Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / zh_CN.po
1 # Translation for mutt in Traditional Chinese, Big5 encoding.
2 #
3 # Copyright  Cd Chen <cdchen@mail.cynix.com.tw>, Weichung Chau <weichung@mail.cynix.com.tw>, Anthony Wong <ypwong@debian.org>
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Mutt 1.1.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-12-20 20:41+0800\n"
11 "Last-Translator: Anthony Wong <ypwong@debian.org>\n"
12 "Language-Team: Chinese <zh@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: account.c:148
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
21
22 #: account.c:176
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "%s@%s µÄÃÜÂ룺"
26
27 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
28 #: recvattach.c:54
29 msgid "Exit"
30 msgstr "À뿪"
31
32 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
33 msgid "Del"
34 msgstr "ɾ³ý"
35
36 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
37 msgid "Undel"
38 msgstr "·´É¾³ý"
39
40 #: addrbook.c:40
41 msgid "Select"
42 msgstr "Ñ¡Ôñ"
43
44 #. __STRCAT_CHECKED__
45 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
46 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
47 #: smime.c:436
48 msgid "Help"
49 msgstr "°ïÖú"
50
51 #: addrbook.c:145
52 msgid "You have no aliases!"
53 msgstr "ÄúûÓбðÃû×ÊÁÏ£¡"
54
55 #: addrbook.c:156
56 msgid "Aliases"
57 msgstr "±ðÃû"
58
59 #. add a new alias
60 #: alias.c:246
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "È¡±ðÃûΪ£º"
63
64 #: alias.c:252
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "ÄúÒѾ­ÎªÕâ¸öÃû×Ö¶¨ÒåÁ˱ðÃûÀ²£¡"
67
68 #: alias.c:258
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr ""
71
72 #: alias.c:283
73 msgid "Address: "
74 msgstr "µØÖ·£º"
75
76 #: alias.c:293 send.c:206
77 #, c-format
78 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
79 msgstr ""
80
81 #: alias.c:305
82 msgid "Personal name: "
83 msgstr "¸öÈËÐÕÃû£º"
84
85 #: alias.c:314
86 #, c-format
87 msgid "[%s = %s] Accept?"
88 msgstr "[%s = %s] ½ÓÊÜ?"
89
90 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
91 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
92 msgid "Save to file: "
93 msgstr "´æµ½Îļþ£º"
94
95 #: alias.c:346
96 msgid "Alias added."
97 msgstr "±ðÃûÒѾ­Ôö¼Ó¡£"
98
99 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
100 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
101 msgstr "ÎÞ·¨Æ¥ÅäÃû³ÆÄ£°å£¬¼ÌÐø£¿"
102
103 #. For now, editing requires a file, no piping
104 #: attach.c:125
105 #, c-format
106 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
107 msgstr "Mailcap ±à¼­ÏîÄ¿ÐèÒª %%s"
108
109 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
110 #: curs_lib.c:428
111 #, c-format
112 msgid "Error running \"%s\"!"
113 msgstr "Ö´ÐР\"%s\" Ê±·¢Éú´íÎó£¡"
114
115 #: attach.c:143
116 msgid "Failure to open file to parse headers."
117 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
118
119 #: attach.c:174
120 msgid "Failure to open file to strip headers."
121 msgstr "´ò¿ªÎļþʱȥ³ýÎļþ±êͷʧ°Ü¡£"
122
123 #: attach.c:183
124 #, fuzzy
125 msgid "Failure to rename file."
126 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
127
128 #: attach.c:196
129 #, c-format
130 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
131 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ×é³ÉµÇ¼£¬ÕýÔÚ½¨Á¢¿ÕµÄÎļþ¡£"
132
133 #. For now, editing requires a file, no piping
134 #: attach.c:257
135 #, c-format
136 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
137 msgstr "±à¼­ Mailcap ÏîĿʱÐèÒª %%s"
138
139 #: attach.c:275
140 #, c-format
141 msgid "No mailcap edit entry for %s"
142 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ±à¼­µÇ¼"
143
144 #: attach.c:438
145 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
146 msgstr "ûÓз¢ÏÖÅäºÏ mailcap µÄµÇ¼¡£½«ÒÔÎÄ×Öµµ·½Ê½ä¯ÀÀ¡£"
147
148 #: attach.c:451
149 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
150 msgstr "MIME ÐÎʽδ±»¶¨Òå. ÎÞ·¨ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ¡£"
151
152 #: attach.c:541
153 msgid "Cannot create filter"
154 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
155
156 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
157 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
158 msgid "Can't create filter"
159 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
160
161 #: attach.c:835
162 msgid "Write fault!"
163 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡"
164
165 #: attach.c:1077
166 msgid "I don't know how to print that!"
167 msgstr "ÎÒ²»ÖªµÀÒªÈçºÎ´òÓ¡Ëü£¡"
168
169 #: browser.c:45
170 msgid "Chdir"
171 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
172
173 #: browser.c:46
174 msgid "Mask"
175 msgstr "ÕÚÕÖ"
176
177 #: browser.c:381 browser.c:989
178 #, c-format
179 msgid "%s is not a directory."
180 msgstr "%s ²»ÊÇÒ»¸öĿ¼"
181
182 #: browser.c:501
183 #, c-format
184 msgid "Mailboxes [%d]"
185 msgstr "ÐÅÏä [%d]"
186
187 #: browser.c:508
188 #, c-format
189 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
190 msgstr "ÒѶ©ÔÄ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
191
192 #: browser.c:512
193 #, c-format
194 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
195 msgstr "Ŀ¼ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
196
197 #: browser.c:524
198 msgid "Can't attach a directory!"
199 msgstr "ÎÞ·¨¸½´øĿ¼£¡"
200
201 #: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
202 msgid "No files match the file mask"
203 msgstr "ûÓÐÎļþÓëÎļþÕÚÕÖÏà·û"
204
205 #: browser.c:860
206 #, fuzzy
207 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
208 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
209
210 #: browser.c:880
211 #, fuzzy
212 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
213 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
214
215 #: browser.c:901
216 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
217 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
218
219 #: browser.c:909
220 #, c-format
221 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
222 msgstr "ÕæµÄҪɾ³ý \"%s\" ÓÊÏ䣿"
223
224 #: browser.c:923
225 msgid "Mailbox deleted."
226 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
227
228 #: browser.c:929
229 msgid "Mailbox not deleted."
230 msgstr "ÓÊÏäδ±»É¾³ý¡£"
231
232 #: browser.c:948
233 msgid "Chdir to: "
234 msgstr "¸Ä±äĿ¼µ½£º"
235
236 #: browser.c:977 browser.c:1049
237 msgid "Error scanning directory."
238 msgstr "ÎÞ·¨É¨ÃèĿ¼¡£"
239
240 #: browser.c:1000
241 msgid "File Mask: "
242 msgstr "ÎļþÕÚÕÖ£º"
243
244 #: browser.c:1072
245 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
246 msgstr "·´ÏòÅÅÐò (d)ÈÕÆÚ, (a)×ÖÔª, (z)´óС »ò (n)²»ÅÅÐò ? "
247
248 #: browser.c:1073
249 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
250 msgstr "ÒÀÕÕ (d)ÈÕÆÚ (a)×ÖÔª (z)´óС À´ÅÅÐò£¬»ò(n)²»ÅÅÐò ? "
251
252 #: browser.c:1074
253 msgid "dazn"
254 msgstr ""
255
256 #: browser.c:1140
257 msgid "New file name: "
258 msgstr "еµÃû£º"
259
260 #: browser.c:1171
261 msgid "Can't view a directory"
262 msgstr "ÎÞ·¨ÏÔʾĿ¼"
263
264 #: browser.c:1188
265 msgid "Error trying to view file"
266 msgstr "ÎÞ·¨ÊÔÖøÏÔʾÎļþ"
267
268 #: buffy.c:446
269 #, fuzzy
270 msgid "New mail in "
271 msgstr "ÔÚ %s ÓÐÐÂÐżþ¡£"
272
273 #: color.c:326
274 #, c-format
275 msgid "%s: color not supported by term"
276 msgstr "%s£ºÖն˻úÎÞ·¨ÏÔʾɫ²Ê"
277
278 #: color.c:332
279 #, c-format
280 msgid "%s: no such color"
281 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
282
283 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
284 #, c-format
285 msgid "%s: no such object"
286 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÎï¼þ"
287
288 #: color.c:385
289 #, c-format
290 msgid "%s: command valid only for index object"
291 msgstr "%s£ºÃüÁîÖ»ÌṩË÷ÒýÎï¼þ"
292
293 #: color.c:393
294 #, c-format
295 msgid "%s: too few arguments"
296 msgstr "%s£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
297
298 #: color.c:567
299 msgid "Missing arguments."
300 msgstr "ȱÉÙ²ÎÊý¡£"
301
302 #: color.c:606 color.c:617
303 msgid "color: too few arguments"
304 msgstr "É«²Ê£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
305
306 #: color.c:640
307 msgid "mono: too few arguments"
308 msgstr "µ¥É«£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
309
310 #: color.c:660
311 #, c-format
312 msgid "%s: no such attribute"
313 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÊôÐÔ"
314
315 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
316 msgid "too few arguments"
317 msgstr "Ì«ÉÙ²ÎÊý"
318
319 #: color.c:709 hook.c:83
320 msgid "too many arguments"
321 msgstr "Ì«¶à²ÎÊý"
322
323 #: color.c:725
324 msgid "default colors not supported"
325 msgstr "²»Ö§³ÖÔ¤ÉèµÄÉ«²Ê"
326
327 #. find out whether or not the verify signature
328 #: commands.c:92
329 msgid "Verify PGP signature?"
330 msgstr "¼ì²é PGP Ç©Ãû?"
331
332 #: commands.c:117 mbox.c:737
333 msgid "Could not create temporary file!"
334 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
335
336 #: commands.c:130
337 #, fuzzy
338 msgid "Cannot create display filter"
339 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
340
341 #: commands.c:150
342 #, fuzzy
343 msgid "Could not copy message"
344 msgstr "ÎÞ·¨¼Ä³öÐżþ¡£"
345
346 #: commands.c:186
347 #, fuzzy
348 msgid "S/MIME signature successfully verified."
349 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
350
351 #: commands.c:188
352 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
353 msgstr ""
354
355 #: commands.c:191 commands.c:202
356 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
357 msgstr ""
358
359 #: commands.c:193
360 #, fuzzy
361 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
362 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
363
364 #: commands.c:200
365 msgid "PGP signature successfully verified."
366 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
367
368 #: commands.c:204
369 #, fuzzy
370 msgid "PGP signature could NOT be verified."
371 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
372
373 #: commands.c:227
374 msgid "Command: "
375 msgstr "Ö¸Á"
376
377 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
378 msgid "Bounce message to: "
379 msgstr "Ö±½Ó´«ËÍÓʼþµ½£º"
380
381 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
382 msgid "Bounce tagged messages to: "
383 msgstr "ÎÞ·¨´«ËÍÒѱê¼ÇµÄÓʼþÖÁ£º"
384
385 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
386 msgid "Error parsing address!"
387 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöλַ£¡"
388
389 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
390 #, c-format
391 msgid "Bad IDN: '%s'"
392 msgstr ""
393
394 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
395 #, c-format
396 msgid "Bounce message to %s"
397 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
398
399 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
400 #, c-format
401 msgid "Bounce messages to %s"
402 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
403
404 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
405 #, fuzzy
406 msgid "Message not bounced."
407 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
408
409 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
410 #, fuzzy
411 msgid "Messages not bounced."
412 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
413
414 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
415 msgid "Message bounced."
416 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
417
418 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
419 msgid "Messages bounced."
420 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
421
422 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
423 #, fuzzy
424 msgid "Can't create filter process"
425 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
426
427 #: commands.c:465
428 msgid "Pipe to command: "
429 msgstr "ÓùܵÀÊä³öÖÁÃüÁ"
430
431 #: commands.c:482
432 #, fuzzy
433 msgid "No printing command has been defined."
434 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
435
436 #: commands.c:487
437 msgid "Print message?"
438 msgstr "´òÓ¡Ðżþ£¿"
439
440 #: commands.c:487
441 msgid "Print tagged messages?"
442 msgstr "´òÓ¡Òѱê¼ÇµÄÐżþ£¿"
443
444 #: commands.c:496
445 msgid "Message printed"
446 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
447
448 #: commands.c:496
449 msgid "Messages printed"
450 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
451
452 #: commands.c:498
453 #, fuzzy
454 msgid "Message could not be printed"
455 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
456
457 #: commands.c:499
458 #, fuzzy
459 msgid "Messages could not be printed"
460 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
461
462 #: commands.c:508
463 #, fuzzy
464 msgid ""
465 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
466 "(p)am?: "
467 msgstr ""
468 "·´·½Ïò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅ,z)´óС,c)·Ö"
469 "Êý:"
470
471 #: commands.c:509
472 #, fuzzy
473 msgid ""
474 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
475 "am?: "
476 msgstr ""
477 "ÅÅÐò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅÐò,z)´óС,c)·Ö"
478 "Êý:"
479
480 #: commands.c:510
481 msgid "dfrsotuzcp"
482 msgstr ""
483
484 #: commands.c:567
485 msgid "Shell command: "
486 msgstr "Shell Ö¸Á"
487
488 #: commands.c:709
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "Decode-save%s to mailbox"
491 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
492
493 #: commands.c:710
494 #, fuzzy, c-format
495 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
496 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
497
498 #: commands.c:711
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
501 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
502
503 #: commands.c:712
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
506 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
507
508 #: commands.c:713
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "Save%s to mailbox"
511 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
512
513 #: commands.c:713
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "Copy%s to mailbox"
516 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
517
518 #: commands.c:714
519 msgid " tagged"
520 msgstr " Òѱê¼Ç"
521
522 #: commands.c:787
523 #, c-format
524 msgid "Copying to %s..."
525 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
526
527 #: commands.c:909
528 #, c-format
529 msgid "Convert to %s upon sending?"
530 msgstr ""
531
532 #: commands.c:919
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "Content-Type changed to %s."
535 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
536
537 #: commands.c:924
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "Character set changed to %s; %s."
540 msgstr "²»Ã÷µÄ×Ö·û¼¯ %s¡£"
541
542 #: commands.c:926
543 msgid "not converting"
544 msgstr ""
545
546 #: commands.c:926
547 msgid "converting"
548 msgstr ""
549
550 #: compose.c:47
551 msgid "There are no attachments."
552 msgstr "ûÓи½¼þ¡£"
553
554 #: compose.c:89
555 msgid "Send"
556 msgstr "¼Ä³ö"
557
558 #: compose.c:90 remailer.c:487
559 msgid "Abort"
560 msgstr "ÖжÏ"
561
562 #: compose.c:94 compose.c:668
563 msgid "Attach file"
564 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
565
566 #: compose.c:95
567 msgid "Descrip"
568 msgstr "ÐðÊö"
569
570 #: compose.c:132
571 msgid "Sign, Encrypt"
572 msgstr "Ç©Ãû£¬¼ÓÃÜ"
573
574 #: compose.c:134
575 msgid "Encrypt"
576 msgstr "¼ÓÃÜ"
577
578 #: compose.c:136
579 msgid "Sign"
580 msgstr "Ç©Ãû"
581
582 #: compose.c:138
583 msgid "Clear"
584 msgstr "Çå³ý"
585
586 #: compose.c:145
587 #, fuzzy
588 msgid " (inline)"
589 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
590
591 #: compose.c:147
592 msgid " (PGP/MIME)"
593 msgstr ""
594
595 #: compose.c:155 compose.c:159
596 msgid " sign as: "
597 msgstr " Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º "
598
599 #: compose.c:155 compose.c:159
600 msgid "<default>"
601 msgstr "<Ô¤ÉèÖµ>"
602
603 #: compose.c:167
604 #, fuzzy
605 msgid "Encrypt with: "
606 msgstr "¼ÓÃÜ"
607
608 #: compose.c:221
609 #, c-format
610 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
611 msgstr "%s [#%d] ÒѲ»´æÔÚ!"
612
613 #: compose.c:229
614 #, c-format
615 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
616 msgstr "%s [#%d] ÒÑÐ޸ġ£¸üбàÂ룿"
617
618 #: compose.c:272
619 msgid "-- Attachments"
620 msgstr "-- ¸½¼þ"
621
622 #: compose.c:302
623 #, c-format
624 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
625 msgstr ""
626
627 #: compose.c:325
628 msgid "You may not delete the only attachment."
629 msgstr "Äú²»¿ÉÒÔɾ³ýΨһµÄ¸½¼þ¡£"
630
631 #: compose.c:601 send.c:1486
632 #, c-format
633 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
634 msgstr ""
635
636 #: compose.c:684
637 msgid "Attaching selected files..."
638 msgstr "ÕýÔÚ¸½¼ÓÑ¡È¡Á˵ÄÎļþ¡­"
639
640 #: compose.c:695
641 #, c-format
642 msgid "Unable to attach %s!"
643 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó %s£¡"
644
645 #: compose.c:714
646 msgid "Open mailbox to attach message from"
647 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä²¢´ÓËüÑ¡Ôñ¸½¼ÓµÄÐżþ"
648
649 #: compose.c:752
650 msgid "No messages in that folder."
651 msgstr "Îļþ¼ÐÖÐûÓÐÐżþ¡£"
652
653 #: compose.c:761
654 msgid "Tag the messages you want to attach!"
655 msgstr "Çë±ê¼ÇÄúÒª¸½¼ÓµÄÐżþ£¡"
656
657 #: compose.c:793
658 msgid "Unable to attach!"
659 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó£¡"
660
661 #: compose.c:842
662 msgid "Recoding only affects text attachments."
663 msgstr "Ö»ÖØбàÂëÊÜÓ°ÏìµÄÎÄ×Ö¸½¼þ"
664
665 #: compose.c:847
666 msgid "The current attachment won't be converted."
667 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ²»»á±»×ª»»¡£"
668
669 #: compose.c:849
670 msgid "The current attachment will be converted."
671 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ»á±»×ª»»¡£"
672
673 #: compose.c:924
674 msgid "Invalid encoding."
675 msgstr "ÎÞЧµÄ±àÂë¡£"
676
677 #: compose.c:950
678 msgid "Save a copy of this message?"
679 msgstr "´¢´æÕâ·âÐżþµÄ¿½±´Âð£¿"
680
681 #: compose.c:1006
682 msgid "Rename to: "
683 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
684
685 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
686 #, fuzzy, c-format
687 msgid "Can't stat %s: %s"
688 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡£º%s"
689
690 #: compose.c:1038
691 msgid "New file: "
692 msgstr "½¨Á¢Ðµµ£º"
693
694 #: compose.c:1051
695 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
696 msgstr "Content-Type µÄ¸ñʽÊÇ base/sub"
697
698 #: compose.c:1057
699 #, c-format
700 msgid "Unknown Content-Type %s"
701 msgstr "²»Ã÷µÄ Content-Type %s"
702
703 #: compose.c:1070
704 #, c-format
705 msgid "Can't create file %s"
706 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
707
708 #: compose.c:1078
709 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
710 msgstr "ÎÒÃÇÎÞ·¨¼ÓÉϸ½¼þ"
711
712 #: compose.c:1139
713 msgid "Postpone this message?"
714 msgstr "ÑӳټijöÕâ·âÐżþ£¿"
715
716 #: compose.c:1196
717 msgid "Write message to mailbox"
718 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
719
720 #: compose.c:1199
721 #, c-format
722 msgid "Writing message to %s ..."
723 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
724
725 #: compose.c:1208
726 msgid "Message written."
727 msgstr "ÐżþÒÑдÈë¡£"
728
729 #: compose.c:1220
730 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
731 msgstr ""
732
733 #: compose.c:1246
734 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
735 msgstr ""
736
737 #: crypt.c:69
738 #, c-format
739 msgid " (current time: %c)"
740 msgstr ""
741
742 #: crypt.c:75
743 #, fuzzy, c-format
744 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
745 msgstr "[-- ÒÔÏÂΪ PGP Êä³öµÄ×ÊÁÏ£¨ÏÖÔÚʱ¼ä£º "
746
747 #: crypt.c:90
748 #, fuzzy
749 msgid "Passphrase(s) forgotten."
750 msgstr "ÒÑÍü¼Ç PGP Í¨ÐÐÃÜÂë¡£"
751
752 #. they really want to send it inline... go for it
753 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
754 msgid "Invoking PGP..."
755 msgstr "Æô¶¯ PGP¡­"
756
757 #. otherwise inline won't work...ask for revert
758 #: crypt.c:157
759 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
760 msgstr ""
761
762 #. abort
763 #: crypt.c:159 send.c:1438
764 msgid "Mail not sent."
765 msgstr "ÐżþûÓмijö¡£"
766
767 #: crypt.c:398
768 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
769 msgstr ""
770
771 #: crypt.c:617 crypt.c:661
772 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
773 msgstr ""
774
775 #: crypt.c:641 crypt.c:681
776 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
777 msgstr ""
778
779 #: crypt.c:802
780 #, fuzzy
781 msgid ""
782 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
783 "\n"
784 msgstr ""
785 "[-- ´íÎ󣺲»Ò»ÖµĠmultipart/signed ½á¹¹£¡ --]\n"
786 "\n"
787
788 #: crypt.c:824
789 #, c-format
790 msgid ""
791 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
792 "\n"
793 msgstr ""
794 "[-- ´íÎ󣺲»Ã÷µÄ multipart/signed Ð­¶¨ %s£¡ --]\n"
795 "\n"
796
797 #: crypt.c:864
798 #, c-format
799 msgid ""
800 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
801 "\n"
802 msgstr ""
803 "[-- ¾¯¸æ£ºÎÒÃDz»ÄÜ֤ʵ %s/%s Ç©Ãû¡£ --]\n"
804 "\n"
805
806 #. Now display the signed body
807 #: crypt.c:876
808 #, fuzzy
809 msgid ""
810 "[-- The following data is signed --]\n"
811 "\n"
812 msgstr ""
813 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
814 "\n"
815
816 #: crypt.c:882
817 msgid ""
818 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
819 "\n"
820 msgstr ""
821 "[-- ¾¯¸æ£ºÕÒ²»µ½ÈκεÄÇ©Ãû¡£ --]\n"
822 "\n"
823
824 #: crypt.c:888
825 #, fuzzy
826 msgid ""
827 "\n"
828 "[-- End of signed data --]\n"
829 msgstr ""
830 "\n"
831 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
832
833 # Don't translate this!!
834 #: curs_lib.c:190
835 msgid "yes"
836 msgstr ""
837
838 # Don't translate this!!
839 #: curs_lib.c:191
840 msgid "no"
841 msgstr ""
842
843 #. restore blocking operation
844 #: curs_lib.c:287
845 msgid "Exit Mutt?"
846 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
847
848 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
849 msgid "unknown error"
850 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
851
852 #: curs_lib.c:400
853 msgid "Press any key to continue..."
854 msgstr "°´ÏÂÈκÎÒ»¸ö¼ü¼ÌÐø¡­"
855
856 #: curs_lib.c:444
857 msgid " ('?' for list): "
858 msgstr " (Óà'?' ÏÔʾÁбí)£º"
859
860 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
861 msgid "No mailbox is open."
862 msgstr "ûÓÐÒÑ´ò¿ªÐÅÏä¡£"
863
864 #: curs_main.c:52
865 msgid "There are no messages."
866 msgstr "ûÓÐÐżþ¡£"
867
868 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
869 msgid "Mailbox is read-only."
870 msgstr "ÐÅÏäÊÇÖ»¶ÁµÄ¡£"
871
872 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
873 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
874 msgstr "¹¦ÄÜÔÚ attach-message Ä£Ê½Ï²»±»Ö§³Ö¡£"
875
876 #: curs_main.c:55
877 #, fuzzy
878 msgid "No visible messages."
879 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
880
881 #: curs_main.c:248
882 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
883 msgstr "ÎÞ·¨Ð´Èëµ½Ò»¸öÖ»¶ÁµÄÐÅÏ䣡"
884
885 #: curs_main.c:255
886 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
887 msgstr "ÔÚÀ뿪֮ºó½«»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
888
889 #: curs_main.c:260
890 msgid "Changes to folder will not be written."
891 msgstr "½«²»»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
892
893 #: curs_main.c:401
894 msgid "Quit"
895 msgstr "À뿪"
896
897 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
898 msgid "Save"
899 msgstr "´¢´æ"
900
901 #: curs_main.c:405 query.c:49
902 msgid "Mail"
903 msgstr "Ðżþ"
904
905 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
906 msgid "Reply"
907 msgstr "»Ø¸²"
908
909 #: curs_main.c:407
910 msgid "Group"
911 msgstr "Ⱥ×é"
912
913 #: curs_main.c:496
914 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
915 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
916
917 #: curs_main.c:499
918 msgid "New mail in this mailbox."
919 msgstr "Õâ¸öÐÅÏäÖÐÓÐÐÂÐżþ¡£"
920
921 #: curs_main.c:503
922 #, fuzzy
923 msgid "Mailbox was externally modified."
924 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
925
926 #: curs_main.c:621
927 msgid "No tagged messages."
928 msgstr "ûÓбê¼ÇÁ˵ÄÐżþ¡£"
929
930 #: curs_main.c:657 menu.c:906
931 #, fuzzy
932 msgid "Nothing to do."
933 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
934
935 #: curs_main.c:743
936 msgid "Jump to message: "
937 msgstr "Ìøµ½Ðżþ£º"
938
939 #: curs_main.c:749
940 msgid "Argument must be a message number."
941 msgstr "ÐèÒªÒ»¸öÐżþ±àºÅµÄ²ÎÊý¡£"
942
943 #: curs_main.c:782
944 msgid "That message is not visible."
945 msgstr "Õâ·âÐżþÎÞ·¨ÏÔʾ¡£"
946
947 #: curs_main.c:785
948 msgid "Invalid message number."
949 msgstr "ÎÞЧµÄÐżþ±àºÅ¡£"
950
951 #: curs_main.c:804
952 msgid "Delete messages matching: "
953 msgstr "ɾ³ý·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
954
955 #: curs_main.c:826
956 msgid "No limit pattern is in effect."
957 msgstr "ûÓÐÏÞÖÆÑùʽÊÇÓÐЧµÄ¡£"
958
959 #. i18n: ask for a limit to apply
960 #: curs_main.c:831
961 #, c-format
962 msgid "Limit: %s"
963 msgstr "ÏÞÖÆ: %s"
964
965 #: curs_main.c:841
966 msgid "Limit to messages matching: "
967 msgstr "ÏÞÖÆÖ»·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
968
969 #: curs_main.c:873
970 msgid "Quit Mutt?"
971 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
972
973 #: curs_main.c:952
974 msgid "Tag messages matching: "
975 msgstr "±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
976
977 #: curs_main.c:966
978 msgid "Undelete messages matching: "
979 msgstr "·´É¾³ýÐżþµÄÌõ¼þ£º"
980
981 #: curs_main.c:974
982 msgid "Untag messages matching: "
983 msgstr "·´±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
984
985 #: curs_main.c:1053
986 msgid "Open mailbox in read-only mode"
987 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÐÅÏä"
988
989 #: curs_main.c:1055
990 msgid "Open mailbox"
991 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
992
993 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
994 #, c-format
995 msgid "%s is not a mailbox."
996 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏä¡£"
997
998 #: curs_main.c:1165
999 msgid "Exit Mutt without saving?"
1000 msgstr "²»´¢´æ±ãÀ뿪 Mutt Âð£¿"
1001
1002 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
1003 msgid "You are on the last message."
1004 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚ×îºóÒ»·âÐÅÁË¡£"
1005
1006 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
1007 msgid "No undeleted messages."
1008 msgstr "ûÓÐÒª·´É¾³ýµÄÐżþ¡£"
1009
1010 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
1011 msgid "You are on the first message."
1012 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
1013
1014 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
1015 msgid "Search wrapped to top."
1016 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ¿ªÍ·¡£"
1017
1018 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
1019 msgid "Search wrapped to bottom."
1020 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ½áβ¡£"
1021
1022 #: curs_main.c:1392
1023 msgid "No new messages"
1024 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
1025
1026 #: curs_main.c:1392
1027 msgid "No unread messages"
1028 msgstr "ûÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
1029
1030 #: curs_main.c:1393
1031 msgid " in this limited view"
1032 msgstr " ÔÚÕâÏÞ¶¨µÄä¯ÀÀÖÐ"
1033
1034 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1035 #, fuzzy
1036 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1037 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1038
1039 #: curs_main.c:1538
1040 msgid "No more threads."
1041 msgstr "ûÓиü¶àµÄÐòÁÐ"
1042
1043 #: curs_main.c:1540
1044 msgid "You are on the first thread."
1045 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»¸öÐòÁÐÉÏ¡£"
1046
1047 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1048 #: thread.c:1132
1049 msgid "Threading is not enabled."
1050 msgstr "ÐòÁй¦ÄÜÉÐδÆô¶¯¡£"
1051
1052 #: curs_main.c:1624
1053 msgid "Thread contains unread messages."
1054 msgstr "ÐòÁÐÖÐÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ¡£"
1055
1056 #: curs_main.c:1811
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Can't edit message on POP server."
1059 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1060
1061 #.
1062 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1063 #. * declared "static" (sigh)
1064 #.
1065 #: edit.c:41
1066 msgid ""
1067 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1068 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1069 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1070 "~f messages\tinclude messages\n"
1071 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1072 "~h\t\tedit the message header\n"
1073 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1074 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1075 "~p\t\tprint the message\n"
1076 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1077 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1078 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1079 "~u\t\trecall the previous line\n"
1080 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1081 "~w file\t\twrite message to file\n"
1082 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1083 "~?\t\tthis message\n"
1084 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1085 msgstr ""
1086 "~~\t\t²åÈëÒÔ ~ ·ûºÅ¿ªÍ·µÄÒ»ÐÐ\n"
1087 "~b »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Bcc: À¸Î»\n"
1088 "~c »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Cc: À¸Î»\n"
1089 "~f Ðżþ\t°üº¬Ðżþ\n"
1090 "~F Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~f, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1091 "~h\t\t±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·\n"
1092 "~m Ñ¶Ï¢\t°üÀ¨ÒýÑÔ\n"
1093 "~M Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~m, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1094 "~p\t\t´òÓ¡Õâ·âÐżþ\n"
1095 "~q\t\t´æµµ²¢ÇÒÀ뿪±à¼­Æ÷\n"
1096 "~r Îļþ\t\t½«Îļþ¶ÁÈë±à¼­Æ÷\n"
1097 "~t »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ To: À¸Î»\n"
1098 "~u\t\t»½»Ø֮ǰÄÇÒ»ÐÐ\n"
1099 "~v\t\tʹÓà$visual ±à¼­Æ÷±à¼­Ñ¶Ï¢\n"
1100 "~w Îļþ\t\t½«Ñ¶Ï¢Ð´ÈëÎļþ\n"
1101 "~x\t\tÍ£Ö¹Ð޸IJ¢À뿪±à¼­Æ÷\n"
1102 "~?\t\tÕâѶϢ\n"
1103 ".\t\tÈç¹ûÊÇÒ»ÐÐÀïµÄΨһ×Ö·û£¬Ôò´ú±í½áÊøÊäÈë\n"
1104
1105 #: edit.c:186
1106 #, c-format
1107 msgid "%d: invalid message number.\n"
1108 msgstr "%d£ºÎÞЧµÄÐżþºÅÂë¡£\n"
1109
1110 #: edit.c:328
1111 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1112 msgstr "£¨ÔÚÒ»ÐÐÀïÊäÈëÒ»¸ö . ·ûºÅÀ´½áÊøÐżþ£©\n"
1113
1114 #: edit.c:386
1115 msgid "No mailbox.\n"
1116 msgstr "ûÓÐÐÅÏä¡£\n"
1117
1118 #: edit.c:390
1119 msgid "Message contains:\n"
1120 msgstr "Ðżþ°üº¬£º\n"
1121
1122 #: edit.c:394 edit.c:451
1123 msgid "(continue)\n"
1124 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
1125
1126 #: edit.c:407
1127 msgid "missing filename.\n"
1128 msgstr "ÒÅʧÁ˵µÃû¡£\n"
1129
1130 #: edit.c:427
1131 msgid "No lines in message.\n"
1132 msgstr "ÎÄÕÂÖÐûÓÐÎÄ×Ö¡£\n"
1133
1134 #: edit.c:444
1135 #, c-format
1136 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: edit.c:462
1140 #, c-format
1141 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1142 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±à¼­Æ÷Ö¸Á~? ÇóÖú£©\n"
1143
1144 #: editmsg.c:78
1145 #, fuzzy, c-format
1146 msgid "could not create temporary folder: %s"
1147 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1148
1149 #: editmsg.c:90
1150 #, fuzzy, c-format
1151 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1152 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1153
1154 #: editmsg.c:107
1155 #, fuzzy, c-format
1156 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1157 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1158
1159 #: editmsg.c:122
1160 #, fuzzy
1161 msgid "Message file is empty!"
1162 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
1163
1164 #: editmsg.c:129
1165 #, fuzzy
1166 msgid "Message not modified!"
1167 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
1168
1169 #: editmsg.c:137
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid "Can't open message file: %s"
1172 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1173
1174 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1175 #, fuzzy, c-format
1176 msgid "Can't append to folder: %s"
1177 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1178
1179 #: editmsg.c:203
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1182 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
1183
1184 #: flags.c:336
1185 msgid "Set flag"
1186 msgstr "É趨Æì±ê"
1187
1188 #: flags.c:336
1189 msgid "Clear flag"
1190 msgstr "Çå³ýÆì±ê"
1191
1192 #: handler.c:1349
1193 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1194 msgstr "[-- ´íÎ󣺠ÎÞ·¨ÏÔʾ Multipart/Alternative£¡ --]\n"
1195
1196 #: handler.c:1459
1197 #, c-format
1198 msgid "[-- Attachment #%d"
1199 msgstr "[-- ¸½¼þ #%d"
1200
1201 #: handler.c:1471
1202 #, c-format
1203 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1204 msgstr "[-- ÐÎ̬:  %s%s, ±àÂë: %s, ´óС: %s --]\n"
1205
1206 #: handler.c:1534
1207 #, c-format
1208 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1209 msgstr "[-- Ê¹Óà%s ×Ô¶¯ÏÔʾ --]\n"
1210
1211 #: handler.c:1535
1212 #, c-format
1213 msgid "Invoking autoview command: %s"
1214 msgstr "Ö´ÐÐ×Ô¶¯ÏÔʾָÁ%s"
1215
1216 #: handler.c:1567
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1219 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1220
1221 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1222 #, c-format
1223 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1224 msgstr "[-- ×Ô¶¯ÏÔʾµÄ %s µÄ stderr ÄÚÈÝ --]\n"
1225
1226 #: handler.c:1643
1227 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1228 msgstr "[-- ´íÎó: message/external-body Ã»ÓдæÈ¡ÀàÐ͵IJÎÊý --]\n"
1229
1230 #: handler.c:1662
1231 #, c-format
1232 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1233 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
1234
1235 #: handler.c:1669
1236 #, c-format
1237 msgid "(size %s bytes) "
1238 msgstr "(%s Î»Ôª×é) "
1239
1240 #: handler.c:1671
1241 msgid "has been deleted --]\n"
1242 msgstr "ÒѾ­±»É¾³ýÁË --]\n"
1243
1244 #: handler.c:1676
1245 #, c-format
1246 msgid "[-- on %s --]\n"
1247 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1248
1249 #: handler.c:1681
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "[-- name: %s --]\n"
1252 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1253
1254 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1257 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
1258
1259 #: handler.c:1696
1260 #, fuzzy
1261 msgid ""
1262 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1263 "[-- expired. --]\n"
1264 msgstr ""
1265 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
1266 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄÍⲿԭʼµµÒÑ --]\n"
1267 "[-- ¹ýÆÚ¡£ --]\n"
1268
1269 #: handler.c:1714
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1272 msgstr ""
1273 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
1274 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄ´æÈ¡ÀàÐÍ %s ²»±»Ö§³Ö --]\n"
1275
1276 #: handler.c:1822
1277 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1278 msgstr "´íÎó£ºmultipart/signed Ã»ÓÐͨѶЭ¶¨¡£"
1279
1280 #: handler.c:1832
1281 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1282 msgstr "´íÎó£ºmultipart/encrypted Ã»ÓÐÈκÎͨѶЭ¶¨²ÎÊý£¡"
1283
1284 #: handler.c:1872
1285 msgid "Unable to open temporary file!"
1286 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÔÝ´æµµ£¡"
1287
1288 #: handler.c:1933
1289 #, c-format
1290 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1291 msgstr "[-- %s/%s ÉÐδ֧³Ö "
1292
1293 #: handler.c:1938
1294 #, c-format
1295 msgid "(use '%s' to view this part)"
1296 msgstr "£¨Ê¹Óà'%s' À´ÏÔʾÕⲿ·Ý£©"
1297
1298 #: handler.c:1940
1299 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1300 msgstr "£¨ÐèÒª¶¨ÒåÒ»¸ö¼ü¸ø 'view-attachments' lä¯ÀÀ¸½¼þ)£¡)"
1301
1302 #: headers.c:177
1303 #, c-format
1304 msgid "%s: unable to attach file"
1305 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
1306
1307 #: help.c:282
1308 msgid "ERROR: please report this bug"
1309 msgstr "´íÎó£ºÇë»Ø±¨Õâ¸öÎÊÌâ"
1310
1311 #: help.c:324
1312 msgid "<UNKNOWN>"
1313 msgstr "<²»Ã÷µÄ>"
1314
1315 #: help.c:336
1316 msgid ""
1317 "\n"
1318 "Generic bindings:\n"
1319 "\n"
1320 msgstr ""
1321 "\n"
1322 "±ê×¼¹¦Äܶ¨Ò壺\n"
1323 "\n"
1324
1325 #: help.c:340
1326 msgid ""
1327 "\n"
1328 "Unbound functions:\n"
1329 "\n"
1330 msgstr ""
1331 "\n"
1332 "δ±»¶¨ÒåµÄ¹¦ÄÜ£º\n"
1333 "\n"
1334
1335 #: help.c:348
1336 #, c-format
1337 msgid "Help for %s"
1338 msgstr "%s µÄÇóÖú"
1339
1340 #: hook.c:246
1341 #, c-format
1342 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1343 msgstr ""
1344
1345 #: hook.c:258
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1348 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1349
1350 #: hook.c:264
1351 #, c-format
1352 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1353 msgstr ""
1354
1355 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1356 #, fuzzy
1357 msgid "No authenticators available"
1358 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1359
1360 #: imap/auth_anon.c:43
1361 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1362 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(ÄäÃû)¡­"
1363
1364 #: imap/auth_anon.c:73
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Anonymous authentication failed."
1367 msgstr "²»Ö§³ÖÄäÃûÑéÖ¤¡£"
1368
1369 #: imap/auth_cram.c:48
1370 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1371 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(CRAM-MD5)¡­"
1372
1373 #: imap/auth_cram.c:128
1374 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1375 msgstr "CRAM-MD5 Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1376
1377 #. now begin login
1378 #: imap/auth_gss.c:105
1379 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1380 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
1381
1382 #: imap/auth_gss.c:268
1383 msgid "GSSAPI authentication failed."
1384 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1385
1386 #: imap/auth_login.c:38
1387 msgid "LOGIN disabled on this server."
1388 msgstr ""
1389
1390 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1391 msgid "Logging in..."
1392 msgstr "µÇÈëÖС­"
1393
1394 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1395 msgid "Login failed."
1396 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1397
1398 #: imap/auth_sasl.c:116
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "Authenticating (%s)..."
1401 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
1402
1403 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1404 #, fuzzy
1405 msgid "SASL authentication failed."
1406 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1407
1408 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
1409 #, c-format
1410 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: imap/browse.c:85
1414 #, fuzzy
1415 msgid "Getting namespaces..."
1416 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1417
1418 #: imap/browse.c:94
1419 #, fuzzy
1420 msgid "Getting folder list..."
1421 msgstr "ÒѽӴ¥ËÅ·þÆ÷£¬ÕýÄÃȡĿ¼±í¡­"
1422
1423 #: imap/browse.c:223
1424 #, fuzzy
1425 msgid "No such folder"
1426 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
1427
1428 #: imap/browse.c:281
1429 #, fuzzy
1430 msgid "Create mailbox: "
1431 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1432
1433 #: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
1434 #, fuzzy
1435 msgid "Mailbox must have a name."
1436 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
1437
1438 #: imap/browse.c:294
1439 #, fuzzy
1440 msgid "Mailbox created."
1441 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
1442
1443 #: imap/browse.c:325
1444 #, fuzzy, c-format
1445 msgid "Rename mailbox %s to: "
1446 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1447
1448 #: imap/browse.c:338
1449 #, fuzzy, c-format
1450 msgid "Rename failed: %s"
1451 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1452
1453 #: imap/browse.c:343
1454 #, fuzzy
1455 msgid "Mailbox renamed."
1456 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
1457
1458 #: imap/command.c:294
1459 #, fuzzy
1460 msgid "Mailbox closed"
1461 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
1462
1463 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1464 #. * than we previously saw
1465 #.
1466 #: imap/command.c:336
1467 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1468 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó¡£ÐżþÊýÁ¿²»Ð­µ÷£¡"
1469
1470 #: imap/imap.c:168
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "Closing connection to %s..."
1473 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
1474
1475 #: imap/imap.c:328
1476 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1477 msgstr "Õâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷Òѹýʱ£¬Mutt ÎÞ·¨Ê¹ÓÃËü¡£"
1478
1479 #: imap/imap.c:419
1480 #, c-format
1481 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
1485 msgid "Secure connection with TLS?"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
1489 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: imap/imap.c:590
1493 #, c-format
1494 msgid "Selecting %s..."
1495 msgstr "Ñ¡Ôñ %s ÖС­"
1496
1497 #: imap/imap.c:726
1498 #, fuzzy
1499 msgid "Error opening mailbox"
1500 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
1501
1502 #. STATUS not supported
1503 #: imap/imap.c:780
1504 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1505 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼ÓÔÚÕâ¸öËÅ·þÆ÷ÉϵĠIMAP ÐÅÏä"
1506
1507 #. command failed cause folder doesn't exist
1508 #: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
1509 #, c-format
1510 msgid "Create %s?"
1511 msgstr "½¨Á¢ %s£¿"
1512
1513 #: imap/imap.c:975 pop.c:465
1514 #, c-format
1515 msgid "Marking %d messages deleted..."
1516 msgstr "±êÇ©Á˵Ġ%d ·âÐżþɾȥÁË¡­"
1517
1518 #: imap/imap.c:984
1519 #, fuzzy
1520 msgid "Expunge failed"
1521 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1522
1523 #: imap/imap.c:999
1524 #, c-format
1525 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1526 msgstr "ÕýÔÚ´¢´æÐżþ״̬Æì±ê¡­ [%d/%d]"
1527
1528 #: imap/imap.c:1083
1529 msgid "Expunging messages from server..."
1530 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1531
1532 #: imap/imap.c:1088
1533 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: imap/imap.c:1122
1537 #, fuzzy
1538 msgid "CLOSE failed"
1539 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1540
1541 #: imap/imap.c:1365
1542 #, fuzzy
1543 msgid "Bad mailbox name"
1544 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1545
1546 #: imap/imap.c:1377
1547 #, c-format
1548 msgid "Subscribing to %s..."
1549 msgstr "¶©ÔÄ %s¡­"
1550
1551 #: imap/imap.c:1379
1552 #, c-format
1553 msgid "Unsubscribing to %s..."
1554 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄ %s¡­"
1555
1556 #. Unable to fetch headers for lower versions
1557 #: imap/message.c:94
1558 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1559 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØʹÓÃÕâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷°æ±¾µÄÓʼþµÄ±êÍ·¡£"
1560
1561 #: imap/message.c:107
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "Could not create temporary file %s"
1564 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1565
1566 #: imap/message.c:134
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1569 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
1570
1571 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1572 #, c-format
1573 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1574 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
1575
1576 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1577 #, fuzzy
1578 msgid "Fetching message..."
1579 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1580
1581 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1582 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1583 msgstr ""
1584
1585 #: imap/message.c:589
1586 #, fuzzy
1587 msgid "Uploading message ..."
1588 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1589
1590 #: imap/message.c:699
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "Copying %d messages to %s..."
1593 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
1594
1595 #: imap/message.c:703
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "Copying message %d to %s..."
1598 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
1599
1600 #: imap/util.c:241
1601 #, fuzzy
1602 msgid "Continue?"
1603 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
1604
1605 #: init.c:385
1606 #, c-format
1607 msgid "Bad regexp: %s"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: init.c:678
1611 #, fuzzy
1612 msgid "spam: no matching pattern"
1613 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
1614
1615 #: init.c:680
1616 #, fuzzy
1617 msgid "nospam: no matching pattern"
1618 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
1619
1620 #: init.c:883
1621 msgid "alias: no address"
1622 msgstr "±ðÃû£ºÃ»Óеç×ÓÓʼþλַ"
1623
1624 #: init.c:928
1625 #, c-format
1626 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: init.c:1006
1630 msgid "invalid header field"
1631 msgstr "ÎÞЧµÄ±êÍ·À¸Î»"
1632
1633 #: init.c:1059
1634 #, c-format
1635 msgid "%s: unknown sorting method"
1636 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÅÅÐò·½Ê½"
1637
1638 #: init.c:1169
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1641 msgstr "mutt_restore_defualt£º´íÎóµÄÕý¹æ±íʾʽ£º%s\n"
1642
1643 #: init.c:1234
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: unknown variable"
1646 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±äÁ¿"
1647
1648 #: init.c:1243
1649 #, c-format
1650 msgid "prefix is illegal with reset"
1651 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúó×ÖÊ×ÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
1652
1653 #: init.c:1249
1654 #, c-format
1655 msgid "value is illegal with reset"
1656 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúóÖµÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
1657
1658 #: init.c:1288
1659 #, c-format
1660 msgid "%s is set"
1661 msgstr "%s Òѱ»É趨"
1662
1663 #: init.c:1288
1664 #, c-format
1665 msgid "%s is unset"
1666 msgstr "%s Ã»Óб»É趨"
1667
1668 #: init.c:1478
1669 #, c-format
1670 msgid "%s: invalid mailbox type"
1671 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÐÅÏäÖÖÀà"
1672
1673 #: init.c:1503 init.c:1548
1674 #, c-format
1675 msgid "%s: invalid value"
1676 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÖµ"
1677
1678 #: init.c:1589
1679 #, fuzzy, c-format
1680 msgid "%s: Unknown type."
1681 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1682
1683 #: init.c:1615
1684 #, c-format
1685 msgid "%s: unknown type"
1686 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1687
1688 #: init.c:1674
1689 #, c-format
1690 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1691 msgstr "%s ·¢Éú´íÎó£¬ÐкŠ%d£º%s"
1692
1693 #. the muttrc source keyword
1694 #: init.c:1697
1695 #, c-format
1696 msgid "source: errors in %s"
1697 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
1698
1699 #: init.c:1698
1700 #, c-format
1701 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: init.c:1712
1705 #, c-format
1706 msgid "source: error at %s"
1707 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
1708
1709 #: init.c:1717
1710 msgid "source: too many arguments"
1711 msgstr "source£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1712
1713 #: init.c:1768
1714 #, c-format
1715 msgid "%s: unknown command"
1716 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖ¸Áî"
1717
1718 #: init.c:2157
1719 #, c-format
1720 msgid "Error in command line: %s\n"
1721 msgstr "Ö¸ÁîÐÐÓÐ´í£º%s\n"
1722
1723 #: init.c:2206
1724 msgid "unable to determine home directory"
1725 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
1726
1727 #: init.c:2214
1728 msgid "unable to determine username"
1729 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨Ê¹ÓÃÕßÃû³Æ"
1730
1731 #: keymap.c:463
1732 msgid "Macro loop detected."
1733 msgstr "¼ì²âµ½¾Þ¼¯ÖÐÓлØȦ¡£"
1734
1735 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1736 msgid "Key is not bound."
1737 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£"
1738
1739 #: keymap.c:685
1740 #, c-format
1741 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1742 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£ °´ '%s' ÒÔÈ¡µÃ˵Ã÷¡£"
1743
1744 #: keymap.c:696
1745 msgid "push: too many arguments"
1746 msgstr "push£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1747
1748 #: keymap.c:726
1749 #, c-format
1750 msgid "%s: no such menu"
1751 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÑ¡µ¥"
1752
1753 #: keymap.c:741
1754 msgid "null key sequence"
1755 msgstr "¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
1756
1757 #: keymap.c:828
1758 msgid "bind: too many arguments"
1759 msgstr "bind£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1760
1761 #: keymap.c:851
1762 #, c-format
1763 msgid "%s: no such function in map"
1764 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
1765
1766 #: keymap.c:875
1767 msgid "macro: empty key sequence"
1768 msgstr "macro£º¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
1769
1770 #: keymap.c:886
1771 msgid "macro: too many arguments"
1772 msgstr "macro£º²ÎÊýÌ«¶à"
1773
1774 #: keymap.c:922
1775 #, fuzzy
1776 msgid "exec: no arguments"
1777 msgstr "exec£º²ÎÊýÌ«ÉÙ"
1778
1779 #: keymap.c:942
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "%s: no such function"
1782 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
1783
1784 #: keymap.c:963
1785 #, fuzzy
1786 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1787 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
1788
1789 #: keymap.c:968
1790 #, c-format
1791 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: keymap_alldefs.h:5
1795 msgid "null operation"
1796 msgstr "¿ÕµÄÔËËã"
1797
1798 #: keymap_alldefs.h:6
1799 msgid "end of conditional execution (noop)"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: keymap_alldefs.h:7
1803 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1804 msgstr "Ç¿ÆÈʹÓàmailcap ä¯ÀÀ¼Ðµµ"
1805
1806 #: keymap_alldefs.h:8
1807 msgid "view attachment as text"
1808 msgstr "ÓÃÎÄ×Ö·½Ê½ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ"
1809
1810 #: keymap_alldefs.h:9
1811 #, fuzzy
1812 msgid "Toggle display of subparts"
1813 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
1814
1815 #: keymap_alldefs.h:10
1816 msgid "move to the bottom of the page"
1817 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
1818
1819 #: keymap_alldefs.h:11
1820 msgid "remail a message to another user"
1821 msgstr "ÖØмÄПøÁíÍâÒ»¸öʹÓÃÕß"
1822
1823 #: keymap_alldefs.h:12
1824 msgid "select a new file in this directory"
1825 msgstr "ÇëÑ¡Ôñ±¾Ä¿Â¼ÖÐÒ»¸öеÄÎļþ"
1826
1827 #: keymap_alldefs.h:13
1828 msgid "view file"
1829 msgstr "ÏÔʾÎļþ"
1830
1831 #: keymap_alldefs.h:14
1832 msgid "display the currently selected file's name"
1833 msgstr "ÏÔʾËùÑ¡ÔñµÄÎļþ"
1834
1835 #: keymap_alldefs.h:15
1836 #, fuzzy
1837 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1838 msgstr "¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1839
1840 #: keymap_alldefs.h:16
1841 #, fuzzy
1842 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1843 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1844
1845 #: keymap_alldefs.h:17
1846 #, fuzzy
1847 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1848 msgstr "Çл»ÏÔʾ È«²¿/ÒѶ©ÔÄ µÄÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1849
1850 #: keymap_alldefs.h:18
1851 #, fuzzy
1852 msgid "list mailboxes with new mail"
1853 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
1854
1855 #: keymap_alldefs.h:19
1856 msgid "change directories"
1857 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
1858
1859 #: keymap_alldefs.h:20
1860 msgid "check mailboxes for new mail"
1861 msgstr "¼ì²éÐÅÏäÊÇ·ñÓÐÐÂÐżþ"
1862
1863 #: keymap_alldefs.h:21
1864 msgid "attach a file(s) to this message"
1865 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÎļþ"
1866
1867 #: keymap_alldefs.h:22
1868 msgid "attach message(s) to this message"
1869 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÐżþ"
1870
1871 #: keymap_alldefs.h:23
1872 msgid "edit the BCC list"
1873 msgstr "±à¼­ BCC Áбí"
1874
1875 #: keymap_alldefs.h:24
1876 msgid "edit the CC list"
1877 msgstr "±à¼­ CC Áбí"
1878
1879 #: keymap_alldefs.h:25
1880 msgid "edit attachment description"
1881 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ˵Ã÷"
1882
1883 #: keymap_alldefs.h:26
1884 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1885 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ´«Êä±àÂë·¨Ôò"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:27
1888 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1889 msgstr "ÇëÊäÈëÓÃÀ´´¢´æÕâ·âÐżþ¿½±´µÄÎļþÃû³Æ"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:28
1892 msgid "edit the file to be attached"
1893 msgstr "±à¼­Òª±»¼Ð´øµÄÎļþÃû³Æ"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:29
1896 msgid "edit the from field"
1897 msgstr "±à¼­·¢ÐÅÈËÀ¸Î»"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:30
1900 msgid "edit the message with headers"
1901 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:31
1904 msgid "edit the message"
1905 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:32
1908 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1909 msgstr "ʹÓàmailcap ±à¼­¼Ðµµ"
1910
1911 #: keymap_alldefs.h:33
1912 msgid "edit the Reply-To field"
1913 msgstr "±à¼­ Reply-To À¸Î»"
1914
1915 #: keymap_alldefs.h:34
1916 msgid "edit the subject of this message"
1917 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÌâ"
1918
1919 #: keymap_alldefs.h:35
1920 msgid "edit the TO list"
1921 msgstr "±à¼­ TO Áбí"
1922
1923 #: keymap_alldefs.h:36
1924 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1925 msgstr "ÖÆÔìÐÂÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1926
1927 #: keymap_alldefs.h:37
1928 #, fuzzy
1929 msgid "edit attachment content type"
1930 msgstr "±à¼­¸½¼þµÄµÄ content type"
1931
1932 #: keymap_alldefs.h:38
1933 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1934 msgstr "È¡µÃ¸½¼þµÄÔݴ濽±´"
1935
1936 #: keymap_alldefs.h:39
1937 msgid "run ispell on the message"
1938 msgstr "Õâ·âÐżþÖ´ÐРispell"
1939
1940 #: keymap_alldefs.h:40
1941 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1942 msgstr "ʹÓàmailcap À´×éºÏеļеµ"
1943
1944 #: keymap_alldefs.h:41
1945 msgid "toggle recoding of this attachment"
1946 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÔÙΪ¸½¼þÖØбàÂë"
1947
1948 #: keymap_alldefs.h:42
1949 msgid "save this message to send later"
1950 msgstr "´¢´æÐżþÒÔ±ãÉÔºó¼Ä³ö"
1951
1952 #: keymap_alldefs.h:43
1953 msgid "rename/move an attached file"
1954 msgstr "¸ü¸ÄµµÃû/ÒƳý Ò»¸ö¼Ð´øµÄÎļþ"
1955
1956 #: keymap_alldefs.h:44
1957 msgid "send the message"
1958 msgstr "¼Ä³öÐżþ"
1959
1960 #: keymap_alldefs.h:45
1961 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: keymap_alldefs.h:46
1965 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1966 msgstr "¼Ä³öºóÇл»ÖÁÊÇ·ñɾ³ýÎļþ"
1967
1968 #: keymap_alldefs.h:47
1969 msgid "update an attachment's encoding info"
1970 msgstr "¸üи½¼þµÄ±àÂë×ÊѶ"
1971
1972 #: keymap_alldefs.h:48
1973 msgid "write the message to a folder"
1974 msgstr "´æÈëÒ»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ¼Ð"
1975
1976 #: keymap_alldefs.h:49
1977 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1978 msgstr "¿½±´Ò»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ»òÐÅÏä"
1979
1980 #: keymap_alldefs.h:50
1981 msgid "create an alias from a message sender"
1982 msgstr "½¨Á¢Ä³·âÐżþ¼ÄÐÅÈ˵ıðÃû"
1983
1984 #: keymap_alldefs.h:51
1985 msgid "move entry to bottom of screen"
1986 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»½áβ"
1987
1988 #: keymap_alldefs.h:52
1989 msgid "move entry to middle of screen"
1990 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»ÖÐÑë"
1991
1992 #: keymap_alldefs.h:53
1993 msgid "move entry to top of screen"
1994 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»¿ªÍ·"
1995
1996 #: keymap_alldefs.h:54
1997 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1998 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ (text/plain) ¿½±´"
1999
2000 #: keymap_alldefs.h:55
2001 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2002 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ¿½±´ (text/plain) ²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
2003
2004 #: keymap_alldefs.h:56
2005 msgid "delete the current entry"
2006 msgstr "ɾ³ýËùÔÚµÄÐżþ×ÊÁÏ"
2007
2008 #: keymap_alldefs.h:57
2009 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2010 msgstr "ɾ³ýÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2011
2012 #: keymap_alldefs.h:58
2013 msgid "delete all messages in subthread"
2014 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚ×ÓÐòÁÐÖеÄÐżþ"
2015
2016 #: keymap_alldefs.h:59
2017 msgid "delete all messages in thread"
2018 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚÐòÁÐÖеÄÐżþ"
2019
2020 #: keymap_alldefs.h:60
2021 msgid "display full address of sender"
2022 msgstr "ÏÔʾ¼ÄÐÅÈ˵ÄÍêÕûλַ"
2023
2024 #: keymap_alldefs.h:61
2025 msgid "display message and toggle header weeding"
2026 msgstr "ÏÔʾÐżþ²¢Çл»Ñ¹ÒÖ±êÍ·×ÊÁÏÏÔʾ"
2027
2028 #: keymap_alldefs.h:62
2029 msgid "display a message"
2030 msgstr "ÏÔʾһ·âÐżþ"
2031
2032 #: keymap_alldefs.h:63
2033 #, fuzzy
2034 msgid "edit the raw message"
2035 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
2036
2037 #: keymap_alldefs.h:64
2038 msgid "delete the char in front of the cursor"
2039 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚλÖÃ֮ǰµÄ×Öĸ"
2040
2041 #: keymap_alldefs.h:65
2042 msgid "move the cursor one character to the left"
2043 msgstr "Ïò×óÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2044
2045 #: keymap_alldefs.h:66
2046 #, fuzzy
2047 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2048 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2049
2050 #: keymap_alldefs.h:67
2051 msgid "jump to the beginning of the line"
2052 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2053
2054 #: keymap_alldefs.h:68
2055 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2056 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
2057
2058 #: keymap_alldefs.h:69
2059 msgid "complete filename or alias"
2060 msgstr "ÍêÕûµÄµµÃû»ò±ðÃû"
2061
2062 #: keymap_alldefs.h:70
2063 msgid "complete address with query"
2064 msgstr "¸½ÉÏÍêÕûµÄλַ²éѯ"
2065
2066 #: keymap_alldefs.h:71
2067 msgid "delete the char under the cursor"
2068 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚµÄ×Öĸ"
2069
2070 #: keymap_alldefs.h:72
2071 msgid "jump to the end of the line"
2072 msgstr "Ìøµ½ÐÐβ"
2073
2074 #: keymap_alldefs.h:73
2075 msgid "move the cursor one character to the right"
2076 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2077
2078 #: keymap_alldefs.h:74
2079 #, fuzzy
2080 msgid "move the cursor to the end of the word"
2081 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2082
2083 #: keymap_alldefs.h:75
2084 #, fuzzy
2085 msgid "scroll down through the history list"
2086 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2087
2088 #: keymap_alldefs.h:76
2089 msgid "scroll up through the history list"
2090 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2091
2092 #: keymap_alldefs.h:77
2093 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2094 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2095
2096 #: keymap_alldefs.h:78
2097 #, fuzzy
2098 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2099 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2100
2101 #: keymap_alldefs.h:79
2102 msgid "delete all chars on the line"
2103 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2104
2105 #: keymap_alldefs.h:80
2106 msgid "delete the word in front of the cursor"
2107 msgstr "ɾ³ýÓαê֮ǰµÄ×Ö"
2108
2109 #: keymap_alldefs.h:81
2110 msgid "quote the next typed key"
2111 msgstr "ÓÃÏÂÒ»¸öÊäÈëµÄ¼üÖµ×÷ÒýÑÔ"
2112
2113 #: keymap_alldefs.h:82
2114 msgid "transpose character under cursor with previous"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: keymap_alldefs.h:83
2118 msgid "capitalize the word"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: keymap_alldefs.h:84
2122 #, fuzzy
2123 msgid "convert the word to lower case"
2124 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
2125
2126 #: keymap_alldefs.h:85
2127 msgid "convert the word to upper case"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: keymap_alldefs.h:86
2131 msgid "enter a muttrc command"
2132 msgstr "ÊäÈë muttrc Ö¸Áî"
2133
2134 #: keymap_alldefs.h:87
2135 msgid "enter a file mask"
2136 msgstr "ÊäÈëÎļþÕÚÕÖ"
2137
2138 #: keymap_alldefs.h:88
2139 msgid "exit this menu"
2140 msgstr "À뿪Õâ¸öÑ¡µ¥"
2141
2142 #: keymap_alldefs.h:89
2143 msgid "filter attachment through a shell command"
2144 msgstr "͸¹ý shell Ö¸ÁîÀ´¹ýÂ˸½¼þ"
2145
2146 #: keymap_alldefs.h:90
2147 msgid "move to the first entry"
2148 msgstr "ÒƵ½µÚÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2149
2150 #: keymap_alldefs.h:91
2151 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2152 msgstr "Çл»Ä³·âÐżþµÄ 'ÖØÒª' Æì±ê"
2153
2154 #: keymap_alldefs.h:92
2155 msgid "forward a message with comments"
2156 msgstr "ת¼ÄѶϢ²¢¼ÓÉ϶îÍâÎÄ×Ö"
2157
2158 #: keymap_alldefs.h:93
2159 msgid "select the current entry"
2160 msgstr "Ñ¡ÔñËùÔÚµÄ×ÊÁϼǼ"
2161
2162 #: keymap_alldefs.h:94
2163 msgid "reply to all recipients"
2164 msgstr "»Ø¸²¸øËùÓÐÊÕ¼þÈË"
2165
2166 #: keymap_alldefs.h:95
2167 msgid "scroll down 1/2 page"
2168 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯°ëÒ³"
2169
2170 #: keymap_alldefs.h:96
2171 msgid "scroll up 1/2 page"
2172 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯°ëÒ³"
2173
2174 #: keymap_alldefs.h:97
2175 msgid "this screen"
2176 msgstr "Õâ¸öÆÁÄ»"
2177
2178 #: keymap_alldefs.h:98
2179 msgid "jump to an index number"
2180 msgstr "Ìøµ½Ä³Ò»¸öË÷ÒýºÅÂë"
2181
2182 #: keymap_alldefs.h:99
2183 msgid "move to the last entry"
2184 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2185
2186 #: keymap_alldefs.h:100
2187 msgid "reply to specified mailing list"
2188 msgstr "»Ø¸²¸øijһ¸öÖ¸¶¨µÄÓʼþÁбí"
2189
2190 #: keymap_alldefs.h:101
2191 msgid "execute a macro"
2192 msgstr "Ö´ÐÐÒ»¸ö¾Þ¼¯"
2193
2194 #: keymap_alldefs.h:102
2195 msgid "compose a new mail message"
2196 msgstr "׫дһ·âеÄÐżþ"
2197
2198 #: keymap_alldefs.h:103
2199 msgid "open a different folder"
2200 msgstr "´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
2201
2202 #: keymap_alldefs.h:104
2203 msgid "open a different folder in read only mode"
2204 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
2205
2206 #: keymap_alldefs.h:105
2207 msgid "clear a status flag from a message"
2208 msgstr "Çå³ýij·âÐżþÉϵÄ״̬Æì±ê"
2209
2210 #: keymap_alldefs.h:106
2211 msgid "delete messages matching a pattern"
2212 msgstr "ɾ³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2213
2214 #: keymap_alldefs.h:107
2215 #, fuzzy
2216 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2217 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
2218
2219 #: keymap_alldefs.h:108
2220 msgid "retrieve mail from POP server"
2221 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
2222
2223 #: keymap_alldefs.h:109
2224 msgid "move to the first message"
2225 msgstr "Òƶ¯µ½µÚÒ»·âÐżþ"
2226
2227 #: keymap_alldefs.h:110
2228 msgid "move to the last message"
2229 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»·âÐżþ"
2230
2231 #: keymap_alldefs.h:111
2232 msgid "show only messages matching a pattern"
2233 msgstr "Ö»ÏÔʾ·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2234
2235 #: keymap_alldefs.h:112
2236 msgid "jump to the next new message"
2237 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»·âеÄÐżþ"
2238
2239 #: keymap_alldefs.h:113
2240 #, fuzzy
2241 msgid "jump to the next new or unread message"
2242 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2243
2244 #: keymap_alldefs.h:114
2245 msgid "jump to the next subthread"
2246 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
2247
2248 #: keymap_alldefs.h:115
2249 msgid "jump to the next thread"
2250 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öÐòÁÐ"
2251
2252 #: keymap_alldefs.h:116
2253 msgid "move to the next undeleted message"
2254 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
2255
2256 #: keymap_alldefs.h:117
2257 msgid "jump to the next unread message"
2258 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2259
2260 #: keymap_alldefs.h:118
2261 msgid "jump to parent message in thread"
2262 msgstr "Ìøµ½Õâ¸öÐòÁеÄÖ÷Ðżþ"
2263
2264 #: keymap_alldefs.h:119
2265 msgid "jump to previous thread"
2266 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öÐòÁÐ"
2267
2268 #: keymap_alldefs.h:120
2269 msgid "jump to previous subthread"
2270 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
2271
2272 #: keymap_alldefs.h:121
2273 #, fuzzy
2274 msgid "move to the previous undeleted message"
2275 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
2276
2277 #: keymap_alldefs.h:122
2278 msgid "jump to the previous new message"
2279 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öеÄÐżþ"
2280
2281 #: keymap_alldefs.h:123
2282 #, fuzzy
2283 msgid "jump to the previous new or unread message"
2284 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2285
2286 #: keymap_alldefs.h:124
2287 msgid "jump to the previous unread message"
2288 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2289
2290 #: keymap_alldefs.h:125
2291 msgid "mark the current thread as read"
2292 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
2293
2294 #: keymap_alldefs.h:126
2295 msgid "mark the current subthread as read"
2296 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄ×ÓÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
2297
2298 #: keymap_alldefs.h:127
2299 msgid "set a status flag on a message"
2300 msgstr "É趨ijһ·âÐżþµÄ״̬Æì±ê"
2301
2302 #: keymap_alldefs.h:128
2303 msgid "save changes to mailbox"
2304 msgstr "´¢´æ±ä¶¯µ½ÐÅÏä"
2305
2306 #: keymap_alldefs.h:129
2307 msgid "tag messages matching a pattern"
2308 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2309
2310 #: keymap_alldefs.h:130
2311 msgid "undelete messages matching a pattern"
2312 msgstr "·´É¾³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2313
2314 #: keymap_alldefs.h:131
2315 msgid "untag messages matching a pattern"
2316 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2317
2318 #: keymap_alldefs.h:132
2319 msgid "move to the middle of the page"
2320 msgstr "Òƶ¯µ½±¾Ò³µÄÖмä"
2321
2322 #: keymap_alldefs.h:133
2323 msgid "move to the next entry"
2324 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2325
2326 #: keymap_alldefs.h:134
2327 msgid "scroll down one line"
2328 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
2329
2330 #: keymap_alldefs.h:135
2331 msgid "move to the next page"
2332 msgstr "ÒƵ½ÏÂÒ»Ò³"
2333
2334 #: keymap_alldefs.h:136
2335 msgid "jump to the bottom of the message"
2336 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îºóÃæ"
2337
2338 #: keymap_alldefs.h:137
2339 msgid "toggle display of quoted text"
2340 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
2341
2342 #: keymap_alldefs.h:138
2343 msgid "skip beyond quoted text"
2344 msgstr "Ìø¹ýÒýÑÔ"
2345
2346 #: keymap_alldefs.h:139
2347 msgid "jump to the top of the message"
2348 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îÉÏÃæ"
2349
2350 #: keymap_alldefs.h:140
2351 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2352 msgstr "Êä³öµ¼Ïò Ñ¶Ï¢/¸½¼þ ÖÁÃüÁî½âÒëÆ÷"
2353
2354 #: keymap_alldefs.h:141
2355 msgid "move to the previous entry"
2356 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2357
2358 #: keymap_alldefs.h:142
2359 msgid "scroll up one line"
2360 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
2361
2362 #: keymap_alldefs.h:143
2363 msgid "move to the previous page"
2364 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ò³"
2365
2366 #: keymap_alldefs.h:144
2367 msgid "print the current entry"
2368 msgstr "´òÓ¡ÏÖÔÚµÄ×ÊÁÏ"
2369
2370 #: keymap_alldefs.h:145
2371 msgid "query external program for addresses"
2372 msgstr "ÀûÓÃÍⲿӦÓóÌÐò²éѯµØÖ·"
2373
2374 #: keymap_alldefs.h:146
2375 msgid "append new query results to current results"
2376 msgstr "¸½¼ÓеIJéѯ½á¹ûÖÁÏÖ½ñµÄ²éѯ½á¹û"
2377
2378 #: keymap_alldefs.h:147
2379 msgid "save changes to mailbox and quit"
2380 msgstr "´¢´æ±ä¶¯¹ýµÄ×ÊÁϵ½ÐÅÏä²¢ÇÒÀ뿪"
2381
2382 #: keymap_alldefs.h:148
2383 msgid "recall a postponed message"
2384 msgstr "ÖØнгöÒ»·â±»ÑӳټijöµÄÐżþ"
2385
2386 #: keymap_alldefs.h:149
2387 msgid "clear and redraw the screen"
2388 msgstr "Çå³ý²¢ÖØлæÖÆÆÁÄ»"
2389
2390 #: keymap_alldefs.h:150
2391 msgid "{internal}"
2392 msgstr "{ÄÚ²¿µÄ}"
2393
2394 #: keymap_alldefs.h:151
2395 #, fuzzy
2396 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
2397 msgstr "ɾ³ýÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2398
2399 #: keymap_alldefs.h:152
2400 msgid "reply to a message"
2401 msgstr "»Ø¸²Ò»·âÐżþ"
2402
2403 #: keymap_alldefs.h:153
2404 msgid "use the current message as a template for a new one"
2405 msgstr "ÓÃÕâ·âÐżþ×÷ΪÐÂÐżþµÄÄ£°å"
2406
2407 #: keymap_alldefs.h:154
2408 msgid "save message/attachment to a file"
2409 msgstr "´¢´æÐżþ/¸½¼þµ½Ä³¸öÎļþ"
2410
2411 #: keymap_alldefs.h:155
2412 msgid "search for a regular expression"
2413 msgstr "ÓÃÕý¹æ±íʾʽѰÕÒ"
2414
2415 #: keymap_alldefs.h:156
2416 msgid "search backwards for a regular expression"
2417 msgstr "ÏòºóËÑÑ°Ò»¸öÕý¹æ±íʾʽ"
2418
2419 #: keymap_alldefs.h:157
2420 msgid "search for next match"
2421 msgstr "Ñ°ÕÒÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
2422
2423 #: keymap_alldefs.h:158
2424 msgid "search for next match in opposite direction"
2425 msgstr "·µ·½ÏòËÑÑ°ÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
2426
2427 #: keymap_alldefs.h:159
2428 msgid "toggle search pattern coloring"
2429 msgstr "Çл»ËÑÑ°¸ñʽµÄÑÕÉ«"
2430
2431 #: keymap_alldefs.h:160
2432 msgid "invoke a command in a subshell"
2433 msgstr "ÔÚ×Ó shell Ö´ÐÐÖ¸Áî"
2434
2435 #: keymap_alldefs.h:161
2436 msgid "sort messages"
2437 msgstr "ÐżþÅÅÐò"
2438
2439 #: keymap_alldefs.h:162
2440 msgid "sort messages in reverse order"
2441 msgstr "ÒÔÏà·´µÄ´ÎÐòÀ´×öѶϢÅÅÐò"
2442
2443 #: keymap_alldefs.h:163
2444 msgid "tag the current entry"
2445 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔڵļǼ"
2446
2447 #: keymap_alldefs.h:164
2448 msgid "apply next function to tagged messages"
2449 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
2450
2451 #: keymap_alldefs.h:165
2452 #, fuzzy
2453 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2454 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
2455
2456 #: keymap_alldefs.h:166
2457 msgid "tag the current subthread"
2458 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄ×ÓÐòÁÐ"
2459
2460 #: keymap_alldefs.h:167
2461 msgid "tag the current thread"
2462 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄÐòÁÐ"
2463
2464 #: keymap_alldefs.h:168
2465 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2466 msgstr "Çл»½«Ñ¶Ï¢Çл»Îª 'new' Æì±ê"
2467
2468 #: keymap_alldefs.h:169
2469 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2470 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÖØÐÂдÈëÓÊͲÖÐ"
2471
2472 #: keymap_alldefs.h:170
2473 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2474 msgstr "Çл»ÊÇ·ñä¯ÀÀÓÊͲ»òËùÓеÄÎļþ"
2475
2476 #: keymap_alldefs.h:171
2477 msgid "move to the top of the page"
2478 msgstr "ÒƵ½Ò³Ê×"
2479
2480 #: keymap_alldefs.h:172
2481 msgid "undelete the current entry"
2482 msgstr "·´É¾³ýÏÖÔڵļǼ"
2483
2484 #: keymap_alldefs.h:173
2485 msgid "undelete all messages in thread"
2486 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸öÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
2487
2488 #: keymap_alldefs.h:174
2489 msgid "undelete all messages in subthread"
2490 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸ö×ÓÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
2491
2492 #: keymap_alldefs.h:175
2493 msgid "show the Mutt version number and date"
2494 msgstr "ÏÔʾ Mutt µÄ°æ±¾ºÅÂëÓëÈÕÆÚ"
2495
2496 #: keymap_alldefs.h:176
2497 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2498 msgstr "Èç¹ûÐèÒªµÄ»°Ê¹Óàmailcap ä¯ÀÀ¸½¼þ"
2499
2500 #: keymap_alldefs.h:177
2501 msgid "show MIME attachments"
2502 msgstr "ÏÔʾ MIME ¸½¼þ"
2503
2504 #: keymap_alldefs.h:178
2505 msgid "display the keycode for a key press"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: keymap_alldefs.h:179
2509 msgid "show currently active limit pattern"
2510 msgstr "ÏÔʾĿǰÓÐ×÷ÓõÄÏÞÖÆÑùʽ"
2511
2512 #: keymap_alldefs.h:180
2513 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2514 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ Ä¿Ç°µÄÐòÁÐ"
2515
2516 #: keymap_alldefs.h:181
2517 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2518 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ ËùÓеÄÐòÁÐ"
2519
2520 #: keymap_alldefs.h:182
2521 msgid "attach a PGP public key"
2522 msgstr "¸½´øÒ»°Ñ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2523
2524 #: keymap_alldefs.h:183
2525 msgid "show PGP options"
2526 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
2527
2528 #: keymap_alldefs.h:184
2529 msgid "mail a PGP public key"
2530 msgstr "¼Ä³ö PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2531
2532 #: keymap_alldefs.h:185
2533 msgid "verify a PGP public key"
2534 msgstr "¼ìÑé PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2535
2536 #: keymap_alldefs.h:186
2537 msgid "view the key's user id"
2538 msgstr "¼ìÔÄÕâ°ÑÔ¿³×µÄʹÓÃÕß id"
2539
2540 #: keymap_alldefs.h:187
2541 msgid "check for classic pgp"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: keymap_alldefs.h:188
2545 msgid "Accept the chain constructed"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: keymap_alldefs.h:189
2549 #, fuzzy
2550 msgid "Append a remailer to the chain"
2551 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2552
2553 #: keymap_alldefs.h:190
2554 #, fuzzy
2555 msgid "Insert a remailer into the chain"
2556 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2557
2558 #: keymap_alldefs.h:191
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Delete a remailer from the chain"
2561 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2562
2563 #: keymap_alldefs.h:192
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Select the previous element of the chain"
2566 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2567
2568 #: keymap_alldefs.h:193
2569 #, fuzzy
2570 msgid "Select the next element of the chain"
2571 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2572
2573 #: keymap_alldefs.h:194
2574 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: keymap_alldefs.h:195
2578 msgid "make decrypted copy and delete"
2579 msgstr "ÖÆ×÷½âÃܵĿ½±´²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
2580
2581 #: keymap_alldefs.h:196
2582 msgid "make decrypted copy"
2583 msgstr "ÖÆ×÷Ò»·Ý½âÃܵĿ½±´"
2584
2585 #: keymap_alldefs.h:197
2586 #, fuzzy
2587 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2588 msgstr "Çå³ý¼ÇÒäÌåÖеĠPGP Í¨ÐÐÃÜÂë"
2589
2590 #: keymap_alldefs.h:198
2591 #, fuzzy
2592 msgid "extract supported public keys"
2593 msgstr "ߢȡ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2594
2595 #: keymap_alldefs.h:199
2596 #, fuzzy
2597 msgid "show S/MIME options"
2598 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
2599
2600 #: lib.c:64
2601 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2605 msgid "Out of memory!"
2606 msgstr "¼ÇÒäÌå²»×㣡"
2607
2608 #: main.c:51
2609 #, fuzzy
2610 msgid ""
2611 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2612 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2613 msgstr "ÒªÓëÑз¢ÈËÔ±Á¬Â磬Çë¼ÄПø <mutt-dev@mutt.org>¡£\n"
2614
2615 #: main.c:55
2616 #, fuzzy
2617 msgid ""
2618 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2619 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2620 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2621 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2622 msgstr ""
2623 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins and others.\n"
2624 "Mutt ²»ÌṩÈκα£Ö¤£ºÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ£¬Çë¼üÈë `mutt -vv'¡£\n"
2625 "Mutt ÊÇÒ»¸ö×ÔÓÉÈí¼þ, »¶Ó­ÄúÔÚijЩȷ¶¨µÄÌõ¼þÉÏ£¬ÖØеķ¢ÐÐËü\n"
2626 "ÈôÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ, Çë¼üÈë `mutt -vv'\n"
2627
2628 #: main.c:61
2629 #, fuzzy
2630 msgid ""
2631 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2632 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2633 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2634 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2635 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2636 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2637 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2638 "\n"
2639 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2640 "fixes, and suggestions.\n"
2641 "\n"
2642 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2643 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2644 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2645 "    (at your option) any later version.\n"
2646 "\n"
2647 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2648 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2649 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2650 "    GNU General Public License for more details.\n"
2651 "\n"
2652 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2653 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2654 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2655 msgstr ""
2656 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
2657 "Copyright (C) 1996-2000 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2658 "Copyright (C) 1997-2000 Thomas Roessler <roessler@guug.de>\n"
2659 "Copyright (C) 1998-2000 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2660 "Copyright (C) 1999-2000 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2661 "Copyright (C) 1999-2000 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2662 "\n"
2663 "»¹ÓÐÐí¶àÔÚÕâÀïûÓÐÌá¼°µ½µÄÈËÊË£¬ËûÃÇÔøÌṩ³ÌÐòÂ룬ÐÞÕý£¬ºÍÒâ¼û¡£\n"
2664 "\n"
2665 "    Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äú¿ÉÒÔÔÚ×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»áµÄ GNU Ò»°ã¹«¹²\n"
2666 "    ÊÚȨÊ飨°æ±¾ 2£¬»òiËæÄãϲºÃʹÓÃÒÔºóµÄ°æ±¾£©ÏÂÖظ´É¢²¼²¢/»òÐÞ\n"
2667 "    ÕýËü¡£\n"
2668 "\n"
2669 "    ·¢²¼Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòµÄÄ¿µÄÊÇÏ£ÍûËü»á¶ÔÄãÓÐÓ㬵«¾ø²»°üÀ¨Èκα£Ö¤£»\n"
2670 "    ¾ÍÁ¬ÏúÊÛÐÔºÍÊÊÓÚÌض¨Ä¿µÄÖ®°µÊ¾µ£±£ÒàÈ»¡£ÔÚ GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊé\n"
2671 "    Öн«»á»ñµÃ¸ü¶à×ÊÁÏ¡£\n"
2672 "\n"
2673 "    ÄúÓ¦ÒÑÁ¬Í¬Ó¦ÓóÌÐòÊÕµ½Ò»·Ý GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊ飻Èç¹ûûÓУ¬ÇëдÐÅ\n"
2674 "    ÖÁ Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, "
2675 "MA  02111, USA.\n"
2676
2677 #: main.c:99
2678 #, fuzzy
2679 msgid ""
2680 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2681 "<file> ]\n"
2682 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2683 "[...]\n"
2684 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2685 "[...]\n"
2686 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2687 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2688 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2689 "       mutt -v[v]\n"
2690 "\n"
2691 "options:\n"
2692 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2693 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2694 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2695 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2696 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2697 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2698 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2699 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2700 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2701 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2702 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2703 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2704 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2705 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2706 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2707 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2708 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2709 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2710 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2711 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2712 "  -h\t\tthis help message"
2713 msgstr ""
2714 "Ó÷¨: mutt [ -nRzZ ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] [ -m <ÀàÐÍ> ] [ -f <Îļþ"
2715 "> ]\n"
2716 "        mutt [ -nx ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -a <Îļþ> ] [ -F <Îļþ> ] [ -H <Îļþ> ] "
2717 "[ -i <Îļþ> ] [ -s <Ö÷Ìâ> ] [ -b <µØÖ·> ] [ -c <µØÖ·> ] <µØÖ·> [ ... ]\n"
2718 "        mutt [ -n ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] -p\n"
2719 "        mutt -v[v]\n"
2720 "\n"
2721 "²ÎÊý£º\n"
2722 "  -a <Îļþ>     ½«Îļþ¸½ÔÚÐżþÖÐ\n"
2723 "  -b <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ÃØÃܸ´ÖÆ (BCC) µÄµØÖ·\n"
2724 "  -c <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ¸´ÖÆ (CC) µÄµØÖ·\n"
2725 "  -e <ÃüÁî>     Ö¸¶¨Ò»¸ö³õʼ»¯ºóÒª±»Ö´ÐеÄÃüÁî\n"
2726 "  -f <Îļþ>     Ö¸¶¨ÒªÔĶÁÄÇÒ»¸öÓÊͲ\n"
2727 "  -F <Îļþ>     Ö¸¶¨ÁíÒ»¸ö muttrc Îļþ\n"
2728 "  -H <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÄ£°åÎļþÒÔ¶ÁÈ¡±êÌâÀ´Ô´\n"
2729 "  -i <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸ö°üÀ¨Ôڻظ²ÖеÄÎļþ\n"
2730 "  -m <ÀàÐÍ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÔ¤ÉèµÄÓÊͲÀàÐÍ\n"
2731 "  -n            Ê¹ Mutt ²»È¥¶ÁȡϵͳµÄ Muttrc µµ\n"
2732 "  -p            ½Ð»ØÒ»¸öÑÓºó¼ÄË͵ÄÐżþ\n"
2733 "  -R            ÒÔÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÓÊͲ\n"
2734 "  -s <Ö÷Ìâ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÖ÷Ìâ (Èç¹ûÓпհ׵Ļ°±ØÐë±»°üÀ¨ÔÚÒýÑÔÖÐ)\n"
2735 "  -v            ÏÔʾ°æ±¾ºÍ±àÒëʱËù¶¨ÒåµÄ²ÎÊý\n"
2736 "  -x            Ä£Äâ mailx ¼ÄËÍģʽ\n"
2737 "  -y            Ñ¡ÔñÒ»¸ö±»Ö¸¶¨ÔÚÄúÓÊͲÇåµ¥ÖеÄÓÊͲ\n"
2738 "  -z            Èç¹ûûÓÐѶϢÔÚÓÊͲÖеĻ°£¬Á¢¼´À뿪\n"
2739 "  -Z            ´ò¿ªµÚÒ»¸ö¸½ÓÐÐÂÓʼþµÄ×ÊÁϼУ¬Èç¹ûûÓеĻ°Á¢¼´À뿪\n"
2740 "  -h            Õâ¸ö˵Ã÷ѶϢ"
2741
2742 #: main.c:167
2743 msgid ""
2744 "\n"
2745 "Compile options:"
2746 msgstr ""
2747 "\n"
2748 "±àÒëÑ¡Ï"
2749
2750 #: main.c:478
2751 msgid "Error initializing terminal."
2752 msgstr "ÎÞ·¨³õʼ»¯Öն˻ú¡£"
2753
2754 #: main.c:583
2755 #, c-format
2756 msgid "Debugging at level %d.\n"
2757 msgstr "³ý´íģʽÔÚµÚ %d ²ã¡£\n"
2758
2759 #: main.c:585
2760 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2761 msgstr "ÔÚ±àÒëʱºòûÓж¨Òå DEBUG¡£·ÅÆúÖ´ÐС£\n"
2762
2763 #: main.c:733
2764 #, c-format
2765 msgid "%s does not exist. Create it?"
2766 msgstr "%s ²»´æÔÚ¡£ÖÆÔìÂð£¿"
2767
2768 #: main.c:737
2769 #, c-format
2770 msgid "Can't create %s: %s."
2771 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ %s: %s."
2772
2773 #: main.c:782
2774 msgid "No recipients specified.\n"
2775 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕß¡£\n"
2776
2777 #: main.c:868
2778 #, c-format
2779 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2780 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ¡£\n"
2781
2782 #: main.c:888
2783 msgid "No mailbox with new mail."
2784 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
2785
2786 #: main.c:897
2787 #, fuzzy
2788 msgid "No incoming mailboxes defined."
2789 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
2790
2791 #: main.c:924
2792 msgid "Mailbox is empty."
2793 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
2794
2795 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2796 #, c-format
2797 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2798 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­ %d (%d%%)"
2799
2800 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2801 msgid "Mailbox is corrupt!"
2802 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µÁË£¡"
2803
2804 #: mbox.c:662
2805 msgid "Mailbox was corrupted!"
2806 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µ!"
2807
2808 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2809 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2810 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó£¡ÎÞ·¨ÖØдò¿ªÐÅÏ䣡"
2811
2812 #: mbox.c:708
2813 msgid "Unable to lock mailbox!"
2814 msgstr "ÎÞ·¨ËøסÐÅÏ䣡"
2815
2816 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2817 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2818 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2819 #.
2820 #: mbox.c:754
2821 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2822 msgstr "ͬ²½£ºÐÅÏäÒѱ»Ð޸ģ¬µ«Ã»Óб»Ð޸ĹýµÄÐżþ£¡£¨Çë»Ø±¨Õâ¸ö´íÎó£©"
2823
2824 #: mbox.c:793
2825 #, c-format
2826 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2827 msgstr "дÈëÐżþÖС­ %d (%d%%)"
2828
2829 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2830 #. * change/deleted message
2831 #.
2832 #: mbox.c:906
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Committing changes..."
2835 msgstr "±àÒëËÑÑ°ÑùʽÖС­"
2836
2837 #: mbox.c:937
2838 #, c-format
2839 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2840 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡ÒѰѲ¿·ÖµÄÐÅÏä´¢´æÖÁ %s"
2841
2842 #: mbox.c:1003
2843 msgid "Could not reopen mailbox!"
2844 msgstr "ÎÞ·¨ÖØ¿ªÐÅÏ䣡"
2845
2846 #: mbox.c:1041
2847 msgid "Reopening mailbox..."
2848 msgstr "ÖØдò¿ªÐÅÏäÖС­"
2849
2850 #: menu.c:416
2851 msgid "Jump to: "
2852 msgstr "Ìøµ½£º"
2853
2854 #: menu.c:425
2855 msgid "Invalid index number."
2856 msgstr "ÎÞЧµÄË÷Òý±àºÅ¡£"
2857
2858 #: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
2859 #: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
2860 msgid "No entries."
2861 msgstr "ûÓÐ×ÊÁÏ¡£"
2862
2863 #: menu.c:447
2864 msgid "You cannot scroll down farther."
2865 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÏÂ¾í¶¯ÁË¡£"
2866
2867 #: menu.c:465
2868 msgid "You cannot scroll up farther."
2869 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÉÏ¾í¶¯ÁË¡£"
2870
2871 #: menu.c:485
2872 msgid "You are on the last page."
2873 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ò³¡£"
2874
2875 #: menu.c:509
2876 msgid "You are on the first page."
2877 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ò³¡£"
2878
2879 #: menu.c:588
2880 msgid "First entry is shown."
2881 msgstr "ÕýÔÚÏÔʾµÚÒ»Ïî¡£"
2882
2883 #: menu.c:608
2884 msgid "Last entry is shown."
2885 msgstr "ÕýÔÚÏÔʾ×îºóÒ»Ïî¡£"
2886
2887 #: menu.c:659
2888 msgid "You are on the last entry."
2889 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ïî¡£"
2890
2891 #: menu.c:670
2892 msgid "You are on the first entry."
2893 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ïî¡£"
2894
2895 #: menu.c:730 pattern.c:1242
2896 msgid "Search for: "
2897 msgstr "ËÑÑ°£º"
2898
2899 #: menu.c:731 pattern.c:1243
2900 msgid "Reverse search for: "
2901 msgstr "·µÏòËÑÑ°£º"
2902
2903 #: menu.c:741 pattern.c:1275
2904 msgid "No search pattern."
2905 msgstr "ûÓÐËÑÑ°¸ñʽ¡£"
2906
2907 #: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2908 msgid "Not found."
2909 msgstr "ûÓÐÕÒµ½¡£"
2910
2911 #: menu.c:895
2912 msgid "No tagged entries."
2913 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇµÄ¼Ç¼¡£"
2914
2915 #: menu.c:1000
2916 msgid "Search is not implemented for this menu."
2917 msgstr "Õâ¸öÑ¡µ¥ÖÐûÓÐËÑÑ°¹¦ÄÜ¡£"
2918
2919 #: menu.c:1005
2920 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2921 msgstr "¶Ô»°Ä£Ê½Öв»Ö§³ÖÌøÔ¾¹¦ÄÜ¡£"
2922
2923 #: menu.c:1046
2924 msgid "Tagging is not supported."
2925 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
2926
2927 #: mh.c:663 mh.c:900
2928 #, c-format
2929 msgid "Reading %s... %d"
2930 msgstr "¶ÁÈ¡ %s¡­ %d"
2931
2932 #: mh.c:1151
2933 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: muttlib.c:846
2937 #, fuzzy
2938 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2939 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
2940
2941 #: muttlib.c:846
2942 msgid "yna"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: muttlib.c:862
2946 msgid "File is a directory, save under it?"
2947 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
2948
2949 #: muttlib.c:868
2950 msgid "File under directory: "
2951 msgstr "ÔÚĿ¼µ×ϵÄÎļþ£º"
2952
2953 #: muttlib.c:880
2954 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2955 msgstr "ÎļþÒѾ­´æÔÚ, (o)¸²¸Ç, (a)¸½¼Ó, »òÊÇ (c)È¡Ïû ?"
2956
2957 #: muttlib.c:880
2958 msgid "oac"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: muttlib.c:1199
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2964 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
2965
2966 #: muttlib.c:1208
2967 #, c-format
2968 msgid "%s is not a mailbox!"
2969 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏ䣡"
2970
2971 #: muttlib.c:1214
2972 #, c-format
2973 msgid "Append messages to %s?"
2974 msgstr "¸½¼ÓÐżþµ½ %s ?"
2975
2976 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "Connection to %s closed"
2979 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
2980
2981 #: mutt_socket.c:271
2982 msgid "SSL is unavailable."
2983 msgstr ""
2984
2985 #: mutt_socket.c:302
2986 #, fuzzy
2987 msgid "Preconnect command failed."
2988 msgstr "Ô¤ÏÈÁ¬½ÓÖ¸Áîʧ°Ü"
2989
2990 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "Error talking to %s (%s)"
2993 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
2994
2995 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2996 #, c-format
2997 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2998 msgstr ""
2999
3000 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "Looking up %s..."
3003 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
3004
3005 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "Could not find the host \"%s\""
3008 msgstr "ÕÒ²»µ½Ö÷»ú %s µÄλַ¡£"
3009
3010 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
3011 #, c-format
3012 msgid "Connecting to %s..."
3013 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
3014
3015 #: mutt_socket.c:529
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3018 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª %s"
3019
3020 #: mutt_ssl.c:175
3021 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: mutt_ssl.c:199
3025 #, c-format
3026 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: mutt_ssl.c:207
3030 #, c-format
3031 msgid "%s has insecure permissions!"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: mutt_ssl.c:226
3035 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: mutt_ssl.c:322
3039 msgid "I/O error"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: mutt_ssl.c:331
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "SSL failed: %s"
3045 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
3046
3047 #: mutt_ssl.c:340
3048 #, fuzzy
3049 msgid "Unable to get certificate from peer"
3050 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
3051
3052 #: mutt_ssl.c:348
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3055 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
3056
3057 #: mutt_ssl.c:388
3058 #, fuzzy
3059 msgid "Unknown"
3060 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
3061
3062 #: mutt_ssl.c:413
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "[unable to calculate]"
3065 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
3066
3067 #: mutt_ssl.c:431
3068 #, fuzzy
3069 msgid "[invalid date]"
3070 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÖµ"
3071
3072 #: mutt_ssl.c:506
3073 msgid "Server certificate is not yet valid"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: mutt_ssl.c:513
3077 msgid "Server certificate has expired"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: mutt_ssl.c:586
3081 msgid "This certificate belongs to:"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: mutt_ssl.c:597
3085 msgid "This certificate was issued by:"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: mutt_ssl.c:608
3089 #, c-format
3090 msgid "This certificate is valid"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: mutt_ssl.c:609
3094 #, c-format
3095 msgid "   from %s"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: mutt_ssl.c:611
3099 #, c-format
3100 msgid "     to %s"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: mutt_ssl.c:617
3104 #, c-format
3105 msgid "Fingerprint: %s"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: mutt_ssl.c:619
3109 msgid "SSL Certificate check"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: mutt_ssl.c:622
3113 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: mutt_ssl.c:623
3117 msgid "roa"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: mutt_ssl.c:627
3121 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: mutt_ssl.c:628
3125 msgid "ro"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3129 msgid "Exit  "
3130 msgstr "À뿪  "
3131
3132 #: mutt_ssl.c:659
3133 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: mutt_ssl.c:664
3137 msgid "Certificate saved"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: mx.c:120
3141 #, c-format
3142 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3143 msgstr "Ëø½øÊýÁ¿³¬¹ýÏ޶½« %s µÄËøÒƳý£¿"
3144
3145 #: mx.c:132
3146 #, c-format
3147 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3148 msgstr "ÎÞ·¨Óàdotlock Ëøס %s¡£\n"
3149
3150 #: mx.c:190
3151 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3152 msgstr "³¢ÊÔ fcntl µÄËø¶¨Ê±³¬¹ýʱ¼ä!"
3153
3154 #: mx.c:196
3155 #, c-format
3156 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3157 msgstr "ÕýÔڵȴý fcntl µÄËø¶¨¡­ %d"
3158
3159 #: mx.c:224
3160 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3161 msgstr "³¢ÊÔ flock Ê±³¬¹ýʱ¼ä£¡"
3162
3163 #: mx.c:231
3164 #, c-format
3165 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3166 msgstr "ÕýÔڵȴý flock Ö´Ðгɹ¦¡­ %d"
3167
3168 #: mx.c:595
3169 #, c-format
3170 msgid "Couldn't lock %s\n"
3171 msgstr "ÎÞ·¨Ëøס %s¡£\n"
3172
3173 #: mx.c:679
3174 #, c-format
3175 msgid "Reading %s..."
3176 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­"
3177
3178 #: mx.c:779
3179 #, c-format
3180 msgid "Writing %s..."
3181 msgstr "дÈë %s ÖС­"
3182
3183 #: mx.c:812
3184 #, c-format
3185 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3186 msgstr "ÎÞ·¨Óë %s ÐÅÏäͬ²½£¡"
3187
3188 #: mx.c:878
3189 #, c-format
3190 msgid "Move read messages to %s?"
3191 msgstr "°áÒÆÒѶÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s£¿"
3192
3193 #: mx.c:894 mx.c:1150
3194 #, c-format
3195 msgid "Purge %d deleted message?"
3196 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѾ­±»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
3197
3198 #: mx.c:894 mx.c:1150
3199 #, c-format
3200 msgid "Purge %d deleted messages?"
3201 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѱ»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
3202
3203 #: mx.c:918
3204 #, c-format
3205 msgid "Moving read messages to %s..."
3206 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
3207
3208 #: mx.c:977 mx.c:1141
3209 msgid "Mailbox is unchanged."
3210 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
3211
3212 #: mx.c:1013
3213 #, c-format
3214 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3215 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»°áÒÆ, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
3216
3217 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3218 #, c-format
3219 msgid "%d kept, %d deleted."
3220 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
3221
3222 #: mx.c:1126
3223 #, c-format
3224 msgid " Press '%s' to toggle write"
3225 msgstr " Çë°´Ï '%s' À´Çл»Ð´Èëģʽ"
3226
3227 #: mx.c:1128
3228 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3229 msgstr "ÇëʹÓà'toggle-write' À´ÖØÐÂÆô¶¯Ð´È빦ÄÜ!"
3230
3231 #: mx.c:1130
3232 #, c-format
3233 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3234 msgstr "ÐÅÏä±»±ê¼Ç³ÉΪÎÞ·¨Ð´ÈëµÄ. %s"
3235
3236 #: mx.c:1185
3237 #, fuzzy
3238 msgid "Mailbox checkpointed."
3239 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
3240
3241 #: mx.c:1494
3242 #, fuzzy
3243 msgid "Can't write message"
3244 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
3245
3246 #: mx.c:1539
3247 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3248 msgstr ""
3249
3250 #: pager.c:57
3251 msgid "Not available in this menu."
3252 msgstr "ÔÚÕâ¸ö²Ëµ¥ÖÐûÓÐÕâ¸ö¹¦ÄÜ¡£"
3253
3254 #: pager.c:1450
3255 msgid "PrevPg"
3256 msgstr "ÉÏÒ»Ò³"
3257
3258 #: pager.c:1451
3259 msgid "NextPg"
3260 msgstr "ÏÂÒ»Ò³"
3261
3262 #: pager.c:1455
3263 msgid "View Attachm."
3264 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þ¡£"
3265
3266 #: pager.c:1458
3267 msgid "Next"
3268 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
3269
3270 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3271 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3272 msgid "Bottom of message is shown."
3273 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ×îÏÂÃæµÄÐżþ¡£"
3274
3275 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3276 msgid "Top of message is shown."
3277 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ×îÉÏÃæµÄÐżþ¡£"
3278
3279 #: pager.c:1960
3280 msgid "Reverse search: "
3281 msgstr "·´ÏòËÑÑ°£º"
3282
3283 #: pager.c:1961
3284 msgid "Search: "
3285 msgstr "ËÑÑ°£º"
3286
3287 #: pager.c:2081
3288 msgid "Help is currently being shown."
3289 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ˵Ã÷Îļþ¡£"
3290
3291 #: pager.c:2110
3292 msgid "No more quoted text."
3293 msgstr "²»ÄÜÓÐÔÙ¶àµÄÒýÑÔ¡£"
3294
3295 #: pager.c:2123
3296 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3297 msgstr "ÔÚÒýÑÔºóÓйý¶àµÄ·ÇÒýÑÔÎÄ×Ö¡£"
3298
3299 #: parse.c:602
3300 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3301 msgstr "¶à²¿·ÝÓʼþûÓзָôµÄ²ÎÊý!"
3302
3303 #: pattern.c:244
3304 #, c-format
3305 msgid "Error in expression: %s"
3306 msgstr "±í´ïʽÓдíÎó£º%s"
3307
3308 #: pattern.c:354
3309 #, c-format
3310 msgid "Invalid day of month: %s"
3311 msgstr "ÎÞЧµÄÈÕ×Ó£º%s"
3312
3313 #: pattern.c:368
3314 #, c-format
3315 msgid "Invalid month: %s"
3316 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
3317
3318 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3319 #: pattern.c:520
3320 #, fuzzy, c-format
3321 msgid "Invalid relative date: %s"
3322 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
3323
3324 #: pattern.c:534
3325 msgid "error in expression"
3326 msgstr "±í´ïʽÓдíÎó"
3327
3328 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3329 #, c-format
3330 msgid "error in pattern at: %s"
3331 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
3332
3333 #: pattern.c:788
3334 #, c-format
3335 msgid "%c: invalid command"
3336 msgstr "%c£ºÎÞЧµÄÖ¸Áî"
3337
3338 #: pattern.c:794
3339 #, c-format
3340 msgid "%c: not supported in this mode"
3341 msgstr "%c£ºÔÚÕâ¸öģʽ²»Ö§³Ö"
3342
3343 #: pattern.c:807
3344 #, c-format
3345 msgid "missing parameter"
3346 msgstr "´íʧ²ÎÊý"
3347
3348 #: pattern.c:823
3349 #, c-format
3350 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3351 msgstr "²»¶Ô³ÆµÄÀ¨»¡£º%s"
3352
3353 #: pattern.c:855
3354 msgid "empty pattern"
3355 msgstr "¿ÕµÄ¸ñʽ"
3356
3357 #: pattern.c:1061
3358 #, c-format
3359 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3360 msgstr "´íÎ󣺲»Ã÷µÄ op %d (Çë»Ø±¨Õâ¸ö´íÎó)¡£"
3361
3362 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3363 msgid "Compiling search pattern..."
3364 msgstr "±àÒëËÑÑ°ÑùʽÖС­"
3365
3366 #: pattern.c:1144
3367 msgid "Executing command on matching messages..."
3368 msgstr "ÕýÔÚ¶Ô·ûºÏµÄÓʼþÖ´ÐÐÃüÁî¡­"
3369
3370 #: pattern.c:1206
3371 msgid "No messages matched criteria."
3372 msgstr "ûÓÐÓʼþ·ûºÏÒªÇó¡£"
3373
3374 #: pattern.c:1299
3375 msgid "Search hit bottom without finding match"
3376 msgstr "ÒÑËÑÑ°ÖÁ½á⣬²¢Ã»Óз¢ÏÖÈκηûºÏ"
3377
3378 #: pattern.c:1310
3379 msgid "Search hit top without finding match"
3380 msgstr "ÒÑËÑÑ°ÖÁ¿ªÍ·£¬²¢Ã»Óз¢ÏÖÈκηûºÏ"
3381
3382 #: pattern.c:1332
3383 msgid "Search interrupted."
3384 msgstr "ËÑÑ°Òѱ»Öжϡ£"
3385
3386 #: pgp.c:90
3387 msgid "Enter PGP passphrase:"
3388 msgstr "ÇëÊäÈë PGP Í¨ÐÐÃÜÂ룺"
3389
3390 #: pgp.c:104
3391 msgid "PGP passphrase forgotten."
3392 msgstr "ÒÑÍü¼Ç PGP Í¨ÐÐÃÜÂë¡£"
3393
3394 #: pgp.c:344
3395 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3396 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
3397
3398 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3399 msgid ""
3400 "[-- End of PGP output --]\n"
3401 "\n"
3402 msgstr ""
3403 "[-- PGP Êä³ö²¿·Ý½áÊø --]\n"
3404 "\n"
3405
3406 #: pgp.c:394
3407 msgid ""
3408 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3409 "\n"
3410 msgstr ""
3411 "[-- PGP Ðżþ¿ªÊ¼ --]\n"
3412 "\n"
3413
3414 #: pgp.c:396
3415 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3416 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î¿ªÊ¼ --]\n"
3417
3418 #: pgp.c:398
3419 msgid ""
3420 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3421 "\n"
3422 msgstr ""
3423 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ¿ªÊ¼ --]\n"
3424 "\n"
3425
3426 #: pgp.c:423
3427 #, fuzzy
3428 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3429 msgstr ""
3430 "\n"
3431 "[-- PGP Ðżþ½áÊø --]\n"
3432
3433 #: pgp.c:425
3434 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3435 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î½áÊø --]\n"
3436
3437 #: pgp.c:427
3438 #, fuzzy
3439 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3440 msgstr ""
3441 "\n"
3442 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ½áÊø --]\n"
3443
3444 #: pgp.c:454
3445 msgid ""
3446 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3447 "\n"
3448 msgstr ""
3449 "[-- ´íÎó£ºÕÒ²»µ½ PGP ÐżþµÄ¿ªÍ·£¡ --]\n"
3450 "\n"
3451
3452 #: pgp.c:704
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3455 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó¡£ÁªÂç <rosessler@guug.de>¡£"
3456
3457 #: pgp.c:764
3458 msgid ""
3459 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3460 "\n"
3461 msgstr ""
3462 "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
3463 "\n"
3464
3465 #: pgp.c:873
3466 msgid ""
3467 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3468 "\n"
3469 msgstr ""
3470 "[-- ´íÎ󣺲»ÕýÈ·µÄ PGP/MIME Ðżþ£¡ --]\n"
3471 "\n"
3472
3473 #: pgp.c:886
3474 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3475 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡ --]\n"
3476
3477 #: pgp.c:895
3478 msgid ""
3479 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3480 "\n"
3481 msgstr ""
3482 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
3483 "\n"
3484
3485 #: pgp.c:915
3486 #, fuzzy
3487 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3488 msgstr ""
3489 "\n"
3490 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
3491
3492 #: pgp.c:965
3493 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3494 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª PGP ×Ó³ÌÐò£¡"
3495
3496 #: pgp.c:1109
3497 #, c-format
3498 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3499 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
3500
3501 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3502 #, c-format
3503 msgid "Enter keyID for %s: "
3504 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
3505
3506 #: pgp.c:1397
3507 msgid "Can't invoke PGP"
3508 msgstr "²»ÄÜÖ´ÐРPGP"
3509
3510 #: pgp.c:1496
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3513 msgstr "(e)¼ÓÃÜ, (s)Ç©Ãû, (a)ÓñðµÄÉí·ÝÇ©, (b)Á½Õß½ÔÒª, (i)nline, »ò (f)·ÅÆú£¿"
3514
3515 #: pgp.c:1497
3516 msgid "PGP/M(i)ME"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: pgp.c:1497
3520 msgid "(i)nline"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: pgp.c:1499
3524 #, fuzzy
3525 msgid "esabifc"
3526 msgstr "esabif"
3527
3528 #. sign (a)s
3529 #: pgp.c:1514 smime.c:1981
3530 msgid "Sign as: "
3531 msgstr "Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º"
3532
3533 #: pgpinvoke.c:307
3534 msgid "Fetching PGP key..."
3535 msgstr "ÄÃÈ¡ PGP Ô¿³×ÖС­"
3536
3537 #: pgpkey.c:490
3538 #, fuzzy
3539 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3540 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3541
3542 #. __STRCAT_CHECKED__
3543 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3544 msgid "Select  "
3545 msgstr "Ñ¡Ôñ    "
3546
3547 #. __STRCAT_CHECKED__
3548 #: pgpkey.c:519
3549 msgid "Check key  "
3550 msgstr "¼ì²éÔ¿³×   "
3551
3552 #: pgpkey.c:532
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "PGP keys matching <%s>."
3555 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
3556
3557 #: pgpkey.c:534
3558 #, c-format
3559 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3560 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
3561
3562 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3563 msgid "Can't open /dev/null"
3564 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª /dev/null"
3565
3566 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3567 msgid "Can't create temporary file"
3568 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3569
3570 #: pgpkey.c:580
3571 #, c-format
3572 msgid "Key ID: 0x%s"
3573 msgstr "Ô¿³× ID£º0x%s"
3574
3575 #: pgpkey.c:600
3576 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3577 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3578
3579 #: pgpkey.c:612
3580 #, fuzzy
3581 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3582 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3583
3584 #: pgpkey.c:616
3585 msgid "ID has undefined validity."
3586 msgstr ""
3587
3588 #: pgpkey.c:619
3589 #, fuzzy
3590 msgid "ID is not valid."
3591 msgstr "Õâ¸ö ID ²»±»ÐÅÈΡ£"
3592
3593 #: pgpkey.c:622
3594 #, fuzzy
3595 msgid "ID is only marginally valid."
3596 msgstr "´Ë ID Ö»ÊÇÃãÇ¿±»ÐÅÈΡ£"
3597
3598 #: pgpkey.c:626
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3601 msgstr "%s ÄúÕæµÄҪʹÓÃËü£¿"
3602
3603 #: pgpkey.c:724
3604 msgid "Please enter the key ID: "
3605 msgstr "ÇëÊäÈëÕâ°ÑÔ¿³×µÄ ID£º"
3606
3607 #: pgpkey.c:752
3608 msgid "Invoking pgp..."
3609 msgstr "Æô¶¯ pgp¡­"
3610
3611 #: pgpkey.c:777
3612 #, c-format
3613 msgid "PGP Key %s."
3614 msgstr "PGP Ô¿³× %s¡£"
3615
3616 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3617 #, c-format
3618 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3619 msgstr "ÕýÑ°ÕÒÆ¥Åä \"%s\" µÄÔ¿³×¡­"
3620
3621 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "Command TOP is not supported by server."
3624 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3625
3626 #: pop.c:117
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Can't write header to temporary file!"
3629 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3630
3631 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3634 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3635
3636 #: pop.c:247 pop.c:562
3637 #, c-format
3638 msgid "%s is an invalid POP path"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: pop.c:278
3642 #, fuzzy
3643 msgid "Fetching list of messages..."
3644 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
3645
3646 #: pop.c:415
3647 #, fuzzy
3648 msgid "Can't write message to temporary file!"
3649 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3650
3651 #: pop.c:517 pop.c:582
3652 #, fuzzy
3653 msgid "Checking for new messages..."
3654 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
3655
3656 #: pop.c:546
3657 msgid "POP host is not defined."
3658 msgstr "POP Ö÷»úûÓỶ¨Òå¡£"
3659
3660 #: pop.c:610
3661 msgid "No new mail in POP mailbox."
3662 msgstr "POP ÐÅÏäÖÐûÓÐеÄÐżþ"
3663
3664 #: pop.c:617
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Delete messages from server?"
3667 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
3668
3669 #: pop.c:619
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3672 msgstr "¶ÁÈ¡ÐÂÐżþ (%d Î»Ôª×é)¡­"
3673
3674 #: pop.c:661
3675 msgid "Error while writing mailbox!"
3676 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
3677
3678 #: pop.c:665
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3681 msgstr "%s [ÒÑÔĶÁ %2d ·âÐżþÖеĠ%1d ·â]"
3682
3683 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3684 msgid "Server closed connection!"
3685 msgstr "ÓëËÅ·þÆ÷µÄÁª½áÖжÏÁË!"
3686
3687 #: pop_auth.c:93
3688 #, fuzzy
3689 msgid "Authenticating (SASL)..."
3690 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
3691
3692 #: pop_auth.c:209
3693 #, fuzzy
3694 msgid "Authenticating (APOP)..."
3695 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
3696
3697 #: pop_auth.c:233
3698 #, fuzzy
3699 msgid "APOP authentication failed."
3700 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
3701
3702 #: pop_auth.c:268
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "Command USER is not supported by server."
3705 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3706
3707 #: pop_lib.c:199
3708 #, fuzzy
3709 msgid "Unable to leave messages on server."
3710 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
3711
3712 #: pop_lib.c:229
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "Error connecting to server: %s"
3715 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
3716
3717 #: pop_lib.c:378
3718 #, fuzzy
3719 msgid "Closing connection to POP server..."
3720 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
3721
3722 #: pop_lib.c:544
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Verifying message indexes..."
3725 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
3726
3727 #: pop_lib.c:568
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3730 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
3731
3732 #: postpone.c:167
3733 msgid "Postponed Messages"
3734 msgstr "ÐżþÒѾ­±»Ñӳټijö"
3735
3736 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3737 msgid "No postponed messages."
3738 msgstr "ûÓб»ÑӳټijöµÄÐżþ¡£"
3739
3740 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3741 msgid "Illegal PGP header"
3742 msgstr "²»ºÏ¹æ¶¨µÄ PGP ±êÍ·"
3743
3744 #: postpone.c:483
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Illegal S/MIME header"
3747 msgstr "²»ºÏ¹æ¶¨µÄ PGP ±êÍ·"
3748
3749 #: postpone.c:556
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Decrypting message..."
3752 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
3753
3754 #: postpone.c:565
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Decryption failed."
3757 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
3758
3759 #: query.c:50
3760 msgid "New Query"
3761 msgstr "еIJéѯ"
3762
3763 #: query.c:51
3764 msgid "Make Alias"
3765 msgstr "ÖÆ×÷±ðÃû"
3766
3767 #: query.c:52
3768 msgid "Search"
3769 msgstr "ËÑÑ°"
3770
3771 #: query.c:99
3772 msgid "Waiting for response..."
3773 msgstr "µÈ´ý»ØÓ¦ÖС­"
3774
3775 #: query.c:235 query.c:263
3776 msgid "Query command not defined."
3777 msgstr "²éѯָÁîÉÐ䶨Òå¡£"
3778
3779 #: query.c:290
3780 #, c-format
3781 msgid "Query"
3782 msgstr "²éѯ"
3783
3784 #. Prompt for Query
3785 #: query.c:303 query.c:328
3786 msgid "Query: "
3787 msgstr "²éѯ£º"
3788
3789 #: query.c:311 query.c:337
3790 #, c-format
3791 msgid "Query '%s'"
3792 msgstr "²éѯ '%s'"
3793
3794 #: recvattach.c:56
3795 msgid "Pipe"
3796 msgstr "¹ÜÏß"
3797
3798 #: recvattach.c:57
3799 msgid "Print"
3800 msgstr "ÏÔʾ"
3801
3802 #: recvattach.c:435
3803 msgid "Saving..."
3804 msgstr "´¢´æÖС­"
3805
3806 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3807 msgid "Attachment saved."
3808 msgstr "¸½¼þÒѱ»´¢´æ¡£"
3809
3810 #: recvattach.c:539
3811 #, c-format
3812 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3813 msgstr "¾¯¸æ! ÄúÕýÔÚ¸²¸Ç %s, ÊÇ·ñÒª¼ÌÐø?"
3814
3815 #: recvattach.c:557
3816 msgid "Attachment filtered."
3817 msgstr "¸½¼þ±»¹ýÂ˵ô¡£"
3818
3819 #: recvattach.c:624
3820 msgid "Filter through: "
3821 msgstr "¾­¹ý¹ýÂË£º"
3822
3823 #: recvattach.c:624
3824 msgid "Pipe to: "
3825 msgstr "µ¼ÒýÖÁ£º"
3826
3827 #: recvattach.c:659
3828 #, c-format
3829 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3830 msgstr "ÎÒ²»ÖªµÀÒªÔõô´òÓ¡ %s ¸½¼þ!"
3831
3832 #: recvattach.c:724
3833 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3834 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡±ê¼ÇÆðÀ´µÄ¸½¼þ?"
3835
3836 #: recvattach.c:724
3837 msgid "Print attachment?"
3838 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡¸½¼þ?"
3839
3840 #: recvattach.c:957
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3843 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3844
3845 #: recvattach.c:970
3846 msgid "Attachments"
3847 msgstr "¸½¼þ"
3848
3849 #: recvattach.c:1006
3850 #, fuzzy
3851 msgid "There are no subparts to show!"
3852 msgstr "ûÓи½¼þ¡£"
3853
3854 #: recvattach.c:1067
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3857 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
3858
3859 #: recvattach.c:1075
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3862 msgstr "δ֧³Öɾ³ý PGP ÐżþËù¸½´øµÄ¸½¼þ¡£"
3863
3864 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3865 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3866 msgstr "Ö»Ö§³Öɾ³ý¶àÖظ½¼þ"
3867
3868 #: recvcmd.c:47
3869 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3870 msgstr "ÄúÖ»ÄÜÖ±½Ó´«ËÍ message/rfc822 µÄ²¿·Ö¡£"
3871
3872 #: recvcmd.c:217
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Error bouncing message!"
3875 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3876
3877 #: recvcmd.c:217
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Error bouncing messages!"
3880 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3881
3882 #: recvcmd.c:417
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "Can't open temporary file %s."
3885 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3886
3887 #: recvcmd.c:448
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Forward as attachments?"
3890 msgstr "ÏÔʾ MIME ¸½¼þ"
3891
3892 #: recvcmd.c:462
3893 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: recvcmd.c:587
3897 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3898 msgstr "ÓàMIME µÄ·½Ê½À´×ª¼Ä£¿"
3899
3900 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "Can't create %s."
3903 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ %s: %s."
3904
3905 #: recvcmd.c:728
3906 #, fuzzy
3907 msgid "Can't find any tagged messages."
3908 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3909
3910 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3911 msgid "No mailing lists found!"
3912 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÓʼÄÂÛ̳£¡"
3913
3914 #: recvcmd.c:824
3915 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: remailer.c:484
3919 #, fuzzy
3920 msgid "Append"
3921 msgstr "¼Ä³ö"
3922
3923 #: remailer.c:485
3924 msgid "Insert"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: remailer.c:486
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Delete"
3930 msgstr "Ñ¡Ôñ"
3931
3932 #: remailer.c:488
3933 msgid "OK"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: remailer.c:516
3937 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: remailer.c:542
3941 #, fuzzy
3942 msgid "Select a remailer chain."
3943 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3944
3945 #: remailer.c:602
3946 #, c-format
3947 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3948 msgstr ""
3949
3950 #: remailer.c:632
3951 #, c-format
3952 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3953 msgstr ""
3954
3955 #: remailer.c:655
3956 msgid "The remailer chain is already empty."
3957 msgstr ""
3958
3959 #: remailer.c:665
3960 #, fuzzy
3961 msgid "You already have the first chain element selected."
3962 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
3963
3964 #: remailer.c:675
3965 msgid "You already have the last chain element selected."
3966 msgstr ""
3967
3968 #: remailer.c:714
3969 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3970 msgstr ""
3971
3972 #: remailer.c:738
3973 msgid ""
3974 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: remailer.c:772
3978 #, fuzzy, c-format
3979 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3980 msgstr "¼ÄËÍѶϢ³öÏÖ´íÎó£¬×Ó³ÌÐòÒѽáÊø %d (%s)¡£"
3981
3982 #: remailer.c:776
3983 msgid "Error sending message."
3984 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3985
3986 #: rfc1524.c:163
3987 #, c-format
3988 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3989 msgstr "ÔÚ \"%2$s\" µÄµÚ %3$d Ðз¢ÏÖÀà±ð %1$s Îª´íÎóµÄ¸ñʽ¼Í¼"
3990
3991 #: rfc1524.c:395
3992 msgid "No mailcap path specified"
3993 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ mailcap Â·¾¶"
3994
3995 #: rfc1524.c:423
3996 #, c-format
3997 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3998 msgstr "ûÓз¢ÏÖÀàÐÍ %s µÄ mailcap ¼Í¼"
3999
4000 #: score.c:75
4001 msgid "score: too few arguments"
4002 msgstr "·ÖÊý£ºÌ«ÉٵIJÎÊý"
4003
4004 #: score.c:84
4005 msgid "score: too many arguments"
4006 msgstr "·ÖÊý£ºÌ«¶àµÄ²ÎÊý"
4007
4008 #: send.c:252
4009 msgid "No subject, abort?"
4010 msgstr "ûÓбêÌ⣬Ҫ²»ÒªÖжϣ¿"
4011
4012 #: send.c:254
4013 msgid "No subject, aborting."
4014 msgstr "ûÓбêÌ⣬ÕýÔÚÖжÏÖС£"
4015
4016 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
4017 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
4018 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
4019 #. * provides a way to do that.
4020 #.
4021 #: send.c:488
4022 #, c-format
4023 msgid "Reply to %s%s?"
4024 msgstr "Òª»Ø¸²¸ø %s%s?"
4025
4026 #: send.c:522
4027 #, c-format
4028 msgid "Follow-up to %s%s?"
4029 msgstr "ÒÔºóµÄ»Ø¸²¶¼¼ÄÖÁ %s%s?"
4030
4031 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
4032 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
4033 #.
4034 #: send.c:690
4035 msgid "No tagged messages are visible!"
4036 msgstr "ûÓб»±ê¼ÇÁ˵ÄÐżþÔÚÏÔʾ£¡"
4037
4038 #: send.c:741
4039 msgid "Include message in reply?"
4040 msgstr "»ØÐÅʱÊÇ·ñÒª°üº¬Ô­±¾µÄÐżþÄÚÈÝ£¿"
4041
4042 #: send.c:746
4043 msgid "Including quoted message..."
4044 msgstr "ÕýÒýÈëÒýÑÔ²¿·Ö¡­"
4045
4046 #: send.c:756
4047 msgid "Could not include all requested messages!"
4048 msgstr "ÎÞ·¨°üº¬ËùÓÐÒªÇóµÄÐżþ£¡"
4049
4050 #: send.c:770
4051 #, fuzzy
4052 msgid "Forward as attachment?"
4053 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡¸½¼þ?"
4054
4055 #: send.c:774
4056 msgid "Preparing forwarded message..."
4057 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
4058
4059 #. If the user is composing a new message, check to see if there
4060 #. * are any postponed messages first.
4061 #.
4062 #: send.c:1070
4063 msgid "Recall postponed message?"
4064 msgstr "Òª½Ð³ö±»ÑÓ³ÙµÄÐżþ?"
4065
4066 #: send.c:1369
4067 #, fuzzy
4068 msgid "Edit forwarded message?"
4069 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
4070
4071 #: send.c:1394
4072 msgid "Abort unmodified message?"
4073 msgstr "ÊÇ·ñÒªÖжÏδÐ޸ĹýµÄÐżþ?"
4074
4075 #: send.c:1396
4076 msgid "Aborted unmodified message."
4077 msgstr "ÖжÏûÓÐÐ޸ĹýµÄÐżþ"
4078
4079 #: send.c:1465
4080 msgid "Message postponed."
4081 msgstr "Ðżþ±»Ñӳټijö¡£"
4082
4083 #: send.c:1474
4084 msgid "No recipients are specified!"
4085 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕߣ¡"
4086
4087 #: send.c:1479
4088 msgid "No recipients were specified."
4089 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕß¡£"
4090
4091 #: send.c:1495
4092 msgid "No subject, abort sending?"
4093 msgstr "ûÓÐÐżþ±êÌ⣬ҪÖжϼÄÐŵŤ×÷?"
4094
4095 #: send.c:1499
4096 msgid "No subject specified."
4097 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨±êÌâ¡£"
4098
4099 #: send.c:1561
4100 msgid "Sending message..."
4101 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
4102
4103 #: send.c:1702
4104 msgid "Could not send the message."
4105 msgstr "ÎÞ·¨¼Ä³öÐżþ¡£"
4106
4107 #: send.c:1707
4108 msgid "Mail sent."
4109 msgstr "ÐżþÒѾ­¼Ä³ö¡£"
4110
4111 #: send.c:1707
4112 msgid "Sending in background."
4113 msgstr "ÕýÔÚºǫ́´«ËÍ¡£"
4114
4115 #: sendlib.c:468
4116 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4117 msgstr "ûÓз¢ÏÖ·Ö½ç±äÁ¿£¡[»Ø±¨´íÎó]"
4118
4119 #: sendlib.c:498
4120 #, c-format
4121 msgid "%s no longer exists!"
4122 msgstr "%s ÒѾ­²»´æÔÚ£¡"
4123
4124 #: sendlib.c:920
4125 #, fuzzy, c-format
4126 msgid "%s isn't a regular file."
4127 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏä¡£"
4128
4129 #: sendlib.c:1089
4130 #, c-format
4131 msgid "Could not open %s"
4132 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª %s"
4133
4134 #: sendlib.c:2060
4135 #, c-format
4136 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4137 msgstr "¼ÄËÍѶϢ³öÏÖ´íÎó£¬×Ó³ÌÐòÒѽáÊø %d (%s)¡£"
4138
4139 #: sendlib.c:2066
4140 msgid "Output of the delivery process"
4141 msgstr "Delivery process µÄÊä³ö"
4142
4143 #: sendlib.c:2272
4144 #, c-format
4145 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4146 msgstr ""
4147
4148 #: signal.c:43
4149 #, c-format
4150 msgid "%s...  Exiting.\n"
4151 msgstr "%s¡­ ÕýÔÚÀ뿪¡£\n"
4152
4153 #: signal.c:46 signal.c:49
4154 #, c-format
4155 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4156 msgstr "²¶×¥µ½ %s¡­ ÕýÔÚÀ뿪¡£\n"
4157
4158 #: signal.c:51
4159 #, c-format
4160 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4161 msgstr "²¶×¥µ½ signal %d¡­ ÕýÔÚÀ뿪.\n"
4162
4163 #: smime.c:111
4164 #, fuzzy
4165 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4166 msgstr "ÇëÊäÈë PGP Í¨ÐÐÃÜÂ룺"
4167
4168 #: smime.c:321
4169 msgid "Trusted   "
4170 msgstr ""
4171
4172 #: smime.c:324
4173 msgid "Verified  "
4174 msgstr ""
4175
4176 #: smime.c:327
4177 msgid "Unverified"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: smime.c:330
4181 #, fuzzy
4182 msgid "Expired   "
4183 msgstr "À뿪  "
4184
4185 #: smime.c:333
4186 msgid "Revoked   "
4187 msgstr ""
4188
4189 #: smime.c:336
4190 #, fuzzy
4191 msgid "Invalid   "
4192 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
4193
4194 #: smime.c:339
4195 #, fuzzy
4196 msgid "Unknown   "
4197 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
4198
4199 #: smime.c:368
4200 #, fuzzy
4201 msgid "Enter keyID: "
4202 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
4203
4204 #: smime.c:391
4205 #, fuzzy, c-format
4206 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4207 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
4208
4209 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4210 #, c-format
4211 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: smime.c:545 smime.c:615
4215 #, fuzzy, c-format
4216 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4217 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
4218
4219 #: smime.c:548 smime.c:618
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "Use ID %s for %s ?"
4222 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
4223
4224 #: smime.c:637
4225 #, c-format
4226 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: smime.c:796
4230 #, c-format
4231 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4232 msgstr ""
4233
4234 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4235 #, fuzzy
4236 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4237 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
4238
4239 #: smime.c:1206
4240 #, fuzzy
4241 msgid "no certfile"
4242 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
4243
4244 #: smime.c:1209
4245 #, fuzzy
4246 msgid "no mbox"
4247 msgstr "£¨Ã»ÓÐÐÅÏ䣩"
4248
4249 #. fatal error while trying to encrypt message
4250 #: smime.c:1352
4251 msgid "No output from OpenSSL.."
4252 msgstr ""
4253
4254 #: smime.c:1390
4255 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4256 msgstr ""
4257
4258 #: smime.c:1433
4259 #, fuzzy
4260 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4261 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª PGP ×Ó³ÌÐò£¡"
4262
4263 #: smime.c:1471
4264 msgid "No output from OpenSSL..."
4265 msgstr ""
4266
4267 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4268 #, fuzzy
4269 msgid ""
4270 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4271 "\n"
4272 msgstr ""
4273 "[-- PGP Êä³ö²¿·Ý½áÊø --]\n"
4274 "\n"
4275
4276 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4277 #, fuzzy
4278 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4279 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
4280
4281 #: smime.c:1762
4282 #, fuzzy
4283 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4284 msgstr ""
4285 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
4286 "\n"
4287
4288 #: smime.c:1765
4289 #, fuzzy
4290 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4291 msgstr ""
4292 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
4293 "\n"
4294
4295 #: smime.c:1829
4296 #, fuzzy
4297 msgid ""
4298 "\n"
4299 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4300 msgstr ""
4301 "\n"
4302 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
4303
4304 #: smime.c:1831
4305 #, fuzzy
4306 msgid ""
4307 "\n"
4308 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4309 msgstr ""
4310 "\n"
4311 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
4312
4313 #: smime.c:1935
4314 #, fuzzy
4315 msgid ""
4316 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4317 msgstr ""