make update-po and fix uk.po
authorPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sat, 4 Nov 2006 01:49:29 +0000 (02:49 +0100)
committerPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sat, 4 Nov 2006 01:49:29 +0000 (02:49 +0100)
Signed-off-by: Pierre Habouzit <madcoder@debian.org>
29 files changed:
po/POTFILES.in
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/muttng.pot
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index c9473d0..4d5c536 100644 (file)
 account.c
+account.h
 alias.c
+alias.h
 attach.c
+attach.h
+base64.c
 browser.c
-buffer.c
+browser.h
 buffy.c
+buffy.h
 charset.c
+charset.h
 color.c
 commands.c
+complete.c
 compose.c
+compose.h
 compress.c
+compress.h
+config.h
+copy.c
+copy.h
 crypt.c
 cryptglue.c
 crypt-gpgme.c
+crypt-gpgme.h
+crypt-mod.c
+crypt-mod.h
+crypt-mod-pgp-classic.c
+crypt-mod-pgp-gpgme.c
+crypt-mod-smime-classic.c
+crypt-mod-smime-gpgme.c
 curs_lib.c
 curs_main.c
+date.c
+dotlock.c
+dotlock.h
 edit.c
 editmsg.c
+enter.c
+enter.h
+extlib.c
+filter.c
 flags.c
+from.c
+getdomain.c
+globals.h
+gnupgparse.c
 handler.c
+handler.h
+hcache.c
+hcache.h
+hdrline.c
 headers.c
 help.c
+history.c
+history.h
 hook.c
-imap/auth.c
 imap/auth_anon.c
+imap/auth.c
 imap/auth_cram.c
 imap/auth_gss.c
+imap/auth.h
 imap/auth_login.c
 imap/auth_sasl.c
 imap/browse.c
 imap/command.c
 imap/imap.c
+imap/imap.h
+imap/imap_private.h
 imap/message.c
+imap/message.h
+imap/mx_imap.c
+imap/mx_imap.h
+imap/utf7.c
 imap/util.c
 init.c
+init.h
 keymap.c
-keymap_alldefs.h
+keymap.h
 lib.c
-list.c
+lib/debug.c
+lib/debug.h
+lib.h
+lib-hash/hash.h
+lib-hash/md5.c
+lib-hash/md5.h
+lib-hash/sha1.c
+lib-hash/sha1.h
+lib-lib/ascii.c
+lib-lib/ascii.h
+lib-lib/buffer.c
+lib-lib/buffer.h
+lib-lib/file.c
+lib-lib/file.h
+lib-lib/hash.c
+lib-lib/hash.h
+lib-lib/list.c
+lib-lib/list.h
+lib-lib/macros.h
+lib-lib/mapping.c
+lib-lib/mapping.h
+lib-lib/mem.h
+lib-lib/str.c
+lib-lib/str.h
+lib/list.c
+lib/list.h
+lib-mime/mime.c
+lib-mime/mime.h
+lib-mime/rfc2047.c
+lib-mime/rfc2231.c
+lib-mime/rfc822.c
+lib/rx.c
+lib/rx.h
+lib/str.c
+lib/str.h
 main.c
+makedoc.c
+mapping.h
 mbox.c
+mbox.h
+mbyte.c
+mbyte.h
 menu.c
 mh.c
+mh.h
+mutt_crypt.h
+mutt_curses.h
+mutt.h
+mutt_idna.c
+mutt_idna.h
 muttlib.c
+mutt_libesmtp.c
+mutt_libesmtp.h
+mutt_menu.h
+mutt_sasl.c
+mutt_sasl.h
 mutt_socket.c
+mutt_socket.h
 mutt_ssl.c
 mutt_ssl_gnutls.c
+mutt_ssl.h
 mutt_tunnel.c
+mutt_tunnel.h
 mx.c
+mx.h
+nntp/mx_nntp.c
+nntp/mx_nntp.h
 nntp/newsrc.c
 nntp/nntp.c
+nntp/nntp.h
 pager.c
+pager.h
 parse.c
 pattern.c
 pgp.c
+pgpewrap.c
+pgp.h
 pgpinvoke.c
 pgpkey.c
-pop/pop.c
+pgplib.c
+pgplib.h
+pgpmicalg.c
+pgppacket.c
+pgppacket.h
+pgppubring.c
+pop/mx_pop.c
+pop/mx_pop.h
 pop/pop_auth.c
+pop/pop.c
+pop/pop.h
 pop/pop_lib.c
 postpone.c
+protos.h
 query.c
 recvattach.c
+recvattach.h
 recvcmd.c
+regex.c
+_regex.h
 remailer.c
+remailer.h
+resize.c
 rfc1524.c
+rfc1524.h
+rfc3676.c
+rfc3676.h
 score.c
 send.c
 sendlib.c
+setenv.c
+sidebar.c
+sidebar.h
 signal.c
 smime.c
+smime.h
 sort.c
+sort.h
+state.c
+state.h
 status.c
+strcasecmp.c
+system.c
 thread.c
-lib/debug.c
-lib/exit.c
-lib/list.c
-lib/rx.c
-lib/str.c
+thread.h
+url.c
+url.h
+utf8.c
+wcwidth.c
+xterm.h
index 20b8d7e..a12e7d4 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-29 13:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
@@ -17,296 +17,296 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:163
+#: account.c:164
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
 
-#: account.c:220
+#: account.c:221
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
 
-#: alias.c:36 browser.c:49 browser.c:58 pager.c:1373 postpone.c:44 query.c:43
-#: recvattach.c:56
+#: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
+#: recvattach.c:58
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: alias.c:37 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1380 pager.c:1390
-#: postpone.c:45
+#: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
+#: postpone.c:47
 msgid "Del"
 msgstr "Èçòð."
 
-#: alias.c:38 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:46
+#: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
 msgid "Undel"
 msgstr "Âúçñò."
 
-#: alias.c:39
+#: alias.c:40
 msgid "Select"
 msgstr "Èçáîð"
 
-#: alias.c:40 browser.c:52 browser.c:64 compose.c:118 compose.c:130
-#: crypt-gpgme.c:3305 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:640
-#: mutt_ssl_gnutls.c:748 pager.c:1485 pgpkey.c:497 postpone.c:47 query.c:48
-#: recvattach.c:60 smime.c:428
+#: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
+#: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
+#: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
+#: recvattach.c:62 smime.c:438
 msgid "Help"
 msgstr "Ïîìîù"
 
-#: alias.c:237
+#: alias.c:238
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
 
-#: alias.c:242
+#: alias.c:243
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
 
-#: alias.c:249
+#: alias.c:250
 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
 msgstr ""
 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
 
-#: alias.c:272
+#: alias.c:273
 msgid "Address: "
 msgstr "Àäðåñ:"
 
-#: alias.c:280 send.c:197
+#: alias.c:281 send.c:198
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
 
-#: alias.c:292
+#: alias.c:293
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Èìå:"
 
-#: alias.c:300
+#: alias.c:301
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
 
-#: alias.c:315 recvattach.c:437 recvattach.c:461 recvattach.c:474
-#: recvattach.c:489 recvattach.c:514
+#: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
+#: recvattach.c:491 recvattach.c:516
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
 
-#: alias.c:329
+#: alias.c:330
 msgid "Alias added."
 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
 
-#: alias.c:643
+#: alias.c:646
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
 
-#: alias.c:655
+#: alias.c:658
 msgid "Aliases"
 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
 
-#: attach.c:107 attach.c:228 attach.c:441 attach.c:907
+#: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
-#: attach.c:120
+#: attach.c:122
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: attach.c:127 attach.c:247 commands.c:228 compose.c:1317 curs_lib.c:168
-#: curs_lib.c:431
+#: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
+#: curs_lib.c:432
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
 
-#: attach.c:135
+#: attach.c:137
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:163
+#: attach.c:165
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:172
+#: attach.c:174
 #, fuzzy
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:185
+#: attach.c:187
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
 
-#: attach.c:241
+#: attach.c:243
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: attach.c:259
+#: attach.c:261
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
 
-#: attach.c:411
+#: attach.c:415
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr ""
 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
 
-#: attach.c:423
+#: attach.c:427
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
 
-#: attach.c:507
+#: attach.c:511
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
 
-#: attach.c:631 attach.c:660 attach.c:938 attach.c:992 handler.c:1139
-#: pgpkey.c:546 pgpkey.c:731
+#: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
+#: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
 
-#: attach.c:789
+#: attach.c:790
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
 
-#: attach.c:1015
+#: attach.c:1016
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
 
-#: browser.c:50
+#: browser.c:51
 msgid "Chdir"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
 
-#: browser.c:51 browser.c:63
+#: browser.c:52 browser.c:64
 msgid "Mask"
 msgstr "Ìàñêà"
 
-#: browser.c:59
+#: browser.c:60
 msgid "List"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:60
+#: browser.c:61
 msgid "Subscribe"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:61
+#: browser.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: browser.c:62 curs_main.c:399
+#: browser.c:63 curs_main.c:398
 msgid "Catchup"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:519 browser.c:1175
+#: browser.c:530 browser.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: browser.c:682
+#: browser.c:709
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:684
+#: browser.c:711
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:690
+#: browser.c:717
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
 
-#: browser.c:696
+#: browser.c:723
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:700
+#: browser.c:727
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:713
+#: browser.c:740
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
 
-#: browser.c:859 browser.c:1237 browser.c:1336
+#: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
 
-#: browser.c:1045
+#: browser.c:1071
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:1065
+#: browser.c:1091
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:1086
+#: browser.c:1112
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
 
-#: browser.c:1093
+#: browser.c:1119
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
 
-#: browser.c:1106
+#: browser.c:1132
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:1113
+#: browser.c:1139
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:1138
+#: browser.c:1164
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
 
-#: browser.c:1163 browser.c:1230
+#: browser.c:1189 browser.c:1255
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
 
-#: browser.c:1186
+#: browser.c:1212
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
 
-#: browser.c:1255
+#: browser.c:1280
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
 "(n)?"
 
-#: browser.c:1258
+#: browser.c:1283
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
 
-#: browser.c:1259
+#: browser.c:1284
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: browser.c:1324
+#: browser.c:1349
 msgid "New file name: "
 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
 
-#: browser.c:1353
+#: browser.c:1378
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
 
-#: browser.c:1370
+#: browser.c:1395
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
 
-#: browser.c:1452
+#: browser.c:1477
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1454
+#: browser.c:1479
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: browser.c:1471
+#: browser.c:1496
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr "mono: 
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
 
-#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:712
+#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
 msgid "too few arguments"
 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
@@ -369,130 +369,130 @@ msgstr "
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
 
-#: commands.c:80 mbox.c:612
+#: commands.c:79 mbox.c:613
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
 
-#: commands.c:92
+#: commands.c:91
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
 
-#: commands.c:123
+#: commands.c:122
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
 
-#: commands.c:154
+#: commands.c:153
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: commands.c:194
+#: commands.c:193
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:196
+#: commands.c:195
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
 
-#: commands.c:200 commands.c:211
+#: commands.c:199 commands.c:210
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr ""
 
-#: commands.c:202
+#: commands.c:201
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:208
+#: commands.c:207
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:213
+#: commands.c:212
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:234
+#: commands.c:233
 msgid "Command: "
 msgstr "Êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:253 recvcmd.c:138
+#: commands.c:252 recvcmd.c:140
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
 
-#: commands.c:255 recvcmd.c:140
+#: commands.c:254 recvcmd.c:142
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
 
-#: commands.c:268 recvcmd.c:148
+#: commands.c:267 recvcmd.c:150
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
 
-#: commands.c:276 recvcmd.c:156
+#: commands.c:275 recvcmd.c:158
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:170
+#: commands.c:286 recvcmd.c:172
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:170
+#: commands.c:286 recvcmd.c:172
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:302 recvcmd.c:185
+#: commands.c:300 recvcmd.c:187
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:302 recvcmd.c:185
+#: commands.c:300 recvcmd.c:187
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:312 recvcmd.c:202
+#: commands.c:310 recvcmd.c:204
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:312 recvcmd.c:202
+#: commands.c:310 recvcmd.c:204
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:380 commands.c:411 commands.c:428
+#: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
 
-#: commands.c:458
+#: commands.c:456
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
 
-#: commands.c:472
+#: commands.c:470
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
 
-#: commands.c:477
+#: commands.c:475
 msgid "Print message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
 
-#: commands.c:477
+#: commands.c:475
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:482
 msgid "Message printed"
 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:482
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:486
+#: commands.c:484
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:485
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:497
+#: commands.c:495
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:500
+#: commands.c:498
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
@@ -510,365 +510,365 @@ msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:501
+#: commands.c:499
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: commands.c:557
+#: commands.c:555
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:696
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:699
+#: commands.c:697
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:698
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:701
+#: commands.c:699
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:702
+#: commands.c:700
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:702
+#: commands.c:700
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:703
+#: commands.c:701
 msgid " tagged"
 msgstr " ìàðêèðàí"
 
-#: commands.c:768
+#: commands.c:766
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: commands.c:890
+#: commands.c:888
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
 
-#: commands.c:900
+#: commands.c:898
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:902
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:904
 msgid "not converting"
 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:904
 msgid "converting"
 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
 
-#: compose.c:54
+#: compose.c:56
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:111 compose.c:124
+#: compose.c:113 compose.c:126
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: compose.c:112 compose.c:125 remailer.c:463
+#: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
 msgid "Abort"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: compose.c:116 compose.c:128 compose.c:783
+#: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
 
-#: compose.c:117 compose.c:129
+#: compose.c:119 compose.c:131
 msgid "Descrip"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: compose.c:164
+#: compose.c:167
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:166
+#: compose.c:169
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:168
+#: compose.c:171
 msgid "Sign"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: compose.c:170
+#: compose.c:173
 msgid "Clear"
 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
 
-#: compose.c:176
+#: compose.c:179
 #, fuzzy
 msgid " (inline)"
 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
 
-#: compose.c:178
+#: compose.c:181
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:186 compose.c:191
+#: compose.c:189 compose.c:194
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
 
-#: compose.c:187 compose.c:192
+#: compose.c:190 compose.c:195
 msgid "<default>"
 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
 
-#: compose.c:199
+#: compose.c:202
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
 
-#: compose.c:248
+#: compose.c:251
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: compose.c:254
+#: compose.c:257
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
 
-#: compose.c:313
+#: compose.c:316
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: compose.c:340
+#: compose.c:343
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
 
-#: compose.c:362
+#: compose.c:365
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
 
-#: compose.c:718 send.c:1580
+#: compose.c:722 send.c:1570
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
 
-#: compose.c:799
+#: compose.c:803
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
 
-#: compose.c:811
+#: compose.c:815
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:834
+#: compose.c:838
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
 
-#: compose.c:842
+#: compose.c:846
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
 
-#: compose.c:893
+#: compose.c:897
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
 
-#: compose.c:904
+#: compose.c:908
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
 
-#: compose.c:932
+#: compose.c:936
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:982
+#: compose.c:986
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:987
+#: compose.c:991
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:989
+#: compose.c:993
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:1060
+#: compose.c:1063
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
 
-#: compose.c:1084
+#: compose.c:1087
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
 
-#: compose.c:1140
+#: compose.c:1143
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
 
-#: compose.c:1143 editmsg.c:108 sendlib.c:821
+#: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
 
-#: compose.c:1170
+#: compose.c:1173
 msgid "New file: "
 msgstr "Íîâ ôàéë: "
 
-#: compose.c:1182
+#: compose.c:1185
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
 
-#: compose.c:1188
+#: compose.c:1191
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1202
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
 
-#: compose.c:1207
+#: compose.c:1210
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: compose.c:1278
+#: compose.c:1281
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
 
-#: compose.c:1334
+#: compose.c:1337
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: compose.c:1336
+#: compose.c:1339
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
 
-#: compose.c:1345
+#: compose.c:1348
 msgid "Message written."
 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
 
-#: compose.c:1356
+#: compose.c:1359
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: compose.c:1380
+#: compose.c:1383
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: compress.c:202 mbox.c:520
+#: compress.c:203 mbox.c:521
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
 
-#: compress.c:229
+#: compress.c:230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Decompressing %s..."
 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
 
-#: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:587
+#: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
 msgid "Unable to lock mailbox!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: compress.c:253
+#: compress.c:254
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Decompressing %s..."
 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
 
-#: compress.c:264
+#: compress.c:265
 #, c-format
 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:348 compress.c:420
+#: compress.c:349 compress.c:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: compress.c:375 compress.c:450
+#: compress.c:376 compress.c:451
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Compressing %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: compress.c:380
+#: compress.c:381
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
 "kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:422
+#: compress.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressed-appending to %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: compress.c:452
+#: compress.c:453
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
 msgstr ""
 
-#: compress.c:459
+#: compress.c:460
 #, c-format
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:66
+#: crypt.c:68
 #, c-format
 msgid " (current time: %c)"
 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
 
-#: crypt.c:72
+#: crypt.c:74
 #, c-format
 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:88
+#: crypt.c:90
 msgid "Passphrase(s) forgotten."
 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
 
-#: crypt.c:145 cryptglue.c:103 pgpkey.c:537
+#: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#: crypt.c:157
+#: crypt.c:159
 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:159 send.c:1527 send.c:1625
+#: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
 
-#: crypt.c:386
+#: crypt.c:388
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
 
-#: crypt.c:589 crypt.c:628
+#: crypt.c:591 crypt.c:630
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
 
-#: crypt.c:611 crypt.c:647
+#: crypt.c:613 crypt.c:649
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
 
-#: crypt.c:763
+#: crypt.c:765
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:780
+#: crypt.c:782
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:815
+#: crypt.c:817
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
@@ -894,7 +894,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:827
+#: crypt.c:829
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
@@ -902,7 +902,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:833
+#: crypt.c:835
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
@@ -910,7 +910,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:840
+#: crypt.c:842
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
@@ -927,160 +927,160 @@ msgstr ""
 msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#: crypt-gpgme.c:325
+#: crypt-gpgme.c:327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:333
+#: crypt-gpgme.c:335
 #, c-format
 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:351
+#: crypt-gpgme.c:353
 #, c-format
 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:410 crypt-gpgme.c:427 crypt-gpgme.c:1244
+#: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating data object: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:444
+#: crypt-gpgme.c:446
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error rewinding data object: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:462 crypt-gpgme.c:504
+#: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading data object: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:560
+#: crypt-gpgme.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:597
+#: crypt-gpgme.c:599
 #, c-format
 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:606
+#: crypt-gpgme.c:608
 #, c-format
 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:616
+#: crypt-gpgme.c:618
 #, c-format
 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:657
+#: crypt-gpgme.c:659
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error encrypting data: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:750
+#: crypt-gpgme.c:751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error signing data: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:938
+#: crypt-gpgme.c:939
 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:946
+#: crypt-gpgme.c:947
 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:952
+#: crypt-gpgme.c:953
 #, fuzzy
 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: crypt-gpgme.c:966
+#: crypt-gpgme.c:967
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:972
+#: crypt-gpgme.c:973
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:976
+#: crypt-gpgme.c:977
 #, fuzzy
 msgid "The CRL is not available\n"
 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
 
-#: crypt-gpgme.c:981
+#: crypt-gpgme.c:982
 msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:986
+#: crypt-gpgme.c:987
 msgid "A policy requirement was not met\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:994
+#: crypt-gpgme.c:995
 msgid "A system error occurred"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1027 crypt-gpgme.c:2824
+#: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:1082
+#: crypt-gpgme.c:1083
 msgid ""
 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
 "as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1088
+#: crypt-gpgme.c:1089
 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1092
+#: crypt-gpgme.c:1093
 msgid ""
 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1160
+#: crypt-gpgme.c:1161
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1166 crypt-gpgme.c:1196
+#: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
 msgid "Good signature from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1175
+#: crypt-gpgme.c:1176
 msgid "                aka: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1179 crypt-gpgme.c:1199
+#: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
 msgid "            created: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1187
+#: crypt-gpgme.c:1188
 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1209
+#: crypt-gpgme.c:1210
 #, fuzzy
 msgid "Error checking signature"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: crypt-gpgme.c:1252 crypt-gpgme.c:1436 crypt-gpgme.c:1900
+#: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1260
+#: crypt-gpgme.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: verification failed: %s\n"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1317 crypt-gpgme.c:1447 crypt-gpgme.c:1913
+#: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- End signature information --]\n"
@@ -1089,23 +1089,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1406
+#: crypt-gpgme.c:1407
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1877
+#: crypt-gpgme.c:1878
 #, c-format
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1920
+#: crypt-gpgme.c:1921
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:408
+#: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -1113,11 +1113,11 @@ msgstr ""
 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:410
+#: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:412
+#: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -1125,19 +1125,19 @@ msgstr ""
 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:435
+#: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:442
+#: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:444
+#: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:472
+#: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
@@ -1145,7 +1145,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:878
+#: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
@@ -1153,11 +1153,11 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:892
+#: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2039
+#: crypt-gpgme.c:2040
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
@@ -1166,7 +1166,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:903
+#: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
@@ -1174,327 +1174,327 @@ msgstr ""
 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2062
+#: crypt-gpgme.c:2063
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:923
+#: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2101
+#: crypt-gpgme.c:2102
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2102
+#: crypt-gpgme.c:2103
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2129
+#: crypt-gpgme.c:2130
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2130
+#: crypt-gpgme.c:2131
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2677
+#: crypt-gpgme.c:2678
 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2679
+#: crypt-gpgme.c:2680
 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2684
+#: crypt-gpgme.c:2685
 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2756
+#: crypt-gpgme.c:2757
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2756
+#: crypt-gpgme.c:2757
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2759 crypt-gpgme.c:2880
+#: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
 #, fuzzy
 msgid "[Invalid]"
 msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
-#: crypt-gpgme.c:2778 crypt-gpgme.c:2901
+#: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid From : %s\n"
 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2790 crypt-gpgme.c:2913
+#: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid To ..: %s\n"
 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2803 crypt-gpgme.c:2926
+#: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
 #, c-format
 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
+#: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
 #, c-format
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2809 crypt-gpgme.c:2932
+#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
 #, fuzzy
 msgid "encryption"
 msgstr "Øèôðîâàíå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2933
-#: crypt-gpgme.c:2937 crypt-gpgme.c:2941
+#: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
+#: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2813 crypt-gpgme.c:2936
+#: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2817 crypt-gpgme.c:2940
+#: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2851
+#: crypt-gpgme.c:2852
 #, c-format
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2857
+#: crypt-gpgme.c:2858
 #, c-format
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2873
+#: crypt-gpgme.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2876
+#: crypt-gpgme.c:2877
 #, fuzzy
 msgid "[Revoked]"
 msgstr "Àíóëèðàí   "
 
-#: crypt-gpgme.c:2884
+#: crypt-gpgme.c:2885
 #, fuzzy
 msgid "[Expired]"
 msgstr "Èçòåêúë   "
 
-#: crypt-gpgme.c:2888
+#: crypt-gpgme.c:2889
 msgid "[Disabled]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2965 pgpkey.c:532 pgpkey.c:711
+#: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: crypt-gpgme.c:2969
+#: crypt-gpgme.c:2970
 #, fuzzy
 msgid "Collecting data..."
 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: crypt-gpgme.c:2992
+#: crypt-gpgme.c:2993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:3000
+#: crypt-gpgme.c:3001
 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3010 pgpkey.c:557
+#: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
 #, c-format
 msgid "Key ID: 0x%s"
 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
 
-#: crypt-gpgme.c:3086
+#: crypt-gpgme.c:3087
 #, fuzzy, c-format
 msgid "gpgme_new failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:3121 crypt-gpgme.c:3177
+#: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3166 crypt-gpgme.c:3202
+#: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3268
+#: crypt-gpgme.c:3269
 #, fuzzy
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
 
-#: crypt-gpgme.c:3297 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:746 pgpkey.c:489
-#: smime.c:423
+#: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
+#: smime.c:433
 msgid "Exit  "
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: crypt-gpgme.c:3299 pgpkey.c:491 smime.c:425
+#: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
 msgid "Select  "
 msgstr "Èçáîð "
 
-#: crypt-gpgme.c:3302 pgpkey.c:494
+#: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
 msgid "Check key  "
 msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
 
-#: crypt-gpgme.c:3319
+#: crypt-gpgme.c:3320
 #, fuzzy
 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3321
+#: crypt-gpgme.c:3322
 #, fuzzy
 msgid "PGP keys matching"
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3323
+#: crypt-gpgme.c:3324
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME keys matching"
 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: crypt-gpgme.c:3325
+#: crypt-gpgme.c:3326
 #, fuzzy
 msgid "keys matching"
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3328
+#: crypt-gpgme.c:3329
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3330
+#: crypt-gpgme.c:3331
 #, c-format
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3353 pgpkey.c:577
+#: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
 "Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
 "àíóëèðàí."
 
-#: crypt-gpgme.c:3366 pgpkey.c:589
+#: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
 
-#: crypt-gpgme.c:3383 pgpkey.c:593
+#: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
 msgid "ID has undefined validity."
 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
 
-#: crypt-gpgme.c:3386 pgpkey.c:596
+#: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
 msgid "ID is not valid."
 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
 
-#: crypt-gpgme.c:3389 pgpkey.c:599
+#: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
 
-#: crypt-gpgme.c:3397 pgpkey.c:604
+#: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
 #, c-format
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
 msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3452 crypt-gpgme.c:3554 pgpkey.c:811 pgpkey.c:916
+#: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
 
-#: crypt-gpgme.c:3710 pgp.c:1126
+#: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3741 pgp.c:1159 smime.c:645 smime.c:765
+#: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
 
-#: crypt-gpgme.c:3831
+#: crypt-gpgme.c:3832
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr ""
 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3832
+#: crypt-gpgme.c:3833
 #, fuzzy
 msgid "esabpfc"
 msgstr "esabf"
 
-#: crypt-gpgme.c:3836
+#: crypt-gpgme.c:3837
 #, fuzzy
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr ""
 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3837
+#: crypt-gpgme.c:3838
 #, fuzzy
 msgid "esabmfc"
 msgstr "esabf"
 
-#: crypt-gpgme.c:3852 pgp.c:1519 smime.c:1961
+#: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
 
-#: curs_lib.c:176
+#: curs_lib.c:177
 msgid "yes"
 msgstr "yes"
 
-#: curs_lib.c:177
+#: curs_lib.c:178
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: curs_lib.c:266
+#: curs_lib.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Exit Mutt-ng?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
 
-#: curs_lib.c:387 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
+#: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
 msgid "unknown error"
 msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
 
-#: curs_lib.c:407
+#: curs_lib.c:408
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
 
-#: curs_lib.c:449
+#: curs_lib.c:450
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
 
-#: curs_main.c:62 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
+#: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: curs_main.c:63 curs_main.c:2195
+#: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
 msgid "There are no messages."
 msgstr "Íÿìà ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:64 mx.c:1018 pager.c:66 recvattach.c:43
+#: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:894
+#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
 
@@ -1502,285 +1502,285 @@ msgstr "
 msgid "No visible messages."
 msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:248
+#: curs_main.c:247
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
 "Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
 
-#: curs_main.c:255
+#: curs_main.c:254
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
 
-#: curs_main.c:259
+#: curs_main.c:258
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
 
-#: curs_main.c:380 curs_main.c:393
+#: curs_main.c:379 curs_main.c:392
 msgid "Quit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:57
+#: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
 msgid "Save"
 msgstr "Çàïèñ"
 
-#: curs_main.c:384 query.c:44
+#: curs_main.c:383 query.c:45
 msgid "Mail"
 msgstr "Íîâî"
 
-#: curs_main.c:385 pager.c:1381
+#: curs_main.c:384 pager.c:1381
 msgid "Reply"
 msgstr "Îòãîâîð"
 
-#: curs_main.c:386
+#: curs_main.c:385
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóï. îòã."
 
-#: curs_main.c:397 pager.c:1388
+#: curs_main.c:396 pager.c:1388
 msgid "Post"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:398 pager.c:1389
+#: curs_main.c:397 pager.c:1389
 #, fuzzy
 msgid "Followup"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
 
-#: curs_main.c:497
+#: curs_main.c:496
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
 "îñòàðåëè."
 
-#: curs_main.c:501
+#: curs_main.c:500
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: curs_main.c:507
+#: curs_main.c:506
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
 
-#: curs_main.c:632
+#: curs_main.c:631
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:667 menu.c:858
+#: curs_main.c:666 menu.c:858
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
 
-#: curs_main.c:758
+#: curs_main.c:757
 #, fuzzy
 msgid "Enter Message-ID: "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: curs_main.c:766
+#: curs_main.c:765
 msgid "Article has no parent reference!"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:786
+#: curs_main.c:785
 #, fuzzy
 msgid "Message not visible in limited view."
 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#: curs_main.c:796
+#: curs_main.c:795
 #, c-format
 msgid "Article %s not found on server"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:809
+#: curs_main.c:808
 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:829
+#: curs_main.c:828
 #, fuzzy
 msgid "Check for children of message..."
 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
 
-#: curs_main.c:860
+#: curs_main.c:859
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
 
-#: curs_main.c:865
+#: curs_main.c:864
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
 
-#: curs_main.c:893
+#: curs_main.c:892
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
 
-#: curs_main.c:896
+#: curs_main.c:895
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
 
-#: curs_main.c:910 curs_main.c:1918 curs_main.c:1958 pager.c:2137 pager.c:2156
+#: curs_main.c:909 curs_main.c:1917 curs_main.c:1957 pager.c:2137 pager.c:2156
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Èçòðèâàíå"
 
-#: curs_main.c:913
+#: curs_main.c:912
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
 
-#: curs_main.c:935
+#: curs_main.c:934
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
 
-#: curs_main.c:941
+#: curs_main.c:940
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
 
-#: curs_main.c:972
+#: curs_main.c:971
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#: curs_main.c:993
+#: curs_main.c:992
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1004
+#: curs_main.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "Quit Mutt-ng?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
 
-#: curs_main.c:1080
+#: curs_main.c:1079
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#: curs_main.c:1090 curs_main.c:2271 curs_main.c:2298 pager.c:2504
+#: curs_main.c:1089 curs_main.c:2270 curs_main.c:2297 pager.c:2504
 #: pager.c:2520
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
 msgstr "Âúçñò."
 
-#: curs_main.c:1092
+#: curs_main.c:1091
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#: curs_main.c:1101
+#: curs_main.c:1100
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#: curs_main.c:1184
+#: curs_main.c:1183
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-#: curs_main.c:1186
+#: curs_main.c:1185
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: curs_main.c:1196
+#: curs_main.c:1195
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-#: curs_main.c:1198
+#: curs_main.c:1197
 msgid "Open newsgroup"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1234 mx.c:415 mx.c:555
+#: curs_main.c:1233 mx.c:417 mx.c:557
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: curs_main.c:1338
+#: curs_main.c:1337
 #, fuzzy
 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
 
-#: curs_main.c:1370 curs_main.c:1400 curs_main.c:1808 curs_main.c:1838
+#: curs_main.c:1369 curs_main.c:1399 curs_main.c:1807 curs_main.c:1837
 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
 
-#: curs_main.c:1382
+#: curs_main.c:1381
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1403
+#: curs_main.c:1402
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1406
+#: curs_main.c:1405
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
 
-#: curs_main.c:1417
+#: curs_main.c:1416
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1420
+#: curs_main.c:1419
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1437 curs_main.c:1460
+#: curs_main.c:1436 curs_main.c:1459
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
 
-#: curs_main.c:1444 curs_main.c:1485
+#: curs_main.c:1443 curs_main.c:1484
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1478 curs_main.c:1501
+#: curs_main.c:1477 curs_main.c:1500
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
 
-#: curs_main.c:1574 pattern.c:1369
+#: curs_main.c:1573 pattern.c:1369
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
 
-#: curs_main.c:1582 pattern.c:1380
+#: curs_main.c:1581 pattern.c:1380
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
 
-#: curs_main.c:1627
+#: curs_main.c:1626
 msgid "No new messages"
 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1628
+#: curs_main.c:1627
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
 
-#: curs_main.c:1629
+#: curs_main.c:1628
 msgid " in this limited view"
 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#: curs_main.c:1645 pager.c:2268
+#: curs_main.c:1644 pager.c:2268
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1678 pager.c:2485
+#: curs_main.c:1677 pager.c:2485
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1749
+#: curs_main.c:1748
 msgid "No more threads."
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
 
-#: curs_main.c:1752
+#: curs_main.c:1751
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
 
-#: curs_main.c:1824
+#: curs_main.c:1823
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:2009
+#: curs_main.c:2008
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2145
+#: curs_main.c:2144
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2201 pager.c:2347 recvattach.c:1205
+#: curs_main.c:2200 pager.c:2347 recvattach.c:1207
 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2207 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
+#: curs_main.c:2206 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
 msgstr ""
 
-#: edit.c:39
+#: edit.c:40
 msgid ""
 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
@@ -1822,12 +1822,12 @@ msgstr ""
 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
 
-#: edit.c:178
+#: edit.c:179
 #, c-format
 msgid "%d: invalid message number.\n"
 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
 
-#: edit.c:308
+#: edit.c:309
 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
 
@@ -1861,40 +1861,40 @@ msgstr "
 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
 
-#: editmsg.c:69
+#: editmsg.c:70
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:81
+#: editmsg.c:82
 #, c-format
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:100
+#: editmsg.c:101
 #, c-format
 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:113
+#: editmsg.c:114
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
 
-#: editmsg.c:119
+#: editmsg.c:120
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
 
-#: editmsg.c:126
+#: editmsg.c:127
 #, c-format
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
 
-#: editmsg.c:132 editmsg.c:160
+#: editmsg.c:133 editmsg.c:161
 #, c-format
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:192
+#: editmsg.c:193
 #, c-format
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
@@ -1907,127 +1907,127 @@ msgstr "
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
 
-#: handler.c:925
+#: handler.c:905
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
 "íà ïèñìîòî --]\n"
 
-#: handler.c:1039
+#: handler.c:1019
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
 
-#: handler.c:1050
+#: handler.c:1030
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1114
+#: handler.c:1094
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
 
-#: handler.c:1115
+#: handler.c:1095
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
 
-#: handler.c:1143
+#: handler.c:1123
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
 
-#: handler.c:1158 handler.c:1175
+#: handler.c:1138 handler.c:1155
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
 
-#: handler.c:1210
+#: handler.c:1190
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
 
-#: handler.c:1227
+#: handler.c:1207
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
 
-#: handler.c:1233
+#: handler.c:1213
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
 
-#: handler.c:1235
+#: handler.c:1215
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
 
-#: handler.c:1239
+#: handler.c:1219
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- íà %s --]\n"
 
-#: handler.c:1243
+#: handler.c:1223
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1254 handler.c:1268
+#: handler.c:1234 handler.c:1248
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
 
-#: handler.c:1256
+#: handler.c:1236
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
 
-#: handler.c:1273
+#: handler.c:1253
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
 
-#: handler.c:1395
+#: handler.c:1375
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1406
+#: handler.c:1386
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1440
+#: handler.c:1420
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
 
-#: handler.c:1498
+#: handler.c:1478
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
 
-#: handler.c:1503
+#: handler.c:1483
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
 
-#: handler.c:1505
+#: handler.c:1485
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
 
-#: headers.c:161
+#: headers.c:160
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
 
-#: help.c:254
+#: help.c:255
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
 
-#: help.c:294
+#: help.c:295
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
 
-#: help.c:304
+#: help.c:305
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
@@ -2037,7 +2037,7 @@ msgstr ""
 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:308
+#: help.c:309
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
@@ -2047,7 +2047,7 @@ msgstr ""
 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:316
+#: help.c:317
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ïîìîù çà %s"
@@ -2071,10 +2071,6 @@ msgstr "unhook: 
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
 
-#: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
-msgid "No authenticators available"
-msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
-
 #: imap/auth_anon.c:37
 msgid "Authenticating (anonymous)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
@@ -2083,6 +2079,10 @@ msgstr "
 msgid "Anonymous authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
 
+#: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
+msgid "No authenticators available"
+msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
+
 #: imap/auth_cram.c:42
 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
@@ -2103,11 +2103,11 @@ msgstr "
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
 
-#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:100 pop/pop_auth.c:228
+#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:101 pop/pop_auth.c:228
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
 
-#: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:123 nntp/nntp.c:195 pop/pop_auth.c:270
+#: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:124 nntp/nntp.c:196 pop/pop_auth.c:270
 msgid "Login failed."
 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
 
@@ -2120,7 +2120,7 @@ msgstr "
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/browse.c:70 imap/imap.c:544
+#: imap/browse.c:70 imap/imap.c:542
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
@@ -2133,46 +2133,46 @@ msgstr "
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
 
-#: imap/browse.c:213
+#: imap/browse.c:212
 msgid "No such folder"
 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
 
-#: imap/browse.c:272
+#: imap/browse.c:271
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:276 imap/browse.c:319
+#: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
 
-#: imap/browse.c:284
+#: imap/browse.c:283
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/browse.c:313
+#: imap/browse.c:312
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:325
+#: imap/browse.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:329
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/command.c:290
+#: imap/command.c:289
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
 
-#: imap/command.c:331
+#: imap/command.c:330
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
 
-#: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1096
+#: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1097
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
@@ -2185,122 +2185,122 @@ msgstr "
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:271
+#: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:268
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
 
-#: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:291
+#: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:288
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
 
-#: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:309
+#: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:306
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:575 nntp/nntp.c:877
+#: imap/imap.c:573 nntp/nntp.c:878
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
 
-#: imap/imap.c:698
+#: imap/imap.c:696
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: imap/imap.c:747 imap/message.c:708 muttlib.c:1224
+#: imap/imap.c:745 imap/message.c:707 muttlib.c:1225
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
 
-#: imap/imap.c:987 pop/pop.c:447
+#: imap/imap.c:986 pop/pop.c:448
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
 
-#: imap/imap.c:995
+#: imap/imap.c:994
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
 
-#: imap/imap.c:1007
+#: imap/imap.c:1006
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1036
+#: imap/imap.c:1035
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
 
-#: imap/imap.c:1041
+#: imap/imap.c:1040
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
+#: imap/imap.c:1048 imap/imap.c:1079
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1304
+#: imap/imap.c:1303
 #, c-format
 msgid "Header search without header name: %s"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:1448
+#: imap/imap.c:1446
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: imap/imap.c:1471
+#: imap/imap.c:1469
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
 
-#: imap/imap.c:1473
+#: imap/imap.c:1471
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: imap/imap.c:1652
+#: imap/imap.c:1650
 #, fuzzy
 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
 
-#: imap/message.c:96
+#: imap/message.c:97
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
 
-#: imap/message.c:106
+#: imap/message.c:107
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
 
-#: imap/message.c:131
+#: imap/message.c:132
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:198 pop/pop.c:203
+#: imap/message.c:199 pop/pop.c:204
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:354 imap/message.c:402 nntp/nntp.c:972 pop/pop.c:370
+#: imap/message.c:355 imap/message.c:403 nntp/nntp.c:973 pop/pop.c:371
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: imap/message.c:392 pop/pop.c:364
+#: imap/message.c:393 pop/pop.c:365
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: imap/message.c:530
+#: imap/message.c:531
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
 
-#: imap/message.c:676
+#: imap/message.c:675
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
 
-#: imap/message.c:679
+#: imap/message.c:678
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
@@ -2309,1428 +2309,499 @@ msgstr "
 msgid "Continue?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
-#: init.c:228 init.c:1575 init.c:1713 init.c:1738
+#: init.c:229 init.c:1576 init.c:1714 init.c:1739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: init.c:404
+#: init.c:405
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
 
-#: init.c:689
+#: init.c:690
 #, c-format
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:867
+#: init.c:868
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ifdef: too few arguments"
 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: init.c:869
+#: init.c:870
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ifndef: too few arguments"
 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: init.c:982
+#: init.c:983
 #, fuzzy
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: init.c:984
+#: init.c:985
 #, fuzzy
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: init.c:1235
+#: init.c:1236
 #, fuzzy
 msgid "attachments: no disposition"
 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: init.c:1272
+#: init.c:1273
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: init.c:1285
+#: init.c:1286
 #, fuzzy
 msgid "unattachments: no disposition"
 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: init.c:1308
+#: init.c:1309
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1416
+#: init.c:1417
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
 
-#: init.c:1457
+#: init.c:1458
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
 
-#: init.c:1528
+#: init.c:1529
 msgid "invalid header field"
 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
 
-#: init.c:1684
+#: init.c:1685
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1751 init.c:1765
+#: init.c:1752 init.c:1766
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1820 init.c:1895 pager.c:65
+#: init.c:1821 init.c:1896 pager.c:65
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
 
-#: init.c:1877
+#: init.c:1878
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
 
-#: init.c:1884
+#: init.c:1885
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
 
-#: init.c:1889
+#: init.c:1890
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
 
-#: init.c:1908 init.c:1969 init.c:1993
+#: init.c:1909 init.c:1970 init.c:1994
 #, fuzzy, c-format
 msgid "$%s is read-only"
 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: init.c:2026
+#: init.c:2027
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: init.c:2042
+#: init.c:2043
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
 
-#: init.c:2101
+#: init.c:2102
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
 
-#: init.c:2123
+#: init.c:2124
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
 
-#: init.c:2124
+#: init.c:2125
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
 
-#: init.c:2141
+#: init.c:2142
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
 
-#: init.c:2195
+#: init.c:2196
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
 
-#: init.c:2561
+#: init.c:2541
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: init.c:2621
+#: init.c:2601
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
 
-#: init.c:2628
+#: init.c:2608
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
 
-#: init.c:2847
+#: init.c:2826
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:2858
+#: init.c:2837
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:434
+#: keymap.c:435
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
 
-#: keymap.c:640 keymap.c:648
+#: keymap.c:641 keymap.c:649
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
 
-#: keymap.c:653
+#: keymap.c:654
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
 
-#: keymap.c:664
+#: keymap.c:665
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:692
+#: keymap.c:693
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
 
-#: keymap.c:706
+#: keymap.c:707
 msgid "null key sequence"
 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
 
-#: keymap.c:791
+#: keymap.c:792
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:808
+#: keymap.c:809
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
 
-#: keymap.c:836
+#: keymap.c:837
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
 
-#: keymap.c:844
+#: keymap.c:845
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:876
+#: keymap.c:877
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:894
+#: keymap.c:895
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
 
-#: keymap.c:915
+#: keymap.c:916
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
 
-#: keymap.c:919
+#: keymap.c:920
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
 
-#: keymap_alldefs.h:5
-msgid "null operation"
-msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:6
-msgid "end of conditional execution (noop)"
-msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
-
-#: keymap_alldefs.h:7
-msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
-
-#: keymap_alldefs.h:8
-msgid "view attachment as text"
-msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
+#: main.c:89
+#, fuzzy
+msgid ""
+"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
+"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
+"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
+msgstr ""
+"Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
+"Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:9
+#: main.c:94
 #, fuzzy
-msgid "Toggle display of subparts"
-msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
+msgid ""
+"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
+"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
+"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
+"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
+msgstr ""
+"Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
+"Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
+"Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
+"ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:10
-msgid "move to the bottom of the page"
-msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
+#: main.c:100
+msgid ""
+"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
+"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
+"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
+"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
+"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
+"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
+"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:11
-msgid "remail a message to another user"
-msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
+#: main.c:109
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005:\n"
+"  Parts were written/modified by:\n"
+"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
+"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
+"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
+"\n"
+"Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
+"fixes, and suggestions."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:12
-msgid "select a new file in this directory"
-msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
+#: main.c:119
+msgid ""
+"\n"
+"    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"    (at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:13
-msgid "view file"
-msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
+#: main.c:126
+msgid ""
+"    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
+"    GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:14
-msgid "display the currently selected file's name"
-msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
+#: main.c:132
+msgid ""
+"    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
+"1301, USA.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:15
-#, fuzzy
-msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+#: main.c:149
+msgid ""
+"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
+"<file> ]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
+"[...]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
+"[...]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:16
+#: main.c:154
 #, fuzzy
-msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#: keymap_alldefs.h:17
-msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
-
-#: keymap_alldefs.h:18
-msgid "list mailboxes with new mail"
-msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
-
-#: keymap_alldefs.h:19
-msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+msgid ""
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
+"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
+"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       muttng -v[v]\n"
+"\n"
+"options:\n"
+"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
+"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
+"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
+"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
 msgstr ""
+"Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
+"<ôàéë> ]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
+"<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
+"<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
+"<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
+"[ ... ]\n"
+"       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
+"       mutt -v[v]\n"
+"\n"
+"Ïàðàìåòðè:\n"
+"  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
+"  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
+"  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
+"  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
+"  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
+"  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
+"  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
+"  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
+"  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
+"  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
+"  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
+"  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
+"  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
+"  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
+"  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
+"  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
+"  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
+"  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
+"  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
+"  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
+"îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
+"  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
 
-#: keymap_alldefs.h:20
-msgid "change directories"
-msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
+#: main.c:166
+msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:21
-msgid "check mailboxes for new mail"
-msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
+#: main.c:168
+msgid ""
+"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
+"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
+"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
+"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
+"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
+"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
+"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:22
-msgid "attach a file(s) to this message"
-msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
+#: main.c:176
+msgid ""
+"  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
+"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
+"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
+"  -p\t\trecall a postponed message\n"
+"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
+"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
+"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:23
-msgid "attach message(s) to this message"
-msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+#: main.c:184
+msgid ""
+"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
+"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
+"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
+"  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
+"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
+"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
+"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
+"  -h\t\tthis help message"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:24
+#: main.c:263
 #, fuzzy
-msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+msgid "Compile Options:"
+msgstr ""
+"\n"
+"Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
 
-#: keymap_alldefs.h:25
-msgid "edit the BCC list"
-msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
+#: main.c:490
+msgid "Built-In Defaults:"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:26
-msgid "edit the CC list"
-msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+#: main.c:518
+msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:27
-msgid "edit attachment description"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: main.c:537
+msgid "Error initializing terminal."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
 
-#: keymap_alldefs.h:28
-msgid "edit attachment transfer-encoding"
-msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: main.c:830
+#, c-format
+msgid "%s does not exist. Create it?"
+msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
 
-#: keymap_alldefs.h:29
-msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
+#: main.c:834
+#, c-format
+msgid "Can't create %s: %s."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
 
-#: keymap_alldefs.h:30
-msgid "edit the file to be attached"
-msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
+#: main.c:874
+msgid "No recipients specified.\n"
+msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:31
-msgid "edit the from field"
-msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
+#: main.c:950
+#, c-format
+msgid "%s: unable to attach file.\n"
+msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:32
-msgid "edit the message with headers"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+#: main.c:967
+msgid "No mailbox with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: keymap_alldefs.h:33
-msgid "edit the message"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
+#: main.c:986
+msgid "No incoming mailboxes defined."
+msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
 
-#: keymap_alldefs.h:34
-msgid "edit attachment using mailcap entry"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
+#: main.c:1021
+msgid "Mailbox is empty."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
 
-#: keymap_alldefs.h:35
-#, fuzzy
-msgid "edit the newsgroups list"
-msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+#: mbox.c:137 mbox.c:286
+#, c-format
+msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
+msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
 
-#: keymap_alldefs.h:36
-msgid "edit the Reply-To field"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+#: mbox.c:158 mbox.c:212
+msgid "Mailbox is corrupt!"
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
 
-#: keymap_alldefs.h:37
-#, fuzzy
-msgid "edit the Followup-To field"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+#: mbox.c:579 mbox.c:816
+msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
+msgstr ""
+"Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: keymap_alldefs.h:38
-#, fuzzy
-msgid "edit the X-Comment-To field"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+#: mbox.c:630
+msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
+msgstr ""
+"sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
+"çà òàçè ãðåøêà)"
 
-#: keymap_alldefs.h:39
-msgid "edit the subject of this message"
-msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
+#: mbox.c:667
+#, c-format
+msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
+msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
 
-#: keymap_alldefs.h:40
-msgid "edit the TO list"
-msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
+#: mbox.c:770
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
 
-#: keymap_alldefs.h:41
-msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+#: mbox.c:801
+#, c-format
+msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:42
-msgid "edit attachment content type"
-msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: mbox.c:859
+msgid "Could not reopen mailbox!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: keymap_alldefs.h:43
-msgid "get a temporary copy of an attachment"
-msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: mbox.c:914
+msgid "Reopening mailbox..."
+msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: keymap_alldefs.h:44
-msgid "run ispell on the message"
-msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
+#: mbox.c:1128
+msgid "Can't write message"
+msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:45
-msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
-
-#: keymap_alldefs.h:46
-msgid "toggle recoding of this attachment"
-msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
-
-#: keymap_alldefs.h:47
-msgid "save this message to send later"
-msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:48
-msgid "rename/move an attached file"
-msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
-
-#: keymap_alldefs.h:49
-msgid "send the message"
-msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:50
-msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
-
-#: keymap_alldefs.h:51
-msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-msgstr ""
-"ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:52
-msgid "update an attachment's encoding info"
-msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:53
-msgid "write the message to a folder"
-msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:54
-msgid "copy a message to a file/mailbox"
-msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:55
-msgid "create an alias from a message sender"
-msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
-
-#: keymap_alldefs.h:56
-msgid "move entry to bottom of screen"
-msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:57
-msgid "move entry to middle of screen"
-msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:58
-msgid "move entry to top of screen"
-msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:59
-msgid "make decoded (text/plain) copy"
-msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
-
-#: keymap_alldefs.h:60
-msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:61
-msgid "delete the current entry"
-msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:62
-msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#: keymap_alldefs.h:63
-msgid "delete all messages in subthread"
-msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:64
-msgid "delete all messages in thread"
-msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:65
-msgid "display full address of sender"
-msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:66
-msgid "display message and toggle header weeding"
-msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
-
-#: keymap_alldefs.h:67
-msgid "display a message"
-msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:68
-msgid "edit the raw message"
-msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:69
-msgid "delete the char in front of the cursor"
-msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
-
-#: keymap_alldefs.h:70
-msgid "move the cursor one character to the left"
-msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
-
-#: keymap_alldefs.h:71
-msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:72
-msgid "jump to the beginning of the line"
-msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
-
-#: keymap_alldefs.h:73
-msgid "cycle among incoming mailboxes"
-msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
-
-#: keymap_alldefs.h:74
-msgid "complete filename or alias"
-msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
-
-#: keymap_alldefs.h:75
-msgid "complete address with query"
-msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:76
-msgid "delete the char under the cursor"
-msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
-
-#: keymap_alldefs.h:77
-msgid "jump to the end of the line"
-msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
-
-#: keymap_alldefs.h:78
-msgid "move the cursor one character to the right"
-msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
-
-#: keymap_alldefs.h:79
-msgid "move the cursor to the end of the word"
-msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:80
-msgid "scroll down through the history list"
-msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:81
-msgid "scroll up through the history list"
-msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:82
-msgid "delete chars from cursor to end of line"
-msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
-
-#: keymap_alldefs.h:83
-msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:84
-msgid "delete all chars on the line"
-msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
-
-#: keymap_alldefs.h:85
-msgid "delete the word in front of the cursor"
-msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
-
-#: keymap_alldefs.h:86
-msgid "quote the next typed key"
-msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
-
-#: keymap_alldefs.h:87
-msgid "transpose character under cursor with previous"
-msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:88
-#, fuzzy
-msgid "capitalize the word"
-msgstr "capitalize the word"
-
-#: keymap_alldefs.h:89
-msgid "convert the word to lower case"
-msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
-
-#: keymap_alldefs.h:90
-msgid "convert the word to upper case"
-msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
-
-#: keymap_alldefs.h:91
-msgid "enter a muttrc command"
-msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
-
-#: keymap_alldefs.h:92
-msgid "enter a file mask"
-msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:93
-msgid "exit this menu"
-msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
-
-#: keymap_alldefs.h:94
-msgid "filter attachment through a shell command"
-msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#: keymap_alldefs.h:95
-msgid "move to the first entry"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:96
-msgid "toggle a message's 'important' flag"
-msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:97
-#, fuzzy
-msgid "followup to newsgroup"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
-
-#: keymap_alldefs.h:98
-msgid "forward to newsgroup"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:99
-msgid "forward a message with comments"
-msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
-
-#: keymap_alldefs.h:100
-msgid "select the current entry"
-msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:101
-#, fuzzy
-msgid "get all children of the current message"
-msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
-
-#: keymap_alldefs.h:102
-#, fuzzy
-msgid "get message with Message-Id"
-msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:103
-#, fuzzy
-msgid "get parent of the current message"
-msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
-
-#: keymap_alldefs.h:104
-msgid "reply to all recipients"
-msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
-
-#: keymap_alldefs.h:105
-msgid "scroll down 1/2 page"
-msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:106
-msgid "scroll up 1/2 page"
-msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:107
-msgid "this screen"
-msgstr "òîçè åêðàí"
-
-#: keymap_alldefs.h:108
-msgid "jump to an index number"
-msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
-
-#: keymap_alldefs.h:109
-msgid "move to the last entry"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:110
-msgid "reply to specified mailing list"
-msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
-
-#: keymap_alldefs.h:111
-#, fuzzy
-msgid "load active file from NNTP server"
-msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
-
-#: keymap_alldefs.h:112
-msgid "execute a macro"
-msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:113
-msgid "compose a new mail message"
-msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:114
-msgid "break the thread in two"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:115
-msgid "open a different folder"
-msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:116
-msgid "open a different folder in read only mode"
-msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:117
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup"
-msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:118
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:119
-msgid "clear a status flag from a message"
-msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:120
-msgid "delete messages matching a pattern"
-msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:121
-msgid "rebuild header caching databases"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:122
-#, fuzzy
-msgid "reconstruct thread containing current message"
-msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
-
-#: keymap_alldefs.h:123
-msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
-
-#: keymap_alldefs.h:124
-msgid "retrieve mail from POP server"
-msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
-
-#: keymap_alldefs.h:125
-msgid "move to the first message"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:126
-msgid "move to the last message"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:127
-msgid "show only messages matching a pattern"
-msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:128
-#, fuzzy
-msgid "link tagged message to the current one"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
-
-#: keymap_alldefs.h:129
-msgid "jump to the next new message"
-msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:130
-msgid "jump to the next new or unread message"
-msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:131
-msgid "jump to the next subthread"
-msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:132
-msgid "jump to the next thread"
-msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:133
-msgid "move to the next undeleted message"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:134
-msgid "jump to the next unread message"
-msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:135
-msgid "jump to parent message in thread"
-msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:136
-msgid "jump to previous thread"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:137
-msgid "jump to previous subthread"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:138
-msgid "move to the previous undeleted message"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:139
-msgid "jump to the previous new message"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:140
-msgid "jump to the previous new or unread message"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:141
-msgid "jump to the previous unread message"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:142
-msgid "mark the current thread as read"
-msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:143
-msgid "mark the current subthread as read"
-msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:144
-msgid "set a status flag on a message"
-msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:145
-msgid "save changes to mailbox"
-msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:146
-msgid "tag messages matching a pattern"
-msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:147
-msgid "undelete messages matching a pattern"
-msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:148
-msgid "untag messages matching a pattern"
-msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:149
-msgid "move to the middle of the page"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:150
-msgid "move to the next entry"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:151
-msgid "scroll down one line"
-msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
-
-#: keymap_alldefs.h:152
-msgid "move to the next page"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:153
-msgid "jump to the bottom of the message"
-msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:154
-msgid "toggle display of quoted text"
-msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
-
-#: keymap_alldefs.h:155
-msgid "skip beyond quoted text"
-msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
-
-#: keymap_alldefs.h:156
-msgid "jump to the top of the message"
-msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
-
-#: keymap_alldefs.h:157
-msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#: keymap_alldefs.h:158
-#, fuzzy
-msgid "post message to newsgroup"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
-
-#: keymap_alldefs.h:159
-msgid "move to the previous entry"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:160
-msgid "scroll up one line"
-msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
-
-#: keymap_alldefs.h:161
-msgid "move to the previous page"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:162
-msgid "print the current entry"
-msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:163
-msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:164
-msgid "query external program for addresses"
-msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:165
-msgid "append new query results to current results"
-msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
-
-#: keymap_alldefs.h:166
-msgid "save changes to mailbox and quit"
-msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:167
-msgid "recall a postponed message"
-msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
-
-#: keymap_alldefs.h:168
-msgid "clear and redraw the screen"
-msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
-
-#: keymap_alldefs.h:169
-msgid "{internal}"
-msgstr "{âúòðåøíî}"
-
-#: keymap_alldefs.h:170
-#, fuzzy
-msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#: keymap_alldefs.h:171
-msgid "reply to a message"
-msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:172
-msgid "use the current message as a template for a new one"
-msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
-
-#: keymap_alldefs.h:173
-msgid "save message/attachment to a file"
-msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
-
-#: keymap_alldefs.h:174
-msgid "search for a regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#: keymap_alldefs.h:175
-msgid "search backwards for a regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:176
-msgid "search for next match"
-msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
-
-#: keymap_alldefs.h:177
-msgid "search for next match in opposite direction"
-msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:178
-msgid "toggle search pattern coloring"
-msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
-
-#: keymap_alldefs.h:179
-msgid "invoke a command in a subshell"
-msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#: keymap_alldefs.h:180
-msgid "sort messages"
-msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:181
-msgid "sort messages in reverse order"
-msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
-
-#: keymap_alldefs.h:182
-#, fuzzy
-msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:183
-msgid "tag the current entry"
-msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
-
-#: keymap_alldefs.h:184
-msgid "apply next function to tagged messages"
-msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
-
-#: keymap_alldefs.h:185
-msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
-
-#: keymap_alldefs.h:186
-msgid "tag the current subthread"
-msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:187
-msgid "tag the current thread"
-msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:188
-msgid "toggle a message's 'new' flag"
-msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
-
-#: keymap_alldefs.h:189
-#, fuzzy
-msgid "toggle view of read messages"
-msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:190
-msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:191
-msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
-
-#: keymap_alldefs.h:192
-msgid "move to the top of the page"
-msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:193
-msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:194
-msgid "undelete the current entry"
-msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#: keymap_alldefs.h:195
-msgid "undelete all messages in thread"
-msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:196
-msgid "undelete all messages in subthread"
-msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:197
-#, fuzzy
-msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:198
-msgid "show the Mutt version number and date"
-msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
-
-#: keymap_alldefs.h:199
-msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
-
-#: keymap_alldefs.h:200
-msgid "show MIME attachments"
-msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
-
-#: keymap_alldefs.h:201
-msgid "display the keycode for a key press"
-msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
-
-#: keymap_alldefs.h:202
-msgid "show currently active limit pattern"
-msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
-
-#: keymap_alldefs.h:203
-msgid "collapse/uncollapse current thread"
-msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
-
-#: keymap_alldefs.h:204
-msgid "collapse/uncollapse all threads"
-msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
-
-#: keymap_alldefs.h:205
-#, fuzzy
-msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:206
-#, fuzzy
-msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#: keymap_alldefs.h:207
-msgid "go down to next mailbox"
-msgstr ""
-
-#: keymap_alldefs.h:208
-#, fuzzy
-msgid "go down to next mailbox with new mail"
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#: keymap_alldefs.h:209
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
-
-#: keymap_alldefs.h:210
-#, fuzzy
-msgid "go to previous mailbox with new mail"
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#: keymap_alldefs.h:211
-#, fuzzy
-msgid "open hilighted mailbox"
-msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
-
-#: keymap_alldefs.h:212
-msgid "attach a PGP public key"
-msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#: keymap_alldefs.h:213
-msgid "show PGP options"
-msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
-
-#: keymap_alldefs.h:214
-msgid "mail a PGP public key"
-msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#: keymap_alldefs.h:215
-msgid "verify a PGP public key"
-msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#: keymap_alldefs.h:216
-msgid "view the key's user id"
-msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
-
-#: keymap_alldefs.h:217
-msgid "check for classic pgp"
-msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
-
-#: keymap_alldefs.h:218
-msgid "Accept the chain constructed"
-msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
-
-#: keymap_alldefs.h:219
-msgid "Append a remailer to the chain"
-msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:220
-msgid "Insert a remailer into the chain"
-msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:221
-msgid "Delete a remailer from the chain"
-msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:222
-msgid "Select the previous element of the chain"
-msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:223
-msgid "Select the next element of the chain"
-msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:224
-msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
-
-#: keymap_alldefs.h:225
-msgid "make decrypted copy and delete"
-msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
-
-#: keymap_alldefs.h:226
-msgid "make decrypted copy"
-msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
-
-#: keymap_alldefs.h:227
-msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
-
-#: keymap_alldefs.h:228
-msgid "extract supported public keys"
-msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
-
-#: keymap_alldefs.h:229
-msgid "show S/MIME options"
-msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
-
-#: main.c:85
-#, fuzzy
-msgid ""
-"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
-"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-msgstr ""
-"Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-"Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
-
-#: main.c:90
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
-"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-msgstr ""
-"Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
-"Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
-"Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
-"ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
-
-#: main.c:96
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-msgstr ""
-
-#: main.c:105
-msgid ""
-"Copyright (C) 2005:\n"
-"  Parts were written/modified by:\n"
-"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-"\n"
-"Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-"fixes, and suggestions."
-msgstr ""
-
-#: main.c:115
-msgid ""
-"\n"
-"    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"    (at your option) any later version.\n"
-msgstr ""
-
-#: main.c:122
-msgid ""
-"    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-"    GNU General Public License for more details.\n"
-msgstr ""
-
-#: main.c:128
-msgid ""
-"    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-"1301, USA.\n"
-msgstr ""
-
-#: main.c:145
-msgid ""
-"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
-"<file> ]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
-"[...]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-"[...]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
-msgstr ""
-
-#: main.c:150
-#, fuzzy
-msgid ""
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
-"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
-"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
-"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       muttng -v[v]\n"
-"\n"
-"options:\n"
-"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
-"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
-"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
-"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
-msgstr ""
-"Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
-"<ôàéë> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
-"<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
-"<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
-"<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
-"[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
-"\n"
-"Ïàðàìåòðè:\n"
-"  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
-"  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
-"  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
-"  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
-"  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
-"  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
-"  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
-"  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
-"  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
-"  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
-"  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
-"  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
-"  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
-"  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
-"  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
-"  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
-"  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
-"îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
-"  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
-
-#: main.c:162
-msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
-msgstr ""
-
-#: main.c:164
-msgid ""
-"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
-msgstr ""
-
-#: main.c:172
-msgid ""
-"  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-"  -p\t\trecall a postponed message\n"
-"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
-msgstr ""
-
-#: main.c:180
-msgid ""
-"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-"  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-"  -h\t\tthis help message"
-msgstr ""
-
-#: main.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Compile Options:"
-msgstr ""
-"\n"
-"Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
-
-#: main.c:486
-msgid "Built-In Defaults:"
-msgstr ""
-
-#: main.c:514
-msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
-msgstr ""
-
-#: main.c:533
-msgid "Error initializing terminal."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
-
-#: main.c:826
-#, c-format
-msgid "%s does not exist. Create it?"
-msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
-
-#: main.c:830
-#, c-format
-msgid "Can't create %s: %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
-
-#: main.c:870
-msgid "No recipients specified.\n"
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
-
-#: main.c:946
-#, c-format
-msgid "%s: unable to attach file.\n"
-msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
-
-#: main.c:963
-msgid "No mailbox with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#: main.c:982
-msgid "No incoming mailboxes defined."
-msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
-
-#: main.c:1017
-msgid "Mailbox is empty."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
-
-#: mbox.c:136 mbox.c:285
-#, c-format
-msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
-
-#: mbox.c:157 mbox.c:211
-msgid "Mailbox is corrupt!"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
-
-#: mbox.c:578 mbox.c:815
-msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
-msgstr ""
-"Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
-
-#: mbox.c:629
-msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
-msgstr ""
-"sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
-"çà òàçè ãðåøêà)"
-
-#: mbox.c:666
-#, c-format
-msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
-
-#: mbox.c:769
-msgid "Committing changes..."
-msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
-
-#: mbox.c:800
-#, c-format
-msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
-
-#: mbox.c:858
-msgid "Could not reopen mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
-
-#: mbox.c:913
-msgid "Reopening mailbox..."
-msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
-
-#: mbox.c:1127
-msgid "Can't write message"
-msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
-
-#: menu.c:417
-msgid "Jump to: "
-msgstr "Ñêîê êúì: "
+#: menu.c:417
+msgid "Jump to: "
+msgstr "Ñêîê êúì: "
 
 #: menu.c:424
 msgid "Invalid index number."
@@ -3797,61 +2868,107 @@ msgstr "
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
 
-#: mh.c:638 mh.c:880
+#: mh.c:639 mh.c:881
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d"
 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
 
-#: mh.c:1152
+#: mh.c:1153
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr ""
 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
 
-#: muttlib.c:828
+#: muttlib.c:829
 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
 msgstr ""
 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
 "âñè÷êè]"
 
-#: muttlib.c:829
+#: muttlib.c:830
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
 
-#: muttlib.c:846
+#: muttlib.c:847
 msgid "File is a directory, save under it?"
 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
 
-#: muttlib.c:852
+#: muttlib.c:853
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
 
-#: muttlib.c:863
+#: muttlib.c:864
 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
 
-#: muttlib.c:863
+#: muttlib.c:864
 msgid "oac"
 msgstr "oac"
 
-#: muttlib.c:1182
+#: muttlib.c:1183
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
 
-#: muttlib.c:1190
+#: muttlib.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Can't save message to newsserver."
 msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
 
-#: muttlib.c:1200
+#: muttlib.c:1201
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
 
-#: muttlib.c:1210
+#: muttlib.c:1211
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
 
+#: mutt_libesmtp.c:57
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
+msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
+
+#: mutt_libesmtp.c:180
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error verifying certificate: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+
+#: mutt_libesmtp.c:183
+#, c-format
+msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:205
+#, c-format
+msgid "SMTP_EV_WEAK_CIPHER, bits=%d - accepted."
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:210
+msgid "Using TLS"
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:222
+msgid "SMTP_EV_NO_PEER_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:228
+msgid "SMTP_EV_WRONG_PEER_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:234
+msgid "SMTP_EV_NO_CLIENT_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:248
+#, c-format
+msgid "Got unhandled event ID = %d - ignored."
+msgstr ""
+
+#: mutt_libesmtp.c:294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is invalid for %s"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+
 #: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
@@ -3922,8 +3039,8 @@ msgstr "
 msgid "SSL failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:470 mutt_ssl_gnutls.c:478
-#: mutt_ssl_gnutls.c:504
+#: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:471 mutt_ssl_gnutls.c:479
+#: mutt_ssl_gnutls.c:505
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
 
@@ -3936,12 +3053,12 @@ msgstr "SSL 
 msgid "Unknown"
 msgstr "íåèçâåñòíî"
 
-#: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:362
+#: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:363
 #, c-format
 msgid "[unable to calculate]"
 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
 
-#: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:384
+#: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:385
 msgid "[invalid date]"
 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
 
@@ -3953,25 +3070,25 @@ msgstr "
 msgid "Server certificate has expired"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: mutt_ssl.c:591 mutt_ssl_gnutls.c:594
+#: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:596
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
 
-#: mutt_ssl.c:602 mutt_ssl_gnutls.c:639
+#: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:641
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
 
-#: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:685
+#: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:686
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:688
+#: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:689
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   îò %s"
 
-#: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:692
+#: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:693
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "    äî %s"
@@ -3985,118 +3102,118 @@ msgstr "
 msgid "SSL Certificate check"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:737
+#: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:736
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
 
-#: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:738
+#: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:737
 msgid "roa"
 msgstr "roa"
 
-#: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:741
+#: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:740
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
 
-#: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:742
+#: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:741
 msgid "ro"
 msgstr "ro"
 
-#: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:783
+#: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:782
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
 
-#: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:787
+#: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:786
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:62
+#: mutt_ssl_gnutls.c:63
 #, c-format
 msgid "gnutls_global_init: %s"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:90 mutt_ssl_gnutls.c:110
+#: mutt_ssl_gnutls.c:91 mutt_ssl_gnutls.c:111
 msgid "Error: no TLS socket open"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:97
+#: mutt_ssl_gnutls.c:98
 #, c-format
 msgid "tls_socket_read (%s)"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:117
+#: mutt_ssl_gnutls.c:118
 #, c-format
 msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:166
+#: mutt_ssl_gnutls.c:167
 #, c-format
 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:193
+#: mutt_ssl_gnutls.c:194
 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:231
+#: mutt_ssl_gnutls.c:232
 #, c-format
 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:235
+#: mutt_ssl_gnutls.c:236
 #, c-format
 msgid "gnutls_handshake: %s"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:249
+#: mutt_ssl_gnutls.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:483
+#: mutt_ssl_gnutls.c:484
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:491
+#: mutt_ssl_gnutls.c:492
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:497
+#: mutt_ssl_gnutls.c:498
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:511
+#: mutt_ssl_gnutls.c:512
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:697
+#: mutt_ssl_gnutls.c:698
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:701
+#: mutt_ssl_gnutls.c:702
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:707
+#: mutt_ssl_gnutls.c:708
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:711
+#: mutt_ssl_gnutls.c:713
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:717
+#: mutt_ssl_gnutls.c:718
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:722
+#: mutt_ssl_gnutls.c:723
 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
@@ -4105,7 +3222,7 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:732
+#: mutt_ssl_gnutls.c:731
 #, fuzzy
 msgid "TLS/SSL Certificate check"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
@@ -4125,127 +3242,132 @@ msgstr ""
 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
 
-#: mx.c:130
+#: mx.c:132
 #, c-format
 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
 msgstr ""
 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
 
-#: mx.c:139
+#: mx.c:141
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
 
-#: mx.c:222
+#: mx.c:224
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mx.c:229
+#: mx.c:231
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
 msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mx.c:256
+#: mx.c:258
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mx.c:264
+#: mx.c:266
 #, c-format
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
 msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mx.c:486
+#: mx.c:488
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
 msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
 
-#: mx.c:575
+#: mx.c:577
 #, c-format
 msgid "Reading %s..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
 
-#: mx.c:637
+#: mx.c:639
 #, c-format
 msgid "Writing %s..."
 msgstr "Çàïèñ íà %s..."
 
-#: mx.c:668
+#: mx.c:670
 #, fuzzy
 msgid "message(s) not deleted"
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: mx.c:689
+#: mx.c:691
 #, fuzzy
 msgid "Can't open trash folder"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
 
-#: mx.c:756
+#: mx.c:758
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
 
-#: mx.c:770 mx.c:1033
+#: mx.c:772 mx.c:1034
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
 
-#: mx.c:771 mx.c:1034
+#: mx.c:773 mx.c:1035
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted messages?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
 
-#: mx.c:790
+#: mx.c:792
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
 
-#: mx.c:843 mx.c:1024
+#: mx.c:845 mx.c:1025
 msgid "Mailbox is unchanged."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
 
-#: mx.c:882
+#: mx.c:884
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mx.c:885 mx.c:1077
+#: mx.c:887 mx.c:1078
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
 msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mx.c:1009
+#: mx.c:1011
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
 
-#: mx.c:1011
+#: mx.c:1013
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
 msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
 
-#: mx.c:1014
+#: mx.c:1015
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
 
-#: mx.c:1073
+#: mx.c:1074
 msgid "Mailbox checkpointed."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
 
-#: mx.c:1305
+#: mx.c:1306
 #, fuzzy
 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
 
-#: mx.c:1451
+#: mx.c:1452
 msgid "Support for header caching was not build in."
 msgstr ""
 
-#: mx.c:1459
+#: mx.c:1460
 #, fuzzy
 msgid "No mailboxes defined."
 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
 
+#: mx.h:64
+#, c-format
+msgid "%s not permitted by ACL."
+msgstr ""
+
 #: nntp/newsrc.c:190
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
@@ -4289,133 +3411,133 @@ msgstr "
 msgid "Can't rename %s to %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
 
-#: nntp/nntp.c:136 pop/pop.c:657 pop/pop_lib.c:349
+#: nntp/nntp.c:137 pop/pop.c:658 pop/pop_lib.c:346
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
 
-#: nntp/nntp.c:157
+#: nntp/nntp.c:158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting ok."
 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: nntp/nntp.c:159
+#: nntp/nntp.c:160
 #, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:268
+#: nntp/nntp.c:269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: nntp/nntp.c:381
+#: nntp/nntp.c:382
 #, c-format
 msgid "%s (tagged: %d) %d"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:695
+#: nntp/nntp.c:696
 #, fuzzy
 msgid "Fetching message headers..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: nntp/nntp.c:696
+#: nntp/nntp.c:697
 #, fuzzy
 msgid "Fetching headers from cache..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: nntp/nntp.c:710
+#: nntp/nntp.c:711
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list of articles..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
 
-#: nntp/nntp.c:721
+#: nntp/nntp.c:722
 #, c-format
 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:792
+#: nntp/nntp.c:793
 #, fuzzy, c-format
 msgid "XOVER command failed: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: nntp/nntp.c:854
+#: nntp/nntp.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: nntp/nntp.c:898
+#: nntp/nntp.c:899
 #, c-format
 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:979
+#: nntp/nntp.c:980
 #, c-format
 msgid "Article %d not found on server"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1030
+#: nntp/nntp.c:1031
 #, fuzzy
 msgid "Can't post article. No connection to news server."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
 
-#: nntp/nntp.c:1037
+#: nntp/nntp.c:1038
 #, c-format
 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1043 nntp/nntp.c:1073
+#: nntp/nntp.c:1044 nntp/nntp.c:1074
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: nntp/nntp.c:1048 nntp/nntp.c:1078
+#: nntp/nntp.c:1049 nntp/nntp.c:1079
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
 
-#: nntp/nntp.c:1167
+#: nntp/nntp.c:1168
 #, fuzzy
 msgid "Quitting newsgroup..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
 
-#: nntp/nntp.c:1174
+#: nntp/nntp.c:1175
 msgid "Mark all articles read?"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1328 pop/pop.c:494 pop/pop.c:557
+#: nntp/nntp.c:1329 pop/pop.c:495 pop/pop.c:558
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
 
-#: nntp/nntp.c:1340
+#: nntp/nntp.c:1341
 #, fuzzy
 msgid "Checking for new newsgroups..."
 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
 
-#: nntp/nntp.c:1354
+#: nntp/nntp.c:1355
 msgid "Adding new newsgroups..."
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1362 nntp/nntp.c:1433
+#: nntp/nntp.c:1363 nntp/nntp.c:1434
 #, fuzzy
 msgid "Loading descriptions..."
 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
 
-#: nntp/nntp.c:1393
+#: nntp/nntp.c:1394
 #, c-format
 msgid "Loading list from cache... %d"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1419
+#: nntp/nntp.c:1420
 #, c-format
 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1468
+#: nntp/nntp.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Fetching %s from server..."
 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
 
-#: nntp/nntp.c:1520
+#: nntp/nntp.c:1521
 #, c-format
 msgid "Server %s does not support this operation!"
 msgstr ""
@@ -4464,50 +3586,50 @@ msgstr "
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
 
-#: parse.c:587
+#: parse.c:580
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
 
-#: pattern.c:253
+#: pattern.c:255
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
 
-#: pattern.c:258
+#: pattern.c:260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Empty expression"
 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
 
-#: pattern.c:374
+#: pattern.c:375
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
 
-#: pattern.c:386
+#: pattern.c:387
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#: pattern.c:529
+#: pattern.c:530
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
 
-#: pattern.c:542
+#: pattern.c:543
 msgid "error in expression"
 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
 
-#: pattern.c:733 pattern.c:838
+#: pattern.c:734 pattern.c:838
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: pattern.c:782
+#: pattern.c:783
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
 
-#: pattern.c:787
+#: pattern.c:788
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
@@ -4555,19 +3677,19 @@ msgstr "
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
 
-#: pgp.c:90
+#: pgp.c:92
 msgid "Enter PGP passphrase:"
 msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
 
-#: pgp.c:104
+#: pgp.c:106
 msgid "PGP passphrase forgotten."
 msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
 
-#: pgp.c:340
+#: pgp.c:342
 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
 
-#: pgp.c:376 pgp.c:610 pgp.c:801
+#: pgp.c:378 pgp.c:612 pgp.c:803
 msgid ""
 "[-- End of PGP output --]\n"
 "\n"
@@ -4575,26 +3697,26 @@ msgstr ""
 "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:393 pgp.c:930
+#: pgp.c:395 pgp.c:932
 #, fuzzy
 msgid "Could not decrypt PGP message"
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: pgp.c:437
+#: pgp.c:439
 #, fuzzy
 msgid "Could not decrypt PGP message."
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: pgp.c:439 pgp.c:928
+#: pgp.c:441 pgp.c:930
 #, fuzzy
 msgid "PGP message successfully decrypted."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: pgp.c:708
+#: pgp.c:710
 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
 msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
 
-#: pgp.c:767
+#: pgp.c:769
 msgid ""
 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
 "\n"
@@ -4602,415 +3724,494 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:809 postpone.c:556
+#: pgp.c:811 postpone.c:555
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
 
-#: pgp.c:978
+#: pgp.c:980
 msgid "Can't open PGP subprocess!"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
 
-#: pgp.c:1400
+#: pgp.c:1402
 msgid "Can't invoke PGP"
 msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
 
-#: pgp.c:1501
+#: pgp.c:1503
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
 msgstr ""
 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: pgp.c:1502
+#: pgp.c:1504
 msgid "PGP/M(i)ME"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1502
+#: pgp.c:1504
 msgid "(i)nline"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1504
+#: pgp.c:1506
 #, fuzzy
 msgid "esabifc"
 msgstr "esabf"
 
-#: pgpinvoke.c:299
+#: pgpinvoke.c:301
 msgid "Fetching PGP key..."
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
 
-#: pgpkey.c:465
+#: pgpkey.c:467
 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
 
-#: pgpkey.c:508
+#: pgpkey.c:510
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching <%s>."
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: pgpkey.c:510
+#: pgpkey.c:512
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: pgpkey.c:526 pgpkey.c:717
+#: pgpkey.c:528 pgpkey.c:719
 msgid "Can't open /dev/null"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
 
-#: pgpkey.c:697
+#: pgpkey.c:699
 msgid "Please enter the key ID: "
 msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: pgpkey.c:725
+#: pgpkey.c:727
 msgid "Invoking pgp..."
 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
 
-#: pgpkey.c:750
+#: pgpkey.c:752
 #, c-format
 msgid "PGP Key %s."
 msgstr "PGP êëþ÷ %s."
 
-#: pop/pop.c:84 pop/pop_lib.c:192
+#: pop/pop_auth.c:78
+msgid "Authenticating (SASL)..."
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
+
+#: pop/pop_auth.c:185
+msgid "Authenticating (APOP)..."
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
+
+#: pop/pop_auth.c:213
+msgid "APOP authentication failed."
+msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
+
+#: pop/pop_auth.c:245
+#, c-format
+msgid "Command USER is not supported by server."
+msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
+
+#: pop/pop.c:85 pop/pop_lib.c:189
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
 
-#: pop/pop.c:109
+#: pop/pop.c:110
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop/pop.c:115
+#: pop/pop.c:116
 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
 msgstr ""
 
-#: pop/pop.c:193 pop/pop_lib.c:194
+#: pop/pop.c:194 pop/pop_lib.c:191
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
 
-#: pop/pop.c:238 pop/pop.c:538
+#: pop/pop.c:239 pop/pop.c:539
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: pop/pop.c:268
+#: pop/pop.c:269
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
 
-#: pop/pop.c:397
+#: pop/pop.c:398
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop/pop.c:523
+#: pop/pop.c:524
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
 
-#: pop/pop.c:582
+#: pop/pop.c:583
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: pop/pop.c:591
+#: pop/pop.c:592
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
 
-#: pop/pop.c:593
+#: pop/pop.c:594
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
 
-#: pop/pop.c:629
+#: pop/pop.c:630
 msgid "Error while writing mailbox!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: pop/pop.c:634
+#: pop/pop.c:635
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
 
-#: pop/pop_auth.c:78
-msgid "Authenticating (SASL)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
-
-#: pop/pop_auth.c:185
-msgid "Authenticating (APOP)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
-
-#: pop/pop_auth.c:213
-msgid "APOP authentication failed."
-msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
-
-#: pop/pop_auth.c:245
-#, c-format
-msgid "Command USER is not supported by server."
-msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
-
-#: pop/pop_lib.c:190
+#: pop/pop_lib.c:187
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
 
-#: pop/pop_lib.c:218
+#: pop/pop_lib.c:215
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
 
-#: pop/pop_lib.c:363
+#: pop/pop_lib.c:360
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
 
-#: pop/pop_lib.c:523
+#: pop/pop_lib.c:520
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
 
-#: pop/pop_lib.c:545
+#: pop/pop_lib.c:542
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
 
-#: postpone.c:170
+#: postpone.c:172
 msgid "Postponed Messages"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: postpone.c:248 postpone.c:257
+#: postpone.c:250 postpone.c:259
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
 
-#: postpone.c:431 postpone.c:450 postpone.c:485
+#: postpone.c:430 postpone.c:449 postpone.c:484
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: postpone.c:470
+#: postpone.c:469
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: postpone.c:545
+#: postpone.c:544
 #, fuzzy
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: query.c:45
+#: query.c:46
 msgid "New Query"
 msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
 
-#: query.c:46
+#: query.c:47
 msgid "Make Alias"
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
 
-#: query.c:47
+#: query.c:48
 msgid "Search"
 msgstr "Òúðñåíå"
 
-#: query.c:94
+#: query.c:95
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
 
-#: query.c:214 query.c:240
+#: query.c:215 query.c:241
 msgid "Query command not defined."
 msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
 
-#: query.c:266
+#: query.c:267
 #, c-format
 msgid "Query"
 msgstr "Çàïèòâàíå"
 
-#: query.c:279 query.c:300
+#: query.c:280 query.c:301
 msgid "Query: "
 msgstr "Çàïèòâàíå: "
 
-#: query.c:285 query.c:307
+#: query.c:286 query.c:308
 #, c-format
 msgid "Query '%s'"
 msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
 
-#: recvattach.c:58
+#: recvattach.c:60
 msgid "Pipe"
 msgstr "Pipe"
 
-#: recvattach.c:59
+#: recvattach.c:61
 msgid "Print"
 msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
 
-#: recvattach.c:424
+#: recvattach.c:426
 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
 
-#: recvattach.c:479
+#: recvattach.c:481
 msgid "Saving..."
 msgstr "Çàïèñâàíå..."
 
-#: recvattach.c:484 recvattach.c:564
+#: recvattach.c:486 recvattach.c:566
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
 
-#: recvattach.c:575
+#: recvattach.c:577
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
 msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
 
-#: recvattach.c:591
+#: recvattach.c:593
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
 
-#: recvattach.c:652
+#: recvattach.c:654
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
 
-#: recvattach.c:652
+#: recvattach.c:654
 msgid "Pipe to: "
 msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
 
-#: recvattach.c:681
+#: recvattach.c:683
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
 
-#: recvattach.c:746
+#: recvattach.c:748
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
 
-#: recvattach.c:746
+#: recvattach.c:748
 msgid "Print attachment?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
 
-#: recvattach.c:974
+#: recvattach.c:976
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
 
-#: recvattach.c:987
+#: recvattach.c:989
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: recvattach.c:1023
+#: recvattach.c:1025
 #, fuzzy
 msgid "There are no subparts to show!"
 msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
 
-#: recvattach.c:1089
+#: recvattach.c:1091
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
 
-#: recvattach.c:1098
+#: recvattach.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
 
-#: recvattach.c:1107
+#: recvattach.c:1109
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
 
-#: recvattach.c:1122 recvattach.c:1135
+#: recvattach.c:1124 recvattach.c:1137
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
 
-#: recvcmd.c:42
+#: recvcmd.c:44
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
 msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
 
-#: recvcmd.c:204
+#: recvcmd.c:206
 msgid "Error bouncing message!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
 
-#: recvcmd.c:205
+#: recvcmd.c:207
 msgid "Error bouncing messages!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
 
-#: recvcmd.c:395
+#: recvcmd.c:397
 #, c-format
 msgid "Can't open temporary file %s."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
 
-#: recvcmd.c:424
+#: recvcmd.c:426
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
 
-#: recvcmd.c:438
+#: recvcmd.c:440
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr ""
 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
 "ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
 
-#: recvcmd.c:557
+#: recvcmd.c:559
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: recvcmd.c:563 recvcmd.c:814
+#: recvcmd.c:565 recvcmd.c:816
 #, c-format
 msgid "Can't create %s."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
 
-#: recvcmd.c:682
+#: recvcmd.c:684
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
 
-#: recvcmd.c:711 send.c:771
+#: recvcmd.c:713 send.c:764
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
 
-#: recvcmd.c:792
+#: recvcmd.c:794
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr ""
 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
 "êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
 
-#: remailer.c:460
+#: regex.c:1016
+msgid "Success"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1017
+msgid "No match"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1018
+#, fuzzy
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+
+#: regex.c:1019
+#, fuzzy
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
+
+#: regex.c:1020
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1021
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1022
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1023
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1024
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1025
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1026
+#, fuzzy
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "Íåâàëèäåí   "
+
+#: regex.c:1027
+#, fuzzy
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "Íåâàëèäåí   "
+
+#: regex.c:1028
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1029
+#, fuzzy
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+
+#: regex.c:1030
+#, fuzzy
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+
+#: regex.c:1031
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:1032
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr ""
+
+#: regex.c:5372
+#, fuzzy
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+
+#: remailer.c:462
 msgid "Append"
 msgstr "Äîáàâÿíå"
 
-#: remailer.c:461
+#: remailer.c:463
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêâàíå"
 
-#: remailer.c:462
+#: remailer.c:464
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèâàíå"
 
-#: remailer.c:464
+#: remailer.c:466
 msgid "OK"
 msgstr "ÎÊ"
 
-#: remailer.c:491
+#: remailer.c:493
 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
 
-#: remailer.c:517
+#: remailer.c:519
 msgid "Select a remailer chain."
 msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
 
-#: remailer.c:573
+#: remailer.c:575
 #, c-format
 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
 msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
 
-#: remailer.c:601
+#: remailer.c:603
 #, c-format
 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
 msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
 
-#: remailer.c:622
+#: remailer.c:624
 msgid "The remailer chain is already empty."
 msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
 
-#: remailer.c:632
+#: remailer.c:634
 msgid "You already have the first chain element selected."
 msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: remailer.c:642
+#: remailer.c:644
 msgid "You already have the last chain element selected."
 msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: remailer.c:678
+#: remailer.c:680
 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
 msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
 
-#: remailer.c:701
+#: remailer.c:703
 msgid ""
 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
 msgstr ""
 "Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
 "èçïîëçâàòå mixmaster!"
 
-#: remailer.c:733
+#: remailer.c:735
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
 msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
 
-#: remailer.c:736
+#: remailer.c:738
 msgid "Error sending message."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
@@ -5048,150 +4249,174 @@ msgstr "
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
 
-#: send.c:494
+#: send.c:492
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
-#: send.c:533
+#: send.c:529
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
 
-#: send.c:564
+#: send.c:559
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
 
-#: send.c:740
+#: send.c:733
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
 
-#: send.c:798
+#: send.c:791
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
 
-#: send.c:802
+#: send.c:795
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
 
-#: send.c:809
+#: send.c:802
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
 
-#: send.c:825
+#: send.c:818
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
 
-#: send.c:828
+#: send.c:821
 msgid "Preparing forwarded message..."
 msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
 
-#: send.c:1133
+#: send.c:1123
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
 
-#: send.c:1447
+#: send.c:1437
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: send.c:1481
+#: send.c:1471
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
 
-#: send.c:1482
+#: send.c:1472
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
 
-#: send.c:1523
+#: send.c:1513
 #, fuzzy
 msgid "Article not posted."
 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
 
-#: send.c:1557
+#: send.c:1547
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
 
-#: send.c:1568
+#: send.c:1558
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
 
-#: send.c:1573
+#: send.c:1563
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
 
-#: send.c:1591
+#: send.c:1581
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
 
-#: send.c:1594 send.c:1600
+#: send.c:1584 send.c:1590
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
 
-#: send.c:1606
+#: send.c:1596
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroup specified."
 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
 
-#: send.c:1618
+#: send.c:1608
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1621
+#: send.c:1611
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1681
+#: send.c:1671
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
 
-#: send.c:1805
+#: send.c:1795
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
 
-#: send.c:1811
+#: send.c:1801
 msgid "Sending in background."
 msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
 
-#: send.c:1813
+#: send.c:1803
 msgid "Article posted."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1814 send.c:1816
+#: send.c:1804 send.c:1806
 msgid "Mail sent."
 msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
 
-#: sendlib.c:394
+#: sendlib.c:382
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
 
-#: sendlib.c:422
+#: sendlib.c:410
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
 msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: sendlib.c:826
+#: sendlib.c:814
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
 msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
 
-#: sendlib.c:993
+#: sendlib.c:976
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
 
-#: sendlib.c:2063
+#: sendlib.c:2043
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: sendlib.c:2069
-msgid "Output of the delivery process"
-msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
+#: sendlib.c:2049
+msgid "Output of the delivery process"
+msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
+
+#: sendlib.c:2273
+#, c-format
+msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
+msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
+
+#: sidebar.c:356
+msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
+msgstr ""
+
+#: sidebar.c:432 sidebar.c:475
+#, fuzzy
+msgid "You are on the last mailbox."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
+
+#: sidebar.c:440
+#, fuzzy
+msgid "No next mailboxes with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+
+#: sidebar.c:449 sidebar.c:466
+#, fuzzy
+msgid "You are on the first mailbox."
+msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
 
-#: sendlib.c:2293
-#, c-format
-msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
-msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
+#: sidebar.c:457
+#, fuzzy
+msgid "No previous mailbox with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
 #: signal.c:36
 #, c-format
@@ -5208,106 +4433,106 @@ msgstr "
 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
 msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: smime.c:110
+#: smime.c:120
 #, fuzzy
 msgid "Enter S/MIME passphrase:"
 msgstr "Âúâåæäàíå íà SMIME ïàðîëà:"
 
-#: smime.c:311
+#: smime.c:321
 msgid "Trusted   "
 msgstr "Ïîëçâàù ñå ñ äîâåðèå   "
 
-#: smime.c:314
+#: smime.c:324
 msgid "Verified  "
 msgstr "Ïðîâåðåí   "
 
-#: smime.c:317
+#: smime.c:327
 msgid "Unverified"
 msgstr "Íåïðîâåðåí"
 
-#: smime.c:320
+#: smime.c:330
 msgid "Expired   "
 msgstr "Èçòåêúë   "
 
-#: smime.c:323
+#: smime.c:333
 msgid "Revoked   "
 msgstr "Àíóëèðàí   "
 
-#: smime.c:326
+#: smime.c:336
 msgid "Invalid   "
 msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
-#: smime.c:329
+#: smime.c:339
 msgid "Unknown   "
 msgstr "Íåèçâåñòåí   "
 
-#: smime.c:361
+#: smime.c:371
 msgid "Enter keyID: "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: smime.c:383
+#: smime.c:393
 #, c-format
 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: smime.c:533 smime.c:594 smime.c:609
+#: smime.c:543 smime.c:604 smime.c:619
 #, c-format
 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
 msgstr "Èäåíòèôèêàòîðúò %s íå å ïðîâåðåí. Æåëàåòå ëè äà ãî èçïîëçâàòå çà %s ?"
 
-#: smime.c:537 smime.c:598
+#: smime.c:547 smime.c:608
 #, c-format
 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
 msgstr ""
 "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå (íåïîëçâàùèÿ ñå ñ äîâåðèå!) èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:540 smime.c:600
+#: smime.c:550 smime.c:610
 #, c-format
 msgid "Use ID %s for %s ?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå èäåíòèôèêàòîðà \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:617
+#: smime.c:627
 #, c-format
 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
 msgstr ""
 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Èäåíòèôèêàòîðúò %s âñå îùå íå ñå ïîëçâà ñ äîâåðèåòî Âè. "
 "(Íàòèñíåòå êëàâèø çà äà ïðîäúëæèòå)"
 
-#: smime.c:769
+#: smime.c:779
 #, c-format
 msgid "No (valid) certificate found for %s."
 msgstr "Íå å íàìåðåí (âàëèäåí) ñåðòèôèêàò çà %s."
 
-#: smime.c:821 smime.c:848 smime.c:910 smime.c:952 smime.c:1014 smime.c:1084
+#: smime.c:831 smime.c:858 smime.c:920 smime.c:962 smime.c:1024 smime.c:1094
 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1156
+#: smime.c:1166
 #, fuzzy
 msgid "no certfile"
 msgstr "no certfile"
 
-#: smime.c:1159
+#: smime.c:1169
 msgid "no mbox"
 msgstr "íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: smime.c:1299
+#: smime.c:1309
 msgid "No output from OpenSSL.."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ.."
 
-#: smime.c:1337
+#: smime.c:1347
 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí ìåæäèíåí ñåðòèôèêàò."
 
-#: smime.c:1378
+#: smime.c:1388
 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1415
+#: smime.c:1425
 msgid "No output from OpenSSL..."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ..."
 
-#: smime.c:1579 smime.c:1703
+#: smime.c:1589 smime.c:1713
 msgid ""
 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
 "\n"
@@ -5315,19 +4540,19 @@ msgstr ""
 "[-- Êðàé íà OpenSSL-ðåçóëòàòà --]\n"
 "\n"
 
-#: smime.c:1665 smime.c:1677
+#: smime.c:1675 smime.c:1687
 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ! --]\n"
 
-#: smime.c:1707
+#: smime.c:1717
 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1710
+#: smime.c:1720
 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1768
+#: smime.c:1778
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
@@ -5335,7 +4560,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1770
+#: smime.c:1780
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
@@ -5343,7 +4568,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1878
+#: smime.c:1888
 #, fuzzy
 msgid ""
 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
@@ -5351,52 +4576,52 @@ msgstr ""
 "S/MIME øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), øèôðîâàíå ñ(w), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) "
 "èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: smime.c:1879
+#: smime.c:1889
 #, fuzzy
 msgid "eswabfc"
 msgstr "eswabf"
 
-#: smime.c:1892
+#: smime.c:1902
 msgid "Choose algorithm family: 1: DES, 2: RC2, 3: AES, or (c)lear? "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1894
+#: smime.c:1904
 msgid "drac"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1896
+#: smime.c:1906
 msgid "1: DES, 2: Triple-DES "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1897
+#: smime.c:1907
 msgid "dt"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1908
+#: smime.c:1918
 msgid "1: RC2-40, 2: RC2-64, 3: RC2-128 "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1909
+#: smime.c:1919
 msgid "468"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1923
+#: smime.c:1933
 msgid "1: AES128, 2: AES192, 3: AES256 "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1924
+#: smime.c:1934
 msgid "895"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1951
+#: smime.c:1961
 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
 msgstr ""
 
-#: sort.c:282
+#: sort.c:276
 msgid "Sorting mailbox..."
 msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: sort.c:314
+#: sort.c:308
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr ""
 "Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà ôóíêöèÿ çà ïîäðåæäàíå! (Ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè "
@@ -5419,12 +4644,681 @@ msgstr "
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å íàëè÷íî."
 
-#: lib/exit.c:15
-#, c-format
-msgid ""
-"Fatal error in function '%s' called from file '%s', line '%d': %s\n"
-"(please report this error to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "null operation"
+#~ msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
+
+#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
+#~ msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
+
+#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
+
+#~ msgid "view attachment as text"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Toggle display of subparts"
+#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
+
+#~ msgid "move to the bottom of the page"
+#~ msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
+
+#~ msgid "remail a message to another user"
+#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
+
+#~ msgid "select a new file in this directory"
+#~ msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
+
+#~ msgid "view file"
+#~ msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
+
+#~ msgid "display the currently selected file's name"
+#~ msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+#~ msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+#~ msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+
+#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
+#~ msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
+
+#~ msgid "list mailboxes with new mail"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
+
+#~ msgid "change directories"
+#~ msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
+
+#~ msgid "check mailboxes for new mail"
+#~ msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
+
+#~ msgid "attach a file(s) to this message"
+#~ msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
+
+#~ msgid "attach message(s) to this message"
+#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+
+#~ msgid "edit the BCC list"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
+
+#~ msgid "edit the CC list"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+
+#~ msgid "edit attachment description"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
+#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
+
+#~ msgid "edit the file to be attached"
+#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
+
+#~ msgid "edit the from field"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
+
+#~ msgid "edit the message with headers"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+
+#~ msgid "edit the message"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
+
+#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "edit the newsgroups list"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+
+#~ msgid "edit the Reply-To field"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "edit the Followup-To field"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+
+#~ msgid "edit the subject of this message"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
+
+#~ msgid "edit the TO list"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
+
+#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
+#~ msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+
+#~ msgid "edit attachment content type"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
+#~ msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#~ msgid "run ispell on the message"
+#~ msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
+
+#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
+#~ msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
+
+#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
+#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
+
+#~ msgid "save this message to send later"
+#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
+
+#~ msgid "rename/move an attached file"
+#~ msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
+
+#~ msgid "send the message"
+#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
+
+#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
+#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
+
+#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
+#~ msgstr ""
+#~ "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
+
+#~ msgid "update an attachment's encoding info"
+#~ msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#~ msgid "write the message to a folder"
+#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
+#~ msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#~ msgid "create an alias from a message sender"
+#~ msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
+
+#~ msgid "move entry to bottom of screen"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
+
+#~ msgid "move entry to middle of screen"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
+
+#~ msgid "move entry to top of screen"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
+
+#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
+#~ msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
+
+#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
+#~ msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
+
+#~ msgid "delete the current entry"
+#~ msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
+
+#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
+#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+
+#~ msgid "delete all messages in subthread"
+#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
+
+#~ msgid "delete all messages in thread"
+#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
+
+#~ msgid "display full address of sender"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
+
+#~ msgid "display message and toggle header weeding"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
+
+#~ msgid "display a message"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
+
+#~ msgid "edit the raw message"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
+
+#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
+#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
+
+#~ msgid "move the cursor one character to the left"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
+
+#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
+
+#~ msgid "jump to the beginning of the line"
+#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
+
+#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
+#~ msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
+
+#~ msgid "complete filename or alias"
+#~ msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
+
+#~ msgid "complete address with query"
+#~ msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
+
+#~ msgid "delete the char under the cursor"
+#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
+
+#~ msgid "jump to the end of the line"
+#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
+
+#~ msgid "move the cursor one character to the right"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
+
+#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
+
+#~ msgid "scroll down through the history list"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
+
+#~ msgid "scroll up through the history list"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
+
+#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
+#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
+
+#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
+#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
+
+#~ msgid "delete all chars on the line"
+#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
+
+#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
+#~ msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
+
+#~ msgid "quote the next typed key"
+#~ msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
+
+#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
+#~ msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "capitalize the word"
+#~ msgstr "capitalize the word"
+
+#~ msgid "convert the word to lower case"
+#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
+
+#~ msgid "convert the word to upper case"
+#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
+
+#~ msgid "enter a muttrc command"
+#~ msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
+
+#~ msgid "enter a file mask"
+#~ msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
+
+#~ msgid "exit this menu"
+#~ msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
+
+#~ msgid "filter attachment through a shell command"
+#~ msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+
+#~ msgid "move to the first entry"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
+
+#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
+#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "followup to newsgroup"
+#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+
+#~ msgid "forward a message with comments"
+#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
+
+#~ msgid "select the current entry"
+#~ msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "get all children of the current message"
+#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "get message with Message-Id"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "get parent of the current message"
+#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+
+#~ msgid "reply to all recipients"
+#~ msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
+
+#~ msgid "scroll down 1/2 page"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#~ msgid "scroll up 1/2 page"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#~ msgid "this screen"
+#~ msgstr "òîçè åêðàí"
+
+#~ msgid "jump to an index number"
+#~ msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
+
+#~ msgid "move to the last entry"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
+
+#~ msgid "reply to specified mailing list"
+#~ msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "load active file from NNTP server"
+#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
+
+#~ msgid "execute a macro"
+#~ msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
+
+#~ msgid "compose a new mail message"
+#~ msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
+
+#~ msgid "open a different folder"
+#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#~ msgid "open a different folder in read only mode"
+#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "open a different newsgroup"
+#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#~ msgid "clear a status flag from a message"
+#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
+
+#~ msgid "delete messages matching a pattern"
+#~ msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
+#~ msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
+
+#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
+#~ msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
+
+#~ msgid "retrieve mail from POP server"
+#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
+
+#~ msgid "move to the first message"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
+
+#~ msgid "move to the last message"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
+
+#~ msgid "show only messages matching a pattern"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "link tagged message to the current one"
+#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
+
+#~ msgid "jump to the next new message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the next new or unread message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the next subthread"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
+
+#~ msgid "jump to the next thread"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
+
+#~ msgid "move to the next undeleted message"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the next unread message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to parent message in thread"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
+
+#~ msgid "jump to previous thread"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
+
+#~ msgid "jump to previous subthread"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
+
+#~ msgid "move to the previous undeleted message"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the previous new message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "jump to the previous unread message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "mark the current thread as read"
+#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
+
+#~ msgid "mark the current subthread as read"
+#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
+
+#~ msgid "set a status flag on a message"
+#~ msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
+
+#~ msgid "save changes to mailbox"
+#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+
+#~ msgid "tag messages matching a pattern"
+#~ msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
+#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#~ msgid "untag messages matching a pattern"
+#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#~ msgid "move to the middle of the page"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
+
+#~ msgid "move to the next entry"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
+
+#~ msgid "scroll down one line"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
+
+#~ msgid "move to the next page"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
+
+#~ msgid "jump to the bottom of the message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
+
+#~ msgid "toggle display of quoted text"
+#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
+
+#~ msgid "skip beyond quoted text"
+#~ msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
+
+#~ msgid "jump to the top of the message"
+#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
+
+#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
+#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "post message to newsgroup"
+#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
+
+#~ msgid "move to the previous entry"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
+
+#~ msgid "scroll up one line"
+#~ msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
+
+#~ msgid "move to the previous page"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
+
+#~ msgid "print the current entry"
+#~ msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
+
+#~ msgid "query external program for addresses"
+#~ msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
+
+#~ msgid "append new query results to current results"
+#~ msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
+
+#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
+#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
+
+#~ msgid "recall a postponed message"
+#~ msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
+
+#~ msgid "clear and redraw the screen"
+#~ msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
+
+#~ msgid "{internal}"
+#~ msgstr "{âúòðåøíî}"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
+#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+
+#~ msgid "reply to a message"
+#~ msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
+
+#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
+#~ msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
+
+#~ msgid "save message/attachment to a file"
+#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
+
+#~ msgid "search backwards for a regular expression"
+#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
+
+#~ msgid "search for next match"
+#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
+
+#~ msgid "search for next match in opposite direction"
+#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
+
+#~ msgid "toggle search pattern coloring"
+#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
+
+#~ msgid "invoke a command in a subshell"
+#~ msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+
+#~ msgid "sort messages"
+#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
+
+#~ msgid "sort messages in reverse order"
+#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#~ msgid "tag the current entry"
+#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
+
+#~ msgid "apply next function to tagged messages"
+#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
+
+#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
+#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
+
+#~ msgid "tag the current subthread"
+#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
+
+#~ msgid "tag the current thread"
+#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
+
+#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
+#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "toggle view of read messages"
+#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
+#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+
+#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
+#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
+
+#~ msgid "move to the top of the page"
+#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
+
+#~ msgid "undelete the current entry"
+#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
+
+#~ msgid "undelete all messages in thread"
+#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
+
+#~ msgid "undelete all messages in subthread"
+#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#~ msgid "show the Mutt version number and date"
+#~ msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
+
+#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
+
+#~ msgid "show MIME attachments"
+#~ msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
+
+#~ msgid "display the keycode for a key press"
+#~ msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
+
+#~ msgid "show currently active limit pattern"
+#~ msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
+
+#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
+#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
+
+#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
+#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
+#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "go to previous mailbox"
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "open hilighted mailbox"
+#~ msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
+
+#~ msgid "attach a PGP public key"
+#~ msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
+
+#~ msgid "show PGP options"
+#~ msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
+
+#~ msgid "mail a PGP public key"
+#~ msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
+
+#~ msgid "verify a PGP public key"
+#~ msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
+
+#~ msgid "view the key's user id"
+#~ msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
+
+#~ msgid "check for classic pgp"
+#~ msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
+
+#~ msgid "Accept the chain constructed"
+#~ msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
+
+#~ msgid "Append a remailer to the chain"
+#~ msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
+
+#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
+#~ msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
+
+#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
+#~ msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
+
+#~ msgid "Select the previous element of the chain"
+#~ msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
+
+#~ msgid "Select the next element of the chain"
+#~ msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
+
+#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
+#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
+
+#~ msgid "make decrypted copy and delete"
+#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
+
+#~ msgid "make decrypted copy"
+#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
+
+#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
+#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
+
+#~ msgid "extract supported public keys"
+#~ msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
+
+#~ msgid "show S/MIME options"
+#~ msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
index 25bd0b5..ec153cc 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-29 13:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -20,303 +20,303 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:163
+#: account.c:164
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
 
-#: account.c:220
+#: account.c:221
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
 
-#: alias.c:36 browser.c:49 browser.c:58 pager.c:1373 postpone.c:44 query.c:43
-#: recvattach.c:56
+#: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
+#: recvattach.c:58
 msgid "Exit"
 msgstr "Ix"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: alias.c:37 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1380 pager.c:1390
-#: postpone.c:45
+#: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
+#: postpone.c:47
 msgid "Del"
 msgstr "Esbrr"
 
-#: alias.c:38 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:46
+#: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
 msgid "Undel"
 msgstr "Recupera"
 
-#: alias.c:39
+#: alias.c:40
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
-#: alias.c:40 browser.c:52 browser.c:64 compose.c:118 compose.c:130
-#: crypt-gpgme.c:3305 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:640
-#: mutt_ssl_gnutls.c:748 pager.c:1485 pgpkey.c:497 postpone.c:47 query.c:48
-#: recvattach.c:60 smime.c:428
+#: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
+#: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
+#: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
+#: recvattach.c:62 smime.c:438
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
-#: alias.c:237
+#: alias.c:238
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Nou àlies: "
 
-#: alias.c:242
+#: alias.c:243
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
 
-#: alias.c:249
+#: alias.c:250
 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
 
-#: alias.c:272
+#: alias.c:273
 msgid "Address: "
 msgstr "Adreça: "
 
-#: alias.c:280 send.c:197
+#: alias.c:281 send.c:198
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: alias.c:292
+#: alias.c:293
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Nom personal: "
 
-#: alias.c:300
+#: alias.c:301
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
 
-#: alias.c:315 recvattach.c:437 recvattach.c:461 recvattach.c:474
-#: recvattach.c:489 recvattach.c:514
+#: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
+#: recvattach.c:491 recvattach.c:516
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Guarda en el fitxer: "
 
-#: alias.c:329
+#: alias.c:330
 msgid "Alias added."
 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
 
-#: alias.c:643
+#: alias.c:646
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "No teniu cap àlies!"
 
-#: alias.c:655
+#: alias.c:658
 msgid "Aliases"
 msgstr "Àlies"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
-#: attach.c:107 attach.c:228 attach.c:441 attach.c:907
+#: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
 
-#: attach.c:120
+#: attach.c:122
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: attach.c:127 attach.c:247 commands.c:228 compose.c:1317 curs_lib.c:168
-#: curs_lib.c:431
+#: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
+#: curs_lib.c:432
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Error en executar «%s»!"
 
-#: attach.c:135
+#: attach.c:137
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
 
-#: attach.c:163
+#: attach.c:165
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
 
 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
-#: attach.c:172
+#: attach.c:174
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
-#: attach.c:185
+#: attach.c:187
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
 
-#: attach.c:241
+#: attach.c:243
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: attach.c:259
+#: attach.c:261
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
 
-#: attach.c:411
+#: attach.c:415
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
 
-#: attach.c:423
+#: attach.c:427
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
 
-#: attach.c:507
+#: attach.c:511
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:631 attach.c:660 attach.c:938 attach.c:992 handler.c:1139
-#: pgpkey.c:546 pgpkey.c:731
+#: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
+#: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:789
+#: attach.c:790
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Error d'escriptura!"
 
-#: attach.c:1015
+#: attach.c:1016
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "No sé com imprimir això!"
 
-#: browser.c:50
+#: browser.c:51
 msgid "Chdir"
 msgstr "Canvia directori"
 
-#: browser.c:51 browser.c:63
+#: browser.c:52 browser.c:64
 msgid "Mask"
 msgstr "Màscara"
 
-#: browser.c:59
+#: browser.c:60
 msgid "List"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:60
+#: browser.c:61
 msgid "Subscribe"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:61
+#: browser.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: browser.c:62 curs_main.c:399
+#: browser.c:63 curs_main.c:398
 msgid "Catchup"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:519 browser.c:1175
+#: browser.c:530 browser.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "«%s» no és un directori."
 
-#: browser.c:682
+#: browser.c:709
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:684
+#: browser.c:711
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: browser.c:690
+#: browser.c:717
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
 
-#: browser.c:696
+#: browser.c:723
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:700
+#: browser.c:727
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:713
+#: browser.c:740
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: browser.c:859 browser.c:1237 browser.c:1336
+#: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: browser.c:1045
+#: browser.c:1071
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1065
+#: browser.c:1091
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1086
+#: browser.c:1112
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1093
+#: browser.c:1119
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
 
-#: browser.c:1106
+#: browser.c:1132
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:1113
+#: browser.c:1139
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:1138
+#: browser.c:1164
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: browser.c:1163 browser.c:1230
+#: browser.c:1189 browser.c:1255
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
-#: browser.c:1186
+#: browser.c:1212
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Màscara de fitxers: "
 
-#: browser.c:1255
+#: browser.c:1280
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: browser.c:1258
+#: browser.c:1283
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1259
+#: browser.c:1284
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
-#: browser.c:1324
+#: browser.c:1349
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: browser.c:1353
+#: browser.c:1378
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: browser.c:1370
+#: browser.c:1395
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
-#: browser.c:1452
+#: browser.c:1477
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1454
+#: browser.c:1479
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: browser.c:1471
+#: browser.c:1496
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
@@ -372,7 +372,7 @@ msgstr "%s: L'atribut no existeix."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:712
+#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
 msgid "too few arguments"
 msgstr "Manquen arguments."
 
@@ -388,134 +388,134 @@ msgstr "Sobren arguments."
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
 
-#: commands.c:80 mbox.c:612
+#: commands.c:79 mbox.c:613
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
 
-#: commands.c:92
+#: commands.c:91
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 
-#: commands.c:123
+#: commands.c:122
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
 
-#: commands.c:154
+#: commands.c:153
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
 
-#: commands.c:194
+#: commands.c:193
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:196
+#: commands.c:195
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
-#: commands.c:200 commands.c:211
+#: commands.c:199 commands.c:210
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: commands.c:202
+#: commands.c:201
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:208
+#: commands.c:207
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
 
-#: commands.c:213
+#: commands.c:212
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
 
-#: commands.c:234
+#: commands.c:233
 msgid "Command: "
 msgstr "Ordre: "
 
-#: commands.c:253 recvcmd.c:138
+#: commands.c:252 recvcmd.c:140
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
 
-#: commands.c:255 recvcmd.c:140
+#: commands.c:254 recvcmd.c:142
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: commands.c:268 recvcmd.c:148
+#: commands.c:267 recvcmd.c:150
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
 
-#: commands.c:276 recvcmd.c:156
+#: commands.c:275 recvcmd.c:158
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:287 recvcmd.c:170
+#: commands.c:286 recvcmd.c:172
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:287 recvcmd.c:170
+#: commands.c:286 recvcmd.c:172
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 
-#: commands.c:302 recvcmd.c:185
+#: commands.c:300 recvcmd.c:187
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:302 recvcmd.c:185
+#: commands.c:300 recvcmd.c:187
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:312 recvcmd.c:202
+#: commands.c:310 recvcmd.c:204
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:312 recvcmd.c:202
+#: commands.c:310 recvcmd.c:204
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "S'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:380 commands.c:411 commands.c:428
+#: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
 
-#: commands.c:458
+#: commands.c:456
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: commands.c:472
+#: commands.c:470
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
 
-#: commands.c:477
+#: commands.c:475
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: commands.c:477
+#: commands.c:475
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:482
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprés el missatge."
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:482
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprés els missatges."
 
-#: commands.c:486
+#: commands.c:484
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:485
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
 
-#: commands.c:497
+#: commands.c:495
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "(p)am?: "
@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr ""
 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: commands.c:500
+#: commands.c:498
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "am?: "
@@ -533,136 +533,136 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
-#: commands.c:501
+#: commands.c:499
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dortsfcmpa"
 
-#: commands.c:557
+#: commands.c:555
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:696
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:699
+#: commands.c:697
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:698
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:701
+#: commands.c:699
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:702
+#: commands.c:700
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:702
+#: commands.c:700
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:703
+#: commands.c:701
 msgid " tagged"
 msgstr " els marcats"
 
-#: commands.c:768
+#: commands.c:766
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: commands.c:890
+#: commands.c:888
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
 
-#: commands.c:900
+#: commands.c:898
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:902
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:904
 msgid "not converting"
 msgstr "es farà conversió"
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:904
 msgid "converting"
 msgstr "no es farà conversió"
 
-#: compose.c:54
+#: compose.c:56
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
 
-#: compose.c:111 compose.c:124
+#: compose.c:113 compose.c:126
 msgid "Send"
 msgstr "Envia"
 
-#: compose.c:112 compose.c:125 remailer.c:463
+#: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
 msgid "Abort"
 msgstr "Avorta"
 
-#: compose.c:116 compose.c:128 compose.c:783
+#: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ajunta fitxer"
 
-#: compose.c:117 compose.c:129
+#: compose.c:119 compose.c:131
 msgid "Descrip"
 msgstr "Descriu"
 
-#: compose.c:164
+#: compose.c:167
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Signa i xifra"
 
-#: compose.c:166
+#: compose.c:169
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Xifra"
 
-#: compose.c:168
+#: compose.c:171
 msgid "Sign"
 msgstr "Signa"
 
-#: compose.c:170
+#: compose.c:173
 msgid "Clear"
 msgstr "En clar"
 
-#: compose.c:176
+#: compose.c:179
 msgid " (inline)"
 msgstr " (en línia)"
 
-#: compose.c:178
+#: compose.c:181
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
-#: compose.c:186 compose.c:191
+#: compose.c:189 compose.c:194
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr "  signa com a: "
 
-#: compose.c:187 compose.c:192
+#: compose.c:190 compose.c:195
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
 
-#: compose.c:199
+#: compose.c:202
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Xifra amb: "
 
-#: compose.c:248
+#: compose.c:251
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
@@ -670,240 +670,240 @@ msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  ABREUJAR!
 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
-#: compose.c:254
+#: compose.c:257
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
 
-#: compose.c:313
+#: compose.c:316
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Fitxers adjunts"
 
-#: compose.c:340
+#: compose.c:343
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: compose.c:362
+#: compose.c:365
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: compose.c:718 send.c:1580
+#: compose.c:722 send.c:1570
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
 
-#: compose.c:799
+#: compose.c:803
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
 
-#: compose.c:811
+#: compose.c:815
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: compose.c:834
+#: compose.c:838
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: compose.c:842
+#: compose.c:846
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: compose.c:893
+#: compose.c:897
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "La carpeta no conté missatges."
 
-#: compose.c:904
+#: compose.c:908
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
 
-#: compose.c:932
+#: compose.c:936
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
 
-#: compose.c:982
+#: compose.c:986
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 
-#: compose.c:987
+#: compose.c:991
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:989
+#: compose.c:993
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:1060
+#: compose.c:1063
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "La codificació no és vàlida."
 
-#: compose.c:1084
+#: compose.c:1087
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1140
+#: compose.c:1143
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Reanomena a: "
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: compose.c:1143 editmsg.c:108 sendlib.c:821
+#: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: compose.c:1170
+#: compose.c:1173
 msgid "New file: "
 msgstr "Nou fitxer: "
 
-#: compose.c:1182
+#: compose.c:1185
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 
-#: compose.c:1188
+#: compose.c:1191
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1202
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
 
 # ivb (2001/11/20)
 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
-#: compose.c:1207
+#: compose.c:1210
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
 
-#: compose.c:1278
+#: compose.c:1281
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1334
+#: compose.c:1337
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 
-#: compose.c:1336
+#: compose.c:1339
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
 
-#: compose.c:1345
+#: compose.c:1348
 msgid "Message written."
 msgstr "S'ha escrit el missatge."
 
-#: compose.c:1356
+#: compose.c:1359
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: compose.c:1380
+#: compose.c:1383
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: compress.c:202 mbox.c:520
+#: compress.c:203 mbox.c:521
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
 
-#: compress.c:229
+#: compress.c:230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Decompressing %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:587
+#: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
 msgid "Unable to lock mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
 
-#: compress.c:253
+#: compress.c:254
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Decompressing %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: compress.c:264
+#: compress.c:265
 #, c-format
 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:348 compress.c:420
+#: compress.c:349 compress.c:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: compress.c:375 compress.c:450
+#: compress.c:376 compress.c:451
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Compressing %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: compress.c:380
+#: compress.c:381
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
 "kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:422
+#: compress.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressed-appending to %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: compress.c:452
+#: compress.c:453
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
 msgstr ""
 
-#: compress.c:459
+#: compress.c:460
 #, c-format
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:66
+#: crypt.c:68
 #, c-format
 msgid " (current time: %c)"
 msgstr " (data actual: %c)"
 
 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
-#: crypt.c:72
+#: crypt.c:74
 #, c-format
 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
 
-#: crypt.c:88
+#: crypt.c:90
 msgid "Passphrase(s) forgotten."
 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
 
-#: crypt.c:145 cryptglue.c:103 pgpkey.c:537
+#: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "S'està invocant PGP..."
 
 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
 # ABREUJAT!  ivb
 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
-#: crypt.c:157
+#: crypt.c:159
 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
 
-#: crypt.c:159 send.c:1527 send.c:1625
+#: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
-#: crypt.c:386
+#: crypt.c:388
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
 
-#: crypt.c:589 crypt.c:628
+#: crypt.c:591 crypt.c:630
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
 
-#: crypt.c:611 crypt.c:647
+#: crypt.c:613 crypt.c:649
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
 
-#: crypt.c:763
+#: crypt.c:765
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:780
+#: crypt.c:782
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
@@ -921,7 +921,7 @@ msgstr ""
 "[-- no és conegut! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:815
+#: crypt.c:817
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
@@ -930,7 +930,7 @@ msgstr ""
 "[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:827
+#: crypt.c:829
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
@@ -938,7 +938,7 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:833
+#: crypt.c:835
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
@@ -946,7 +946,7 @@ msgstr ""
 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:840
+#: crypt.c:842
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
@@ -963,161 +963,161 @@ msgstr ""
 msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "S'està invocant PGP..."
 
-#: crypt-gpgme.c:325
+#: crypt-gpgme.c:327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:333
+#: crypt-gpgme.c:335
 #, c-format
 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:351
+#: crypt-gpgme.c:353
 #, c-format
 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:410 crypt-gpgme.c:427 crypt-gpgme.c:1244
+#: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating data object: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:444
+#: crypt-gpgme.c:446
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error rewinding data object: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:462 crypt-gpgme.c:504
+#: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading data object: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:560
+#: crypt-gpgme.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:597
+#: crypt-gpgme.c:599
 #, c-format
 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:606
+#: crypt-gpgme.c:608
 #, c-format
 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:616
+#: crypt-gpgme.c:618
 #, c-format
 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:657
+#: crypt-gpgme.c:659
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error encrypting data: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:750
+#: crypt-gpgme.c:751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error signing data: %s\n"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:938
+#: crypt-gpgme.c:939
 #, fuzzy
 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: crypt-gpgme.c:946
+#: crypt-gpgme.c:947
 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:952
+#: crypt-gpgme.c:953
 #, fuzzy
 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: crypt-gpgme.c:966
+#: crypt-gpgme.c:967
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:972
+#: crypt-gpgme.c:973
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:976
+#: crypt-gpgme.c:977
 #, fuzzy
 msgid "The CRL is not available\n"
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: crypt-gpgme.c:981
+#: crypt-gpgme.c:982
 msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:986
+#: crypt-gpgme.c:987
 msgid "A policy requirement was not met\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:994
+#: crypt-gpgme.c:995
 msgid "A system error occurred"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1027 crypt-gpgme.c:2824
+#: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:1082
+#: crypt-gpgme.c:1083
 msgid ""
 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
 "as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1088
+#: crypt-gpgme.c:1089
 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1092
+#: crypt-gpgme.c:1093
 msgid ""
 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1160
+#: crypt-gpgme.c:1161
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1166 crypt-gpgme.c:1196
+#: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
 msgid "Good signature from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1175
+#: crypt-gpgme.c:1176
 msgid "                aka: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1179 crypt-gpgme.c:1199
+#: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
 msgid "            created: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1187
+#: crypt-gpgme.c:1188
 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1209
+#: crypt-gpgme.c:1210
 #, fuzzy
 msgid "Error checking signature"
 msgstr "Error en enviar el missatge."
 
-#: crypt-gpgme.c:1252 crypt-gpgme.c:1436 crypt-gpgme.c:1900
+#: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1260
+#: crypt-gpgme.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: verification failed: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1317 crypt-gpgme.c:1447 crypt-gpgme.c:1913
+#: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- End signature information --]\n"
@@ -1126,23 +1126,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1406
+#: crypt-gpgme.c:1407
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1877
+#: crypt-gpgme.c:1878
 #, c-format
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1920
+#: crypt-gpgme.c:1921
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:408
+#: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -1150,11 +1150,11 @@ msgstr ""
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:410
+#: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:412
+#: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -1162,19 +1162,19 @@ msgstr ""
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:435
+#: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:442
+#: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:444
+#: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:472
+#: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:878
+#: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
@@ -1190,11 +1190,11 @@ msgstr ""
 "[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:892
+#: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2039
+#: crypt-gpgme.c:2040
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
@@ -1203,7 +1203,7 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:903
+#: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
@@ -1211,223 +1211,223 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2062
+#: crypt-gpgme.c:2063
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:923
+#: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2101
+#: crypt-gpgme.c:2102
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2102
+#: crypt-gpgme.c:2103
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2129
+#: crypt-gpgme.c:2130
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2130
+#: crypt-gpgme.c:2131
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2677
+#: crypt-gpgme.c:2678
 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2679
+#: crypt-gpgme.c:2680
 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2684
+#: crypt-gpgme.c:2685
 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2756
+#: crypt-gpgme.c:2757
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2756
+#: crypt-gpgme.c:2757
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2759 crypt-gpgme.c:2880
+#: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
 #, fuzzy
 msgid "[Invalid]"
 msgstr "No vàlid    "
 
-#: crypt-gpgme.c:2778 crypt-gpgme.c:2901
+#: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid From : %s\n"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2790 crypt-gpgme.c:2913
+#: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid To ..: %s\n"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2803 crypt-gpgme.c:2926
+#: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
 #, c-format
 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
+#: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
 #, c-format
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2809 crypt-gpgme.c:2932
+#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
 #, fuzzy
 msgid "encryption"
 msgstr "Xifra"
 
-#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2933
-#: crypt-gpgme.c:2937 crypt-gpgme.c:2941
+#: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
+#: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2813 crypt-gpgme.c:2936
+#: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2817 crypt-gpgme.c:2940
+#: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2851
+#: crypt-gpgme.c:2852
 #, c-format
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2857
+#: crypt-gpgme.c:2858
 #, c-format
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2873
+#: crypt-gpgme.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
 
-#: crypt-gpgme.c:2876
+#: crypt-gpgme.c:2877
 #, fuzzy
 msgid "[Revoked]"
 msgstr "Revocat     "
 
-#: crypt-gpgme.c:2884
+#: crypt-gpgme.c:2885
 #, fuzzy
 msgid "[Expired]"
 msgstr "Expirat     "
 
-#: crypt-gpgme.c:2888
+#: crypt-gpgme.c:2889
 msgid "[Disabled]"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2965 pgpkey.c:532 pgpkey.c:711
+#: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
 
-#: crypt-gpgme.c:2969
+#: crypt-gpgme.c:2970
 #, fuzzy
 msgid "Collecting data..."
 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
 
-#: crypt-gpgme.c:2992
+#: crypt-gpgme.c:2993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 
-#: crypt-gpgme.c:3000
+#: crypt-gpgme.c:3001
 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3010 pgpkey.c:557
+#: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
 #, c-format
 msgid "Key ID: 0x%s"
 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
 
-#: crypt-gpgme.c:3086
+#: crypt-gpgme.c:3087
 #, fuzzy, c-format
 msgid "gpgme_new failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: crypt-gpgme.c:3121 crypt-gpgme.c:3177
+#: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3166 crypt-gpgme.c:3202
+#: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3268
+#: crypt-gpgme.c:3269
 #, fuzzy
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr ""
 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
 
-#: crypt-gpgme.c:3297 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:746 pgpkey.c:489
-#: smime.c:423
+#: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
+#: smime.c:433
 msgid "Exit  "
 msgstr "Ix  "
 
-#: crypt-gpgme.c:3299 pgpkey.c:491 smime.c:425
+#: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
 msgid "Select  "
 msgstr "Selecciona  "
 
-#: crypt-gpgme.c:3302 pgpkey.c:494
+#: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
 msgid "Check key  "
 msgstr "Comprova clau  "
 
-#: crypt-gpgme.c:3319
+#: crypt-gpgme.c:3320
 #, fuzzy
 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3321
+#: crypt-gpgme.c:3322
 #, fuzzy
 msgid "PGP keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3323
+#: crypt-gpgme.c:3324
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME keys matching"
 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
 
-#: crypt-gpgme.c:3325
+#: crypt-gpgme.c:3326
 #, fuzzy
 msgid "keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: crypt-gpgme.c:3328
+#: crypt-gpgme.c:3329
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3330
+#: crypt-gpgme.c:3331
 #, c-format
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:3353 pgpkey.c:577
+#: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
@@ -1435,54 +1435,54 @@ msgstr ""
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
-#: crypt-gpgme.c:3366 pgpkey.c:589
+#: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
 
 # ivb (2002/02/02)
 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
-#: crypt-gpgme.c:3383 pgpkey.c:593
+#: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
 msgid "ID has undefined validity."
 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
-#: crypt-gpgme.c:3386 pgpkey.c:596
+#: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
 msgid "ID is not valid."
 msgstr "L'ID no és vàlid."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
-#: crypt-gpgme.c:3389 pgpkey.c:599
+#: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
-#: crypt-gpgme.c:3397 pgpkey.c:604
+#: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
 #, c-format
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3452 crypt-gpgme.c:3554 pgpkey.c:811 pgpkey.c:916
+#: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
 
-#: crypt-gpgme.c:3710 pgp.c:1126
+#: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3741 pgp.c:1159 smime.c:645 smime.c:765
+#: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
 
-#: crypt-gpgme.c:3831
+#: crypt-gpgme.c:3832
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
@@ -1490,12 +1490,12 @@ msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt-gpgme.c:3832
+#: crypt-gpgme.c:3833
 #, fuzzy
 msgid "esabpfc"
 msgstr "xsgaic"
 
-#: crypt-gpgme.c:3836
+#: crypt-gpgme.c:3837
 #, fuzzy
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
@@ -1503,24 +1503,24 @@ msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt-gpgme.c:3837
+#: crypt-gpgme.c:3838
 #, fuzzy
 msgid "esabmfc"
 msgstr "xsgaic"
 
-#: crypt-gpgme.c:3852 pgp.c:1519 smime.c:1961
+#: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Signa com a: "
 
-#: curs_lib.c:176
+#: curs_lib.c:177
 msgid "yes"
 msgstr "sí"
 
-#: curs_lib.c:177
+#: curs_lib.c:178
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: curs_lib.c:266
+#: curs_lib.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Exit Mutt-ng?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
@@ -1528,31 +1528,31 @@ msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:387 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
+#: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
-#: curs_lib.c:407
+#: curs_lib.c:408
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
 
-#: curs_lib.c:449
+#: curs_lib.c:450
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " («?» llista): "
 
-#: curs_main.c:62 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
+#: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
 
-#: curs_main.c:63 curs_main.c:2195
+#: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
 msgid "There are no messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge."
 
-#: curs_main.c:64 mx.c:1018 pager.c:66 recvattach.c:43
+#: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "La bústia és de només lectura."
 
-#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:894
+#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
 
@@ -1560,293 +1560,293 @@ msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
 msgid "No visible messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
 
-#: curs_main.c:248
+#: curs_main.c:247
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
 
-#: curs_main.c:255
+#: curs_main.c:254
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
 
-#: curs_main.c:259
+#: curs_main.c:258
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
 
-#: curs_main.c:380 curs_main.c:393
+#: curs_main.c:379 curs_main.c:392
 msgid "Quit"
 msgstr "Ix"
 
-#: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:57
+#: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
 msgid "Save"
 msgstr "Desa"
 
-#: curs_main.c:384 query.c:44
+#: curs_main.c:383 query.c:45
 msgid "Mail"
 msgstr "Nou correu"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: curs_main.c:385 pager.c:1381
+#: curs_main.c:384 pager.c:1381
 msgid "Reply"
 msgstr "Respon"
 
-#: curs_main.c:386
+#: curs_main.c:385
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
-#: curs_main.c:397 pager.c:1388
+#: curs_main.c:396 pager.c:1388
 msgid "Post"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: curs_main.c:398 pager.c:1389
+#: curs_main.c:397 pager.c:1389
 #, fuzzy
 msgid "Followup"
 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
 
-#: curs_main.c:497
+#: curs_main.c:496
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
 
-#: curs_main.c:501
+#: curs_main.c:500
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
 
-#: curs_main.c:507
+#: curs_main.c:506
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
 
-#: curs_main.c:632
+#: curs_main.c:631
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
 
-#: curs_main.c:667 menu.c:858
+#: curs_main.c:666 menu.c:858
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "No hi ha res a fer."
 
-#: curs_main.c:758
+#: curs_main.c:757
 #, fuzzy
 msgid "Enter Message-ID: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
 
-#: curs_main.c:766
+#: curs_main.c:765
 msgid "Article has no parent reference!"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:786
+#: curs_main.c:785
 #, fuzzy
 msgid "Message not visible in limited view."
 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
 
-#: curs_main.c:796
+#: curs_main.c:795
 #, c-format
 msgid "Article %s not found on server"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:809
+#: curs_main.c:808
 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:829
+#: curs_main.c:828
 #, fuzzy
 msgid "Check for children of message..."
 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-#: curs_main.c:860
+#: curs_main.c:859
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Salta al missatge: "
 
-#: curs_main.c:865
+#: curs_main.c:864
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
 
-#: curs_main.c:893
+#: curs_main.c:892
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
 
-#: curs_main.c:896
+#: curs_main.c:895
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
 
-#: curs_main.c:910 curs_main.c:1918 curs_main.c:1958 pager.c:2137 pager.c:2156
+#: curs_main.c:909 curs_main.c:1917 curs_main.c:1957 pager.c:2137 pager.c:2156
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Esborra"
 
-#: curs_main.c:913
+#: curs_main.c:912
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:935
+#: curs_main.c:934
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
-#: curs_main.c:941
+#: curs_main.c:940
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Límit: %s"
 
-#: curs_main.c:972
+#: curs_main.c:971
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:993
+#: curs_main.c:992
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1004
+#: curs_main.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "Quit Mutt-ng?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
 
-#: curs_main.c:1080
+#: curs_main.c:1079
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:1090 curs_main.c:2271 curs_main.c:2298 pager.c:2504
+#: curs_main.c:1089 curs_main.c:2270 curs_main.c:2297 pager.c:2504
 #: pager.c:2520
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
 msgstr "Recupera"
 
-#: curs_main.c:1092
+#: curs_main.c:1091
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:1101
+#: curs_main.c:1100
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:1184
+#: curs_main.c:1183
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
 
-#: curs_main.c:1186
+#: curs_main.c:1185
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Obri la bústia"
 
-#: curs_main.c:1196
+#: curs_main.c:1195
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
 
-#: curs_main.c:1198
+#: curs_main.c:1197
 msgid "Open newsgroup"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1234 mx.c:415 mx.c:555
+#: curs_main.c:1233 mx.c:417 mx.c:557
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "«%s» no és una bústia."
 
-#: curs_main.c:1338
+#: curs_main.c:1337
 #, fuzzy
 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
 
-#: curs_main.c:1370 curs_main.c:1400 curs_main.c:1808 curs_main.c:1838
+#: curs_main.c:1369 curs_main.c:1399 curs_main.c:1807 curs_main.c:1837
 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
 
-#: curs_main.c:1382
+#: curs_main.c:1381
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1403
+#: curs_main.c:1402
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1406
+#: curs_main.c:1405
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
 
-#: curs_main.c:1417
+#: curs_main.c:1416
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1420
+#: curs_main.c:1419
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1437 curs_main.c:1460
+#: curs_main.c:1436 curs_main.c:1459
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
 
-#: curs_main.c:1444 curs_main.c:1485
+#: curs_main.c:1443 curs_main.c:1484
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
 
-#: curs_main.c:1478 curs_main.c:1501
+#: curs_main.c:1477 curs_main.c:1500
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: curs_main.c:1574 pattern.c:1369
+#: curs_main.c:1573 pattern.c:1369
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: curs_main.c:1582 pattern.c:1380
+#: curs_main.c:1581 pattern.c:1380
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1627
+#: curs_main.c:1626
 msgid "No new messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1628
+#: curs_main.c:1627
 msgid "No unread messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:1629
+#: curs_main.c:1628
 msgid " in this limited view"
 msgstr " en aquesta vista limitada."
 
-#: curs_main.c:1645 pager.c:2268
+#: curs_main.c:1644 pager.c:2268
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1678 pager.c:2485
+#: curs_main.c:1677 pager.c:2485
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1749
+#: curs_main.c:1748
 msgid "No more threads."
 msgstr "No hi ha més fils."
 
-#: curs_main.c:1752
+#: curs_main.c:1751
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: curs_main.c:1824
+#: curs_main.c:1823
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
 
-#: curs_main.c:2009
+#: curs_main.c:2008
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2145
+#: curs_main.c:2144
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2201 pager.c:2347 recvattach.c:1205
+#: curs_main.c:2200 pager.c:2347 recvattach.c:1207
 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:2207 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
+#: curs_main.c:2206 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
 msgstr ""
 
-#: edit.c:39
+#: edit.c:40
 msgid ""
 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
@@ -1886,12 +1886,12 @@ msgstr ""
 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
 
-#: edit.c:178
+#: edit.c:179
 #, c-format
 msgid "%d: invalid message number.\n"
 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
 
-#: edit.c:308
+#: edit.c:309
 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
 
@@ -1926,40 +1926,40 @@ msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
 
-#: editmsg.c:69
+#: editmsg.c:70
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:81
+#: editmsg.c:82
 #, c-format
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:100
+#: editmsg.c:101
 #, c-format
 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:113
+#: editmsg.c:114
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
 
-#: editmsg.c:119
+#: editmsg.c:120
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
 
-#: editmsg.c:126
+#: editmsg.c:127
 #, c-format
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
 
-#: editmsg.c:132 editmsg.c:160
+#: editmsg.c:133 editmsg.c:161
 #, c-format
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: editmsg.c:192
+#: editmsg.c:193
 #, c-format
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
@@ -1976,22 +1976,22 @@ msgstr "Quin senyalador voleu activar"
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
 
-#: handler.c:925
+#: handler.c:905
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
 
-#: handler.c:1039
+#: handler.c:1019
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
 
-#: handler.c:1050
+#: handler.c:1030
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1114
+#: handler.c:1094
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr ""
@@ -2001,115 +2001,115 @@ msgstr ""
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
-#: handler.c:1115
+#: handler.c:1095
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
 
-#: handler.c:1143
+#: handler.c:1123
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
 
-#: handler.c:1158 handler.c:1175
+#: handler.c:1138 handler.c:1155
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
 "[-- «%s» --]\n"
 
-#: handler.c:1210
+#: handler.c:1190
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
 
-#: handler.c:1227
+#: handler.c:1207
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr ""
 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
 "[-- "
 
-#: handler.c:1233
+#: handler.c:1213
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(amb mida %s octets) "
 
-#: handler.c:1235
+#: handler.c:1215
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
 
-#: handler.c:1239
+#: handler.c:1219
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
 
-#: handler.c:1243
+#: handler.c:1223
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1254 handler.c:1268
+#: handler.c:1234 handler.c:1248
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
 
-#: handler.c:1256
+#: handler.c:1236
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
 
-#: handler.c:1273
+#: handler.c:1253
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr ""
 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
 "[-- no es suporta. --]\n"
 
-#: handler.c:1395
+#: handler.c:1375
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
 
-#: handler.c:1406
+#: handler.c:1386
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
 
-#: handler.c:1440
+#: handler.c:1420
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: handler.c:1498
+#: handler.c:1478
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
 
-#: handler.c:1503
+#: handler.c:1483
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
 
-#: handler.c:1505
+#: handler.c:1485
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
 
-#: headers.c:161
+#: headers.c:160
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
 
-#: help.c:254
+#: help.c:255
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
-#: help.c:294
+#: help.c:295
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<DESCONEGUT>"
 
-#: help.c:304
+#: help.c:305
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
@@ -2119,7 +2119,7 @@ msgstr ""
 "Vincles genèrics:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:308
+#: help.c:309
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
@@ -2131,7 +2131,7 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
-#: help.c:316
+#: help.c:317
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ajuda de «%s»"
@@ -2155,10 +2155,6 @@ msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
 
-#: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
-msgid "No authenticators available"
-msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
-
 #: imap/auth_anon.c:37
 msgid "Authenticating (anonymous)..."
 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
@@ -2167,6 +2163,10 @@ msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
 msgid "Anonymous authentication failed."
 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
 
+#: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
+msgid "No authenticators available"
+msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
+
 #: imap/auth_cram.c:42
 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
@@ -2187,11 +2187,11 @@ msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
 
-#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:100 pop/pop_auth.c:228
+#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:101 pop/pop_auth.c:228
 msgid "Logging in..."
 msgstr "S'està entrant..."
 
-#: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:123 nntp/nntp.c:195 pop/pop_auth.c:270
+#: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:124 nntp/nntp.c:196 pop/pop_auth.c:270
 msgid "Login failed."
 msgstr "L'entrada ha fallat."
 
@@ -2204,7 +2204,7 @@ msgstr "S'està autenticant (%s)..."
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: imap/browse.c:70 imap/imap.c:544
+#: imap/browse.c:70 imap/imap.c:542
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
@@ -2217,46 +2217,46 @@ msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
 
-#: imap/browse.c:213
+#: imap/browse.c:212
 msgid "No such folder"
 msgstr "La carpeta no existeix."
 
-#: imap/browse.c:272
+#: imap/browse.c:271
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: imap/browse.c:276 imap/browse.c:319
+#: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
 
-#: imap/browse.c:284
+#: imap/browse.c:283
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: imap/browse.c:313
+#: imap/browse.c:312
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: imap/browse.c:325
+#: imap/browse.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:329
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: imap/command.c:290
+#: imap/command.c:289
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "S'ha tancat la bústia."
 
-#: imap/command.c:331
+#: imap/command.c:330
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
 
-#: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1096
+#: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1097
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
@@ -2269,73 +2269,73 @@ msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:271
+#: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:268
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
 
-#: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:291
+#: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:288
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
 
-#: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:309
+#: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:306
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:575 nntp/nntp.c:877
+#: imap/imap.c:573 nntp/nntp.c:878
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:698
+#: imap/imap.c:696
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Error en obrir la bústia."
 
-#: imap/imap.c:747 imap/message.c:708 muttlib.c:1224
+#: imap/imap.c:745 imap/message.c:707 muttlib.c:1225
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear «%s»?"
 
-#: imap/imap.c:987 pop/pop.c:447
+#: imap/imap.c:986 pop/pop.c:448
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
 
-#: imap/imap.c:995
+#: imap/imap.c:994
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
 
-#: imap/imap.c:1007
+#: imap/imap.c:1006
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1036
+#: imap/imap.c:1035
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
 
-#: imap/imap.c:1041
+#: imap/imap.c:1040
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
 
-#: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
+#: imap/imap.c:1048 imap/imap.c:1079
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
 
-#: imap/imap.c:1304
+#: imap/imap.c:1303
 #, c-format
 msgid "Header search without header name: %s"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:1448
+#: imap/imap.c:1446
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
 
-#: imap/imap.c:1471
+#: imap/imap.c:1469
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:1473
+#: imap/imap.c:1471
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
@@ -2343,50 +2343,50 @@ msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
-#: imap/imap.c:1652
+#: imap/imap.c:1650
 #, fuzzy
 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
 msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
 
-#: imap/message.c:96
+#: imap/message.c:97
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
 
-#: imap/message.c:106
+#: imap/message.c:107
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
 
-#: imap/message.c:131
+#: imap/message.c:132
 #, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:198 pop/pop.c:203
+#: imap/message.c:199 pop/pop.c:204
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:354 imap/message.c:402 nntp/nntp.c:972 pop/pop.c:370
+#: imap/message.c:355 imap/message.c:403 nntp/nntp.c:973 pop/pop.c:371
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: imap/message.c:392 pop/pop.c:364
+#: imap/message.c:393 pop/pop.c:365
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
 
-#: imap/message.c:530
+#: imap/message.c:531
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "S'està penjant el missatge..."
 
-#: imap/message.c:676
+#: imap/message.c:675
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
 
-#: imap/message.c:679
+#: imap/message.c:678
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
@@ -2395,124 +2395,124 @@ msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
 msgid "Continue?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
-#: init.c:228 init.c:1575 init.c:1713 init.c:1738
+#: init.c:229 init.c:1576 init.c:1714 init.c:1739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: init.c:404
+#: init.c:405
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:689
+#: init.c:690
 #, c-format
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
 
-#: init.c:867
+#: init.c:868
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ifdef: too few arguments"
 msgstr "%s: Manquen arguments."
 
-#: init.c:869
+#: init.c:870
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ifndef: too few arguments"
 msgstr "mono: Manquen arguments."
 
-#: init.c:982
+#: init.c:983
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
 
-#: init.c:984
+#: init.c:985
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
 
-#: init.c:1235
+#: init.c:1236
 #, fuzzy
 msgid "attachments: no disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: init.c:1272
+#: init.c:1273
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: init.c:1285
+#: init.c:1286
 #, fuzzy
 msgid "unattachments: no disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: init.c:1308
+#: init.c:1309
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1416
+#: init.c:1417
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
 
-#: init.c:1457
+#: init.c:1458
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
 
-#: init.c:1528
+#: init.c:1529
 msgid "invalid header field"
 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
 
-#: init.c:1684
+#: init.c:1685
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1751 init.c:1765
+#: init.c:1752 init.c:1766
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1820 init.c:1895 pager.c:65
+#: init.c:1821 init.c:1896 pager.c:65
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
 
-#: init.c:1877
+#: init.c:1878
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
 
-#: init.c:1884
+#: init.c:1885
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
 
-#: init.c:1889
+#: init.c:1890
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
 
-#: init.c:1908 init.c:1969 init.c:1993
+#: init.c:1909 init.c:1970 init.c:1994
 #, fuzzy, c-format
 msgid "$%s is read-only"
 msgstr "La bústia és de només lectura."
 
-#: init.c:2026
+#: init.c:2027
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: init.c:2042
+#: init.c:2043
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:2101
+#: init.c:2102
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
 
-#: init.c:2123
+#: init.c:2124
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
@@ -2520,3079 +2520,2974 @@ msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
-#: init.c:2124
+#: init.c:2125
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
 
-#: init.c:2141
+#: init.c:2142
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: init.c:2195
+#: init.c:2196
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
 
-#: init.c:2561
+#: init.c:2541
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: init.c:2621
+#: init.c:2601
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
 
-#: init.c:2628
+#: init.c:2608
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
 
-#: init.c:2847
+#: init.c:2826
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:2858
+#: init.c:2837
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:434
+#: keymap.c:435
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
 
-#: keymap.c:640 keymap.c:648
+#: keymap.c:641 keymap.c:649
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "La tecla no està vinculada."
 
-#: keymap.c:653
+#: keymap.c:654
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
 
-#: keymap.c:664
+#: keymap.c:665
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:692
+#: keymap.c:693
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s: El menú no existeix."
 
-#: keymap.c:706
+#: keymap.c:707
 msgid "null key sequence"
 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
 
-#: keymap.c:791
+#: keymap.c:792
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:808
+#: keymap.c:809
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
 
-#: keymap.c:836
+#: keymap.c:837
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
 
-#: keymap.c:844
+#: keymap.c:845
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:876
+#: keymap.c:877
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: Manquen arguments."
 
-#: keymap.c:894
+#: keymap.c:895
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: La funció no existeix."
 
-#: keymap.c:915
+#: keymap.c:916
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
 
-#: keymap.c:919
+#: keymap.c:920
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 
-# ivb (2001/11/24)
-# ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
-# ivb  restriccions de longitud.
-#: keymap_alldefs.h:5
-msgid "null operation"
-msgstr "l'operació nuŀla"
-
-#: keymap_alldefs.h:6
-msgid "end of conditional execution (noop)"
-msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
-
-#: keymap_alldefs.h:7
-msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
-
-#: keymap_alldefs.h:8
-msgid "view attachment as text"
-msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
-
-#: keymap_alldefs.h:9
-msgid "Toggle display of subparts"
-msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
-
-#: keymap_alldefs.h:10
-msgid "move to the bottom of the page"
-msgstr "va al final de la pàgina"
-
-#: keymap_alldefs.h:11
-msgid "remail a message to another user"
-msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
-
-#: keymap_alldefs.h:12
-msgid "select a new file in this directory"
-msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
-
-#: keymap_alldefs.h:13
-msgid "view file"
-msgstr "mostra un fitxer"
-
-#: keymap_alldefs.h:14
-msgid "display the currently selected file's name"
-msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
-
-#: keymap_alldefs.h:15
+#: main.c:89
 #, fuzzy
-msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
+msgid ""
+"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
+"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
+"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
+msgstr ""
+"Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
+"<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
+"flea(1).\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:16
+#: main.c:94
 #, fuzzy
-msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
-
-#: keymap_alldefs.h:17
-msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
+msgid ""
+"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
+"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
+"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
+"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
 msgstr ""
-"canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
-"IMAP)"
+"Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
+"Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
+"detalls.\n"
+"Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
+"condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:18
-msgid "list mailboxes with new mail"
-msgstr "llista les bústies amb correu nou"
+#: main.c:100
+msgid ""
+"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
+"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
+"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
+"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
+"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
+"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
+"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:19
-msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+#: main.c:109
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005:\n"
+"  Parts were written/modified by:\n"
+"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
+"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
+"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
+"\n"
+"Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
+"fixes, and suggestions."
 msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:20
-msgid "change directories"
-msgstr "canvia de directori"
+#: main.c:119
+msgid ""
+"\n"
+"    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"    (at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:21
-msgid "check mailboxes for new mail"
-msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
+#: main.c:126
+msgid ""
+"    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
+"    GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:22
-msgid "attach a file(s) to this message"
-msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
+#: main.c:132
+msgid ""
+"    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
+"1301, USA.\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:23
-msgid "attach message(s) to this message"
-msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
+#: main.c:149
+msgid ""
+"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
+"<file> ]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
+"[...]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
+"[...]\n"
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:24
+#: main.c:154
 #, fuzzy
-msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
+msgid ""
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
+"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
+"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       muttng -v[v]\n"
+"\n"
+"options:\n"
+"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
+"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
+"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
+"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
+msgstr ""
+"Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
+"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
+"            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
+"            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
+"                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
+"ADREÇA...\n"
+"            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
+"            mutt -v[v]\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+"  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
+"  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
+"  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
+"  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
+"  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
+"inicialització.\n"
+"  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
+"  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
+"  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la capçalera i "
+"el\n"
+"                       cos.\n"
+"  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
+"  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
+"  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
+"  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
+"  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
+"  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
+"  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
+"  -v                   Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
+"  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
+"  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
+"«mailboxes».\n"
+"  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la bústia.\n"
+"  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
+"                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
+"  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
 
-#: keymap_alldefs.h:25
-msgid "edit the BCC list"
-msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
+#: main.c:166
+msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:26
-msgid "edit the CC list"
-msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
+#: main.c:168
+msgid ""
+"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
+"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
+"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
+"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
+"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
+"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
+"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:27
-msgid "edit attachment description"
-msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
+#: main.c:176
+msgid ""
+"  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
+"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
+"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
+"  -p\t\trecall a postponed message\n"
+"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
+"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
+"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:28
-msgid "edit attachment transfer-encoding"
-msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
+#: main.c:184
+msgid ""
+"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
+"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
+"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
+"  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
+"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
+"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
+"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
+"  -h\t\tthis help message"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:29
-msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
+#: main.c:263
+#, fuzzy
+msgid "Compile Options:"
+msgstr ""
+"\n"
+"Opcions de compiŀlació:"
 
-#: keymap_alldefs.h:30
-msgid "edit the file to be attached"
-msgstr "edita un fitxer adjunt"
+#: main.c:490
+msgid "Built-In Defaults:"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:31
-msgid "edit the from field"
-msgstr "edita el camp de remitent (From)"
+#: main.c:518
+msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:32
-msgid "edit the message with headers"
-msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
+#: main.c:537
+msgid "Error initializing terminal."
+msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
-#: keymap_alldefs.h:33
-msgid "edit the message"
-msgstr "edita el missatge"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
+#: main.c:830
+#, c-format
+msgid "%s does not exist. Create it?"
+msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
 
-#: keymap_alldefs.h:34
-msgid "edit attachment using mailcap entry"
-msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
+#: main.c:834
+#, c-format
+msgid "Can't create %s: %s."
+msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
 
-#: keymap_alldefs.h:35
-#, fuzzy
-msgid "edit the newsgroups list"
-msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
+#: main.c:874
+msgid "No recipients specified.\n"
+msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:36
-msgid "edit the Reply-To field"
-msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+#: main.c:950
+#, c-format
+msgid "%s: unable to attach file.\n"
+msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:37
-#, fuzzy
-msgid "edit the Followup-To field"
-msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+#: main.c:967
+msgid "No mailbox with new mail."
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
 
-#: keymap_alldefs.h:38
-#, fuzzy
-msgid "edit the X-Comment-To field"
-msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+#: main.c:986
+msgid "No incoming mailboxes defined."
+msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
 
-#: keymap_alldefs.h:39
-msgid "edit the subject of this message"
-msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
+#: main.c:1021
+msgid "Mailbox is empty."
+msgstr "La bústia és buida."
 
-#: keymap_alldefs.h:40
-msgid "edit the TO list"
-msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
+#: mbox.c:137 mbox.c:286
+#, c-format
+msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
+msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
 
-#: keymap_alldefs.h:41
-msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
+#: mbox.c:158 mbox.c:212
+msgid "Mailbox is corrupt!"
+msgstr "La bústia és corrupta!"
 
-#: keymap_alldefs.h:42
-msgid "edit attachment content type"
-msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
+#: mbox.c:579 mbox.c:816
+msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
+msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: keymap_alldefs.h:43
-msgid "get a temporary copy of an attachment"
-msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  Cal mantenir el missatge curt.
+# ivb  ABREUJAT!
+#: mbox.c:630
+msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
+msgstr ""
+"sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
 
-#: keymap_alldefs.h:44
-msgid "run ispell on the message"
-msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
+#: mbox.c:667
+#, c-format
+msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
+msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
 
-#: keymap_alldefs.h:45
-msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
+#: mbox.c:770
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
 
-#: keymap_alldefs.h:46
-msgid "toggle recoding of this attachment"
-msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
+#: mbox.c:801
+#, c-format
+msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
+msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:47
-msgid "save this message to send later"
-msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
+#: mbox.c:859
+msgid "Could not reopen mailbox!"
+msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: keymap_alldefs.h:48
-msgid "rename/move an attached file"
-msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
+#: mbox.c:914
+msgid "Reopening mailbox..."
+msgstr "S'està reobrint la bústia..."
 
-#: keymap_alldefs.h:49
-msgid "send the message"
-msgstr "envia el missatge"
+#: mbox.c:1128
+msgid "Can't write message"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
 
-#: keymap_alldefs.h:50
-msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
+#: menu.c:417
+msgid "Jump to: "
+msgstr "Salta a: "
 
-#: keymap_alldefs.h:51
-msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
+#: menu.c:424
+msgid "Invalid index number."
+msgstr "El número d'índex no és vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:52
-msgid "update an attachment's encoding info"
-msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
+#: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
+#: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
+msgid "No entries."
+msgstr "No hi ha cap entrada."
 
-#: keymap_alldefs.h:53
-msgid "write the message to a folder"
-msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
+#: menu.c:446
+msgid "You cannot scroll down farther."
+msgstr "No podeu baixar més."
 
-#: keymap_alldefs.h:54
-msgid "copy a message to a file/mailbox"
-msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
+#: menu.c:463
+msgid "You cannot scroll up farther."
+msgstr "No podeu pujar més."
 
-#: keymap_alldefs.h:55
-msgid "create an alias from a message sender"
-msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
+#: menu.c:500
+msgid "You are on the first page."
+msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
 
-#: keymap_alldefs.h:56
-msgid "move entry to bottom of screen"
-msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
+#: menu.c:501
+msgid "You are on the last page."
+msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
 
-#: keymap_alldefs.h:57
-msgid "move entry to middle of screen"
-msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
+#: menu.c:618
+msgid "You are on the last entry."
+msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
 
-#: keymap_alldefs.h:58
-msgid "move entry to top of screen"
-msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
+#: menu.c:628
+msgid "You are on the first entry."
+msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: keymap_alldefs.h:59
-msgid "make decoded (text/plain) copy"
-msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
+#: menu.c:686 pattern.c:1314
+msgid "Search for: "
+msgstr "Cerca: "
 
-#: keymap_alldefs.h:60
-msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
+#: menu.c:687 pattern.c:1315
+msgid "Reverse search for: "
+msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: keymap_alldefs.h:61
-msgid "delete the current entry"
-msgstr "esborra l'entrada actual"
+#: menu.c:695 pattern.c:1346
+msgid "No search pattern."
+msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
 
-#: keymap_alldefs.h:62
-msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
+#: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
+msgid "Not found."
+msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: keymap_alldefs.h:63
-msgid "delete all messages in subthread"
-msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
+#: menu.c:845
+msgid "No tagged entries."
+msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
 
-#: keymap_alldefs.h:64
-msgid "delete all messages in thread"
-msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
+#: menu.c:950
+msgid "Search is not implemented for this menu."
+msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
 
-#: keymap_alldefs.h:65
-msgid "display full address of sender"
-msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
+#: menu.c:955
+msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
+msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
 
-#: keymap_alldefs.h:66
-msgid "display message and toggle header weeding"
-msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
+#: menu.c:993
+msgid "Tagging is not supported."
+msgstr "No es pot marcar."
 
-#: keymap_alldefs.h:67
-msgid "display a message"
-msgstr "mostra un missatge"
+#: mh.c:639 mh.c:881
+#, c-format
+msgid "Reading %s... %d"
+msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
 
-#: keymap_alldefs.h:68
-msgid "edit the raw message"
-msgstr "edita un missatge en brut"
+#: mh.c:1153
+msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
+msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
 
-#: keymap_alldefs.h:69
-msgid "delete the char in front of the cursor"
-msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
+#: muttlib.c:829
+msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
+msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
 
-#: keymap_alldefs.h:70
-msgid "move the cursor one character to the left"
-msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
+# (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
+#: muttlib.c:830
+msgid "yna"
+msgstr "snt"
 
-#: keymap_alldefs.h:71
-msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
+#: muttlib.c:847
+msgid "File is a directory, save under it?"
+msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
 
-#: keymap_alldefs.h:72
-msgid "jump to the beginning of the line"
-msgstr "salta al començament de la línia"
+#: muttlib.c:853
+msgid "File under directory: "
+msgstr "Fitxer a sota del directori: "
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: keymap_alldefs.h:73
-msgid "cycle among incoming mailboxes"
-msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
+#: muttlib.c:864
+msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
+msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
 
-#: keymap_alldefs.h:74
-msgid "complete filename or alias"
-msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
+#: muttlib.c:864
+msgid "oac"
+msgstr "sac"
 
-#: keymap_alldefs.h:75
-msgid "complete address with query"
-msgstr "completa una adreça fent una consulta"
+#: muttlib.c:1183
+msgid "Can't save message to POP mailbox."
+msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
 
-#: keymap_alldefs.h:76
-msgid "delete the char under the cursor"
-msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
+#: muttlib.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "Can't save message to newsserver."
+msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
 
-#: keymap_alldefs.h:77
-msgid "jump to the end of the line"
-msgstr "salta al final de la línia"
+#: muttlib.c:1201
+#, c-format
+msgid "Append messages to %s?"
+msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
 
-#: keymap_alldefs.h:78
-msgid "move the cursor one character to the right"
-msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
+#: muttlib.c:1211
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox!"
+msgstr "«%s» no és una bústia!"
 
-#: keymap_alldefs.h:79
-msgid "move the cursor to the end of the word"
-msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
+#: mutt_libesmtp.c:57
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
+msgstr "No es pot marcar."
 
-#: keymap_alldefs.h:80
-msgid "scroll down through the history list"
-msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
+#: mutt_libesmtp.c:180
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error verifying certificate: %s"
+msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:81
-msgid "scroll up through the history list"
-msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
+#: mutt_libesmtp.c:183
+#, c-format
+msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:82
-msgid "delete chars from cursor to end of line"
-msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
+#: mutt_libesmtp.c:205
+#, c-format
+msgid "SMTP_EV_WEAK_CIPHER, bits=%d - accepted."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:83
-msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
+#: mutt_libesmtp.c:210
+msgid "Using TLS"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:84
-msgid "delete all chars on the line"
-msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
+#: mutt_libesmtp.c:222
+msgid "SMTP_EV_NO_PEER_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:85
-msgid "delete the word in front of the cursor"
-msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
+#: mutt_libesmtp.c:228
+msgid "SMTP_EV_WRONG_PEER_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:86
-msgid "quote the next typed key"
-msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
+#: mutt_libesmtp.c:234
+msgid "SMTP_EV_NO_CLIENT_CERTIFICATE - accepted."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:87
-msgid "transpose character under cursor with previous"
-msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
+#: mutt_libesmtp.c:248
+#, c-format
+msgid "Got unhandled event ID = %d - ignored."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:88
-msgid "capitalize the word"
-msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
+#: mutt_libesmtp.c:294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is invalid for %s"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:89
-msgid "convert the word to lower case"
-msgstr "converteix la paraula a minúscules"
+#: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
+#, c-format
+msgid "Connection to %s closed"
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:90
-msgid "convert the word to upper case"
-msgstr "converteix la paraula a majúscules"
+#: mutt_socket.c:247
+msgid "SSL is unavailable."
+msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: keymap_alldefs.h:91
-msgid "enter a muttrc command"
-msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
+#: mutt_socket.c:276
+msgid "Preconnect command failed."
+msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
 
-#: keymap_alldefs.h:92
-msgid "enter a file mask"
-msgstr "estableix una màscara de fitxers"
+#: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
+#, c-format
+msgid "Error talking to %s (%s)"
+msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: keymap_alldefs.h:93
-msgid "exit this menu"
-msgstr "abandona aquest menú"
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
+#, c-format
+msgid "Bad IDN \"%s\"."
+msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
-#: keymap_alldefs.h:94
-msgid "filter attachment through a shell command"
-msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
+#: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
+#, c-format
+msgid "Looking up %s..."
+msgstr "S'està cercant «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:95
-msgid "move to the first entry"
-msgstr "va a la primera entrada"
+#: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
+#, c-format
+msgid "Could not find the host \"%s\""
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:96
-msgid "toggle a message's 'important' flag"
-msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
+#: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s..."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: keymap_alldefs.h:97
-#, fuzzy
-msgid "followup to newsgroup"
-msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+#: mutt_socket.c:490
+#, c-format
+msgid "Could not connect to %s (%s)."
+msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
 
-#: keymap_alldefs.h:98
-msgid "forward to newsgroup"
-msgstr ""
+#: mutt_ssl.c:166
+msgid "Failed to find enough entropy on your system"
+msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
 
-#: keymap_alldefs.h:99
-msgid "forward a message with comments"
-msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
+#: mutt_ssl.c:191
+#, c-format
+msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
+msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:100
-msgid "select the current entry"
-msgstr "selecciona l'entrada actual"
+#: mutt_ssl.c:197
+#, c-format
+msgid "%s has insecure permissions!"
+msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
 
-#: keymap_alldefs.h:101
-#, fuzzy
-msgid "get all children of the current message"
-msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+#: mutt_ssl.c:217
+msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
+msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
 
-#: keymap_alldefs.h:102
-#, fuzzy
-msgid "get message with Message-Id"
-msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
+#: mutt_ssl.c:308
+msgid "I/O error"
+msgstr "Error d'E/S"
 
-#: keymap_alldefs.h:103
-#, fuzzy
-msgid "get parent of the current message"
-msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+#: mutt_ssl.c:317
+#, c-format
+msgid "SSL failed: %s"
+msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: keymap_alldefs.h:104
-msgid "reply to all recipients"
-msgstr "respon a tots els destinataris"
+#: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:471 mutt_ssl_gnutls.c:479
+#: mutt_ssl_gnutls.c:505
+msgid "Unable to get certificate from peer"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 
-#: keymap_alldefs.h:105
-msgid "scroll down 1/2 page"
-msgstr "avança mitja pàgina"
+#: mutt_ssl.c:333
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s (%s)"
+msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
 
-#: keymap_alldefs.h:106
-msgid "scroll up 1/2 page"
-msgstr "endarrereix mitja pàgina"
+# ivb (2001/12/02)
+# ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
+# ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
+#: mutt_ssl.c:415
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut/da"
 
-#: keymap_alldefs.h:107
-msgid "this screen"
-msgstr "mostra aquesta pantalla"
+#: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:363
+#, c-format
+msgid "[unable to calculate]"
+msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
 
-#: keymap_alldefs.h:108
-msgid "jump to an index number"
-msgstr "salta a un número d'índex"
+#: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:385
+msgid "[invalid date]"
+msgstr "[la data no és vàlida]"
 
-#: keymap_alldefs.h:109
-msgid "move to the last entry"
-msgstr "va a l'última entrada"
+#: mutt_ssl.c:526
+msgid "Server certificate is not yet valid"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:110
-msgid "reply to specified mailing list"
-msgstr "respon a la llista de correu indicada"
+#: mutt_ssl.c:532
+msgid "Server certificate has expired"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: keymap_alldefs.h:111
-#, fuzzy
-msgid "load active file from NNTP server"
-msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
+#: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:596
+msgid "This certificate belongs to:"
+msgstr "Aquest certificat pertany a:"
 
-#: keymap_alldefs.h:112
-msgid "execute a macro"
-msgstr "executa una macro"
+#: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:641
+msgid "This certificate was issued by:"
+msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
 
-#: keymap_alldefs.h:113
-msgid "compose a new mail message"
-msgstr "redacta un nou missatge de correu"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  A continuació ve el rang de validesa.
+#: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:686
+#, c-format
+msgid "This certificate is valid"
+msgstr "Aquest certificat té validesa"
 
-#: keymap_alldefs.h:114
-msgid "break the thread in two"
-msgstr ""
+#: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:689
+#, c-format
+msgid "   from %s"
+msgstr "   des de %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:115
-msgid "open a different folder"
-msgstr "obri una carpeta diferent"
+#: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:693
+#, c-format
+msgid "     to %s"
+msgstr "     fins a %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:116
-msgid "open a different folder in read only mode"
-msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
+#: mutt_ssl.c:623
+#, c-format
+msgid "Fingerprint: %s"
+msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:117
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup"
-msgstr "obri una carpeta diferent"
+#: mutt_ssl.c:625
+msgid "SSL Certificate check"
+msgstr "Comprovació del certificat SSL"
 
-#: keymap_alldefs.h:118
-#, fuzzy
-msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
+#: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:736
+msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
+msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
 
-#: keymap_alldefs.h:119
-msgid "clear a status flag from a message"
-msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
+#: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:737
+msgid "roa"
+msgstr "rus"
 
-#: keymap_alldefs.h:120
-msgid "delete messages matching a pattern"
-msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
+#: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:740
+msgid "(r)eject, accept (o)nce"
+msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
 
-#: keymap_alldefs.h:121
-msgid "rebuild header caching databases"
-msgstr ""
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
+#: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:741
+msgid "ro"
+msgstr "ru"
 
-#: keymap_alldefs.h:122
-#, fuzzy
-msgid "reconstruct thread containing current message"
-msgstr "El fil conté missatges no llegits."
+#: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:782
+msgid "Warning: Couldn't save certificate"
+msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
 
-#: keymap_alldefs.h:123
-msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
+#: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:786
+msgid "Certificate saved"
+msgstr "S'ha desat el certificat."
 
-#: keymap_alldefs.h:124
-msgid "retrieve mail from POP server"
-msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:63
+#, c-format
+msgid "gnutls_global_init: %s"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:125
-msgid "move to the first message"
-msgstr "va al primer missatge"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:91 mutt_ssl_gnutls.c:111
+msgid "Error: no TLS socket open"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:126
-msgid "move to the last message"
-msgstr "va a l'últim missatge"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:98
+#, c-format
+msgid "tls_socket_read (%s)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:127
-msgid "show only messages matching a pattern"
-msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:118
+#, c-format
+msgid "tls_socket_write (%s)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:128
-#, fuzzy
-msgid "link tagged message to the current one"
-msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
+#: mutt_ssl_gnutls.c:167
+#, c-format
+msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:129
-msgid "jump to the next new message"
-msgstr "salta al següent missatge nou"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:194
+msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:130
-msgid "jump to the next new or unread message"
-msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:232
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:131
-msgid "jump to the next subthread"
-msgstr "salta al subfil següent"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:236
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:132
-msgid "jump to the next thread"
-msgstr "salta al fil següent"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:250
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
+msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
 
-#: keymap_alldefs.h:133
-msgid "move to the next undeleted message"
-msgstr "va al següent missatge no esborrat"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:484
+#, c-format
+msgid "Certificate verification error (%s)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:134
-msgid "jump to the next unread message"
-msgstr "salta al següent missatge no llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:492
+#, fuzzy
+msgid "Certificate is not X.509"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:135
-msgid "jump to parent message in thread"
-msgstr "salta al missatge pare del fil"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:498
+#, fuzzy
+msgid "Error initialising gnutls certificate data"
+msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
-#: keymap_alldefs.h:136
-msgid "jump to previous thread"
-msgstr "salta al fil anterior"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:512
+msgid "Error processing certificate data"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:137
-msgid "jump to previous subthread"
-msgstr "salta al subfil anterior"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
+msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:138
-msgid "move to the previous undeleted message"
-msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:702
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MD5 Fingerprint: %s"
+msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:139
-msgid "jump to the previous new message"
-msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:708
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:140
-msgid "jump to the previous new or unread message"
-msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:713
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has expired"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: keymap_alldefs.h:141
-msgid "jump to the previous unread message"
-msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:718
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: keymap_alldefs.h:142
-msgid "mark the current thread as read"
-msgstr "marca el fil actual com a llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:723
+msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:143
-msgid "mark the current subthread as read"
-msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:728
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:144
-msgid "set a status flag on a message"
-msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
+#: mutt_ssl_gnutls.c:731
+#, fuzzy
+msgid "TLS/SSL Certificate check"
+msgstr "Comprovació del certificat SSL"
 
-#: keymap_alldefs.h:145
-msgid "save changes to mailbox"
-msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
+#: mutt_tunnel.c:66
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connecting with \"%s\"..."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:146
-msgid "tag messages matching a pattern"
-msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
+#: mutt_tunnel.c:128
+#, c-format
+msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:147
-msgid "undelete messages matching a pattern"
-msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
+#: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
+msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: keymap_alldefs.h:148
-msgid "untag messages matching a pattern"
-msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
+#: mx.c:132
+#, c-format
+msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
+msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
 
-#: keymap_alldefs.h:149
-msgid "move to the middle of the page"
-msgstr "va al centre de la pàgina"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
+#: mx.c:141
+#, c-format
+msgid "Can't dotlock %s.\n"
+msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:150
-msgid "move to the next entry"
-msgstr "va a l'entrada següent"
+#: mx.c:224
+msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
+msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
 
-#: keymap_alldefs.h:151
-msgid "scroll down one line"
-msgstr "avança una línia"
+#: mx.c:231
+#, c-format
+msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
+msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
 
-#: keymap_alldefs.h:152
-msgid "move to the next page"
-msgstr "va a la pàgina següent"
+#: mx.c:258
+msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
+msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
 
-#: keymap_alldefs.h:153
-msgid "jump to the bottom of the message"
-msgstr "salta al final del missatge"
+#: mx.c:266
+#, c-format
+msgid "Waiting for flock attempt... %d"
+msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
 
-#: keymap_alldefs.h:154
-msgid "toggle display of quoted text"
-msgstr "oculta o mostra el text citat"
+#: mx.c:488
+#, c-format
+msgid "Couldn't lock %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:155
-msgid "skip beyond quoted text"
-msgstr "avança fins al final del text citat"
+#: mx.c:577
+#, c-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "S'està llegint «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:156
-msgid "jump to the top of the message"
-msgstr "salta a l'inici del missatge"
+#: mx.c:639
+#, c-format
+msgid "Writing %s..."
+msgstr "S'està escrivint «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:157
-msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
+#: mx.c:670
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-# ivb (2001/12/02)
-# ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: keymap_alldefs.h:158
+#: mx.c:691
 #, fuzzy
-msgid "post message to newsgroup"
-msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
+msgid "Can't open trash folder"
+msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: keymap_alldefs.h:159
-msgid "move to the previous entry"
-msgstr "va a l'entrada anterior"
+#: mx.c:758
+#, c-format
+msgid "Move read messages to %s?"
+msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
 
-#: keymap_alldefs.h:160
-msgid "scroll up one line"
-msgstr "endarrereix una línia"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací «%d» sempre és 1.
+#: mx.c:772 mx.c:1034
+#, c-format
+msgid "Purge %d deleted message?"
+msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
 
-#: keymap_alldefs.h:161
-msgid "move to the previous page"
-msgstr "va a la pàgina anterior"
+#: mx.c:773 mx.c:1035
+#, c-format
+msgid "Purge %d deleted messages?"
+msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
 
-#: keymap_alldefs.h:162
-msgid "print the current entry"
-msgstr "imprimeix l'entrada actual"
+#: mx.c:792
+#, c-format
+msgid "Moving read messages to %s..."
+msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:163
-msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
-msgstr ""
+#: mx.c:845 mx.c:1025
+msgid "Mailbox is unchanged."
+msgstr "No s'ha modificat la bústia."
 
-#: keymap_alldefs.h:164
-msgid "query external program for addresses"
-msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
+#: mx.c:884
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
+msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
 
-#: keymap_alldefs.h:165
-msgid "append new query results to current results"
-msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
+#: mx.c:887 mx.c:1078
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d deleted."
+msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
 
-#: keymap_alldefs.h:166
-msgid "save changes to mailbox and quit"
-msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
+#: mx.c:1011
+#, c-format
+msgid " Press '%s' to toggle write"
+msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
 
-#: keymap_alldefs.h:167
-msgid "recall a postponed message"
-msgstr "recupera un missatge posposat"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot anar darrere de la següent.
+#: mx.c:1013
+msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
+msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
 
-#: keymap_alldefs.h:168
-msgid "clear and redraw the screen"
-msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
+#: mx.c:1015
+#, c-format
+msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
+msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
 
-# ivb (2001/11/26)
-# ivb  Es refereix a una funció -> femení.
-#: keymap_alldefs.h:169
-msgid "{internal}"
-msgstr "{interna}"
+#: mx.c:1074
+msgid "Mailbox checkpointed."
+msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
 
-#: keymap_alldefs.h:170
-#, fuzzy
-msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
+#: mx.c:1306
+msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
+msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
 
-#: keymap_alldefs.h:171
-msgid "reply to a message"
-msgstr "respon a un missatge"
+#: mx.c:1452
+msgid "Support for header caching was not build in."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:172
-msgid "use the current message as a template for a new one"
-msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
+#: mx.c:1460
+#, fuzzy
+msgid "No mailboxes defined."
+msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
 
-#: keymap_alldefs.h:173
-msgid "save message/attachment to a file"
-msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
+#: mx.h:64
+#, c-format
+msgid "%s not permitted by ACL."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:174
-msgid "search for a regular expression"
-msgstr "cerca una expressió regular"
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
+#: nntp/newsrc.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Directory %s not exist. Create it?"
+msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
 
-#: keymap_alldefs.h:175
-msgid "search backwards for a regular expression"
-msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
+#: nntp/newsrc.c:194
+msgid "Cache directory not created!"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:176
-msgid "search for next match"
-msgstr "cerca la concordança següent"
+#: nntp/newsrc.c:342
+msgid "No newsserver defined!"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:177
-msgid "search for next match in opposite direction"
-msgstr "cerca la concordança anterior"
+#: nntp/newsrc.c:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:178
-msgid "toggle search pattern coloring"
-msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
+#: nntp/newsrc.c:645
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to open %s for reading"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: keymap_alldefs.h:179
-msgid "invoke a command in a subshell"
-msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
+#: nntp/newsrc.c:650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to lock %s"
+msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: keymap_alldefs.h:180
-msgid "sort messages"
-msgstr "ordena els missatges"
+#: nntp/newsrc.c:664
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to open %s for writing"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: keymap_alldefs.h:181
-msgid "sort messages in reverse order"
-msgstr "ordena inversament els missatges"
+#: nntp/newsrc.c:729
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't write %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:182
-#, fuzzy
-msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
+#: nntp/newsrc.c:738
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't rename %s to %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
 
-#: keymap_alldefs.h:183
-msgid "tag the current entry"
-msgstr "marca l'entrada actual"
+#: nntp/nntp.c:137 pop/pop.c:658 pop/pop_lib.c:346
+msgid "Server closed connection!"
+msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
 
-#: keymap_alldefs.h:184
-msgid "apply next function to tagged messages"
-msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
+#: nntp/nntp.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting ok."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
 
-#: keymap_alldefs.h:185
-msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
+#: nntp/nntp.c:160
+#, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:186
-msgid "tag the current subthread"
-msgstr "marca el subfil actual"
+#: nntp/nntp.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:187
-msgid "tag the current thread"
-msgstr "marca el fil actual"
+#: nntp/nntp.c:382
+#, c-format
+msgid "%s (tagged: %d) %d"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:188
-msgid "toggle a message's 'new' flag"
-msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
+#: nntp/nntp.c:696
+#, fuzzy
+msgid "Fetching message headers..."
+msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: keymap_alldefs.h:189
+#: nntp/nntp.c:697
 #, fuzzy
-msgid "toggle view of read messages"
-msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
+msgid "Fetching headers from cache..."
+msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: keymap_alldefs.h:190
-msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
+#: nntp/nntp.c:711
+#, fuzzy
+msgid "Fetching list of articles..."
+msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: keymap_alldefs.h:191
-msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
+#: nntp/nntp.c:722
+#, c-format
+msgid "LISTGROUP command failed: %s"
 msgstr ""
-"estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
-"fitxers"
-
-#: keymap_alldefs.h:192
-msgid "move to the top of the page"
-msgstr "va a l'inici de la pàgina"
 
-#: keymap_alldefs.h:193
-msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
-msgstr ""
+#: nntp/nntp.c:793
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XOVER command failed: %s"
+msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: keymap_alldefs.h:194
-msgid "undelete the current entry"
-msgstr "restaura l'entrada actual"
+#: nntp/nntp.c:855
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: keymap_alldefs.h:195
-msgid "undelete all messages in thread"
-msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
+#: nntp/nntp.c:899
+#, c-format
+msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:196
-msgid "undelete all messages in subthread"
-msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
+#: nntp/nntp.c:980
+#, c-format
+msgid "Article %d not found on server"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:197
+#: nntp/nntp.c:1031
 #, fuzzy
-msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
+msgid "Can't post article. No connection to news server."
+msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
 
-#: keymap_alldefs.h:198
-msgid "show the Mutt version number and date"
-msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
+#: nntp/nntp.c:1038
+#, c-format
+msgid "Can't post article. Unable to open %s"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:199
-msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
+#: nntp/nntp.c:1044 nntp/nntp.c:1074
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: keymap_alldefs.h:200
-msgid "show MIME attachments"
-msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
+# ivb (2001/11/19)
+# ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
+# ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
+#: nntp/nntp.c:1049 nntp/nntp.c:1079
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article: %s"
+msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: keymap_alldefs.h:201
-msgid "display the keycode for a key press"
-msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
+#: nntp/nntp.c:1168
+#, fuzzy
+msgid "Quitting newsgroup..."
+msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
 
-#: keymap_alldefs.h:202
-msgid "show currently active limit pattern"
-msgstr "mostra el patró limitant actiu"
+#: nntp/nntp.c:1175
+msgid "Mark all articles read?"
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:203
-msgid "collapse/uncollapse current thread"
-msgstr "plega o desplega el fil actual"
+#: nntp/nntp.c:1329 pop/pop.c:495 pop/pop.c:558
+msgid "Checking for new messages..."
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-#: keymap_alldefs.h:204
-msgid "collapse/uncollapse all threads"
-msgstr "plega o desplega tots els fils"
-
-#: keymap_alldefs.h:205
+#: nntp/nntp.c:1341
 #, fuzzy
-msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-msgstr "endarrereix mitja pàgina"
+msgid "Checking for new newsgroups..."
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
+
+#: nntp/nntp.c:1355
+msgid "Adding new newsgroups..."
+msgstr ""
 
-#: keymap_alldefs.h:206