Andreas Krennmair:
[apps/madmutt.git] / po / uk.po
1 # Ukrainian translation for Mutt.
2 # Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3 # Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>, 1998-2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: 1.3.27/1.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-28 11:04+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-01-23 15:14+0200\n"
11 "Last-Translator: Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-u\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: account.c:144
17 #, c-format
18 msgid "Username at %s: "
19 msgstr "ëÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ Õ %s: "
20
21 #: account.c:172
22 #, c-format
23 msgid "Password for %s@%s: "
24 msgstr "ðÁÒÏÌØ ÄÌÑ %s@%s: "
25
26 #: addrbook.c:33 browser.c:40 pager.c:1445 postpone.c:39 query.c:44
27 #: recvattach.c:50
28 msgid "Exit"
29 msgstr "÷ÉȦÄ"
30
31 #: addrbook.c:34 curs_main.c:398 pager.c:1452 postpone.c:40
32 msgid "Del"
33 msgstr "÷ÉÄ."
34
35 #: addrbook.c:35 curs_main.c:399 postpone.c:41
36 msgid "Undel"
37 msgstr "÷¦ÄÎ."
38
39 #: addrbook.c:36
40 msgid "Select"
41 msgstr "÷ɦÒ"
42
43 #. __STRCAT_CHECKED__
44 #: addrbook.c:37 browser.c:43 compose.c:92 curs_main.c:404 mutt_ssl.c:633
45 #: pager.c:1544 pgpkey.c:517 postpone.c:42 query.c:49 recvattach.c:54
46 #: smime.c:432
47 msgid "Help"
48 msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ"
49
50 #: addrbook.c:141
51 msgid "You have no aliases!"
52 msgstr "÷É ÎÅ ÍÁ¤ÔÅ ÖÏÄÎÏÇÏ ÐÓÅ×ÄÏΦÍÕ!"
53
54 #: addrbook.c:152
55 msgid "Aliases"
56 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦÍÉ"
57
58 #. add a new alias
59 #: alias.c:242
60 msgid "Alias as: "
61 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦ͠ÑË: "
62
63 #: alias.c:248
64 msgid "You already have an alias defined with that name!"
65 msgstr "÷É ×ÖÅ ÍÁ¤ÔÅ ÐÓÅ×ÄÏΦ͠ÎÁ ÃÅ ¦Í'Ñ!"
66
67 #: alias.c:254
68 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
69 msgstr ""
70
71 #: alias.c:279
72 msgid "Address: "
73 msgstr "áÄÒÅÓÁ: "
74
75 #: alias.c:289 send.c:202
76 #, c-format
77 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
78 msgstr ""
79
80 #: alias.c:301
81 msgid "Personal name: "
82 msgstr "ðÏ×ÎÅ ¦Í'Ñ: "
83
84 #: alias.c:310
85 #, c-format
86 msgid "[%s = %s] Accept?"
87 msgstr "[%s = %s] ÷¦ÒÎÏ?"
88
89 #: alias.c:327 recvattach.c:390 recvattach.c:413 recvattach.c:426
90 #: recvattach.c:439 recvattach.c:467
91 msgid "Save to file: "
92 msgstr "÷ÎÅÓÔÉ ÄÏ ÆÁÊÌÕ: "
93
94 #: alias.c:342
95 msgid "Alias added."
96 msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦ͠ÄÏÄÁÎÏ."
97
98 #: attach.c:108 attach.c:240 attach.c:468 attach.c:959
99 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
100 msgstr "îÅÍÁ¤ ×¦ÄÐÏצÄÎÏÇÏ ¦ÍÅΦ, ÄÁ̦?"
101
102 #. For now, editing requires a file, no piping
103 #: attach.c:121
104 #, c-format
105 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
106 msgstr "ëÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
107
108 #: attach.c:129 attach.c:259 commands.c:216 compose.c:1174 curs_lib.c:177
109 #: curs_lib.c:424
110 #, c-format
111 msgid "Error running \"%s\"!"
112 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉËÏÎÁÎÎÑ \"%s\"!"
113
114 #: attach.c:139
115 msgid "Failure to open file to parse headers."
116 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
117
118 #: attach.c:170
119 msgid "Failure to open file to strip headers."
120 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÒ¦ÚÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
121
122 #: attach.c:179
123 #, fuzzy
124 msgid "Failure to rename file."
125 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
126
127 #: attach.c:192
128 #, c-format
129 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
130 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ %s, ÓÔ×ÏÒÅÎÏ ÐÏÒÏÖΦʠÆÁÊÌ."
131
132 #. For now, editing requires a file, no piping
133 #: attach.c:253
134 #, c-format
135 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
136 msgstr "òÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
137
138 #: attach.c:271
139 #, c-format
140 msgid "No mailcap edit entry for %s"
141 msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ %s"
142
143 #: attach.c:434
144 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
145 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎϠצÄÏÍÏÓÔÅÊ Õ mailcap. ðÏËÁÚÁÎÏ ÑË ÔÅËÓÔ."
146
147 #: attach.c:447
148 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
149 msgstr "ôÉРMIME ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË."
150
151 #: attach.c:537
152 msgid "Cannot create filter"
153 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔÒ"
154
155 #: attach.c:667 attach.c:699 attach.c:992 attach.c:1050 handler.c:1559
156 #: pgpkey.c:566 pgpkey.c:755
157 msgid "Can't create filter"
158 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔÒ"
159
160 #: attach.c:831
161 msgid "Write fault!"
162 msgstr "ú¦ʠÚÁÐÉÓÕ!"
163
164 #: attach.c:1073
165 msgid "I don't know how to print that!"
166 msgstr "îÅ ÚÎÁÀ, ÑË ÃÅ ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ!"
167
168 #: browser.c:41
169 msgid "Chdir"
170 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ"
171
172 #: browser.c:42
173 msgid "Mask"
174 msgstr "íÁÓËÁ"
175
176 #: browser.c:377 browser.c:964
177 #, c-format
178 msgid "%s is not a directory."
179 msgstr "%s ÎÅ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ."
180
181 #: browser.c:497
182 #, c-format
183 msgid "Mailboxes [%d]"
184 msgstr "ðÏÛÔÏצ ÓËÒÉÎØËÉ [%d]"
185
186 #: browser.c:504
187 #, c-format
188 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
189 msgstr "ð¦ÄÐÉÓÁΦ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
190
191 #: browser.c:508
192 #, c-format
193 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
194 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
195
196 #: browser.c:520
197 msgid "Can't attach a directory!"
198 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ!"
199
200 #: browser.c:651 browser.c:1031 browser.c:1128
201 msgid "No files match the file mask"
202 msgstr "îÅÍÁ¤ ÆÁÊ̦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ ÍÁÓæ"
203
204 #: browser.c:856
205 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
206 msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎѠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
207
208 #: browser.c:876
209 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
210 msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎѠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
211
212 #: browser.c:884
213 #, c-format
214 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
215 msgstr "÷ÐÅ×ÎÅΦ Õ ×ÉÄÁÌÅÎΦ ÓËÒÉÎØËÉ \"%s\"?"
216
217 #: browser.c:898
218 msgid "Mailbox deleted."
219 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
220
221 #: browser.c:904
222 msgid "Mailbox not deleted."
223 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
224
225 #: browser.c:923
226 msgid "Chdir to: "
227 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
228
229 #: browser.c:952 browser.c:1024
230 msgid "Error scanning directory."
231 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÎÅ ÓËÁÎÕ¤ÔØÓÑ."
232
233 #: browser.c:975
234 msgid "File Mask: "
235 msgstr "íÁÓËÁ: "
236
237 #: browser.c:1047
238 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
239 msgstr "ú×ÏÒÏÔÎØÏ ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), Ì¦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞɠΦ(n)?"
240
241 #: browser.c:1048
242 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
243 msgstr "óÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), Ì¦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞɠΦ(n)?"
244
245 #: browser.c:1049
246 msgid "dazn"
247 msgstr ""
248
249 #: browser.c:1115
250 msgid "New file name: "
251 msgstr "¶Í'Ñ ÎÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: "
252
253 #: browser.c:1146
254 msgid "Can't view a directory"
255 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ"
256
257 #: browser.c:1163
258 msgid "Error trying to view file"
259 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÆÁÊÌ"
260
261 #: buffy.c:442
262 #, fuzzy
263 msgid "New mail in "
264 msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ × %s."
265
266 #: color.c:322
267 #, c-format
268 msgid "%s: color not supported by term"
269 msgstr "%s: ËÏ̦ҠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ term"
270
271 #: color.c:328
272 #, c-format
273 msgid "%s: no such color"
274 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ËÏÌØÏÒÕ ÎÅÍÁ¤"
275
276 #: color.c:374 color.c:575 color.c:586
277 #, c-format
278 msgid "%s: no such object"
279 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÏÂ'¤ËÔÕ ÎÅÍÁ¤"
280
281 #: color.c:381
282 #, c-format
283 msgid "%s: command valid only for index object"
284 msgstr "%s: ËÏÍÁÎÄÁ ÍÏÖÌÉ×Á Ô¦ÌØËÉ Õ ÓÐÉÓËÏצ ÌÉÓÔ¦×"
285
286 #: color.c:389
287 #, c-format
288 msgid "%s: too few arguments"
289 msgstr "%s: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
290
291 #: color.c:563
292 msgid "Missing arguments."
293 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÎØÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×."
294
295 #: color.c:602 color.c:613
296 msgid "color: too few arguments"
297 msgstr "color: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
298
299 #: color.c:636
300 msgid "mono: too few arguments"
301 msgstr "mono: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
302
303 #: color.c:656
304 #, c-format
305 msgid "%s: no such attribute"
306 msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÁÔÒ¦ÂÕÔÕ ÎÅÍÁ¤"
307
308 #: color.c:696 hook.c:65 hook.c:73 keymap.c:744
309 msgid "too few arguments"
310 msgstr "ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
311
312 #: color.c:705 hook.c:79
313 msgid "too many arguments"
314 msgstr "ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
315
316 #: color.c:721
317 msgid "default colors not supported"
318 msgstr "ËÏ̦Ҡdefault ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
319
320 #. find out whether or not the verify signature
321 #: commands.c:88
322 msgid "Verify PGP signature?"
323 msgstr "ðÅÒÅצÒÉÔɠЦÄÐÉÓ PGP?"
324
325 #: commands.c:113 mbox.c:733
326 msgid "Could not create temporary file!"
327 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
328
329 #: commands.c:126
330 msgid "Cannot create display filter"
331 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔҠצÄÏÂÒÁÖÅÎÎÑ"
332
333 #: commands.c:146
334 msgid "Could not copy message"
335 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓËÏЦÀ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
336
337 #: commands.c:182
338 #, fuzzy
339 msgid "S/MIME signature successfully verified."
340 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
341
342 #: commands.c:184
343 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
344 msgstr ""
345
346 #: commands.c:187 commands.c:198
347 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
348 msgstr ""
349
350 #: commands.c:189
351 #, fuzzy
352 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
353 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
354
355 #: commands.c:196
356 msgid "PGP signature successfully verified."
357 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
358
359 #: commands.c:200
360 msgid "PGP signature could NOT be verified."
361 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
362
363 #: commands.c:223
364 msgid "Command: "
365 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ: "
366
367 #: commands.c:242 recvcmd.c:143
368 msgid "Bounce message to: "
369 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ: "
370
371 #: commands.c:244 recvcmd.c:145
372 msgid "Bounce tagged messages to: "
373 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×: "
374
375 #: commands.c:259 recvcmd.c:154
376 msgid "Error parsing address!"
377 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒÏÚÂÏÒÕ ÁÄÒÅÓÉ!"
378
379 #: commands.c:267 recvcmd.c:162
380 #, c-format
381 msgid "Bad IDN: '%s'"
382 msgstr ""
383
384 #: commands.c:278 recvcmd.c:176
385 #, c-format
386 msgid "Bounce message to %s"
387 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ %s"
388
389 #: commands.c:278 recvcmd.c:176
390 #, c-format
391 msgid "Bounce messages to %s"
392 msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ÌÉÓԦנ%s"
393
394 #: commands.c:294 recvcmd.c:192
395 #, fuzzy
396 msgid "Message not bounced."
397 msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
398
399 #: commands.c:294 recvcmd.c:192
400 #, fuzzy
401 msgid "Messages not bounced."
402 msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓԦנÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
403
404 #: commands.c:304 recvcmd.c:211
405 msgid "Message bounced."
406 msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
407
408 #: commands.c:304 recvcmd.c:211
409 msgid "Messages bounced."
410 msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓԦנÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
411
412 #: commands.c:381 commands.c:415 commands.c:432
413 msgid "Can't create filter process"
414 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÐÒÏÃÅӠƦÌØÔÒÕ"
415
416 #: commands.c:461
417 msgid "Pipe to command: "
418 msgstr "ðÅÒÅÄÁÔÉ ÄÏ ÐÒÏÇÒÁÍÉ: "
419
420 #: commands.c:478
421 msgid "No printing command has been defined."
422 msgstr "ëÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÄÒÕËÕ ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
423
424 #: commands.c:483
425 msgid "Print message?"
426 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
427
428 #: commands.c:483
429 msgid "Print tagged messages?"
430 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ×ÉĦÌÅΦ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
431
432 #: commands.c:492
433 msgid "Message printed"
434 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
435
436 #: commands.c:492
437 msgid "Messages printed"
438 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
439
440 #: commands.c:494
441 msgid "Message could not be printed"
442 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
443
444 #: commands.c:495
445 msgid "Messages could not be printed"
446 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁΦ"
447
448 #: commands.c:504
449 msgid ""
450 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
451 "(p)am?: "
452 msgstr ""
453
454 #: commands.c:505
455 msgid ""
456 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
457 "am?: "
458 msgstr ""
459
460 #: commands.c:506
461 msgid "dfrsotuzcp"
462 msgstr ""
463
464 #: commands.c:563
465 msgid "Shell command: "
466 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÓÉÓÔÅÍÉ: "
467
468 #: commands.c:705
469 #, c-format
470 msgid "Decode-save%s to mailbox"
471 msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
472
473 #: commands.c:706
474 #, c-format
475 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
476 msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
477
478 #: commands.c:707
479 #, c-format
480 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
481 msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
482
483 #: commands.c:708
484 #, c-format
485 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
486 msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
487
488 #: commands.c:709
489 #, c-format
490 msgid "Save%s to mailbox"
491 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
492
493 #: commands.c:709
494 #, c-format
495 msgid "Copy%s to mailbox"
496 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
497
498 #: commands.c:710
499 msgid " tagged"
500 msgstr " ×ÉĦÌÅΦ"
501
502 #: commands.c:783
503 #, c-format
504 msgid "Copying to %s..."
505 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
506
507 #: commands.c:905
508 #, c-format
509 msgid "Convert to %s upon sending?"
510 msgstr "ðÅÒÅÔ×ÏÒÉÔÉ ÎÁ %s ÐÒÉ ÎÁÄÓÉÌÁÎΦ?"
511
512 #: commands.c:915
513 #, c-format
514 msgid "Content-Type changed to %s."
515 msgstr "ôÉРÄÏÄÁÔËÕ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s."
516
517 #: commands.c:920
518 #, c-format
519 msgid "Character set changed to %s; %s."
520 msgstr "ëÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s; %s."
521
522 #: commands.c:922
523 msgid "not converting"
524 msgstr "ÎÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
525
526 #: commands.c:922
527 msgid "converting"
528 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
529
530 #: compose.c:43
531 msgid "There are no attachments."
532 msgstr "äÏÄÁÔ˦נÎÅÍÁ¤."
533
534 #: compose.c:85
535 msgid "Send"
536 msgstr "óÌÁÔÉ"
537
538 #: compose.c:86 remailer.c:483
539 msgid "Abort"
540 msgstr "÷¦ÄͦÎÁ"
541
542 #: compose.c:90 compose.c:664
543 msgid "Attach file"
544 msgstr "äÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
545
546 #: compose.c:91
547 msgid "Descrip"
548 msgstr "ðÏÑÓÎ."
549
550 #: compose.c:128
551 msgid "Sign, Encrypt"
552 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ, ÛÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
553
554 #: compose.c:130
555 msgid "Encrypt"
556 msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
557
558 #: compose.c:132
559 msgid "Sign"
560 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ"
561
562 #: compose.c:134
563 msgid "Clear"
564 msgstr "îÅ ÚÁÓÔÏÓÏ×Õ×ÁÔÉ"
565
566 #: compose.c:141
567 #, fuzzy
568 msgid " (inline)"
569 msgstr "(ÄÁ̦)\n"
570
571 #: compose.c:143
572 msgid " (PGP/MIME)"
573 msgstr ""
574
575 #: compose.c:151 compose.c:155
576 msgid " sign as: "
577 msgstr " Ð¦ÄÐÉÓ ÑË:"
578
579 #: compose.c:151 compose.c:155
580 msgid "<default>"
581 msgstr "<ÚÁ ÚÍÏ×ÞÁÎÎÑÍ>"
582
583 #: compose.c:163
584 #, fuzzy
585 msgid "Encrypt with: "
586 msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
587
588 #: compose.c:217
589 #, c-format
590 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
591 msgstr "%s [#%d] Â¦ÌØÛÅ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤!"
592
593 #: compose.c:225
594 #, c-format
595 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
596 msgstr "%s [#%d] ÚͦÎÅÎÏ. úͦÎÉÔÉ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ?"
597
598 #: compose.c:268
599 msgid "-- Attachments"
600 msgstr "-- äÏÄÁÔËÉ"
601
602 #: compose.c:298
603 #, c-format
604 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
605 msgstr ""
606
607 #: compose.c:321
608 msgid "You may not delete the only attachment."
609 msgstr "ãÅ ¤ÄÉÎÁ ÞÁÓÔÉÎÁ ÌÉÓÔÁ, §§ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ×ÉÄÁÌÑÔÉ."
610
611 #: compose.c:597 send.c:1482
612 #, c-format
613 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
614 msgstr ""
615
616 #: compose.c:680
617 msgid "Attaching selected files..."
618 msgstr "äÏÄÁ×ÁÎÎÑ ×ÉÂÒÁÎÉÈ ÆÁÊ̦×..."
619
620 #: compose.c:691
621 #, c-format
622 msgid "Unable to attach %s!"
623 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ %s!"
624
625 #: compose.c:710
626 msgid "Open mailbox to attach message from"
627 msgstr "óËÒÉÎØËÁ, Ú ÑËϧ ÄÏÄÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
628
629 #: compose.c:748
630 msgid "No messages in that folder."
631 msgstr "ãÑ ÓËÒÉÎØËÁ ÚÏ×Ӧ͠ÐÏÒÏÖÎÑ."
632
633 #: compose.c:757
634 msgid "Tag the messages you want to attach!"
635 msgstr "÷ÉĦ̦ÔØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ, ÝÏ ÄÏÄÁ¤ÔÅ!"
636
637 #: compose.c:789
638 msgid "Unable to attach!"
639 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ!"
640
641 #: compose.c:838
642 msgid "Recoding only affects text attachments."
643 msgstr "ðÅÒÅËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÁÎÅ Ô¦ÌØËÉ ÄÏ ÔÅËÓÔÏ×ÉÈ ÄÏÄÁÔ˦×."
644
645 #: compose.c:843
646 msgid "The current attachment won't be converted."
647 msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
648
649 #: compose.c:845
650 msgid "The current attachment will be converted."
651 msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
652
653 #: compose.c:920
654 msgid "Invalid encoding."
655 msgstr "îÅצÒÎÅ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ."
656
657 #: compose.c:946
658 msgid "Save a copy of this message?"
659 msgstr "úÂÅÒÅÇÔÉ ËÏЦÀ ÃØÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
660
661 #: compose.c:1002
662 msgid "Rename to: "
663 msgstr "ðÅÒÅÊÍÅÎÕ×ÁÔÉ Õ: "
664
665 #: compose.c:1007 editmsg.c:110 sendlib.c:910
666 #, c-format
667 msgid "Can't stat %s: %s"
668 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÄÁΦ %s: %s"
669
670 #: compose.c:1034
671 msgid "New file: "
672 msgstr "îÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ: "
673
674 #: compose.c:1047
675 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
676 msgstr "Content-Type ÐÏ ÆÏÒͦ base/sub"
677
678 #: compose.c:1053
679 #, c-format
680 msgid "Unknown Content-Type %s"
681 msgstr "îÅצÄÏÍÉÊ Content-Type %s"
682
683 #: compose.c:1066
684 #, c-format
685 msgid "Can't create file %s"
686 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÆÁÊÌ %s"
687
688 #: compose.c:1074
689 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
690 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË"
691
692 #: compose.c:1135
693 msgid "Postpone this message?"
694 msgstr "úÁÌÉÛÉÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÄÁÌØÛÏÇÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ ÔÁ ×¦ÄÐÒÁ×ËÉ?"
695
696 #: compose.c:1192
697 msgid "Write message to mailbox"
698 msgstr "úÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
699
700 #: compose.c:1195
701 #, c-format
702 msgid "Writing message to %s ..."
703 msgstr "úÁÐÉÓ ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
704
705 #: compose.c:1204
706 msgid "Message written."
707 msgstr "ìÉÓÔ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
708
709 #: compose.c:1216
710 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
711 msgstr ""
712
713 #: compose.c:1242
714 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
715 msgstr ""
716
717 #: crypt.c:66
718 #, c-format
719 msgid " (current time: %c)"
720 msgstr ""
721
722 #: crypt.c:72
723 #, fuzzy, c-format
724 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
725 msgstr "[-- ÔÅËÓÔ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP (ÞÁÓ: %c) --]\n"
726
727 #: crypt.c:87
728 #, fuzzy
729 msgid "Passphrase(s) forgotten."
730 msgstr "ëÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP ÚÁÂÕÔÏ."
731
732 #. they really want to send it inline... go for it
733 #: crypt.c:145 pgpkey.c:559
734 msgid "Invoking PGP..."
735 msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
736
737 #. otherwise inline won't work...ask for revert
738 #: crypt.c:154
739 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
740 msgstr ""
741
742 #. abort
743 #: crypt.c:156 send.c:1434
744 msgid "Mail not sent."
745 msgstr "ìÉÓԠΊצÄÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
746
747 #: crypt.c:392
748 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
749 msgstr ""
750
751 #: crypt.c:611 crypt.c:655
752 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
753 msgstr ""
754
755 #: crypt.c:635 crypt.c:675
756 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
757 msgstr ""
758
759 #: crypt.c:796
760 msgid ""
761 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
762 "\n"
763 msgstr ""
764 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÕͦÓÎÁ ÓÔÒÕËÔÕÒÁ multipart/signed! --]\n"
765 "\n"
766
767 #: crypt.c:818
768 #, c-format
769 msgid ""
770 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
771 "\n"
772 msgstr ""
773 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÐÒÏÔÏËÏÌ multipart/signed %s! --]\n"
774 "\n"
775
776 #: crypt.c:858
777 #, c-format
778 msgid ""
779 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
780 "\n"
781 msgstr ""
782 "[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÅÒÅצÒÑÔÉ %s/%s Ð¦ÄÐÉÓÉ. --]\n"
783 "\n"
784
785 #. Now display the signed body
786 #: crypt.c:870
787 #, fuzzy
788 msgid ""
789 "[-- The following data is signed --]\n"
790 "\n"
791 msgstr ""
792 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
793 "\n"
794
795 #: crypt.c:876
796 msgid ""
797 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
798 "\n"
799 msgstr ""
800 "[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÎÁÊÔÉ ÖÏÄÎÏÇϠЦÄÐÉÓÕ. --]\n"
801 "\n"
802
803 #: crypt.c:882
804 #, fuzzy
805 msgid ""
806 "\n"
807 "[-- End of signed data --]\n"
808 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃؠЦÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
809
810 #: curs_lib.c:186
811 msgid "yes"
812 msgstr ""
813
814 #: curs_lib.c:187
815 msgid "no"
816 msgstr ""
817
818 #. restore blocking operation
819 #: curs_lib.c:283
820 msgid "Exit Mutt?"
821 msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt?"
822
823 #: curs_lib.c:376 mutt_socket.c:526 mutt_ssl.c:327
824 msgid "unknown error"
825 msgstr "ÎÅצÄÏÍÁ ÐÏÍÉÌËÁ"
826
827 #: curs_lib.c:396
828 msgid "Press any key to continue..."
829 msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ ÂÕÄØ-ÑËÕ ËÌÁצÛÕ..."
830
831 #: curs_lib.c:440
832 msgid " ('?' for list): "
833 msgstr " ('?' - ÐÅÒÅ̦Ë): "
834
835 #: curs_main.c:47 curs_main.c:611 curs_main.c:641
836 msgid "No mailbox is open."
837 msgstr "îÅÍÁ¤ ×¦ÄËÒÉÔϧ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ."
838
839 #: curs_main.c:48
840 msgid "There are no messages."
841 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅÍÁ¤."
842
843 #: curs_main.c:49 mx.c:1131 pager.c:54 recvattach.c:40
844 msgid "Mailbox is read-only."
845 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ×¦ÄËÒÉÔÁ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
846
847 #: curs_main.c:50 pager.c:55 recvattach.c:869
848 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
849 msgstr "æÕÎËæÀ ÎÅ ÄÏÚ×ÏÌÅÎÏ × ÒÅÖÉͦ ÄÏÄÁ×ÁÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ."
850
851 #: curs_main.c:51
852 msgid "No visible messages."
853 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ×ÉÄÎÏ."
854
855 #: curs_main.c:244
856 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
857 msgstr "÷צÍËÎÕÔÉ ÚÁÐÉÓ ÓËÒÉÎØËÉ, ÝÏ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ, ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï!"
858
859 #: curs_main.c:251
860 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
861 msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ ÐÏ ×ÉÈÏÄÕ Ú Îŧ."
862
863 #: curs_main.c:256
864 msgid "Changes to folder will not be written."
865 msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÎÅ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
866
867 #: curs_main.c:397
868 msgid "Quit"
869 msgstr "÷ÉÊÔÉ"
870
871 #: curs_main.c:400 recvattach.c:51
872 msgid "Save"
873 msgstr "úÂÅÒ."
874
875 #: curs_main.c:401 query.c:45
876 msgid "Mail"
877 msgstr "ìÉÓÔ"
878
879 #: curs_main.c:402 pager.c:1453
880 msgid "Reply"
881 msgstr "÷¦ÄÐ."
882
883 #: curs_main.c:403
884 msgid "Group"
885 msgstr "÷Ó¦Í"
886
887 #: curs_main.c:492
888 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
889 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ. æÌÁÇÉ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÚͦÎÅΦ."
890
891 #: curs_main.c:495
892 msgid "New mail in this mailbox."
893 msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ Õ Ã¦Ê ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ."
894
895 #: curs_main.c:499
896 msgid "Mailbox was externally modified."
897 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ."
898
899 #: curs_main.c:617
900 msgid "No tagged messages."
901 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ ÎÅ ×ÉĦÌÅÎÏ."
902
903 #: curs_main.c:653 menu.c:890
904 #, fuzzy
905 msgid "Nothing to do."
906 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
907
908 #: curs_main.c:739
909 msgid "Jump to message: "
910 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÌÉÓÔÁ: "
911
912 #: curs_main.c:745
913 msgid "Argument must be a message number."
914 msgstr "áÒÇÕÍÅÎÔ ÐÏ×ÉÎÅΠÂÕÔÉ ÎÏÍÅÒÏÍ ÌÉÓÔÁ."
915
916 #: curs_main.c:778
917 msgid "That message is not visible."
918 msgstr "ãÅÊ ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ."
919
920 #: curs_main.c:781
921 msgid "Invalid message number."
922 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ."
923
924 #: curs_main.c:800
925 msgid "Delete messages matching: "
926 msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
927
928 #: curs_main.c:822
929 msgid "No limit pattern is in effect."
930 msgstr "îÅ ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ ÏÂÍÅÖÅÎØ."
931
932 #. i18n: ask for a limit to apply
933 #: curs_main.c:827
934 #, c-format
935 msgid "Limit: %s"
936 msgstr "ïÂÍÅÖÅÎÎÑ: %s"
937
938 #: curs_main.c:837
939 msgid "Limit to messages matching: "
940 msgstr "ïÂÍÅÖÉÔÉÓØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑÍÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
941
942 #: curs_main.c:869
943 msgid "Quit Mutt?"
944 msgstr "÷ÉÊÔÉ Ú Mutt?"
945
946 #: curs_main.c:948
947 msgid "Tag messages matching: "
948 msgstr "÷ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
949
950 #: curs_main.c:962
951 msgid "Undelete messages matching: "
952 msgstr "÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
953
954 #: curs_main.c:970
955 msgid "Untag messages matching: "
956 msgstr "úÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓԦנÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
957
958 #: curs_main.c:1049
959 msgid "Open mailbox in read-only mode"
960 msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
961
962 #: curs_main.c:1051
963 msgid "Open mailbox"
964 msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ"
965
966 #: curs_main.c:1067 mx.c:508 mx.c:654
967 #, c-format
968 msgid "%s is not a mailbox."
969 msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ."
970
971 #: curs_main.c:1159
972 msgid "Exit Mutt without saving?"
973 msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt ÂÅÚ ÚÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÚͦÎ?"
974
975 #: curs_main.c:1193 curs_main.c:1218
976 msgid "You are on the last message."
977 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎΦʠÌÉÓÔ."
978
979 #: curs_main.c:1200 curs_main.c:1244
980 msgid "No undeleted messages."
981 msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
982
983 #: curs_main.c:1237 curs_main.c:1261
984 msgid "You are on the first message."
985 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÉÊ ÌÉÓÔ."
986
987 #: curs_main.c:1336 pattern.c:1292
988 msgid "Search wrapped to top."
989 msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔϠ˦ÎÅÃØ. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ ÐÏÞÁÔÏË."
990
991 #: curs_main.c:1345 pattern.c:1303
992 msgid "Search wrapped to bottom."
993 msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔÏ ÐÏÞÁÔÏË. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ Ë¦ÎÅÃØ."
994
995 #: curs_main.c:1386
996 msgid "No new messages"
997 msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÏ×ÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
998
999 #: curs_main.c:1386
1000 msgid "No unread messages"
1001 msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
1002
1003 #: curs_main.c:1387
1004 msgid " in this limited view"
1005 msgstr " Õ ÃÉÈ ÍÅÖÁÈ ÏÇÌÑÄÕ"
1006
1007 #: curs_main.c:1408 pager.c:2348
1008 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1009 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚͦÎÉÔÉ ÆÌÁÇ '×ÁÖÌÉ×Å' ÎÁ POP ÓÅÒ×ÅÒ¦."
1010
1011 #: curs_main.c:1532
1012 msgid "No more threads."
1013 msgstr "âÅӦĠ¦ÌØÛ ÎÅÍÁ."
1014
1015 #: curs_main.c:1534
1016 msgid "You are on the first thread."
1017 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÂÅÓ¦ÄÁ."
1018
1019 #: curs_main.c:1600 curs_main.c:1632 flags.c:289 thread.c:1018 thread.c:1073
1020 #: thread.c:1128
1021 msgid "Threading is not enabled."
1022 msgstr "óÛÉ×ÁÎÎÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÅ."
1023
1024 #: curs_main.c:1618
1025 msgid "Thread contains unread messages."
1026 msgstr "âÅÓ¦ÄÁ ÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ."
1027
1028 #: curs_main.c:1805
1029 msgid "Can't edit message on POP server."
1030 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁ POP ÓÅÒ×ÅÒ¦."
1031
1032 #.
1033 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1034 #. * declared "static" (sigh)
1035 #.
1036 #: edit.c:37
1037 msgid ""
1038 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1039 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1040 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1041 "~f messages\tinclude messages\n"
1042 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1043 "~h\t\tedit the message header\n"
1044 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1045 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1046 "~p\t\tprint the message\n"
1047 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1048 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1049 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1050 "~u\t\trecall the previous line\n"
1051 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1052 "~w file\t\twrite message to file\n"
1053 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1054 "~?\t\tthis message\n"
1055 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1056 msgstr ""
1057 "~~\t\tÄÏÄÁÔÉ ÒÑÄÏË, ÝÏ ÐÏÞÉÎÁ¤ÔØÓÑ Ú ¤ÄÉÎϧ ~\n"
1058 "~b ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Bcc:\n"
1059 "~c ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Cc:\n"
1060 "~f ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ\n"
1061 "~F ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~f, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
1062 "~h\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÌÉÓÔÁ\n"
1063 "~m ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÑË ÃÉÔÕ×ÁÎÎÑ\n"
1064 "~M ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~m, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
1065 "~p\t\tÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ\n"
1066 "~q\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÆÁÊÌ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1067 "~r ÆÁÊÌ\t\tÄÏÄÁÔÉ ÔÅËÓÔ Ú ÆÁÊÌÕ × ÌÉÓÔ\n"
1068 "~t ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ To:\n"
1069 "~u\t\tÐÏ×ÔÏÒÉÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄΦʠÒÑÄÏË\n"
1070 "~v\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ $visual\n"
1071 "~w ÆÁÊÌ\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ\n"
1072 "~x\t\tצÄͦÎÉÔÉ ÚͦÎÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
1073 "~?\t\tÃÅ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ\n"
1074 ".\t\tÒÑÄÏË Ú ÏÄΦ¤§ ËÒÁÐËÉ - ÐÒÉÚÎÁˠ˦ÎÃÑ ××ÏÄÕ\n"
1075
1076 #: edit.c:182
1077 #, c-format
1078 msgid "%d: invalid message number.\n"
1079 msgstr "%d: ÎÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ.\n"
1080
1081 #: edit.c:324
1082 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1083 msgstr "(úÁ˦ÎÞ¦ÔØ ÌÉÓÔ ÒÑÄËÏÍ, ÝÏ ÓËÌÁÄÁ¤ÔØÓÑ Ú ÏÄΦ¤§ . )\n"
1084
1085 #: edit.c:382
1086 msgid "No mailbox.\n"
1087 msgstr "îÅ ÐÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ.\n"
1088
1089 #: edit.c:386
1090 msgid "Message contains:\n"
1091 msgstr "ìÉÓԠͦÓÔÉÔØ:\n"
1092
1093 #: edit.c:390 edit.c:447
1094 msgid "(continue)\n"
1095 msgstr "(ÄÁ̦)\n"
1096
1097 #: edit.c:403
1098 msgid "missing filename.\n"
1099 msgstr "ÎÅÍÁ¤ ¦ÍÅΦ ÆÁÊÌÕ.\n"
1100
1101 #: edit.c:423
1102 msgid "No lines in message.\n"
1103 msgstr "÷ ÌÉÓÔ¦ - ÖÏÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ.\n"
1104
1105 #: edit.c:440
1106 #, c-format
1107 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: edit.c:458
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1113 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ (~? - Ð¦ÄËÁÚËÁ)\n"
1114
1115 #: editmsg.c:74
1116 #, c-format
1117 msgid "could not create temporary folder: %s"
1118 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1119
1120 #: editmsg.c:84
1121 #, c-format
1122 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1123 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1124
1125 #: editmsg.c:101
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1128 msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
1129
1130 #: editmsg.c:116
1131 msgid "Message file is empty!"
1132 msgstr "æÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ÐÏÒÏÖΦÊ!"
1133
1134 #: editmsg.c:123
1135 msgid "Message not modified!"
1136 msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ!"
1137
1138 #: editmsg.c:131
1139 #, c-format
1140 msgid "Can't open message file: %s"
1141 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ: %s"
1142
1143 #: editmsg.c:138 editmsg.c:165
1144 #, c-format
1145 msgid "Can't append to folder: %s"
1146 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ: %s"
1147
1148 #: editmsg.c:196
1149 #, c-format
1150 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1151 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ. òÅÚÅÒ×Õ×ÁÎÎÑ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: %s"
1152
1153 #: flags.c:332
1154 msgid "Set flag"
1155 msgstr "÷ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÆÌÁÇ"
1156
1157 #: flags.c:332
1158 msgid "Clear flag"
1159 msgstr "úÎÑÔÉ ÆÌÁÇ"
1160
1161 #: handler.c:1345
1162 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1163 msgstr ""
1164 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÖÏÄÎÕ ÞÁÓÔÉÎÕ Multipart/Alternative ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÐÏÂÁÞÉÔÉ! --]\n"
1165
1166 #: handler.c:1455
1167 #, c-format
1168 msgid "[-- Attachment #%d"
1169 msgstr "[-- äÏÄÁÔÏË ÎÏÍÅÒ %d"
1170
1171 #: handler.c:1467
1172 #, c-format
1173 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1174 msgstr "[-- ôÉÐ: %s/%s, ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ: %s, ÒÏÚͦÒ: %s --]\n"
1175
1176 #: handler.c:1530
1177 #, c-format
1178 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1179 msgstr "[-- á×ÔÏÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ %s --]\n"
1180
1181 #: handler.c:1531
1182 #, c-format
1183 msgid "Invoking autoview command: %s"
1184 msgstr "÷ÉËÌÉË ËÏÍÁÎÄÉ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏÇÏ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ: %s"
1185
1186 #: handler.c:1563
1187 #, c-format
1188 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1189 msgstr "[-- îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÎÁÔÉ %s. --]\n"
1190
1191 #: handler.c:1581 handler.c:1602
1192 #, c-format
1193 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1194 msgstr "[-- ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ %s ÐÏצÄÏÍÉÌÁ ÐÏÍÉÌËÕ --]\n"
1195
1196 #: handler.c:1639
1197 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1198 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: message/external-body ÎÅ ÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÔÉÐÕ ÄÏÓÔÕÐÕ --]\n"
1199
1200 #: handler.c:1658
1201 #, c-format
1202 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1203 msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË "
1204
1205 #: handler.c:1665
1206 #, c-format
1207 msgid "(size %s bytes) "
1208 msgstr "(ÒÏÚÍ. %s ÂÁÊÔ) "
1209
1210 #: handler.c:1667
1211 msgid "has been deleted --]\n"
1212 msgstr "ÂÕÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ --]\n"
1213
1214 #: handler.c:1672
1215 #, c-format
1216 msgid "[-- on %s --]\n"
1217 msgstr "[-- %s --]\n"
1218
1219 #: handler.c:1677
1220 #, c-format
1221 msgid "[-- name: %s --]\n"
1222 msgstr "[-- ¦Í'Ñ: %s --]\n"
1223
1224 #: handler.c:1690 handler.c:1706
1225 #, c-format
1226 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1227 msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÏ, --]\n"
1228
1229 #: handler.c:1692
1230 msgid ""
1231 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1232 "[-- expired. --]\n"
1233 msgstr "[-- ×¦ÄÐÏצÄÎÅ ÚÏ×ΦÛΤ ÄÖÅÒÅÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ. --]\n"
1234
1235 #: handler.c:1710
1236 #, c-format
1237 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1238 msgstr "[-- ×¦ÄÐÏצÄÎÉÊ ÔÉРÄÏÓÔÕÐÕ %s ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ --]\n"
1239
1240 #: handler.c:1818
1241 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1242 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/signed."
1243
1244 #: handler.c:1828
1245 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1246 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/encrypted!"
1247
1248 #: handler.c:1868
1249 msgid "Unable to open temporary file!"
1250 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
1251
1252 #: handler.c:1929
1253 #, c-format
1254 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1255 msgstr "[-- %s/%s ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ "
1256
1257 #: handler.c:1934
1258 #, c-format
1259 msgid "(use '%s' to view this part)"
1260 msgstr "(×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ '%s' ÄÌѠ椧 ÞÁÓÔÉÎÉ)"
1261
1262 #: handler.c:1936
1263 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1264 msgstr "(ÔÒÅÂÁ ÐÒÉÚÎÁÞÉÔÉ ËÌÁצÛÕ ÄÏ 'view-attachments'!)"
1265
1266 #: headers.c:173
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: unable to attach file"
1269 msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
1270
1271 #: help.c:278
1272 msgid "ERROR: please report this bug"
1273 msgstr "ðïíéìëá: ÂÕÄØ ÌÁÓËÁ, ÐÏצÄÏÍÔÅ ÐÒÏ ÃÅÊ ÎÅÄÏ̦Ë"
1274
1275 #: help.c:320
1276 msgid "<UNKNOWN>"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: help.c:332
1280 msgid ""
1281 "\n"
1282 "Generic bindings:\n"
1283 "\n"
1284 msgstr ""
1285 "\n"
1286 "âÁÚÏצ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÎÑ:\n"
1287 "\n"
1288
1289 #: help.c:336
1290 msgid ""
1291 "\n"
1292 "Unbound functions:\n"
1293 "\n"
1294 msgstr ""
1295 "\n"
1296 "îÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅΦ ÆÕÎËæ§:\n"
1297 "\n"
1298
1299 #: help.c:344
1300 #, c-format
1301 msgid "Help for %s"
1302 msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ ÄÏ %s"
1303
1304 #: hook.c:242
1305 #, c-format
1306 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1307 msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÒÏÂÉÔÉ unhook * Ú hook."
1308
1309 #: hook.c:254
1310 #, c-format
1311 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1312 msgstr "unhook: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉРhook: %s"
1313
1314 #: hook.c:260
1315 #, c-format
1316 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1317 msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉÄÁÌÉÔÉ %s Ú %s."
1318
1319 #: imap/auth.c:104 pop_auth.c:411
1320 msgid "No authenticators available"
1321 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÔÏҦנÎÅÍÁ¤."
1322
1323 #: imap/auth_anon.c:39
1324 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1325 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(anonymous)..."
1326
1327 #: imap/auth_anon.c:69
1328 msgid "Anonymous authentication failed."
1329 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÎÏΦÍÎϧ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§."
1330
1331 #: imap/auth_cram.c:44
1332 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1333 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(CRAM-MD5)..."
1334
1335 #: imap/auth_cram.c:124
1336 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1337 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠CRAM-MD5."
1338
1339 #. now begin login
1340 #: imap/auth_gss.c:104
1341 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1342 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(GSSAPI)..."
1343
1344 #: imap/auth_gss.c:267
1345 msgid "GSSAPI authentication failed."
1346 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠GSSAPI."
1347
1348 #: imap/auth_login.c:34
1349 msgid "LOGIN disabled on this server."
1350 msgstr "LOGIN ÎÅÄÏÓÔÕÐÅΠÎÁ ÃØÏÍÕ ÓÅÒ×ÅÒ¦."
1351
1352 #: imap/auth_login.c:43 pop_auth.c:244
1353 msgid "Logging in..."
1354 msgstr "òŤÓÔÒÁæÑ..."
1355
1356 #: imap/auth_login.c:63 pop_auth.c:287
1357 msgid "Login failed."
1358 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
1359
1360 #: imap/auth_sasl.c:112
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "Authenticating (%s)..."
1363 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(APOP)..."
1364
1365 #: imap/auth_sasl.c:208 pop_auth.c:172
1366 msgid "SASL authentication failed."
1367 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠SASL."
1368
1369 #: imap/browse.c:64 imap/imap.c:538
1370 #, c-format
1371 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1372 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ IMAP"
1373
1374 #: imap/browse.c:81
1375 msgid "Getting namespaces..."
1376 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÒÏÓÔÏÒÕ ¦ÍÅÎ..."
1377
1378 #: imap/browse.c:90
1379 msgid "Getting folder list..."
1380 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÅÒÅ̦ËÕ ÓËÒÉÎØÏË..."
1381
1382 #: imap/browse.c:219
1383 msgid "No such folder"
1384 msgstr "ôÁËϧ ÓËÒÉÎØËÉ ÎÅÍÁ¤"
1385
1386 #: imap/browse.c:277
1387 msgid "Create mailbox: "
1388 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ: "
1389
1390 #: imap/browse.c:282
1391 msgid "Mailbox must have a name."
1392 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÍÕÓÉÔØ ÍÁÔÉ ¦Í'Ñ."
1393
1394 #: imap/browse.c:290
1395 msgid "Mailbox created."
1396 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÓÔ×ÏÒÅÎÏ."
1397
1398 #: imap/command.c:290
1399 msgid "Mailbox closed"
1400 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÁËÒÉÔÏ"
1401
1402 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1403 #. * than we previously saw
1404 #.
1405 #: imap/command.c:332
1406 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1407 msgstr "æÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ. ì¦ÞÉÌØÎÉË ÌÉÓԦנÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ó¦ÎÈÒÏΦÚÕ×ÁÔÉ!"
1408
1409 #: imap/imap.c:147
1410 #, c-format
1411 msgid "Closing connection to %s..."
1412 msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
1413
1414 #: imap/imap.c:307
1415 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1416 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP ÎÁÄÔÏ ÄÁ×ΦÊ. Mutt ÎÅ ÍÏÖÅ ÐÒÁÃÀ×ÁÔÉ Ú ÎÉÍ."
1417
1418 #: imap/imap.c:398
1419 #, c-format
1420 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: imap/imap.c:418 pop_lib.c:280
1424 msgid "Secure connection with TLS?"
1425 msgstr "ëÏÄÏ×ÁÎÅ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú TLS?"
1426
1427 #: imap/imap.c:431 pop_lib.c:304
1428 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1429 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÄÏÍÏ×ÉÔÉÓØ ÐÒÏ TLS Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ"
1430
1431 #: imap/imap.c:569
1432 #, c-format
1433 msgid "Selecting %s..."
1434 msgstr "÷ɦҠ%s..."
1435
1436 #: imap/imap.c:705
1437 msgid "Error opening mailbox"
1438 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×¦ÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
1439
1440 #. STATUS not supported
1441 #: imap/imap.c:759
1442 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1443 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁ×ÁÔÉ ÄÏ ÓËÒÉÎØÏË IMAP ÎÁ ÃØÏÍÕ ÓÅÒ×ÅÒ¦"
1444
1445 #. command failed cause folder doesn't exist
1446 #: imap/imap.c:768 imap/message.c:713 muttlib.c:1222
1447 #, c-format
1448 msgid "Create %s?"
1449 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ %s?"
1450
1451 #: imap/imap.c:954 pop.c:461
1452 #, c-format
1453 msgid "Marking %d messages deleted..."
1454 msgstr "íÁÒËÕ×ÁÎÎÑ %d ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ×ÉÄÁÌÅÎÉÍÉ..."
1455
1456 #: imap/imap.c:963
1457 msgid "Expunge failed"
1458 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉÄÁÌÅÎÎÑ"
1459
1460 #: imap/imap.c:978
1461 #, c-format
1462 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1463 msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÆÌÁǦנÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ... [%d/%d]"
1464
1465 #: imap/imap.c:1062
1466 msgid "Expunging messages from server..."
1467 msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ Ú ÓÅÒ×ÅÒÕ..."
1468
1469 #: imap/imap.c:1067
1470 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1471 msgstr "imap_sync_mailbox: ÐÏÍÉÌËÁ EXPUNGE"
1472
1473 #: imap/imap.c:1101
1474 msgid "CLOSE failed"
1475 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ CLOSE"
1476
1477 #: imap/imap.c:1344
1478 msgid "Bad mailbox name"
1479 msgstr "ðÏÇÁÎÅ ¦Í'Ñ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØËÉ"
1480
1481 #: imap/imap.c:1356
1482 #, c-format
1483 msgid "Subscribing to %s..."
1484 msgstr "ð¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
1485
1486 #: imap/imap.c:1358
1487 #, c-format
1488 msgid "Unsubscribing to %s..."
1489 msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎѠצĠ%s..."
1490
1491 #. Unable to fetch headers for lower versions
1492 #: imap/message.c:90
1493 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1494 msgstr "ú ÓÅÒ×ÅÒÕ IMAP Ã¦¤§ ×ÅÒÓ¦§ ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
1495
1496 #: imap/message.c:103
1497 #, c-format
1498 msgid "Could not create temporary file %s"
1499 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s"
1500
1501 #: imap/message.c:130
1502 #, fuzzy, c-format
1503 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1504 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×˦נÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
1505
1506 #: imap/message.c:198 pop.c:206
1507 #, c-format
1508 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1509 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×˦נÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
1510
1511 #: imap/message.c:363 pop.c:340
1512 msgid "Fetching message..."
1513 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
1514
1515 #: imap/message.c:406 pop.c:377
1516 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1517 msgstr "îÅËÏÒÅËÔÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ. óÐÒÏÂÕÊÔŠצÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÝÅ ÒÁÚ."
1518
1519 #: imap/message.c:579
1520 msgid "Uploading message ..."
1521 msgstr "÷¦ÄÐÒÁ×ÌÅÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
1522
1523 #: imap/message.c:689
1524 #, c-format
1525 msgid "Copying %d messages to %s..."
1526 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓԦנÄÏ %s..."
1527
1528 #: imap/message.c:693
1529 #, c-format
1530 msgid "Copying message %d to %s..."
1531 msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
1532
1533 #: imap/util.c:239
1534 msgid "Continue?"
1535 msgstr "äÁ̦?"
1536
1537 #: init.c:381
1538 #, c-format
1539 msgid "Bad regexp: %s"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: init.c:646
1543 #, fuzzy
1544 msgid "spam: no matching pattern"
1545 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
1546
1547 #: init.c:648
1548 #, fuzzy
1549 msgid "nospam: no matching pattern"
1550 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
1551
1552 #: init.c:814
1553 msgid "alias: no address"
1554 msgstr "alias: ÁÄÒÅÓÉ ÎÅÍÁ¤"
1555
1556 #: init.c:859
1557 #, c-format
1558 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: init.c:937
1562 msgid "invalid header field"
1563 msgstr "ÎÅצÒÎÅ ÐÏÌÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ"
1564
1565 #: init.c:990
1566 #, c-format
1567 msgid "%s: unknown sorting method"
1568 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÍÅÔÏÄ ÓÏÒÔÕ×ÁÎÎÑ"
1569
1570 #: init.c:1100
1571 #, c-format
1572 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1573 msgstr "mutt_restore_default(%s): ÐÏÍÉÌËÁ ×ÉÒÁÚÕ: %s\n"
1574
1575 #: init.c:1165
1576 #, c-format
1577 msgid "%s: unknown variable"
1578 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ÚͦÎÎÁ"
1579
1580 #: init.c:1174
1581 #, c-format
1582 msgid "prefix is illegal with reset"
1583 msgstr "ÐÒÅƦËÓ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
1584
1585 #: init.c:1180
1586 #, c-format
1587 msgid "value is illegal with reset"
1588 msgstr "ÚÎÁÞÅÎÎÑ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÅ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
1589
1590 #: init.c:1219
1591 #, c-format
1592 msgid "%s is set"
1593 msgstr "%s ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ"
1594
1595 #: init.c:1219
1596 #, c-format
1597 msgid "%s is unset"
1598 msgstr "%s ÎÅ ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ"
1599
1600 #: init.c:1409
1601 #, c-format
1602 msgid "%s: invalid mailbox type"
1603 msgstr "%s: ÎÅצÒÎÉÊ ÔÉРÓËÒÉÎØËÉ"
1604
1605 #: init.c:1434 init.c:1479
1606 #, c-format
1607 msgid "%s: invalid value"
1608 msgstr "%s: ÎÅצÒÎÅ ÚÎÁÞÅÎÎÑ"
1609
1610 #: init.c:1520
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "%s: Unknown type."
1613 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
1614
1615 #: init.c:1546
1616 #, c-format
1617 msgid "%s: unknown type"
1618 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
1619
1620 #: init.c:1605
1621 #, c-format
1622 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1623 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ × %s, ÒÑÄÏË %d: %s"
1624
1625 #. the muttrc source keyword
1626 #: init.c:1628
1627 #, c-format
1628 msgid "source: errors in %s"
1629 msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÉ × %s"
1630
1631 #: init.c:1629
1632 #, c-format
1633 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1634 msgstr "source: ÞÉÔÁÎÎÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ, ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÐÏÍÉÌÏË Õ %s"
1635
1636 #: init.c:1643
1637 #, c-format
1638 msgid "source: error at %s"
1639 msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÁ × %s"
1640
1641 #: init.c:1648
1642 msgid "source: too many arguments"
1643 msgstr "source: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
1644
1645 #: init.c:1699
1646 #, c-format
1647 msgid "%s: unknown command"
1648 msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
1649
1650 #: init.c:2088
1651 #, c-format
1652 msgid "Error in command line: %s\n"
1653 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ: %s\n"
1654
1655 #: init.c:2137
1656 msgid "unable to determine home directory"
1657 msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ÄÏÍÁÛΦʠËÁÔÁÌÏÇ"
1658
1659 #: init.c:2145
1660 msgid "unable to determine username"
1661 msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ¦Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ"
1662
1663 #: keymap.c:459
1664 msgid "Macro loop detected."
1665 msgstr "úÎÁÊÄÅÎÏ ÚÁÃÉËÌÅÎÎÑ ÍÁËÒÏÓÕ."
1666
1667 #: keymap.c:669 keymap.c:677
1668 msgid "Key is not bound."
1669 msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ."
1670
1671 #: keymap.c:681
1672 #, c-format
1673 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1674 msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌѠЦÄËÁÚËÉ."
1675
1676 #: keymap.c:692
1677 msgid "push: too many arguments"
1678 msgstr "push: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
1679
1680 #: keymap.c:722
1681 #, c-format
1682 msgid "%s: no such menu"
1683 msgstr "ÍÅÎÀ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
1684
1685 #: keymap.c:737
1686 msgid "null key sequence"
1687 msgstr "ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
1688
1689 #: keymap.c:824
1690 msgid "bind: too many arguments"
1691 msgstr "bind: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
1692
1693 #: keymap.c:847
1694 #, c-format
1695 msgid "%s: no such function in map"
1696 msgstr "ÆÕÎËæѠ'%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤ × ËÁÒÔ¦"
1697
1698 #: keymap.c:871
1699 msgid "macro: empty key sequence"
1700 msgstr "macro: ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
1701
1702 #: keymap.c:882
1703 msgid "macro: too many arguments"
1704 msgstr "macro: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
1705
1706 #: keymap.c:918
1707 msgid "exec: no arguments"
1708 msgstr "exec: ÎÅÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
1709
1710 #: keymap.c:938
1711 #, c-format
1712 msgid "%s: no such function"
1713 msgstr "ÆÕÎËæѠ'%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
1714
1715 #: keymap.c:959
1716 #, fuzzy
1717 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1718 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
1719
1720 #: keymap.c:964
1721 #, c-format
1722 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: keymap_alldefs.h:5
1726 msgid "null operation"
1727 msgstr "ÐÏÒÏÖÎÑ ÏÐÅÒÁæÑ"
1728
1729 #: keymap_alldefs.h:6
1730 msgid "end of conditional execution (noop)"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: keymap_alldefs.h:7
1734 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1735 msgstr "ÐÒÉÍÕÓÏ×Å ÐÒÏÇÌÑÄ. Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ mailcap"
1736
1737 #: keymap_alldefs.h:8
1738 msgid "view attachment as text"
1739 msgstr "ÄÉ×ÉÔÉÓØ ÄÏÄÁÔÏË ÑË ÔÅËÓÔ"
1740
1741 #: keymap_alldefs.h:9
1742 msgid "Toggle display of subparts"
1743 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎ. ×¦ÄÏÂÒÁÖÅÎÎѠЦÄÞÁÓÔÉÎ"
1744
1745 #: keymap_alldefs.h:10
1746 msgid "move to the bottom of the page"
1747 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
1748
1749 #: keymap_alldefs.h:11
1750 msgid "remail a message to another user"
1751 msgstr "ÎÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ¦ÎÛÏÍÕ ÁÄÒÅÓÁÔÕ"
1752
1753 #: keymap_alldefs.h:12
1754 msgid "select a new file in this directory"
1755 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ × ÃØÏÍÕ ËÁÔÁÌÏÚ¦"
1756
1757 #: keymap_alldefs.h:13
1758 msgid "view file"
1759 msgstr "ÐÒÏÇÌÑÎÕÔÉ ÆÁÊÌ"
1760
1761 #: keymap_alldefs.h:14
1762 msgid "display the currently selected file's name"
1763 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ¦Í'Ñ ×ÉÂÒÁÎÏÇÏ ÆÁÊÌÕ"
1764
1765 #: keymap_alldefs.h:15
1766 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1767 msgstr "ЦÄÐÉÓÁÔÉÓØ ÄϠ椧 ÓËÒÉÎØËÉ (ÌÉÛÅ IMAP)"
1768
1769 #: keymap_alldefs.h:16
1770 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1771 msgstr "צÄÐÉÓÁÔÉÓؠצĠ椧 ÓËÒÉÎØËÉ (ÌÉÛÅ IMAP)"
1772
1773 #: keymap_alldefs.h:17
1774 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1775 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ: ÐÅÒÅ̦ˠ×Ó¦È/ЦÄÐÉÓÁÎÉÈ (ÌÉÛÅ IMAP)"
1776
1777 #: keymap_alldefs.h:18
1778 #, fuzzy
1779 msgid "list mailboxes with new mail"
1780 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
1781
1782 #: keymap_alldefs.h:19
1783 msgid "change directories"
1784 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ"
1785
1786 #: keymap_alldefs.h:20
1787 msgid "check mailboxes for new mail"
1788 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÁÑ×ΦÓÔØ ÎÏ×ϧ ÐÏÛÔÉ Õ ÓËÒÉÎØËÁÈ"
1789
1790 #: keymap_alldefs.h:21
1791 msgid "attach a file(s) to this message"
1792 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ(É) ÄÏ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
1793
1794 #: keymap_alldefs.h:22
1795 msgid "attach message(s) to this message"
1796 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÌÉÓÔ(É) ÄÏ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
1797
1798 #: keymap_alldefs.h:23
1799 msgid "edit the BCC list"
1800 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠBcc"
1801
1802 #: keymap_alldefs.h:24
1803 msgid "edit the CC list"
1804 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠCc"
1805
1806 #: keymap_alldefs.h:25
1807 msgid "edit attachment description"
1808 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÑÓÎÅÎÎÑ ÄÏ ÄÏÄÁÔËÕ"
1809
1810 #: keymap_alldefs.h:26
1811 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1812 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÓÐÏӦ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
1813
1814 #: keymap_alldefs.h:27
1815 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1816 msgstr "××ÅÓÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÕ, ËÕÄÉ ÄÏÄÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ"
1817
1818 #: keymap_alldefs.h:28
1819 msgid "edit the file to be attached"
1820 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÐÒɤÄÎÕ¤ÔØÓÑ"
1821
1822 #: keymap_alldefs.h:29
1823 msgid "edit the from field"
1824 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ From"
1825
1826 #: keymap_alldefs.h:30
1827 msgid "edit the message with headers"
1828 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ Ú ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ"
1829
1830 #: keymap_alldefs.h:31
1831 msgid "edit the message"
1832 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ"
1833
1834 #: keymap_alldefs.h:32
1835 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1836 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË, ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÀÞÉ mailcap"
1837
1838 #: keymap_alldefs.h:33
1839 msgid "edit the Reply-To field"
1840 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÌÅ Reply-To"
1841
1842 #: keymap_alldefs.h:34
1843 msgid "edit the subject of this message"
1844 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÔÅÍÕ ÃØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
1845
1846 #: keymap_alldefs.h:35
1847 msgid "edit the TO list"
1848 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÅÒÅ̦ˠTo"
1849
1850 #: keymap_alldefs.h:36
1851 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1852 msgstr "ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÎÏ×Õ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ (ÌÉÛÅ IMAP)"
1853
1854 #: keymap_alldefs.h:37
1855 msgid "edit attachment content type"
1856 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÔÉРÄÏÄÁÔËÕ"
1857
1858 #: keymap_alldefs.h:38
1859 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1860 msgstr "ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ËÏЦÀ ÄÏÄÁÔËÕ"
1861
1862 #: keymap_alldefs.h:39
1863 msgid "run ispell on the message"
1864 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÇÒÁÍÁÔÉËÕ Õ ÌÉÓÔ¦"
1865
1866 #: keymap_alldefs.h:40
1867 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1868 msgstr "ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÄÏÄÁÔÏË, ×ÉËÏÒÉÓÔ. mailcap"
1869
1870 #: keymap_alldefs.h:41
1871 msgid "toggle recoding of this attachment"
1872 msgstr "×ÉÍËÎÕÔÉ/×צÍËÎÕÔÉ ÐÅÒÅËÏÄÏ×Õ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
1873
1874 #: keymap_alldefs.h:42
1875 msgid "save this message to send later"
1876 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ, ÁÂɠצĦÓÌÁÔɠЦÚΦÛÅ"
1877
1878 #: keymap_alldefs.h:43
1879 msgid "rename/move an attached file"
1880 msgstr "ÐÅÒÅÊÍÅÎÕ×ÁÔÉ ÐÒɤÄÎÁÎÉÊ ÆÁÊÌ"
1881
1882 #: keymap_alldefs.h:44
1883 msgid "send the message"
1884 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ"
1885
1886 #: keymap_alldefs.h:45
1887 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1888 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ inline ÎÁ attachment ÁÂÏ ÎÁ×ÐÁËÉ"
1889
1890 #: keymap_alldefs.h:46
1891 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1892 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ, ÞÉ ÔÒÅÂÁ ×ÉÄÁÌÑÔÉ ÆÁÊ̠ЦÓÌѠצÄÐÒ."
1893
1894 #: keymap_alldefs.h:47
1895 msgid "update an attachment's encoding info"
1896 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔɠצÄÏÍÏÓÔ¦ ÐÒÏ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
1897
1898 #: keymap_alldefs.h:48
1899 msgid "write the message to a folder"
1900 msgstr "ÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
1901
1902 #: keymap_alldefs.h:49
1903 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1904 msgstr "ËÏЦÀ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ/ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
1905
1906 #: keymap_alldefs.h:50
1907 msgid "create an alias from a message sender"
1908 msgstr "ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Á̦ÁÓ ÎÁ ×¦ÄÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ ÌÉÓÔÁ"
1909
1910 #: keymap_alldefs.h:51
1911 msgid "move entry to bottom of screen"
1912 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÎÉÚÕ ÅËÒÁÎÕ"
1913
1914 #: keymap_alldefs.h:52
1915 msgid "move entry to middle of screen"
1916 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÓÅÒÅÄÉÎÉ ÅËÒÁÎÕ"
1917
1918 #: keymap_alldefs.h:53
1919 msgid "move entry to top of screen"
1920 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÚÉæÀ ÄÏÇÏÒÉ ÅËÒÁÎÕ"
1921
1922 #: keymap_alldefs.h:54
1923 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1924 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÄÅËÏÄÏ×ÁÎÕ (ÐÒÏÓÔÉÊ ÔÅËÓÔ) ËÏЦÀ"
1925
1926 #: keymap_alldefs.h:55
1927 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1928 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÄÅËÏÄÏ×ÁÎÕ (ÔÅËÓÔ) ËÏЦÀ ÔÁ ×ÉÄÁÌÉÔÉ"
1929
1930 #: keymap_alldefs.h:56
1931 msgid "delete the current entry"
1932 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
1933
1934 #: keymap_alldefs.h:57
1935 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1936 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÓËÒÉÎØËÕ (ÌÉÛÅ IMAP)"
1937
1938 #: keymap_alldefs.h:58
1939 msgid "delete all messages in subthread"
1940 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔɠЦÄÂÅÓ¦ÄÉ"
1941
1942 #: keymap_alldefs.h:59
1943 msgid "delete all messages in thread"
1944 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔÉ ÂÅÓ¦ÄÉ"
1945
1946 #: keymap_alldefs.h:60
1947 msgid "display full address of sender"
1948 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÏ×ÎÕ ÁÄÒÅÓՠצÄÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
1949
1950 #: keymap_alldefs.h:61
1951 msgid "display message and toggle header weeding"
1952 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÓÔ Ê ×ÉÍËÎ./×צÍËÎ. ÕÖÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇ."
1953
1954 #: keymap_alldefs.h:62
1955 msgid "display a message"
1956 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÓÔ"
1957
1958 #: keymap_alldefs.h:63
1959 msgid "edit the raw message"
1960 msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ"
1961
1962 #: keymap_alldefs.h:64
1963 msgid "delete the char in front of the cursor"
1964 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÉÍ×ÏÌ ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
1965
1966 #: keymap_alldefs.h:65
1967 msgid "move the cursor one character to the left"
1968 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ ×̦×Ï"
1969
1970 #: keymap_alldefs.h:66
1971 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
1972 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÓÌÏ×Á"
1973
1974 #: keymap_alldefs.h:67
1975 msgid "jump to the beginning of the line"
1976 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÒÑÄËÕ"
1977
1978 #: keymap_alldefs.h:68
1979 msgid "cycle among incoming mailboxes"
1980 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÐÏ ×ȦÄÎÉÈ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØËÁÈ"
1981
1982 #: keymap_alldefs.h:69
1983 msgid "complete filename or alias"
1984 msgstr "ÄÏÐÏ×ÎÉÔÉ ¦Í'Ñ ÆÁÊÌÕ ÞÉ Á̦ÁÓ"
1985
1986 #: keymap_alldefs.h:70
1987 msgid "complete address with query"
1988 msgstr "ÐÏÓ̦ÄÏ×ÎÏ ÄÏÐÏ×ÎÉÔÉ ÁÄÒÅÓÕ"
1989
1990 #: keymap_alldefs.h:71
1991 msgid "delete the char under the cursor"
1992 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÉÍ×ÏÌ ÎÁ Í¦Óæ ËÕÒÓÏÒÕ"
1993
1994 #: keymap_alldefs.h:72
1995 msgid "jump to the end of the line"
1996 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÒÑÄËÕ"
1997
1998 #: keymap_alldefs.h:73
1999 msgid "move the cursor one character to the right"
2000 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÎÁ ÏÄÉΠÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÒÁ×Ï"
2001
2002 #: keymap_alldefs.h:74
2003 msgid "move the cursor to the end of the word"
2004 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ËÕÒÓÏÒ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÌÏ×Á"
2005
2006 #: keymap_alldefs.h:75
2007 msgid "scroll down through the history list"
2008 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ¦ÓÔÏÒ¦À ××ÏÄÕ ÄÏÎÉÚÕ"
2009
2010 #: keymap_alldefs.h:76
2011 msgid "scroll up through the history list"
2012 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ¦ÓÔÏÒ¦À ××ÏÄÕ ÎÁÇÏÒÕ"
2013
2014 #: keymap_alldefs.h:77
2015 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2016 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔɠצĠËÕÒÓÏÒÕ ÄϠ˦ÎÃÑ ÒÑÄËÕ"
2017
2018 #: keymap_alldefs.h:78
2019 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2020 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔɠצĠËÕÒÓÏÒÕ ÄϠ˦ÎÃÑ ÓÌÏ×Á"
2021
2022 #: keymap_alldefs.h:79
2023 msgid "delete all chars on the line"
2024 msgstr "ÓÐÏÒÏÖÎÉÔÉ ÒÑÄÏË"
2025
2026 #: keymap_alldefs.h:80
2027 msgid "delete the word in front of the cursor"
2028 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÓÌÏ×Ï ÐÅÒÅÄ ËÕÒÓÏÒÏÍ"
2029
2030 #: keymap_alldefs.h:81
2031 msgid "quote the next typed key"
2032 msgstr "ÓÐÒÉÊÎÑÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ, ÑË ¤"
2033
2034 #: keymap_alldefs.h:82
2035 msgid "transpose character under cursor with previous"
2036 msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÐÏÔÏÞÎÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ"
2037
2038 #: keymap_alldefs.h:83
2039 msgid "capitalize the word"
2040 msgstr "ÎÁÐÉÓÁÔÉ ÓÌÏ×Ï Ú ×ÅÌÉËϧ Ì¦ÔÅÒÉ"
2041
2042 #: keymap_alldefs.h:84
2043 msgid "convert the word to lower case"
2044 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÉÔɠ̦ÔÅÒÉ ÓÌÏ×Á ÄÏ ÓÔÒÏËÏ×ÉÈ"
2045
2046 #: keymap_alldefs.h:85
2047 msgid "convert the word to upper case"
2048 msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÉÔɠ̦ÔÅÒÉ ÓÌÏ×Á ÄÏ ÚÁÇÏÌÏ×ÎÉÈ"
2049
2050 #: keymap_alldefs.h:86
2051 msgid "enter a muttrc command"
2052 msgstr "××ÅÓÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ muttrc"
2053
2054 #: keymap_alldefs.h:87
2055 msgid "enter a file mask"
2056 msgstr "××ÅÓÔÉ ÍÁÓËÕ ÆÁÊ̦×"
2057
2058 #: keymap_alldefs.h:88
2059 msgid "exit this menu"
2060 msgstr "×ÉÊÔÉ Ú ÃØÏÇÏ ÍÅÎÀ"
2061
2062 #: keymap_alldefs.h:89
2063 msgid "filter attachment through a shell command"
2064 msgstr "ƦÌØÔÒÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË ÞÅÒÅÚ ËÏÍÁÎÄÕ shell"
2065
2066 #: keymap_alldefs.h:90
2067 msgid "move to the first entry"
2068 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÅÒÛϧ ÐÏÚÉæ§"
2069
2070 #: keymap_alldefs.h:91
2071 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2072 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÆÌÁÇ ×ÁÖÌÉ×ÏÓÔ¦ ÌÉÓÔÁ"
2073
2074 #: keymap_alldefs.h:92
2075 msgid "forward a message with comments"
2076 msgstr "ÐÅÒÅÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ Ú ËÏÍÅÎÔÁÒÅÍ"
2077
2078 #: keymap_alldefs.h:93
2079 msgid "select the current entry"
2080 msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2081
2082 #: keymap_alldefs.h:94
2083 msgid "reply to all recipients"
2084 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ×Ӧ͠ÁÄÒÅÓÁÔÁÍ"
2085
2086 #: keymap_alldefs.h:95
2087 msgid "scroll down 1/2 page"
2088 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÎÉÚÕ"
2089
2090 #: keymap_alldefs.h:96
2091 msgid "scroll up 1/2 page"
2092 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ Ð¦×ÓÔÏÒ¦ÎËÉ ÄÏÇÏÒÉ"
2093
2094 #: keymap_alldefs.h:97
2095 msgid "this screen"
2096 msgstr "ÃÅÊ ÅËÒÁÎ"
2097
2098 #: keymap_alldefs.h:98
2099 msgid "jump to an index number"
2100 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÚÉ槠ڠÎÏÍÅÒÏÍ"
2101
2102 #: keymap_alldefs.h:99
2103 msgid "move to the last entry"
2104 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÏÓÔÁÎÎØϧ ÐÏÚÉæ§"
2105
2106 #: keymap_alldefs.h:100
2107 msgid "reply to specified mailing list"
2108 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ÄÏ ×ËÁÚÁÎϧ ÒÏÚÓÉÌËÉ"
2109
2110 #: keymap_alldefs.h:101
2111 msgid "execute a macro"
2112 msgstr "×ÉËÏÎÁÔÉ ÍÁËÒÏÓ"
2113
2114 #: keymap_alldefs.h:102
2115 msgid "compose a new mail message"
2116 msgstr "ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÔÉ ÎÏ×ÉÊ ÌÉÓÔ"
2117
2118 #: keymap_alldefs.h:103
2119 msgid "open a different folder"
2120 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ"
2121
2122 #: keymap_alldefs.h:104
2123 msgid "open a different folder in read only mode"
2124 msgstr "צÄËÒÉÔÉ ¦ÎÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
2125
2126 #: keymap_alldefs.h:105
2127 msgid "clear a status flag from a message"
2128 msgstr "ÓËÉÎÕÔÉ ÆÌÁÇ ÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ"
2129
2130 #: keymap_alldefs.h:106
2131 msgid "delete messages matching a pattern"
2132 msgstr "×ÉÄÁÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2133
2134 #: keymap_alldefs.h:107
2135 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2136 msgstr "ÐÒÉÍÕÓÏ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÐÏÛÔÕ Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ IMAP"
2137
2138 #: keymap_alldefs.h:108
2139 msgid "retrieve mail from POP server"
2140 msgstr "ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÐÏÛÔÕ Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ POP"
2141
2142 #: keymap_alldefs.h:109
2143 msgid "move to the first message"
2144 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÅÒÛÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2145
2146 #: keymap_alldefs.h:110
2147 msgid "move to the last message"
2148 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÏÓÔÁÎÎØÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2149
2150 #: keymap_alldefs.h:111
2151 msgid "show only messages matching a pattern"
2152 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÛÅ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2153
2154 #: keymap_alldefs.h:112
2155 msgid "jump to the next new message"
2156 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2157
2158 #: keymap_alldefs.h:113
2159 #, fuzzy
2160 msgid "jump to the next new or unread message"
2161 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2162
2163 #: keymap_alldefs.h:114
2164 msgid "jump to the next subthread"
2165 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ Ð¦ÄÂÅÓ¦ÄÉ"
2166
2167 #: keymap_alldefs.h:115
2168 msgid "jump to the next thread"
2169 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÂÅÓ¦ÄÉ"
2170
2171 #: keymap_alldefs.h:116
2172 msgid "move to the next undeleted message"
2173 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅ×ÉÄÁÌÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2174
2175 #: keymap_alldefs.h:117
2176 msgid "jump to the next unread message"
2177 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2178
2179 #: keymap_alldefs.h:118
2180 msgid "jump to parent message in thread"
2181 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ \"ÂÁÔØ˦×ÓØËÏÇÏ\" ÌÉÓÔÁ Õ ÂÅӦĦ"
2182
2183 #: keymap_alldefs.h:119
2184 msgid "jump to previous thread"
2185 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÂÅÓ¦ÄÉ"
2186
2187 #: keymap_alldefs.h:120
2188 msgid "jump to previous subthread"
2189 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ Ð¦ÄÂÅÓ¦ÄÉ"
2190
2191 #: keymap_alldefs.h:121
2192 msgid "move to the previous undeleted message"
2193 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ ÎÅ×ÉÄÁÌÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2194
2195 #: keymap_alldefs.h:122
2196 msgid "jump to the previous new message"
2197 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2198
2199 #: keymap_alldefs.h:123
2200 #, fuzzy
2201 msgid "jump to the previous new or unread message"
2202 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2203
2204 #: keymap_alldefs.h:124
2205 msgid "jump to the previous unread message"
2206 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÎÅÞÉÔÁÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2207
2208 #: keymap_alldefs.h:125
2209 msgid "mark the current thread as read"
2210 msgstr "צÄͦÔÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ ÑË ÞÉÔÁÎÕ"
2211
2212 #: keymap_alldefs.h:126
2213 msgid "mark the current subthread as read"
2214 msgstr "צÄͦÔÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎՠЦÄÂÅÓ¦ÄÕ ÑË ÞÉÔÁÎÕ"
2215
2216 #: keymap_alldefs.h:127
2217 msgid "set a status flag on a message"
2218 msgstr "×ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÆÌÁÇ ÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ"
2219
2220 #: keymap_alldefs.h:128
2221 msgid "save changes to mailbox"
2222 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÚͦÎÉ ÄÏ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
2223
2224 #: keymap_alldefs.h:129
2225 msgid "tag messages matching a pattern"
2226 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2227
2228 #: keymap_alldefs.h:130
2229 msgid "undelete messages matching a pattern"
2230 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2231
2232 #: keymap_alldefs.h:131
2233 msgid "untag messages matching a pattern"
2234 msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝϠͦÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
2235
2236 #: keymap_alldefs.h:132
2237 msgid "move to the middle of the page"
2238 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÓÅÒÅÄÉÎÉ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
2239
2240 #: keymap_alldefs.h:133
2241 msgid "move to the next entry"
2242 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÐÏÚÉæ§"
2243
2244 #: keymap_alldefs.h:134
2245 msgid "scroll down one line"
2246 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ ÒÑÄÏË ÄÏÎÉÚÕ"
2247
2248 #: keymap_alldefs.h:135
2249 msgid "move to the next page"
2250 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÎÁÓÔÕÐÎϧ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
2251
2252 #: keymap_alldefs.h:136
2253 msgid "jump to the bottom of the message"
2254 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄϠ˦ÎÃÑ ÌÉÓÔÁ"
2255
2256 #: keymap_alldefs.h:137
2257 msgid "toggle display of quoted text"
2258 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎ. ×¦ÄÏÂÒÁÖÅÎÎÑ ÃÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÕ"
2259
2260 #: keymap_alldefs.h:138
2261 msgid "skip beyond quoted text"
2262 msgstr "ÐÒÏÐÕÓÔÉÔÉ ÃÉÔÏ×ÁÎÉÊ ÔÅËÓԠæÌËÏÍ"
2263
2264 #: keymap_alldefs.h:139
2265 msgid "jump to the top of the message"
2266 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÌÉÓÔÁ"
2267
2268 #: keymap_alldefs.h:140
2269 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2270 msgstr "צÄÄÁÔÉ ÌÉÓÔ/ÄÏÄÁÔÏË Õ ËÏÎ׍ҠËÏÍÁÎĦ shell"
2271
2272 #: keymap_alldefs.h:141
2273 msgid "move to the previous entry"
2274 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÐÏÚÉç§"
2275
2276 #: keymap_alldefs.h:142
2277 msgid "scroll up one line"
2278 msgstr "ÐÒÏÇÏÒÎÕÔÉ ÎÁ ÒÑÄÏË ÄÏÇÏÒÉ"
2279
2280 #: keymap_alldefs.h:143
2281 msgid "move to the previous page"
2282 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
2283
2284 #: keymap_alldefs.h:144
2285 msgid "print the current entry"
2286 msgstr "ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2287
2288 #: keymap_alldefs.h:145
2289 msgid "query external program for addresses"
2290 msgstr "ÚÁÐÉÔ ÚÏ×ΦÛÎØϧ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÐÏ ÁÄÒÅÓÉ"
2291
2292 #: keymap_alldefs.h:146
2293 msgid "append new query results to current results"
2294 msgstr "ÄÏÄÁÔÉ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÉ ÎÏ×ÏÇÏ ÚÁÐÉÔÕ ÄÏ ÐÏÔÏÞÎÉÈ"
2295
2296 #: keymap_alldefs.h:147
2297 msgid "save changes to mailbox and quit"
2298 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÚͦÎÉ ÓËÒÉÎØËÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ"
2299
2300 #: keymap_alldefs.h:148
2301 msgid "recall a postponed message"
2302 msgstr "×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ"
2303
2304 #: keymap_alldefs.h:149
2305 msgid "clear and redraw the screen"
2306 msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔÉ ÔÁ ÐÅÒÅÍÁÌÀ×ÁÔÉ ÅËÒÁÎ"
2307
2308 #: keymap_alldefs.h:150
2309 msgid "{internal}"
2310 msgstr "{×ÎÕÔÒ¦ÛÎÑ}"
2311
2312 #: keymap_alldefs.h:151
2313 msgid "reply to a message"
2314 msgstr "צÄÐÏצÓÔÉ ÎÁ ÌÉÓÔ"
2315
2316 #: keymap_alldefs.h:152
2317 msgid "use the current message as a template for a new one"
2318 msgstr "×ÚÑÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ × ÑËÏÓÔ¦ ÛÁÂÌÏÎÕ ÄÌÑ ÎÏ×ÏÇÏ"
2319
2320 #: keymap_alldefs.h:153
2321 msgid "save message/attachment to a file"
2322 msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÌÉÓÔ/ÄÏÄÁÔÏË Õ ÆÁÊ̦"
2323
2324 #: keymap_alldefs.h:154
2325 msgid "search for a regular expression"
2326 msgstr "ÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ × ÎÁÐÒÑÍËÕ ÕÐÅÒÅÄ"
2327
2328 #: keymap_alldefs.h:155
2329 msgid "search backwards for a regular expression"
2330 msgstr "ÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ × ÎÁÐÒÑÍËÕ ÎÁÚÁÄ"
2331
2332 #: keymap_alldefs.h:156
2333 msgid "search for next match"
2334 msgstr "ÐÏÛÕË ÎÁÓÔÕÐÎϧ ×¦ÄÐÏצÄÎÏÓÔ¦"
2335
2336 #: keymap_alldefs.h:157
2337 msgid "search for next match in opposite direction"
2338 msgstr "ÐÏÛÕË ÎÁÓÔÕÐÎÏÇÏ × Ú×ÏÒÏÔÎØÏÍÕ ÎÁÐÒÑÍËÕ"
2339
2340 #: keymap_alldefs.h:158
2341 msgid "toggle search pattern coloring"
2342 msgstr "×ÉÍË./×צÍËÎÕÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ"
2343
2344 #: keymap_alldefs.h:159
2345 msgid "invoke a command in a subshell"
2346 msgstr "×ÉËÌÉËÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ × shell"
2347
2348 #: keymap_alldefs.h:160
2349 msgid "sort messages"
2350 msgstr "ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔÉ"
2351
2352 #: keymap_alldefs.h:161
2353 msgid "sort messages in reverse order"
2354 msgstr "ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔÉ × Ú×ÏÒÏÔÎØÏÍÕ ÎÁÐÒÑÍËÕ"
2355
2356 #: keymap_alldefs.h:162
2357 msgid "tag the current entry"
2358 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2359
2360 #: keymap_alldefs.h:163
2361 msgid "apply next function to tagged messages"
2362 msgstr "×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÕ ÆÕÎËæÀ ÄÏ ×ÉĦÌÅÎÏÇÏ"
2363
2364 #: keymap_alldefs.h:164
2365 #, fuzzy
2366 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2367 msgstr "×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÕ ÆÕÎËæÀ ÄÏ ×ÉĦÌÅÎÏÇÏ"
2368
2369 #: keymap_alldefs.h:165
2370 msgid "tag the current subthread"
2371 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎՠЦÄÂÅÓ¦ÄÕ"
2372
2373 #: keymap_alldefs.h:166
2374 msgid "tag the current thread"
2375 msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ"
2376
2377 #: keymap_alldefs.h:167
2378 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2379 msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÆÌÁÇ ÎÏ×ÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
2380
2381 #: keymap_alldefs.h:168
2382 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2383 msgstr "×ÉÍËÎÕÔÉ/×צÍËÎÕÔÉ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÓËÒÉÎØËÉ"
2384
2385 #: keymap_alldefs.h:169
2386 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2387 msgstr "×ɦҠÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ ÓËÒÉÎØÏË/×ӦȠÆÁÊ̦×"
2388
2389 #: keymap_alldefs.h:170
2390 msgid "move to the top of the page"
2391 msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ ÓÔÏÒ¦ÎËÉ"
2392
2393 #: keymap_alldefs.h:171
2394 msgid "undelete the current entry"
2395 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÐÏÚÉæÀ"
2396
2397 #: keymap_alldefs.h:172
2398 msgid "undelete all messages in thread"
2399 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔÉ ÂÅÓ¦ÄÉ"
2400
2401 #: keymap_alldefs.h:173
2402 msgid "undelete all messages in subthread"
2403 msgstr "צÄÎÏ×ÉÔÉ ×Ó¦ ÌÉÓÔɠЦÄÂÅÓ¦ÄÉ"
2404
2405 #: keymap_alldefs.h:174
2406 msgid "show the Mutt version number and date"
2407 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÄÁÔÕ Mutt"
2408
2409 #: keymap_alldefs.h:175
2410 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2411 msgstr "ÐÒÏÇÌÑÎÕÔÉ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ mailcap ÐÒÉ ÐÏÔÒŦ"
2412
2413 #: keymap_alldefs.h:176
2414 msgid "show MIME attachments"
2415 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÄÏÄÁÔËÉ MIME"
2416
2417 #: keymap_alldefs.h:177
2418 msgid "display the keycode for a key press"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: keymap_alldefs.h:178
2422 msgid "show currently active limit pattern"
2423 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÏÔÏÞÎÉÊ ×ÉÒÁÚ ÏÂÍÅÖÅÎÎÑ"
2424
2425 #: keymap_alldefs.h:179
2426 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2427 msgstr "ÚÇÏÒÎÕÔÉ/ÒÏÚÇÏÒÎÕÔÉ ÐÏÔÏÞÎÕ ÂÅÓ¦ÄÕ"
2428
2429 #: keymap_alldefs.h:180
2430 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2431 msgstr "ÚÇÏÒÎÕÔÉ/ÒÏÚÇÏÒÎÕÔÉ ×Ó¦ ÂÅÓ¦ÄÉ"
2432
2433 #: keymap_alldefs.h:181
2434 msgid "attach a PGP public key"
2435 msgstr "ÐÒɤÄÎÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
2436
2437 #: keymap_alldefs.h:182
2438 msgid "show PGP options"
2439 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ PGP"
2440
2441 #: keymap_alldefs.h:183
2442 msgid "mail a PGP public key"
2443 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
2444
2445 #: keymap_alldefs.h:184
2446 msgid "verify a PGP public key"
2447 msgstr "ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
2448
2449 #: keymap_alldefs.h:185
2450 msgid "view the key's user id"
2451 msgstr "ÐÏÂÁÞÉÔÉ ¦ÄÅÎԦƦËÁÔÏÒ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ ËÌÀÞÁ"
2452
2453 #: keymap_alldefs.h:186
2454 msgid "check for classic pgp"
2455 msgstr "ÐÅÒÅצÒËÁ ÎÁ ËÌÁÓÉÞÎÅ pgp"
2456
2457 #: keymap_alldefs.h:187
2458 msgid "Accept the chain constructed"
2459 msgstr "ðÒÉÊÎÑÔÉ ÓËÏÓÔÒÕÊÏ×ÁÎÉÊ ÌÁÎÃÀÖÏË"
2460
2461 #: keymap_alldefs.h:188
2462 msgid "Append a remailer to the chain"
2463 msgstr "äÏÄÁÔÉ remailer ÄÏ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
2464
2465 #: keymap_alldefs.h:189
2466 msgid "Insert a remailer into the chain"
2467 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔÉ remailer × ÌÁÎÃÀÖÏË"
2468
2469 #: keymap_alldefs.h:190
2470 msgid "Delete a remailer from the chain"
2471 msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ remailer Ú ÌÁÎÃÀÖËÕ"
2472
2473 #: keymap_alldefs.h:191
2474 msgid "Select the previous element of the chain"
2475 msgstr "÷ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄΦʠÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
2476
2477 #: keymap_alldefs.h:192
2478 msgid "Select the next element of the chain"
2479 msgstr "÷ÉÂÒÁÔÉ ÎÁÓÔÕÐÎÉÊ ÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ"
2480
2481 #: keymap_alldefs.h:193
2482 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2483 msgstr "צĦÓÌÁÔÉ ÌÉÓÔ ÞÅÒÅÚ ÌÁÎËÕ mixmaster remailer"
2484
2485 #: keymap_alldefs.h:194
2486 msgid "make decrypted copy and delete"
2487 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÒÏÚÛÉÆÒÏ×ÁÎÕ ËÏЦÀ ÔÁ ×ÉÄÁÌÉÔÉ"
2488
2489 #: keymap_alldefs.h:195
2490 msgid "make decrypted copy"
2491 msgstr "ÚÒÏÂÉÔÉ ÒÏÚÛÉÆÒÏ×ÁÎÕ ËÏЦÀ"
2492
2493 #: keymap_alldefs.h:196
2494 #, fuzzy
2495 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2496 msgstr "ÚÎÉÝÉÔÉ ÐÁÒÏÌØ PGP Õ ÐÁÍ'ÑÔ¦"
2497
2498 #: keymap_alldefs.h:197
2499 #, fuzzy
2500 msgid "extract supported public keys"
2501 msgstr "ÒÏÚÐÁËÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÁÌØÎÉÊ ËÌÀÞ PGP"
2502
2503 #: keymap_alldefs.h:198
2504 #, fuzzy
2505 msgid "show S/MIME options"
2506 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ PGP"
2507
2508 #: lib.c:60
2509 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: lib.c:67 lib.c:82 lib.c:114
2513 msgid "Out of memory!"
2514 msgstr "îÅ ×ÉÓÔÁÞÁ¤ ÐÁÍ'ÑÔ¦!"
2515
2516 #: main.c:47
2517 msgid ""
2518 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2519 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2520 msgstr ""
2521 "äÌÑ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÒÏÚÒÏÂÎÉËÁÍÉ, Û̦ÔØ ÌÉÓÔ ÄÏ <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2522 "äÌÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÐÒÏ ×ÁÄÕ, ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÕ flea(1).\n"
2523
2524 #: main.c:51
2525 msgid ""
2526 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2527 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2528 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2529 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: main.c:57
2533 msgid ""
2534 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2535 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2536 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2537 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2538 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2539 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2540 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2541 "\n"
2542 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2543 "fixes, and suggestions.\n"
2544 "\n"
2545 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2546 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2547 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2548 "    (at your option) any later version.\n"
2549 "\n"
2550 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2551 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2552 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2553 "    GNU General Public License for more details.\n"
2554 "\n"
2555 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2556 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2557 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: main.c:95
2561 #, fuzzy
2562 msgid ""
2563 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2564 "<file> ]\n"
2565 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2566 "[...]\n"
2567 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2568 "[...]\n"
2569 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2570 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2571 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2572 "       mutt -v[v]\n"
2573 "\n"
2574 "options:\n"
2575 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2576 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2577 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2578 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2579 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2580 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2581 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2582 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header from\n"
2583 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the reply\n"
2584 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2585 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2586 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2587 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2588 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2589 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2590 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2591 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2592 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2593 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2594 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2595 "  -h\t\tthis help message"
2596 msgstr ""
2597 "×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -m <ÔÉÐ> ] [ -f "
2598 "<ÆÁÊÌ> ]\n"
2599 "       mutt [ -nx ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -a <ÆÁÊÌ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -H <ÆÁÊÌ> ] "
2600 "[ -i <ÆÁÊÌ> ] [ -s <ÔÅÍÁ> ] [ -b <ÁÄÒ> ] [ -c <ÁÄÒ> ] <ÁÄÒ> [ ... ]\n"
2601 "       mutt [ -n ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] -p\n"
2602 "       mutt -v[v]\n"
2603 "\n"
2604 "ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ:\n"
2605 "  -a <ÆÁÊÌ>\tÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ ÄÏ ÌÉÓÔÁ\n"
2606 "  -b <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅÐÏͦÔÎÉÈ ËÏЦʠ(Bcc)\n"
2607 "  -c <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁަנËÏЦʠ(Cc)\n"
2608 "  -e <ËÏÍÁÎÄÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ, ÝÏ §§ ×ÉËÏÎÁÔɠЦÓÌÑ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§\n"
2609 "  -f <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ, ÑËÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÞÉÔÁÔÉ\n"
2610 "  -F <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉÊ ÆÁÊÌ muttrc\n"
2611 "  -H <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝϠͦÓÔÉÔØ ÛÁÂÌÏΠÚÁÇÏÌÏ×ËÕ\n"
2612 "  -i <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÊÏÇÏ ÔÒÅÂÁ ×ËÌÀÞÉÔɠՠצÄÐÏצÄØ\n"
2613 "  -m <ÔÉÐ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÉРÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ\n"
2614 "  -n\t\t×ËÁÚÕ¤ Mutt ÎÅ ÞÉÔÁÔÉ ÓÉÓÔÅÍÎÉÊ Muttrc\n"
2615 "  -p\t\t×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ\n"
2616 "  -R\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ\n"
2617 "  -s <ÔÅÍÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÅÍÕ (× ÐÏÄצÊÎÉÈ ÌÁÐËÁÈ, ÑËÝϠͦÓÔÉÔØ ÐÒϦÌÉ)\n"
2618 "  -v\t\tÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§\n"
2619 "  -x\t\tÓÉÍÕÌÀ×ÁÔɠצÄÐÒÁ×ËÕ mailx\n"
2620 "  -y\t\t×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú-ÐÏͦ֠×ËÁÚÁÎÉÈ Õ `mailboxes'\n"
2621 "  -z\t\tÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ, ÑËÝÏ × ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ ÎÅÍÁ¤ ÖÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ\n"
2622 "  -Z\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÅÒÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ú ÎÏ×ÉÍ ÌÉÓÔÏÍ, ÑËÝÏ ÎÅÍÁ¤ - ÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ\n"
2623 "  -h\t\tÃѠЦÄËÁÚËÁ"
2624
2625 #: main.c:163
2626 msgid ""
2627 "\n"
2628 "Compile options:"
2629 msgstr ""
2630 "\n"
2631 "ðÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§:"
2632
2633 #: main.c:474
2634 msgid "Error initializing terminal."
2635 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁ槠ÔÅÒͦÎÁÌÕ."
2636
2637 #: main.c:579
2638 #, c-format
2639 msgid "Debugging at level %d.\n"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: main.c:581
2643 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2644 msgstr "DEBUG ÎÅ ×ËÁÚÁÎϠЦĠÞÁÓ ËÏÍЦÌÑæ§. ¶ÇÎÏÒÕ¤ÔØÓÑ.\n"
2645
2646 #: main.c:729
2647 #, c-format
2648 msgid "%s does not exist. Create it?"
2649 msgstr "%s ÎÅ ¦ÓÎÕ¤. óÔ×ÏÒÉÔÉ ÊÏÇÏ?"
2650
2651 #: main.c:733
2652 #, c-format
2653 msgid "Can't create %s: %s."
2654 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s: %s."
2655
2656 #: main.c:778
2657 msgid "No recipients specified.\n"
2658 msgstr "ïÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ.\n"
2659
2660 #: main.c:864
2661 #, c-format
2662 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2663 msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ.\n"
2664
2665 #: main.c:884
2666 msgid "No mailbox with new mail."
2667 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
2668
2669 #: main.c:893
2670 msgid "No incoming mailboxes defined."
2671 msgstr "÷ȦÄÎÉÈ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØÏË ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ."
2672
2673 #: main.c:920
2674 msgid "Mailbox is empty."
2675 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÐÏÒÏÖÎÑ."
2676
2677 #: mbox.c:125 mbox.c:284
2678 #, c-format
2679 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2680 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s... %d (%d%%)"
2681
2682 #: mbox.c:149 mbox.c:206
2683 msgid "Mailbox is corrupt!"
2684 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
2685
2686 #: mbox.c:658
2687 msgid "Mailbox was corrupted!"
2688 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÂÕÌÏ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
2689
2690 #: mbox.c:695 mbox.c:949
2691 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2692 msgstr "æÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ! îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
2693
2694 #: mbox.c:704
2695 msgid "Unable to lock mailbox!"
2696 msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÎÅ ÂÌÏËÕ¤ÔØÓÑ!"
2697
2698 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2699 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2700 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2701 #.
2702 #: mbox.c:750
2703 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2704 msgstr "sync: ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÅÎÏ, ÁÌÅ ÎÅÍÁ¤ ÚͦÎÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×! (ÐÏצÄÏÍØÔÅ ÐÒÏ ÃÅ)"
2705
2706 #: mbox.c:789
2707 #, c-format
2708 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2709 msgstr "úÁÐÉÓ ÌÉÓÔ¦×... %d (%d%%)"
2710
2711 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2712 #. * change/deleted message
2713 #.
2714 #: mbox.c:902
2715 msgid "Committing changes..."
2716 msgstr "÷ÎÅÓÅÎÎÑ ÚͦÎ..."
2717
2718 #: mbox.c:933
2719 #, c-format
2720 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2721 msgstr "ú¦ʠÚÁÐÉÓÕ! þÁÓÔËÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ Õ %s"
2722
2723 #: mbox.c:999
2724 msgid "Could not reopen mailbox!"
2725 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
2726
2727 #: mbox.c:1037
2728 msgid "Reopening mailbox..."
2729 msgstr "ðÏ×ÔÏÒΊצÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
2730
2731 #: menu.c:407
2732 msgid "Jump to: "
2733 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
2734
2735 #: menu.c:416
2736 msgid "Invalid index number."
2737 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÅÒÅ̦ËÕ."
2738
2739 #: menu.c:420 menu.c:438 menu.c:474 menu.c:515 menu.c:531 menu.c:542
2740 #: menu.c:553 menu.c:595 menu.c:606 menu.c:619 menu.c:632 menu.c:1027
2741 msgid "No entries."
2742 msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉç§."
2743
2744 #: menu.c:435
2745 msgid "You cannot scroll down farther."
2746 msgstr "äÁ̦ ÎÉÖÞÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
2747
2748 #: menu.c:451
2749 msgid "You cannot scroll up farther."
2750 msgstr "äÁ̦ ×ÉÝÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
2751
2752 #: menu.c:471
2753 msgid "You are on the last page."
2754 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
2755
2756 #: menu.c:493
2757 msgid "You are on the first page."
2758 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
2759
2760 #: menu.c:572
2761 msgid "First entry is shown."
2762 msgstr "÷É ÂÁÞÉÔÅ ÐÅÒÛÕ ÐÏÚÉæÀ."
2763
2764 #: menu.c:592
2765 msgid "Last entry is shown."
2766 msgstr "÷É ÂÁÞÉÔÅ ÏÓÔÁÎÎÀ ÐÏÚÉæÀ."
2767
2768 #: menu.c:643
2769 msgid "You are on the last entry."
2770 msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÐÏÚÉæÑ."
2771
2772 #: menu.c:654
2773 msgid "You are on the first entry."
2774 msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÐÏÚÉæÑ."
2775
2776 #: menu.c:714 pattern.c:1238
2777 msgid "Search for: "
2778 msgstr "ûÕËÁÔÉ ×ÉÒÁÚ:"
2779
2780 #: menu.c:715 pattern.c:1239
2781 msgid "Reverse search for: "
2782 msgstr "ú×ÏÒÏÔΦʠÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ: "
2783
2784 #: menu.c:725 pattern.c:1271
2785 msgid "No search pattern."
2786 msgstr "îÅÍÁ¤ ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ."
2787
2788 #: menu.c:755 pager.c:1925 pager.c:1941 pager.c:2049 pattern.c:1336
2789 msgid "Not found."
2790 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ."
2791
2792 #: menu.c:879
2793 msgid "No tagged entries."
2794 msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉ槠ÎÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."
2795
2796 #: menu.c:984
2797 msgid "Search is not implemented for this menu."
2798 msgstr "ðÏÛÕË Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
2799
2800 #: menu.c:989
2801 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2802 msgstr "ðÅÒÅȦĠՠÃØÏÍՠĦÁÌÏÚ¦ ÎŠЦÄÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
2803
2804 #: menu.c:1030
2805 msgid "Tagging is not supported."
2806 msgstr "÷ÉĦÌÅÎÎѠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
2807
2808 #: mh.c:659 mh.c:896
2809 #, c-format
2810 msgid "Reading %s... %d"
2811 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s... %d"
2812
2813 #: mh.c:1147
2814 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: muttlib.c:842
2818 #, fuzzy
2819 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2820 msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
2821
2822 #: muttlib.c:842
2823 msgid "yna"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: muttlib.c:858
2827 msgid "File is a directory, save under it?"
2828 msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
2829
2830 #: muttlib.c:864
2831 msgid "File under directory: "
2832 msgstr "æÁÊÌ Õ ËÁÔÁÌÏÚ¦: "
2833
2834 #: muttlib.c:876
2835 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2836 msgstr "æÁÊÌ ¦ÓÎÕ¤, (o)ÐÅÒÅÐÉÓÁÔÉ, (a)ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÎØÏÇÏ ÞÉ (c)צÄÍÏ×ÉÔÉ?"
2837
2838 #: muttlib.c:876
2839 msgid "oac"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: muttlib.c:1187
2843 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2844 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ POP."
2845
2846 #: muttlib.c:1196
2847 #, c-format
2848 msgid "%s is not a mailbox!"
2849 msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ!"
2850
2851 #: muttlib.c:1202
2852 #, c-format
2853 msgid "Append messages to %s?"
2854 msgstr "äÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
2855
2856 #: mutt_socket.c:87 mutt_socket.c:143
2857 #, c-format
2858 msgid "Connection to %s closed"
2859 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s ÚÁËÒÉÔÏ"
2860
2861 #: mutt_socket.c:267
2862 msgid "SSL is unavailable."
2863 msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ."
2864
2865 #: mutt_socket.c:298
2866 msgid "Preconnect command failed."
2867 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÉ, ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ Ú'¤ÄÎÁÎÎÀ."
2868
2869 #: mutt_socket.c:369 mutt_socket.c:383
2870 #, c-format
2871 msgid "Error talking to %s (%s)"
2872 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ Ú'¤ÄÎÁÎΦ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s (%s)"
2873
2874 #: mutt_socket.c:422 mutt_socket.c:479
2875 #, c-format
2876 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2877 msgstr ""
2878
2879 #: mutt_socket.c:429 mutt_socket.c:486
2880 #, c-format
2881 msgid "Looking up %s..."
2882 msgstr "ðÏÛÕË %s..."
2883
2884 #: mutt_socket.c:440 mutt_socket.c:493
2885 #, c-format
2886 msgid "Could not find the host \"%s\""
2887 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÁÄÒÅÓÕ \"%s\"."
2888
2889 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:502
2890 #, c-format
2891 msgid "Connecting to %s..."
2892 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
2893
2894 #: mutt_socket.c:525
2895 #, c-format
2896 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2897 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ Ú'¤ÄÎÁÔÉÓÑ Ú %s (%s)."
2898
2899 #: mutt_ssl.c:174
2900 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2901 msgstr "îÅ ×ÄÁÌÏÓÑ ÚÎÁÊÔÉ ÄÏÓÔÑÔÎØÏ ÅÎÔÒÏЦ§ ÎÁ ×ÁۦʠÓÉÓÔÅͦ"
2902
2903 #: mutt_ssl.c:198
2904 #, c-format
2905 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
2906 msgstr "úÁÐÏ×ÎÅÎÎÑ ÐÕÌÕ ÅÎÔÒÏЦ§: %s...\n"
2907
2908 #: mutt_ssl.c:206
2909 #, c-format
2910 msgid "%s has insecure permissions!"
2911 msgstr "%s ÍÁ¤ ÎÅÓÅËÒÅÔΦ ÐÒÁ×Á ÄÏÓÔÕÐÕ!"
2912
2913 #: mutt_ssl.c:225
2914 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
2915 msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ ÚÁ×ÄÑËÉ ×ÔÒÁÔ¦ ÅÎÔÒÏЦ§"
2916
2917 #: mutt_ssl.c:321
2918 msgid "I/O error"
2919 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ ××ÏÄÕ-×É×ÏÄÕ"
2920
2921 #: mutt_ssl.c:330
2922 #, c-format
2923 msgid "SSL failed: %s"
2924 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
2925
2926 #: mutt_ssl.c:339
2927 msgid "Unable to get certificate from peer"
2928 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
2929
2930 #: mutt_ssl.c:347
2931 #, c-format
2932 msgid "SSL connection using %s (%s)"
2933 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ SSL Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ %s (%s)"
2934
2935 #: mutt_ssl.c:387
2936 msgid "Unknown"
2937 msgstr "îÅצÄÏÍÅ"
2938
2939 #: mutt_ssl.c:412
2940 #, c-format
2941 msgid "[unable to calculate]"
2942 msgstr "[ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÂÞÉÓÌÉÔÉ]"
2943
2944 #: mutt_ssl.c:430
2945 msgid "[invalid date]"
2946 msgstr "[ÐÏÍÉÌËÏ×Á ÄÁÔÁ]"
2947
2948 #: mutt_ssl.c:505
2949 msgid "Server certificate is not yet valid"
2950 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
2951
2952 #: mutt_ssl.c:512
2953 msgid "Server certificate has expired"
2954 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
2955
2956 #: mutt_ssl.c:585
2957 msgid "This certificate belongs to:"
2958 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ÎÁÌÅÖÉÔØ:"
2959
2960 #: mutt_ssl.c:596
2961 msgid "This certificate was issued by:"
2962 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ×ÉÄÁÎÏ:"
2963
2964 #: mutt_ssl.c:607
2965 #, c-format
2966 msgid "This certificate is valid"
2967 msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁԠĦÊÓÎÉÊ"
2968
2969 #: mutt_ssl.c:608
2970 #, c-format
2971 msgid "   from %s"
2972 msgstr "   ×¦Ä %s"
2973
2974 #: mutt_ssl.c:610
2975 #, c-format
2976 msgid "     to %s"
2977 msgstr "     ÄÏ %s"
2978
2979 #: mutt_ssl.c:616
2980 #, c-format
2981 msgid "Fingerprint: %s"
2982 msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
2983
2984 #: mutt_ssl.c:618
2985 msgid "SSL Certificate check"
2986 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÓÅÒÔÉƦËÁÔÕ SSL"
2987
2988 #: mutt_ssl.c:621
2989 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
2990 msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, ÐÒÉÊÎÑÔÉ (o)ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï ÁÂÏ (a)ÚÁ×ÖÄÉ"
2991
2992 #: mutt_ssl.c:622
2993 msgid "roa"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: mutt_ssl.c:626
2997 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
2998 msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, (o)ÐÒÉÊÎÑÔÉ ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï"
2999
3000 #: mutt_ssl.c:627
3001 msgid "ro"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: mutt_ssl.c:631 pgpkey.c:510 smime.c:427
3005 msgid "Exit  "
3006 msgstr "÷ÉȦĠ "
3007
3008 #: mutt_ssl.c:658
3009 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3010 msgstr "ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
3011
3012 #: mutt_ssl.c:663
3013 msgid "Certificate saved"
3014 msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
3015
3016 #: mx.c:116
3017 #, c-format
3018 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3019 msgstr "÷Ó¦ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ, ÚÎÁÔÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ Ú %s?"
3020
3021 #: mx.c:128
3022 #, c-format
3023 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3024 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s.\n"
3025
3026 #: mx.c:186
3027 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3028 msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl!"
3029
3030 #: mx.c:192
3031 #, c-format
3032 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3033 msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl... %d"
3034
3035 #: mx.c:220
3036 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3037 msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock"
3038
3039 #: mx.c:227
3040 #, c-format
3041 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3042 msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock... %d"
3043
3044 #: mx.c:591
3045 #, c-format
3046 msgid "Couldn't lock %s\n"
3047 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s\n"
3048
3049 #: mx.c:675
3050 #, c-format
3051 msgid "Reading %s..."
3052 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s..."
3053
3054 #: mx.c:775
3055 #, c-format
3056 msgid "Writing %s..."
3057 msgstr "úÁÐÉÓ %s..."
3058
3059 #: mx.c:808
3060 #, c-format
3061 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3062 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ Ó¦ÎÈÒÏΦÚÕ×ÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ %s!"
3063
3064 #: mx.c:874
3065 #, c-format
3066 msgid "Move read messages to %s?"
3067 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
3068
3069 #: mx.c:890 mx.c:1146
3070 #, c-format
3071 msgid "Purge %d deleted message?"
3072 msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÊ ÌÉÓÔ?"
3073
3074 #: mx.c:890 mx.c:1146
3075 #, c-format
3076 msgid "Purge %d deleted messages?"
3077 msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×?"
3078
3079 #: mx.c:914
3080 #, c-format
3081 msgid "Moving read messages to %s..."
3082 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓԦנÄÏ %s..."
3083
3084 #: mx.c:973 mx.c:1137
3085 msgid "Mailbox is unchanged."
3086 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ."
3087
3088 #: mx.c:1009
3089 #, c-format
3090 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3091 msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
3092
3093 #: mx.c:1012 mx.c:1184
3094 #, c-format
3095 msgid "%d kept, %d deleted."
3096 msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
3097
3098 #: mx.c:1122
3099 #, c-format
3100 msgid " Press '%s' to toggle write"
3101 msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌÑ ÚͦÎÉ ÍÏÖÌÉ×ÏÓÔ¦ ÚÁÐÉÓÕ"
3102
3103 #: mx.c:1124
3104 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3105 msgstr "úÒϦÔØ 'toggle-write' ÄÌÑ ×צÍËÎÅÎÎÑ ÚÁÐÉÓÕ!"
3106
3107 #: mx.c:1126
3108 #, c-format
3109 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3110 msgstr "óËÒÉÎØËÕ ÐÏͦÞÅÎÏ ÎÅÚͦÎÀ×ÁÎÏÀ. %s"
3111
3112 #: mx.c:1181
3113 msgid "Mailbox checkpointed."
3114 msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
3115
3116 #: mx.c:1490
3117 msgid "Can't write message"
3118 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ"
3119
3120 #: mx.c:1535
3121 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3122 msgstr ""
3123
3124 #: pager.c:53
3125 msgid "Not available in this menu."
3126 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ."
3127
3128 #: pager.c:1446
3129 msgid "PrevPg"
3130 msgstr "ðÏÐóÔ"
3131
3132 #: pager.c:1447
3133 msgid "NextPg"
3134 msgstr "îÁÓÔóÔ"
3135
3136 #: pager.c:1451
3137 msgid "View Attachm."
3138 msgstr "äÏÄÁÔËÉ"
3139
3140 #: pager.c:1454
3141 msgid "Next"
3142 msgstr "îÁÓÔ"
3143
3144 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3145 #: pager.c:1833 pager.c:1864 pager.c:1896 pager.c:2137
3146 msgid "Bottom of message is shown."
3147 msgstr "÷É ÂÁÞÉÔŠ˦ÎÅÃØ ÌÉÓÔÁ."
3148
3149 #: pager.c:1849 pager.c:1871 pager.c:1878 pager.c:1885
3150 msgid "Top of message is shown."
3151 msgstr "÷É ÂÁÞÉÔÅ ÐÏÞÁÔÏË ÌÉÓÔÁ."
3152
3153 #: pager.c:1954
3154 msgid "Reverse search: "
3155 msgstr "ú×ÏÒÏÔΦʠÐÏÛÕË: "
3156
3157 #: pager.c:1955
3158 msgid "Search: "
3159 msgstr "ðÏÛÕË: "
3160
3161 #: pager.c:2075
3162 msgid "Help is currently being shown."
3163 msgstr "ð¦ÄËÁÚËÕ ÚÁÒÁÚ ÐÏËÁÚÁÎÏ."
3164
3165 #: pager.c:2104
3166 msgid "No more quoted text."
3167 msgstr "ãÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔՠ¦ÌØÛ ÎÅÍÁ¤."
3168
3169 #: pager.c:2117
3170 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3171 msgstr "ð¦ÓÌÑ ÃÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔՠΦÞÏÇÏ ÎÅÍÁ¤."
3172
3173 #: parse.c:598
3174 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3175 msgstr "âÁÇÁÔÏÞÁÓÔÉÎÎÉÊ ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÍÅÖ¦!"
3176
3177 #: pattern.c:240
3178 #, c-format
3179 msgid "Error in expression: %s"
3180 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
3181
3182 #: pattern.c:350
3183 #, c-format
3184 msgid "Invalid day of month: %s"
3185 msgstr "äÅÎØ '%s' × Í¦ÓÑæ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
3186
3187 #: pattern.c:364
3188 #, c-format
3189 msgid "Invalid month: %s"
3190 msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
3191
3192 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3193 #: pattern.c:516
3194 #, c-format
3195 msgid "Invalid relative date: %s"
3196 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Á ×¦ÄÎÏÓÎÁ ÄÁÔÁ: %s"
3197
3198 #: pattern.c:530
3199 msgid "error in expression"
3200 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ"
3201
3202 #: pattern.c:736 pattern.c:844
3203 #, c-format
3204 msgid "error in pattern at: %s"
3205 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
3206
3207 #: pattern.c:784
3208 #, c-format
3209 msgid "%c: invalid command"
3210 msgstr "%c: ÎÅצÒÎÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
3211
3212 #: pattern.c:790
3213 #, c-format
3214 msgid "%c: not supported in this mode"
3215 msgstr "× ÃØÏÍÕ ÒÅÖÉÍÏצ '%c' ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
3216
3217 #: pattern.c:803
3218 #, c-format
3219 msgid "missing parameter"
3220 msgstr "צÄÓÕÔΦʠÐÁÒÁÍÅÔÒ"
3221
3222 #: pattern.c:819
3223 #, c-format
3224 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3225 msgstr "צÄÓÕÔÎÑ ÄÕÖËÁ: %s"
3226
3227 #: pattern.c:851
3228 msgid "empty pattern"
3229 msgstr "ÐÏÒÏÖΦʠ×ÉÒÁÚ"
3230
3231 #: pattern.c:1057
3232 #, c-format
3233 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3234 msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ: ÎÅצÄÏÍÅ op %d (ÐÏצÄÏÍØÔÅ ÃÀ ÐÏÍÉÌËÕ)."
3235
3236 #: pattern.c:1126 pattern.c:1257
3237 msgid "Compiling search pattern..."
3238 msgstr "ëÏÍЦÌÑæѠ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ..."
3239
3240 #: pattern.c:1140
3241 msgid "Executing command on matching messages..."
3242 msgstr "÷ÉËÏÎÁÎÎÑ ËÏÍÁÎÄÉ ÄϠצÄÐÏצÄÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×..."
3243
3244 #: pattern.c:1202
3245 msgid "No messages matched criteria."
3246 msgstr "ìÉÓÔ¦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ ËÒÉÔÅÒ¦À, ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ."
3247
3248 #: pattern.c:1295
3249 msgid "Search hit bottom without finding match"
3250 msgstr "ðÏÛÕˠĦÊÛÏ× ÄϠ˦ÎÃÑ, ÁÌÅ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎϠΦÞÏÇÏ"
3251
3252 #: pattern.c:1306
3253 msgid "Search hit top without finding match"
3254 msgstr "ðÏÛÕˠĦÊÛÏ× ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ, ÁÌÅ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎϠΦÞÏÇÏ"
3255
3256 #: pattern.c:1328
3257 msgid "Search interrupted."
3258 msgstr "ðÏÛÕË ÐÅÒÅÒ×ÁÎÏ."
3259
3260 #: pgp.c:86
3261 msgid "Enter PGP passphrase:"
3262 msgstr "÷×ÅĦÔØ ËÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP:"
3263
3264 #: pgp.c:100
3265 msgid "PGP passphrase forgotten."
3266 msgstr "ëÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP ÚÁÂÕÔÏ."
3267
3268 #: pgp.c:340
3269 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3270 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
3271
3272 #: pgp.c:375 pgp.c:592 pgp.c:793
3273 msgid ""
3274 "[-- End of PGP output --]\n"
3275 "\n"
3276 msgstr ""
3277 "[-- ë¦ÎÅÃØ ÔÅËÓÔÕ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP --]\n"
3278 "\n"
3279
3280 #: pgp.c:390
3281 msgid ""
3282 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3283 "\n"
3284 msgstr ""
3285 "[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
3286 "\n"
3287
3288 #: pgp.c:392
3289 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3290 msgstr "[-- ðÏÞÁÔÏË ÂÌÏËՠצÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
3291
3292 #: pgp.c:394
3293 msgid ""
3294 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3295 "\n"
3296 msgstr ""
3297 "[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP Ð¦ÄÐÉÓÏÍ --]\n"
3298 "\n"
3299
3300 #: pgp.c:419
3301 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3302 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
3303
3304 #: pgp.c:421
3305 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3306 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÂÌÏËՠצÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
3307
3308 #: pgp.c:423
3309 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3310 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP Ð¦ÄÐÉÓÏÍ --]\n"
3311
3312 #: pgp.c:450
3313 msgid ""
3314 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3315 "\n"
3316 msgstr ""
3317 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÐÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP! --]\n"
3318 "\n"
3319
3320 #: pgp.c:700
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3323 msgstr "÷ÎÕÔÒ¦ÛÎÑ ÐÏÍÉÌËÁ. ðÏצÄÏÍØÔÅ <roessler@guug.de>."
3324
3325 #: pgp.c:760
3326 msgid ""
3327 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3328 "\n"
3329 msgstr ""
3330 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
3331 "\n"
3332
3333 #: pgp.c:867
3334 msgid ""
3335 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3336 "\n"
3337 msgstr ""
3338 "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÆÏÒÍÏ×ÁÎÉÊ ÌÉÓÔ PGP/MIME! --]\n"
3339 "\n"
3340
3341 #: pgp.c:880
3342 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3343 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ! --]\n"
3344
3345 #: pgp.c:889
3346 msgid ""
3347 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3348 "\n"
3349 msgstr ""
3350 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
3351 "\n"
3352
3353 #: pgp.c:909
3354 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3355 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
3356
3357 #: pgp.c:959
3358 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3359 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓÓ PGP!"
3360
3361 #: pgp.c:1103
3362 #, c-format
3363 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3364 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ keyID = \"%s\" ÄÌÑ %s?"
3365
3366 #: pgp.c:1137 smime.c:661 smime.c:786
3367 #, c-format
3368 msgid "Enter keyID for %s: "
3369 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
3370
3371 #: pgp.c:1391
3372 msgid "Can't invoke PGP"
3373 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×ÉËÌÉËÁÔÉ PGP"
3374
3375 #: pgp.c:1485
3376 #, fuzzy, c-format
3377 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3378 msgstr "ÛÉÆÒ.(e), Ð¦ÄÐ.(s), Ð¦ÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞɠצÄͦÎÁ(f)? "
3379
3380 #: pgp.c:1486
3381 msgid "PGP/M(i)ME"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: pgp.c:1486
3385 msgid "(i)nline"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: pgp.c:1488
3389 #, fuzzy
3390 msgid "esabifc"
3391 msgstr "esabif"
3392
3393 #. sign (a)s
3394 #: pgp.c:1503 smime.c:1977
3395 msgid "Sign as: "
3396 msgstr "ð¦ÄÐÉÓ ÑË: "
3397
3398 #: pgpinvoke.c:303
3399 msgid "Fetching PGP key..."
3400 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ËÌÀÞÁ PGP..."
3401
3402 #: pgpkey.c:486
3403 #, fuzzy
3404 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3405 msgstr "÷Ó¦ ×¦ÄÐÏצÄΦ ËÌÀÞ¦ ÄÁ×Φ/ÚÁͦÎÅΦ."
3406
3407 #. __STRCAT_CHECKED__
3408 #: pgpkey.c:512 smime.c:429
3409 msgid "Select  "
3410 msgstr "÷ɦҠ "
3411
3412 #. __STRCAT_CHECKED__
3413 #: pgpkey.c:515
3414 msgid "Check key  "
3415 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ  "
3416
3417 #: pgpkey.c:528
3418 #, c-format
3419 msgid "PGP keys matching <%s>."
3420 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ <%s>."
3421
3422 #: pgpkey.c:530
3423 #, c-format
3424 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3425 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
3426
3427 #: pgpkey.c:549 pgpkey.c:741
3428 msgid "Can't open /dev/null"
3429 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ /dev/null"
3430
3431 #: pgpkey.c:555 pgpkey.c:735
3432 msgid "Can't create temporary file"
3433 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ"
3434
3435 #: pgpkey.c:576
3436 #, c-format
3437 msgid "Key ID: 0x%s"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: pgpkey.c:596
3441 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3442 msgstr "ãÅÊ ËÌÀÞ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ: ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
3443
3444 #: pgpkey.c:608
3445 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3446 msgstr "ID ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
3447
3448 #: pgpkey.c:612
3449 msgid "ID has undefined validity."
3450 msgstr "ä¦ÊÓΦÓÔØ ID ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÁ."
3451
3452 #: pgpkey.c:615
3453 msgid "ID is not valid."
3454 msgstr "ID ÎÅĦÊÓÎÉÊ."
3455
3456 #: pgpkey.c:618
3457 msgid "ID is only marginally valid."
3458 msgstr "ID Ä¦ÊÓÎÉÊ ÌÉÛÅ ÞÁÓÔËÏ×Ï."
3459
3460 #: pgpkey.c:622
3461 #, c-format
3462 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3463 msgstr "%s ÷É ÓÐÒÁ×Ħ ÂÁÖÁ¤ÔÅ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ËÌÀÞ?"
3464
3465 #: pgpkey.c:720
3466 msgid "Please enter the key ID: "
3467 msgstr "âÕÄØ ÌÁÓËÁ, ××ÅĦÔØ ID ËÌÀÞÁ: "
3468
3469 #: pgpkey.c:748
3470 msgid "Invoking pgp..."
3471 msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
3472
3473 #: pgpkey.c:773
3474 #, c-format
3475 msgid "PGP Key %s."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: pgpkey.c:835 pgpkey.c:951
3479 #, c-format
3480 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3481 msgstr "ðÏÛÕË ËÌÀÞ¦×, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"..."
3482
3483 #: pop.c:86 pop_lib.c:197
3484 #, c-format
3485 msgid "Command TOP is not supported by server."
3486 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ TOP ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
3487
3488 #: pop.c:113
3489 msgid "Can't write header to temporary file!"
3490 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÄÏ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ!"
3491
3492 #: pop.c:194 pop_lib.c:199
3493 #, c-format
3494 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3495 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ UIDL ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
3496
3497 #: pop.c:243 pop.c:558
3498 #, c-format
3499 msgid "%s is an invalid POP path"
3500 msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ POP"
3501
3502 #: pop.c:274
3503 msgid "Fetching list of messages..."
3504 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÅÒÅ̦ËÕ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
3505
3506 #: pop.c:411
3507 msgid "Can't write message to temporary file!"
3508 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÄÏ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ!"
3509
3510 #: pop.c:513 pop.c:578
3511 msgid "Checking for new messages..."
3512 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÎÁÑ×ÎÏÓÔ¦ ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
3513
3514 #: pop.c:542
3515 msgid "POP host is not defined."
3516 msgstr "POP host ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
3517
3518 #: pop.c:606
3519 msgid "No new mail in POP mailbox."
3520 msgstr "÷ ÐÏÛÔÏצʠÓËÒÉÎØæ POP ÎÅÍÁ¤ ÎÏ×ÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
3521
3522 #: pop.c:613
3523 msgid "Delete messages from server?"
3524 msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÕ?"
3525
3526 #: pop.c:615
3527 #, c-format
3528 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3529 msgstr "þÉÔÁÎÎÑ ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ (%d ÂÁÊÔ)..."
3530
3531 #: pop.c:657
3532 msgid "Error while writing mailbox!"
3533 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ð¦Ä ÞÁÓ ÚÁÐÉÓÕ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ!"
3534
3535 #: pop.c:661
3536 #, c-format
3537 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3538 msgstr "%s [%d Ú %d ÌÉÓԦנÐÒÏÞÉÔÁÎÏ]"
3539
3540 #: pop.c:684 pop_lib.c:360
3541 msgid "Server closed connection!"
3542 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÚÁËÒÉ× Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ!"
3543
3544 #: pop_auth.c:89
3545 msgid "Authenticating (SASL)..."
3546 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(SASL)..."
3547
3548 #: pop_auth.c:205
3549 msgid "Authenticating (APOP)..."
3550 msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæѠ(APOP)..."
3551
3552 #: pop_auth.c:229
3553 msgid "APOP authentication failed."
3554 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁ槠APOP."
3555
3556 #: pop_auth.c:264
3557 #, c-format
3558 msgid "Command USER is not supported by server."
3559 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ USER ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
3560
3561 #: pop_lib.c:195
3562 msgid "Unable to leave messages on server."
3563 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÌÉÛÉÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ¦."
3564
3565 #: pop_lib.c:225
3566 #, c-format
3567 msgid "Error connecting to server: %s"
3568 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s"
3569
3570 #: pop_lib.c:374
3571 msgid "Closing connection to POP server..."
3572 msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP..."
3573
3574 #: pop_lib.c:540
3575 msgid "Verifying message indexes..."
3576 msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ¦ÎÄÅËӦנÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
3577
3578 #: pop_lib.c:564
3579 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3580 msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ ÚÁÇÕÂÌÅÎÏ. ÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ Ú×'ÑÚÏË Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP?"
3581
3582 #: postpone.c:163
3583 msgid "Postponed Messages"
3584 msgstr "úÁÌÉÛÅΦ ÌÉÓÔÉ"
3585
3586 #: postpone.c:243 postpone.c:252
3587 msgid "No postponed messages."
3588 msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ ÎÅ ÚÁÌÉÛÅÎÏ."
3589
3590 #: postpone.c:438 postpone.c:459 postpone.c:493
3591 msgid "Illegal PGP header"
3592 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË PGP"
3593
3594 #: postpone.c:479
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Illegal S/MIME header"
3597 msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË PGP"
3598
3599 #: postpone.c:552
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Decrypting message..."
3602 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
3603
3604 #: postpone.c:561
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Decryption failed."
3607 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
3608
3609 #: query.c:46
3610 msgid "New Query"
3611 msgstr "îÏ×ÉÊ ÚÁÐÉÔ"
3612
3613 #: query.c:47
3614 msgid "Make Alias"
3615 msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ Á̦ÁÓ"
3616
3617 #: query.c:48
3618 msgid "Search"
3619 msgstr "ðÏÛÕË"
3620
3621 #: query.c:95
3622 msgid "Waiting for response..."
3623 msgstr "þÅËÁÊÔŠצÄÐÏצĦ..."
3624
3625 #: query.c:231 query.c:259
3626 msgid "Query command not defined."
3627 msgstr "ëÏÍÁÎÄÕ ÚÁÐÉÔÕ ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
3628
3629 #: query.c:286
3630 #, c-format
3631 msgid "Query"
3632 msgstr "úÁÐÉÔ"
3633
3634 #. Prompt for Query
3635 #: query.c:299 query.c:324
3636 msgid "Query: "
3637 msgstr "úÁÐÉÔ:"
3638
3639 #: query.c:307 query.c:333
3640 #, c-format
3641 msgid "Query '%s'"
3642 msgstr "úÁÐÉÔ '%s'"
3643
3644 #: recvattach.c:52
3645 msgid "Pipe"
3646 msgstr "ëÏÎ×."
3647
3648 #: recvattach.c:53
3649 msgid "Print"
3650 msgstr "äÒÕË"
3651
3652 #: recvattach.c:431
3653 msgid "Saving..."
3654 msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ..."
3655
3656 #: recvattach.c:434 recvattach.c:523
3657 msgid "Attachment saved."
3658 msgstr "äÏÄÁÔÏË ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
3659
3660 #: recvattach.c:535
3661 #, c-format
3662 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3663 msgstr "ïâåòåöîï! ÷É ÚÎÉÝÉÔÅ ¦ÓÎÕÀÞÉÊ %s ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÕ. ÷É ÐÅ×Φ?"
3664
3665 #: recvattach.c:553
3666 msgid "Attachment filtered."
3667 msgstr "äÏÄÁÔÏË ÏÔƦÌØÔÒÏ×ÁÎÏ."
3668
3669 #: recvattach.c:620
3670 msgid "Filter through: "
3671 msgstr "æ¦ÌØÔÒÕ×ÁÔÉ ÞÅÒÅÚ: "
3672
3673 #: recvattach.c:620
3674 msgid "Pipe to: "
3675 msgstr "ðÅÒÅÄÁÔÉ Õ ËÏÎ׍ҠËÏÍÁÎĦ: "
3676
3677 #: recvattach.c:655
3678 #, c-format
3679 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3680 msgstr "ñ ÎÅ ÚÎÁÀ, ÑË ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔËÉ ÔÉÐÕ %s!"
3681
3682 #: recvattach.c:720
3683 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3684 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ?"
3685
3686 #: recvattach.c:720
3687 msgid "Print attachment?"
3688 msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË?"
3689
3690 #: recvattach.c:953
3691 #, fuzzy
3692 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3693 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
3694
3695 #: recvattach.c:966
3696 msgid "Attachments"
3697 msgstr "äÏÄÁÔËÉ"
3698
3699 #: recvattach.c:1002
3700 msgid "There are no subparts to show!"
3701 msgstr "îÅÍÁ¤ Ð¦ÄÞÁÓÔÉΠÄÌÑ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ!"
3702
3703 #: recvattach.c:1063
3704 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3705 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉÄÁÌÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ POP."
3706
3707 #: recvattach.c:1071
3708 #, fuzzy
3709 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3710 msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÄÏÄÁÔ˦נڠÌÉÓԦנڠPGP ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
3711
3712 #: recvattach.c:1090 recvattach.c:1107
3713 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3714 msgstr "ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ Ô¦ÌØËÉ ×ÉÄÁÌÅÎÎÑ × ÂÁÇÁÔÏÞÁÓÔÉÎÎÉÈ ÌÉÓÔÁÈ."
3715
3716 #: recvcmd.c:43
3717 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3718 msgstr "÷É ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÄÓÉÌÁÔÉ Ô¦ÌØËÉ ËÏЦ§ ÞÁÓÔÉΠmessage/rfc822."
3719
3720 #: recvcmd.c:213
3721 #, fuzzy
3722 msgid "Error bouncing message!"
3723 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒɠצÄÐÒÁ×æ."
3724
3725 #: recvcmd.c:213
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Error bouncing messages!"
3728 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒɠצÄÐÒÁ×æ."
3729
3730 #: recvcmd.c:413
3731 #, c-format
3732 msgid "Can't open temporary file %s."
3733 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s."
3734
3735 #: recvcmd.c:444
3736 msgid "Forward as attachments?"
3737 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ ÑË ÄÏÄÁÔËÉ?"
3738
3739 #: recvcmd.c:458
3740 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3741 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÅËÏÄÕ×ÁÔÉ ×Ó¦ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ. ðÅÒÅÓÉÌÁÔÉ §È MIME?"
3742
3743 #: recvcmd.c:583
3744 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3745 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ ÅÎËÁÐÓÕÌØÏ×ÁÎÉ͠ՠצÄÐÏצÄÎÏÓÔ¦ ÄÏ MIME?"
3746
3747 #: recvcmd.c:591 recvcmd.c:841
3748 #, c-format
3749 msgid "Can't create %s."
3750 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s."
3751
3752 #: recvcmd.c:724
3753 msgid "Can't find any tagged messages."
3754 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
3755
3756 #: recvcmd.c:745 send.c:711
3757 msgid "No mailing lists found!"
3758 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ÓÐÉÓ˦נÒÏÚÓÉÌËÉ!"
3759
3760 #: recvcmd.c:820
3761 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3762 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÅËÏÄÕ×ÁÔÉ ×Ó¦ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ. ëÁÐÓÕÌÀ×ÁÔÉ §È Õ MIME?"
3763
3764 #: remailer.c:480
3765 msgid "Append"
3766 msgstr "äÏÄÁÔÉ"
3767
3768 #: remailer.c:481
3769 msgid "Insert"
3770 msgstr "÷ÓÔÁ×."
3771
3772 #: remailer.c:482
3773 msgid "Delete"
3774 msgstr "÷ÉÄÁÌ."
3775
3776 #: remailer.c:484
3777 msgid "OK"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: remailer.c:512
3781 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3782 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ type2.list mixmaster'Á!"
3783
3784 #: remailer.c:538
3785 msgid "Select a remailer chain."
3786 msgstr "÷ÅÂÅÒ¦ÔØ ÌÁÎÃÀÖÏË remailer."
3787
3788 #: remailer.c:598
3789 #, c-format
3790 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3791 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: %s ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÑË ÏÓÔÁÎΦʠremailer ÌÁÎÃÀÖËÕ."
3792
3793 #: remailer.c:628
3794 #, c-format
3795 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3796 msgstr "ìÁÎÃÀÖÏË ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÕÔɠ¦ÌØÛÉÍ ÚÁ %d ÅÌÅÍÅÎÔ¦×."
3797
3798 #: remailer.c:651
3799 msgid "The remailer chain is already empty."
3800 msgstr "ìÁÎÃÀÖÏË remailer'Á ×ÖÅ ÐÏÒÏÖΦÊ."
3801
3802 #: remailer.c:661
3803 msgid "You already have the first chain element selected."
3804 msgstr "ðÅÒÛÉÊ ÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ ×ÖÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."
3805
3806 #: remailer.c:671
3807 msgid "You already have the last chain element selected."
3808 msgstr "ïÓÔÁÎΦʠÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ ×ÖÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."
3809
3810 #: remailer.c:710
3811 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3812 msgstr "Mixmaster ÎÅ ÐÒÉÊÍÁ¤ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ Cc ÔÁ Bcc."
3813
3814 #: remailer.c:734
3815 msgid ""
3816 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3817 msgstr ""
3818 "ôÒÅÂÁ ×ÓÔÁÎÏ×ÉÔɠצÄÐÏצÄÎÅ ÚÎÁÞÅÎÎÑ hostname ÄÌÑ ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ mixmaster!"
3819
3820 #: remailer.c:768
3821 #, c-format
3822 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3823 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×¦ÄÐÒÁ×ËÉ, ËÏÄ ÐÏ×ÅÒÎÅÎÎÑ %d.\n"
3824
3825 #: remailer.c:772
3826 msgid "Error sending message."
3827 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒɠצÄÐÒÁ×æ."
3828
3829 #: rfc1524.c:159
3830 #, c-format
3831 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3832 msgstr "îÅצÒÎÏ ÆÏÒÍÁÔÏ×ÁÎÉÊ ÚÁÐÉÓ ÄÌÑ ÔÉÐÕ %s × \"%s\", ÒÑÄÏË %d"
3833
3834 #: rfc1524.c:391
3835 msgid "No mailcap path specified"
3836 msgstr "ûÌÑÈ ÄÏ mailcap ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ"
3837
3838 #: rfc1524.c:419
3839 #, c-format
3840 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3841 msgstr "ÚÁÐÉÓÕ ÄÌÑ ÔÉÐÕ %s × mailcap ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ"
3842
3843 #: score.c:71
3844 msgid "score: too few arguments"
3845 msgstr "score: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
3846
3847 #: score.c:80
3848 msgid "score: too many arguments"
3849 msgstr "score: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
3850
3851 #: send.c:248
3852 msgid "No subject, abort?"
3853 msgstr "ôÅÍÉ ÎÅÍÁ¤, ×¦ÄͦÎÉÔÉ?"
3854
3855 #: send.c:250
3856 msgid "No subject, aborting."
3857 msgstr "ôÅÍÉ ÎÅÍÁ¤, ×¦ÄͦÎÅÎÏ."
3858
3859 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3860 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3861 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3862 #. * provides a way to do that.
3863 #.
3864 #: send.c:484
3865 #, c-format
3866 msgid "Reply to %s%s?"
3867 msgstr "÷¦ÄÐÏצÓÔÉ %s%s?"
3868
3869 #: send.c:518
3870 #, c-format
3871 msgid "Follow-up to %s%s?"
3872 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ %s%s?"
3873
3874 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
3875 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
3876 #.
3877 #: send.c:686
3878 msgid "No tagged messages are visible!"
3879 msgstr "îÅ ×ÉÄÎÏ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×!"
3880
3881 #: send.c:737
3882 msgid "Include message in reply?"
3883 msgstr "äÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄϠצÄÐÏצĦ?"
3884
3885 #: send.c:742
3886 msgid "Including quoted message..."
3887 msgstr "ãÉÔÕ¤ÔØÓÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ..."
3888
3889 #: send.c:752
3890 msgid "Could not include all requested messages!"
3891 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÄÏÄÁÔÉ ×Ó¦ ÂÁÖÁΦ ÌÉÓÔÉ!"
3892
3893 #: send.c:766
3894 msgid "Forward as attachment?"
3895 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ ÑË ÄÏÄÁÔÏË?"
3896
3897 #: send.c:770
3898 msgid "Preparing forwarded message..."
3899 msgstr "ð¦ÄÇÏÔÕ×ÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅÓÉÌÁÎÎÑ..."
3900
3901 #. If the user is composing a new message, check to see if there
3902 #. * are any postponed messages first.
3903 #.
3904 #: send.c:1066
3905 msgid "Recall postponed message?"
3906 msgstr "÷ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ?"
3907
3908 #: send.c:1365
3909 #, fuzzy
3910 msgid "Edit forwarded message?"
3911 msgstr "ð¦ÄÇÏÔÕ×ÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅÓÉÌÁÎÎÑ..."
3912
3913 #: send.c:1390
3914 msgid "Abort unmodified message?"
3915 msgstr "÷¦ÄͦÎÉÔɠצÄÐÒÁ×ËÕ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ?"
3916
3917 #: send.c:1392
3918 msgid "Aborted unmodified message."
3919 msgstr "ìÉÓÔ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ, ÔÏÍՠצÄÐÒÁ×ËՠצÄͦÎÅÎÏ."
3920
3921 #: send.c:1461
3922 msgid "Message postponed."
3923 msgstr "ìÉÓÔ ÚÁÌÉÛÅÎÏ ÄÌÑ ÐÏÄÁÌØÛϧ ×¦ÄÐÒÁ×ËÉ.."
3924
3925 #: send.c:1470
3926 msgid "No recipients are specified!"
3927 msgstr "îÅ ×ËÁÚÁÎÏ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦×!"
3928
3929 #: send.c:1475
3930 msgid "No recipients were specified."
3931 msgstr "ïÔÒÉÍÕ×ÁަנÎÅ ÂÕÌÏ ×ËÁÚÁÎÏ."
3932
3933 #: send.c:1491
3934 msgid "No subject, abort sending?"
3935 msgstr "ôÅÍÉ ÎÅÍÁ¤, ×¦ÄͦÎÉÔɠצÄÐÒÁ×ËÕ?"
3936
3937 #: send.c:1495
3938 msgid "No subject specified."
3939 msgstr "ôÅÍÉ ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ."
3940
3941 #: send.c:1557
3942 msgid "Sending message..."
3943 msgstr "ìÉÓԠצÄÐÒÁ×ÌѤÔØÓÑ..."
3944
3945 #: send.c:1698
3946 msgid "Could not send the message."
3947 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄÐÒÁ×ÉÔÉ ÌÉÓÔ."
3948
3949 #: send.c:1703
3950 msgid "Mail sent."
3951 msgstr "ìÉÓÔ ÐÏÓÌÁÎÏ."
3952
3953 #: send.c:1703
3954 msgid "Sending in background."
3955 msgstr "æÏÎÏ×Á ×¦ÄÐÒÁ×ËÁ."
3956
3957 #: sendlib.c:464
3958 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
3959 msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÍÅÖ¦! [ÓÐÏצÓÔ¦ÔØ ÐÒÏ ÃÀ ÐÏÍÉÌËÕ]"
3960
3961 #: sendlib.c:494
3962 #, c-format
3963 msgid "%s no longer exists!"
3964 msgstr "%s Â¦ÌØÛÅ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤!"
3965
3966 #: sendlib.c:916
3967 #, c-format
3968 msgid "%s isn't a regular file."
3969 msgstr "%s ÎÅ ¤ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÆÁÊÌÏÍ."
3970
3971 #: sendlib.c:1085
3972 #, c-format
3973 msgid "Could not open %s"
3974 msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ %s"
3975
3976 #: sendlib.c:2053
3977 #, c-format
3978 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
3979 msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×¦ÄÐÒÁ×ËÉ, ËÏÄ ÐÏ×ÅÒÎÅÎÎÑ %d (%s)."
3980
3981 #: sendlib.c:2059
3982 msgid "Output of the delivery process"
3983 msgstr "÷ÉȦĠÐÒÏÃÅÓÕ ÄÏÓÔÁ×ËÉ"
3984
3985 #: sendlib.c:2263
3986 #, c-format
3987 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
3988 msgstr ""
3989
3990 #: signal.c:39
3991 #, c-format
3992 msgid "%s...  Exiting.\n"
3993 msgstr "%s...  ÷ÉÈÏÄÖÕ.\n"
3994
3995 #: signal.c:42 signal.c:45
3996 #, c-format
3997 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
3998 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÏ %s...  ÷ÉÈÏÄÖÕ.\n"
3999
4000 #: signal.c:47
4001 #, c-format
4002 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4003 msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÏ ÓÉÇÎÁÌ %d...  ÷ÉÈÏÄÖÕ.\n"
4004
4005 #: smime.c:107
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4008 msgstr "÷×ÅĦÔØ ËÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP:"
4009
4010 #: smime.c:317
4011 msgid "Trusted   "
4012 msgstr ""
4013
4014 #: smime.c:320
4015 msgid "Verified  "
4016 msgstr ""
4017
4018 #: smime.c:323
4019 msgid "Unverified"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: smime.c:326
4023 #, fuzzy
4024 msgid "Expired   "
4025 msgstr "÷ÉȦĠ "
4026
4027 #: smime.c:329
4028 msgid "Revoked   "
4029 msgstr ""
4030
4031 #: smime.c:332
4032 #, fuzzy
4033 msgid "Invalid   "
4034 msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
4035
4036 #: smime.c:335
4037 #, fuzzy
4038 msgid "Unknown   "
4039 msgstr "îÅצÄÏÍÅ"
4040
4041 #: smime.c:364
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Enter keyID: "
4044 msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
4045
4046 #: smime.c:387
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4049 msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝϠצÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
4050
4051 #: smime.c:537 smime.c:607 smime.c:625
4052 #, c-format
4053 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: smime.c:541 smime.c:611
4057 #, fuzzy, c-format
4058 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4059 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ keyID = \"%s\" ÄÌÑ %s?"
4060
4061 #: smime.c:544 smime.c:614
4062 #, fuzzy, c-format
4063 msgid "Use ID %s for %s ?"
4064 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ keyID = \"%s\" ÄÌÑ %s?"
4065
4066 #: smime.c:633
4067 #, c-format
4068 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: smime.c:792
4072 #, c-format
4073 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4074 msgstr ""
4075
4076 #: smime.c:847 smime.c:875 smime.c:940 smime.c:984 smime.c:1049 smime.c:1124
4077 #, fuzzy
4078 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4079 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
4080
4081 #: smime.c:1202
4082 #, fuzzy
4083 msgid "no certfile"
4084 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠƦÌØÔÒ"
4085
4086 #: smime.c:1205
4087 #, fuzzy
4088 msgid "no mbox"
4089 msgstr "(ÓËÒÉÎØËÉ ÎÅÍÁ¤)"
4090
4091 #. fatal error while trying to encrypt message
4092 #: smime.c:1348
4093 msgid "No output from OpenSSL.."
4094 msgstr ""
4095
4096 #: smime.c:1386
4097 #, fuzzy
4098 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4099 msgstr "ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
4100
4101 #: smime.c:1429
4102 #, fuzzy
4103 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4104 msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×ϠצÄËÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓÓ PGP!"
4105
4106 #: smime.c:1467
4107 msgid "No output from OpenSSL..."
4108 msgstr ""
4109
4110 #: smime.c:1632 smime.c:1754
4111 #, fuzzy
4112 msgid ""
4113 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4114 "\n"
4115 msgstr ""
4116 "[-- ë¦ÎÅÃØ ÔÅËÓÔÕ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP --]\n"
4117 "\n"
4118
4119 #: smime.c:1715 smime.c:1725
4120 #, fuzzy
4121 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4122 msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔɠЦÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
4123
4124 #: smime.c:1758
4125 #, fuzzy
4126 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4127 msgstr ""
4128 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
4129 "\n"
4130
4131 #: smime.c:1761
4132 #, fuzzy
4133 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4134 msgstr ""
4135 "[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
4136 "\n"
4137
4138 #: smime.c:1825
4139 #, fuzzy
4140 msgid ""
4141 "\n"
4142 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4143 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
4144
4145 #: smime.c:1827
4146 #, fuzzy
4147 msgid ""
4148 "\n"
4149 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4150 msgstr "[-- ë¦ÎÅÃؠЦÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
4151
4152 #: smime.c:1931
4153 #, fuzzy
4154 msgid ""
4155 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4156 msgstr "ÛÉÆÒ.(e), Ð¦ÄÐ.(s), Ð¦ÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b) ÞɠצÄͦÎÁ(f)? "
4157
4158 #: smime.c:1932
4159 #, fuzzy
4160 msgid "eswabfc"
4161 msgstr "esabif"
4162
4163 #: smime.c:1941
4164 msgid ""
4165 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4166 msgstr ""
4167
4168 #: smime.c:1943
4169 msgid "12345f"
4170 msgstr ""
4171
4172 #: smime.c:1967
4173 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4174 msgstr ""
4175
4176 #: sort.c:255
4177 msgid "Sorting mailbox..."
4178 msgstr "óÏÒÔÕ×ÁÎÎÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
4179
4180 #: sort.c:292
4181 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
4182 msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ÆÕÎËæÀ ÓÏÒÔÕ×ÁÎÎÑ! [ÓÐÏצÓÔÉÔØ ÐÒÏ ÃÅ]"
4183
4184 #: status.c:102
4185 msgid "(no mailbox)"
4186 msgstr "(ÓËÒÉÎØËÉ ÎÅÍÁ¤)"
4187
4188 #: thread.c:1085
4189 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
4190 msgstr "\"âÁÔØ˦×ÓØËÉÊ\" ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÐÒÉ ÃØÏÍÕ ÏÂÍÅÖÅÎΦ."
4191
4192 #: thread.c:1091
4193 msgid "Parent message is not available."
4194 msgstr "\"âÁÔØ˦×ÓØËÉÊ\" ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ."
4195
4196 #, fuzzy
4197 #~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
4198 #~ msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ application/pgp ÌÉÓÔ?"
4199
4200 #~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
4201 #~ msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ IMAP..."
4202
4203 #, fuzzy
4204 #~ msgid "%s: stat: %s"
4205 #~ msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÄÁΦ %s: %s"
4206
4207 #, fuzzy
4208 #~ msgid "%s: not a regular file"
4209 #~ msgstr "%s ÎÅ ¤ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÆÁÊÌÏÍ."
4210
4211 #~ msgid "unspecified protocol error"
4212 #~ msgstr "ÎÅ×ÉÚÎÁÞÅÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ"
4213
4214 #, fuzzy
4215 #~ msgid "Invoking OpenSSL..."
4216 #~ msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
4217
4218 #~ msgid "Bounce message to %s...?"
4219 #~ msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ %s...?"
4220
4221 #~ msgid "Bounce messages to %s...?"
4222 #~ msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ %s...?"
4223
4224 #, fuzzy
4225 #~ msgid "Certificate *NOT* added."
4226 #~ msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
4227
4228 #~ msgid "This ID's validity level is undefined."
4229 #~ msgstr "ò¦×ÅÎØ ÄÏצÒÉ ÄÏ ÃØÏÇÏ ID ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
4230
4231 #~ msgid "Decode-save"
4232 #~ msgstr "òÏÚËÏÄ. Ê ÚÎÉÝ."
4233
4234 #~ msgid "Decode-copy"
4235 #~ msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ"
4236
4237 #~ msgid "Decrypt-save"
4238 #~ msgstr "òÏÚÛÉÆÒ. Ê ÚÎÉÝ."
4239
4240 #~ msgid "Decrypt-copy"
4241 #~ msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ"
4242
4243 #~ msgid "Copy"
4244 #~ msgstr "ëÏÐ."
4245
4246 #~ msgid ""
4247 #~ "\n"
4248 #~ "[-- End of PGP output --]\n"
4249 #~ "\n"
4250 #~ msgstr ""
4251 #~ "\n"
4252 #~ "[-- ë¦ÎÅÃØ ÔÅËÓÔÕ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP --]\n"
4253 #~ "\n"
4254
4255 #, fuzzy
4256 #~ msgid "Can't stat %s."
4257 #~ msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÄÁΦ: %s"
4258
4259 #~ msgid "%s: no such command"
4260 #~ msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
4261
4262 #~ msgid "Authentication method is unknown."
4263 #~ msgstr "îÅצÄÏÍÉÊ ÍÅÔÏÄ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§."
4264
4265 #~ msgid "MIC algorithm: "
4266 #~ msgstr "áÌÇÏÒ¦ÔÍ MIC: "
4267
4268 #~ msgid "This doesn't make sense if you don't want to sign the message."
4269 #~ msgstr "îÅÍÁ¤ ÓÅÎÓÕ ÃÅ ÒÏÂÉÔÉ, ÑËÝÏ ×ɠΊЦÄÐÉÓÕ¤ÔÅ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ."
4270
4271 #~ msgid "Unknown MIC algorithm, valid ones are: pgp-md5, pgp-sha1, pgp-rmd160"
4272 #~ msgstr "îÅצÄÏÍÉÊ ÁÌÇÏÒ¦ÔÍ MIC, ÍÏÖÌÉצ ÌÉÛÅ: pgp-md5, pgp-sha1, pgp-rmd160"
4273
4274 #~ msgid "Reading new message (%d bytes)..."
4275 #~ msgstr "þÉÔÁÎÎÑ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ (%d ÂÁÊÔ)..."
4276
4277 #~ msgid "Error reading message!"
4278 #~ msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÞÉÔÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ!"
4279
4280 #~ msgid "%s [%d message read]"
4281 #~ msgstr "%s [%d ÌÉÓÔ ÐÒÏÞÉÔÁÎÏ]"
4282
4283 #~ msgid "Creating mailboxes is not yet supported."
4284 #~ msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎÑ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØÏË ÐÏËÉ ÝϠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
4285
4286 #~ msgid "Reopening mailbox... %s"
4287 #~ msgstr "ðÏ×ÔÏÒΊצÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ... %s"
4288
4289 #~ msgid "Closing mailbox..."
4290 #~ msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
4291
4292 #~ msgid "IMAP Username: "
4293 #~ msgstr "¶Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ IMAP: "
4294
4295 #~ msgid "CRAM key for %s@%s: "
4296 #~ msgstr "CRAM key ÄÌÑ %s@%s: "
4297
4298 #~ msgid "Skipping CRAM-MD5 authentication."
4299 #~ msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁæÀ CRAM-MD5 ÐÒÏÐÕÝÅÎÏ."
4300
4301 #~ msgid "[-- Error: unexpected end of file! --]\n"
4302 #~ msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: Ë¦ÎÅÃØ ÆÁÊÌÕ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ! --]\n"
4303
4304 #~ msgid "Sending APPEND command ..."
4305 #~ msgstr "îÁÄÓÉÌÁÎÎÑ ËÏÍÁÎÄÉ APPEND..."
4306
4307 #~ msgid "%d kept."
4308 #~ msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ."
4309
4310 #~ msgid "POP Password: "
4311 #~ msgstr "ðÁÒÏÌØ POP: "
4312
4313 #~ msgid "No POP username is defined."
4314 #~ msgstr "¶Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ POP ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
4315
4316 #~ msgid "Could not find address for host %s."
4317 #~ msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÁÄÒÅÓÕ ÄÌÑ %s."
4318
4319 #~ msgid "Attachment saved"
4320 #~ msgstr "äÏÄÁÔÏË ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
4321
4322 #~ msgid "Can't open %s: %s."
4323 #~ msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌϠצÄËÒÉÔÉ %s: %s"
4324
4325 #~ msgid "Error while recoding %s. Leave it unchanged."
4326 #~ msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒÉ ÒÅËÏÄÕ×ÁÎΦ %s. úÁÌÉÛÅÎÏ ÂÅÚ ÚͦÎ."
4327
4328 #~ msgid "Error while recoding %s. See %s for recovering your data."
4329 #~ msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒÉ ÒÅËÏÄÕ×ÁÎΦ %s. äÉצÔØÓÑ %s ÄÌѠצÄÎÏ×ÌÅÎÎÑ."
4330
4331 #~ msgid "Can't change character set for non-text attachments!"
4332 #~ msgstr "îÅ ÍÏÖÎÁ ÚͦÎÉÔÉ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÌÑ ÎÅÔÅËÓÔÏ×ÉÈ ÄÏÄÁÔ˦×!"
4333
4334 #~ msgid "Enter character set: "
4335 #~ msgstr "÷×ÅĦÔØ ÎÁÚ×Õ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ: "
4336
4337 #~ msgid "Recoding successful."
4338 #~ msgstr "ðÅÒÅËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ×ÉËÏÎÁÎÏ."
4339
4340 #~ msgid "change an attachment's character set"
4341 #~ msgstr "×ÉÂÒÁÔÉ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÕ"
4342
4343 #~ msgid "recode this attachment to/from the local charset"
4344 #~ msgstr "ÐÅÒÅËÏÄÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË ÄÏ/Ú ÌÏËÁÌØÎÏÇÏ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ"
4345
4346 #~ msgid "Compose"
4347 #~ msgstr "ëÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ"
4348
4349 #~ msgid "We can't currently handle utf-8 at this point."
4350 #~ msgstr "õ ÃØÏÍՠͦÓæ utf-8 ÐÏËÉ ÝϠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
4351
4352 #~ msgid "UTF-8 encoding attachments has not yet been implemented."
4353 #~ msgstr "ëÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔ˦נÄÏ UTF-8 ÐÏËÉ ÝϠΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
4354
4355 #~ msgid "We currently can't encode to utf-8."
4356 #~ msgstr "ëÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÄÏ utf-8 ÐÏËÉ ÝÏ ÎÅÍÏÖÌÉ×Å."
4357
4358 #~ msgid "move to the last undelete message"
4359 #~ msgstr "ÐÅÒÅÓÕÎÕÔÉ ÄÏ ÏÓÔÁÎÎØÏÇÏ ÎÅ×ÉÄÁÌÅÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ"
4360
4361 #~ msgid "return to the main-menu"
4362 #~ msgstr "ÐÏ×ÅÒÎÅÎÎÑ ÄÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ ÍÅÎÀ"
4363
4364 #~ msgid "ignoring empty header field: %s"
4365 #~ msgstr "ÐÏÒÏÖΤ ÐÏÌÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ '%s' ¦ÇÎÏÒÏ×ÁÎÏ"
4366
4367 #~ msgid "imap_error(): unexpected response in %s: %s\n"
4368 #~ msgstr "imap_error(): ÎÅÖÄÁÎÁ ×¦ÄÐÏצÄØ × %s: %s\n"
4369
4370 #~ msgid "An unkown PGP version was defined for signing."
4371 #~ msgstr "÷ËÁÚÁÎÁ ×ÅÒӦѠPGP ÄÌѠЦÄÐÉÓÕ ÎÅצÄÏÍÁ."
4372
4373 #~ msgid "Message edited. Really send?"
4374 #~ msgstr "ìÉÓÔ ÚͦÎÅÎÏ. óÐÒÁ×Ħ ×¦ÄÓÉÌÁÔÉ?"
4375
4376 #~ msgid "Unknown PGP version \"%s\"."
4377 #~ msgstr "îÅצÄÏÍÁ ×ÅÒӦѠPGP \"%s\"."
4378
4379 #~ msgid "Display message using mailcap?"
4380 #~ msgstr "÷¦ÄÏÂÒÁÚÉÔÉ ÌÉÓÔ Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ mailcap?"
4381
4382 #~ msgid "Can't open your secret key ring!"
4383 #~ msgstr "îŠצÄËÒÉ×Á¤ÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÉÊ ËÌÀÞ!"
4384
4385 #~ msgid "%s is a boolean var!"
4386 #~ msgstr "%s - ÌÏǦÞÎÁ ÚͦÎÎÁ!"
4387
4388 #~ msgid "Saved output of child process to %s.\n"
4389 #~ msgstr "÷É×ÏÄ ÐÏÒÏÄÖÅÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÕ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ × %s.\n"
4390
4391 #~ msgid ""
4392 #~ "[-- Error: this message does not comply with the PGP/MIME specification! "
4393 #~ "--]\n"
4394 #~ "\n"
4395 #~ msgstr ""
4396 #~ "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÃÅÊ ÌÉÓԠΊצÄÐÏצÄÁ¤ ÓÐÅÃÉƦËÁ秠PGP/MIME --]\n"
4397 #~ "\n"
4398
4399 #~ msgid "This encoding is deprecated.  Really use it?"
4400 #~ msgstr "ãÅ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÚÁÓÔÁÒ¦ÌÅ. ä¦ÊÓÎÏ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ?"
4401
4402 #~ msgid "Deleting non-multipart messages not yet supported"
4403 #~ msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÌÉÓÔÁ, ÝÏ ÍÁ¤ ÏÄÎÕ ÞÁÓÔÉÎÕ, ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"