update gettext
[apps/madmutt.git] / po / uk.po
1 # Ukrainian translation for Mutt.
2 # Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3 # Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>, 1998-2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: 1.3.27/1.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-01-23 15:14+0200\n"
11 "Last-Translator: Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-u\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: account.c:162
17 #, c-format
18 msgid "Username at %s: "
19 msgstr "ëÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ Õ %s: "
20
21 #: account.c:219
22 #, c-format
23 msgid "Password for %s@%s: "
24 msgstr "ðÁÒÏÌØ ÄÌÑ %s@%s: "
25
26 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
27 #: recvattach.c:53
28 msgid "Exit"
29 msgstr "÷ÉȦÄ"
30
31 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
32 #: postpone.c:44
33 msgid "Del"
34 msgstr "÷ÉÄ."
35
36 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
37 msgid "Undel"
38 msgstr "÷¦ÄÎ."
39
40 #: alias.c:38
41 msgid "Select"
42 msgstr "÷ɦÒ"
43
44 #. __STRCAT_CHECKED__
45 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
46 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
47 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
48 #: recvattach.c:57 smime.c:427
49 msgid "Help"
50 msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ"
51
52 #. add a new alias
53 #: alias.c:236
54 msgid "Alias as: "
55 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦ͠ÑË: "
56
57 #: alias.c:241
58 msgid "You already have an alias defined with that name!"
59 msgstr "÷É ×ÖÅ ÍÁ¤ÔÅ ÐÓÅ×ÄÏΦ͠ÎÁ ÃÅ ¦Í'Ñ!"
60
61 #: alias.c:248
62 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
63 msgstr ""
64
65 #: alias.c:271
66 msgid "Address: "
67 msgstr "áÄÒÅÓÁ: "
68
69 #: alias.c:279 send.c:196
70 #, c-format
71 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
72 msgstr ""
73
74 #: alias.c:291
75 msgid "Personal name: "
76 msgstr "ðÏ×ÎÅ ¦Í'Ñ: "
77
78 #: alias.c:299
79 #, c-format
80 msgid "[%s = %s] Accept?"
81 msgstr "[%s = %s] ÷¦ÒÎÏ?"
82
83 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
84 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
85 msgid "Save to file: "
86 msgstr "÷ÎÅÓÔÉ ÄÏ ÆÁÊÌÕ: "
87
88 #: alias.c:328
89 msgid "Alias added."
90 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦ͠ÄÏÄÁÎÏ."
91
92 #: alias.c:642
93 msgid "You have no aliases!"
94 msgstr "÷É ÎÅ ÍÁ¤ÔÅ ÖÏÄÎÏÇÏ ÐÓÅ×ÄÏΦÍÕ!"
95
96 #: alias.c:654
97 msgid "Aliases"
98 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦÍÉ"
99
100 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
101 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
102 msgstr "îÅÍÁ¤ ×¦ÄÐÏצÄÎÏÇÏ ¦ÍÅΦ, ÄÁ̦?"
103
104 #. For now, editing requires a file, no piping
105 #: attach.c:119
106 #, c-format
107 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
108 msgstr "ëÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
109
110 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
111 #: curs_lib.c:429
112 #, c-format
113 msgid "Error running \"%s\"!"
114 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉËÏÎÁÎÎÑ \"%s\"!"
115
116 #: attach.c:134
117 msgid "Failure to open file to parse headers."
118 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
119
120 #: attach.c:162
121 msgid "Failure to open file to strip headers."
122 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÒ¦ÚÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
123
124 #: attach.c:171
125 #, fuzzy
126 msgid "Failure to rename file."
127 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
128
129 #: attach.c:184
130 #, c-format
131 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
132 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ %s, ÓÔ×ÏÒÅÎÏ ÐÏÒÏÖΦʠÆÁÊÌ."
133
134 #. For now, editing requires a file, no piping
135 #: attach.c:240
136 #, c-format
137 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
138 msgstr "òÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
139
140 #: attach.c:258
141 #, c-format
142 msgid "No mailcap edit entry for %s"
143 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ %s"
144
145 #: attach.c:410
146 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
147 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎϠצÄÏÍÏÓÔÅÊ Õ mailcap. ðÏËÁÚÁÎÏ ÑË ÔÅËÓÔ."
148
149 #: attach.c:422
150 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
151 msgstr "ôÉРMIME ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË."
152
153 #: attach.c:506
154 msgid "Cannot create filter"
155 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔÒ"
156
157 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
158 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
159 msgid "Can't create filter"
160 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔÒ"
161
162 #: attach.c:788
163 msgid "Write fault!"
164 msgstr "ú¦ʠÚÁÐÉÓÕ!"
165
166 #: attach.c:1014
167 msgid "I don't know how to print that!"
168 msgstr "îÅ ÚÎÁÀ, ÑË ÃÅ ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ!"
169
170 #: browser.c:49
171 msgid "Chdir"
172 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ"
173
174 #: browser.c:50 browser.c:62
175 msgid "Mask"
176 msgstr "íÁÓËÁ"
177
178 #: browser.c:58
179 msgid "List"
180 msgstr ""
181
182 #: browser.c:59
183 msgid "Subscribe"
184 msgstr ""
185
186 #: browser.c:60
187 #, fuzzy
188 msgid "Unsubscribe"
189 msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎѠצĠ%s..."
190
191 #: browser.c:61 curs_main.c:399
192 msgid "Catchup"
193 msgstr ""
194
195 #: browser.c:524 browser.c:1175
196 #, c-format
197 msgid "%s is not a directory."
198 msgstr "%s ÎÅ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ."
199
200 #: browser.c:687
201 msgid "Subscribed newsgroups"
202 msgstr ""
203
204 #: browser.c:689
205 #, c-format
206 msgid "Newsgroups on server [%s]"
207 msgstr ""
208
209 #: browser.c:695
210 #, c-format
211 msgid "Mailboxes [%d]"
212 msgstr "ðÏÛÔÏצ ÓËÒÉÎØËÉ [%d]"
213
214 #: browser.c:701
215 #, c-format
216 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
217 msgstr "ð¦ÄÐÉÓÁΦ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
218
219 #: browser.c:705
220 #, c-format
221 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
222 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
223
224 #: browser.c:718
225 msgid "Can't attach a directory!"
226 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ!"
227
228 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
229 msgid "No files match the file mask"
230 msgstr "îÅÍÁ¤ ÆÁÊ̦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ ÍÁÓæ"
231
232 #: browser.c:1048
233 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
234 msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎѠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
235
236 #: browser.c:1067
237 #, fuzzy
238 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
239 msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎѠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
240
241 #: browser.c:1087
242 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
243 msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎѠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
244
245 #: browser.c:1094
246 #, c-format
247 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
248 msgstr "÷ÐÅ×ÎÅΦ Õ ×ÉÄÁÌÅÎΦ ÓËÒÉÎØËÉ \"%s\"?"
249
250 #: browser.c:1107
251 msgid "Mailbox deleted."
252 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
253
254 #: browser.c:1114
255 msgid "Mailbox not deleted."
256 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
257
258 #: browser.c:1139
259 msgid "Chdir to: "
260 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
261
262 #: browser.c:1163 browser.c:1229
263 msgid "Error scanning directory."
264 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÎÅ ÓËÁÎÕ¤ÔØÓÑ."
265
266 #: browser.c:1186
267 msgid "File Mask: "
268 msgstr "íÁÓËÁ: "
269
270 #: browser.c:1254
271 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
272 msgstr "ú×ÏÒÏÔÎØÏ ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), Ì¦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞɠΦ(n)?"
273
274 #: browser.c:1257
275 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
276 msgstr "óÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), Ì¦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞɠΦ(n)?"
277
278 #: browser.c:1258
279 msgid "dazn"
280 msgstr ""
281
282 #: browser.c:1322
283 msgid "New file name: "
284 msgstr "¶Í'Ñ ÎÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: "
285
286 #: browser.c:1351
287 msgid "Can't view a directory"
288 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ"
289
290 #: browser.c:1368
291 msgid "Error trying to view file"
292 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÆÁÊÌ"
293
294 #: browser.c:1450
295 #, c-format
296 msgid "Subscribe pattern: "
297 msgstr ""
298
299 #: browser.c:1452
300 #, fuzzy, c-format
301 msgid "Unsubscribe pattern: "
302 msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎѠצĠ%s..."
303
304 #: browser.c:1469
305 #, fuzzy
306 msgid "No newsgroups match the mask"
307 msgstr "îÅÍÁ¤ ÆÁÊ̦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ ÍÁÓæ"
308
309 #: buffy.c:512
310 #, fuzzy
311 msgid "New mail in "
312 msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ × %s."
313
314 #: color.c:311
315 #, c-format
316 msgid "%s: color not supported by term"
317 msgstr "%s: ËÏ̦ҠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ term"
318
319 #: color.c:317
320 #, c-format
321 msgid "%s: no such color"
322 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ËÏÌØÏÒÕ ÎÅÍÁ¤"
323
324 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
325 #, c-format
326 msgid "%s: no such object"
327 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÏÂ'¤ËÔÕ ÎÅÍÁ¤"
328
329 #: color.c:368
330 #, c-format
331 msgid "%s: command valid only for index object"
332 msgstr "%s: ËÏÍÁÎÄÁ ÍÏÖÌÉ×Á Ô¦ÌØËÉ Õ ÓÐÉÓËÏצ ÌÉÓÔ¦×"
333
334 #: color.c:375
335 #, c-format
336 msgid "%s: too few arguments"
337 msgstr "%s: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
338
339 #: color.c:534
340 msgid "Missing arguments."
341 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÎØÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×."
342
343 #: color.c:570 color.c:580
344 msgid "color: too few arguments"
345 msgstr "color: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
346
347 #: color.c:605
348 msgid "mono: too few arguments"
349 msgstr "mono: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
350
351 #: color.c:624
352 #, c-format
353 msgid "%s: no such attribute"
354 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÁÔÒ¦ÂÕÔÕ ÎÅÍÁ¤"
355
356 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
357 msgid "too few arguments"
358 msgstr "ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
359
360 #: color.c:671 hook.c:85
361 msgid "too many arguments"
362 msgstr "ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
363
364 #: color.c:687
365 msgid "default colors not supported"
366 msgstr "ËÏ̦Ҡdefault ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
367
368 #: commands.c:79 mbox.c:611
369 msgid "Could not create temporary file!"
370 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
371
372 #: commands.c:91
373 msgid "Cannot create display filter"
374 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔҠצÄÏÂÒÁÖÅÎÎÑ"
375
376 #. find out whether or not the verify signature
377 #: commands.c:122
378 msgid "Verify PGP signature?"
379 msgstr "ðÅÒÅצÒÉÔɠЦÄÐÉÓ PGP?"
380
381 #: commands.c:153
382 msgid "Could not copy message"
383 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓËÏЦÀ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
384
385 #: commands.c:193
386 #, fuzzy
387 msgid "S/MIME signature successfully verified."
388 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
389
390 #: commands.c:195
391 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
392 msgstr ""
393
394 #: commands.c:199 commands.c:210
395 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
396 msgstr ""
397
398 #: commands.c:201
399 #, fuzzy
400 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
401 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
402
403 #: commands.c:207
404 msgid "PGP signature successfully verified."
405 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
406
407 #: commands.c:212
408 msgid "PGP signature could NOT be verified."
409 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
410
411 #: commands.c:233
412 msgid "Command: "
413 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ: "
414
415 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
416 msgid "Bounce message to: "
417 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ: "
418
419 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
420 msgid "Bounce tagged messages to: "
421 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×: "
422
423 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
424 msgid "Error parsing address!"
425 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒÏÚÂÏÒÕ ÁÄÒÅÓÉ!"
426
427 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
428 #, c-format
429 msgid "Bad IDN: '%s'"
430 msgstr ""
431
432 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
433 #, c-format
434 msgid "Bounce message to %s"
435 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ %s"
436
437 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
438 #, c-format
439 msgid "Bounce messages to %s"
440 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ÌÉÓԦנ%s"
441
442 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
443 #, fuzzy
444 msgid "Message not bounced."
445 msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
446
447 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
448 #, fuzzy
449 msgid "Messages not bounced."
450 msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓԦנÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
451
452 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
453 msgid "Message bounced."
454 msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
455
456 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
457 msgid "Messages bounced."
458 msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓԦנÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
459
460 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
461 msgid "Can't create filter process"
462 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÐÒÏÃÅӠƦÌØÔÒÕ"
463
464 #: commands.c:457
465 msgid "Pipe to command: "
466 msgstr "ðÅÒÅÄÁÔÉ ÄÏ ÐÒÏÇÒÁÍÉ: "
467
468 #: commands.c:471
469 msgid "No printing command has been defined."
470 msgstr "ëÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÄÒÕËÕ ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
471
472 #: commands.c:476
473 msgid "Print message?"
474 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
475
476 #: commands.c:476
477 msgid "Print tagged messages?"
478 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ×ÉĦÌÅΦ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
479
480 #: commands.c:483
481 msgid "Message printed"
482 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
483
484 #: commands.c:483
485 msgid "Messages printed"
486 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
487
488 #: commands.c:485
489 msgid "Message could not be printed"
490 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
491
492 #: commands.c:486
493 msgid "Messages could not be printed"
494 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁΦ"
495
496 #: commands.c:496
497 msgid ""
498 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
499 "(p)am?: "
500 msgstr ""
501
502 #: commands.c:499
503 msgid ""
504 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
505 "am?: "
506 msgstr ""
507
508 #: commands.c:500
509 msgid "dfrsotuzcp"
510 msgstr ""
511
512 #: commands.c:556
513 msgid "Shell command: "
514 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÓÉÓÔÅÍÉ: "
515
516 #: commands.c:697
517 #, c-format
518 msgid "Decode-save%s to mailbox"
519 msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
520
521 #: commands.c:698
522 #, c-format
523 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
524 msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
525
526 #: commands.c:699
527 #, c-format
528 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
529 msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
530
531 #: commands.c:700
532 #, c-format
533 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
534 msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
535
536 #: commands.c:701
537 #, c-format
538 msgid "Save%s to mailbox"
539 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
540
541 #: commands.c:701
542 #, c-format
543 msgid "Copy%s to mailbox"
544 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
545
546 #: commands.c:702
547 msgid " tagged"
548 msgstr " ×ÉĦÌÅΦ"
549
550 #: commands.c:767
551 #, c-format
552 msgid "Copying to %s..."
553 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
554
555 #: commands.c:889
556 #, c-format
557 msgid "Convert to %s upon sending?"
558 msgstr "ðÅÒÅÔ×ÏÒÉÔÉ ÎÁ %s ÐÒÉ ÎÁÄÓÉÌÁÎΦ?"
559
560 #: commands.c:899
561 #, c-format
562 msgid "Content-Type changed to %s."
563 msgstr "ôÉРÄÏÄÁÔËÕ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s."
564
565 #: commands.c:903
566 #, c-format
567 msgid "Character set changed to %s; %s."
568 msgstr "ëÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s; %s."
569
570 #: commands.c:905
571 msgid "not converting"
572 msgstr "ÎÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
573
574 #: commands.c:905
575 msgid "converting"
576 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
577
578 #: compose.c:53
579 msgid "There are no attachments."
580 msgstr "äÏÄÁÔ˦נÎÅÍÁ¤."
581
582 #: compose.c:109 compose.c:122
583 msgid "Send"
584 msgstr "óÌÁÔÉ"
585
586 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
587 msgid "Abort"
588 msgstr "÷¦ÄͦÎÁ"
589
590 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
591 msgid "Attach file"
592 msgstr "äÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
593
594 #: compose.c:115 compose.c:127
595 msgid "Descrip"
596 msgstr "ðÏÑÓÎ."
597
598 #: compose.c:164
599 msgid "Sign, Encrypt"
600 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ, ÛÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
601
602 #: compose.c:166
603 msgid "Encrypt"
604 msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
605
606 #: compose.c:168
607 msgid "Sign"
608 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ"
609
610 #: compose.c:170
611 msgid "Clear"
612 msgstr "îÅ ÚÁÓÔÏÓÏ×Õ×ÁÔÉ"
613
614 #: compose.c:176
615 #, fuzzy
616 msgid " (inline)"
617 msgstr "(ÄÁ̦)\n"
618
619 #: compose.c:178
620 msgid " (PGP/MIME)"
621 msgstr ""
622
623 #: compose.c:186 compose.c:191
624 #, fuzzy
625 msgid "     sign as: "
626 msgstr " Ð¦ÄÐÉÓ ÑË:"
627
628 #: compose.c:187 compose.c:192
629 msgid "<default>"
630 msgstr "<ÚÁ ÚÍÏ×ÞÁÎÎÑÍ>"
631
632 #: compose.c:199
633 #, fuzzy
634 msgid "Encrypt with: "
635 msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
636
637 #: compose.c:248
638 #, c-format
639 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
640 msgstr "%s [#%d] Â¦ÌØÛÅ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤!"
641
642 #: compose.c:254
643 #, c-format
644 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
645 msgstr "%s [#%d] ÚͦÎÅÎÏ. úͦÎÉÔÉ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ?"
646
647 #: compose.c:313
648 msgid "-- Attachments"
649 msgstr "-- äÏÄÁÔËÉ"
650
651 #: compose.c:340
652 #, c-format
653 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
654 msgstr ""
655
656 #: compose.c:362
657 msgid "You may not delete the only attachment."
658 msgstr "ãÅ ¤ÄÉÎÁ ÞÁÓÔÉÎÁ ÌÉÓÔÁ, §§ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ×ÉÄÁÌÑÔÉ."
659
660 #: compose.c:717 send.c:1581
661 #, c-format
662 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
663 msgstr ""
664
665 #: compose.c:799
666 msgid "Attaching selected files..."
667 msgstr "äÏÄÁ×ÁÎÎÑ ×ÉÂÒÁÎÉÈ ÆÁÊ̦×..."
668
669 #: compose.c:811
670 #, c-format
671 msgid "Unable to attach %s!"
672 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ %s!"
673
674 #: compose.c:834
675 msgid "Open mailbox to attach message from"
676 msgstr "óËÒÉÎØËÁ, Ú ÑËϧ ÄÏÄÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
677
678 #: compose.c:842
679 #, fuzzy
680 msgid "Open newsgroup to attach message from"
681 msgstr "óËÒÉÎØËÁ, Ú ÑËϧ ÄÏÄÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
682
683 #: compose.c:893
684 msgid "No messages in that folder."
685 msgstr "ãÑ ÓËÒÉÎØËÁ ÚÏ×Ӧ͠ÐÏÒÏÖÎÑ."
686
687 #: compose.c:904
688 msgid "Tag the messages you want to attach!"
689 msgstr "÷ÉĦ̦ÔØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ, ÝÏ ÄÏÄÁ¤ÔÅ!"
690
691 #: compose.c:934
692 msgid "Unable to attach!"
693 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ!"
694
695 #: compose.c:984
696 msgid "Recoding only affects text attachments."
697 msgstr "ðÅÒÅËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÁÎÅ Ô¦ÌØËÉ ÄÏ ÔÅËÓÔÏ×ÉÈ ÄÏÄÁÔ˦×."
698
699 #: compose.c:989
700 msgid "The current attachment won't be converted."
701 msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
702
703 #: compose.c:991
704 msgid "The current attachment will be converted."
705 msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
706
707 #: compose.c:1062
708 msgid "Invalid encoding."
709 msgstr "îÅצÒÎÅ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ."
710
711 #: compose.c:1086
712 msgid "Save a copy of this message?"
713 msgstr "úÂÅÒÅÇÔÉ ËÏЦÀ ÃØÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
714
715 #: compose.c:1142
716 msgid "Rename to: "
717 msgstr "ðÅÒÅÊÍÅÎÕ×ÁÔÉ Õ: "
718
719 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
720 #, c-format
721 msgid "Can't stat %s: %s"
722 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÄÁΦ %s: %s"
723
724 #: compose.c:1172
725 msgid "New file: "
726 msgstr "îÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ: "
727
728 #: compose.c:1184
729 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
730 msgstr "Content-Type ÐÏ ÆÏÒͦ base/sub"
731
732 #: compose.c:1190
733 #, c-format
734 msgid "Unknown Content-Type %s"
735 msgstr "îÅצÄÏÍÉÊ Content-Type %s"
736
737 #: compose.c:1201
738 #, c-format
739 msgid "Can't create file %s"
740 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÆÁÊÌ %s"
741
742 #: compose.c:1209
743 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
744 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË"
745
746 #: compose.c:1280
747 msgid "Postpone this message?"
748 msgstr "úÁÌÉÛÉÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÄÁÌØÛÏÇÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ ÔÁ ×¦ÄÐÒÁ×ËÉ?"
749
750 #: compose.c:1336
751 msgid "Write message to mailbox"
752 msgstr "úÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
753
754 #: compose.c:1338
755 #, c-format
756 msgid "Writing message to %s ..."
757 msgstr "úÁÐÉÓ ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
758
759 #: compose.c:1347
760 msgid "Message written."
761 msgstr "ìÉÓÔ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
762
763 #: compose.c:1358
764 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
765 msgstr ""
766
767 #: compose.c:1382
768 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
769 msgstr ""
770
771 #: compress.c:202 mbox.c:519
772 msgid "Mailbox was corrupted!"
773 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÂÕÌÏ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
774
775 #: compress.c:229
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "Decompressing %s..."
778 msgstr "÷ɦҠ%s..."
779
780 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
781 msgid "Unable to lock mailbox!"
782 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÎÅ ÂÌÏËÕ¤ÔØÓÑ!"
783
784 #: compress.c:253
785 #, fuzzy, c-format
786 msgid "echo Decompressing %s..."
787 msgstr "÷ɦҠ%s..."
788
789 #: compress.c:264
790 #, c-format
791 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
792 msgstr ""
793
794 #: compress.c:348 compress.c:420
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "Compressing %s..."
797 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
798
799 #: compress.c:375 compress.c:450
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid "echo Compressing %s..."
802 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
803
804 #: compress.c:380
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
808 "kept!\n"
809 msgstr ""
810
811 #: compress.c:422
812 #, fuzzy, c-format
813 msgid "Compressed-appending to %s..."
814 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
815
816 #: compress.c:452
817 #, c-format
818 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
819 msgstr ""
820
821 #: compress.c:459
822 #, c-format
823 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
824 msgstr ""
825
826 #: crypt.c:65
827 #, c-format
828 msgid " (current time: %c)"
829 msgstr ""
830
831 #: crypt.c:71
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
834 msgstr "[-- ÔÅËÓÔ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP (ÞÁÓ: %c) --]\n"
835
836 #: crypt.c:87
837 #, fuzzy
838 msgid "Passphrase(s) forgotten."
839 msgstr "ëÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP ÚÁÂÕÔÏ."
840
841 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
842 msgid "Invoking PGP..."
843 msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
844
845 #: crypt.c:156
846 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
847 msgstr ""
848
849 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
850 msgid "Mail not sent."
851 msgstr "ìÉÓԠΊצÄÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
852
853 #: crypt.c:385
854 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
855 msgstr ""
856
857 #: crypt.c:588 crypt.c:627
858 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
859 msgstr ""
860
861 #. else ?
862 #: crypt.c:610 crypt.c:646
863 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
864 msgstr ""
865
866 #: crypt.c:762
867 msgid ""
868 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
869 "\n"
870 msgstr ""
871 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÕͦÓÎÁ ÓÔÒÕËÔÕÒÁ multipart/signed! --]\n"
872 "\n"
873
874 #: crypt.c:779
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
878 "\n"
879 msgstr ""
880 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÐÒÏÔÏËÏÌ multipart/signed %s! --]\n"
881 "\n"
882
883 #: crypt.c:814
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
887 "\n"
888 msgstr ""
889 "[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÅÒÅצÒÑÔÉ %s/%s Ð¦ÄÐÉÓÉ. --]\n"
890 "\n"
891
892 #. Now display the signed body
893 #: crypt.c:826
894 #, fuzzy
895 msgid ""
896 "[-- The following data is signed --]\n"
897 "\n"
898 msgstr ""
899 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
900 "\n"
901
902 #: crypt.c:832
903 msgid ""
904 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
905 "\n"
906 msgstr ""
907 "[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÎÁÊÔÉ ÖÏÄÎÏÇϠЦÄÐÉÓÕ. --]\n"
908 "\n"
909
910 #: crypt.c:839
911 #, fuzzy
912 msgid ""
913 "\n"
914 "[-- End of signed data --]\n"
915 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃؠЦÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
916
917 #: cryptglue.c:81
918 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
919 msgstr ""
920
921 #: cryptglue.c:105
922 #, fuzzy
923 msgid "Invoking S/MIME..."
924 msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
925
926 #: crypt-gpgme.c:326
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
929 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
930
931 #: crypt-gpgme.c:334
932 #, c-format
933 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
934 msgstr ""
935
936 #: crypt-gpgme.c:352
937 #, c-format
938 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
939 msgstr ""
940
941 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
942 #, fuzzy, c-format
943 msgid "error allocating data object: %s\n"
944 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
945
946 #: crypt-gpgme.c:445
947 #, fuzzy, c-format
948 msgid "error rewinding data object: %s\n"
949 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
950
951 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
952 #, fuzzy, c-format
953 msgid "error reading data object: %s\n"
954 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
955
956 #: crypt-gpgme.c:561
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
959 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
960
961 #: crypt-gpgme.c:598
962 #, c-format
963 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
964 msgstr ""
965
966 #: crypt-gpgme.c:607
967 #, c-format
968 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
969 msgstr ""
970
971 #: crypt-gpgme.c:617
972 #, c-format
973 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
974 msgstr ""
975
976 #: crypt-gpgme.c:658
977 #, fuzzy, c-format
978 msgid "error encrypting data: %s\n"
979 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
980
981 #: crypt-gpgme.c:751
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "error signing data: %s\n"
984 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
985
986 #: crypt-gpgme.c:939
987 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
988 msgstr ""
989
990 #: crypt-gpgme.c:947
991 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
992 msgstr ""
993
994 #: crypt-gpgme.c:953
995 #, fuzzy
996 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
997 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
998
999 #: crypt-gpgme.c:967
1000 msgid "Warning: The signature expired at: "
1001 msgstr ""
1002
1003 #: crypt-gpgme.c:973
1004 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: crypt-gpgme.c:977
1008 #, fuzzy
1009 msgid "The CRL is not available\n"
1010 msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ."
1011
1012 #: crypt-gpgme.c:982
1013 msgid "Available CRL is too old\n"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:987
1017 msgid "A policy requirement was not met\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: crypt-gpgme.c:995
1021 msgid "A system error occurred"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Fingerprint: "
1027 msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
1028
1029 #: crypt-gpgme.c:1083
1030 msgid ""
1031 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1032 "as shown above\n"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: crypt-gpgme.c:1089
1036 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: crypt-gpgme.c:1093
1040 msgid ""
1041 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1042 "above\n"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: crypt-gpgme.c:1161
1046 msgid "Error getting key information: "
1047 msgstr ""
1048
1049 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1050 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1051 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1052 #. ultimate).
1053 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1054 msgid "Good signature from: "
1055 msgstr ""
1056
1057 #: crypt-gpgme.c:1176
1058 msgid "                aka: "
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1062 msgid "            created: "
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1188
1066 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #. can't decide (yellow)
1070 #: crypt-gpgme.c:1210
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Error checking signature"
1073 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒɠצÄÐÒÁ×æ."
1074
1075 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1076 #. such an attack by separating the meta information from the
1077 #. data.
1078 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1079 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: crypt-gpgme.c:1261
1083 #, fuzzy, c-format
1084 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1085 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ: %s\n"
1086
1087 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1088 #, fuzzy
1089 msgid ""
1090 "[-- End signature information --]\n"
1091 "\n"
1092 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃؠЦÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
1093
1094 #: crypt-gpgme.c:1407
1095 #, fuzzy, c-format
1096 msgid ""
1097 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1098 "\n"
1099 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: Ë¦ÎÅÃØ ÆÁÊÌÕ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ! --]\n"
1100
1101 #: crypt-gpgme.c:1877
1102 #, c-format
1103 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: crypt-gpgme.c:1920
1107 msgid "Error: copy data failed\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1111 msgid ""
1112 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1113 "\n"
1114 msgstr ""
1115 "[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
1116 "\n"
1117
1118 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1119 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1120 msgstr "[-- ðÏÞÁÔÏË ÂÌÏËՠצÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
1121
1122 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1123 msgid ""
1124 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1125 "\n"
1126 msgstr ""
1127 "[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP Ð¦ÄÐÉÓÏÍ --]\n"
1128 "\n"
1129
1130 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1131 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1132 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
1133
1134 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1135 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1136 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÂÌÏËՠצÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
1137
1138 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1139 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1140 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP Ð¦ÄÐÉÓÏÍ --]\n"
1141
1142 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1143 msgid ""
1144 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1145 "\n"
1146 msgstr ""
1147 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÐÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP! --]\n"
1148 "\n"
1149
1150 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1151 msgid ""
1152 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1153 "\n"
1154 msgstr ""
1155 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÆÏÒÍÏ×ÁÎÉÊ ÌÉÓÔ PGP/MIME! --]\n"
1156 "\n"
1157
1158 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1159 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1160 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ! --]\n"
1161
1162 #: crypt-gpgme.c:2039
1163 #, fuzzy
1164 msgid ""
1165 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1166 "\n"
1167 msgstr ""
1168 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
1169 "\n"
1170
1171 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1172 msgid ""
1173 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1174 "\n"
1175 msgstr ""
1176 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
1177 "\n"
1178
1179 #: crypt-gpgme.c:2062
1180 #, fuzzy
1181 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1182 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
1183
1184 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1185 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1186 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
1187
1188 #: crypt-gpgme.c:2101
1189 #, fuzzy
1190 msgid ""
1191 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1192 "\n"
1193 msgstr ""
1194 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
1195 "\n"
1196
1197 #: crypt-gpgme.c:2102
1198 #, fuzzy
1199 msgid ""
1200 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1201 "\n"
1202 msgstr ""
1203 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
1204 "\n"
1205
1206 #: crypt-gpgme.c:2129
1207 #, fuzzy
1208 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1209 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃؠЦÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
1210
1211 #: crypt-gpgme.c:2130
1212 #, fuzzy
1213 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1214 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
1215
1216 #: crypt-gpgme.c:2679
1217 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: crypt-gpgme.c:2681
1221 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: crypt-gpgme.c:2686
1225 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: crypt-gpgme.c:2758
1229 msgid " aka ......: "
1230 msgstr ""
1231
1232 #: crypt-gpgme.c:2758
1233 msgid "Name ......: "
1234 msgstr ""
1235
1236 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1237 #, fuzzy
1238 msgid "[Invalid]"
1239 msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
1240
1241 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "Valid From : %s\n"
1244 msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
1245
1246 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "Valid To ..: %s\n"
1249 msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
1250
1251 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1252 #, c-format
1253 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1257 #, c-format
1258 msgid "Key Usage .: "
1259 msgstr ""
1260
1261 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1262 #, fuzzy
1263 msgid "encryption"
1264 msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
1265
1266 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1267 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1268 msgid ", "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1272 msgid "signing"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1276 msgid "certification"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: crypt-gpgme.c:2853
1280 #, c-format
1281 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: crypt-gpgme.c:2859
1285 #, c-format
1286 msgid "Issued By .: "
1287 msgstr ""
1288
1289 #. display only the short keyID
1290 #: crypt-gpgme.c:2875
1291 #, c-format
1292 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: crypt-gpgme.c:2878
1296 msgid "[Revoked]"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: crypt-gpgme.c:2886
1300 #, fuzzy
1301 msgid "[Expired]"
1302 msgstr "÷ÉȦĠ "
1303
1304 #: crypt-gpgme.c:2890
1305 msgid "[Disabled]"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1309 msgid "Can't create temporary file"
1310 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ"
1311
1312 #: crypt-gpgme.c:2971
1313 #, fuzzy
1314 msgid "Collecting data..."
1315 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
1316
1317 #: crypt-gpgme.c:2994
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1320 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s"
1321
1322 #: crypt-gpgme.c:3002
1323 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1327 #, c-format
1328 msgid "Key ID: 0x%s"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: crypt-gpgme.c:3088
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "gpgme_new failed: %s"
1334 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
1335
1336 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1337 #, c-format
1338 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1342 #, c-format
1343 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: crypt-gpgme.c:3270
1347 #, fuzzy
1348 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1349 msgstr "÷Ó¦ ×¦ÄÐÏצÄΦ ËÌÀÞ¦ ÄÁ×Φ/ÚÁͦÎÅΦ."
1350
1351 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1352 #: smime.c:422
1353 msgid "Exit  "
1354 msgstr "÷ÉȦĠ "
1355
1356 #. __STRCAT_CHECKED__
1357 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1358 msgid "Select  "
1359 msgstr "÷ɦҠ "
1360
1361 #. __STRCAT_CHECKED__
1362 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1363 msgid "Check key  "
1364 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ  "
1365
1366 #: crypt-gpgme.c:3321
1367 #, fuzzy
1368 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1369 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ <%s>."
1370
1371 #: crypt-gpgme.c:3323
1372 #, fuzzy
1373 msgid "PGP keys matching"
1374 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ <%s>."
1375
1376 #: crypt-gpgme.c:3325
1377 #, fuzzy
1378 msgid "S/MIME keys matching"
1379 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
1380
1381 #: crypt-gpgme.c:3327
1382 #, fuzzy
1383 msgid "keys matching"
1384 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ <%s>."
1385
1386 #: crypt-gpgme.c:3330
1387 #, c-format
1388 msgid "%s <%s>."
1389 msgstr ""
1390
1391 #: crypt-gpgme.c:3332
1392 #, c-format
1393 msgid "%s \"%s\"."
1394 msgstr ""
1395
1396 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1397 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1398 msgstr "ãÅÊ ËÌÀÞ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ: ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
1399
1400 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1401 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1402 msgstr "ID ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
1403
1404 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1405 msgid "ID has undefined validity."
1406 msgstr "ä¦ÊÓΦÓÔØ ID ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÁ."
1407
1408 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1409 msgid "ID is not valid."
1410 msgstr "ID ÎÅĦÊÓÎÉÊ."
1411
1412 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1413 msgid "ID is only marginally valid."
1414 msgstr "ID Ä¦ÊÓÎÉÊ ÌÉÛÅ ÞÁÓÔËÏ×Ï."
1415
1416 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1417 #, c-format
1418 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1419 msgstr "%s ÷É ÓÐÒÁ×Ħ ÂÁÖÁ¤ÔÅ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ËÌÀÞ?"
1420
1421 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1422 #, c-format
1423 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1424 msgstr "ðÏÛÕË ËÌÀÞ¦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"..."
1425
1426 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1427 #, c-format
1428 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1429 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ keyID = \"%s\" ÄÌÑ %s?"
1430
1431 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1432 #, c-format
1433 msgid "Enter keyID for %s: "
1434 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
1435
1436 #: crypt-gpgme.c:3833
1437 #, fuzzy
1438 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1439 msgstr "ÛÉÆÒ.(e), Ð¦ÄÐ.(s), Ð¦ÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞɠצÄͦÎÁ(f)? "
1440
1441 #: crypt-gpgme.c:3834
1442 #, fuzzy
1443 msgid "esabpfc"
1444 msgstr "esabif"
1445
1446 #: crypt-gpgme.c:3838
1447 #, fuzzy
1448 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1449 msgstr "ÛÉÆÒ.(e), Ð¦ÄÐ.(s), Ð¦ÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞɠצÄͦÎÁ(f)? "
1450
1451 #: crypt-gpgme.c:3839
1452 #, fuzzy
1453 msgid "esabmfc"
1454 msgstr "esabif"
1455
1456 #. sign (a)s
1457 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1458 #. sign (a)s
1459 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1460 msgid "Sign as: "
1461 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ ÑË: "
1462
1463 #: curs_lib.c:174
1464 msgid "yes"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: curs_lib.c:175
1468 msgid "no"
1469 msgstr ""
1470
1471 #. restore blocking operation
1472 #: curs_lib.c:264
1473 #, fuzzy
1474 msgid "Exit Mutt-ng?"
1475 msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt?"
1476
1477 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1478 msgid "unknown error"
1479 msgstr "ÎÅצÄÏÍÁ ÐÏÍÉÌËÁ"
1480
1481 #: curs_lib.c:405
1482 msgid "Press any key to continue..."
1483 msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ ÂÕÄØ-ÑËÕ ËÌÁצÛÕ..."
1484
1485 #: curs_lib.c:447
1486 msgid " ('?' for list): "
1487 msgstr " ('?' - ÐÅÒÅ̦Ë): "
1488
1489 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1490 msgid "No mailbox is open."
1491 msgstr "îÅÍÁ¤ ×¦ÄËÒÉÔϧ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ."
1492
1493 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1494 msgid "There are no messages."
1495 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅÍÁ¤."
1496
1497 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1498 msgid "Mailbox is read-only."
1499 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ×¦ÄËÒÉÔÁ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
1500
1501 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1502 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1503 msgstr "æÕÎËæÀ ÎÅ ÄÏÚ×ÏÌÅÎÏ × ÒÅÖÉͦ ÄÏÄÁ×ÁÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ."
1504
1505 #: curs_main.c:66
1506 msgid "No visible messages."
1507 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ×ÉÄÎÏ."
1508
1509 #: curs_main.c:246
1510 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1511 msgstr "÷צÍËÎÕÔÉ ÚÁÐÉÓ ÓËÒÉÎØËÉ, ÝÏ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ, ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï!"
1512
1513 #: curs_main.c:253
1514 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1515 msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ ÐÏ ×ÉÈÏÄÕ Ú Îŧ."
1516
1517 #: curs_main.c:257
1518 msgid "Changes to folder will not be written."
1519 msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÎÅ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
1520
1521 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1522 msgid "Quit"
1523 msgstr "÷ÉÊÔÉ"
1524
1525 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1526 msgid "Save"
1527 msgstr "úÂÅÒ."
1528
1529 #: curs_main.c:384 query.c:43
1530 msgid "Mail"
1531 msgstr "ìÉÓÔ"
1532
1533 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1534 msgid "Reply"
1535 msgstr "÷¦ÄÐ."
1536
1537 #: curs_main.c:386
1538 msgid "Group"
1539 msgstr "÷Ó¦Í"
1540
1541 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1542 msgid "Post"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1546 #, fuzzy
1547 msgid "Followup"
1548 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ %s%s?"
1549
1550 #: curs_main.c:497
1551 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1552 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ. æÌÁÇÉ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÚͦÎÅΦ."
1553
1554 #: curs_main.c:501
1555 msgid "New mail in this mailbox."
1556 msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ Õ Ã¦Ê ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ."
1557
1558 #: curs_main.c:507
1559 msgid "Mailbox was externally modified."
1560 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ."
1561
1562 #: curs_main.c:632
1563 msgid "No tagged messages."
1564 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ ÎÅ ×ÉĦÌÅÎÏ."
1565
1566 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1567 #, fuzzy
1568 msgid "Nothing to do."
1569 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
1570
1571 #: curs_main.c:758
1572 #, fuzzy
1573 msgid "Enter Message-ID: "
1574 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
1575
1576 #: curs_main.c:766
1577 msgid "Article has no parent reference!"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: curs_main.c:786
1581 #, fuzzy
1582 msgid "Message not visible in limited view."
1583 msgstr "\"âÁÔØ˦×ÓØËÉÊ\" ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÐÒÉ ÃØÏÍÕ ÏÂÍÅÖÅÎΦ."
1584
1585 #: curs_main.c:796
1586 #, c-format
1587 msgid "Article %s not found on server"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: curs_main.c:809
1591 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: curs_main.c:829
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Check for children of message..."
1597 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÎÁÑ×ÎÏÓÔ¦ ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
1598
1599 #: curs_main.c:860
1600 msgid "Jump to message: "
1601 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÌÉÓÔÁ: "
1602
1603 #: curs_main.c:865
1604 msgid "Argument must be a message number."
1605 msgstr "áÒÇÕÍÅÎÔ ÐÏ×ÉÎÅΠÂÕÔÉ ÎÏÍÅÒÏÍ ÌÉÓÔÁ."
1606
1607 #: curs_main.c:893
1608 msgid "That message is not visible."
1609 msgstr "ãÅÊ ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ."
1610
1611 #: curs_main.c:896
1612 msgid "Invalid message number."
1613 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ."
1614
1615 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Deletion"
1618 msgstr "÷ÉÄÁÌ."
1619
1620 #: curs_main.c:913
1621 msgid "Delete messages matching: "
1622 msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
1623
1624 #: curs_main.c:935
1625 msgid "No limit pattern is in effect."
1626 msgstr "îÅ ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ ÏÂÍÅÖÅÎØ."
1627
1628 #. i18n: ask for a limit to apply
1629 #: curs_main.c:941
1630 #, c-format
1631 msgid "Limit: %s"
1632 msgstr "ïÂÍÅÖÅÎÎÑ: %s"
1633
1634 #: curs_main.c:972
1635 msgid "Limit to messages matching: "
1636 msgstr "ïÂÍÅÖÉÔÉÓØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑÍÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
1637
1638 #: curs_main.c:1002
1639 #, fuzzy
1640 msgid "Quit Mutt-ng?"
1641 msgstr "÷ÉÊÔÉ Ú Mutt?"
1642
1643 #: curs_main.c:1078
1644 msgid "Tag messages matching: "
1645 msgstr "÷ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
1646
1647 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1648 #: pager.c:2534
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Undeletion"
1651 msgstr "÷¦ÄÎ."
1652
1653 #: curs_main.c:1090
1654 msgid "Undelete messages matching: "
1655 msgstr "÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
1656
1657 #: curs_main.c:1099
1658 msgid "Untag messages matching: "
1659 msgstr "úÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓԦנÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
1660
1661 #: curs_main.c:1182
1662 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1663 msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
1664
1665 #: curs_main.c:1184
1666 msgid "Open mailbox"
1667 msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ"
1668
1669 #: curs_main.c:1194
1670 #, fuzzy
1671 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1672 msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
1673
1674 #: curs_main.c:1196
1675 msgid "Open newsgroup"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1679 #, c-format
1680 msgid "%s is not a mailbox."
1681 msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ."
1682
1683 #: curs_main.c:1336
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1686 msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt ÂÅÚ ÚÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÚͦÎ?"
1687
1688 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1689 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1690 msgid "Threading is not enabled."
1691 msgstr "óÛÉ×ÁÎÎÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÅ."
1692
1693 #: curs_main.c:1380
1694 msgid "Thread broken"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: curs_main.c:1401
1698 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: curs_main.c:1404
1702 #, fuzzy
1703 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1704 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ, ÁÂɠצĦÓÌÁÔɠЦÚΦÛÅ"
1705
1706 #: curs_main.c:1415
1707 msgid "Threads linked"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: curs_main.c:1418
1711 msgid "No thread linked"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1715 msgid "You are on the last message."
1716 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎΦʠÌÉÓÔ."
1717
1718 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1719 msgid "No undeleted messages."
1720 msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
1721
1722 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1723 msgid "You are on the first message."
1724 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÉÊ ÌÉÓÔ."
1725
1726 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1727 msgid "Search wrapped to top."
1728 msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔϠ˦ÎÅÃØ. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ ÐÏÞÁÔÏË."
1729
1730 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1731 msgid "Search wrapped to bottom."
1732 msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔÏ ÐÏÞÁÔÏË. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ Ë¦ÎÅÃØ."
1733
1734 #: curs_main.c:1625
1735 msgid "No new messages"
1736 msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÏ×ÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
1737
1738 #: curs_main.c:1626
1739 msgid "No unread messages"
1740 msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
1741
1742 #: curs_main.c:1627
1743 msgid " in this limited view"
1744 msgstr " Õ ÃÉÈ ÍÅÖÁÈ ÏÇÌÑÄÕ"
1745
1746 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1747 msgid "Flagging"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1751 msgid "Toggling"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: curs_main.c:1747
1755 msgid "No more threads."
1756 msgstr "âÅӦĠ¦ÌØÛ ÎÅÍÁ."
1757
1758 #: curs_main.c:1750
1759 msgid "You are on the first thread."
1760 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÂÅÓ¦ÄÁ."
1761
1762 #: curs_main.c:1822
1763 msgid "Thread contains unread messages."
1764 msgstr "âÅÓ¦ÄÁ ÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ."
1765
1766 #: curs_main.c:2007
1767 msgid "Editing"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: curs_main.c:2143
1771 msgid "Marking as read"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1775 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1779 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1780 msgstr ""
1781
1782 #.
1783 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1784 #. * declared "static" (sigh)
1785 #.
1786 #: edit.c:38
1787 msgid ""
1788 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1789 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1790 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1791 "~f messages\tinclude messages\n"
1792 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1793 "~h\t\tedit the message header\n"
1794 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1795 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1796 "~p\t\tprint the message\n"
1797 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1798 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1799 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1800 "~u\t\trecall the previous line\n"
1801 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1802 "~w file\t\twrite message to file\n"
1803 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1804 "~?\t\tthis message\n"
1805 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1806 msgstr ""
1807 "~~\t\tÄÏÄÁÔÉ ÒÑÄÏË, ÝÏ ÐÏÞÉÎÁ¤ÔØÓÑ Ú ¤ÄÉÎϧ ~\n"
1808 "~b ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Bcc:\n"
1809 "~c ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Cc:\n"
1810 "~f ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ\n"
1811 "~F ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~f, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
1812 "~h\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÌÉÓÔÁ\n"
1813 "~m ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÑË ÃÉÔÕ×ÁÎÎÑ\n"
1814 "~M ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~m, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
1815 "~p\t\tÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ\n"
1816 "~q\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÆÁÊÌ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1817 "~r ÆÁÊÌ\t\tÄÏÄÁÔÉ ÔÅËÓÔ Ú ÆÁÊÌÕ × ÌÉÓÔ\n"
1818 "~t ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ To:\n"
1819 "~u\t\tÐÏ×ÔÏÒÉÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄΦʠÒÑÄÏË\n"
1820 "~v\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ $visual\n"
1821 "~w ÆÁÊÌ\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ\n"
1822 "~x\t\tצÄͦÎÉÔÉ ÚͦÎÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1823 "~?\t\tÃÅ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ\n"
1824 ".\t\tÒÑÄÏË Ú ÏÄΦ¤§ ËÒÁÐËÉ - ÐÒÉÚÎÁˠ˦ÎÃÑ ××ÏÄÕ\n"
1825
1826 #: edit.c:177
1827 #, c-format
1828 msgid "%d: invalid message number.\n"
1829 msgstr "%d: ÎÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ.\n"
1830
1831 #: edit.c:307
1832 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1833 msgstr "(úÁ˦ÎÞ¦ÔØ ÌÉÓÔ ÒÑÄËÏÍ, ÝÏ ÓËÌÁÄÁ¤ÔØÓÑ Ú ÏÄΦ¤§ . )\n"
1834
1835 #: edit.c:361
1836 msgid "No mailbox.\n"
1837 msgstr "îÅ ÐÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ.\n"
1838
1839 #: edit.c:365
1840 msgid "Message contains:\n"
1841 msgstr "ìÉÓԠͦÓÔÉÔØ:\n"
1842
1843 #: edit.c:369 edit.c:423
1844 msgid "(continue)\n"
1845 msgstr "(ÄÁ̦)\n"
1846
1847 #: edit.c:381
1848 msgid "missing filename.\n"
1849 msgstr "ÎÅÍÁ¤ ¦ÍÅΦ ÆÁÊÌÕ.\n"
1850
1851 #: edit.c:400
1852 msgid "No lines in message.\n"
1853 msgstr "÷ ÌÉÓÔ¦ - ÖÏÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ.\n"
1854
1855 #: edit.c:416
1856 #, c-format
1857 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: edit.c:434
1861 #, c-format
1862 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1863 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ (~? - Ð¦ÄËÁÚËÁ)\n"
1864
1865 #: editmsg.c:68
1866 #, c-format
1867 msgid "could not create temporary folder: %s"
1868 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1869
1870 #: editmsg.c:80
1871 #, c-format
1872 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1873 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1874
1875 #: editmsg.c:99
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1878 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1879
1880 #: editmsg.c:112
1881 msgid "Message file is empty!"
1882 msgstr "æÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ÐÏÒÏÖΦÊ!"
1883
1884 #: editmsg.c:118
1885 msgid "Message not modified!"
1886 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ!"
1887
1888 #: editmsg.c:125
1889 #, c-format
1890 msgid "Can't open message file: %s"
1891 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ: %s"
1892
1893 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1894 #, c-format
1895 msgid "Can't append to folder: %s"
1896 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ: %s"
1897
1898 #: editmsg.c:191
1899 #, c-format
1900 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1901 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ. òÅÚÅÒ×Õ×ÁÎÎÑ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: %s"
1902
1903 #: flags.c:335
1904 msgid "Set flag"
1905 msgstr "÷ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÆÌÁÇ"
1906
1907 #: flags.c:335
1908 msgid "Clear flag"
1909 msgstr "úÎÑÔÉ ÆÌÁÇ"
1910
1911 #: handler.c:924
1912 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1913 msgstr ""
1914 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÖÏÄÎÕ ÞÁÓÔÉÎÕ Multipart/Alternative ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÐÏÂÁÞÉÔÉ! --]\n"
1915
1916 #: handler.c:1038
1917 #, c-format
1918 msgid "[-- Attachment #%d"
1919 msgstr "[-- äÏÄÁÔÏË ÎÏÍÅÒ %d"
1920
1921 #: handler.c:1049
1922 #, c-format
1923 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1924 msgstr "[-- ôÉÐ: %s/%s, ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ: %s, ÒÏÚͦÒ: %s --]\n"
1925
1926 #: handler.c:1113
1927 #, c-format
1928 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1929 msgstr "[-- á×ÔÏÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ %s --]\n"
1930
1931 #: handler.c:1114
1932 #, c-format
1933 msgid "Invoking autoview command: %s"
1934 msgstr "÷ÉËÌÉË ËÏÍÁÎÄÉ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏÇÏ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ: %s"
1935
1936 #: handler.c:1142
1937 #, c-format
1938 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1939 msgstr "[-- îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÎÁÔÉ %s. --]\n"
1940
1941 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1942 #, c-format
1943 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1944 msgstr "[-- ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ %s ÐÏצÄÏÍÉÌÁ ÐÏÍÉÌËÕ --]\n"
1945
1946 #: handler.c:1209
1947 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1948 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: message/external-body ÎÅ ÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÔÉÐÕ ÄÏÓÔÕÐÕ --]\n"
1949
1950 #: handler.c:1226
1951 #, c-format
1952 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1953 msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË "
1954
1955 #: handler.c:1232
1956 #, c-format
1957 msgid "(size %s bytes) "
1958 msgstr "(ÒÏÚÍ. %s ÂÁÊÔ) "
1959
1960 #: handler.c:1234
1961 msgid "has been deleted --]\n"
1962 msgstr "ÂÕÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ --]\n"
1963
1964 #: handler.c:1238
1965 #, c-format
1966 msgid "[-- on %s --]\n"
1967 msgstr "[-- %s --]\n"
1968
1969 #: handler.c:1242
1970 #, c-format
1971 msgid "[-- name: %s --]\n"
1972 msgstr "[-- ¦Í'Ñ: %s --]\n"
1973
1974 #: handler.c:1253 handler.c:1267
1975 #, c-format
1976 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1977 msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÏ, --]\n"
1978
1979 #: handler.c:1255
1980 msgid ""
1981 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1982 "[-- expired. --]\n"
1983 msgstr "[-- ×¦ÄÐÏצÄÎÅ ÚÏ×ΦÛΤ ÄÖÅÒÅÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ. --]\n"
1984
1985 #: handler.c:1272
1986 #, c-format
1987 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1988 msgstr "[-- ×¦ÄÐÏצÄÎÉÊ ÔÉРÄÏÓÔÕÐÕ %s ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ --]\n"
1989
1990 #: handler.c:1386
1991 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1992 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/signed."
1993
1994 #: handler.c:1397
1995 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1996 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/encrypted!"
1997
1998 #: handler.c:1431
1999 msgid "Unable to open temporary file!"
2000 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
2001
2002 #: handler.c:1489
2003 #, c-format
2004 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2005 msgstr "[-- %s/%s ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ "
2006
2007 #: handler.c:1494
2008 #, c-format
2009 msgid "(use '%s' to view this part)"
2010 msgstr "(×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ '%s' ÄÌѠ椧 ÞÁÓÔÉÎÉ)"
2011
2012 #: handler.c:1496
2013 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2014 msgstr "(ÔÒÅÂÁ ÐÒÉÚÎÁÞÉÔÉ ËÌÁצÛÕ ÄÏ 'view-attachments'!)"
2015
2016 #: headers.c:160
2017 #, c-format
2018 msgid "%s: unable to attach file"
2019 msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
2020
2021 #: help.c:253
2022 msgid "ERROR: please report this bug"
2023 msgstr "ðïíéìëá: ÂÕÄØ ÌÁÓËÁ, ÐÏצÄÏÍÔÅ ÐÒÏ ÃÅÊ ÎÅÄÏ̦Ë"
2024
2025 #: help.c:293
2026 msgid "<UNKNOWN>"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: help.c:303
2030 msgid ""
2031 "\n"
2032 "Generic bindings:\n"
2033 "\n"
2034 msgstr ""
2035 "\n"
2036 "âÁÚÏצ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÎÑ:\n"
2037 "\n"
2038
2039 #: help.c:307
2040 msgid ""
2041 "\n"
2042 "Unbound functions:\n"
2043 "\n"
2044 msgstr ""
2045 "\n"
2046 "îÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅΦ ÆÕÎËæ§:\n"
2047 "\n"
2048
2049 #: help.c:315
2050 #, c-format
2051 msgid "Help for %s"
2052 msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ ÄÏ %s"
2053
2054 #: hook.c:99
2055 msgid "bad formatted command string"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: hook.c:249
2059 #, c-format
2060 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2061 msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÒÏÂÉÔÉ unhook * Ú hook."
2062
2063 #: hook.c:259
2064 #, c-format
2065 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2066 msgstr "unhook: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉРhook: %s"
2067
2068 #: hook.c:264
2069 #, c-format
2070 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2071 msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉÄÁÌÉÔÉ %s Ú %s."
2072
2073 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2074 msgid "No authenticators available"
2075 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÔÏҦנÎÅÍÁ¤."
2076
2077 #: imap/auth_anon.c:37
2078 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2079 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(anonymous)..."
2080
2081 #: imap/auth_anon.c:65
2082 msgid "Anonymous authentication failed."
2083 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÎÏΦÍÎϧ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§."
2084
2085 #: imap/auth_cram.c:42
2086 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2087 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(CRAM-MD5)..."
2088
2089 #: imap/auth_cram.c:121
2090 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2091 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠CRAM-MD5."
2092
2093 #. now begin login
2094 #: imap/auth_gss.c:98
2095 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2096 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(GSSAPI)..."
2097
2098 #: imap/auth_gss.c:252
2099 msgid "GSSAPI authentication failed."
2100 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠GSSAPI."
2101
2102 #: imap/auth_login.c:31
2103 msgid "LOGIN disabled on this server."
2104 msgstr "LOGIN ÎÅÄÏÓÔÕÐÅΠÎÁ ÃØÏÍÕ ÓÅÒ×ÅÒ¦."
2105
2106 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2107 msgid "Logging in..."
2108 msgstr "òŤÓÔÒÁæÑ..."
2109
2110 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2111 msgid "Login failed."
2112 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
2113
2114 #: imap/auth_sasl.c:89
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "Authenticating (%s)..."
2117 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(APOP)..."
2118
2119 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2120 msgid "SASL authentication failed."
2121 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠SASL."
2122
2123 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2124 #, c-format
2125 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2126 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ IMAP"
2127
2128 #: imap/browse.c:86
2129 msgid "Getting namespaces..."
2130 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÒÏÓÔÏÒÕ ¦ÍÅÎ..."
2131
2132 #: imap/browse.c:96
2133 msgid "Getting folder list..."
2134 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÅÒÅ̦ËÕ ÓËÒÉÎØÏË..."
2135
2136 #: imap/browse.c:212
2137 msgid "No such folder"
2138 msgstr "ôÁËϧ ÓËÒÉÎØËÉ ÎÅÍÁ¤"
2139
2140 #: imap/browse.c:271
2141 msgid "Create mailbox: "
2142 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ: "
2143
2144 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2145 msgid "Mailbox must have a name."
2146 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÍÕÓÉÔØ ÍÁÔÉ ¦Í'Ñ."
2147
2148 #: imap/browse.c:283
2149 msgid "Mailbox created."
2150 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÓÔ×ÏÒÅÎÏ."
2151
2152 #: imap/browse.c:312
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "Rename mailbox %s to: "
2155 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ: "
2156
2157 #: imap/browse.c:324
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "Rename failed: %s"
2160 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
2161
2162 #: imap/browse.c:329
2163 #, fuzzy
2164 msgid "Mailbox renamed."
2165 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÓÔ×ÏÒÅÎÏ."
2166
2167 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2168 #: imap/command.c:290
2169 msgid "Mailbox closed"
2170 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÁËÒÉÔÏ"
2171
2172 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2173 #. * than we previously saw
2174 #.
2175 #: imap/command.c:331
2176 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2177 msgstr "æÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ. ì¦ÞÉÌØÎÉË ÌÉÓԦנÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ó¦ÎÈÒÏΦÚÕ×ÁÔÉ!"
2178
2179 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2180 #, c-format
2181 msgid "Closing connection to %s..."
2182 msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
2183
2184 #: imap/imap.c:322
2185 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2186 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP ÎÁÄÔÏ ÄÁ×ΦÊ. Mutt ÎÅ ÍÏÖÅ ÐÒÁÃÀ×ÁÔÉ Ú ÎÉÍ."
2187
2188 #: imap/imap.c:395
2189 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2193 msgid "Secure connection with TLS?"
2194 msgstr "ëÏÄÏ×ÁÎÅ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú TLS?"
2195
2196 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2197 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2198 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÄÏÍÏ×ÉÔÉÓØ ÐÒÏ TLS Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ"
2199
2200 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2201 msgid "Encrypted connection unavailable"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2205 #, c-format
2206 msgid "Selecting %s..."
2207 msgstr "÷ɦҠ%s..."
2208
2209 #: imap/imap.c:697
2210 msgid "Error opening mailbox"
2211 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×¦ÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
2212
2213 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2214 #, c-format
2215 msgid "Create %s?"
2216 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ %s?"
2217
2218 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2219 #, c-format
2220 msgid "Marking %d messages deleted..."
2221 msgstr "íÁÒËÕ×ÁÎÎÑ %d ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ×ÉÄÁÌÅÎÉÍÉ..."
2222
2223 #: imap/imap.c:995
2224 msgid "Expunge failed"
2225 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉÄÁÌÅÎÎÑ"
2226
2227 #: imap/imap.c:1007
2228 #, c-format
2229 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2230 msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÆÌÁǦנÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ... [%d/%d]"
2231
2232 #: imap/imap.c:1036
2233 msgid "Expunging messages from server..."
2234 msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ Ú ÓÅÒ×ÅÒÕ..."
2235
2236 #: imap/imap.c:1041
2237 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2238 msgstr "imap_sync_mailbox: ÐÏÍÉÌËÁ EXPUNGE"
2239
2240 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2241 msgid "CLOSE failed"
2242 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ CLOSE"
2243
2244 #: imap/imap.c:1301
2245 #, c-format
2246 msgid "Header search without header name: %s"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: imap/imap.c:1445
2250 msgid "Bad mailbox name"
2251 msgstr "ðÏÇÁÎÅ ¦Í'Ñ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØËÉ"
2252
2253 #: imap/imap.c:1468
2254 #, c-format
2255 msgid "Subscribing to %s..."
2256 msgstr "ð¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
2257
2258 #: imap/imap.c:1470
2259 #, c-format
2260 msgid "Unsubscribing to %s..."
2261 msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎѠצĠ%s..."
2262
2263 #: imap/imap.c:1649
2264 #, fuzzy
2265 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2266 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ ÚÁÇÕÂÌÅÎÏ. ÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ Ú×'ÑÚÏË Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP?"
2267
2268 #. Unable to fetch headers for lower versions
2269 #: imap/message.c:95
2270 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2271 msgstr "ú ÓÅÒ×ÅÒÕ IMAP Ã¦¤§ ×ÅÒÓ¦§ ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
2272
2273 #: imap/message.c:105
2274 #, c-format
2275 msgid "Could not create temporary file %s"
2276 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s"
2277
2278 #: imap/message.c:130
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2281 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×˦נÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
2282
2283 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2284 #, c-format
2285 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2286 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×˦נÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
2287
2288 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2289 msgid "Fetching message..."
2290 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
2291
2292 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2293 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2294 msgstr "îÅËÏÒÅËÔÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ. óÐÒÏÂÕÊÔŠצÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÝÅ ÒÁÚ."
2295
2296 #: imap/message.c:528
2297 #, fuzzy
2298 msgid "Uploading message..."
2299 msgstr "÷¦ÄÐÒÁ×ÌÅÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
2300
2301 #: imap/message.c:674
2302 #, c-format
2303 msgid "Copying %d messages to %s..."
2304 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓԦנÄÏ %s..."
2305
2306 #: imap/message.c:677
2307 #, c-format
2308 msgid "Copying message %d to %s..."
2309 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
2310
2311 #: imap/util.c:178
2312 msgid "Continue?"
2313 msgstr "äÁ̦?"
2314
2315 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2316 #, c-format
2317 msgid "Not available in this menu."
2318 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ."
2319
2320 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2323 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ POP"
2324
2325 #: init.c:397
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "%s: Unknown type."
2328 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
2329
2330 #: init.c:682
2331 #, c-format
2332 msgid "Bad regexp: %s"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: init.c:860
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "ifdef: too few arguments"
2338 msgstr "%s: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2339
2340 #: init.c:862
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "ifndef: too few arguments"
2343 msgstr "mono: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2344
2345 #: init.c:975
2346 #, fuzzy
2347 msgid "spam: no matching pattern"
2348 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2349
2350 #: init.c:977
2351 #, fuzzy
2352 msgid "nospam: no matching pattern"
2353 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2354
2355 #: init.c:1168
2356 msgid "alias: no address"
2357 msgstr "alias: ÁÄÒÅÓÉ ÎÅÍÁ¤"
2358
2359 #: init.c:1209
2360 #, c-format
2361 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: init.c:1280
2365 msgid "invalid header field"
2366 msgstr "ÎÅצÒÎÅ ÐÏÌÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ"
2367
2368 #: init.c:1434
2369 #, c-format
2370 msgid ""
2371 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2372 "Please report this error: \"%s\"\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: init.c:1501 init.c:1515
2376 #, c-format
2377 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: init.c:1618
2381 #, c-format
2382 msgid "%s: unknown variable"
2383 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ÚͦÎÎÁ"
2384
2385 #: init.c:1625
2386 #, c-format
2387 msgid "prefix is illegal with reset"
2388 msgstr "ÐÒÅƦËÓ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
2389
2390 #: init.c:1630
2391 #, c-format
2392 msgid "value is illegal with reset"
2393 msgstr "ÚÎÁÞÅÎÎÑ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÅ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
2394
2395 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "$%s is read-only"
2398 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ×¦ÄËÒÉÔÁ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
2399
2400 #: init.c:1767
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2403 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ POP"
2404
2405 #: init.c:1783
2406 #, c-format
2407 msgid "%s: unknown type"
2408 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
2409
2410 #: init.c:1842
2411 #, c-format
2412 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2413 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ × %s, ÒÑÄÏË %d: %s"
2414
2415 #: init.c:1864
2416 #, c-format
2417 msgid "source: errors in %s"
2418 msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÉ × %s"
2419
2420 #: init.c:1865
2421 #, c-format
2422 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2423 msgstr "source: ÞÉÔÁÎÎÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ, ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÐÏÍÉÌÏË Õ %s"
2424
2425 #: init.c:1882
2426 #, c-format
2427 msgid "source: error at %s"
2428 msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÁ × %s"
2429
2430 #: init.c:1936
2431 #, c-format
2432 msgid "%s: unknown command"
2433 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
2434
2435 #: init.c:2306
2436 #, c-format
2437 msgid "Error in command line: %s\n"
2438 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ: %s\n"
2439
2440 #: init.c:2365
2441 msgid "unable to determine home directory"
2442 msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ÄÏÍÁÛΦʠËÁÔÁÌÏÇ"
2443
2444 #: init.c:2372
2445 msgid "unable to determine username"
2446 msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ¦Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ"
2447
2448 #: init.c:2592
2449 #, c-format
2450 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: init.c:2603
2454 #, c-format
2455 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: keymap.c:434
2459 msgid "Macro loop detected."
2460 msgstr "úÎÁÊÄÅÎÏ ÚÁÃÉËÌÅÎÎÑ ÍÁËÒÏÓÕ."
2461
2462 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2463 msgid "Key is not bound."
2464 msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ."
2465
2466 #: keymap.c:653
2467 #, c-format
2468 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2469 msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌѠЦÄËÁÚËÉ."
2470
2471 #: keymap.c:664
2472 msgid "push: too many arguments"
2473 msgstr "push: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2474
2475 #: keymap.c:692
2476 #, c-format
2477 msgid "%s: no such menu"
2478 msgstr "ÍÅÎÀ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
2479
2480 #: keymap.c:706
2481 msgid "null key sequence"
2482 msgstr "ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
2483
2484 #: keymap.c:791
2485 msgid "bind: too many arguments"
2486 msgstr "bind: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2487
2488 #: keymap.c:808
2489 #, c-format
2490 msgid "%s: no such function in map"
2491 msgstr "ÆÕÎËæѠ'%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤ × ËÁÒÔ¦"
2492
2493 #: keymap.c:836
2494 msgid "macro: empty key sequence"
2495 msgstr "macro: ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
2496
2497 #: keymap.c:844
2498 msgid "macro: too many arguments"
2499 msgstr "macro: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2500
2501 #: keymap.c:876
2502 msgid "exec: no arguments"
2503 msgstr "exec: ÎÅÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
2504
2505 #: keymap.c:894
2506 #, c-format
2507 msgid "%s: no such function"
2508 msgstr "ÆÕÎËæѠ'%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
2509
2510 #: keymap.c:915
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2513 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
2514
2515 #: keymap.c:919
2516 #, c-format
2517 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: keymap_alldefs.h:5
2521 msgid "null operation"
2522 msgstr "ÐÏÒÏÖÎÑ ÏÐÅÒÁæÑ"
2523
2524 #: keymap_alldefs.h:6
2525 msgid "end of conditional execution (noop)"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: keymap_alldefs.h:7
2529 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2530 msgstr "ÐÒÉÍÕÓÏ×Å ÐÒÏÇÌÑÄ. Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ mailcap"
2531
2532 #: keymap_alldefs.h:8
2533 msgid "view attachment as text"
2534 msgstr "ÄÉ×ÉÔÉÓØ ÄÏÄÁÔÏË ÑË ÔÅËÓÔ"
2535
2536 #: keymap_alldefs.h:9
2537 msgid "Toggle display of subparts"
2538 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎ. ×¦ÄÏÂÒÁÖÅÎÎѠЦÄÞÁÓÔÉÎ"
2539
2540 #: keymap_alldefs.h:10
2541 msgid "move to the bottom of the page"
2542 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
2543
2544 #: keymap_alldefs.h:11
2545 msgid "remail a message to another user"
2546 msgstr "ÎÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ¦ÎÛÏÍÕ ÁÄÒÅÓÁÔÕ"
2547
2548 #: keymap_alldefs.h:12
2549 msgid "select a new file in this directory"
2550 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ × ÃØÏÍÕ ËÁÔÁÌÏÚ¦"
2551
2552 #: keymap_alldefs.h:13
2553 msgid "view file"
2554 msgstr "ÐÒÏÇÌÑÎÕÔÉ ÆÁÊÌ"
2555
2556 #: keymap_alldefs.h:14
2557 msgid "display the currently selected file's name"
2558 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ¦Í'Ñ ×ÉÂÒÁÎÏÇÏ ÆÁÊÌÕ"
2559
2560 #: keymap_alldefs.h:15
2561 #, fuzzy
2562 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2563 msgstr "ЦÄÐÉÓÁÔÉÓØ ÄϠ椧 ÓËÒÉÎØËÉ (ÌÉÛÅ IMAP)"
2564
2565 #: keymap_alldefs.h:16
2566 #, fuzzy
2567 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2568 msgstr "צÄÐÉÓÁÔÉÓؠצĠ椧 ÓËÒÉÎØËÉ (ÌÉÛÅ IMAP)"
2569
2570 #: keymap_alldefs.h:17
2571 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2572 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ: ÐÅÒÅ̦ˠ×Ó¦È/ЦÄÐÉÓÁÎÉÈ (ÌÉÛÅ IMAP)"
2573
2574 #: keymap_alldefs.h:18
2575 #, fuzzy
2576 msgid "list mailboxes with new mail"
2577 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
2578
2579 #: keymap_alldefs.h:19
2580 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: keymap_alldefs.h:20
2584 msgid "change directories"
2585 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ"
2586
2587 #: keymap_alldefs.h:21
2588 msgid "check mailboxes for new mail"
2589 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÁÑ×ΦÓÔØ ÎÏ×ϧ ÐÏÛÔÉ Õ ÓËÒÉÎØËÁÈ"
2590
2591 #: keymap_alldefs.h:22
2592 msgid "attach a file(s) to this message"
2593 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ(É) ÄÏ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2594
2595 #: keymap_alldefs.h:23
2596 msgid "attach message(s) to this message"
2597 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÌÉÓÔ(É) ÄÏ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2598
2599 #: keymap_alldefs.h:24
2600 #, fuzzy
2601 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2602 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÌÉÓÔ(É) ÄÏ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2603
2604 #: keymap_alldefs.h:25
2605 msgid "edit the BCC list"
2606 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠBcc"
2607
2608 #: keymap_alldefs.h:26
2609 msgid "edit the CC list"
2610 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠCc"
2611
2612 #: keymap_alldefs.h:27
2613 msgid "edit attachment description"
2614 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÑÓÎÅÎÎÑ ÄÏ ÄÏÄÁÔËÕ"
2615
2616 #: keymap_alldefs.h:28
2617 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2618 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÓÐÏӦ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
2619
2620 #: keymap_alldefs.h:29
2621 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2622 msgstr "××ÅÓÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÕ, ËÕÄÉ ÄÏÄÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ"
2623
2624 #: keymap_alldefs.h:30
2625 msgid "edit the file to be attached"
2626 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÐÒɤÄÎÕ¤ÔØÓÑ"
2627
2628 #: keymap_alldefs.h:31
2629 msgid "edit the from field"
2630 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ From"
2631
2632 #: keymap_alldefs.h:32
2633 msgid "edit the message with headers"
2634 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ Ú ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ"
2635
2636 #: keymap_alldefs.h:33
2637 msgid "edit the message"
2638 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ"
2639
2640 #: keymap_alldefs.h:34
2641 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2642 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË, ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÀÞÉ mailcap"
2643
2644 #: keymap_alldefs.h:35
2645 #, fuzzy
2646 msgid "edit the newsgroups list"
2647 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠCc"
2648
2649 #: keymap_alldefs.h:36
2650 msgid "edit the Reply-To field"
2651 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ Reply-To"
2652
2653 #: keymap_alldefs.h:37
2654 #, fuzzy
2655 msgid "edit the Followup-To field"
2656 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ Reply-To"
2657
2658 #: keymap_alldefs.h:38
2659 #, fuzzy
2660 msgid "edit the X-Comment-To field"
2661 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ Reply-To"
2662
2663 #: keymap_alldefs.h:39
2664 msgid "edit the subject of this message"
2665 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÔÅÍÕ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2666
2667 #: keymap_alldefs.h:40
2668 msgid "edit the TO list"
2669 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠTo"
2670
2671 #: keymap_alldefs.h:41
2672 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2673 msgstr "ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÎÏ×Õ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ (ÌÉÛÅ IMAP)"
2674
2675 #: keymap_alldefs.h:42
2676 msgid "edit attachment content type"
2677 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÔÉРÄÏÄÁÔËÕ"
2678
2679 #: keymap_alldefs.h:43
2680 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2681 msgstr "ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ËÏЦÀ ÄÏÄÁÔËÕ"
2682
2683 #: keymap_alldefs.h:44
2684 msgid "run ispell on the message"
2685 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÇÒÁÍÁÔÉËÕ Õ ÌÉÓÔ¦"
2686
2687 #: keymap_alldefs.h:45
2688 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2689 msgstr "ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÄÏÄÁÔÏË, ×ÉËÏÒÉÓÔ. mailcap"
2690
2691 #: keymap_alldefs.h:46
2692 msgid "toggle recoding of this attachment"
2693 msgstr "×ÉÍËÎÕÔÉ/×צÍËÎÕÔÉ ÐÅÒÅËÏÄÏ×Õ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
2694
2695 #: keymap_alldefs.h:47
2696 msgid "save this message to send later"
2697 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ, ÁÂɠצĦÓÌÁÔɠЦÚΦÛÅ"
2698
2699 #: keymap_alldefs.h:48
2700 msgid "rename/move an attached file"
2701 msgstr "ÐÅÒÅÊÍÅÎÕ×ÁÔÉ ÐÒɤÄÎÁÎÉÊ ÆÁÊÌ"
2702
2703 #: keymap_alldefs.h:49
2704 msgid "send the message"
2705 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ"
2706
2707 #: keymap_alldefs.h:50
2708 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2709 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ inline ÎÁ attachment ÁÂÏ ÎÁ×ÐÁËÉ"
2710
2711 #: keymap_alldefs.h:51
2712 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2713 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ, ÞÉ ÔÒÅÂÁ ×ÉÄÁÌÑÔÉ ÆÁÊ̠ЦÓÌѠצÄÐÒ."
2714
2715 #: keymap_alldefs.h:52
2716 msgid "update an attachment's encoding info"
2717 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔɠצÄÏÍÏÓÔ¦ ÐÒÏ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
2718
2719 #: keymap_alldefs.h:53
2720 msgid "write the message to a folder"
2721 msgstr "ÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
2722
2723 #: keymap_alldefs.h:54
2724 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2725 msgstr "ËÏЦÀ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ/ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
2726
2727 #: keymap_alldefs.h:55
2728 msgid "create an alias from a message sender"
2729 msgstr "ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Á̦ÁÓ ÎÁ ×¦ÄÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ ÌÉÓÔÁ"
2730
2731 #: keymap_alldefs.h:56
2732 msgid "move entry to bottom of screen"
2733 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÎÉÚÕ ÅËÒÁÎÕ"
2734
2735 #: keymap_alldefs.h:57
2736 msgid "move entry to middle of screen"
2737 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÓÅÒÅÄÉÎÉ ÅËÒÁÎÕ"
2738
2739 #: keymap_alldefs.h:58
2740 msgid "move entry to top of screen"
2741 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÇÏÒÉ ÅËÒÁÎÕ"
2742
2743 #: keymap_alldefs.h:59
2744 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2745 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÄÅËÏÄÏ×ÁÎÕ (ÐÒÏÓÔÉÊ ÔÅËÓÔ) ËÏЦÀ"
2746
2747 #: keymap_alldefs.h:60
2748 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2749 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÄÅËÏÄÏ×ÁÎÕ (ÔÅËÓÔ) ËÏЦÀ ÔÁ ×ÉÄÁÌÉÔÉ"
2750
2751 #: keymap_alldefs.h:61
2752 msgid "delete the current entry"
2753 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:62
2756 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2757 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÓËÒÉÎØËÕ (ÌÉÛÅ IMAP)"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:63
2760 msgid "delete all messages in subthread"
2761 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔɠЦÄÂÅÓ¦ÄÉ"
2762
2763 #: keymap_alldefs.h:64
2764 msgid "delete all messages in thread"
2765 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔÉ ÂÅÓ¦ÄÉ"
2766
2767 #: keymap_alldefs.h:65
2768 msgid "display full address of sender"
2769 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÏ×ÎÕ ÁÄÒÅÓՠצÄÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
2770
2771 #: keymap_alldefs.h:66
2772 msgid "display message and toggle header weeding"
2773 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÓÔ Ê ×ÉÍËÎ./×צÍËÎ. ÕÖÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇ."
2774
2775 #: keymap_alldefs.h:67
2776 msgid "display a message"
2777 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÓÔ"
2778
2779 #: keymap_alldefs.h:68
2780 msgid "edit the raw message"
2781 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ"
2782
2783 #: keymap_alldefs.h:69
2784 msgid "delete the char in front of the cursor"
2785 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÉÍ×ÏÌ ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2786
2787 #: keymap_alldefs.h:70
2788 msgid "move the cursor one character to the left"
2789 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ ×̦×Ï"
2790
2791 #: keymap_alldefs.h:71
2792 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2793 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÓÌÏ×Á"
2794
2795 #: keymap_alldefs.h:72
2796 msgid "jump to the beginning of the line"
2797 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÒÑÄËÕ"
2798
2799 #: keymap_alldefs.h:73
2800 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2801 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÐÏ ×ȦÄÎÉÈ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØËÁÈ"
2802
2803 #: keymap_alldefs.h:74
2804 msgid "complete filename or alias"
2805 msgstr "ÄÏÐÏ×ÎÉÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÕ ÞÉ Á̦ÁÓ"
2806
2807 #: keymap_alldefs.h:75
2808 msgid "complete address with query"
2809 msgstr "ÐÏÓ̦ÄÏ×ÎÏ ÄÏÐÏ×ÎÉÔÉ ÁÄÒÅÓÕ"
2810
2811 #: keymap_alldefs.h:76
2812 msgid "delete the char under the cursor"
2813 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÉÍ×ÏÌ ÎÁ Í¦Óæ ËÕÒÓÏÒÕ"
2814
2815 #: keymap_alldefs.h:77
2816 msgid "jump to the end of the line"
2817 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÒÑÄËÕ"
2818
2819 #: keymap_alldefs.h:78
2820 msgid "move the cursor one character to the right"
2821 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÒÁ×Ï"
2822
2823 #: keymap_alldefs.h:79
2824 msgid "move the cursor to the end of the word"
2825 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÌÏ×Á"
2826
2827 #: keymap_alldefs.h:80
2828 msgid "scroll down through the history list"
2829 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ¦ÓÔÏÒ¦À ××ÏÄÕ ÄÏÎÉÚÕ"
2830
2831 #: keymap_alldefs.h:81
2832 msgid "scroll up through the history list"
2833 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ¦ÓÔÏÒ¦À ××ÏÄÕ ÎÁÇÏÒÕ"
2834
2835 #: keymap_alldefs.h:82
2836 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2837 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔɠצĠËÕÒÓÏÒÕ ÄϠ˦ÎÃÑ ÒÑÄËÕ"
2838
2839 #: keymap_alldefs.h:83
2840 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2841 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔɠצĠËÕÒÓÏÒÕ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÌÏ×Á"
2842
2843 #: keymap_alldefs.h:84
2844 msgid "delete all chars on the line"
2845 msgstr "ÓÐÏÒÏÖÎÉÔÉ ÒÑÄÏË"
2846
2847 #: keymap_alldefs.h:85
2848 msgid "delete the word in front of the cursor"
2849 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÌÏ×Ï ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2850
2851 #: keymap_alldefs.h:86
2852 msgid "quote the next typed key"
2853 msgstr "ÓÐÒÉÊÎÑÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ, ÑË ¤"
2854
2855 #: keymap_alldefs.h:87
2856 msgid "transpose character under cursor with previous"
2857 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÔÏÞÎÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ"
2858
2859 #: keymap_alldefs.h:88
2860 msgid "capitalize the word"
2861 msgstr "ÎÁÐÉÓÁÔÉ ÓÌÏ×Ï Ú ×ÅÌÉËϧ Ì¦ÔÅÒÉ"
2862
2863 #: keymap_alldefs.h:89
2864 msgid "convert the word to lower case"
2865 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÉÔɠ̦ÔÅÒÉ ÓÌÏ×Á ÄÏ ÓÔÒÏËÏ×ÉÈ"
2866
2867 #: keymap_alldefs.h:90
2868 msgid "convert the word to upper case"
2869 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÉÔɠ̦ÔÅÒÉ ÓÌÏ×Á ÄÏ ÚÁÇÏÌÏ×ÎÉÈ"
2870
2871 #: keymap_alldefs.h:91
2872 msgid "enter a muttrc command"
2873 msgstr "××ÅÓÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ muttrc"
2874
2875 #: keymap_alldefs.h:92
2876 msgid "enter a file mask"
2877 msgstr "××ÅÓÔÉ ÍÁÓËÕ ÆÁÊ̦×"
2878
2879 #: keymap_alldefs.h:93
2880 msgid "exit this menu"
2881 msgstr "×ÉÊÔÉ Ú ÃØÏÇÏ ÍÅÎÀ"
2882
2883 #: keymap_alldefs.h:94
2884 msgid "filter attachment through a shell command"
2885 msgstr "ƦÌØÔÒÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË ÞÅÒÅÚ ËÏÍÁÎÄÕ shell"
2886
2887 #: keymap_alldefs.h:95
2888 msgid "move to the first entry"
2889 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÅÒÛϧ ÐÏÚÉæ§"
2890
2891 #: keymap_alldefs.h:96
2892 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2893 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÆÌÁÇ ×ÁÖÌÉ×ÏÓÔ¦ ÌÉÓÔÁ"
2894
2895 #: keymap_alldefs.h:97
2896 #, fuzzy
2897 msgid "followup to newsgroup"
2898 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ %s%s?"
2899
2900 #: keymap_alldefs.h:98
2901 msgid "forward to newsgroup"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: keymap_alldefs.h:99
2905 msgid "forward a message with comments"
2906 msgstr "ÐÅÒÅÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ Ú ËÏÍÅÎÔÁÒÅÍ"
2907
2908 #: keymap_alldefs.h:100
2909 msgid "select the current entry"
2910 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2911
2912 #: keymap_alldefs.h:101
2913 #, fuzzy
2914 msgid "get all children of the current message"
2915 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÉÊ ÌÉÓÔ."
2916
2917 #: keymap_alldefs.h:102
2918 #, fuzzy
2919 msgid "get message with Message-Id"
2920 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ Ú ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ"
2921
2922 #: keymap_alldefs.h:103
2923 #, fuzzy
2924 msgid "get parent of the current message"
2925 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÉÊ ÌÉÓÔ."
2926
2927 #: keymap_alldefs.h:104
2928 msgid "reply to all recipients"
2929 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ×Ӧ͠ÁÄÒÅÓÁÔÁÍ"
2930
2931 #: keymap_alldefs.h:105
2932 msgid "scroll down 1/2 page"
2933 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÎÉÚÕ"
2934
2935 #: keymap_alldefs.h:106
2936 msgid "scroll up 1/2 page"
2937 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÇÏÒÉ"
2938
2939 #: keymap_alldefs.h:107
2940 msgid "this screen"
2941 msgstr "ÃÅÊ ÅËÒÁÎ"
2942
2943 #: keymap_alldefs.h:108
2944 msgid "jump to an index number"
2945 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÚÉ槠ڠÎÏÍÅÒÏÍ"
2946
2947 #: keymap_alldefs.h:109
2948 msgid "move to the last entry"
2949 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÏÓÔÁÎÎØϧ ÐÏÚÉæ§"
2950
2951 #: keymap_alldefs.h:110
2952 msgid "reply to specified mailing list"
2953 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ÄÏ ×ËÁÚÁÎϧ ÒÏÚÓÉÌËÉ"
2954
2955 #: keymap_alldefs.h:111
2956 #, fuzzy
2957 msgid "load active file from NNTP server"
2958 msgstr "ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÐÏÛÔÕ Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ POP"
2959
2960 #: keymap_alldefs.h:112
2961 msgid "execute a macro"
2962 msgstr "×ÉËÏÎÁÔÉ ÍÁËÒÏÓ"
2963
2964 #: keymap_alldefs.h:113
2965 msgid "compose a new mail message"
2966 msgstr "ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÌÉÓÔ"
2967
2968 #: keymap_alldefs.h:114
2969 msgid "break the thread in two"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: keymap_alldefs.h:115
2973 msgid "open a different folder"
2974 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ"
2975
2976 #: keymap_alldefs.h:116
2977 msgid "open a different folder in read only mode"
2978 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
2979
2980 #: keymap_alldefs.h:117
2981 #, fuzzy
2982 msgid "open a different newsgroup"
2983 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ"
2984
2985 #: keymap_alldefs.h:118
2986 #, fuzzy
2987 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
2988 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
2989
2990 #: keymap_alldefs.h:119
2991 msgid "clear a status flag from a message"
2992 msgstr "ÓËÉÎÕÔÉ ÆÌÁÇ ÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ"
2993
2994 #: keymap_alldefs.h:120
2995 msgid "delete messages matching a pattern"
2996 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2997
2998 #: keymap_alldefs.h:121
2999 #, fuzzy
3000 msgid "reconstruct thread containing current message"
3001 msgstr "âÅÓ¦ÄÁ ÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ."
3002
3003 #: keymap_alldefs.h:122
3004 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3005 msgstr "ÐÒÉÍÕÓÏ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÐÏÛÔÕ Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ IMAP"
3006
3007 #: keymap_alldefs.h:123
3008 msgid "retrieve mail from POP server"
3009 msgstr "ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÐÏÛÔÕ Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ POP"
3010
3011 #: keymap_alldefs.h:124
3012 msgid "move to the first message"
3013 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÅÒÛÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3014
3015 #: keymap_alldefs.h:125
3016 msgid "move to the last message"
3017 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÏÓÔÁÎÎØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3018
3019 #: keymap_alldefs.h:126
3020 msgid "show only messages matching a pattern"
3021 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÛÅ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3022
3023 #: keymap_alldefs.h:127
3024 #, fuzzy
3025 msgid "link tagged message to the current one"
3026 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×: "
3027
3028 #: keymap_alldefs.h:128
3029 msgid "jump to the next new message"
3030 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:129
3033 #, fuzzy
3034 msgid "jump to the next new or unread message"
3035 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3036
3037 #: keymap_alldefs.h:130
3038 msgid "jump to the next subthread"
3039 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ Ð¦ÄÂÅÓ¦ÄÉ"
3040
3041 #: keymap_alldefs.h:131
3042 msgid "jump to the next thread"
3043 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÂÅÓ¦ÄÉ"
3044
3045 #: keymap_alldefs.h:132
3046 msgid "move to the next undeleted message"
3047 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅ×ÉÄÁÌÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:133
3050 msgid "jump to the next unread message"
3051 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:134
3054 msgid "jump to parent message in thread"
3055 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ \"ÂÁÔØ˦×ÓØËÏÇÏ\" ÌÉÓÔÁ Õ ÂÅӦĦ"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:135
3058 msgid "jump to previous thread"
3059 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÂÅÓ¦ÄÉ"
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:136
3062 msgid "jump to previous subthread"
3063 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ Ð¦ÄÂÅÓ¦ÄÉ"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:137
3066 msgid "move to the previous undeleted message"
3067 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅ×ÉÄÁÌÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3068
3069 #: keymap_alldefs.h:138
3070 msgid "jump to the previous new message"
3071 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3072
3073 #: keymap_alldefs.h:139
3074 #, fuzzy
3075 msgid "jump to the previous new or unread message"
3076 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3077
3078 #: keymap_alldefs.h:140
3079 msgid "jump to the previous unread message"
3080 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3081
3082 #: keymap_alldefs.h:141
3083 msgid "mark the current thread as read"
3084 msgstr "צÄͦÔÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ ÑË ÞÉÔÁÎÕ"
3085
3086 #: keymap_alldefs.h:142
3087 msgid "mark the current subthread as read"
3088 msgstr "צÄͦÔÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎՠЦÄÂÅÓ¦ÄÕ ÑË ÞÉÔÁÎÕ"
3089
3090 #: keymap_alldefs.h:143
3091 msgid "set a status flag on a message"
3092 msgstr "×ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÆÌÁÇ ÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ"
3093
3094 #: keymap_alldefs.h:144
3095 msgid "save changes to mailbox"
3096 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÚͦÎÉ ÄÏ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
3097
3098 #: keymap_alldefs.h:145
3099 msgid "tag messages matching a pattern"
3100 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3101
3102 #: keymap_alldefs.h:146
3103 msgid "undelete messages matching a pattern"
3104 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3105
3106 #: keymap_alldefs.h:147
3107 msgid "untag messages matching a pattern"
3108 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3109
3110 #: keymap_alldefs.h:148
3111 msgid "move to the middle of the page"
3112 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÓÅÒÅÄÉÎÉ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
3113
3114 #: keymap_alldefs.h:149
3115 msgid "move to the next entry"
3116 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÐÏÚÉæ§"
3117
3118 #: keymap_alldefs.h:150
3119 msgid "scroll down one line"
3120 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ ÒÑÄÏË ÄÏÎÉÚÕ"
3121
3122 #: keymap_alldefs.h:151
3123 msgid "move to the next page"
3124 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
3125
3126 #: keymap_alldefs.h:152
3127 msgid "jump to the bottom of the message"
3128 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÌÉÓÔÁ"
3129
3130 #: keymap_alldefs.h:153
3131 msgid "toggle display of quoted text"
3132 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎ. ×¦ÄÏÂÒÁÖÅÎÎÑ ÃÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÕ"
3133
3134 #: keymap_alldefs.h:154
3135 msgid "skip beyond quoted text"
3136 msgstr "ÐÒÏÐÕÓÔÉÔÉ ÃÉÔÏ×ÁÎÉÊ ÔÅËÓԠæÌËÏÍ"
3137
3138 #: keymap_alldefs.h:155
3139 msgid "jump to the top of the message"
3140 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÌÉÓÔÁ"
3141
3142 #: keymap_alldefs.h:156
3143 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3144 msgstr "צÄÄÁÔÉ ÌÉÓÔ/ÄÏÄÁÔÏË Õ ËÏÎ׍ҠËÏÍÁÎĦ shell"
3145
3146 #: keymap_alldefs.h:157
3147 #, fuzzy
3148 msgid "post message to newsgroup"
3149 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ %s"
3150
3151 #: keymap_alldefs.h:158
3152 msgid "move to the previous entry"
3153 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÐÏÚÉç§"
3154
3155 #: keymap_alldefs.h:159
3156 msgid "scroll up one line"
3157 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ ÒÑÄÏË ÄÏÇÏÒÉ"
3158
3159 #: keymap_alldefs.h:160
3160 msgid "move to the previous page"
3161 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
3162
3163 #: keymap_alldefs.h:161
3164 msgid "print the current entry"
3165 msgstr "ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
3166
3167 #: keymap_alldefs.h:162
3168 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: keymap_alldefs.h:163
3172 msgid "query external program for addresses"
3173 msgstr "ÚÁÐÉÔ ÚÏ×ΦÛÎØϧ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÐÏ ÁÄÒÅÓÉ"
3174
3175 #: keymap_alldefs.h:164
3176 msgid "append new query results to current results"
3177 msgstr "ÄÏÄÁÔÉ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÉ ÎÏ×ÏÇÏ ÚÁÐÉÔÕ ÄÏ ÐÏÔÏÞÎÉÈ"
3178
3179 #: keymap_alldefs.h:165
3180 msgid "save changes to mailbox and quit"
3181 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÚͦÎÉ ÓËÒÉÎØËÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ"
3182
3183 #: keymap_alldefs.h:166
3184 msgid "recall a postponed message"
3185 msgstr "×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ"
3186
3187 #: keymap_alldefs.h:167
3188 msgid "clear and redraw the screen"
3189 msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔÉ ÔÁ ÐÅÒÅÍÁÌÀ×ÁÔÉ ÅËÒÁÎ"
3190
3191 #: keymap_alldefs.h:168
3192 msgid "{internal}"
3193 msgstr "{×ÎÕÔÒ¦ÛÎÑ}"
3194
3195 #: keymap_alldefs.h:169
3196 #, fuzzy
3197 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3198 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÓËÒÉÎØËÕ (ÌÉÛÅ IMAP)"
3199
3200 #: keymap_alldefs.h:170
3201 msgid "reply to a message"
3202 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ÎÁ ÌÉÓÔ"
3203
3204 #: keymap_alldefs.h:171
3205 msgid "use the current message as a template for a new one"
3206 msgstr "×ÚÑÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ × ÑËÏÓÔ¦ ÛÁÂÌÏÎÕ ÄÌÑ ÎÏ×ÏÇÏ"
3207
3208 #: keymap_alldefs.h:172
3209 msgid "save message/attachment to a file"
3210 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÌÉÓÔ/ÄÏÄÁÔÏË Õ ÆÁÊ̦"
3211
3212 #: keymap_alldefs.h:173
3213 msgid "search for a regular expression"
3214 msgstr "ÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ × ÎÁÐÒÑÍËÕ ÕÐÅÒÅÄ"
3215
3216 #: keymap_alldefs.h:174
3217 msgid "search backwards for a regular expression"
3218 msgstr "ÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ × ÎÁÐÒÑÍËÕ ÎÁÚÁÄ"
3219
3220 #: keymap_alldefs.h:175
3221 msgid "search for next match"
3222 msgstr "ÐÏÛÕË ÎÁÓÔÕÐÎϧ ×¦ÄÐÏצÄÎÏÓÔ¦"
3223
3224 #: keymap_alldefs.h:176
3225 msgid "search for next match in opposite direction"
3226 msgstr "ÐÏÛÕË ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ × Ú×ÏÒÏÔÎØÏÍÕ ÎÁÐÒÑÍËÕ"
3227
3228 #: keymap_alldefs.h:177
3229 msgid "toggle search pattern coloring"
3230 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎÕÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ"
3231
3232 #: keymap_alldefs.h:178
3233 msgid "invoke a command in a subshell"
3234 msgstr "×ÉËÌÉËÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ × shell"
3235
3236 #: keymap_alldefs.h:179
3237 msgid "sort messages"
3238 msgstr "ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔÉ"
3239
3240 #: keymap_alldefs.h:180
3241 msgid "sort messages in reverse order"
3242 msgstr "ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔÉ × Ú×ÏÒÏÔÎØÏÍÕ ÎÁÐÒÑÍËÕ"
3243
3244 #: keymap_alldefs.h:181
3245 #, fuzzy
3246 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3247 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3248
3249 #: keymap_alldefs.h:182
3250 msgid "tag the current entry"
3251 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
3252
3253 #: keymap_alldefs.h:183
3254 msgid "apply next function to tagged messages"
3255 msgstr "×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÕ ÆÕÎËæÀ ÄÏ ×ÉĦÌÅÎÏÇÏ"
3256
3257 #: keymap_alldefs.h:184
3258 #, fuzzy
3259 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3260 msgstr "×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÕ ÆÕÎËæÀ ÄÏ ×ÉĦÌÅÎÏÇÏ"
3261
3262 #: keymap_alldefs.h:185
3263 msgid "tag the current subthread"
3264 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎՠЦÄÂÅÓ¦ÄÕ"
3265
3266 #: keymap_alldefs.h:186
3267 msgid "tag the current thread"
3268 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ"
3269
3270 #: keymap_alldefs.h:187
3271 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3272 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÆÌÁÇ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3273
3274 #: keymap_alldefs.h:188
3275 #, fuzzy
3276 msgid "toggle view of read messages"
3277 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
3278
3279 #: keymap_alldefs.h:189
3280 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3281 msgstr "×ÉÍËÎÕÔÉ/×צÍËÎÕÔÉ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÓËÒÉÎØËÉ"
3282
3283 #: keymap_alldefs.h:190
3284 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3285 msgstr "×ɦҠÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ ÓËÒÉÎØÏË/×ӦȠÆÁÊ̦×"
3286
3287 #: keymap_alldefs.h:191
3288 msgid "move to the top of the page"
3289 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
3290
3291 #: keymap_alldefs.h:192
3292 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: keymap_alldefs.h:193
3296 msgid "undelete the current entry"
3297 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
3298
3299 #: keymap_alldefs.h:194
3300 msgid "undelete all messages in thread"
3301 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔÉ ÂÅÓ¦ÄÉ"
3302
3303 #: keymap_alldefs.h:195
3304 msgid "undelete all messages in subthread"
3305 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔɠЦÄÂÅÓ¦ÄÉ"
3306
3307 #: keymap_alldefs.h:196
3308 #, fuzzy
3309 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3310 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
3311
3312 #: keymap_alldefs.h:197
3313 msgid "show the Mutt version number and date"
3314 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÄÁÔÕ Mutt"
3315
3316 #: keymap_alldefs.h:198
3317 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3318 msgstr "ÐÒÏÇÌÑÎÕÔÉ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ mailcap ÐÒÉ ÐÏÔÒŦ"
3319
3320 #: keymap_alldefs.h:199
3321 msgid "show MIME attachments"
3322 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÄÏÄÁÔËÉ MIME"
3323
3324 #: keymap_alldefs.h:200
3325 msgid "display the keycode for a key press"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: keymap_alldefs.h:201
3329 msgid "show currently active limit pattern"
3330 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÉÊ ×ÉÒÁÚ ÏÂÍÅÖÅÎÎÑ"
3331
3332 #: keymap_alldefs.h:202
3333 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3334 msgstr "ÚÇÏÒÎÕÔÉ/ÒÏÚÇÏÒÎÕÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ"
3335
3336 #: keymap_alldefs.h:203
3337 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3338 msgstr "ÚÇÏÒÎÕÔÉ/ÒÏÚÇÏÒÎÕÔÉ ×Ó¦ ÂÅÓ¦ÄÉ"
3339
3340 #: keymap_alldefs.h:204
3341 #, fuzzy
3342 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3343 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÇÏÒÉ"
3344
3345 #: keymap_alldefs.h:205
3346 #, fuzzy
3347 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3348 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÎÉÚÕ"
3349
3350 #: keymap_alldefs.h:206
3351 msgid "go down to next mailbox"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: keymap_alldefs.h:207
3355 #, fuzzy
3356 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3357 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
3358
3359 #: keymap_alldefs.h:208
3360 #, fuzzy
3361 msgid "go to previous mailbox"
3362 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×¦ÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
3363
3364 #: keymap_alldefs.h:209
3365 #, fuzzy
3366 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3367 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
3368
3369 #: keymap_alldefs.h:210
3370 #, fuzzy
3371 msgid "open hilighted mailbox"
3372 msgstr "ðÏ×ÔÏÒΊצÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
3373
3374 #: keymap_alldefs.h:211
3375 msgid "attach a PGP public key"
3376 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
3377
3378 #: keymap_alldefs.h:212
3379 msgid "show PGP options"
3380 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ PGP"
3381
3382 #: keymap_alldefs.h:213
3383 msgid "mail a PGP public key"
3384 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
3385
3386 #: keymap_alldefs.h:214
3387 msgid "verify a PGP public key"
3388 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
3389
3390 #: keymap_alldefs.h:215
3391 msgid "view the key's user id"
3392 msgstr "ÐÏÂÁÞÉÔÉ ¦ÄÅÎԦƦËÁÔÏÒ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ ËÌÀÞÁ"
3393
3394 #: keymap_alldefs.h:216
3395 msgid "check for classic pgp"
3396 msgstr "ÐÅÒÅצÒËÁ ÎÁ ËÌÁÓÉÞÎÅ pgp"
3397
3398 #: keymap_alldefs.h:217
3399 msgid "Accept the chain constructed"
3400 msgstr "ðÒÉÊÎÑÔÉ ÓËÏÓÔÒÕÊÏ×ÁÎÉÊ ÌÁÎÃÀÖÏË"
3401
3402 #: keymap_alldefs.h:218
3403 msgid "Append a remailer to the chain"
3404 msgstr "äÏÄÁÔÉ remailer ÄÏ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
3405
3406 #: keymap_alldefs.h:219
3407 msgid "Insert a remailer into the chain"
3408 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔÉ remailer × ÌÁÎÃÀÖÏË"
3409
3410 #: keymap_alldefs.h:220
3411 msgid "Delete a remailer from the chain"
3412 msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ remailer Ú ÌÁÎÃÀÖËÕ"
3413
3414 #: keymap_alldefs.h:221
3415 msgid "Select the previous element of the chain"
3416 msgstr "÷ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄΦʠÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
3417
3418 #: keymap_alldefs.h:222
3419 msgid "Select the next element of the chain"
3420 msgstr "÷ÉÂÒÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÉÊ ÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
3421
3422 #: keymap_alldefs.h:223
3423 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3424 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ ÞÅÒÅÚ ÌÁÎËÕ mixmaster remailer"
3425
3426 #: keymap_alldefs.h:224
3427 msgid "make decrypted copy and delete"
3428 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÒÏÚÛÉÆÒÏ×ÁÎÕ ËÏЦÀ ÔÁ ×ÉÄÁÌÉÔÉ"
3429
3430 #: keymap_alldefs.h:225
3431 msgid "make decrypted copy"
3432 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÒÏÚÛÉÆÒÏ×ÁÎÕ ËÏЦÀ"
3433
3434 #: keymap_alldefs.h:226
3435 #, fuzzy
3436 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3437 msgstr "ÚÎÉÝÉÔÉ ÐÁÒÏÌØ PGP Õ ÐÁÍ'ÑÔ¦"
3438
3439 #: keymap_alldefs.h:227
3440 #, fuzzy
3441 msgid "extract supported public keys"
3442 msgstr "ÒÏÚÐÁËÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
3443
3444 #: keymap_alldefs.h:228
3445 #, fuzzy
3446 msgid "show S/MIME options"
3447 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ PGP"
3448
3449 #: main.c:77
3450 #, fuzzy
3451 msgid ""
3452 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3453 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3454 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3455 msgstr ""
3456 "äÌÑ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÒÏÚÒÏÂÎÉËÁÍÉ, Û̦ÔØ ÌÉÓÔ ÄÏ <mutt-dev@mutt.org>.\n"
3457 "äÌÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÐÒÏ ×ÁÄÕ, ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÕ flea(1).\n"
3458
3459 #: main.c:82
3460 msgid ""
3461 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3462 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3463 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3464 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: main.c:88
3468 msgid ""
3469 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3470 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3471 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3472 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3473 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3474 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3475 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3476 "\n"
3477 "Copyright (C) 2005:\n"
3478 "  Parts were written/modified by:\n"
3479 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3480 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3481 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3482 "\n"
3483 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3484 "fixes, and suggestions.\n"
3485 "\n"
3486 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3487 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3488 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3489 "    (at your option) any later version.\n"
3490 "\n"
3491 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3492 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3493 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3494 "    GNU General Public License for more details.\n"
3495 "\n"
3496 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3497 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3498 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3499 "1301, USA.\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: main.c:132
3503 #, fuzzy
3504 msgid ""
3505 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3506 "<file> ]\n"
3507 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3508 "[...]\n"
3509 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3510 "[...]\n"
3511 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3512 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3513 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3514 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3515 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3516 "       muttng -v[v]\n"
3517 "\n"
3518 "options:\n"
3519 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3520 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3521 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3522 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3523 msgstr ""
3524 "×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -m <ÔÉÐ> ] [ -f "
3525 "<ÆÁÊÌ> ]\n"
3526 "       mutt [ -nx ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -a <ÆÁÊÌ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -H <ÆÁÊÌ> ] "
3527 "[ -i <ÆÁÊÌ> ] [ -s <ÔÅÍÁ> ] [ -b <ÁÄÒ> ] [ -c <ÁÄÒ> ] <ÁÄÒ> [ ... ]\n"
3528 "       mutt [ -n ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] -p\n"
3529 "       mutt -v[v]\n"
3530 "\n"
3531 "ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ:\n"
3532 "  -a <ÆÁÊÌ>\tÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ ÄÏ ÌÉÓÔÁ\n"
3533 "  -b <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅÐÏͦÔÎÉÈ ËÏЦʠ(Bcc)\n"
3534 "  -c <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנËÏЦʠ(Cc)\n"
3535 "  -e <ËÏÍÁÎÄÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ, ÝÏ §§ ×ÉËÏÎÁÔɠЦÓÌÑ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§\n"
3536 "  -f <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ, ÑËÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÞÉÔÁÔÉ\n"
3537 "  -F <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉÊ ÆÁÊÌ muttrc\n"
3538 "  -H <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝϠͦÓÔÉÔØ ÛÁÂÌÏΠÚÁÇÏÌÏ×ËÕ\n"
3539 "  -i <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÊÏÇÏ ÔÒÅÂÁ ×ËÌÀÞÉÔɠՠצÄÐÏצÄØ\n"
3540 "  -m <ÔÉÐ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÉРÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ\n"
3541 "  -n\t\t×ËÁÚÕ¤ Mutt ÎÅ ÞÉÔÁÔÉ ÓÉÓÔÅÍÎÉÊ Muttrc\n"
3542 "  -p\t\t×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ\n"
3543 "  -R\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ\n"
3544 "  -s <ÔÅÍÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÅÍÕ (× ÐÏÄצÊÎÉÈ ÌÁÐËÁÈ, ÑËÝϠͦÓÔÉÔØ ÐÒϦÌÉ)\n"
3545 "  -v\t\tÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§\n"
3546 "  -x\t\tÓÉÍÕÌÀ×ÁÔɠצÄÐÒÁ×ËÕ mailx\n"
3547 "  -y\t\t×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú-ÐÏͦ֠×ËÁÚÁÎÉÈ Õ `mailboxes'\n"
3548 "  -z\t\tÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ, ÑËÝÏ × ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ ÎÅÍÁ¤ ÖÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ\n"
3549 "  -Z\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÅÒÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ú ÎÏ×ÉÍ ÌÉÓÔÏÍ, ÑËÝÏ ÎÅÍÁ¤ - ÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ\n"
3550 "  -h\t\tÃѠЦÄËÁÚËÁ"
3551
3552 #: main.c:147
3553 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: main.c:149
3557 #, fuzzy
3558 msgid ""
3559 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3560 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3561 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3562 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3563 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3564 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3565 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3566 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3567 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3568 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3569 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3570 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3571 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3572 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3573 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3574 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3575 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3576 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3577 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3578 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3579 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3580 "  -h\t\tthis help message"
3581 msgstr ""
3582 "×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -m <ÔÉÐ> ] [ -f "
3583 "<ÆÁÊÌ> ]\n"
3584 "       mutt [ -nx ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -a <ÆÁÊÌ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -H <ÆÁÊÌ> ] "
3585 "[ -i <ÆÁÊÌ> ] [ -s <ÔÅÍÁ> ] [ -b <ÁÄÒ> ] [ -c <ÁÄÒ> ] <ÁÄÒ> [ ... ]\n"
3586 "       mutt [ -n ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] -p\n"
3587 "       mutt -v[v]\n"
3588 "\n"
3589 "ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ:\n"
3590 "  -a <ÆÁÊÌ>\tÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ ÄÏ ÌÉÓÔÁ\n"
3591 "  -b <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅÐÏͦÔÎÉÈ ËÏЦʠ(Bcc)\n"
3592 "  -c <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנËÏЦʠ(Cc)\n"
3593 "  -e <ËÏÍÁÎÄÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ, ÝÏ §§ ×ÉËÏÎÁÔɠЦÓÌÑ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§\n"
3594 "  -f <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ, ÑËÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÞÉÔÁÔÉ\n"
3595 "  -F <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉÊ ÆÁÊÌ muttrc\n"
3596 "  -H <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝϠͦÓÔÉÔØ ÛÁÂÌÏΠÚÁÇÏÌÏ×ËÕ\n"
3597 "  -i <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÊÏÇÏ ÔÒÅÂÁ ×ËÌÀÞÉÔɠՠצÄÐÏצÄØ\n"
3598 "  -m <ÔÉÐ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÉРÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ\n"
3599 "  -n\t\t×ËÁÚÕ¤ Mutt ÎÅ ÞÉÔÁÔÉ ÓÉÓÔÅÍÎÉÊ Muttrc\n"
3600 "  -p\t\t×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ\n"
3601 "  -R\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ\n"
3602 "  -s <ÔÅÍÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÅÍÕ (× ÐÏÄצÊÎÉÈ ÌÁÐËÁÈ, ÑËÝϠͦÓÔÉÔØ ÐÒϦÌÉ)\n"
3603 "  -v\t\tÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§\n"
3604 "  -x\t\tÓÉÍÕÌÀ×ÁÔɠצÄÐÒÁ×ËÕ mailx\n"
3605 "  -y\t\t×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú-ÐÏͦ֠×ËÁÚÁÎÉÈ Õ `mailboxes'\n"
3606 "  -z\t\tÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ, ÑËÝÏ × ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ ÎÅÍÁ¤ ÖÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ\n"
3607 "  -Z\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÅÒÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ú ÎÏ×ÉÍ ÌÉÓÔÏÍ, ÑËÝÏ ÎÅÍÁ¤ - ÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ\n"
3608 "  -h\t\tÃѠЦÄËÁÚËÁ"
3609
3610 #: main.c:238
3611 #, fuzzy
3612 msgid "Compile Options:"
3613 msgstr ""
3614 "\n"
3615 "ðÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§:"
3616
3617 #: main.c:465
3618 msgid "Built-In Defaults:"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: main.c:493
3622 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: main.c:513
3626 msgid "Error initializing terminal."
3627 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁ槠ÔÅÒͦÎÁÌÕ."
3628
3629 #: main.c:635
3630 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3631 msgstr "DEBUG ÎÅ ×ËÁÚÁÎϠЦĠÞÁÓ ËÏÍЦÌÑæ§. ¶ÇÎÏÒÕ¤ÔØÓÑ.\n"
3632
3633 #: main.c:800
3634 #, c-format
3635 msgid "%s does not exist. Create it?"
3636 msgstr "%s ÎÅ ¦ÓÎÕ¤. óÔ×ÏÒÉÔÉ ÊÏÇÏ?"
3637
3638 #: main.c:804
3639 #, c-format
3640 msgid "Can't create %s: %s."
3641 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s: %s."
3642
3643 #: main.c:844
3644 msgid "No recipients specified.\n"
3645 msgstr "ïÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ.\n"
3646
3647 #: main.c:920
3648 #, c-format
3649 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3650 msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ.\n"
3651
3652 #: main.c:937
3653 msgid "No mailbox with new mail."
3654 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
3655
3656 #: main.c:956
3657 msgid "No incoming mailboxes defined."
3658 msgstr "÷ȦÄÎÉÈ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØÏË ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ."
3659
3660 #: main.c:991
3661 msgid "Mailbox is empty."
3662 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÐÏÒÏÖÎÑ."
3663
3664 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3665 #, c-format
3666 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3667 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s... %d (%d%%)"
3668
3669 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3670 msgid "Mailbox is corrupt!"
3671 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
3672
3673 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3674 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3675 msgstr "æÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ! îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
3676
3677 #: mbox.c:628
3678 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3679 msgstr "sync: ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÅÎÏ, ÁÌÅ ÎÅÍÁ¤ ÚͦÎÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×! (ÐÏצÄÏÍØÔÅ ÐÒÏ ÃÅ)"
3680
3681 #: mbox.c:665
3682 #, c-format
3683 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3684 msgstr "úÁÐÉÓ ÌÉÓÔ¦×... %d (%d%%)"
3685
3686 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3687 #. * change/deleted message
3688 #.
3689 #: mbox.c:768
3690 msgid "Committing changes..."
3691 msgstr "÷ÎÅÓÅÎÎÑ ÚͦÎ..."
3692
3693 #: mbox.c:799
3694 #, c-format
3695 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3696 msgstr "ú¦ʠÚÁÐÉÓÕ! þÁÓÔËÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ Õ %s"
3697
3698 #: mbox.c:857
3699 msgid "Could not reopen mailbox!"
3700 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
3701
3702 #: mbox.c:912
3703 msgid "Reopening mailbox..."
3704 msgstr "ðÏ×ÔÏÒΊצÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
3705
3706 #: mbox.c:1126
3707 msgid "Can't write message"
3708 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ"
3709
3710 #: menu.c:411
3711 msgid "Jump to: "
3712 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
3713
3714 #: menu.c:418
3715 msgid "Invalid index number."
3716 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÅÒÅ̦ËÕ."
3717
3718 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3719 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3720 msgid "No entries."
3721 msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉç§."
3722
3723 #: menu.c:440
3724 msgid "You cannot scroll down farther."
3725 msgstr "äÁ̦ ÎÉÖÞÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
3726
3727 #: menu.c:457
3728 msgid "You cannot scroll up farther."
3729 msgstr "äÁ̦ ×ÉÝÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
3730
3731 #: menu.c:494
3732 msgid "You are on the first page."
3733 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
3734
3735 #: menu.c:495
3736 msgid "You are on the last page."
3737 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
3738
3739 #: menu.c:612
3740 msgid "You are on the last entry."
3741 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÐÏÚÉæÑ."
3742
3743 #: menu.c:622
3744 msgid "You are on the first entry."
3745 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÐÏÚÉæÑ."
3746
3747 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3748 msgid "Search for: "
3749 msgstr "ûÕËÁÔÉ ×ÉÒÁÚ:"
3750
3751 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3752 msgid "Reverse search for: "
3753 msgstr "ú×ÏÒÏÔΦʠÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ: "
3754
3755 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3756 msgid "No search pattern."
3757 msgstr "îÅÍÁ¤ ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ."
3758
3759 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3760 msgid "Not found."
3761 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ."
3762
3763 #: menu.c:839
3764 msgid "No tagged entries."
3765 msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉ槠ÎÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."
3766
3767 #: menu.c:944
3768 msgid "Search is not implemented for this menu."
3769 msgstr "ðÏÛÕË Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
3770
3771 #: menu.c:949
3772 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3773 msgstr "ðÅÒÅȦĠՠÃØÏÍՠĦÁÌÏÚ¦ ÎŠЦÄÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
3774
3775 #: menu.c:987
3776 msgid "Tagging is not supported."
3777 msgstr "÷ÉĦÌÅÎÎѠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
3778
3779 #: mh.c:637 mh.c:874
3780 #, c-format
3781 msgid "Reading %s... %d"
3782 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s... %d"
3783
3784 #: mh.c:1146
3785 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: muttlib.c:825
3789 #, fuzzy
3790 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3791 msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
3792
3793 #: muttlib.c:826
3794 msgid "yna"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: muttlib.c:843
3798 msgid "File is a directory, save under it?"
3799 msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
3800
3801 #: muttlib.c:849
3802 msgid "File under directory: "
3803 msgstr "æÁÊÌ Õ ËÁÔÁÌÏÚ¦: "
3804
3805 #: muttlib.c:860
3806 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3807 msgstr "æÁÊÌ ¦ÓÎÕ¤, (o)ÐÅÒÅÐÉÓÁÔÉ, (a)ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÎØÏÇÏ ÞÉ (c)צÄÍÏ×ÉÔÉ?"
3808
3809 #: muttlib.c:860
3810 msgid "oac"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: muttlib.c:1188
3814 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3815 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ POP."
3816
3817 #: muttlib.c:1196
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Can't save message to newsserver."
3820 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁ POP ÓÅÒ×ÅÒ¦."
3821
3822 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3823 #: muttlib.c:1206
3824 #, c-format
3825 msgid "Append messages to %s?"
3826 msgstr "äÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
3827
3828 #: muttlib.c:1216
3829 #, c-format
3830 msgid "%s is not a mailbox!"
3831 msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ!"
3832
3833 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3834 #, c-format
3835 msgid "Connection to %s closed"
3836 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s ÚÁËÒÉÔÏ"
3837
3838 #: mutt_socket.c:246
3839 msgid "SSL is unavailable."
3840 msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ."
3841
3842 #: mutt_socket.c:275
3843 msgid "Preconnect command failed."
3844 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÉ, ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ Ú'¤ÄÎÁÎÎÀ."
3845
3846 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3847 #, c-format
3848 msgid "Error talking to %s (%s)"
3849 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ Ú'¤ÄÎÁÎΦ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s (%s)"
3850
3851 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3852 #, c-format
3853 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3854 msgstr ""
3855
3856 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3857 #, c-format
3858 msgid "Looking up %s..."
3859 msgstr "ðÏÛÕË %s..."
3860
3861 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3862 #, c-format
3863 msgid "Could not find the host \"%s\""
3864 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÁÄÒÅÓÕ \"%s\"."
3865
3866 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3867 #, c-format
3868 msgid "Connecting to %s..."
3869 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
3870
3871 #: mutt_socket.c:489
3872 #, c-format
3873 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3874 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ Ú'¤ÄÎÁÔÉÓÑ Ú %s (%s)."
3875
3876 #: mutt_ssl.c:167
3877 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3878 msgstr "îÅ ×ÄÁÌÏÓÑ ÚÎÁÊÔÉ ÄÏÓÔÑÔÎØÏ ÅÎÔÒÏЦ§ ÎÁ ×ÁۦʠÓÉÓÔÅͦ"
3879
3880 #: mutt_ssl.c:192
3881 #, c-format
3882 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3883 msgstr "úÁÐÏ×ÎÅÎÎÑ ÐÕÌÕ ÅÎÔÒÏЦ§: %s...\n"
3884
3885 #: mutt_ssl.c:198
3886 #, c-format
3887 msgid "%s has insecure permissions!"
3888 msgstr "%s ÍÁ¤ ÎÅÓÅËÒÅÔΦ ÐÒÁ×Á ÄÏÓÔÕÐÕ!"
3889
3890 #: mutt_ssl.c:218
3891 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3892 msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ ÚÁ×ÄÑËÉ ×ÔÒÁÔ¦ ÅÎÔÒÏЦ§"
3893
3894 #: mutt_ssl.c:309
3895 msgid "I/O error"
3896 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ ××ÏÄÕ-×É×ÏÄÕ"
3897
3898 #: mutt_ssl.c:318
3899 #, c-format
3900 msgid "SSL failed: %s"
3901 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
3902
3903 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
3904 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
3905 msgid "Unable to get certificate from peer"
3906 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
3907
3908 #: mutt_ssl.c:334
3909 #, c-format
3910 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3911 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ SSL Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ %s (%s)"
3912
3913 #: mutt_ssl.c:416
3914 msgid "Unknown"
3915 msgstr "îÅצÄÏÍÅ"
3916
3917 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
3918 #, c-format
3919 msgid "[unable to calculate]"
3920 msgstr "[ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÂÞÉÓÌÉÔÉ]"
3921
3922 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
3923 msgid "[invalid date]"
3924 msgstr "[ÐÏÍÉÌËÏ×Á ÄÁÔÁ]"
3925
3926 #: mutt_ssl.c:527
3927 msgid "Server certificate is not yet valid"
3928 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
3929
3930 #: mutt_ssl.c:533
3931 msgid "Server certificate has expired"
3932 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
3933
3934 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
3935 msgid "This certificate belongs to:"
3936 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ÎÁÌÅÖÉÔØ:"
3937
3938 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
3939 msgid "This certificate was issued by:"
3940 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ×ÉÄÁÎÏ:"
3941
3942 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
3943 #, c-format
3944 msgid "This certificate is valid"
3945 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁԠĦÊÓÎÉÊ"
3946
3947 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
3948 #, c-format
3949 msgid "   from %s"
3950 msgstr "   ×¦Ä %s"
3951
3952 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
3953 #, c-format
3954 msgid "     to %s"
3955 msgstr "     ÄÏ %s"
3956
3957 #: mutt_ssl.c:624
3958 #, c-format
3959 msgid "Fingerprint: %s"
3960 msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
3961
3962 #: mutt_ssl.c:626
3963 msgid "SSL Certificate check"
3964 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÓÅÒÔÉƦËÁÔÕ SSL"
3965
3966 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
3967 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3968 msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, ÐÒÉÊÎÑÔÉ (o)ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï ÁÂÏ (a)ÚÁ×ÖÄÉ"
3969
3970 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
3971 msgid "roa"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
3975 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3976 msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, (o)ÐÒÉÊÎÑÔÉ ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï"
3977
3978 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
3979 msgid "ro"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
3983 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3984 msgstr "ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
3985
3986 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
3987 msgid "Certificate saved"
3988 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
3989
3990 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
3991 #, c-format
3992 msgid "gnutls_global_init: %s"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
3996 msgid "Error: no TLS socket open"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4000 #, c-format
4001 msgid "tls_socket_read (%s)"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4005 #, c-format
4006 msgid "tls_socket_write (%s)"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4010 #, c-format
4011 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4015 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4019 #, c-format
4020 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4024 #, c-format
4025 msgid "gnutls_handshake: %s"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4031 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ SSL Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ %s (%s)"
4032
4033 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4034 #, c-format
4035 msgid "Certificate verification error (%s)"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4039 #, fuzzy
4040 msgid "Certificate is not X.509"
4041 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
4042
4043 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4046 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁ槠ÔÅÒͦÎÁÌÕ."
4047
4048 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4049 msgid "Error processing certificate data"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4055 msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
4056
4057 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4058 #, fuzzy, c-format
4059 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4060 msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
4061
4062 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4063 #, fuzzy
4064 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4065 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
4066
4067 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4068 #, fuzzy
4069 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4070 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
4071
4072 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4073 #, fuzzy
4074 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4075 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
4076
4077 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4078 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4082 #, fuzzy
4083 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4084 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
4085
4086 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4087 #, fuzzy
4088 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4089 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÓÅÒÔÉƦËÁÔÕ SSL"
4090
4091 #: mutt_tunnel.c:65
4092 #, fuzzy, c-format
4093 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4094 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
4095
4096 #: mutt_tunnel.c:127
4097 #, c-format
4098 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4102 #, fuzzy, c-format
4103 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4104 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ Ú'¤ÄÎÁÎΦ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s (%s)"
4105
4106 #: mx.c:132
4107 #, c-format
4108 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4109 msgstr "÷Ó¦ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ, ÚÎÁÔÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ Ú %s?"
4110
4111 #: mx.c:141
4112 #, c-format
4113 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4114 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s.\n"
4115
4116 #: mx.c:224
4117 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4118 msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl!"
4119
4120 #: mx.c:231
4121 #, c-format
4122 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4123 msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl... %d"
4124
4125 #: mx.c:258
4126 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4127 msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock"
4128
4129 #: mx.c:266
4130 #, c-format
4131 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4132 msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock... %d"
4133
4134 #: mx.c:488
4135 #, c-format
4136 msgid "Couldn't lock %s\n"
4137 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s\n"
4138
4139 #: mx.c:577
4140 #, c-format
4141 msgid "Reading %s..."
4142 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s..."
4143
4144 #: mx.c:639
4145 #, c-format
4146 msgid "Writing %s..."
4147 msgstr "úÁÐÉÓ %s..."
4148
4149 #: mx.c:670
4150 #, fuzzy
4151 msgid "message(s) not deleted"
4152 msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓԦנÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
4153
4154 #: mx.c:691
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Can't open trash folder"
4157 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ: %s"
4158
4159 #: mx.c:758
4160 #, c-format
4161 msgid "Move read messages to %s?"
4162 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
4163
4164 #: mx.c:772 mx.c:1027
4165 #, c-format
4166 msgid "Purge %d deleted message?"
4167 msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÊ ÌÉÓÔ?"
4168
4169 #: mx.c:773 mx.c:1028
4170 #, c-format
4171 msgid "Purge %d deleted messages?"
4172 msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×?"
4173
4174 #: mx.c:792
4175 #, c-format
4176 msgid "Moving read messages to %s..."
4177 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓԦנÄÏ %s..."
4178
4179 #: mx.c:845 mx.c:1018
4180 msgid "Mailbox is unchanged."
4181 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ."
4182
4183 #: mx.c:884
4184 #, c-format
4185 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4186 msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
4187
4188 #: mx.c:887 mx.c:1071
4189 #, c-format
4190 msgid "%d kept, %d deleted."
4191 msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
4192
4193 #: mx.c:1003
4194 #, c-format
4195 msgid " Press '%s' to toggle write"
4196 msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌÑ ÚͦÎÉ ÍÏÖÌÉ×ÏÓÔ¦ ÚÁÐÉÓÕ"
4197
4198 #: mx.c:1005
4199 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
4200 msgstr "úÒϦÔØ 'toggle-write' ÄÌÑ ×צÍËÎÅÎÎÑ ÚÁÐÉÓÕ!"
4201
4202 #: mx.c:1008
4203 #, c-format
4204 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
4205 msgstr "óËÒÉÎØËÕ ÐÏͦÞÅÎÏ ÎÅÚͦÎÀ×ÁÎÏÀ. %s"
4206
4207 #: mx.c:1067
4208 msgid "Mailbox checkpointed."
4209 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
4210
4211 #: mx.c:1296
4212 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
4213 msgstr ""
4214
4215 #: nntp/newsrc.c:190
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
4218 msgstr "%s ÎÅ ¦ÓÎÕ¤. óÔ×ÏÒÉÔÉ ÊÏÇÏ?"
4219
4220 #: nntp/newsrc.c:194
4221 msgid "Cache directory not created!"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: nntp/newsrc.c:344
4225 #, fuzzy
4226 msgid "No newsserver defined!"
4227 msgstr "¶Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ POP ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
4228
4229 #: nntp/newsrc.c:358
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
4232 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ POP"
4233
4234 #: nntp/newsrc.c:647
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "Unable to open %s for reading"
4237 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
4238
4239 #: nntp/newsrc.c:652
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "Unable to lock %s"
4242 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ %s!"
4243
4244 #: nntp/newsrc.c:666
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "Unable to open %s for writing"
4247 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
4248
4249 #: nntp/newsrc.c:731
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "Can't write %s"
4252 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s."
4253
4254 #: nntp/newsrc.c:740
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "Can't rename %s to %s"
4257 msgstr "