Cleanse po/* directory a bit
authorPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sun, 12 Aug 2007 00:01:36 +0000 (02:01 +0200)
committerPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sun, 12 Aug 2007 00:01:36 +0000 (02:01 +0200)
Signed-off-by: Pierre Habouzit <madcoder@debian.org>
28 files changed:
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/madmutt.pot
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 2281294..7595e0b 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -4,46 +4,46 @@
 #
 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
 # todo: overflow, certfile
-# todo: matching - "ñúâïàäàùè" èëè "îòãîâàðÿùè íà"?
+# todo: matching - "съвпадащи" или "отговарящи на"?
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-28 19:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: help.c:287
+#: help.c:254
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
+"Общи клавишни комбинации:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:291
+#: help.c:258
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
+"Функции, без клавишна комбинация:\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:4040
+#: crypt.cpkg:4026
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
+"[-- Край на подписаните данни --]\n"
 
 #: crypt.cpkg:1141
 msgid "                aka: "
@@ -69,56 +69,56 @@ msgid ""
 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
 msgstr ""
-"Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
-"<ôàéë> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
-"<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
-"<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
-"<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
+"Стартиране: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] [ -m <тип> ] [ -f "
+"<файл> ]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -Q <запитване> [ -Q "
+"<запитване> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -A <псевдоним> [ -A "
+"<псевдоним> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nx ] [ -e <команда> ] [ -a <файл> ] [ -F <файл> ] [ -H "
+"<файл> ] [ -i <файл> ] [ -s <тема> ] [ -b <адрес> ] [ -c <адрес> ] <адрес> "
 "[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
+"       mutt [ -n ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] -p\n"
 "       mutt -v[v]\n"
 "\n"
-"Ïàðàìåòðè:\n"
-"  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
-"  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
-"  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
-"  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
-"  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
-"  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
-"  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
-"  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
-"  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
-"  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
-"  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
-"  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
-"  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
-"  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
-"  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
-"  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
-"  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
-"îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
-"  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
-
-#: compose.c:152 compose.c:156
+"Параметри:\n"
+"  -A <псевдоним>\tразгръща указания псевдоним\n"
+"  -a <име на файл>\tприлага файл към писмото\n"
+"  -b <адрес>\tизпраща сляпо копие (BCC) към този адрес\n"
+"  -c <адрес>\tизпраща копие (CC) към този адрес\n"
+"  -e <команда>\tкоманда, която да бъде изпълнена след инициализация\n"
+"  -f <име на файл>\tпощенска кутия, която да бъде заредена\n"
+"  -F <име на файл>\tалтернативен muttrc файл\n"
+"  -H <име на файл>\tфайл със заглавна информация\n"
+"  -i <име на файл>\tфайл, който да бъде включен в отговора\n"
+"  -m <тип>\tтип на пощенската кутия по подразбиране\n"
+"  -n\t\tигнорира системния Muttrc\n"
+"  -p\t\tредактира чернова\n"
+"  -Q <variable>\tзапитване за конфигурационна променлива\n"
+"  -R\t\tотваря пощенската кутия само за четене\n"
+"  -s <тема>\tтема на писмото (трябва да е в кавички, ако съдържа интервали)\n"
+"  -v\t\tпоказва версията и дефинициите, използвани при компилация\n"
+"  -x\t\tсимулира mailx изпращане\n"
+"  -y\t\tизбор на файл от листа `mailboxes'\n"
+"  -z\t\tнезабавен изход от програмата, ако в пощенската кутия няма писма\n"
+"  -Z\t\tотваряне на първата пощенска кутия с нови писма или незабавен изход "
+"от програмата ако няма такава\n"
+"  -h\t\tпоказва този текст"
+
+#: compose.c:124 compose.c:128
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
-msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
+msgstr " подпис като: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
 #, c-format
 msgid "     to %s"
-msgstr "    äî %s"
+msgstr "    до %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
 #, c-format
 msgid "   from %s"
-msgstr "   îò %s"
+msgstr "   от %s"
 
 #: main.c:106
 msgid ""
@@ -158,140 +158,140 @@ msgstr ""
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:387
+#: lib-ui/curs_lib.c:365
 msgid " ('?' for list): "
-msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
+msgstr " (използвайте'?' за избор от списък): "
 
-#: compose.c:145
+#: compose.c:117
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:143
+#: compose.c:115
 #, fuzzy
 msgid " (inline)"
-msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
+msgstr "(по-нататък)\n"
 
 #: lib-mx/mx.c:912
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
-msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
+msgstr "Натиснете '%s' за включване/изключване на режима за запис"
 
-#: crypt.cpkg:2666
+#: crypt.cpkg:2665
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1584
+#: lib-ui/curs_main.c:1532
 msgid " in this limited view"
-msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+msgstr " в този ограничен изглед"
 
 #: commands.c:601
 msgid " tagged"
-msgstr " ìàðêèðàí"
+msgstr " маркиран"
 
 #: pattern.c:716
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
-msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
+msgstr "%c: невалидна команда"
 
 #: pattern.c:721
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
-msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
+msgstr "%c: не се поддържа в този режим"
 
 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
-msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
+msgstr "запазени: %d; изтрити: %d"
 
 #: lib-mx/mx.c:792
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
-msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
+msgstr "запазени: %d; преместени: %d; изтрити: %d"
 
-#: crypt.cpkg:3127
+#: crypt.cpkg:3113
 #, c-format
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1334
+#: nntp.c:1336
 #, c-format
 msgid "%s (tagged: %d) %d"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3125
+#: crypt.cpkg:3111
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3194
+#: crypt.cpkg:3180
 #, c-format
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
+msgstr "%s Действително ли искате да използвате този ключ?"
 
-#: compose.c:214
+#: compose.c:157
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
-msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
+msgstr "%s [#%d] е променено. Желаете ли да опресните кодирането?"
 
-#: compose.c:208
+#: compose.c:151
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
-msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
+msgstr "%s [#%d] вече не съществува!"
 
 #: pop.c:1323
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
-msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
+msgstr "%s [%d от %d писма са прочетени]"
 
-#: main.c:494
+#: main.c:470
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
-msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
+msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
 
 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
 
 #: pop.c:1034 pop.c:1231
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: nntp.c:1777
+#: nntp.c:1779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: nntp.c:371
+#: nntp.c:373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: browser.c:492 browser.c:1125
+#: browser.c:471 browser.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
-msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
+msgstr "%s не е директория."
 
 #: muttlib.c:337
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
+msgstr "%s не е пощенска кутия!"
 
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1196
+#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
+msgstr "%s не е пощенска кутия."
 
 #: sendlib.c:748
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
-msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
+msgstr "%s не е обикновен файл."
 
 #: sendlib.c:372
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
-msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
+msgstr "%s вече не съществува!"
 
 #: lib-mx/mx.h:55
 #, c-format
@@ -305,142 +305,142 @@ msgid ""
 "kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:250
+#: init.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
-msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
+msgstr "%s: Непознат тип."
 
-#: lib-ui/color.c:279
+#: lib-ui/color.c:227
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
-msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
+msgstr "%s: терминалът не поддържа цветове"
 
-#: lib-ui/color.c:328
+#: lib-ui/color.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
-msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
+msgstr "%s: командата е валидна само за индексен обект"
 
-#: lib-ui/color.c:560
+#: lib-ui/color.c:508
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
+msgstr "%s: няма такъв атрибут"
 
-#: lib-ui/color.c:285
+#: lib-ui/color.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
+msgstr "%s: няма такъв цвят"
 
-#: keymap.c:847
+#: keymap.c:839
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
-msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
+msgstr "%s: няма такава функция"
 
-#: keymap.c:761
+#: keymap.c:753
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
+msgstr "%s: непозната функция"
 
-#: keymap.c:654
+#: keymap.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
-msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
+msgstr "%s:  няма такова меню"
 
-#: lib-ui/color.c:322 lib-ui/color.c:483 lib-ui/color.c:493
+#: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
+msgstr "%s: няма такъв обект"
 
-#: lib-ui/color.c:335
+#: lib-ui/color.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
-msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+msgstr "%s: недостатъчно аргументи"
 
 #: headers.c:148
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
-msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
+msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
 
-#: main.c:613
+#: main.c:589
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
-msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
+msgstr "%s: грешка при прилагане на файла.\n"
 
-#: init.c:1341
+#: init.c:1338
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
+msgstr "%s: непозната команда"
 
-#: init.c:1191
+#: init.c:1188
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
-msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
+msgstr "%s: непознат тип"
 
-#: init.c:1058
+#: init.c:1055
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
+msgstr "%s: непозната променлива"
 
-#: init.c:965
+#: init.c:962
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:141 init.c:870
+#: init.c:138 init.c:867
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: init.c:1175
+#: init.c:1172
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
 #: handler.c:1450
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
-msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
+msgstr "('view-attachments' няма клавишна комбинация!)"
 
-#: lib-ui/status.c:114
+#: lib-ui/status.c:113
 msgid "(no mailbox)"
-msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
+msgstr "(няма пощенска кутия)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
-msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
+msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
-msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
+msgstr "отхвърляне(r), еднократно приемане(o), приемане винаги(a)"
 
 #: handler.c:1191
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
-msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
+msgstr "(размер %s байта) "
 
 #: handler.c:1448
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
-msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
+msgstr " (използвайте'%s' за да видите тази част)"
 
 #: crypt.cpkg:1153
 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2720 crypt.cpkg:2724 crypt.cpkg:2728 crypt.cpkg:2843
-#: crypt.cpkg:2847 crypt.cpkg:2851
+#: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
+#: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: compose.c:264
+#: compose.c:206
 msgid "-- Attachments"
-msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
+msgstr "-- Приложения"
 
-#: help.c:276
+#: help.c:243
 msgid "<UNKNOWN>"
-msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
+msgstr "<НЕИЗВЕСТНА>"
 
-#: compose.c:153 compose.c:157
+#: compose.c:125 compose.c:129
 msgid "<default>"
-msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
+msgstr "<по подразбиране>"
 
 #: crypt.cpkg:950
 msgid "A policy requirement was not met\n"
@@ -452,122 +452,114 @@ msgstr ""
 
 #: pop.c:325
 msgid "APOP authentication failed."
-msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
-
-#: compose.c:91 compose.c:104 remailer.c:434
-msgid "Abort"
-msgstr "Îòêàç"
+msgstr "Неуспешна APOP идентификация."
 
-#: send.c:1419
+#: send.c:1413
 msgid "Abort unmodified message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
+msgstr "Желаете ли да изтриете непромененото писмо?"
 
-#: send.c:1420
+#: send.c:1414
 msgid "Aborted unmodified message."
-msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
+msgstr "Непромененото писмо е изтрито."
 
-#: nntp.c:2211
+#: nntp.c:2192
 msgid "Adding new newsgroups..."
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:346
+#: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
-msgstr "Àäðåñ:"
+msgstr "Адрес:"
 
-#: alias.cpkg:405
+#: alias.cpkg:396
 msgid "Alias added."
-msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
+msgstr "Псевдонимът е добавен."
 
-#: alias.cpkg:321
+#: alias.cpkg:312
 msgid "Alias as: "
-msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
+msgstr "Псевдоним за адресната книга:"
 
-#: alias.cpkg:692
+#: alias.cpkg:682
 msgid "Aliases"
-msgstr "Ïñåâäîíèìè"
+msgstr "Псевдоними"
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3065
+#: crypt.cpkg:3064
 #, fuzzy
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
-msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
-
-#: remailer.c:431
-msgid "Append"
-msgstr "Äîáàâÿíå"
+msgstr "Всички подходящи ключове са остарели, анулирани или деактивирани."
 
 #: muttlib.c:327
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
+msgstr "Желаете ли да добавите писмата към %s?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:832
+#: lib-ui/curs_main.c:788
 msgid "Argument must be a message number."
-msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
+msgstr "Аргументът трябва да бъде номер на писмо."
 
-#: nntp.c:1901
+#: nntp.c:1903
 #, c-format
 msgid "Article %d not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:763
+#: lib-ui/curs_main.c:719
 #, c-format
 msgid "Article %s not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:733
+#: lib-ui/curs_main.c:689
 msgid "Article has no parent reference!"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1461
+#: send.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "Article not posted."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
+msgstr "Приложението е записано на диска."
 
-#: send.c:1746
+#: send.c:1740
 msgid "Article posted."
 msgstr ""
 
-#: compose.c:95 compose.c:107 compose.c:675
+#: compose.c:608
 msgid "Attach file"
-msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
+msgstr "Прилагане на файл"
 
-#: compose.c:691
+#: compose.c:624
 msgid "Attaching selected files..."
-msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
+msgstr "Прилагане на избраните файлове..."
 
-#: recvattach.c:509
+#: recvattach.c:500
 msgid "Attachment filtered."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
+msgstr "Приложението е филтрирано."
 
-#: recvattach.c:406 recvattach.c:483
+#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
 msgid "Attachment saved."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
+msgstr "Приложението е записано на диска."
 
-#: recvattach.c:868
+#: recvattach.c:858
 msgid "Attachments"
-msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
+msgstr "Приложения"
 
 #: imap/auth.c:83
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
+msgstr "Идентифициране (%s)..."
 
 #: pop.c:304
 msgid "Authenticating (APOP)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
+msgstr "Идентифициране (APOP)..."
 
 #: pop.c:221
 msgid "Authenticating (SASL)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
+msgstr "Идентифициране (SASL)..."
 
 #: pop.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Authenticating (USER)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
+msgstr "Идентифициране (SASL)..."
 
 #: crypt.cpkg:945
 msgid "Available CRL is too old\n"
@@ -576,56 +568,56 @@ msgstr ""
 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
-msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
+msgstr "Лош IDN \"%s\"."
 
-#: sendlib.c:2035
+#: sendlib.c:2028
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
-msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
+msgstr "Лош IDN %s докато формата за повторно изпращане беше подготвяна."
 
-#: compose.c:646 send.c:1518
+#: compose.c:579 send.c:1512
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
-msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
+msgstr "Лош IDN в \"%s\": '%s'"
 
 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
-msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
+msgstr "Лош IDN: '%s'"
 
 #: imap/imap.c:1342
 msgid "Bad mailbox name"
-msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
 
-#: pager.c:1706 pager.c:1733 pager.c:1763 pager.c:1994
+#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
 msgid "Bottom of message is shown."
-msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
+msgstr "Това е краят на писмото."
 
 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
+msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
 #: commands.c:175 recvcmd.c:131
 msgid "Bounce message to: "
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
+msgstr "Препращане на писмото към: "
 
 #: commands.c:208 recvcmd.c:162
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
+msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
 #: commands.c:177 recvcmd.c:133
 msgid "Bounce tagged messages to: "
-msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
+msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
 
-#: main.c:208
+#: main.c:206
 msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
 #: imap/imap.c:949 imap/imap.c:980
 msgid "CLOSE failed"
-msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
+msgstr "Неуспешен CLOSE"
 
 #: lib-lua/madmutt.cpkg:101
 msgid "Cache directory not created!"
@@ -634,66 +626,66 @@ msgstr ""
 #: editmsg.c:121 editmsg.c:149
 #, c-format
 msgid "Can't append to folder: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
+msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
 
-#: browser.c:692
+#: browser.c:671
 msgid "Can't attach a directory!"
-msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
+msgstr "Не може да прилагате директория!"
 
-#: main.c:498
+#: main.c:474
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
+msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
 
-#: compose.c:1075
+#: compose.c:1005
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
+msgstr "Грешка при създаване на файла %s"
 
 #: attach.c:579 attach.c:603 attach.c:874 attach.c:925 handler.c:1098
 msgid "Can't create filter"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
+msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
 #: commands.c:290 commands.c:317 commands.c:334
 msgid "Can't create filter process"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
+msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1440
-#: crypt.cpkg:1480 crypt.cpkg:1496 crypt.cpkg:1530 crypt.cpkg:1547
-#: crypt.cpkg:2875 crypt.cpkg:3674 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
-#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1008
+#: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
+#: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
+#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
+#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
 msgid "Can't create temporary file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
+msgstr "Грешка при създаване на временен файл"
 
 #: recvcmd.c:833
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr ""
-"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
-"êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
+"Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
+"капсулирате с MIME останалите?"
 
 #: recvcmd.c:489
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr ""
-"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
-"ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
+"Декодирането на всички маркирани приложения е невъзможно. Желаете ли да "
+"препратите с MIME останалите?"
 
-#: recvattach.c:856
+#: recvattach.c:846
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
+msgstr "Грешка при дешифрирането на шифровано писмо!"
 
-#: recvattach.c:977
+#: recvattach.c:965
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
 
-#: recvattach.c:985
+#: recvattach.c:973
 #, fuzzy
 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+msgstr "Грешка при изтриването на приложение от POP сървъра."
 
 #: lib-mx/mx.c:103
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
-msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
+msgstr "Невъзможно dot-заключване за %s.\n"
 
 #: pop.c:894
 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
@@ -701,307 +693,291 @@ msgstr ""
 
 #: recvcmd.c:724
 msgid "Can't find any tagged messages."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
-
-#: remailer.c:462
-msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
-msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
+msgstr "Няма маркирани писма."
 
 #: attach.c:87 attach.c:205 attach.c:413 attach.c:843
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
-msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
+msgstr "Няма шаблон с това име. Желаете ли да продължите?"
 
 #: editmsg.c:115
 #, c-format
 msgid "Can't open message file: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
+msgstr "Грешка при отваряне на файла: %s"
 
 #: lib-mx/mx.c:605
 #, fuzzy
 msgid "Can't open trash folder"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
+msgstr "Грешка при добавянето на писмо към пощенската кутия: %s"
 
-#: nntp.c:1965 nntp.c:1995
+#: nntp.c:1967 nntp.c:1997
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
-msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
+msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
-#: nntp.c:1952
+#: nntp.c:1954
 #, fuzzy
 msgid "Can't post article. No connection to news server."
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
+msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
 
-#: nntp.c:1959
+#: nntp.c:1961
 #, c-format
 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1970 nntp.c:2000
+#: nntp.c:1972 nntp.c:2002
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
+msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
 
-#: nntp.c:640
+#: nntp.c:642
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't rename %s to %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
+msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
 
 #: muttlib.c:310
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
-msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+msgstr "Запис на писмо на POP сървър не е възможно."
 
 #: muttlib.c:317
 #, fuzzy
 msgid "Can't save message to newsserver."
-msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80анеÑ\82о Ð½Ð° Ð¿Ð¸Ñ\81мо Ð½Ð° POP Ñ\81Ñ\8aÑ\80вÑ\8aÑ\80 Ð½Ðµ Ðµ Ð²Ñ\8aзможно."
 
-#: compose.c:1019 editmsg.c:97 sendlib.c:743
+#: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
+msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
 
 #: crypt.cpkg:936
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1296
+#: browser.c:1267
 msgid "Can't view a directory"
-msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
+msgstr "Директорията не може да бъде показана"
 
-#: nntp.c:632
+#: nntp.c:634
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't write %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
+msgstr "Грешка при създаване на %s."
 
 #: pop.c:888
 msgid "Can't write header to temporary file!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
+msgstr "Грешка при запис на заглавната част на писмото във временен файл"
 
 #: lib-mx/mbox.c:864
 msgid "Can't write message"
-msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
+msgstr "Невъзможен запис на писмо"
 
 #: pop.c:1420
 msgid "Can't write message to temporary file!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
+msgstr "Грешка при запис на писмото във временен файл"
 
 #: commands.c:71
 msgid "Cannot create display filter"
-msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
+msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
 #: attach.c:473
 msgid "Cannot create filter"
-msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
+msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:222
+#: lib-ui/curs_main.c:221
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
-"Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
-
-#: browser.c:47 lib-ui/curs_main.c:373
-msgid "Catchup"
-msgstr ""
+"Режимът на защитената от запис пощенска кутия не може да бъде променен!"
 
 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
 #, c-format
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
-msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
+msgstr "Получен сигнал %s... Изход от програмата.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:833
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
 msgid "Certificate saved"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
+msgstr "Сертификатът е записан"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:229
+#: lib-ui/curs_main.c:228
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
+msgstr "Промените в тази пощенска кутия ще бъдат записани при напускането й."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:233
+#: lib-ui/curs_main.c:232
 msgid "Changes to folder will not be written."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
+msgstr "Промените в тази пощенска кутия няма да бъдат записани."
 
-#: keymap.c:872
+#: lib-ui/curs_lib.c:321
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
-msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
+msgstr "Символ = %s, Осмично = %o, Десетично = %d"
 
 #: commands.c:786
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
-msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
-
-#: browser.c:35
-msgid "Chdir"
-msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
+msgstr "Кодовата таблица е променена на %s; %s."
 
-#: browser.c:1090
+#: browser.c:1061
 msgid "Chdir to: "
-msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
+msgstr "Смяна на директорията: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:796
+#: lib-ui/curs_main.c:752
 #, fuzzy
 msgid "Check for children of message..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
-
-#: crypt.cpkg:3099
-msgid "Check key  "
-msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
+msgstr "Проверка за нови писма..."
 
-#: nntp.c:2184 pop.c:1104 pop.c:1250
+#: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
 msgid "Checking for new messages..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+msgstr "Проверка за нови писма..."
 
-#: nntp.c:2196
+#: nntp.c:2177
 #, fuzzy
 msgid "Checking for new newsgroups..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+msgstr "Проверка за нови писма..."
 
 #: imap/imap.c:352
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:138
+#: compose.c:110
 msgid "Clear"
-msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
+msgstr "Обикновен текст"
 
 #: flags.c:335
 msgid "Clear flag"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
+msgstr "Изтриване на маркировка"
 
-#: imap/imap.c:151 nntp.c:2018
+#: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
+msgstr "Затваряне на връзката към %s..."
 
 #: pop.c:170
 msgid "Closing connection to POP server..."
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
+msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
 
-#: crypt.cpkg:2878
+#: crypt.cpkg:2877
 #, fuzzy
 msgid "Collecting data..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+msgstr "Свързване с %s..."
 
 #: pop.c:600 pop.c:863
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
-msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
+msgstr "Сървърът не поддържа командата TOP."
 
 #: pop.c:602 pop.c:966
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
-msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
+msgstr "Сървърът не поддържа командата UIDL."
 
 #: lib-mx/mbox.c:547
 msgid "Committing changes..."
-msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
+msgstr "Съхраняване на промените..."
 
-#: main.c:171
+#: main.c:169
 #, fuzzy
 msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
 "\n"
-"Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
+"Опции при компилация:"
 
 #: pattern.c:1129 pattern.c:1249
 msgid "Compiling search pattern..."
-msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
+msgstr "Компилиране на шаблона за търсене..."
 
 #: lib-mx/compress.c:394
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressed-appending to %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
 #: lib-mx/compress.c:327 lib-mx/compress.c:392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compressing %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
-#: nntp.c:1112
+#: nntp.c:1114
 #, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1110
+#: nntp.c:1112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting ok."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+msgstr "Свързване с %s..."
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:355
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+msgstr "Свързване с %s..."
 
 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connecting with \"%s\"..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+msgstr "Свързване с %s..."
 
 #: imap/imap.c:1539
 #, fuzzy
 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
-msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
+msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
 
 #: pop.c:808
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
-msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
+msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:77 lib-sys/mutt_socket.c:117
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
-msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
+msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
-#: nntp.c:1221
+#: nntp.c:1223
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
-msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
+msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
 #: commands.c:782
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
-msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
+msgstr "Content-Type е променен на %s."
 
-#: compose.c:1058
+#: compose.c:988
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
-msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
+msgstr "Полето Content-Type има формата базов-тип/подтип"
 
 #: imap/util.c:135
 msgid "Continue?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
+msgstr "Желаете ли да продължите?"
 
 #: commands.c:772
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
+msgstr "Желаете ли да го конвертирате до %s при изпращане?"
 
 #: commands.c:600
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
-msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Копиране на%s в пощенска кутия"
 
 #: imap/message.c:681
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
-msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
+msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
 
 #: imap/message.c:684
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
-msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
+msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
 
 #: commands.c:658
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
 #: main.c:63
 msgid ""
@@ -1017,715 +993,655 @@ msgstr ""
 #: lib-sys/mutt_socket.c:374
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
+msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
 
 #: commands.c:111
 msgid "Could not copy message"
-msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
+msgstr "Писмото не може да бъде копирано."
 
-#: crypt.cpkg:3908 crypt.cpkg:3995 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
+#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
-#: sendlib.c:987 sendlib.c:2084
+#: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
 #, fuzzy
 msgid "Could not create temporary file"
-msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
+msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
 
 #: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:427
 msgid "Could not create temporary file!"
-msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
+msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
 
 #: sort.c:301
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr ""
-"Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà ôóíêöèÿ çà ïîäðåæäàíå! (Ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè "
-"ãðåøêà)"
+"Не може да бъде намерена функция за подреждане! (Моля, съобщете за тази "
+"грешка)"
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:350
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
-msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
+msgstr "Хостът \"%s\" не може да бъде намерен."
 
-#: send.c:812
+#: send.c:810
 msgid "Could not include all requested messages!"
-msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
+msgstr "Не всички поискани писма могат да бъдат прикачени!"
 
 #: imap/imap.c:393 pop.c:688
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
-msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
+msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
 
 #: sendlib.c:908
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
+msgstr "Грешка при отваряне на %s"
 
 #: lib-mx/mbox.c:634
 msgid "Could not reopen mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+msgstr "Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
 
-#: send.c:1738
+#: send.c:1732
 msgid "Could not send the message."
-msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
+msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
 
 #: lib-mx/mx.c:407
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
-msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
+msgstr "Невъзможно заключване на %s\n"
 
 #: imap/imap.c:668 imap/message.c:711 muttlib.c:348
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
+msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 
-#: browser.c:1000
+#: browser.c:971
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
-msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
+msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
 
 #: imap/browse.c:249
 msgid "Create mailbox: "
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
+msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
 #: commands.c:597
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
-msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Декодиране и копиране на%s в пощенска кутия"
 
 #: commands.c:596
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
-msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия"
 
 #: lib-mx/compress.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Decompressing %s..."
-msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+msgstr "Избиране на %s..."
 
 #: commands.c:599
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
-msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
 #: commands.c:598
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
-msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: postpone.c:506
+#: postpone.c:471
 #, fuzzy
 msgid "Decrypting message..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
+msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: postpone.c:517
+#: postpone.c:482
 msgid "Decryption failed."
-msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
-
-#: alias.cpkg:149 lib-ui/curs_main.c:355 lib-ui/curs_main.c:368 pager.c:1309
-#: pager.c:1319 postpone.c:32
-msgid "Del"
-msgstr "Èçòð."
+msgstr "Неуспешно разшифроване."
 
-#: remailer.c:433
-msgid "Delete"
-msgstr "Èçòðèâàíå"
-
-#: browser.c:1041
+#: browser.c:1012
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
-msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
+msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат изтривани"
 
 #: pop.c:1282
 msgid "Delete messages from server?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
+msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:880
+#: lib-ui/curs_main.c:836
 msgid "Delete messages matching: "
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
+msgstr "Изтриване на писма по шаблон: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:877 lib-ui/curs_main.c:1872 lib-ui/curs_main.c:1912
-#: pager.c:2054 pager.c:2073
+#: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
+#: pager.c:1979 pager.c:1998
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
-msgstr "Èçòðèâàíå"
+msgstr "Изтриване"
 
-#: recvattach.c:993
+#: recvattach.c:981
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
-msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
-
-#: compose.c:96 compose.c:108
-msgid "Descrip"
-msgstr "Îïèñàíèå"
+msgstr "Изтриването на приложения от шифровани писма не се поддържа."
 
 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
-msgstr "Èäåíòèôèêàòîðúò %s íå å ïðîâåðåí. Æåëàåòå ëè äà ãî èçïîëçâàòå çà %s ?"
+msgstr "Идентификаторът %s не е проверен. Желаете ли да го използвате за %s ?"
 
 #: lib-lua/madmutt.cpkg:94
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
-msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
+msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
 
-#: browser.c:679
+#: browser.c:658
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
-msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
+msgstr "Директория [%s], Файлова маска: %s"
 
-#: help.c:238
+#: help.c:205
 msgid "ERROR: please report this bug"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
+msgstr "ГРЕШКА: моля, съобщете ни за тази грешка"
 
-#: send.c:1387
+#: send.c:1381
 msgid "Edit forwarded message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
+msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1963
+#: lib-ui/curs_main.c:1911
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
 #: pattern.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Empty expression"
-msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
+msgstr "грешка в израза"
 
-#: compose.c:134
+#: compose.c:106
 msgid "Encrypt"
-msgstr "Øèôðîâàíå"
+msgstr "Шифроване"
 
-#: compose.c:163
+#: compose.c:135
 msgid "Encrypt with: "
-msgstr "Øèôðîâàíå c: "
+msgstr "Шифроване c: "
 
 #: imap/imap.c:407 pop.c:706
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:725
+#: lib-ui/curs_main.c:681
 #, fuzzy
 msgid "Enter Message-ID: "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
+msgstr "Въведете ключов идентификатор: "
 
-#: crypt.cpkg:3475
+#: crypt.cpkg:3461
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
+msgstr "Въведете ключов идентификатор за %s: "
 
-#: keymap.c:868
+#: lib-ui/curs_lib.c:317
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
+msgstr "Въведете ключове (^G за прекъсване): "
 
 #: recvcmd.c:198
 msgid "Error bouncing message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
+msgstr "Грешка при препращане на писмото!"
 
 #: recvcmd.c:199
 msgid "Error bouncing messages!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
+msgstr "Грешка при препращане на писмата!"
 
 #: crypt.cpkg:1175
 #, fuzzy
 msgid "Error checking signature"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
+msgstr "Грешка при изпращане на писмото."
 
 #: pop.c:142
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
+msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
 
 #: lib-mx/compress.c:246
 #, c-format
 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2901
+#: crypt.cpkg:2900
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
+msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
 
 #: crypt.cpkg:1126
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1248
+#: init.c:1245
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
+msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
 
-#: init.c:1676
+#: init.c:1673
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
 #: pattern.c:217
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
+msgstr "Грешка в израза: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
+msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 
-#: main.c:235
+#: main.c:223
 msgid "Error initializing terminal."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
+msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 
 #: imap/imap.c:620
 msgid "Error opening mailbox"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
 #: commands.c:190 recvcmd.c:141
 msgid "Error parsing address!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
+msgstr "Грешка при разчитане на адресът!"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:147
+#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
+msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\"!"
 
-#: browser.c:1113 browser.c:1177
+#: browser.c:1084 browser.c:1148
 msgid "Error scanning directory."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
+msgstr "Грешка при четене на директорията."
 
-#: sendlib.c:1889
+#: sendlib.c:1882
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
-msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
-
-#: remailer.c:703
-#, c-format
-msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
-msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
-
-#: remailer.c:706
-msgid "Error sending message."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
+msgstr "Грешка %d (%s) при изпращане на писмото."
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
+msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
 
-#: browser.c:1313
+#: browser.c:1284
 msgid "Error trying to view file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
+msgstr "Грешка при показването на файла"
 
 #: pop.c:1318
 msgid "Error while writing mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+msgstr "Грешка при записване на пощенската кутия!"
 
 #: editmsg.c:180
 #, c-format
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
-msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
-
-#: remailer.c:544
-#, c-format
-msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
-msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
+msgstr "Грешка. Запазване на временния файл: %s"
 
-#: alias.cpkg:356 send.c:232
+#: alias.cpkg:347 send.c:230
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
-msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
+msgstr "Грешка: '%s' е невалиден IDN."
 
-#: crypt.cpkg:2909
+#: crypt.cpkg:2908
 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1844
+#: crypt.cpkg:1843
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1801
+#: crypt.cpkg:1800
 #, c-format
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
 
 #: handler.c:1356
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
-msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
+msgstr "Грешка: multipart/encrypted без protocol параметър."
 
 #: handler.c:1347
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
-msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
+msgstr "Грешка: multipart/signed без protocol параметър."
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:144 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:164
 msgid "Error: no TLS socket open"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1225
+#: crypt.cpkg:1224
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: verification failed: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
 #: imap/message.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
+msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
 #: pattern.c:1145
 msgid "Executing command on matching messages..."
-msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
-
-#: alias.cpkg:148 browser.c:34 browser.c:43 lib-ui/query.c:35 pager.c:1302
-#: postpone.c:31 recvattach.c:31
-msgid "Exit"
-msgstr "Èçõîä"
+msgstr "Изпълняване на команда върху писмата..."
 
-#: crypt.cpkg:3094 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:792
-msgid "Exit  "
-msgstr "Èçõîä"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1296
+#: lib-ui/curs_main.c:1244
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt without saving?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
+msgstr "Желаете ли да напуснете Mutt без да запишете промените?"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:233
+#: lib-ui/curs_lib.c:196
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
 #: imap/imap.c:898
 msgid "Expunge failed"
-msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
+msgstr "Неуспешно премахване"
 
 #: imap/imap.c:936
 msgid "Expunging messages from server..."
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
+msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
 
 #: attach.c:113
 msgid "Failure to open file to parse headers."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
+msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
 
 #: attach.c:143
 msgid "Failure to open file to strip headers."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
+msgstr "Грешка при отваряне на файла за изтриване на заглавна информация."
 
 #: attach.c:151
 #, fuzzy
 msgid "Failure to rename file."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
+msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
 
 #: lib-mx/mbox.c:398 lib-mx/mbox.c:591
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr ""
-"Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+"Непоправима грешка! Грешка при повторното отваряне на пощенската кутия!"
 
 #: imap/command.c:274
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
-msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
+msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
 
-#: nntp.c:2286
+#: nntp.c:2267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Fetching %s from server..."
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
+msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
 
-#: nntp.c:1633
+#: nntp.c:1635
 #, fuzzy
 msgid "Fetching headers from cache..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
+msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: nntp.c:1644
+#: nntp.c:1646
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list of articles..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
+msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
 
 #: pop.c:1062
 msgid "Fetching list of messages..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
+msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
 
-#: nntp.c:1632
+#: nntp.c:1634
 #, fuzzy
 msgid "Fetching message headers..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
+msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
 #: imap/message.c:173 pop.c:976
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
+msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1894 pop.c:1395
+#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
+msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: browser.c:1136
+#: browser.c:1107
 msgid "File Mask: "
-msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
+msgstr "Файлова маска: "
 
 #: muttlib.c:260
 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
-msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
+msgstr "Файлът съществува. Презапис(o), добавяне(a) или отказ(c)?"
 
 #: muttlib.c:243
 msgid "File is a directory, save under it?"
-msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
+msgstr "Файлът е директория. Желаете ли да запишете в нея?"
 
 #: muttlib.c:226
 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
 msgstr ""
-"Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
-"âñè÷êè]"
+"Файлът е директория. Желаете ли да запишете в нея? [(y) да, (n) не, (a) "
+"всички]"
 
 #: muttlib.c:249
 msgid "File under directory: "
-msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
+msgstr "Файл в тази директория: "
 
-#: recvattach.c:568
+#: recvattach.c:559
 msgid "Filter through: "
-msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
+msgstr "Филтриране през: "
 
-#: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2734
+#: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1364
+#: lib-ui/curs_main.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
-msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
+msgstr "записва писмото като чернова за по-късно изпращане"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1600 pager.c:2185
+#: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
-#: send.c:572
+#: send.c:570
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:372 pager.c:1318
-#, fuzzy
-msgid "Followup"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
 
 #: recvcmd.c:602
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
+msgstr "Желаете ли да капсулирате с MIME преди препращане?"
 
-#: send.c:828
+#: send.c:826
 msgid "Forward as attachment?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
+msgstr "Желаете ли да го препратите като приложение?"
 
 #: recvcmd.c:475
 msgid "Forward as attachments?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
+msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:42 pager.c:65 recvattach.c:888
+#: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
-msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
+msgstr "Тази функция не може да се изпълни при прилагане на писма."
 
 #: imap/browse.c:85
 msgid "Getting folder list..."
-msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
+msgstr "Запитване за списъка от пощенски кутии..."
 
 #: imap/browse.c:75
 msgid "Getting namespaces..."
-msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
+msgstr "Запитване за namespaces..."
 
 #: crypt.cpkg:1132 crypt.cpkg:1162
 msgid "Good signature from: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:360
-msgid "Group"
-msgstr "Ãðóï. îòã."
-
 #: imap/imap.c:1201
 #, c-format
 msgid "Header search without header name: %s"
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:152 browser.c:37 browser.c:49 compose.c:97 compose.c:109
-#: crypt.cpkg:3102 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:794 lib-ui/curs_main.c:361
-#: lib-ui/curs_main.c:374 lib-ui/query.c:40 pager.c:1413 postpone.c:34
-#: recvattach.c:35
-msgid "Help"
-msgstr "Ïîìîù"
-
-#: help.c:300
+#: help.c:267
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
-msgstr "Ïîìîù çà %s"
+msgstr "Помощ за %s"
 
-#: pager.c:1925
+#: pager.c:1850
 msgid "Help is currently being shown."
-msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
+msgstr "Помощта вече е показана."
 
 #: attach.c:944
 msgid "I don't know how to print that!"
-msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
+msgstr "Невъзможно отпечатване!"
 
-#: recvattach.c:600
+#: recvattach.c:591
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
+msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване на %s приложения!"
 
-#: crypt.cpkg:3180
+#: crypt.cpkg:3166
 msgid "ID has undefined validity."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
+msgstr "Този идентификатор е с недефинирана валидност."
 
-#: crypt.cpkg:3163
+#: crypt.cpkg:3149
 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
+msgstr "Този идентификатор е остарял, деактивиран или анулиран."
 
-#: crypt.cpkg:3183
+#: crypt.cpkg:3169
 msgid "ID is not valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
+msgstr "Този идентификатор не не е валиден."
 
-#: crypt.cpkg:3186
+#: crypt.cpkg:3172
 msgid "ID is only marginally valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
+msgstr "Този идентификатор е с ограничена валидност."
 
-#: send.c:307
+#: send.c:305
 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
-#: postpone.c:395 postpone.c:414 postpone.c:449
+#: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
 msgid "Illegal PGP header"
-msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
+msgstr "Невалидна PGP заглавна част"
 
-#: postpone.c:434
+#: postpone.c:399
 msgid "Illegal S/MIME header"
-msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
+msgstr "Невалидна S/MIME заглавна част"
 
 #: lib-mime/rfc1524.c:197
 #, c-format
 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
-msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
+msgstr "Невалидно форматирано вписване за типа %s в \"%s\" на ред %d"
 
-#: send.c:801
+#: send.c:799
 msgid "Include message in reply?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
+msgstr "Желаете ли да прикачите писмото към отговора?"
 
-#: send.c:805
+#: send.c:803
 msgid "Including quoted message..."
-msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
-
-#: remailer.c:432
-msgid "Insert"
-msgstr "Âìúêâàíå"
+msgstr "Прикачване на цитирано писмо..."
 
 #: pattern.c:331
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
-msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
+msgstr "Невалиден ден от месеца: %s"
 
-#: init.c:939
+#: init.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:947
+#: compose.c:880
 msgid "Invalid encoding."
-msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
+msgstr "Избрано е невалидно кодиране."
 
-#: lib-ui/menu.c:344
+#: lib-ui/menu.c:298
 msgid "Invalid index number."
-msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
+msgstr "Невалиден номер на индекс."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:863
+#: lib-ui/curs_main.c:819
 msgid "Invalid message number."
-msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
+msgstr "Грешен номер на писмо."
 
 #: pattern.c:343
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
+msgstr "Невалиден месец: %s"
 
 #: pattern.c:486
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
-msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
+msgstr "Невалидна дата: %s"
 
-#: crypt.cpkg:3704
+#: crypt.cpkg:3690
 msgid "Invoking PGP..."
-msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
+msgstr "Стартиране на PGP..."
 
-#: crypt.cpkg:3707
+#: crypt.cpkg:3693
 #, fuzzy
 msgid "Invoking S/MIME..."
-msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
+msgstr "Стартиране на PGP..."
 
 #: handler.c:1075
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
+msgstr "Автоматично показване посредством: %s"
 
-#: crypt.cpkg:2767
+#: crypt.cpkg:2766
 #, c-format
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:827
+#: lib-ui/curs_main.c:783
 msgid "Jump to message: "
-msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
+msgstr "Скок към писмо номер: "
 
-#: lib-ui/menu.c:337
+#: lib-ui/menu.c:291
 msgid "Jump to: "
-msgstr "Ñêîê êúì: "
+msgstr "Скок към: "
 
-#: lib-ui/menu.c:870
+#: lib-ui/menu.c:820
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
-msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
+msgstr "Скоковете не са имплементирани за диалози."
 
-#: crypt.cpkg:2919
+#: crypt.cpkg:2918
 #, c-format
 msgid "Key ID: 0x%s"
-msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
+msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
 
-#: crypt.cpkg:2713 crypt.cpkg:2836
+#: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
 #, c-format
 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2715 crypt.cpkg:2838
+#: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
 #, c-format
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:602 keymap.c:610
+#: keymap.c:596 keymap.c:604
 msgid "Key is not bound."
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
+msgstr "Недефинирана клавишна комбинация."
 
-#: keymap.c:615
+#: keymap.c:609
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
+msgstr "Недефинирана клавишна комбинация. Използвайте '%s' за помощ."
 
-#: nntp.c:1714
+#: nntp.c:1716
 #, c-format
 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:936
+#: lib-ui/curs_main.c:892
 msgid "Limit to messages matching: "
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:906
+#: lib-ui/curs_main.c:862
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
-
-#: browser.c:44
-msgid "List"
-msgstr ""
+msgstr "Ограничаване: %s"
 
-#: nntp.c:2216 nntp.c:2249
+#: nntp.c:2197 nntp.c:2230
 #, fuzzy
 msgid "Loading descriptions..."
-msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
+msgstr "Включване..."
 
-#: nntp.c:320
+#: nntp.c:324
 #, c-format
 msgid "Loading list from cache... %d"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2238
+#: nntp.c:2219
 #, c-format
 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
 msgstr ""
@@ -1734,750 +1650,672 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
 msgstr ""
-"Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
-"çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
+"Преминат е допустимият брой заключвания. Желаете ли да премахнете "
+"заключването за %s?"
 
-#: nntp.c:1058
+#: nntp.c:1060
 msgid "Logging in..."
-msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
+msgstr "Включване..."
 
-#: nntp.c:1076 nntp.c:1146
+#: nntp.c:1078 nntp.c:1148
 msgid "Login failed."
-msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
+msgstr "Неуспешно включване."
 
-#: crypt.cpkg:3249 crypt.cpkg:3343
+#: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
-msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
+msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:341
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
-msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
+msgstr "Търсене на %s..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 
 #: attach.c:395
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
-msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
+msgstr "Недефиниран MIME тип. Приложението не може да бъде показано."
 
-#: keymap.c:407
+#: keymap.c:406
 msgid "Macro loop detected."
-msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
+msgstr "Открит е цикъл от макроси."
 
-#: main.c:216
+#: main.c:213
 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:358 lib-ui/query.c:36
-msgid "Mail"
-msgstr "Íîâî"
-
-#: send.c:1465 send.c:1563
+#: send.c:1459 send.c:1557
 msgid "Mail not sent."
-msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
+msgstr "Писмото не е изпратено."
 
-#: send.c:1747 send.c:1749
+#: send.c:1741 send.c:1743
 msgid "Mail sent."
-msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
+msgstr "Писмото е изпратенo."
 
 #: lib-mx/mx.c:970
 msgid "Mailbox checkpointed."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
+msgstr "Пощенската кутия е отбелязана."
 
 #: imap/command.c:235
 msgid "Mailbox closed"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
+msgstr "Пощенската кутия е затворена."
 
 #: imap/browse.c:261
 msgid "Mailbox created."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
+msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: browser.c:1061
+#: browser.c:1032
 msgid "Mailbox deleted."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
+msgstr "Пощенската кутия е изтрита."
 
-#: main.c:683
+#: main.c:659
 msgid "Mailbox is empty."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
+msgstr "Пощенската кутия е празна."
 
 #: lib-mx/mx.c:916
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
+msgstr "Пощенската кутия е само за четене. %s"
 
-#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:40 pager.c:58 recvattach.c:881
+#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
 msgid "Mailbox is read-only."
-msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
+msgstr "Тази пощенска кутия е само за четене."
 
 #: lib-mx/mx.c:755 lib-mx/mx.c:926
 msgid "Mailbox is unchanged."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
+msgstr "Пощенската кутия е непроменена."
 
 #: imap/browse.c:253 imap/browse.c:294
 msgid "Mailbox must have a name."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
+msgstr "Пощенската кутия трябва да има име."
 
-#: browser.c:1068
+#: browser.c:1039
 msgid "Mailbox not deleted."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
+msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
 
 #: imap/browse.c:306
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
+msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
 #: lib-mx/compress.c:170 lib-mx/mbox.c:339
 msgid "Mailbox was corrupted!"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
+msgstr "Пощенската кутия е повредена!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:479
+#: lib-ui/curs_main.c:445
 msgid "Mailbox was externally modified."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
+msgstr "Пощенската кутия е променена от друга програма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:469
+#: lib-ui/curs_main.c:435
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
-"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
-"îñòàðåëè."
+"Пощенската кутия е променена от друга програма. Маркировките може да са "
+"остарели."
 
-#: browser.c:671
+#: browser.c:650
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
-msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
+msgstr "Пощенски кутии [%d]"
 
 #: attach.c:218
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
-msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
+msgstr "Записът \"edit\" в mailcap изисква %%s"
 
 #: attach.c:100
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
-msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
-
-#: lib-ui/query.c:38
-msgid "Make Alias"
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
+msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: nntp.c:2090
+#: nntp.c:2071
 msgid "Mark all articles read?"
 msgstr ""
 
 #: imap/imap.c:890 pop.c:1154
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
-msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
+msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2058
+#: lib-ui/curs_main.c:2006
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:36 browser.c:48
-msgid "Mask"
-msgstr "Ìàñêà"
-
 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
 msgid "Message bounced."
-msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
+msgstr "Писмото е препратено."
 
-#: send.c:505
+#: send.c:503
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
 #: commands.c:392
 msgid "Message could not be printed"
-msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
+msgstr "Писмото не е отпечатано"
 
 #: editmsg.c:102
 msgid "Message file is empty!"
-msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
+msgstr "Файлът с писмото е празен!"
 
 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
 msgid "Message not bounced."
-msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
+msgstr "Писмото не е препратено."
 
 #: editmsg.c:108
 msgid "Message not modified!"
-msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
+msgstr "Писмото е непроменено!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:753
+#: lib-ui/curs_main.c:709
 #, fuzzy
 msgid "Message not visible in limited view."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+msgstr "РодиÑ\82елÑ\81коÑ\82о Ð¿Ð¸Ñ\81мо Ð½Ðµ Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð² Ñ\82ози Ð¾Ð³Ñ\80аниÑ\87ен Ð¸Ð·Ð³Ð»ÐµÐ´"
 
-#: send.c:1495
+#: send.c:1489
 msgid "Message postponed."
-msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
+msgstr "Писмото е записано като чернова."
 
 #: commands.c:390
 msgid "Message printed"
-msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
+msgstr "Писмото е отпечатано"
 
-#: compose.c:1208
+#: compose.c:1138
 msgid "Message written."
-msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
+msgstr "Писмото е записано."
 
 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
 msgid "Messages bounced."
-msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
+msgstr "Писмата са препратени."
 
 #: commands.c:393
 msgid "Messages could not be printed"
-msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
+msgstr "Писмата не са отпечатани"
 
 #: commands.c:224 recvcmd.c:179
 msgid "Messages not bounced."
-msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
+msgstr "Писмата не са препратени."
 
 #: commands.c:390
 msgid "Messages printed"
-msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
+msgstr "Писмата са отпечатани"
 
-#: lib-ui/color.c:474
+#: lib-ui/color.c:422
 msgid "Missing arguments."
-msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
-
-#: remailer.c:572
-#, c-format
-msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
-msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
-
-#: remailer.c:649
-msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
-msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
+msgstr "Липсващи аргументи."
 
 #: lib-mx/mx.c:672
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
+msgstr "Желаете ли да преместите прочетените писма в %s?"
 
 #: lib-mx/mx.c:704
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
-msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
+msgstr "Преместване на прочетените писма в %s..."
 
-#: crypt.cpkg:2666
+#: crypt.cpkg:2665
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/query.c:37
-msgid "New Query"
-msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
-
-#: browser.c:1269
+#: browser.c:1240
 msgid "New file name: "
-msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
+msgstr "Ново име за файла: "
 
-#: compose.c:1046
+#: compose.c:976
 msgid "New file: "
-msgstr "Íîâ ôàéë: "
+msgstr "Нов файл: "
 
 #: buffy.cpkg:330
 msgid "New mail in "
-msgstr "Íîâè ïèñìà â "
+msgstr "Нови писма в "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:473
+#: lib-ui/curs_main.c:439
 msgid "New mail in this mailbox."
-msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
+msgstr "Нови писма в тази пощенска кутия."
 
-#: nntp.c:1817
+#: nntp.c:1819
 #, c-format
 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:665
+#: browser.c:644
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
-#: pager.c:1311 pager.c:1320
-msgid "Next"
-msgstr "Ñëåäâàùî"
-
-#: pager.c:1304
-msgid "NextPg"
-msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
-
-#: lib-ui/curs_main.c:776
+#: lib-ui/curs_main.c:732
 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1361
+#: lib-ui/curs_main.c:1309
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1559
+#: send.c:1553
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1556
+#: send.c:1550
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
 #: imap/auth.c:192 pop.c:440
 msgid "No authenticators available"
-msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
+msgstr "Няма налични идентификатори."
 
 #: sendlib.c:347
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
-msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
+msgstr "Не е намерен \"boundary\" параметър! [моля, съобщете за тази грешка]"
 
-#: lib-ui/menu.c:348 lib-ui/menu.c:369 lib-ui/menu.c:427 lib-ui/menu.c:462
-#: lib-ui/menu.c:476 lib-ui/menu.c:485 lib-ui/menu.c:494 lib-ui/menu.c:504
-#: lib-ui/menu.c:516 lib-ui/menu.c:528 lib-ui/menu.c:905
+#: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
+#: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
+#: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
 msgid "No entries."
-msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
+msgstr "Няма вписвания."
 
-#: browser.c:826 browser.c:1184 browser.c:1281
+#: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
 msgid "No files match the file mask"
-msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
+msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
-#: main.c:648
+#: main.c:624
 msgid "No incoming mailboxes defined."
-msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
+msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:900
+#: lib-ui/curs_main.c:856
 msgid "No limit pattern is in effect."
-msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
+msgstr "Няма активен ограничителен шаблон."
 
-#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:593
-#: lib-ui/curs_main.c:621
+#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
+#: lib-ui/curs_main.c:577
 msgid "No mailbox is open."
-msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+msgstr "Няма отворена пощенска кутия."
 
-#: main.c:630
+#: main.c:606
 msgid "No mailbox with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
 
 #: attach.c:163
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
-msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
+msgstr "В mailcap липсва запис \"compose\" за %s. Създаване на празен файл."
 
 #: attach.c:234
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
-msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
+msgstr "В mailcap липсва запис \"edit\" за %s"
 
-#: recvcmd.c:753 send.c:774
+#: recvcmd.c:753 send.c:772
 msgid "No mailing lists found!"
-msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
+msgstr "Няма mailing list-ове!"
 
 #: attach.c:383
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr ""
-"Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
+"Не е намерено подходящо mailcap вписване. Приложението е показано като текст."
 
-#: compose.c:781
+#: compose.c:714
 msgid "No messages in that folder."
-msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
+msgstr "В тази кутия няма писма."
 
 #: pattern.c:1204
 msgid "No messages matched criteria."
-msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
+msgstr "Няма писма, отговарящи на този критерий."
 
-#: pager.c:1955
+#: pager.c:1880
 msgid "No more quoted text."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
+msgstr "Няма повече цитиран текст."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1704
+#: lib-ui/curs_main.c:1652
 msgid "No more threads."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
+msgstr "Няма повече нишки."
 
-#: pager.c:1972
+#: pager.c:1897
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
+msgstr "Няма повече нецитиран текст след цитирания."
 
 #: pop.c:1273
 msgid "No new mail in POP mailbox."
-msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
+msgstr "Няма нови писма в тази POP пощенска кутия."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1582
+#: lib-ui/curs_main.c:1530
 msgid "No new messages"
-msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
+msgstr "Няма нови писма."
 
-#: send.c:1544
+#: send.c:1538
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroup specified."
-msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+msgstr "Липсва тема."
 
-#: browser.c:1396
+#: browser.c:1367
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
-msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
+msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
-#: nntp.c:357
+#: nntp.c:360
 msgid "No newsserver defined!"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/sidebar.c:423
-#, fuzzy
-msgid "No next mailboxes with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
-
-#: postpone.c:228 postpone.c:237
+#: postpone.c:215 postpone.c:224
 msgid "No postponed messages."
-msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
-
-#: lib-ui/sidebar.c:440
-#, fuzzy
-msgid "No previous mailbox with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+msgstr "Няма запазени чернови."
 
 #: commands.c:378
 msgid "No printing command has been defined."
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
+msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване"
 
-#: send.c:1506
+#: send.c:1500
 msgid "No recipients are specified!"
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
+msgstr "Не са указани получатели!"
 
-#: main.c:539
+#: main.c:515
 msgid "No recipients specified.\n"
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
+msgstr "Не са указани получатели.\n"
 
-#: send.c:1511
+#: send.c:1505
 msgid "No recipients were specified."
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
+msgstr "Не са указани получатели."
 
-#: lib-ui/menu.c:615 pattern.c:1263
+#: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
 msgid "No search pattern."
-msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
+msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
 
-#: send.c:1532 send.c:1538
+#: send.c:1526 send.c:1532
 msgid "No subject specified."
-msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+msgstr "Липсва тема."
 
-#: send.c:1529
+#: send.c:1523
 msgid "No subject, abort sending?"
-msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
+msgstr "Липсва тема на писмото. Желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:316
+#: send.c:314
 msgid "No subject, abort?"
-msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
+msgstr "Писмото няма тема, желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:318
+#: send.c:316
 msgid "No subject, aborting."
-msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
+msgstr "Прекъсване поради липса на тема."
 
 #: imap/browse.c:193
 msgid "No such folder"
-msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
+msgstr "Няма такава папка"
 
-#: lib-ui/menu.c:760
+#: lib-ui/menu.c:714
 msgid "No tagged entries."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
+msgstr "Няма маркирани записи."
 
-#: send.c:743
+#: send.c:741
 msgid "No tagged messages are visible!"
-msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
+msgstr "Никое от маркираните писма не е видимо!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:599
+#: lib-ui/curs_main.c:555
 msgid "No tagged messages."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
+msgstr "Няма маркирани писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1378
+#: lib-ui/curs_main.c:1326
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1402 lib-ui/curs_main.c:1443
+#: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
 msgid "No undeleted messages."
-msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
+msgstr "Няма възстановени писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1583
+#: lib-ui/curs_main.c:1531
 msgid "No unread messages"
-msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
+msgstr "Няма непрочетени писма"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:43
+#: lib-ui/curs_main.c:42
 msgid "No visible messages."
-msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
+msgstr "Няма видими писма."
 
-#: init.c:1020 init.c:1076 pager.c:51
+#: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
-msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
+msgstr "Функцията не е достъпна от това меню."
 
-#: lib-ui/menu.c:645 pager.c:1787 pager.c:1801 pager.c:1901 pattern.c:1329
+#: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
 msgid "Not found."
-msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
+msgstr "Няма резултати от търсенето."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:634 lib-ui/menu.c:773
+#: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
 msgid "Nothing to do."
-msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
-
-#: remailer.c:435
-msgid "OK"
-msgstr "ÎÊ"
+msgstr "Няма какво да се прави."
 
-#: recvattach.c:1008 recvattach.c:1021
+#: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
-msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
+msgstr "Поддържа се само изтриване на приложения от съставни писма."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1148
+#: lib-ui/curs_main.c:1104
 msgid "Open mailbox"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Отваряне на пощенска кутия"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1146
+#: lib-ui/curs_main.c:1102
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
 
-#: compose.c:726
+#: compose.c:659
 msgid "Open mailbox to attach message from"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
+msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1160
+#: lib-ui/curs_main.c:1116
 msgid "Open newsgroup"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1158
+#: lib-ui/curs_main.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
 
-#: compose.c:734
+#: compose.c:667
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
+msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
 
-#: sendlib.c:1895
+#: sendlib.c:1888
 msgid "Output of the delivery process"
-msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
+msgstr "Изпращащ процес:"
 
-#: crypt.cpkg:3543
+#: crypt.cpkg:3529
 #, fuzzy
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr ""
-"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
+"PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
 
-#: compose.c:1228
+#: compose.c:1158
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
-msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
+msgstr "PGP-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
 
-#: crypt.cpkg:3116
+#: crypt.cpkg:3102
 #, fuzzy
 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
 
-#: crypt.cpkg:3118
+#: crypt.cpkg:3104
 #, fuzzy
 msgid "PGP keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
 
 #: commands.c:153
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
-msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
+msgstr "PGP-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
 #: commands.c:148
 msgid "PGP signature successfully verified."
-msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
+msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
 
 #: pop.c:1216
 msgid "POP host is not defined."
-msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
+msgstr "POP хостът не е дефиниран."
 
-#: thread.c:987
+#: thread.c:983
 msgid "Parent message is not available."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å íàëè÷íî."
+msgstr "РодиÑ\82елÑ\81коÑ\82о Ð¿Ð¸Ñ\81мо Ð½Ðµ Ðµ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ\87но."
 
-#: thread.c:980
+#: thread.c:976
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+msgstr "РодиÑ\82елÑ\81коÑ\82о Ð¿Ð¸Ñ\81мо Ð½Ðµ Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð² Ñ\82ози Ð¾Ð³Ñ\80аниÑ\87ен Ð¸Ð·Ð³Ð»ÐµÐ´"
 
 #: account.c:184
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
-msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
+msgstr "Парола за %s@%s: "
 
-#: alias.cpkg:369
+#: alias.cpkg:360
 msgid "Personal name: "
-msgstr "Èìå:"
-
-#: recvattach.c:33
-msgid "Pipe"
-msgstr "Pipe"
+msgstr "Име:"
 
 #: commands.c:364
 msgid "Pipe to command: "
-msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
+msgstr "Изпращане към команда (pipe): "
 
-#: recvattach.c:568
+#: recvattach.c:559
 msgid "Pipe to: "
-msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
-
-#: remailer.c:671
-msgid ""
-"Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
-msgstr ""
-"Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
-"èçïîëçâàòå mixmaster!"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:371 pager.c:1317
-msgid "Post"
-msgstr ""
+msgstr "Предаване на (pipe): "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2120 pager.c:2227 pager.c:2241 pager.c:2269
+#: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:1154
+#: compose.c:1084
 msgid "Postpone this message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
+msgstr "Желаете ли да запишете черновата?"
 
-#: postpone.c:150
+#: postpone.c:139
 msgid "Postponed Messages"
-msgstr "×åðíîâè"
+msgstr "Чернови"
 
 #: lib-sys/mutt_socket.c:44
 msgid "Preconnect command failed."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
+msgstr "Грешка при изпълнение на командата \"preconnect\""
 
-#: send.c:831
+#: send.c:829
 msgid "Preparing forwarded message..."
-msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
+msgstr "Подготовка за препращане..."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:369
+#: lib-ui/curs_lib.c:347
 msgid "Press any key to continue..."
-msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
+msgstr "Натиснете някой клавиш..."
 
-#: pager.c:1303
-msgid "PrevPg"
-msgstr "Ïðåä. ñòð."
-
-#: recvattach.c:34
-msgid "Print"
-msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
-
-#: recvattach.c:664
+#: recvattach.c:655
 msgid "Print attachment?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
+msgstr "Желаете ли да отпечатате приложението?"
 
 #: commands.c:383
 msgid "Print message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
+msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
 
-#: recvattach.c:664
+#: recvattach.c:655
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
+msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните приложения?"
 
 #: commands.c:383
 msgid "Print tagged messages?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
+msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните писма?"
 
 #: lib-mx/mx.c:686 lib-mx/mx.c:935
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
+msgstr "Желаете ли да изтриете %d-то отбелязано за изтриване писмо?"
 
 #: lib-mx/mx.c:687 lib-mx/mx.c:936
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted messages?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
+msgstr "Желаете ли да изтриете  %d отбелязани за изтриване писма?"
 
-#: lib-ui/query.c:256
+#: lib-ui/query.c:244
 #, c-format
 msgid "Query"
-msgstr "Çàïèòâàíå"
+msgstr "Запитване"
 
-#: lib-ui/query.c:275 lib-ui/query.c:297
+#: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
 #, c-format
 msgid "Query '%s'"
-msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
+msgstr "Запитване '%s'"
 
-#: lib-ui/query.c:204 lib-ui/query.c:230
+#: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
 msgid "Query command not defined."
-msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
+msgstr "Команда за запитване не е дефинирана."
 
-#: lib-ui/query.c:269 lib-ui/query.c:290
+#: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
 msgid "Query: "
-msgstr "Çàïèòâàíå: "
+msgstr "Запитване: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:354 lib-ui/curs_main.c:367
-msgid "Quit"
-msgstr "Èçõîä"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:968
+#: lib-ui/curs_main.c:924
 #, fuzzy
 msgid "Quit Madmutt?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: nntp.c:2083
+#: nntp.c:2064
 #, fuzzy
 msgid "Quitting newsgroup..."
-msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
+msgstr "Запитване за namespaces..."
 
 #: lib-mx/mx.c:494
 #, c-format
 msgid "Reading %s..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
+msgstr "Зареждане на %s..."
 
 #: lib-mx/mh.c:594 lib-mx/mh.c:746
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d"
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
+msgstr "Зареждане на %s... %d"
 
 #: lib-mx/mbox.c:123
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
+msgstr "Зареждане на %s... %d (%d%%)"
 
 #: pop.c:1284
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
+msgstr "Зареждане на новите писма (%d байта)..."
 
-#: browser.c:1048
+#: browser.c:1019
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
-msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
+msgstr "Действително ли желаете да изтриете пощенската кутия \"%s\"?"
 
-#: send.c:1110
+#: send.c:1104
 msgid "Recall postponed message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
+msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
 
-#: compose.c:870
+#: compose.c:803
 msgid "Recoding only affects text attachments."
-msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
+msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
 
 #: imap/browse.c:300
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
-msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
+msgstr "Неуспешен SSL: %s"
 
-#: browser.c:1020
+#: browser.c:991
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
-msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
+msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
 
 #: imap/browse.c:288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
+msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: compose.c:1016
+#: compose.c:946
 msgid "Rename to: "
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
+msgstr "Преименуване в: "
 
 #: lib-mx/mbox.c:674
 msgid "Reopening mailbox..."
-msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
-
-#: lib-ui/curs_main.c:359 pager.c:1310
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîð"
+msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2114 pager.c:2264 recvattach.c:1091
+#: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
 msgstr ""
 
-#: send.c:542
+#: send.c:540
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
+msgstr "Желаете ли да отговорите на %s%s?"
 
 #: commands.c:403
 #, fuzzy
@@ -2485,198 +2323,174 @@ msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "(p)am?: "
 msgstr ""
-"Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
-"(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
+"Обратно подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема"
+"(s)/получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: lib-ui/menu.c:607 pattern.c:1232
+#: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
 msgid "Reverse search for: "
-msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
+msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: pager.c:1814
+#: pager.c:1739
 msgid "Reverse search: "
-msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
+msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: browser.c:1202
+#: browser.c:1173
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
-"Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
+"Обратно подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане"
 "(n)?"
 
-#: crypt.cpkg:3541
+#: crypt.cpkg:3527
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr ""
-"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
+"PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
 
-#: compose.c:1214
+#: compose.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
-msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
+msgstr "S/MIME-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
 
 #: commands.c:137
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
-msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
+msgstr "Притежателят на S/MIME сертификата не съвпада с подателя на писмото."
 
-#: crypt.cpkg:3120
+#: crypt.cpkg:3106
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME keys matching"
-msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
+msgstr "S/MIME сертификати, съвпадащи с \"%s\"."
 
 #: lib-mime/crypt.c:180
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
-msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
+msgstr "S/MIME писма без указание за съдържанието им не се поддържат."
 
 #: commands.c:143
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
-msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
+msgstr "S/MIME-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
 #: commands.c:135
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
-msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
+msgstr "S/MIME-подписът е потвърден успешно."
 
 #: imap/auth.c:158 pop.c:287
 msgid "SASL authentication failed."
-msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
+msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:304
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
-msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
+msgstr "SSL връзка, използваща %s (%s)"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:357 lib-ui/curs_main.c:370 recvattach.c:32
-msgid "Save"
-msgstr "Çàïèñ"
-
-#: compose.c:968
+#: compose.c:898
 msgid "Save a copy of this message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
 
-#: recvattach.c:356
+#: recvattach.c:347
 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:386 recvattach.c:370 recvattach.c:397 recvattach.c:409
-#: recvattach.c:434
+#: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
+#: recvattach.c:425
 msgid "Save to file: "
-msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
+msgstr "Запис във файл:"
 
 #: commands.c:600
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
-msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
 
 #: imap/imap.c:910
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
-msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
+msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
 
-#: recvattach.c:401
+#: recvattach.c:392
 msgid "Saving..."
-msgstr "Çàïèñâàíå..."
-
-#: lib-ui/query.c:39
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
+msgstr "Записване..."
 
-#: lib-ui/menu.c:606 pattern.c:1231
+#: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
 msgid "Search for: "
-msgstr "Òúðñåíå: "
+msgstr "Търсене: "
 
 #: pattern.c:1287
 msgid "Search hit bottom without finding match"
-msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
+msgstr "Търсенето достигна до края, без да бъде намерено съвпадение"
 
 #: pattern.c:1298
 msgid "Search hit top without finding match"
-msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
+msgstr "Търсенето достигна до началото, без да бъде намерено съвпадение"
 
 #: pattern.c:1320
 msgid "Search interrupted."
-msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
+msgstr "Търсенето е прекъснато."
 
-#: lib-ui/menu.c:865
+#: lib-ui/menu.c:815
 msgid "Search is not implemented for this menu."
-msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
+msgstr "За това меню не е имплементирано търсене."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1537 pattern.c:1295
+#: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
 msgid "Search wrapped to bottom."
-msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
+msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1529 pattern.c:1284
+#: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
 msgid "Search wrapped to top."
-msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
+msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
 
-#: pager.c:1815
+#: pager.c:1740
 msgid "Search: "
-msgstr "Òúðñåíå: "
-
-#: alias.cpkg:151
-msgid "Select"
-msgstr "Èçáîð"
-
-#: crypt.cpkg:3096
-msgid "Select  "
-msgstr "Èçáîð "
+msgstr "Търсене: "
 
-#: remailer.c:488
-msgid "Select a remailer chain."
-msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
-
-#: imap/imap.c:520 nntp.c:1799
+#: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
-msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
-
-#: compose.c:90 compose.c:103
-msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàùàíå"
+msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: send.c:1744
+#: send.c:1738
 msgid "Sending in background."
-msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
+msgstr "Изпращане на заден фон."
 
-#: send.c:1617
+#: send.c:1611
 msgid "Sending message..."
-msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
+msgstr "Изпращане на писмото..."
 
-#: crypt.cpkg:2761
+#: crypt.cpkg:2760
 #, c-format
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2337
+#: nntp.c:2318
 #, c-format
 msgid "Server %s does not support this operation!"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1089 pop.c:744 pop.c:1344
+#: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
 msgid "Server closed connection!"
-msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
+msgstr "Сървърът затвори връзката!"
 
 #: flags.c:335
 msgid "Set flag"
-msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
+msgstr "Поставяне на маркировка"
 
 #: commands.c:463
 msgid "Shell command: "
-msgstr "Øåë êîìàíäà: "
+msgstr "Шел команда: "
 
-#: compose.c:136
+#: compose.c:108
 msgid "Sign"
-msgstr "Ïîäïèñ"
+msgstr "Подпис"
 
-#: crypt.cpkg:3558
+#: crypt.cpkg:3544
 msgid "Sign as: "
-msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
+msgstr "Подпис като: "
 
-#: compose.c:132
+#: compose.c:104
 msgid "Sign, Encrypt"
-msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
+msgstr "Подпис, Шифроване"
 
 #: commands.c:406
 #, fuzzy
@@ -2684,175 +2498,171 @@ msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "am?: "
 msgstr ""
-"Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
-"ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
+"Подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема(s)/"
+"получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: browser.c:1205
+#: browser.c:1176
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
-"Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
+"Подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане(n)?"
 
 #: sort.c:269
 msgid "Sorting mailbox..."
-msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
+msgstr "Подреждане на пощенската кутия..."
 
-#: crypt.cpkg:2783
+#: crypt.cpkg:2782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
-msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
+msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
 
-#: browser.c:45
-msgid "Subscribe"
-msgstr ""
-
-#: browser.c:1377
+#: browser.c:1348
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:676
+#: browser.c:655
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
-msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
+msgstr "Абониран [%s], Файлова маска: %s"
 
-#: browser.c:663
+#: browser.c:642
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
 #: imap/imap.c:1358
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
-msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
+msgstr "Абониране за %s..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
 #, fuzzy
 msgid "TLS/SSL Certificate check"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
+msgstr "Проверка на SSL сертификат"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1044
+#: lib-ui/curs_main.c:1000
 msgid "Tag messages matching: "
-msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+msgstr "Маркиране на писмата, отговарящи на: "
 
-#: compose.c:792
+#: compose.c:725
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
-msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
+msgstr "Маркирайте писмата, които искате да приложите!"
 
-#: lib-ui/menu.c:908
+#: lib-ui/menu.c:858
 msgid "Tagging is not supported."
-msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
+msgstr "Маркирането не се поддържа."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:860
+#: lib-ui/curs_main.c:816
 msgid "That message is not visible."
-msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
+msgstr "Това писмо не е видимо."
 
 #: crypt.cpkg:940
 #, fuzzy
 msgid "The CRL is not available\n"
-msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
+msgstr "SSL не е на разположение."
 
-#: compose.c:877
+#: compose.c:810
 msgid "The current attachment will be converted."
-msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
+msgstr "Това приложение ще бъде прекодирано."
 
-#: compose.c:875
+#: compose.c:808
 msgid "The current attachment won't be converted."
-msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
+msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
 
 #: imap/message.c:408 pop.c:1389
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
-"Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
+"Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
 
-#: remailer.c:593
-msgid "The remailer chain is already empty."
-msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
-
-#: compose.c:41
+#: compose.c:40
 msgid "There are no attachments."
-msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
+msgstr "Няма приложения."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:39 lib-ui/curs_main.c:2108
+#: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
 msgid "There are no messages."
-msgstr "Íÿìà ïèñìà."
+msgstr "Няма писма."
 
-#: recvattach.c:918
+#: recvattach.c:906
 #, fuzzy
 msgid "There are no subparts to show!"
-msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
+msgstr "Няма подчасти, които да бъдат показани!."
 
 #: imap/imap.c:285
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
-msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
+msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
 msgid "This certificate belongs to:"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
+msgstr "Този сертификат принадлежи на:"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
+msgstr "Този сертификат е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
 msgid "This certificate was issued by:"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
+msgstr "Този сертификат е издаден от:"
 
-#: crypt.cpkg:3150
+#: crypt.cpkg:3136
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
-"Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
-"àíóëèðàí."
+"Този ключ не може да бъде използван, защото е остарял, деактивиран или "
+"анулиран."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1340
+#: lib-ui/curs_main.c:1288
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1778
+#: lib-ui/curs_main.c:1726
 msgid "Thread contains unread messages."
-msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
+msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
 
-#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1328 lib-ui/curs_main.c:1358
-#: lib-ui/curs_main.c:1762 lib-ui/curs_main.c:1792 thread.c:923 thread.c:970
-#: thread.c:1025
+#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
+#: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
+#: thread.c:1021
 msgid "Threading is not enabled."
-msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
+msgstr "Показването на нишки не е включено."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1375
+#: lib-ui/curs_main.c:1323
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
 #: lib-mx/mx.c:183
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
-msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
+msgstr "fcntl заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
 
 #: lib-mx/mx.c:217
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
-msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
+msgstr "flock заключване не е получено в определеното време (timeout)!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:957
+#: lib-ui/curs_main.c:913
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1633 pager.c:2393
+#: keymap_defs.h:11
+msgid "Toggle display of subparts"
+msgstr ""
+
+#: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: pager.c:1720 pager.c:1740 pager.c:1747 pager.c:1754
+#: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
 msgid "Top of message is shown."
-msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
+msgstr "Това е началото на писмото."
 
-#: crypt.cpkg:3886
+#: crypt.cpkg:3872
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
-msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
+msgstr "Опит за извличане на PGP ключове...\n"
 
-#: crypt.cpkg:3897
+#: crypt.cpkg:3883
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
-msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
+msgstr "Опит за извличане на S/MIME сертификати...\n"
 
 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
+msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
 
 #: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
 #, c-format
@@ -2862,141 +2672,124 @@ msgstr ""
 #: pop.c:361
 #, fuzzy
 msgid "USER authentication failed."
-msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
+msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: compose.c:703
+#: compose.c:636
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
-msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
+msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
 
-#: compose.c:820
+#: compose.c:753
 msgid "Unable to attach!"
-msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
+msgstr "Прилагането е невъзможно!"
 
 #: imap/message.c:74
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
-"Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
+"Грешка при получаване на заглавните части от тази версия на IMAP-сървъра."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
 msgid "Unable to get certificate from peer"
-msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
+msgstr "От сървъра не може да бъде получен сертификат"
 
 #: pop.c:598
 msgid "Unable to leave messages on server."
-msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
+msgstr "Оставянето на писмата на сървъра е невъзможно."
 
-#: nntp.c:554
+#: nntp.c:556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to lock %s"
-msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
+msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
 
 #: lib-mx/compress.c:227 lib-mx/compress.c:342 lib-mx/compress.c:410
 #: lib-mx/mbox.c:407
 msgid "Unable to lock mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+msgstr "Грешка при заключване на пощенската кутия!"
 
-#: nntp.c:549
+#: nntp.c:551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for reading"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
+msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
 
-#: nntp.c:567
+#: nntp.c:569
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for writing"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
+msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
 
 #: handler.c:1387
 msgid "Unable to open temporary file!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
-
-#: alias.cpkg:150 lib-ui/curs_main.c:356 lib-ui/curs_main.c:369 postpone.c:33
-msgid "Undel"
-msgstr "Âúçñò."
+msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1056
+#: lib-ui/curs_main.c:1012
 msgid "Undelete messages matching: "
-msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1054 lib-ui/curs_main.c:2183 lib-ui/curs_main.c:2210
-#: pager.c:2412 pager.c:2428
+#: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
+#: pager.c:2337 pager.c:2353
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
-msgstr "Âúçñò."
+msgstr "Възст."
 
-#: compose.c:1064
+#: compose.c:994
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
-msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
-
-#: browser.c:46
-#, fuzzy
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
+msgstr "Непознат Content-Type %s"
 
-#: browser.c:1379
+#: browser.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
-msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
+msgstr "Отписване от %s..."
 
 #: imap/imap.c:1360
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
-msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
+msgstr "Отписване от %s..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1065
+#: lib-ui/curs_main.c:1021
 msgid "Untag messages matching: "
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
 
 #: imap/message.c:546
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
+msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
 
 #: lib-mx/mx.c:914
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
-msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
+msgstr "Използвайте 'toggle-write' за реактивиране на режима за запис!"
 
-#: crypt.cpkg:3446
+#: crypt.cpkg:3432
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
+msgstr "Желаете ли използвате ключовия идентификатор \"%s\" за %s?"
 
 #: account.c:133
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
+msgstr "Потребителско име на %s: "
 
-#: crypt.cpkg:2688 crypt.cpkg:2811
+#: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid From : %s\n"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
+msgstr "Невалиден месец: %s"
 
-#: crypt.cpkg:2700 crypt.cpkg:2823
+#: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid To ..: %s\n"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
-
-#: lib-ui/sidebar.c:339
-msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
-msgstr ""
+msgstr "Невалиден месец: %s"
 
 #: commands.c:89
 msgid "Verify PGP signature?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
+msgstr "Желаете ли да потвърдите истинността на PGP-подписа?"
 
 #: pop.c:786
 msgid "Verifying message indexes..."
-msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
+msgstr "Потвърждаване индексите на писмата..."
 
-#: pager.c:1308
-msgid "View Attachm."
-msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
-
-#: recvattach.c:495
+#: recvattach.c:486
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
-msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На път сте да презапишете %s, наистина ли?"
 
 #: crypt.cpkg:1058
 msgid ""
@@ -3004,29 +2797,29 @@ msgid ""
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+msgstr "Сертификатът на сървъра все още не е валиден"
 
 #: crypt.cpkg:1054
 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
@@ -3041,35 +2834,35 @@ msgstr ""
 #: lib-mx/mx.c:190
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
-msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
+msgstr "Чакане за fcntl заключване... %d"
 
 #: lib-mx/mx.c:225
 #, c-format
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
-msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
+msgstr "Чакане за flock заключване... %d"
 
-#: lib-ui/query.c:85
+#: lib-ui/query.c:74
 msgid "Waiting for response..."
-msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
+msgstr "Чакане на отговор..."
 
-#: compose.c:291
+#: compose.c:233
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
+msgstr "Предупреждение: '%s' е невалиден IDN."
 
 #: crypt.cpkg:916
 #, fuzzy
 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
 
-#: init.c:773
+#: init.c:770
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
+msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:829
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
+msgstr "Предупреждение: Сертификатът не може да бъде запазен"
 
 #: crypt.cpkg:902
 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
@@ -3087,470 +2880,628 @@ msgstr ""
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1851
+#: init.c:1848
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1843
+#: init.c:1840
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:1083
+#: compose.c:1013
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
+msgstr "Грешка при създаване на приложението"
 
 #: lib-mx/mbox.c:576
 #, c-format
 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
+msgstr "Грешка при запис! Пощенската кутия е записана частично в %s"
 
 #: attach.c:731
 msgid "Write fault!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
+msgstr "Грешка при запис!"
 
-#: compose.c:1197
+#: compose.c:1127
 msgid "Write message to mailbox"
-msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
 
 #: lib-mx/mx.c:555
 #, c-format
 msgid "Writing %s..."
-msgstr "Çàïèñ íà %s..."
+msgstr "Запис на %s..."
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1129
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
+msgstr "Записване на писмото в %s ..."
 
 #: lib-mx/mbox.c:473
 #, c-format
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
+msgstr "Записване на писмата... %d (%d%%)"
 
-#: nntp.c:1703
+#: nntp.c:1705
 #, fuzzy, c-format
 msgid "XOVER command failed: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
-#: alias.cpkg:326
+#: alias.cpkg:317
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
-msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
-
-#: remailer.c:603
-msgid "You already have the first chain element selected."
-msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
+msgstr "Вече има запис за този псевдоним!"
 
-#: remailer.c:613
-msgid "You already have the last chain element selected."
-msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
-
-#: lib-ui/menu.c:548
+#: lib-ui/menu.c:502
 msgid "You are on the first entry."
-msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
-
-#: lib-ui/sidebar.c:432 lib-ui/sidebar.c:449
-#, fuzzy
-msgid "You are on the first mailbox."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
+msgstr "Това е първият запис."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1436 lib-ui/curs_main.c:1459
+#: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
 msgid "You are on the first message."
-msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+msgstr "Това е първото писмо."
 
-#: lib-ui/menu.c:420
+#: lib-ui/menu.c:374
 msgid "You are on the first page."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
+msgstr "Това е първата страница."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1707
+#: lib-ui/curs_main.c:1655
 msgid "You are on the first thread."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
+msgstr "Това е първата нишка."
 
-#: lib-ui/menu.c:538
+#: lib-ui/menu.c:492
 msgid "You are on the last entry."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
-
-#: lib-ui/sidebar.c:415 lib-ui/sidebar.c:458
-#, fuzzy
-msgid "You are on the last mailbox."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
+msgstr "Това е последният запис."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1395 lib-ui/curs_main.c:1418
+#: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
 msgid "You are on the last message."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
+msgstr "Това е последното писмо."
 
-#: lib-ui/menu.c:421
+#: lib-ui/menu.c:375
 msgid "You are on the last page."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
+msgstr "Това е последната страница."
 
-#: lib-ui/menu.c:366
+#: lib-ui/menu.c:320
 msgid "You cannot scroll down farther."
-msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
+msgstr "Не може да превъртате надолу повече."
 
-#: lib-ui/menu.c:383
+#: lib-ui/menu.c:337
 msgid "You cannot scroll up farther."
-msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
+msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
 
-#: alias.cpkg:680
+#: alias.cpkg:670
 msgid "You have no aliases!"
-msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
+msgstr "В адресната книга няма записи!"
 
-#: compose.c:313
+#: compose.c:255
 msgid "You may not delete the only attachment."
-msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
+msgstr "Не може да изтриете единствената част на писмото."
 
 #: recvcmd.c:37
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
-msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
+msgstr "Може да изпращате отново само message/rfc822 части."
 
-#: alias.cpkg:377
+#: alias.cpkg:368
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
-msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
+msgstr "[%s = %s] Запис?"
 
 #: handler.c:1443
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
-msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
+msgstr "[-- %s/%s не се поддържа"
 
 #: handler.c:1000
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
-msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
+msgstr "[-- Приложение: #%d"
 
 #: handler.c:1117 handler.c:1133
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
+msgstr "[-- Грешки от %s --]\n"
 
 #: handler.c:1074
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
-msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
+msgstr "[-- Автоматично показване посредством %s --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1862
+#: crypt.cpkg:1861
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
+"[-- НАЧАЛО НА PGP-ПИСМО --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1864
+#: crypt.cpkg:1863
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
+msgstr "[-- НАЧАЛО НА БЛОК С ПУБЛИЧЕН PGP-КЛЮЧ --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1866
+#: crypt.cpkg:1865
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+"[-- НАЧАЛО НА PGP-ПОДПИСАНО ПИСМО --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1385 crypt.cpkg:1824
+#: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
 #: handler.c:1102
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
+msgstr "[-- Грешка при стартиране на %s. --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1889
+#: crypt.cpkg:1888
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПИСМОТО --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1891
+#: crypt.cpkg:1890
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА БЛОКА С ПУБЛИЧНИЯ PGP-КЛЮЧ --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1893
+#: crypt.cpkg:1892
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПОДПИСАНОТО ПИСМО --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1981
+#: crypt.cpkg:1980
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1980
+#: crypt.cpkg:1979
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2045
+#: crypt.cpkg:2044
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+"[-- Край на шифрованите със S/MIME данни --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2044
+#: crypt.cpkg:2043
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+"[-- Край на подписаните със S/MIME данни --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1281 crypt.cpkg:1396 crypt.cpkg:1837
+#: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- End signature information --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
+"[-- Край на подписаните данни --]\n"
 
 #: handler.c:891
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
-"íà ïèñìîòî --]\n"
+"[-- Грешка: Невъзможно е показването на която и да е от алтернативните части "
+"на писмото --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:3981
+#: crypt.cpkg:3967
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
+"[-- Грешка: Противоречива multipart/signed структура! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:3971
+#: crypt.cpkg:3957
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
+"[-- Грешка: Непознат multipart/signed протокол %s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1945 crypt.cpkg:2005
+#: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
+msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1911
+#: crypt.cpkg:1910
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
+"[-- Грешка: началото на PGP-писмото не може да бъде намерено! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1355
+#: crypt.cpkg:1354
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
 "\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
+msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1934
+#: crypt.cpkg:1933
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
+"[-- Грешка: неправилно построено PGP/MIME съобщение! --]\n"
 "\n"
 
 #: handler.c:1168
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
+"[-- Грешка: message/external-body няма параметри за метод на достъп --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1958
+#: crypt.cpkg:1957
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1957
+#: crypt.cpkg:1956
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:2017
+#: crypt.cpkg:2016
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
-msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+msgstr "[-- Следните данни са шифровани със S/MIME --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2016
+#: crypt.cpkg:2015
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 "\n"
-msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+msgstr "[-- Следните данни са подписани със S/MIME --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:4028
+#: crypt.cpkg:4014
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
+"[-- Следните данни са подписани --]\n"
 "\n"
 
 #: handler.c:1185
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
-msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
+msgstr "[-- Това %s/%s приложение "
 
 #: handler.c:1212 handler.c:1225
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
-msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
+msgstr "[-- Това %s/%s приложение не е включено в писмото, --]\n"
 
 #: handler.c:1011
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
-msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
+msgstr "[-- Тип: %s/%s, Кодиране: %s, Размер: %s --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:4032
+#: crypt.cpkg:4018
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
+"[-- Предупреждение: не могат да бъдат намерени подписи. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:4018
+#: crypt.cpkg:4004
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
+"[-- Предупреждение: %s/%s-подписи не могат да бъдат проверявани. --]\n"
 "\n"
 
 #: handler.c:1230
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
-msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
+msgstr "[-- а указаният метод на достъп %s не се подържа. --]\n"
 
 #: handler.c:1214
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
-msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
+msgstr "[-- а файлът, определен за прикачване вече не съществува. --]\n"
 
 #: handler.c:1201
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
-msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
+msgstr "[-- име: %s --]\n"
 
 #: handler.c:1197
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
-msgstr "[-- íà %s --]\n"
+msgstr "[-- на %s --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2594
+#: crypt.cpkg:2593
 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2589
+#: crypt.cpkg:2588
 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2587
+#: crypt.cpkg:2586
 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2798
+#: crypt.cpkg:2797
 msgid "[Disabled]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2794
+#: crypt.cpkg:2793
 #, fuzzy
 msgid "[Expired]"
-msgstr "Èçòåêúë   "
+msgstr "Изтекъл   "
 
-#: crypt.cpkg:2669 crypt.cpkg:2790
+#: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
 #, fuzzy
 msgid "[Invalid]"
-msgstr "Íåâàëèäåí   "
+msgstr "Невалиден   "
 
-#: crypt.cpkg:2786
+#: crypt.cpkg:2785
 #, fuzzy
 msgid "[Revoked]"
-msgstr "Àíóëèðàí   "
+msgstr "Анулиран   "
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:439
 msgid "[invalid date]"
-msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
+msgstr "[невалидна дата]"
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:417
 #, c-format
 msgid "[unable to calculate]"
-msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
+msgstr "[грешка при пресмятане]"
 
-#: init.c:743
+#: init.c:740
 msgid "alias: no address"
-msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
+msgstr "alias: няма адрес"
 
-#: init.c:654
+#: keymap_defs.h:164
+msgid "append new query results to current results"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:184
+#, fuzzy
+msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
+msgstr "Няма маркирани писма."
+
+#: keymap_defs.h:183
+#, fuzzy
+msgid "apply next function to tagged messages"
+msgstr "Няма маркирани писма."
+
+#: keymap_defs.h:24
+#, fuzzy
+msgid "attach a file(s) to this message"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
+
+#: keymap_defs.h:25
+msgid "attach message(s) to this message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:26
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr ""
+
+#: init.c:651
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+msgstr "променя описанието на приложението"
 
-#: init.c:617
+#: init.c:614
 #, fuzzy
 msgid "attachments: no disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+msgstr "променя описанието на приложението"
 
 #: hook.c:87
 msgid "bad formatted command string"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:744
+#: keymap.c:736
 msgid "bind: too many arguments"
-msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+msgstr "bind: твърде много аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:114
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:88
+msgid "capitalize the word"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2850
+#: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/color.c:508 lib-ui/color.c:518
+#: keymap_defs.h:22
+#, fuzzy
+msgid "change directories"
+msgstr "Грешка при четене на директорията."
+
+#: keymap_defs.h:215
+msgid "check for classic pgp"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:23
+#, fuzzy
+msgid "check mailboxes for new mail"
+msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
+
+#: keymap_defs.h:119
+msgid "clear a status flag from a message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:167
+msgid "clear and redraw the screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:203
+msgid "collapse/uncollapse all threads"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:202
+msgid "collapse/uncollapse current thread"
+msgstr ""
+
+#: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
 msgid "color: too few arguments"
-msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+msgstr "color: недостатъчно аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:75
+msgid "complete address with query"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:74
+msgid "complete filename or alias"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:113
+#, fuzzy
+msgid "compose a new mail message"
+msgstr "Няма нови писма."
+
+#: keymap_defs.h:45
+msgid "compose new attachment using mailcap entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:89
+msgid "convert the word to lower case"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:90
+msgid "convert the word to upper case"
+msgstr ""
 
 #: commands.c:788
 msgid "converting"
-msgstr "êîíâåðòèðàíî"
+msgstr "конвертирано"
+
+#: keymap_defs.h:54
+#, fuzzy
+msgid "copy a message to a file/mailbox"
+msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
 
 #: editmsg.c:59
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+msgstr "грешка при създаване на временна пощенска кутия: %s"
 
 #: editmsg.c:89
 #, c-format
 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+msgstr "грешка при съкращаването на временната пощенска кутия: %s"
 
 #: editmsg.c:70
 #, c-format
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+msgstr "грешка при запис във временната пощенска кутия: %s"
+
+#: keymap_defs.h:42
+msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:55
+msgid "create an alias from a message sender"
+msgstr ""
 
-#: browser.c:1206
+#: keymap_defs.h:73
+#, fuzzy
+msgid "cycle among incoming mailboxes"
+msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
+
+#: browser.c:1177
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: lib-ui/color.c:620
+#: lib-ui/color.c:567
 msgid "default colors not supported"
-msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
+msgstr "стандартните цветове не се поддържат"
+
+#: keymap_defs.h:84
+msgid "delete all chars on the line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:63
+#, fuzzy
+msgid "delete all messages in subthread"
+msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
+
+#: keymap_defs.h:64
+#, fuzzy
+msgid "delete all messages in thread"
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:82
+msgid "delete chars from cursor to end of line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:83
+msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:120
+#, fuzzy
+msgid "delete messages matching a pattern"
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:69
+msgid "delete the char in front of the cursor"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:76
+msgid "delete the char under the cursor"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:61
+msgid "delete the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:62
+msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:85
+msgid "delete the word in front of the cursor"
+msgstr ""
 
 #: commands.c:407
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
+#: keymap_defs.h:67
+#, fuzzy
+msgid "display a message"
+msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
+
+#: keymap_defs.h:65
+msgid "display full address of sender"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:66
+msgid "display message and toggle header weeding"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:16
+msgid "display the currently selected file's name"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:200
+msgid "display the keycode for a key press"
+msgstr ""
+
 #: lib-mx/compress.c:422
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
@@ -3559,36 +3510,123 @@ msgstr ""
 #: lib-mx/compress.c:352 lib-mx/compress.c:420
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Compressing %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
 #: lib-mx/compress.c:235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "echo Decompressing %s..."
-msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+msgstr "Избиране на %s..."
+
+#: keymap_defs.h:43
+#, fuzzy
+msgid "edit attachment content type"
+msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
+
+#: keymap_defs.h:29
+#, fuzzy
+msgid "edit attachment description"
+msgstr "променя описанието на приложението"
+
+#: keymap_defs.h:30
+msgid "edit attachment transfer-encoding"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:36
+msgid "edit attachment using mailcap entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:27
+msgid "edit the BCC list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:28
+msgid "edit the CC list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:39
+msgid "edit the Followup-To field"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:38
+msgid "edit the Reply-To field"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:41
+msgid "edit the TO list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:32
+msgid "edit the file to be attached"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:33
+msgid "edit the from field"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:35
+#, fuzzy
+msgid "edit the message"
+msgstr "Невъзможен запис на писмо"
+
+#: keymap_defs.h:34
+#, fuzzy
+msgid "edit the message with headers"
+msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
+
+#: keymap_defs.h:37
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:68
+#, fuzzy
+msgid "edit the raw message"
+msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
+
+#: keymap_defs.h:40
+#, fuzzy
+msgid "edit the subject of this message"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
 
 #: pattern.c:777
 msgid "empty pattern"
-msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
+msgstr "празен шаблон"
 
-#: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2842
+#: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
 #, fuzzy
 msgid "encryption"
-msgstr "Øèôðîâàíå"
+msgstr "Шифроване"
+
+#: keymap_defs.h:8
+msgid "end of conditional execution (noop)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:92
+msgid "enter a file mask"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:31
+#, fuzzy
+msgid "enter a file to save a copy of this message in"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
+
+#: keymap_defs.h:91
+msgid "enter a muttrc command"
+msgstr ""
 
 #: crypt.cpkg:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3650
+#: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:354
 #, c-format
@@ -3603,36 +3641,36 @@ msgstr ""
 #: crypt.cpkg:655
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error encrypting data: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: crypt.cpkg:3657
+#: crypt.cpkg:3643
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing gpg data: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: pattern.c:499
 msgid "error in expression"
-msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
+msgstr "грешка в израза"
 
 #: pattern.c:667 pattern.c:771
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:462 crypt.cpkg:500
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:443
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error rewinding data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: crypt.cpkg:613
 #, c-format
@@ -3642,26 +3680,82 @@ msgstr ""
 #: crypt.cpkg:739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error signing data: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
 #: pattern.c:1063
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
-msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
+msgstr "грешка: непознат оператор %d (моля, съобщете за тази грешка)."
 
-#: crypt.cpkg:3544
+#: crypt.cpkg:3530
 #, fuzzy
 msgid "esabmc"
 msgstr "esabf"
 
-#: crypt.cpkg:3542
+#: crypt.cpkg:3528
 #, fuzzy
 msgid "esabpc"
 msgstr "esabf"
 
-#: keymap.c:829
+#: keymap.c:821
 msgid "exec: no arguments"
-msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
+msgstr "exec: липсват аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:112
+msgid "execute a macro"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:93
+msgid "exit this menu"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:219
+msgid "extract supported public keys"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:94
+msgid "filter attachment through a shell command"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:97
+#, fuzzy
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Желаете ли да проследите до %s%s?"
+
+#: keymap_defs.h:122
+msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:9
+msgid "force viewing of attachment using mailcap"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:99
+#, fuzzy
+msgid "forward a message with comments"
+msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
+
+#: keymap_defs.h:98
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:44
+msgid "get a temporary copy of an attachment"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:101
+#, fuzzy
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "Проверка за нови писма..."
+
+#: keymap_defs.h:102
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Това е първото писмо."
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
 #, c-format
@@ -3683,136 +3777,626 @@ msgstr ""
 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2983 crypt.cpkg:3019
+#: keymap_defs.h:206
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox"
+msgstr "Това е последната страница."
+
+#: keymap_defs.h:207
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox with new mail"
+msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
+
+#: keymap_defs.h:208
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox"
+msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
+
+#: keymap_defs.h:209
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox with new mail"
+msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
+
+#: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2956 crypt.cpkg:2992
+#: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
 
 #: handler.c:1193
 msgid "has been deleted --]\n"
-msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
+msgstr "бе изтрито --]\n"
 
 #: imap/imap.c:941
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
-msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
+msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
 
-#: init.c:823
+#: init.c:820
 msgid "invalid header field"
-msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
+msgstr "невалидно заглавно поле"
+
+#: keymap_defs.h:178
+msgid "invoke a command in a subshell"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3122
+#: keymap_defs.h:108
 #, fuzzy
-msgid "keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgid "jump to an index number"
+msgstr "Невалиден номер на индекс."
 
-#: keymap.c:789
+#: keymap_defs.h:134
+#, fuzzy
+msgid "jump to parent message in thread"
+msgstr "Скок към писмо номер: "
+
+#: keymap_defs.h:136
+msgid "jump to previous subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:135
+msgid "jump to previous thread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:72
+msgid "jump to the beginning of the line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:152
+msgid "jump to the bottom of the message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:77
+msgid "jump to the end of the line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:128
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next new message"
+msgstr "Скок към писмо номер: "
+
+#: keymap_defs.h:129
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next new or unread message"
+msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
+
+#: keymap_defs.h:130
+msgid "jump to the next subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:131
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next thread"
+msgstr "Това е първата нишка."
+
+#: keymap_defs.h:133
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next unread message"
+msgstr "Няма непрочетени писма"
+
+#: keymap_defs.h:138
+msgid "jump to the previous new message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:139
+msgid "jump to the previous new or unread message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:140
+#, fuzzy
+msgid "jump to the previous unread message"
+msgstr "Няма непрочетени писма"
+
+#: keymap_defs.h:155
+#, fuzzy
+msgid "jump to the top of the message"
+msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
+
+#: crypt.cpkg:3108
+#, fuzzy
+msgid "keys matching"
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с <%s>."
+
+#: keymap_defs.h:127
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
+
+#: keymap_defs.h:20
+#, fuzzy
+msgid "list mailboxes with new mail"
+msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
+
+#: keymap_defs.h:111
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr ""
+
+#: keymap.c:781
 msgid "macro: empty key sequence"
-msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
+msgstr "macro: празна последователност от клавиши"
 
-#: keymap.c:797
+#: keymap.c:789
 msgid "macro: too many arguments"
-msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+msgstr "macro: твърде много аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:212
+msgid "mail a PGP public key"
+msgstr ""
 
 #: lib-mime/rfc1524.c:382
 #, c-format
 msgid "mailcap entry for type %s not found"
-msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
+msgstr "не е намерено mailcap-вписване за типа %s"
 
 #: lib-mx/mh.c:995
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr ""
-"maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
+"maildir_commit_message(): грешка при поставянето на марка за време на файла"
+
+#: keymap_defs.h:59
+msgid "make decoded (text/plain) copy"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:60
+msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:218
+msgid "make decrypted copy"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:217
+msgid "make decrypted copy and delete"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:21
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:192
+msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:142
+msgid "mark the current subthread as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:141
+msgid "mark the current thread as read"
+msgstr ""
 
 #: lib-mx/mx.c:584
 #, fuzzy
 msgid "message(s) not deleted"
-msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
+msgstr "Писмата не са препратени."
 
 #: pattern.c:746
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
-msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
+msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
 
 #: pattern.c:732
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
-msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
+msgstr "липсва параметър"
 
-#: lib-ui/color.c:541
+#: lib-ui/color.c:489
 msgid "mono: too few arguments"
-msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+msgstr "mono: недостатъчно аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:56
+msgid "move entry to bottom of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:57
+msgid "move entry to middle of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:58
+msgid "move entry to top of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:70
+msgid "move the cursor one character to the left"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:78
+msgid "move the cursor one character to the right"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:71
+msgid "move the cursor to the beginning of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:79
+msgid "move the cursor to the end of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:12
+msgid "move to the bottom of the page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:95
+#, fuzzy
+msgid "move to the first entry"
+msgstr "Това е първият запис."
+
+#: keymap_defs.h:124
+#, fuzzy
+msgid "move to the first message"
+msgstr "Това е първото писмо."
+
+#: keymap_defs.h:109
+#, fuzzy
+msgid "move to the last entry"
+msgstr "Това е последният запис."
+
+#: keymap_defs.h:125
+#, fuzzy
+msgid "move to the last message"
+msgstr "Това е последното писмо."
+
+#: keymap_defs.h:148
+msgid "move to the middle of the page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:149
+#, fuzzy
+msgid "move to the next entry"
+msgstr "Това е последният запис."
+
+#: keymap_defs.h:151
+#, fuzzy
+msgid "move to the next page"
+msgstr "Това е последната страница."
+
+#: keymap_defs.h:132
+#, fuzzy
+msgid "move to the next undeleted message"
+msgstr "Няма възстановени писма."
+
+#: keymap_defs.h:158
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous entry"
+msgstr "Това е първият запис."
+
+#: keymap_defs.h:160
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous page"
+msgstr "Това е първата страница."
+
+#: keymap_defs.h:137
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous undeleted message"
+msgstr "Няма възстановени писма."
+
+#: keymap_defs.h:191
+#, fuzzy
+msgid "move to the top of the page"
+msgstr "Това е първата страница."
 
 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
-msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
+msgstr "съставното писмо няма \"boundary\" параметър!"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:156
+#: lib-ui/curs_lib.c:119
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: lib-ui/status.c:86
+#: lib-ui/status.c:85
 #, fuzzy
 msgid "no mailbox"
-msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
+msgstr "(няма пощенска кутия)"
 
 #: commands.c:788
 msgid "not converting"
-msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
+msgstr "не е конвертирано"
 
-#: keymap.c:668
+#: keymap.c:662
 msgid "null key sequence"
-msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
+msgstr "празна последователност от клавиши"
+
+#: keymap_defs.h:7
+msgid "null operation"
+msgstr ""
 
 #: muttlib.c:260
 msgid "oac"
 msgstr "oac"
 
-#: init.c:1065
+#: keymap_defs.h:115
+msgid "open a different folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:116
+#, fuzzy
+msgid "open a different folder in read only mode"
+msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
+
+#: keymap_defs.h:117
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:118
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
+
+#: keymap_defs.h:210
+#, fuzzy
+msgid "open hilighted mailbox"
+msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
+
+#: keymap_defs.h:156
+msgid "pipe message/attachment to a shell command"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:157
+#, fuzzy
+msgid "post message to newsgroup"
+msgstr "Препращане на писмото към %s"
+
+#: init.c:1062
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
-msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
+msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
 
-#: keymap.c:626
+#: keymap_defs.h:161
+#, fuzzy
+msgid "print the current entry"
+msgstr "Това е първият запис."
+
+#: keymap.c:620
 msgid "push: too many arguments"
-msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+msgstr "push: твърде много аргументи"
+
+#: keymap_defs.h:163
+msgid "query external program for addresses"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:86
+msgid "quote the next typed key"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:162
+msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:166
+#, fuzzy
+msgid "recall a postponed message"
+msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
+
+#: keymap_defs.h:121
+#, fuzzy
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
+
+#: keymap_defs.h:13
+#, fuzzy
+msgid "remail a message to another user"
+msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
+
+#: keymap_defs.h:169
+msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:48
+#, fuzzy
+msgid "rename/move an attached file"
+msgstr "%s: грешка при прилагането на файл"
+
+#: keymap_defs.h:170
+#, fuzzy
+msgid "reply to a message"
+msgstr "Скок към писмо номер: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
+#: keymap_defs.h:104
+msgid "reply to all recipients"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:110
+msgid "reply to specified mailing list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:123
+#, fuzzy
+msgid "retrieve mail from POP server"
+msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
+
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
 msgid "ro"
 msgstr "ro"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
 msgid "roa"
 msgstr "roa"
 
-#: crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2846
+#: keymap_defs.h:144
+#, fuzzy
+msgid "save changes to mailbox"
+msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
+
+#: keymap_defs.h:165
+#, fuzzy
+msgid "save changes to mailbox and quit"
+msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
+
+#: keymap_defs.h:172
+msgid "save message/attachment to a file"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:47
+#, fuzzy
+msgid "save this message to send later"
+msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
+
+#: keymap_defs.h:105
+msgid "scroll down 1/2 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:150
+msgid "scroll down one line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:80
+msgid "scroll down through the history list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:205
+msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:204
+msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:106
+msgid "scroll up 1/2 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:159
+msgid "scroll up one line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:81
+msgid "scroll up through the history list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:174
+msgid "search backwards for a regular expression"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:173
+#, fuzzy
+msgid "search for a regular expression"
+msgstr "грешка в израза"
+
+#: keymap_defs.h:175
+#, fuzzy
+msgid "search for next match"
+msgstr "Търсене: "
+
+#: keymap_defs.h:176
+msgid "search for next match in opposite direction"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:14
+msgid "select a new file in this directory"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:100
+msgid "select the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:49
+#, fuzzy
+msgid "send the message"
+msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
+
+#: keymap_defs.h:143
+msgid "set a status flag on a message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:199
+#, fuzzy
+msgid "show MIME attachments"
+msgstr "Желаете ли да ги препратите като приложения?"
+
+#: keymap_defs.h:211
+msgid "show PGP options"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:216
+msgid "show S/MIME options"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:201
+msgid "show currently active limit pattern"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:126
+#, fuzzy
+msgid "show only messages matching a pattern"
+msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:197
+msgid "show the Mutt version number and date"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1289
+#: keymap_defs.h:154
+#, fuzzy
+msgid "skip beyond quoted text"
+msgstr "Няма повече цитиран текст."
+
+#: keymap_defs.h:179
+#, fuzzy
+msgid "sort messages"
+msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
+
+#: keymap_defs.h:180
+#, fuzzy
+msgid "sort messages in reverse order"
+msgstr "В тази кутия няма писма."
+
+#: init.c:1286
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
-msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
+msgstr "source: грешка при %s"
 
-#: init.c:1270
+#: init.c:1267
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
-msgstr "source: ãðåøêè â %s"
+msgstr "source: грешки в %s"
 
-#: init.c:1271
+#: init.c:1268
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
-msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
+msgstr "source: вмъкването е прекъснато поради твърде много грешки в %s"
+
+#: keymap_defs.h:17
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:181
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
 #: lib-mx/mbox.c:443
 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
-"sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
-"çà òàçè ãðåøêà)"
+"sync: пощенската кутия е променена, но няма променени писма! (моля, съобщете "
+"за тази грешка)"
+
+#: keymap_defs.h:145
+#, fuzzy
+msgid "tag messages matching a pattern"
+msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:182
+msgid "tag the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:185
+msgid "tag the current subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:186
+#, fuzzy
+msgid "tag the current thread"
+msgstr "Това е първата нишка."
+
+#: keymap_defs.h:107
+msgid "this screen"
+msgstr ""
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
 #, c-format
@@ -3824,41 +4408,130 @@ msgstr ""
 msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
-#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:674 lib-ui/color.c:597
+#: keymap_defs.h:96
+msgid "toggle a message's 'important' flag"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:187
+msgid "toggle a message's 'new' flag"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:153
+#, fuzzy
+msgid "toggle display of quoted text"
+msgstr "Няма повече цитиран текст."
+
+#: keymap_defs.h:50
+msgid "toggle disposition between inline/attachment"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:46
+#, fuzzy
+msgid "toggle recoding of this attachment"
+msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
+
+#: keymap_defs.h:177
+#, fuzzy
+msgid "toggle search pattern coloring"
+msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
+
+#: keymap_defs.h:19
+msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:188
+#, fuzzy
+msgid "toggle view of read messages"
+msgstr "Няма непрочетени писма"
+
+#: keymap_defs.h:189
+msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:190
+msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:51
+msgid "toggle whether to delete file after sending it"
+msgstr ""
+
+#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:668 lib-ui/color.c:545
 msgid "too few arguments"
-msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+msgstr "недостатъчно аргументи"
 
-#: hook.c:75 lib-ui/color.c:605
+#: hook.c:75 lib-ui/color.c:553
 msgid "too many arguments"
-msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+msgstr "твърде много аргументи"
 
-#: init.c:690
+#: keymap_defs.h:87
+msgid "transpose character under cursor with previous"
+msgstr ""
+
+#: init.c:687
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
 
-#: init.c:667
+#: init.c:664
 #, fuzzy
 msgid "unattachments: no disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+msgstr "променя описанието на приложението"
+
+#: keymap_defs.h:195
+#, fuzzy
+msgid "undelete all messages in subthread"
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:194
+#, fuzzy
+msgid "undelete all messages in thread"
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:146
+#, fuzzy
+msgid "undelete messages matching a pattern"
+msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:193
+msgid "undelete the current entry"
+msgstr ""
 
 #: hook.c:218
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
-msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
+msgstr "unhook: Не може да изтриете %s от %s."
 
 #: hook.c:204
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
-msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
+msgstr "unhook: Не може да извършите unhook * от hook."
 
 #: hook.c:213
 #, c-format
 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
-msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
+msgstr "unhook: непознат hook тип: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:349
+#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:306
 msgid "unknown error"
-msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
+msgstr "непозната грешка"
+
+#: keymap_defs.h:196
+msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:18
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:147
+#, fuzzy
+msgid "untag messages matching a pattern"
+msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
+
+#: keymap_defs.h:52
+#, fuzzy
+msgid "update an attachment's encoding info"
+msgstr "променя описанието на приложението"
 
 #: main.c:82
 msgid ""
@@ -3871,15 +4544,50 @@ msgid ""
 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1070
+#: keymap_defs.h:171
+msgid "use the current message as a template for a new one"
+msgstr ""
+
+#: init.c:1067
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
-msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
+msgstr "тази стойност не е валидна с \"reset\""
+
+#: keymap_defs.h:213
+msgid "verify a PGP public key"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:10
+#, fuzzy
+msgid "view attachment as text"
+msgstr "Приложението е записано на диска."
+
+#: keymap_defs.h:198
+msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
+msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:155
+#: keymap_defs.h:15
+#, fuzzy
+msgid "view file"
+msgstr "Нов файл: "
+
+#: keymap_defs.h:214
+msgid "view the key's user id"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:53
+#, fuzzy
+msgid "write the message to a folder"
+msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
+
+#: lib-ui/curs_lib.c:118
 msgid "yes"
 msgstr "yes"
 
 #: muttlib.c:227
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
+
+#: keymap_defs.h:168
+msgid "{internal}"
+msgstr ""
index b0eb68f..920bfe7 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-28 19:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: help.c:287
+#: help.c:254
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
 "Vincles genèrics:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:291
+#: help.c:258
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr ""
 "Funcions no vinculades:\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:4040
+#: crypt.cpkg:4026
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
@@ -111,17 +111,17 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
-#: compose.c:152 compose.c:156
+#: compose.c:124 compose.c:128
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr "  signa com a: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "     fins a %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   des de %s"
@@ -164,15 +164,15 @@ msgstr ""
 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:387
+#: lib-ui/curs_lib.c:365
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " («?» llista): "
 
-#: compose.c:145
+#: compose.c:117
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
-#: compose.c:143
+#: compose.c:115
 msgid " (inline)"
 msgstr " (en línia)"
 
@@ -183,11 +183,11 @@ msgstr " (en línia)"
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
 
-#: crypt.cpkg:2666
+#: crypt.cpkg:2665
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1584
+#: lib-ui/curs_main.c:1532
 msgid " in this limited view"
 msgstr " en aquesta vista limitada."
 
@@ -215,24 +215,24 @@ msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
 
-#: crypt.cpkg:3127
+#: crypt.cpkg:3113
 #, c-format
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1334
+#: nntp.c:1336
 #, c-format
 msgid "%s (tagged: %d) %d"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3125
+#: crypt.cpkg:3111
 #, c-format
 msgid "%s <%s>."
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
-#: crypt.cpkg:3194
+#: crypt.cpkg:3180
 #, c-format
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
 msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
@@ -240,12 +240,12 @@ msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  ABREUJAR!
 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
-#: compose.c:214
+#: compose.c:157
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
 
-#: compose.c:208
+#: compose.c:151
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
-#: main.c:494
+#: main.c:470
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
@@ -272,17 +272,17 @@ msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: nntp.c:1777
+#: nntp.c:1779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: nntp.c:371
+#: nntp.c:373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: browser.c:492 browser.c:1125
+#: browser.c:471 browser.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "«%s» no és un directori."
@@ -292,7 +292,7 @@ msgstr "«%s» no és un directori."
 msgid "%s is not a mailbox!"
 msgstr "«%s» no és una bústia!"
 
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1196
+#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "«%s» no és una bústia."
@@ -319,54 +319,54 @@ msgid ""
 "kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:250
+#: init.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: lib-ui/color.c:279
+#: lib-ui/color.c:227
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
 
 # ivb (2001/11/18)
 # ivb  «index» és una paraula clau.
-#: lib-ui/color.c:328
+#: lib-ui/color.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
 
-#: lib-ui/color.c:560
+#: lib-ui/color.c:508
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
 
-#: lib-ui/color.c:285
+#: lib-ui/color.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: El color no existeix."
 
-#: keymap.c:847
+#: keymap.c:839
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: La funció no existeix."
 
-#: keymap.c:761
+#: keymap.c:753
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
 
-#: keymap.c:654
+#: keymap.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s: El menú no existeix."
 
-#: lib-ui/color.c:322 lib-ui/color.c:483 lib-ui/color.c:493
+#: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
 
-#: lib-ui/color.c:335
+#: lib-ui/color.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: Manquen arguments."
@@ -376,37 +376,37 @@ msgstr "%s: Manquen arguments."
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
 
-#: main.c:613
+#: main.c:589
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
 
-#: init.c:1341
+#: init.c:1338
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
 
-#: init.c:1191
+#: init.c:1188
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:1058
+#: init.c:1055
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
 
-#: init.c:965
+#: init.c:962
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:141 init.c:870
+#: init.c:138 init.c:867
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: init.c:1175
+#: init.c:1172
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
@@ -415,15 +415,15 @@ msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
 
-#: lib-ui/status.c:114
+#: lib-ui/status.c:113
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(cap bústia)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
 
@@ -441,22 +441,22 @@ msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2720 crypt.cpkg:2724 crypt.cpkg:2728 crypt.cpkg:2843
-#: crypt.cpkg:2847 crypt.cpkg:2851
+#: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
+#: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
 msgid ", "
 msgstr ""
 
-#: compose.c:264
+#: compose.c:206
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Fitxers adjunts"
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
-#: help.c:276
+#: help.c:243
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<DESCONEGUT>"
 
-#: compose.c:153 compose.c:157
+#: compose.c:125 compose.c:129
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
 
@@ -472,35 +472,31 @@ msgstr ""
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
 
-#: compose.c:91 compose.c:104 remailer.c:434
-msgid "Abort"
-msgstr "Avorta"
-
-#: send.c:1419
+#: send.c:1413
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
 
-#: send.c:1420
+#: send.c:1414
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
 
-#: nntp.c:2211
+#: nntp.c:2192
 msgid "Adding new newsgroups..."
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:346
+#: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
 msgstr "Adreça: "
 
-#: alias.cpkg:405
+#: alias.cpkg:396
 msgid "Alias added."
 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
 
-#: alias.cpkg:321
+#: alias.cpkg:312
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Nou àlies: "
 
-#: alias.cpkg:692
+#: alias.cpkg:682
 msgid "Aliases"
 msgstr "Àlies"
 
@@ -508,65 +504,61 @@ msgstr "Àlies"
 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3065
+#: crypt.cpkg:3064
 #, fuzzy
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr ""
 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
 
-#: remailer.c:431
-msgid "Append"
-msgstr "Afig"
-
 #: muttlib.c:327
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:832
+#: lib-ui/curs_main.c:788
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
 
-#: nntp.c:1901
+#: nntp.c:1903
 #, c-format
 msgid "Article %d not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:763
+#: lib-ui/curs_main.c:719
 #, c-format
 msgid "Article %s not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:733
+#: lib-ui/curs_main.c:689
 msgid "Article has no parent reference!"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1461
+#: send.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "Article not posted."
 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
 
-#: send.c:1746
+#: send.c:1740
 msgid "Article posted."
 msgstr ""
 
-#: compose.c:95 compose.c:107 compose.c:675
+#: compose.c:608
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ajunta fitxer"
 
-#: compose.c:691
+#: compose.c:624
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
 
-#: recvattach.c:509
+#: recvattach.c:500
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "S'ha filtrat el fitxer adjunt."
 
-#: recvattach.c:406 recvattach.c:483
+#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
 
-#: recvattach.c:868
+#: recvattach.c:858
 msgid "Attachments"
 msgstr "Fitxers adjunts"
 
@@ -597,13 +589,13 @@ msgstr ""
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
-#: sendlib.c:2035
+#: sendlib.c:2028
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "L'IDN «%s» no és vàlid, en preparar «Resent-From»."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: compose.c:646 send.c:1518
+#: compose.c:579 send.c:1512
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
@@ -617,7 +609,7 @@ msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
 
-#: pager.c:1706 pager.c:1733 pager.c:1763 pager.c:1994
+#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "El final del missatge ja és visible."
 
@@ -643,7 +635,7 @@ msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: main.c:208
+#: main.c:206
 msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
@@ -660,16 +652,16 @@ msgstr ""
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: browser.c:692
+#: browser.c:671
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: main.c:498
+#: main.c:474
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
 
-#: compose.c:1075
+#: compose.c:1005
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
@@ -682,10 +674,10 @@ msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
 
-#: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1440
-#: crypt.cpkg:1480 crypt.cpkg:1496 crypt.cpkg:1530 crypt.cpkg:1547
-#: crypt.cpkg:2875 crypt.cpkg:3674 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
-#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1008
+#: crypt.cpkg:372 crypt.cpkg:480 crypt.cpkg:491 crypt.cpkg:1439
+#: crypt.cpkg:1479 crypt.cpkg:1495 crypt.cpkg:1529 crypt.cpkg:1546
+#: crypt.cpkg:2874 crypt.cpkg:3660 lib-mx/mbox.c:485 lib-mx/mbox.c:502
+#: lib-mx/mbox.c:512 lib-mx/mbox.c:528 send.c:1005
 msgid "Can't create temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
 
@@ -703,15 +695,15 @@ msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
 
-#: recvattach.c:856
+#: recvattach.c:846
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "No s'ha pogut desxifrar el missatge xifrat!"
 
-#: recvattach.c:977
+#: recvattach.c:965
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
 
-#: recvattach.c:985
+#: recvattach.c:973
 #, fuzzy
 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un servidor POP."
@@ -731,12 +723,6 @@ msgstr ""
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  En aquest cas «mixmaster» és un programa.
-#: remailer.c:462
-msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir «type2.list» de «mixmaster»!"
-
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
@@ -754,17 +740,17 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
 msgid "Can't open trash folder"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: nntp.c:1965 nntp.c:1995
+#: nntp.c:1967 nntp.c:1997
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: nntp.c:1952
+#: nntp.c:1954
 #, fuzzy
 msgid "Can't post article. No connection to news server."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
 
-#: nntp.c:1959
+#: nntp.c:1961
 #, c-format
 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
 msgstr ""
@@ -772,12 +758,12 @@ msgstr ""
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: nntp.c:1970 nntp.c:2000
+#: nntp.c:1972 nntp.c:2002
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: nntp.c:640
+#: nntp.c:642
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't rename %s to %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
@@ -794,7 +780,7 @@ msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: compose.c:1019 editmsg.c:97 sendlib.c:743
+#: compose.c:949 editmsg.c:97 sendlib.c:743
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
@@ -803,11 +789,11 @@ msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1296
+#: browser.c:1267
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: nntp.c:632
+#: nntp.c:634
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't write %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»."
@@ -832,42 +818,38 @@ msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:222
+#: lib-ui/curs_main.c:221
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
 
-#: browser.c:47 lib-ui/curs_main.c:373
-msgid "Catchup"
-msgstr ""
-
 #: lib-sys/mutt_signal.c:27
 #, c-format
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
 msgstr "S'ha rebut «%s»... Eixint.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:539
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:537
 #, fuzzy
 msgid "Certificate is not X.509"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:833
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:824
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "S'ha desat el certificat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:531
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:529
 #, c-format
 msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:229
+#: lib-ui/curs_main.c:228
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:233
+#: lib-ui/curs_main.c:232
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
 
-#: keymap.c:872
+#: lib-ui/curs_lib.c:321
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
@@ -877,28 +859,20 @@ msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
 
-#: browser.c:35
-msgid "Chdir"
-msgstr "Canvia directori"
-
-#: browser.c:1090
+#: browser.c:1061
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:796
+#: lib-ui/curs_main.c:752
 #, fuzzy
 msgid "Check for children of message..."
 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-#: crypt.cpkg:3099
-msgid "Check key  "
-msgstr "Comprova clau  "
-
-#: nntp.c:2184 pop.c:1104 pop.c:1250
+#: nntp.c:2165 pop.c:1104 pop.c:1250
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-#: nntp.c:2196
+#: nntp.c:2177
 #, fuzzy
 msgid "Checking for new newsgroups..."
 msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
@@ -907,7 +881,7 @@ msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:138
+#: compose.c:110
 msgid "Clear"
 msgstr "En clar"
 
@@ -917,7 +891,7 @@ msgstr "En clar"
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
 
-#: imap/imap.c:151 nntp.c:2018
+#: imap/imap.c:151 nntp.c:2020
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
@@ -926,7 +900,7 @@ msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
 
-#: crypt.cpkg:2878
+#: crypt.cpkg:2877
 #, fuzzy
 msgid "Collecting data..."
 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
@@ -945,7 +919,7 @@ msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
 
-#: main.c:171
+#: main.c:169
 #, fuzzy
 msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
@@ -966,12 +940,12 @@ msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 msgid "Compressing %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: nntp.c:1112
+#: nntp.c:1114
 #, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1110
+#: nntp.c:1112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting ok."
 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
@@ -1006,7 +980,7 @@ msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: nntp.c:1221
+#: nntp.c:1223
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
@@ -1016,7 +990,7 @@ msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: compose.c:1058
+#: compose.c:988
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 
@@ -1069,9 +1043,9 @@ msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
 
-#: crypt.cpkg:3908 crypt.cpkg:3995 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
+#: crypt.cpkg:3894 crypt.cpkg:3981 imap/message.c:84 pattern.c:146 pop.c:844
 #: pop.c:1400 recvcmd.c:446 recvcmd.c:608 recvcmd.c:855 sendlib.c:922
-#: sendlib.c:987 sendlib.c:2084
+#: sendlib.c:987 sendlib.c:2077
 #, fuzzy
 msgid "Could not create temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
@@ -1089,7 +1063,7 @@ msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'ordenació! (informeu d'aquest error)"
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
 
-#: send.c:812
+#: send.c:810
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "No s'han pogut incloure tots els missatges soŀlicitats!"
 
@@ -1106,7 +1080,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»."
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: send.c:1738
+#: send.c:1732
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
 
@@ -1120,7 +1094,7 @@ msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear «%s»?"
 
-#: browser.c:1000
+#: browser.c:971
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
@@ -1153,26 +1127,15 @@ msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
 
-#: postpone.c:506
+#: postpone.c:471
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "S'està desxifrant el missatge..."
 
-#: postpone.c:517
+#: postpone.c:482
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "El desxifratge ha fallat."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: alias.cpkg:149 lib-ui/curs_main.c:355 lib-ui/curs_main.c:368 pager.c:1309
-#: pager.c:1319 postpone.c:32
-msgid "Del"
-msgstr "Esbrr"
-
-#: remailer.c:433
-msgid "Delete"
-msgstr "Esborra"
-
-#: browser.c:1041
+#: browser.c:1012
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 
@@ -1183,24 +1146,20 @@ msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:880
+#: lib-ui/curs_main.c:836
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:877 lib-ui/curs_main.c:1872 lib-ui/curs_main.c:1912
-#: pager.c:2054 pager.c:2073
+#: lib-ui/curs_main.c:833 lib-ui/curs_main.c:1820 lib-ui/curs_main.c:1860
+#: pager.c:1979 pager.c:1998
 #, fuzzy
 msgid "Deletion"
 msgstr "Esborra"
 
-#: recvattach.c:993
+#: recvattach.c:981
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "No es poden esborrar els fitxers adjunts en un missatge xifrat."
 
-#: compose.c:96 compose.c:108
-msgid "Descrip"
-msgstr "Descriu"
-
 #: lib-lua/madmutt.cpkg:106
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Directory %s is unsafe, do you want to use it ?"
@@ -1213,20 +1172,20 @@ msgstr "L'ID «%s» no ha estat verificat. Voleu usar-lo per %s?"
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
 
-#: browser.c:679
+#: browser.c:658
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: help.c:238
+#: help.c:205
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
 
-#: send.c:1387
+#: send.c:1381
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1963
+#: lib-ui/curs_main.c:1911
 msgid "Editing"
 msgstr ""
 
@@ -1235,11 +1194,11 @@ msgstr ""
 msgid "Empty expression"
 msgstr "Error en l'expressió."
 
-#: compose.c:134
+#: compose.c:106
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Xifra"
 
-#: compose.c:163
+#: compose.c:135
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Xifra amb: "
 
@@ -1247,17 +1206,17 @@ msgstr "Xifra amb: "
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:725
+#: lib-ui/curs_main.c:681
 #, fuzzy
 msgid "Enter Message-ID: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau: "
 
-#: crypt.cpkg:3475
+#: crypt.cpkg:3461
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
 
-#: keymap.c:868
+#: lib-ui/curs_lib.c:317
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
 
@@ -1284,7 +1243,7 @@ msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2901
+#: crypt.cpkg:2900
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
@@ -1293,12 +1252,12 @@ msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1248
+#: init.c:1245
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
 
-#: init.c:1676
+#: init.c:1673
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
@@ -1308,12 +1267,12 @@ msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Error en l'expressió: %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:545
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:543
 #, fuzzy
 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
-#: main.c:235
+#: main.c:223
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
@@ -1325,42 +1284,33 @@ msgstr "Error en obrir la bústia."
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:559
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:557
 msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:147
+#: attach.c:106 attach.c:223 lib-ui/curs_lib.c:110
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Error en executar «%s»!"
 
-#: browser.c:1113 browser.c:1177
+#: browser.c:1084 browser.c:1148
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Error en enviar el missatge, el procés fill ha exit amb codi %d (%s).
-#: sendlib.c:1889
+#: sendlib.c:1882
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Error en enviament, el fill isqué amb codi %d (%s)."
 
-#: remailer.c:703
-#, c-format
-msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
-msgstr "Error en enviar el missatge, el procés fill ha eixit amb codi %d.\n"
-
-#: remailer.c:706
-msgid "Error sending message."
-msgstr "Error en enviar el missatge."
-
 #: lib-sys/mutt_socket.c:286 lib-sys/mutt_socket.c:299
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: browser.c:1313
+#: browser.c:1284
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
@@ -1373,25 +1323,20 @@ msgstr "Error en escriure en la bústia!"
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
 
-#: remailer.c:544
-#, c-format
-msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
-msgstr "Error: No es pot usar «%s» com a redistribuïdor final d'una cadena."
-
-#: alias.cpkg:356 send.c:232
+#: alias.cpkg:347 send.c:230
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: crypt.cpkg:2909
+#: crypt.cpkg:2908
 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1844
+#: crypt.cpkg:1843
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1801
+#: crypt.cpkg:1800
 #, c-format
 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
 msgstr ""
@@ -1408,7 +1353,7 @@ msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
 msgid "Error: no TLS socket open"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:1225
+#: crypt.cpkg:1224
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: verification failed: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
@@ -1422,21 +1367,12 @@ msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
 
-#: alias.cpkg:148 browser.c:34 browser.c:43 lib-ui/query.c:35 pager.c:1302
-#: postpone.c:31 recvattach.c:31
-msgid "Exit"
-msgstr "Ix"
-
-#: crypt.cpkg:3094 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:792
-msgid "Exit  "
-msgstr "Ix  "
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1296
+#: lib-ui/curs_main.c:1244
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt without saving?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:233
+#: lib-ui/curs_lib.c:196
 #, fuzzy
 msgid "Exit Madmutt?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
@@ -1470,17 +1406,17 @@ msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
 
-#: nntp.c:2286
+#: nntp.c:2267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Fetching %s from server..."
 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
 
-#: nntp.c:1633
+#: nntp.c:1635
 #, fuzzy
 msgid "Fetching headers from cache..."
 msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: nntp.c:1644
+#: nntp.c:1646
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list of articles..."
 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
@@ -1489,7 +1425,7 @@ msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
 
-#: nntp.c:1632
+#: nntp.c:1634
 #, fuzzy
 msgid "Fetching message headers..."
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
@@ -1499,11 +1435,11 @@ msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1894 pop.c:1395
+#: imap/message.c:371 imap/message.c:418 nntp.c:1896 pop.c:1395
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: browser.c:1136
+#: browser.c:1107
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Màscara de fitxers: "
 
@@ -1523,43 +1459,36 @@ msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
 
-#: recvattach.c:568
+#: recvattach.c:559
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Filtra amb: "
 
-#: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2734
+#: crypt.cpkg:991 crypt.cpkg:2733
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1364
+#: lib-ui/curs_main.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1600 pager.c:2185
+#: lib-ui/curs_main.c:1548 pager.c:2110
 msgid "Flagging"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: send.c:572
+#: send.c:570
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: lib-ui/curs_main.c:372 pager.c:1318
-#, fuzzy
-msgid "Followup"
-msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
-
 #: recvcmd.c:602
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Voleu reenviar amb encapsulament MIME?"
 
-#: send.c:828
+#: send.c:826
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
 
@@ -1567,7 +1496,7 @@ msgstr "Voleu reenviar com a fitxer adjunt?"
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:42 pager.c:65 recvattach.c:888
+#: lib-ui/curs_main.c:41 pager.c:65 recvattach.c:876
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
 
@@ -1583,30 +1512,19 @@ msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
 msgid "Good signature from: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:360
-msgid "Group"
-msgstr "Grup"
-
 #: imap/imap.c:1201
 #, c-format
 msgid "Header search without header name: %s"
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:152 browser.c:37 browser.c:49 compose.c:97 compose.c:109
-#: crypt.cpkg:3102 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:794 lib-ui/curs_main.c:361
-#: lib-ui/curs_main.c:374 lib-ui/query.c:40 pager.c:1413 postpone.c:34
-#: recvattach.c:35
-msgid "Help"
-msgstr "Ajuda"
-
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
-#: help.c:300
+#: help.c:267
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ajuda de «%s»"
 
-#: pager.c:1925
+#: pager.c:1850
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
 
@@ -1614,7 +1532,7 @@ msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "No sé com imprimir això!"
 
-#: recvattach.c:600
+#: recvattach.c:591
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
@@ -1622,40 +1540,40 @@ msgstr "No sé com imprimir els fitxers adjunts de tipus «%s»!"
 # ivb (2002/02/02)
 # ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
 # ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
-#: crypt.cpkg:3180
+#: crypt.cpkg:3166
 msgid "ID has undefined validity."
 msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
-#: crypt.cpkg:3163
+#: crypt.cpkg:3149
 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
 msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID no és vàlid.
-#: crypt.cpkg:3183
+#: crypt.cpkg:3169
 msgid "ID is not valid."
 msgstr "L'ID no és vàlid."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
-#: crypt.cpkg:3186
+#: crypt.cpkg:3172
 msgid "ID is only marginally valid."
 msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
 
-#: send.c:307
+#: send.c:305
 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
-#: postpone.c:395 postpone.c:414 postpone.c:449
+#: postpone.c:360 postpone.c:379 postpone.c:414
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "La capçalera PGP no és permesa."
 
-#: postpone.c:434
+#: postpone.c:399
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
 
@@ -1667,39 +1585,35 @@ msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
 msgstr "Entrada de tipus «%s» en «%s», línia %d: format no vàlid."
 
-#: send.c:801
+#: send.c:799
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Voleu incloure el missatge en la resposta?"
 
-#: send.c:805
+#: send.c:803
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "S'està incloent el missatge citat..."
 
-#: remailer.c:432
-msgid "Insert"
-msgstr "Insereix"
-
 #: pattern.c:331
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
 
-#: init.c:939
+#: init.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
 "Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:947
+#: compose.c:880
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "La codificació no és vàlida."
 
-#: lib-ui/menu.c:344
+#: lib-ui/menu.c:298
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:863
+#: lib-ui/curs_main.c:819
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "El número de missatge no és vàlid."
 
@@ -1713,11 +1627,11 @@ msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
 
-#: crypt.cpkg:3704
+#: crypt.cpkg:3690
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "S'està invocant PGP..."
 
-#: crypt.cpkg:3707
+#: crypt.cpkg:3693
 #, fuzzy
 msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "S'està invocant PGP..."
@@ -1730,78 +1644,74 @@ msgstr "S'està invocant PGP..."
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
 
-#: crypt.cpkg:2767
+#: crypt.cpkg:2766
 #, c-format
 msgid "Issued By .: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:827
+#: lib-ui/curs_main.c:783
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Salta al missatge: "
 
-#: lib-ui/menu.c:337
+#: lib-ui/menu.c:291
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Salta a: "
 
-#: lib-ui/menu.c:870
+#: lib-ui/menu.c:820
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
 
-#: crypt.cpkg:2919
+#: crypt.cpkg:2918
 #, c-format
 msgid "Key ID: 0x%s"
 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
 
-#: crypt.cpkg:2713 crypt.cpkg:2836
+#: crypt.cpkg:2712 crypt.cpkg:2835
 #, c-format
 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2715 crypt.cpkg:2838
+#: crypt.cpkg:2714 crypt.cpkg:2837
 #, c-format
 msgid "Key Usage .: "
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:602 keymap.c:610
+#: keymap.c:596 keymap.c:604
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "La tecla no està vinculada."
 
-#: keymap.c:615
+#: keymap.c:609
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
 
-#: nntp.c:1714
+#: nntp.c:1716
 #, c-format
 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:936
+#: lib-ui/curs_main.c:892
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
-#: lib-ui/curs_main.c:906
+#: lib-ui/curs_main.c:862
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Límit: %s"
 
-#: browser.c:44
-msgid "List"
-msgstr ""
-
-#: nntp.c:2216 nntp.c:2249
+#: nntp.c:2197 nntp.c:2230
 #, fuzzy
 msgid "Loading descriptions..."
 msgstr "S'està entrant..."
 
-#: nntp.c:320
+#: nntp.c:324
 #, c-format
 msgid "Loading list from cache... %d"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2238
+#: nntp.c:2219
 #, c-format
 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
 msgstr ""
@@ -1814,15 +1724,15 @@ msgstr ""
 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
 
-#: nntp.c:1058
+#: nntp.c:1060
 msgid "Logging in..."
 msgstr "S'està entrant..."
 
-#: nntp.c:1076 nntp.c:1146
+#: nntp.c:1078 nntp.c:1148
 msgid "Login failed."
 msgstr "L'entrada ha fallat."
 
-#: crypt.cpkg:3249 crypt.cpkg:3343
+#: crypt.cpkg:3235 crypt.cpkg:3329
 #, c-format
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
@@ -1832,7 +1742,7 @@ msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "S'està cercant «%s»..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:749
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
 msgstr "Empremta digital: %s"
@@ -1841,23 +1751,19 @@ msgstr "Empremta digital: %s"
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
 
-#: keymap.c:407
+#: keymap.c:406
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
 
-#: main.c:216
+#: main.c:213
 msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:358 lib-ui/query.c:36
-msgid "Mail"
-msgstr "Nou correu"
-
-#: send.c:1465 send.c:1563
+#: send.c:1459 send.c:1557
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
-#: send.c:1747 send.c:1749
+#: send.c:1741 send.c:1743
 msgid "Mail sent."
 msgstr "S'ha enviat el missatge."
 
@@ -1873,11 +1779,11 @@ msgstr "S'ha tancat la bústia."
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: browser.c:1061
+#: browser.c:1032
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
 
-#: main.c:683
+#: main.c:659
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "La bústia és buida."
 
@@ -1888,7 +1794,7 @@ msgstr "La bústia és buida."
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
 
-#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:40 pager.c:58 recvattach.c:881
+#: lib-mx/mx.c:920 lib-ui/curs_main.c:39 pager.c:58 recvattach.c:869
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "La bústia és de només lectura."
 
@@ -1900,7 +1806,7 @@ msgstr "No s'ha modificat la bústia."
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
 
-#: browser.c:1068
+#: browser.c:1039
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 
@@ -1913,18 +1819,18 @@ msgstr "S'ha creat la bústia."
 msgid "Mailbox was corrupted!"
 msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:479
+#: lib-ui/curs_main.c:445
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:469
+#: lib-ui/curs_main.c:435
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: browser.c:671
+#: browser.c:650
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
@@ -1939,11 +1845,7 @@ msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: lib-ui/query.c:38
-msgid "Make Alias"
-msgstr "Crea àlies"
-
-#: nntp.c:2090
+#: nntp.c:2071
 msgid "Mark all articles read?"
 msgstr ""
 
@@ -1952,19 +1854,15 @@ msgstr ""
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:2058
+#: lib-ui/curs_main.c:2006
 msgid "Marking as read"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:36 browser.c:48
-msgid "Mask"
-msgstr "Màscara"
-
 #: commands.c:234 recvcmd.c:196
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: send.c:505
+#: send.c:503
 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
@@ -1984,12 +1882,12 @@ msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:753
+#: lib-ui/curs_main.c:709
 #, fuzzy
 msgid "Message not visible in limited view."
 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
 
-#: send.c:1495
+#: send.c:1489
 msgid "Message postponed."
 msgstr "S'ha posposat el missatge."
 
@@ -1997,7 +1895,7 @@ msgstr "S'ha posposat el missatge."
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprés el missatge."
 
-#: compose.c:1208
+#: compose.c:1138
 msgid "Message written."
 msgstr "S'ha escrit el missatge."
 
@@ -2017,19 +1915,10 @@ msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprés els missatges."
 
-#: lib-ui/color.c:474
+#: lib-ui/color.c:422
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "Manquen arguments."
 
-#: remailer.c:572
-#, c-format
-msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
-msgstr "Les cadenes de Mixmaster estan limitades a %d elements."
-
-#: remailer.c:649
-msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
-msgstr "No es poden usar les capçaleres «Cc» i «Bcc» amb Mixmaster."
-
 #: lib-mx/mx.c:672
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
@@ -2040,19 +1929,15 @@ msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
 
-#: crypt.cpkg:2666
+#: crypt.cpkg:2665
 msgid "Name ......: "
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/query.c:37
-msgid "New Query"
-msgstr "Nova consulta"
-
-#: browser.c:1269
+#: browser.c:1240
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: compose.c:1046
+#: compose.c:976
 msgid "New file: "
 msgstr "Nou fitxer: "
 
@@ -2061,45 +1946,33 @@ msgstr "Nou fitxer: "
 msgid "New mail in "
 msgstr "Hi ha correu nou en "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:473
+#: lib-ui/curs_main.c:439
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
 
-#: nntp.c:1817
+#: nntp.c:1819
 #, c-format
 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:665
+#: browser.c:644
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1311 pager.c:1320
-msgid "Next"
-msgstr "Segnt"
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1304
-msgid "NextPg"
-msgstr "AvPàg"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:776
+#: lib-ui/curs_main.c:732
 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1361
+#: lib-ui/curs_main.c:1309
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1559
+#: send.c:1553
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
 
-#: send.c:1556
+#: send.c:1550
 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
 
@@ -2111,30 +1984,30 @@ msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "No s'ha trobat el paràmetre «boundary»! (informeu d'aquest error)"
 
-#: lib-ui/menu.c:348 lib-ui/menu.c:369 lib-ui/menu.c:427 lib-ui/menu.c:462
-#: lib-ui/menu.c:476 lib-ui/menu.c:485 lib-ui/menu.c:494 lib-ui/menu.c:504
-#: lib-ui/menu.c:516 lib-ui/menu.c:528 lib-ui/menu.c:905
+#: lib-ui/menu.c:302 lib-ui/menu.c:323 lib-ui/menu.c:381 lib-ui/menu.c:416
+#: lib-ui/menu.c:430 lib-ui/menu.c:439 lib-ui/menu.c:448 lib-ui/menu.c:458
+#: lib-ui/menu.c:470 lib-ui/menu.c:482 lib-ui/menu.c:855
 msgid "No entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada."
 
-#: browser.c:826 browser.c:1184 browser.c:1281
+#: browser.c:797 browser.c:1155 browser.c:1252
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: main.c:648
+#: main.c:624
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:900
+#: lib-ui/curs_main.c:856
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
 
-#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:593
-#: lib-ui/curs_main.c:621
+#: imap/command.c:141 lib-ui/curs_main.c:37 lib-ui/curs_main.c:549
+#: lib-ui/curs_main.c:577
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
 
-#: main.c:630
+#: main.c:606
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
 
@@ -2151,7 +2024,7 @@ msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
 
-#: recvcmd.c:753 send.c:774
+#: recvcmd.c:753 send.c:772
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
 
@@ -2159,7 +2032,7 @@ msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
 
-#: compose.c:781
+#: compose.c:714
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "La carpeta no conté missatges."
 
@@ -2167,15 +2040,15 @@ msgstr "La carpeta no conté missatges."
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
 
-#: pager.c:1955
+#: pager.c:1880
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "No hi ha més text citat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1704
+#: lib-ui/curs_main.c:1652
 msgid "No more threads."
 msgstr "No hi ha més fils."
 
-#: pager.c:1972
+#: pager.c:1897
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
 
@@ -2185,71 +2058,61 @@ msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: lib-ui/curs_main.c:1582
+#: lib-ui/curs_main.c:1530
 msgid "No new messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
 
-#: send.c:1544
+#: send.c:1538
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroup specified."
 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
 
-#: browser.c:1396
+#: browser.c:1367
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: nntp.c:357
+#: nntp.c:360
 msgid "No newsserver defined!"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/sidebar.c:423
-#, fuzzy
-msgid "No next mailboxes with new mail."
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
-#: postpone.c:228 postpone.c:237
+#: postpone.c:215 postpone.c:224
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
 
-#: lib-ui/sidebar.c:440
-#, fuzzy
-msgid "No previous mailbox with new mail."
-msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
-
 #: commands.c:378
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
 
-#: send.c:1506
+#: send.c:1500
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
 
-#: main.c:539
+#: main.c:515
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
 
-#: send.c:1511
+#: send.c:1505
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari."
 
-#: lib-ui/menu.c:615 pattern.c:1263
+#: lib-ui/menu.c:569 pattern.c:1263
 msgid "No search pattern."
 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
 
-#: send.c:1532 send.c:1538
+#: send.c:1526 send.c:1532
 msgid "No subject specified."
 msgstr "No s'ha indicat l'assumpte."
 
-#: send.c:1529
+#: send.c:1523
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
 
-#: send.c:316
+#: send.c:314
 msgid "No subject, abort?"
 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar el missatge?"
 
-#: send.c:318
+#: send.c:316
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
 
@@ -2257,103 +2120,99 @@ msgstr "S'avorta el missatge sense assumpte."
 msgid "No such folder"
 msgstr "La carpeta no existeix."
 
-#: lib-ui/menu.c:760
+#: lib-ui/menu.c:714
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
 
-#: send.c:743
+#: send.c:741
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Cap dels missatges marcats és visible!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:599
+#: lib-ui/curs_main.c:555
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1378
+#: lib-ui/curs_main.c:1326
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1402 lib-ui/curs_main.c:1443
+#: lib-ui/curs_main.c:1350 lib-ui/curs_main.c:1391
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: lib-ui/curs_main.c:1583
+#: lib-ui/curs_main.c:1531
 msgid "No unread messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:43
+#: lib-ui/curs_main.c:42
 msgid "No visible messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
 
-#: init.c:1020 init.c:1076 pager.c:51
+#: init.c:1017 init.c:1073 pager.c:51
 #, c-format
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
 
-#: lib-ui/menu.c:645 pager.c:1787 pager.c:1801 pager.c:1901 pattern.c:1329
+#: lib-ui/menu.c:599 pager.c:1712 pager.c:1726 pager.c:1826 pattern.c:1329
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:634 lib-ui/menu.c:773
+#: lib-ui/curs_main.c:590 lib-ui/menu.c:727
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "No hi ha res a fer."
 
-#: remailer.c:435
-msgid "OK"
-msgstr "Accepta"
-
-#: recvattach.c:1008 recvattach.c:1021
+#: recvattach.c:996 recvattach.c:1009
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr ""
 "Només es poden esborrar els fitxers adjunts dels missatges «multipart»."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1148
+#: lib-ui/curs_main.c:1104
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Obri la bústia"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1146
+#: lib-ui/curs_main.c:1102
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
 
-#: compose.c:726
+#: compose.c:659
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1160
+#: lib-ui/curs_main.c:1116
 msgid "Open newsgroup"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1158
+#: lib-ui/curs_main.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
 
-#: compose.c:734
+#: compose.c:667
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: sendlib.c:1895
+#: sendlib.c:1888
 msgid "Output of the delivery process"
 msgstr "Eixida del procés de repartiment"
 
-#: crypt.cpkg:3543
+#: crypt.cpkg:3529
 #, fuzzy
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 
-#: compose.c:1228
+#: compose.c:1158
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: crypt.cpkg:3116
+#: crypt.cpkg:3102
 #, fuzzy
 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: crypt.cpkg:3118
+#: crypt.cpkg:3104
 #, fuzzy
 msgid "PGP keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
@@ -2370,11 +2229,11 @@ msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
 
-#: thread.c:987
+#: thread.c:983
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
 
-#: thread.c:980
+#: thread.c:976
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
 
@@ -2383,41 +2242,27 @@ msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
 
-#: alias.cpkg:369
+#: alias.cpkg:360
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Nom personal: "
 
-#: recvattach.c:33
-msgid "Pipe"
-msgstr "Redirigeix"
-
 #: commands.c:364
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: recvattach.c:568
+#: recvattach.c:559
 msgid "Pipe to: "
 msgstr "Redirigeix a: "
 
-#: remailer.c:671
-msgid ""
-"Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
-msgstr ""
-"Per favor, establiu un valor adequat per «hostname» quan useu Mixmaster!"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:371 pager.c:1317
-msgid "Post"
-msgstr ""
-
-#: lib-ui/curs_main.c:2120 pager.c:2227 pager.c:2241 pager.c:2269
+#: lib-ui/curs_main.c:2068 pager.c:2152 pager.c:2166 pager.c:2194
 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:1154
+#: compose.c:1084
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
 
-#: postpone.c:150
+#: postpone.c:139
 msgid "Postponed Messages"
 msgstr "Missatges posposats"
 
@@ -2425,25 +2270,15 @@ msgstr "Missatges posposats"
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
 
-#: send.c:831
+#: send.c:829
 msgid "Preparing forwarded message..."
 msgstr "S'està preparant el missatge a reenviar..."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:369
+#: lib-ui/curs_lib.c:347
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1303
-msgid "PrevPg"
-msgstr "RePàg"
-
-#: recvattach.c:34
-msgid "Print"
-msgstr "Imprimeix"
-
-#: recvattach.c:664
+#: recvattach.c:655
 msgid "Print attachment?"
 msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
 
@@ -2451,7 +2286,7 @@ msgstr "Voleu imprimir el fitxer adjunt?"
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: recvattach.c:664
+#: recvattach.c:655
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
 msgstr "Voleu imprimir els fitxers adjunts seleccionats?"
 
@@ -2471,34 +2306,30 @@ msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
 msgid "Purge %d deleted messages?"
 msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
 
-#: lib-ui/query.c:256
+#: lib-ui/query.c:244
 #, c-format
 msgid "Query"
 msgstr "Consulta"
 
-#: lib-ui/query.c:275 lib-ui/query.c:297
+#: lib-ui/query.c:261 lib-ui/query.c:283
 #, c-format
 msgid "Query '%s'"
 msgstr "Consulta de «%s»"
 
-#: lib-ui/query.c:204 lib-ui/query.c:230
+#: lib-ui/query.c:193 lib-ui/query.c:219
 msgid "Query command not defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre de consulta."
 
-#: lib-ui/query.c:269 lib-ui/query.c:290
+#: lib-ui/query.c:255 lib-ui/query.c:276
 msgid "Query: "
 msgstr "Consulta: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:354 lib-ui/curs_main.c:367
-msgid "Quit"
-msgstr "Ix"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:968
+#: lib-ui/curs_main.c:924
 #, fuzzy
 msgid "Quit Madmutt?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
 
-#: nntp.c:2083
+#: nntp.c:2064
 #, fuzzy
 msgid "Quitting newsgroup..."
 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
@@ -2523,16 +2354,16 @@ msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
 
-#: browser.c:1048
+#: browser.c:1019
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
 
-#: send.c:1110
+#: send.c:1104
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
 
-#: compose.c:870
+#: compose.c:803
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 
@@ -2541,7 +2372,7 @@ msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: browser.c:1020
+#: browser.c:991
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
@@ -2551,7 +2382,7 @@ msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: compose.c:1016
+#: compose.c:946
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Reanomena a: "
 
@@ -2559,19 +2390,13 @@ msgstr "Reanomena a: "
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: lib-ui/curs_main.c:359 pager.c:1310
-msgid "Reply"
-msgstr "Respon"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:2114 pager.c:2264 recvattach.c:1091
+#: lib-ui/curs_main.c:2062 pager.c:2189 recvattach.c:1079
 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: send.c:542
+#: send.c:540
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
 msgstr "Voleu escriure una resposta a %s%s?"
@@ -2584,24 +2409,24 @@ msgstr ""
 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: lib-ui/menu.c:607 pattern.c:1232
+#: lib-ui/menu.c:561 pattern.c:1232
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: pager.c:1814
+#: pager.c:1739
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: browser.c:1202
+#: browser.c:1173
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: crypt.cpkg:3541
+#: crypt.cpkg:3527
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 
-#: compose.c:1214
+#: compose.c:1144
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
@@ -2609,7 +2434,7 @@ msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
-#: crypt.cpkg:3120
+#: crypt.cpkg:3106
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME keys matching"
 msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
@@ -2630,7 +2455,7 @@ msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:745
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:743
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
 msgstr "Empremta digital: %s"
@@ -2640,20 +2465,16 @@ msgstr "Empremta digital: %s"
 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:357 lib-ui/curs_main.c:370 recvattach.c:32
-msgid "Save"
-msgstr "Desa"
-
-#: compose.c:968
+#: compose.c:898
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
 
-#: recvattach.c:356
+#: recvattach.c:347
 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
 
-#: alias.cpkg:386 recvattach.c:370 recvattach.c:397 recvattach.c:409
-#: recvattach.c:434
+#: alias.cpkg:377 recvattach.c:361 recvattach.c:388 recvattach.c:400
+#: recvattach.c:425
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Guarda en el fitxer: "
 
@@ -2667,15 +2488,11 @@ msgstr "Desa%s en la bústia"
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: recvattach.c:401
+#: recvattach.c:392
 msgid "Saving..."
 msgstr "S'està desant..."
 
-#: lib-ui/query.c:39
-msgid "Search"
-msgstr "Cerca"
-
-#: lib-ui/menu.c:606 pattern.c:1231
+#: lib-ui/menu.c:560 pattern.c:1231
 msgid "Search for: "
 msgstr "Cerca: "
 
@@ -2691,62 +2508,46 @@ msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "S'ha interromput la recerca."
 
-#: lib-ui/menu.c:865
+#: lib-ui/menu.c:815
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1537 pattern.c:1295
+#: lib-ui/curs_main.c:1485 pattern.c:1295
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1529 pattern.c:1284
+#: lib-ui/curs_main.c:1477 pattern.c:1284
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: pager.c:1815
+#: pager.c:1740
 msgid "Search: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: alias.cpkg:151
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-#: crypt.cpkg:3096
-msgid "Select  "
-msgstr "Selecciona  "
-
-#: remailer.c:488
-msgid "Select a remailer chain."
-msgstr "Seleccioneu una cadena de redistribuïdors."
-
-#: imap/imap.c:520 nntp.c:1799
+#: imap/imap.c:520 nntp.c:1801
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: compose.c:90 compose.c:103
-msgid "Send"
-msgstr "Envia"
-
-#: send.c:1744
+#: send.c:1738
 msgid "Sending in background."
 msgstr "S'està enviant en segon pla."
 
-#: send.c:1617
+#: send.c:1611
 msgid "Sending message..."
 msgstr "S'està enviant el missatge..."
 
-#: crypt.cpkg:2761
+#: crypt.cpkg:2760
 #, c-format
 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:2337
+#: nntp.c:2318
 #, c-format
 msgid "Server %s does not support this operation!"
 msgstr ""
 
-#: nntp.c:1089 pop.c:744 pop.c:1344
+#: nntp.c:1091 pop.c:744 pop.c:1344
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
 
@@ -2760,15 +2561,15 @@ msgstr "Quin senyalador voleu activar"
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
 
-#: compose.c:136
+#: compose.c:108
 msgid "Sign"
 msgstr "Signa"
 
-#: crypt.cpkg:3558
+#: crypt.cpkg:3544
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Signa com a: "
 
-#: compose.c:132
+#: compose.c:104
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Signa i xifra"
 
@@ -2780,7 +2581,7 @@ msgstr ""
 "Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: browser.c:1205
+#: browser.c:1176
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
@@ -2788,26 +2589,22 @@ msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 msgid "Sorting mailbox..."
 msgstr "S'està ordenant la bústia."
 
-#: crypt.cpkg:2783
+#: crypt.cpkg:2782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey ....: 0x%s"
 msgstr "ID de la clau: 0x%s"
 
-#: browser.c:45
-msgid "Subscribe"
-msgstr ""
-
-#: browser.c:1377
+#: browser.c:1348
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:676
+#: browser.c:655
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:663
+#: browser.c:642
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
@@ -2816,24 +2613,24 @@ msgstr ""
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:778
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:776
 #, fuzzy
 msgid "TLS/SSL Certificate check"
 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1044
+#: lib-ui/curs_main.c:1000
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
 
-#: compose.c:792
+#: compose.c:725
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
 
-#: lib-ui/menu.c:908
+#: lib-ui/menu.c:858
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "No es pot marcar."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:860
+#: lib-ui/curs_main.c:816
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Aqueix missatge no és visible."
 
@@ -2842,11 +2639,11 @@ msgstr "Aqueix missatge no és visible."
 msgid "The CRL is not available\n"
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: compose.c:877
+#: compose.c:810
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:875
+#: compose.c:808
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
@@ -2854,19 +2651,15 @@ msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
 
-#: remailer.c:593
-msgid "The remailer chain is already empty."
-msgstr "La cadena de redistribuïdors ja és buida."
-
-#: compose.c:41
+#: compose.c:40
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:39 lib-ui/curs_main.c:2108
+#: lib-ui/curs_main.c:38 lib-ui/curs_main.c:2056
 msgid "There are no messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge."
 
-#: recvattach.c:918
+#: recvattach.c:906
 msgid "There are no subparts to show!"
 msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
 
@@ -2874,41 +2667,41 @@ msgstr "No hi ha cap subpart a mostrar!"
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:643
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:641
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:733
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:731
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Aquest certificat té validesa"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:688
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:686
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
 
-#: crypt.cpkg:3150
+#: crypt.cpkg:3136
 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
 "No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1340
+#: lib-ui/curs_main.c:1288
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1778
+#: lib-ui/curs_main.c:1726
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
 
-#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1328 lib-ui/curs_main.c:1358
-#: lib-ui/curs_main.c:1762 lib-ui/curs_main.c:1792 thread.c:923 thread.c:970
-#: thread.c:1025
+#: flags.c:285 lib-ui/curs_main.c:1276 lib-ui/curs_main.c:1306
+#: lib-ui/curs_main.c:1710 lib-ui/curs_main.c:1740 thread.c:919 thread.c:966
+#: thread.c:1021
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1375
+#: lib-ui/curs_main.c:1323
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
@@ -2920,23 +2713,27 @@ msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
 
-#: lib-ui/curs_main.c:957
+#: lib-ui/curs_main.c:913
 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1633 pager.c:2393
+#: keymap_defs.h:11
+msgid "Toggle display of subparts"
+msgstr ""
+
+#: lib-ui/curs_main.c:1581 pager.c:2318
 msgid "Toggling"
 msgstr ""
 
-#: pager.c:1720 pager.c:1740 pager.c:1747 pager.c:1754
+#: pager.c:1645 pager.c:1665 pager.c:1672 pager.c:1679
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
 
-#: crypt.cpkg:3886
+#: crypt.cpkg:3872
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
 
-#: crypt.cpkg:3897
+#: crypt.cpkg:3883
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
 
@@ -2955,12 +2752,12 @@ msgstr ""
 msgid "USER authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: compose.c:703
+#: compose.c:636
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: compose.c:820
+#: compose.c:753
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
 
@@ -2969,7 +2766,7 @@ msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:525 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:552
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:523 lib-sys/mutt_ssl.cpkg:550
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 
@@ -2977,7 +2774,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
 
-#: nntp.c:554
+#: nntp.c:556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to lock %s"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
@@ -2987,12 +2784,12 @@ msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 msgid "Unable to lock mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
 
-#: nntp.c:549
+#: nntp.c:551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for reading"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: nntp.c:567
+#: nntp.c:569
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for writing"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
@@ -3001,31 +2798,22 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: alias.cpkg:150 lib-ui/curs_main.c:356 lib-ui/curs_main.c:369 postpone.c:33
-msgid "Undel"
-msgstr "Recupera"
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1056
+#: lib-ui/curs_main.c:1012
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1054 lib-ui/curs_main.c:2183 lib-ui/curs_main.c:2210
-#: pager.c:2412 pager.c:2428
+#: lib-ui/curs_main.c:1010 lib-ui/curs_main.c:2131 lib-ui/curs_main.c:2158
+#: pager.c:2337 pager.c:2353
 #, fuzzy
 msgid "Undeletion"
 msgstr "Recupera"
 
-#: compose.c:1064
+#: compose.c:994
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
 
-#: browser.c:46
-#, fuzzy
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
-
-#: browser.c:1379
+#: browser.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
@@ -3035,7 +2823,7 @@ msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1065
+#: lib-ui/curs_main.c:1021
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
 
@@ -3050,7 +2838,7 @@ msgstr "S'està penjant el missatge..."
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
 msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
 
-#: crypt.cpkg:3446
+#: crypt.cpkg:3432
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
@@ -3060,20 +2848,16 @@ msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
 
-#: crypt.cpkg:2688 crypt.cpkg:2811
+#: crypt.cpkg:2687 crypt.cpkg:2810
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid From : %s\n"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: crypt.cpkg:2700 crypt.cpkg:2823
+#: crypt.cpkg:2699 crypt.cpkg:2822
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Valid To ..: %s\n"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
-#: lib-ui/sidebar.c:339
-msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
-msgstr ""
-
 #: commands.c:89
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
@@ -3082,16 +2866,10 @@ msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1308
-msgid "View Attachm."
-msgstr "VeuAdjnt"
-
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  AVÍS!  Esteu a punt de sobreescriure «%s»; voleu continuar?
-#: recvattach.c:495
+#: recvattach.c:486
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
 msgstr "AVÍS!  Aneu a sobreescriure «%s»; voleu continuar?"
@@ -3102,26 +2880,26 @@ msgid ""
 "above\n"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:765
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:763
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:760
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:758
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:755
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:753
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:770
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:768
 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:775
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:773
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
@@ -3146,11 +2924,11 @@ msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
 msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
 
-#: lib-ui/query.c:85
+#: lib-ui/query.c:74
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "S'està esperant una resposta..."
 
-#: compose.c:291
+#: compose.c:233
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
@@ -3160,12 +2938,12 @@ msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: init.c:773
+#: init.c:770
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:829
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:820
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
 
@@ -3186,19 +2964,19 @@ msgstr ""
 msgid "Warning: The signature expired at: "
 msgstr ""
 
-#: init.c:1851
+#: init.c:1848
 #, c-format
 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1843
+#: init.c:1840
 #, c-format
 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/11/20)
 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
-#: compose.c:1083
+#: compose.c:1013
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
 
@@ -3214,7 +2992,7 @@ msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Error d'escriptura!"
 
-#: compose.c:1197
+#: compose.c:1127
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 
@@ -3223,7 +3001,7 @@ msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 msgid "Writing %s..."
 msgstr "S'està escrivint «%s»..."
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1129
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
@@ -3233,74 +3011,56 @@ msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
 
-#: nntp.c:1703
+#: nntp.c:1705
 #, fuzzy, c-format
 msgid "XOVER command failed: %s"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: alias.cpkg:326
+#: alias.cpkg:317
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
 
-#: remailer.c:603
-msgid "You already have the first chain element selected."
-msgstr "Vos trobeu en el primer element de la cadena."
-
-#: remailer.c:613
-msgid "You already have the last chain element selected."
-msgstr "Vos trobeu en l'últim element de la cadena."
-
-#: lib-ui/menu.c:548
+#: lib-ui/menu.c:502
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: lib-ui/sidebar.c:432 lib-ui/sidebar.c:449
-#, fuzzy
-msgid "You are on the first mailbox."
-msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1436 lib-ui/curs_main.c:1459
+#: lib-ui/curs_main.c:1384 lib-ui/curs_main.c:1407
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: lib-ui/menu.c:420
+#: lib-ui/menu.c:374
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
 
-#: lib-ui/curs_main.c:1707
+#: lib-ui/curs_main.c:1655
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: lib-ui/menu.c:538
+#: lib-ui/menu.c:492
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
 
-#: lib-ui/sidebar.c:415 lib-ui/sidebar.c:458
-#, fuzzy
-msgid "You are on the last mailbox."
-msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
-
-#: lib-ui/curs_main.c:1395 lib-ui/curs_main.c:1418
+#: lib-ui/curs_main.c:1343 lib-ui/curs_main.c:1366
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
 
-#: lib-ui/menu.c:421
+#: lib-ui/menu.c:375
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
 
-#: lib-ui/menu.c:366
+#: lib-ui/menu.c:320
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "No podeu baixar més."
 
-#: lib-ui/menu.c:383
+#: lib-ui/menu.c:337
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "No podeu pujar més."
 
-#: alias.cpkg:680
+#: alias.cpkg:670
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "No teniu cap àlies!"
 
-#: compose.c:313
+#: compose.c:255
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 
@@ -3308,7 +3068,7 @@ msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
 msgstr "Només es poden redirigir parts de tipus «message/rfc822»."
 
-#: alias.cpkg:377
+#: alias.cpkg:368
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
@@ -3337,7 +3097,7 @@ msgstr ""
 "[-- Eixida de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
 "[-- «%s» --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1862
+#: crypt.cpkg:1861
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -3345,11 +3105,11 @@ msgstr ""
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1864
+#: crypt.cpkg:1863
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1866
+#: crypt.cpkg:1865
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
@@ -3357,7 +3117,7 @@ msgstr ""
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1385 crypt.cpkg:1824
+#: crypt.cpkg:1217 crypt.cpkg:1384 crypt.cpkg:1823
 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
 msgstr ""
 
@@ -3366,42 +3126,42 @@ msgstr ""
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1889
+#: crypt.cpkg:1888
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1891
+#: crypt.cpkg:1890
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1893
+#: crypt.cpkg:1892
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1981
+#: crypt.cpkg:1980
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1980
+#: crypt.cpkg:1979
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2045
+#: crypt.cpkg:2044
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2044
+#: crypt.cpkg:2043
 #, fuzzy
 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1281 crypt.cpkg:1396 crypt.cpkg:1837
+#: crypt.cpkg:1280 crypt.cpkg:1395 crypt.cpkg:1836
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- End signature information --]\n"
@@ -3415,7 +3175,7 @@ msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:3981
+#: crypt.cpkg:3967
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
@@ -3423,7 +3183,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:3971
+#: crypt.cpkg:3957
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
@@ -3433,11 +3193,11 @@ msgstr ""
 "[-- no és conegut! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1945 crypt.cpkg:2005
+#: crypt.cpkg:1944 crypt.cpkg:2004
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1911
+#: crypt.cpkg:1910
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
@@ -3445,14 +3205,14 @@ msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1355
+#: crypt.cpkg:1354
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1934
+#: crypt.cpkg:1933
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
@@ -3466,7 +3226,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:1958
+#: crypt.cpkg:1957
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
@@ -3474,7 +3234,7 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:1957
+#: crypt.cpkg:1956
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
@@ -3483,21 +3243,21 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:2017
+#: crypt.cpkg:2016
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2016
+#: crypt.cpkg:2015
 #, fuzzy
 msgid ""
 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 "\n"
 msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:4028
+#: crypt.cpkg:4014
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
@@ -3522,7 +3282,7 @@ msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:4032
+#: crypt.cpkg:4018
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
@@ -3530,7 +3290,7 @@ msgstr ""
 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.cpkg:4018
+#: crypt.cpkg:4004
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
@@ -3562,33 +3322,33 @@ msgstr "[-- nom: %s --]\n"
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
 
-#: crypt.cpkg:2594
+#: crypt.cpkg:2593
 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2589
+#: crypt.cpkg:2588
 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2587
+#: crypt.cpkg:2586
 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2798
+#: crypt.cpkg:2797
 msgid "[Disabled]"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2794
+#: crypt.cpkg:2793
 #, fuzzy
 msgid "[Expired]"
 msgstr "Expirat     "
 
-#: crypt.cpkg:2669 crypt.cpkg:2790
+#: crypt.cpkg:2668 crypt.cpkg:2789
 #, fuzzy
 msgid "[Invalid]"
 msgstr "No vàlid    "
 
-#: crypt.cpkg:2786
+#: crypt.cpkg:2785
 #, fuzzy
 msgid "[Revoked]"
 msgstr "Revocat     "
@@ -3602,16 +3362,43 @@ msgstr "[la data no és vàlida]"
 msgid "[unable to calculate]"
 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
 
-#: init.c:743
+#: init.c:740
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
 
-#: init.c:654
+#: keymap_defs.h:164
+msgid "append new query results to current results"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:184
+#, fuzzy
+msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
+msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
+
+#: keymap_defs.h:183
+#, fuzzy
+msgid "apply next function to tagged messages"
+msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat."
+
+#: keymap_defs.h:24
+#, fuzzy
+msgid "attach a file(s) to this message"
+msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
+
+#: keymap_defs.h:25
+msgid "attach message(s) to this message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:26
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr ""
+
+#: init.c:651
 #, fuzzy
 msgid "attachments: invalid disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: init.c:617
+#: init.c:614
 #, fuzzy
 msgid "attachments: no disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
@@ -3620,22 +3407,92 @@ msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 msgid "bad formatted command string"
 msgstr ""
 
-#: keymap.c:744
+#: keymap.c:736
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: Sobren arguments."
 
-#: crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2850
+#: keymap_defs.h:114
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:88
+msgid "capitalize the word"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:2726 crypt.cpkg:2849
 msgid "certification"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/color.c:508 lib-ui/color.c:518
+#: keymap_defs.h:22
+#, fuzzy
+msgid "change directories"
+msgstr "Error en llegir el directori."
+
+#: keymap_defs.h:215
+msgid "check for classic pgp"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:23
+#, fuzzy
+msgid "check mailboxes for new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: keymap_defs.h:119
+msgid "clear a status flag from a message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:167
+msgid "clear and redraw the screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:203
+msgid "collapse/uncollapse all threads"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:202
+msgid "collapse/uncollapse current thread"
+msgstr ""
+
+#: lib-ui/color.c:456 lib-ui/color.c:466
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "color: Manquen arguments."
 
+#: keymap_defs.h:75
+msgid "complete address with query"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:74
+msgid "complete filename or alias"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
+#: keymap_defs.h:113
+#, fuzzy
+msgid "compose a new mail message"
+msgstr "No hi ha cap missatge nou"
+
+#: keymap_defs.h:45
+msgid "compose new attachment using mailcap entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:89
+msgid "convert the word to lower case"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:90
+msgid "convert the word to upper case"
+msgstr ""
+
 #: commands.c:788
 msgid "converting"
 msgstr "no es farà conversió"
 
+#: keymap_defs.h:54
+#, fuzzy
+msgid "copy a message to a file/mailbox"
+msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
+
 #: editmsg.c:59
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
@@ -3651,24 +3508,108 @@ msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
 
+#: keymap_defs.h:42
+msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:55
+msgid "create an alias from a message sender"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:73
+#, fuzzy
+msgid "cycle among incoming mailboxes"
+msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
+
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1206
+#: browser.c:1177
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: lib-ui/color.c:620
+#: lib-ui/color.c:567
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
 
+#: keymap_defs.h:84
+msgid "delete all chars on the line"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/11/30)
+# ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
+# ivb  del servidor POP.
+#: keymap_defs.h:63
+#, fuzzy
+msgid "delete all messages in subthread"
+msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
+
+#: keymap_defs.h:64
+#, fuzzy
+msgid "delete all messages in thread"
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:82
+msgid "delete chars from cursor to end of line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:83
+msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:120
+#, fuzzy
+msgid "delete messages matching a pattern"
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:69
+msgid "delete the char in front of the cursor"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:76
+msgid "delete the char under the cursor"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:61
+msgid "delete the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:62
+msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:85
+msgid "delete the word in front of the cursor"
+msgstr ""
+
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
 #: commands.c:407
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dortsfcmpa"
 
+#: keymap_defs.h:67
+#, fuzzy
+msgid "display a message"
+msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
+
+#: keymap_defs.h:65
+msgid "display full address of sender"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:66
+msgid "display message and toggle header weeding"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:16
+msgid "display the currently selected file's name"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:200
+msgid "display the keycode for a key press"
+msgstr ""
+
 #: lib-mx/compress.c:422
 #, c-format
 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
@@ -3684,57 +3625,144 @@ msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 msgid "echo Decompressing %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: pattern.c:777
-msgid "empty pattern"
-msgstr "El patró és buit."
+#: keymap_defs.h:43
+#, fuzzy
+msgid "edit attachment content type"
+msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2842
+#: keymap_defs.h:29
 #, fuzzy
-msgid "encryption"
-msgstr "Xifra"
+msgid "edit attachment description"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: crypt.cpkg:570
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:30
+msgid "edit attachment transfer-encoding"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3650
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating data object: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:36
+msgid "edit attachment using mailcap entry"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating gpgme context: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:27
+msgid "edit the BCC list"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:354
-#, c-format
-msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+#: keymap_defs.h:28
+msgid "edit the CC list"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:338
-#, c-format
-msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+#: keymap_defs.h:39
+msgid "edit the Followup-To field"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:655
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error encrypting data: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:38
+msgid "edit the Reply-To field"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:41
+msgid "edit the TO list"
+msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3657
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error importing gpg data: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:32
+msgid "edit the file to be attached"
+msgstr ""
 
-#: pattern.c:499
-msgid "error in expression"
+#: keymap_defs.h:33
+msgid "edit the from field"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:35
+#, fuzzy
+msgid "edit the message"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
+
+#: keymap_defs.h:34
+#, fuzzy
+msgid "edit the message with headers"
+msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
+
+#: keymap_defs.h:37
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:68
+#, fuzzy
+msgid "edit the raw message"
+msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
+
+#: keymap_defs.h:40
+#, fuzzy
+msgid "edit the subject of this message"
+msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
+
+#: pattern.c:777
+msgid "empty pattern"
+msgstr "El patró és buit."
+
+#: crypt.cpkg:2718 crypt.cpkg:2841
+#, fuzzy
+msgid "encryption"
+msgstr "Xifra"
+
+#: keymap_defs.h:8
+msgid "end of conditional execution (noop)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:92
+msgid "enter a file mask"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:31
+#, fuzzy
+msgid "enter a file to save a copy of this message in"
+msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
+
+#: keymap_defs.h:91
+msgid "enter a muttrc command"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error adding recipient `%.*s': %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: crypt.cpkg:409 crypt.cpkg:425 crypt.cpkg:1209 crypt.cpkg:3636
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating data object: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: crypt.cpkg:328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme context: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: crypt.cpkg:354
+#, c-format
+msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:338
+#, c-format
+msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:655
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error encrypting data: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: crypt.cpkg:604
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting secret key `%s': %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: crypt.cpkg:3643
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing gpg data: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
+
+#: pattern.c:499
+msgid "error in expression"
 msgstr "Error en l'expressió."
 
 #: pattern.c:667 pattern.c:771
@@ -3770,7 +3798,7 @@ msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt.cpkg:3544
+#: crypt.cpkg:3530
 #, fuzzy
 msgid "esabmc"
 msgstr "xsgaic"
@@ -3778,15 +3806,73 @@ msgstr "xsgaic"
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt.cpkg:3542
+#: crypt.cpkg:3528
 #, fuzzy
 msgid "esabpc"
 msgstr "xsgaic"
 
-#: keymap.c:829
+#: keymap.c:821
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: Manquen arguments."
 
+#: keymap_defs.h:112
+msgid "execute a macro"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:93
+msgid "exit this menu"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:219
+msgid "extract supported public keys"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:94
+msgid "filter attachment through a shell command"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
+#: keymap_defs.h:97
+#, fuzzy
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+
+#: keymap_defs.h:122
+msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:9
+msgid "force viewing of attachment using mailcap"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:99
+#, fuzzy
+msgid "forward a message with comments"
+msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
+
+#: keymap_defs.h:98
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:44
+msgid "get a temporary copy of an attachment"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:101
+#, fuzzy
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
+
+#: keymap_defs.h:102
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:220
 #, c-format
 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
@@ -3807,12 +3893,32 @@ msgstr ""
 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2983 crypt.cpkg:3019
+#: keymap_defs.h:206
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox"
+msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
+
+#: keymap_defs.h:207
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox with new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: keymap_defs.h:208
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox"
+msgstr "Error en obrir la bústia."
+
+#: keymap_defs.h:209
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox with new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: crypt.cpkg:2982 crypt.cpkg:3018
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2956 crypt.cpkg:2992
+#: crypt.cpkg:2955 crypt.cpkg:2991
 #, c-format
 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
 msgstr ""
@@ -3825,23 +3931,121 @@ msgstr "ha estat esborrat --]\n"
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
 
-#: init.c:823
+#: init.c:820
 msgid "invalid header field"
 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
 
-#: crypt.cpkg:3122
+#: keymap_defs.h:178
+msgid "invoke a command in a subshell"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:108
+#, fuzzy
+msgid "jump to an index number"
+msgstr "El número d'índex no és vàlid."
+
+#: keymap_defs.h:134
+#, fuzzy
+msgid "jump to parent message in thread"
+msgstr "Salta al missatge: "
+
+#: keymap_defs.h:136
+msgid "jump to previous subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:135
+msgid "jump to previous thread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:72
+msgid "jump to the beginning of the line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:152
+msgid "jump to the bottom of the message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:77
+msgid "jump to the end of the line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:128
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next new message"
+msgstr "Salta al missatge: "
+
+#: keymap_defs.h:129
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next new or unread message"
+msgstr "El fil conté missatges no llegits."
+
+#: keymap_defs.h:130
+msgid "jump to the next subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:131
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next thread"
+msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
+#: keymap_defs.h:133
+#, fuzzy
+msgid "jump to the next unread message"
+msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
+
+#: keymap_defs.h:138
+msgid "jump to the previous new message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:139
+msgid "jump to the previous new or unread message"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
+#: keymap_defs.h:140
+#, fuzzy
+msgid "jump to the previous unread message"
+msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
+
+#: keymap_defs.h:155
+#, fuzzy
+msgid "jump to the top of the message"
+msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
+
+#: crypt.cpkg:3108
 #, fuzzy
 msgid "keys matching"
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: keymap.c:789
+#: keymap_defs.h:127
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
+
+#: keymap_defs.h:20
+#, fuzzy
+msgid "list mailboxes with new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: keymap_defs.h:111
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr ""
+
+#: keymap.c:781
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
 
-#: keymap.c:797
+#: keymap.c:789
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: Sobren arguments."
 
+#: keymap_defs.h:212
+msgid "mail a PGP public key"
+msgstr ""
+
 #: lib-mime/rfc1524.c:382
 #, c-format
 msgid "mailcap entry for type %s not found"
@@ -3851,6 +4055,38 @@ msgstr "No s'ha trobat cap entrada pel tipus «%s» en «mailcap»"
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
 
+#: keymap_defs.h:59
+msgid "make decoded (text/plain) copy"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:60
+msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:218
+msgid "make decrypted copy"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:217
+msgid "make decrypted copy and delete"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:21
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:192
+msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:142
+msgid "mark the current subthread as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:141
+msgid "mark the current thread as read"
+msgstr ""
+
 #: lib-mx/mx.c:584
 #, fuzzy
 msgid "message(s) not deleted"
@@ -3866,19 +4102,110 @@ msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
 msgid "missing parameter"
 msgstr "Manca un paràmetre."
 
-#: lib-ui/color.c:541
+#: lib-ui/color.c:489
 msgid "mono: too few arguments"
 msgstr "mono: Manquen arguments."
 
+#: keymap_defs.h:56
+msgid "move entry to bottom of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:57
+msgid "move entry to middle of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:58
+msgid "move entry to top of screen"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:70
+msgid "move the cursor one character to the left"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:78
+msgid "move the cursor one character to the right"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:71
+msgid "move the cursor to the beginning of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:79
+msgid "move the cursor to the end of the word"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:12
+msgid "move to the bottom of the page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:95
+#, fuzzy
+msgid "move to the first entry"
+msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
+
+#: keymap_defs.h:124
+#, fuzzy
+msgid "move to the first message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+
+#: keymap_defs.h:109
+#, fuzzy
+msgid "move to the last entry"
+msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
+
+#: keymap_defs.h:125
+#, fuzzy
+msgid "move to the last message"
+msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
+
+#: keymap_defs.h:148
+msgid "move to the middle of the page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:149
+#, fuzzy
+msgid "move to the next entry"
+msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
+
+#: keymap_defs.h:151
+#, fuzzy
+msgid "move to the next page"
+msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
+
+#: keymap_defs.h:132
+#, fuzzy
+msgid "move to the next undeleted message"
+msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
+
+#: keymap_defs.h:158
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous entry"
+msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
+
+#: keymap_defs.h:160
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous page"
+msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
+
+#: keymap_defs.h:137
+#, fuzzy
+msgid "move to the previous undeleted message"
+msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
+
+#: keymap_defs.h:191
+#, fuzzy
+msgid "move to the top of the page"
+msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
+
 #: lib-mime/rfc822parse.c:517
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:156
+#: lib-ui/curs_lib.c:119
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: lib-ui/status.c:86
+#: lib-ui/status.c:85
 #, fuzzy
 msgid "no mailbox"
 msgstr "(cap bústia)"
@@ -3887,47 +4214,274 @@ msgstr "(cap bústia)"
 msgid "not converting"
 msgstr "es farà conversió"
 
-#: keymap.c:668
+#: keymap.c:662
 msgid "null key sequence"
 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
 
+#: keymap_defs.h:7
+msgid "null operation"
+msgstr ""
+
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
 #: muttlib.c:260
 msgid "oac"
 msgstr "sac"
 
-#: init.c:1065
+#: keymap_defs.h:115
+msgid "open a different folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:116
+#, fuzzy
+msgid "open a different folder in read only mode"
+msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+
+#: keymap_defs.h:117
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:118
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+
+#: keymap_defs.h:210
+#, fuzzy
+msgid "open hilighted mailbox"
+msgstr "S'està reobrint la bústia..."
+
+#: keymap_defs.h:156
+msgid "pipe message/attachment to a shell command"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/02)
+# ivb  El programa posa l'interrogant.
+#: keymap_defs.h:157
+#, fuzzy
+msgid "post message to newsgroup"
+msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
+
+#: init.c:1062
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
 
-#: keymap.c:626
+#: keymap_defs.h:161
+#, fuzzy
+msgid "print the current entry"
+msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
+
+#: keymap.c:620
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: Sobren arguments."
 
+#: keymap_defs.h:163
+msgid "query external program for addresses"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:86
+msgid "quote the next typed key"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:162
+msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:166
+#, fuzzy
+msgid "recall a postponed message"
+msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
+
+#: keymap_defs.h:121
+#, fuzzy
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "El fil conté missatges no llegits."
+
+#: keymap_defs.h:13
+#, fuzzy
+msgid "remail a message to another user"
+msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
+
+#: keymap_defs.h:169
+msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:48
+#, fuzzy
+msgid "rename/move an attached file"
+msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
+
+#: keymap_defs.h:170
+#, fuzzy
+msgid "reply to a message"
+msgstr "Salta al missatge: "
+
+#: keymap_defs.h:104
+msgid "reply to all recipients"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:110
+msgid "reply to specified mailing list"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/11/30)
+# ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
+# ivb  del servidor POP.
+#: keymap_defs.h:123
+#, fuzzy
+msgid "retrieve mail from POP server"
+msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
+
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:788
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:786
 msgid "ro"
 msgstr "ru"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:784
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:782
 msgid "roa"
 msgstr "rus"
 
-#: crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2846
+#: keymap_defs.h:144
+#, fuzzy
+msgid "save changes to mailbox"
+msgstr "Desa%s en la bústia"
+
+#: keymap_defs.h:165
+#, fuzzy
+msgid "save changes to mailbox and quit"
+msgstr "Desa%s en la bústia"
+
+#: keymap_defs.h:172
+msgid "save message/attachment to a file"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:47
+#, fuzzy
+msgid "save this message to send later"
+msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
+
+#: keymap_defs.h:105
+msgid "scroll down 1/2 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:150
+msgid "scroll down one line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:80
+msgid "scroll down through the history list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:205
+msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:204
+msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:106
+msgid "scroll up 1/2 page"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:159
+msgid "scroll up one line"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:81
+msgid "scroll up through the history list"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:174
+msgid "search backwards for a regular expression"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:173
+#, fuzzy
+msgid "search for a regular expression"
+msgstr "Error en l'expressió."
+
+#: keymap_defs.h:175
+#, fuzzy
+msgid "search for next match"
+msgstr "Cerca: "
+
+#: keymap_defs.h:176
+msgid "search for next match in opposite direction"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:14
+msgid "select a new file in this directory"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:100
+msgid "select the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:49
+#, fuzzy
+msgid "send the message"
+msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
+
+#: keymap_defs.h:143
+msgid "set a status flag on a message"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:199
+#, fuzzy
+msgid "show MIME attachments"
+msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
+
+#: keymap_defs.h:211
+msgid "show PGP options"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:216
+msgid "show S/MIME options"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:201
+msgid "show currently active limit pattern"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:126
+#, fuzzy
+msgid "show only messages matching a pattern"
+msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:197
+msgid "show the Mutt version number and date"
+msgstr ""
+
+#: crypt.cpkg:2722 crypt.cpkg:2845
 msgid "signing"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1289
+#: keymap_defs.h:154
+#, fuzzy
+msgid "skip beyond quoted text"
+msgstr "No hi ha més text citat."
+
+#: keymap_defs.h:179
+#, fuzzy
+msgid "sort messages"
+msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
+
+#: keymap_defs.h:180
+#, fuzzy
+msgid "sort messages in reverse order"
+msgstr "La carpeta no conté missatges."
+
+#: init.c:1286
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: init.c:1270
+#: init.c:1267
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
@@ -3935,11 +4489,20 @@ msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
-#: init.c:1271
+#: init.c:1268
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
 
+#: keymap_defs.h:17
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:181
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
+
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
 # ivb  ABREUJAT!
@@ -3948,6 +4511,28 @@ msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
 
+#: keymap_defs.h:145
+#, fuzzy
+msgid "tag messages matching a pattern"
+msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:182
+msgid "tag the current entry"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:185
+msgid "tag the current subthread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:186
+#, fuzzy
+msgid "tag the current thread"
+msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
+
+#: keymap_defs.h:107
+msgid "this screen"
+msgstr ""
+
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:151
 #, c-format
 msgid "tls_socket_read (%s)"
@@ -3958,27 +4543,100 @@ msgstr ""
 msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
+#: keymap_defs.h:96
+msgid "toggle a message's 'important' flag"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:187
+msgid "toggle a message's 'new' flag"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:153
+#, fuzzy
+msgid "toggle display of quoted text"
+msgstr "No hi ha més text citat."
+
+#: keymap_defs.h:50
+msgid "toggle disposition between inline/attachment"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:46
+#, fuzzy
+msgid "toggle recoding of this attachment"
+msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
+
+#: keymap_defs.h:177
+#, fuzzy
+msgid "toggle search pattern coloring"
+msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
+
+#: keymap_defs.h:19
+msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
+#: keymap_defs.h:188
+#, fuzzy
+msgid "toggle view of read messages"
+msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
+
+#: keymap_defs.h:189
+msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:190
+msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:51
+msgid "toggle whether to delete file after sending it"
+msgstr ""
+
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:674 lib-ui/color.c:597
+#: hook.c:61 hook.c:70 keymap.c:668 lib-ui/color.c:545
 msgid "too few arguments"
 msgstr "Manquen arguments."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: hook.c:75 lib-ui/color.c:605
+#: hook.c:75 lib-ui/color.c:553
 msgid "too many arguments"
 msgstr "Sobren arguments."
 
-#: init.c:690
+#: keymap_defs.h:87
+msgid "transpose character under cursor with previous"
+msgstr ""
+
+#: init.c:687
 msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
 
-#: init.c:667
+#: init.c:664
 #, fuzzy
 msgid "unattachments: no disposition"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
+#: keymap_defs.h:195
+#, fuzzy
+msgid "undelete all messages in subthread"
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:194
+#, fuzzy
+msgid "undelete all messages in thread"
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:146
+#, fuzzy
+msgid "undelete messages matching a pattern"
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:193
+msgid "undelete the current entry"
+msgstr ""
+
 #: hook.c:218
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
@@ -3997,10 +4655,28 @@ msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
 # ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
-#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:349
+#: lib-sys/mutt_socket.c:375 lib-ui/curs_lib.c:306
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
+#: keymap_defs.h:196
+msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:18
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:147
+#, fuzzy
+msgid "untag messages matching a pattern"
+msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
+
+#: keymap_defs.h:52
+#, fuzzy
+msgid "update an attachment's encoding info"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
+
 #: main.c:82
 msgid ""
 "usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
@@ -4012,12 +4688,43 @@ msgid ""
 "       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1070
+#: keymap_defs.h:171
+msgid "use the current message as a template for a new one"
+msgstr ""
+
+#: init.c:1067
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
 
-#: lib-ui/curs_lib.c:155
+#: keymap_defs.h:213
+msgid "verify a PGP public key"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:10
+#, fuzzy
+msgid "view attachment as text"
+msgstr "S'ha desat el fitxer adjunt."
+
+#: keymap_defs.h:198
+msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:15
+#, fuzzy
+msgid "view file"
+msgstr "Nou fitxer: "
+
+#: keymap_defs.h:214
+msgid "view the key's user id"
+msgstr ""
+
+#: keymap_defs.h:53
+#, fuzzy
+msgid "write the message to a folder"
+msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
+
+#: lib-ui/curs_lib.c:118
 msgid "yes"
 msgstr "sí"
 
@@ -4026,3 +4733,6 @@ msgstr "sí"
 msgid "yna"
 msgstr "snt"
 
+#: keymap_defs.h:168
+msgid "{internal}"
+msgstr ""
index 3059f5f..4be096e 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,45 +6,45 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-28 19:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-12 01:55+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-21 20:20+0200\n"
 "Last-Translator: Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #
-#: help.c:287
+#: help.c:254
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Obecnì platné:\n"
+"Obecně platné:\n"
 "\n"
 
 #
-#: help.c:291
+#: help.c:258
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Nesvázané funkce:\n"
+"Nesvázané funkce:\n"
 "\n"
 
 #
-#: crypt.cpkg:4040
+#: crypt.cpkg:4026
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"[-- Konec podepsaných dat --]\n"
+"[-- Konec podepsaných dat --]\n"
 
 #: crypt.cpkg:1141
 msgid "                aka: "
@@ -71,55 +71,55 @@ msgid ""
 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
 msgstr ""
-"Pou¾ití: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] [ -m <typ> ] [ -f "
+"Použití: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] [ -m <typ> ] [ -f "
 "<soubor> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -Q <dotaz> [ -Q "
+"       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -Q <dotaz> [ -Q "
 "<dotaz> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -A <alias> [ -A "
+"       mutt [ -nR ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -A <alias> [ -A "
 "<alias> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <pøíkaz> ] [ -a <soubor> ] [ -F <soubor> ] [ -H "
-"<soubor> ][ -i <soubor> ] [ -s <vìc> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ]  <adr>  \n"
+"       mutt [ -nx ] [ -e <příkaz> ] [ -a <soubor> ] [ -F <soubor> ] [ -H "
+"<soubor> ][ -i <soubor> ] [ -s <věc> ] [ -b <adr> ] [ -c <adr> ]  <adr>  \n"
 "[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <pøíkaz> ] [ -F <soubor> ] -p\n"
+"       mutt [ -n ] [ -e <příkaz> ] [ -F <soubor> ] -p\n"
 "       mutt -v[v]\n"
 "\n"
-"pøepínaèe:\n"
-"  -A <alias>\texpanduje zadaný alias\n"
-"  -a <soubor>\tpøipojí soubor ke zprávì\n"
+"přepínače:\n"
+"  -A <alias>\texpanduje zadaný alias\n"
+"  -a <soubor>\tpřipojí soubor ke zprávě\n"
 "  -b <adresa>\tspecifikuje adresu pro utajenou kopii (BCC)\n"
 "  -c <adresa>\tspecifikuje adresu pro kopii (CC)\n"
-"  -e <pøíkaz>\tpøíkaz bude vykonán po inicializaci\n"
-"  -f <soubor>\tète z této schránky\n"
-"  -F <soubor>\talternativní soubor muttrc\n"
-"  -H <soubor>\tz tohoto souboru budou naèteny vzory hlavièek\n"
-"  -i <soubor>\ttento soubor Mutt vlo¾í do odpovìdi\n"
-"  -m <typ>\timplicitní typ schránky\n"
-"  -n\t\tMutt nebude èíst systémový soubor Muttrc\n"
-"  -p\t\tvrátí se k odlo¾ené zprávì\n"
-"  -Q <promìná>\tdotá¾e se na konfiguraèní promìnnou\n"
-"  -R\t\totevøe schránku pouze pro ètení\n"
-"  -s <vìc>\tspecifikuje vìc (pokud obsahuje mezery,\n"
-"              \ttak musí být v uvozovkách)\n"
-"  -v\t\tzobrazí oznaèení verze a parametry zadané pøi pøekladu\n"
-"  -x\t\tnapodobí odesílací re¾im programu mailx\n"
-"  -y\t\tzvolí schránku uvedenou v seznamu `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tpokud ve schránce není po¹ta, pak okam¾itì skonèí\n"
-"  -Z\t\totevøe první slo¾ku s novou po¹tou; pokud není ¾ádná nová po¹ta,\n"
-"    \t\ttak okam¾itì skonèí\n"
-"  -h\t\tvypí¹e tuto nápovìdu"
-
-#
-#: compose.c:152 compose.c:156
+"  -e <příkaz>\tpříkaz bude vykonán po inicializaci\n"
+"  -f <soubor>\tčte z této schránky\n"
+"  -F <soubor>\talternativní soubor muttrc\n"
+"  -H <soubor>\tz tohoto souboru budou načteny vzory hlaviček\n"
+"  -i <soubor>\ttento soubor Mutt vloží do odpovědi\n"
+"  -m <typ>\timplicitní typ schránky\n"
+"  -n\t\tMutt nebude číst systémový soubor Muttrc\n"
+"  -p\t\tvrátí se k odložené zprávě\n"
+"  -Q <proměná>\tdotáže se na konfigurační proměnnou\n"
+"  -R\t\totevře schránku pouze pro čtení\n"
+"  -s <věc>\tspecifikuje věc (pokud obsahuje mezery,\n"
+"              \ttak musí být v uvozovkách)\n"
+"  -v\t\tzobrazí označení verze a parametry zadané při překladu\n"
+"  -x\t\tnapodobí odesílací režim programu mailx\n"
+"  -y\t\tzvolí schránku uvedenou v seznamu `mailboxes'\n"
+"  -z\t\tpokud ve schránce není pošta, pak okamžitě skončí\n"
+"  -Z\t\totevře první složku s novou poštou; pokud není žádná nová pošta,\n"
+"    \t\ttak okamžitě skončí\n"
+"  -h\t\tvypíše tuto nápovědu"
+
+#
+#: compose.c:124 compose.c:128
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr " podepsat jako: "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:740
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:738
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "     pro %s"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:736
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:734
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   od %s"
@@ -163,16 +163,16 @@ msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_lib.c:387
+#: lib-ui/curs_lib.c:365
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " ('?' pro seznam): "
 
-#: compose.c:145
+#: compose.c:117
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
 #
-#: compose.c:143
+#: compose.c:115
 msgid " (inline)"
 msgstr " (inline)"
 
@@ -180,139 +180,139 @@ msgstr " (inline)"
 #: lib-mx/mx.c:912
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
-msgstr " Stisknìte `%s' pro zapnutí zápisu"
+msgstr " Stiskněte `%s' pro zapnutí zápisu"
 
-#: crypt.cpkg:2666
+#: crypt.cpkg:2665
 msgid " aka ......: "
 msgstr ""
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:1584
+#: lib-ui/curs_main.c:1532
 msgid " in this limited view"
-msgstr " v tomto omezeném zobrazení"
+msgstr " v tomto omezeném zobrazení"
 
 #
 #: commands.c:601
 msgid " tagged"
-msgstr " oznaèené"
+msgstr " označené"
 
 #
 #: pattern.c:716
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
-msgstr "pøíkaz %c je nesprávný"
+msgstr "příkaz %c je nesprávný"
 
 #
 #: pattern.c:721
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
-msgstr "V tomto re¾imu není %c podporováno."
+msgstr "V tomto režimu není %c podporováno."
 
 #
 #: lib-mx/mx.c:795 lib-mx/mx.c:972
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
-msgstr "ponecháno: %d, smazáno: %d"
+msgstr "ponecháno: %d, smazáno: %d"
 
 #
 #: lib-mx/mx.c:792
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
-msgstr "ponecháno: %d, pøesunuto: %d, smazáno: %d"
+msgstr "ponecháno: %d, přesunuto: %d, smazáno: %d"
 
-#: crypt.cpkg:3127
+#: crypt.cpkg:3113
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s \"%s\"."
 msgstr "%s [%s]\n"
 
-#: nntp.c:1334
+#: nntp.c:1336
 #, c-format
 msgid "%s (tagged: %d) %d"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3125
+#: crypt.cpkg:3111
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s <%s>."
 msgstr "%s [%s]\n"
 
 #
-#: crypt.cpkg:3194
+#: crypt.cpkg:3180
 #, c-format
 msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s Opravdu chcete tento klíè pou¾ít?"
+msgstr "%s Opravdu chcete tento klíč použít?"
 
 #
-#: compose.c:214
+#: compose.c:157
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
-msgstr "Zmìna v %s [#%d]. Zmìnit kódování?"
+msgstr "Změna v %s [#%d]. Změnit kódování?"
 
 #
-#: compose.c:208
+#: compose.c:151
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
-msgstr "%s [#%d] ji¾ neexistuje!"
+msgstr "%s [#%d] již neexistuje!"
 
 #
 #: pop.c:1323
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
-msgstr "%s [poèet pøeètených zpráv: %d/%d]"
+msgstr "%s [počet přečtených zpráv: %d/%d]"
 
-#: main.c:494
+#: main.c:470
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
-msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvoøit?"
+msgstr "%s neexistuje. Mám ho vytvořit?"
 
 #: imap/browse.c:59 imap/imap.c:489
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
-msgstr "%s není platná IMAP cesta"
+msgstr "%s není platná IMAP cesta"
 
 #: pop.c:1034 pop.c:1231
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
+msgstr "%s není platná POP cesta"
 
-#: nntp.c:1777
+#: nntp.c:1779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
+msgstr "%s není platná POP cesta"
 
-#: nntp.c:371
+#: nntp.c:373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
+msgstr "%s není platná POP cesta"
 
 #
-#: browser.c:492 browser.c:1125
+#: browser.c:471 browser.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
-msgstr "%s není adresáøem."
+msgstr "%s není adresářem."
 
 #
 #: muttlib.c:337
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox!"
-msgstr "%s není schránkou!"
+msgstr "%s není schránkou!"
 
 #
-#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1196
+#: lib-mx/mx.c:337 lib-mx/mx.c:474 lib-ui/curs_main.c:1152
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
-msgstr "%s není schránkou."
+msgstr "%s není schránkou."
 
 #
 #: sendlib.c:748
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
-msgstr "%s není øádným souborem."
+msgstr "%s není řádným souborem."
 
 #
 #: sendlib.c:372
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
-msgstr "%s ji¾ neexistuje!"
+msgstr "%s již neexistuje!"
 
 #: lib-mx/mx.h:55
 #, c-format
@@ -327,127 +327,127 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #
-#: init.c:250
+#: init.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
-msgstr "neznámý typ %s"
+msgstr "neznámý typ %s"
 
 #
-#: lib-ui/color.c:279
+#: lib-ui/color.c:227
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
-msgstr "Barvu %s terminál nepodporuje."
+msgstr "Barvu %s terminál nepodporuje."
 
 #
-#: lib-ui/color.c:328
+#: lib-ui/color.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
-msgstr "Pøíkaz %s je definován pouze pro objekt typu index."
+msgstr "Příkaz %s je definován pouze pro objekt typu index."
 
 #
-#: lib-ui/color.c:560
+#: lib-ui/color.c:508
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
-msgstr "Atribut %s není definován."
+msgstr "Atribut %s není definován."
 
 #
-#: lib-ui/color.c:285
+#: lib-ui/color.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
-msgstr "Barva %s není definována."
+msgstr "Barva %s není definována."
 
 #
-#: keymap.c:847
+#: keymap.c:839
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
-msgstr "funkce %s není známa"
+msgstr "funkce %s není známa"
 
 #
-#: keymap.c:761
+#: keymap.c:753
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
-msgstr "funkce %s není v mapì"
+msgstr "funkce %s není v mapě"
 
 #
-#: keymap.c:654
+#: keymap.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "menu %s neexistuje"
 
 #
-#: lib-ui/color.c:322 lib-ui/color.c:483 lib-ui/color.c:493
+#: lib-ui/color.c:270 lib-ui/color.c:431 lib-ui/color.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
-msgstr "Objekt %s není definován"
+msgstr "Objekt %s není definován"
 
 #
-#: lib-ui/color.c:335
+#: lib-ui/color.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
-msgstr "pøíli¹ málo argumentù pro %s"
+msgstr "příliš málo argumentů pro %s"
 
 #
 #: headers.c:148
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
-msgstr "soubor %s nelze pøipojit"
+msgstr "soubor %s nelze připojit"
 
 #
-#: main.c:613
+#: main.c:589
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
-msgstr "Soubor %s nelze pøipojit.\n"
+msgstr "Soubor %s nelze připojit.\n"
 
 #
-#: init.c:1341
+#: init.c:1338
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
-msgstr "Pøíkaz %s není znám."
+msgstr "Příkaz %s není znám."
 
 #
-#: init.c:1191
+#: init.c:1188
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
-msgstr "neznámý typ %s"
+msgstr "neznámý typ %s"
 
 #
-#: init.c:1058
+#: init.c:1055
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
-msgstr "Promìnná %s není známa."
+msgstr "Proměnná %s není známa."
 
-#: init.c:965
+#: init.c:962
 #, c-format
 msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:141 init.c:870
+#: init.c:138 init.c:867
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
+msgstr "%s není platná POP cesta"
 
-#: init.c:1175
+#: init.c:1172
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
-msgstr "%s není platná POP cesta"
+msgstr "%s není platná POP cesta"
 
 #
 #: handler.c:1450
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
-msgstr "(je tøeba svázat funkci 'view-attachments' s nìjakou klávesou!)"
+msgstr "(je třeba svázat funkci 'view-attachments' s nějakou klávesou!)"
 
 #
-#: lib-ui/status.c:114
+#: lib-ui/status.c:113
 msgid "(no mailbox)"
-msgstr "(¾ádná schránka)"
+msgstr "(žádná schránka)"
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:787
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:785
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
-msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eï "
+msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eď "
 
-#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:783
+#: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:781
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
-msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eï, akceptovat (v)¾dy "
+msgstr "(o)dmítnout, akceptovat pouze (t)eÄ\8f, akceptovat (v)ždy "
 
 #
 #: handler.c:1191
@@ -459,31 +459,31 @@ msgstr "(o velikosti v bajtech: %s) "
 #: handler.c:1448
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
-msgstr "(pro zobrazení této èásti pou¾ijte '%s')"
+msgstr "(pro zobrazení této Ä\8dásti použijte '%s')"
 
 #: crypt.cpkg:1153
 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:2720 crypt.cpkg:2724 crypt.cpkg:2728 crypt.cpkg:2843
-#: crypt.cpkg:2847 crypt.cpkg:2851
+#: crypt.cpkg:2719 crypt.cpkg:2723 crypt.cpkg:2727 crypt.cpkg:2842
+#: crypt.cpkg:2846 crypt.cpkg:2850
 msgid ", "
 msgstr ""
 
 #
-#: compose.c:264
+#: compose.c:206
 msgid "-- Attachments"
-msgstr "-- Pøílohy"
+msgstr "-- Přílohy"
 
 #
-#: help.c:276
+#: help.c:243
 msgid "<UNKNOWN>"
-msgstr "<NEZNÁMÝ>"
+msgstr "<NEZNÁMÝ>"
 
 #
-#: compose.c:153 compose.c:157
+#: compose.c:125 compose.c:129
 msgid "<default>"
-msgstr "<implicitní>"
+msgstr "<implicitní>"
 
 #: crypt.cpkg:950
 msgid "A policy requirement was not met\n"
@@ -495,138 +495,128 @@ msgstr ""
 
 #: pop.c:325
 msgid "APOP authentication failed."
-msgstr "APOP ovìøení se nezdaøilo."
-
-#
-#: compose.c:91 compose.c:104 remailer.c:434
-msgid "Abort"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "APOP ověření se nezdařilo."
 
 #
-#: send.c:1419
+#: send.c:1413
 msgid "Abort unmodified message?"
-msgstr "Zahodit nezmìnìnou zprávu?"
+msgstr "Zahodit nezměněnou zprávu?"
 
 #
-#: send.c:1420
+#: send.c:1414
 msgid "Aborted unmodified message."
-msgstr "Nezmìnìná zpráva byla zahozena."
+msgstr "Nezměněná zpráva byla zahozena."
 
-#: nntp.c:2211
+#: nntp.c:2192
 msgid "Adding new newsgroups..."
 msgstr ""
 
 #
-#: alias.cpkg:346
+#: alias.cpkg:337
 msgid "Address: "
 msgstr "Adresa: "
 
 #
-#: alias.cpkg:405
+#: alias.cpkg:396
 msgid "Alias added."
-msgstr "Pøezdívka zavedena."
+msgstr "Přezdívka zavedena."
 
 #
-#: alias.cpkg:321
+#: alias.cpkg:312
 msgid "Alias as: "
-msgstr "Pøezdívat jako: "
+msgstr "Přezdívat jako: "
 
 #
-#: alias.cpkg:692
+#: alias.cpkg:682
 msgid "Aliases"
-msgstr "Pøezdívky"
+msgstr "Přezdívky"
 
 #: lib-sys/mutt_ssl.cpkg:248
 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
 msgstr ""
 
-#: crypt.cpkg:3065
+#: crypt.cpkg:3064
 #, fuzzy
 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
 msgstr ""
-"V¹em vyhovujícím klíèùm vypr¹ela platnost, byly zneplatnìny nebo zakázány."
-
-#
-#: remailer.c:431
-msgid "Append"
-msgstr "Pøipojit"
+"Všem vyhovujícím klíčům vypršela platnost, byly zneplatněny nebo zakázány."
 
 #
 #: muttlib.c:327
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
-msgstr "Pøipojit zprávy do %s?"
+msgstr "Připojit zprávy do %s?"
 
 #
-#: lib-ui/curs_main.c:832
+#: lib-ui/curs_main.c:788
 msgid "Argument must be a message number."
-msgstr "Argumentem musí být èíslo zprávy."
+msgstr "Argumentem musí být číslo zprávy."
 
-#: nntp.c:1901
+#: nntp.c:1903
 #, c-format
 msgid "Article %d not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:763
+#: lib-ui/curs_main.c:719
 #, c-format
 msgid "Article %s not found on server"
 msgstr ""
 
-#: lib-ui/curs_main.c:733
+#: lib-ui/curs_main.c:689
 msgid "Article has no parent reference!"
 msgstr ""
 
 #
-#: send.c:1461
+#: send.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "Article not posted."
-msgstr "Pøíloha ulo¾ena."
+msgstr "PÅ\99íloha uložena."
 
-#: send.c:1746
+#: send.c:1740
 msgid "Article posted."
 msgstr ""
 
 #
-#: compose.c:95 compose.c:107 compose.c:675
+#: compose.c:608
 msgid "Attach file"
-msgstr "Pøilo¾it soubor"
+msgstr "PÅ\99iložit soubor"
 
-#: compose.c:691
+#: compose.c:624
 msgid "Attaching selected files..."
-msgstr "Pøipojuji zvolené soubory..."
+msgstr "Připojuji zvolené soubory..."
 
 #
-#: recvattach.c:509
+#: recvattach.c:500
 msgid "Attachment filtered."
-msgstr "Pøíloha byla filtrována."
+msgstr "Příloha byla filtrována."
 
 #
-#: recvattach.c:406 recvattach.c:483
+#: recvattach.c:397 recvattach.c:474
 msgid "Attachment saved."
-msgstr "Pøíloha ulo¾ena."
+msgstr "PÅ\99íloha uložena."
 
 #
-#: recvattach.c:868
+#: recvattach.c:858
 msgid "Attachments"
-msgstr "Pøílohy"
+msgstr "Přílohy"
 
 #: imap/auth.c:83
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
-msgstr "Pøihla¹uji (%s)..."
+msgstr "Přihlašuji (%s)..."
 
 #: pop.c:304
 msgid "Authenticating (APOP)..."
-msgstr "Ovìøuji (APOP)..."
+msgstr "Ověřuji (APOP)..."
 
 #: pop.c:221
 msgid "Authenticating (SASL)..."
-msgstr "Ovìøuji (SASL)..."
+msgstr "Ověřuji (SASL)..."
 
 #: pop.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Authenticating (USER)..."
-msgstr "Ovìøuji (SASL)..."
+msgstr "Ověřuji (SASL)..."
 
 #: crypt.cpkg:945
 msgid "Available CRL is too old\n"
@@ -635,63 +625,63 @@ msgstr ""
 #: lib-sys/mutt_socket.c:334
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
-msgstr "Chybné IDN \"%s\"."
+msgstr "Chybné IDN \"%s\"."
 
-#: sendlib.c:2035
+#: sendlib.c:2028
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
-msgstr "Chybné IDN %s pøi generování resent-from."
+msgstr "Chybné IDN %s při generování resent-from."
 
-#: compose.c:646 send.c:1518
+#: compose.c:579 send.c:1512
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
-msgstr "Neplatné IDN v \"%s\": '%s'"
+msgstr "Neplatné IDN v \"%s\": '%s'"
 
 #: commands.c:198 recvcmd.c:149
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
-msgstr "Chybné IDN: '%s'"
+msgstr "Chybné IDN: '%s'"
 
 #
 #: imap/imap.c:1342
 msgid "Bad mailbox name"
-msgstr "Chybný název schránky"
+msgstr "Chybný název schránky"
 
 #
-#: pager.c:1706 pager.c:1733 pager.c:1763 pager.c:1994
+#: pager.c:1631 pager.c:1658 pager.c:1688 pager.c:1919
 msgid "Bottom of message is shown."
-msgstr "Konec zprávy je zobrazen."
+msgstr "Konec