1949 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1950 msgstr "[-- Chyba: Nemo¾no zobrazi» ¾iadnu èas» z Multipart/Alternative! --]\n"
1951
1952 #: handler.c:1038
1953 #, c-format
1954 msgid "[-- Attachment #%d"
1955 msgstr "[-- Príloha #%d"
1956
1957 #: handler.c:1049
1958 #, c-format
1959 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1960 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kódovanie: %s, Veµkos»: %s --]\n"
1961
1962 #: handler.c:1113
1963 #, c-format
1964 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1965 msgstr "[-- Autoprezeranie pou¾itím %s --]\n"
1966
1967 #: handler.c:1114
1968 #, c-format
1969 msgid "Invoking autoview command: %s"
1970 msgstr "Vyvolávam príkaz na automatické prezeranie: %s"
1971
1972 #: handler.c:1142
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1975 msgstr "[-- na %s --]\n"
1976
1977 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1978 #, c-format
1979 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1980 msgstr "[-- Chyba pri automatickom prezeraní (stderr) %s --]\n"
1981
1982 #: handler.c:1209
1983 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1984 msgstr ""
1985 "[-- Chyba: message/external-body nemá vyplnený parameter access-type --]\n"
1986
1987 #: handler.c:1226
1988 #, c-format
1989 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1990 msgstr "[-- Príloha %s/%s "
1991
1992 #: handler.c:1232
1993 #, c-format
1994 msgid "(size %s bytes) "
1995 msgstr "(veµkos» %s bytov) "
1996
1997 #: handler.c:1234
1998 msgid "has been deleted --]\n"
1999 msgstr "bola zmazaná --]\n"
2000
2001 #: handler.c:1238
2002 #, c-format
2003 msgid "[-- on %s --]\n"
2004 msgstr "[-- na %s --]\n"
2005
2006 #: handler.c:1242
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "[-- name: %s --]\n"
2009 msgstr "[-- na %s --]\n"
2010
2011 #: handler.c:1253 handler.c:1267
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2014 msgstr "[-- Príloha %s/%s "
2015
2016 #: handler.c:1255
2017 #, fuzzy
2018 msgid ""
2019 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2020 "[-- expired. --]\n"
2021 msgstr ""
2022 "[-- Príloha %s/%s nie je vlo¾ená v správe, --]\n"
2023 "[-- a oznaèenému externému zdroju --]\n"
2024 "[-- vypr¹ala platnos». --]\n"
2025
2026 #: handler.c:1272
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2029 msgstr ""
2030 "[-- Príloha %s/%s nie je vlo¾ená v správe, --]\n"
2031 "[-- a oznaèený typ prístupu %s nie je podporovaný --]\n"
2032
2033 #: handler.c:1386
2034 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2035 msgstr "Chyba: multipart/signed nemá protokol."
2036
2037 #: handler.c:1397
2038 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2039 msgstr "Chyba: multipart/encrypted nemá vyplnený parameter protokolu!"
2040
2041 #: handler.c:1431
2042 msgid "Unable to open temporary file!"
2043 msgstr "Nemo¾no otvori» doèasný súbor!"
2044
2045 #: handler.c:1489
2046 #, c-format
2047 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2048 msgstr "[-- %s/%s nie je podporovaný "
2049
2050 #: handler.c:1494
2051 #, c-format
2052 msgid "(use '%s' to view this part)"
2053 msgstr "(pou¾ite '%s' na prezeranie tejto èasti)"
2054
2055 #: handler.c:1496
2056 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2057 msgstr "(potrebujem 'view-attachments' priradené na klávesu!)"
2058
2059 #: headers.c:160
2060 #, c-format
2061 msgid "%s: unable to attach file"
2062 msgstr "%s: súbor nemo¾no pripoji»"
2063
2064 #: help.c:253
2065 msgid "ERROR: please report this bug"
2066 msgstr "CHYBA: prosím oznámte túto chybu"
2067
2068 #: help.c:293
2069 msgid "<UNKNOWN>"
2070 msgstr "<NEZNÁMY>"
2071
2072 #: help.c:303
2073 msgid ""
2074 "\n"
2075 "Generic bindings:\n"
2076 "\n"
2077 msgstr ""
2078 "\n"
2079 "V¹eobecné väzby:\n"
2080 "\n"
2081
2082 #: help.c:307
2083 msgid ""
2084 "\n"
2085 "Unbound functions:\n"
2086 "\n"
2087 msgstr ""
2088 "\n"
2089 "Neviazané funkcie:\n"
2090 "\n"
2091
2092 #: help.c:315
2093 #, c-format
2094 msgid "Help for %s"
2095 msgstr "Pomoc pre %s"
2096
2097 #: hook.c:99
2098 msgid "bad formatted command string"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: hook.c:249
2102 #, c-format
2103 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2104 msgstr ""
2105
2106 #: hook.c:259
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2109 msgstr "%s: neznáma hodnota"
2110
2111 #: hook.c:264
2112 #, c-format
2113 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2114 msgstr ""
2115
2116 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2117 msgid "No authenticators available"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: imap/auth_anon.c:37
2121 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2122 msgstr ""
2123
2124 #: imap/auth_anon.c:65
2125 msgid "Anonymous authentication failed."
2126 msgstr ""
2127
2128 #: imap/auth_cram.c:42
2129 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2130 msgstr ""
2131
2132 #: imap/auth_cram.c:121
2133 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2134 msgstr ""
2135
2136 #. now begin login
2137 #: imap/auth_gss.c:98
2138 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2139 msgstr ""
2140
2141 #: imap/auth_gss.c:252
2142 msgid "GSSAPI authentication failed."
2143 msgstr ""
2144
2145 #: imap/auth_login.c:31
2146 msgid "LOGIN disabled on this server."
2147 msgstr ""
2148
2149 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2150 msgid "Logging in..."
2151 msgstr "Prihlasujem sa..."
2152
2153 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2154 msgid "Login failed."
2155 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2156
2157 #: imap/auth_sasl.c:89
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "Authenticating (%s)..."
2160 msgstr "Vyberám %s..."
2161
2162 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2163 msgid "SASL authentication failed."
2164 msgstr ""
2165
2166 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2167 #, c-format
2168 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: imap/browse.c:86
2172 #, fuzzy
2173 msgid "Getting namespaces..."
2174 msgstr "Vyvolávam správu..."
2175
2176 #: imap/browse.c:96
2177 msgid "Getting folder list..."
2178 msgstr ""
2179
2180 #: imap/browse.c:212
2181 #, fuzzy
2182 msgid "No such folder"
2183 msgstr "%s: nenájdená farba"
2184
2185 #: imap/browse.c:271
2186 #, fuzzy
2187 msgid "Create mailbox: "
2188 msgstr "Otvor schránku"
2189
2190 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2191 #, fuzzy
2192 msgid "Mailbox must have a name."
2193 msgstr "Schránka nie je zmenená."
2194
2195 #: imap/browse.c:283
2196 #, fuzzy
2197 msgid "Mailbox created."
2198 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
2199
2200 #: imap/browse.c:312
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "Rename mailbox %s to: "
2203 msgstr "Otvor schránku"
2204
2205 #: imap/browse.c:324
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "Rename failed: %s"
2208 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2209
2210 #: imap/browse.c:329
2211 #, fuzzy
2212 msgid "Mailbox renamed."
2213 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
2214
2215 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2216 #: imap/command.c:290
2217 #, fuzzy
2218 msgid "Mailbox closed"
2219 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
2220
2221 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2222 #. * than we previously saw
2223 #.
2224 #: imap/command.c:331
2225 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2226 msgstr "Fatálna chyba. Poèet správ nie je zosynchronizovaný!"
2227
2228 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "Closing connection to %s..."
2231 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
2232
2233 #: imap/imap.c:322
2234 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2235 msgstr "Tento IMAP server je starý. Mutt s ním nevie pracova»."
2236
2237 #: imap/imap.c:395
2238 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2242 msgid "Secure connection with TLS?"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2246 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2250 #, fuzzy
2251 msgid "Encrypted connection unavailable"
2252 msgstr "Zakódovaný kµúè sedenia"
2253
2254 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2255 #, c-format
2256 msgid "Selecting %s..."
2257 msgstr "Vyberám %s..."
2258
2259 #: imap/imap.c:697
2260 #, fuzzy
2261 msgid "Error opening mailbox"
2262 msgstr "Chyba pri zapisovaní do schránky!"
2263
2264 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2265 #, c-format
2266 msgid "Create %s?"
2267 msgstr "Vytvori» %s?"
2268
2269 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "Marking %d messages deleted..."
2272 msgstr "Èítam %d nových správ (%d bytov)..."
2273
2274 #: imap/imap.c:995
2275 #, fuzzy
2276 msgid "Expunge failed"
2277 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2278
2279 #: imap/imap.c:1007
2280 #, c-format
2281 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2282 msgstr "Ukladám stavové príznaky správy... [%d/%d]"
2283
2284 #: imap/imap.c:1036
2285 msgid "Expunging messages from server..."
2286 msgstr "Vymazávam správy zo serveru..."
2287
2288 #: imap/imap.c:1041
2289 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2293 #, fuzzy
2294 msgid "CLOSE failed"
2295 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
2296
2297 #: imap/imap.c:1301
2298 #, c-format
2299 msgid "Header search without header name: %s"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: imap/imap.c:1445
2303 #, fuzzy
2304 msgid "Bad mailbox name"
2305 msgstr "Otvor schránku"
2306
2307 #: imap/imap.c:1468
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "Subscribing to %s..."
2310 msgstr "Kopírujem do %s..."
2311
2312 #: imap/imap.c:1470
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "Unsubscribing to %s..."
2315 msgstr "Spájam sa s %s..."
2316
2317 #: imap/imap.c:1649
2318 #, fuzzy
2319 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2320 msgstr "Zatváram spojenie s IMAP serverom..."
2321
2322 #. Unable to fetch headers for lower versions
2323 #: imap/message.c:95
2324 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2325 msgstr "Nemo¾no získa» hlavièky z tejto verzie IMAP serveru."
2326
2327 #: imap/message.c:105
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "Could not create temporary file %s"
2330 msgstr "Nemo¾no vytvori» doèasný súbor!"
2331
2332 #: imap/message.c:130
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2335 msgstr "Vyvolávam hlavièky správ... [%d/%d]"
2336
2337 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2338 #, c-format
2339 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2340 msgstr "Vyvolávam hlavièky správ... [%d/%d]"
2341
2342 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2343 msgid "Fetching message..."
2344 msgstr "Vyvolávam správu..."
2345
2346 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2347 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2348 msgstr ""
2349
2350 #: imap/message.c:528
2351 #, fuzzy
2352 msgid "Uploading message..."
2353 msgstr "Odsúvam správu ..."
2354
2355 #: imap/message.c:674
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "Copying %d messages to %s..."
2358 msgstr "Presúvam preèítané správy do %s..."
2359
2360 #: imap/message.c:677
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "Copying message %d to %s..."
2363 msgstr "Zapisujem správu do %s ..."
2364
2365 #: imap/util.c:178
2366 #, fuzzy
2367 msgid "Continue?"
2368 msgstr "(pokraèova»)\n"
2369
2370 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "Not available in this menu."
2373 msgstr "V tejto schránke je nová po¹ta."
2374
2375 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2376 #, c-format
2377 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: init.c:397
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "%s: Unknown type."
2383 msgstr "%s: neznáma hodnota"
2384
2385 #: init.c:682
2386 #, c-format
2387 msgid "Bad regexp: %s"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: init.c:860
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "ifdef: too few arguments"
2393 msgstr "%s: príli¹ málo parametrov"
2394
2395 #: init.c:862
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "ifndef: too few arguments"
2398 msgstr "mono: príli¹ málo parametrov"
2399
2400 #: init.c:975
2401 #, fuzzy
2402 msgid "spam: no matching pattern"
2403 msgstr "oznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
2404
2405 #: init.c:977
2406 #, fuzzy
2407 msgid "nospam: no matching pattern"
2408 msgstr "odznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
2409
2410 #: init.c:1168
2411 msgid "alias: no address"
2412 msgstr "zástupca: ¾iadna adresa"
2413
2414 #: init.c:1209
2415 #, c-format
2416 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: init.c:1280
2420 msgid "invalid header field"
2421 msgstr "neplatná polo¾ka hlavièky"
2422
2423 #: init.c:1434
2424 #, c-format
2425 msgid ""
2426 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2427 "Please report this error: \"%s\"\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: init.c:1501 init.c:1515
2431 #, c-format
2432 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: init.c:1618
2436 #, c-format
2437 msgid "%s: unknown variable"
2438 msgstr "%s: neznáma premenná"
2439
2440 #: init.c:1625
2441 #, c-format
2442 msgid "prefix is illegal with reset"
2443 msgstr "prefix je neplatný s vynulovaním"
2444
2445 #: init.c:1630
2446 #, c-format
2447 msgid "value is illegal with reset"
2448 msgstr "hodnota je neplatná s vynulovaním"
2449
2450 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "$%s is read-only"
2453 msgstr "Schránka je iba na èítanie."
2454
2455 #: init.c:1767
2456 #, c-format
2457 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: init.c:1783
2461 #, c-format
2462 msgid "%s: unknown type"
2463 msgstr "%s: neznáma hodnota"
2464
2465 #: init.c:1842
2466 #, c-format
2467 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2468 msgstr "Chyba v %s, riadok %d: %s"
2469
2470 #: init.c:1864
2471 #, c-format
2472 msgid "source: errors in %s"
2473 msgstr "zdroj: chyby v %s"
2474
2475 #: init.c:1865
2476 #, c-format
2477 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: init.c:1882
2481 #, c-format
2482 msgid "source: error at %s"
2483 msgstr "zdroj: chyba na %s"
2484
2485 #: init.c:1936
2486 #, c-format
2487 msgid "%s: unknown command"
2488 msgstr "%s: neznámy príkaz"
2489
2490 #: init.c:2306
2491 #, c-format
2492 msgid "Error in command line: %s\n"
2493 msgstr "Chyba v príkazovom riadku: %s\n"
2494
2495 #: init.c:2365
2496 msgid "unable to determine home directory"
2497 msgstr "nemo¾no urèi» domáci adresár"
2498
2499 #: init.c:2372
2500 msgid "unable to determine username"
2501 msgstr "nemo¾no urèi» meno pou¾ívateµa"
2502
2503 #: init.c:2592
2504 #, c-format
2505 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: init.c:2603
2509 #, c-format
2510 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: keymap.c:434
2514 msgid "Macro loop detected."
2515 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
2516
2517 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2518 msgid "Key is not bound."
2519 msgstr "Klávesa nie je viazaná."
2520
2521 #: keymap.c:653
2522 #, c-format
2523 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2524 msgstr "Klávesa nie je viazaná. Stlaète '%s' pre nápovedu."
2525
2526 #: keymap.c:664
2527 msgid "push: too many arguments"
2528 msgstr "push: príli¹ veµa parametrov"
2529
2530 #: keymap.c:692
2531 #, c-format
2532 msgid "%s: no such menu"
2533 msgstr "%s: také menu neexistuje"
2534
2535 #: keymap.c:706
2536 msgid "null key sequence"
2537 msgstr "prázdna postupnos» kláves"
2538
2539 #: keymap.c:791
2540 msgid "bind: too many arguments"
2541 msgstr "bind: príli¹ veµa parametrov"
2542
2543 #: keymap.c:808
2544 #, c-format
2545 msgid "%s: no such function in map"
2546 msgstr "%s: v tabuµke neexistuje taká funkcia"
2547
2548 #: keymap.c:836
2549 msgid "macro: empty key sequence"
2550 msgstr "macro: prázdna postupnos» kláves"
2551
2552 #: keymap.c:844
2553 msgid "macro: too many arguments"
2554 msgstr "makro: príli¹ veµa parametrov"
2555
2556 #: keymap.c:876
2557 #, fuzzy
2558 msgid "exec: no arguments"
2559 msgstr "exec: príli¹ málo parametrov"
2560
2561 #: keymap.c:894
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "%s: no such function"
2564 msgstr "%s: v tabuµke neexistuje taká funkcia"
2565
2566 #: keymap.c:915
2567 #, fuzzy
2568 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2569 msgstr "Zadajte ID kµúèa pre %s: "
2570
2571 #: keymap.c:919
2572 #, c-format
2573 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: keymap_alldefs.h:5
2577 msgid "null operation"
2578 msgstr "prázdna operácia"
2579
2580 #: keymap_alldefs.h:6
2581 msgid "end of conditional execution (noop)"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: keymap_alldefs.h:7
2585 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2586 msgstr "prinúti» zobrazovanie príloh pou¾íva» mailcap-u"
2587
2588 #: keymap_alldefs.h:8
2589 msgid "view attachment as text"
2590 msgstr "prezri prílohu ako text"
2591
2592 #: keymap_alldefs.h:9
2593 #, fuzzy
2594 msgid "Toggle display of subparts"
2595 msgstr "prepnú» zobrazovanie citovaného textu"
2596
2597 #: keymap_alldefs.h:10
2598 msgid "move to the bottom of the page"
2599 msgstr "presunú» na vrch stránky"
2600
2601 #: keymap_alldefs.h:11
2602 msgid "remail a message to another user"
2603 msgstr "znovu po¹li správu inému pou¾ívateµovi"
2604
2605 #: keymap_alldefs.h:12
2606 msgid "select a new file in this directory"
2607 msgstr "oznaè nový súbor v tomto adresári"
2608
2609 #: keymap_alldefs.h:13
2610 msgid "view file"
2611 msgstr "prezrie» súbor"
2612
2613 #: keymap_alldefs.h:14
2614 msgid "display the currently selected file's name"
2615 msgstr "zobraz meno aktuálne oznaèeného súboru"
2616
2617 #: keymap_alldefs.h:15
2618 #, fuzzy
2619 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2620 msgstr "zmaza» "
2621
2622 #: keymap_alldefs.h:16
2623 #, fuzzy
2624 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2625 msgstr "zmaza» "
2626
2627 #: keymap_alldefs.h:17
2628 #, fuzzy
2629 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2630 msgstr "zmaza» "
2631
2632 #: keymap_alldefs.h:18
2633 #, fuzzy
2634 msgid "list mailboxes with new mail"
2635 msgstr "®iadna schránka s novými správami."
2636
2637 #: keymap_alldefs.h:19
2638 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: keymap_alldefs.h:20
2642 msgid "change directories"
2643 msgstr "zmeni» adresáre"
2644
2645 #: keymap_alldefs.h:21
2646 msgid "check mailboxes for new mail"
2647 msgstr "skontroluj nové správy v schránkach"
2648
2649 #: keymap_alldefs.h:22
2650 msgid "attach a file(s) to this message"
2651 msgstr "prilo¾i» súbor(y) k tejto správe"
2652
2653 #: keymap_alldefs.h:23
2654 msgid "attach message(s) to this message"
2655 msgstr "prilo¾i» správu/y k tejto správe"
2656
2657 #: keymap_alldefs.h:24
2658 #, fuzzy
2659 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2660 msgstr "prilo¾i» správu/y k tejto správe"
2661
2662 #: keymap_alldefs.h:25
2663 msgid "edit the BCC list"
2664 msgstr "upravi» zoznam BCC"
2665
2666 #: keymap_alldefs.h:26
2667 msgid "edit the CC list"
2668 msgstr "upravi» zoznam CC"
2669
2670 #: keymap_alldefs.h:27
2671 msgid "edit attachment description"
2672 msgstr "upravi» popis prílohy"
2673
2674 #: keymap_alldefs.h:28
2675 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2676 msgstr "upravi» kódovanie dát prílohy"
2677
2678 #: keymap_alldefs.h:29
2679 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2680 msgstr "vlo¾te súbor na ulo¾enie kópie tejto správy"
2681
2682 #: keymap_alldefs.h:30
2683 msgid "edit the file to be attached"
2684 msgstr "upravi» prikladaný súbor"
2685
2686 #: keymap_alldefs.h:31
2687 msgid "edit the from field"
2688 msgstr "upravi» pole 'from'"
2689
2690 #: keymap_alldefs.h:32
2691 msgid "edit the message with headers"
2692 msgstr "upravi» správu s hlavièkami"
2693
2694 #: keymap_alldefs.h:33
2695 msgid "edit the message"
2696 msgstr "upravi» správu"
2697
2698 #: keymap_alldefs.h:34
2699 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2700 msgstr "upravi» prílohu s pou¾itím polo¾ky mailcap-u"
2701
2702 #: keymap_alldefs.h:35
2703 #, fuzzy
2704 msgid "edit the newsgroups list"
2705 msgstr "upravi» zoznam CC"
2706
2707 #: keymap_alldefs.h:36
2708 msgid "edit the Reply-To field"
2709 msgstr "upravi» pole Reply-To"
2710
2711 #: keymap_alldefs.h:37
2712 #, fuzzy
2713 msgid "edit the Followup-To field"
2714 msgstr "upravi» pole Reply-To"
2715
2716 #: keymap_alldefs.h:38
2717 #, fuzzy
2718 msgid "edit the X-Comment-To field"
2719 msgstr "upravi» pole Reply-To"
2720
2721 #: keymap_alldefs.h:39
2722 msgid "edit the subject of this message"
2723 msgstr "upravi» predmet tejto správy"
2724
2725 #: keymap_alldefs.h:40
2726 msgid "edit the TO list"
2727 msgstr "upravi» zoznam TO"
2728
2729 #: keymap_alldefs.h:41
2730 #, fuzzy
2731 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2732 msgstr "zmaza» "
2733
2734 #: keymap_alldefs.h:42
2735 #, fuzzy
2736 msgid "edit attachment content type"
2737 msgstr "upravi» typ prílohy"
2738
2739 #: keymap_alldefs.h:43
2740 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2741 msgstr "získa» doèasnú kópiu prílohy"
2742
2743 #: keymap_alldefs.h:44
2744 msgid "run ispell on the message"
2745 msgstr "spusti na správu ispell"
2746
2747 #: keymap_alldefs.h:45
2748 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2749 msgstr "zostavi» novú prílohu pou¾ijúc polo¾ku mailcap-u"
2750
2751 #: keymap_alldefs.h:46
2752 msgid "toggle recoding of this attachment"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:47
2756 msgid "save this message to send later"
2757 msgstr "ulo¾i» túto správu a posla» neskôr"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:48
2760 msgid "rename/move an attached file"
2761 msgstr "premenova»/presunú» prilo¾ený súbor"
2762
2763 #: keymap_alldefs.h:49
2764 msgid "send the message"
2765 msgstr "posla» správu"
2766
2767 #: keymap_alldefs.h:50
2768 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: keymap_alldefs.h:51
2772 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2773 msgstr "prepnú» príznak, èi zmaza» správu po odoslaní"
2774
2775 #: keymap_alldefs.h:52
2776 msgid "update an attachment's encoding info"
2777 msgstr "obnovi» informáciu o zakódovaní prílohy"
2778
2779 #: keymap_alldefs.h:53
2780 msgid "write the message to a folder"
2781 msgstr "zapísa» správu do zlo¾ky"
2782
2783 #: keymap_alldefs.h:54
2784 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2785 msgstr "skopírova» správu do súboru/schránky"
2786
2787 #: keymap_alldefs.h:55
2788 msgid "create an alias from a message sender"
2789 msgstr "vytvori» zástupcu z odosielateµa správy"
2790
2791 #: keymap_alldefs.h:56
2792 msgid "move entry to bottom of screen"
2793 msgstr "presunú» polo¾ku na spodok obrazovky"
2794
2795 #: keymap_alldefs.h:57
2796 msgid "move entry to middle of screen"
2797 msgstr "presunú» polo¾ku do stredu obrazovky"
2798
2799 #: keymap_alldefs.h:58
2800 msgid "move entry to top of screen"
2801 msgstr "preunú» polo¾ku na vrch obrazovky"
2802
2803 #: keymap_alldefs.h:59
2804 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2805 msgstr "urobi» dekódovanú (text/plain) kópiu"
2806
2807 #: keymap_alldefs.h:60
2808 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2809 msgstr "urobi» dekódovanú (text/plain) kópiu a zmaza»"
2810
2811 #: keymap_alldefs.h:61
2812 msgid "delete the current entry"
2813 msgstr "zmaza» "
2814
2815 #: keymap_alldefs.h:62
2816 #, fuzzy
2817 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2818 msgstr "zmaza» "
2819
2820 #: keymap_alldefs.h:63
2821 msgid "delete all messages in subthread"
2822 msgstr "zmaza» v¹etky polo¾ky v podvlákne"
2823
2824 #: keymap_alldefs.h:64
2825 msgid "delete all messages in thread"
2826 msgstr "zmaza» v¹etky polo¾ky vo vlákne"
2827
2828 #: keymap_alldefs.h:65
2829 msgid "display full address of sender"
2830 msgstr "zobrazi» plnú adresu odosielateµa"
2831
2832 #: keymap_alldefs.h:66
2833 #, fuzzy
2834 msgid "display message and toggle header weeding"
2835 msgstr "zobrazi» správu so v¹etkými hlavièkami"
2836
2837 #: keymap_alldefs.h:67
2838 msgid "display a message"
2839 msgstr "zobrazi» správu"
2840
2841 #: keymap_alldefs.h:68
2842 #, fuzzy
2843 msgid "edit the raw message"
2844 msgstr "upravi» správu"
2845
2846 #: keymap_alldefs.h:69
2847 msgid "delete the char in front of the cursor"
2848 msgstr "zmaza» znak pred kurzorom"
2849
2850 #: keymap_alldefs.h:70
2851 msgid "move the cursor one character to the left"
2852 msgstr "zmaza» jeden znak vµavo od kurzoru"
2853
2854 #: keymap_alldefs.h:71
2855 #, fuzzy
2856 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2857 msgstr "skoèi» na zaèiatok riadku"
2858
2859 #: keymap_alldefs.h:72
2860 msgid "jump to the beginning of the line"
2861 msgstr "skoèi» na zaèiatok riadku"
2862
2863 #: keymap_alldefs.h:73
2864 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2865 msgstr "cykluj medzi schránkami s príchodzími správami"
2866
2867 #: keymap_alldefs.h:74
2868 msgid "complete filename or alias"
2869 msgstr "doplò názov súboru alebo zástupcu"
2870
2871 #: keymap_alldefs.h:75
2872 msgid "complete address with query"
2873 msgstr "doplò adresu s otázkou"
2874
2875 #: keymap_alldefs.h:76
2876 msgid "delete the char under the cursor"
2877 msgstr "zmaza» znak pod kurzorom"
2878
2879 #: keymap_alldefs.h:77
2880 msgid "jump to the end of the line"
2881 msgstr "skoèi» na koniec riadku"
2882
2883 #: keymap_alldefs.h:78
2884 msgid "move the cursor one character to the right"
2885 msgstr "presunú» kurzor o jeden znak vpravo"
2886
2887 #: keymap_alldefs.h:79
2888 #, fuzzy
2889 msgid "move the cursor to the end of the word"
2890 msgstr "presunú» kurzor o jeden znak vpravo"
2891
2892 #: keymap_alldefs.h:80
2893 #, fuzzy
2894 msgid "scroll down through the history list"
2895 msgstr "rolova» hore po zozname histórie"
2896
2897 #: keymap_alldefs.h:81
2898 msgid "scroll up through the history list"
2899 msgstr "rolova» hore po zozname histórie"
2900
2901 #: keymap_alldefs.h:82
2902 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2903 msgstr "zmaza» znaky od kurzoru do konca riadku"
2904
2905 #: keymap_alldefs.h:83
2906 #, fuzzy
2907 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2908 msgstr "zmaza» znaky od kurzoru do konca riadku"
2909
2910 #: keymap_alldefs.h:84
2911 msgid "delete all chars on the line"
2912 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
2913
2914 #: keymap_alldefs.h:85
2915 msgid "delete the word in front of the cursor"
2916 msgstr "zmaza» slovo pred kurzorom"
2917
2918 #: keymap_alldefs.h:86
2919 msgid "quote the next typed key"
2920 msgstr "uvies» nasledujúcu stlaèenú klávesu"
2921
2922 #: keymap_alldefs.h:87
2923 msgid "transpose character under cursor with previous"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: keymap_alldefs.h:88
2927 msgid "capitalize the word"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: keymap_alldefs.h:89
2931 #, fuzzy
2932 msgid "convert the word to lower case"
2933 msgstr "presunú» na vrch stránky"
2934
2935 #: keymap_alldefs.h:90
2936 msgid "convert the word to upper case"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: keymap_alldefs.h:91
2940 msgid "enter a muttrc command"
2941 msgstr "vlo¾te príkaz muttrc"
2942
2943 #: keymap_alldefs.h:92
2944 msgid "enter a file mask"
2945 msgstr "vlo¾te masku súborov"
2946
2947 #: keymap_alldefs.h:93
2948 msgid "exit this menu"
2949 msgstr "ukonèi» toto menu"
2950
2951 #: keymap_alldefs.h:94
2952 msgid "filter attachment through a shell command"
2953 msgstr "filtrova» prílohy príkazom shell-u"
2954
2955 #: keymap_alldefs.h:95
2956 msgid "move to the first entry"
2957 msgstr "presunú» sa na prvú polo¾ku"
2958
2959 #: keymap_alldefs.h:96
2960 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2961 msgstr "prepnú» príznak dôle¾itosti správy"
2962
2963 #: keymap_alldefs.h:97
2964 #, fuzzy
2965 msgid "followup to newsgroup"
2966 msgstr "Odpoveda» na adresu %s%s?"
2967
2968 #: keymap_alldefs.h:98
2969 msgid "forward to newsgroup"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: keymap_alldefs.h:99
2973 msgid "forward a message with comments"
2974 msgstr "posunú» správu inému pou¾ívateµovi s poznámkami"
2975
2976 #: keymap_alldefs.h:100
2977 msgid "select the current entry"
2978 msgstr "oznaèi» aktuálnu polo¾ku"
2979
2980 #: keymap_alldefs.h:101
2981 #, fuzzy
2982 msgid "get all children of the current message"
2983 msgstr "Ste na prvej správe."
2984
2985 #: keymap_alldefs.h:102
2986 #, fuzzy
2987 msgid "get message with Message-Id"
2988 msgstr "upravi» správu s hlavièkami"
2989
2990 #: keymap_alldefs.h:103
2991 #, fuzzy
2992 msgid "get parent of the current message"
2993 msgstr "Ste na prvej správe."
2994
2995 #: keymap_alldefs.h:104
2996 msgid "reply to all recipients"
2997 msgstr "odpoveda» v¹etkým príjemcom"
2998
2999 #: keymap_alldefs.h:105
3000 msgid "scroll down 1/2 page"
3001 msgstr "rolova» dolu o 1/2 stránky"
3002
3003 #: keymap_alldefs.h:106
3004 msgid "scroll up 1/2 page"
3005 msgstr "rolova» hore o 1/2 stránky"
3006
3007 #: keymap_alldefs.h:107
3008 msgid "this screen"
3009 msgstr "táto obrazovka"
3010
3011 #: keymap_alldefs.h:108
3012 msgid "jump to an index number"
3013 msgstr "skoèi» na index èíslo"
3014
3015 #: keymap_alldefs.h:109
3016 msgid "move to the last entry"
3017 msgstr "presunú» sa na poslednú polo¾ku"
3018
3019 #: keymap_alldefs.h:110
3020 msgid "reply to specified mailing list"
3021 msgstr "odpoveda» do ¹pecifikovaného po¹tového zoznamu"
3022
3023 #: keymap_alldefs.h:111
3024 #, fuzzy
3025 msgid "load active file from NNTP server"
3026 msgstr "vybra» po¹tu z POP serveru"
3027
3028 #: keymap_alldefs.h:112
3029 msgid "execute a macro"
3030 msgstr "vykona» makro"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:113
3033 msgid "compose a new mail message"
3034 msgstr "zostavi» novú po¹tovú správu"
3035
3036 #: keymap_alldefs.h:114
3037 msgid "break the thread in two"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: keymap_alldefs.h:115
3041 msgid "open a different folder"
3042 msgstr "otvori» odli¹nú zlo¾ku"
3043
3044 #: keymap_alldefs.h:116
3045 msgid "open a different folder in read only mode"
3046 msgstr "otvori» odli¹nú zlo¾ku iba na èítanie"
3047
3048 #: keymap_alldefs.h:117
3049 #, fuzzy
3050 msgid "open a different newsgroup"
3051 msgstr "otvori» odli¹nú zlo¾ku"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:118
3054 #, fuzzy
3055 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3056 msgstr "otvori» odli¹nú zlo¾ku iba na èítanie"
3057
3058 #: keymap_alldefs.h:119
3059 msgid "clear a status flag from a message"
3060 msgstr "vymaza» stavový príznak zo správy"
3061
3062 #: keymap_alldefs.h:120
3063 msgid "delete messages matching a pattern"
3064 msgstr "zmaza» správy zodpovedajúce vzorke"
3065
3066 #: keymap_alldefs.h:121
3067 #, fuzzy
3068 msgid "reconstruct thread containing current message"
3069 msgstr "Vlákno obsahuje neèítané správy."
3070
3071 #: keymap_alldefs.h:122
3072 #, fuzzy
3073 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3074 msgstr "vybra» po¹tu z POP serveru"
3075
3076 #: keymap_alldefs.h:123
3077 msgid "retrieve mail from POP server"
3078 msgstr "vybra» po¹tu z POP serveru"
3079
3080 #: keymap_alldefs.h:124
3081 msgid "move to the first message"
3082 msgstr "presunú» sa na prvú správu"
3083
3084 #: keymap_alldefs.h:125
3085 msgid "move to the last message"
3086 msgstr "presunú» sa na poslednú správu"
3087
3088 #: keymap_alldefs.h:126
3089 msgid "show only messages matching a pattern"
3090 msgstr "ukáza» iba správy zodpovedajúce vzorke"
3091
3092 #: keymap_alldefs.h:127
3093 #, fuzzy
3094 msgid "link tagged message to the current one"
3095 msgstr "Presmerova» oznaèené správy do: "
3096
3097 #: keymap_alldefs.h:128
3098 msgid "jump to the next new message"
3099 msgstr "skoèi» na nasledovnú novú správu"
3100
3101 #: keymap_alldefs.h:129
3102 #, fuzzy
3103 msgid "jump to the next new or unread message"
3104 msgstr "skoèi» na nasledujúcu neèítanú správu"
3105
3106 #: keymap_alldefs.h:130
3107 msgid "jump to the next subthread"
3108 msgstr "skoèi» na ïaµ¹ie podvlákno"
3109
3110 #: keymap_alldefs.h:131
3111 msgid "jump to the next thread"
3112 msgstr "skoèi» na nasledujúce vlákno"
3113
3114 #: keymap_alldefs.h:132
3115 msgid "move to the next undeleted message"
3116 msgstr "presunú» sa na nasledujúcu odmazanú správu"
3117
3118 #: keymap_alldefs.h:133
3119 msgid "jump to the next unread message"
3120 msgstr "skoèi» na nasledujúcu neèítanú správu"
3121
3122 #: keymap_alldefs.h:134
3123 #, fuzzy
3124 msgid "jump to parent message in thread"
3125 msgstr "odmaza» v¹etky správy vo vlákne"
3126
3127 #: keymap_alldefs.h:135
3128 msgid "jump to previous thread"
3129 msgstr "skoèi» na predchádzajúce vlákno"
3130
3131 #: keymap_alldefs.h:136
3132 msgid "jump to previous subthread"
3133 msgstr "skoèi» na predchádzajúce podvlákno"
3134
3135 #: keymap_alldefs.h:137
3136 #, fuzzy
3137 msgid "move to the previous undeleted message"
3138 msgstr "presunú» sa na nasledujúcu odmazanú správu"
3139
3140 #: keymap_alldefs.h:138
3141 msgid "jump to the previous new message"
3142 msgstr "skoèi» na predchádzajúcu novú správo"
3143
3144 #: keymap_alldefs.h:139
3145 #, fuzzy
3146 msgid "jump to the previous new or unread message"
3147 msgstr "skoèi» na predchádzajúcu neèítanú správu"
3148
3149 #: keymap_alldefs.h:140
3150 msgid "jump to the previous unread message"
3151 msgstr "skoèi» na predchádzajúcu neèítanú správu"
3152
3153 #: keymap_alldefs.h:141
3154 msgid "mark the current thread as read"
3155 msgstr "oznaèi» aktuálne vlákno ako èítané"
3156
3157 #: keymap_alldefs.h:142
3158 msgid "mark the current subthread as read"
3159 msgstr "oznaèi» aktuálne podvlákno ako èítané"
3160
3161 #: keymap_alldefs.h:143
3162 msgid "set a status flag on a message"
3163 msgstr "nastavi» stavový príznak na správe"
3164
3165 #: keymap_alldefs.h:144
3166 msgid "save changes to mailbox"
3167 msgstr "ulo¾i» zmeny do schránky"
3168
3169 #: keymap_alldefs.h:145
3170 msgid "tag messages matching a pattern"
3171 msgstr "oznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
3172
3173 #: keymap_alldefs.h:146
3174 msgid "undelete messages matching a pattern"
3175 msgstr "odmaza» správy zodpovedajúce vzoru"
3176
3177 #: keymap_alldefs.h:147
3178 msgid "untag messages matching a pattern"
3179 msgstr "odznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
3180
3181 #: keymap_alldefs.h:148
3182 msgid "move to the middle of the page"
3183 msgstr "presunú» do stredu stránky"
3184
3185 #: keymap_alldefs.h:149
3186 msgid "move to the next entry"
3187 msgstr "presunú» sa na ïaµ¹iu polo¾ku"
3188
3189 #: keymap_alldefs.h:150
3190 msgid "scroll down one line"
3191 msgstr "rolova» o riadok dolu"
3192
3193 #: keymap_alldefs.h:151
3194 msgid "move to the next page"
3195 msgstr "presunú» sa na ïaµ¹iu stránku"
3196
3197 #: keymap_alldefs.h:152
3198 msgid "jump to the bottom of the message"
3199 msgstr "skoèi» na koniec správy"
3200
3201 #: keymap_alldefs.h:153
3202 msgid "toggle display of quoted text"
3203 msgstr "prepnú» zobrazovanie citovaného textu"
3204
3205 #: keymap_alldefs.h:154
3206 msgid "skip beyond quoted text"
3207 msgstr "preskoèi» za citovaný text"
3208
3209 #: keymap_alldefs.h:155
3210 msgid "jump to the top of the message"
3211 msgstr "skoèi» na zaèiatok správy"
3212
3213 #: keymap_alldefs.h:156
3214 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3215 msgstr "zre»azi» výstup do príkazu shell-u"
3216
3217 #: keymap_alldefs.h:157
3218 #, fuzzy
3219 msgid "post message to newsgroup"
3220 msgstr "Presmerova» správu do %s"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:158
3223 msgid "move to the previous entry"
3224 msgstr "presunú» sa na predchádzajúcu polo¾ku"
3225
3226 #: keymap_alldefs.h:159
3227 msgid "scroll up one line"
3228 msgstr "rolova» o riadok hore"
3229
3230 #: keymap_alldefs.h:160
3231 msgid "move to the previous page"
3232 msgstr "presunú» sa na predchádzajúcu stránku"
3233
3234 #: keymap_alldefs.h:161
3235 msgid "print the current entry"
3236 msgstr "tlaèi» aktuálnu polo¾ku"
3237
3238 #: keymap_alldefs.h:162
3239 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: keymap_alldefs.h:163
3243 msgid "query external program for addresses"
3244 msgstr "opýta» sa externého programu na adresy"
3245
3246 #: keymap_alldefs.h:164
3247 msgid "append new query results to current results"
3248 msgstr "prida» nové výsledky opýtania k teraj¹ím"
3249
3250 #: keymap_alldefs.h:165
3251 msgid "save changes to mailbox and quit"
3252 msgstr "ulo¾i» zmeny v schránke a ukonèi»"
3253
3254 #: keymap_alldefs.h:166
3255 msgid "recall a postponed message"
3256 msgstr "vyvola» odlo¾enú správu"
3257
3258 #: keymap_alldefs.h:167
3259 msgid "clear and redraw the screen"
3260 msgstr "vymaza» a prekresli» obrazovku"
3261
3262 #: keymap_alldefs.h:168
3263 msgid "{internal}"
3264 msgstr "{interné}"
3265
3266 #: keymap_alldefs.h:169
3267 #, fuzzy
3268 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3269 msgstr "zmaza» "
3270
3271 #: keymap_alldefs.h:170
3272 msgid "reply to a message"
3273 msgstr "odpoveda» na správu"
3274
3275 #: keymap_alldefs.h:171
3276 #, fuzzy
3277 msgid "use the current message as a template for a new one"
3278 msgstr "upravi» správu na znovu-odoslanie"
3279
3280 #: keymap_alldefs.h:172
3281 msgid "save message/attachment to a file"
3282 msgstr "ulo¾i» správu/prílohu do súboru"
3283
3284 #: keymap_alldefs.h:173
3285 msgid "search for a regular expression"
3286 msgstr "hµada» podµa regulérneho výrazu"
3287
3288 #: keymap_alldefs.h:174
3289 msgid "search backwards for a regular expression"
3290 msgstr "hµada» podµa regulérneho výrazu dozadu"
3291
3292 #: keymap_alldefs.h:175
3293 msgid "search for next match"
3294 msgstr "hµada» ïaµ¹í výskyt"
3295
3296 #: keymap_alldefs.h:176
3297 msgid "search for next match in opposite direction"
3298 msgstr "hµada» ïaµ¹í výskyt v opaènom smere"
3299
3300 #: keymap_alldefs.h:177
3301 msgid "toggle search pattern coloring"
3302 msgstr "prepnú» farby hµadaného výrazu"
3303
3304 #: keymap_alldefs.h:178
3305 msgid "invoke a command in a subshell"
3306 msgstr "vyvola» príkaz v podriadenom shell-e"
3307
3308 #: keymap_alldefs.h:179
3309 msgid "sort messages"
3310 msgstr "triedi» správy"
3311
3312 #: keymap_alldefs.h:180
3313 msgid "sort messages in reverse order"
3314 msgstr "triedi» správy v opaènom poradí"
3315
3316 #: keymap_alldefs.h:181
3317 #, fuzzy
3318 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3319 msgstr "odznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
3320
3321 #: keymap_alldefs.h:182
3322 msgid "tag the current entry"
3323 msgstr "oznaèi» aktuálnu polo¾ku"
3324
3325 #: keymap_alldefs.h:183
3326 msgid "apply next function to tagged messages"
3327 msgstr "pou¾i» ïaµ¹iu funkciu na oznaèené správy"
3328
3329 #: keymap_alldefs.h:184
3330 #, fuzzy
3331 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3332 msgstr "pou¾i» ïaµ¹iu funkciu na oznaèené správy"
3333
3334 #: keymap_alldefs.h:185
3335 msgid "tag the current subthread"
3336 msgstr "oznaèi» aktuálne podvlákno"
3337
3338 #: keymap_alldefs.h:186
3339 msgid "tag the current thread"
3340 msgstr "oznaèi» akuálne vlákno"
3341
3342 #: keymap_alldefs.h:187
3343 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3344 msgstr "prepnú» príznak 'nová' na správe"
3345
3346 #: keymap_alldefs.h:188
3347 #, fuzzy
3348 msgid "toggle view of read messages"
3349 msgstr "skoèi» na predchádzajúcu neèítanú správu"
3350
3351 #: keymap_alldefs.h:189
3352 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3353 msgstr "prepnú» príznak mo¾nosti prepísania schránky"
3354
3355 #: keymap_alldefs.h:190
3356 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3357 msgstr "prepnú», èi prezera» schránky alebo v¹etky súbory"
3358
3359 #: keymap_alldefs.h:191
3360 msgid "move to the top of the page"
3361 msgstr "presunú» sa na zaèiatok stránky"
3362
3363 #: keymap_alldefs.h:192
3364 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: keymap_alldefs.h:193
3368 msgid "undelete the current entry"
3369 msgstr "odmaza» aktuálnu polo¾ku"
3370
3371 #: keymap_alldefs.h:194
3372 msgid "undelete all messages in thread"
3373 msgstr "odmaza» v¹etky správy vo vlákne"
3374
3375 #: keymap_alldefs.h:195
3376 msgid "undelete all messages in subthread"
3377 msgstr "odmaza» v¹etky správy v podvlákne"
3378
3379 #: keymap_alldefs.h:196
3380 #, fuzzy
3381 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3382 msgstr "odznaèi» správy zodpovedajúce vzoru"
3383
3384 #: keymap_alldefs.h:197
3385 msgid "show the Mutt version number and date"
3386 msgstr "zobrazi» verziu a dátum vytvorenia Mutt"
3387
3388 #: keymap_alldefs.h:198
3389 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3390 msgstr "zobrazi» prílohu pou¾ijúc polo¾ku mailcap-u, ak je to nevyhnutné"
3391
3392 #: keymap_alldefs.h:199
3393 msgid "show MIME attachments"
3394 msgstr "zobrazi» prílohy MIME"
3395
3396 #: keymap_alldefs.h:200
3397 msgid "display the keycode for a key press"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: keymap_alldefs.h:201
3401 msgid "show currently active limit pattern"
3402 msgstr "zobrazi» práve aktívny limitovací vzor"
3403
3404 #: keymap_alldefs.h:202
3405 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3406 msgstr "zabaµ/rozbaµ aktuálne vlákno"
3407
3408 #: keymap_alldefs.h:203
3409 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3410 msgstr "zabaµ/rozbaµ v¹etky vlákna"
3411
3412 #: keymap_alldefs.h:204
3413 #, fuzzy
3414 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3415 msgstr "rolova» hore o 1/2 stránky"
3416
3417 #: keymap_alldefs.h:205
3418 #, fuzzy
3419 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3420 msgstr "rolova» dolu o 1/2 stránky"
3421
3422 #: keymap_alldefs.h:206
3423 msgid "go down to next mailbox"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: keymap_alldefs.h:207
3427 #, fuzzy
3428 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3429 msgstr "®iadna schránka s novými správami."
3430
3431 #: keymap_alldefs.h:208
3432 #, fuzzy
3433 msgid "go to previous mailbox"
3434 msgstr "Chyba pri zapisovaní do schránky!"
3435
3436 #: keymap_alldefs.h:209
3437 #, fuzzy
3438 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3439 msgstr "®iadna schránka s novými správami."
3440
3441 #: keymap_alldefs.h:210
3442 #, fuzzy
3443 msgid "open hilighted mailbox"
3444 msgstr "Znovuotváram schránku..."
3445
3446 #: keymap_alldefs.h:211
3447 msgid "attach a PGP public key"
3448 msgstr "prida» verejný kµúè PGP"
3449
3450 #: keymap_alldefs.h:212
3451 msgid "show PGP options"
3452 msgstr "zobrazi» mo¾nosti PGP"
3453
3454 #: keymap_alldefs.h:213
3455 msgid "mail a PGP public key"
3456 msgstr "posla» verejný kµúè PGP po¹tou"
3457
3458 #: keymap_alldefs.h:214
3459 msgid "verify a PGP public key"
3460 msgstr "overi» verejný kµúè PGP"
3461
3462 #: keymap_alldefs.h:215
3463 msgid "view the key's user id"
3464 msgstr "zobrazi» ID pou¾ívateµa tohoto kµúèu"
3465
3466 #: keymap_alldefs.h:216
3467 msgid "check for classic pgp"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: keymap_alldefs.h:217
3471 msgid "Accept the chain constructed"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: keymap_alldefs.h:218
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Append a remailer to the chain"
3477 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
3478
3479 #: keymap_alldefs.h:219
3480 #, fuzzy
3481 msgid "Insert a remailer into the chain"
3482 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
3483
3484 #: keymap_alldefs.h:220
3485 #, fuzzy
3486 msgid "Delete a remailer from the chain"
3487 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
3488
3489 #: keymap_alldefs.h:221
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Select the previous element of the chain"
3492 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
3493
3494 #: keymap_alldefs.h:222
3495 #, fuzzy
3496 msgid "Select the next element of the chain"
3497 msgstr "zmaza» v¹etky znaky v riadku"
3498
3499 #: keymap_alldefs.h:223
3500 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: keymap_alldefs.h:224
3504 msgid "make decrypted copy and delete"
3505 msgstr "urobi» de¹ifrovanú kópiu a vymaza»"
3506
3507 #: keymap_alldefs.h:225
3508 msgid "make decrypted copy"
3509 msgstr "urobi» de¹ifrovanú kópiu"
3510
3511 #: keymap_alldefs.h:226
3512 #, fuzzy
3513 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3514 msgstr "vyma¾ frázu hesla PGP z pamäte"
3515
3516 #: keymap_alldefs.h:227
3517 #, fuzzy
3518 msgid "extract supported public keys"
3519 msgstr "extrahuj verejné kµúèe PGP"
3520
3521 #: keymap_alldefs.h:228
3522 #, fuzzy
3523 msgid "show S/MIME options"
3524 msgstr "zobrazi» mo¾nosti PGP"
3525
3526 #: main.c:77
3527 #, fuzzy
3528 msgid ""
3529 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3530 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3531 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3532 msgstr "Ak chcete kontaktova» vývojárov, napí¹te na <mutt-dev@mutt.org>.\n"
3533
3534 #: main.c:82
3535 #, fuzzy
3536 msgid ""
3537 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3538 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3539 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3540 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3541 msgstr ""
3542 "Copyright (C) 1996-8 Michael R. Elkins a ostatní.\n"
3543 "Mutt neprichádza so ®IADNOU ZÁRUKOU; pre detaily napí¹te `mutt -vv'.\n"
3544 "Mutt je voµný program, a ste vítaný ¹íri» ho\n"
3545 "za urèitých podmienok; napí¹te `mutt -vv' pre detaily.\n"
3546
3547 #: main.c:88
3548 #, fuzzy
3549 msgid ""
3550 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3551 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3552 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3553 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3554 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3555 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3556 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3557 "\n"
3558 "Copyright (C) 2005:\n"
3559 "  Parts were written/modified by:\n"
3560 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3561 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3562 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3563 "\n"
3564 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3565 "fixes, and suggestions.\n"
3566 "\n"
3567 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3568 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3569 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3570 "    (at your option) any later version.\n"
3571 "\n"
3572 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3573 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3574 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3575 "    GNU General Public License for more details.\n"
3576 "\n"
3577 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3578 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3579 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3580 "1301, USA.\n"
3581 msgstr ""
3582 "Copyright (C) 1996-8 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
3583 "Copyright (C) 1997-8 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3584 "Copyright (C) 1998   Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3585 "Copyright (C) 1998   Ruslan Ermilov <ru@ucb.crimea.ua>\n"
3586 "\n"
3587 "Veµa ostatných tu nespomenutých prispelo mno¾stvom kódu,\n"
3588 "opráv, a nápadov.\n"
3589 "\n"
3590 "    Tento program je voµný, mô¾ete ho ¹íri» a/alebo upravova»\n"
3591 "    podµa podmienok licencie GNU General Public License, ako bola\n"
3592 "    publikovaná nadáciou Free Software Foundation; pod verziou 2,\n"
3593 "    alebo (podµa Vá¹ho výberu) pod akoukoµvek neskor¹ou verziou.\n"
3594 "\n"
3595 "    Tento program je ¹írený v nádeji, ¾e bude u¾itoèný,\n"
3596 "    ale BEZ AKEJKO¥VEK ZÁRUKY; dokonca bez implicitnej OBCHODNEJ\n"
3597 "    záruky alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ CIE¥. Viï GNU General Public\n"
3598 "    License pre viac podrobností.\n"
3599 "\n"
3600 "    Mali by ste obdr¾a» kópiu GNU General Public License spolu s týmto\n"
3601 "    programom; ak nie, napí¹te do Free Software Foundation, Inc.,\n"
3602 "    59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
3603
3604 #: main.c:132
3605 #, fuzzy
3606 msgid ""
3607 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3608 "<file> ]\n"
3609 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3610 "[...]\n"
3611 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3612 "[...]\n"
3613 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3614 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3615 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3616 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3617 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3618 "       muttng -v[v]\n"
3619 "\n"
3620 "options:\n"
3621 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3622 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3623 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3624 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3625 msgstr ""
3626 "pou¾itie: mutt [ -nRzZ ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] [ -m <typ> ] [ -f "
3627 "<súb> ]\n"
3628 "       mutt [ -nx ] [ -e <prík> ] [ -a <súb> ] [ -F <súb> ] [ -H <súb> ] [ -"
3629 "i <súb> ] [ -s <predm> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ] <adr> [ ... ]\n"
3630 "       mutt [ -n ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] -p\n"
3631 "       mutt -v[v]\n"
3632 "\n"
3633 "prepínaèe:\n"
3634 "  -a <súbor>\tpripoji» súbor do správy\n"
3635 "  -b <adresa>\tuvies» adresy pre slepé kópie (BCC)\n"
3636 "  -c <adresa>\tuvies» adresy pre kópie (CC)\n"
3637 "  -e <príkaz>\tuvies» príkaz, ktorý sa vykoná po inicializácii\n"
3638 "  -f <súbor>\tuvies», ktorá schránka sa bude èíta»\n"
3639 "  -F <súbor>\tuvies» alternatívny súbor muttrc\n"
3640 "  -H <súbor>\tuvies» súbor s návrhom, z ktorého sa preèíta hlavièka\n"
3641 "  -i <súbor>\tuvies» súbor, ktorý má Mutt vlo¾i» do odpovede\n"
3642 "  -m <typ>\tuvies» ¹tandardný typ schránky\n"
3643 "  -n\t\tspôsobuje, ¾e Mutt neèíta systémový súbor Muttrc\n"
3644 "  -p\t\tvyvola» a odlo¾enú správu\n"
3645 "  -R\t\totvori» schránku len na èítanie\n"
3646 "  -s <predm>\tuvies» predmet (musí by» v úvodzovkách, ak obsahuje medzery)\n"
3647 "  -v\t\tzobrazi» verziu a definície z èasu kompilácie\n"
3648 "  -x\t\tsimulova» mód posielania typický pre mailx\n"
3649 "  -y\t\tvybra» schránku uvedenú vo Va¹om zozname 'mailbox'\n"
3650 "  -z\t\tukonèi» okam¾ite, ak v schránke nie sú ¾iadne správy\n"
3651 "  -Z\t\totvori» prvú zlo¾ku s novými správami, okam¾ite skonèi», ak ¾iadne "
3652 "nie sú\n"
3653 "  -h\t\ttáto pomoc"
3654
3655 #: main.c:147
3656 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: main.c:149
3660 #, fuzzy
3661 msgid ""
3662 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3663 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3664 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3665 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3666 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3667 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3668 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3669 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3670 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3671 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3672 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3673 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3674 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3675 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3676 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3677 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3678 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3679 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3680 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3681 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3682 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3683 "  -h\t\tthis help message"
3684 msgstr ""
3685 "pou¾itie: mutt [ -nRzZ ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] [ -m <typ> ] [ -f "
3686 "<súb> ]\n"
3687 "       mutt [ -nx ] [ -e <prík> ] [ -a <súb> ] [ -F <súb> ] [ -H <súb> ] [ -"
3688 "i <súb> ] [ -s <predm> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ] <adr> [ ... ]\n"
3689 "       mutt [ -n ] [ -e <prík> ] [ -F <súb> ] -p\n"
3690 "       mutt -v[v]\n"
3691 "\n"
3692 "prepínaèe:\n"
3693 "  -a <súbor>\tpripoji» súbor do správy\n"
3694 "  -b <adresa>\tuvies» adresy pre slepé kópie (BCC)\n"
3695 "  -c <adresa>\tuvies» adresy pre kópie (CC)\n"
3696 "  -e <príkaz>\tuvies» príkaz, ktorý sa vykoná po inicializácii\n"
3697 "  -f <súbor>\tuvies», ktorá schránka sa bude èíta»\n"
3698 "  -F <súbor>\tuvies» alternatívny súbor muttrc\n"
3699 "  -H <súbor>\tuvies» súbor s návrhom, z ktorého sa preèíta hlavièka\n"
3700 "  -i <súbor>\tuvies» súbor, ktorý má Mutt vlo¾i» do odpovede\n"
3701 "  -m <typ>\tuvies» ¹tandardný typ schránky\n"
3702 "  -n\t\tspôsobuje, ¾e Mutt neèíta systémový súbor Muttrc\n"
3703 "  -p\t\tvyvola» a odlo¾enú správu\n"
3704 "  -R\t\totvori» schránku len na èítanie\n"
3705 "  -s <predm>\tuvies» predmet (musí by» v úvodzovkách, ak obsahuje medzery)\n"
3706 "  -v\t\tzobrazi» verziu a definície z èasu kompilácie\n"
3707 "  -x\t\tsimulova» mód posielania typický pre mailx\n"
3708 "  -y\t\tvybra» schránku uvedenú vo Va¹om zozname 'mailbox'\n"
3709 "  -z\t\tukonèi» okam¾ite, ak v schránke nie sú ¾iadne správy\n"
3710 "  -Z\t\totvori» prvú zlo¾ku s novými správami, okam¾ite skonèi», ak ¾iadne "
3711 "nie sú\n"
3712 "  -h\t\ttáto pomoc"
3713
3714 #: main.c:238
3715 #, fuzzy
3716 msgid "Compile Options:"
3717 msgstr ""
3718 "\n"
3719 "Nastavenia kompilácie:"
3720
3721 #: main.c:465
3722 msgid "Built-In Defaults:"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: main.c:493
3726 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: main.c:513
3730 msgid "Error initializing terminal."
3731 msgstr "Chyba pri inicializácii terminálu."
3732
3733 #: main.c:635
3734 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3735 msgstr "DEBUG nebol definovaný pri kompilácii. Ignorované.\n"
3736
3737 #: main.c:800
3738 #, c-format
3739 msgid "%s does not exist. Create it?"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: main.c:804
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "Can't create %s: %s."
3745 msgstr "Nemo¾no vytvori» súbor %s"
3746
3747 #: main.c:844
3748 msgid "No recipients specified.\n"
3749 msgstr "Neboli uvedení ¾iadni príjemcovia.\n"
3750
3751 #: main.c:920
3752 #, c-format
3753 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3754 msgstr "%s: neschopný pripoji» súbor.\n"
3755
3756 #: main.c:937
3757 msgid "No mailbox with new mail."
3758 msgstr "®iadna schránka s novými správami."
3759
3760 #: main.c:956
3761 #, fuzzy
3762 msgid "No incoming mailboxes defined."
3763 msgstr "cykluj medzi schránkami s príchodzími správami"
3764
3765 #: main.c:991
3766 msgid "Mailbox is empty."
3767 msgstr "Schránka je prázdna."
3768
3769 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3770 #, c-format
3771 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3772 msgstr "Èítam %s... %d (%d%%)"
3773
3774 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3775 msgid "Mailbox is corrupt!"
3776 msgstr "Schránka je poru¹ená!"
3777
3778 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3779 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3780 msgstr "Fatálna chyba! Nemo¾no znovu otvori» schránku!"
3781
3782 #: mbox.c:628
3783 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3784 msgstr ""
3785 "sync: schránka zmenená, ale ¾iadne zmenené správy! (oznámte túto chybu)"
3786
3787 #: mbox.c:665
3788 #, c-format
3789 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3790 msgstr "Zapisujem správy... %d (%d%%)"
3791
3792 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3793 #. * change/deleted message
3794 #.
3795 #: mbox.c:768
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Committing changes..."
3798 msgstr "Kompilujem vyhµadávací vzor..."
3799
3800 #: mbox.c:799
3801 #, c-format
3802 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3803 msgstr "Zápis zlyhal! Schránka bola èiastoène ulo¾ená do %s"
3804
3805 #: mbox.c:857
3806 msgid "Could not reopen mailbox!"
3807 msgstr "Nemo¾no znovu otvori» schránku!"
3808
3809 #: mbox.c:912
3810 msgid "Reopening mailbox..."
3811 msgstr "Znovuotváram schránku..."
3812
3813 #: mbox.c:1126
3814 #, fuzzy
3815 msgid "Can't write message"
3816 msgstr "upravi» správu"
3817
3818 #: menu.c:411
3819 msgid "Jump to: "
3820 msgstr "Skoè do: "
3821
3822 #: menu.c:418
3823 msgid "Invalid index number."
3824 msgstr "Neplatné èíslo indexu."
3825
3826 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3827 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3828 msgid "No entries."
3829 msgstr "®iadne polo¾ky."
3830
3831 #: menu.c:440
3832 msgid "You cannot scroll down farther."
3833 msgstr "Nemô¾te rolova» ïalej dolu."
3834
3835 #: menu.c:457
3836 msgid "You cannot scroll up farther."
3837 msgstr "Nemô¾te rolova» ïalej hore."
3838
3839 #: menu.c:494
3840 msgid "You are on the first page."
3841 msgstr "Ste na prvej stránke."
3842
3843 #: menu.c:495
3844 msgid "You are on the last page."
3845 msgstr "Ste na poslednej stránke."
3846
3847 #: menu.c:612
3848 msgid "You are on the last entry."
3849 msgstr "Ste na poslednej polo¾ke."
3850
3851 #: menu.c:622
3852 msgid "You are on the first entry."
3853 msgstr "Ste na prvej polo¾ke."
3854
3855 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3856 msgid "Search for: "
3857 msgstr "Hµada»: "
3858
3859 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3860 msgid "Reverse search for: "
3861 msgstr "Hµada» spätne: "
3862
3863 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3864 msgid "No search pattern."
3865 msgstr "®iadny vzor pre hµadanie."
3866
3867 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3868 msgid "Not found."
3869 msgstr "Nenájdené."
3870
3871 #: menu.c:839
3872 msgid "No tagged entries."
3873 msgstr "®iadne oznaèené polo¾ky."
3874
3875 #: menu.c:944
3876 msgid "Search is not implemented for this menu."
3877 msgstr "Hµadanie nie je implementované pre toto menu."
3878
3879 #: menu.c:949
3880 #, fuzzy
3881 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3882 msgstr "Hµadanie nie je implementované pre toto menu."
3883
3884 #: menu.c:987
3885 msgid "Tagging is not supported."
3886 msgstr "Oznaèovanie nie je podporované."
3887
3888 #: mh.c:637 mh.c:874
3889 #, c-format
3890 msgid "Reading %s... %d"
3891 msgstr "Èítam %s... %d"
3892
3893 #: mh.c:1146
3894 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: muttlib.c:825
3898 #, fuzzy
3899 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3900 msgstr "Súbor je adresár, ulo¾i» v òom?"
3901
3902 #: muttlib.c:826
3903 msgid "yna"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: muttlib.c:843
3907 msgid "File is a directory, save under it?"
3908 msgstr "Súbor je adresár, ulo¾i» v òom?"
3909
3910 #: muttlib.c:849
3911 msgid "File under directory: "
3912 msgstr "Súbor v adresári: "
3913
3914 #: muttlib.c:860
3915 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3916 msgstr "Súbor existuje, (o)-prepísa», prid(a)» alebo (c)-zru¹i»?"
3917
3918 #: muttlib.c:860
3919 msgid "oac"
3920 msgstr "oac"
3921
3922 #: muttlib.c:1188
3923 #, fuzzy
3924 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3925 msgstr "Zapísa» správu do schránky"
3926
3927 #: muttlib.c:1196
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Can't save message to newsserver."
3930 msgstr "Vymazávam správy zo serveru..."
3931
3932 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3933 #: muttlib.c:1206
3934 #, c-format
3935 msgid "Append messages to %s?"
3936 msgstr "Prida» správy do %s?"
3937
3938 #: muttlib.c:1216
3939 #, c-format
3940 msgid "%s is not a mailbox!"
3941 msgstr "%s nie je schránka!"
3942
3943 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "Connection to %s closed"
3946 msgstr "Spájam sa s %s..."
3947
3948 #: mutt_socket.c:246
3949 msgid "SSL is unavailable."
3950 msgstr ""
3951
3952 #: mutt_socket.c:275
3953 msgid "Preconnect command failed."
3954 msgstr ""
3955
3956 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "Error talking to %s (%s)"
3959 msgstr "Pripájam sa na %s"
3960
3961 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3962 #, c-format
3963 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3964 msgstr ""
3965
3966 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "Looking up %s..."
3969 msgstr "Kopírujem do %s..."
3970
3971 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "Could not find the host \"%s\""
3974 msgstr "Nemo¾no nájs» adresu pre hostiteµa %s."
3975
3976 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3977 #, c-format
3978 msgid "Connecting to %s..."
3979 msgstr "Spájam sa s %s..."
3980
3981 #: mutt_socket.c:489
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3984 msgstr "Nemo¾no otvori» %s"
3985
3986 #: mutt_ssl.c:167
3987 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: mutt_ssl.c:192
3991 #, c-format
3992 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: mutt_ssl.c:198
3996 #, c-format
3997 msgid "%s has insecure permissions!"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: mutt_ssl.c:218
4001 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: mutt_ssl.c:309
4005 msgid "I/O error"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: mutt_ssl.c:318
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "SSL failed: %s"
4011 msgstr "Prihlasovanie zlyhalo."
4012
4013 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
4014 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
4015 #, fuzzy
4016 msgid "Unable to get certificate from peer"
4017 msgstr "nemo¾no urèi» domáci adresár"
4018
4019 #: mutt_ssl.c:334
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "SSL connection using %s (%s)"
4022 msgstr "Pripájam sa na %s"
4023
4024 #: mutt_ssl.c:416
4025 #, fuzzy
4026 msgid "Unknown"
4027 msgstr "neznáma chyba"
4028
4029 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "[unable to calculate]"
4032 msgstr "%s: súbor nemo¾no pripoji»"
4033
4034 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
4035 #, fuzzy
4036 msgid "[invalid date]"
4037 msgstr "%s: neplatná hodnota"
4038
4039 #: mutt_ssl.c:527
4040 msgid "Server certificate is not yet valid"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: mutt_ssl.c:533
4044 msgid "Server certificate has expired"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
4048 msgid "This certificate belongs to:"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
4052 msgid "This certificate was issued by:"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
4056 #, c-format
4057 msgid "This certificate is valid"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
4061 #, c-format
4062 msgid "   from %s"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
4066 #, c-format
4067 msgid "     to %s"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: mutt_ssl.c:624
4071 #, c-format
4072 msgid "Fingerprint: %s"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: mutt_ssl.c:626
4076 msgid "SSL Certificate check"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
4080 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
4084 #, fuzzy
4085 msgid "roa"
4086 msgstr "oac"
4087
4088 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
4089 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
4093 msgid "ro"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
4097 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
4101 msgid "Certificate saved"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
4105 #, c-format
4106 msgid "gnutls_global_init: %s"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
4110 msgid "Error: no TLS socket open"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4114 #, c-format
4115 msgid "tls_socket_read (%s)"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4119 #, c-format
4120 msgid "tls_socket_write (%s)"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4124 #, c-format
4125 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4129 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4130 msgstr ""
4131
4132 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4133 #, c-format
4134 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4138 #, c-format
4139 msgid "gnutls_handshake: %s"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4143 #, fuzzy, c-format
4144 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4145 msgstr "Pripájam sa na %s"
4146
4147 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4148 #, c-format
4149 msgid "Certificate verification error (%s)"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4153 msgid "Certificate is not X.509"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4157 #, fuzzy
4158 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4159 msgstr "Chyba pri inicializácii terminálu."
4160
4161 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4162 msgid "Error processing certificate data"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4166 #, c-format
4167 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4171 #, c-format
4172 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4176 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4177 msgstr ""
4178
4179 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4180 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4184 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4188 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4192 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4196 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4197 msgstr ""
4198
4199 #: mutt_tunnel.c:65
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4202 msgstr "Spájam sa s %s..."
4203
4204 #: mutt_tunnel.c:127
4205 #, c-format
4206 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4210 #, fuzzy, c-format
4211 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4212 msgstr "Pripájam sa na %s"
4213
4214 #: mx.c:132
4215 #, c-format
4216 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4217 msgstr "Poèet zámkov prekroèený, vymaza» zámok pre %s?"
4218
4219 #: mx.c:141
4220 #, c-format
4221 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4222 msgstr "Nemo¾no zisti» stav: %s.\n"
4223
4224 #: mx.c:224
4225 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4226 msgstr "Vypr¹al èas na uzamknutie pomocou fcntl!"
4227
4228 #: mx.c:231
4229 #, c-format
4230 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4231 msgstr "Èakám na zámok od fcntl... %d"
4232
4233 #: mx.c:258
4234 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4235 msgstr "Vypr¹al èas na uzamknutie celého súboru!"
4236
4237 #: mx.c:266
4238 #, c-format
4239 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4240 msgstr "Èakám na uzamknutie súboru... %d"
4241
4242 #: mx.c:488
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "Couldn't lock %s\n"
4245 msgstr "Nemo¾no zisti» stav: %s.\n"
4246
4247 #: mx.c:577
4248 #, c-format
4249 msgid "Reading %s..."
4250 msgstr "Èítam %s..."
4251
4252 #: mx.c:639
4253 #, c-format
4254 msgid "Writing %s..."
4255 msgstr "Zapisujem %s..."
4256
4257 #: mx.c:670
4258 #, fuzzy
4259 msgid "message(s) not deleted"
4260 msgstr "Správy boli presmerované."
4261
4262 #: mx.c:691
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Can't open trash folder"
4265 msgstr "Nemo¾no vytvori» súbor %s"
4266
4267 #: mx.c:758
4268 #, c-format
4269 msgid "Move read messages to %s?"
4270 msgstr "Presunú» preèítané správy do %s?"
4271
4272 #: mx.c:772 mx.c:1027
4273 #, c-format
4274 msgid "Purge %d deleted message?"
4275 msgstr "Odstráni» %d zmazané správy?"
4276
4277 #: mx.c:773 mx.c:1028
4278 #, c-format
4279 msgid "Purge %d deleted messages?"
4280 msgstr "Odstráni» %d zmazaných správ?"
4281
4282 #: mx.c:792
4283 #, c-format
4284 msgid "Moving read messages to %s..."
4285 msgstr "Presúvam preèítané správy do %s..."
4286
4287 #: mx.c:845 mx.c:1018
4288 msgid "Mailbox is unchanged."
4289 msgstr "Schránka nie je zmenená."
4290
4291 #: mx.c:884
4292 #, c-format
4293 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4294 msgstr "%d ostalo, %d presunutých, %d vymazaných."
4295
4296 #: mx.c:887 mx.c:1071
4297 #, c-format
4298 msgid "%d kept, %d deleted."
4299 msgstr "%d ostalo, %d vymazaných."
4300
4301 #: mx.c:1003
4302 #, c-format
4303 msgid " Press '%s' to toggle write"
4304 msgstr " Stlaète '%s' na prepnutie zápisu"
4305
4306 #: mx.c:1005
4307 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
4308 msgstr "Pou¾ite 'prepnú»-zápis' na povolenie zápisu!"
4309
4310 #: mx.c:1008
4311 #, c-format
4312 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
4313 msgstr "Schránka je oznaèená len na èítanie. %s"
4314
4315 #: mx.c:1067
4316 #, fuzzy
4317 msgid "Mailbox checkpointed."
4318 msgstr "Bola zistená sluèka v makre."
4319
4320 #: mx.c:1296
4321 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
4322 msgstr ""
4323
4324 #: nntp/newsrc.c:190
4325 #, c-format
4326 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: nntp/newsrc.c:194
4330 msgid "Cache directory not created!"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: nntp/newsrc.c:344
4334 #, fuzzy
4335 msgid "No newsserver defined!"
4336 msgstr "Meno pou¾ívateµa POP nie je definované."
4337
4338 #: nntp/newsrc.c:358
4339 #, c-format
4340 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: nntp/newsrc.c:647
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "Unable to open %s for reading"
4346 msgstr "N