Nico Golde:
[apps/madmutt.git] / po / zh_CN.po
1 # Translation for mutt in Traditional Chinese, Big5 encoding.
2 #
3 # Copyright  Cd Chen <cdchen@mail.cynix.com.tw>, Weichung Chau <weichung@mail.cynix.com.tw>, Anthony Wong <ypwong@debian.org>
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Mutt 1.1.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 21:58+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-12-20 20:41+0800\n"
11 "Last-Translator: Anthony Wong <ypwong@debian.org>\n"
12 "Language-Team: Chinese <zh@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: account.c:148
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
21
22 #: account.c:176
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "%s@%s µÄÃÜÂ룺"
26
27 #: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
28 #: recvattach.c:54
29 msgid "Exit"
30 msgstr "À뿪"
31
32 #: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
33 msgid "Del"
34 msgstr "ɾ³ý"
35
36 #: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
37 msgid "Undel"
38 msgstr "·´É¾³ý"
39
40 #: addrbook.c:40
41 msgid "Select"
42 msgstr "Ñ¡Ôñ"
43
44 #. __STRCAT_CHECKED__
45 #: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
46 #: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
47 #: smime.c:436
48 msgid "Help"
49 msgstr "°ïÖú"
50
51 #: addrbook.c:145
52 msgid "You have no aliases!"
53 msgstr "ÄúûÓбðÃû×ÊÁÏ£¡"
54
55 #: addrbook.c:156
56 msgid "Aliases"
57 msgstr "±ðÃû"
58
59 #. add a new alias
60 #: alias.c:246
61 msgid "Alias as: "
62 msgstr "È¡±ðÃûΪ£º"
63
64 #: alias.c:252
65 msgid "You already have an alias defined with that name!"
66 msgstr "ÄúÒѾ­ÎªÕâ¸öÃû×Ö¶¨ÒåÁ˱ðÃûÀ²£¡"
67
68 #: alias.c:258
69 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
70 msgstr ""
71
72 #: alias.c:283
73 msgid "Address: "
74 msgstr "µØÖ·£º"
75
76 #: alias.c:293 send.c:206
77 #, c-format
78 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
79 msgstr ""
80
81 #: alias.c:305
82 msgid "Personal name: "
83 msgstr "¸öÈËÐÕÃû£º"
84
85 #: alias.c:314
86 #, c-format
87 msgid "[%s = %s] Accept?"
88 msgstr "[%s = %s] ½ÓÊÜ?"
89
90 #: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
91 #: recvattach.c:443 recvattach.c:471
92 msgid "Save to file: "
93 msgstr "´æµ½Îļþ£º"
94
95 #: alias.c:346
96 msgid "Alias added."
97 msgstr "±ðÃûÒѾ­Ôö¼Ó¡£"
98
99 #: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
100 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
101 msgstr "ÎÞ·¨Æ¥ÅäÃû³ÆÄ£°å£¬¼ÌÐø£¿"
102
103 #. For now, editing requires a file, no piping
104 #: attach.c:125
105 #, c-format
106 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
107 msgstr "Mailcap ±à¼­ÏîÄ¿ÐèÒª %%s"
108
109 #: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
110 #: curs_lib.c:428
111 #, c-format
112 msgid "Error running \"%s\"!"
113 msgstr "Ö´ÐР\"%s\" Ê±·¢Éú´íÎó£¡"
114
115 #: attach.c:143
116 msgid "Failure to open file to parse headers."
117 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
118
119 #: attach.c:174
120 msgid "Failure to open file to strip headers."
121 msgstr "´ò¿ªÎļþʱȥ³ýÎļþ±êͷʧ°Ü¡£"
122
123 #: attach.c:183
124 #, fuzzy
125 msgid "Failure to rename file."
126 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
127
128 #: attach.c:196
129 #, c-format
130 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
131 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ×é³ÉµÇ¼£¬ÕýÔÚ½¨Á¢¿ÕµÄÎļþ¡£"
132
133 #. For now, editing requires a file, no piping
134 #: attach.c:257
135 #, c-format
136 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
137 msgstr "±à¼­ Mailcap ÏîĿʱÐèÒª %%s"
138
139 #: attach.c:275
140 #, c-format
141 msgid "No mailcap edit entry for %s"
142 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ±à¼­µÇ¼"
143
144 #: attach.c:438
145 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
146 msgstr "ûÓз¢ÏÖÅäºÏ mailcap µÄµÇ¼¡£½«ÒÔÎÄ×Öµµ·½Ê½ä¯ÀÀ¡£"
147
148 #: attach.c:451
149 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
150 msgstr "MIME ÐÎʽδ±»¶¨Òå. ÎÞ·¨ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ¡£"
151
152 #: attach.c:541
153 msgid "Cannot create filter"
154 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
155
156 #: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
157 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
158 msgid "Can't create filter"
159 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
160
161 #: attach.c:835
162 msgid "Write fault!"
163 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡"
164
165 #: attach.c:1077
166 msgid "I don't know how to print that!"
167 msgstr "ÎÒ²»ÖªµÀÒªÈçºÎ´òÓ¡Ëü£¡"
168
169 #: browser.c:45
170 msgid "Chdir"
171 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
172
173 #: browser.c:46
174 msgid "Mask"
175 msgstr "ÕÚÕÖ"
176
177 #: browser.c:381 browser.c:968
178 #, c-format
179 msgid "%s is not a directory."
180 msgstr "%s ²»ÊÇÒ»¸öĿ¼"
181
182 #: browser.c:501
183 #, c-format
184 msgid "Mailboxes [%d]"
185 msgstr "ÐÅÏä [%d]"
186
187 #: browser.c:508
188 #, c-format
189 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
190 msgstr "ÒѶ©ÔÄ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
191
192 #: browser.c:512
193 #, c-format
194 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
195 msgstr "Ŀ¼ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
196
197 #: browser.c:524
198 msgid "Can't attach a directory!"
199 msgstr "ÎÞ·¨¸½´øĿ¼£¡"
200
201 #: browser.c:655 browser.c:1035 browser.c:1132
202 msgid "No files match the file mask"
203 msgstr "ûÓÐÎļþÓëÎļþÕÚÕÖÏà·û"
204
205 #: browser.c:860
206 #, fuzzy
207 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
208 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
209
210 #: browser.c:880
211 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
212 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
213
214 #: browser.c:888
215 #, c-format
216 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
217 msgstr "ÕæµÄҪɾ³ý \"%s\" ÓÊÏ䣿"
218
219 #: browser.c:902
220 msgid "Mailbox deleted."
221 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
222
223 #: browser.c:908
224 msgid "Mailbox not deleted."
225 msgstr "ÓÊÏäδ±»É¾³ý¡£"
226
227 #: browser.c:927
228 msgid "Chdir to: "
229 msgstr "¸Ä±äĿ¼µ½£º"
230
231 #: browser.c:956 browser.c:1028
232 msgid "Error scanning directory."
233 msgstr "ÎÞ·¨É¨ÃèĿ¼¡£"
234
235 #: browser.c:979
236 msgid "File Mask: "
237 msgstr "ÎļþÕÚÕÖ£º"
238
239 #: browser.c:1051
240 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
241 msgstr "·´ÏòÅÅÐò (d)ÈÕÆÚ, (a)×ÖÔª, (z)´óС »ò (n)²»ÅÅÐò ? "
242
243 #: browser.c:1052
244 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
245 msgstr "ÒÀÕÕ (d)ÈÕÆÚ (a)×ÖÔª (z)´óС À´ÅÅÐò£¬»ò(n)²»ÅÅÐò ? "
246
247 #: browser.c:1053
248 msgid "dazn"
249 msgstr ""
250
251 #: browser.c:1119
252 msgid "New file name: "
253 msgstr "еµÃû£º"
254
255 #: browser.c:1150
256 msgid "Can't view a directory"
257 msgstr "ÎÞ·¨ÏÔʾĿ¼"
258
259 #: browser.c:1167
260 msgid "Error trying to view file"
261 msgstr "ÎÞ·¨ÊÔÖøÏÔʾÎļþ"
262
263 #: buffy.c:446
264 #, fuzzy
265 msgid "New mail in "
266 msgstr "ÔÚ %s ÓÐÐÂÐżþ¡£"
267
268 #: color.c:326
269 #, c-format
270 msgid "%s: color not supported by term"
271 msgstr "%s£ºÖն˻úÎÞ·¨ÏÔʾɫ²Ê"
272
273 #: color.c:332
274 #, c-format
275 msgid "%s: no such color"
276 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
277
278 #: color.c:378 color.c:579 color.c:590
279 #, c-format
280 msgid "%s: no such object"
281 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÎï¼þ"
282
283 #: color.c:385
284 #, c-format
285 msgid "%s: command valid only for index object"
286 msgstr "%s£ºÃüÁîÖ»ÌṩË÷ÒýÎï¼þ"
287
288 #: color.c:393
289 #, c-format
290 msgid "%s: too few arguments"
291 msgstr "%s£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
292
293 #: color.c:567
294 msgid "Missing arguments."
295 msgstr "ȱÉÙ²ÎÊý¡£"
296
297 #: color.c:606 color.c:617
298 msgid "color: too few arguments"
299 msgstr "É«²Ê£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
300
301 #: color.c:640
302 msgid "mono: too few arguments"
303 msgstr "µ¥É«£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
304
305 #: color.c:660
306 #, c-format
307 msgid "%s: no such attribute"
308 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÊôÐÔ"
309
310 #: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
311 msgid "too few arguments"
312 msgstr "Ì«ÉÙ²ÎÊý"
313
314 #: color.c:709 hook.c:83
315 msgid "too many arguments"
316 msgstr "Ì«¶à²ÎÊý"
317
318 #: color.c:725
319 msgid "default colors not supported"
320 msgstr "²»Ö§³ÖÔ¤ÉèµÄÉ«²Ê"
321
322 #. find out whether or not the verify signature
323 #: commands.c:92
324 msgid "Verify PGP signature?"
325 msgstr "¼ì²é PGP Ç©Ãû?"
326
327 #: commands.c:117 mbox.c:737
328 msgid "Could not create temporary file!"
329 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
330
331 #: commands.c:130
332 #, fuzzy
333 msgid "Cannot create display filter"
334 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
335
336 #: commands.c:150
337 #, fuzzy
338 msgid "Could not copy message"
339 msgstr "ÎÞ·¨¼Ä³öÐżþ¡£"
340
341 #: commands.c:186
342 #, fuzzy
343 msgid "S/MIME signature successfully verified."
344 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
345
346 #: commands.c:188
347 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
348 msgstr ""
349
350 #: commands.c:191 commands.c:202
351 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
352 msgstr ""
353
354 #: commands.c:193
355 #, fuzzy
356 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
357 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
358
359 #: commands.c:200
360 msgid "PGP signature successfully verified."
361 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
362
363 #: commands.c:204
364 #, fuzzy
365 msgid "PGP signature could NOT be verified."
366 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
367
368 #: commands.c:227
369 msgid "Command: "
370 msgstr "Ö¸Á"
371
372 #: commands.c:246 recvcmd.c:147
373 msgid "Bounce message to: "
374 msgstr "Ö±½Ó´«ËÍÓʼþµ½£º"
375
376 #: commands.c:248 recvcmd.c:149
377 msgid "Bounce tagged messages to: "
378 msgstr "ÎÞ·¨´«ËÍÒѱê¼ÇµÄÓʼþÖÁ£º"
379
380 #: commands.c:263 recvcmd.c:158
381 msgid "Error parsing address!"
382 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöλַ£¡"
383
384 #: commands.c:271 recvcmd.c:166
385 #, c-format
386 msgid "Bad IDN: '%s'"
387 msgstr ""
388
389 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
390 #, c-format
391 msgid "Bounce message to %s"
392 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
393
394 #: commands.c:282 recvcmd.c:180
395 #, c-format
396 msgid "Bounce messages to %s"
397 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
398
399 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
400 #, fuzzy
401 msgid "Message not bounced."
402 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
403
404 #: commands.c:298 recvcmd.c:196
405 #, fuzzy
406 msgid "Messages not bounced."
407 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
408
409 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
410 msgid "Message bounced."
411 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
412
413 #: commands.c:308 recvcmd.c:215
414 msgid "Messages bounced."
415 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
416
417 #: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
418 #, fuzzy
419 msgid "Can't create filter process"
420 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
421
422 #: commands.c:465
423 msgid "Pipe to command: "
424 msgstr "ÓùܵÀÊä³öÖÁÃüÁ"
425
426 #: commands.c:482
427 #, fuzzy
428 msgid "No printing command has been defined."
429 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
430
431 #: commands.c:487
432 msgid "Print message?"
433 msgstr "´òÓ¡Ðżþ£¿"
434
435 #: commands.c:487
436 msgid "Print tagged messages?"
437 msgstr "´òÓ¡Òѱê¼ÇµÄÐżþ£¿"
438
439 #: commands.c:496
440 msgid "Message printed"
441 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
442
443 #: commands.c:496
444 msgid "Messages printed"
445 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
446
447 #: commands.c:498
448 #, fuzzy
449 msgid "Message could not be printed"
450 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
451
452 #: commands.c:499
453 #, fuzzy
454 msgid "Messages could not be printed"
455 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
456
457 #: commands.c:508
458 #, fuzzy
459 msgid ""
460 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
461 "(p)am?: "
462 msgstr ""
463 "·´·½Ïò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅ,z)´óС,c)·Ö"
464 "Êý:"
465
466 #: commands.c:509
467 #, fuzzy
468 msgid ""
469 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
470 "am?: "
471 msgstr ""
472 "ÅÅÐò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅÐò,z)´óС,c)·Ö"
473 "Êý:"
474
475 #: commands.c:510
476 msgid "dfrsotuzcp"
477 msgstr ""
478
479 #: commands.c:567
480 msgid "Shell command: "
481 msgstr "Shell Ö¸Á"
482
483 #: commands.c:709
484 #, fuzzy, c-format
485 msgid "Decode-save%s to mailbox"
486 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
487
488 #: commands.c:710
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
491 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
492
493 #: commands.c:711
494 #, fuzzy, c-format
495 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
496 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
497
498 #: commands.c:712
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
501 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
502
503 #: commands.c:713
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "Save%s to mailbox"
506 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
507
508 #: commands.c:713
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "Copy%s to mailbox"
511 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
512
513 #: commands.c:714
514 msgid " tagged"
515 msgstr " Òѱê¼Ç"
516
517 #: commands.c:787
518 #, c-format
519 msgid "Copying to %s..."
520 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
521
522 #: commands.c:909
523 #, c-format
524 msgid "Convert to %s upon sending?"
525 msgstr ""
526
527 #: commands.c:919
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "Content-Type changed to %s."
530 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
531
532 #: commands.c:924
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "Character set changed to %s; %s."
535 msgstr "²»Ã÷µÄ×Ö·û¼¯ %s¡£"
536
537 #: commands.c:926
538 msgid "not converting"
539 msgstr ""
540
541 #: commands.c:926
542 msgid "converting"
543 msgstr ""
544
545 #: compose.c:47
546 msgid "There are no attachments."
547 msgstr "ûÓи½¼þ¡£"
548
549 #: compose.c:89
550 msgid "Send"
551 msgstr "¼Ä³ö"
552
553 #: compose.c:90 remailer.c:487
554 msgid "Abort"
555 msgstr "ÖжÏ"
556
557 #: compose.c:94 compose.c:668
558 msgid "Attach file"
559 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
560
561 #: compose.c:95
562 msgid "Descrip"
563 msgstr "ÐðÊö"
564
565 #: compose.c:132
566 msgid "Sign, Encrypt"
567 msgstr "Ç©Ãû£¬¼ÓÃÜ"
568
569 #: compose.c:134
570 msgid "Encrypt"
571 msgstr "¼ÓÃÜ"
572
573 #: compose.c:136
574 msgid "Sign"
575 msgstr "Ç©Ãû"
576
577 #: compose.c:138
578 msgid "Clear"
579 msgstr "Çå³ý"
580
581 #: compose.c:145
582 #, fuzzy
583 msgid " (inline)"
584 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
585
586 #: compose.c:147
587 msgid " (PGP/MIME)"
588 msgstr ""
589
590 #: compose.c:155 compose.c:159
591 msgid " sign as: "
592 msgstr " Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º "
593
594 #: compose.c:155 compose.c:159
595 msgid "<default>"
596 msgstr "<Ô¤ÉèÖµ>"
597
598 #: compose.c:167
599 #, fuzzy
600 msgid "Encrypt with: "
601 msgstr "¼ÓÃÜ"
602
603 #: compose.c:221
604 #, c-format
605 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
606 msgstr "%s [#%d] ÒѲ»´æÔÚ!"
607
608 #: compose.c:229
609 #, c-format
610 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
611 msgstr "%s [#%d] ÒÑÐ޸ġ£¸üбàÂ룿"
612
613 #: compose.c:272
614 msgid "-- Attachments"
615 msgstr "-- ¸½¼þ"
616
617 #: compose.c:302
618 #, c-format
619 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
620 msgstr ""
621
622 #: compose.c:325
623 msgid "You may not delete the only attachment."
624 msgstr "Äú²»¿ÉÒÔɾ³ýΨһµÄ¸½¼þ¡£"
625
626 #: compose.c:601 send.c:1486
627 #, c-format
628 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
629 msgstr ""
630
631 #: compose.c:684
632 msgid "Attaching selected files..."
633 msgstr "ÕýÔÚ¸½¼ÓÑ¡È¡Á˵ÄÎļþ¡­"
634
635 #: compose.c:695
636 #, c-format
637 msgid "Unable to attach %s!"
638 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó %s£¡"
639
640 #: compose.c:714
641 msgid "Open mailbox to attach message from"
642 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä²¢´ÓËüÑ¡Ôñ¸½¼ÓµÄÐżþ"
643
644 #: compose.c:752
645 msgid "No messages in that folder."
646 msgstr "Îļþ¼ÐÖÐûÓÐÐżþ¡£"
647
648 #: compose.c:761
649 msgid "Tag the messages you want to attach!"
650 msgstr "Çë±ê¼ÇÄúÒª¸½¼ÓµÄÐżþ£¡"
651
652 #: compose.c:793
653 msgid "Unable to attach!"
654 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó£¡"
655
656 #: compose.c:842
657 msgid "Recoding only affects text attachments."
658 msgstr "Ö»ÖØбàÂëÊÜÓ°ÏìµÄÎÄ×Ö¸½¼þ"
659
660 #: compose.c:847
661 msgid "The current attachment won't be converted."
662 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ²»»á±»×ª»»¡£"
663
664 #: compose.c:849
665 msgid "The current attachment will be converted."
666 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ»á±»×ª»»¡£"
667
668 #: compose.c:924
669 msgid "Invalid encoding."
670 msgstr "ÎÞЧµÄ±àÂë¡£"
671
672 #: compose.c:950
673 msgid "Save a copy of this message?"
674 msgstr "´¢´æÕâ·âÐżþµÄ¿½±´Âð£¿"
675
676 #: compose.c:1006
677 msgid "Rename to: "
678 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
679
680 #: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
681 #, fuzzy, c-format
682 msgid "Can't stat %s: %s"
683 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡£º%s"
684
685 #: compose.c:1038
686 msgid "New file: "
687 msgstr "½¨Á¢Ðµµ£º"
688
689 #: compose.c:1051
690 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
691 msgstr "Content-Type µÄ¸ñʽÊÇ base/sub"
692
693 #: compose.c:1057
694 #, c-format
695 msgid "Unknown Content-Type %s"
696 msgstr "²»Ã÷µÄ Content-Type %s"
697
698 #: compose.c:1070
699 #, c-format
700 msgid "Can't create file %s"
701 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
702
703 #: compose.c:1078
704 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
705 msgstr "ÎÒÃÇÎÞ·¨¼ÓÉϸ½¼þ"
706
707 #: compose.c:1139
708 msgid "Postpone this message?"
709 msgstr "ÑӳټijöÕâ·âÐżþ£¿"
710
711 #: compose.c:1196
712 msgid "Write message to mailbox"
713 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
714
715 #: compose.c:1199
716 #, c-format
717 msgid "Writing message to %s ..."
718 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
719
720 #: compose.c:1208
721 msgid "Message written."
722 msgstr "ÐżþÒÑдÈë¡£"
723
724 #: compose.c:1220
725 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
726 msgstr ""
727
728 #: compose.c:1246
729 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
730 msgstr ""
731
732 #: crypt.c:69
733 #, c-format
734 msgid " (current time: %c)"
735 msgstr ""
736
737 #: crypt.c:75
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
740 msgstr "[-- ÒÔÏÂΪ PGP Êä³öµÄ×ÊÁÏ£¨ÏÖÔÚʱ¼ä£º "
741
742 #: crypt.c:90
743 #, fuzzy
744 msgid "Passphrase(s) forgotten."
745 msgstr "ÒÑÍü¼Ç PGP Í¨ÐÐÃÜÂë¡£"
746
747 #. they really want to send it inline... go for it
748 #: crypt.c:148 pgpkey.c:563
749 msgid "Invoking PGP..."
750 msgstr "Æô¶¯ PGP¡­"
751
752 #. otherwise inline won't work...ask for revert
753 #: crypt.c:157
754 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
755 msgstr ""
756
757 #. abort
758 #: crypt.c:159 send.c:1438
759 msgid "Mail not sent."
760 msgstr "ÐżþûÓмijö¡£"
761
762 #: crypt.c:395
763 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
764 msgstr ""
765
766 #: crypt.c:614 crypt.c:658
767 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
768 msgstr ""
769
770 #: crypt.c:638 crypt.c:678
771 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
772 msgstr ""
773
774 #: crypt.c:799
775 #, fuzzy
776 msgid ""
777 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
778 "\n"
779 msgstr ""
780 "[-- ´íÎ󣺲»Ò»ÖµĠmultipart/signed ½á¹¹£¡ --]\n"
781 "\n"
782
783 #: crypt.c:821
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
787 "\n"
788 msgstr ""
789 "[-- ´íÎ󣺲»Ã÷µÄ multipart/signed Ð­¶¨ %s£¡ --]\n"
790 "\n"
791
792 #: crypt.c:861
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
796 "\n"
797 msgstr ""
798 "[-- ¾¯¸æ£ºÎÒÃDz»ÄÜ֤ʵ %s/%s Ç©Ãû¡£ --]\n"
799 "\n"
800
801 #. Now display the signed body
802 #: crypt.c:873
803 #, fuzzy
804 msgid ""
805 "[-- The following data is signed --]\n"
806 "\n"
807 msgstr ""
808 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
809 "\n"
810
811 #: crypt.c:879
812 msgid ""
813 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
814 "\n"
815 msgstr ""
816 "[-- ¾¯¸æ£ºÕÒ²»µ½ÈκεÄÇ©Ãû¡£ --]\n"
817 "\n"
818
819 #: crypt.c:885
820 #, fuzzy
821 msgid ""
822 "\n"
823 "[-- End of signed data --]\n"
824 msgstr ""
825 "\n"
826 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
827
828 # Don't translate this!!
829 #: curs_lib.c:190
830 msgid "yes"
831 msgstr ""
832
833 # Don't translate this!!
834 #: curs_lib.c:191
835 msgid "no"
836 msgstr ""
837
838 #. restore blocking operation
839 #: curs_lib.c:287
840 msgid "Exit Mutt?"
841 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
842
843 #: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
844 msgid "unknown error"
845 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
846
847 #: curs_lib.c:400
848 msgid "Press any key to continue..."
849 msgstr "°´ÏÂÈκÎÒ»¸ö¼ü¼ÌÐø¡­"
850
851 #: curs_lib.c:444
852 msgid " ('?' for list): "
853 msgstr " (Óà'?' ÏÔʾÁбí)£º"
854
855 #: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
856 msgid "No mailbox is open."
857 msgstr "ûÓÐÒÑ´ò¿ªÐÅÏä¡£"
858
859 #: curs_main.c:52
860 msgid "There are no messages."
861 msgstr "ûÓÐÐżþ¡£"
862
863 #: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
864 msgid "Mailbox is read-only."
865 msgstr "ÐÅÏäÊÇÖ»¶ÁµÄ¡£"
866
867 #: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
868 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
869 msgstr "¹¦ÄÜÔÚ attach-message Ä£Ê½Ï²»±»Ö§³Ö¡£"
870
871 #: curs_main.c:55
872 #, fuzzy
873 msgid "No visible messages."
874 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
875
876 #: curs_main.c:248
877 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
878 msgstr "ÎÞ·¨Ð´Èëµ½Ò»¸öÖ»¶ÁµÄÐÅÏ䣡"
879
880 #: curs_main.c:255
881 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
882 msgstr "ÔÚÀ뿪֮ºó½«»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
883
884 #: curs_main.c:260
885 msgid "Changes to folder will not be written."
886 msgstr "½«²»»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
887
888 #: curs_main.c:401
889 msgid "Quit"
890 msgstr "À뿪"
891
892 #: curs_main.c:404 recvattach.c:55
893 msgid "Save"
894 msgstr "´¢´æ"
895
896 #: curs_main.c:405 query.c:49
897 msgid "Mail"
898 msgstr "Ðżþ"
899
900 #: curs_main.c:406 pager.c:1457
901 msgid "Reply"
902 msgstr "»Ø¸²"
903
904 #: curs_main.c:407
905 msgid "Group"
906 msgstr "Ⱥ×é"
907
908 #: curs_main.c:496
909 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
910 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
911
912 #: curs_main.c:499
913 msgid "New mail in this mailbox."
914 msgstr "Õâ¸öÐÅÏäÖÐÓÐÐÂÐżþ¡£"
915
916 #: curs_main.c:503
917 #, fuzzy
918 msgid "Mailbox was externally modified."
919 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
920
921 #: curs_main.c:621
922 msgid "No tagged messages."
923 msgstr "ûÓбê¼ÇÁ˵ÄÐżþ¡£"
924
925 #: curs_main.c:657 menu.c:901
926 #, fuzzy
927 msgid "Nothing to do."
928 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
929
930 #: curs_main.c:743
931 msgid "Jump to message: "
932 msgstr "Ìøµ½Ðżþ£º"
933
934 #: curs_main.c:749
935 msgid "Argument must be a message number."
936 msgstr "ÐèÒªÒ»¸öÐżþ±àºÅµÄ²ÎÊý¡£"
937
938 #: curs_main.c:782
939 msgid "That message is not visible."
940 msgstr "Õâ·âÐżþÎÞ·¨ÏÔʾ¡£"
941
942 #: curs_main.c:785
943 msgid "Invalid message number."
944 msgstr "ÎÞЧµÄÐżþ±àºÅ¡£"
945
946 #: curs_main.c:804
947 msgid "Delete messages matching: "
948 msgstr "ɾ³ý·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
949
950 #: curs_main.c:826
951 msgid "No limit pattern is in effect."
952 msgstr "ûÓÐÏÞÖÆÑùʽÊÇÓÐЧµÄ¡£"
953
954 #. i18n: ask for a limit to apply
955 #: curs_main.c:831
956 #, c-format
957 msgid "Limit: %s"
958 msgstr "ÏÞÖÆ: %s"
959
960 #: curs_main.c:841
961 msgid "Limit to messages matching: "
962 msgstr "ÏÞÖÆÖ»·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
963
964 #: curs_main.c:873
965 msgid "Quit Mutt?"
966 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
967
968 #: curs_main.c:952
969 msgid "Tag messages matching: "
970 msgstr "±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
971
972 #: curs_main.c:966
973 msgid "Undelete messages matching: "
974 msgstr "·´É¾³ýÐżþµÄÌõ¼þ£º"
975
976 #: curs_main.c:974
977 msgid "Untag messages matching: "
978 msgstr "·´±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
979
980 #: curs_main.c:1053
981 msgid "Open mailbox in read-only mode"
982 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÐÅÏä"
983
984 #: curs_main.c:1055
985 msgid "Open mailbox"
986 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
987
988 #: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
989 #, c-format
990 msgid "%s is not a mailbox."
991 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏä¡£"
992
993 #: curs_main.c:1165
994 msgid "Exit Mutt without saving?"
995 msgstr "²»´¢´æ±ãÀ뿪 Mutt Âð£¿"
996
997 #: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
998 msgid "You are on the last message."
999 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚ×îºóÒ»·âÐÅÁË¡£"
1000
1001 #: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
1002 msgid "No undeleted messages."
1003 msgstr "ûÓÐÒª·´É¾³ýµÄÐżþ¡£"
1004
1005 #: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
1006 msgid "You are on the first message."
1007 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
1008
1009 #: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
1010 msgid "Search wrapped to top."
1011 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ¿ªÍ·¡£"
1012
1013 #: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
1014 msgid "Search wrapped to bottom."
1015 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ½áβ¡£"
1016
1017 #: curs_main.c:1392
1018 msgid "No new messages"
1019 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
1020
1021 #: curs_main.c:1392
1022 msgid "No unread messages"
1023 msgstr "ûÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
1024
1025 #: curs_main.c:1393
1026 msgid " in this limited view"
1027 msgstr " ÔÚÕâÏÞ¶¨µÄä¯ÀÀÖÐ"
1028
1029 #: curs_main.c:1414 pager.c:2354
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
1032 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1033
1034 #: curs_main.c:1538
1035 msgid "No more threads."
1036 msgstr "ûÓиü¶àµÄÐòÁÐ"
1037
1038 #: curs_main.c:1540
1039 msgid "You are on the first thread."
1040 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»¸öÐòÁÐÉÏ¡£"
1041
1042 #: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
1043 #: thread.c:1132
1044 msgid "Threading is not enabled."
1045 msgstr "ÐòÁй¦ÄÜÉÐδÆô¶¯¡£"
1046
1047 #: curs_main.c:1624
1048 msgid "Thread contains unread messages."
1049 msgstr "ÐòÁÐÖÐÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ¡£"
1050
1051 #: curs_main.c:1811
1052 #, fuzzy
1053 msgid "Can't edit message on POP server."
1054 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1055
1056 #.
1057 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1058 #. * declared "static" (sigh)
1059 #.
1060 #: edit.c:41
1061 msgid ""
1062 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1063 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1064 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1065 "~f messages\tinclude messages\n"
1066 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1067 "~h\t\tedit the message header\n"
1068 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1069 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1070 "~p\t\tprint the message\n"
1071 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1072 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1073 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1074 "~u\t\trecall the previous line\n"
1075 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1076 "~w file\t\twrite message to file\n"
1077 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1078 "~?\t\tthis message\n"
1079 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1080 msgstr ""
1081 "~~\t\t²åÈëÒÔ ~ ·ûºÅ¿ªÍ·µÄÒ»ÐÐ\n"
1082 "~b »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Bcc: À¸Î»\n"
1083 "~c »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Cc: À¸Î»\n"
1084 "~f Ðżþ\t°üº¬Ðżþ\n"
1085 "~F Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~f, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1086 "~h\t\t±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·\n"
1087 "~m Ñ¶Ï¢\t°üÀ¨ÒýÑÔ\n"
1088 "~M Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~m, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1089 "~p\t\t´òÓ¡Õâ·âÐżþ\n"
1090 "~q\t\t´æµµ²¢ÇÒÀ뿪±à¼­Æ÷\n"
1091 "~r Îļþ\t\t½«Îļþ¶ÁÈë±à¼­Æ÷\n"
1092 "~t »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ To: À¸Î»\n"
1093 "~u\t\t»½»Ø֮ǰÄÇÒ»ÐÐ\n"
1094 "~v\t\tʹÓà$visual ±à¼­Æ÷±à¼­Ñ¶Ï¢\n"
1095 "~w Îļþ\t\t½«Ñ¶Ï¢Ð´ÈëÎļþ\n"
1096 "~x\t\tÍ£Ö¹Ð޸IJ¢À뿪±à¼­Æ÷\n"
1097 "~?\t\tÕâѶϢ\n"
1098 ".\t\tÈç¹ûÊÇÒ»ÐÐÀïµÄΨһ×Ö·û£¬Ôò´ú±í½áÊøÊäÈë\n"
1099
1100 #: edit.c:186
1101 #, c-format
1102 msgid "%d: invalid message number.\n"
1103 msgstr "%d£ºÎÞЧµÄÐżþºÅÂë¡£\n"
1104
1105 #: edit.c:328
1106 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1107 msgstr "£¨ÔÚÒ»ÐÐÀïÊäÈëÒ»¸ö . ·ûºÅÀ´½áÊøÐżþ£©\n"
1108
1109 #: edit.c:386
1110 msgid "No mailbox.\n"
1111 msgstr "ûÓÐÐÅÏä¡£\n"
1112
1113 #: edit.c:390
1114 msgid "Message contains:\n"
1115 msgstr "Ðżþ°üº¬£º\n"
1116
1117 #: edit.c:394 edit.c:451
1118 msgid "(continue)\n"
1119 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
1120
1121 #: edit.c:407
1122 msgid "missing filename.\n"
1123 msgstr "ÒÅʧÁ˵µÃû¡£\n"
1124
1125 #: edit.c:427
1126 msgid "No lines in message.\n"
1127 msgstr "ÎÄÕÂÖÐûÓÐÎÄ×Ö¡£\n"
1128
1129 #: edit.c:444
1130 #, c-format
1131 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: edit.c:462
1135 #, c-format
1136 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1137 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±à¼­Æ÷Ö¸Á~? ÇóÖú£©\n"
1138
1139 #: editmsg.c:78
1140 #, fuzzy, c-format
1141 msgid "could not create temporary folder: %s"
1142 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1143
1144 #: editmsg.c:90
1145 #, fuzzy, c-format
1146 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1147 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1148
1149 #: editmsg.c:107
1150 #, fuzzy, c-format
1151 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1152 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1153
1154 #: editmsg.c:122
1155 #, fuzzy
1156 msgid "Message file is empty!"
1157 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
1158
1159 #: editmsg.c:129
1160 #, fuzzy
1161 msgid "Message not modified!"
1162 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
1163
1164 #: editmsg.c:137
1165 #, fuzzy, c-format
1166 msgid "Can't open message file: %s"
1167 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1168
1169 #: editmsg.c:144 editmsg.c:172
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid "Can't append to folder: %s"
1172 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1173
1174 #: editmsg.c:203
1175 #, fuzzy, c-format
1176 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1177 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
1178
1179 #: flags.c:336
1180 msgid "Set flag"
1181 msgstr "É趨Æì±ê"
1182
1183 #: flags.c:336
1184 msgid "Clear flag"
1185 msgstr "Çå³ýÆì±ê"
1186
1187 #: handler.c:1349
1188 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1189 msgstr "[-- ´íÎ󣺠ÎÞ·¨ÏÔʾ Multipart/Alternative£¡ --]\n"
1190
1191 #: handler.c:1459
1192 #, c-format
1193 msgid "[-- Attachment #%d"
1194 msgstr "[-- ¸½¼þ #%d"
1195
1196 #: handler.c:1471
1197 #, c-format
1198 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1199 msgstr "[-- ÐÎ̬:  %s%s, ±àÂë: %s, ´óС: %s --]\n"
1200
1201 #: handler.c:1534
1202 #, c-format
1203 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1204 msgstr "[-- Ê¹Óà%s ×Ô¶¯ÏÔʾ --]\n"
1205
1206 #: handler.c:1535
1207 #, c-format
1208 msgid "Invoking autoview command: %s"
1209 msgstr "Ö´ÐÐ×Ô¶¯ÏÔʾָÁ%s"
1210
1211 #: handler.c:1567
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1214 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1215
1216 #: handler.c:1585 handler.c:1606
1217 #, c-format
1218 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1219 msgstr "[-- ×Ô¶¯ÏÔʾµÄ %s µÄ stderr ÄÚÈÝ --]\n"
1220
1221 #: handler.c:1643
1222 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1223 msgstr "[-- ´íÎó: message/external-body Ã»ÓдæÈ¡ÀàÐ͵IJÎÊý --]\n"
1224
1225 #: handler.c:1662
1226 #, c-format
1227 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1228 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
1229
1230 #: handler.c:1669
1231 #, c-format
1232 msgid "(size %s bytes) "
1233 msgstr "(%s Î»Ôª×é) "
1234
1235 #: handler.c:1671
1236 msgid "has been deleted --]\n"
1237 msgstr "ÒѾ­±»É¾³ýÁË --]\n"
1238
1239 #: handler.c:1676
1240 #, c-format
1241 msgid "[-- on %s --]\n"
1242 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1243
1244 #: handler.c:1681
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "[-- name: %s --]\n"
1247 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1248
1249 #: handler.c:1694 handler.c:1710
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1252 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
1253
1254 #: handler.c:1696
1255 #, fuzzy
1256 msgid ""
1257 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1258 "[-- expired. --]\n"
1259 msgstr ""
1260 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
1261 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄÍⲿԭʼµµÒÑ --]\n"
1262 "[-- ¹ýÆÚ¡£ --]\n"
1263
1264 #: handler.c:1714
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1267 msgstr ""
1268 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
1269 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄ´æÈ¡ÀàÐÍ %s ²»±»Ö§³Ö --]\n"
1270
1271 #: handler.c:1822
1272 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1273 msgstr "´íÎó£ºmultipart/signed Ã»ÓÐͨѶЭ¶¨¡£"
1274
1275 #: handler.c:1832
1276 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1277 msgstr "´íÎó£ºmultipart/encrypted Ã»ÓÐÈκÎͨѶЭ¶¨²ÎÊý£¡"
1278
1279 #: handler.c:1872
1280 msgid "Unable to open temporary file!"
1281 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÔÝ´æµµ£¡"
1282
1283 #: handler.c:1933
1284 #, c-format
1285 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
1286 msgstr "[-- %s/%s ÉÐδ֧³Ö "
1287
1288 #: handler.c:1938
1289 #, c-format
1290 msgid "(use '%s' to view this part)"
1291 msgstr "£¨Ê¹Óà'%s' À´ÏÔʾÕⲿ·Ý£©"
1292
1293 #: handler.c:1940
1294 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
1295 msgstr "£¨ÐèÒª¶¨ÒåÒ»¸ö¼ü¸ø 'view-attachments' lä¯ÀÀ¸½¼þ)£¡)"
1296
1297 #: headers.c:177
1298 #, c-format
1299 msgid "%s: unable to attach file"
1300 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
1301
1302 #: help.c:282
1303 msgid "ERROR: please report this bug"
1304 msgstr "´íÎó£ºÇë»Ø±¨Õâ¸öÎÊÌâ"
1305
1306 #: help.c:324
1307 msgid "<UNKNOWN>"
1308 msgstr "<²»Ã÷µÄ>"
1309
1310 #: help.c:336
1311 msgid ""
1312 "\n"
1313 "Generic bindings:\n"
1314 "\n"
1315 msgstr ""
1316 "\n"
1317 "±ê×¼¹¦Äܶ¨Ò壺\n"
1318 "\n"
1319
1320 #: help.c:340
1321 msgid ""
1322 "\n"
1323 "Unbound functions:\n"
1324 "\n"
1325 msgstr ""
1326 "\n"
1327 "δ±»¶¨ÒåµÄ¹¦ÄÜ£º\n"
1328 "\n"
1329
1330 #: help.c:348
1331 #, c-format
1332 msgid "Help for %s"
1333 msgstr "%s µÄÇóÖú"
1334
1335 #: hook.c:246
1336 #, c-format
1337 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
1338 msgstr ""
1339
1340 #: hook.c:258
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
1343 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1344
1345 #: hook.c:264
1346 #, c-format
1347 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
1348 msgstr ""
1349
1350 #: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
1351 #, fuzzy
1352 msgid "No authenticators available"
1353 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1354
1355 #: imap/auth_anon.c:43
1356 msgid "Authenticating (anonymous)..."
1357 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(ÄäÃû)¡­"
1358
1359 #: imap/auth_anon.c:73
1360 #, fuzzy
1361 msgid "Anonymous authentication failed."
1362 msgstr "²»Ö§³ÖÄäÃûÑéÖ¤¡£"
1363
1364 #: imap/auth_cram.c:48
1365 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
1366 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(CRAM-MD5)¡­"
1367
1368 #: imap/auth_cram.c:128
1369 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
1370 msgstr "CRAM-MD5 Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1371
1372 #. now begin login
1373 #: imap/auth_gss.c:105
1374 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
1375 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
1376
1377 #: imap/auth_gss.c:268
1378 msgid "GSSAPI authentication failed."
1379 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1380
1381 #: imap/auth_login.c:38
1382 msgid "LOGIN disabled on this server."
1383 msgstr ""
1384
1385 #: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
1386 msgid "Logging in..."
1387 msgstr "µÇÈëÖС­"
1388
1389 #: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
1390 msgid "Login failed."
1391 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1392
1393 #: imap/auth_sasl.c:116
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "Authenticating (%s)..."
1396 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
1397
1398 #: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
1399 #, fuzzy
1400 msgid "SASL authentication failed."
1401 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
1402
1403 #: imap/browse.c:68 imap/imap.c:542
1404 #, c-format
1405 msgid "%s is an invalid IMAP path"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: imap/browse.c:85
1409 #, fuzzy
1410 msgid "Getting namespaces..."
1411 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1412
1413 #: imap/browse.c:94
1414 #, fuzzy
1415 msgid "Getting folder list..."
1416 msgstr "ÒѽӴ¥ËÅ·þÆ÷£¬ÕýÄÃȡĿ¼±í¡­"
1417
1418 #: imap/browse.c:223
1419 #, fuzzy
1420 msgid "No such folder"
1421 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
1422
1423 #: imap/browse.c:281
1424 #, fuzzy
1425 msgid "Create mailbox: "
1426 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1427
1428 #: imap/browse.c:286
1429 #, fuzzy
1430 msgid "Mailbox must have a name."
1431 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
1432
1433 #: imap/browse.c:294
1434 #, fuzzy
1435 msgid "Mailbox created."
1436 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
1437
1438 #: imap/command.c:294
1439 #, fuzzy
1440 msgid "Mailbox closed"
1441 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
1442
1443 #. something is wrong because the server reported fewer messages
1444 #. * than we previously saw
1445 #.
1446 #: imap/command.c:336
1447 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
1448 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó¡£ÐżþÊýÁ¿²»Ð­µ÷£¡"
1449
1450 #: imap/imap.c:151
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "Closing connection to %s..."
1453 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
1454
1455 #: imap/imap.c:311
1456 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
1457 msgstr "Õâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷Òѹýʱ£¬Mutt ÎÞ·¨Ê¹ÓÃËü¡£"
1458
1459 #: imap/imap.c:402
1460 #, c-format
1461 msgid "Unexpected response received from server: %s"
1462 msgstr ""
1463
1464 #: imap/imap.c:422 pop_lib.c:284
1465 msgid "Secure connection with TLS?"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: imap/imap.c:435 pop_lib.c:308
1469 msgid "Could not negotiate TLS connection"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: imap/imap.c:573
1473 #, c-format
1474 msgid "Selecting %s..."
1475 msgstr "Ñ¡Ôñ %s ÖС­"
1476
1477 #: imap/imap.c:709
1478 #, fuzzy
1479 msgid "Error opening mailbox"
1480 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
1481
1482 #. STATUS not supported
1483 #: imap/imap.c:763
1484 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
1485 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼ÓÔÚÕâ¸öËÅ·þÆ÷ÉϵĠIMAP ÐÅÏä"
1486
1487 #. command failed cause folder doesn't exist
1488 #: imap/imap.c:772 imap/message.c:720 muttlib.c:1234
1489 #, c-format
1490 msgid "Create %s?"
1491 msgstr "½¨Á¢ %s£¿"
1492
1493 #: imap/imap.c:958 pop.c:465
1494 #, c-format
1495 msgid "Marking %d messages deleted..."
1496 msgstr "±êÇ©Á˵Ġ%d ·âÐżþɾȥÁË¡­"
1497
1498 #: imap/imap.c:967
1499 #, fuzzy
1500 msgid "Expunge failed"
1501 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1502
1503 #: imap/imap.c:982
1504 #, c-format
1505 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
1506 msgstr "ÕýÔÚ´¢´æÐżþ״̬Æì±ê¡­ [%d/%d]"
1507
1508 #: imap/imap.c:1066
1509 msgid "Expunging messages from server..."
1510 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
1511
1512 #: imap/imap.c:1071
1513 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: imap/imap.c:1105
1517 #, fuzzy
1518 msgid "CLOSE failed"
1519 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1520
1521 #: imap/imap.c:1348
1522 #, fuzzy
1523 msgid "Bad mailbox name"
1524 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1525
1526 #: imap/imap.c:1360
1527 #, c-format
1528 msgid "Subscribing to %s..."
1529 msgstr "¶©ÔÄ %s¡­"
1530
1531 #: imap/imap.c:1362
1532 #, c-format
1533 msgid "Unsubscribing to %s..."
1534 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄ %s¡­"
1535
1536 #. Unable to fetch headers for lower versions
1537 #: imap/message.c:94
1538 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
1539 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØʹÓÃÕâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷°æ±¾µÄÓʼþµÄ±êÍ·¡£"
1540
1541 #: imap/message.c:107
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "Could not create temporary file %s"
1544 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1545
1546 #: imap/message.c:134
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
1549 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
1550
1551 #: imap/message.c:202 pop.c:210
1552 #, c-format
1553 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
1554 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
1555
1556 #: imap/message.c:367 pop.c:344
1557 #, fuzzy
1558 msgid "Fetching message..."
1559 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1560
1561 #: imap/message.c:410 pop.c:381
1562 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
1563 msgstr ""
1564
1565 #: imap/message.c:586
1566 #, fuzzy
1567 msgid "Uploading message ..."
1568 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
1569
1570 #: imap/message.c:696
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "Copying %d messages to %s..."
1573 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
1574
1575 #: imap/message.c:700
1576 #, fuzzy, c-format
1577 msgid "Copying message %d to %s..."
1578 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
1579
1580 #: imap/util.c:241
1581 #, fuzzy
1582 msgid "Continue?"
1583 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
1584
1585 #: init.c:385
1586 #, c-format
1587 msgid "Bad regexp: %s"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: init.c:678
1591 #, fuzzy
1592 msgid "spam: no matching pattern"
1593 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
1594
1595 #: init.c:680
1596 #, fuzzy
1597 msgid "nospam: no matching pattern"
1598 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
1599
1600 #: init.c:883
1601 msgid "alias: no address"
1602 msgstr "±ðÃû£ºÃ»Óеç×ÓÓʼþλַ"
1603
1604 #: init.c:928
1605 #, c-format
1606 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: init.c:1006
1610 msgid "invalid header field"
1611 msgstr "ÎÞЧµÄ±êÍ·À¸Î»"
1612
1613 #: init.c:1059
1614 #, c-format
1615 msgid "%s: unknown sorting method"
1616 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÅÅÐò·½Ê½"
1617
1618 #: init.c:1169
1619 #, fuzzy, c-format
1620 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
1621 msgstr "mutt_restore_defualt£º´íÎóµÄÕý¹æ±íʾʽ£º%s\n"
1622
1623 #: init.c:1234
1624 #, c-format
1625 msgid "%s: unknown variable"
1626 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±äÁ¿"
1627
1628 #: init.c:1243
1629 #, c-format
1630 msgid "prefix is illegal with reset"
1631 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúó×ÖÊ×ÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
1632
1633 #: init.c:1249
1634 #, c-format
1635 msgid "value is illegal with reset"
1636 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúóÖµÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
1637
1638 #: init.c:1288
1639 #, c-format
1640 msgid "%s is set"
1641 msgstr "%s Òѱ»É趨"
1642
1643 #: init.c:1288
1644 #, c-format
1645 msgid "%s is unset"
1646 msgstr "%s Ã»Óб»É趨"
1647
1648 #: init.c:1478
1649 #, c-format
1650 msgid "%s: invalid mailbox type"
1651 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÐÅÏäÖÖÀà"
1652
1653 #: init.c:1503 init.c:1548
1654 #, c-format
1655 msgid "%s: invalid value"
1656 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÖµ"
1657
1658 #: init.c:1589
1659 #, fuzzy, c-format
1660 msgid "%s: Unknown type."
1661 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1662
1663 #: init.c:1615
1664 #, c-format
1665 msgid "%s: unknown type"
1666 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
1667
1668 #: init.c:1674
1669 #, c-format
1670 msgid "Error in %s, line %d: %s"
1671 msgstr "%s ·¢Éú´íÎó£¬ÐкŠ%d£º%s"
1672
1673 #. the muttrc source keyword
1674 #: init.c:1697
1675 #, c-format
1676 msgid "source: errors in %s"
1677 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
1678
1679 #: init.c:1698
1680 #, c-format
1681 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: init.c:1712
1685 #, c-format
1686 msgid "source: error at %s"
1687 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
1688
1689 #: init.c:1717
1690 msgid "source: too many arguments"
1691 msgstr "source£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1692
1693 #: init.c:1768
1694 #, c-format
1695 msgid "%s: unknown command"
1696 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖ¸Áî"
1697
1698 #: init.c:2157
1699 #, c-format
1700 msgid "Error in command line: %s\n"
1701 msgstr "Ö¸ÁîÐÐÓÐ´í£º%s\n"
1702
1703 #: init.c:2206
1704 msgid "unable to determine home directory"
1705 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
1706
1707 #: init.c:2214
1708 msgid "unable to determine username"
1709 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨Ê¹ÓÃÕßÃû³Æ"
1710
1711 #: keymap.c:463
1712 msgid "Macro loop detected."
1713 msgstr "¼ì²âµ½¾Þ¼¯ÖÐÓлØȦ¡£"
1714
1715 #: keymap.c:673 keymap.c:681
1716 msgid "Key is not bound."
1717 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£"
1718
1719 #: keymap.c:685
1720 #, c-format
1721 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
1722 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£ °´ '%s' ÒÔÈ¡µÃ˵Ã÷¡£"
1723
1724 #: keymap.c:696
1725 msgid "push: too many arguments"
1726 msgstr "push£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1727
1728 #: keymap.c:726
1729 #, c-format
1730 msgid "%s: no such menu"
1731 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÑ¡µ¥"
1732
1733 #: keymap.c:741
1734 msgid "null key sequence"
1735 msgstr "¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
1736
1737 #: keymap.c:828
1738 msgid "bind: too many arguments"
1739 msgstr "bind£ºÌ«¶à²ÎÊý"
1740
1741 #: keymap.c:851
1742 #, c-format
1743 msgid "%s: no such function in map"
1744 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
1745
1746 #: keymap.c:875
1747 msgid "macro: empty key sequence"
1748 msgstr "macro£º¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
1749
1750 #: keymap.c:886
1751 msgid "macro: too many arguments"
1752 msgstr "macro£º²ÎÊýÌ«¶à"
1753
1754 #: keymap.c:922
1755 #, fuzzy
1756 msgid "exec: no arguments"
1757 msgstr "exec£º²ÎÊýÌ«ÉÙ"
1758
1759 #: keymap.c:942
1760 #, fuzzy, c-format
1761 msgid "%s: no such function"
1762 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
1763
1764 #: keymap.c:963
1765 #, fuzzy
1766 msgid "Enter keys (^G to abort): "
1767 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
1768
1769 #: keymap.c:968
1770 #, c-format
1771 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: keymap_alldefs.h:5
1775 msgid "null operation"
1776 msgstr "¿ÕµÄÔËËã"
1777
1778 #: keymap_alldefs.h:6
1779 msgid "end of conditional execution (noop)"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: keymap_alldefs.h:7
1783 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
1784 msgstr "Ç¿ÆÈʹÓàmailcap ä¯ÀÀ¼Ðµµ"
1785
1786 #: keymap_alldefs.h:8
1787 msgid "view attachment as text"
1788 msgstr "ÓÃÎÄ×Ö·½Ê½ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ"
1789
1790 #: keymap_alldefs.h:9
1791 #, fuzzy
1792 msgid "Toggle display of subparts"
1793 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
1794
1795 #: keymap_alldefs.h:10
1796 msgid "move to the bottom of the page"
1797 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
1798
1799 #: keymap_alldefs.h:11
1800 msgid "remail a message to another user"
1801 msgstr "ÖØмÄПøÁíÍâÒ»¸öʹÓÃÕß"
1802
1803 #: keymap_alldefs.h:12
1804 msgid "select a new file in this directory"
1805 msgstr "ÇëÑ¡Ôñ±¾Ä¿Â¼ÖÐÒ»¸öеÄÎļþ"
1806
1807 #: keymap_alldefs.h:13
1808 msgid "view file"
1809 msgstr "ÏÔʾÎļþ"
1810
1811 #: keymap_alldefs.h:14
1812 msgid "display the currently selected file's name"
1813 msgstr "ÏÔʾËùÑ¡ÔñµÄÎļþ"
1814
1815 #: keymap_alldefs.h:15
1816 #, fuzzy
1817 msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
1818 msgstr "¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1819
1820 #: keymap_alldefs.h:16
1821 #, fuzzy
1822 msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
1823 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1824
1825 #: keymap_alldefs.h:17
1826 #, fuzzy
1827 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
1828 msgstr "Çл»ÏÔʾ È«²¿/ÒѶ©ÔÄ µÄÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1829
1830 #: keymap_alldefs.h:18
1831 #, fuzzy
1832 msgid "list mailboxes with new mail"
1833 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
1834
1835 #: keymap_alldefs.h:19
1836 msgid "change directories"
1837 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
1838
1839 #: keymap_alldefs.h:20
1840 msgid "check mailboxes for new mail"
1841 msgstr "¼ì²éÐÅÏäÊÇ·ñÓÐÐÂÐżþ"
1842
1843 #: keymap_alldefs.h:21
1844 msgid "attach a file(s) to this message"
1845 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÎļþ"
1846
1847 #: keymap_alldefs.h:22
1848 msgid "attach message(s) to this message"
1849 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÐżþ"
1850
1851 #: keymap_alldefs.h:23
1852 msgid "edit the BCC list"
1853 msgstr "±à¼­ BCC Áбí"
1854
1855 #: keymap_alldefs.h:24
1856 msgid "edit the CC list"
1857 msgstr "±à¼­ CC Áбí"
1858
1859 #: keymap_alldefs.h:25
1860 msgid "edit attachment description"
1861 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ˵Ã÷"
1862
1863 #: keymap_alldefs.h:26
1864 msgid "edit attachment transfer-encoding"
1865 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ´«Êä±àÂë·¨Ôò"
1866
1867 #: keymap_alldefs.h:27
1868 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
1869 msgstr "ÇëÊäÈëÓÃÀ´´¢´æÕâ·âÐżþ¿½±´µÄÎļþÃû³Æ"
1870
1871 #: keymap_alldefs.h:28
1872 msgid "edit the file to be attached"
1873 msgstr "±à¼­Òª±»¼Ð´øµÄÎļþÃû³Æ"
1874
1875 #: keymap_alldefs.h:29
1876 msgid "edit the from field"
1877 msgstr "±à¼­·¢ÐÅÈËÀ¸Î»"
1878
1879 #: keymap_alldefs.h:30
1880 msgid "edit the message with headers"
1881 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·"
1882
1883 #: keymap_alldefs.h:31
1884 msgid "edit the message"
1885 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
1886
1887 #: keymap_alldefs.h:32
1888 msgid "edit attachment using mailcap entry"
1889 msgstr "ʹÓàmailcap ±à¼­¼Ðµµ"
1890
1891 #: keymap_alldefs.h:33
1892 msgid "edit the Reply-To field"
1893 msgstr "±à¼­ Reply-To À¸Î»"
1894
1895 #: keymap_alldefs.h:34
1896 msgid "edit the subject of this message"
1897 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÌâ"
1898
1899 #: keymap_alldefs.h:35
1900 msgid "edit the TO list"
1901 msgstr "±à¼­ TO Áбí"
1902
1903 #: keymap_alldefs.h:36
1904 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
1905 msgstr "ÖÆÔìÐÂÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1906
1907 #: keymap_alldefs.h:37
1908 #, fuzzy
1909 msgid "edit attachment content type"
1910 msgstr "±à¼­¸½¼þµÄµÄ content type"
1911
1912 #: keymap_alldefs.h:38
1913 msgid "get a temporary copy of an attachment"
1914 msgstr "È¡µÃ¸½¼þµÄÔݴ濽±´"
1915
1916 #: keymap_alldefs.h:39
1917 msgid "run ispell on the message"
1918 msgstr "Õâ·âÐżþÖ´ÐРispell"
1919
1920 #: keymap_alldefs.h:40
1921 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
1922 msgstr "ʹÓàmailcap À´×éºÏеļеµ"
1923
1924 #: keymap_alldefs.h:41
1925 msgid "toggle recoding of this attachment"
1926 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÔÙΪ¸½¼þÖØбàÂë"
1927
1928 #: keymap_alldefs.h:42
1929 msgid "save this message to send later"
1930 msgstr "´¢´æÐżþÒÔ±ãÉÔºó¼Ä³ö"
1931
1932 #: keymap_alldefs.h:43
1933 msgid "rename/move an attached file"
1934 msgstr "¸ü¸ÄµµÃû/ÒƳý Ò»¸ö¼Ð´øµÄÎļþ"
1935
1936 #: keymap_alldefs.h:44
1937 msgid "send the message"
1938 msgstr "¼Ä³öÐżþ"
1939
1940 #: keymap_alldefs.h:45
1941 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: keymap_alldefs.h:46
1945 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
1946 msgstr "¼Ä³öºóÇл»ÖÁÊÇ·ñɾ³ýÎļþ"
1947
1948 #: keymap_alldefs.h:47
1949 msgid "update an attachment's encoding info"
1950 msgstr "¸üи½¼þµÄ±àÂë×ÊѶ"
1951
1952 #: keymap_alldefs.h:48
1953 msgid "write the message to a folder"
1954 msgstr "´æÈëÒ»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ¼Ð"
1955
1956 #: keymap_alldefs.h:49
1957 msgid "copy a message to a file/mailbox"
1958 msgstr "¿½±´Ò»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ»òÐÅÏä"
1959
1960 #: keymap_alldefs.h:50
1961 msgid "create an alias from a message sender"
1962 msgstr "½¨Á¢Ä³·âÐżþ¼ÄÐÅÈ˵ıðÃû"
1963
1964 #: keymap_alldefs.h:51
1965 msgid "move entry to bottom of screen"
1966 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»½áβ"
1967
1968 #: keymap_alldefs.h:52
1969 msgid "move entry to middle of screen"
1970 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»ÖÐÑë"
1971
1972 #: keymap_alldefs.h:53
1973 msgid "move entry to top of screen"
1974 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»¿ªÍ·"
1975
1976 #: keymap_alldefs.h:54
1977 msgid "make decoded (text/plain) copy"
1978 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ (text/plain) ¿½±´"
1979
1980 #: keymap_alldefs.h:55
1981 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
1982 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ¿½±´ (text/plain) ²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
1983
1984 #: keymap_alldefs.h:56
1985 msgid "delete the current entry"
1986 msgstr "ɾ³ýËùÔÚµÄÐżþ×ÊÁÏ"
1987
1988 #: keymap_alldefs.h:57
1989 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
1990 msgstr "ɾ³ýÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
1991
1992 #: keymap_alldefs.h:58
1993 msgid "delete all messages in subthread"
1994 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚ×ÓÐòÁÐÖеÄÐżþ"
1995
1996 #: keymap_alldefs.h:59
1997 msgid "delete all messages in thread"
1998 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚÐòÁÐÖеÄÐżþ"
1999
2000 #: keymap_alldefs.h:60
2001 msgid "display full address of sender"
2002 msgstr "ÏÔʾ¼ÄÐÅÈ˵ÄÍêÕûλַ"
2003
2004 #: keymap_alldefs.h:61
2005 msgid "display message and toggle header weeding"
2006 msgstr "ÏÔʾÐżþ²¢Çл»Ñ¹ÒÖ±êÍ·×ÊÁÏÏÔʾ"
2007
2008 #: keymap_alldefs.h:62
2009 msgid "display a message"
2010 msgstr "ÏÔʾһ·âÐżþ"
2011
2012 #: keymap_alldefs.h:63
2013 #, fuzzy
2014 msgid "edit the raw message"
2015 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
2016
2017 #: keymap_alldefs.h:64
2018 msgid "delete the char in front of the cursor"
2019 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚλÖÃ֮ǰµÄ×Öĸ"
2020
2021 #: keymap_alldefs.h:65
2022 msgid "move the cursor one character to the left"
2023 msgstr "Ïò×óÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2024
2025 #: keymap_alldefs.h:66
2026 #, fuzzy
2027 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2028 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2029
2030 #: keymap_alldefs.h:67
2031 msgid "jump to the beginning of the line"
2032 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2033
2034 #: keymap_alldefs.h:68
2035 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2036 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
2037
2038 #: keymap_alldefs.h:69
2039 msgid "complete filename or alias"
2040 msgstr "ÍêÕûµÄµµÃû»ò±ðÃû"
2041
2042 #: keymap_alldefs.h:70
2043 msgid "complete address with query"
2044 msgstr "¸½ÉÏÍêÕûµÄλַ²éѯ"
2045
2046 #: keymap_alldefs.h:71
2047 msgid "delete the char under the cursor"
2048 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚµÄ×Öĸ"
2049
2050 #: keymap_alldefs.h:72
2051 msgid "jump to the end of the line"
2052 msgstr "Ìøµ½ÐÐβ"
2053
2054 #: keymap_alldefs.h:73
2055 msgid "move the cursor one character to the right"
2056 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2057
2058 #: keymap_alldefs.h:74
2059 #, fuzzy
2060 msgid "move the cursor to the end of the word"
2061 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2062
2063 #: keymap_alldefs.h:75
2064 #, fuzzy
2065 msgid "scroll down through the history list"
2066 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2067
2068 #: keymap_alldefs.h:76
2069 msgid "scroll up through the history list"
2070 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2071
2072 #: keymap_alldefs.h:77
2073 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2074 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2075
2076 #: keymap_alldefs.h:78
2077 #, fuzzy
2078 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2079 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2080
2081 #: keymap_alldefs.h:79
2082 msgid "delete all chars on the line"
2083 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2084
2085 #: keymap_alldefs.h:80
2086 msgid "delete the word in front of the cursor"
2087 msgstr "ɾ³ýÓαê֮ǰµÄ×Ö"
2088
2089 #: keymap_alldefs.h:81
2090 msgid "quote the next typed key"
2091 msgstr "ÓÃÏÂÒ»¸öÊäÈëµÄ¼üÖµ×÷ÒýÑÔ"
2092
2093 #: keymap_alldefs.h:82
2094 msgid "transpose character under cursor with previous"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: keymap_alldefs.h:83
2098 msgid "capitalize the word"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: keymap_alldefs.h:84
2102 #, fuzzy
2103 msgid "convert the word to lower case"
2104 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
2105
2106 #: keymap_alldefs.h:85
2107 msgid "convert the word to upper case"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: keymap_alldefs.h:86
2111 msgid "enter a muttrc command"
2112 msgstr "ÊäÈë muttrc Ö¸Áî"
2113
2114 #: keymap_alldefs.h:87
2115 msgid "enter a file mask"
2116 msgstr "ÊäÈëÎļþÕÚÕÖ"
2117
2118 #: keymap_alldefs.h:88
2119 msgid "exit this menu"
2120 msgstr "À뿪Õâ¸öÑ¡µ¥"
2121
2122 #: keymap_alldefs.h:89
2123 msgid "filter attachment through a shell command"
2124 msgstr "͸¹ý shell Ö¸ÁîÀ´¹ýÂ˸½¼þ"
2125
2126 #: keymap_alldefs.h:90
2127 msgid "move to the first entry"
2128 msgstr "ÒƵ½µÚÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2129
2130 #: keymap_alldefs.h:91
2131 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2132 msgstr "Çл»Ä³·âÐżþµÄ 'ÖØÒª' Æì±ê"
2133
2134 #: keymap_alldefs.h:92
2135 msgid "forward a message with comments"
2136 msgstr "ת¼ÄѶϢ²¢¼ÓÉ϶îÍâÎÄ×Ö"
2137
2138 #: keymap_alldefs.h:93
2139 msgid "select the current entry"
2140 msgstr "Ñ¡ÔñËùÔÚµÄ×ÊÁϼǼ"
2141
2142 #: keymap_alldefs.h:94
2143 msgid "reply to all recipients"
2144 msgstr "»Ø¸²¸øËùÓÐÊÕ¼þÈË"
2145
2146 #: keymap_alldefs.h:95
2147 msgid "scroll down 1/2 page"
2148 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯°ëÒ³"
2149
2150 #: keymap_alldefs.h:96
2151 msgid "scroll up 1/2 page"
2152 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯°ëÒ³"
2153
2154 #: keymap_alldefs.h:97
2155 msgid "this screen"
2156 msgstr "Õâ¸öÆÁÄ»"
2157
2158 #: keymap_alldefs.h:98
2159 msgid "jump to an index number"
2160 msgstr "Ìøµ½Ä³Ò»¸öË÷ÒýºÅÂë"
2161
2162 #: keymap_alldefs.h:99
2163 msgid "move to the last entry"
2164 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2165
2166 #: keymap_alldefs.h:100
2167 msgid "reply to specified mailing list"
2168 msgstr "»Ø¸²¸øijһ¸öÖ¸¶¨µÄÓʼþÁбí"
2169
2170 #: keymap_alldefs.h:101
2171 msgid "execute a macro"
2172 msgstr "Ö´ÐÐÒ»¸ö¾Þ¼¯"
2173
2174 #: keymap_alldefs.h:102
2175 msgid "compose a new mail message"
2176 msgstr "׫дһ·âеÄÐżþ"
2177
2178 #: keymap_alldefs.h:103
2179 msgid "open a different folder"
2180 msgstr "´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
2181
2182 #: keymap_alldefs.h:104
2183 msgid "open a different folder in read only mode"
2184 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
2185
2186 #: keymap_alldefs.h:105
2187 msgid "clear a status flag from a message"
2188 msgstr "Çå³ýij·âÐżþÉϵÄ״̬Æì±ê"
2189
2190 #: keymap_alldefs.h:106
2191 msgid "delete messages matching a pattern"
2192 msgstr "ɾ³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2193
2194 #: keymap_alldefs.h:107
2195 #, fuzzy
2196 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
2197 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
2198
2199 #: keymap_alldefs.h:108
2200 msgid "retrieve mail from POP server"
2201 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
2202
2203 #: keymap_alldefs.h:109
2204 msgid "move to the first message"
2205 msgstr "Òƶ¯µ½µÚÒ»·âÐżþ"
2206
2207 #: keymap_alldefs.h:110
2208 msgid "move to the last message"
2209 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»·âÐżþ"
2210
2211 #: keymap_alldefs.h:111
2212 msgid "show only messages matching a pattern"
2213 msgstr "Ö»ÏÔʾ·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2214
2215 #: keymap_alldefs.h:112
2216 msgid "jump to the next new message"
2217 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»·âеÄÐżþ"
2218
2219 #: keymap_alldefs.h:113
2220 #, fuzzy
2221 msgid "jump to the next new or unread message"
2222 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2223
2224 #: keymap_alldefs.h:114
2225 msgid "jump to the next subthread"
2226 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
2227
2228 #: keymap_alldefs.h:115
2229 msgid "jump to the next thread"
2230 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öÐòÁÐ"
2231
2232 #: keymap_alldefs.h:116
2233 msgid "move to the next undeleted message"
2234 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
2235
2236 #: keymap_alldefs.h:117
2237 msgid "jump to the next unread message"
2238 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2239
2240 #: keymap_alldefs.h:118
2241 msgid "jump to parent message in thread"
2242 msgstr "Ìøµ½Õâ¸öÐòÁеÄÖ÷Ðżþ"
2243
2244 #: keymap_alldefs.h:119
2245 msgid "jump to previous thread"
2246 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öÐòÁÐ"
2247
2248 #: keymap_alldefs.h:120
2249 msgid "jump to previous subthread"
2250 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
2251
2252 #: keymap_alldefs.h:121
2253 #, fuzzy
2254 msgid "move to the previous undeleted message"
2255 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
2256
2257 #: keymap_alldefs.h:122
2258 msgid "jump to the previous new message"
2259 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öеÄÐżþ"
2260
2261 #: keymap_alldefs.h:123
2262 #, fuzzy
2263 msgid "jump to the previous new or unread message"
2264 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2265
2266 #: keymap_alldefs.h:124
2267 msgid "jump to the previous unread message"
2268 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
2269
2270 #: keymap_alldefs.h:125
2271 msgid "mark the current thread as read"
2272 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
2273
2274 #: keymap_alldefs.h:126
2275 msgid "mark the current subthread as read"
2276 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄ×ÓÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
2277
2278 #: keymap_alldefs.h:127
2279 msgid "set a status flag on a message"
2280 msgstr "É趨ijһ·âÐżþµÄ״̬Æì±ê"
2281
2282 #: keymap_alldefs.h:128
2283 msgid "save changes to mailbox"
2284 msgstr "´¢´æ±ä¶¯µ½ÐÅÏä"
2285
2286 #: keymap_alldefs.h:129
2287 msgid "tag messages matching a pattern"
2288 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2289
2290 #: keymap_alldefs.h:130
2291 msgid "undelete messages matching a pattern"
2292 msgstr "·´É¾³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2293
2294 #: keymap_alldefs.h:131
2295 msgid "untag messages matching a pattern"
2296 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2297
2298 #: keymap_alldefs.h:132
2299 msgid "move to the middle of the page"
2300 msgstr "Òƶ¯µ½±¾Ò³µÄÖмä"
2301
2302 #: keymap_alldefs.h:133
2303 msgid "move to the next entry"
2304 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2305
2306 #: keymap_alldefs.h:134
2307 msgid "scroll down one line"
2308 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
2309
2310 #: keymap_alldefs.h:135
2311 msgid "move to the next page"
2312 msgstr "ÒƵ½ÏÂÒ»Ò³"
2313
2314 #: keymap_alldefs.h:136
2315 msgid "jump to the bottom of the message"
2316 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îºóÃæ"
2317
2318 #: keymap_alldefs.h:137
2319 msgid "toggle display of quoted text"
2320 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
2321
2322 #: keymap_alldefs.h:138
2323 msgid "skip beyond quoted text"
2324 msgstr "Ìø¹ýÒýÑÔ"
2325
2326 #: keymap_alldefs.h:139
2327 msgid "jump to the top of the message"
2328 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îÉÏÃæ"
2329
2330 #: keymap_alldefs.h:140
2331 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
2332 msgstr "Êä³öµ¼Ïò Ñ¶Ï¢/¸½¼þ ÖÁÃüÁî½âÒëÆ÷"
2333
2334 #: keymap_alldefs.h:141
2335 msgid "move to the previous entry"
2336 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2337
2338 #: keymap_alldefs.h:142
2339 msgid "scroll up one line"
2340 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
2341
2342 #: keymap_alldefs.h:143
2343 msgid "move to the previous page"
2344 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ò³"
2345
2346 #: keymap_alldefs.h:144
2347 msgid "print the current entry"
2348 msgstr "´òÓ¡ÏÖÔÚµÄ×ÊÁÏ"
2349
2350 #: keymap_alldefs.h:145
2351 msgid "query external program for addresses"
2352 msgstr "ÀûÓÃÍⲿӦÓóÌÐò²éѯµØÖ·"
2353
2354 #: keymap_alldefs.h:146
2355 msgid "append new query results to current results"
2356 msgstr "¸½¼ÓеIJéѯ½á¹ûÖÁÏÖ½ñµÄ²éѯ½á¹û"
2357
2358 #: keymap_alldefs.h:147
2359 msgid "save changes to mailbox and quit"
2360 msgstr "´¢´æ±ä¶¯¹ýµÄ×ÊÁϵ½ÐÅÏä²¢ÇÒÀ뿪"
2361
2362 #: keymap_alldefs.h:148
2363 msgid "recall a postponed message"
2364 msgstr "ÖØнгöÒ»·â±»ÑӳټijöµÄÐżþ"
2365
2366 #: keymap_alldefs.h:149
2367 msgid "clear and redraw the screen"
2368 msgstr "Çå³ý²¢ÖØлæÖÆÆÁÄ»"
2369
2370 #: keymap_alldefs.h:150
2371 msgid "{internal}"
2372 msgstr "{ÄÚ²¿µÄ}"
2373
2374 #: keymap_alldefs.h:151
2375 msgid "reply to a message"
2376 msgstr "»Ø¸²Ò»·âÐżþ"
2377
2378 #: keymap_alldefs.h:152
2379 msgid "use the current message as a template for a new one"
2380 msgstr "ÓÃÕâ·âÐżþ×÷ΪÐÂÐżþµÄÄ£°å"
2381
2382 #: keymap_alldefs.h:153
2383 msgid "save message/attachment to a file"
2384 msgstr "´¢´æÐżþ/¸½¼þµ½Ä³¸öÎļþ"
2385
2386 #: keymap_alldefs.h:154
2387 msgid "search for a regular expression"
2388 msgstr "ÓÃÕý¹æ±íʾʽѰÕÒ"
2389
2390 #: keymap_alldefs.h:155
2391 msgid "search backwards for a regular expression"
2392 msgstr "ÏòºóËÑÑ°Ò»¸öÕý¹æ±íʾʽ"
2393
2394 #: keymap_alldefs.h:156
2395 msgid "search for next match"
2396 msgstr "Ñ°ÕÒÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
2397
2398 #: keymap_alldefs.h:157
2399 msgid "search for next match in opposite direction"
2400 msgstr "·µ·½ÏòËÑÑ°ÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
2401
2402 #: keymap_alldefs.h:158
2403 msgid "toggle search pattern coloring"
2404 msgstr "Çл»ËÑÑ°¸ñʽµÄÑÕÉ«"
2405
2406 #: keymap_alldefs.h:159
2407 msgid "invoke a command in a subshell"
2408 msgstr "ÔÚ×Ó shell Ö´ÐÐÖ¸Áî"
2409
2410 #: keymap_alldefs.h:160
2411 msgid "sort messages"
2412 msgstr "ÐżþÅÅÐò"
2413
2414 #: keymap_alldefs.h:161
2415 msgid "sort messages in reverse order"
2416 msgstr "ÒÔÏà·´µÄ´ÎÐòÀ´×öѶϢÅÅÐò"
2417
2418 #: keymap_alldefs.h:162
2419 msgid "tag the current entry"
2420 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔڵļǼ"
2421
2422 #: keymap_alldefs.h:163
2423 msgid "apply next function to tagged messages"
2424 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
2425
2426 #: keymap_alldefs.h:164
2427 #, fuzzy
2428 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
2429 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
2430
2431 #: keymap_alldefs.h:165
2432 msgid "tag the current subthread"
2433 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄ×ÓÐòÁÐ"
2434
2435 #: keymap_alldefs.h:166
2436 msgid "tag the current thread"
2437 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄÐòÁÐ"
2438
2439 #: keymap_alldefs.h:167
2440 msgid "toggle a message's 'new' flag"
2441 msgstr "Çл»½«Ñ¶Ï¢Çл»Îª 'new' Æì±ê"
2442
2443 #: keymap_alldefs.h:168
2444 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
2445 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÖØÐÂдÈëÓÊͲÖÐ"
2446
2447 #: keymap_alldefs.h:169
2448 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
2449 msgstr "Çл»ÊÇ·ñä¯ÀÀÓÊͲ»òËùÓеÄÎļþ"
2450
2451 #: keymap_alldefs.h:170
2452 msgid "move to the top of the page"
2453 msgstr "ÒƵ½Ò³Ê×"
2454
2455 #: keymap_alldefs.h:171
2456 msgid "undelete the current entry"
2457 msgstr "·´É¾³ýÏÖÔڵļǼ"
2458
2459 #: keymap_alldefs.h:172
2460 msgid "undelete all messages in thread"
2461 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸öÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
2462
2463 #: keymap_alldefs.h:173
2464 msgid "undelete all messages in subthread"
2465 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸ö×ÓÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
2466
2467 #: keymap_alldefs.h:174
2468 msgid "show the Mutt version number and date"
2469 msgstr "ÏÔʾ Mutt µÄ°æ±¾ºÅÂëÓëÈÕÆÚ"
2470
2471 #: keymap_alldefs.h:175
2472 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
2473 msgstr "Èç¹ûÐèÒªµÄ»°Ê¹Óàmailcap ä¯ÀÀ¸½¼þ"
2474
2475 #: keymap_alldefs.h:176
2476 msgid "show MIME attachments"
2477 msgstr "ÏÔʾ MIME ¸½¼þ"
2478
2479 #: keymap_alldefs.h:177
2480 msgid "display the keycode for a key press"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: keymap_alldefs.h:178
2484 msgid "show currently active limit pattern"
2485 msgstr "ÏÔʾĿǰÓÐ×÷ÓõÄÏÞÖÆÑùʽ"
2486
2487 #: keymap_alldefs.h:179
2488 msgid "collapse/uncollapse current thread"
2489 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ Ä¿Ç°µÄÐòÁÐ"
2490
2491 #: keymap_alldefs.h:180
2492 msgid "collapse/uncollapse all threads"
2493 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ ËùÓеÄÐòÁÐ"
2494
2495 #: keymap_alldefs.h:181
2496 msgid "attach a PGP public key"
2497 msgstr "¸½´øÒ»°Ñ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2498
2499 #: keymap_alldefs.h:182
2500 msgid "show PGP options"
2501 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
2502
2503 #: keymap_alldefs.h:183
2504 msgid "mail a PGP public key"
2505 msgstr "¼Ä³ö PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2506
2507 #: keymap_alldefs.h:184
2508 msgid "verify a PGP public key"
2509 msgstr "¼ìÑé PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2510
2511 #: keymap_alldefs.h:185
2512 msgid "view the key's user id"
2513 msgstr "¼ìÔÄÕâ°ÑÔ¿³×µÄʹÓÃÕß id"
2514
2515 #: keymap_alldefs.h:186
2516 msgid "check for classic pgp"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: keymap_alldefs.h:187
2520 msgid "Accept the chain constructed"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: keymap_alldefs.h:188
2524 #, fuzzy
2525 msgid "Append a remailer to the chain"
2526 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2527
2528 #: keymap_alldefs.h:189
2529 #, fuzzy
2530 msgid "Insert a remailer into the chain"
2531 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2532
2533 #: keymap_alldefs.h:190
2534 #, fuzzy
2535 msgid "Delete a remailer from the chain"
2536 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2537
2538 #: keymap_alldefs.h:191
2539 #, fuzzy
2540 msgid "Select the previous element of the chain"
2541 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2542
2543 #: keymap_alldefs.h:192
2544 #, fuzzy
2545 msgid "Select the next element of the chain"
2546 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2547
2548 #: keymap_alldefs.h:193
2549 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: keymap_alldefs.h:194
2553 msgid "make decrypted copy and delete"
2554 msgstr "ÖÆ×÷½âÃܵĿ½±´²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
2555
2556 #: keymap_alldefs.h:195
2557 msgid "make decrypted copy"
2558 msgstr "ÖÆ×÷Ò»·Ý½âÃܵĿ½±´"
2559
2560 #: keymap_alldefs.h:196
2561 #, fuzzy
2562 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
2563 msgstr "Çå³ý¼ÇÒäÌåÖеĠPGP Í¨ÐÐÃÜÂë"
2564
2565 #: keymap_alldefs.h:197
2566 #, fuzzy
2567 msgid "extract supported public keys"
2568 msgstr "ߢȡ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
2569
2570 #: keymap_alldefs.h:198
2571 #, fuzzy
2572 msgid "show S/MIME options"
2573 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
2574
2575 #: lib.c:64
2576 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
2580 msgid "Out of memory!"
2581 msgstr "¼ÇÒäÌå²»×㣡"
2582
2583 #: main.c:51
2584 #, fuzzy
2585 msgid ""
2586 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
2587 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
2588 msgstr "ÒªÓëÑз¢ÈËÔ±Á¬Â磬Çë¼ÄПø <mutt-dev@mutt.org>¡£\n"
2589
2590 #: main.c:55
2591 #, fuzzy
2592 msgid ""
2593 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
2594 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
2595 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
2596 "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
2597 msgstr ""
2598 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins and others.\n"
2599 "Mutt ²»ÌṩÈκα£Ö¤£ºÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ£¬Çë¼üÈë `mutt -vv'¡£\n"
2600 "Mutt ÊÇÒ»¸ö×ÔÓÉÈí¼þ, »¶Ó­ÄúÔÚijЩȷ¶¨µÄÌõ¼þÉÏ£¬ÖØеķ¢ÐÐËü\n"
2601 "ÈôÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ, Çë¼üÈë `mutt -vv'\n"
2602
2603 #: main.c:61
2604 #, fuzzy
2605 msgid ""
2606 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
2607 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2608 "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
2609 "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2610 "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2611 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2612 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
2613 "\n"
2614 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
2615 "fixes, and suggestions.\n"
2616 "\n"
2617 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
2618 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
2619 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
2620 "    (at your option) any later version.\n"
2621 "\n"
2622 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
2623 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
2624 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
2625 "    GNU General Public License for more details.\n"
2626 "\n"
2627 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
2628 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
2629 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
2630 msgstr ""
2631 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
2632 "Copyright (C) 1996-2000 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
2633 "Copyright (C) 1997-2000 Thomas Roessler <roessler@guug.de>\n"
2634 "Copyright (C) 1998-2000 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
2635 "Copyright (C) 1999-2000 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
2636 "Copyright (C) 1999-2000 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
2637 "\n"
2638 "»¹ÓÐÐí¶àÔÚÕâÀïûÓÐÌá¼°µ½µÄÈËÊË£¬ËûÃÇÔøÌṩ³ÌÐòÂ룬ÐÞÕý£¬ºÍÒâ¼û¡£\n"
2639 "\n"
2640 "    Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äú¿ÉÒÔÔÚ×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»áµÄ GNU Ò»°ã¹«¹²\n"
2641 "    ÊÚȨÊ飨°æ±¾ 2£¬»òiËæÄãϲºÃʹÓÃÒÔºóµÄ°æ±¾£©ÏÂÖظ´É¢²¼²¢/»òÐÞ\n"
2642 "    ÕýËü¡£\n"
2643 "\n"
2644 "    ·¢²¼Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòµÄÄ¿µÄÊÇÏ£ÍûËü»á¶ÔÄãÓÐÓ㬵«¾ø²»°üÀ¨Èκα£Ö¤£»\n"
2645 "    ¾ÍÁ¬ÏúÊÛÐÔºÍÊÊÓÚÌض¨Ä¿µÄÖ®°µÊ¾µ£±£ÒàÈ»¡£ÔÚ GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊé\n"
2646 "    Öн«»á»ñµÃ¸ü¶à×ÊÁÏ¡£\n"
2647 "\n"
2648 "    ÄúÓ¦ÒÑÁ¬Í¬Ó¦ÓóÌÐòÊÕµ½Ò»·Ý GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊ飻Èç¹ûûÓУ¬ÇëдÐÅ\n"
2649 "    ÖÁ Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, "
2650 "MA  02111, USA.\n"
2651
2652 #: main.c:99
2653 #, fuzzy
2654 msgid ""
2655 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
2656 "<file> ]\n"
2657 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
2658 "[...]\n"
2659 "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
2660 "[...]\n"
2661 "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
2662 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
2663 "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
2664 "       mutt -v[v]\n"
2665 "\n"
2666 "options:\n"
2667 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
2668 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
2669 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
2670 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
2671 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
2672 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
2673 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
2674 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
2675 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
2676 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
2677 "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
2678 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
2679 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
2680 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
2681 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
2682 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
2683 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
2684 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
2685 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
2686 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
2687 "  -h\t\tthis help message"
2688 msgstr ""
2689 "Ó÷¨: mutt [ -nRzZ ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] [ -m <ÀàÐÍ> ] [ -f <Îļþ"
2690 "> ]\n"
2691 "        mutt [ -nx ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -a <Îļþ> ] [ -F <Îļþ> ] [ -H <Îļþ> ] "
2692 "[ -i <Îļþ> ] [ -s <Ö÷Ìâ> ] [ -b <µØÖ·> ] [ -c <µØÖ·> ] <µØÖ·> [ ... ]\n"
2693 "        mutt [ -n ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] -p\n"
2694 "        mutt -v[v]\n"
2695 "\n"
2696 "²ÎÊý£º\n"
2697 "  -a <Îļþ>     ½«Îļþ¸½ÔÚÐżþÖÐ\n"
2698 "  -b <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ÃØÃܸ´ÖÆ (BCC) µÄµØÖ·\n"
2699 "  -c <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ¸´ÖÆ (CC) µÄµØÖ·\n"
2700 "  -e <ÃüÁî>     Ö¸¶¨Ò»¸ö³õʼ»¯ºóÒª±»Ö´ÐеÄÃüÁî\n"
2701 "  -f <Îļþ>     Ö¸¶¨ÒªÔĶÁÄÇÒ»¸öÓÊͲ\n"
2702 "  -F <Îļþ>     Ö¸¶¨ÁíÒ»¸ö muttrc Îļþ\n"
2703 "  -H <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÄ£°åÎļþÒÔ¶ÁÈ¡±êÌâÀ´Ô´\n"
2704 "  -i <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸ö°üÀ¨Ôڻظ²ÖеÄÎļþ\n"
2705 "  -m <ÀàÐÍ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÔ¤ÉèµÄÓÊͲÀàÐÍ\n"
2706 "  -n            Ê¹ Mutt ²»È¥¶ÁȡϵͳµÄ Muttrc µµ\n"
2707 "  -p            ½Ð»ØÒ»¸öÑÓºó¼ÄË͵ÄÐżþ\n"
2708 "  -R            ÒÔÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÓÊͲ\n"
2709 "  -s <Ö÷Ìâ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÖ÷Ìâ (Èç¹ûÓпհ׵Ļ°±ØÐë±»°üÀ¨ÔÚÒýÑÔÖÐ)\n"
2710 "  -v            ÏÔʾ°æ±¾ºÍ±àÒëʱËù¶¨ÒåµÄ²ÎÊý\n"
2711 "  -x            Ä£Äâ mailx ¼ÄËÍģʽ\n"
2712 "  -y            Ñ¡ÔñÒ»¸ö±»Ö¸¶¨ÔÚÄúÓÊͲÇåµ¥ÖеÄÓÊͲ\n"
2713 "  -z            Èç¹ûûÓÐѶϢÔÚÓÊͲÖеĻ°£¬Á¢¼´À뿪\n"
2714 "  -Z            ´ò¿ªµÚÒ»¸ö¸½ÓÐÐÂÓʼþµÄ×ÊÁϼУ¬Èç¹ûûÓеĻ°Á¢¼´À뿪\n"
2715 "  -h            Õâ¸ö˵Ã÷ѶϢ"
2716
2717 #: main.c:167
2718 msgid ""
2719 "\n"
2720 "Compile options:"
2721 msgstr ""
2722 "\n"
2723 "±àÒëÑ¡Ï"
2724
2725 #: main.c:478
2726 msgid "Error initializing terminal."
2727 msgstr "ÎÞ·¨³õʼ»¯Öն˻ú¡£"
2728
2729 #: main.c:583
2730 #, c-format
2731 msgid "Debugging at level %d.\n"
2732 msgstr "³ý´íģʽÔÚµÚ %d ²ã¡£\n"
2733
2734 #: main.c:585
2735 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
2736 msgstr "ÔÚ±àÒëʱºòûÓж¨Òå DEBUG¡£·ÅÆúÖ´ÐС£\n"
2737
2738 #: main.c:733
2739 #, c-format
2740 msgid "%s does not exist. Create it?"
2741 msgstr "%s ²»´æÔÚ¡£ÖÆÔìÂð£¿"
2742
2743 #: main.c:737
2744 #, c-format
2745 msgid "Can't create %s: %s."
2746 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ %s: %s."
2747
2748 #: main.c:782
2749 msgid "No recipients specified.\n"
2750 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕß¡£\n"
2751
2752 #: main.c:868
2753 #, c-format
2754 msgid "%s: unable to attach file.\n"
2755 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ¡£\n"
2756
2757 #: main.c:888
2758 msgid "No mailbox with new mail."
2759 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
2760
2761 #: main.c:897
2762 #, fuzzy
2763 msgid "No incoming mailboxes defined."
2764 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
2765
2766 #: main.c:924
2767 msgid "Mailbox is empty."
2768 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
2769
2770 #: mbox.c:129 mbox.c:288
2771 #, c-format
2772 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
2773 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­ %d (%d%%)"
2774
2775 #: mbox.c:153 mbox.c:210
2776 msgid "Mailbox is corrupt!"
2777 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µÁË£¡"
2778
2779 #: mbox.c:662
2780 msgid "Mailbox was corrupted!"
2781 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µ!"
2782
2783 #: mbox.c:699 mbox.c:953
2784 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
2785 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó£¡ÎÞ·¨ÖØдò¿ªÐÅÏ䣡"
2786
2787 #: mbox.c:708
2788 msgid "Unable to lock mailbox!"
2789 msgstr "ÎÞ·¨ËøסÐÅÏ䣡"
2790
2791 #. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
2792 #. * messages were found to be changed or deleted.  This should
2793 #. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
2794 #.
2795 #: mbox.c:754
2796 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
2797 msgstr "ͬ²½£ºÐÅÏäÒѱ»Ð޸ģ¬µ«Ã»Óб»Ð޸ĹýµÄÐżþ£¡£¨Çë»Ø±¨Õâ¸ö´íÎó£©"
2798
2799 #: mbox.c:793
2800 #, c-format
2801 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
2802 msgstr "дÈëÐżþÖС­ %d (%d%%)"
2803
2804 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
2805 #. * change/deleted message
2806 #.
2807 #: mbox.c:906
2808 #, fuzzy
2809 msgid "Committing changes..."
2810 msgstr "±àÒëËÑÑ°ÑùʽÖС­"
2811
2812 #: mbox.c:937
2813 #, c-format
2814 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
2815 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡ÒѰѲ¿·ÖµÄÐÅÏä´¢´æÖÁ %s"
2816
2817 #: mbox.c:1003
2818 msgid "Could not reopen mailbox!"
2819 msgstr "ÎÞ·¨ÖØ¿ªÐÅÏ䣡"
2820
2821 #: mbox.c:1041
2822 msgid "Reopening mailbox..."
2823 msgstr "ÖØдò¿ªÐÅÏäÖС­"
2824
2825 #: menu.c:416
2826 msgid "Jump to: "
2827 msgstr "Ìøµ½£º"
2828
2829 #: menu.c:425
2830 msgid "Invalid index number."
2831 msgstr "ÎÞЧµÄË÷Òý±àºÅ¡£"
2832
2833 #: menu.c:429 menu.c:447 menu.c:483 menu.c:526 menu.c:542 menu.c:553
2834 #: menu.c:564 menu.c:606 menu.c:617 menu.c:630 menu.c:643 menu.c:1038
2835 msgid "No entries."
2836 msgstr "ûÓÐ×ÊÁÏ¡£"
2837
2838 #: menu.c:444
2839 msgid "You cannot scroll down farther."
2840 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÏÂ¾í¶¯ÁË¡£"
2841
2842 #: menu.c:460
2843 msgid "You cannot scroll up farther."
2844 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÉÏ¾í¶¯ÁË¡£"
2845
2846 #: menu.c:480
2847 msgid "You are on the last page."
2848 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ò³¡£"
2849
2850 #: menu.c:504
2851 msgid "You are on the first page."
2852 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ò³¡£"
2853
2854 #: menu.c:583
2855 msgid "First entry is shown."
2856 msgstr "ÕýÔÚÏÔʾµÚÒ»Ïî¡£"
2857
2858 #: menu.c:603
2859 msgid "Last entry is shown."
2860 msgstr "ÕýÔÚÏÔʾ×îºóÒ»Ïî¡£"
2861
2862 #: menu.c:654
2863 msgid "You are on the last entry."
2864 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ïî¡£"
2865
2866 #: menu.c:665
2867 msgid "You are on the first entry."
2868 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ïî¡£"
2869
2870 #: menu.c:725 pattern.c:1242
2871 msgid "Search for: "
2872 msgstr "ËÑÑ°£º"
2873
2874 #: menu.c:726 pattern.c:1243
2875 msgid "Reverse search for: "
2876 msgstr "·µÏòËÑÑ°£º"
2877
2878 #: menu.c:736 pattern.c:1275
2879 msgid "No search pattern."
2880 msgstr "ûÓÐËÑÑ°¸ñʽ¡£"
2881
2882 #: menu.c:766 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
2883 msgid "Not found."
2884 msgstr "ûÓÐÕÒµ½¡£"
2885
2886 #: menu.c:890
2887 msgid "No tagged entries."
2888 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇµÄ¼Ç¼¡£"
2889
2890 #: menu.c:995
2891 msgid "Search is not implemented for this menu."
2892 msgstr "Õâ¸öÑ¡µ¥ÖÐûÓÐËÑÑ°¹¦ÄÜ¡£"
2893
2894 #: menu.c:1000
2895 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
2896 msgstr "¶Ô»°Ä£Ê½Öв»Ö§³ÖÌøÔ¾¹¦ÄÜ¡£"
2897
2898 #: menu.c:1041
2899 msgid "Tagging is not supported."
2900 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
2901
2902 #: mh.c:663 mh.c:900
2903 #, c-format
2904 msgid "Reading %s... %d"
2905 msgstr "¶ÁÈ¡ %s¡­ %d"
2906
2907 #: mh.c:1151
2908 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: muttlib.c:846
2912 #, fuzzy
2913 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
2914 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
2915
2916 #: muttlib.c:846
2917 msgid "yna"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: muttlib.c:862
2921 msgid "File is a directory, save under it?"
2922 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
2923
2924 #: muttlib.c:868
2925 msgid "File under directory: "
2926 msgstr "ÔÚĿ¼µ×ϵÄÎļþ£º"
2927
2928 #: muttlib.c:880
2929 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
2930 msgstr "ÎļþÒѾ­´æÔÚ, (o)¸²¸Ç, (a)¸½¼Ó, »òÊÇ (c)È¡Ïû ?"
2931
2932 #: muttlib.c:880
2933 msgid "oac"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: muttlib.c:1199
2937 #, fuzzy
2938 msgid "Can't save message to POP mailbox."
2939 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
2940
2941 #: muttlib.c:1208
2942 #, c-format
2943 msgid "%s is not a mailbox!"
2944 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏ䣡"
2945
2946 #: muttlib.c:1214
2947 #, c-format
2948 msgid "Append messages to %s?"
2949 msgstr "¸½¼ÓÐżþµ½ %s ?"
2950
2951 #: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "Connection to %s closed"
2954 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
2955
2956 #: mutt_socket.c:271
2957 msgid "SSL is unavailable."
2958 msgstr ""
2959
2960 #: mutt_socket.c:302
2961 #, fuzzy
2962 msgid "Preconnect command failed."
2963 msgstr "Ô¤ÏÈÁ¬½ÓÖ¸Áîʧ°Ü"
2964
2965 #: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "Error talking to %s (%s)"
2968 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
2969
2970 #: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
2971 #, c-format
2972 msgid "Bad IDN \"%s\"."
2973 msgstr ""
2974
2975 #: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "Looking up %s..."
2978 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
2979
2980 #: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "Could not find the host \"%s\""
2983 msgstr "ÕÒ²»µ½Ö÷»ú %s µÄλַ¡£"
2984
2985 #: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
2986 #, c-format
2987 msgid "Connecting to %s..."
2988 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
2989
2990 #: mutt_socket.c:529
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "Could not connect to %s (%s)."
2993 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª %s"
2994
2995 #: mutt_ssl.c:175
2996 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: mutt_ssl.c:199
3000 #, c-format
3001 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: mutt_ssl.c:207
3005 #, c-format
3006 msgid "%s has insecure permissions!"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: mutt_ssl.c:226
3010 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: mutt_ssl.c:322
3014 msgid "I/O error"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: mutt_ssl.c:331
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "SSL failed: %s"
3020 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
3021
3022 #: mutt_ssl.c:340
3023 #, fuzzy
3024 msgid "Unable to get certificate from peer"
3025 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
3026
3027 #: mutt_ssl.c:348
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3030 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
3031
3032 #: mutt_ssl.c:388
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Unknown"
3035 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
3036
3037 #: mutt_ssl.c:413
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "[unable to calculate]"
3040 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
3041
3042 #: mutt_ssl.c:431
3043 #, fuzzy
3044 msgid "[invalid date]"
3045 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÖµ"
3046
3047 #: mutt_ssl.c:506
3048 msgid "Server certificate is not yet valid"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: mutt_ssl.c:513
3052 msgid "Server certificate has expired"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: mutt_ssl.c:586
3056 msgid "This certificate belongs to:"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: mutt_ssl.c:597
3060 msgid "This certificate was issued by:"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: mutt_ssl.c:608
3064 #, c-format
3065 msgid "This certificate is valid"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: mutt_ssl.c:609
3069 #, c-format
3070 msgid "   from %s"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: mutt_ssl.c:611
3074 #, c-format
3075 msgid "     to %s"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: mutt_ssl.c:617
3079 #, c-format
3080 msgid "Fingerprint: %s"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: mutt_ssl.c:619
3084 msgid "SSL Certificate check"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: mutt_ssl.c:622
3088 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: mutt_ssl.c:623
3092 msgid "roa"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: mutt_ssl.c:627
3096 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: mutt_ssl.c:628
3100 msgid "ro"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
3104 msgid "Exit  "
3105 msgstr "À뿪  "
3106
3107 #: mutt_ssl.c:659
3108 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: mutt_ssl.c:664
3112 msgid "Certificate saved"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: mx.c:120
3116 #, c-format
3117 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
3118 msgstr "Ëø½øÊýÁ¿³¬¹ýÏ޶½« %s µÄËøÒƳý£¿"
3119
3120 #: mx.c:132
3121 #, c-format
3122 msgid "Can't dotlock %s.\n"
3123 msgstr "ÎÞ·¨Óàdotlock Ëøס %s¡£\n"
3124
3125 #: mx.c:190
3126 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
3127 msgstr "³¢ÊÔ fcntl µÄËø¶¨Ê±³¬¹ýʱ¼ä!"
3128
3129 #: mx.c:196
3130 #, c-format
3131 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
3132 msgstr "ÕýÔڵȴý fcntl µÄËø¶¨¡­ %d"
3133
3134 #: mx.c:224
3135 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
3136 msgstr "³¢ÊÔ flock Ê±³¬¹ýʱ¼ä£¡"
3137
3138 #: mx.c:231
3139 #, c-format
3140 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
3141 msgstr "ÕýÔڵȴý flock Ö´Ðгɹ¦¡­ %d"
3142
3143 #: mx.c:595
3144 #, c-format
3145 msgid "Couldn't lock %s\n"
3146 msgstr "ÎÞ·¨Ëøס %s¡£\n"
3147
3148 #: mx.c:679
3149 #, c-format
3150 msgid "Reading %s..."
3151 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­"
3152
3153 #: mx.c:779
3154 #, c-format
3155 msgid "Writing %s..."
3156 msgstr "дÈë %s ÖС­"
3157
3158 #: mx.c:812
3159 #, c-format
3160 msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
3161 msgstr "ÎÞ·¨Óë %s ÐÅÏäͬ²½£¡"
3162
3163 #: mx.c:878
3164 #, c-format
3165 msgid "Move read messages to %s?"
3166 msgstr "°áÒÆÒѶÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s£¿"
3167
3168 #: mx.c:894 mx.c:1150
3169 #, c-format
3170 msgid "Purge %d deleted message?"
3171 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѾ­±»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
3172
3173 #: mx.c:894 mx.c:1150
3174 #, c-format
3175 msgid "Purge %d deleted messages?"
3176 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѱ»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
3177
3178 #: mx.c:918
3179 #, c-format
3180 msgid "Moving read messages to %s..."
3181 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
3182
3183 #: mx.c:977 mx.c:1141
3184 msgid "Mailbox is unchanged."
3185 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
3186
3187 #: mx.c:1013
3188 #, c-format
3189 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
3190 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»°áÒÆ, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
3191
3192 #: mx.c:1016 mx.c:1188
3193 #, c-format
3194 msgid "%d kept, %d deleted."
3195 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
3196
3197 #: mx.c:1126
3198 #, c-format
3199 msgid " Press '%s' to toggle write"
3200 msgstr " Çë°´Ï '%s' À´Çл»Ð´Èëģʽ"
3201
3202 #: mx.c:1128
3203 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
3204 msgstr "ÇëʹÓà'toggle-write' À´ÖØÐÂÆô¶¯Ð´È빦ÄÜ!"
3205
3206 #: mx.c:1130
3207 #, c-format
3208 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
3209 msgstr "ÐÅÏä±»±ê¼Ç³ÉΪÎÞ·¨Ð´ÈëµÄ. %s"
3210
3211 #: mx.c:1185
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Mailbox checkpointed."
3214 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
3215
3216 #: mx.c:1494
3217 #, fuzzy
3218 msgid "Can't write message"
3219 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
3220
3221 #: mx.c:1539
3222 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
3223 msgstr ""
3224
3225 #: pager.c:57
3226 msgid "Not available in this menu."
3227 msgstr "ÔÚÕâ¸ö²Ëµ¥ÖÐûÓÐÕâ¸ö¹¦ÄÜ¡£"
3228
3229 #: pager.c:1450
3230 msgid "PrevPg"
3231 msgstr "ÉÏÒ»Ò³"
3232
3233 #: pager.c:1451
3234 msgid "NextPg"
3235 msgstr "ÏÂÒ»Ò³"
3236
3237 #: pager.c:1455
3238 msgid "View Attachm."
3239 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þ¡£"
3240
3241 #: pager.c:1458
3242 msgid "Next"
3243 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
3244
3245 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
3246 #: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
3247 msgid "Bottom of message is shown."
3248 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ×îÏÂÃæµÄÐżþ¡£"
3249
3250 #: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
3251 msgid "Top of message is shown."
3252 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ×îÉÏÃæµÄÐżþ¡£"
3253
3254 #: pager.c:1960
3255 msgid "Reverse search: "
3256 msgstr "·´ÏòËÑÑ°£º"
3257
3258 #: pager.c:1961
3259 msgid "Search: "
3260 msgstr "ËÑÑ°£º"
3261
3262 #: pager.c:2081
3263 msgid "Help is currently being shown."
3264 msgstr "ÏÖÕýÏÔʾ˵Ã÷Îļþ¡£"
3265
3266 #: pager.c:2110
3267 msgid "No more quoted text."
3268 msgstr "²»ÄÜÓÐÔÙ¶àµÄÒýÑÔ¡£"
3269
3270 #: pager.c:2123
3271 msgid "No more unquoted text after quoted text."
3272 msgstr "ÔÚÒýÑÔºóÓйý¶àµÄ·ÇÒýÑÔÎÄ×Ö¡£"
3273
3274 #: parse.c:602
3275 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
3276 msgstr "¶à²¿·ÝÓʼþûÓзָôµÄ²ÎÊý!"
3277
3278 #: pattern.c:244
3279 #, c-format
3280 msgid "Error in expression: %s"
3281 msgstr "±í´ïʽÓдíÎó£º%s"
3282
3283 #: pattern.c:354
3284 #, c-format
3285 msgid "Invalid day of month: %s"
3286 msgstr "ÎÞЧµÄÈÕ×Ó£º%s"
3287
3288 #: pattern.c:368
3289 #, c-format
3290 msgid "Invalid month: %s"
3291 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
3292
3293 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
3294 #: pattern.c:520
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "Invalid relative date: %s"
3297 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
3298
3299 #: pattern.c:534
3300 msgid "error in expression"
3301 msgstr "±í´ïʽÓдíÎó"
3302
3303 #: pattern.c:740 pattern.c:848
3304 #, c-format
3305 msgid "error in pattern at: %s"
3306 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
3307
3308 #: pattern.c:788
3309 #, c-format
3310 msgid "%c: invalid command"
3311 msgstr "%c£ºÎÞЧµÄÖ¸Áî"
3312
3313 #: pattern.c:794
3314 #, c-format
3315 msgid "%c: not supported in this mode"
3316 msgstr "%c£ºÔÚÕâ¸öģʽ²»Ö§³Ö"
3317
3318 #: pattern.c:807
3319 #, c-format
3320 msgid "missing parameter"
3321 msgstr "´íʧ²ÎÊý"
3322
3323 #: pattern.c:823
3324 #, c-format
3325 msgid "mismatched parenthesis: %s"
3326 msgstr "²»¶Ô³ÆµÄÀ¨»¡£º%s"
3327
3328 #: pattern.c:855
3329 msgid "empty pattern"
3330 msgstr "¿ÕµÄ¸ñʽ"
3331
3332 #: pattern.c:1061
3333 #, c-format
3334 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
3335 msgstr "´íÎ󣺲»Ã÷µÄ op %d (Çë»Ø±¨Õâ¸ö´íÎó)¡£"
3336
3337 #: pattern.c:1130 pattern.c:1261
3338 msgid "Compiling search pattern..."
3339 msgstr "±àÒëËÑÑ°ÑùʽÖС­"
3340
3341 #: pattern.c:1144
3342 msgid "Executing command on matching messages..."
3343 msgstr "ÕýÔÚ¶Ô·ûºÏµÄÓʼþÖ´ÐÐÃüÁî¡­"
3344
3345 #: pattern.c:1206
3346 msgid "No messages matched criteria."
3347 msgstr "ûÓÐÓʼþ·ûºÏÒªÇó¡£"
3348
3349 #: pattern.c:1299
3350 msgid "Search hit bottom without finding match"
3351 msgstr "ÒÑËÑÑ°ÖÁ½á⣬²¢Ã»Óз¢ÏÖÈκηûºÏ"
3352
3353 #: pattern.c:1310
3354 msgid "Search hit top without finding match"
3355 msgstr "ÒÑËÑÑ°ÖÁ¿ªÍ·£¬²¢Ã»Óз¢ÏÖÈκηûºÏ"
3356
3357 #: pattern.c:1332
3358 msgid "Search interrupted."
3359 msgstr "ËÑÑ°Òѱ»Öжϡ£"
3360
3361 #: pgp.c:90
3362 msgid "Enter PGP passphrase:"
3363 msgstr "ÇëÊäÈë PGP Í¨ÐÐÃÜÂ룺"
3364
3365 #: pgp.c:104
3366 msgid "PGP passphrase forgotten."
3367 msgstr "ÒÑÍü¼Ç PGP Í¨ÐÐÃÜÂë¡£"
3368
3369 #: pgp.c:344
3370 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
3371 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
3372
3373 #: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
3374 msgid ""
3375 "[-- End of PGP output --]\n"
3376 "\n"
3377 msgstr ""
3378 "[-- PGP Êä³ö²¿·Ý½áÊø --]\n"
3379 "\n"
3380
3381 #: pgp.c:394
3382 msgid ""
3383 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
3384 "\n"
3385 msgstr ""
3386 "[-- PGP Ðżþ¿ªÊ¼ --]\n"
3387 "\n"
3388
3389 #: pgp.c:396
3390 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3391 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î¿ªÊ¼ --]\n"
3392
3393 #: pgp.c:398
3394 msgid ""
3395 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3396 "\n"
3397 msgstr ""
3398 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ¿ªÊ¼ --]\n"
3399 "\n"
3400
3401 #: pgp.c:423
3402 #, fuzzy
3403 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
3404 msgstr ""
3405 "\n"
3406 "[-- PGP Ðżþ½áÊø --]\n"
3407
3408 #: pgp.c:425
3409 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
3410 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î½áÊø --]\n"
3411
3412 #: pgp.c:427
3413 #, fuzzy
3414 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
3415 msgstr ""
3416 "\n"
3417 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ½áÊø --]\n"
3418
3419 #: pgp.c:454
3420 msgid ""
3421 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
3422 "\n"
3423 msgstr ""
3424 "[-- ´íÎó£ºÕÒ²»µ½ PGP ÐżþµÄ¿ªÍ·£¡ --]\n"
3425 "\n"
3426
3427 #: pgp.c:704
3428 #, fuzzy
3429 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
3430 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó¡£ÁªÂç <rosessler@guug.de>¡£"
3431
3432 #: pgp.c:764
3433 msgid ""
3434 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
3435 "\n"
3436 msgstr ""
3437 "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
3438 "\n"
3439
3440 #: pgp.c:873
3441 msgid ""
3442 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
3443 "\n"
3444 msgstr ""
3445 "[-- ´íÎ󣺲»ÕýÈ·µÄ PGP/MIME Ðżþ£¡ --]\n"
3446 "\n"
3447
3448 #: pgp.c:886
3449 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
3450 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡ --]\n"
3451
3452 #: pgp.c:895
3453 msgid ""
3454 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
3455 "\n"
3456 msgstr ""
3457 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
3458 "\n"
3459
3460 #: pgp.c:915
3461 #, fuzzy
3462 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
3463 msgstr ""
3464 "\n"
3465 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
3466
3467 #: pgp.c:965
3468 msgid "Can't open PGP subprocess!"
3469 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª PGP ×Ó³ÌÐò£¡"
3470
3471 #: pgp.c:1109
3472 #, c-format
3473 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
3474 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
3475
3476 #: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
3477 #, c-format
3478 msgid "Enter keyID for %s: "
3479 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
3480
3481 #: pgp.c:1397
3482 msgid "Can't invoke PGP"
3483 msgstr "²»ÄÜÖ´ÐРPGP"
3484
3485 #: pgp.c:1491
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
3488 msgstr "(e)¼ÓÃÜ, (s)Ç©Ãû, (a)ÓñðµÄÉí·ÝÇ©, (b)Á½Õß½ÔÒª, (i)nline, »ò (f)·ÅÆú£¿"
3489
3490 #: pgp.c:1492
3491 msgid "PGP/M(i)ME"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: pgp.c:1492
3495 msgid "(i)nline"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: pgp.c:1494
3499 #, fuzzy
3500 msgid "esabifc"
3501 msgstr "esabif"
3502
3503 #. sign (a)s
3504 #: pgp.c:1509 smime.c:1981
3505 msgid "Sign as: "
3506 msgstr "Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º"
3507
3508 #: pgpinvoke.c:307
3509 msgid "Fetching PGP key..."
3510 msgstr "ÄÃÈ¡ PGP Ô¿³×ÖС­"
3511
3512 #: pgpkey.c:490
3513 #, fuzzy
3514 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
3515 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3516
3517 #. __STRCAT_CHECKED__
3518 #: pgpkey.c:516 smime.c:433
3519 msgid "Select  "
3520 msgstr "Ñ¡Ôñ    "
3521
3522 #. __STRCAT_CHECKED__
3523 #: pgpkey.c:519
3524 msgid "Check key  "
3525 msgstr "¼ì²éÔ¿³×   "
3526
3527 #: pgpkey.c:532
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "PGP keys matching <%s>."
3530 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
3531
3532 #: pgpkey.c:534
3533 #, c-format
3534 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
3535 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
3536
3537 #: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
3538 msgid "Can't open /dev/null"
3539 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª /dev/null"
3540
3541 #: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
3542 msgid "Can't create temporary file"
3543 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3544
3545 #: pgpkey.c:580
3546 #, c-format
3547 msgid "Key ID: 0x%s"
3548 msgstr "Ô¿³× ID£º0x%s"
3549
3550 #: pgpkey.c:600
3551 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
3552 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3553
3554 #: pgpkey.c:612
3555 #, fuzzy
3556 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
3557 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
3558
3559 #: pgpkey.c:616
3560 msgid "ID has undefined validity."
3561 msgstr ""
3562
3563 #: pgpkey.c:619
3564 #, fuzzy
3565 msgid "ID is not valid."
3566 msgstr "Õâ¸ö ID ²»±»ÐÅÈΡ£"
3567
3568 #: pgpkey.c:622
3569 #, fuzzy
3570 msgid "ID is only marginally valid."
3571 msgstr "´Ë ID Ö»ÊÇÃãÇ¿±»ÐÅÈΡ£"
3572
3573 #: pgpkey.c:626
3574 #, fuzzy, c-format
3575 msgid "%s Do you really want to use the key?"
3576 msgstr "%s ÄúÕæµÄҪʹÓÃËü£¿"
3577
3578 #: pgpkey.c:724
3579 msgid "Please enter the key ID: "
3580 msgstr "ÇëÊäÈëÕâ°ÑÔ¿³×µÄ ID£º"
3581
3582 #: pgpkey.c:752
3583 msgid "Invoking pgp..."
3584 msgstr "Æô¶¯ pgp¡­"
3585
3586 #: pgpkey.c:777
3587 #, c-format
3588 msgid "PGP Key %s."
3589 msgstr "PGP Ô¿³× %s¡£"
3590
3591 #: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
3592 #, c-format
3593 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
3594 msgstr "ÕýÑ°ÕÒÆ¥Åä \"%s\" µÄÔ¿³×¡­"
3595
3596 #: pop.c:90 pop_lib.c:201
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "Command TOP is not supported by server."
3599 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3600
3601 #: pop.c:117
3602 #, fuzzy
3603 msgid "Can't write header to temporary file!"
3604 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3605
3606 #: pop.c:198 pop_lib.c:203
3607 #, fuzzy, c-format
3608 msgid "Command UIDL is not supported by server."
3609 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3610
3611 #: pop.c:247 pop.c:562
3612 #, c-format
3613 msgid "%s is an invalid POP path"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: pop.c:278
3617 #, fuzzy
3618 msgid "Fetching list of messages..."
3619 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
3620
3621 #: pop.c:415
3622 #, fuzzy
3623 msgid "Can't write message to temporary file!"
3624 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3625
3626 #: pop.c:517 pop.c:582
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Checking for new messages..."
3629 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
3630
3631 #: pop.c:546
3632 msgid "POP host is not defined."
3633 msgstr "POP Ö÷»úûÓỶ¨Òå¡£"
3634
3635 #: pop.c:610
3636 msgid "No new mail in POP mailbox."
3637 msgstr "POP ÐÅÏäÖÐûÓÐеÄÐżþ"
3638
3639 #: pop.c:617
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Delete messages from server?"
3642 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
3643
3644 #: pop.c:619
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
3647 msgstr "¶ÁÈ¡ÐÂÐżþ (%d Î»Ôª×é)¡­"
3648
3649 #: pop.c:661
3650 msgid "Error while writing mailbox!"
3651 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
3652
3653 #: pop.c:665
3654 #, fuzzy, c-format
3655 msgid "%s [%d of %d messages read]"
3656 msgstr "%s [ÒÑÔĶÁ %2d ·âÐżþÖеĠ%1d ·â]"
3657
3658 #: pop.c:688 pop_lib.c:364
3659 msgid "Server closed connection!"
3660 msgstr "ÓëËÅ·þÆ÷µÄÁª½áÖжÏÁË!"
3661
3662 #: pop_auth.c:93
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Authenticating (SASL)..."
3665 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
3666
3667 #: pop_auth.c:209
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Authenticating (APOP)..."
3670 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
3671
3672 #: pop_auth.c:233
3673 #, fuzzy
3674 msgid "APOP authentication failed."
3675 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
3676
3677 #: pop_auth.c:268
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "Command USER is not supported by server."
3680 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3681
3682 #: pop_lib.c:199
3683 #, fuzzy
3684 msgid "Unable to leave messages on server."
3685 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
3686
3687 #: pop_lib.c:229
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "Error connecting to server: %s"
3690 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
3691
3692 #: pop_lib.c:378
3693 #, fuzzy
3694 msgid "Closing connection to POP server..."
3695 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
3696
3697 #: pop_lib.c:544
3698 #, fuzzy
3699 msgid "Verifying message indexes..."
3700 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
3701
3702 #: pop_lib.c:568
3703 #, fuzzy
3704 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
3705 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
3706
3707 #: postpone.c:167
3708 msgid "Postponed Messages"
3709 msgstr "ÐżþÒѾ­±»Ñӳټijö"
3710
3711 #: postpone.c:247 postpone.c:256
3712 msgid "No postponed messages."
3713 msgstr "ûÓб»ÑӳټijöµÄÐżþ¡£"
3714
3715 #: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
3716 msgid "Illegal PGP header"
3717 msgstr "²»ºÏ¹æ¶¨µÄ PGP ±êÍ·"
3718
3719 #: postpone.c:483
3720 #, fuzzy
3721 msgid "Illegal S/MIME header"
3722 msgstr "²»ºÏ¹æ¶¨µÄ PGP ±êÍ·"
3723
3724 #: postpone.c:556
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Decrypting message..."
3727 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
3728
3729 #: postpone.c:565
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Decryption failed."
3732 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
3733
3734 #: query.c:50
3735 msgid "New Query"
3736 msgstr "еIJéѯ"
3737
3738 #: query.c:51
3739 msgid "Make Alias"
3740 msgstr "ÖÆ×÷±ðÃû"
3741
3742 #: query.c:52
3743 msgid "Search"
3744 msgstr "ËÑÑ°"
3745
3746 #: query.c:99
3747 msgid "Waiting for response..."
3748 msgstr "µÈ´ý»ØÓ¦ÖС­"
3749
3750 #: query.c:235 query.c:263
3751 msgid "Query command not defined."
3752 msgstr "²éѯָÁîÉÐ䶨Òå¡£"
3753
3754 #: query.c:290
3755 #, c-format
3756 msgid "Query"
3757 msgstr "²éѯ"
3758
3759 #. Prompt for Query
3760 #: query.c:303 query.c:328
3761 msgid "Query: "
3762 msgstr "²éѯ£º"
3763
3764 #: query.c:311 query.c:337
3765 #, c-format
3766 msgid "Query '%s'"
3767 msgstr "²éѯ '%s'"
3768
3769 #: recvattach.c:56
3770 msgid "Pipe"
3771 msgstr "¹ÜÏß"
3772
3773 #: recvattach.c:57
3774 msgid "Print"
3775 msgstr "ÏÔʾ"
3776
3777 #: recvattach.c:435
3778 msgid "Saving..."
3779 msgstr "´¢´æÖС­"
3780
3781 #: recvattach.c:438 recvattach.c:527
3782 msgid "Attachment saved."
3783 msgstr "¸½¼þÒѱ»´¢´æ¡£"
3784
3785 #: recvattach.c:539
3786 #, c-format
3787 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
3788 msgstr "¾¯¸æ! ÄúÕýÔÚ¸²¸Ç %s, ÊÇ·ñÒª¼ÌÐø?"
3789
3790 #: recvattach.c:557
3791 msgid "Attachment filtered."
3792 msgstr "¸½¼þ±»¹ýÂ˵ô¡£"
3793
3794 #: recvattach.c:624
3795 msgid "Filter through: "
3796 msgstr "¾­¹ý¹ýÂË£º"
3797
3798 #: recvattach.c:624
3799 msgid "Pipe to: "
3800 msgstr "µ¼ÒýÖÁ£º"
3801
3802 #: recvattach.c:659
3803 #, c-format
3804 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
3805 msgstr "ÎÒ²»ÖªµÀÒªÔõô´òÓ¡ %s ¸½¼þ!"
3806
3807 #: recvattach.c:724
3808 msgid "Print tagged attachment(s)?"
3809 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡±ê¼ÇÆðÀ´µÄ¸½¼þ?"
3810
3811 #: recvattach.c:724
3812 msgid "Print attachment?"
3813 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡¸½¼þ?"
3814
3815 #: recvattach.c:957
3816 #, fuzzy
3817 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
3818 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3819
3820 #: recvattach.c:970
3821 msgid "Attachments"
3822 msgstr "¸½¼þ"
3823
3824 #: recvattach.c:1006
3825 #, fuzzy
3826 msgid "There are no subparts to show!"
3827 msgstr "ûÓи½¼þ¡£"
3828
3829 #: recvattach.c:1067
3830 #, fuzzy
3831 msgid "Can't delete attachment from POP server."
3832 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
3833
3834 #: recvattach.c:1075
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
3837 msgstr "δ֧³Öɾ³ý PGP ÐżþËù¸½´øµÄ¸½¼þ¡£"
3838
3839 #: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
3840 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
3841 msgstr "Ö»Ö§³Öɾ³ý¶àÖظ½¼þ"
3842
3843 #: recvcmd.c:47
3844 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
3845 msgstr "ÄúÖ»ÄÜÖ±½Ó´«ËÍ message/rfc822 µÄ²¿·Ö¡£"
3846
3847 #: recvcmd.c:217
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Error bouncing message!"
3850 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3851
3852 #: recvcmd.c:217
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Error bouncing messages!"
3855 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3856
3857 #: recvcmd.c:417
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "Can't open temporary file %s."
3860 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
3861
3862 #: recvcmd.c:448
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Forward as attachments?"
3865 msgstr "ÏÔʾ MIME ¸½¼þ"
3866
3867 #: recvcmd.c:462
3868 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: recvcmd.c:587
3872 msgid "Forward MIME encapsulated?"
3873 msgstr "ÓàMIME µÄ·½Ê½À´×ª¼Ä£¿"
3874
3875 #: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "Can't create %s."
3878 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ %s: %s."
3879
3880 #: recvcmd.c:728
3881 #, fuzzy
3882 msgid "Can't find any tagged messages."
3883 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3884
3885 #: recvcmd.c:749 send.c:715
3886 msgid "No mailing lists found!"
3887 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÓʼÄÂÛ̳£¡"
3888
3889 #: recvcmd.c:824
3890 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: remailer.c:484
3894 #, fuzzy
3895 msgid "Append"
3896 msgstr "¼Ä³ö"
3897
3898 #: remailer.c:485
3899 msgid "Insert"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: remailer.c:486
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Delete"
3905 msgstr "Ñ¡Ôñ"
3906
3907 #: remailer.c:488
3908 msgid "OK"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: remailer.c:516
3912 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: remailer.c:542
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Select a remailer chain."
3918 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3919
3920 #: remailer.c:602
3921 #, c-format
3922 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
3923 msgstr ""
3924
3925 #: remailer.c:632
3926 #, c-format
3927 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
3928 msgstr ""
3929
3930 #: remailer.c:655
3931 msgid "The remailer chain is already empty."
3932 msgstr ""
3933
3934 #: remailer.c:665
3935 #, fuzzy
3936 msgid "You already have the first chain element selected."
3937 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
3938
3939 #: remailer.c:675
3940 msgid "You already have the last chain element selected."
3941 msgstr ""
3942
3943 #: remailer.c:714
3944 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
3945 msgstr ""
3946
3947 #: remailer.c:738
3948 msgid ""
3949 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: remailer.c:772
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
3955 msgstr "¼ÄËÍѶϢ³öÏÖ´íÎó£¬×Ó³ÌÐòÒѽáÊø %d (%s)¡£"
3956
3957 #: remailer.c:776
3958 msgid "Error sending message."
3959 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
3960
3961 #: rfc1524.c:163
3962 #, c-format
3963 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
3964 msgstr "ÔÚ \"%2$s\" µÄµÚ %3$d Ðз¢ÏÖÀà±ð %1$s Îª´íÎóµÄ¸ñʽ¼Í¼"
3965
3966 #: rfc1524.c:395
3967 msgid "No mailcap path specified"
3968 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ mailcap Â·¾¶"
3969
3970 #: rfc1524.c:423
3971 #, c-format
3972 msgid "mailcap entry for type %s not found"
3973 msgstr "ûÓз¢ÏÖÀàÐÍ %s µÄ mailcap ¼Í¼"
3974
3975 #: score.c:75
3976 msgid "score: too few arguments"
3977 msgstr "·ÖÊý£ºÌ«ÉٵIJÎÊý"
3978
3979 #: score.c:84
3980 msgid "score: too many arguments"
3981 msgstr "·ÖÊý£ºÌ«¶àµÄ²ÎÊý"
3982
3983 #: send.c:252
3984 msgid "No subject, abort?"
3985 msgstr "ûÓбêÌ⣬Ҫ²»ÒªÖжϣ¿"
3986
3987 #: send.c:254
3988 msgid "No subject, aborting."
3989 msgstr "ûÓбêÌ⣬ÕýÔÚÖжÏÖС£"
3990
3991 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
3992 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
3993 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
3994 #. * provides a way to do that.
3995 #.
3996 #: send.c:488
3997 #, c-format
3998 msgid "Reply to %s%s?"
3999 msgstr "Òª»Ø¸²¸ø %s%s?"
4000
4001 #: send.c:522
4002 #, c-format
4003 msgid "Follow-up to %s%s?"
4004 msgstr "ÒÔºóµÄ»Ø¸²¶¼¼ÄÖÁ %s%s?"
4005
4006 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
4007 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
4008 #.
4009 #: send.c:690
4010 msgid "No tagged messages are visible!"
4011 msgstr "ûÓб»±ê¼ÇÁ˵ÄÐżþÔÚÏÔʾ£¡"
4012
4013 #: send.c:741
4014 msgid "Include message in reply?"
4015 msgstr "»ØÐÅʱÊÇ·ñÒª°üº¬Ô­±¾µÄÐżþÄÚÈÝ£¿"
4016
4017 #: send.c:746
4018 msgid "Including quoted message..."
4019 msgstr "ÕýÒýÈëÒýÑÔ²¿·Ö¡­"
4020
4021 #: send.c:756
4022 msgid "Could not include all requested messages!"
4023 msgstr "ÎÞ·¨°üº¬ËùÓÐÒªÇóµÄÐżþ£¡"
4024
4025 #: send.c:770
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Forward as attachment?"
4028 msgstr "ÊÇ·ñÒª´òÓ¡¸½¼þ?"
4029
4030 #: send.c:774
4031 msgid "Preparing forwarded message..."
4032 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
4033
4034 #. If the user is composing a new message, check to see if there
4035 #. * are any postponed messages first.
4036 #.
4037 #: send.c:1070
4038 msgid "Recall postponed message?"
4039 msgstr "Òª½Ð³ö±»ÑÓ³ÙµÄÐżþ?"
4040
4041 #: send.c:1369
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Edit forwarded message?"
4044 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
4045
4046 #: send.c:1394
4047 msgid "Abort unmodified message?"
4048 msgstr "ÊÇ·ñÒªÖжÏδÐ޸ĹýµÄÐżþ?"
4049
4050 #: send.c:1396
4051 msgid "Aborted unmodified message."
4052 msgstr "ÖжÏûÓÐÐ޸ĹýµÄÐżþ"
4053
4054 #: send.c:1465
4055 msgid "Message postponed."
4056 msgstr "Ðżþ±»Ñӳټijö¡£"
4057
4058 #: send.c:1474
4059 msgid "No recipients are specified!"
4060 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕߣ¡"
4061
4062 #: send.c:1479
4063 msgid "No recipients were specified."
4064 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕß¡£"
4065
4066 #: send.c:1495
4067 msgid "No subject, abort sending?"
4068 msgstr "ûÓÐÐżþ±êÌ⣬ҪÖжϼÄÐŵŤ×÷?"
4069
4070 #: send.c:1499
4071 msgid "No subject specified."
4072 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨±êÌâ¡£"
4073
4074 #: send.c:1561
4075 msgid "Sending message..."
4076 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
4077
4078 #: send.c:1702
4079 msgid "Could not send the message."
4080 msgstr "ÎÞ·¨¼Ä³öÐżþ¡£"
4081
4082 #: send.c:1707
4083 msgid "Mail sent."
4084 msgstr "ÐżþÒѾ­¼Ä³ö¡£"
4085
4086 #: send.c:1707
4087 msgid "Sending in background."
4088 msgstr "ÕýÔÚºǫ́´«ËÍ¡£"
4089
4090 #: sendlib.c:468
4091 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
4092 msgstr "ûÓз¢ÏÖ·Ö½ç±äÁ¿£¡[»Ø±¨´íÎó]"
4093
4094 #: sendlib.c:498
4095 #, c-format
4096 msgid "%s no longer exists!"
4097 msgstr "%s ÒѾ­²»´æÔÚ£¡"
4098
4099 #: sendlib.c:920
4100 #, fuzzy, c-format
4101 msgid "%s isn't a regular file."
4102 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏä¡£"
4103
4104 #: sendlib.c:1089
4105 #, c-format
4106 msgid "Could not open %s"
4107 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª %s"
4108
4109 #: sendlib.c:2057
4110 #, c-format
4111 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
4112 msgstr "¼ÄËÍѶϢ³öÏÖ´íÎó£¬×Ó³ÌÐòÒѽáÊø %d (%s)¡£"
4113
4114 #: sendlib.c:2063
4115 msgid "Output of the delivery process"
4116 msgstr "Delivery process µÄÊä³ö"
4117
4118 #: sendlib.c:2267
4119 #, c-format
4120 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
4121 msgstr ""
4122
4123 #: signal.c:43
4124 #, c-format
4125 msgid "%s...  Exiting.\n"
4126 msgstr "%s¡­ ÕýÔÚÀ뿪¡£\n"
4127
4128 #: signal.c:46 signal.c:49
4129 #, c-format
4130 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
4131 msgstr "²¶×¥µ½ %s¡­ ÕýÔÚÀ뿪¡£\n"
4132
4133 #: signal.c:51
4134 #, c-format
4135 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
4136 msgstr "²¶×¥µ½ signal %d¡­ ÕýÔÚÀ뿪.\n"
4137
4138 #: smime.c:111
4139 #, fuzzy
4140 msgid "Enter SMIME passphrase:"
4141 msgstr "ÇëÊäÈë PGP Í¨ÐÐÃÜÂ룺"
4142
4143 #: smime.c:321
4144 msgid "Trusted   "
4145 msgstr ""
4146
4147 #: smime.c:324
4148 msgid "Verified  "
4149 msgstr ""
4150
4151 #: smime.c:327
4152 msgid "Unverified"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: smime.c:330
4156 #, fuzzy
4157 msgid "Expired   "
4158 msgstr "À뿪  "
4159
4160 #: smime.c:333
4161 msgid "Revoked   "
4162 msgstr ""
4163
4164 #: smime.c:336
4165 #, fuzzy
4166 msgid "Invalid   "
4167 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
4168
4169 #: smime.c:339
4170 #, fuzzy
4171 msgid "Unknown   "
4172 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
4173
4174 #: smime.c:368
4175 #, fuzzy
4176 msgid "Enter keyID: "
4177 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
4178
4179 #: smime.c:391
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
4182 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ \"%s\"¡£"
4183
4184 #: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
4185 #, c-format
4186 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
4187 msgstr ""
4188
4189 #: smime.c:545 smime.c:615
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
4192 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
4193
4194 #: smime.c:548 smime.c:618
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "Use ID %s for %s ?"
4197 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
4198
4199 #: smime.c:637
4200 #, c-format
4201 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: smime.c:796
4205 #, c-format
4206 msgid "No (valid) certificate found for %s."
4207 msgstr ""
4208
4209 #: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
4210 #, fuzzy
4211 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
4212 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
4213
4214 #: smime.c:1206
4215 #, fuzzy
4216 msgid "no certfile"
4217 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
4218
4219 #: smime.c:1209
4220 #, fuzzy
4221 msgid "no mbox"
4222 msgstr "£¨Ã»ÓÐÐÅÏ䣩"
4223
4224 #. fatal error while trying to encrypt message
4225 #: smime.c:1352
4226 msgid "No output from OpenSSL.."
4227 msgstr ""
4228
4229 #: smime.c:1390
4230 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
4231 msgstr ""
4232
4233 #: smime.c:1433
4234 #, fuzzy
4235 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
4236 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª PGP ×Ó³ÌÐò£¡"
4237
4238 #: smime.c:1471
4239 msgid "No output from OpenSSL..."
4240 msgstr ""
4241
4242 #: smime.c:1636 smime.c:1758
4243 #, fuzzy
4244 msgid ""
4245 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
4246 "\n"
4247 msgstr ""
4248 "[-- PGP Êä³ö²¿·Ý½áÊø --]\n"
4249 "\n"
4250
4251 #: smime.c:1719 smime.c:1729
4252 #, fuzzy
4253 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
4254 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ PGP ×Ó³ÌÐò£¡ --]\n"
4255
4256 #: smime.c:1762
4257 #, fuzzy
4258 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
4259 msgstr ""
4260 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
4261 "\n"
4262
4263 #: smime.c:1765
4264 #, fuzzy
4265 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
4266 msgstr ""
4267 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
4268 "\n"
4269
4270 #: smime.c:1829
4271 #, fuzzy
4272 msgid ""
4273 "\n"
4274 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
4275 msgstr ""
4276 "\n"
4277 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
4278
4279 #: smime.c:1831
4280 #, fuzzy
4281 msgid ""
4282 "\n"
4283 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
4284 msgstr ""
4285 "\n"
4286 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
4287
4288 #: smime.c:1935
4289 #, fuzzy
4290 msgid ""
4291 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
4292 msgstr ""
4293 "(e)¼ÓÃÜ, (s)Ç©Ãû, (a)ÓñðµÄÉí·ÝÇ©, (b)Á½Õß½ÔÒª, Ñ¡Ôñ (m)ic ÑÝËã·¨ »ò (f)·Å"
4294 "Æú£¿"
4295
4296 #: smime.c:1936
4297 #, fuzzy
4298 msgid "eswabfc"
4299 msgstr "esabif"
4300
4301 #: smime.c:1945
4302 msgid ""
4303 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
4304 msgstr ""
4305
4306 #: smime.c:1947
4307 msgid "12345f"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: smime.c:1971
4311 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
4312 msgstr ""
4313
4314 #: sort.c:259
4315 msgid "Sorting mailbox..."
4316 msgstr "ÐÅÏäÅÅÐòÖС­"
4317