remove dead strings.
authorPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Mon, 28 May 2007 17:23:14 +0000 (19:23 +0200)
committerPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Mon, 28 May 2007 17:23:14 +0000 (19:23 +0200)
Signed-off-by: Pierre Habouzit <madcoder@debian.org>
27 files changed:
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index f2fff67..2281294 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -3883,1400 +3883,3 @@ msgstr "yes"
 #: muttlib.c:227
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] "
-#~ "[ -f <ôàéë> ]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
-#~ "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
-#~ "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
-#~ "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] "
-#~ "<àäðåñ> [ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ïàðàìåòðè:\n"
-#~ "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
-#~ "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
-#~ "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-#~ "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-#~ "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
-#~ "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
-#~ "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
-#~ "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
-#~ "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
-#~ "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
-#~ "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
-#~ "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
-#~ "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
-#~ "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
-#~ "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà "
-#~ "èíòåðâàëè)\n"
-#~ "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
-#~ "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
-#~ "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
-#~ "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
-#~ "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí "
-#~ "èçõîä îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
-#~ "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
-
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s å âêëþ÷åí"
-
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s å èçêëþ÷åí"
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: íåâàëèäåí òèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: íåâàëèäíà ñòîéíîñò"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: not a regular file"
-#~ msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: stat: %s"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: íåïîçíàò ìåòîä çà ñîðòèðàíå"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345f"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, èëè îòêàç(f)? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bounce message to %s...?"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå ïîâòîðíî ïèñìîòî êúì %s...?"
-
-#~ msgid "Bounce messages to %s...?"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå ïîâòîðíî ïèñìàòà êúì %s...?"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
-
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíÿíà ìàðêèðîâêàòà 'important' íà POP ñúðâúð."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
-
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
-
-#~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
-#~ msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì IMAP ñúðâúð..."
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Êîìàíäà: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
-#~ "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
-#~ "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist."
-#~ "org>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ìíîçèíà, íåñïîìåíàòè òóê, ñúäåéñòâàõà ñ ìíîãî êîä, ïîïðàâêè è "
-#~ "ïðåäëîæåíèÿ\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè\n"
-#~ "    ïðîìåíÿòå ñúîáðàçíî ïðàâèëàòà íà GNU General Public License, "
-#~ "ïóáëèêóâàíè\n"
-#~ "    îò Ôîíäàöèÿòà çà ñâîáîäåí ñîôòóåð, èçïîëçâàéêè âåðñèÿ 2 íà ëèöåíçà "
-#~ "èëè\n"
-#~ "    (ïî Âàøå æåëàíèå) ïî-êúñíà âåðñèÿ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà äà áúäå ïîëåçíà,\n"
-#~ "    íî ÁÅÇ ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÃÀÐÀÍÖÈß; áåç äîðè ïîäðàçáèðàùàòà ñå "
-#~ "ãàðàíöèÿ\n"
-#~ "    ïðè ÏÎÊÓÏÊÎ-ÏÐÎÄÀÆÁÀ èëè ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒ ÇÀ ÊÀÊÂÎÒΠȠÄÀ ÁÈËΠÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ.\n"
-#~ "    Âèæòå GNU General Public License çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå îò GNU General Public License\n"
-#~ "    çàåäíî ñ òàçè ïðîãðàìà; àêî òîâà íå å òàêà, ìîëÿ ïèøåòå íà Free "
-#~ "Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, "
-#~ "USA.\n"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
-
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñèíõðîíèçàöèÿòà íà %s!"
-
-#~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå òðàäèöèîííî PGP ïèñìî? (PGP ÷àñòòà å âìúêíàòà, à "
-#~ "íå ïðèëîæåíà)"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "Îïöèÿòà DEBUG íå å å äåôèíèðàíà ïðè êîìïèëàöèÿ è å èãíîðèðàíà.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Debugging íà íèâî %d.\n"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Âúâåæäàíå íà SMIME ïàðîëà:"
-
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
-
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
-
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Èçòåêúë   "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "Ïúðâèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
-
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
-
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Íåâàëèäåí   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Íåâàëèäåí   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Íåâàëèäåí   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#~ msgid "Invoking OpenSSL..."
-#~ msgstr "Ñòàðòèðàíå íà OpenSSL..."
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Ïîñëåäíèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Íå å íàìåðåí (âàëèäåí) ñåðòèôèêàò çà %s."
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ.."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Íåäîñòàòú÷íî ïàìåò!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "PGP êëþ÷ %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
-
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Àíóëèðàí   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), øèôðîâàíå ñ(w), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå"
-#~ "(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
-
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
-
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-#~ "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Ïîëçâàù ñå ñ äîâåðèå   "
-
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî êúì IMAP ïîùåíñêèòå êóòèè íà òîçè ñúðâúð"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "Ñúðâúðúò èçïðàòè íåî÷àêâàí îòãîâîð: %s"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "íåèçâåñòíî"
-
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Íåèçâåñòåí   "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Íåïðîâåðåí"
-
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå (íåïîëçâàùèÿ ñå ñ äîâåðèå!) èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà "
-#~ "%s?"
-
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå èäåíòèôèêàòîðà \"%s\" çà %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "Ïðîâåðåí   "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí ìåæäèíåí ñåðòèôèêàò."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî "
-#~ "ïîïðàâèòå?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ïðåäóïðåæäåíèå: Èäåíòèôèêàòîðúò %s âñå îùå íå ñå ïîëçâà ñ äîâåðèåòî Âè. "
-#~ "(Íàòèñíåòå êëàâèø çà äà ïðîäúëæèòå)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Êðàé íà OpenSSL-ðåçóëòàòà --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "capitalize the word"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
-
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "esabf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "ewsabf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "eswabf"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
-
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): ãðåøêà â ðåãóëÿðíèÿ èçðàç: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "no certfile"
-
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
-
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
-
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
-
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
-
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
-
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
-
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
-
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
-
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
-
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
-
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
-
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
-
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
-
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
-
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
-
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
-
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
-
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
-
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
-
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
-
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
-
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
-
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
-
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
-
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
-
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
-
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
-
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
-
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
-
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "òîçè åêðàí"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
-
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
-
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
-
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr ""
-#~ "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
-
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
-
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
-
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "unspecified protocol error"
-#~ msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
-
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
-
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{âúòðåøíî}"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
-#~ "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
-#~ "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
-#~ "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
-#~ "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è "
-#~ "çàãëàâíèòå ÷àñòè\n"
-#~ "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
-#~ "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
-#~ "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è "
-#~ "çàãëàâíèòå ÷àñòè\n"
-#~ "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
-#~ "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
-#~ "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
-#~ "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
-#~ "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
-#~ "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
-#~ "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
-#~ "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
-#~ "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
-#~ ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
index 22186d1..b0eb68f 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -4026,1427 +4026,3 @@ msgstr "sí"
 msgid "yna"
 msgstr "snt"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forma d'ús: mutt [-nRyzZ] [-e ORDRE] [-F FITXER] [-m TIPUS] [-f FITXER]\n"
-#~ "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -Q VAR [-Q VAR] [...]\n"
-#~ "            mutt [-nR] [-e ORDRE] [-F FITXER] -A ÀLIES [-A ÀLIES] [...]\n"
-#~ "            mutt [-nx] [-e ORDRE] [-a FITXER] [-F FITXER] [-H FITXER]\n"
-#~ "                 [-i FITXER] [-s ASSUMPTE] [-b ADREÇA] [-c ADREÇA] "
-#~ "ADREÇA...\n"
-#~ "            mutt [-n] [-e ORDRE] [-F FITXER] -p\n"
-#~ "            mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "Opcions:\n"
-#~ "  -A ÀLIES             Expandeix l'ÀLIES indicat.\n"
-#~ "  -a FITXER            Adjunta un FITXER al missatge.\n"
-#~ "  -b ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia cega (BCC).\n"
-#~ "  -c ADREÇA            Indica una ADREÇA per la còpia (CC).\n"
-#~ "  -e ORDRE             Indica una ORDRE a executar abans de la "
-#~ "inicialització.\n"
-#~ "  -f FITXER            Indica quina bústia llegir.\n"
-#~ "  -F FITXER            Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
-#~ "  -H FITXER            Indica un FITXER esborrany d'on llegir la "
-#~ "capçalera i el\n"
-#~ "                       cos.\n"
-#~ "  -i FITXER            Indica un FITXER que Mutt inclourà en el cos.\n"
-#~ "  -m TIPUS             Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
-#~ "  -n                   Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del "
-#~ "sistema.\n"
-#~ "  -p                   Recupera un missatge posposat.\n"
-#~ "  -Q VARIABLE          Consulta el valor d'una VARIABLE de configuració.\n"
-#~ "  -R                   Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
-#~ "  -s ASSUMPTE          Indica l'ASSUMPTE (entre cometes si porta "
-#~ "espais).\n"
-#~ "  -v                   Mostra la versió i les definicions de "
-#~ "compiŀlació.\n"
-#~ "  -x                   Simula el mode d'enviament de «mailx».\n"
-#~ "  -y                   Selecciona una bústia de la vostra llista "
-#~ "«mailboxes».\n"
-#~ "  -z                   Ix immediatament si no hi ha missatges en la "
-#~ "bústia.\n"
-#~ "  -Z                   Obri la primera bústia amb missatges nous, i ix\n"
-#~ "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
-#~ "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (data actual: %c)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "La bústia és de només lectura."
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
-
-# ivb (2001/11/24)
-# ivb  Es refereix a una variable lògica.
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "«%s» està activada."
-
-# ivb (2001/11/24)
-# ivb  Es refereix a una variable lògica.
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "«%s» no està activada."
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s... Eixint.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: El valor no és vàlid."
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: El mètode d'ordenació no és conegut."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(continuar)\n"
-
-# Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
-#~ msgid "(i)nline"
-#~ msgstr "en lín(i)a"
-
-# 1: DES, 2: DES triple, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, o per (d)efecte  ivb
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: DES triple, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, o per (d)efecte? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "accepta la cadena construïda"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
-
-# El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
-
-#~ msgid "Bad regexp: %s"
-#~ msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
-
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "No es pot canviar el senyalador «important» en un servidor POP."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
-
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés OpenSSL!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal «%s»."
-
-# Encara no s'ha signat.  ivb
-#~ msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
-#~ msgstr "No es pot signar: no s'ha indicat cap clau.  Useu «signa com a»."
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "S'ha rebut el senyal %d... Eixint.\n"
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Ordre: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
-#~ "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
-#~ "detalls.\n"
-#~ "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
-#~ "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright © 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright © 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright © 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright © 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright © 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright © 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Moltes altres persones que no s'hi mencionen han contribuït amb gran "
-#~ "quantitat\n"
-#~ "de codi, solucions i suggeriments.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Aquest és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
-#~ "sota\n"
-#~ "    els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
-#~ "    publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
-#~ "    Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil, "
-#~ "però\n"
-#~ "    SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de "
-#~ "COMERCIABILITAT\n"
-#~ "    o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública\n"
-#~ "    General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
-#~ "    juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
-#~ "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
-#~ "    MA  02111, USA.\n"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
-
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "No s'ha pogut sincronitzar la bústia «%s»!"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "No es va definir «DEBUG» en la compiŀlació. Es descarta l'opció.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "S'activa la depuració a nivell %d.\n"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Entreu la frase clau d'S/MIME:"
-
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Entreu l'ID de clau: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
-
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Error: No s'ha pogut crear el subprocés OpenSSL!"
-
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Expirat     "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Empremta digital: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "La primera entrada ja és visible."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "Error d'E/S"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
-
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "No vàlid    "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "No vàlid    "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "cerca una expressió regular"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "No vàlid    "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "cerca una expressió regular"
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "S'està invocant «pgp»..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "L'última entrada ja és visible."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "La bústia és corrupta!"
-
-# S'ha intentat però ha fallat.  ivb
-# ABREUJAT!  ivb
-# No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
-#~ msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/"
-#~ "MIME?"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Contingut del missatge:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "No s'ha trobat cap certificat (vàlid) per %s."
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "No s'ha indicat cap camí a «mailcap»."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "OpenSSL no ha produit cap eixida..."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "OpenSSL no ha produit cap eixida..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "cerca una expressió regular"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "No resta memòria!"
-
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "Clau PGP %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
-
-# Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
-#~ msgid "PGP/M(i)ME"
-#~ msgstr "PGP/M(i)ME"
-
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "cerca una expressió regular"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Revocat     "
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME: (x)ifra, (s)igna, xi(f)ra amb, si(g)na com a, (a)mbdós, o en (c)"
-#~ "lar? "
-
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "No es pot marcar."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Comprovació del certificat SSL"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
-
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL no es troba disponible."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
-#~ "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la "
-#~ "utilitat\n"
-#~ "flea(1).\n"
-
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
-
-# Es refereixen a un certificat -> masculí, singular.  ivb
-# La longitud crec que no és fonamental, si totes són iguals.  ivb
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Confiat     "
-
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Aquest servidor no permet afegir a les bústies IMAP."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor: %s"
-
-# ivb (2001/12/02)
-# ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
-# ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Desconegut/da"
-
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Desconegut  "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "No verificat"
-
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Voleu usar l'ID (no verificat!) «%s» per %s?"
-
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Voleu usar l'ID «%s» per %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "Verficat    "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Avís: No s'ha trobat el certificat intermig."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Avís: Encara no heu decidit confiar en l'ID «%s». (Premeu una tecla.)"
-
-# La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Final de l'eixida d'OpenSSL. --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés OpenSSL! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "adjunta una clau pública PGP"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "canvia de directori"
-
-# ivb (2001/12/02)
-# ivb  Es refereix al format del missatge.
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "plega o desplega tots els fils"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "plega o desplega el fil actual"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "completa una adreça fent una consulta"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "redacta un nou missatge de correu"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "converteix la paraula a minúscules"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "converteix la paraula a majúscules"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
-
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "esborra l'entrada actual"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "mostra un missatge"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "edita un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "edita el camp de remitent (From)"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "edita el missatge"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "edita un missatge en brut"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "estableix una màscara de fitxers"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
-
-# ivb (2004/08/16)
-# ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
-# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "xsgaic"
-
-# ivb (2004/08/16)
-# ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
-# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "xsgaic"
-
-# ivb (2003/03/26)
-# ivb  (x)ifra, (s)igna, xi(f)ra amb, si(g)na com a, (a)mbdós, o en (c)lar
-# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "xsfgac"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "executa una macro"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "abandona aquest menú"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "extreu les claus públiques suportades"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
-
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
-
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Error en obrir la bústia."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: Manquen arguments."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: Manquen arguments."
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "salta a un número d'índex"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "salta al missatge pare del fil"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "salta al subfil anterior"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "salta al fil anterior"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "salta al començament de la línia"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "salta al final del missatge"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "salta al final de la línia"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "salta al següent missatge nou"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "salta al subfil següent"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "salta al fil següent"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "salta al següent missatge no llegit"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
-
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "salta a l'inici del missatge"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
-
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "llista les bústies amb correu nou"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "envia una clau pública PGP"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "marca el fil actual com a llegit"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "va al final de la pàgina"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "va a la primera entrada"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "va al primer missatge"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "va a l'última entrada"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "va a l'últim missatge"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "va al centre de la pàgina"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "va a l'entrada següent"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "va a la pàgina següent"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "va al següent missatge no esborrat"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "va a l'entrada anterior"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "va a la pàgina anterior"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "va a l'inici de la pàgina"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressió regular: %s\n"
-
-# Hau!  ivb
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "No hi ha fitxer de certificat."
-
-# Hau!  ivb
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "No hi ha bústia."
-
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
-
-# ivb (2001/11/24)
-# ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
-# ivb  restriccions de longitud.
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "l'operació nuŀla"
-
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "obri una carpeta diferent"
-
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "obri una carpeta diferent"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "S'està reobrint la bústia..."
-
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
-
-# ivb (2001/12/02)
-# ivb  El programa posa l'interrogant.
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "imprimeix l'entrada actual"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
-
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "recupera un missatge posposat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "El fil conté missatges no llegits."
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
-
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "respon a un missatge"
-
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "respon a tots els destinataris"
-
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "respon a la llista de correu indicada"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
-
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
-
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
-
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
-
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: Manquen arguments."
-
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: Sobren arguments."
-
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "avança mitja pàgina"
-
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "avança una línia"
-
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "avança mitja pàgina"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "endarrereix mitja pàgina"
-
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "endarrereix mitja pàgina"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "endarrereix una línia"
-
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
-
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
-
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "cerca la concordança següent"
-
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "cerca la concordança anterior"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
-
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "selecciona l'entrada actual"
-
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "envia el missatge"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
-
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "mostra les opcions de PGP"
-
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "mostra el patró limitant actiu"
-
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
-
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "avança fins al final del text citat"
-
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "ordena els missatges"
-
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "ordena inversament els missatges"
-
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: Sobren arguments."
-
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "marca l'entrada actual"
-
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "marca el subfil actual"
-
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "marca el fil actual"
-
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "mostra aquesta pantalla"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
-
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "oculta o mostra el text citat"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
-
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només "
-#~ "en IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
-
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr ""
-#~ "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
-#~ "fitxers"
-
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
-
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
-
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
-
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "restaura l'entrada actual"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
-
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
-
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "verifica una clau pública PGP"
-
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr ""
-#~ "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
-
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "mostra un fitxer"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
-
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
-
-# ivb (2001/11/26)
-# ivb  Es refereix a una funció -> femení.
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{interna}"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tinsereix una línia que comença amb un sol ~\n"
-#~ "~b USUARIS\tafig els USUARIS al camp Bcc:\n"
-#~ "~c USUARIS\tafig els USUARIS al camp Cc:\n"
-#~ "~f MISSATGES\tinclou els MISSATGES\n"
-#~ "~F MISSATGES\tel mateix que ~f, però incloent també les capçaleres\n"
-#~ "~h\t\tedita la capçalera del missatge\n"
-#~ "~m MISSATGES\tinclou i cita els MISSATGES\n"
-#~ "~M MISSATGES\tel mateix que ~m, però incloent també les capçaleres\n"
-#~ "~p\t\timprimeix el missatge\n"
-#~ "~q\t\tescriu el fitxer i abandona l'editor\n"
-#~ "~r FITXER\tllig un FITXER en l'editor\n"
-#~ "~t USUARIS\tafig els USUARIS al camp To:\n"
-#~ "~u\t\tretorna a la línia anterior\n"
-#~ "~v\t\tedita el missatge amb l'editor $visual\n"
-#~ "~w FITXER\tescriu el missatge en el FITXER\n"
-#~ "~x\t\tavorta els canvis i abandona l'editor\n"
-#~ "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
-#~ ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
index 69b2937..3059f5f 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4449,1759 +4449,3 @@ msgstr "ano"
 msgid "yna"
 msgstr "anv"
 
-#
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Konec výstupu PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Konec dat za¹ifrovaných ve formátu S/MIME --]\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Konec dat podepsaných pomocí S/MIME --]\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pou¾ití: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] [ -m <typ> ] [ -"
-#~ "f <soubor> ]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -Q <dotaz> [ -Q "
-#~ "<dotaz> ] [...]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -A <alias> [ -A "
-#~ "<alias> ] [...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <pøíkaz> ] [ -a <soubor> ] [ -F <soubor> ] [ -H "
-#~ "<soubor> ][ -i <soubor> ] [ -s <vìc> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ]  "
-#~ "<adr>  \n"
-#~ "[ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "pøepínaèe:\n"
-#~ "  -A <alias>\texpanduje zadaný alias\n"
-#~ "  -a <soubor>\tpøipojí soubor ke zprávì\n"
-#~ "  -b <adresa>\tspecifikuje adresu pro utajenou kopii (BCC)\n"
-#~ "  -c <adresa>\tspecifikuje adresu pro kopii (CC)\n"
-#~ "  -e <pøíkaz>\tpøíkaz bude vykonán po inicializaci\n"
-#~ "  -f <soubor>\tète z této schránky\n"
-#~ "  -F <soubor>\talternativní soubor muttrc\n"
-#~ "  -H <soubor>\tz tohoto souboru budou naèteny vzory hlavièek\n"
-#~ "  -i <soubor>\ttento soubor Mutt vlo¾í do odpovìdi\n"
-#~ "  -m <typ>\timplicitní typ schránky\n"
-#~ "  -n\t\tMutt nebude èíst systémový soubor Muttrc\n"
-#~ "  -p\t\tvrátí se k odlo¾ené zprávì\n"
-#~ "  -Q <promìná>\tdotá¾e se na konfiguraèní promìnnou\n"
-#~ "  -R\t\totevøe schránku pouze pro ètení\n"
-#~ "  -s <vìc>\tspecifikuje vìc (pokud obsahuje mezery,\n"
-#~ "              \ttak musí být v uvozovkách)\n"
-#~ "  -v\t\tzobrazí oznaèení verze a parametry zadané pøi pøekladu\n"
-#~ "  -x\t\tnapodobí odesílací re¾im programu mailx\n"
-#~ "  -y\t\tzvolí schránku uvedenou v seznamu `mailboxes'\n"
-#~ "  -z\t\tpokud ve schránce není po¹ta, pak okam¾itì skonèí\n"
-#~ "  -Z\t\totevøe první slo¾ku s novou po¹tou; pokud není ¾ádná nová po¹ta,\n"
-#~ "    \t\ttak okam¾itì skonèí\n"
-#~ "  -h\t\tvypí¹e tuto nápovìdu"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (aktuální èas: %c)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "Ze schránky je mo¾né pouze èíst."
-
-#
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "Èíslo zprávy (%d) není správné.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "%s má pøíli¹ volná pøístupová práva!"
-
-#
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s je nastaveno"
-
-#
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s není nastaveno"
-
-#
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s... Konèím.\n"
-
-#
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s je nesprávný typ schránky."
-
-#
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "Hodnota %s je nesprávná."
-
-#
-#~ msgid "%s: no such command"
-#~ msgstr "pøíkaz %s neexistuje"
-
-#
-#~ msgid "%s: not a regular file"
-#~ msgstr "%s není øádným souborem."
-
-#
-#~ msgid "%s: stat: %s"
-#~ msgstr "Chyba pøi volání funkce stat pro %s: %s"
-
-#
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "Pøíkaz %s je neznámý (~? pro nápovìdu)\n"
-
-#
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "metoda %s pro øazení není známa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "%s není platná POP cesta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "%s není platná POP cesta"
-
-#
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Zprávu ukonèíte zapsáním samotného znaku '.' na novou øádku)\n"
-
-#
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(pokraèovat)\n"
-
-#~ msgid "(i)nline"
-#~ msgstr "(i)nline"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, nebo (n)ic? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Akceptovat øetìz."
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "V¹em vyhovujícím klíèùm vypr¹ela platnost, byly zneplatnìny nebo zakázány."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Anonymní ovìøení se nezdaøilo."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "Pøipojit k øetìzu remailer"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Ovìøuji (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Ovìøuji (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Ovìøuji (anonymnì)..."
-
-#~ msgid "Authentication method is unknown."
-#~ msgstr "Neznámá autentikaèní metoda"
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "Neplatné IDN v %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bad regexp: %s"
-#~ msgstr "Chybný regulární výraz: %s"
-
-#
-#~ msgid "Bounce message to %s...?"
-#~ msgstr "Zaslat kopii zprávy na %s...?"
-
-#
-#~ msgid "Bounce messages to %s...?"
-#~ msgstr "Zaslat kopii zpráv na %s...?"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "CRAM-MD5 ovìøení se nezdaøilo."
-
-#
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "U zpráv ulo¾ených na POP serveru nelze nastavit pøíznak 'Dùle¾ité'."
-
-#
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Soubor %s nelze vytvoøit."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "PGP nelze spustit."
-
-#
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Nelze otevøít /dev/null"
-
-#
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "OpenSSL podproces nelze spustit!"
-
-#
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "PGP proces nelze spustit!"
-
-#
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Doèasný soubor %s nelze otevøít."
-
-#~ msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
-#~ msgstr "Nemohu najít klíè odesílatele, pou¾ijte funkci podepsat jako."
-
-#
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Zachycen signál %d... Konèím.\n"
-
-#~ msgid "Certificate *NOT* added."
-#~ msgstr "Certifikát *NEBYL* pøidán."
-
-#
-#~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
-#~ msgstr "Konèím spojení s IMAP serverem..."
-
-#
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Server nepodporuje pøíkaz USER."
-
-#
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Pøíkaz: "
-
-#
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Kopírovat"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2003 Michael R. Elkins a dal¹í.\n"
-#~ "Mutt je roz¹iøován BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; podrobnosti získáte pøíkazem\n"
-#~ "`mutt -vv'.\n"
-#~ "Mutt je volné programové vybavení. Roz¹iøování tohoto programu je "
-#~ "vítáno,\n"
-#~ "musíte ov¹em dodr¾et urèitá pravidla; dal¹í informace získáte pøíkazem\n"
-#~ "`mutt -vv'.\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2003 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2003 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2003 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2003 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2003 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2003 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2003 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mnoho dal¹ích lidí, kteøí zde nejsou zmínìni, pøispìlo zdrojovým kódem,\n"
-#~ "opravami a pøipomínkami.\n"
-#~ "\n"
-#~ "  Tento program je volné programové vybavení; mù¾ete jej ¹íøit a "
-#~ "modifikovat\n"
-#~ "podle ustanovení Obecné veøejné licence GNU, vydávané Free Software "
-#~ "Foundation;\n"
-#~ "a to buï verze 2 této licence anebo (podle va¹eho uvá¾ení), kterékoli "
-#~ "pozdìj¹í\n"
-#~ "verze.\n"
-#~ "\n"
-#~ "  Tento program je roz¹iøován v nadìji, ¾e bude u¾iteèný, av¹ak BEZ "
-#~ "JAKÉKOLI\n"
-#~ "ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI "
-#~ "PRO\n"
-#~ "NÌJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚÈEL. Dal¹í podrobnosti najdete v Obecné veøejné licenci "
-#~ "GNU.\n"
-#~ "\n"
-#~ "  Kopie Obecné veøejné licence GNU mìla být dodána spolu s tímto "
-#~ "programem;\n"
-#~ "pokud se tak nestalo, napi¹te o ni Free Software Foundation, Inc.,\n"
-#~ "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Doèasný soubor %s nelze vytvoøit"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Nelze kopírovat zprávu."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Nelze kopírovat zprávu."
-
-#
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "Schránku %s nelze synchronizovat!"
-
-#
-#~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
-#~ msgstr "Vytvoøit tradièní vlo¾enou (inline) PGP zprávu?"
-
-#
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "pøi pøekladu programu nebylo 'DEBUG' definováno. Ignoruji.\n"
-
-#
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Úroveò ladìní je %d.\n"
-
-#
-#~ msgid "Decode-copy"
-#~ msgstr "Dekódovat-kopírovat"
-
-#
-#~ msgid "Decode-save"
-#~ msgstr "Dekódovat-ulo¾it"
-
-#
-#~ msgid "Decrypt-copy"
-#~ msgstr "De¹ifrovat-kopírovat"
-
-#
-#~ msgid "Decrypt-save"
-#~ msgstr "De¹ifrovat-ulo¾it"
-
-#
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "Odstranit remailer z øetìzu"
-
-#
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Zadejte PGP heslo:"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Zadejte S/MIME heslo:"
-
-#
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Zadejte ID klíèe: "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Chyba %s na pøíkazovém øádku\n"
-
-#
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Chyba: nelze spustit OpenSSL jako podproces!"
-
-#
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Platnost vypr¹ela   "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Nemohu získat dostatek náhodných dat"
-
-#
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Získávám PGP klíè..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Pøipravuji zdroj náhodných dat: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Otisk klíèe: %s"
-
-#
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "První polo¾ka je zobrazena."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "pøíkaz pøed spojením selhal"
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "GSSAPI ovìøení se nezdaøilo."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "I/O chyba"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "Vlo¾it do øetìzu remailer"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Integer overflow -- can't allocate memory."
-
-#
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Vnitøní chyba. Informujte <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Není platný   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Chybné relativní datum: %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Není platný   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Není platný   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz"
-
-#
-#~ msgid "Invoking OpenSSL..."
-#~ msgstr "Spou¹tím OpenSSL..."
-
-#
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Spou¹tím PGP..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "LOGIN autentizace je na tomto serveru zakázána"
-
-#
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Poslední polo¾ka je zobrazena."
-
-#
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Schránka je po¹kozena!"
-
-#~ msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-#~ msgstr "Nelze pou¾ít inline ¹ifrování, pou¾ít PGP/MIME?"
-
-#
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Zpráva obsahuje:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Nebyl nalezen ¾ádný (platný) certifikát pro %s."
-
-#
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "Zpráva neobsahuje ¾ádné øádky.\n"
-
-#
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "®ádná schránka.\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Není definována ¾ádná schránka pøijímající novou po¹tu."
-
-#
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Cesta k mailcapu není zadána."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "OpenSSL nevygenerovalo ¾ádný výstup..."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "OpenSSL nevygenerovalo ¾ádný výstup..."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz"
-
-#
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Pamì» vyèerpána!"
-
-#
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP - ¹i(f)rovat, (p)odepsat, podepsat (j)ako, (o)bojí, %s, èi (n)ic?"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP - ¹i(f)rovat, (p)odepsat, podepsat (j)ako, (o)bojí, %s, èi (n)ic?"
-
-#
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "Klíè PGP %s."
-
-#
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "klíèe PGP vyhovující \"%s\"."
-
-#
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "klíèe PGP vyhovující <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "PGP podpis byl úspì¹nì ovìøen."
-
-#
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "PGP heslo zapomenuto"
-
-#~ msgid "PGP/M(i)ME"
-#~ msgstr "PGP/M(i)ME"
-
-#
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "©ifrovací heslo(a) zapomenuto(a)."
-
-#
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Zadejte ID klíèe: "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Odvolaný   "
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME - ¹i(f)rovat, (p)odepsat, ¹ifrovat po(m)ocí, podepsat (j)ako, (o)"
-#~ "bojí, èi (n)ic?"
-
-#
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "S/MIME klíèe vyhovující \"%s\"."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Oznaèování není podporováno."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Kontrola SSL certifikátu"
-
-#
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "SSL spojení pomocí %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL vypnuto kvùli nedostatku náhodných dat"
-
-#
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "Chyba SSL: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL není dostupné"
-
-#
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Bezpeèné spojení pøes TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "Vybrat dal¹í èlánek øetìzu"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "Vybrat pøedchozí èlánek øetìzu"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Platnost certifikátu serveru vypr¹ela."
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Certifikát serveru není zatím platný."
-
-#
-#~ msgid "This ID's validity level is undefined."
-#~ msgstr "Míra dùvìryhodnosti tohoto ID není definována."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vývojáøe programu mù¾ete kontaktovat na adrese <mutt-dev@mutt.org> "
-#~ "(anglicky).\n"
-#~ "Chyby v programu oznamujte pomocí utility flea(1).\n"
-#~ "Pøipomínky k pøekladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (èesky).\n"
-
-#
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "pøepnout zobrazování podèástí"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Dùvìryhodný   "
-
-#
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Ke schránkám na tomto IMAP serveru nelze pøipojovat."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "%s nelze pøipojit!"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "soubor %s nelze pøipojit"
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "Neoèekávaná odpovìï od serveru: %s"
-
-#
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Neznámý"
-
-#
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Neznámý   "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Neovìøený   "
-
-#
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Pou¾ít nedùvìryhodný klíè s  ID %s pro %s?"
-
-#
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Pou¾ít klíè s ID %s pro %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "Ovìøený   "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Varování: Nebyl nalezen intermediate certifikát."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr "Pozor: :Takto pojmenovaný alias nemusí fungovat, mám to napravit?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pozor: Zatím jste se nerozhodli, jestli dùvìøujete klíèi s ID %s "
-#~ "(pokraèujte stiskem jakékoliv klávesy)"
-
-#
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- následuje výstup %s %s --]\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Konec OpenSSL výstupu --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Konec výstupu PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Chyba: nelze spustit PGP! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Chyba: nelze spustit OpenSSL podproces! --]\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Chyba: nelze spustit PGP proces! --]\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Následující data jsou za¹ifrována pomocí S/MIME --]\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Následují data podepsaná pomocí S/MIME --]\n"
-
-#
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "pøidat výsledky nového dotazu k ji¾ existujícím"
-
-#
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "následující funkci pou¾ij POUZE pro oznaèené zprávy"
-
-#
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "prefix funkce, která má být pou¾ita pouze pro oznaèené zprávy"
-
-#
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "pøipojit veøejný PGP klíè"
-
-#
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "pøipojit pøílohy k této zprávì"
-
-#
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "pøipojit zprávy k této zprávì"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "pøipojit zprávy k této zprávì"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "pøevést v¹echna písmena slova na velká"
-
-#
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "zmìnit adresáøe"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "hledat klasické pgp"
-
-#
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "zjistit zda schránky obsahují novou po¹tu"
-
-#
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "odstranit zprávì pøíznak stavu"
-
-#
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "smazat a pøekreslit obrazovku"
-
-#
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "zavinout/rozvinout v¹echna vlákna"
-
-#
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "zavinout/rozvinout toto vlákno"
-
-#
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "doplnit adresu výsledkem dotazu"
-
-#
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "doplnit jméno souboru nebo pøezdívku"
-
-#
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "sestavit novou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "sestavit novou pøílohu dle polo¾ky mailcapu"
-
-#
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "pøevést v¹echna písmena slova na malá"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "pøevést v¹echna písmena slova na velká"
-
-#
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "ulo¾it kopii zprávy do souboru/schránky"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "vytvoøit novou schránku (pouze IMAP)"
-
-#
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "vytvoøit pøezdívku z odesílatele dopisu"
-
-#
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "procházet schránkami, pøijímajícími novou po¹tu"
-
-#
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "smazat v¹echny znaky na øádku"
-
-#
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "smazat v¹echny zprávy v podvláknu"
-
-#
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "smazat v¹echny zprávy ve vláknu"
-
-#
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "smazat znaky od kurzoru do konce øádku"
-
-#
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "smazat znaky od kurzoru do konce slova"
-
-#
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "smazat zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "smazat znak pøed kurzorem"
-
-#
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "smazat znak pod kurzorem"
-
-#
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "smazat aktuální polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "smazat aktuální schránku (pouze IMAP)"
-
-#
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "smazat slovo pøed kurzorem"
-
-#
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "zobrazit zprávu"
-
-#
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "zobrazit úplnou adresu odesílatele"
-
-#
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "zobrazit zprávu a pøepnout odstraòování hlavièek"
-
-#
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "zobrazit jméno zvoleného souboru"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "zobraz kód stisknuté klávesy"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "editovat typ pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "editovat popis pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "editovat polo¾ku 'transfer-encoding' pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "editovat pøílohu za pou¾ití polo¾ky mailcap"
-
-#
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "editovat BCC seznam"
-
-#
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "editovat CC seznam"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "editovat polo¾ku 'Reply-To'"
-
-#
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "editovat polo¾ku 'Reply-To'"
-
-#
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "editovat seznam 'TO'"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "editovat polo¾ku 'Reply-To'"
-
-#
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "editovat soubor, který bude pøipojen"
-
-#
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "editovat polo¾ku 'from'"
-
-#
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "editovat zprávu"
-
-#
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "editovat zprávu i s hlavièkami"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "editovat CC seznam"
-
-#
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "editovat pøímo tìlo zprávy"
-
-#
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "editovat vìc této zprávy"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "konec podmínìného spu¹tìní (noop)"
-
-#
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "zmìnit souborovou masku"
-
-#
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "zmìnit soubor pro ulo¾ení kopie této zprávy"
-
-#
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "zadat muttrc pøíkaz"
-
-#
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "fpjoin"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "¹pzjon"
-
-#
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "fpmjon"
-
-#
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "spustit makro"
-
-#
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "odejít z tohoto menu"
-
-#
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "extrahovat v¹echny podporované veøejné klíèe"
-
-#
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "filtrovat pøílohu pøíkazem shellu"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Odepsat %s%s?"
-
-#
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "vynutit sta¾ení po¹ty z IMAP serveru"
-
-#
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "pro zobrazení pøíloh vynucenì pou¾ít mailcap"
-
-#
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "pøeposlat zprávu jinému u¾ivateli s komentáøem"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "Odepsat %s%s?"
-
-#
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "pracovat s doèasnou kopií pøílohy"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Jste na první zprávì."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "editovat zprávu i s hlavièkami"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Jste na první zprávì."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "V ¾ádné schránce není nová po¹ta."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "V ¾ádné schránce není nová po¹ta."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Chyba pøi otevírání schránky"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "V ¾ádné schránce není nová po¹ta."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "Chyba SSL: %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "pøíli¹ málo argumentù pro %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: pøíli¹ málo argumentù"
-
-#
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "spustit pøíkaz v podshellu"
-
-#
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "pøeskoèit na indexové èíslo"
-
-#
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí zprávu ve vláknu"
-
-#
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí podvlákno"
-
-#
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí vlákno"
-
-#
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "pøeskoèit na zaèátek øádku"
-
-#
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na konec zprávy"
-
-#
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "pøeskoèit na konec øádku"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující novou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující novou nebo nepøeètenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující podvlákno"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující vlákno"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující nepøeètenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí novou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí novou nebo nepøeètenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí nepøeètenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na zaèátek zprávy"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Zaslat kopii oznaèených zpráv na: "
-
-#
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "zobraz schránky, které obsahují novou po¹tu"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "stáhnout po¹tu z POP serveru"
-
-#
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "odeslat veøejný klíè PGP"
-
-#
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "vytvoøit kopii ve formátu 'text/plain'"
-
-#
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "vytvoøit kopii ve formátu 'text/plain' a smazat"
-
-#
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "vytvoøit de¹ifrovanou kopii"
-
-#
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "vytvoøit de¹ifrovanou kopii a smazat"
-
-#
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "oznaèit toto podvlákno jako pøeètené"
-
-#
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "oznaèit toto vlákno jako pøeètené"
-
-#
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "Chybí jméno souboru.\n"
-
-#
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "pøesunout polo¾ku na konec obrazovky"
-
-#
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "pøesunout polo¾ku do støedu obrazovky"
-
-#
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "pøesunout polo¾ku na zaèátek obrazovky"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "posunout kurzor o jeden znak vlevo"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "posunout kurzor o jeden znak vpravo"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "posunout kurzor na zaèátek slova"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "posunout kurzor na konec slova"
-
-#
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "pøeskoèit na zaèátek stránky"
-
-#
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "pøeskoèit na první polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na první zprávu"
-
-#
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "pøeskoèit na poslední polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na poslední zprávu"
-
-#
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "pøeskoèit do støedu stránky"
-
-#
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "pøeskoèit na dal¹í polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "pøeskoèit na dal¹í stránku"
-
-#
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na následující obnovenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí stránku"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí obnovenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "pøeskoèit na zaèátek stránky"
-
-#
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): chybný regulární výraz %s\n"
-
-#
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "chybí soubor s certifikáty"
-
-#
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "¾ádná schránka"
-
-#
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "nospam: vzoru nic nevyhovuje"
-
-#
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "nulová operace"
-
-#
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "otevøít jinou slo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "otevøít jinou slo¾ku pouze pro ètení"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "otevøít jinou slo¾ku"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "otevøít jinou slo¾ku pouze pro ètení"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Otevírám schránku znovu..."
-
-#
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "poslat zprávu/pøílohu rourou do pøíkazu shellu"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Zaslat kopii zprávy na %s"
-
-#
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "vytisknout aktuální polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "dotázat se externího programu na adresy"
-
-#
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "pøí¹tí napsaný znak uzavøít do uvozovek"
-
-#
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "vrátit se k odlo¾ené zprávì"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Vlákno obsahuje nepøeètené zprávy."
-
-#
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "zaslat kopii zprávy jinému u¾ivateli"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "smazat aktuální schránku (pouze IMAP)"
-
-#
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "pøejmenovat/pøesunout pøilo¾ený soubor"
-
-#
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "odepsat na zprávu"
-
-#
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "odepsat v¹em pøíjemcùm"
-
-#
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "odepsat do specifikovaných po¹tovních konferencí"
-
-#
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "stáhnout po¹tu z POP serveru"
-
-#
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "zkontrolovat pravopis zprávy programem ispell"
-
-#
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "ulo¾it zmìny do schránky"
-
-#
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "ulo¾it zmìny do schránky a skonèit"
-
-#
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "ulo¾it zprávu/pøílohu do souboru"
-
-#
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "odlo¾it zprávu pro pozdìj¹í pou¾ití"
-
-#
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "skóre: pøíli¹ málo argumentù"
-
-#
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "skóre: pøíli¹ mnoho argumentù"
-
-#
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "rolovat dolù o 1/2 stránky"
-
-#
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "rolovat o øádek dolù"
-
-#
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "rolovat dolù seznamem provedených pøíkazù"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "rolovat dolù o 1/2 stránky"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "rolovat nahoru o 1/2 stránky"
-
-#
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "rolovat nahoru o 1/2 stránky"
-
-#
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "rolovat o øádek nahoru"
-
-#
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "rolovat nahoru seznamem provedených pøíkazù"
-
-#
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz opaèným smìrem"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "vyhledat regulární výraz opaèným smìrem"
-
-#
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "vyhledat následující shodu"
-
-#
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "vyhledat následující shodu opaèným smìrem"
-
-#
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "zvolit jiný soubor v tomto adresáøi"
-
-#
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "zvolit aktuální polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "odeslat zprávu"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "odeslat zprávu pomocí øetìzu remailerù typu mixmaster"
-
-#
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "nastavit zprávì pøíznak stavu"
-
-#
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "zobrazit MIME pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "zobrazit menu PGP"
-
-#
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "zobrazit menu S/MIME"
-
-#
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "zobrazit aktivní omezující vzor"
-
-#
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "zobrazovat pouze zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "Vypí¹e oznaèení verze a datum"
-
-#
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "pøeskoèit za citovaný text"
-
-#
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "seøadit zprávy"
-
-#
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "seøadit zprávy v opaèném poøadí"
-
-#
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: pøíli¹ mnoho argumentù"
-
-#
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "spam: vzoru nic nevyhovuje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "pøihlásit aktuální schránku (pouze IMAP)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "odznaèit zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "oznaèit zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "oznaèit aktuální polo¾ku"
-
-#
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "oznaèit toto podvlákno"
-
-#
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "oznaèit toto vlákno"
-
-#
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "tato obrazovka"
-
-#
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "pøepnout zprávì pøíznak dùle¾itosti"
-
-#
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "pøepnout zprávì pøíznak 'nová'"
-
-#
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "pøepnout zobrazování citovaného textu"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "pøepnout metodu pøilo¾ení mezi vlo¾ením a pøílohou"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "pøepnout automatické ukládání této pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "pøepnout obarvování hledaných vzorù"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "pøepnout zda zobrazovat v¹echny/pøihlá¹ené schránky (IMAP)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "pøeskoèit na pøedchozí novou nebo nepøeètenou zprávu"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "pøepnout, zda bude schránka pøepsána"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "pøepnout, zda procházet schránky nebo v¹echny soubory"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "pøepnout, zda má být soubor po odeslání smazán"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "pøehodit znak pod kurzorem s pøedchozím"
-
-#
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "domovský adresáø nelze urèit"
-
-#
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "u¾ivatelské jméno nelze urèit"
-
-#
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "obnovit v¹echny zprávy v podvláknu"
-
-#
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "obnovit v¹echny zprávy ve vláknu"
-
-#
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "obnovit zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "obnovit aktuální polo¾ku"
-
-#~ msgid "unspecified protocol error"
-#~ msgstr "nespecifikovaná chyba v protokolu"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "odznaèit zprávy shodující se se vzorem"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "odhlásit aktuální schránku (pouze IMAP)"
-
-#
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "odznaèit zprávy shodující se se vzorem"
-
-#
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "upravit informaci o kódování pøílohy"
-
-#
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "pou¾ít aktuální zprávu jako ¹ablonu pro novou"
-
-#
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "ovìøit veøejný klíè PGP"
-
-#
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "zobrazit pøílohu jako text"
-
-#
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "pokud je to nezbytné, zobrazit pøílohy pomocí mailcapu"
-
-#
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "zobrazit soubor"
-
-#
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "zobrazit u¾ivatelské ID klíèe"
-
-#
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "odstranit v¹echna hesla z pamìti"
-
-#
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "ulo¾it zprávu do slo¾ky"
-
-#
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "<vnitøní>"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tvlo¾í øádku zaèínající znakem ~\n"
-#~ "~b u¾ivatelé\tpøidá u¾ivatele do polo¾ky Bcc:\n"
-#~ "~c u¾ivatelé\tpøidá u¾ivatele do polo¾ky Cc:\n"
-#~ "~f zprávy\tvlo¾í zprávy\n"
-#~ "~F zprávy\tstejné jako ~f a navíc vlo¾í i hlavièky zpráv\n"
-#~ "~h\t\teditace hlavièky zprávy\n"
-#~ "~m zprávy\tvlo¾í zprávy a uzavøe je do uvozovek\n"
-#~ "~M zprávy\tstejné jako ~m a navíc vlo¾í i hlavièky zpráv\n"
-#~ "~p\t\tvytiskne zprávu\n"
-#~ "~q\t\tulo¾í soubor a ukonèí editor\n"
-#~ "~t u¾ivatelé\tpøidá u¾ivatele do polo¾ky To:\n"
-#~ "~u\t\teditace pøedchozí øádky\n"
-#~ "~v\t\teditace zprávy $visual editorem\n"
-#~ "~w soubor\t\tzapí¹e zprávu do souboru\n"
-#~ "~x\t\tukonèí editaci bez ulo¾ení jakýchkoli zmìn\n"
-#~ "~?\t\tvypí¹e tuto nápovìdu\n"
-#~ ".\t\tpokud je tento znak na øádce samotný, znamená ukonèení vstupu\n"
index 77b6237..6475692 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -3836,1367 +3836,3 @@ msgstr "ja"
 msgid "yna"
 msgstr "jna"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Slut på S/MIME-krypteret data --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Slut på S/MIME-underskrevne data --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "anvendelse: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <kmd> ] [ -F <fil> ] [ -m <type> ] [ -f "
-#~ "<fil> ]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <kmd> ] [ -F <fil> ] -Q <spørg> [ -Q <spørg> ] "
-#~ "[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <kmd> ] [ -F <fil> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-#~ "\"[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <kmd> ] [ -a <fil> ] [ -F <fil> ] [ -H <fil> ] "
-#~ "[ -i <fil> ] [ -s <emne> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ] <adr> [ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <kmd> ] [ -F <fil> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "tilvalg:\n"
-#~ "  -A <alias>\tudfold alias\n"
-#~ "  -a <fil>\tvedlæg fil ved brevet\n"
-#~ "  -b <adresse>\tanfør en blind carbon-copy (BCC)-adresse\n"
-#~ "  -c <adresse>\tanfør en carbon-copy (CC)-adresse\n"
-#~ "  -e <kommando>\tanfør en Mutt-kommando til udførelse efter opstart\n"
-#~ "  -f <fil>\tanfør hvilken brevbakke der skal indlæses\n"
-#~ "  -F <fil>\tanfør en alternativ muttrc-fil\n"
-#~ "  -H <fil>\tanfør en kladdefil hvorfra brevhovedet skal indlæses\n"
-#~ "  -i <fil>\tanfør en fil som Mutt skal medtage i svaret\n"
-#~ "  -m <type>\tanfør standardtype af brevbakke\n"
-#~ "  -n\t\tgør at Mutt ikke læser systemets Muttrc\n"
-#~ "  -p\t\tgenindlæs et tilbageholdt brev\n"
-#~ "  -Q <variable>\tspørg på værdi for en opsætningsvariabel\n"
-#~ "  -R\t\tåbn en brevbakke i skrivebeskyttet tilstand\n"
-#~ "  -s <emne>\tanfør et emne (sættes i citationstegn, hvis der er "
-#~ "blanktegn)\n"
-#~ "  -v\t\tvis version og oversættelsesparametre\n"
-#~ "  -x\t\tefterlign mailx' afsendelsesmåde\n"
-#~ "  -y\t\tvælg en indbakke\n"
-#~ "  -z\t\tafslut øjeblikkeligt, hvis brevbakken er tom\n"
-#~ "  -Z\t\tåbn første brevbakke med nye breve, afslut straks hvis tom\n"
-#~ "  -h\t\tdenne hjælpeskærm"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (aktuelt tidspunkt: %c)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "Brevbakken er skrivebeskyttet."
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: ugyldigt brevnummer.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "%s har usikre tilladelser!"
-
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s er sat."
-
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s er ikke sat."
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s... Afslutter.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: ugyldig type brevbakke"
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: Ugyldig værdi"
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: ukendt editor-kommando (~? for hjælp)\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: ukendt sorteringsmetode"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "%s er en ugyldig POP-sti"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "%s er en ugyldig POP-sti"
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Afslut brevet med et '.' på en linje for sig selv).\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(fortsæt)\n"
-
-#~ msgid "(i)nline"
-#~ msgstr "in(t)egreret"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345a"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, eller (a)fbryd? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Brug den opbyggede kæde"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alle matchende nøgler er sat ud af kraft, udløbet eller tilbagekaldt."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Anonym godkendelse slog fejl."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "Føj en genposter til kæden"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Godkender (CRAM-MD5) ..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Godkender (GSSAPI) ..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Godkender (anonym) ..."
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "Forkert IDN i %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bad regexp: %s"
-#~ msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "CRAM-MD5-godkendelse slog fejl."
-
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "Kan ikke ændre 'vigtig'-markering for breve på POP-server."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Kan ikke oprette %s."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "Kan ikke starte PGP"
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Kan ikke åbne /dev/null"
-
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Kan ikke åbne OpenSSL-delproces!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "Kan ikke åbne PGP-delproces!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil %s"
-
-#~ msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan ikke underskrive: Ingen nøgle er angivet. Brug \"underskriv som\"."
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Modtog signal %d ... Afslutter.\n"
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Kommandoen USER er ikke understøttet af server."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Kommando: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins m.fl.\n"
-#~ "Der følger ABSOLUT INGEN GARANTI med Mutt; tast `mutt -vv` for detaljer.\n"
-#~ "Mutt er et frit program, og du er velkommen til at redistribuere det\n"
-#~ "under visse betingelser; tast `mutt -vv` for detaljer.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Masser af andre, der ikke er nævnt her, har bidraget med masser af kode,\n"
-#~ "rettelser og forslag.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Dette program er et frit; du kan videredistribuere og/eller ændre\n"
-#~ "    det under betingelserne i GNU General Public License som "
-#~ "offentliggjort\n"
-#~ "    af The Free Software Foundation, enten i dennes version 2 eller \n"
-#~ "    (efter dit valg) en hvilken som helst senere version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Dette program distribueres i håbet om at det vil være brugbart,\n"
-#~ "    men UDEN NOGEN SOM HELST GARANTI, herunder sågar uden nogen \n"
-#~ "    underforstået garanti om SALGBARHED eller EGNETHED TIL NOGET BESTEMT\n"
-#~ "    FORMÅL. Se GNU General Public License for yderligere detaljer\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License\n"
-#~ "    sammen med dette program; hvis ikke, så skriv til The Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, "
-#~ "USA.\n"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke oprette midlertidig fil %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Kunne ikke kopiere brevet."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Kunne ikke kopiere brevet."
-
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "Kan ikke synkronisere brevbakke %s!"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "DEBUG blev ikke defineret ved oversættelsen. Ignoreret.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Afluser på niveau %d.\n"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "Slet en genposter fra kæden"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Anfør PGP-løsen:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Anfør S/MIME-løsen:"
-
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Anfør nøgle-ID: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Fejl i kommandolinje: %s\n"
-
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Fejl: kan ikke skabe en OpenSSL-delproces!"
-
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Udløbet   "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Kunne ikke finde nok entropi på dit system"
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Henter PGP-nøgle ..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Fylder entropipuljen: %s ...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Fingeraftryk: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "Første listning vises."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "\"preconnect\"-kommando slog fejl"
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "GSSAPI-godkendelse slog fejl."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "I/O-fejl"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "indsæt en genposter i kæden"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Heltals-overløb, kan ikke tildele hukommelse!"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Heltals-overløb, kan ikke tildele hukommelse!"
-
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Intern fejl. Rapportér dette til <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Ugyldigt   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Ugyldig relativ dato: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Ugyldigt   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "søg efter et regulært udtryk"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Ugyldigt   "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "søg efter et regulært udtryk"
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Starter pgp ..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "Der er spærret for indlogning på denne server."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Sidste listning vises."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Brevbakken er ødelagt!"
-
-#~ msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-#~ msgstr "Brevet kan ikke sendes integreret. Brug PGP/MIME i stedet?"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Brevet indeholder:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Fandt ikke et (gyldigt) certifikat for %s."
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "Ingen linjer i brevet.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "Ingen brevbakke.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Ingen indbakker er defineret"
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Ingen mailcap-sti er defineret."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "Ingen uddata fra OpenSSL .."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "Ingen uddata fra OpenSSL ..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "søg efter et regulært udtryk"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Ikke mere hukommelse!"
-
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP (k)ryptér, (u)nderskriv, underskriv (s)om, (b)egge, %s, in(g)en "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP (k)ryptér, (u)nderskriv, underskriv (s)om, (b)egge, %s, in(g)en "
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "PGP-nøgle %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "PGP-nøgler som matcher \"%s\"."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "PGP-nøgler som matcher <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "PGP-underskrift er i orden."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "Har glemt PGP-løsen."
-
-#~ msgid "PGP/M(i)ME"
-#~ msgstr "PGP/M(i)ME"
-
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Har glemt løsen(er)."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Anfør venligst nøgle-id: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "søg efter et regulært udtryk"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Tilbagekaldt   "
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME (k)ryptér, (u).skriv, kryptér (m)ed, u.skriv (s)om, (b)egge, in(g)"
-#~ "en "
-
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "S/MIME-certifikater som matcher \"%s\"."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Udvælgelse er ikke understøttet."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Tjek af SSL-certifikat"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "SSL-forbindelse bruger %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL sat ud af funktion pga. mangel på entropi"
-
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "SSL slog fejl: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL er ikke tilgængelig."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Sikker forbindelse med TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "Vælg kædens næste led"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "Vælg kædens forrige led"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Server-certifikat er udløbet"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Server-certifikat er endnu ikke gyldigt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "For at kontakte Mutts udviklere, skriv venligst til <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-#~ "Brug venligst flea(1)-værktøjet, hvis du vil rapportere en bug.\n"
-
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "Slå visning af underdele fra eller til"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Troet   "
-
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Kunne ikke føje til IMAP-brevbakker på denne server."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "Kan ikke vedlægge %s!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: kunne ikke vedlægge fil."
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "Modtog uventet svar fra server: %s"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Ukendt"
-
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Ukendt   "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Ikke kontrolleret"
-
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Anvend (ikke troet!) ID %s til %s?"
-
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Anvend ID %s til %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "kontrolleret  "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Advarsel: Mellemliggende certifikat ikke fundet."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr "Advarsel: Dette navn for alias vil måske ikke virke. Ret det?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Advarsel: Du har endnu ikke valgt at stole på ID %s. (enhver taste "
-#~ "fortsætter)"
-
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- %s uddata følger%s --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Slut på OpenSSL-uddata --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Slut på PGP-uddata --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fejl: Kunne ikke skabe en PGP-delproces! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Fejl: kan ikke skabe en OpenSSL-delproces! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Fejl: kan ikke skabe en PGP-delproces! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Følgende data er S/MIME-krypteret --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Følgende data er S/MIME-underskrevet --]\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "føj nye resultater af forespørgsel til de aktuelle resultater"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "anvend næste funktion KUN på udvalgte breve"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "anvend næste funktion på de udvalgte breve"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "vedlæg en offentlig PGP-nøgle (public key)"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "vedlæg fil(er) til dette brev"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "vedlæg brev(e) til dette brev"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "vedlæg brev(e) til dette brev"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "skriv ord med stort begyndelsesbogstav"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "skift filkatalog"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "Tjek for klassisk pgp"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "undersøg brevbakker for nye breve"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "fjern statusindikator fra brev"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "ryd og opfrisk skærmen"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "sammen-/udfold alle tråde"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "sammen-/udfold den aktuelle tråd"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "færdiggør adresse ved forespørgsel"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "færdiggør filnavn eller alias"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "skriv et nyt brev"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "lav en ny brevdel efter mailcap-regel"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "skriv ord med små bogstaver"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "skriv ord med store bogstaver"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "kopiér brev til en fil/brevbakke"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "opret en ny brevbakke (kun IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "opret et alias fra afsenderadresse"
-
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "Gennemløb indbakker"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "slet linje"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "slet alle breve i deltråd"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "slet alle breve i tråd"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "slet alle tegn til linjeafslutning"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "slet resten af ord fra markørens position"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "slet breve efter mønster"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "slet tegnet foran markøren"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "slet tegnet under markøren"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "slet den aktuelle listning"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "slet den aktuelle brevbakke (kun IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "slet ord foran markør"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "fremvis et brev"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "vis fuld afsenderadresse"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "fremvis brev med helt eller beskåret brevhoved"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "vis navnet på den aktuelt valgte fil"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "vis tastekoden for et tastetryk"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "ret brevdelens \"content-type\""
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "ret brevdelens beskrivelse"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "ret brevdelens indkodning"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "redigér brevdel efter mailcap-regel"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "ret i Bcc-listen"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "ret i Cc-listen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "ret Reply-To-feltet"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "ret Reply-To-feltet"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "ret listen over modtagere (To:)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "ret Reply-To-feltet"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "redigér i den fil der skal vedlægges"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "ret afsender (from:)"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "redigér brev"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "redigér brev (med brevhoved)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "ret i Cc-listen"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "redigér det \"rå\" brev"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "ret dette brevs emne (Subject:)"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "slut på betinget udførelse (noop)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "skriv en filmaske"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "kopiér dette brev til fil"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "skriv en muttrc-kommando"
-
-# TJEK
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "kusbitg"
-
-# TJEK
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "kusbitg"
-
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "kumsbg"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "udfør makro"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "forlad denne menu"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "udtræk understøttede offentlige nøgler"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "filtrér brevdel gennem en skalkommando"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Opfølg til %s%s?"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "hent post fra IMAP-server nu"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "fremtving visning af denne del ved brug af mailcap"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "videresend et brev med kommentarer"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "Opfølg til %s%s?"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "lav en midlertidig kopi af en brevdel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Du er ved første brev."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "redigér brev (med brevhoved)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Du er ved første brev."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Ingen brevbakke med nye breve."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Ingen brevbakke med nye breve."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Fejl ved åbning af brevbakke"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Ingen brevbakke med nye breve."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "Omdøbning slog fejl: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: for få parametre."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: for få parametre."
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "kør en kommando i en under-skal"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "gå til et indeksnummer"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "hop til forrige brev i tråden"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "hop til forrige deltråd"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "hop til forrige tråd"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "gå til begyndelsen af linje"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "gå til bunden af brevet"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "gå til linjeslut"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "hop til det næste nye brev"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "hop til næste nye eller ulæste brev"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "hop til næste deltråd"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "hop til næste tråd"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "hop til næste ulæste brev"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "hop til forrige nye brev"
-
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "hop til forrige nye eller ulæste brev"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "hop til forrige ulæste brev"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "gå til toppen af brevet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Gensend udvalgte breve til: "
-
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "Oplist brevbakker med nye breve."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "hent post fra POP-server"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "send en offentlig PGP-nøgle"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "lav en afkodet kopi (text/plain)"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "lav en afkodet kopi (text/plain) og slet"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "opret dekrypteret kopi"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "opret dekrypteret kopi og slet"
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "markér den aktuelle deltråd som læst"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "markér den aktuelle tråd som læst"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "manglende filnavn.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "flyt til nederste listning"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "flyt til midterste listning"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "flyt til øverste listning"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "flyt markøren et tegn til venstre"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "flyt markøren et tegn til højre"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "flyt markøren til begyndelse af ord"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "flyt markøren til slutning af ord"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "gå til bunden af siden"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "gå til den første listning"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "gå til det første brev"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "gå til den sidste listning"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "gå til det sidste brev"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "gå til midten af siden"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "gå til næste listning"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "gå til næste side"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "hop til næste ikke-slettede brev"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "gå til forrige listning"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "gå til den forrige side"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "hop til forrige ikke-slettede brev"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "gå til toppen af siden"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): Fejl i regulært udtryk: %s\n"
-
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "ingen certfil"
-
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "ingen afsender-adresse"
-
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "nospam: intet mønster matcher"
-
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "tom funktion"
-
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "åbn en anden brevbakke"
-
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "åbn en anden brevbakke som skrivebeskyttet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "åbn en anden brevbakke"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "åbn en anden brevbakke som skrivebeskyttet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Genåbner brevbakke ..."
-
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "overfør brev/brevdel til en skalkommando"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Gensend brev til %s"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "udskriv den aktuelle listning"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "send adresse-forespørgsel til hjælpeprogram"
-
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "citér den næste tast"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "genindlæs et tilbageholdt brev"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Tråden indeholder ulæste breve."
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "videresend et brev til en anden modtager"
-
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "omdøb den aktuelle brevbakke (kun IMAP)"
-
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "omdøb/flyt en vedlagt fil"
-
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "svar på et brev"
-
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "svar til alle modtagere"
-
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "svar til en angivet postliste"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "hent post fra POP-server"
-
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "stavekontrollér brevet"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "gem ændringer i brevbakke"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "gem ændringer i brevbakke og afslut"
-
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "gem brev/brevdel i en fil"
-
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "gem dette brev til senere forsendelse"
-
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: for få parametre."
-
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: for mange parametre."
-
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "gå ½ side ned"
-
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "flyt en linje ned"
-
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "gå ned igennem historik-listen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "gå ½ side ned"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "gå ½ side op"
-
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "gå ½ side op"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "flyt en linje op"
-
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "gå op igennem historik-listen"
-
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "søg baglæns efter et regulært udtryk"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "søg baglæns efter et regulært udtryk"
-
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "søg efter næste resultat"
-
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "søg efter næste resultat i modsat retning"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "Vælg en ny fil i dette filkatalog"
-
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "vælg den aktuelle listning"
-
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "send brevet"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "send brevet gennem en mixmaster-genposterkæde"
-
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "sæt en status-indikator på et brev"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "vis MIME-dele"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "vis tilvalg for PGP"
-
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "vis tilvalg for S/MIME"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "vis det aktive afgrænsningsmønster"
-
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "vis kun breve, der matcher et mønster"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "vis Mutts versionsnummer og dato"
-
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "gå forbi citeret tekst"
-
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "sortér breve"
-
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "sortér breve i omvendt rækkefølge"
-
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: For mange parametre"
-
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "spam: intet mønster matcher"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "abonnér på aktuelle brevbakke (kun IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "fjern valg efter mønster"
-
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "udvælg breve efter et mønster"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "udvælg den aktuelle listning"
-
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "markér den aktuelle deltråd"
-
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "markér den aktuelle tråd"
-
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "dette skærmbillede"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "markér brev som vigtig/fjern markering"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "sæt/fjern et brevs \"ny\"-indikator"
-
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "vælg om citeret tekst skal vises"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "skift status mellem integreret og bilagt"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "slå omkodning af denne brevdel til/fra"
-
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "vælg om fundne søgningsmønstre skal farves"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "skift mellem visning af alle/abonnerede postbakker (kun IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "hop til forrige nye eller ulæste brev"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "slå genskrivning af brevbakke til/fra"
-
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "skift mellem visning af brevbakker eller alle filer"
-
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "vælg om filen skal slettes efter afsendelse"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "udskift tegn under markøren med forrige"
-
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "Kan ikke bestemme hjemmekatalog."
-
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "kan ikke bestemme brugernavn."
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "fjern slet-markering fra alle breve i deltråd"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "fjern slet-markering fra alle breve i tråd"
-
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "fjern slet-markering efter mønster"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "fjern slet-markering fra den aktuelle listning"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "fjern valg efter mønster"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "afmeld abonnement på aktuelle brevbakke (kun IMAP)"
-
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "fjern valg efter mønster"
-
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "opdatér data om brevdelens indkodning"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "brug det aktuelle brev som forlæg for et nyt"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "Kontrollér en offentlig PGP-nøgle"
-
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "vis denne del som tekst"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "vis brevdel, om nødvendigt ved brug af mailcap"
-
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "vis fil"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "vis nøglens bruger-id"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "fjern løsen(er) fra hukommelse"
-
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "læg brevet i en brevbakke"
-
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{intern}"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tindsæt en linje som begynder med en enkelt ~.\n"
-#~ "~b adresser\tføj adresser til Bcc-feltet.\n"
-#~ "~c adresser\tføj adresser til Cc-feltet.\n"
-#~ "~f [brevnummer]\tindføj brev.\n"
-#~ "~F [brevnummer]\tsamme som ~f, men inkl. brevhoved.\n"
-#~ "~h\t\tret i brevhoved.\n"
-#~ "~m [brevnummer]\tcitér brev.\n"
-#~ "~M [brevnummer]\tsamme som ~m, men inkl. brevhoved.\n"
-#~ "~p\t\tudskriv brev.\n"
-#~ "~q\t\tgem fil og afslut editor.\n"
-#~ "~r fil\tindlæs fil i editor.\n"
-#~ "~t adresser\tføj Adresser til To-feltet.\n"
-#~ "~u\t\tgenindlæs den forrige linje.\n"
-#~ "~v\t\tredigér brev med den visuelle editor ($visual).\n"
-#~ "~w fil\tskriv brev til fil.\n"
-#~ "~x\t\tforkast rettelser og forlad editor.\n"
-#~ "~?\t\tdenne meddelelse.\n"
-#~ ".\t\tpå en linje for sig selv afslutter input.\n"
index 5296e46..347a735 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -3807,1383 +3807,3 @@ msgstr "ja"
 msgid "yna"
 msgstr "jna"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Ende der S/MIME-verschlüsselten Daten --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Ende der S/MIME signierten Daten --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
-#~ "<file> ]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
-#~ "[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-#~ "[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
-#~ "<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
-#~ "[ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "options:\n"
-#~ "  -A <alias>\tExpandiere den angegebenen Alias\n"
-#~ "  -a <file>\tHängt Datei an die Message an\n"
-#~ "  -b <address>\tEmpfänger einer unsichtbaren Kopie (Bcc:)\n"
-#~ "  -c <address>\tEmpfänger einer Kopie (Cc:)\n"
-#~ "  -e <command>\tMutt-Kommando, nach der Initialisierung ausführen\n"
-#~ "  -f <file>\tMailbox, die eingelesen werden soll\n"
-#~ "  -F <file>\tAlternatives muttrc File.\n"
-#~ "  -H <file>\tFile, aus dem Header und Body der Mail gelesen werden "
-#~ "sollen\n"
-#~ "  -i <file>\tFile, das in den Body der Message eingebunden werden soll\n"
-#~ "  -m <type>\tDefault-Mailbox Typ\n"
-#~ "  -n\t\tDas Muttrc des Systems ignorieren\n"
-#~ "  -p\t\tEine zurückgestellte Nachricht zurückholen\n"
-#~ "  -Q <variable>\tFrage die Variable aus der Konfiguration ab\n"
-#~ "  -R\t\tMailbox nur zum Lesen öffnen\n"
-#~ "  -s <subj>\tSubject der Mail (Leerzeichen in Anführungsstrichen)\n"
-#~ "  -v\t\tVersion und Einstellungen beim Compilieren anzeigen\n"
-#~ "  -x\t\tSimuliert mailx beim Verschicken von Mails\n"
-#~ "  -y\t\tStarte Mutt mit einer Mailbox aus der `mailboxes' Liste\n"
-#~ "  -z\t\tNur starten, wenn neue Nachrichten in der Mailbox liegen\n"
-#~ "  -Z\t\tÖffne erste Mailbox mit neuen Nachrichten oder beenden\n"
-#~ "  -h\t\tDiese Hilfe"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (aktuelle Zeit: %c)"
-
-#~ msgid " aka"
-#~ msgstr " aka"
-
-#~ msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"crypt_use_gpgme\" ist gesetzt aber ohne GPGME-Unterstützung kompiliert."
-
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "$%s kann nur gelesen werden"
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: Ungültige Nachrichtennummer.\n"
-
-#~ msgid "%s failed (error %d)"
-#~ msgstr "%s schlug fehl (Fehler %d)"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "%s hat unsichere Zugriffsrechte!"
-
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s ist gesetzt."
-
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s ist nicht gesetzt."
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s... Abbruch.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: Ungültiger Mailbox-Typ"
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: Ungültiger Wert"
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: Unbekanntes Editor-Kommando (~? für Hilfestellung)\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: Unbekannte Sortiermethode"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "'%s' ist ungültig für $%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "'%s' ist ungültig für $%s"
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "(Beenden Sie die Nachricht mit einen Punkt ('.') allein in einer Zeile)\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(weiter)\n"
-
-#~ msgid "(i)nline"
-#~ msgstr "(i)nline"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345k"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, oder (k)ein S/"
-#~ "MIME? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Akzeptiere die erstellte Kette"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alles passenden Schlüssel sind veraltet, zurückgezogen oder deaktiviert."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Anonyme Authentifizierung fehlgeschlagen."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "Hänge einen Remailer an die Kette an"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Authentifiziere (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Authentifiziere (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Authentifiziere (anonymous)..."
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "Ungültige IDN in %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bad regexp: %s"
-#~ msgstr "Fehlerhafte regexp: %s"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "CRAM-MD5 Authentifizierung fehlgeschlagen."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Kann %s nicht anlegen."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "Kann PGP nicht aufrufen"
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Kann /dev/null nicht öffnen"
-
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Kann OpenSSL-Unterprozess nicht erzeugen!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "Kann PGP-Subprozess nicht erzeugen!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Kann temporäre Datei %s nicht öffnen."
-
-#~ msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kann nicht signieren: Kein Schlüssel angegeben. Verwenden Sie \"sign. als"
-#~ "\"."
-
-#~ msgid "Cannot write new %s, old file saved as %s"
-#~ msgstr "Konnte nach Datei %s nicht schreiben, behalte alte als %s"
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Signal %d... Abbruch.\n"
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Kommando USER wird vom Server nicht unterstützt."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Kommando: "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins und andere.\n"
-#~ "Mutt übernimmt KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG. Starten Sie `muttng -vv', um\n"
-#~ "weitere Details darüber zu erfahren. Mutt ist freie Software. \n"
-#~ "Sie können es unter bestimmten Bedingungen weitergeben; starten Sie\n"
-#~ "`muttng -vv' für weitere Details.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2001 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Teile wurden geschrieben/modifiziert von:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Viele andere, die hier nicht erwähnt sind, haben viel Code, viele\n"
-#~ "Bugfixes und viele Ideen beigesteuert.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Dieses Programm ist freie Software. Sie dürfen es weitergeben\n"
-#~ "    und/oder es unter den Bedingungen der GNU General Public License,\n"
-#~ "    wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, verändern;\n"
-#~ "    entweder unter Version 2 dieser Lizenz oder, wenn Sie es wünschen,\n"
-#~ "    jeder späteren Version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass\n"
-#~ "    es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG,\n"
-#~ "    sogar ohne die Garantie der MARKTREIFE oder EIGNUNG FÜR EINEN\n"
-#~ "    BESTIMMTEN ZWECK. Lesen Sie die GNU General Public License, um\n"
-#~ "    mehr Details zu erfahren.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit\n"
-#~ "    diesem Programm erhalten haben; falls nicht, schreiben sie an Free\n"
-#~ "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  "
-#~ "02111, USA.\n"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Konnte Temporärdatei %s nicht erzeugen"
-
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Konnte PGP-Nachricht nicht entschlüsseln"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Konnte PGP-Nachricht nicht entschlüsseln"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "DEBUG war beim Kompilieren nicht definiert.  Ignoriert.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Debugging auf Ebene %d.\n"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "Lösche einen Remailer aus der Kette"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "PGP-Mantra eingeben:"
-
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "S/MIME-Passwort eingeben:"
-
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "KeyID eingeben: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
-#~ msgstr "Fehler beim Abarbeiten des Zertifikats"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Fehler beim Abarbeiten des Zertifikats"
-
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Fehler: Kann keinen OpenSSL Prozess erzeugen!"
-
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Veraltet  "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Nicht genügend Entropie auf diesem System gefunden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fatal error in function '%s' called from file '%s', line '%d': %s\n"
-#~ "(please report this error to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fataler Fehler in Funktion '%s', aufgerufen aus Datei '%s', Zeile '%d': %"
-#~ "s\n"
-#~ "(bitte melden sie diesen Fehler auf <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>\n"
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Hole PGP Schlüssel..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Sammle Entropie für Zufallsgenerator: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Fingerabdruck: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "Der erste Eintrag wird angezeigt."
-
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "GROUP-Befehl schlug fehl: %s"
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "GSSAPI Authentifizierung fehlgeschlagen."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "Ein-/Ausgabe Fehler"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "Füge einen Remailer in die Kette ein"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Integer Überlauf -- Kann keinen Speicher belegen!"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Integer Überlauf -- kann keinen Speicher belegen."
-
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Interner Fehler. Bitte <roessler@does-not-exist.org> informieren."
-
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Ungültig  "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Ungültiges relatives Datum: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Ungültig  "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "Suche nach regulärem Ausdruck"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Ungültig  "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "Suche nach regulärem Ausdruck"
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Rufe PGP auf..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "LOGIN ist auf diesem Server abgeschaltet."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Der letzte Eintrag wird angezeigt."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Mailbox fehlerhaft!"
-
-#~ msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-#~ msgstr "Nachricht kann nicht inline verschickt werden. PGP/MIME verwenden?"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Nachricht enthält:\n"
-
-#~ msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
-#~ msgstr "Mutt-ng basiert auf den folgenden für mutt entwickelten Patches:\n"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Name"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Kein (gültiges) Zertifikat für %s gefunden."
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "Keine Zeilen in der Nachricht.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "Keine Mailbox.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Keine Eingangs-Mailboxen definiert."
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Kein Mailcap-Pfad definiert."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "Keine Ausgabe von OpenSSL.."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "Keine Ausgabe von OpenSSL..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "Suche nach regulärem Ausdruck"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Kein Speicher verfügbar!"
-
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr "PGP (v)erschl., (s)ign., sign. (a)ls, (b)eides, %s, (k)ein PGP? "
-
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr "PGP (v)erschl., (s)ign., sign. (a)ls, (b)eides, %s, (k)ein PGP? "
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "PGP Schlüssel %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "PGP-Schlüssel, die zu \"%s\" passen."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "PGP-Schlüssel, die zu <%s> passen."
-
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "PGP-Nachricht erfolgreich entschlüsselt."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "PGP-Mantra vergessen."
-
-#~ msgid "PGP/M(i)ME"
-#~ msgstr "PGP/M(i)ME"
-
-#~ msgid "PR_NewTCPSocket failed."
-#~ msgstr "PR_NewTCPSocket schlug fehl."
-
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Mantra(s) vergessen."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Bitte Schlüsselidentifikation eingeben: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "Suche nach regulärem Ausdruck"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Zurückgez."
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME (v)erschl., (s)ign., verschl. (m)it, sign. (a)ls, (b)eides, (k)"
-#~ "eins? "
-
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "S/MIME Zertifikate, die zu \"%s\" passen."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Markieren wird nicht unterstützt."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "SSL Zertifikat Überprüfung"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "SSL Verbindung unter Verwendung von %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL deaktiviert, weil nicht genügend Entropie zur Verfügung steht"
-
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "SSL fehlgeschlagen: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL ist nicht verfügbar."
-
-#~ msgid "SSL_AuthCertificate failed (error %d)"
-#~ msgstr "SSL_AuthCertificate schlug fehl (Fehler %d)"
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Sichere Verbindung mittels TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "Wähle das nächste Element der Kette aus"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "Wähle das vorhergehende Element der Kette aus"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Zertifikat des Servers ist abgelaufen"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Zertifikat des Servers ist noch nicht gültig"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Um die Entwickler zu kontaktieren, schicken Sie bitte\n"
-#~ "eine Nachricht an <mutt-ng-devevel@lists.berlios.de>.\n"
-#~ "Um die Internetseite zu besuchen, gehen Sie bitte auf http://www.muttng."
-#~ "org.\n"
-#~ "Um einen Fehler zu melden, benutzen Sie bitte das fleang(1) Programm.\n"
-
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "Schalte Anzeige von Teilen ein/aus"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Vertr.würd"
-
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "Keine Verbindung zu Rechner %s"
-
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "Konnte temporäre Datei erstellen."
-
-#~ msgid "Unable to find ip for host %s"
-#~ msgstr "Konnte IP-Addresse für Rechner %s nicht finden"
-
-#~ msgid "Unable to lock %s, old file saved as %s"
-#~ msgstr "Konnte Datei %s nicht sperren, behalte alte als %s"
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "Unerwartete Antwort vom Server empfangen: %s"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "unbekannt"
-
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Unbekannt "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Ungeprüft "
-
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Benutze (nicht vertrauenswürdige!) ID %s für %s?"
-
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Benutze ID = %s für %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "Geprüft   "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Warnung: Zwischenzertifikat nicht gefunden."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Warnung: Dieser Adressbucheintrag könnte Probleme bereiten. Korrigieren?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr "Warnung: Sie vertrauen ID %s noch nicht. (Taste drücken für weiter)"
-
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- %s Ausgabe folgt%s --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Ende der OpenSSL-Ausgabe --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Ende der PGP-Ausgabe --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fehler: Konnte PGP-Subprozess nicht erzeugen! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Fehler: Kann keinen OpenSSL-Unterprozess erzeugen! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Fehler: Kann keinen PGP-Prozess erzeugen! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Die folgenden Daten sind S/MIME-verschlüsselt --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Die folgenden Daten sind S/MIME signiert --]\n"
-
-#~ msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
-#~ msgstr "Mehrdeutige Angabe des geheimen Schlüssels '%s'\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "Hänge neue Abfrageergebnisse an"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "Wende nächste Funktion NUR auf markierte Nachrichten an"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "Wende nächste Funktion auf markierte Nachrichten an"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "Hänge öffentlichen PGP-Schlüssel an"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "Hänge Datei(en) an diese Nachricht an"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "Hänge Nachricht(en) an diese Nachricht an"
-
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "Hänge Newsartikel an diese Nachricht an"
-
-#~ msgid "break the thread in two"
-#~ msgstr "Diskussionsfade in zwei aufbrechen"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "kapitalisiere das Wort (Anfang groß, Rest klein)"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "Wechsle Verzeichnisse"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "Suche nach klassischem PGP"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "Überprüfe Mailboxen auf neue Nachrichten"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "Entferne einen Status-Indikator"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "Erzeuge Bildschirmanzeige neu"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "Kollabiere/expandiere alle Diskussionsfäden"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "Kollabiere/expandiere aktuellen Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "Vervollständige Adresse mittels Abfrage (query)"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "Vervollständige Dateinamen oder Kurznamen"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "Erzeuge neue Nachricht"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "Erzeuge neues Attachment via mailcap"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "konvertiere Wort in Kleinbuchstaben"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "konvertiere Wort in Großbuchstaben"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "Kopiere Nachricht in Datei/Mailbox"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "Erzeuge eine neue Mailbox (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "Erzeuge Adressbucheintrag für Absender"
-
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "Rotiere unter den Eingangs-Mailboxen"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "Lösche Zeile"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "Lösche alle Nachrichten im Diskussionsfadenteil"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "Lösche alle Nachrichten im Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "Lösche bis Ende der Zeile"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "Lösche vom Cursor bis zum Ende des Wortes"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "Lösche Nachrichten nach Muster"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "Lösche Zeichen vor dem Cursor"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "Lösche das Zeichen unter dem Cursor"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "Lösche aktuellen Eintrag"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "Lösche die aktuelle Mailbox (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "Lösche Wort vor Cursor"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "Zeige Nachricht an"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "Zeige komplette Absenderadresse"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "Zeige Nachricht an und schalte zwischen allen/wichtigen Headern um"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "Zeige den Namen der derzeit ausgewählten Datei"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "Zeige Tastatur-Code einer Taste"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "Editiere Typ des Anhangs"
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "Editiere Beschreibung des Anhangs"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "Editiere Kodierung des Anhangs"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "Editiere Anhang mittels mailcap"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "Editiere die BCC-Liste"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "Editiere die CC-Liste"
-
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "Editiere Followup-To-Feld"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "Editiere Reply-To-Feld"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "Editiere Empfängerliste (To)"
-
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "Editiere X-Comment-To-Feld"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "Editiere die anzuhängende Datei"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "Editiere das From-Feld"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "Editiere Nachricht"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "Editiere Nachricht (einschließlich Kopf)"
-
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "Editiere die Newsgruppen-Liste"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "Editiere \"rohe\" Nachricht"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "Editiere Betreff dieser Nachricht (Subject)"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "Ende der beedingten Ausführung (noop)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "Gib Dateimaske ein"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "Wähle Datei, in die die Nachricht kopiert werden soll"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "Gib ein muttrc-Kommando ein"
-
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "vsabikc"
-
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "emsabk"
-
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "vsmabkc"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "Führe Makro aus"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "Menü verlassen"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "Extrahiere unterstützte öffentliche Schlüssel"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "Filtere Anhang durch Shell-Kommando"
-
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Antworte an Newsgruppe"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "Hole Nachrichten vom IMAP-Server"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "Erzwinge Ansicht des Anhangs mittels mailcap"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "Leite Nachricht mit Kommentar weiter"
-
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "An Newsgruppe weiterleiten"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "Erzeuge temporäre Kopie dieses Anhangs"
-
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Sie sind bereits auf der ersten Nachricht."
-
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "Editiere Nachricht (einschließlich Kopf)"
-
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Wähle Vorgänger der aktuellen Nachricht"
-
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Gehe zu nächster Mailbox"
-
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Gehe zur nächsten Mailbox mit neuen Nachrichten"
-
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Gehe zu vorheriger Mailbox"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Gehe zur vorherigen Mailbox mit neuen Nachrichten"
-
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "gpgme_new fehl geschlagen: %s"
-
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "ifdef: Zu wenige Parameter."
-
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: Zu wenige Parameter."
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "Rufe Kommando in Shell auf"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "Springe zu einer Index-Nummer"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "Springe zur Bezugsnachricht im Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "Springe zum vorigen Diskussionsfadenteil"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "Springe zum vorigen Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "Springe zum Zeilenanfang"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "Springe zum Ende der Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "Springe zum Zeilenende"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "Springe zur nächsten neuen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "Springe zur nächsten neuen oder ungelesenen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "Springe zum nächsten Diskussionsfadenteil"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "Springe zum nächsten Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "Springe zur nächsten ungelesenen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "Springe zur vorigen neuen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "Springe zur vorigen neuen oder ungelesenen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "Springe zur vorigen ungelesenen Nachricht"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "Springe zum Nachrichtenanfang"
-
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Ausgewählte Nachricht mit aktueller verbinden"
-
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "Liste Mailboxen mit neuen Nachrichten"
-
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "Hole Nachrichten vom POP-Server"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "Verschicke öffentlichen PGP-Schlüssel"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "Erzeuge decodierte Kopie (text/plain)"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "Erzeuge decodierte Kopie (text/plain) und lösche"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "Erzeuge dechiffrierte Kopie"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "Erzeuge dechiffrierte Kopie und lösche"
-
-#~ msgid "mark all articles in newsgroup as read"
-#~ msgstr "Markiere alle Artikel der Gruppe als 'gelesen'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
-#~ msgstr "Markiere alle Artikel der Gruppe als 'gelesen'"
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "Markiere den aktuellen Diskussionsfadenteil als gelesen"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "Markiere den aktuellen Diskussionsfaden als gelesen"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "Dateiname fehlt.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "Bewege Eintrag zum unteren Ende des Bildschirms"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "Bewege Eintrag zur Bildschirmmitte"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "Bewege Eintrag zum Bildschirmanfang"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "Bewege Cursor ein Zeichen nach links"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "Bewege den Cursor ein Zeichen nach rechts"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "Springe zum Anfang des Wortes"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "Springe zum Ende des Wortes"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "Gehe zum Ende der Seite"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "Gehe zum ersten Eintrag"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "Springe zu erster Nachricht"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "Springe zum letzten Eintrag"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "Springe zu letzter Nachricht"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "Gehe zur Seitenmitte"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "Gehe zum nächsten Eintrag"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "Gehe zur nächsten Seite"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "Springe zur nächsten ungelöschten Nachricht"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "Gehe zum vorigen Eintrag"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "Gehe zur vorigen Seite"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "Springe zur vorigen ungelöschten Nachricht"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "Springe zum Anfang der Seite"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): Fehler in regulärem Ausdruck: %s\n"
-
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "keine Zertifikat-Datei"
-
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "keine Mailbox"
-
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "nospam: kein passendes Muster"
-
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "Leere Funktion"
-
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "Öffne eine andere Mailbox"
-
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "Öffne eine andere Mailbox im Nur-Lesen-Modus"
-
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "Öffne eine andere Mailbox"
-
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "Öffne eine andere Newsgruppe im Nur-Lesen-Modus"
-
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Öffne ausgewählte Mailbox"
-
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "Bearbeite (pipe) Nachricht/Anhang mit Shell-Kommando"
-
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Nachricht in Newsgruppe posten"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "Drucke aktuellen Eintrag"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "Externe Adressenabfrage"
-
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "Übernehme nächste Taste unverändert"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "Bearbeite eine zurückgestellte Nachricht"
-
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Diskussionsfaden mit aktueller Nachricht wieder herstellen."
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "Versende Nachricht erneut an anderen Empfänger"
-
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "benenne die aktuelle Mailbox um (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "Benenne angehängte Datei um"
-
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "Beantworte Nachricht"
-
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "Antworte an alle Empfänger"
-
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "Antworte an Mailing-Listen"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "Hole Nachrichten vom POP-Server"
-
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "Rechtschreibprüfung via ispell"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "Speichere Änderungen in Mailbox"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "Speichere Änderungen in Mailbox und beende das Programm"
-
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "Speichere Nachricht/Anhang in Datei"
-
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "Stelle Nachricht zum späteren Versand zurück"
-
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: Zu wenige Parameter."
-
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: Zu viele Parameter."
-
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "Gehe 1/2 Seite nach unten"
-
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "Gehe eine Zeile nach unten"
-
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "Gehe in der Liste früherer Eingaben nach unten"
-
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "Gehe in Mailbox-Liste eine Seite nach unten"
-
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "Gehe in Mailbox-Liste eine Seite nach oben"
-
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "Gehe 1/2 Seite nach oben"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "Gehe eine Zeile nach oben"
-
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "Gehe in der Liste früherer Eingaben nach oben"
-
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "Suche rückwärts nach regulärem Ausdruck"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "Suche rückwärts nach regulärem Ausdruck"
-
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "Suche nächsten Treffer"
-
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "Suche nächsten Treffer in umgekehrter Richtung"
-
-#~ msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
-#~ msgstr "Geheimer Schlüssel '%s' nicht gefunden: %s\n"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "Wähle eine neue Datei in diesem Verzeichnis aus"
-
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "Wähle den aktuellen Eintrag aus"
-
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "Verschicke Nachricht"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "Verschicke die Nachricht über eine Mixmaster Remailer Kette"
-
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "Setze Statusindikator einer Nachricht"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "Zeige MIME-Anhänge"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "Zeige PGP-Optionen"
-
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "Zeige S/MIME Optionen"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "Zeige derzeit aktives Begrenzungsmuster"
-
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "Wähle anzuzeigende Nachrichten mit Muster aus"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "Zeige Versionsnummer an"
-
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "Übergehe zitierten Text"
-
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "Sortiere Nachrichten"
-
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "Sortiere Nachrichten in umgekehrter Reihenfolge"
-
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "Spam: kein passendes Muster"
-
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "Abonniere aktuelle Mailbox (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "Newsgruppen mit Muster abonnieren"
-
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "Markiere Nachrichten nach Muster"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "Markiere aktuellen Eintrag"
-
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "Markiere aktuellen Diskussionsfadenteil"
-
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "Markiere aktuellen Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "Dieser Bildschirm"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "Schalte 'Wichtig'-Markierung der Nachricht um"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "Setze/entferne den \"neu\"-Indikator einer Nachricht"
-
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "Schalte Anzeige von zitiertem Text ein/aus"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "Schalte Verwendbarkeit um: Inline/Anhang"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "Schalte Kodierung dieses Anhangs um"
-
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "Schalte Suchtreffer-Hervorhebung ein/aus"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "Umschalter: Ansicht aller/der abonnierten Mailboxen (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "Springe zur vorigen neuen oder ungelesenen Nachricht"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "Schalte Sichern von Änderungen ein/aus"
-
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "Schalte zwischen Mailboxen und allen Dateien um"
-
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "Wähle, ob Datei nach Versand gelöscht wird"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "Ersetze Zeichen unter dem Cursor mit vorhergehendem"
-
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "Kann Home-Verzeichnis nicht bestimmen."
-
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "Kann Nutzernamen nicht bestimmen."
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr ""
-#~ "Entferne Löschmarkierung von allen Nachrichten im Diskussionsfadenteil"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "Entferne Löschmarkierung von allen Nachrichten im Diskussionsfaden"
-
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "entferne Löschmarkierung nach Muster"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "Entferne Löschmarkierung vom aktuellen Eintrag"
-
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "Newsgruppen-Abonnement mit Muster beenden"
-
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "Kündige Abonnement der aktuellen Mailbox (nur für IMAP)"
-
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "Entferne Markierung nach Muster"
-
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "Aktualisiere Kodierungsinformation eines Anhangs"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "Verwende aktuelle Nachricht als Vorlage für neue Nachricht"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "Prüfe öffentlichen PGP-Schlüssel"
-
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "Zeige Anhang als Text an"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "Zeige Anhang, wenn nötig via Mailcap"
-
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "Zeige Datei an"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "Zeige Nutzer-ID zu Schlüssel an"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "Entferne Mantra(s) aus Speicher"
-
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "Schreibe Nachricht in Mailbox"
-
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{intern}"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tFüge Zeile hinzu, die mit einer Tilde beginnt.\n"
-#~ "~b Adressen\tFüge Adressen zum Bcc-Feld hinzu.\n"
-#~ "~c Adressen\tFüge Adressen zum Cc-Feld hinzu.\n"
-#~ "~f Nachricht\tNachricht einfügen.\n"
-#~ "~F Nachrichten\tWie ~f, mit Nachrichtenkopf.\n"
-#~ "~h\t\tEditiere Nachrichtenkopf.\n"
-#~ "~m Nachrichten\tNachrichten zitieren.\n"
-#~ "~M Nachrichten\tWie ~t, mit Nachrichtenkopf.\n"
-#~ "~p\t\tNachricht ausdrucken.\n"
-#~ "~q\t\tDatei speichern und Editor verlassen.\n"
-#~ "~r Datei\tDatei in Editor einlesen.\n"
-#~ "~t Adressen\tFüge Adressen zum To-Feld hinzu.\n"
-#~ "~u\t\tEditiere die letzte Zeile erneut.\n"
-#~ "~v\t\tEditiere Nachricht mit Editor $visual.\n"
-#~ "~w Datei\tSchreibe Nachricht in Datei.\n"
-#~ "~x\t\tVerwerfe Änderungen und verlasse Editor.\n"
-#~ "~?\t\tDiese Nachricht.\n"
-#~ ".\t\tin einer Zeile alleine beendet die Eingabe.\n"
index 185510d..a2f4108 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4524,1746 +4524,3 @@ msgstr "y(
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
 
-#
-# pgp.c:988
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ìÝóù S/MIME --]\n"
-
-#
-# pgp.c:682
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí õðïãåãñáììÝíùí ìå S/MIME --]\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "÷ñÞóç: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -m <ôýðïò> ] [ -"
-#~ "f <áñ÷åßï>]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -Q <åñþôçóç>[ -Q "
-#~ "<åñþôçóç> ] [...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -a <áñ÷åßï> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -H "
-#~ "<áñ÷åßï> ] [ -i <áñ÷åßï> ] [ -s <èÝìá> ] [ -b <äéåõè> ] [ -c <äéåõè> ] "
-#~ "<äéåõè> [ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "åðéëïãÝò:\n"
-#~ "  -A <alias>\táðåéêüíéóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ øåõäþíõìïõ\n"
-#~ "  -a <áñ÷åßï>\tðñïóáñôÞóôå Ýíá áñ÷åßï óå áõôü ôï ìÞíõìá\n"
-#~ "  -b <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ôõöëïý-ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (BCC)\n"
-#~ "  -c <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (CC)\n"
-#~ "  -e <åíôïëÞ>\têáèïñßóôå ìéá åíôïëÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ìåôÜ ôçí åêêßíçóç\n"
-#~ "  -f <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå ðïéï ãñáììáôïêéâþôéï íá áíáãíùóôåß\n"
-#~ "  -F <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá åíáëëáêôéêü áñ÷åßï muttrc\n"
-#~ "  -H <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá ðñïó÷Ýäéï áðü ôï ïðïßï èá äéáâáóôåß ç "
-#~ "åðéêåöáëßäá\n"
-#~ "  -i <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá áñ÷åßï ðïõ ôï Mutt èá óõìðåñéëáìâÜíåé êáôÜ "
-#~ "ôçí \n"
-#~ "áðÜíôçóç\n"
-#~ "  -m <ôýðïò>\têáèïñßóôå Ýíá ôýðï ðñïêáèïñéóìÝíïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ\n"
-#~ "  -n\t\têÜíåôå ôï Mutt íá ìçí äéáâÜóåé ôï Muttrc ôïõ óõóôÞìáôïò\n"
-#~ "  -p\t\tåðáíáöÝñåôå Ýíá áíáâëçèÝí ìÞíõìá\n"
-#~ "  -Q <ìåôáâëçôÞ>\tåñþôçóç(åìöÜíéóç ôéìÞò) ìéáò ìåôáâëçôÞò ôùí ñõèìßóåùí\n"
-#~ "  -R\t\táíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï óå êáôÜóôáóç ìüíï-áíÜãíùóçò\n"
-#~ "  -s <èÝìá>\têáèïñßóôå Ýíá èÝìá (óå åéóáãùãéêÜ åÜí Ý÷åé êåíÜ)\n"
-#~ "  -v\t\täåßîôå ôçí Ýêäïóç êáé ôïõò ïñéóìïýò êáôÜ ôç ìåôáãëþôôéóç\n"
-#~ "  -x\t\tåîïìïéþóôå ôçí êáôÜóôáóç áðïóôïëÞò mailx\n"
-#~ "  -y\t\täéáëÝîôå Ýíá ãñáììáôïêéâþôéï áðü ôçí ëßóôá `ãñáììáôïêéâùôßùí'\n"
-#~ "  -z\t\tåãêáôÜëåéøç áìÝóùò åÜí äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ãñáììáôïêéâþôéï\n"
-#~ "  -Z\t\táíïßîôå ôïí ðñþôï öÜêåëï ìå íÝï ìÞíõìá, âãåßôå åÜí äåí õðÜñ÷ïõí\n"
-#~ "  -h\t\táõôü ôï ìÞíõìá âïÞèåéáò"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr "(ôñÝ÷ïõóá þñá: %c)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åßíáé ìüíï ãéá áíÜãíùóç."
-
-#
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ìçíýìáôïò.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "Ôï %s Ý÷åé áíáóöáëÞ äéêáéþìáôá!"
-
-#
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "Ôï %s Ý÷åé ôåèåß"
-
-#
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "Ôï %s äåí Ý÷åé ôåèåß"
-
-#
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s...  ÅãêáôÜëåéøç.\n"
-
-#
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñïò ôýðïò ãñáììáôïêéâùôßïõ"
-
-#
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç ôéìÞ"
-
-#
-#~ msgid "%s: not a regular file"
-#~ msgstr "%s: äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
-
-#
-#~ msgid "%s: stat: %s"
-#~ msgstr "êáôÜóôáóçò ôïõ %s óôï äßóêï: %s"
-
-#
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: Üãíùóôç åíôïëÞ êåéìåíïãñÜöïõ (~? ãéá âïÞèåéá)\n"
-
-#
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: Üãíùóôç ìÝèïäïò ôáîéíüìçóçò"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "%s åßíáé ìç Ýãêõñç POP äéáäñïìÞ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "%s åßíáé ìç Ýãêõñç POP äéáäñïìÞ"
-
-#
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Ôåëåéþóôå ôï ìÞíõìá ìå . ìüíç ôçò óå ìéá ãñáììÞ)\n"
-
-#
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(óõíå÷ßóôå)\n"
-
-#~ msgid "(i)nline"
-#~ msgstr "(i)åóùôåñéêü êåßìåíï"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345f"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, Þ (f)Üêõñï; "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Áðïäï÷Þ ôçò êáôáóêåõáóìÝíçò áëõóßäáò"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr "¼ëá ôá êëåéäéÜ ðïõ ôáéñéÜæïõí åßíáé ëçãìÝíá, áêõñùìÝíá Þ áíåíåñãÜ."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Ç áíþíõìç áõèåíôéêïðïßçóç áðÝôõ÷å."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "ÐñïóÜñôçóç åíüò åðáíáðïóôïëÝá óôçí áëõóßäá"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (áíþíõìç)..."
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN óôï %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bad regexp: %s"
-#~ msgstr "ëáíèáóìÝíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
-
-#
-#~ msgid "Bounce message to %s...?"
-#~ msgstr "Äéáâßâáóç ìçíýìáôïò óôï %s...;"
-
-#
-#~ msgid "Bounce messages to %s...?"
-#~ msgstr "Äéáâßâáóç ìçíõìÜôùí óôï %s...;"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç CRAM-MD5 áðÝôõ÷å."
-
-#
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "Áäõíáìßá áëëáãÞò ôçò óçìáßáò 'important' óôï äéáêïìéóôÞ POP."
-
-#
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá êëÞóçò ôïõ PGP"
-
-#
-# pgpkey.c:210 pgpkey.c:387
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá áíïßãìáôïò /dev/null"
-
-#
-# pgp.c:1070
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá åêêßíçóçò õðïäéåñãáóßáò OpenSSL!"
-
-#
-# pgp.c:1070
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäéåñãáóßáò PGP!"
-
-#
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï %s."
-
-#~ msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
-#~ msgstr ""
-#~ "Áäõíáìßá õðïãñáöÞò. Äåí Ý÷åé ïñéóôåß êëåéäß. ×ñçóéìïðïéÞóôå Õðïãñ.óáí"
-
-#
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Åíôïðéóìüò óÞìáôïò %d...  ÅãêáôÜëåéøç.\n"
-
-#
-#~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
-#~ msgstr "Êëåßóéìï óýíäåóçò óôïí åîõðçñåôçôÞ IMAP..."
-
-#
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Ç åíôïëÞ USER äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï äéáêïìéóôÞ."
-
-#
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "ÅíôïëÞ: "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins êáé Üëëïé.\n"
-#~ "Ôï Mutt Ýñ÷åôáé ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ×ÙÑÉÓ ÅÃÃÕÇÓÇ; ãéá ëåðôïìÝñåéåò ðáôÞóôå "
-#~ "`mutt -vv'.\n"
-#~ "Ôï Mutt åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü, êáé åõ÷áñßóôùò ìðïñåßôå íá ôï "
-#~ "åðáíáäéáíÝìåôå\n"
-#~ "õðü ïñéóìÝíïõò üñïõò; ãñÜøôå `mutt -vv' ãéá ëåðôïìÝñåéåò.\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ðïëëïß Üëëïé ðïõ äåí áíáöÝñïíôáé åäþ Ý÷ïõí óõíåéóöÝñåé êþäéêá,\n"
-#~ "äéïñèþóåéò, êáé ðñïôÜóåéò.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü. Ìðïñåßôå íá ôï áíáäéáíÝìåôå\n"
-#~ "êáé/Þ íá ôï áëëÜîåôå óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ôçò GNU ÃåíéêÞò Äçìüóéáò "
-#~ "¶äåéáò\n"
-#~ "üðùò äçìïóéïðïéÞèçêå áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software\n"
-#~ "Foundation), åßôå ôçí äåýôåñç Ýêäïóç ôçò Üäåéáò, åßôå (êáô'åðéëïãÞ óáò)\n"
-#~ "êÜèå ìåôÝðåéôá Ýêäïóç.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï,\n"
-#~ "áëëÜ ×ÙÑÉÓ ÊÁÌÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ. Ïýôå áêüìá ãéá ôçí õðïíïïýìåíç åããýçóç ôçò\n"
-#~ "ÅÌÐÏÑÅÕÓÉÌÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Äåßôå ôçí\n"
-#~ "GNU ÃåíéêÞ Äçìüóéá ¶äåéá ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Èá Ýðñåðå íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßãñáöï ôçò GNU ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò\n"
-#~ "ìå áõôü ôï ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï Free Software \n"
-#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá áíôéãñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Áäõíáìßá áíôéãñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò."
-
-#
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá óõã÷ñïíéóìïý ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ %s!"
-
-#
-#~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
-#~ msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò åóùôåñéêïý ìçíýìáôïò PGP;"
-
-#
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "Ôï DEBUG äåí ïñßóôçêå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ compile. ÁãíïÞèçêå.\n"
-
-#
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "ÁðïóöáëìÜôùóç óôï åðßðåäï %d.\n"
-
-#
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "ÄéáãñáöÞ åíüò åðáíáðïóôïëÝá áðü ôçí áëõóßäá"
-
-#
-# pgp.c:130
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôçí öñÜóç-êëåéäß PGP:"
-
-#
-# pgp.c:130
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôçí öñÜóç-êëåéäß SMIME:"
-
-#
-# pgp.c:1200
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôï keyID: "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "ËÜèïò óôç ãñáììÞ åíôïëþí: %s\n"
-
-#
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "ÓöÜëìá: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò õðïäéåñãáóßáò OpenSSL!"
-
-#
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "¸ëçîå   "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Áðïôõ÷ßá óôçí åýñåóç áñêåôÞò åíôñïðßáò óôï óýóôçìá óáò"
-
-#
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "ËÞøç êëåéäéïý PGP..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "ÁðïèÞêåõóç åíôñïðßáò: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Áðïôýðùìá: %s"
-
-#
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "Ç ðñþôç êáôá÷þñçóç åìöáíßæåôáé."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "Áðïôõ÷ßá åíôïëÞò ðñïóýíäåóçò"
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç GSSAPI áðÝôõ÷å."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "I/O óöÜëìá"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "ÐñïóèÞêç åíüò åðáíáðïóôïëÝá óôçí áëõóßäá"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç áêåñáßïõ -- áäõíáìßá åê÷þñçóçò ìíÞìçò!"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç áêåñáßïõ -- áäõíáìßá åê÷þñçóçò ìíÞìçò."
-
-#
-# pgp.c:801
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá. ÐëçñïöïñÞóôå <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Ìç Ýãêõñï   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò áíáöïñéêþò ìÞíáò: %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Ìç Ýãêõñï   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Ìç Ýãêõñï   "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
-
-#
-# commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1373 pgpkey.c:220
-#~ msgid "Invoking OpenSSL..."
-#~ msgstr "ÊëÞóç ôïõ OpenSSL..."
-
-#
-# commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1373 pgpkey.c:220
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "ÊëÞóç ôïõ pgp..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "Ôï LOGIN áðåíåñãïðïéÞèçêå óå áõôü ôïí äéáêïìéóôÞ."
-
-#
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Ç ôåëåõôáßá êáôá÷þñçóç åìöáíßæåôáé."
-
-#
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï Ý÷åé áëëïéùèåß!"
-
-#~ msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ôï ìÞíõìá äåí ìðïñåß íá óôáëåß ùò åóùôåñéêü êåßìåíï. Íá ÷ñçóéìïðïéçèåß "
-#~ "PGP/MIME;"
-
-#
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Ôï ìÞíõìá ðåñéÝ÷åé:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí (Ýãêõñá) ðéóôïðïéçôéêÜ ãéá ôï %s."
-
-#
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ãñáììÝò óôï ìÞíõìá.\n"
-
-#
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "ÊáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï.\n"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ãñáììáôïêéâþôéï åéóåñ÷ïìÝíùí."
-
-#
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Äåí êáèïñßóôçêå äéáäñïìÞ mailcap"
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "Êáììßá Ýîïäïò áðü OpenSSL.."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "Êáììßá Ýîïäïò áðü OpenSSL.."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
-
-#
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå!"
-
-#
-# compose.c:132
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr "PGP (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
-
-#
-# compose.c:132
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr "PGP (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
-
-#
-# pgpkey.c:416
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "Êëåéäß PGP %s."
-
-#
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ \"%s\"."
-
-#
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "Ç õðïãñáöÞ PGP åðáëçèåýôçêå åðéôõ÷þò."
-
-#
-# pgp.c:146
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "Ç öñÜóç-êëåéäß PGP Ý÷åé îå÷áóôåß."
-
-#~ msgid "PGP/M(i)ME"
-#~ msgstr "PGP/M(i)ME"
-
-#
-# pgp.c:146
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Ç öñÜóç(-åéò)-êëåéäß Ý÷åé îå÷áóôåß."
-
-#
-# pgpkey.c:369
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Ðáñáêáëþ ãñÜøôå ôï ID ôïõ êëåéäéïý: "
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "ÁíáêëÞèçêå   "
-
-#
-# compose.c:132
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME (e)êëåßä,(s)õðïãñ,(w)õðïãñ.ìå,õðïãñ.ó(a)í,(b)êë+õð, %s, Þ (c)"
-#~ "ôßðïôá; "
-
-#
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "¼ìïéá ðéóôïðïéçôéêÜ S/MIME \"%s\"."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Óçìåéþóåéò äåí õðïóôçñßæïíôáé."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "¸ëåã÷ïò Ðéóôïðïéçôéêïý SSL"
-
-#
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "Óýíäåóç SSL ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "Ôï SSL áðåíåñãïðïéÞèçêå ëüãù ëÞøçò åíôñïðßáò"
-
-#
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "Ôï SSL äåí åßíáé äéáèÝóéìï."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "ÁóöáëÞò óýíäåóç ìå TLS;"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "ÅðéëïãÞ ôïõ åðüìåíïõ óôïé÷åßïõ ôçò áëõóßäáò"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "ÅðéëïãÞ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ óôïé÷åßïõ ôçò áëõóßäáò"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü ôïõ äéáêïìéóôÞ Ýëçîå"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Ç ðéóôïðïßçóç ôïõ äéáêïìéóôÞ äåí åßíáé áêüìá Ýãêõñç"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ãéá íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïõò developers, óôåßëôå mail óôï <mutt-dev@mutt."
-#~ "org>.\n"
-#~ "Ãéá íá áíáöÝñåôå Ýíá ðñüâëçìá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï åñãáëåßï flea(1).\n"
-
-#
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "ÁëëáãÞ ôçò åìöÜíéóçò ôùí åðéìÝñïõò ôìçìÜôùí"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "ÅìðéóôåõìÝíï   "
-
-#
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá óôçí ðñïóèÞêç óôá ãñáìì/ôéá IMAP óå áõôüí ôïí åîõðçñåôçôÞ"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "Áäõíáìßá ðñïóÜñôçóçò ôïõ %s!"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí ðñïóÜñôçóç ôïõ áñ÷åßïõ"
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "ÅëÞöèç áðñïóäüêçôç áðÜíôçóç áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s"
-
-#
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "¶ãíùóôï"
-
-#
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "¶ãíùóôï   "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Ìç ÅðéâåâáéùìÝíï"
-
-#
-# pgp.c:1194
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "×ñÞóç ôïõ (ìç åìðéóôåõìÝíïõ) ID %s ãéá ôï %s "
-
-#
-# pgp.c:1194
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "×ñÞóç ôïõ ID = %s ãéá ôï %s ;"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "ÅðéâåâáéùìÝíï  "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Äåí âñÝèçêå åíäéÜìåóï ðéóôïðïéçôéêü."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï øåõäþíõìï ßóùò íá ìçí äïõëåýåé. Äéüñèùóç;"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ðñïåéäïðïßçóç: Äåí Ý÷åé ïñéóôåß åìðéóôïóýíç óôï ID %s. (ðëÞêôñï. ãéá "
-#~ "óõíÝ÷åéá)"
-
-#
-# pgp.c:207
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- %s áêïëïõèåß Ýîïäïò%s --]\n"
-
-#
-# pgp.c:669 pgp.c:894
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- ÔÝëïò ôçò åîüäïõ OpenSSL --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-# pgp.c:669 pgp.c:894
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- ÔÝëïò ôçò åîüäïõ PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-# pgp.c:865
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá óôç äçìéïõñãßá õðïäéåñãáóßáò PGP! --0]\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò õðïäéåñãáóßáò OpenSSL! --]\n"
-
-#
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá óôç äçìéïõñãßá õðïäéåñãáóßáò PGP! --]\n"
-
-#
-# pgp.c:980
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíá ìÝóù S/MIME --]\n"
-
-#
-# pgp.c:676
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé õðïãåãñáììÝíá ìå S/MIME --]\n"
-
-#
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "ðñüóèåóç ôùí íÝùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åñþôçóçò óôá ôñÝ÷ïíôá"
-
-#
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "åöáñìïãÞ ôçò åðüìåíçò ëåéôïõñãßáò ÌÏÍÏ óôá óçìåéùìÝíá ìçíýìáôá"
-
-#
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "åöáñìïãÞ ôçò åðüìåíçò ëåéôïõñãßáò óôá óçìåéùìÝíá ìçíýìáôá"
-
-#
-# keymap_defs.h:158
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "ðñïóÜñôçóç ôïõ äçìüóéïõ êëåéäéïý PGP"
-
-#
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "ðñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ/ùí óå áõôü ôï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "ðñïóÜñôçóç ìçíýìáôïò/ôùí óå áõôü ôï ìÞíõìá"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "ðñïóÜñôçóç ìçíýìáôïò/ôùí óå áõôü ôï ìÞíõìá"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "ìåôáôñïðÞ ëÝîçò óå êåöáëáßá"
-
-#
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "áëëáãÞ êáôáëüãùí"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "Ýëåã÷ïò ãéá ôï êëáóóéêü pgp"
-
-#
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "åîÝôáóç ãñáììá/ôßùí ãéá íÝá áëëçëïãñáößá"
-
-#
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "êáèáñéóìüò ôçò óçìáßáò êáôÜóôáóçò áðü ôï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "êáèáñéóìüò êáé áíáíÝùóç ôçò ïèüíçò"
-
-#
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "ìÜæåìá/Üðëùìá üëùí ôùí óõæçôÞóåùí"
-
-#
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "ìÜæåìá/Üðëùìá ôçò ôñÝ÷ïõóáò óõæÞôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "ïëüêëçñç äéåýèõíóç ìå åñþôçóç"
-
-#
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "ïëüêëçñï üíïìá áñ÷åßïõ Þ øåõäþíõìï"
-
-#
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "óýíèåóç åíüò íÝïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "óýíèåóç íÝáò ðñïóÜñôçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôá÷þñçóç mailcap"
-
-#
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "ìåôáôñïðÞ ëÝîçò óå ðåæÜ"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "ìåôáôñïðÞ ëÝîçò óå êåöáëáßá"
-
-#
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "áíôéãñáöÞ åíüò ìçíýìáôïò óå Ýíá áñ÷åßï/ãñáììá/ôéï"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá åíüò øåõäùíýìïõ áðü Ýíá áðïóôïëÝá ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ìåôáîý ôùí ãñáììáôïêéâùôßùí"
-
-#
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí ÷áñáêôÞñùí óôç ãñáììÞ"
-
-#
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôç äåõôåñåýïõóá óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôç óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôùí ÷áñáêôÞñùí áðü ôïí êÝñóïñá ùò ôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
-
-#
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôùí ÷áñáêôÞñùí áðü ôïí êÝñóïñá ùò ôï ôÝëïò ôçò ëÝîçò"
-
-#
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ ôáéñéÜæïõí óå Ýíá ìïíôÝëï/ìïñöÞ"
-
-#
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ÷áñáêôÞñá ìðñïóôÜ áðü ôïí êÝñóïñá"
-
-#
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ÷áñáêôÞñá êÜôù áðü ôï äñïìÝá"
-
-#
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáôá÷þñçóçò"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "åããñáöÞ óôï ôñÝ÷ïí ãñáììáôïêéâþôéï (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ ôçò ëÝîçò ìðñïóôÜ áðü óôïí êÝñóïñá"
-
-#
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ðëÞñçò äéåýèõíóçò ôïõ áðïóôïëÝá"
-
-#
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ ìçíýìáôïò êáé åðéëïãÞ êáèáñéóìïý åðéêåöáëßäáò"
-
-#
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò åðéëåãìÝíïõ áñ÷åßïõ"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç êùäéêïý ðëçêôñïëïãßïõ ãéá ðáôçèÝí ðëÞêôñï"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ôýðïõ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ðåñéãñáöÞò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò êùäéêïðïßçóçò-ìåôáöïñÜò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ðñïóÜñôçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôá÷þñçóç mailcap"
-
-#
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ëßóôáò BCC"
-
-#
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ëßóôáò CC"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ðåäßïõ Reply-To"
-
-#
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ðåäßïõ Reply-To"
-
-#
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ëßóôáò TO"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ðåäßïõ Reply-To"
-
-#
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ öáêÝëïõ ðïõ èá ðñïóáñôçèåß"
-
-#
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ðåäßïõ from"
-
-#
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ìçíýìáôïò ìå åðéêåöáëßäåò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ëßóôáò CC"
-
-#
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ <<ùìïý>> ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ èÝìáôïò áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "ôÝëïò åêôÝëåóçò õðü óõíèÞêç (noop)"
-
-#
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "êáôá÷þñçóç ìéáò ìÜóêáò áñ÷åßùí"
-
-#
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "ïñéóìüò áñ÷åßïõ ãéá áðïèÞêåõóç áíôéãñÜöïõ áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò "
-
-#
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "êáôá÷þñçóç ìéáò åíôïëÞò muttrc"
-
-#
-# compose.c:133
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "esabifc"
-
-#
-# compose.c:133
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "ewsabf"
-
-#
-# compose.c:133
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "eswabfc"
-
-#
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "åêôÝëåóç ìéáò ìáêñïåíôïëÞò"
-
-#
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "Ýîïäïò áðü áõôü ôï ìåíïý"
-
-#
-# keymap_defs.h:160
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "åîáãùãÞ ôùí äçìüóéùí êëåéäéþí ðïõ õðïóôçñßæïíôáé"
-
-#
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "öéëôñÜñéóìá ôçò ðñïóÜñôçóçò ìÝóù ìéáò åíôïëÞò öëïéïý"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "ÓõíÝ÷åéá óôï %s%s;"
-
-#
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "åîáíáãêáóìÝíç ðáñáëáâÞ áëëçëïãñáößáò áðü ôï åîõðçñåôçôÞ IMAP"
-
-#
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "áíáãêÜæåé ôçí åìöÜíéóç ôçò ðñïóÜñôçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï mailcap"
-
-#
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "ðñïþèçóç åíüò ìçíýìáôïò ìå ó÷üëéá"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "ÓõíÝ÷åéá óôï %s%s;"
-
-#
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "áðüäïóç åíüò ðñïóùñéíïý áíôéãñÜöïõ ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Åßóôå óôï ðñþôï ìÞíõìá."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ìçíýìáôïò ìå åðéêåöáëßäåò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Åßóôå óôï ðñþôï ìÞíõìá."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé íÝá áëëçëïãñáößá óå êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé íÝá áëëçëïãñáößá óå êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ  ôï Üíïéãìá ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé íÝá áëëçëïãñáößá óå êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï."
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "ìïíü÷ñùìá: ëßãá ïñßóìáôá"
-
-#
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "êëÞóç ìéáò åíôïëÞò óå Ýíá äåõôåñåýùí öëïéü"
-
-#
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óå Ýíáí áñéèìü äåßêôç "
-
-#
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï ôñÝ÷ïí ìÞíõìá ôçò óõæÞôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôçí ðñïçãïýìåíç äåõôåñåýïõóá óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôçí ðñïçãïýìåíç óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôçí áñ÷Þ ôçò ãñáììÞò"
-
-#
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôç âÜóç ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï åðüìåíï íÝï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï åðüìåíï íÝï Þ ìç áíáãíùóìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï åðüìåíï èÝìá ôçò äåõôåñåýïõóáò óõæÞôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôçí åðüìåíç óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï åðüìåíï ìç áíáãíùóìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï ðñïçãïýìåíï íÝï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï ðñïçãïýìåíï íÝï Þ ìç áíáãíùóìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï ðñïçãïýìåíï ìç áíáãíùóìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôçí áñ÷Þ ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Äéáâßâáóç óçìåéùìÝíùí ìçíõìÜôùí óôïí: "
-
-#
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "áðåéêüíéóç ãñáììáôïêéâùôßùí ìå íÝá áëëçëïãñáößá"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "ðáñáëáâÞ áëëçëïãñáößáò áðü ôï åîõðçñåôçôÞ POP"
-
-#
-# keymap_defs.h:162
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "ôá÷õäñüìçóç äçìüóéïõ êëåéäéïý PGP"
-
-#
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá áðïêùäéêïðïéçìÝíïõ (text/plain) áíôéãñÜöïõ"
-
-#
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá áðïêùäéêïðïéçìÝíïõ (text/plain) áíôéãñÜöïõ êáé äéáãñáöÞ"
-
-#
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá áðïêñõðôïãñáöçìÝíïõ áíôéãñÜöïõ"
-
-#
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá áðïêñõðôïãñáöçìÝíïõ áíôéãñÜöïõ êáé äéáãñáöÞ"
-
-#
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò õðïóõæÞôçóçò ùò áíáãíùóìÝíç"
-
-#
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò óõæÞôçóçò ùò áíáãíùóìÝíç"
-
-#
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "ëåßðåé ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ.\n"
-
-#
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôçò êáôá÷þñçóçò óôçí âÜóç ôçò ïèüíçò"
-
-#
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôçò êáôá÷þñçóçò óôçí ìÝóç ôçò ïèüíçò"
-
-#
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôçò êáôá÷þñçóçò óôçí êïñõöÞ ôçò ïèüíçò"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôïõ äñïìÝá Ýíá ÷áñáêôÞñá ðñïò ôá áñéóôåñÜ"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôïõ äñïìÝá Ýíá ÷áñáêôÞñá ðñïò ôá äåîéÜ"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôïõ äñïìÝá óôçí áñ÷Þ ôçò ëÝîçò"
-
-#
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ôïõ äñïìÝá óôï ôÝëïò ôçò ëÝîçò"
-
-#
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôç âÜóç ôçò óåëßäáò"
-
-#
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí ðñþôç êáôá÷þñçóç"
-
-#
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï ðñþôï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí ôåëåõôáßá êáôá÷þñçóç"
-
-#
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï ôåëåõôáßï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï ìÝóï ôçò óåëßäáò"
-
-#
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí åðüìåíç êáôá÷þñçóç"
-
-#
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí åðüìåíç óåëßäá"
-
-#
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï åðüìåíï áðïêáôáóôçìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí ðñïçãïýìåíç êáôá÷þñçóç"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá"
-
-#
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôï ðñïçãïýìåíï áðïêáôáóôçìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç óôçí áñ÷Þ ôçò óåëßäáò"
-
-#
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): ëÜèïò óôï regexp: %s\n"
-
-#
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "êáíÝíá áñ÷åßï ðéóôïðïéçôéêþí"
-
-#
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï"
-
-#
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "nospam: äåí õðÜñ÷åé ìïíôÝëï ðïõ íá ôáéñéÜæåé"
-
-#
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "êåíÞ ëåéôïõñãßá"
-
-#
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "Üíïéãìá åíüò äéáöïñåôéêïý öáêÝëïõ"
-
-#
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "Üíïéãìá åíüò äéáöïñåôéêïý öáêÝëïõ óå êáôÜóôáóç ìüíï-áíÜãíùóçò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "Üíïéãìá åíüò äéáöïñåôéêïý öáêÝëïõ"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "Üíïéãìá åíüò äéáöïñåôéêïý öáêÝëïõ óå êáôÜóôáóç ìüíï-áíÜãíùóçò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Åðáíáðñüóâáóç óôï ãñáììáôïêéâþôéï..."
-
-#
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "äéï÷Ýôåõóç ôïõ ìçíýìáôïò/ðñïóÜñôçóçò óå ìéá åíôïëÞ öëïéïý"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Äéáâßâáóç ìçíýìáôïò óôïí %s"
-
-#
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "åêôýðùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáôá÷þñçóçò"
-
-#
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "åñþôçóç åíüò åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá äéåõèýíóåéò"
-
-#
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "ðáñÜèåóç ôïõ åðüìåíïõ ðëÞêôñïõ"
-
-#
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "åðáíÜêëçóç åíüò áíáâëçèÝíôïò ìçíýìáôïò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Ç óõæÞôçóç ðåñéÝ÷åé ìç áíáãíùóìÝíá ìçíýìáôá."
-
-#
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "ÁðïóôïëÞ îáíÜ åíüò ìçíýìáôïò óå Ýíá Üëëï ÷ñÞóôç"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "åããñáöÞ óôï ôñÝ÷ïí ãñáììáôïêéâþôéï (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "ìåôïíïìáóßá/ìåôáêßíçóç åíüò áñ÷åßïõ ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "áðÜíôçóç óå Ýíá ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "áðÜíôçóç óå üëïõò ôïõò ðáñáëÞðôåò"
-
-#
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "áðÜíôçóç óôçí êáèïñéóìÝíç ëßóôá áëëçëïãñáößáò"
-
-#
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "ðáñáëáâÞ áëëçëïãñáößáò áðü ôï åîõðçñåôçôÞ POP"
-
-#
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "Ýëåã÷ïò ôïõ ìçíýìáôïò ìå ôï  ispell"
-
-#
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "áðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
-
-#
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "áðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí óôï ãñáììáôïêéâþôéï êáé åãêáôÜëåéøç"
-
-#
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "áðïèÞêåõóç ìçíýìáôïò/ðñïóÜñôçóçò óå Ýíá áñ÷åßï"
-
-#
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "áðïèÞêåõóç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò ãéá ìåôÝðåéôá áðïóôïëÞ"
-
-#
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
-
-#
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
-
-#
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç 1/2 óåëßäáò ðñïò ôá êÜôù"
-
-#
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ìéá ãñáììÞ ðñïò ôá êÜôù"
-
-#
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ðñïò êÜôù óôçí ëßóôá éóôïñßáò"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç 1/2 óåëßäáò ðñïò ôá êÜôù"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç 1/2 óåëßäáò ðñïò ôá ðÜíù"
-
-#
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç 1/2 óåëßäáò ðñïò ôá ðÜíù"
-
-#
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ìéá ãñáììÞ ðñïò ôá ðÜíù"
-
-#
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "ìåôáêßíçóç ðñïò ðÜíù óôçí ëßóôá éóôïñßáò"
-
-#
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò ðñïò ôá ðßóù"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ìéáò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò ðñïò ôá ðßóù"
-
-#
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ãéá åðüìåíï ôáßñéáóìá"
-
-#
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ åðüìåíïõ ôáéñéÜóìáôïò ðñïò ôçí áíôßèåôç êáôåýèõíóç"
-
-#
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "åðéëÝîôå Ýíá íÝï áñ÷åßï óå áõôü ôïí êáôÜëïãï"
-
-#
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáôá÷þñçóçò"
-
-#
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò ìÝóù ìéáò áëõóßäáò åðáíáðïóôïëÝùí Mixmaster"
-
-#
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "ïñéóìüò ôçò óçìáßáò êáôÜóôáóçò óå Ýíá ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôùí ðñïóáñôÞóåùí MIME"
-
-#
-# keymap_defs.h:159
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôùí åðéëïãþí PGP"
-
-#
-# keymap_defs.h:159
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôùí åðéëïãþí S/MIME"
-
-#
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôçò åíåñãÞò ìïñöÞò ôùí ïñßùí"
-
-#
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ìüíï ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ ôáéñéÜæïõí óå Ýíá ìïíôÝëï/ìïñöÞ"
-
-#
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôïõ áñéèìïý Ýêäïóçò ôïõ Mutt êáé ôçí çìåñïìçíßá"
-
-#
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "ðñïóðÝñáóç ðÝñá áðü ôï quoted êåßìåíï"
-
-#
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "ôáîéíüìçóç ôùí ìçíõìÜôùí"
-
-#
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "ôáîéíüìçóç ôùí ìçíõìÜôùí óå áíÜóôñïöç óåéñÜ"
-
-#
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
-
-#
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "spam: äåí õðÜñ÷åé ìïíôÝëï ðïõ íá ôáéñéÜæåé"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "åããñáöÞ óôï ôñÝ÷ïí ãñáììáôïêéâþôéï (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr ""
-#~ "áöáßñåóç ôçò óçìåßùóçò áðü ôá ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ìßá ìïñöÞ/ìïíôÝëï"
-
-#
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ìéá ìïñöÞ/ìïíôÝëï"
-
-#
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáôá÷þñçóçò"
-
-#
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò äåõôåñåýïõóáò óõæÞôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "óçìåßùóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò óõæÞôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "áõôÞ ç ïèüíç"
-
-#
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "áëëáãÞ ôçò óçìáßáò 'óçìáíôéêü' ôïõ ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ôçò 'íÝáò' óçìáßáò ìçíýìáôïò"
-
-#
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ôçò åìöÜíéóçò ôïõ quoted êåéìÝíïõ"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ÷áñáêôÞñá áíÜìåóá áðü åóùôåñéêü êåßìåíï/ðñïóÜñôçóç"
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "áëëáãÞ åðáíáêùäéêïðïßçóçò áõôÞò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ôïõ ÷ñùìáôéóìïý ôùí áðïôåëåóìÜôùí áíáæÞôçóçò"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "áëëáãÞ üøçò üëá/åããåãñáììÝíá ãñáììáôïêéâþôéá  (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "ìåôÜâáóç óôï ðñïçãïýìåíï íÝï Þ ìç áíáãíùóìÝíï ìÞíõìá"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ åÜí ôï ãñáììáôïêéâþôéï èá îáíáãñáöåß"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ãéá ðåñéÞãçóç óôá ãñáììáôïêéâþôéá Þ óå üëá ôá áñ÷åßá"
-
-#
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "åðéëïãÞ ôçò äéáãñáöÞò ôïõ áñ÷åßïõ ìåôÜ ôçí áðïóôïëÞ, Þ ü÷é"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "ìåôáôüðéóç ôïõ ÷áñáêôÞñá êÜôù áðü ôïí äñïìÝá ìå ôïí ðñïçãïýìåíï"
-
-#
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "áäõíáìßá óôïí åíôïðéóìü ôïõ êáôáëüãïõ ÷ñÞóôç (home directory)"
-
-#
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "áäõíáìßá óôïí åíôïðéóìü ôïõ ïíüìáôïò ÷ñÞóôç"
-
-#
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "áðïêáôÜóôáóç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôç äåõôåñåýïõóá óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "áðïêáôÜóôáóç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôç óõæÞôçóç"
-
-#
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr ""
-#~ "áðïêáôÜóôáóç (undelete) ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ìßá ìïñöÞ/ìïíôÝëï"
-
-#
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "áðïêáôÜóôáóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáôá÷þñçóçò"
-
-#~ msgid "unspecified protocol error"
-#~ msgstr "ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ"
-
-#
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr ""
-#~ "áöáßñåóç ôçò óçìåßùóçò áðü ôá ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ìßá ìïñöÞ/ìïíôÝëï"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "äéáãñáöÞ áðü ôï ôñÝ÷ïí ãñáììáôïêéâþôéï (IMAP ìüíï)"
-
-#
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr ""
-#~ "áöáßñåóç ôçò óçìåßùóçò áðü ôá ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ìßá ìïñöÞ/ìïíôÝëï"
-
-#
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "áíáíÝùóç ôùí ðëçñïöïñéþí êùäéêïðïßçóçò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "÷ñçóéìïðïßçóç ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ìçíýìáôïò ùò ó÷åäßïõ ãéá Ýíá íÝï"
-
-#
-# keymap_defs.h:163
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "åðéâåâáßùóç åíüò äçìüóéïõ êëåéäéïý PGP"
-
-#
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "ðáñïõóßáóç ôçò ðñïóÜñôçóçò ùò êåßìåíï"
-
-#
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr ""
-#~ "åìöÜíéóç ðñïóÜñôçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò åÜí ÷ñåéÜæåôáé ôçí êáôá÷þñçóç mailcap"
-
-#
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "áíÜãíùóç ôï áñ÷åßï"
-
-#
-# keymap_defs.h:164
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "åìöÜíéóç ôïõ éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý"
-
-#
-# keymap_defs.h:161
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "åîáöÜíéóç ôçò öñÜóçò(-åùí) êëåéäß áðü ôç ìíÞìç"
-
-#
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå Ýíá öÜêåëï"
-
-#
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{åóùôåñéêü}"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\t åéóÜãåôå ìéá ãñáììÞ îåêéíþíôáò ìå Ýíá ~\n"
-#~ "~b ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Bcc: \n"
-#~ "~c ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Cc: \n"
-#~ "~f ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå ôá ìçíýìáôá\n"
-#~ "~F ìçíýìáôá\tôï ßäéï üðùò ôï ~f, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
-#~ "~h\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôçí åðéêåöáëßäá\n"
-#~ "~m ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå êáé ðáñáèÝóôå ôá ìçíýìáôá\n"
-#~ "~M ìçíýìáôá\tôï ßäéï ìå ôï ~m, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
-#~ "~p\t\tåêôõðþóôå ôï ìÞíõìá\n"
-#~ "~q\t\tåããñáöÞ ôïõ áñ÷åßï êáé Ýîïäïò áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
-#~ "~r áñ÷åßï\t\täéáâÜóôå Ýíá áñ÷åßï óôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
-#~ "~t ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï To: \n"
-#~ "~u\t\táíáêáëÝóôå ôçí ðñïçãïýìåíç ãñáììÞ\n"
-#~ "~v\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôï ìÞíõìá ìå ôï $visual editor\n"
-#~ "~w áñ÷åßï\t\tãñÜøôå ôï ìÞíõìá óôï áñ÷åßï\n"
-#~ "~x\t\táêõñþóôå ôéò áëëáãÝò êáé âãåßôå áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
-#~ "~?\t\táõôü ôï ìÞíõìá\n"
-#~ ".\t\tìüíç ôçò óå ìéá ãñáììÞ ôåñìáôßæåé ôçí åßóïäï\n"
index cc537c0..be8aa3b 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -3847,1427 +3847,3 @@ msgstr "jes"
 msgid "yna"
 msgstr "jni"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fino de PGP-eligo --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fino de S/MIME-æifritaj datenoj. --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fino de S/MIME-subskribitaj datenoj. --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "uzado: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <kom> ] [ -F <dos> ] [ -m <speco> ] [ -f "
-#~ "<dos> ]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <kom> ] [ -F <dos> ] -Q <var> [ -Q <var> ] "
-#~ "[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nR ] [ -e <kom> ] [ -F <dos> ] -A <nom> [ -A <nom> ] "
-#~ "[...]\n"
-#~ "       mutt [ -nx ] [ -e <kom> ] [ -a <dos> ] [ -F <dos> ] [ -H <dos> ] "
-#~ "[ -i <dos> ] [ -s <temo> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ] <adr> [ ... ]\n"
-#~ "       mutt [ -n ] [ -e <kom> ] [ -F <dos> ] -p\n"
-#~ "       mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "opcioj:\n"
-#~ "  -A <nomo>     traduki la nomon per la adresaro\n"
-#~ "  -a <dosiero>\taldoni dosieron al la mesaøo\n"
-#~ "  -b <adreso>\tspecifi adreson por blinda kopio (BCC)\n"
-#~ "  -c <adreso>\tspecifi adreson por kopio (CC)\n"
-#~ "  -e <komando>\tspecifi komandon por ruligi post la starto\n"
-#~ "  -f <dosiero>\tspecifi la poþtfakon por malfermi\n"
-#~ "  -F <dosiero>\tspecifi alian dosieron muttrc\n"
-#~ "  -H <dosiero>\tspecifi malnetan dosieron por legi la æapon\n"
-#~ "  -i <dosiero>\tspecifi dosieron, kiun Mutt inkluzivu en la respondo\n"
-#~ "  -m <speco>\tspecifi implicitan specon de poþtfakoj\n"
-#~ "  -n\t\tindikas al Mutt ne legi la sisteman dosieron Muttrc\n"
-#~ "  -p\t\trevoki prokrastitan mesaøon\n"
-#~ "  -Q <variablo> pridemandi la valoron de agordo-variablo\n"
-#~ "  -R\t\tmalfermi poþtfakon nurlege\n"
-#~ "  -s <temo>\tspecifi temlinion (en citiloj, se øi enhavas spacetojn)\n"
-#~ "  -v\t\tmontri version kaj parametrojn de la traduka¼o\n"
-#~ "  -x\t\timiti la sendreøimon de mailx\n"
-#~ "  -y\t\telekti poþtfakon specifitan en via listo 'mailboxes'\n"
-#~ "  -z\t\teliri tuj, se ne estas mesaøoj en la poþtfako\n"
-#~ "  -Z\t\tmalfermi la unuan poþtfakon kun nova mesaøo; eliri tuj, se "
-#~ "mankas\n"
-#~ "  -h\t\tdoni æi tiun helpmesaøon"
-
-#~ msgid " (current time: %c)"
-#~ msgstr " (nuna horo: %c)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "Poþtfako estas nurlega."
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: nevalida mesaønumero.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "%s havas malsekurajn permesojn!"
-
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s estas þaltita"
-
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s estas malþaltita"
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s ... Eliras.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: nevalida poþtfakospeco"
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: nevalida valoro"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: not a regular file"
-#~ msgstr "%s ne estas normala dosiero."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: stat: %s"
-#~ msgstr "Ne povas ekzameni la dosieron %s: %s"
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: nekonata redaktokomando (~? por helpo)\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: nekonata ordigmaniero"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
-#~ msgstr "%s ne estas valida POP-vojo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is invalid for %s"
-#~ msgstr "%s ne estas valida POP-vojo"
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Finu mesaøon per . sur propra linio)\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(daýrigi)\n"
-
-#~ msgid "12345f"
-#~ msgstr "12345f"
-
-#~ msgid ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
-#~ msgstr ""
-#~ "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, aý (f)orgesi? "
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Akcepti la konstruitan æenon"
-
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Æiuj kongruaj þlosiloj estas eksvalidiøintaj, revokitaj, aý malþaltitaj."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Anonima rajtiøo malsukcesis."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "Aldoni plusendilon al la æeno"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Rajtiøas (CRAM-MD5) ..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Rajtiøas (GSSAPI) ..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Rajtiøas (anonime) ..."
-
-#~ msgid "Authentication method is unknown."
-#~ msgstr "Rajtiøo-metodo ne estas konata."
-
-#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-#~ msgstr "Malbona IDN en %s: '%s'\n"
-
-#~ msgid "Bounce message to %s...?"
-#~ msgstr "Æu redirekti mesaøon al %s ...?"
-
-#~ msgid "Bounce messages to %s...?"
-#~ msgstr "Æu redirekti mesaøojn al %s ...?"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "CRAM-MD5-rajtiøo malsukcesis."
-
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "Ne povas þanøi la flagon 'important' æe POP-servilo."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "Ne povas krei %s."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "Ne povas alvoki PGP"
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "Ne povas malfermi /dev/null"
-
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Ne povas malfermi OpenSSL-subprocezon!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "Ne povas malfermi PGP-subprocezon!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "Ne povas malfermi dumtempan dosieron %s."
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Ricevis signalon %d ... Eliras.\n"
-
-#~ msgid "Certificate *NOT* added."
-#~ msgstr "Atestilo skribita"
-
-#~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
-#~ msgstr "Fermas la konekton al la IMAP-servilo ..."
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "Servilo ne havas la komandon USER."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Komando: "
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Kopii"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopirajto (C) 1996-2002 Michael R. Elkins kaj aliaj.\n"
-#~ "Mutt venas kun ABSOLUTE NENIA GARANTIO; por detaloj tajpu 'mutt -vv'.\n"
-#~ "Mutt estas libera programo, kaj vi rajtas pludoni kopiojn\n"
-#~ "sub difinitaj kondiæoj; tajpu 'mutt -v' por detaloj.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopirajto (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Kopirajto (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Multaj aliaj homoj ne menciitaj æi tie kontribuis multe da\n"
-#~ "programlinioj, riparoj, kaj sugestoj.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Æi tiu programo estas libera; vi povas pludoni kopiojn kaj modifi\n"
-#~ "    øin sub la kondiæoj de la Øenerala Publika Rajtigilo de GNU,\n"
-#~ "    kiel tio estas eldonita de Free Software Foundation; aý versio 2\n"
-#~ "    de la Rajtigilo, aý (laý via elekto) iu sekva versio.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Æi tiu programo estas disdonita kun la espero, ke øi estos utila,\n"
-#~ "    sed SEN IA AJN GARANTIO; eæ sen la implicita garantio de\n"
-#~ "    KOMERCA KVALITO aý ADEKVATECO POR DIFINITA CELO. Vidu la\n"
-#~ "    Øeneralan Publikan Rajtigilon de GNU por pli da detaloj.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Vi devus esti ricevinta kopion de la Øenerala Publika Rajtigilo de\n"
-#~ "    GNU kun æi tiu programo; se ne, skribu al Free Software Foundation,\n"
-#~ "    Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, Usono.\n"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "Ne povis krei dumtempan dosieron %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "Ne povis kopii mesaøon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "Ne povis kopii mesaøon"
-
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "Ne povis aktualigi la poþtfakon %s!"
-
-#~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
-#~ msgstr "Æu krei tradician (\"inline\") PGP-mesaøon?"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "DEBUG ne estis difinita por la tradukado. Ignoras.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Sencimigo æe la nivelo %d.\n"
-
-#~ msgid "Decode-copy"
-#~ msgstr "Malkodita kopii"
-
-#~ msgid "Decode-save"
-#~ msgstr "Malkodita skribi"
-
-#~ msgid "Decrypt-copy"
-#~ msgstr "Malæifrita kopii"
-
-#~ msgid "Decrypt-save"
-#~ msgstr "Malæifrita skribi"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "Forviþi plusendilon el la æeno"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Donu PGP-pasfrazon:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Donu S/MIME-pasfrazon:"
-
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Donu keyID: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Eraro en komandlinio: %s\n"
-
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "Eraro: ne povis krei OpenSSL-subprocezon!"
-
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Eksvalidiøinte"
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "Ne trovis sufiæe da entropio en via sistemo"
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Prenas PGP-þlosilon ..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Plenigas entropiujon: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Fingrospuro: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "Unua registro estas montrita."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "Antaýkonekta komando malsukcesis."
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "GSSAPI-rajtiøo malsukcesis."
-
-#~ msgid "I/O error"
-#~ msgstr "eraro æe legado aý skribado"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "Enþovi plusendilon en la æenon"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-#~ msgstr "Entjera troo - ne povas asigni memoron!"
-
-#~ msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-#~ msgstr "Entjera troo - ne povas asigni memoron."
-
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Interna eraro. Informu al <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Nevalida      "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Nevalida relativa dato: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Nevalida      "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "seræi pri regula esprimo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Nevalida      "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "seræi pri regula esprimo"
-
-#~ msgid "Invoking OpenSSL..."
-#~ msgstr "Alvokas PGP ..."
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Alvokas PGP ..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "LOGIN estas malþaltita æe æi tiu servilo."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "Lasta registro estas montrita."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "Poþtfako estas fuþita!"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Mesaøo enhavas:\n"
-
-#~ msgid "No (valid) certificate found for %s."
-#~ msgstr "Nenia (valida) atestilo trovita por %s."
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "Nul linioj en mesaøo.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "Mankas poþtfako.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Neniu enir-poþtfako estas difinita."
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Neniu mailcap-vojo specifita"
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL.."
-#~ msgstr "Nenia eliro de OpenSSL."
-
-#~ msgid "No output from OpenSSL..."
-#~ msgstr "Nenia eliro de OpenSSL."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "seræi pri regula esprimo"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "Mankas memoro!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP æ(i)fri, (s)ubskribi, subskribi (k)iel, (a)mbaý, \"i(n)line\", aý (f)"
-#~ "orgesi? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP æ(i)fri, (s)ubskribi, subskribi (k)iel, (a)mbaý, \"i(n)line\", aý (f)"
-#~ "orgesi? "
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "PGP-þlosilo %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "PGP-þlosiloj, kiuj kongruas kun \"%s\"."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "PGP-þlosiloj, kiuj kongruas kun <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "PGP-subskribo estis sukcese kontrolita."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "PGP-pasfrazo forgesita."
-
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Pasfrazo(j) forgesita(j)."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Bonvolu doni la þlosilidentigilon: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "seræi pri regula esprimo"
-
-#~ msgid "Revoked   "
-#~ msgstr "Revokite      "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr ""
-#~ "S/MIME æ(i)fri, (s)ubskribi, subskribi (p)er, subskribi (k)iel, (a)mbaý, "
-#~ "aý (f)orgesi? "
-
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "S/MIME-atestiloj, kiuj kongruas kun \"%s\"."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Markado ne funkcias."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Kontrolo de SSL-atestilo"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "SSL-konekto per %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL malþaltita pro manko de entropio"
-
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "SSL malsukcesis: %s"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL ne estas disponata."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "Æu sekura konekto per TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "Elekti la sekvan elementon de la æeno"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "Elekti la antaýan elementon de la æeno"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Atestilo de servilo estas eksvalidiøinta"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Atestilo de servilo ankoraý ne validas"
-
-#~ msgid "This ID's validity level is undefined."
-#~ msgstr "La valideco de æi tiu ID ne estas difinita."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Por kontakti la kreantojn, bonvolu skribi al <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-#~ "Por raporti cimon, bonvolu uzi la programon flea(1).\n"
-
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "þalti aý malþalti montradon de subpartoj"
-
-#~ msgid "Trusted   "
-#~ msgstr "Fidate        "
-
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "Ne povas aldoni al IMAP-poþtfako æe æi tiu servilo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "Ne povas aldoni %s!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: ne povas aldoni dosieron"
-
-#~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
-#~ msgstr "Neatendita respondo ricevita de servilo: %s"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Nekonata"
-
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Nekonate      "
-
-#~ msgid "Unverified"
-#~ msgstr "Nekontrolite  "
-
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Æu uzi (nefidatan!) identigilon %s por %s?"
-
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "Æu uzi identigilon %s por %s?"
-
-#~ msgid "Verified  "
-#~ msgstr "Kontrolite    "
-
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Averto: intera atestilo ne trovita."
-
-#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-#~ msgstr "Averto: Æi tiu nomo eble ne funkcios. Æu ripari øin?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Averto: Vi ankoraý ne decidis fidi identigilon %s. (ajna klavo por "
-#~ "daýrigi)"
-
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- %s eligo sekvas%s --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fino de OpenSSL-eligo --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fino de PGP-eligo --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Eraro: ne povas krei PGP-subprocezon! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Eraro: ne povas krei OpenSSL-subprocezon! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- Eraro: ne povas krei PGP-subprocezon! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr "[-- La sekvaj datenoj estas S/MIME-æifritaj --]\n"
-
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr "[-- La sekvaj datenoj estas S/MIME-subskribitaj --]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
-#~ "[-- and the indicated external source has --]\n"
-#~ "[-- expired. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Æi tiu %s/%s-parto ne estas inkluzivita, --]\n"
-#~ "[-- kaj la indikita ekstera fonto estas --]\n"
-#~ "[-- eksvalidiøinta. --]\n"
-
-#~ msgid "[-- expired. --]\n"
-#~ msgstr "[-- eksvalidiøis. --]\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "aldoni novajn demandrezultojn al jamaj rezultoj"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "apliki la sekvan funkcion NUR al markitaj mesaøoj"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "apliki la sekvan komandon al æiuj markitaj mesaøoj"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "aldoni publikan PGP-þlosilon"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "aldoni dosiero(j)n al æi tiu mesaøo"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "aldoni mesaøo(j)n al æi tiu mesaøo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "aldoni mesaøo(j)n al æi tiu mesaøo"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "majuskligi la vorton"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "þanøi la dosierujon"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "kontroli pri klasika PGP"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "kontroli poþtfakojn pri novaj mesaøoj"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "malþalti flagon æe mesaøo"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "rekrei la enhavon de la ekrano"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "(mal)kolapsigi æiujn fadenojn"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "(mal)kolapsigi la aktualan fadenon"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "kompletigi adreson kun demando"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "kompletigi dosieronomon aý nomon el la adresaro"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "verki novan mesaøon"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "verki novan parton per mailcap"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "konverti la vorton al minuskloj"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "konverti la vorton al majuskloj"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "kopii mesaøon al dosiero/poþtfako"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "krei novan poþtfakon (nur IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "aldoni sendinton al adresaro"
-
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "rondiri tra enir-poþtfakoj"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "forviþi æiujn signojn en la linio"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "forviþi æiujn mesaøojn en subfadeno"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "forviþi æiujn mesaøojn en fadeno"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "forviþi signojn de la tajpmontrilo øis linifino"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "forviþi signojn de la tajpmontrilo øis fino de la vorto"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "forviþi mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "forviþi la signon antaý la tajpmontrilo"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "forviþi la signon sub la tajpmontrilo"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "forviþi registron"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "forviþi æi tiun poþtfakon (nur IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "forviþi la vorton antaý la tajpmontrilo"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "montri mesaøon"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "montri plenan adreson de sendinto"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "montri mesaøon kaj (mal)þalti montradon de plena æapo"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "montri la nomon de la elektita dosiero"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "montri la klavokodon por klavopremo"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "redakti MIME-enhavospecon de parto"
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "redakti priskribon de parto"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "redakti kodadon de parto"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "redakti parton, uzante mailcap"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "redakti la BCC-liston"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "redakti la CC-liston"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "redakti la kampon Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "redakti la kampon Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "redakti la liston de ricevontoj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "redakti la kampon Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "redakti la dosieron aldonotan"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "redakti la From-kampon"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "redakti la mesaøon"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "redakti la mesaøon kun æapo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "redakti la CC-liston"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "redakti la krudan mesaøon"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "redakti la temlinion de le mesaøo"
-
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "fino de kondiæa rulo (noop)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "enigi dosierþablonon"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "donu dosieron, al kiu la mesaøo estu skribita"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "enigi muttrc-komandon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "iskanf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "iskaf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "ispkaf"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "ruligi makroon"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "eliri el æi tiu menuo"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "eltiri publikajn þlosilojn"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "filtri parton tra þelkomando"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Æu respondi grupe al %s%s?"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "devigi prenadon de mesaøoj de IMAP-servilo"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "devigi vidigon de parto per mailcap"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "plusendi mesaøon kun komentoj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "Æu respondi grupe al %s%s?"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "akiri dumtempan kopion de parto"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Vi estas æe la unua mesaøo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "redakti la mesaøon kun æapo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Vi estas æe la unua mesaøo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Mankas poþtfako kun nova poþto."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Mankas poþtfako kun nova poþto."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Eraro dum malfermado de poþtfako"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Mankas poþtfako kun nova poþto."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "SSL malsukcesis: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: Nesufiæe da argumentoj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: nesufiæe da argumentoj"
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "alvoki komandon en subþelo"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "salti al indeksnumero"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "salti al patra mesaøo en fadeno"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "salti al la antaýa subfadeno"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "salti al la antaýa fadeno"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "salti al la komenco de la linio"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "salti al la fino de la mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "salti al la fino de la linio"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "salti al la unua nova mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "salti al la sekva nova aý nelegita mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "salti al la sekva subfadeno"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "salti al la sekva fadeno"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "salti al la sekva nelegita mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "salti al la antaýa nova mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "salti al la antaýa nova aý nelegita mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "salti al la antaýa nelegita mesaøo"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "salti al la komenco de mesaøo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Redirekti markitajn mesaøojn al: "
-
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "listigi poþtfakojn kun nova mesaøo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "elþuti mesaøojn de POP-servilo"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "sendi publikan PGP-þlosilon"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "fari malkoditan kopion (text/plain)"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "fari malkoditan kopion (text/plain) kaj forviþi"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "fari malæifritan kopion"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "fari malæifritan kopion kaj forviþi"
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "marki la aktualan subfadenon kiel legitan"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "marki la aktualan fadenon kiel legitan"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "mankas dosieronomo.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "movi registron al fino de ekrano"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "movi registron al mezo de ekrano"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "movi registron al komenco de ekrano"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "movi la tajpmontrilon unu signon maldekstren"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "movi la tajpmontrilon unu signon dekstren"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "movi la tajpmontrilon al la komenco de la vorto"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "movi la tajpmontrilon al la fino de la vorto"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "iri al fino de paøo"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "iri al la unua registro"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "iri al la unua mesaøo"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "iri al la lasta registro"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "iri al la lasta mesaøo"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "iri al la mezo de la paøo"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "iri al la sekva registro"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "iri al la sekva paøo"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "salti al la sekva neforviþita mesaøo"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "iri al la antaýa registro"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "iri al la antaýa paøo"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "salti al la antaýa neforviþita mesaøo"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "iri al la supro de la paøo"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): eraro en regula esprimo: %s\n"
-
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "mankas certfile"
-
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "mankas poþtfako"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "malmarki mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "malplena funkcio"
-
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "malfermi alian poþtfakon"
-
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "malfermi alian poþtfakon nurlege"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "malfermi alian poþtfakon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "malfermi alian poþtfakon nurlege"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Remalfermas poþtfakon ..."
-
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "trakti mesaøon/parton per þelkomando"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Redirekti mesaøon al %s"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "presi la aktualan registron"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "demandi eksteran programon pri adresoj"
-
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "citi la sekvontan klavopremon"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "revoki prokrastitan mesaøon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Fadeno enhavas nelegitajn mesaøojn."
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "redirekti mesaøon al alia adreso"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "forviþi æi tiun poþtfakon (nur IMAP)"
-
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "renomi/movi aldonitan dosieron"
-
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "respondi al mesaøo"
-
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "respondi al æiuj ricevintoj"
-
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "respondi al specifita dissendolisto"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "elþuti mesaøojn de POP-servilo"
-
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "apliki ispell al la mesaøo"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "skribi þanøojn al poþtfako"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "skribi þanøojn al poþtfako kaj eliri"
-
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "skribi mesaøon/parton al dosiero"
-
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "skribi æi tiun mesaøon por sendi øin poste"
-
-#~ msgid "score: too few arguments"
-#~ msgstr "score: nesufiæe da argumentoj"
-
-#~ msgid "score: too many arguments"
-#~ msgstr "score: tro da argumentoj"
-
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "rulumi malsupren duonon de paøo"
-
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "rulumi malsupren unu linion"
-
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "rulumi malsupren tra la histori-listo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "rulumi malsupren duonon de paøo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "rulumi supren duonon de paøo"
-
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "rulumi supren duonon de paøo"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "rulumi supren unu linion"
-
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "rulumi supren tra la histori-listo"
-
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "seræi malantaýen per regula esprimo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "search for a regular expression"
-#~ msgstr "seræi malantaýen per regula esprimo"
-
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "seræi pri la sekva trafo"
-
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "seræi pri la sekva trafo en la mala direkto"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "elekti novan dosieron en æi tiu dosierujo"
-
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "elekti la aktualan registron"
-
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "sendi la mesaøon"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "Sendi la mesaøon tra mixmaster-plusendiloæeno"
-
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "þalti flagon æe mesaøo"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "montri MIME-partojn"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "montri PGP-funkciojn"
-
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "montri S/MIME-funkciojn"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "montri la aktivan limigþablonon"
-
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "montri nur la mesaøojn, kiuj kongruas kun þablono"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "montri la version kaj daton de Mutt"
-
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "supersalti cititan tekston"
-
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "ordigi mesaøojn"
-
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "ordigi mesaøojn en inversa ordo"
-
-#~ msgid "source: too many arguments"
-#~ msgstr "source: tro da argumentoj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "spam: no matching pattern"
-#~ msgstr "marki mesaøojn laý þablono"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "aboni æi tiun poþtfakon (nur IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "malmarki mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "marki mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "marki la aktualan registron"
-
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "marki la aktualan subfadenon"
-
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "marki la aktualan fadenon"
-
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "æi tiu ekrano"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "þanøi la flagon 'grava' de mesaøo"
-
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "þanøi la flagon 'nova' de mesaøo"
-
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "þalti aý malþalti montradon de citita teksto"
-
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "þalti dispozicion inter \"inline\" kaj \"attachment\""
-
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "þalti aý malþalti rekodadon de æi tiu parto"
-
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "þalti aý malþalti alikolorigon de seræþablono"
-
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "elekti, æu vidi æiujn, aý nur abonitajn poþtfakojn (nur IMAP)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "salti al la antaýa nova aý nelegita mesaøo"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "(mal)þalti, æu la poþtfako estos reskribita"
-
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "(mal)þali, æu vidi poþtfakojn aý æiujn dosierojn"
-
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr "elekti, æu forviþi la dosieron post sendado"
-
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "interþanøi la signon sub la tajpmontrilo kun la antaýa"
-
-#~ msgid "unable to determine home directory"
-#~ msgstr "ne povas eltrovi la hejmdosierujon"
-
-#~ msgid "unable to determine username"
-#~ msgstr "ne povas eltrovi la uzantonomo"
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "malforviþi æiujn mesaøojn en subfadeno"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "malforviþi æiujn mesaøojn en fadeno"
-
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "malforviþi mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "malforviþi la aktualan registron"
-
-#~ msgid "unspecified protocol error"
-#~ msgstr "nespecifita protokoleraro"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "malmarki mesaøojn laý þablono"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "malaboni æi tiun poþtfakon (nur IMAP)"
-
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "malmarki mesaøojn laý þablono"
-
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "aktualigi la kodadon de parto"
-
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "uzi æi tiun mesaøon kiel modelon por nova mesaøo"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "kontroli publikan PGP-þlosilon"
-
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "vidigi parton kiel tekston"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "vidigi parton, per mailcap, se necese"
-
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "vidigi dosieron"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "vidi la uzant-identigilon de la þlosilo"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "forviþi pasfrazo(j)n el memoro"
-
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "skribi la mesaøon al poþtfako"
-
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{interna}"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-#~ "~f messages\tinclude messages\n"
-#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-#~ "~h\t\tedit the message header\n"
-#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
-#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-#~ "~p\t\tprint the message\n"
-#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
-#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
-#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
-#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
-#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
-#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-#~ "~?\t\tthis message\n"
-#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~~\t\tenþovi linion, kiu komenciøas per unuopa ~\n"
-#~ "~b adresoj\taldoni adresojn al la linio Bcc:\n"
-#~ "~c adresoj\taldoni adresojn al la linio Cc:\n"
-#~ "~f mesaøoj\tinkluzivi mesaøojn\n"
-#~ "~F mesaøoj\tsame kiel ~f, sed inkluzivi ankaý la æapon\n"
-#~ "~h\t\tredakti la mesaøoæapon\n"
-#~ "~m mesaøoj\tinkluzivi kaj citi mesaøojn\n"
-#~ "~M mesaøoj\tsame kiel ~m, sed inkluzivi ankaý la æapojn\n"
-#~ "~[\t\tpresi la mesaøon\n"
-#~ "~q\t\tskribi la dosieron kaj eliri el la redaktilo\n"
-#~ "~r dosiero\t\tlegi dosieron en la redaktilon\n"
-#~ "~t adresoj\taldoni adresojn al la linio To:\n"
-#~ "~u\t\tredakti la antaýan linion denove\n"
-#~ "~v\t\tredakti mesaøon per la redaktilo $visual\n"
-#~ "~w dosiero\tskribi mesaøon al dosiero\n"
-#~ "~x\t\tfor¼eti þanøojn kaj eliri el la redaktilo\n"
-#~ "~?\t\tvidi æi tiun informon\n"
-#~ ".\t\tsola en linio finas la enigon\n"
index 6309bbd..b52196c 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -3896,1379 +3896,3 @@ msgstr "s
 msgid "yna"
 msgstr ""
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fin de salida PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fin de datos cifrados con PGP/MIME --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "[-- Fin de datos firmados --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-#~ "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-#~ "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-#~ "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-#~ "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-#~ "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
-#~ "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-#~ "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-#~ "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-#~ "  -p\t\trecall a postponed message\n"
-#~ "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-#~ "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-#~ "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
-#~ "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-#~ "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-#~ "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-#~ "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-#~ "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-#~ "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-#~ "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-#~ "  -h\t\tthis help message"
-#~ msgstr ""
-#~ "uso: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <arch> ] [ -m <tipo> ] [ -f "
-#~ "<arch> ]\n"
-#~ "     mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <arch> ] [ -F <arch> ] [ -H <arch> ] "
-#~ "[ -i <arch> ] [ -s <asunto> ] [ -b <dir> ] [ -c <dir> ] <dir> [ ... ]\n"
-#~ "     mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <archivo> ] -p\n"
-#~ "     mutt -v[v]\n"
-#~ "\n"
-#~ "opciones:\n"
-#~ "  -a <archivo>\tañadir un archivo al mensaje\n"
-#~ "  -b <dirección>\tespecifica una dirección para enviar copia ciega (BCC)\n"
-#~ "  -c <dirección>\tespecifica una dirección para enviar copia (CC)\n"
-#~ "  -e <comando>\tespecifica un comando a ser ejecutado al empezar\n"
-#~ "  -f <archivo>\tespecifica un buzón a leer\n"
-#~ "  -F <archivo>\tespecifica un archivo muttrc alterno\n"
-#~ "  -H <archivo>\tespecifica un archivo para obtener una cabecera\n"
-#~ "  -i <archivo>\tespecifica un archivo a incluir en la respuesta\n"
-#~ "  -m <tipo>\tespecifica un tipo de buzón\n"
-#~ "  -n\t\tproduce que Mutt no lea el archivo Muttrc del sistema\n"
-#~ "  -p\t\tcontinuar un mensaje pospuesto\n"
-#~ "  -R\t\tabrir un buzón en modo de solo-lectura\n"
-#~ "  -s <asunto>\tespecifica el asunto (necesita comillas si contiene "
-#~ "espacios)\n"
-#~ "  -v\t\tmuestra versión y opciones definidas al compilar\n"
-#~ "  -x\t\tsimula el modo de envío mailx\n"
-#~ "  -y\t\tselecciona un buzón especificado en su lista `mailboxes'\n"
-#~ "  -z\t\tsalir inmediatamente si no hay mensajes en el buzón\n"
-#~ "  -Z\t\tabrir la primera carpeta con mensajes nuevos, salir si no hay\n"
-#~ "  -h\t\teste mensaje de ayuda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "$%s is read-only"
-#~ msgstr "El buzón es de sólo lectura."
-
-#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
-#~ msgstr "%d: número de mensaje erróneo.\n"
-
-#~ msgid "%s has insecure permissions!"
-#~ msgstr "¡%s tiene derechos inseguros!"
-
-#~ msgid "%s is set"
-#~ msgstr "%s está activada"
-
-#~ msgid "%s is unset"
-#~ msgstr "%s no está activada"
-
-#~ msgid "%s...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "%s...  Saliendo.\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid mailbox type"
-#~ msgstr "%s: tipo de buzón inválido"
-
-#~ msgid "%s: invalid value"
-#~ msgstr "%s: valor inválido"
-
-#~ msgid "%s: no such command"
-#~ msgstr "%s: comando desconocido"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: not a regular file"
-#~ msgstr "%s no es un buzón."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: stat: %s"
-#~ msgstr "No se pudo encontrar en disco: %s"
-
-#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-#~ msgstr "%s: comando de editor deconocido (~? para ayuda)\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown sorting method"
-#~ msgstr "%s: órden desconocido"
-
-#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-#~ msgstr "(Termine el mensaje con un . sólo en un renglón)\n"
-
-#~ msgid "(continue)\n"
-#~ msgstr "(continuar)\n"
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "Aceptar la cadena construida"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-#~ msgstr "Todas las llaves que coinciden están marcadas expiradas/revocadas."
-
-#~ msgid "Anonymous authentication failed."
-#~ msgstr "Autentidad anónima falló."
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "Agregar un remailer a la cadena"
-
-#~ msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
-#~ msgstr "Verificando autentidad (CRAM-MD5)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
-#~ msgstr "Verificando autentidad (GSSAPI)..."
-
-#~ msgid "Authenticating (anonymous)..."
-#~ msgstr "Verificando autentidad (anónimo)..."
-
-#~ msgid "Authentication method is unknown."
-#~ msgstr "Método de verificación de autentidad desconocido."
-
-#~ msgid "Bounce message to %s...?"
-#~ msgstr "¿Rebotar mensaje a %s...?"
-
-#~ msgid "Bounce messages to %s...?"
-#~ msgstr "¿Rebotar mensajes a %s...?"
-
-#~ msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
-#~ msgstr "Verificación de autentidad CRAM-MD5 falló."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-#~ msgstr "No se pueden editar mensajes en el servidor POP."
-
-#~ msgid "Can't create %s."
-#~ msgstr "No se pudo crear %s."
-
-#~ msgid "Can't invoke PGP"
-#~ msgstr "No se pudo invocar PGP"
-
-#~ msgid "Can't open /dev/null"
-#~ msgstr "No se pudo abrir /dev/null"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "¡No se pudo abrir subproceso PGP!"
-
-#~ msgid "Can't open PGP subprocess!"
-#~ msgstr "¡No se pudo abrir subproceso PGP!"
-
-#~ msgid "Can't open temporary file %s."
-#~ msgstr "No se pudo abrir el archivo temporal %s"
-
-#~ msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-#~ msgstr "Señal %d recibida...  Saliendo.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Certificate *NOT* added."
-#~ msgstr "El certificado fue guardado"
-
-#~ msgid "Closing connection to IMAP server..."
-#~ msgstr "Cerrando conexión al servidor IMAP..."
-
-#~ msgid "Command USER is not supported by server."
-#~ msgstr "La órden USER no es soportada por el servidor."
-
-#~ msgid "Command: "
-#~ msgstr "Comando: "
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Copiar"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
-#~ "vv'.\n"
-#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2001 Michael R. Elkins y otros.\n"
-#~ "Mutt viene con ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para obtener detalles\n"
-#~ "teclee `mutt -vv'. Mutt es software libre, puede redistribuirlo\n"
-#~ "bajo ciertas condiciones; teclee `mutt -vv' para más detalles.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Copyright (C) 2005:\n"
-#~ "  Parts were written/modified by:\n"
-#~ "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-#~ "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-#~ "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-#~ "fixes, and suggestions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-#~ "1301, USA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1996-2001 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
-#~ "Copyright (C) 1996-2001 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-#~ "Copyright (C) 1997-2001 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-#~ "Copyright (C) 1998-2001 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2001 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-#~ "Copyright (C) 1999-2001 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-#~ "Copyright (C) 2000-2001 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Muchos otros no mencionados aqui contribuyeron mucho código,\n"
-#~ "mejoras y sugerencias.\n"
-#~ "\n"
-#~ "La traducción al español fue hecha por Boris Wesslowski <Boris@Wesslowski."
-#~ "com>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-#~ "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-#~ "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-#~ "    (at your option) any later version.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-#~ "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-#~ "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-#~ "    GNU General Public License for more details.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-#~ "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, "
-#~ "USA.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not create temporary file %s"
-#~ msgstr "¡No se pudo crear el archivo temporal!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message"
-#~ msgstr "No se pudo copiar el mensaje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not decrypt PGP message."
-#~ msgstr "No se pudo copiar el mensaje"
-
-#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-#~ msgstr "¡No se pudo sincronizar el buzón %s!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
-#~ msgstr "¿Crear un mensaje de tipo application/pgp?"
-
-#~ msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
-#~ msgstr "DEBUG no fue definido al compilar.  Ignorado.\n"
-
-#~ msgid "Debugging at level %d.\n"
-#~ msgstr "Modo debug a nivel %d.\n"
-
-#~ msgid "Decode-copy"
-#~ msgstr "Copiar decodificado"
-
-#~ msgid "Decode-save"
-#~ msgstr "Guardar decodificado"
-
-#~ msgid "Decrypt-copy"
-#~ msgstr "Copiar descifrado"
-
-#~ msgid "Decrypt-save"
-#~ msgstr "Guardar descifrado"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "Suprimir un remailer de la cadena"
-
-#~ msgid "Enter PGP passphrase:"
-#~ msgstr "Entre contraseña PGP:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter S/MIME passphrase:"
-#~ msgstr "Entre contraseña PGP:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter keyID: "
-#~ msgstr "Entre keyID para %s: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error verifying certificate: %s"
-#~ msgstr "Error en línea de comando: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
-#~ msgstr "[-- ¡Error: imposible crear subproceso PGP! --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Expired   "
-#~ msgstr "Salir  "
-
-#~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-#~ msgstr "No se pudo encontrar suficiente entropía en su sistema"
-
-#~ msgid "Fetching PGP key..."
-#~ msgstr "Recogiendo clave PGP..."
-
-#~ msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-#~ msgstr "Llenando repositorio de entropía: %s...\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint: %s"
-#~ msgstr "Huella: %s"
-
-#~ msgid "First entry is shown."
-#~ msgstr "La primera entrada está siendo mostrada."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GROUP command failed: %s"
-#~ msgstr "La órden anterior a la conexión falló."
-
-#~ msgid "GSSAPI authentication failed."
-#~ msgstr "Verificación de autentidad GSSAPI falló."
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "Poner un remailer en la cadena"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-#~ msgstr "Error interno. Informe a <roessler@does-not-exist.org>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid   "
-#~ msgstr "Mes inválido: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid collation character"
-#~ msgstr "Fecha relativa incorrecta: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
-#~ msgstr "Mes inválido: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
-#~ msgstr "buscar con una expresión regular"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid range end"
-#~ msgstr "Mes inválido: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid regular expression"
-#~ msgstr "buscar con una expresión regular"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invoking OpenSSL..."
-#~ msgstr "Invocando pgp..."
-
-#~ msgid "Invoking pgp..."
-#~ msgstr "Invocando pgp..."
-
-#~ msgid "LOGIN disabled on this server."
-#~ msgstr "LOGIN desactivado en este servidor."
-
-#~ msgid "Last entry is shown."
-#~ msgstr "La última entrada está siendo mostrada."
-
-#~ msgid "Mailbox is corrupt!"
-#~ msgstr "¡El buzón está corrupto!"
-
-#~ msgid "Message contains:\n"
-#~ msgstr "Mensaje contiene:\n"
-
-#~ msgid "No lines in message.\n"
-#~ msgstr "No hay renglones en el mensaje.\n"
-
-#~ msgid "No mailbox.\n"
-#~ msgstr "No hay buzón.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No mailboxes defined."
-#~ msgstr "Ningún buzón de entrada fue definido."
-
-#~ msgid "No mailcap path specified"
-#~ msgstr "Ruta para mailcap no especificada"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No previous regular expression"
-#~ msgstr "buscar con una expresión regular"
-
-#~ msgid "Out of memory!"
-#~ msgstr "¡Sin memoria!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
-#~ msgstr "¿co(d)ificar, f(i)rmar (c)omo, amb(o)s, inc(l)uido, o ca(n)celar? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
-#~ msgstr "¿co(d)ificar, f(i)rmar (c)omo, amb(o)s, inc(l)uido, o ca(n)celar? "
-
-#~ msgid "PGP Key %s."
-#~ msgstr "Clave PGP %s."
-
-#~ msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-#~ msgstr "Claves PGP que coinciden con \"%s\"."
-
-#~ msgid "PGP keys matching <%s>."
-#~ msgstr "Claves PGP que coinciden con <%s>."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PGP message successfully decrypted."
-#~ msgstr "Firma PGP verificada con éxito."
-
-#~ msgid "PGP passphrase forgotten."
-#~ msgstr "Contraseña PGP olvidada."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Passphrase(s) forgotten."
-#~ msgstr "Contraseña PGP olvidada."
-
-#~ msgid "Please enter the key ID: "
-#~ msgstr "Por favor entre la identificación de la clave: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Premature end of regular expression"
-#~ msgstr "buscar con una expresión regular"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
-#~ msgstr "¿co(d)ificar, f(i)rmar (c)omo, amb(o)s o ca(n)celar? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
-#~ msgstr "Claves PGP que coinciden con \"%s\"."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
-#~ msgstr "Marcar no está soportado."
-
-#~ msgid "SSL Certificate check"
-#~ msgstr "Prueba del certificado SSL"
-
-#~ msgid "SSL connection using %s (%s)"
-#~ msgstr "Conectando por SSL con %s (%s)"
-
-#~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-#~ msgstr "SSL fue desactivado por la falta de entropía"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SSL failed: %s"
-#~ msgstr "CLOSE falló"
-
-#~ msgid "SSL is unavailable."
-#~ msgstr "SSL no está disponible."
-
-#~ msgid "Secure connection with TLS?"
-#~ msgstr "¿Asegurar conexión con TLS?"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "Seleccionar el siguiente elemento en la cadena"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "Seleccionar el elemento anterior en la cadena"
-
-#~ msgid "Server certificate has expired"
-#~ msgstr "Certificado del servidor ha expirado"
-
-#~ msgid "Server certificate is not yet valid"
-#~ msgstr "Certificado del servidor todavía no es válido"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This ID's validity level is undefined."
-#~ msgstr "El nivel de confianza de esta ID no está definido."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
-#~ "de>.\n"
-#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Para contactar a los desarrolladores mande un mensaje a <mutt-dev@mutt."
-#~ "org>.\n"
-#~ "Para reportar un fallo use la utilería flea(1) por favor.\n"
-
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "Cambiar muestra de subpartes"
-
-#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-#~ msgstr "No es posible agregar a buzones IMAP en este servidor."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to host %s"
-#~ msgstr "¡Imposible adjuntar %s!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create backup file"
-#~ msgstr "%s: imposible adjuntar archivo"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Desconocido"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown   "
-#~ msgstr "Desconocido"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "¿Usar keyID = \"%s\" para %s?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Use ID %s for %s ?"
-#~ msgstr "¿Usar keyID = \"%s\" para %s?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
-#~ msgstr "Advertencia: no se pudo guardar el certificado"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-#~ msgstr "[-- Salida de PGP a continuación (tiempo actual: %c) --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of OpenSSL output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fin de salida PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- End of PGP output --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Fin de salida PGP --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- ¡Error: imposible crear subproceso PGP! --]\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- ¡Error: imposible crear subproceso PGP! --]\n"
-
-#~ msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-#~ msgstr "[-- ¡Error: imposible crear subproceso PGP! --]\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Lo siguiente está cifrado con PGP/MIME --]\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "[-- Los siguientes datos están firmados --]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "agregar nuevos resultados de la búsqueda a anteriores"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "aplicar la próxima función a los mensajes marcados"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "aplicar la próxima función a los mensajes marcados"
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "adjuntar clave PGP pública"
-
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "adjuntar archivo(s) a este mensaje"
-
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "adjuntar mensaje(s) a este mensaje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "adjuntar mensaje(s) a este mensaje"
-
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "capitalizar la palabra"
-
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "cambiar directorio"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "verificar presencia de un pgp clásico"
-
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "revisar buzones por correo nuevo"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "quitarle un indicador a un mensaje"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "refrescar la pantalla"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "colapsar/expander todos los hilos"
-
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "colapsar/expander hilo actual"
-
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "completar dirección con pregunta"
-
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "completar nombres de archivos o nombres en libreta"
-
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "escribir un mensaje nuevo"
-
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "producir archivo a adjuntar usando entrada mailcap"
-
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "convertir la palabra a minúsculas"
-
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "convertir la palabra a mayúsculas"
-
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "copiar un mensaje a un archivo/buzón"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "crear un buzón nuevo (sólo IMAP)"
-
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "crear una entrada en la libreta con los datos del mensaje actual"
-
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "cambiar entre buzones de entrada"
-
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "suprimir todos lod caracteres en el renglón"
-
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "suprimir todos los mensajes en este subhilo"
-
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "suprimir todos los mensajes en este hilo"
-
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "suprimir caracteres desde el cursor hasta el final del renglón"
-
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "suprimir caracteres desde el cursor hasta el final de la palabra"
-
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "suprimir mensajes que coincidan con un patrón"
-
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "suprimir el caracter anterior al cursor"
-
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "suprimir el caracter bajo el cursor"
-
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "suprimir"
-
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "suprimir el buzón actual (sólo IMAP)"
-
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "suprimir la palabra anterior al cursor"
-
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "mostrar el mensaje"
-
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "mostrar dirección completa del autor"
-
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "mostrar mensaje y cambiar la muestra de todos los encabezados"
-
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "mostrar el nombre del archivo seleccionado"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "editar el tipo de archivo adjunto"
-
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "editar la descripción del archivo adjunto"
-
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "editar la codificación del archivo adjunto"
-
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "editar el archivo adjunto usando la entrada mailcap"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "editar el campo BCC"
-
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "editar el campo CC"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "editar el campo Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "editar el campo Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "editar el campo TO"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "editar el campo Reply-To"
-
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "editar el archivo a ser adjunto"
-
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "editar el campo de from"
-
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "editar el mensaje"
-
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "editar el mensaje con cabecera"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "editar el campo CC"
-
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "editar el mensaje completo"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "editar el asunto de este mensaje (subject)"
-
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "entrar un patrón de archivos"
-
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "guardar copia de este mensaje en archivo"
-
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "entrar comando de muttrc"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabifc"
-#~ msgstr "dicoln"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "esabtf"
-#~ msgstr "dicon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "eswabfc"
-#~ msgstr "dicon"
-
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "ejecutar un macro"
-
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "salir de este menú"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "extraer claves PGP públicas"
-
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "filtrar archivos adjuntos con un comando de shell"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "¿Responder a %s%s?"
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "forzar el obtener correo de un servidor IMAP"
-
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "forzar la muestra de archivos adjuntos usando mailcap"
-
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "Reenviar el mensaje con comentrarios"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "forward to newsgroup"
-#~ msgstr "¿Responder a %s%s?"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "producir copia temporal del archivo adjunto"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Está en el primer mensaje."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "editar el mensaje con cabecera"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Está en el primer mensaje."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox"
-#~ msgstr "Ningún buzón con correo nuevo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Ningún buzón con correo nuevo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "¡Error al escribir el buzón!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Ningún buzón con correo nuevo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gpgme_new failed: %s"
-#~ msgstr "CLOSE falló"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifdef: too few arguments"
-#~ msgstr "%s: parámetros insuficientes"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ifndef: too few arguments"
-#~ msgstr "mono: faltan parámetros"
-
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "invocar comando en un subshell"
-
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "saltar a un número del índice"
-
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "saltar al mensaje anterior en el hilo"
-
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "saltar al subhilo anterior"
-
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "saltar al hilo anterior"
-
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "saltar al principio del renglón"
-
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "saltar al final del mensaje"
-
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "saltar al final del renglón"
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "saltar al próximo mensaje nuevo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "saltar al próximo mensaje sin leer"
-
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "saltar al próximo subhilo"
-
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "saltar al próximo hilo"
-
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "saltar al próximo mensaje sin leer"
-
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "saltar al mensaje nuevo anterior"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "saltar al mensaje sin leer anterior"
-
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "saltar al mensaje sin leer anterior"
-
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "saltar al principio del mensaje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Rebotar mensajes marcados a: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "Ningún buzón con correo nuevo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "obtener correo de un servidor POP"
-
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "enviar clave PGP pública"
-
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "crear copia decodificada (text/plain)"
-
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "crear copia decodificada (text/plain) y suprimir"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "crear copia descifrada"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "crear copia descifrada y suprimir "
-
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "marcar el subhilo actual como leído"
-
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "marcar el hilo actual como leído"
-
-#~ msgid "missing filename.\n"
-#~ msgstr "falta el nombre del archivo.\n"
-
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "mover entrada hasta abajo en la pantalla"
-
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "mover entrada al centro de la pantalla"
-
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "mover entrada hasta arriba en la pantalla"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "mover el cursor un caracter a la izquierda"
-
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "mover el cursor un caracter a la derecha"
-
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "mover el cursor al principio de la palabra"
-
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "mover el cursor al final de la palabra"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "ir al final de la página"
-
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "mover la primera entrada"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "ir al primer mensaje"
-
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "ir a la última entrada"
-
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "ir al último mensaje"
-
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "ir al centro de la página"
-
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "ir a la próxima entrada"
-
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "ir a la próxima página"
-
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "ir al próximo mensaje no borrado"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "ir a la entrada anterior"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "ir a la página anterior"
-
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "ir al mensaje no borrado anterior"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "ir al principio de la página"
-
-#~ msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
-#~ msgstr "mutt_restore_default(%s): error en expresión regular: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no certfile"
-#~ msgstr "No se pudo crear el filtro"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no mbox"
-#~ msgstr "(ningún buzón)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nospam: no matching pattern"
-#~ msgstr "quitar marca de los mensajes que coincidan con un patrón"
-
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "operación nula"
-
-#~ msgid "open a&nbs