20b8d7e5a2077301f0828da766069a15c592aa74
[apps/madmutt.git] / po / bg.po
1 # This file was translated by Velko Hristov
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Velko Hristov <hristov@informatik.hu-berlin.de>, 2003.
4 #
5 # todo: remailer, debugging, pipe, mailing list, clear & continue, subparts, captitalize,
6 # todo: overflow, certfile
7 # todo: matching - "ñúâïàäàùè" èëè "îòãîâàðÿùè íà"?
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2006-10-29 13:26+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
14 "Last-Translator: \n"
15 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: account.c:163
21 #, c-format
22 msgid "Username at %s: "
23 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
24
25 #: account.c:220
26 #, c-format
27 msgid "Password for %s@%s: "
28 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
29
30 #: alias.c:36 browser.c:49 browser.c:58 pager.c:1373 postpone.c:44 query.c:43
31 #: recvattach.c:56
32 msgid "Exit"
33 msgstr "Èçõîä"
34
35 #: alias.c:37 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1380 pager.c:1390
36 #: postpone.c:45
37 msgid "Del"
38 msgstr "Èçòð."
39
40 #: alias.c:38 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:46
41 msgid "Undel"
42 msgstr "Âúçñò."
43
44 #: alias.c:39
45 msgid "Select"
46 msgstr "Èçáîð"
47
48 #: alias.c:40 browser.c:52 browser.c:64 compose.c:118 compose.c:130
49 #: crypt-gpgme.c:3305 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:640
50 #: mutt_ssl_gnutls.c:748 pager.c:1485 pgpkey.c:497 postpone.c:47 query.c:48
51 #: recvattach.c:60 smime.c:428
52 msgid "Help"
53 msgstr "Ïîìîù"
54
55 #: alias.c:237
56 msgid "Alias as: "
57 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
58
59 #: alias.c:242
60 msgid "You already have an alias defined with that name!"
61 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
62
63 #: alias.c:249
64 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
65 msgstr ""
66 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
67
68 #: alias.c:272
69 msgid "Address: "
70 msgstr "Àäðåñ:"
71
72 #: alias.c:280 send.c:197
73 #, c-format
74 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
75 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
76
77 #: alias.c:292
78 msgid "Personal name: "
79 msgstr "Èìå:"
80
81 #: alias.c:300
82 #, c-format
83 msgid "[%s = %s] Accept?"
84 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
85
86 #: alias.c:315 recvattach.c:437 recvattach.c:461 recvattach.c:474
87 #: recvattach.c:489 recvattach.c:514
88 msgid "Save to file: "
89 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
90
91 #: alias.c:329
92 msgid "Alias added."
93 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
94
95 #: alias.c:643
96 msgid "You have no aliases!"
97 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
98
99 #: alias.c:655
100 msgid "Aliases"
101 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
102
103 #: attach.c:107 attach.c:228 attach.c:441 attach.c:907
104 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
105 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
106
107 #: attach.c:120
108 #, c-format
109 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
110 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
111
112 #: attach.c:127 attach.c:247 commands.c:228 compose.c:1317 curs_lib.c:168
113 #: curs_lib.c:431
114 #, c-format
115 msgid "Error running \"%s\"!"
116 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
117
118 #: attach.c:135
119 msgid "Failure to open file to parse headers."
120 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
121
122 #: attach.c:163
123 msgid "Failure to open file to strip headers."
124 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
125
126 #: attach.c:172
127 #, fuzzy
128 msgid "Failure to rename file."
129 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
130
131 #: attach.c:185
132 #, c-format
133 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
134 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
135
136 #: attach.c:241
137 #, c-format
138 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
139 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
140
141 #: attach.c:259
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap edit entry for %s"
144 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
145
146 #: attach.c:411
147 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
148 msgstr ""
149 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
150
151 #: attach.c:423
152 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
153 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
154
155 #: attach.c:507
156 msgid "Cannot create filter"
157 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
158
159 #: attach.c:631 attach.c:660 attach.c:938 attach.c:992 handler.c:1139
160 #: pgpkey.c:546 pgpkey.c:731
161 msgid "Can't create filter"
162 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
163
164 #: attach.c:789
165 msgid "Write fault!"
166 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
167
168 #: attach.c:1015
169 msgid "I don't know how to print that!"
170 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
171
172 #: browser.c:50
173 msgid "Chdir"
174 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
175
176 #: browser.c:51 browser.c:63
177 msgid "Mask"
178 msgstr "Ìàñêà"
179
180 #: browser.c:59
181 msgid "List"
182 msgstr ""
183
184 #: browser.c:60
185 msgid "Subscribe"
186 msgstr ""
187
188 #: browser.c:61
189 #, fuzzy
190 msgid "Unsubscribe"
191 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
192
193 #: browser.c:62 curs_main.c:399
194 msgid "Catchup"
195 msgstr ""
196
197 #: browser.c:519 browser.c:1175
198 #, c-format
199 msgid "%s is not a directory."
200 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
201
202 #: browser.c:682
203 msgid "Subscribed newsgroups"
204 msgstr ""
205
206 #: browser.c:684
207 #, c-format
208 msgid "Newsgroups on server [%s]"
209 msgstr ""
210
211 #: browser.c:690
212 #, c-format
213 msgid "Mailboxes [%d]"
214 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
215
216 #: browser.c:696
217 #, c-format
218 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
219 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
220
221 #: browser.c:700
222 #, c-format
223 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
224 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
225
226 #: browser.c:713
227 msgid "Can't attach a directory!"
228 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
229
230 #: browser.c:859 browser.c:1237 browser.c:1336
231 msgid "No files match the file mask"
232 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
233
234 #: browser.c:1045
235 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
236 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
237
238 #: browser.c:1065
239 #, fuzzy
240 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
241 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
242
243 #: browser.c:1086
244 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
245 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
246
247 #: browser.c:1093
248 #, c-format
249 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
250 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
251
252 #: browser.c:1106
253 msgid "Mailbox deleted."
254 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
255
256 #: browser.c:1113
257 msgid "Mailbox not deleted."
258 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
259
260 #: browser.c:1138
261 msgid "Chdir to: "
262 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
263
264 #: browser.c:1163 browser.c:1230
265 msgid "Error scanning directory."
266 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
267
268 #: browser.c:1186
269 msgid "File Mask: "
270 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
271
272 #: browser.c:1255
273 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
274 msgstr ""
275 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
276 "(n)?"
277
278 #: browser.c:1258
279 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
280 msgstr ""
281 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
282
283 #: browser.c:1259
284 msgid "dazn"
285 msgstr "dazn"
286
287 #: browser.c:1324
288 msgid "New file name: "
289 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
290
291 #: browser.c:1353
292 msgid "Can't view a directory"
293 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
294
295 #: browser.c:1370
296 msgid "Error trying to view file"
297 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
298
299 #: browser.c:1452
300 #, c-format
301 msgid "Subscribe pattern: "
302 msgstr ""
303
304 #: browser.c:1454
305 #, fuzzy, c-format
306 msgid "Unsubscribe pattern: "
307 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
308
309 #: browser.c:1471
310 #, fuzzy
311 msgid "No newsgroups match the mask"
312 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
313
314 #: buffy.c:514
315 msgid "New mail in "
316 msgstr "Íîâè ïèñìà â "
317
318 #: color.c:312
319 #, c-format
320 msgid "%s: color not supported by term"
321 msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
322
323 #: color.c:318
324 #, c-format
325 msgid "%s: no such color"
326 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
327
328 #: color.c:363 color.c:544 color.c:554
329 #, c-format
330 msgid "%s: no such object"
331 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
332
333 #: color.c:369
334 #, c-format
335 msgid "%s: command valid only for index object"
336 msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
337
338 #: color.c:376
339 #, c-format
340 msgid "%s: too few arguments"
341 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
342
343 #: color.c:535
344 msgid "Missing arguments."
345 msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
346
347 #: color.c:571 color.c:581
348 msgid "color: too few arguments"
349 msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
350
351 #: color.c:606
352 msgid "mono: too few arguments"
353 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
354
355 #: color.c:625
356 #, c-format
357 msgid "%s: no such attribute"
358 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
359
360 #: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:712
361 msgid "too few arguments"
362 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
363
364 #: color.c:672 hook.c:86
365 msgid "too many arguments"
366 msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
367
368 #: color.c:688
369 msgid "default colors not supported"
370 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
371
372 #: commands.c:80 mbox.c:612
373 msgid "Could not create temporary file!"
374 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
375
376 #: commands.c:92
377 msgid "Cannot create display filter"
378 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
379
380 #: commands.c:123
381 msgid "Verify PGP signature?"
382 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
383
384 #: commands.c:154
385 msgid "Could not copy message"
386 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
387
388 #: commands.c:194
389 msgid "S/MIME signature successfully verified."
390 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
391
392 #: commands.c:196
393 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
394 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
395
396 #: commands.c:200 commands.c:211
397 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
398 msgstr ""
399
400 #: commands.c:202
401 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
402 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
403
404 #: commands.c:208
405 msgid "PGP signature successfully verified."
406 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
407
408 #: commands.c:213
409 msgid "PGP signature could NOT be verified."
410 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
411
412 #: commands.c:234
413 msgid "Command: "
414 msgstr "Êîìàíäà: "
415
416 #: commands.c:253 recvcmd.c:138
417 msgid "Bounce message to: "
418 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
419
420 #: commands.c:255 recvcmd.c:140
421 msgid "Bounce tagged messages to: "
422 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
423
424 #: commands.c:268 recvcmd.c:148
425 msgid "Error parsing address!"
426 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
427
428 #: commands.c:276 recvcmd.c:156
429 #, c-format
430 msgid "Bad IDN: '%s'"
431 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
432
433 #: commands.c:287 recvcmd.c:170
434 #, c-format
435 msgid "Bounce message to %s"
436 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
437
438 #: commands.c:287 recvcmd.c:170
439 #, c-format
440 msgid "Bounce messages to %s"
441 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
442
443 #: commands.c:302 recvcmd.c:185
444 msgid "Message not bounced."
445 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
446
447 #: commands.c:302 recvcmd.c:185
448 msgid "Messages not bounced."
449 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
450
451 #: commands.c:312 recvcmd.c:202
452 msgid "Message bounced."
453 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
454
455 #: commands.c:312 recvcmd.c:202
456 msgid "Messages bounced."
457 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
458
459 #: commands.c:380 commands.c:411 commands.c:428
460 msgid "Can't create filter process"
461 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
462
463 #: commands.c:458
464 msgid "Pipe to command: "
465 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
466
467 #: commands.c:472
468 msgid "No printing command has been defined."
469 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
470
471 #: commands.c:477
472 msgid "Print message?"
473 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
474
475 #: commands.c:477
476 msgid "Print tagged messages?"
477 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
478
479 #: commands.c:484
480 msgid "Message printed"
481 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
482
483 #: commands.c:484
484 msgid "Messages printed"
485 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
486
487 #: commands.c:486
488 msgid "Message could not be printed"
489 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
490
491 #: commands.c:487
492 msgid "Messages could not be printed"
493 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
494
495 #: commands.c:497
496 #, fuzzy
497 msgid ""
498 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
499 "(p)am?: "
500 msgstr ""
501 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
502 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
503
504 #: commands.c:500
505 #, fuzzy
506 msgid ""
507 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
508 "am?: "
509 msgstr ""
510 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
511 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
512
513 #: commands.c:501
514 #, fuzzy
515 msgid "dfrsotuzcp"
516 msgstr "dfrsotuzc"
517
518 #: commands.c:557
519 msgid "Shell command: "
520 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
521
522 #: commands.c:698
523 #, c-format
524 msgid "Decode-save%s to mailbox"
525 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
526
527 #: commands.c:699
528 #, c-format
529 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
530 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
531
532 #: commands.c:700
533 #, c-format
534 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
535 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
536
537 #: commands.c:701
538 #, c-format
539 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
540 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
541
542 #: commands.c:702
543 #, c-format
544 msgid "Save%s to mailbox"
545 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
546
547 #: commands.c:702
548 #, c-format
549 msgid "Copy%s to mailbox"
550 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
551
552 #: commands.c:703
553 msgid " tagged"
554 msgstr " ìàðêèðàí"
555
556 #: commands.c:768
557 #, c-format
558 msgid "Copying to %s..."
559 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
560
561 #: commands.c:890
562 #, c-format
563 msgid "Convert to %s upon sending?"
564 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
565
566 #: commands.c:900
567 #, c-format
568 msgid "Content-Type changed to %s."
569 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
570
571 #: commands.c:904
572 #, c-format
573 msgid "Character set changed to %s; %s."
574 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
575
576 #: commands.c:906
577 msgid "not converting"
578 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
579
580 #: commands.c:906
581 msgid "converting"
582 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
583
584 #: compose.c:54
585 msgid "There are no attachments."
586 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
587
588 #: compose.c:111 compose.c:124
589 msgid "Send"
590 msgstr "Èçïðàùàíå"
591
592 #: compose.c:112 compose.c:125 remailer.c:463
593 msgid "Abort"
594 msgstr "Îòêàç"
595
596 #: compose.c:116 compose.c:128 compose.c:783
597 msgid "Attach file"
598 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
599
600 #: compose.c:117 compose.c:129
601 msgid "Descrip"
602 msgstr "Îïèñàíèå"
603
604 #: compose.c:164
605 msgid "Sign, Encrypt"
606 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
607
608 #: compose.c:166
609 msgid "Encrypt"
610 msgstr "Øèôðîâàíå"
611
612 #: compose.c:168
613 msgid "Sign"
614 msgstr "Ïîäïèñ"
615
616 #: compose.c:170
617 msgid "Clear"
618 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
619
620 #: compose.c:176
621 #, fuzzy
622 msgid " (inline)"
623 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
624
625 #: compose.c:178
626 msgid " (PGP/MIME)"
627 msgstr ""
628
629 #: compose.c:186 compose.c:191
630 #, fuzzy
631 msgid "     sign as: "
632 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
633
634 #: compose.c:187 compose.c:192
635 msgid "<default>"
636 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
637
638 #: compose.c:199
639 msgid "Encrypt with: "
640 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
641
642 #: compose.c:248
643 #, c-format
644 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
645 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
646
647 #: compose.c:254
648 #, c-format
649 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
650 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
651
652 #: compose.c:313
653 msgid "-- Attachments"
654 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
655
656 #: compose.c:340
657 #, c-format
658 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
659 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
660
661 #: compose.c:362
662 msgid "You may not delete the only attachment."
663 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
664
665 #: compose.c:718 send.c:1580
666 #, c-format
667 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
668 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
669
670 #: compose.c:799
671 msgid "Attaching selected files..."
672 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
673
674 #: compose.c:811
675 #, c-format
676 msgid "Unable to attach %s!"
677 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
678
679 #: compose.c:834
680 msgid "Open mailbox to attach message from"
681 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
682
683 #: compose.c:842
684 #, fuzzy
685 msgid "Open newsgroup to attach message from"
686 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
687
688 #: compose.c:893
689 msgid "No messages in that folder."
690 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
691
692 #: compose.c:904
693 msgid "Tag the messages you want to attach!"
694 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
695
696 #: compose.c:932
697 msgid "Unable to attach!"
698 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
699
700 #: compose.c:982
701 msgid "Recoding only affects text attachments."
702 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
703
704 #: compose.c:987
705 msgid "The current attachment won't be converted."
706 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
707
708 #: compose.c:989
709 msgid "The current attachment will be converted."
710 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
711
712 #: compose.c:1060
713 msgid "Invalid encoding."
714 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
715
716 #: compose.c:1084
717 msgid "Save a copy of this message?"
718 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
719
720 #: compose.c:1140
721 msgid "Rename to: "
722 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
723
724 #: compose.c:1143 editmsg.c:108 sendlib.c:821
725 #, c-format
726 msgid "Can't stat %s: %s"
727 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
728
729 #: compose.c:1170
730 msgid "New file: "
731 msgstr "Íîâ ôàéë: "
732
733 #: compose.c:1182
734 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
735 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
736
737 #: compose.c:1188
738 #, c-format
739 msgid "Unknown Content-Type %s"
740 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
741
742 #: compose.c:1199
743 #, c-format
744 msgid "Can't create file %s"
745 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
746
747 #: compose.c:1207
748 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
749 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
750
751 #: compose.c:1278
752 msgid "Postpone this message?"
753 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
754
755 #: compose.c:1334
756 msgid "Write message to mailbox"
757 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
758
759 #: compose.c:1336
760 #, c-format
761 msgid "Writing message to %s ..."
762 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
763
764 #: compose.c:1345
765 msgid "Message written."
766 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
767
768 #: compose.c:1356
769 #, fuzzy
770 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
771 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
772
773 #: compose.c:1380
774 #, fuzzy
775 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
776 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
777
778 #: compress.c:202 mbox.c:520
779 msgid "Mailbox was corrupted!"
780 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
781
782 #: compress.c:229
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "Decompressing %s..."
785 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
786
787 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:587
788 msgid "Unable to lock mailbox!"
789 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
790
791 #: compress.c:253
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "echo Decompressing %s..."
794 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
795
796 #: compress.c:264
797 #, c-format
798 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
799 msgstr ""
800
801 #: compress.c:348 compress.c:420
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "Compressing %s..."
804 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
805
806 #: compress.c:375 compress.c:450
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "echo Compressing %s..."
809 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
810
811 #: compress.c:380
812 #, c-format
813 msgid ""
814 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
815 "kept!\n"
816 msgstr ""
817
818 #: compress.c:422
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "Compressed-appending to %s..."
821 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
822
823 #: compress.c:452
824 #, c-format
825 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
826 msgstr ""
827
828 #: compress.c:459
829 #, c-format
830 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
831 msgstr ""
832
833 #: crypt.c:66
834 #, c-format
835 msgid " (current time: %c)"
836 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
837
838 #: crypt.c:72
839 #, c-format
840 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
841 msgstr ""
842
843 #: crypt.c:88
844 msgid "Passphrase(s) forgotten."
845 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
846
847 #: crypt.c:145 cryptglue.c:103 pgpkey.c:537
848 msgid "Invoking PGP..."
849 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
850
851 #: crypt.c:157
852 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
853 msgstr ""
854
855 #: crypt.c:159 send.c:1527 send.c:1625
856 msgid "Mail not sent."
857 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
858
859 #: crypt.c:386
860 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
861 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
862
863 #: crypt.c:589 crypt.c:628
864 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
865 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
866
867 #: crypt.c:611 crypt.c:647
868 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
869 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
870
871 #: crypt.c:763
872 msgid ""
873 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
874 "\n"
875 msgstr ""
876 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
877 "\n"
878
879 #: crypt.c:780
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
883 "\n"
884 msgstr ""
885 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
886 "\n"
887
888 #: crypt.c:815
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
892 "\n"
893 msgstr ""
894 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
895 "\n"
896
897 #: crypt.c:827
898 msgid ""
899 "[-- The following data is signed --]\n"
900 "\n"
901 msgstr ""
902 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
903 "\n"
904
905 #: crypt.c:833
906 msgid ""
907 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
908 "\n"
909 msgstr ""
910 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
911 "\n"
912
913 #: crypt.c:840
914 msgid ""
915 "\n"
916 "[-- End of signed data --]\n"
917 msgstr ""
918 "\n"
919 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
920
921 #: cryptglue.c:82
922 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
923 msgstr ""
924
925 #: cryptglue.c:106
926 #, fuzzy
927 msgid "Invoking S/MIME..."
928 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
929
930 #: crypt-gpgme.c:325
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
933 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
934
935 #: crypt-gpgme.c:333
936 #, c-format
937 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
938 msgstr ""
939
940 #: crypt-gpgme.c:351
941 #, c-format
942 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
943 msgstr ""
944
945 #: crypt-gpgme.c:410 crypt-gpgme.c:427 crypt-gpgme.c:1244
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "error allocating data object: %s\n"
948 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
949
950 #: crypt-gpgme.c:444
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "error rewinding data object: %s\n"
953 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
954
955 #: crypt-gpgme.c:462 crypt-gpgme.c:504
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "error reading data object: %s\n"
958 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
959
960 #: crypt-gpgme.c:560
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
963 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
964
965 #: crypt-gpgme.c:597
966 #, c-format
967 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
968 msgstr ""
969
970 #: crypt-gpgme.c:606
971 #, c-format
972 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
973 msgstr ""
974
975 #: crypt-gpgme.c:616
976 #, c-format
977 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
978 msgstr ""
979
980 #: crypt-gpgme.c:657
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "error encrypting data: %s\n"
983 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
984
985 #: crypt-gpgme.c:750
986 #, fuzzy, c-format
987 msgid "error signing data: %s\n"
988 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
989
990 #: crypt-gpgme.c:938
991 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
992 msgstr ""
993
994 #: crypt-gpgme.c:946
995 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
996 msgstr ""
997
998 #: crypt-gpgme.c:952
999 #, fuzzy
1000 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1001 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
1002
1003 #: crypt-gpgme.c:966
1004 msgid "Warning: The signature expired at: "
1005 msgstr ""
1006
1007 #: crypt-gpgme.c:972
1008 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: crypt-gpgme.c:976
1012 #, fuzzy
1013 msgid "The CRL is not available\n"
1014 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:981
1017 msgid "Available CRL is too old\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: crypt-gpgme.c:986
1021 msgid "A policy requirement was not met\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:994
1025 msgid "A system error occurred"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: crypt-gpgme.c:1027 crypt-gpgme.c:2824
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Fingerprint: "
1031 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
1032
1033 #: crypt-gpgme.c:1082
1034 msgid ""
1035 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1036 "as shown above\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: crypt-gpgme.c:1088
1040 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: crypt-gpgme.c:1092
1044 msgid ""
1045 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1046 "above\n"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: crypt-gpgme.c:1160
1050 msgid "Error getting key information: "
1051 msgstr ""
1052
1053 #: crypt-gpgme.c:1166 crypt-gpgme.c:1196
1054 msgid "Good signature from: "
1055 msgstr ""
1056
1057 #: crypt-gpgme.c:1175
1058 msgid "                aka: "
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:1179 crypt-gpgme.c:1199
1062 msgid "            created: "
1063 msgstr ""
1064
1065 #: crypt-gpgme.c:1187
1066 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #: crypt-gpgme.c:1209
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Error checking signature"
1072 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
1073
1074 #: crypt-gpgme.c:1252 crypt-gpgme.c:1436 crypt-gpgme.c:1900
1075 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: crypt-gpgme.c:1260
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1081 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
1082
1083 #: crypt-gpgme.c:1317 crypt-gpgme.c:1447 crypt-gpgme.c:1913
1084 #, fuzzy
1085 msgid ""
1086 "[-- End signature information --]\n"
1087 "\n"
1088 msgstr ""
1089 "\n"
1090 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
1091
1092 #: crypt-gpgme.c:1406
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid ""
1095 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1096 "\n"
1097 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1098
1099 #: crypt-gpgme.c:1877
1100 #, c-format
1101 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: crypt-gpgme.c:1920
1105 msgid "Error: copy data failed\n"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:408
1109 msgid ""
1110 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1111 "\n"
1112 msgstr ""
1113 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
1114 "\n"
1115
1116 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:410
1117 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1118 msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
1119
1120 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:412
1121 msgid ""
1122 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1123 "\n"
1124 msgstr ""
1125 "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1126 "\n"
1127
1128 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:435
1129 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1130 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
1131
1132 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:442
1133 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1134 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
1135
1136 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:444
1137 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1138 msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
1139
1140 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:472
1141 msgid ""
1142 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1143 "\n"
1144 msgstr ""
1145 "[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
1146 "\n"
1147
1148 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:878
1149 msgid ""
1150 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1151 "\n"
1152 msgstr ""
1153 "[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
1154 "\n"
1155
1156 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:892
1157 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1158 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
1159
1160 #: crypt-gpgme.c:2039
1161 #, fuzzy
1162 msgid ""
1163 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1164 "\n"
1165 msgstr ""
1166 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1167 "\n"
1168
1169 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:903
1170 msgid ""
1171 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1172 "\n"
1173 msgstr ""
1174 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
1175 "\n"
1176
1177 #: crypt-gpgme.c:2062
1178 #, fuzzy
1179 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1180 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1181
1182 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:923
1183 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1184 msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
1185
1186 #: crypt-gpgme.c:2101
1187 #, fuzzy
1188 msgid ""
1189 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1190 "\n"
1191 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1192
1193 #: crypt-gpgme.c:2102
1194 #, fuzzy
1195 msgid ""
1196 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1197 "\n"
1198 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
1199
1200 #: crypt-gpgme.c:2129
1201 #, fuzzy
1202 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1203 msgstr ""
1204 "\n"
1205 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1206
1207 #: crypt-gpgme.c:2130
1208 #, fuzzy
1209 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1210 msgstr ""
1211 "\n"
1212 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
1213
1214 #: crypt-gpgme.c:2677
1215 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: crypt-gpgme.c:2679
1219 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: crypt-gpgme.c:2684
1223 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: crypt-gpgme.c:2756
1227 msgid " aka ......: "
1228 msgstr ""
1229
1230 #: crypt-gpgme.c:2756
1231 msgid "Name ......: "
1232 msgstr ""
1233
1234 #: crypt-gpgme.c:2759 crypt-gpgme.c:2880
1235 #, fuzzy
1236 msgid "[Invalid]"
1237 msgstr "Íåâàëèäåí   "
1238
1239 #: crypt-gpgme.c:2778 crypt-gpgme.c:2901
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "Valid From : %s\n"
1242 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1243
1244 #: crypt-gpgme.c:2790 crypt-gpgme.c:2913
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "Valid To ..: %s\n"
1247 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
1248
1249 #: crypt-gpgme.c:2803 crypt-gpgme.c:2926
1250 #, c-format
1251 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1255 #, c-format
1256 msgid "Key Usage .: "
1257 msgstr ""
1258
1259 #: crypt-gpgme.c:2809 crypt-gpgme.c:2932
1260 #, fuzzy
1261 msgid "encryption"
1262 msgstr "Øèôðîâàíå"
1263
1264 #: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2933
1265 #: crypt-gpgme.c:2937 crypt-gpgme.c:2941
1266 msgid ", "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: crypt-gpgme.c:2813 crypt-gpgme.c:2936
1270 msgid "signing"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: crypt-gpgme.c:2817 crypt-gpgme.c:2940
1274 msgid "certification"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: crypt-gpgme.c:2851
1278 #, c-format
1279 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: crypt-gpgme.c:2857
1283 #, c-format
1284 msgid "Issued By .: "
1285 msgstr ""
1286
1287 #: crypt-gpgme.c:2873
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1290 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1291
1292 #: crypt-gpgme.c:2876
1293 #, fuzzy
1294 msgid "[Revoked]"
1295 msgstr "Àíóëèðàí   "
1296
1297 #: crypt-gpgme.c:2884
1298 #, fuzzy
1299 msgid "[Expired]"
1300 msgstr "Èçòåêúë   "
1301
1302 #: crypt-gpgme.c:2888
1303 msgid "[Disabled]"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: crypt-gpgme.c:2965 pgpkey.c:532 pgpkey.c:711
1307 msgid "Can't create temporary file"
1308 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
1309
1310 #: crypt-gpgme.c:2969
1311 #, fuzzy
1312 msgid "Collecting data..."
1313 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
1314
1315 #: crypt-gpgme.c:2992
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1318 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
1319
1320 #: crypt-gpgme.c:3000
1321 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: crypt-gpgme.c:3010 pgpkey.c:557
1325 #, c-format
1326 msgid "Key ID: 0x%s"
1327 msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
1328
1329 #: crypt-gpgme.c:3086
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "gpgme_new failed: %s"
1332 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
1333
1334 #: crypt-gpgme.c:3121 crypt-gpgme.c:3177
1335 #, c-format
1336 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: crypt-gpgme.c:3166 crypt-gpgme.c:3202
1340 #, c-format
1341 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: crypt-gpgme.c:3268
1345 #, fuzzy
1346 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1347 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
1348
1349 #: crypt-gpgme.c:3297 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:746 pgpkey.c:489
1350 #: smime.c:423
1351 msgid "Exit  "
1352 msgstr "Èçõîä"
1353
1354 #: crypt-gpgme.c:3299 pgpkey.c:491 smime.c:425
1355 msgid "Select  "
1356 msgstr "Èçáîð "
1357
1358 #: crypt-gpgme.c:3302 pgpkey.c:494
1359 msgid "Check key  "
1360 msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
1361
1362 #: crypt-gpgme.c:3319
1363 #, fuzzy
1364 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1365 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1366
1367 #: crypt-gpgme.c:3321
1368 #, fuzzy
1369 msgid "PGP keys matching"
1370 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1371
1372 #: crypt-gpgme.c:3323
1373 #, fuzzy
1374 msgid "S/MIME keys matching"
1375 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
1376
1377 #: crypt-gpgme.c:3325
1378 #, fuzzy
1379 msgid "keys matching"
1380 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
1381
1382 #: crypt-gpgme.c:3328
1383 #, c-format
1384 msgid "%s <%s>."
1385 msgstr ""
1386
1387 #: crypt-gpgme.c:3330
1388 #, c-format
1389 msgid "%s \"%s\"."
1390 msgstr ""
1391
1392 #: crypt-gpgme.c:3353 pgpkey.c:577
1393 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1394 msgstr ""
1395 "Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
1396 "àíóëèðàí."
1397
1398 #: crypt-gpgme.c:3366 pgpkey.c:589
1399 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1400 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
1401
1402 #: crypt-gpgme.c:3383 pgpkey.c:593
1403 msgid "ID has undefined validity."
1404 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
1405
1406 #: crypt-gpgme.c:3386 pgpkey.c:596
1407 msgid "ID is not valid."
1408 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
1409
1410 #: crypt-gpgme.c:3389 pgpkey.c:599
1411 msgid "ID is only marginally valid."
1412 msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
1413
1414 #: crypt-gpgme.c:3397 pgpkey.c:604
1415 #, c-format
1416 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1417 msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
1418
1419 #: crypt-gpgme.c:3452 crypt-gpgme.c:3554 pgpkey.c:811 pgpkey.c:916
1420 #, c-format
1421 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1422 msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
1423
1424 #: crypt-gpgme.c:3710 pgp.c:1126
1425 #, c-format
1426 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1427 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
1428
1429 #: crypt-gpgme.c:3741 pgp.c:1159 smime.c:645 smime.c:765
1430 #, c-format
1431 msgid "Enter keyID for %s: "
1432 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
1433
1434 #: crypt-gpgme.c:3831
1435 #, fuzzy
1436 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1437 msgstr ""
1438 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1439
1440 #: crypt-gpgme.c:3832
1441 #, fuzzy
1442 msgid "esabpfc"
1443 msgstr "esabf"
1444
1445 #: crypt-gpgme.c:3836
1446 #, fuzzy
1447 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1448 msgstr ""
1449 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
1450
1451 #: crypt-gpgme.c:3837
1452 #, fuzzy
1453 msgid "esabmfc"
1454 msgstr "esabf"
1455
1456 #: crypt-gpgme.c:3852 pgp.c:1519 smime.c:1961
1457 msgid "Sign as: "
1458 msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
1459
1460 #: curs_lib.c:176
1461 msgid "yes"
1462 msgstr "yes"
1463
1464 #: curs_lib.c:177
1465 msgid "no"
1466 msgstr "no"
1467
1468 #: curs_lib.c:266
1469 #, fuzzy
1470 msgid "Exit Mutt-ng?"
1471 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1472
1473 #: curs_lib.c:387 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
1474 msgid "unknown error"
1475 msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
1476
1477 #: curs_lib.c:407
1478 msgid "Press any key to continue..."
1479 msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
1480
1481 #: curs_lib.c:449
1482 msgid " ('?' for list): "
1483 msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
1484
1485 #: curs_main.c:62 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1486 msgid "No mailbox is open."
1487 msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
1488
1489 #: curs_main.c:63 curs_main.c:2195
1490 msgid "There are no messages."
1491 msgstr "Íÿìà ïèñìà."
1492
1493 #: curs_main.c:64 mx.c:1018 pager.c:66 recvattach.c:43
1494 msgid "Mailbox is read-only."
1495 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
1496
1497 #: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:894
1498 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1499 msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
1500
1501 #: curs_main.c:67
1502 msgid "No visible messages."
1503 msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
1504
1505 #: curs_main.c:248
1506 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1507 msgstr ""
1508 "Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
1509
1510 #: curs_main.c:255
1511 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1512 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
1513
1514 #: curs_main.c:259
1515 msgid "Changes to folder will not be written."
1516 msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
1517
1518 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1519 msgid "Quit"
1520 msgstr "Èçõîä"
1521
1522 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:57
1523 msgid "Save"
1524 msgstr "Çàïèñ"
1525
1526 #: curs_main.c:384 query.c:44
1527 msgid "Mail"
1528 msgstr "Íîâî"
1529
1530 #: curs_main.c:385 pager.c:1381
1531 msgid "Reply"
1532 msgstr "Îòãîâîð"
1533
1534 #: curs_main.c:386
1535 msgid "Group"
1536 msgstr "Ãðóï. îòã."
1537
1538 #: curs_main.c:397 pager.c:1388
1539 msgid "Post"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: curs_main.c:398 pager.c:1389
1543 #, fuzzy
1544 msgid "Followup"
1545 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
1546
1547 #: curs_main.c:497
1548 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1549 msgstr ""
1550 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
1551 "îñòàðåëè."
1552
1553 #: curs_main.c:501
1554 msgid "New mail in this mailbox."
1555 msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
1556
1557 #: curs_main.c:507
1558 msgid "Mailbox was externally modified."
1559 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
1560
1561 #: curs_main.c:632
1562 msgid "No tagged messages."
1563 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
1564
1565 #: curs_main.c:667 menu.c:858
1566 msgid "Nothing to do."
1567 msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
1568
1569 #: curs_main.c:758
1570 #, fuzzy
1571 msgid "Enter Message-ID: "
1572 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
1573
1574 #: curs_main.c:766
1575 msgid "Article has no parent reference!"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: curs_main.c:786
1579 #, fuzzy
1580 msgid "Message not visible in limited view."
1581 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1582
1583 #: curs_main.c:796
1584 #, c-format
1585 msgid "Article %s not found on server"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: curs_main.c:809
1589 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: curs_main.c:829
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Check for children of message..."
1595 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
1596
1597 #: curs_main.c:860
1598 msgid "Jump to message: "
1599 msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
1600
1601 #: curs_main.c:865
1602 msgid "Argument must be a message number."
1603 msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
1604
1605 #: curs_main.c:893
1606 msgid "That message is not visible."
1607 msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
1608
1609 #: curs_main.c:896
1610 msgid "Invalid message number."
1611 msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
1612
1613 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1918 curs_main.c:1958 pager.c:2137 pager.c:2156
1614 #, fuzzy
1615 msgid "Deletion"
1616 msgstr "Èçòðèâàíå"
1617
1618 #: curs_main.c:913
1619 msgid "Delete messages matching: "
1620 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
1621
1622 #: curs_main.c:935
1623 msgid "No limit pattern is in effect."
1624 msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
1625
1626 #: curs_main.c:941
1627 #, c-format
1628 msgid "Limit: %s"
1629 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
1630
1631 #: curs_main.c:972
1632 msgid "Limit to messages matching: "
1633 msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1634
1635 #: curs_main.c:993
1636 msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: curs_main.c:1004
1640 #, fuzzy
1641 msgid "Quit Mutt-ng?"
1642 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
1643
1644 #: curs_main.c:1080
1645 msgid "Tag messages matching: "
1646 msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1647
1648 #: curs_main.c:1090 curs_main.c:2271 curs_main.c:2298 pager.c:2504
1649 #: pager.c:2520
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Undeletion"
1652 msgstr "Âúçñò."
1653
1654 #: curs_main.c:1092
1655 msgid "Undelete messages matching: "
1656 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1657
1658 #: curs_main.c:1101
1659 msgid "Untag messages matching: "
1660 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
1661
1662 #: curs_main.c:1184
1663 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1664 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1665
1666 #: curs_main.c:1186
1667 msgid "Open mailbox"
1668 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
1669
1670 #: curs_main.c:1196
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1673 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
1674
1675 #: curs_main.c:1198
1676 msgid "Open newsgroup"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: curs_main.c:1234 mx.c:415 mx.c:555
1680 #, c-format
1681 msgid "%s is not a mailbox."
1682 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
1683
1684 #: curs_main.c:1338
1685 #, fuzzy
1686 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1687 msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
1688
1689 #: curs_main.c:1370 curs_main.c:1400 curs_main.c:1808 curs_main.c:1838
1690 #: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
1691 msgid "Threading is not enabled."
1692 msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
1693
1694 #: curs_main.c:1382
1695 msgid "Thread broken"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: curs_main.c:1403
1699 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: curs_main.c:1406
1703 #, fuzzy
1704 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1705 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
1706
1707 #: curs_main.c:1417
1708 msgid "Threads linked"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: curs_main.c:1420
1712 msgid "No thread linked"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: curs_main.c:1437 curs_main.c:1460
1716 msgid "You are on the last message."
1717 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
1718
1719 #: curs_main.c:1444 curs_main.c:1485
1720 msgid "No undeleted messages."
1721 msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
1722
1723 #: curs_main.c:1478 curs_main.c:1501
1724 msgid "You are on the first message."
1725 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
1726
1727 #: curs_main.c:1574 pattern.c:1369
1728 msgid "Search wrapped to top."
1729 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
1730
1731 #: curs_main.c:1582 pattern.c:1380
1732 msgid "Search wrapped to bottom."
1733 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
1734
1735 #: curs_main.c:1627
1736 msgid "No new messages"
1737 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
1738
1739 #: curs_main.c:1628
1740 msgid "No unread messages"
1741 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
1742
1743 #: curs_main.c:1629
1744 msgid " in this limited view"
1745 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
1746
1747 #: curs_main.c:1645 pager.c:2268
1748 msgid "Flagging"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: curs_main.c:1678 pager.c:2485
1752 msgid "Toggling"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: curs_main.c:1749
1756 msgid "No more threads."
1757 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
1758
1759 #: curs_main.c:1752
1760 msgid "You are on the first thread."
1761 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
1762
1763 #: curs_main.c:1824
1764 msgid "Thread contains unread messages."
1765 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
1766
1767 #: curs_main.c:2009
1768 msgid "Editing"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: curs_main.c:2145
1772 msgid "Marking as read"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: curs_main.c:2201 pager.c:2347 recvattach.c:1205
1776 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: curs_main.c:2207 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
1780 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: edit.c:39
1784 msgid ""
1785 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1786 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1787 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1788 "~f messages\tinclude messages\n"
1789 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1790 "~h\t\tedit the message header\n"
1791 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1792 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1793 "~p\t\tprint the message\n"
1794 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1795 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1796 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1797 "~u\t\trecall the previous line\n"
1798 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1799 "~w file\t\twrite message to file\n"
1800 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1801 "~?\t\tthis message\n"
1802 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1803 msgstr ""
1804 "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
1805 "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
1806 "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
1807 "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
1808 "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1809 "÷àñòè\n"
1810 "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
1811 "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
1812 "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
1813 "÷àñòè\n"
1814 "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
1815 "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
1816 "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
1817 "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
1818 "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
1819 "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
1820 "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
1821 "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
1822 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
1823 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
1824
1825 #: edit.c:178
1826 #, c-format
1827 msgid "%d: invalid message number.\n"
1828 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
1829
1830 #: edit.c:308
1831 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1832 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
1833
1834 #: edit.c:362
1835 msgid "No mailbox.\n"
1836 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
1837
1838 #: edit.c:366
1839 msgid "Message contains:\n"
1840 msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
1841
1842 #: edit.c:370 edit.c:424
1843 msgid "(continue)\n"
1844 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
1845
1846 #: edit.c:382
1847 msgid "missing filename.\n"
1848 msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
1849
1850 #: edit.c:401
1851 msgid "No lines in message.\n"
1852 msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
1853
1854 #: edit.c:417
1855 #, c-format
1856 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1857 msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
1858
1859 #: edit.c:435
1860 #, c-format
1861 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1862 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
1863
1864 #: editmsg.c:69
1865 #, c-format
1866 msgid "could not create temporary folder: %s"
1867 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1868
1869 #: editmsg.c:81
1870 #, c-format
1871 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1872 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1873
1874 #: editmsg.c:100
1875 #, c-format
1876 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1877 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
1878
1879 #: editmsg.c:113
1880 msgid "Message file is empty!"
1881 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
1882
1883 #: editmsg.c:119
1884 msgid "Message not modified!"
1885 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
1886
1887 #: editmsg.c:126
1888 #, c-format
1889 msgid "Can't open message file: %s"
1890 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
1891
1892 #: editmsg.c:132 editmsg.c:160
1893 #, c-format
1894 msgid "Can't append to folder: %s"
1895 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
1896
1897 #: editmsg.c:192
1898 #, c-format
1899 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1900 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
1901
1902 #: flags.c:336
1903 msgid "Set flag"
1904 msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
1905
1906 #: flags.c:336
1907 msgid "Clear flag"
1908 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
1909
1910 #: handler.c:925
1911 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1912 msgstr ""
1913 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
1914 "íà ïèñìîòî --]\n"
1915
1916 #: handler.c:1039
1917 #, c-format
1918 msgid "[-- Attachment #%d"
1919 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
1920
1921 #: handler.c:1050
1922 #, c-format
1923 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1924 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
1925
1926 #: handler.c:1114
1927 #, c-format
1928 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1929 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
1930
1931 #: handler.c:1115
1932 #, c-format
1933 msgid "Invoking autoview command: %s"
1934 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
1935
1936 #: handler.c:1143
1937 #, c-format
1938 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1939 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
1940
1941 #: handler.c:1158 handler.c:1175
1942 #, c-format
1943 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1944 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
1945
1946 #: handler.c:1210
1947 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1948 msgstr ""
1949 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
1950
1951 #: handler.c:1227
1952 #, c-format
1953 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1954 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
1955
1956 #: handler.c:1233
1957 #, c-format
1958 msgid "(size %s bytes) "
1959 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
1960
1961 #: handler.c:1235
1962 msgid "has been deleted --]\n"
1963 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
1964
1965 #: handler.c:1239
1966 #, c-format
1967 msgid "[-- on %s --]\n"
1968 msgstr "[-- íà %s --]\n"
1969
1970 #: handler.c:1243
1971 #, c-format
1972 msgid "[-- name: %s --]\n"
1973 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
1974
1975 #: handler.c:1254 handler.c:1268
1976 #, c-format
1977 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
1978 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
1979
1980 #: handler.c:1256
1981 msgid ""
1982 "[-- and the indicated external source has --]\n"
1983 "[-- expired. --]\n"
1984 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
1985
1986 #: handler.c:1273
1987 #, c-format
1988 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
1989 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
1990
1991 #: handler.c:1395
1992 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
1993 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
1994
1995 #: handler.c:1406
1996 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
1997 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
1998
1999 #: handler.c:1440
2000 msgid "Unable to open temporary file!"
2001 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
2002
2003 #: handler.c:1498
2004 #, c-format
2005 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2006 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
2007
2008 #: handler.c:1503
2009 #, c-format
2010 msgid "(use '%s' to view this part)"
2011 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
2012
2013 #: handler.c:1505
2014 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2015 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
2016
2017 #: headers.c:161
2018 #, c-format
2019 msgid "%s: unable to attach file"
2020 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
2021
2022 #: help.c:254
2023 msgid "ERROR: please report this bug"
2024 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
2025
2026 #: help.c:294
2027 msgid "<UNKNOWN>"
2028 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
2029
2030 #: help.c:304
2031 msgid ""
2032 "\n"
2033 "Generic bindings:\n"
2034 "\n"
2035 msgstr ""
2036 "\n"
2037 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
2038 "\n"
2039
2040 #: help.c:308
2041 msgid ""
2042 "\n"
2043 "Unbound functions:\n"
2044 "\n"
2045 msgstr ""
2046 "\n"
2047 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
2048 "\n"
2049
2050 #: help.c:316
2051 #, c-format
2052 msgid "Help for %s"
2053 msgstr "Ïîìîù çà %s"
2054
2055 #: hook.c:100
2056 msgid "bad formatted command string"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: hook.c:250
2060 #, c-format
2061 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2062 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
2063
2064 #: hook.c:260
2065 #, c-format
2066 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2067 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
2068
2069 #: hook.c:265
2070 #, c-format
2071 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2072 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
2073
2074 #: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
2075 msgid "No authenticators available"
2076 msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
2077
2078 #: imap/auth_anon.c:37
2079 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2080 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
2081
2082 #: imap/auth_anon.c:65
2083 msgid "Anonymous authentication failed."
2084 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
2085
2086 #: imap/auth_cram.c:42
2087 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2088 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
2089
2090 #: imap/auth_cram.c:121
2091 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2092 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
2093
2094 #: imap/auth_gss.c:98
2095 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2096 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
2097
2098 #: imap/auth_gss.c:252
2099 msgid "GSSAPI authentication failed."
2100 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
2101
2102 #: imap/auth_login.c:31
2103 msgid "LOGIN disabled on this server."
2104 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
2105
2106 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:100 pop/pop_auth.c:228
2107 msgid "Logging in..."
2108 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
2109
2110 #: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:123 nntp/nntp.c:195 pop/pop_auth.c:270
2111 msgid "Login failed."
2112 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
2113
2114 #: imap/auth_sasl.c:90
2115 #, c-format
2116 msgid "Authenticating (%s)..."
2117 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
2118
2119 #: imap/auth_sasl.c:170 pop/pop_auth.c:152
2120 msgid "SASL authentication failed."
2121 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
2122
2123 #: imap/browse.c:70 imap/imap.c:544
2124 #, c-format
2125 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2126 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
2127
2128 #: imap/browse.c:87
2129 msgid "Getting namespaces..."
2130 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
2131
2132 #: imap/browse.c:97
2133 msgid "Getting folder list..."
2134 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
2135
2136 #: imap/browse.c:213
2137 msgid "No such folder"
2138 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
2139
2140 #: imap/browse.c:272
2141 msgid "Create mailbox: "
2142 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2143
2144 #: imap/browse.c:276 imap/browse.c:319
2145 msgid "Mailbox must have a name."
2146 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
2147
2148 #: imap/browse.c:284
2149 msgid "Mailbox created."
2150 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2151
2152 #: imap/browse.c:313
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "Rename mailbox %s to: "
2155 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
2156
2157 #: imap/browse.c:325
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "Rename failed: %s"
2160 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
2161
2162 #: imap/browse.c:330
2163 #, fuzzy
2164 msgid "Mailbox renamed."
2165 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
2166
2167 #: imap/command.c:290
2168 msgid "Mailbox closed"
2169 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
2170
2171 #: imap/command.c:331
2172 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2173 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
2174
2175 #: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1096
2176 #, c-format
2177 msgid "Closing connection to %s..."
2178 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
2179
2180 #: imap/imap.c:323
2181 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2182 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
2183
2184 #: imap/imap.c:396
2185 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:271
2189 msgid "Secure connection with TLS?"
2190 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
2191
2192 #: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:291
2193 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2194 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
2195
2196 #: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:309
2197 msgid "Encrypted connection unavailable"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: imap/imap.c:575 nntp/nntp.c:877
2201 #, c-format
2202 msgid "Selecting %s..."
2203 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
2204
2205 #: imap/imap.c:698
2206 msgid "Error opening mailbox"
2207 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
2208
2209 #: imap/imap.c:747 imap/message.c:708 muttlib.c:1224
2210 #, c-format
2211 msgid "Create %s?"
2212 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
2213
2214 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:447
2215 #, c-format
2216 msgid "Marking %d messages deleted..."
2217 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
2218
2219 #: imap/imap.c:995
2220 msgid "Expunge failed"
2221 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
2222
2223 #: imap/imap.c:1007
2224 #, c-format
2225 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2226 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
2227
2228 #: imap/imap.c:1036
2229 msgid "Expunging messages from server..."
2230 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
2231
2232 #: imap/imap.c:1041
2233 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2234 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
2235
2236 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2237 msgid "CLOSE failed"
2238 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
2239
2240 #: imap/imap.c:1304
2241 #, c-format
2242 msgid "Header search without header name: %s"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: imap/imap.c:1448
2246 msgid "Bad mailbox name"
2247 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2248
2249 #: imap/imap.c:1471
2250 #, c-format
2251 msgid "Subscribing to %s..."
2252 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
2253
2254 #: imap/imap.c:1473
2255 #, c-format
2256 msgid "Unsubscribing to %s..."
2257 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
2258
2259 #: imap/imap.c:1652
2260 #, fuzzy
2261 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2262 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
2263
2264 #: imap/message.c:96
2265 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2266 msgstr ""
2267 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
2268
2269 #: imap/message.c:106
2270 #, c-format
2271 msgid "Could not create temporary file %s"
2272 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
2273
2274 #: imap/message.c:131
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2277 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2278
2279 #: imap/message.c:198 pop/pop.c:203
2280 #, c-format
2281 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2282 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
2283
2284 #: imap/message.c:354 imap/message.c:402 nntp/nntp.c:972 pop/pop.c:370
2285 msgid "Fetching message..."
2286 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
2287
2288 #: imap/message.c:392 pop/pop.c:364
2289 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2290 msgstr ""
2291 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
2292
2293 #: imap/message.c:530
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Uploading message..."
2296 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
2297
2298 #: imap/message.c:676
2299 #, c-format
2300 msgid "Copying %d messages to %s..."
2301 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
2302
2303 #: imap/message.c:679
2304 #, c-format
2305 msgid "Copying message %d to %s..."
2306 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
2307
2308 #: imap/util.c:179
2309 msgid "Continue?"
2310 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
2311
2312 #: init.c:228 init.c:1575 init.c:1713 init.c:1738
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2315 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2316
2317 #: init.c:404
2318 #, c-format
2319 msgid "%s: Unknown type."
2320 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
2321
2322 #: init.c:689
2323 #, c-format
2324 msgid "Bad regexp: %s"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: init.c:867
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "ifdef: too few arguments"
2330 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2331
2332 #: init.c:869
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "ifndef: too few arguments"
2335 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
2336
2337 #: init.c:982
2338 #, fuzzy
2339 msgid "spam: no matching pattern"
2340 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2341
2342 #: init.c:984
2343 #, fuzzy
2344 msgid "nospam: no matching pattern"
2345 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
2346
2347 #: init.c:1235
2348 #, fuzzy
2349 msgid "attachments: no disposition"
2350 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2351
2352 #: init.c:1272
2353 #, fuzzy
2354 msgid "attachments: invalid disposition"
2355 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2356
2357 #: init.c:1285
2358 #, fuzzy
2359 msgid "unattachments: no disposition"
2360 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2361
2362 #: init.c:1308
2363 msgid "unattachments: invalid disposition"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: init.c:1416
2367 msgid "alias: no address"
2368 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
2369
2370 #: init.c:1457
2371 #, c-format
2372 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2373 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
2374
2375 #: init.c:1528
2376 msgid "invalid header field"
2377 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
2378
2379 #: init.c:1684
2380 #, c-format
2381 msgid ""
2382 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2383 "Please report this error: \"%s\"\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: init.c:1751 init.c:1765
2387 #, c-format
2388 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: init.c:1820 init.c:1895 pager.c:65
2392 #, c-format
2393 msgid "Not available in this menu."
2394 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
2395
2396 #: init.c:1877
2397 #, c-format
2398 msgid "%s: unknown variable"
2399 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
2400
2401 #: init.c:1884
2402 #, c-format
2403 msgid "prefix is illegal with reset"
2404 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
2405
2406 #: init.c:1889
2407 #, c-format
2408 msgid "value is illegal with reset"
2409 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
2410
2411 #: init.c:1908 init.c:1969 init.c:1993
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "$%s is read-only"
2414 msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
2415
2416 #: init.c:2026
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2419 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
2420
2421 #: init.c:2042
2422 #, c-format
2423 msgid "%s: unknown type"
2424 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
2425
2426 #: init.c:2101
2427 #, c-format
2428 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2429 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
2430
2431 #: init.c:2123
2432 #, c-format
2433 msgid "source: errors in %s"
2434 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
2435
2436 #: init.c:2124
2437 #, c-format
2438 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2439 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
2440
2441 #: init.c:2141
2442 #, c-format
2443 msgid "source: error at %s"
2444 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
2445
2446 #: init.c:2195
2447 #, c-format
2448 msgid "%s: unknown command"
2449 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
2450
2451 #: init.c:2561
2452 #, c-format
2453 msgid "Error in command line: %s\n"
2454 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
2455
2456 #: init.c:2621
2457 msgid "unable to determine home directory"
2458 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
2459
2460 #: init.c:2628
2461 msgid "unable to determine username"
2462 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
2463
2464 #: init.c:2847
2465 #, c-format
2466 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: init.c:2858
2470 #, c-format
2471 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: keymap.c:434
2475 msgid "Macro loop detected."
2476 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
2477
2478 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2479 msgid "Key is not bound."
2480 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
2481
2482 #: keymap.c:653
2483 #, c-format
2484 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2485 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
2486
2487 #: keymap.c:664
2488 msgid "push: too many arguments"
2489 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2490
2491 #: keymap.c:692
2492 #, c-format
2493 msgid "%s: no such menu"
2494 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
2495
2496 #: keymap.c:706
2497 msgid "null key sequence"
2498 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2499
2500 #: keymap.c:791
2501 msgid "bind: too many arguments"
2502 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2503
2504 #: keymap.c:808
2505 #, c-format
2506 msgid "%s: no such function in map"
2507 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
2508
2509 #: keymap.c:836
2510 msgid "macro: empty key sequence"
2511 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
2512
2513 #: keymap.c:844
2514 msgid "macro: too many arguments"
2515 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
2516
2517 #: keymap.c:876
2518 msgid "exec: no arguments"
2519 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
2520
2521 #: keymap.c:894
2522 #, c-format
2523 msgid "%s: no such function"
2524 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
2525
2526 #: keymap.c:915
2527 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2528 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
2529
2530 #: keymap.c:919
2531 #, c-format
2532 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2533 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
2534
2535 #: keymap_alldefs.h:5
2536 msgid "null operation"
2537 msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
2538
2539 #: keymap_alldefs.h:6
2540 msgid "end of conditional execution (noop)"
2541 msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
2542
2543 #: keymap_alldefs.h:7
2544 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2545 msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
2546
2547 #: keymap_alldefs.h:8
2548 msgid "view attachment as text"
2549 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
2550
2551 #: keymap_alldefs.h:9
2552 #, fuzzy
2553 msgid "Toggle display of subparts"
2554 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
2555
2556 #: keymap_alldefs.h:10
2557 msgid "move to the bottom of the page"
2558 msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
2559
2560 #: keymap_alldefs.h:11
2561 msgid "remail a message to another user"
2562 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
2563
2564 #: keymap_alldefs.h:12
2565 msgid "select a new file in this directory"
2566 msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
2567
2568 #: keymap_alldefs.h:13
2569 msgid "view file"
2570 msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
2571
2572 #: keymap_alldefs.h:14
2573 msgid "display the currently selected file's name"
2574 msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
2575
2576 #: keymap_alldefs.h:15
2577 #, fuzzy
2578 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2579 msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2580
2581 #: keymap_alldefs.h:16
2582 #, fuzzy
2583 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2584 msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2585
2586 #: keymap_alldefs.h:17
2587 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2588 msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
2589
2590 #: keymap_alldefs.h:18
2591 msgid "list mailboxes with new mail"
2592 msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
2593
2594 #: keymap_alldefs.h:19
2595 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: keymap_alldefs.h:20
2599 msgid "change directories"
2600 msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
2601
2602 #: keymap_alldefs.h:21
2603 msgid "check mailboxes for new mail"
2604 msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
2605
2606 #: keymap_alldefs.h:22
2607 msgid "attach a file(s) to this message"
2608 msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
2609
2610 #: keymap_alldefs.h:23
2611 msgid "attach message(s) to this message"
2612 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
2613
2614 #: keymap_alldefs.h:24
2615 #, fuzzy
2616 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2617 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
2618
2619 #: keymap_alldefs.h:25
2620 msgid "edit the BCC list"
2621 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
2622
2623 #: keymap_alldefs.h:26
2624 msgid "edit the CC list"
2625 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
2626
2627 #: keymap_alldefs.h:27
2628 msgid "edit attachment description"
2629 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2630
2631 #: keymap_alldefs.h:28
2632 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2633 msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
2634
2635 #: keymap_alldefs.h:29
2636 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2637 msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
2638
2639 #: keymap_alldefs.h:30
2640 msgid "edit the file to be attached"
2641 msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
2642
2643 #: keymap_alldefs.h:31
2644 msgid "edit the from field"
2645 msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
2646
2647 #: keymap_alldefs.h:32
2648 msgid "edit the message with headers"
2649 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
2650
2651 #: keymap_alldefs.h:33
2652 msgid "edit the message"
2653 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
2654
2655 #: keymap_alldefs.h:34
2656 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2657 msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
2658
2659 #: keymap_alldefs.h:35
2660 #, fuzzy
2661 msgid "edit the newsgroups list"
2662 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
2663
2664 #: keymap_alldefs.h:36
2665 msgid "edit the Reply-To field"
2666 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2667
2668 #: keymap_alldefs.h:37
2669 #, fuzzy
2670 msgid "edit the Followup-To field"
2671 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2672
2673 #: keymap_alldefs.h:38
2674 #, fuzzy
2675 msgid "edit the X-Comment-To field"
2676 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
2677
2678 #: keymap_alldefs.h:39
2679 msgid "edit the subject of this message"
2680 msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
2681
2682 #: keymap_alldefs.h:40
2683 msgid "edit the TO list"
2684 msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
2685
2686 #: keymap_alldefs.h:41
2687 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2688 msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2689
2690 #: keymap_alldefs.h:42
2691 msgid "edit attachment content type"
2692 msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
2693
2694 #: keymap_alldefs.h:43
2695 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2696 msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
2697
2698 #: keymap_alldefs.h:44
2699 msgid "run ispell on the message"
2700 msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
2701
2702 #: keymap_alldefs.h:45
2703 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2704 msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
2705
2706 #: keymap_alldefs.h:46
2707 msgid "toggle recoding of this attachment"
2708 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
2709
2710 #: keymap_alldefs.h:47
2711 msgid "save this message to send later"
2712 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
2713
2714 #: keymap_alldefs.h:48
2715 msgid "rename/move an attached file"
2716 msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
2717
2718 #: keymap_alldefs.h:49
2719 msgid "send the message"
2720 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
2721
2722 #: keymap_alldefs.h:50
2723 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2724 msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
2725
2726 #: keymap_alldefs.h:51
2727 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2728 msgstr ""
2729 "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
2730
2731 #: keymap_alldefs.h:52
2732 msgid "update an attachment's encoding info"
2733 msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
2734
2735 #: keymap_alldefs.h:53
2736 msgid "write the message to a folder"
2737 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
2738
2739 #: keymap_alldefs.h:54
2740 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2741 msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
2742
2743 #: keymap_alldefs.h:55
2744 msgid "create an alias from a message sender"
2745 msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
2746
2747 #: keymap_alldefs.h:56
2748 msgid "move entry to bottom of screen"
2749 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
2750
2751 #: keymap_alldefs.h:57
2752 msgid "move entry to middle of screen"
2753 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:58
2756 msgid "move entry to top of screen"
2757 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:59
2760 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2761 msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
2762
2763 #: keymap_alldefs.h:60
2764 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2765 msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
2766
2767 #: keymap_alldefs.h:61
2768 msgid "delete the current entry"
2769 msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
2770
2771 #: keymap_alldefs.h:62
2772 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2773 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
2774
2775 #: keymap_alldefs.h:63
2776 msgid "delete all messages in subthread"
2777 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
2778
2779 #: keymap_alldefs.h:64
2780 msgid "delete all messages in thread"
2781 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
2782
2783 #: keymap_alldefs.h:65
2784 msgid "display full address of sender"
2785 msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
2786
2787 #: keymap_alldefs.h:66
2788 msgid "display message and toggle header weeding"
2789 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
2790
2791 #: keymap_alldefs.h:67
2792 msgid "display a message"
2793 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
2794
2795 #: keymap_alldefs.h:68
2796 msgid "edit the raw message"
2797 msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
2798
2799 #: keymap_alldefs.h:69
2800 msgid "delete the char in front of the cursor"
2801 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
2802
2803 #: keymap_alldefs.h:70
2804 msgid "move the cursor one character to the left"
2805 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
2806
2807 #: keymap_alldefs.h:71
2808 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2809 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
2810
2811 #: keymap_alldefs.h:72
2812 msgid "jump to the beginning of the line"
2813 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
2814
2815 #: keymap_alldefs.h:73
2816 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2817 msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
2818
2819 #: keymap_alldefs.h:74
2820 msgid "complete filename or alias"
2821 msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
2822
2823 #: keymap_alldefs.h:75
2824 msgid "complete address with query"
2825 msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
2826
2827 #: keymap_alldefs.h:76
2828 msgid "delete the char under the cursor"
2829 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
2830
2831 #: keymap_alldefs.h:77
2832 msgid "jump to the end of the line"
2833 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
2834
2835 #: keymap_alldefs.h:78
2836 msgid "move the cursor one character to the right"
2837 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
2838
2839 #: keymap_alldefs.h:79
2840 msgid "move the cursor to the end of the word"
2841 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
2842
2843 #: keymap_alldefs.h:80
2844 msgid "scroll down through the history list"
2845 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2846
2847 #: keymap_alldefs.h:81
2848 msgid "scroll up through the history list"
2849 msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
2850
2851 #: keymap_alldefs.h:82
2852 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2853 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
2854
2855 #: keymap_alldefs.h:83
2856 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2857 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
2858
2859 #: keymap_alldefs.h:84
2860 msgid "delete all chars on the line"
2861 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
2862
2863 #: keymap_alldefs.h:85
2864 msgid "delete the word in front of the cursor"
2865 msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
2866
2867 #: keymap_alldefs.h:86
2868 msgid "quote the next typed key"
2869 msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
2870
2871 #: keymap_alldefs.h:87
2872 msgid "transpose character under cursor with previous"
2873 msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
2874
2875 #: keymap_alldefs.h:88
2876 #, fuzzy
2877 msgid "capitalize the word"
2878 msgstr "capitalize the word"
2879
2880 #: keymap_alldefs.h:89
2881 msgid "convert the word to lower case"
2882 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
2883
2884 #: keymap_alldefs.h:90
2885 msgid "convert the word to upper case"
2886 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
2887
2888 #: keymap_alldefs.h:91
2889 msgid "enter a muttrc command"
2890 msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
2891
2892 #: keymap_alldefs.h:92
2893 msgid "enter a file mask"
2894 msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
2895
2896 #: keymap_alldefs.h:93
2897 msgid "exit this menu"
2898 msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
2899
2900 #: keymap_alldefs.h:94
2901 msgid "filter attachment through a shell command"
2902 msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
2903
2904 #: keymap_alldefs.h:95
2905 msgid "move to the first entry"
2906 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
2907
2908 #: keymap_alldefs.h:96
2909 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2910 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
2911
2912 #: keymap_alldefs.h:97
2913 #, fuzzy
2914 msgid "followup to newsgroup"
2915 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
2916
2917 #: keymap_alldefs.h:98
2918 msgid "forward to newsgroup"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: keymap_alldefs.h:99
2922 msgid "forward a message with comments"
2923 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
2924
2925 #: keymap_alldefs.h:100
2926 msgid "select the current entry"
2927 msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
2928
2929 #: keymap_alldefs.h:101
2930 #, fuzzy
2931 msgid "get all children of the current message"
2932 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
2933
2934 #: keymap_alldefs.h:102
2935 #, fuzzy
2936 msgid "get message with Message-Id"
2937 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
2938
2939 #: keymap_alldefs.h:103
2940 #, fuzzy
2941 msgid "get parent of the current message"
2942 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
2943
2944 #: keymap_alldefs.h:104
2945 msgid "reply to all recipients"
2946 msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
2947
2948 #: keymap_alldefs.h:105
2949 msgid "scroll down 1/2 page"
2950 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2951
2952 #: keymap_alldefs.h:106
2953 msgid "scroll up 1/2 page"
2954 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
2955
2956 #: keymap_alldefs.h:107
2957 msgid "this screen"
2958 msgstr "òîçè åêðàí"
2959
2960 #: keymap_alldefs.h:108
2961 msgid "jump to an index number"
2962 msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
2963
2964 #: keymap_alldefs.h:109
2965 msgid "move to the last entry"
2966 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
2967
2968 #: keymap_alldefs.h:110
2969 msgid "reply to specified mailing list"
2970 msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
2971
2972 #: keymap_alldefs.h:111
2973 #, fuzzy
2974 msgid "load active file from NNTP server"
2975 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
2976
2977 #: keymap_alldefs.h:112
2978 msgid "execute a macro"
2979 msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
2980
2981 #: keymap_alldefs.h:113
2982 msgid "compose a new mail message"
2983 msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
2984
2985 #: keymap_alldefs.h:114
2986 msgid "break the thread in two"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: keymap_alldefs.h:115
2990 msgid "open a different folder"
2991 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
2992
2993 #: keymap_alldefs.h:116
2994 msgid "open a different folder in read only mode"
2995 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
2996
2997 #: keymap_alldefs.h:117
2998 #, fuzzy
2999 msgid "open a different newsgroup"
3000 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
3001
3002 #: keymap_alldefs.h:118
3003 #, fuzzy
3004 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3005 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
3006
3007 #: keymap_alldefs.h:119
3008 msgid "clear a status flag from a message"
3009 msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
3010
3011 #: keymap_alldefs.h:120
3012 msgid "delete messages matching a pattern"
3013 msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3014
3015 #: keymap_alldefs.h:121
3016 msgid "rebuild header caching databases"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: keymap_alldefs.h:122
3020 #, fuzzy
3021 msgid "reconstruct thread containing current message"
3022 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
3023
3024 #: keymap_alldefs.h:123
3025 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3026 msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
3027
3028 #: keymap_alldefs.h:124
3029 msgid "retrieve mail from POP server"
3030 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
3031
3032 #: keymap_alldefs.h:125
3033 msgid "move to the first message"
3034 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
3035
3036 #: keymap_alldefs.h:126
3037 msgid "move to the last message"
3038 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
3039
3040 #: keymap_alldefs.h:127
3041 msgid "show only messages matching a pattern"
3042 msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3043
3044 #: keymap_alldefs.h:128
3045 #, fuzzy
3046 msgid "link tagged message to the current one"
3047 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
3048
3049 #: keymap_alldefs.h:129
3050 msgid "jump to the next new message"
3051 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
3052
3053 #: keymap_alldefs.h:130
3054 msgid "jump to the next new or unread message"
3055 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3056
3057 #: keymap_alldefs.h:131
3058 msgid "jump to the next subthread"
3059 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
3060
3061 #: keymap_alldefs.h:132
3062 msgid "jump to the next thread"
3063 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
3064
3065 #: keymap_alldefs.h:133
3066 msgid "move to the next undeleted message"
3067 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
3068
3069 #: keymap_alldefs.h:134
3070 msgid "jump to the next unread message"
3071 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3072
3073 #: keymap_alldefs.h:135
3074 msgid "jump to parent message in thread"
3075 msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
3076
3077 #: keymap_alldefs.h:136
3078 msgid "jump to previous thread"
3079 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
3080
3081 #: keymap_alldefs.h:137
3082 msgid "jump to previous subthread"
3083 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
3084
3085 #: keymap_alldefs.h:138
3086 msgid "move to the previous undeleted message"
3087 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
3088
3089 #: keymap_alldefs.h:139
3090 msgid "jump to the previous new message"
3091 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
3092
3093 #: keymap_alldefs.h:140
3094 msgid "jump to the previous new or unread message"
3095 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3096
3097 #: keymap_alldefs.h:141
3098 msgid "jump to the previous unread message"
3099 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3100
3101 #: keymap_alldefs.h:142
3102 msgid "mark the current thread as read"
3103 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
3104
3105 #: keymap_alldefs.h:143
3106 msgid "mark the current subthread as read"
3107 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
3108
3109 #: keymap_alldefs.h:144
3110 msgid "set a status flag on a message"
3111 msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
3112
3113 #: keymap_alldefs.h:145
3114 msgid "save changes to mailbox"
3115 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
3116
3117 #: keymap_alldefs.h:146
3118 msgid "tag messages matching a pattern"
3119 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3120
3121 #: keymap_alldefs.h:147
3122 msgid "undelete messages matching a pattern"
3123 msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3124
3125 #: keymap_alldefs.h:148
3126 msgid "untag messages matching a pattern"
3127 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3128
3129 #: keymap_alldefs.h:149
3130 msgid "move to the middle of the page"
3131 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
3132
3133 #: keymap_alldefs.h:150
3134 msgid "move to the next entry"
3135 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
3136
3137 #: keymap_alldefs.h:151
3138 msgid "scroll down one line"
3139 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
3140
3141 #: keymap_alldefs.h:152
3142 msgid "move to the next page"
3143 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
3144
3145 #: keymap_alldefs.h:153
3146 msgid "jump to the bottom of the message"
3147 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
3148
3149 #: keymap_alldefs.h:154
3150 msgid "toggle display of quoted text"
3151 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
3152
3153 #: keymap_alldefs.h:155
3154 msgid "skip beyond quoted text"
3155 msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
3156
3157 #: keymap_alldefs.h:156
3158 msgid "jump to the top of the message"
3159 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
3160
3161 #: keymap_alldefs.h:157
3162 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3163 msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
3164
3165 #: keymap_alldefs.h:158
3166 #, fuzzy
3167 msgid "post message to newsgroup"
3168 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
3169
3170 #: keymap_alldefs.h:159
3171 msgid "move to the previous entry"
3172 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
3173
3174 #: keymap_alldefs.h:160
3175 msgid "scroll up one line"
3176 msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
3177
3178 #: keymap_alldefs.h:161
3179 msgid "move to the previous page"
3180 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
3181
3182 #: keymap_alldefs.h:162
3183 msgid "print the current entry"
3184 msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
3185
3186 #: keymap_alldefs.h:163
3187 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: keymap_alldefs.h:164
3191 msgid "query external program for addresses"
3192 msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
3193
3194 #: keymap_alldefs.h:165
3195 msgid "append new query results to current results"
3196 msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
3197
3198 #: keymap_alldefs.h:166
3199 msgid "save changes to mailbox and quit"
3200 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
3201
3202 #: keymap_alldefs.h:167
3203 msgid "recall a postponed message"
3204 msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
3205
3206 #: keymap_alldefs.h:168
3207 msgid "clear and redraw the screen"
3208 msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
3209
3210 #: keymap_alldefs.h:169
3211 msgid "{internal}"
3212 msgstr "{âúòðåøíî}"
3213
3214 #: keymap_alldefs.h:170
3215 #, fuzzy
3216 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3217 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
3218
3219 #: keymap_alldefs.h:171
3220 msgid "reply to a message"
3221 msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
3222
3223 #: keymap_alldefs.h:172
3224 msgid "use the current message as a template for a new one"
3225 msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
3226
3227 #: keymap_alldefs.h:173
3228 msgid "save message/attachment to a file"
3229 msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
3230
3231 #: keymap_alldefs.h:174
3232 msgid "search for a regular expression"
3233 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
3234
3235 #: keymap_alldefs.h:175
3236 msgid "search backwards for a regular expression"
3237 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
3238
3239 #: keymap_alldefs.h:176
3240 msgid "search for next match"
3241 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
3242
3243 #: keymap_alldefs.h:177
3244 msgid "search for next match in opposite direction"
3245 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
3246
3247 #: keymap_alldefs.h:178
3248 msgid "toggle search pattern coloring"
3249 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
3250
3251 #: keymap_alldefs.h:179
3252 msgid "invoke a command in a subshell"
3253 msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
3254
3255 #: keymap_alldefs.h:180
3256 msgid "sort messages"
3257 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
3258
3259 #: keymap_alldefs.h:181
3260 msgid "sort messages in reverse order"
3261 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
3262
3263 #: keymap_alldefs.h:182
3264 #, fuzzy
3265 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3266 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3267
3268 #: keymap_alldefs.h:183
3269 msgid "tag the current entry"
3270 msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
3271
3272 #: keymap_alldefs.h:184
3273 msgid "apply next function to tagged messages"
3274 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
3275
3276 #: keymap_alldefs.h:185
3277 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3278 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
3279
3280 #: keymap_alldefs.h:186
3281 msgid "tag the current subthread"
3282 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
3283
3284 #: keymap_alldefs.h:187
3285 msgid "tag the current thread"
3286 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
3287
3288 #: keymap_alldefs.h:188
3289 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3290 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
3291
3292 #: keymap_alldefs.h:189
3293 #, fuzzy
3294 msgid "toggle view of read messages"
3295 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
3296
3297 #: keymap_alldefs.h:190
3298 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3299 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
3300
3301 #: keymap_alldefs.h:191
3302 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3303 msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
3304
3305 #: keymap_alldefs.h:192
3306 msgid "move to the top of the page"
3307 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
3308
3309 #: keymap_alldefs.h:193
3310 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: keymap_alldefs.h:194
3314 msgid "undelete the current entry"
3315 msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
3316
3317 #: keymap_alldefs.h:195
3318 msgid "undelete all messages in thread"
3319 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
3320
3321 #: keymap_alldefs.h:196
3322 msgid "undelete all messages in subthread"
3323 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
3324
3325 #: keymap_alldefs.h:197
3326 #, fuzzy
3327 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3328 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
3329
3330 #: keymap_alldefs.h:198
3331 msgid "show the Mutt version number and date"
3332 msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
3333
3334 #: keymap_alldefs.h:199
3335 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3336 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
3337
3338 #: keymap_alldefs.h:200
3339 msgid "show MIME attachments"
3340 msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
3341
3342 #: keymap_alldefs.h:201
3343 msgid "display the keycode for a key press"
3344 msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
3345
3346 #: keymap_alldefs.h:202
3347 msgid "show currently active limit pattern"
3348 msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
3349
3350 #: keymap_alldefs.h:203
3351 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3352 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
3353
3354 #: keymap_alldefs.h:204
3355 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3356 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
3357
3358 #: keymap_alldefs.h:205
3359 #, fuzzy
3360 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3361 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
3362
3363 #: keymap_alldefs.h:206
3364 #, fuzzy
3365 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3366 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
3367
3368 #: keymap_alldefs.h:207
3369 msgid "go down to next mailbox"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: keymap_alldefs.h:208
3373 #, fuzzy
3374 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3375 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3376
3377 #: keymap_alldefs.h:209
3378 #, fuzzy
3379 msgid "go to previous mailbox"
3380 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3381
3382 #: keymap_alldefs.h:210
3383 #, fuzzy
3384 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3385 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3386
3387 #: keymap_alldefs.h:211
3388 #, fuzzy
3389 msgid "open hilighted mailbox"
3390 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
3391
3392 #: keymap_alldefs.h:212
3393 msgid "attach a PGP public key"
3394 msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3395
3396 #: keymap_alldefs.h:213
3397 msgid "show PGP options"
3398 msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
3399
3400 #: keymap_alldefs.h:214
3401 msgid "mail a PGP public key"
3402 msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3403
3404 #: keymap_alldefs.h:215
3405 msgid "verify a PGP public key"
3406 msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
3407
3408 #: keymap_alldefs.h:216
3409 msgid "view the key's user id"
3410 msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
3411
3412 #: keymap_alldefs.h:217
3413 msgid "check for classic pgp"
3414 msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
3415
3416 #: keymap_alldefs.h:218
3417 msgid "Accept the chain constructed"
3418 msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
3419
3420 #: keymap_alldefs.h:219
3421 msgid "Append a remailer to the chain"
3422 msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
3423
3424 #: keymap_alldefs.h:220
3425 msgid "Insert a remailer into the chain"
3426 msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
3427
3428 #: keymap_alldefs.h:221
3429 msgid "Delete a remailer from the chain"
3430 msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
3431
3432 #: keymap_alldefs.h:222
3433 msgid "Select the previous element of the chain"
3434 msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
3435
3436 #: keymap_alldefs.h:223
3437 msgid "Select the next element of the chain"
3438 msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
3439
3440 #: keymap_alldefs.h:224
3441 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3442 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
3443
3444 #: keymap_alldefs.h:225
3445 msgid "make decrypted copy and delete"
3446 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
3447
3448 #: keymap_alldefs.h:226
3449 msgid "make decrypted copy"
3450 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
3451
3452 #: keymap_alldefs.h:227
3453 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3454 msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
3455
3456 #: keymap_alldefs.h:228
3457 msgid "extract supported public keys"
3458 msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
3459
3460 #: keymap_alldefs.h:229
3461 msgid "show S/MIME options"
3462 msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
3463
3464 #: main.c:85
3465 #, fuzzy
3466 msgid ""
3467 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3468 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3469 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3470 msgstr ""
3471 "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
3472 "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
3473
3474 #: main.c:90
3475 #, fuzzy
3476 msgid ""
3477 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3478 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3479 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3480 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3481 msgstr ""
3482 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
3483 "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
3484 "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
3485 "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
3486
3487 #: main.c:96
3488 msgid ""
3489 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3490 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3491 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3492 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3493 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3494 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3495 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: main.c:105
3499 msgid ""
3500 "Copyright (C) 2005:\n"
3501 "  Parts were written/modified by:\n"
3502 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3503 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3504 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3505 "\n"
3506 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3507 "fixes, and suggestions."
3508 msgstr ""
3509
3510 #: main.c:115
3511 msgid ""
3512 "\n"
3513 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3514 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3515 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3516 "    (at your option) any later version.\n"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: main.c:122
3520 msgid ""
3521 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3522 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3523 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3524 "    GNU General Public License for more details.\n"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: main.c:128
3528 msgid ""
3529 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3530 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3531 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3532 "1301, USA.\n"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: main.c:145
3536 msgid ""
3537 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3538 "<file> ]\n"
3539 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3540 "[...]\n"
3541 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3542 "[...]\n"
3543 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: main.c:150
3547 #, fuzzy
3548 msgid ""
3549 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3550 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3551 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3552 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3553 "       muttng -v[v]\n"
3554 "\n"
3555 "options:\n"
3556 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3557 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3558 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3559 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3560 msgstr ""
3561 "Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
3562 "<ôàéë> ]\n"
3563 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
3564 "<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
3565 "       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
3566 "<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
3567 "       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
3568 "<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
3569 "[ ... ]\n"
3570 "       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
3571 "       mutt -v[v]\n"
3572 "\n"
3573 "Ïàðàìåòðè:\n"
3574 "  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
3575 "  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
3576 "  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3577 "  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
3578 "  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
3579 "  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
3580 "  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
3581 "  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
3582 "  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
3583 "  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
3584 "  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
3585 "  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
3586 "  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
3587 "  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
3588 "  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
3589 "  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
3590 "  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
3591 "  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
3592 "  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
3593 "  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
3594 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
3595 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
3596
3597 #: main.c:162
3598 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: main.c:164
3602 msgid ""
3603 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3604 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3605 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3606 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3607 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3608 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3609 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: main.c:172
3613 msgid ""
3614 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3615 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3616 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3617 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3618 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3619 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3620 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: main.c:180
3624 msgid ""
3625 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3626 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3627 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3628 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3629 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3630 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3631 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3632 "  -h\t\tthis help message"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: main.c:259
3636 #, fuzzy
3637 msgid "Compile Options:"
3638 msgstr ""
3639 "\n"
3640 "Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
3641
3642 #: main.c:486
3643 msgid "Built-In Defaults:"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: main.c:514
3647 msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: main.c:533
3651 msgid "Error initializing terminal."
3652 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
3653
3654 #: main.c:826
3655 #, c-format
3656 msgid "%s does not exist. Create it?"
3657 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
3658
3659 #: main.c:830
3660 #, c-format
3661 msgid "Can't create %s: %s."
3662 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
3663
3664 #: main.c:870
3665 msgid "No recipients specified.\n"
3666 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
3667
3668 #: main.c:946
3669 #, c-format
3670 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3671 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
3672
3673 #: main.c:963
3674 msgid "No mailbox with new mail."
3675 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
3676
3677 #: main.c:982
3678 msgid "No incoming mailboxes defined."
3679 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
3680
3681 #: main.c:1017
3682 msgid "Mailbox is empty."
3683 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
3684
3685 #: mbox.c:136 mbox.c:285
3686 #, c-format
3687 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3688 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
3689
3690 #: mbox.c:157 mbox.c:211
3691 msgid "Mailbox is corrupt!"
3692 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
3693
3694 #: mbox.c:578 mbox.c:815
3695 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3696 msgstr ""
3697 "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3698
3699 #: mbox.c:629
3700 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3701 msgstr ""
3702 "sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
3703 "çà òàçè ãðåøêà)"
3704
3705 #: mbox.c:666
3706 #, c-format
3707 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3708 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
3709
3710 #: mbox.c:769
3711 msgid "Committing changes..."
3712 msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
3713
3714 #: mbox.c:800
3715 #, c-format
3716 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3717 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
3718
3719 #: mbox.c:858
3720 msgid "Could not reopen mailbox!"
3721 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
3722
3723 #: mbox.c:913
3724 msgid "Reopening mailbox..."
3725 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
3726
3727 #: mbox.c:1127
3728 msgid "Can't write message"
3729 msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
3730
3731 #: menu.c:417
3732 msgid "Jump to: "
3733 msgstr "Ñêîê êúì: "
3734
3735 #: menu.c:424
3736 msgid "Invalid index number."
3737 msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
3738
3739 #: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
3740 #: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
3741 msgid "No entries."
3742 msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
3743
3744 #: menu.c:446
3745 msgid "You cannot scroll down farther."
3746 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
3747
3748 #: menu.c:463
3749 msgid "You cannot scroll up farther."
3750 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
3751
3752 #: menu.c:500
3753 msgid "You are on the first page."
3754 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
3755
3756 #: menu.c:501
3757 msgid "You are on the last page."
3758 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
3759
3760 #: menu.c:618
3761 msgid "You are on the last entry."
3762 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
3763
3764 #: menu.c:628
3765 msgid "You are on the first entry."
3766 msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
3767
3768 #: menu.c:686 pattern.c:1314
3769 msgid "Search for: "
3770 msgstr "Òúðñåíå: "
3771
3772 #: menu.c:687 pattern.c:1315
3773 msgid "Reverse search for: "
3774 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
3775
3776 #: menu.c:695 pattern.c:1346
3777 msgid "No search pattern."
3778 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
3779
3780 #: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
3781 msgid "Not found."
3782 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
3783
3784 #: menu.c:845
3785 msgid "No tagged entries."
3786 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
3787
3788 #: menu.c:950
3789 msgid "Search is not implemented for this menu."
3790 msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
3791
3792 #: menu.c:955
3793 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3794 msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
3795
3796 #: menu.c:993
3797 msgid "Tagging is not supported."
3798 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
3799
3800 #: mh.c:638 mh.c:880
3801 #, c-format
3802 msgid "Reading %s... %d"
3803 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
3804
3805 #: mh.c:1152
3806 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3807 msgstr ""
3808 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
3809
3810 #: muttlib.c:828
3811 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3812 msgstr ""
3813 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
3814 "âñè÷êè]"
3815
3816 #: muttlib.c:829
3817 msgid "yna"
3818 msgstr "yna"
3819
3820 #: muttlib.c:846
3821 msgid "File is a directory, save under it?"
3822 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
3823
3824 #: muttlib.c:852
3825 msgid "File under directory: "
3826 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
3827
3828 #: muttlib.c:863
3829 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3830 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
3831
3832 #: muttlib.c:863
3833 msgid "oac"
3834 msgstr "oac"
3835
3836 #: muttlib.c:1182
3837 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3838 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
3839
3840 #: muttlib.c:1190
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Can't save message to newsserver."
3843 msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
3844
3845 #: muttlib.c:1200
3846 #, c-format
3847 msgid "Append messages to %s?"
3848 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
3849
3850 #: muttlib.c:1210
3851 #, c-format
3852 msgid "%s is not a mailbox!"
3853 msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
3854
3855 #: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
3856 #, c-format
3857 msgid "Connection to %s closed"
3858 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
3859
3860 #: mutt_socket.c:247
3861 msgid "SSL is unavailable."
3862 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
3863
3864 #: mutt_socket.c:276
3865 msgid "Preconnect command failed."
3866 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
3867
3868 #: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
3869 #, c-format
3870 msgid "Error talking to %s (%s)"
3871 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
3872
3873 #: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
3874 #, c-format
3875 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3876 msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
3877
3878 #: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
3879 #, c-format
3880 msgid "Looking up %s..."
3881 msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
3882
3883 #: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
3884 #, c-format
3885 msgid "Could not find the host \"%s\""
3886 msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
3887
3888 #: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
3889 #, c-format
3890 msgid "Connecting to %s..."
3891 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
3892
3893 #: mutt_socket.c:490
3894 #, c-format
3895 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3896 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
3897
3898 #: mutt_ssl.c:166
3899 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3900 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
3901
3902 #: mutt_ssl.c:191
3903 #, c-format
3904 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3905 msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
3906
3907 #: mutt_ssl.c:197
3908 #, c-format
3909 msgid "%s has insecure permissions!"
3910 msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
3911
3912 #: mutt_ssl.c:217
3913 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
3914 msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
3915
3916 #: mutt_ssl.c:308
3917 msgid "I/O error"
3918 msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
3919
3920 #: mutt_ssl.c:317
3921 #, c-format
3922 msgid "SSL failed: %s"
3923 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
3924
3925 #: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:470 mutt_ssl_gnutls.c:478
3926 #: mutt_ssl_gnutls.c:504
3927 msgid "Unable to get certificate from peer"
3928 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
3929
3930 #: mutt_ssl.c:333
3931 #, c-format
3932 msgid "SSL connection using %s (%s)"
3933 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
3934
3935 #: mutt_ssl.c:415
3936 msgid "Unknown"
3937 msgstr "íåèçâåñòíî"
3938
3939 #: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:362
3940 #, c-format
3941 msgid "[unable to calculate]"
3942 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
3943
3944 #: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:384
3945 msgid "[invalid date]"
3946 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
3947
3948 #: mutt_ssl.c:526
3949 msgid "Server certificate is not yet valid"
3950 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
3951
3952 #: mutt_ssl.c:532
3953 msgid "Server certificate has expired"
3954 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
3955
3956 #: mutt_ssl.c:591 mutt_ssl_gnutls.c:594
3957 msgid "This certificate belongs to:"
3958 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
3959
3960 #: mutt_ssl.c:602 mutt_ssl_gnutls.c:639
3961 msgid "This certificate was issued by:"
3962 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
3963
3964 #: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:685
3965 #, c-format
3966 msgid "This certificate is valid"
3967 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
3968
3969 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:688
3970 #, c-format
3971 msgid "   from %s"
3972 msgstr "   îò %s"
3973
3974 #: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:692
3975 #, c-format
3976 msgid "     to %s"
3977 msgstr "    äî %s"
3978
3979 #: mutt_ssl.c:623
3980 #, c-format
3981 msgid "Fingerprint: %s"
3982 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
3983
3984 #: mutt_ssl.c:625
3985 msgid "SSL Certificate check"
3986 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
3987
3988 #: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:737
3989 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
3990 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
3991
3992 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:738
3993 msgid "roa"
3994 msgstr "roa"
3995
3996 #: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:741
3997 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
3998 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
3999
4000 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:742
4001 msgid "ro"
4002 msgstr "ro"
4003
4004 #: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:783
4005 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4006 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
4007
4008 #: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:787
4009 msgid "Certificate saved"
4010 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
4011
4012 #: mutt_ssl_gnutls.c:62
4013 #, c-format
4014 msgid "gnutls_global_init: %s"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: mutt_ssl_gnutls.c:90 mutt_ssl_gnutls.c:110
4018 msgid "Error: no TLS socket open"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: mutt_ssl_gnutls.c:97
4022 #, c-format
4023 msgid "tls_socket_read (%s)"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: mutt_ssl_gnutls.c:117
4027 #, c-format
4028 msgid "tls_socket_write (%s)"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: mutt_ssl_gnutls.c:166
4032 #, c-format
4033 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: mutt_ssl_gnutls.c:193
4037 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: mutt_ssl_gnutls.c:231
4041 #, c-format
4042 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: mutt_ssl_gnutls.c:235
4046 #, c-format
4047 msgid "gnutls_handshake: %s"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: mutt_ssl_gnutls.c:249
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4053 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
4054
4055 #: mutt_ssl_gnutls.c:483
4056 #, c-format
4057 msgid "Certificate verification error (%s)"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: mutt_ssl_gnutls.c:491
4061 #, fuzzy
4062 msgid "Certificate is not X.509"
4063 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4064
4065 #: mutt_ssl_gnutls.c:497
4066 #, fuzzy
4067 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4068 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
4069
4070 #: mutt_ssl_gnutls.c:511
4071 msgid "Error processing certificate data"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: mutt_ssl_gnutls.c:697
4075 #, fuzzy, c-format
4076 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4077 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
4078
4079 #: mutt_ssl_gnutls.c:701
4080 #, fuzzy, c-format
4081 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4082 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
4083
4084 #: mutt_ssl_gnutls.c:707
4085 #, fuzzy
4086 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4087 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4088
4089 #: mutt_ssl_gnutls.c:711
4090 #, fuzzy
4091 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4092 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
4093
4094 #: mutt_ssl_gnutls.c:717
4095 #, fuzzy
4096 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4097 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
4098
4099 #: mutt_ssl_gnutls.c:722
4100 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: mutt_ssl_gnutls.c:728
4104 #, fuzzy
4105 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4106 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
4107
4108 #: mutt_ssl_gnutls.c:732
4109 #, fuzzy
4110 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4111 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
4112
4113 #: mutt_tunnel.c:66
4114 #, fuzzy, c-format
4115 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4116 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
4117
4118 #: mutt_tunnel.c:128
4119 #, c-format
4120 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
4124 #, fuzzy, c-format
4125 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4126 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
4127
4128 #: mx.c:130
4129 #, c-format
4130 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4131 msgstr ""
4132 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
4133 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
4134
4135 #: mx.c:139
4136 #, c-format
4137 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4138 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
4139
4140 #: mx.c:222
4141 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4142 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
4143
4144 #: mx.c:229
4145 #, c-format
4146 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4147 msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
4148
4149 #: mx.c:256
4150 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4151 msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
4152
4153 #: mx.c:264
4154 #, c-format
4155 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4156 msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
4157
4158 #: mx.c:486
4159 #, c-format
4160 msgid "Couldn't lock %s\n"
4161 msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
4162
4163 #: mx.c:575
4164 #, c-format
4165 msgid "Reading %s..."
4166 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
4167
4168 #: mx.c:637
4169 #, c-format
4170 msgid "Writing %s..."
4171 msgstr "Çàïèñ íà %s..."
4172
4173 #: mx.c:668
4174 #, fuzzy
4175 msgid "message(s) not deleted"
4176 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
4177
4178 #: mx.c:689
4179 #, fuzzy
4180 msgid "Can't open trash folder"
4181 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
4182
4183 #: mx.c:756
4184 #, c-format
4185 msgid "Move read messages to %s?"
4186 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
4187
4188 #: mx.c:770 mx.c:1033
4189 #, c-format
4190 msgid "Purge %d deleted message?"
4191 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
4192
4193 #: mx.c:771 mx.c:1034
4194 #, c-format
4195 msgid "Purge %d deleted messages?"
4196 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
4197
4198 #: mx.c:790
4199 #, c-format
4200 msgid "Moving read messages to %s..."
4201 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
4202
4203 #: mx.c:843 mx.c:1024
4204 msgid "Mailbox is unchanged."
4205 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
4206
4207 #: mx.c:882
4208 #, c-format
4209 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4210 msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
4211
4212 #: mx.c:885 mx.c:1077
4213 #, c-format
4214 msgid "%d kept, %d deleted."
4215 msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
4216
4217 #: mx.c:1009
4218 #, c-format
4219 msgid " Press '%s' to toggle write"
4220 msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
4221
4222 #: mx.c:1011
4223 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
4224 msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
4225
4226 #: mx.c:1014
4227 #, c-format
4228 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
4229 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
4230
4231 #: mx.c:1073
4232 msgid "Mailbox checkpointed."
4233 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
4234
4235 #: mx.c:1305
4236 #, fuzzy
4237 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
4238 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
4239
4240 #: mx.c:1451
4241 msgid "Support for header caching was not build in."
4242 msgstr ""
4243
4244 #: mx.c:1459
4245 #, fuzzy
4246 msgid "No mailboxes defined."
4247 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
4248
4249 #: nntp/newsrc.c:190
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
4252 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
4253
4254 #: nntp/newsrc.c:194
4255 msgid "Cache directory not created!"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: nntp/newsrc.c:342
4259 msgid "No newsserver defined!"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: nntp/newsrc.c:356
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
4265 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
4266
4267 #: nntp/newsrc.c:645
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "Unable to open %s for reading"
4270 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
4271
4272 #: nntp/newsrc.c:650
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "Unable to lock %s"
4275 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
4276
4277 #: nntp/newsrc.c:664
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "Unable to open %s for writing"
4280 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
4281
4282 #: nntp/newsrc.c:729
4283 #, fuzzy, c-format
4284 msgid "Can't write %s"
4285 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
4286
4287 #: nntp/newsrc.c:738
4288 #, fuzzy, c-format
4289 msgid "Can't rename %s to %s"
4290 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
4291
4292 #: nntp/nntp.c:136 pop/pop.c:657 pop/pop_lib.c:349
4293 msgid "Server closed connection!"
4294 msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
4295
4296 #: nntp/nntp.c:157
4297 #, fuzzy, c-format
4298 msgid "Connected to %s. Posting ok."
4299 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
4300
4301 #: nntp/nntp.c:159
4302 #, c-format
4303 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
4304 msgstr ""
4305
4306 #: nntp/nntp.c:268
4307 #, fuzzy, c-format
4308 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
4309 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
4310
4311 #: nntp/nntp.c:381
4312 #, c-format
4313 msgid "%s (tagged: %d) %d"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: nntp/nntp.c:695
4317 #, fuzzy
4318 msgid "Fetching message headers..."
4319 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
4320
4321 #: nntp/nntp.c:696
4322 #, fuzzy
4323 msgid "Fetching headers from cache..."
4324 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
4325
4326 #: nntp/nntp.c:710
4327 #, fuzzy
4328 msgid "Fetching list of articles..."
4329 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
4330
4331 #: nntp/nntp.c:721
4332 #, c-format
4333 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
4334 msgstr ""
4335
4336 #: nntp/nntp.c:792
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "XOVER command failed: %s"
4339 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
4340
4341 #: nntp/nntp.c:854
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
4344 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
4345
4346 #: nntp/nntp.c:898
4347 #, c-format
4348 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: nntp/nntp.c:979
4352 #, c-format
4353 msgid "Article %d not found on server"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: nntp/nntp.c:1030
4357 #, fuzzy
4358 msgid "Can't post article. No connection to news server."
4359 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
4360
4361 #: nntp/nntp.c:1037
4362 #, c-format
4363 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: nntp/nntp.c:1043 nntp/nntp.c:1073
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
4369 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
4370
4371 #: nntp/nntp.c:1048 nntp/nntp.c:1078
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "Can't post article: %s"
4374 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
4375
4376 #: nntp/nntp.c:1167
4377 #, fuzzy
4378 msgid "Quitting newsgroup..."
4379 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
4380
4381 #: nntp/nntp.c:1174
4382 msgid "Mark all articles read?"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: nntp/nntp.c:1328 pop/pop.c:494 pop/pop.c:557
4386 msgid "Checking for new messages..."
4387 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
4388
4389 #: nntp/nntp.c:1340
4390 #, fuzzy
4391 msgid "Checking for new newsgroups..."
4392 msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
4393
4394 #: nntp/nntp.c:1354
4395 msgid "Adding new newsgroups..."
4396 msgstr ""
4397
4398 #: nntp/nntp.c:1362 nntp/nntp.c:1433
4399 #, fuzzy
4400 msgid "Loading descriptions..."
4401 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
4402
4403 #: nntp/nntp.c:1393
4404 #, c-format
4405 msgid "Loading list from cache... %d"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: nntp/nntp.c:1419
4409 #, c-format
4410 msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
4411 msgstr ""
4412
4413 #: nntp/nntp.c:1468
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "Fetching %s from server..."
4416 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
4417
4418 #: nntp/nntp.c:1520
4419 #, c-format
4420 msgid "Server %s does not support this operation!"
4421 msgstr ""
4422
4423 #: pager.c:1374
4424 msgid "PrevPg"
4425 msgstr "Ïðåä. ñòð."
4426
4427 #: pager.c:1375
4428 msgid "NextPg"
4429 msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
4430
4431 #: pager.c:1379
4432 msgid "View Attachm."
4433 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
4434
4435 #: pager.c:1382 pager.c:1391
4436 msgid "Next"
4437 msgstr "Ñëåäâàùî"
4438
4439 #: pager.c:1783 pager.c:1811 pager.c:1841 pager.c:2075
4440 msgid "Bottom of message is shown."
4441 msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
4442
4443 #: pager.c:1798 pager.c:1818 pager.c:1825 pager.c:1832
4444 msgid "Top of message is shown."
4445 msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
4446
4447 #: pager.c:1893
4448 msgid "Reverse search: "
4449 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
4450
4451 #: pager.c:1894
4452 msgid "Search: "
4453 msgstr "Òúðñåíå: "
4454
4455 #: pager.c:2006
4456 msgid "Help is currently being shown."
4457 msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
4458
4459 #: pager.c:2036
4460 msgid "No more quoted text."
4461 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
4462
4463 #: pager.c:2053
4464 msgid "No more unquoted text after quoted text."
4465 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
4466
4467 #: parse.c:587
4468 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
4469 msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
4470
4471 #: pattern.c:253
4472 #, c-format
4473 msgid "Error in expression: %s"
4474 msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
4475
4476 #: pattern.c:258
4477 #, fuzzy, c-format
4478 msgid "Empty expression"
4479 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
4480
4481 #: pattern.c:374
4482 #, c-format
4483 msgid "Invalid day of month: %s"
4484 msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
4485
4486 #: pattern.c:386
4487 #, c-format
4488 msgid "Invalid month: %s"
4489 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
4490
4491 #: pattern.c:529
4492 #, c-format
4493 msgid "Invalid relative date: %s"
4494 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
4495
4496 #: pattern.c:542
4497 msgid "error in expression"
4498 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
4499
4500 #: pattern.c:733 pattern.c:838
4501 #, c-format
4502 msgid "error in pattern at: %s"
4503 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
4504
4505 #: pattern.c:782
4506 #, c-format
4507 msgid "%c: invalid command"
4508 msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
4509
4510 #: pattern.c:787
4511 #, c-format
4512 msgid "%c: not supported in this mode"
4513 msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
4514
4515 #: pattern.c:799
4516 #, c-format
4517 msgid "missing parameter"
4518 msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
4519
4520 #: pattern.c:813
4521 #, c-format
4522 msgid "mismatched parenthesis: %s"
4523 msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
4524
4525 #: pattern.c:844
4526 msgid "empty pattern"
4527 msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
4528
4529 #: pattern.c:1144
4530 #, c-format
4531 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
4532 msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
4533
4534 #: pattern.c:1210 pattern.c:1332
4535 msgid "Compiling search pattern..."
4536 msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
4537
4538 #: pattern.c:1228
4539 msgid "Executing command on matching messages..."
4540 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
4541
4542 #: pattern.c:1287
4543 msgid "No messages matched criteria."
4544 msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
4545
4546 #: pattern.c:1372
4547 msgid "Search hit bottom without finding match"
4548 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
4549
4550 #: pattern.c:1383
4551 msgid "Search hit top without finding match"
4552 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
4553
4554 #: pattern.c:1405
4555 msgid "Search interrupted."
4556 msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
4557
4558 #: pgp.c:90
4559 msgid "Enter PGP passphrase:"
4560 msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
4561
4562 #: pgp.c:104
4563 msgid "PGP passphrase forgotten."
4564 msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
4565
4566 #: pgp.c:340
4567 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
4568 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
4569
4570 #: pgp.c:376 pgp.c:610 pgp.c:801
4571 msgid ""
4572 "[-- End of PGP output --]\n"
4573 "\n"
4574 msgstr ""
4575 "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
4576 "\n"
4577
4578 #: pgp.c:393 pgp.c:930
4579 #, fuzzy
4580 msgid "Could not decrypt PGP message"
4581 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
4582
4583 #: pgp.c:437
4584 #, fuzzy
4585 msgid "Could not decrypt PGP message."
4586 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
4587
4588 #: pgp.c:439 pgp.c:928
4589 #, fuzzy
4590 msgid "PGP message successfully decrypted."
4591 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
4592
4593 #: pgp.c:708
4594 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
4595 msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
4596
4597 #: pgp.c:767
4598 msgid ""
4599 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
4600 "\n"
4601 msgstr ""
4602 "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
4603 "\n"
4604
4605 #: pgp.c:809 postpone.c:556
4606 msgid "Decryption failed."
4607 msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
4608
4609 #: pgp.c:978
4610 msgid "Can't open PGP subprocess!"
4611 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
4612
4613 #: pgp.c:1400
4614 msgid "Can't invoke PGP"
4615 msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
4616
4617 #: pgp.c:1501
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
4620 msgstr ""
4621 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
4622
4623 #: pgp.c:1502
4624 msgid "PGP/M(i)ME"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: pgp.c:1502
4628 msgid "(i)nline"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: pgp.c:1504
4632 #, fuzzy
4633 msgid "esabifc"
4634 msgstr "esabf"
4635
4636 #: pgpinvoke.c:299
4637 msgid "Fetching PGP key..."
4638 msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
4639
4640 #: pgpkey.c:465
4641 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
4642 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
4643
4644 #: pgpkey.c:508
4645 #, c-format
4646 msgid "PGP keys matching <%s>."
4647 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
4648
4649 #: pgpkey.c:510
4650 #, c-format
4651 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
4652 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
4653
4654 #: pgpkey.c:526 pgpkey.c:717
4655 msgid "Can't open /dev/null"
4656 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
4657
4658 #: pgpkey.c:697
4659 msgid "Please enter the key ID: "
4660 msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
4661
4662 #: pgpkey.c:725
4663 msgid "Invoking pgp..."
4664 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
4665
4666 #: pgpkey.c:750
4667 #, c-format
4668 msgid "PGP Key %s."
4669 msgstr "PGP êëþ÷ %s."
4670
4671 #: pop/pop.c:84 pop/pop_lib.c:192
4672 #, c-format
4673 msgid "Command TOP is not supported by server."
4674 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
4675
4676 #: pop/pop.c:109
4677 msgid "Can't write header to temporary file!"
4678 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
4679
4680 #: pop/pop.c:115
4681 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: pop/pop.c:193 pop/pop_lib.c:194
4685 #, c-format
4686 msgid "Command UIDL is not supported by server."
4687 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
4688
4689 #: pop/pop.c:238 pop/pop.c:538
4690 #, c-format
4691 msgid "%s is an invalid POP path"
4692 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
4693
4694 #: pop/pop.c:268
4695 msgid "Fetching list of messages..."
4696 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
4697
4698 #: pop/pop.c:397
4699 msgid "Can't write message to temporary file!"
4700 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
4701
4702 #: pop/pop.c:523
4703 msgid "POP host is not defined."
4704 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
4705
4706 #: pop/pop.c:582
4707 msgid "No new mail in POP mailbox."
4708 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
4709
4710 #: pop/pop.c:591
4711 msgid "Delete messages from server?"
4712 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
4713
4714 #: pop/pop.c:593
4715 #, c-format
4716 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
4717 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
4718
4719 #: pop/pop.c:629
4720 msgid "Error while writing mailbox!"
4721 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
4722
4723 #: pop/pop.c:634
4724 #, c-format
4725 msgid "%s [%d of %d messages read]"
4726 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
4727
4728 #: pop/pop_auth.c:78
4729 msgid "Authenticating (SASL)..."
4730 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
4731
4732 #: pop/pop_auth.c:185
4733 msgid "Authenticating (APOP)..."
4734 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
4735
4736 #: pop/pop_auth.c:213
4737 msgid "APOP authentication failed."
4738 msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
4739
4740 #: pop/pop_auth.c:245
4741 #, c-format
4742 msgid "Command USER is not supported by server."
4743 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
4744
4745 #: pop/pop_lib.c:190
4746 msgid "Unable to leave messages on server."
4747 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
4748
4749 #: pop/pop_lib.c:218
4750 #, c-format
4751 msgid "Error connecting to server: %s"
4752 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
4753
4754 #: pop/pop_lib.c:363
4755 msgid "Closing connection to POP server..."
4756 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
4757
4758 #: pop/pop_lib.c:523
4759 msgid "Verifying message indexes..."
4760 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
4761
4762 #: pop/pop_lib.c:545
4763 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
4764 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
4765
4766 #: postpone.c:170
4767 msgid "Postponed Messages"
4768 msgstr "×åðíîâè"
4769
4770 #: postpone.c:248 postpone.c:257
4771 msgid "No postponed messages."
4772 msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
4773
4774 #: postpone.c:431 postpone.c:450 postpone.c:485
4775 msgid "Illegal PGP header"
4776 msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
4777
4778 #: postpone.c:470
4779 msgid "Illegal S/MIME header"
4780 msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
4781
4782 #: postpone.c:545
4783 #, fuzzy
4784 msgid "Decrypting message..."
4785 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
4786
4787 #: query.c:45
4788 msgid "New Query"
4789 msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
4790
4791 #: query.c:46
4792 msgid "Make Alias"
4793 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
4794
4795 #: query.c:47
4796 msgid "Search"
4797 msgstr "Òúðñåíå"
4798
4799 #: query.c:94
4800 msgid "Waiting for response..."
4801 msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
4802
4803 #: query.c:214 query.c:240
4804 msgid "Query command not defined."
4805 msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
4806
4807 #: query.c:266
4808 #, c-format
4809 msgid "Query"
4810 msgstr "Çàïèòâàíå"
4811
4812 #: query.c:279 query.c:300
4813 msgid "Query: "
4814 msgstr "Çàïèòâàíå: "
4815
4816 #: query.c:285 query.c:307
4817 #, c-format
4818 msgid "Query '%s'"
4819 msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
4820
4821 #: recvattach.c:58
4822 msgid "Pipe"
4823 msgstr "Pipe"
4824
4825 #: recvattach.c:59
4826 msgid "Print"
4827 msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
4828
4829 #: recvattach.c:424
4830 msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
4831 msgstr ""
4832
4833 #: recvattach.c:479
4834 msgid "Saving..."
4835 msgstr "Çàïèñâàíå..."
4836
4837 #: recvattach.c:484 recvattach.c:564
4838 msgid "Attachment saved."
4839 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
4840
4841 #: recvattach.c:575
4842 #, c-format
4843 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
4844 msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
4845
4846 #: recvattach.c:591
4847 msgid "Attachment filtered."
4848 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
4849
4850 #: recvattach.c:652
4851 msgid "Filter through: "
4852 msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
4853
4854 #: recvattach.c:652
4855 msgid "Pipe to: "
4856 msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
4857
4858 #: recvattach.c:681
4859 #, c-format
4860 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
4861 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
4862
4863 #: recvattach.c:746
4864 msgid "Print tagged attachment(s)?"
4865 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
4866
4867 #: recvattach.c:746
4868 msgid "Print attachment?"
4869 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
4870
4871 #: recvattach.c:974
4872 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
4873 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
4874
4875 #: recvattach.c:987
4876 msgid "Attachments"
4877 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
4878
4879 #: recvattach.c:1023
4880 #, fuzzy
4881 msgid "There are no subparts to show!"
4882 msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
4883
4884 #: recvattach.c:1089
4885 msgid "Can't delete attachment from POP server."
4886 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
4887
4888 #: recvattach.c:1098
4889 #, fuzzy
4890 msgid "Can't delete attachment from newsserver."
4891 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
4892
4893 #: recvattach.c:1107
4894 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
4895 msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
4896
4897 #: recvattach.c:1122 recvattach.c:1135
4898 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
4899 msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
4900
4901 #: recvcmd.c:42
4902 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
4903 msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
4904
4905 #: recvcmd.c:204
4906 msgid "Error bouncing message!"
4907 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
4908
4909 #: recvcmd.c:205
4910 msgid "Error bouncing messages!"
4911 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
4912
4913 #: recvcmd.c:395
4914 #, c-format
4915 msgid "Can't open temporary file %s."
4916 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
4917
4918 #: recvcmd.c:424
4919 msgid "Forward as attachments?"
4920 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
4921
4922 #: recvcmd.c:438
4923 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
4924 msgstr ""
4925 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
4926 "ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
4927
4928 #: recvcmd.c:557
4929 msgid "Forward MIME encapsulated?"
4930 msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
4931
4932 #: recvcmd.c:563 recvcmd.c:814
4933 #, c-format
4934 msgid "Can't create %s."
4935 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
4936
4937 #: recvcmd.c:682
4938 msgid "Can't find any tagged messages."
4939 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
4940
4941 #: recvcmd.c:711 send.c:771
4942 msgid "No mailing lists found!"
4943 msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
4944
4945 #: recvcmd.c:792
4946 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
4947 msgstr ""
4948 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
4949 "êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
4950
4951 #: remailer.c:460
4952 msgid "Append"
4953 msgstr "Äîáàâÿíå"
4954
4955 #: remailer.c:461
4956 msgid "Insert"
4957 msgstr "Âìúêâàíå"
4958
4959 #: remailer.c:462
4960 msgid "Delete"
4961 msgstr "Èçòðèâàíå"
4962
4963 #: remailer.c:464
4964 msgid "OK"
4965 msgstr "ÎÊ"
4966
4967 #: remailer.c:491
4968 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
4969 msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
4970
4971 #: remailer.c:517
4972 msgid "Select a remailer chain."
4973 msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
4974
4975 #: remailer.c:573
4976 #, c-format
4977 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
4978 msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
4979
4980 #: remailer.c:601
4981 #, c-format
4982 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
4983 msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
4984
4985 #: remailer.c:622
4986 msgid "The remailer chain is already empty."
4987 msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
4988
4989 #: remailer.c:632
4990 msgid "You already have the first chain element selected."
4991 msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
4992
4993 #: remailer.c:642
4994 msgid "You already have the last chain element selected."
4995 msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
4996
4997 #: remailer.c:678
4998 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
4999 msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
5000
5001 #: remailer.c:701
5002 msgid ""
5003 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
5004 msgstr ""
5005 "Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
5006 "èçïîëçâàòå mixmaster!"
5007
5008 #: remailer.c:733
5009 #, c-format
5010 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
5011 msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
5012
5013 #: remailer.c:736
5014 msgid "Error sending message."
5015 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
5016
5017 #: rfc1524.c:151
5018 #, c-format
5019 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
5020 msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
5021
5022 #: rfc1524.c:361
5023 msgid "No mailcap path specified"
5024 msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
5025
5026 #: rfc1524.c:388
5027 #, c-format
5028 msgid "mailcap entry for type %s not found"
5029 msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
5030
5031 #: score.c:67
5032 msgid "score: too few arguments"
5033 msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
5034
5035 #: score.c:75
5036 msgid "score: too many arguments"
5037 msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
5038
5039 #: send.c:284
5040 msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
5041 msgstr ""
5042
5043 #: send.c:293
5044 msgid "No subject, abort?"
5045 msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
5046
5047 #: send.c:295
5048 msgid "No subject, aborting."
5049 msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
5050
5051 #: send.c:494
5052 msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
5053 msgstr ""
5054
5055 #: send.c:533
5056 #, c-format
5057 msgid "Reply to %s%s?"
5058 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
5059
5060 #: send.c:564
5061 #, c-format
5062 msgid "Follow-up to %s%s?"
5063 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
5064
5065 #: send.c:740
5066 msgid "No tagged messages are visible!"
5067 msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
5068
5069 #: send.c:798
5070 msgid "Include message in reply?"
5071 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
5072
5073 #: send.c:802
5074 msgid "Including quoted message..."
5075 msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
5076
5077 #: send.c:809
5078 msgid "Could not include all requested messages!"
5079 msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
5080
5081 #: send.c:825
5082 msgid "Forward as attachment?"
5083 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
5084
5085 #: send.c:828
5086 msgid "Preparing forwarded message..."
5087 msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
5088
5089 #: send.c:1133
5090 msgid "Recall postponed message?"
5091 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
5092
5093 #: send.c:1447
5094 msgid "Edit forwarded message?"
5095 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
5096
5097 #: send.c:1481
5098 msgid "Abort unmodified message?"
5099 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
5100
5101 #: send.c:1482
5102 msgid "Aborted unmodified message."
5103 msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
5104
5105 #: send.c:1523
5106 #, fuzzy
5107 msgid "Article not posted."
5108 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
5109
5110 #: send.c:1557
5111 msgid "Message postponed."
5112 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
5113
5114 #: send.c:1568
5115 msgid "No recipients are specified!"
5116 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
5117
5118 #: send.c:1573
5119 msgid "No recipients were specified."
5120 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
5121
5122 #: send.c:1591
5123 msgid "No subject, abort sending?"
5124 msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
5125
5126 #: send.c:1594 send.c:1600
5127 msgid "No subject specified."
5128 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
5129
5130 #: send.c:1606
5131 #, fuzzy
5132 msgid "No newsgroup specified."
5133 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
5134
5135 #: send.c:1618
5136 msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
5137 msgstr ""
5138
5139 #: send.c:1621
5140 msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
5141 msgstr ""
5142
5143 #: send.c:1681
5144 msgid "Sending message..."
5145 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
5146
5147 #: send.c:1805
5148 msgid "Could not send the message."