update gettext
[apps/madmutt.git] / po / zh_CN.po
1 # Translation for mutt in Traditional Chinese, Big5 encoding.
2 #
3 # Copyright  Cd Chen <cdchen@mail.cynix.com.tw>, Weichung Chau <weichung@mail.cynix.com.tw>, Anthony Wong <ypwong@debian.org>
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Mutt 1.1.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 11:52+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-12-20 20:41+0800\n"
11 "Last-Translator: Anthony Wong <ypwong@debian.org>\n"
12 "Language-Team: Chinese <zh@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: account.c:162
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "Username at %s: "
20 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
21
22 #: account.c:219
23 #, c-format
24 msgid "Password for %s@%s: "
25 msgstr "%s@%s µÄÃÜÂ룺"
26
27 #: alias.c:35 browser.c:48 browser.c:57 pager.c:1381 postpone.c:43 query.c:42
28 #: recvattach.c:53
29 msgid "Exit"
30 msgstr "À뿪"
31
32 #: alias.c:36 curs_main.c:381 curs_main.c:394 pager.c:1388 pager.c:1398
33 #: postpone.c:44
34 msgid "Del"
35 msgstr "ɾ³ý"
36
37 #: alias.c:37 curs_main.c:382 curs_main.c:395 postpone.c:45
38 msgid "Undel"
39 msgstr "·´É¾³ý"
40
41 #: alias.c:38
42 msgid "Select"
43 msgstr "Ñ¡Ôñ"
44
45 #. __STRCAT_CHECKED__
46 #: alias.c:39 browser.c:51 browser.c:63 compose.c:116 compose.c:128
47 #: crypt-gpgme.c:3307 curs_main.c:387 curs_main.c:400 mutt_ssl.c:641
48 #: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1493 pgpkey.c:496 postpone.c:46 query.c:47
49 #: recvattach.c:57 smime.c:427
50 msgid "Help"
51 msgstr "°ïÖú"
52
53 #. add a new alias
54 #: alias.c:236
55 msgid "Alias as: "
56 msgstr "È¡±ðÃûΪ£º"
57
58 #: alias.c:241
59 msgid "You already have an alias defined with that name!"
60 msgstr "ÄúÒѾ­ÎªÕâ¸öÃû×Ö¶¨ÒåÁ˱ðÃûÀ²£¡"
61
62 #: alias.c:248
63 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
64 msgstr ""
65
66 #: alias.c:271
67 msgid "Address: "
68 msgstr "µØÖ·£º"
69
70 #: alias.c:279 send.c:196
71 #, c-format
72 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
73 msgstr ""
74
75 #: alias.c:291
76 msgid "Personal name: "
77 msgstr "¸öÈËÐÕÃû£º"
78
79 #: alias.c:299
80 #, c-format
81 msgid "[%s = %s] Accept?"
82 msgstr "[%s = %s] ½ÓÊÜ?"
83
84 #: alias.c:314 recvattach.c:417 recvattach.c:441 recvattach.c:454
85 #: recvattach.c:469 recvattach.c:494
86 msgid "Save to file: "
87 msgstr "´æµ½Îļþ£º"
88
89 #: alias.c:328
90 msgid "Alias added."
91 msgstr "±ðÃûÒѾ­Ôö¼Ó¡£"
92
93 #: alias.c:642
94 msgid "You have no aliases!"
95 msgstr "ÄúûÓбðÃû×ÊÁÏ£¡"
96
97 #: alias.c:654
98 msgid "Aliases"
99 msgstr "±ðÃû"
100
101 #: attach.c:106 attach.c:227 attach.c:440 attach.c:906
102 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
103 msgstr "ÎÞ·¨Æ¥ÅäÃû³ÆÄ£°å£¬¼ÌÐø£¿"
104
105 #. For now, editing requires a file, no piping
106 #: attach.c:119
107 #, c-format
108 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
109 msgstr "Mailcap ±à¼­ÏîÄ¿ÐèÒª %%s"
110
111 #: attach.c:126 attach.c:246 commands.c:227 compose.c:1319 curs_lib.c:166
112 #: curs_lib.c:429
113 #, c-format
114 msgid "Error running \"%s\"!"
115 msgstr "Ö´ÐР\"%s\" Ê±·¢Éú´íÎó£¡"
116
117 #: attach.c:134
118 msgid "Failure to open file to parse headers."
119 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
120
121 #: attach.c:162
122 msgid "Failure to open file to strip headers."
123 msgstr "´ò¿ªÎļþʱȥ³ýÎļþ±êͷʧ°Ü¡£"
124
125 #: attach.c:171
126 #, fuzzy
127 msgid "Failure to rename file."
128 msgstr "´ò¿ªÎļþÀ´·ÖÎöÎļþͷʧ°Ü¡£"
129
130 #: attach.c:184
131 #, c-format
132 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
133 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ×é³ÉµÇ¼£¬ÕýÔÚ½¨Á¢¿ÕµÄÎļþ¡£"
134
135 #. For now, editing requires a file, no piping
136 #: attach.c:240
137 #, c-format
138 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
139 msgstr "±à¼­ Mailcap ÏîĿʱÐèÒª %%s"
140
141 #: attach.c:258
142 #, c-format
143 msgid "No mailcap edit entry for %s"
144 msgstr "ûÓР%s µÄ mailcap ±à¼­µÇ¼"
145
146 #: attach.c:410
147 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
148 msgstr "ûÓз¢ÏÖÅäºÏ mailcap µÄµÇ¼¡£½«ÒÔÎÄ×Öµµ·½Ê½ä¯ÀÀ¡£"
149
150 #: attach.c:422
151 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
152 msgstr "MIME ÐÎʽδ±»¶¨Òå. ÎÞ·¨ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ¡£"
153
154 #: attach.c:506
155 msgid "Cannot create filter"
156 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
157
158 #: attach.c:630 attach.c:659 attach.c:937 attach.c:991 handler.c:1138
159 #: pgpkey.c:545 pgpkey.c:730
160 msgid "Can't create filter"
161 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
162
163 #: attach.c:788
164 msgid "Write fault!"
165 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡"
166
167 #: attach.c:1014
168 msgid "I don't know how to print that!"
169 msgstr "ÎÒ²»ÖªµÀÒªÈçºÎ´òÓ¡Ëü£¡"
170
171 #: browser.c:49
172 msgid "Chdir"
173 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
174
175 #: browser.c:50 browser.c:62
176 msgid "Mask"
177 msgstr "ÕÚÕÖ"
178
179 #: browser.c:58
180 msgid "List"
181 msgstr ""
182
183 #: browser.c:59
184 msgid "Subscribe"
185 msgstr ""
186
187 #: browser.c:60
188 #, fuzzy
189 msgid "Unsubscribe"
190 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄ %s¡­"
191
192 #: browser.c:61 curs_main.c:399
193 msgid "Catchup"
194 msgstr ""
195
196 #: browser.c:524 browser.c:1175
197 #, c-format
198 msgid "%s is not a directory."
199 msgstr "%s ²»ÊÇÒ»¸öĿ¼"
200
201 #: browser.c:687
202 msgid "Subscribed newsgroups"
203 msgstr ""
204
205 #: browser.c:689
206 #, c-format
207 msgid "Newsgroups on server [%s]"
208 msgstr ""
209
210 #: browser.c:695
211 #, c-format
212 msgid "Mailboxes [%d]"
213 msgstr "ÐÅÏä [%d]"
214
215 #: browser.c:701
216 #, c-format
217 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
218 msgstr "ÒѶ©ÔÄ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
219
220 #: browser.c:705
221 #, c-format
222 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
223 msgstr "Ŀ¼ [%s], ÎļþÕÚÕÖ: %s"
224
225 #: browser.c:718
226 msgid "Can't attach a directory!"
227 msgstr "ÎÞ·¨¸½´øĿ¼£¡"
228
229 #: browser.c:863 browser.c:1236 browser.c:1334
230 msgid "No files match the file mask"
231 msgstr "ûÓÐÎļþÓëÎļþÕÚÕÖÏà·û"
232
233 #: browser.c:1048
234 #, fuzzy
235 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
236 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
237
238 #: browser.c:1067
239 #, fuzzy
240 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
241 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
242
243 #: browser.c:1087
244 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
245 msgstr "Ö»ÓРIMAP ÓÊÏä²ÅÖ§³Öɾ³ý"
246
247 #: browser.c:1094
248 #, c-format
249 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
250 msgstr "ÕæµÄҪɾ³ý \"%s\" ÓÊÏ䣿"
251
252 #: browser.c:1107
253 msgid "Mailbox deleted."
254 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
255
256 #: browser.c:1114
257 msgid "Mailbox not deleted."
258 msgstr "ÓÊÏäδ±»É¾³ý¡£"
259
260 #: browser.c:1139
261 msgid "Chdir to: "
262 msgstr "¸Ä±äĿ¼µ½£º"
263
264 #: browser.c:1163 browser.c:1229
265 msgid "Error scanning directory."
266 msgstr "ÎÞ·¨É¨ÃèĿ¼¡£"
267
268 #: browser.c:1186
269 msgid "File Mask: "
270 msgstr "ÎļþÕÚÕÖ£º"
271
272 #: browser.c:1254
273 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
274 msgstr "·´ÏòÅÅÐò (d)ÈÕÆÚ, (a)×ÖÔª, (z)´óС »ò (n)²»ÅÅÐò ? "
275
276 #: browser.c:1257
277 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
278 msgstr "ÒÀÕÕ (d)ÈÕÆÚ (a)×ÖÔª (z)´óС À´ÅÅÐò£¬»ò(n)²»ÅÅÐò ? "
279
280 #: browser.c:1258
281 msgid "dazn"
282 msgstr ""
283
284 #: browser.c:1322
285 msgid "New file name: "
286 msgstr "еµÃû£º"
287
288 #: browser.c:1351
289 msgid "Can't view a directory"
290 msgstr "ÎÞ·¨ÏÔʾĿ¼"
291
292 #: browser.c:1368
293 msgid "Error trying to view file"
294 msgstr "ÎÞ·¨ÊÔÖøÏÔʾÎļþ"
295
296 #: browser.c:1450
297 #, c-format
298 msgid "Subscribe pattern: "
299 msgstr ""
300
301 #: browser.c:1452
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "Unsubscribe pattern: "
304 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄ %s¡­"
305
306 #: browser.c:1469
307 #, fuzzy
308 msgid "No newsgroups match the mask"
309 msgstr "ûÓÐÎļþÓëÎļþÕÚÕÖÏà·û"
310
311 #: buffy.c:512
312 #, fuzzy
313 msgid "New mail in "
314 msgstr "ÔÚ %s ÓÐÐÂÐżþ¡£"
315
316 #: color.c:311
317 #, c-format
318 msgid "%s: color not supported by term"
319 msgstr "%s£ºÖն˻úÎÞ·¨ÏÔʾɫ²Ê"
320
321 #: color.c:317
322 #, c-format
323 msgid "%s: no such color"
324 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
325
326 #: color.c:362 color.c:543 color.c:553
327 #, c-format
328 msgid "%s: no such object"
329 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÎï¼þ"
330
331 #: color.c:368
332 #, c-format
333 msgid "%s: command valid only for index object"
334 msgstr "%s£ºÃüÁîÖ»ÌṩË÷ÒýÎï¼þ"
335
336 #: color.c:375
337 #, c-format
338 msgid "%s: too few arguments"
339 msgstr "%s£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
340
341 #: color.c:534
342 msgid "Missing arguments."
343 msgstr "ȱÉÙ²ÎÊý¡£"
344
345 #: color.c:570 color.c:580
346 msgid "color: too few arguments"
347 msgstr "É«²Ê£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
348
349 #: color.c:605
350 msgid "mono: too few arguments"
351 msgstr "µ¥É«£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
352
353 #: color.c:624
354 #, c-format
355 msgid "%s: no such attribute"
356 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÊôÐÔ"
357
358 #: color.c:663 hook.c:70 hook.c:80 keymap.c:712
359 msgid "too few arguments"
360 msgstr "Ì«ÉÙ²ÎÊý"
361
362 #: color.c:671 hook.c:85
363 msgid "too many arguments"
364 msgstr "Ì«¶à²ÎÊý"
365
366 #: color.c:687
367 msgid "default colors not supported"
368 msgstr "²»Ö§³ÖÔ¤ÉèµÄÉ«²Ê"
369
370 #: commands.c:79 mbox.c:611
371 msgid "Could not create temporary file!"
372 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
373
374 #: commands.c:91
375 #, fuzzy
376 msgid "Cannot create display filter"
377 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂËÆ÷"
378
379 #. find out whether or not the verify signature
380 #: commands.c:122
381 msgid "Verify PGP signature?"
382 msgstr "¼ì²é PGP Ç©Ãû?"
383
384 #: commands.c:153
385 #, fuzzy
386 msgid "Could not copy message"
387 msgstr "ÎÞ·¨¼Ä³öÐżþ¡£"
388
389 #: commands.c:193
390 #, fuzzy
391 msgid "S/MIME signature successfully verified."
392 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
393
394 #: commands.c:195
395 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
396 msgstr ""
397
398 #: commands.c:199 commands.c:210
399 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
400 msgstr ""
401
402 #: commands.c:201
403 #, fuzzy
404 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
405 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
406
407 #: commands.c:207
408 msgid "PGP signature successfully verified."
409 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
410
411 #: commands.c:212
412 #, fuzzy
413 msgid "PGP signature could NOT be verified."
414 msgstr "PGP Ç©ÃûÑéÖ¤³É¹¦¡£"
415
416 #: commands.c:233
417 msgid "Command: "
418 msgstr "Ö¸Á"
419
420 #: commands.c:252 recvcmd.c:137
421 msgid "Bounce message to: "
422 msgstr "Ö±½Ó´«ËÍÓʼþµ½£º"
423
424 #: commands.c:254 recvcmd.c:139
425 msgid "Bounce tagged messages to: "
426 msgstr "ÎÞ·¨´«ËÍÒѱê¼ÇµÄÓʼþÖÁ£º"
427
428 #: commands.c:267 recvcmd.c:147
429 msgid "Error parsing address!"
430 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöλַ£¡"
431
432 #: commands.c:275 recvcmd.c:155
433 #, c-format
434 msgid "Bad IDN: '%s'"
435 msgstr ""
436
437 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
438 #, c-format
439 msgid "Bounce message to %s"
440 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
441
442 #: commands.c:286 recvcmd.c:169
443 #, c-format
444 msgid "Bounce messages to %s"
445 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
446
447 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
448 #, fuzzy
449 msgid "Message not bounced."
450 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
451
452 #: commands.c:301 recvcmd.c:184
453 #, fuzzy
454 msgid "Messages not bounced."
455 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
456
457 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
458 msgid "Message bounced."
459 msgstr "ÓʼþÒѱ»´«ËÍ¡£"
460
461 #: commands.c:311 recvcmd.c:201
462 msgid "Messages bounced."
463 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
464
465 #: commands.c:379 commands.c:410 commands.c:427
466 #, fuzzy
467 msgid "Can't create filter process"
468 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢¹ýÂË"
469
470 #: commands.c:457
471 msgid "Pipe to command: "
472 msgstr "ÓùܵÀÊä³öÖÁÃüÁ"
473
474 #: commands.c:471
475 #, fuzzy
476 msgid "No printing command has been defined."
477 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
478
479 #: commands.c:476
480 msgid "Print message?"
481 msgstr "´òÓ¡Ðżþ£¿"
482
483 #: commands.c:476
484 msgid "Print tagged messages?"
485 msgstr "´òÓ¡Òѱê¼ÇµÄÐżþ£¿"
486
487 #: commands.c:483
488 msgid "Message printed"
489 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
490
491 #: commands.c:483
492 msgid "Messages printed"
493 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
494
495 #: commands.c:485
496 #, fuzzy
497 msgid "Message could not be printed"
498 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
499
500 #: commands.c:486
501 #, fuzzy
502 msgid "Messages could not be printed"
503 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
504
505 #: commands.c:496
506 #, fuzzy
507 msgid ""
508 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
509 "(p)am?: "
510 msgstr ""
511 "·´·½Ïò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅ,z)´óС,c)·Ö"
512 "Êý:"
513
514 #: commands.c:499
515 #, fuzzy
516 msgid ""
517 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
518 "am?: "
519 msgstr ""
520 "ÅÅÐò d)ÈÕÆÚ,f)·¢ÐÅÈË,r)ÊÕÐÅʱ¼ä,s)±êÌâ,o)ÊÕÐÅÈË,t)ÐòÁÐ,u)²»ÅÅÐò,z)´óС,c)·Ö"
521 "Êý:"
522
523 #: commands.c:500
524 msgid "dfrsotuzcp"
525 msgstr ""
526
527 #: commands.c:556
528 msgid "Shell command: "
529 msgstr "Shell Ö¸Á"
530
531 #: commands.c:697
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "Decode-save%s to mailbox"
534 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
535
536 #: commands.c:698
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
539 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
540
541 #: commands.c:699
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
544 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
545
546 #: commands.c:700
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
549 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
550
551 #: commands.c:701
552 #, fuzzy, c-format
553 msgid "Save%s to mailbox"
554 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
555
556 #: commands.c:701
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "Copy%s to mailbox"
559 msgstr "%s%s µ½ÐÅÏä"
560
561 #: commands.c:702
562 msgid " tagged"
563 msgstr " Òѱê¼Ç"
564
565 #: commands.c:767
566 #, c-format
567 msgid "Copying to %s..."
568 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
569
570 #: commands.c:889
571 #, c-format
572 msgid "Convert to %s upon sending?"
573 msgstr ""
574
575 #: commands.c:899
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "Content-Type changed to %s."
578 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
579
580 #: commands.c:903
581 #, fuzzy, c-format
582 msgid "Character set changed to %s; %s."
583 msgstr "²»Ã÷µÄ×Ö·û¼¯ %s¡£"
584
585 #: commands.c:905
586 msgid "not converting"
587 msgstr ""
588
589 #: commands.c:905
590 msgid "converting"
591 msgstr ""
592
593 #: compose.c:53
594 msgid "There are no attachments."
595 msgstr "ûÓи½¼þ¡£"
596
597 #: compose.c:109 compose.c:122
598 msgid "Send"
599 msgstr "¼Ä³ö"
600
601 #: compose.c:110 compose.c:123 remailer.c:459
602 msgid "Abort"
603 msgstr "ÖжÏ"
604
605 #: compose.c:114 compose.c:126 compose.c:782
606 msgid "Attach file"
607 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
608
609 #: compose.c:115 compose.c:127
610 msgid "Descrip"
611 msgstr "ÐðÊö"
612
613 #: compose.c:164
614 msgid "Sign, Encrypt"
615 msgstr "Ç©Ãû£¬¼ÓÃÜ"
616
617 #: compose.c:166
618 msgid "Encrypt"
619 msgstr "¼ÓÃÜ"
620
621 #: compose.c:168
622 msgid "Sign"
623 msgstr "Ç©Ãû"
624
625 #: compose.c:170
626 msgid "Clear"
627 msgstr "Çå³ý"
628
629 #: compose.c:176
630 #, fuzzy
631 msgid " (inline)"
632 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
633
634 #: compose.c:178
635 msgid " (PGP/MIME)"
636 msgstr ""
637
638 #: compose.c:186 compose.c:191
639 #, fuzzy
640 msgid "     sign as: "
641 msgstr " Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º "
642
643 #: compose.c:187 compose.c:192
644 msgid "<default>"
645 msgstr "<Ô¤ÉèÖµ>"
646
647 #: compose.c:199
648 #, fuzzy
649 msgid "Encrypt with: "
650 msgstr "¼ÓÃÜ"
651
652 #: compose.c:248
653 #, c-format
654 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
655 msgstr "%s [#%d] ÒѲ»´æÔÚ!"
656
657 #: compose.c:254
658 #, c-format
659 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
660 msgstr "%s [#%d] ÒÑÐ޸ġ£¸üбàÂ룿"
661
662 #: compose.c:313
663 msgid "-- Attachments"
664 msgstr "-- ¸½¼þ"
665
666 #: compose.c:340
667 #, c-format
668 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
669 msgstr ""
670
671 #: compose.c:362
672 msgid "You may not delete the only attachment."
673 msgstr "Äú²»¿ÉÒÔɾ³ýΨһµÄ¸½¼þ¡£"
674
675 #: compose.c:717 send.c:1581
676 #, c-format
677 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
678 msgstr ""
679
680 #: compose.c:799
681 msgid "Attaching selected files..."
682 msgstr "ÕýÔÚ¸½¼ÓÑ¡È¡Á˵ÄÎļþ¡­"
683
684 #: compose.c:811
685 #, c-format
686 msgid "Unable to attach %s!"
687 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó %s£¡"
688
689 #: compose.c:834
690 msgid "Open mailbox to attach message from"
691 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä²¢´ÓËüÑ¡Ôñ¸½¼ÓµÄÐżþ"
692
693 #: compose.c:842
694 #, fuzzy
695 msgid "Open newsgroup to attach message from"
696 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä²¢´ÓËüÑ¡Ôñ¸½¼ÓµÄÐżþ"
697
698 #: compose.c:893
699 msgid "No messages in that folder."
700 msgstr "Îļþ¼ÐÖÐûÓÐÐżþ¡£"
701
702 #: compose.c:904
703 msgid "Tag the messages you want to attach!"
704 msgstr "Çë±ê¼ÇÄúÒª¸½¼ÓµÄÐżþ£¡"
705
706 #: compose.c:934
707 msgid "Unable to attach!"
708 msgstr "ÎÞ·¨¸½¼Ó£¡"
709
710 #: compose.c:984
711 msgid "Recoding only affects text attachments."
712 msgstr "Ö»ÖØбàÂëÊÜÓ°ÏìµÄÎÄ×Ö¸½¼þ"
713
714 #: compose.c:989
715 msgid "The current attachment won't be converted."
716 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ²»»á±»×ª»»¡£"
717
718 #: compose.c:991
719 msgid "The current attachment will be converted."
720 msgstr "Õâ¸ö¸½¼þ»á±»×ª»»¡£"
721
722 #: compose.c:1062
723 msgid "Invalid encoding."
724 msgstr "ÎÞЧµÄ±àÂë¡£"
725
726 #: compose.c:1086
727 msgid "Save a copy of this message?"
728 msgstr "´¢´æÕâ·âÐżþµÄ¿½±´Âð£¿"
729
730 #: compose.c:1142
731 msgid "Rename to: "
732 msgstr "¸ü¸ÄÃû³ÆΪ£º"
733
734 #: compose.c:1145 editmsg.c:107 sendlib.c:820
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "Can't stat %s: %s"
737 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡£º%s"
738
739 #: compose.c:1172
740 msgid "New file: "
741 msgstr "½¨Á¢Ðµµ£º"
742
743 #: compose.c:1184
744 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
745 msgstr "Content-Type µÄ¸ñʽÊÇ base/sub"
746
747 #: compose.c:1190
748 #, c-format
749 msgid "Unknown Content-Type %s"
750 msgstr "²»Ã÷µÄ Content-Type %s"
751
752 #: compose.c:1201
753 #, c-format
754 msgid "Can't create file %s"
755 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
756
757 #: compose.c:1209
758 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
759 msgstr "ÎÒÃÇÎÞ·¨¼ÓÉϸ½¼þ"
760
761 #: compose.c:1280
762 msgid "Postpone this message?"
763 msgstr "ÑӳټijöÕâ·âÐżþ£¿"
764
765 #: compose.c:1336
766 msgid "Write message to mailbox"
767 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
768
769 #: compose.c:1338
770 #, c-format
771 msgid "Writing message to %s ..."
772 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
773
774 #: compose.c:1347
775 msgid "Message written."
776 msgstr "ÐżþÒÑдÈë¡£"
777
778 #: compose.c:1358
779 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
780 msgstr ""
781
782 #: compose.c:1382
783 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
784 msgstr ""
785
786 #: compress.c:202 mbox.c:519
787 msgid "Mailbox was corrupted!"
788 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µ!"
789
790 #: compress.c:229
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "Decompressing %s..."
793 msgstr "Ñ¡Ôñ %s ÖС­"
794
795 #: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:586
796 msgid "Unable to lock mailbox!"
797 msgstr "ÎÞ·¨ËøסÐÅÏ䣡"
798
799 #: compress.c:253
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid "echo Decompressing %s..."
802 msgstr "Ñ¡Ôñ %s ÖС­"
803
804 #: compress.c:264
805 #, c-format
806 msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
807 msgstr ""
808
809 #: compress.c:348 compress.c:420
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "Compressing %s..."
812 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
813
814 #: compress.c:375 compress.c:450
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "echo Compressing %s..."
817 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
818
819 #: compress.c:380
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
823 "kept!\n"
824 msgstr ""
825
826 #: compress.c:422
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "Compressed-appending to %s..."
829 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
830
831 #: compress.c:452
832 #, c-format
833 msgid "echo Compressed-appending to %s..."
834 msgstr ""
835
836 #: compress.c:459
837 #, c-format
838 msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
839 msgstr ""
840
841 #: crypt.c:65
842 #, c-format
843 msgid " (current time: %c)"
844 msgstr ""
845
846 #: crypt.c:71
847 #, fuzzy, c-format
848 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
849 msgstr "[-- ÒÔÏÂΪ PGP Êä³öµÄ×ÊÁÏ£¨ÏÖÔÚʱ¼ä£º "
850
851 #: crypt.c:87
852 #, fuzzy
853 msgid "Passphrase(s) forgotten."
854 msgstr "ÒÑÍü¼Ç PGP Í¨ÐÐÃÜÂë¡£"
855
856 #: crypt.c:144 cryptglue.c:102 pgpkey.c:536
857 msgid "Invoking PGP..."
858 msgstr "Æô¶¯ PGP¡­"
859
860 #: crypt.c:156
861 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
862 msgstr ""
863
864 #: crypt.c:158 send.c:1528 send.c:1626
865 msgid "Mail not sent."
866 msgstr "ÐżþûÓмijö¡£"
867
868 #: crypt.c:385
869 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
870 msgstr ""
871
872 #: crypt.c:588 crypt.c:627
873 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
874 msgstr ""
875
876 #. else ?
877 #: crypt.c:610 crypt.c:646
878 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
879 msgstr ""
880
881 #: crypt.c:762
882 #, fuzzy
883 msgid ""
884 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
885 "\n"
886 msgstr ""
887 "[-- ´íÎ󣺲»Ò»ÖµĠmultipart/signed ½á¹¹£¡ --]\n"
888 "\n"
889
890 #: crypt.c:779
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
894 "\n"
895 msgstr ""
896 "[-- ´íÎ󣺲»Ã÷µÄ multipart/signed Ð­¶¨ %s£¡ --]\n"
897 "\n"
898
899 #: crypt.c:814
900 #, c-format
901 msgid ""
902 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
903 "\n"
904 msgstr ""
905 "[-- ¾¯¸æ£ºÎÒÃDz»ÄÜ֤ʵ %s/%s Ç©Ãû¡£ --]\n"
906 "\n"
907
908 #. Now display the signed body
909 #: crypt.c:826
910 #, fuzzy
911 msgid ""
912 "[-- The following data is signed --]\n"
913 "\n"
914 msgstr ""
915 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
916 "\n"
917
918 #: crypt.c:832
919 msgid ""
920 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
921 "\n"
922 msgstr ""
923 "[-- ¾¯¸æ£ºÕÒ²»µ½ÈκεÄÇ©Ãû¡£ --]\n"
924 "\n"
925
926 #: crypt.c:839
927 #, fuzzy
928 msgid ""
929 "\n"
930 "[-- End of signed data --]\n"
931 msgstr ""
932 "\n"
933 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
934
935 #: cryptglue.c:81
936 msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
937 msgstr ""
938
939 #: cryptglue.c:105
940 #, fuzzy
941 msgid "Invoking S/MIME..."
942 msgstr "Æô¶¯ PGP¡­"
943
944 #: crypt-gpgme.c:326
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "error creating gpgme context: %s\n"
947 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
948
949 #: crypt-gpgme.c:334
950 #, c-format
951 msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
952 msgstr ""
953
954 #: crypt-gpgme.c:352
955 #, c-format
956 msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
957 msgstr ""
958
959 #: crypt-gpgme.c:411 crypt-gpgme.c:428 crypt-gpgme.c:1245
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "error allocating data object: %s\n"
962 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
963
964 #: crypt-gpgme.c:445
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "error rewinding data object: %s\n"
967 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
968
969 #: crypt-gpgme.c:463 crypt-gpgme.c:505
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "error reading data object: %s\n"
972 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
973
974 #: crypt-gpgme.c:561
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
977 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
978
979 #: crypt-gpgme.c:598
980 #, c-format
981 msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
982 msgstr ""
983
984 #: crypt-gpgme.c:607
985 #, c-format
986 msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
987 msgstr ""
988
989 #: crypt-gpgme.c:617
990 #, c-format
991 msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
992 msgstr ""
993
994 #: crypt-gpgme.c:658
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "error encrypting data: %s\n"
997 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
998
999 #: crypt-gpgme.c:751
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "error signing data: %s\n"
1002 msgstr "ÔÚÑùʽÉÏÓдíÎó£º%s"
1003
1004 #: crypt-gpgme.c:939
1005 msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: crypt-gpgme.c:947
1009 msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
1010 msgstr ""
1011
1012 #: crypt-gpgme.c:953
1013 msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: crypt-gpgme.c:967
1017 msgid "Warning: The signature expired at: "
1018 msgstr ""
1019
1020 #: crypt-gpgme.c:973
1021 msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: crypt-gpgme.c:977
1025 #, fuzzy
1026 msgid "The CRL is not available\n"
1027 msgstr "Ö÷Ðżþ²»´æÔÚ¡£"
1028
1029 #: crypt-gpgme.c:982
1030 msgid "Available CRL is too old\n"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: crypt-gpgme.c:987
1034 msgid "A policy requirement was not met\n"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: crypt-gpgme.c:995
1038 msgid "A system error occurred"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2826
1042 msgid "Fingerprint: "
1043 msgstr ""
1044
1045 #: crypt-gpgme.c:1083
1046 msgid ""
1047 "WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
1048 "as shown above\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: crypt-gpgme.c:1089
1052 msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: crypt-gpgme.c:1093
1056 msgid ""
1057 "WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
1058 "above\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: crypt-gpgme.c:1161
1062 msgid "Error getting key information: "
1063 msgstr ""
1064
1065 #. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
1066 #. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
1067 #. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
1068 #. ultimate).
1069 #: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
1070 msgid "Good signature from: "
1071 msgstr ""
1072
1073 #: crypt-gpgme.c:1176
1074 msgid "                aka: "
1075 msgstr ""
1076
1077 #: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
1078 msgid "            created: "
1079 msgstr ""
1080
1081 #: crypt-gpgme.c:1188
1082 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
1083 msgstr ""
1084
1085 #. can't decide (yellow)
1086 #: crypt-gpgme.c:1210
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Error checking signature"
1089 msgstr "¼ÄÐÅ;Öз¢Éú´íÎó¡£"
1090
1091 #. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
1092 #. such an attack by separating the meta information from the
1093 #. data.
1094 #: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1900
1095 msgid "[-- Begin signature information --]\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: crypt-gpgme.c:1261
1099 #, fuzzy, c-format
1100 msgid "Error: verification failed: %s\n"
1101 msgstr "Ö¸ÁîÐÐÓÐ´í£º%s\n"
1102
1103 #: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1913
1104 #, fuzzy
1105 msgid ""
1106 "[-- End signature information --]\n"
1107 "\n"
1108 msgstr ""
1109 "\n"
1110 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
1111
1112 #: crypt-gpgme.c:1407
1113 #, fuzzy, c-format
1114 msgid ""
1115 "[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
1116 "\n"
1117 msgstr "[-- ´íÎó£ºÍ»·¢µÄµµÎ²£¡ --]\n"
1118
1119 #: crypt-gpgme.c:1877
1120 #, c-format
1121 msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: crypt-gpgme.c:1920
1125 msgid "Error: copy data failed\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:400
1129 msgid ""
1130 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
1131 "\n"
1132 msgstr ""
1133 "[-- PGP Ðżþ¿ªÊ¼ --]\n"
1134 "\n"
1135
1136 #: crypt-gpgme.c:1940 pgp.c:402
1137 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1138 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î¿ªÊ¼ --]\n"
1139
1140 #: crypt-gpgme.c:1942 pgp.c:404
1141 msgid ""
1142 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1143 "\n"
1144 msgstr ""
1145 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ¿ªÊ¼ --]\n"
1146 "\n"
1147
1148 #: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:427
1149 #, fuzzy
1150 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
1151 msgstr ""
1152 "\n"
1153 "[-- PGP Ðżþ½áÊø --]\n"
1154
1155 #: crypt-gpgme.c:1967 pgp.c:431
1156 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
1157 msgstr "[-- PGP ¹«¹²Ô¿³×Çø¶Î½áÊø --]\n"
1158
1159 #: crypt-gpgme.c:1969 pgp.c:433
1160 #, fuzzy
1161 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
1162 msgstr ""
1163 "\n"
1164 "[-- PGP Ç©ÃûµÄÐżþ½áÊø --]\n"
1165
1166 #: crypt-gpgme.c:1987 pgp.c:461
1167 msgid ""
1168 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
1169 "\n"
1170 msgstr ""
1171 "[-- ´íÎó£ºÕÒ²»µ½ PGP ÐżþµÄ¿ªÍ·£¡ --]\n"
1172 "\n"
1173
1174 #: crypt-gpgme.c:2016 pgp.c:867
1175 msgid ""
1176 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
1177 "\n"
1178 msgstr ""
1179 "[-- ´íÎ󣺲»ÕýÈ·µÄ PGP/MIME Ðżþ£¡ --]\n"
1180 "\n"
1181
1182 #: crypt-gpgme.c:2027 crypt-gpgme.c:2090 pgp.c:881
1183 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
1184 msgstr "[-- ´íÎó£ºÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡ --]\n"
1185
1186 #: crypt-gpgme.c:2039
1187 #, fuzzy
1188 msgid ""
1189 "[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
1190 "\n"
1191 msgstr ""
1192 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
1193 "\n"
1194
1195 #: crypt-gpgme.c:2040 pgp.c:892
1196 msgid ""
1197 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
1198 "\n"
1199 msgstr ""
1200 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
1201 "\n"
1202
1203 #: crypt-gpgme.c:2062
1204 #, fuzzy
1205 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
1206 msgstr ""
1207 "\n"
1208 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
1209
1210 #: crypt-gpgme.c:2063 pgp.c:912
1211 #, fuzzy
1212 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
1213 msgstr ""
1214 "\n"
1215 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
1216
1217 #: crypt-gpgme.c:2101
1218 #, fuzzy
1219 msgid ""
1220 "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
1221 "\n"
1222 msgstr ""
1223 "[-- ÒÔϵÄ×ÊÁÏÒѱ»Ç©Êð --]\n"
1224 "\n"
1225
1226 #: crypt-gpgme.c:2102
1227 #, fuzzy
1228 msgid ""
1229 "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
1230 "\n"
1231 msgstr ""
1232 "[-- ÏÂÃæÊÇ PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁÏ --]\n"
1233 "\n"
1234
1235 #: crypt-gpgme.c:2129
1236 #, fuzzy
1237 msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
1238 msgstr ""
1239 "\n"
1240 "[-- Ç©ÊðµÄ×ÊÁϽáÊø --]\n"
1241
1242 #: crypt-gpgme.c:2130
1243 #, fuzzy
1244 msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
1245 msgstr ""
1246 "\n"
1247 "[-- PGP/MIME ¼ÓÃÜ×ÊÁϽáÊø --]\n"
1248
1249 #: crypt-gpgme.c:2679
1250 msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: crypt-gpgme.c:2681
1254 msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: crypt-gpgme.c:2686
1258 msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: crypt-gpgme.c:2758
1262 msgid " aka ......: "
1263 msgstr ""
1264
1265 #: crypt-gpgme.c:2758
1266 msgid "Name ......: "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: crypt-gpgme.c:2761 crypt-gpgme.c:2882
1270 #, fuzzy
1271 msgid "[Invalid]"
1272 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
1273
1274 #: crypt-gpgme.c:2780 crypt-gpgme.c:2903
1275 #, fuzzy, c-format
1276 msgid "Valid From : %s\n"
1277 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
1278
1279 #: crypt-gpgme.c:2792 crypt-gpgme.c:2915
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "Valid To ..: %s\n"
1282 msgstr "ÎÞЧµÄÔ·ݣº%s"
1283
1284 #: crypt-gpgme.c:2805 crypt-gpgme.c:2928
1285 #, c-format
1286 msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: crypt-gpgme.c:2807 crypt-gpgme.c:2930
1290 #, c-format
1291 msgid "Key Usage .: "
1292 msgstr ""
1293
1294 #: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2934
1295 #, fuzzy
1296 msgid "encryption"
1297 msgstr "¼ÓÃÜ"
1298
1299 #: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2820 crypt-gpgme.c:2935
1300 #: crypt-gpgme.c:2939 crypt-gpgme.c:2943
1301 msgid ", "
1302 msgstr ""
1303
1304 #: crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2938
1305 msgid "signing"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2942
1309 msgid "certification"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: crypt-gpgme.c:2853
1313 #, c-format
1314 msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: crypt-gpgme.c:2859
1318 #, c-format
1319 msgid "Issued By .: "
1320 msgstr ""
1321
1322 #. display only the short keyID
1323 #: crypt-gpgme.c:2875
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "Subkey ....: 0x%s"
1326 msgstr "Ô¿³× ID£º0x%s"
1327
1328 #: crypt-gpgme.c:2878
1329 msgid "[Revoked]"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: crypt-gpgme.c:2886
1333 #, fuzzy
1334 msgid "[Expired]"
1335 msgstr "À뿪  "
1336
1337 #: crypt-gpgme.c:2890
1338 msgid "[Disabled]"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: crypt-gpgme.c:2967 pgpkey.c:531 pgpkey.c:710
1342 msgid "Can't create temporary file"
1343 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
1344
1345 #: crypt-gpgme.c:2971
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Collecting data..."
1348 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
1349
1350 #: crypt-gpgme.c:2994
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "Error finding issuer key: %s\n"
1353 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
1354
1355 #: crypt-gpgme.c:3002
1356 msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: crypt-gpgme.c:3012 pgpkey.c:556
1360 #, c-format
1361 msgid "Key ID: 0x%s"
1362 msgstr "Ô¿³× ID£º0x%s"
1363
1364 #: crypt-gpgme.c:3088
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "gpgme_new failed: %s"
1367 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
1368
1369 #: crypt-gpgme.c:3123 crypt-gpgme.c:3179
1370 #, c-format
1371 msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: crypt-gpgme.c:3168 crypt-gpgme.c:3204
1375 #, c-format
1376 msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: crypt-gpgme.c:3270
1380 #, fuzzy
1381 msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
1382 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
1383
1384 #: crypt-gpgme.c:3299 mutt_ssl.c:639 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:488
1385 #: smime.c:422
1386 msgid "Exit  "
1387 msgstr "À뿪  "
1388
1389 #. __STRCAT_CHECKED__
1390 #: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490 smime.c:424
1391 msgid "Select  "
1392 msgstr "Ñ¡Ôñ    "
1393
1394 #. __STRCAT_CHECKED__
1395 #: crypt-gpgme.c:3304 pgpkey.c:493
1396 msgid "Check key  "
1397 msgstr "¼ì²éÔ¿³×   "
1398
1399 #: crypt-gpgme.c:3321
1400 #, fuzzy
1401 msgid "PGP and S/MIME keys matching"
1402 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ <%s>¡£"
1403
1404 #: crypt-gpgme.c:3323
1405 #, fuzzy
1406 msgid "PGP keys matching"
1407 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ <%s>¡£"
1408
1409 #: crypt-gpgme.c:3325
1410 #, fuzzy
1411 msgid "S/MIME keys matching"
1412 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ <%s>¡£"
1413
1414 #: crypt-gpgme.c:3327
1415 #, fuzzy
1416 msgid "keys matching"
1417 msgstr "PGP Ô¿³×·ûºÏ <%s>¡£"
1418
1419 #: crypt-gpgme.c:3330
1420 #, c-format
1421 msgid "%s <%s>."
1422 msgstr ""
1423
1424 #: crypt-gpgme.c:3332
1425 #, c-format
1426 msgid "%s \"%s\"."
1427 msgstr ""
1428
1429 #: crypt-gpgme.c:3355 pgpkey.c:576
1430 msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
1431 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
1432
1433 #: crypt-gpgme.c:3368 pgpkey.c:588
1434 #, fuzzy
1435 msgid "ID is expired/disabled/revoked."
1436 msgstr "Õâ¸öÔ¿³×²»ÄÜʹÓ㺹ýÆÚ/ÎÞЧ/ÒÑÈ¡Ïû¡£"
1437
1438 #: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
1439 msgid "ID has undefined validity."
1440 msgstr ""
1441
1442 #: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
1443 #, fuzzy
1444 msgid "ID is not valid."
1445 msgstr "Õâ¸ö ID ²»±»ÐÅÈΡ£"
1446
1447 #: crypt-gpgme.c:3391 pgpkey.c:598
1448 #, fuzzy
1449 msgid "ID is only marginally valid."
1450 msgstr "´Ë ID Ö»ÊÇÃãÇ¿±»ÐÅÈΡ£"
1451
1452 #: crypt-gpgme.c:3399 pgpkey.c:603
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "%s Do you really want to use the key?"
1455 msgstr "%s ÄúÕæµÄҪʹÓÃËü£¿"
1456
1457 #: crypt-gpgme.c:3454 crypt-gpgme.c:3556 pgpkey.c:810 pgpkey.c:915
1458 #, c-format
1459 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
1460 msgstr "ÕýÑ°ÕÒÆ¥Åä \"%s\" µÄÔ¿³×¡­"
1461
1462 #: crypt-gpgme.c:3712 pgp.c:1115
1463 #, c-format
1464 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
1465 msgstr "ҪΪ %2$s Ê¹ÓÃÔ¿³× ID = \"%1$s\"£¿"
1466
1467 #: crypt-gpgme.c:3743 pgp.c:1148 smime.c:644 smime.c:764
1468 #, c-format
1469 msgid "Enter keyID for %s: "
1470 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
1471
1472 #: crypt-gpgme.c:3833
1473 #, fuzzy
1474 msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
1475 msgstr "(e)¼ÓÃÜ, (s)Ç©Ãû, (a)ÓñðµÄÉí·ÝÇ©, (b)Á½Õß½ÔÒª, (i)nline, »ò (f)·ÅÆú£¿"
1476
1477 #: crypt-gpgme.c:3834
1478 #, fuzzy
1479 msgid "esabpfc"
1480 msgstr "esabif"
1481
1482 #: crypt-gpgme.c:3838
1483 #, fuzzy
1484 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
1485 msgstr "(e)¼ÓÃÜ, (s)Ç©Ãû, (a)ÓñðµÄÉí·ÝÇ©, (b)Á½Õß½ÔÒª, (i)nline, »ò (f)·ÅÆú£¿"
1486
1487 #: crypt-gpgme.c:3839
1488 #, fuzzy
1489 msgid "esabmfc"
1490 msgstr "esabif"
1491
1492 #. sign (a)s
1493 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
1494 #. sign (a)s
1495 #: crypt-gpgme.c:3854 pgp.c:1508 smime.c:1923
1496 msgid "Sign as: "
1497 msgstr "Ç©ÃûµÄÉí·ÝÊÇ£º"
1498
1499 # Don't translate this!!
1500 #: curs_lib.c:174
1501 msgid "yes"
1502 msgstr ""
1503
1504 # Don't translate this!!
1505 #: curs_lib.c:175
1506 msgid "no"
1507 msgstr ""
1508
1509 #. restore blocking operation
1510 #: curs_lib.c:264
1511 #, fuzzy
1512 msgid "Exit Mutt-ng?"
1513 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
1514
1515 #: curs_lib.c:385 mutt_socket.c:490 mutt_ssl.c:315
1516 msgid "unknown error"
1517 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
1518
1519 #: curs_lib.c:405
1520 msgid "Press any key to continue..."
1521 msgstr "°´ÏÂÈκÎÒ»¸ö¼ü¼ÌÐø¡­"
1522
1523 #: curs_lib.c:447
1524 msgid " ('?' for list): "
1525 msgstr " (Óà'?' ÏÔʾÁбí)£º"
1526
1527 #: curs_main.c:61 curs_main.c:626 curs_main.c:654 imap/command.c:178
1528 msgid "No mailbox is open."
1529 msgstr "ûÓÐÒÑ´ò¿ªÐÅÏä¡£"
1530
1531 #: curs_main.c:62 curs_main.c:2193
1532 msgid "There are no messages."
1533 msgstr "ûÓÐÐżþ¡£"
1534
1535 #: curs_main.c:63 mx.c:1012 pager.c:63 recvattach.c:42
1536 msgid "Mailbox is read-only."
1537 msgstr "ÐÅÏäÊÇÖ»¶ÁµÄ¡£"
1538
1539 #: curs_main.c:65 pager.c:65 recvattach.c:874
1540 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
1541 msgstr "¹¦ÄÜÔÚ attach-message Ä£Ê½Ï²»±»Ö§³Ö¡£"
1542
1543 #: curs_main.c:66
1544 #, fuzzy
1545 msgid "No visible messages."
1546 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
1547
1548 #: curs_main.c:246
1549 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
1550 msgstr "ÎÞ·¨Ð´Èëµ½Ò»¸öÖ»¶ÁµÄÐÅÏ䣡"
1551
1552 #: curs_main.c:253
1553 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
1554 msgstr "ÔÚÀ뿪֮ºó½«»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
1555
1556 #: curs_main.c:257
1557 msgid "Changes to folder will not be written."
1558 msgstr "½«²»»á°Ñ¸Ä±äдÈë×ÊÁϼС£"
1559
1560 #: curs_main.c:380 curs_main.c:393
1561 msgid "Quit"
1562 msgstr "À뿪"
1563
1564 #: curs_main.c:383 curs_main.c:396 recvattach.c:54
1565 msgid "Save"
1566 msgstr "´¢´æ"
1567
1568 #: curs_main.c:384 query.c:43
1569 msgid "Mail"
1570 msgstr "Ðżþ"
1571
1572 #: curs_main.c:385 pager.c:1389
1573 msgid "Reply"
1574 msgstr "»Ø¸²"
1575
1576 #: curs_main.c:386
1577 msgid "Group"
1578 msgstr "Ⱥ×é"
1579
1580 #: curs_main.c:397 pager.c:1396
1581 msgid "Post"
1582 msgstr ""
1583
1584 #: curs_main.c:398 pager.c:1397
1585 #, fuzzy
1586 msgid "Followup"
1587 msgstr "ÒÔºóµÄ»Ø¸²¶¼¼ÄÖÁ %s%s?"
1588
1589 #: curs_main.c:497
1590 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
1591 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
1592
1593 #: curs_main.c:501
1594 msgid "New mail in this mailbox."
1595 msgstr "Õâ¸öÐÅÏäÖÐÓÐÐÂÐżþ¡£"
1596
1597 #: curs_main.c:507
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Mailbox was externally modified."
1600 msgstr "ÐÅÏäÒѱ»ÆäËû;¾¶¸Ä±ä¹ý¡£Æì±ê¿ÉÄÜÓдíÎó¡£"
1601
1602 #: curs_main.c:632
1603 msgid "No tagged messages."
1604 msgstr "ûÓбê¼ÇÁ˵ÄÐżþ¡£"
1605
1606 #: curs_main.c:667 menu.c:852
1607 #, fuzzy
1608 msgid "Nothing to do."
1609 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
1610
1611 #: curs_main.c:758
1612 #, fuzzy
1613 msgid "Enter Message-ID: "
1614 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
1615
1616 #: curs_main.c:766
1617 msgid "Article has no parent reference!"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: curs_main.c:786
1621 #, fuzzy
1622 msgid "Message not visible in limited view."
1623 msgstr "ÔÚÏÞÖÆÔÄÀÀģʽÏÂÎÞ·¨ÏÔʾÖ÷Ðżþ¡£"
1624
1625 #: curs_main.c:796
1626 #, c-format
1627 msgid "Article %s not found on server"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: curs_main.c:809
1631 msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: curs_main.c:829
1635 #, fuzzy
1636 msgid "Check for children of message..."
1637 msgstr "×¼±¸×ª¼ÄÐżþ¡­"
1638
1639 #: curs_main.c:860
1640 msgid "Jump to message: "
1641 msgstr "Ìøµ½Ðżþ£º"
1642
1643 #: curs_main.c:865
1644 msgid "Argument must be a message number."
1645 msgstr "ÐèÒªÒ»¸öÐżþ±àºÅµÄ²ÎÊý¡£"
1646
1647 #: curs_main.c:893
1648 msgid "That message is not visible."
1649 msgstr "Õâ·âÐżþÎÞ·¨ÏÔʾ¡£"
1650
1651 #: curs_main.c:896
1652 msgid "Invalid message number."
1653 msgstr "ÎÞЧµÄÐżþ±àºÅ¡£"
1654
1655 #: curs_main.c:910 curs_main.c:1916 curs_main.c:1956 pager.c:2151 pager.c:2170
1656 #, fuzzy
1657 msgid "Deletion"
1658 msgstr "Ñ¡Ôñ"
1659
1660 #: curs_main.c:913
1661 msgid "Delete messages matching: "
1662 msgstr "ɾ³ý·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
1663
1664 #: curs_main.c:935
1665 msgid "No limit pattern is in effect."
1666 msgstr "ûÓÐÏÞÖÆÑùʽÊÇÓÐЧµÄ¡£"
1667
1668 #. i18n: ask for a limit to apply
1669 #: curs_main.c:941
1670 #, c-format
1671 msgid "Limit: %s"
1672 msgstr "ÏÞÖÆ: %s"
1673
1674 #: curs_main.c:972
1675 msgid "Limit to messages matching: "
1676 msgstr "ÏÞÖÆÖ»·ûºÏÕâÑùʽµÄÐżþ£º"
1677
1678 #: curs_main.c:1002
1679 #, fuzzy
1680 msgid "Quit Mutt-ng?"
1681 msgstr "À뿪 Mutt£¿"
1682
1683 #: curs_main.c:1078
1684 msgid "Tag messages matching: "
1685 msgstr "±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
1686
1687 #: curs_main.c:1088 curs_main.c:2269 curs_main.c:2296 pager.c:2518
1688 #: pager.c:2534
1689 #, fuzzy
1690 msgid "Undeletion"
1691 msgstr "·´É¾³ý"
1692
1693 #: curs_main.c:1090
1694 msgid "Undelete messages matching: "
1695 msgstr "·´É¾³ýÐżþµÄÌõ¼þ£º"
1696
1697 #: curs_main.c:1099
1698 msgid "Untag messages matching: "
1699 msgstr "·´±ê¼ÇÐżþµÄÌõ¼þ£º"
1700
1701 #: curs_main.c:1182
1702 msgid "Open mailbox in read-only mode"
1703 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÐÅÏä"
1704
1705 #: curs_main.c:1184
1706 msgid "Open mailbox"
1707 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
1708
1709 #: curs_main.c:1194
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Open newsgroup in read-only mode"
1712 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÐÅÏä"
1713
1714 #: curs_main.c:1196
1715 msgid "Open newsgroup"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: curs_main.c:1232 mx.c:417 mx.c:557
1719 #, c-format
1720 msgid "%s is not a mailbox."
1721 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏä¡£"
1722
1723 #: curs_main.c:1336
1724 #, fuzzy
1725 msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
1726 msgstr "²»´¢´æ±ãÀ뿪 Mutt Âð£¿"
1727
1728 #: curs_main.c:1368 curs_main.c:1398 curs_main.c:1806 curs_main.c:1836
1729 #: flags.c:293 thread.c:931 thread.c:978 thread.c:1033
1730 msgid "Threading is not enabled."
1731 msgstr "ÐòÁй¦ÄÜÉÐδÆô¶¯¡£"
1732
1733 #: curs_main.c:1380
1734 msgid "Thread broken"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: curs_main.c:1401
1738 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: curs_main.c:1404
1742 #, fuzzy
1743 msgid "First, please tag a message to be linked here"
1744 msgstr "´¢´æÐżþÒÔ±ãÉÔºó¼Ä³ö"
1745
1746 #: curs_main.c:1415
1747 msgid "Threads linked"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: curs_main.c:1418
1751 msgid "No thread linked"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: curs_main.c:1435 curs_main.c:1458
1755 msgid "You are on the last message."
1756 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚ×îºóÒ»·âÐÅÁË¡£"
1757
1758 #: curs_main.c:1442 curs_main.c:1483
1759 msgid "No undeleted messages."
1760 msgstr "ûÓÐÒª·´É¾³ýµÄÐżþ¡£"
1761
1762 #: curs_main.c:1476 curs_main.c:1499
1763 msgid "You are on the first message."
1764 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
1765
1766 #: curs_main.c:1572 pattern.c:1357
1767 msgid "Search wrapped to top."
1768 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ¿ªÍ·¡£"
1769
1770 #: curs_main.c:1580 pattern.c:1368
1771 msgid "Search wrapped to bottom."
1772 msgstr "ËÑÑ°ÖÁ½áβ¡£"
1773
1774 #: curs_main.c:1625
1775 msgid "No new messages"
1776 msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
1777
1778 #: curs_main.c:1626
1779 msgid "No unread messages"
1780 msgstr "ûÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
1781
1782 #: curs_main.c:1627
1783 msgid " in this limited view"
1784 msgstr " ÔÚÕâÏÞ¶¨µÄä¯ÀÀÖÐ"
1785
1786 #: curs_main.c:1643 pager.c:2282
1787 msgid "Flagging"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: curs_main.c:1676 pager.c:2499
1791 msgid "Toggling"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: curs_main.c:1747
1795 msgid "No more threads."
1796 msgstr "ûÓиü¶àµÄÐòÁÐ"
1797
1798 #: curs_main.c:1750
1799 msgid "You are on the first thread."
1800 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»¸öÐòÁÐÉÏ¡£"
1801
1802 #: curs_main.c:1822
1803 msgid "Thread contains unread messages."
1804 msgstr "ÐòÁÐÖÐÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ¡£"
1805
1806 #: curs_main.c:2007
1807 msgid "Editing"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: curs_main.c:2143
1811 msgid "Marking as read"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: curs_main.c:2199 pager.c:2361 recvattach.c:1185
1815 msgid "Reply by mail as poster prefers?"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: curs_main.c:2205 pager.c:2324 pager.c:2338 pager.c:2366
1819 msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
1820 msgstr ""
1821
1822 #.
1823 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
1824 #. * declared "static" (sigh)
1825 #.
1826 #: edit.c:38
1827 msgid ""
1828 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
1829 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
1830 "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
1831 "~f messages\tinclude messages\n"
1832 "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
1833 "~h\t\tedit the message header\n"
1834 "~m messages\tinclude and quote messages\n"
1835 "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
1836 "~p\t\tprint the message\n"
1837 "~q\t\twrite file and quit editor\n"
1838 "~r file\t\tread a file into the editor\n"
1839 "~t users\tadd users to the To: field\n"
1840 "~u\t\trecall the previous line\n"
1841 "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
1842 "~w file\t\twrite message to file\n"
1843 "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
1844 "~?\t\tthis message\n"
1845 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
1846 msgstr ""
1847 "~~\t\t²åÈëÒÔ ~ ·ûºÅ¿ªÍ·µÄÒ»ÐÐ\n"
1848 "~b »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Bcc: À¸Î»\n"
1849 "~c »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ Cc: À¸Î»\n"
1850 "~f Ðżþ\t°üº¬Ðżþ\n"
1851 "~F Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~f, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1852 "~h\t\t±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·\n"
1853 "~m Ñ¶Ï¢\t°üÀ¨ÒýÑÔ\n"
1854 "~M Ñ¶Ï¢\tÀàËÆ ~m, ²»°üÀ¨Ðżþ±êÍ·\n"
1855 "~p\t\t´òÓ¡Õâ·âÐżþ\n"
1856 "~q\t\t´æµµ²¢ÇÒÀ뿪±à¼­Æ÷\n"
1857 "~r Îļþ\t\t½«Îļþ¶ÁÈë±à¼­Æ÷\n"
1858 "~t »§¿Ú\tÐÂÔö»§¿Úµ½ To: À¸Î»\n"
1859 "~u\t\t»½»Ø֮ǰÄÇÒ»ÐÐ\n"
1860 "~v\t\tʹÓà$visual ±à¼­Æ÷±à¼­Ñ¶Ï¢\n"
1861 "~w Îļþ\t\t½«Ñ¶Ï¢Ð´ÈëÎļþ\n"
1862 "~x\t\tÍ£Ö¹Ð޸IJ¢À뿪±à¼­Æ÷\n"
1863 "~?\t\tÕâѶϢ\n"
1864 ".\t\tÈç¹ûÊÇÒ»ÐÐÀïµÄΨһ×Ö·û£¬Ôò´ú±í½áÊøÊäÈë\n"
1865
1866 #: edit.c:177
1867 #, c-format
1868 msgid "%d: invalid message number.\n"
1869 msgstr "%d£ºÎÞЧµÄÐżþºÅÂë¡£\n"
1870
1871 #: edit.c:307
1872 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
1873 msgstr "£¨ÔÚÒ»ÐÐÀïÊäÈëÒ»¸ö . ·ûºÅÀ´½áÊøÐżþ£©\n"
1874
1875 #: edit.c:361
1876 msgid "No mailbox.\n"
1877 msgstr "ûÓÐÐÅÏä¡£\n"
1878
1879 #: edit.c:365
1880 msgid "Message contains:\n"
1881 msgstr "Ðżþ°üº¬£º\n"
1882
1883 #: edit.c:369 edit.c:423
1884 msgid "(continue)\n"
1885 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
1886
1887 #: edit.c:381
1888 msgid "missing filename.\n"
1889 msgstr "ÒÅʧÁ˵µÃû¡£\n"
1890
1891 #: edit.c:400
1892 msgid "No lines in message.\n"
1893 msgstr "ÎÄÕÂÖÐûÓÐÎÄ×Ö¡£\n"
1894
1895 #: edit.c:416
1896 #, c-format
1897 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: edit.c:434
1901 #, c-format
1902 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
1903 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±à¼­Æ÷Ö¸Á~? ÇóÖú£©\n"
1904
1905 #: editmsg.c:68
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "could not create temporary folder: %s"
1908 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1909
1910 #: editmsg.c:80
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
1913 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1914
1915 #: editmsg.c:99
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
1918 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
1919
1920 #: editmsg.c:112
1921 #, fuzzy
1922 msgid "Message file is empty!"
1923 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
1924
1925 #: editmsg.c:118
1926 #, fuzzy
1927 msgid "Message not modified!"
1928 msgstr "ÐżþÒÑÓ¡³ö"
1929
1930 #: editmsg.c:125
1931 #, fuzzy, c-format
1932 msgid "Can't open message file: %s"
1933 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1934
1935 #: editmsg.c:131 editmsg.c:159
1936 #, fuzzy, c-format
1937 msgid "Can't append to folder: %s"
1938 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
1939
1940 #: editmsg.c:191
1941 #, fuzzy, c-format
1942 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
1943 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ"
1944
1945 #: flags.c:335
1946 msgid "Set flag"
1947 msgstr "É趨Æì±ê"
1948
1949 #: flags.c:335
1950 msgid "Clear flag"
1951 msgstr "Çå³ýÆì±ê"
1952
1953 #: handler.c:924
1954 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
1955 msgstr "[-- ´íÎ󣺠ÎÞ·¨ÏÔʾ Multipart/Alternative£¡ --]\n"
1956
1957 #: handler.c:1038
1958 #, c-format
1959 msgid "[-- Attachment #%d"
1960 msgstr "[-- ¸½¼þ #%d"
1961
1962 #: handler.c:1049
1963 #, c-format
1964 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
1965 msgstr "[-- ÐÎ̬:  %s%s, ±àÂë: %s, ´óС: %s --]\n"
1966
1967 #: handler.c:1113
1968 #, c-format
1969 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
1970 msgstr "[-- Ê¹Óà%s ×Ô¶¯ÏÔʾ --]\n"
1971
1972 #: handler.c:1114
1973 #, c-format
1974 msgid "Invoking autoview command: %s"
1975 msgstr "Ö´ÐÐ×Ô¶¯ÏÔʾָÁ%s"
1976
1977 #: handler.c:1142
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
1980 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
1981
1982 #: handler.c:1157 handler.c:1174
1983 #, c-format
1984 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
1985 msgstr "[-- ×Ô¶¯ÏÔʾµÄ %s µÄ stderr ÄÚÈÝ --]\n"
1986
1987 #: handler.c:1209
1988 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
1989 msgstr "[-- ´íÎó: message/external-body Ã»ÓдæÈ¡ÀàÐ͵IJÎÊý --]\n"
1990
1991 #: handler.c:1226
1992 #, c-format
1993 msgid "[-- This %s/%s attachment "
1994 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
1995
1996 #: handler.c:1232
1997 #, c-format
1998 msgid "(size %s bytes) "
1999 msgstr "(%s Î»Ôª×é) "
2000
2001 #: handler.c:1234
2002 msgid "has been deleted --]\n"
2003 msgstr "ÒѾ­±»É¾³ýÁË --]\n"
2004
2005 #: handler.c:1238
2006 #, c-format
2007 msgid "[-- on %s --]\n"
2008 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
2009
2010 #: handler.c:1242
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "[-- name: %s --]\n"
2013 msgstr "[-- ÔÚ %s --]\n"
2014
2015 #: handler.c:1253 handler.c:1267
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
2018 msgstr "[-- %s/%s ¸½¼þ "
2019
2020 #: handler.c:1255
2021 #, fuzzy
2022 msgid ""
2023 "[-- and the indicated external source has --]\n"
2024 "[-- expired. --]\n"
2025 msgstr ""
2026 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
2027 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄÍⲿԭʼµµÒÑ --]\n"
2028 "[-- ¹ýÆÚ¡£ --]\n"
2029
2030 #: handler.c:1272
2031 #, fuzzy, c-format
2032 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
2033 msgstr ""
2034 "[-- %s/%s ¸½¼þÎÞ·¨±»¸½ÉÏ, --]\n"
2035 "[-- ²¢ÇÒ±»Ö¸Ê¾µÄ´æÈ¡ÀàÐÍ %s ²»±»Ö§³Ö --]\n"
2036
2037 #: handler.c:1386
2038 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
2039 msgstr "´íÎó£ºmultipart/signed Ã»ÓÐͨѶЭ¶¨¡£"
2040
2041 #: handler.c:1397
2042 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
2043 msgstr "´íÎó£ºmultipart/encrypted Ã»ÓÐÈκÎͨѶЭ¶¨²ÎÊý£¡"
2044
2045 #: handler.c:1431
2046 msgid "Unable to open temporary file!"
2047 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÔÝ´æµµ£¡"
2048
2049 #: handler.c:1489
2050 #, c-format
2051 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
2052 msgstr "[-- %s/%s ÉÐδ֧³Ö "
2053
2054 #: handler.c:1494
2055 #, c-format
2056 msgid "(use '%s' to view this part)"
2057 msgstr "£¨Ê¹Óà'%s' À´ÏÔʾÕⲿ·Ý£©"
2058
2059 #: handler.c:1496
2060 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
2061 msgstr "£¨ÐèÒª¶¨ÒåÒ»¸ö¼ü¸ø 'view-attachments' lä¯ÀÀ¸½¼þ)£¡)"
2062
2063 #: headers.c:160
2064 #, c-format
2065 msgid "%s: unable to attach file"
2066 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
2067
2068 #: help.c:253
2069 msgid "ERROR: please report this bug"
2070 msgstr "´íÎó£ºÇë»Ø±¨Õâ¸öÎÊÌâ"
2071
2072 #: help.c:293
2073 msgid "<UNKNOWN>"
2074 msgstr "<²»Ã÷µÄ>"
2075
2076 #: help.c:303
2077 msgid ""
2078 "\n"
2079 "Generic bindings:\n"
2080 "\n"
2081 msgstr ""
2082 "\n"
2083 "±ê×¼¹¦Äܶ¨Ò壺\n"
2084 "\n"
2085
2086 #: help.c:307
2087 msgid ""
2088 "\n"
2089 "Unbound functions:\n"
2090 "\n"
2091 msgstr ""
2092 "\n"
2093 "δ±»¶¨ÒåµÄ¹¦ÄÜ£º\n"
2094 "\n"
2095
2096 #: help.c:315
2097 #, c-format
2098 msgid "Help for %s"
2099 msgstr "%s µÄÇóÖú"
2100
2101 #: hook.c:99
2102 msgid "bad formatted command string"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: hook.c:249
2106 #, c-format
2107 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
2108 msgstr ""
2109
2110 #: hook.c:259
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
2113 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
2114
2115 #: hook.c:264
2116 #, c-format
2117 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
2118 msgstr ""
2119
2120 #: imap/auth.c:98 pop/pop_auth.c:384
2121 #, fuzzy
2122 msgid "No authenticators available"
2123 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
2124
2125 #: imap/auth_anon.c:37
2126 msgid "Authenticating (anonymous)..."
2127 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(ÄäÃû)¡­"
2128
2129 #: imap/auth_anon.c:65
2130 #, fuzzy
2131 msgid "Anonymous authentication failed."
2132 msgstr "²»Ö§³ÖÄäÃûÑéÖ¤¡£"
2133
2134 #: imap/auth_cram.c:42
2135 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
2136 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(CRAM-MD5)¡­"
2137
2138 #: imap/auth_cram.c:121
2139 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
2140 msgstr "CRAM-MD5 Ñé֤ʧ°Ü¡£"
2141
2142 #. now begin login
2143 #: imap/auth_gss.c:98
2144 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
2145 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
2146
2147 #: imap/auth_gss.c:252
2148 msgid "GSSAPI authentication failed."
2149 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
2150
2151 #: imap/auth_login.c:31
2152 msgid "LOGIN disabled on this server."
2153 msgstr ""
2154
2155 #: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:98 pop/pop_auth.c:227
2156 msgid "Logging in..."
2157 msgstr "µÇÈëÖС­"
2158
2159 #: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:121 nntp/nntp.c:193 pop/pop_auth.c:269
2160 msgid "Login failed."
2161 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
2162
2163 #: imap/auth_sasl.c:89
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "Authenticating (%s)..."
2166 msgstr "ÑéÖ¤ÖР(GSSAPI)¡­"
2167
2168 #: imap/auth_sasl.c:169 pop/pop_auth.c:151
2169 #, fuzzy
2170 msgid "SASL authentication failed."
2171 msgstr "GSSAPI Ñé֤ʧ°Ü¡£"
2172
2173 #: imap/browse.c:69 imap/imap.c:543
2174 #, c-format
2175 msgid "%s is an invalid IMAP path"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: imap/browse.c:86
2179 #, fuzzy
2180 msgid "Getting namespaces..."
2181 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
2182
2183 #: imap/browse.c:96
2184 #, fuzzy
2185 msgid "Getting folder list..."
2186 msgstr "ÒѽӴ¥ËÅ·þÆ÷£¬ÕýÄÃȡĿ¼±í¡­"
2187
2188 #: imap/browse.c:212
2189 #, fuzzy
2190 msgid "No such folder"
2191 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâÖÖÑÕÉ«"
2192
2193 #: imap/browse.c:271
2194 #, fuzzy
2195 msgid "Create mailbox: "
2196 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
2197
2198 #: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
2199 #, fuzzy
2200 msgid "Mailbox must have a name."
2201 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
2202
2203 #: imap/browse.c:283
2204 #, fuzzy
2205 msgid "Mailbox created."
2206 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
2207
2208 #: imap/browse.c:312
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "Rename mailbox %s to: "
2211 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
2212
2213 #: imap/browse.c:324
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "Rename failed: %s"
2216 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
2217
2218 #: imap/browse.c:329
2219 #, fuzzy
2220 msgid "Mailbox renamed."
2221 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
2222
2223 #. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
2224 #: imap/command.c:290
2225 #, fuzzy
2226 msgid "Mailbox closed"
2227 msgstr "ÓÊÏäÒÑɾ³ý¡£"
2228
2229 #. something is wrong because the server reported fewer messages
2230 #. * than we previously saw
2231 #.
2232 #: imap/command.c:331
2233 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
2234 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó¡£ÐżþÊýÁ¿²»Ð­µ÷£¡"
2235
2236 #: imap/imap.c:171 nntp/nntp.c:1085
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "Closing connection to %s..."
2239 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
2240
2241 #: imap/imap.c:322
2242 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
2243 msgstr "Õâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷Òѹýʱ£¬Mutt ÎÞ·¨Ê¹ÓÃËü¡£"
2244
2245 #: imap/imap.c:395
2246 msgid "Checking mailbox subscriptions"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: imap/imap.c:431 pop/pop_lib.c:272
2250 msgid "Secure connection with TLS?"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: imap/imap.c:441 pop/pop_lib.c:292
2254 msgid "Could not negotiate TLS connection"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: imap/imap.c:455 pop/pop_lib.c:310
2258 #, fuzzy
2259 msgid "Encrypted connection unavailable"
2260 msgstr "¼ÓÃܵÄÔ¿³×"
2261
2262 #: imap/imap.c:574 nntp/nntp.c:866
2263 #, c-format
2264 msgid "Selecting %s..."
2265 msgstr "Ñ¡Ôñ %s ÖС­"
2266
2267 #: imap/imap.c:697
2268 #, fuzzy
2269 msgid "Error opening mailbox"
2270 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
2271
2272 #: imap/imap.c:746 imap/message.c:706 muttlib.c:1230
2273 #, c-format
2274 msgid "Create %s?"
2275 msgstr "½¨Á¢ %s£¿"
2276
2277 #: imap/imap.c:987 pop/pop.c:446
2278 #, c-format
2279 msgid "Marking %d messages deleted..."
2280 msgstr "±êÇ©Á˵Ġ%d ·âÐżþɾȥÁË¡­"
2281
2282 #: imap/imap.c:995
2283 #, fuzzy
2284 msgid "Expunge failed"
2285 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
2286
2287 #: imap/imap.c:1007
2288 #, c-format
2289 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
2290 msgstr "ÕýÔÚ´¢´æÐżþ״̬Æì±ê¡­ [%d/%d]"
2291
2292 #: imap/imap.c:1036
2293 msgid "Expunging messages from server..."
2294 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
2295
2296 #: imap/imap.c:1041
2297 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: imap/imap.c:1049 imap/imap.c:1080
2301 #, fuzzy
2302 msgid "CLOSE failed"
2303 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
2304
2305 #: imap/imap.c:1301
2306 #, c-format
2307 msgid "Header search without header name: %s"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: imap/imap.c:1445
2311 #, fuzzy
2312 msgid "Bad mailbox name"
2313 msgstr "´ò¿ªÐÅÏä"
2314
2315 #: imap/imap.c:1468
2316 #, c-format
2317 msgid "Subscribing to %s..."
2318 msgstr "¶©ÔÄ %s¡­"
2319
2320 #: imap/imap.c:1470
2321 #, c-format
2322 msgid "Unsubscribing to %s..."
2323 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄ %s¡­"
2324
2325 #: imap/imap.c:1649
2326 #, fuzzy
2327 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
2328 msgstr "ÕýÔڹرÕÓë IMAP ËÅ·þÆ÷µÄÁ¬Ïß¡­"
2329
2330 #. Unable to fetch headers for lower versions
2331 #: imap/message.c:95
2332 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
2333 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØʹÓÃÕâ¸ö IMAP ËÅ·þÆ÷°æ±¾µÄÓʼþµÄ±êÍ·¡£"
2334
2335 #: imap/message.c:105
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "Could not create temporary file %s"
2338 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ÔÝ´æµµ£¡"
2339
2340 #: imap/message.c:130
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
2343 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
2344
2345 #: imap/message.c:196 pop/pop.c:202
2346 #, c-format
2347 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
2348 msgstr "ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ±êÍ·¡­ [%d/%d]"
2349
2350 #: imap/message.c:352 imap/message.c:400 nntp/nntp.c:961 pop/pop.c:369
2351 #, fuzzy
2352 msgid "Fetching message..."
2353 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
2354
2355 #: imap/message.c:390 pop/pop.c:363
2356 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
2357 msgstr ""
2358
2359 #: imap/message.c:528
2360 #, fuzzy
2361 msgid "Uploading message..."
2362 msgstr "¼Ä³öÐżþÖС­"
2363
2364 #: imap/message.c:674
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "Copying %d messages to %s..."
2367 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
2368
2369 #: imap/message.c:677
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "Copying message %d to %s..."
2372 msgstr "дÈëÐżþµ½ %s ¡­"
2373
2374 #: imap/util.c:178
2375 #, fuzzy
2376 msgid "Continue?"
2377 msgstr "£¨¼ÌÐø£©\n"
2378
2379 #: init.c:61 init.c:1636 pager.c:62
2380 #, c-format
2381 msgid "Not available in this menu."
2382 msgstr "ÔÚÕâ¸ö²Ëµ¥ÖÐûÓÐÕâ¸ö¹¦ÄÜ¡£"
2383
2384 #: init.c:236 init.c:1327 init.c:1463 init.c:1488
2385 #, c-format
2386 msgid "'%s' is invalid for $%s"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: init.c:397
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "%s: Unknown type."
2392 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
2393
2394 #: init.c:682
2395 #, c-format
2396 msgid "Bad regexp: %s"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: init.c:860
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "ifdef: too few arguments"
2402 msgstr "%s£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
2403
2404 #: init.c:862
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "ifndef: too few arguments"
2407 msgstr "µ¥É«£ºÌ«ÉÙ²ÎÊý"
2408
2409 #: init.c:975
2410 #, fuzzy
2411 msgid "spam: no matching pattern"
2412 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2413
2414 #: init.c:977
2415 #, fuzzy
2416 msgid "nospam: no matching pattern"
2417 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
2418
2419 #: init.c:1168
2420 msgid "alias: no address"
2421 msgstr "±ðÃû£ºÃ»Óеç×ÓÓʼþλַ"
2422
2423 #: init.c:1209
2424 #, c-format
2425 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: init.c:1280
2429 msgid "invalid header field"
2430 msgstr "ÎÞЧµÄ±êÍ·À¸Î»"
2431
2432 #: init.c:1434
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
2436 "Please report this error: \"%s\"\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: init.c:1501 init.c:1515
2440 #, c-format
2441 msgid "'%d' is invalid for $%s"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: init.c:1618
2445 #, c-format
2446 msgid "%s: unknown variable"
2447 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄ±äÁ¿"
2448
2449 #: init.c:1625
2450 #, c-format
2451 msgid "prefix is illegal with reset"
2452 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúó×ÖÊ×ÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
2453
2454 #: init.c:1630
2455 #, c-format
2456 msgid "value is illegal with reset"
2457 msgstr "ÖØÐÂÉèÖúóÖµÈÔ²»ºÏ¹æ¶¨"
2458
2459 #: init.c:1649 init.c:1710 init.c:1734
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "$%s is read-only"
2462 msgstr "ÐÅÏäÊÇÖ»¶ÁµÄ¡£"
2463
2464 #: init.c:1767
2465 #, c-format
2466 msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: init.c:1783
2470 #, c-format
2471 msgid "%s: unknown type"
2472 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖÖÀà"
2473
2474 #: init.c:1842
2475 #, c-format
2476 msgid "Error in %s, line %d: %s"
2477 msgstr "%s ·¢Éú´íÎó£¬ÐкŠ%d£º%s"
2478
2479 #: init.c:1864
2480 #, c-format
2481 msgid "source: errors in %s"
2482 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
2483
2484 #: init.c:1865
2485 #, c-format
2486 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: init.c:1882
2490 #, c-format
2491 msgid "source: error at %s"
2492 msgstr "source£º´íÎó·¢ÉúÔÚ %s"
2493
2494 #: init.c:1936
2495 #, c-format
2496 msgid "%s: unknown command"
2497 msgstr "%s£º²»Ã÷µÄÖ¸Áî"
2498
2499 #: init.c:2306
2500 #, c-format
2501 msgid "Error in command line: %s\n"
2502 msgstr "Ö¸ÁîÐÐÓÐ´í£º%s\n"
2503
2504 #: init.c:2365
2505 msgid "unable to determine home directory"
2506 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
2507
2508 #: init.c:2372
2509 msgid "unable to determine username"
2510 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨Ê¹ÓÃÕßÃû³Æ"
2511
2512 #: init.c:2592
2513 #, c-format
2514 msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: init.c:2603
2518 #, c-format
2519 msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: keymap.c:434
2523 msgid "Macro loop detected."
2524 msgstr "¼ì²âµ½¾Þ¼¯ÖÐÓлØȦ¡£"
2525
2526 #: keymap.c:640 keymap.c:648
2527 msgid "Key is not bound."
2528 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£"
2529
2530 #: keymap.c:653
2531 #, c-format
2532 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
2533 msgstr "Õâ¸ö¼ü»¹Î´±»¶¨Ò幦ÄÜ¡£ °´ '%s' ÒÔÈ¡µÃ˵Ã÷¡£"
2534
2535 #: keymap.c:664
2536 msgid "push: too many arguments"
2537 msgstr "push£ºÌ«¶à²ÎÊý"
2538
2539 #: keymap.c:692
2540 #, c-format
2541 msgid "%s: no such menu"
2542 msgstr "%s£ºÃ»ÓÐÕâ¸öÑ¡µ¥"
2543
2544 #: keymap.c:706
2545 msgid "null key sequence"
2546 msgstr "¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
2547
2548 #: keymap.c:791
2549 msgid "bind: too many arguments"
2550 msgstr "bind£ºÌ«¶à²ÎÊý"
2551
2552 #: keymap.c:808
2553 #, c-format
2554 msgid "%s: no such function in map"
2555 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
2556
2557 #: keymap.c:836
2558 msgid "macro: empty key sequence"
2559 msgstr "macro£º¿ÕµÄ¼üÖµÐòÁÐ"
2560
2561 #: keymap.c:844
2562 msgid "macro: too many arguments"
2563 msgstr "macro£º²ÎÊýÌ«¶à"
2564
2565 #: keymap.c:876
2566 #, fuzzy
2567 msgid "exec: no arguments"
2568 msgstr "exec£º²ÎÊýÌ«ÉÙ"
2569
2570 #: keymap.c:894
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "%s: no such function"
2573 msgstr "%s£ºÔÚ¶ÔÓ³±íÖÐûÓÐÕâÑùµÄº¯Êý"
2574
2575 #: keymap.c:915
2576 #, fuzzy
2577 msgid "Enter keys (^G to abort): "
2578 msgstr "ÇëÊäÈë %s µÄÔ¿³× ID£º"
2579
2580 #: keymap.c:919
2581 #, c-format
2582 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: keymap_alldefs.h:5
2586 msgid "null operation"
2587 msgstr "¿ÕµÄÔËËã"
2588
2589 #: keymap_alldefs.h:6
2590 msgid "end of conditional execution (noop)"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: keymap_alldefs.h:7
2594 msgid "force viewing of attachment using mailcap"
2595 msgstr "Ç¿ÆÈʹÓàmailcap ä¯ÀÀ¼Ðµµ"
2596
2597 #: keymap_alldefs.h:8
2598 msgid "view attachment as text"
2599 msgstr "ÓÃÎÄ×Ö·½Ê½ÏÔʾ¸½¼þÄÚÈÝ"
2600
2601 #: keymap_alldefs.h:9
2602 #, fuzzy
2603 msgid "Toggle display of subparts"
2604 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
2605
2606 #: keymap_alldefs.h:10
2607 msgid "move to the bottom of the page"
2608 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
2609
2610 #: keymap_alldefs.h:11
2611 msgid "remail a message to another user"
2612 msgstr "ÖØмÄПøÁíÍâÒ»¸öʹÓÃÕß"
2613
2614 #: keymap_alldefs.h:12
2615 msgid "select a new file in this directory"
2616 msgstr "ÇëÑ¡Ôñ±¾Ä¿Â¼ÖÐÒ»¸öеÄÎļþ"
2617
2618 #: keymap_alldefs.h:13
2619 msgid "view file"
2620 msgstr "ÏÔʾÎļþ"
2621
2622 #: keymap_alldefs.h:14
2623 msgid "display the currently selected file's name"
2624 msgstr "ÏÔʾËùÑ¡ÔñµÄÎļþ"
2625
2626 #: keymap_alldefs.h:15
2627 #, fuzzy
2628 msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2629 msgstr "¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2630
2631 #: keymap_alldefs.h:16
2632 #, fuzzy
2633 msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
2634 msgstr "È¡Ïû¶©ÔÄÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2635
2636 #: keymap_alldefs.h:17
2637 #, fuzzy
2638 msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
2639 msgstr "Çл»ÏÔʾ È«²¿/ÒѶ©ÔÄ µÄÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2640
2641 #: keymap_alldefs.h:18
2642 #, fuzzy
2643 msgid "list mailboxes with new mail"
2644 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
2645
2646 #: keymap_alldefs.h:19
2647 msgid "mark all articles in newsgroup as read"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: keymap_alldefs.h:20
2651 msgid "change directories"
2652 msgstr "¸Ä±äĿ¼"
2653
2654 #: keymap_alldefs.h:21
2655 msgid "check mailboxes for new mail"
2656 msgstr "¼ì²éÐÅÏäÊÇ·ñÓÐÐÂÐżþ"
2657
2658 #: keymap_alldefs.h:22
2659 msgid "attach a file(s) to this message"
2660 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÎļþ"
2661
2662 #: keymap_alldefs.h:23
2663 msgid "attach message(s) to this message"
2664 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÐżþ"
2665
2666 #: keymap_alldefs.h:24
2667 #, fuzzy
2668 msgid "attach newsmessage(s) to this message"
2669 msgstr "ÔÚÕâ·âÐżþÖмдøÐżþ"
2670
2671 #: keymap_alldefs.h:25
2672 msgid "edit the BCC list"
2673 msgstr "±à¼­ BCC Áбí"
2674
2675 #: keymap_alldefs.h:26
2676 msgid "edit the CC list"
2677 msgstr "±à¼­ CC Áбí"
2678
2679 #: keymap_alldefs.h:27
2680 msgid "edit attachment description"
2681 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ˵Ã÷"
2682
2683 #: keymap_alldefs.h:28
2684 msgid "edit attachment transfer-encoding"
2685 msgstr "±à¼­¼ÐµµµÄ´«Êä±àÂë·¨Ôò"
2686
2687 #: keymap_alldefs.h:29
2688 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
2689 msgstr "ÇëÊäÈëÓÃÀ´´¢´æÕâ·âÐżþ¿½±´µÄÎļþÃû³Æ"
2690
2691 #: keymap_alldefs.h:30
2692 msgid "edit the file to be attached"
2693 msgstr "±à¼­Òª±»¼Ð´øµÄÎļþÃû³Æ"
2694
2695 #: keymap_alldefs.h:31
2696 msgid "edit the from field"
2697 msgstr "±à¼­·¢ÐÅÈËÀ¸Î»"
2698
2699 #: keymap_alldefs.h:32
2700 msgid "edit the message with headers"
2701 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·"
2702
2703 #: keymap_alldefs.h:33
2704 msgid "edit the message"
2705 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
2706
2707 #: keymap_alldefs.h:34
2708 msgid "edit attachment using mailcap entry"
2709 msgstr "ʹÓàmailcap ±à¼­¼Ðµµ"
2710
2711 #: keymap_alldefs.h:35
2712 #, fuzzy
2713 msgid "edit the newsgroups list"
2714 msgstr "±à¼­ CC Áбí"
2715
2716 #: keymap_alldefs.h:36
2717 msgid "edit the Reply-To field"
2718 msgstr "±à¼­ Reply-To À¸Î»"
2719
2720 #: keymap_alldefs.h:37
2721 #, fuzzy
2722 msgid "edit the Followup-To field"
2723 msgstr "±à¼­ Reply-To À¸Î»"
2724
2725 #: keymap_alldefs.h:38
2726 #, fuzzy
2727 msgid "edit the X-Comment-To field"
2728 msgstr "±à¼­ Reply-To À¸Î»"
2729
2730 #: keymap_alldefs.h:39
2731 msgid "edit the subject of this message"
2732 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÌâ"
2733
2734 #: keymap_alldefs.h:40
2735 msgid "edit the TO list"
2736 msgstr "±à¼­ TO Áбí"
2737
2738 #: keymap_alldefs.h:41
2739 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
2740 msgstr "ÖÆÔìÐÂÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2741
2742 #: keymap_alldefs.h:42
2743 #, fuzzy
2744 msgid "edit attachment content type"
2745 msgstr "±à¼­¸½¼þµÄµÄ content type"
2746
2747 #: keymap_alldefs.h:43
2748 msgid "get a temporary copy of an attachment"
2749 msgstr "È¡µÃ¸½¼þµÄÔݴ濽±´"
2750
2751 #: keymap_alldefs.h:44
2752 msgid "run ispell on the message"
2753 msgstr "Õâ·âÐżþÖ´ÐРispell"
2754
2755 #: keymap_alldefs.h:45
2756 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
2757 msgstr "ʹÓàmailcap À´×éºÏеļеµ"
2758
2759 #: keymap_alldefs.h:46
2760 msgid "toggle recoding of this attachment"
2761 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÔÙΪ¸½¼þÖØбàÂë"
2762
2763 #: keymap_alldefs.h:47
2764 msgid "save this message to send later"
2765 msgstr "´¢´æÐżþÒÔ±ãÉÔºó¼Ä³ö"
2766
2767 #: keymap_alldefs.h:48
2768 msgid "rename/move an attached file"
2769 msgstr "¸ü¸ÄµµÃû/ÒƳý Ò»¸ö¼Ð´øµÄÎļþ"
2770
2771 #: keymap_alldefs.h:49
2772 msgid "send the message"
2773 msgstr "¼Ä³öÐżþ"
2774
2775 #: keymap_alldefs.h:50
2776 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: keymap_alldefs.h:51
2780 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
2781 msgstr "¼Ä³öºóÇл»ÖÁÊÇ·ñɾ³ýÎļþ"
2782
2783 #: keymap_alldefs.h:52
2784 msgid "update an attachment's encoding info"
2785 msgstr "¸üи½¼þµÄ±àÂë×ÊѶ"
2786
2787 #: keymap_alldefs.h:53
2788 msgid "write the message to a folder"
2789 msgstr "´æÈëÒ»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ¼Ð"
2790
2791 #: keymap_alldefs.h:54
2792 msgid "copy a message to a file/mailbox"
2793 msgstr "¿½±´Ò»·âÐżþµ½Ä³¸öÎļþ»òÐÅÏä"
2794
2795 #: keymap_alldefs.h:55
2796 msgid "create an alias from a message sender"
2797 msgstr "½¨Á¢Ä³·âÐżþ¼ÄÐÅÈ˵ıðÃû"
2798
2799 #: keymap_alldefs.h:56
2800 msgid "move entry to bottom of screen"
2801 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»½áβ"
2802
2803 #: keymap_alldefs.h:57
2804 msgid "move entry to middle of screen"
2805 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»ÖÐÑë"
2806
2807 #: keymap_alldefs.h:58
2808 msgid "move entry to top of screen"
2809 msgstr "ÒÆÖÁÓ©Ä»¿ªÍ·"
2810
2811 #: keymap_alldefs.h:59
2812 msgid "make decoded (text/plain) copy"
2813 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ (text/plain) ¿½±´"
2814
2815 #: keymap_alldefs.h:60
2816 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
2817 msgstr "ÖÆ×÷¿É½âÂëµÄ¿½±´ (text/plain) ²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
2818
2819 #: keymap_alldefs.h:61
2820 msgid "delete the current entry"
2821 msgstr "ɾ³ýËùÔÚµÄÐżþ×ÊÁÏ"
2822
2823 #: keymap_alldefs.h:62
2824 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
2825 msgstr "ɾ³ýÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
2826
2827 #: keymap_alldefs.h:63
2828 msgid "delete all messages in subthread"
2829 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚ×ÓÐòÁÐÖеÄÐżþ"
2830
2831 #: keymap_alldefs.h:64
2832 msgid "delete all messages in thread"
2833 msgstr "ɾ³ýËùÓÐÔÚÐòÁÐÖеÄÐżþ"
2834
2835 #: keymap_alldefs.h:65
2836 msgid "display full address of sender"
2837 msgstr "ÏÔʾ¼ÄÐÅÈ˵ÄÍêÕûλַ"
2838
2839 #: keymap_alldefs.h:66
2840 msgid "display message and toggle header weeding"
2841 msgstr "ÏÔʾÐżþ²¢Çл»Ñ¹ÒÖ±êÍ·×ÊÁÏÏÔʾ"
2842
2843 #: keymap_alldefs.h:67
2844 msgid "display a message"
2845 msgstr "ÏÔʾһ·âÐżþ"
2846
2847 #: keymap_alldefs.h:68
2848 #, fuzzy
2849 msgid "edit the raw message"
2850 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
2851
2852 #: keymap_alldefs.h:69
2853 msgid "delete the char in front of the cursor"
2854 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚλÖÃ֮ǰµÄ×Öĸ"
2855
2856 #: keymap_alldefs.h:70
2857 msgid "move the cursor one character to the left"
2858 msgstr "Ïò×óÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2859
2860 #: keymap_alldefs.h:71
2861 #, fuzzy
2862 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
2863 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2864
2865 #: keymap_alldefs.h:72
2866 msgid "jump to the beginning of the line"
2867 msgstr "Ìøµ½ÐÐÊ×"
2868
2869 #: keymap_alldefs.h:73
2870 msgid "cycle among incoming mailboxes"
2871 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
2872
2873 #: keymap_alldefs.h:74
2874 msgid "complete filename or alias"
2875 msgstr "ÍêÕûµÄµµÃû»ò±ðÃû"
2876
2877 #: keymap_alldefs.h:75
2878 msgid "complete address with query"
2879 msgstr "¸½ÉÏÍêÕûµÄλַ²éѯ"
2880
2881 #: keymap_alldefs.h:76
2882 msgid "delete the char under the cursor"
2883 msgstr "ɾ³ýÓαêËùÔÚµÄ×Öĸ"
2884
2885 #: keymap_alldefs.h:77
2886 msgid "jump to the end of the line"
2887 msgstr "Ìøµ½ÐÐβ"
2888
2889 #: keymap_alldefs.h:78
2890 msgid "move the cursor one character to the right"
2891 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2892
2893 #: keymap_alldefs.h:79
2894 #, fuzzy
2895 msgid "move the cursor to the end of the word"
2896 msgstr "ÏòÓαêÏòÓÒÒƶ¯Ò»¸ö×ÖÔª"
2897
2898 #: keymap_alldefs.h:80
2899 #, fuzzy
2900 msgid "scroll down through the history list"
2901 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2902
2903 #: keymap_alldefs.h:81
2904 msgid "scroll up through the history list"
2905 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ê¹ÓüͼÇåµ¥"
2906
2907 #: keymap_alldefs.h:82
2908 msgid "delete chars from cursor to end of line"
2909 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2910
2911 #: keymap_alldefs.h:83
2912 #, fuzzy
2913 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
2914 msgstr "ÓÉÓαêËùÔÚλÖÃɾ³ýÖÁÐÐβËùÓеÄ×ÖÔª"
2915
2916 #: keymap_alldefs.h:84
2917 msgid "delete all chars on the line"
2918 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
2919
2920 #: keymap_alldefs.h:85
2921 msgid "delete the word in front of the cursor"
2922 msgstr "ɾ³ýÓαê֮ǰµÄ×Ö"
2923
2924 #: keymap_alldefs.h:86
2925 msgid "quote the next typed key"
2926 msgstr "ÓÃÏÂÒ»¸öÊäÈëµÄ¼üÖµ×÷ÒýÑÔ"
2927
2928 #: keymap_alldefs.h:87
2929 msgid "transpose character under cursor with previous"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: keymap_alldefs.h:88
2933 msgid "capitalize the word"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: keymap_alldefs.h:89
2937 #, fuzzy
2938 msgid "convert the word to lower case"
2939 msgstr "ÒƵ½±¾Ò³µÄ×îºóÃæ"
2940
2941 #: keymap_alldefs.h:90
2942 msgid "convert the word to upper case"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: keymap_alldefs.h:91
2946 msgid "enter a muttrc command"
2947 msgstr "ÊäÈë muttrc Ö¸Áî"
2948
2949 #: keymap_alldefs.h:92
2950 msgid "enter a file mask"
2951 msgstr "ÊäÈëÎļþÕÚÕÖ"
2952
2953 #: keymap_alldefs.h:93
2954 msgid "exit this menu"
2955 msgstr "À뿪Õâ¸öÑ¡µ¥"
2956
2957 #: keymap_alldefs.h:94
2958 msgid "filter attachment through a shell command"
2959 msgstr "͸¹ý shell Ö¸ÁîÀ´¹ýÂ˸½¼þ"
2960
2961 #: keymap_alldefs.h:95
2962 msgid "move to the first entry"
2963 msgstr "ÒƵ½µÚÒ»Ïî×ÊÁÏ"
2964
2965 #: keymap_alldefs.h:96
2966 msgid "toggle a message's 'important' flag"
2967 msgstr "Çл»Ä³·âÐżþµÄ 'ÖØÒª' Æì±ê"
2968
2969 #: keymap_alldefs.h:97
2970 #, fuzzy
2971 msgid "followup to newsgroup"
2972 msgstr "ÒÔºóµÄ»Ø¸²¶¼¼ÄÖÁ %s%s?"
2973
2974 #: keymap_alldefs.h:98
2975 msgid "forward to newsgroup"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: keymap_alldefs.h:99
2979 msgid "forward a message with comments"
2980 msgstr "ת¼ÄѶϢ²¢¼ÓÉ϶îÍâÎÄ×Ö"
2981
2982 #: keymap_alldefs.h:100
2983 msgid "select the current entry"
2984 msgstr "Ñ¡ÔñËùÔÚµÄ×ÊÁϼǼ"
2985
2986 #: keymap_alldefs.h:101
2987 #, fuzzy
2988 msgid "get all children of the current message"
2989 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
2990
2991 #: keymap_alldefs.h:102
2992 #, fuzzy
2993 msgid "get message with Message-Id"
2994 msgstr "±à¼­ÐżþµÄ±êÍ·"
2995
2996 #: keymap_alldefs.h:103
2997 #, fuzzy
2998 msgid "get parent of the current message"
2999 msgstr "ÄúÒѾ­ÔÚµÚÒ»·âÐÅÁË¡£"
3000
3001 #: keymap_alldefs.h:104
3002 msgid "reply to all recipients"
3003 msgstr "»Ø¸²¸øËùÓÐÊÕ¼þÈË"
3004
3005 #: keymap_alldefs.h:105
3006 msgid "scroll down 1/2 page"
3007 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯°ëÒ³"
3008
3009 #: keymap_alldefs.h:106
3010 msgid "scroll up 1/2 page"
3011 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯°ëÒ³"
3012
3013 #: keymap_alldefs.h:107
3014 msgid "this screen"
3015 msgstr "Õâ¸öÆÁÄ»"
3016
3017 #: keymap_alldefs.h:108
3018 msgid "jump to an index number"
3019 msgstr "Ìøµ½Ä³Ò»¸öË÷ÒýºÅÂë"
3020
3021 #: keymap_alldefs.h:109
3022 msgid "move to the last entry"
3023 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»Ïî×ÊÁÏ"
3024
3025 #: keymap_alldefs.h:110
3026 msgid "reply to specified mailing list"
3027 msgstr "»Ø¸²¸øijһ¸öÖ¸¶¨µÄÓʼþÁбí"
3028
3029 #: keymap_alldefs.h:111
3030 #, fuzzy
3031 msgid "load active file from NNTP server"
3032 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
3033
3034 #: keymap_alldefs.h:112
3035 msgid "execute a macro"
3036 msgstr "Ö´ÐÐÒ»¸ö¾Þ¼¯"
3037
3038 #: keymap_alldefs.h:113
3039 msgid "compose a new mail message"
3040 msgstr "׫дһ·âеÄÐżþ"
3041
3042 #: keymap_alldefs.h:114
3043 msgid "break the thread in two"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: keymap_alldefs.h:115
3047 msgid "open a different folder"
3048 msgstr "´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
3049
3050 #: keymap_alldefs.h:116
3051 msgid "open a different folder in read only mode"
3052 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
3053
3054 #: keymap_alldefs.h:117
3055 #, fuzzy
3056 msgid "open a different newsgroup"
3057 msgstr "´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
3058
3059 #: keymap_alldefs.h:118
3060 #, fuzzy
3061 msgid "open a different newsgroup in read only mode"
3062 msgstr "ÓÃÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÁíÒ»¸öÎļþ¼Ð"
3063
3064 #: keymap_alldefs.h:119
3065 msgid "clear a status flag from a message"
3066 msgstr "Çå³ýij·âÐżþÉϵÄ״̬Æì±ê"
3067
3068 #: keymap_alldefs.h:120
3069 msgid "delete messages matching a pattern"
3070 msgstr "ɾ³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3071
3072 #: keymap_alldefs.h:121
3073 #, fuzzy
3074 msgid "reconstruct thread containing current message"
3075 msgstr "ÐòÁÐÖÐÓÐÉÐδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ¡£"
3076
3077 #: keymap_alldefs.h:122
3078 #, fuzzy
3079 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
3080 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
3081
3082 #: keymap_alldefs.h:123
3083 msgid "retrieve mail from POP server"
3084 msgstr "È¡»Ø POP ËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ"
3085
3086 #: keymap_alldefs.h:124
3087 msgid "move to the first message"
3088 msgstr "Òƶ¯µ½µÚÒ»·âÐżþ"
3089
3090 #: keymap_alldefs.h:125
3091 msgid "move to the last message"
3092 msgstr "Òƶ¯µ½×îºóÒ»·âÐżþ"
3093
3094 #: keymap_alldefs.h:126
3095 msgid "show only messages matching a pattern"
3096 msgstr "Ö»ÏÔʾ·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3097
3098 #: keymap_alldefs.h:127
3099 #, fuzzy
3100 msgid "link tagged message to the current one"
3101 msgstr "ÎÞ·¨´«ËÍÒѱê¼ÇµÄÓʼþÖÁ£º"
3102
3103 #: keymap_alldefs.h:128
3104 msgid "jump to the next new message"
3105 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»·âеÄÐżþ"
3106
3107 #: keymap_alldefs.h:129
3108 #, fuzzy
3109 msgid "jump to the next new or unread message"
3110 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
3111
3112 #: keymap_alldefs.h:130
3113 msgid "jump to the next subthread"
3114 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
3115
3116 #: keymap_alldefs.h:131
3117 msgid "jump to the next thread"
3118 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öÐòÁÐ"
3119
3120 #: keymap_alldefs.h:132
3121 msgid "move to the next undeleted message"
3122 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
3123
3124 #: keymap_alldefs.h:133
3125 msgid "jump to the next unread message"
3126 msgstr "Ìøµ½ÏÂÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
3127
3128 #: keymap_alldefs.h:134
3129 msgid "jump to parent message in thread"
3130 msgstr "Ìøµ½Õâ¸öÐòÁеÄÖ÷Ðżþ"
3131
3132 #: keymap_alldefs.h:135
3133 msgid "jump to previous thread"
3134 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öÐòÁÐ"
3135
3136 #: keymap_alldefs.h:136
3137 msgid "jump to previous subthread"
3138 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸ö×ÓÐòÁÐ"
3139
3140 #: keymap_alldefs.h:137
3141 #, fuzzy
3142 msgid "move to the previous undeleted message"
3143 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»¸öδɾ³ýµÄÐżþ"
3144
3145 #: keymap_alldefs.h:138
3146 msgid "jump to the previous new message"
3147 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öеÄÐżþ"
3148
3149 #: keymap_alldefs.h:139
3150 #, fuzzy
3151 msgid "jump to the previous new or unread message"
3152 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
3153
3154 #: keymap_alldefs.h:140
3155 msgid "jump to the previous unread message"
3156 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
3157
3158 #: keymap_alldefs.h:141
3159 msgid "mark the current thread as read"
3160 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
3161
3162 #: keymap_alldefs.h:142
3163 msgid "mark the current subthread as read"
3164 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔÚµÄ×ÓÐòÁÐΪÒѶÁÈ¡"
3165
3166 #: keymap_alldefs.h:143
3167 msgid "set a status flag on a message"
3168 msgstr "É趨ijһ·âÐżþµÄ״̬Æì±ê"
3169
3170 #: keymap_alldefs.h:144
3171 msgid "save changes to mailbox"
3172 msgstr "´¢´æ±ä¶¯µ½ÐÅÏä"
3173
3174 #: keymap_alldefs.h:145
3175 msgid "tag messages matching a pattern"
3176 msgstr "±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3177
3178 #: keymap_alldefs.h:146
3179 msgid "undelete messages matching a pattern"
3180 msgstr "·´É¾³ý·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3181
3182 #: keymap_alldefs.h:147
3183 msgid "untag messages matching a pattern"
3184 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3185
3186 #: keymap_alldefs.h:148
3187 msgid "move to the middle of the page"
3188 msgstr "Òƶ¯µ½±¾Ò³µÄÖмä"
3189
3190 #: keymap_alldefs.h:149
3191 msgid "move to the next entry"
3192 msgstr "Òƶ¯µ½ÏÂÒ»Ïî×ÊÁÏ"
3193
3194 #: keymap_alldefs.h:150
3195 msgid "scroll down one line"
3196 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
3197
3198 #: keymap_alldefs.h:151
3199 msgid "move to the next page"
3200 msgstr "ÒƵ½ÏÂÒ»Ò³"
3201
3202 #: keymap_alldefs.h:152
3203 msgid "jump to the bottom of the message"
3204 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îºóÃæ"
3205
3206 #: keymap_alldefs.h:153
3207 msgid "toggle display of quoted text"
3208 msgstr "Çл»ÒýÑÔÏÔʾ"
3209
3210 #: keymap_alldefs.h:154
3211 msgid "skip beyond quoted text"
3212 msgstr "Ìø¹ýÒýÑÔ"
3213
3214 #: keymap_alldefs.h:155
3215 msgid "jump to the top of the message"
3216 msgstr "Ìøµ½ÐżþµÄ×îÉÏÃæ"
3217
3218 #: keymap_alldefs.h:156
3219 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
3220 msgstr "Êä³öµ¼Ïò Ñ¶Ï¢/¸½¼þ ÖÁÃüÁî½âÒëÆ÷"
3221
3222 #: keymap_alldefs.h:157
3223 #, fuzzy
3224 msgid "post message to newsgroup"
3225 msgstr "°ÑÓʼþÖ±½Ó´«ËÍÖÁ %s"
3226
3227 #: keymap_alldefs.h:158
3228 msgid "move to the previous entry"
3229 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ïî×ÊÁÏ"
3230
3231 #: keymap_alldefs.h:159
3232 msgid "scroll up one line"
3233 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯Ò»ÐÐ"
3234
3235 #: keymap_alldefs.h:160
3236 msgid "move to the previous page"
3237 msgstr "ÒƵ½ÉÏÒ»Ò³"
3238
3239 #: keymap_alldefs.h:161
3240 msgid "print the current entry"
3241 msgstr "´òÓ¡ÏÖÔÚµÄ×ÊÁÏ"
3242
3243 #: keymap_alldefs.h:162
3244 msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: keymap_alldefs.h:163
3248 msgid "query external program for addresses"
3249 msgstr "ÀûÓÃÍⲿӦÓóÌÐò²éѯµØÖ·"
3250
3251 #: keymap_alldefs.h:164
3252 msgid "append new query results to current results"
3253 msgstr "¸½¼ÓеIJéѯ½á¹ûÖÁÏÖ½ñµÄ²éѯ½á¹û"
3254
3255 #: keymap_alldefs.h:165
3256 msgid "save changes to mailbox and quit"
3257 msgstr "´¢´æ±ä¶¯¹ýµÄ×ÊÁϵ½ÐÅÏä²¢ÇÒÀ뿪"
3258
3259 #: keymap_alldefs.h:166
3260 msgid "recall a postponed message"
3261 msgstr "ÖØнгöÒ»·â±»ÑӳټijöµÄÐżþ"
3262
3263 #: keymap_alldefs.h:167
3264 msgid "clear and redraw the screen"
3265 msgstr "Çå³ý²¢ÖØлæÖÆÆÁÄ»"
3266
3267 #: keymap_alldefs.h:168
3268 msgid "{internal}"
3269 msgstr "{ÄÚ²¿µÄ}"
3270
3271 #: keymap_alldefs.h:169
3272 #, fuzzy
3273 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
3274 msgstr "ɾ³ýÕâ¸öÓÊÏä (Ö»ÊÊÓÃÓÚ IMAP)"
3275
3276 #: keymap_alldefs.h:170
3277 msgid "reply to a message"
3278 msgstr "»Ø¸²Ò»·âÐżþ"
3279
3280 #: keymap_alldefs.h:171
3281 msgid "use the current message as a template for a new one"
3282 msgstr "ÓÃÕâ·âÐżþ×÷ΪÐÂÐżþµÄÄ£°å"
3283
3284 #: keymap_alldefs.h:172
3285 msgid "save message/attachment to a file"
3286 msgstr "´¢´æÐżþ/¸½¼þµ½Ä³¸öÎļþ"
3287
3288 #: keymap_alldefs.h:173
3289 msgid "search for a regular expression"
3290 msgstr "ÓÃÕý¹æ±íʾʽѰÕÒ"
3291
3292 #: keymap_alldefs.h:174
3293 msgid "search backwards for a regular expression"
3294 msgstr "ÏòºóËÑÑ°Ò»¸öÕý¹æ±íʾʽ"
3295
3296 #: keymap_alldefs.h:175
3297 msgid "search for next match"
3298 msgstr "Ñ°ÕÒÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
3299
3300 #: keymap_alldefs.h:176
3301 msgid "search for next match in opposite direction"
3302 msgstr "·µ·½ÏòËÑÑ°ÏÂÒ»¸ö·ûºÏµÄ×ÊÁÏ"
3303
3304 #: keymap_alldefs.h:177
3305 msgid "toggle search pattern coloring"
3306 msgstr "Çл»ËÑÑ°¸ñʽµÄÑÕÉ«"
3307
3308 #: keymap_alldefs.h:178
3309 msgid "invoke a command in a subshell"
3310 msgstr "ÔÚ×Ó shell Ö´ÐÐÖ¸Áî"
3311
3312 #: keymap_alldefs.h:179
3313 msgid "sort messages"
3314 msgstr "ÐżþÅÅÐò"
3315
3316 #: keymap_alldefs.h:180
3317 msgid "sort messages in reverse order"
3318 msgstr "ÒÔÏà·´µÄ´ÎÐòÀ´×öѶϢÅÅÐò"
3319
3320 #: keymap_alldefs.h:181
3321 #, fuzzy
3322 msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
3323 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3324
3325 #: keymap_alldefs.h:182
3326 msgid "tag the current entry"
3327 msgstr "±ê¼ÇÏÖÔڵļǼ"
3328
3329 #: keymap_alldefs.h:183
3330 msgid "apply next function to tagged messages"
3331 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3332
3333 #: keymap_alldefs.h:184
3334 #, fuzzy
3335 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
3336 msgstr "Ó¦ÓÃÏÂÒ»¸ö¹¦Äܵ½Òѱê¼ÇµÄѶϢ"
3337
3338 #: keymap_alldefs.h:185
3339 msgid "tag the current subthread"
3340 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄ×ÓÐòÁÐ"
3341
3342 #: keymap_alldefs.h:186
3343 msgid "tag the current thread"
3344 msgstr "±ê¼ÇÄ¿Ç°µÄÐòÁÐ"
3345
3346 #: keymap_alldefs.h:187
3347 msgid "toggle a message's 'new' flag"
3348 msgstr "Çл»½«Ñ¶Ï¢Çл»Îª 'new' Æì±ê"
3349
3350 #: keymap_alldefs.h:188
3351 #, fuzzy
3352 msgid "toggle view of read messages"
3353 msgstr "Ìøµ½ÉÏÒ»¸öδ¶ÁÈ¡µÄÐżþ"
3354
3355 #: keymap_alldefs.h:189
3356 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
3357 msgstr "Çл»ÊÇ·ñÖØÐÂдÈëÓÊͲÖÐ"
3358
3359 #: keymap_alldefs.h:190
3360 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
3361 msgstr "Çл»ÊÇ·ñä¯ÀÀÓÊͲ»òËùÓеÄÎļþ"
3362
3363 #: keymap_alldefs.h:191
3364 msgid "move to the top of the page"
3365 msgstr "ÒƵ½Ò³Ê×"
3366
3367 #: keymap_alldefs.h:192
3368 msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: keymap_alldefs.h:193
3372 msgid "undelete the current entry"
3373 msgstr "·´É¾³ýÏÖÔڵļǼ"
3374
3375 #: keymap_alldefs.h:194
3376 msgid "undelete all messages in thread"
3377 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸öÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
3378
3379 #: keymap_alldefs.h:195
3380 msgid "undelete all messages in subthread"
3381 msgstr "·´É¾³ýÕâ¸ö×ÓÐòÁÐÖеÄËùÓÐÐżþ"
3382
3383 #: keymap_alldefs.h:196
3384 #, fuzzy
3385 msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
3386 msgstr "·´±ê¼Ç·ûºÏij¸ö¸ñʽµÄÐżþ"
3387
3388 #: keymap_alldefs.h:197
3389 msgid "show the Mutt version number and date"
3390 msgstr "ÏÔʾ Mutt µÄ°æ±¾ºÅÂëÓëÈÕÆÚ"
3391
3392 #: keymap_alldefs.h:198
3393 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
3394 msgstr "Èç¹ûÐèÒªµÄ»°Ê¹Óàmailcap ä¯ÀÀ¸½¼þ"
3395
3396 #: keymap_alldefs.h:199
3397 msgid "show MIME attachments"
3398 msgstr "ÏÔʾ MIME ¸½¼þ"
3399
3400 #: keymap_alldefs.h:200
3401 msgid "display the keycode for a key press"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: keymap_alldefs.h:201
3405 msgid "show currently active limit pattern"
3406 msgstr "ÏÔʾĿǰÓÐ×÷ÓõÄÏÞÖÆÑùʽ"
3407
3408 #: keymap_alldefs.h:202
3409 msgid "collapse/uncollapse current thread"
3410 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ Ä¿Ç°µÄÐòÁÐ"
3411
3412 #: keymap_alldefs.h:203
3413 msgid "collapse/uncollapse all threads"
3414 msgstr "´ò¿ª/¹Ø±Õ ËùÓеÄÐòÁÐ"
3415
3416 #: keymap_alldefs.h:204
3417 #, fuzzy
3418 msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
3419 msgstr "ÏòÉÏ¾í¶¯°ëÒ³"
3420
3421 #: keymap_alldefs.h:205
3422 #, fuzzy
3423 msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
3424 msgstr "ÏòÏÂ¾í¶¯°ëÒ³"
3425
3426 #: keymap_alldefs.h:206
3427 msgid "go down to next mailbox"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: keymap_alldefs.h:207
3431 #, fuzzy
3432 msgid "go down to next mailbox with new mail"
3433 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
3434
3435 #: keymap_alldefs.h:208
3436 #, fuzzy
3437 msgid "go to previous mailbox"
3438 msgstr "дÈëÐÅÏäʱ·¢Éú´íÎó£¡"
3439
3440 #: keymap_alldefs.h:209
3441 #, fuzzy
3442 msgid "go to previous mailbox with new mail"
3443 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
3444
3445 #: keymap_alldefs.h:210
3446 #, fuzzy
3447 msgid "open hilighted mailbox"
3448 msgstr "ÖØдò¿ªÐÅÏäÖС­"
3449
3450 #: keymap_alldefs.h:211
3451 msgid "attach a PGP public key"
3452 msgstr "¸½´øÒ»°Ñ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
3453
3454 #: keymap_alldefs.h:212
3455 msgid "show PGP options"
3456 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
3457
3458 #: keymap_alldefs.h:213
3459 msgid "mail a PGP public key"
3460 msgstr "¼Ä³ö PGP ¹«¹²Ô¿³×"
3461
3462 #: keymap_alldefs.h:214
3463 msgid "verify a PGP public key"
3464 msgstr "¼ìÑé PGP ¹«¹²Ô¿³×"
3465
3466 #: keymap_alldefs.h:215
3467 msgid "view the key's user id"
3468 msgstr "¼ìÔÄÕâ°ÑÔ¿³×µÄʹÓÃÕß id"
3469
3470 #: keymap_alldefs.h:216
3471 msgid "check for classic pgp"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: keymap_alldefs.h:217
3475 msgid "Accept the chain constructed"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: keymap_alldefs.h:218
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Append a remailer to the chain"
3481 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3482
3483 #: keymap_alldefs.h:219
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Insert a remailer into the chain"
3486 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3487
3488 #: keymap_alldefs.h:220
3489 #, fuzzy
3490 msgid "Delete a remailer from the chain"
3491 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3492
3493 #: keymap_alldefs.h:221
3494 #, fuzzy
3495 msgid "Select the previous element of the chain"
3496 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3497
3498 #: keymap_alldefs.h:222
3499 #, fuzzy
3500 msgid "Select the next element of the chain"
3501 msgstr "ɾ³ýijÐÐÉÏËùÓеÄ×Öĸ"
3502
3503 #: keymap_alldefs.h:223
3504 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: keymap_alldefs.h:224
3508 msgid "make decrypted copy and delete"
3509 msgstr "ÖÆ×÷½âÃܵĿ½±´²¢ÇÒɾ³ýÖ®"
3510
3511 #: keymap_alldefs.h:225
3512 msgid "make decrypted copy"
3513 msgstr "ÖÆ×÷Ò»·Ý½âÃܵĿ½±´"
3514
3515 #: keymap_alldefs.h:226
3516 #, fuzzy
3517 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
3518 msgstr "Çå³ý¼ÇÒäÌåÖеĠPGP Í¨ÐÐÃÜÂë"
3519
3520 #: keymap_alldefs.h:227
3521 #, fuzzy
3522 msgid "extract supported public keys"
3523 msgstr "ߢȡ PGP ¹«¹²Ô¿³×"
3524
3525 #: keymap_alldefs.h:228
3526 #, fuzzy
3527 msgid "show S/MIME options"
3528 msgstr "ÏÔʾ PGP Ñ¡Ïî"
3529
3530 #: main.c:77
3531 #, fuzzy
3532 msgid ""
3533 "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
3534 "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
3535 "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
3536 msgstr "ÒªÓëÑз¢ÈËÔ±Á¬Â磬Çë¼ÄПø <mutt-dev@mutt.org>¡£\n"
3537
3538 #: main.c:82
3539 #, fuzzy
3540 msgid ""
3541 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
3542 "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
3543 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
3544 "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
3545 msgstr ""
3546 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins and others.\n"
3547 "Mutt ²»ÌṩÈκα£Ö¤£ºÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ£¬Çë¼üÈë `mutt -vv'¡£\n"
3548 "Mutt ÊÇÒ»¸ö×ÔÓÉÈí¼þ, »¶Ó­ÄúÔÚijЩȷ¶¨µÄÌõ¼þÉÏ£¬ÖØеķ¢ÐÐËü\n"
3549 "ÈôÐèÒª¸üÏêϸµÄ×ÊÁÏ, Çë¼üÈë `mutt -vv'\n"
3550
3551 #: main.c:88
3552 #, fuzzy
3553 msgid ""
3554 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
3555 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3556 "Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3557 "Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3558 "Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3559 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3560 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
3561 "\n"
3562 "Copyright (C) 2005:\n"
3563 "  Parts were written/modified by:\n"
3564 "     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
3565 "     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
3566 "     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
3567 "\n"
3568 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
3569 "fixes, and suggestions.\n"
3570 "\n"
3571 "    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
3572 "    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
3573 "    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
3574 "    (at your option) any later version.\n"
3575 "\n"
3576 "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
3577 "    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
3578 "    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
3579 "    GNU General Public License for more details.\n"
3580 "\n"
3581 "    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
3582 "    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
3583 "    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
3584 "1301, USA.\n"
3585 msgstr ""
3586 "Copyright (C) 1996-2000 Michael R. Elkins <me@cs.hmc.edu>\n"
3587 "Copyright (C) 1996-2000 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
3588 "Copyright (C) 1997-2000 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
3589 "Copyright (C) 1998-2000 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
3590 "Copyright (C) 1999-2000 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
3591 "Copyright (C) 1999-2000 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
3592 "\n"
3593 "»¹ÓÐÐí¶àÔÚÕâÀïûÓÐÌá¼°µ½µÄÈËÊË£¬ËûÃÇÔøÌṩ³ÌÐòÂ룬ÐÞÕý£¬ºÍÒâ¼û¡£\n"
3594 "\n"
3595 "    Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äú¿ÉÒÔÔÚ×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»áµÄ GNU Ò»°ã¹«¹²\n"
3596 "    ÊÚȨÊ飨°æ±¾ 2£¬»òiËæÄãϲºÃʹÓÃÒÔºóµÄ°æ±¾£©ÏÂÖظ´É¢²¼²¢/»òÐÞ\n"
3597 "    ÕýËü¡£\n"
3598 "\n"
3599 "    ·¢²¼Õâ¸öÓ¦ÓóÌÐòµÄÄ¿µÄÊÇÏ£ÍûËü»á¶ÔÄãÓÐÓ㬵«¾ø²»°üÀ¨Èκα£Ö¤£»\n"
3600 "    ¾ÍÁ¬ÏúÊÛÐÔºÍÊÊÓÚÌض¨Ä¿µÄÖ®°µÊ¾µ£±£ÒàÈ»¡£ÔÚ GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊé\n"
3601 "    Öн«»á»ñµÃ¸ü¶à×ÊÁÏ¡£\n"
3602 "\n"
3603 "    ÄúÓ¦ÒÑÁ¬Í¬Ó¦ÓóÌÐòÊÕµ½Ò»·Ý GNU Ò»°ã¹«¹²ÊÚȨÊ飻Èç¹ûûÓУ¬ÇëдÐÅ\n"
3604 "    ÖÁ Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, "
3605 "MA  02111, USA.\n"
3606
3607 #: main.c:132
3608 #, fuzzy
3609 msgid ""
3610 "usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
3611 "<file> ]\n"
3612 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
3613 "[...]\n"
3614 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
3615 "[...]\n"
3616 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t\n"
3617 "       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
3618 "       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
3619 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
3620 "       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
3621 "       muttng -v[v]\n"
3622 "\n"
3623 "options:\n"
3624 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
3625 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
3626 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
3627 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
3628 msgstr ""
3629 "Ó÷¨: mutt [ -nRzZ ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] [ -m <ÀàÐÍ> ] [ -f <Îļþ"
3630 "> ]\n"
3631 "        mutt [ -nx ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -a <Îļþ> ] [ -F <Îļþ> ] [ -H <Îļþ> ] "
3632 "[ -i <Îļþ> ] [ -s <Ö÷Ìâ> ] [ -b <µØÖ·> ] [ -c <µØÖ·> ] <µØÖ·> [ ... ]\n"
3633 "        mutt [ -n ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] -p\n"
3634 "        mutt -v[v]\n"
3635 "\n"
3636 "²ÎÊý£º\n"
3637 "  -a <Îļþ>     ½«Îļþ¸½ÔÚÐżþÖÐ\n"
3638 "  -b <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ÃØÃܸ´ÖÆ (BCC) µÄµØÖ·\n"
3639 "  -c <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ¸´ÖÆ (CC) µÄµØÖ·\n"
3640 "  -e <ÃüÁî>     Ö¸¶¨Ò»¸ö³õʼ»¯ºóÒª±»Ö´ÐеÄÃüÁî\n"
3641 "  -f <Îļþ>     Ö¸¶¨ÒªÔĶÁÄÇÒ»¸öÓÊͲ\n"
3642 "  -F <Îļþ>     Ö¸¶¨ÁíÒ»¸ö muttrc Îļþ\n"
3643 "  -H <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÄ£°åÎļþÒÔ¶ÁÈ¡±êÌâÀ´Ô´\n"
3644 "  -i <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸ö°üÀ¨Ôڻظ²ÖеÄÎļþ\n"
3645 "  -m <ÀàÐÍ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÔ¤ÉèµÄÓÊͲÀàÐÍ\n"
3646 "  -n            Ê¹ Mutt ²»È¥¶ÁȡϵͳµÄ Muttrc µµ\n"
3647 "  -p            ½Ð»ØÒ»¸öÑÓºó¼ÄË͵ÄÐżþ\n"
3648 "  -R            ÒÔÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÓÊͲ\n"
3649 "  -s <Ö÷Ìâ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÖ÷Ìâ (Èç¹ûÓпհ׵Ļ°±ØÐë±»°üÀ¨ÔÚÒýÑÔÖÐ)\n"
3650 "  -v            ÏÔʾ°æ±¾ºÍ±àÒëʱËù¶¨ÒåµÄ²ÎÊý\n"
3651 "  -x            Ä£Äâ mailx ¼ÄËÍģʽ\n"
3652 "  -y            Ñ¡ÔñÒ»¸ö±»Ö¸¶¨ÔÚÄúÓÊͲÇåµ¥ÖеÄÓÊͲ\n"
3653 "  -z            Èç¹ûûÓÐѶϢÔÚÓÊͲÖеĻ°£¬Á¢¼´À뿪\n"
3654 "  -Z            ´ò¿ªµÚÒ»¸ö¸½ÓÐÐÂÓʼþµÄ×ÊÁϼУ¬Èç¹ûûÓеĻ°Á¢¼´À뿪\n"
3655 "  -h            Õâ¸ö˵Ã÷ѶϢ"
3656
3657 #: main.c:147
3658 msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: main.c:149
3662 #, fuzzy
3663 msgid ""
3664 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
3665 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
3666 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
3667 "  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
3668 "  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
3669 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
3670 "  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
3671 "  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
3672 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
3673 "  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
3674 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
3675 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
3676 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
3677 "  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
3678 "  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
3679 "  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
3680 "  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
3681 "  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
3682 "  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
3683 "  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
3684 "  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
3685 "  -h\t\tthis help message"
3686 msgstr ""
3687 "Ó÷¨: mutt [ -nRzZ ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] [ -m <ÀàÐÍ> ] [ -f <Îļþ"
3688 "> ]\n"
3689 "        mutt [ -nx ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -a <Îļþ> ] [ -F <Îļþ> ] [ -H <Îļþ> ] "
3690 "[ -i <Îļþ> ] [ -s <Ö÷Ìâ> ] [ -b <µØÖ·> ] [ -c <µØÖ·> ] <µØÖ·> [ ... ]\n"
3691 "        mutt [ -n ] [ -e <ÃüÁî> ] [ -F <Îļþ> ] -p\n"
3692 "        mutt -v[v]\n"
3693 "\n"
3694 "²ÎÊý£º\n"
3695 "  -a <Îļþ>     ½«Îļþ¸½ÔÚÐżþÖÐ\n"
3696 "  -b <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ÃØÃܸ´ÖÆ (BCC) µÄµØÖ·\n"
3697 "  -c <µØÖ·>     Ö¸¶¨Ò»¸ö ¸´ÖÆ (CC) µÄµØÖ·\n"
3698 "  -e <ÃüÁî>     Ö¸¶¨Ò»¸ö³õʼ»¯ºóÒª±»Ö´ÐеÄÃüÁî\n"
3699 "  -f <Îļþ>     Ö¸¶¨ÒªÔĶÁÄÇÒ»¸öÓÊͲ\n"
3700 "  -F <Îļþ>     Ö¸¶¨ÁíÒ»¸ö muttrc Îļþ\n"
3701 "  -H <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÄ£°åÎļþÒÔ¶ÁÈ¡±êÌâÀ´Ô´\n"
3702 "  -i <Îļþ>     Ö¸¶¨Ò»¸ö°üÀ¨Ôڻظ²ÖеÄÎļþ\n"
3703 "  -m <ÀàÐÍ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÔ¤ÉèµÄÓÊͲÀàÐÍ\n"
3704 "  -n            Ê¹ Mutt ²»È¥¶ÁȡϵͳµÄ Muttrc µµ\n"
3705 "  -p            ½Ð»ØÒ»¸öÑÓºó¼ÄË͵ÄÐżþ\n"
3706 "  -R            ÒÔÖ»¶Áģʽ´ò¿ªÓÊͲ\n"
3707 "  -s <Ö÷Ìâ>     Ö¸¶¨Ò»¸öÖ÷Ìâ (Èç¹ûÓпհ׵Ļ°±ØÐë±»°üÀ¨ÔÚÒýÑÔÖÐ)\n"
3708 "  -v            ÏÔʾ°æ±¾ºÍ±àÒëʱËù¶¨ÒåµÄ²ÎÊý\n"
3709 "  -x            Ä£Äâ mailx ¼ÄËÍģʽ\n"
3710 "  -y            Ñ¡ÔñÒ»¸ö±»Ö¸¶¨ÔÚÄúÓÊͲÇåµ¥ÖеÄÓÊͲ\n"
3711 "  -z            Èç¹ûûÓÐѶϢÔÚÓÊͲÖеĻ°£¬Á¢¼´À뿪\n"
3712 "  -Z            ´ò¿ªµÚÒ»¸ö¸½ÓÐÐÂÓʼþµÄ×ÊÁϼУ¬Èç¹ûûÓеĻ°Á¢¼´À뿪\n"
3713 "  -h            Õâ¸ö˵Ã÷ѶϢ"
3714
3715 #: main.c:238
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Compile Options:"
3718 msgstr ""
3719 "\n"
3720 "±àÒëÑ¡Ï"
3721
3722 #: main.c:465
3723 msgid "Built-In Defaults:"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: main.c:493
3727 msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: main.c:513
3731 msgid "Error initializing terminal."
3732 msgstr "ÎÞ·¨³õʼ»¯Öն˻ú¡£"
3733
3734 #: main.c:635
3735 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
3736 msgstr "ÔÚ±àÒëʱºòûÓж¨Òå DEBUG¡£·ÅÆúÖ´ÐС£\n"
3737
3738 #: main.c:800
3739 #, c-format
3740 msgid "%s does not exist. Create it?"
3741 msgstr "%s ²»´æÔÚ¡£ÖÆÔìÂð£¿"
3742
3743 #: main.c:804
3744 #, c-format
3745 msgid "Can't create %s: %s."
3746 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢ %s: %s."
3747
3748 #: main.c:844
3749 msgid "No recipients specified.\n"
3750 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨½ÓÊÜÕß¡£\n"
3751
3752 #: main.c:920
3753 #, c-format
3754 msgid "%s: unable to attach file.\n"
3755 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ¡£\n"
3756
3757 #: main.c:937
3758 msgid "No mailbox with new mail."
3759 msgstr "ûÓÐÐÅÏäÓÐÐÂÐżþ¡£"
3760
3761 #: main.c:956
3762 #, fuzzy
3763 msgid "No incoming mailboxes defined."
3764 msgstr "Ȧѡ½øÈëµÄÓÊͲ"
3765
3766 #: main.c:991
3767 msgid "Mailbox is empty."
3768 msgstr "ÐÅÏäÄÚ¿ÕÎÞÒ»Îï¡£"
3769
3770 #: mbox.c:135 mbox.c:284
3771 #, c-format
3772 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
3773 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­ %d (%d%%)"
3774
3775 #: mbox.c:156 mbox.c:210
3776 msgid "Mailbox is corrupt!"
3777 msgstr "ÐÅÏäÒÑËð»µÁË£¡"
3778
3779 #: mbox.c:577 mbox.c:814
3780 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
3781 msgstr "ÑÏÖØ´íÎó£¡ÎÞ·¨ÖØдò¿ªÐÅÏ䣡"
3782
3783 #: mbox.c:628
3784 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
3785 msgstr "ͬ²½£ºÐÅÏäÒѱ»Ð޸ģ¬µ«Ã»Óб»Ð޸ĹýµÄÐżþ£¡£¨Çë»Ø±¨Õâ¸ö´íÎó£©"
3786
3787 #: mbox.c:665
3788 #, c-format
3789 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
3790 msgstr "дÈëÐżþÖС­ %d (%d%%)"
3791
3792 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
3793 #. * change/deleted message
3794 #.
3795 #: mbox.c:768
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Committing changes..."
3798 msgstr "±àÒëËÑÑ°ÑùʽÖС­"
3799
3800 #: mbox.c:799
3801 #, c-format
3802 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
3803 msgstr "дÈëʧ°Ü£¡ÒѰѲ¿·ÖµÄÐÅÏä´¢´æÖÁ %s"
3804
3805 #: mbox.c:857
3806 msgid "Could not reopen mailbox!"
3807 msgstr "ÎÞ·¨ÖØ¿ªÐÅÏ䣡"
3808
3809 #: mbox.c:912
3810 msgid "Reopening mailbox..."
3811 msgstr "ÖØдò¿ªÐÅÏäÖС­"
3812
3813 #: mbox.c:1126
3814 #, fuzzy
3815 msgid "Can't write message"
3816 msgstr "±à¼­ÐżþÄÚÈÝ"
3817
3818 #: menu.c:411
3819 msgid "Jump to: "
3820 msgstr "Ìøµ½£º"
3821
3822 #: menu.c:418
3823 msgid "Invalid index number."
3824 msgstr "ÎÞЧµÄË÷Òý±àºÅ¡£"
3825
3826 #: menu.c:422 menu.c:443 menu.c:501 menu.c:536 menu.c:550 menu.c:559
3827 #: menu.c:568 menu.c:578 menu.c:590 menu.c:602 menu.c:984
3828 msgid "No entries."
3829 msgstr "ûÓÐ×ÊÁÏ¡£"
3830
3831 #: menu.c:440
3832 msgid "You cannot scroll down farther."
3833 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÏÂ¾í¶¯ÁË¡£"
3834
3835 #: menu.c:457
3836 msgid "You cannot scroll up farther."
3837 msgstr "ÄúÎÞ·¨ÔÙÏòÉÏ¾í¶¯ÁË¡£"
3838
3839 #: menu.c:494
3840 msgid "You are on the first page."
3841 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ò³¡£"
3842
3843 #: menu.c:495
3844 msgid "You are on the last page."
3845 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ò³¡£"
3846
3847 #: menu.c:612
3848 msgid "You are on the last entry."
3849 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚ×îºóÒ»Ïî¡£"
3850
3851 #: menu.c:622
3852 msgid "You are on the first entry."
3853 msgstr "ÄúÏÖÔÚÔÚµÚÒ»Ïî¡£"
3854
3855 #: menu.c:680 pattern.c:1302
3856 msgid "Search for: "
3857 msgstr "ËÑÑ°£º"
3858
3859 #: menu.c:681 pattern.c:1303
3860 msgid "Reverse search for: "
3861 msgstr "·µÏòËÑÑ°£º"
3862
3863 #: menu.c:689 pattern.c:1334
3864 msgid "No search pattern."
3865 msgstr "ûÓÐËÑÑ°¸ñʽ¡£"
3866
3867 #: menu.c:719 pager.c:1880 pager.c:1894 pager.c:1996 pattern.c:1402
3868 msgid "Not found."
3869 msgstr "ûÓÐÕÒµ½¡£"
3870
3871 #: menu.c:839
3872 msgid "No tagged entries."
3873 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇµÄ¼Ç¼¡£"
3874
3875 #: menu.c:944
3876 msgid "Search is not implemented for this menu."
3877 msgstr "Õâ¸öÑ¡µ¥ÖÐûÓÐËÑÑ°¹¦ÄÜ¡£"
3878
3879 #: menu.c:949
3880 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
3881 msgstr "¶Ô»°Ä£Ê½Öв»Ö§³ÖÌøÔ¾¹¦ÄÜ¡£"
3882
3883 #: menu.c:987
3884 msgid "Tagging is not supported."
3885 msgstr "²»Ö§³Ö±ê¼Ç¹¦ÄÜ¡£"
3886
3887 #: mh.c:637 mh.c:874
3888 #, c-format
3889 msgid "Reading %s... %d"
3890 msgstr "¶ÁÈ¡ %s¡­ %d"
3891
3892 #: mh.c:1146
3893 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: muttlib.c:825
3897 #, fuzzy
3898 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
3899 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
3900
3901 #: muttlib.c:826
3902 msgid "yna"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: muttlib.c:843
3906 msgid "File is a directory, save under it?"
3907 msgstr "ÎļþÊÇÒ»¸öĿ¼, ´¢´æÔÚËüÏÂÃæ ?"
3908
3909 #: muttlib.c:849
3910 msgid "File under directory: "
3911 msgstr "ÔÚĿ¼µ×ϵÄÎļþ£º"
3912
3913 #: muttlib.c:860
3914 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
3915 msgstr "ÎļþÒѾ­´æÔÚ, (o)¸²¸Ç, (a)¸½¼Ó, »òÊÇ (c)È¡Ïû ?"
3916
3917 #: muttlib.c:860
3918 msgid "oac"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: muttlib.c:1188
3922 #, fuzzy
3923 msgid "Can't save message to POP mailbox."
3924 msgstr "½«ÐżþдÈëµ½ÐÅÏä"
3925
3926 #: muttlib.c:1196
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Can't save message to newsserver."
3929 msgstr "ÕýÔÚɾ³ýËÅ·þÆ÷ÉϵÄÐżþ¡­"
3930
3931 #. if we're appending to the trash, there's no point in asking
3932 #: muttlib.c:1206
3933 #, c-format
3934 msgid "Append messages to %s?"
3935 msgstr "¸½¼ÓÐżþµ½ %s ?"
3936
3937 #: muttlib.c:1216
3938 #, c-format
3939 msgid "%s is not a mailbox!"
3940 msgstr "%s ²»ÊÇÐÅÏ䣡"
3941
3942 #: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
3943 #, fuzzy, c-format
3944 msgid "Connection to %s closed"
3945 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
3946
3947 #: mutt_socket.c:246
3948 msgid "SSL is unavailable."
3949 msgstr ""
3950
3951 #: mutt_socket.c:275
3952 #, fuzzy
3953 msgid "Preconnect command failed."
3954 msgstr "Ô¤ÏÈÁ¬½ÓÖ¸Áîʧ°Ü"
3955
3956 #: mutt_socket.c:343 mutt_socket.c:356
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "Error talking to %s (%s)"
3959 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
3960
3961 #: mutt_socket.c:394 mutt_socket.c:447
3962 #, c-format
3963 msgid "Bad IDN \"%s\"."
3964 msgstr ""
3965
3966 #: mutt_socket.c:401 mutt_socket.c:454
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "Looking up %s..."
3969 msgstr "¿½±´µ½ %s¡­"
3970
3971 #: mutt_socket.c:411 mutt_socket.c:460
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "Could not find the host \"%s\""
3974 msgstr "ÕÒ²»µ½Ö÷»ú %s µÄλַ¡£"
3975
3976 #: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:469
3977 #, c-format
3978 msgid "Connecting to %s..."
3979 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
3980
3981 #: mutt_socket.c:489
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "Could not connect to %s (%s)."
3984 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª %s"
3985
3986 #: mutt_ssl.c:167
3987 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: mutt_ssl.c:192
3991 #, c-format
3992 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: mutt_ssl.c:198
3996 #, c-format
3997 msgid "%s has insecure permissions!"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: mutt_ssl.c:218
4001 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: mutt_ssl.c:309
4005 msgid "I/O error"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: mutt_ssl.c:318
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "SSL failed: %s"
4011 msgstr "µÇÈëʧ°Ü¡£"
4012
4013 #: mutt_ssl.c:326 mutt_ssl_gnutls.c:469 mutt_ssl_gnutls.c:477
4014 #: mutt_ssl_gnutls.c:503
4015 #, fuzzy
4016 msgid "Unable to get certificate from peer"
4017 msgstr "ÎÞ·¨¾ö¶¨ home Ä¿Â¼"
4018
4019 #: mutt_ssl.c:334
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "SSL connection using %s (%s)"
4022 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
4023
4024 #: mutt_ssl.c:416
4025 #, fuzzy
4026 msgid "Unknown"
4027 msgstr "²»Ã÷µÄ´íÎó"
4028
4029 #: mutt_ssl.c:439 mutt_ssl_gnutls.c:361
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "[unable to calculate]"
4032 msgstr "%s£ºÎÞ·¨¸½´øÎļþ"
4033
4034 #: mutt_ssl.c:456 mutt_ssl_gnutls.c:383
4035 #, fuzzy
4036 msgid "[invalid date]"
4037 msgstr "%s£ºÎÞЧµÄÖµ"
4038
4039 #: mutt_ssl.c:527
4040 msgid "Server certificate is not yet valid"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: mutt_ssl.c:533
4044 msgid "Server certificate has expired"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:593
4048 msgid "This certificate belongs to:"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:638
4052 msgid "This certificate was issued by:"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:684
4056 #, c-format
4057 msgid "This certificate is valid"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: mutt_ssl.c:616 mutt_ssl_gnutls.c:687
4061 #, c-format
4062 msgid "   from %s"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: mutt_ssl.c:618 mutt_ssl_gnutls.c:691
4066 #, c-format
4067 msgid "     to %s"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: mutt_ssl.c:624
4071 #, c-format
4072 msgid "Fingerprint: %s"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: mutt_ssl.c:626
4076 msgid "SSL Certificate check"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:736
4080 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: mutt_ssl.c:631 mutt_ssl_gnutls.c:737
4084 msgid "roa"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:740
4088 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: mutt_ssl.c:635 mutt_ssl_gnutls.c:741
4092 msgid "ro"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: mutt_ssl.c:662 mutt_ssl_gnutls.c:782
4096 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: mutt_ssl.c:666 mutt_ssl_gnutls.c:786
4100 msgid "Certificate saved"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: mutt_ssl_gnutls.c:61
4104 #, c-format
4105 msgid "gnutls_global_init: %s"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: mutt_ssl_gnutls.c:89 mutt_ssl_gnutls.c:109
4109 msgid "Error: no TLS socket open"
4110 msgstr ""
4111
4112 #: mutt_ssl_gnutls.c:96
4113 #, c-format
4114 msgid "tls_socket_read (%s)"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: mutt_ssl_gnutls.c:116
4118 #, c-format
4119 msgid "tls_socket_write (%s)"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: mutt_ssl_gnutls.c:165
4123 #, c-format
4124 msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: mutt_ssl_gnutls.c:192
4128 msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: mutt_ssl_gnutls.c:230
4132 #, c-format
4133 msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: mutt_ssl_gnutls.c:234
4137 #, c-format
4138 msgid "gnutls_handshake: %s"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: mutt_ssl_gnutls.c:248
4142 #, fuzzy, c-format
4143 msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
4144 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
4145
4146 #: mutt_ssl_gnutls.c:482
4147 #, c-format
4148 msgid "Certificate verification error (%s)"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: mutt_ssl_gnutls.c:490
4152 msgid "Certificate is not X.509"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: mutt_ssl_gnutls.c:496
4156 #, fuzzy
4157 msgid "Error initialising gnutls certificate data"
4158 msgstr "ÎÞ·¨³õʼ»¯Öն˻ú¡£"
4159
4160 #: mutt_ssl_gnutls.c:510
4161 msgid "Error processing certificate data"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: mutt_ssl_gnutls.c:696
4165 #, c-format
4166 msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: mutt_ssl_gnutls.c:700
4170 #, c-format
4171 msgid "MD5 Fingerprint: %s"
4172 msgstr ""
4173
4174 #: mutt_ssl_gnutls.c:706
4175 msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
4176 msgstr ""
4177
4178 #: mutt_ssl_gnutls.c:710
4179 msgid "WARNING: Server certificate has expired"
4180 msgstr ""
4181
4182 #: mutt_ssl_gnutls.c:716
4183 msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
4184 msgstr ""
4185
4186 #: mutt_ssl_gnutls.c:721
4187 msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
4188 msgstr ""
4189
4190 #: mutt_ssl_gnutls.c:727
4191 msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
4192 msgstr ""
4193
4194 #: mutt_ssl_gnutls.c:731
4195 msgid "TLS/SSL Certificate check"
4196 msgstr ""
4197
4198 #: mutt_tunnel.c:65
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "Connecting with \"%s\"..."
4201 msgstr "ÕýÁ¬½Óµ½ %s¡­"
4202
4203 #: mutt_tunnel.c:127
4204 #, c-format
4205 msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: mutt_tunnel.c:143 mutt_tunnel.c:159
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
4211 msgstr "ÕýÁ¬Ïßµ½ %s"
4212
4213 #: mx.c:132
4214 #, c-format
4215 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
4216 msgstr "Ëø½øÊýÁ¿³¬¹ýÏ޶½« %s µÄËøÒƳý£¿"
4217
4218 #: mx.c:141
4219 #, c-format
4220 msgid "Can't dotlock %s.\n"
4221 msgstr "ÎÞ·¨Óàdotlock Ëøס %s¡£\n"
4222
4223 #: mx.c:224
4224 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
4225 msgstr "³¢ÊÔ fcntl µÄËø¶¨Ê±³¬¹ýʱ¼ä!"
4226
4227 #: mx.c:231
4228 #, c-format
4229 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
4230 msgstr "ÕýÔڵȴý fcntl µÄËø¶¨¡­ %d"
4231
4232 #: mx.c:258
4233 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
4234 msgstr "³¢ÊÔ flock Ê±³¬¹ýʱ¼ä£¡"
4235
4236 #: mx.c:266
4237 #, c-format
4238 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
4239 msgstr "ÕýÔڵȴý flock Ö´Ðгɹ¦¡­ %d"
4240
4241 #: mx.c:488
4242 #, c-format
4243 msgid "Couldn't lock %s\n"
4244 msgstr "ÎÞ·¨Ëøס %s¡£\n"
4245
4246 #: mx.c:577
4247 #, c-format
4248 msgid "Reading %s..."
4249 msgstr "¶ÁÈ¡ %s ÖС­"
4250
4251 #: mx.c:639
4252 #, c-format
4253 msgid "Writing %s..."
4254 msgstr "дÈë %s ÖС­"
4255
4256 #: mx.c:670
4257 #, fuzzy
4258 msgid "message(s) not deleted"
4259 msgstr "ÓʼþÒÑ´«ËÍ¡£"
4260
4261 #: mx.c:691
4262 #, fuzzy
4263 msgid "Can't open trash folder"
4264 msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Îļþ %s"
4265
4266 #: mx.c:758
4267 #, c-format
4268 msgid "Move read messages to %s?"
4269 msgstr "°áÒÆÒѶÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s£¿"
4270
4271 #: mx.c:772 mx.c:1027
4272 #, c-format
4273 msgid "Purge %d deleted message?"
4274 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѾ­±»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
4275
4276 #: mx.c:773 mx.c:1028
4277 #, c-format
4278 msgid "Purge %d deleted messages?"
4279 msgstr "Çå³ý %d ·âÒѱ»É¾³ýµÄÐżþ£¿"
4280
4281 #: mx.c:792
4282 #, c-format
4283 msgid "Moving read messages to %s..."
4284 msgstr "ÕýÔÚ°áÒÆÒѾ­¶ÁÈ¡µÄÐżþµ½ %s ¡­"
4285
4286 #: mx.c:845 mx.c:1018
4287 msgid "Mailbox is unchanged."
4288 msgstr "ÐÅÏäûÓиı䡣"
4289
4290 #: mx.c:884
4291 #, c-format
4292 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
4293 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»°áÒÆ, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
4294
4295 #: mx.c:887 mx.c:1071
4296 #, c-format
4297 msgid "%d kept, %d deleted."
4298 msgstr "%d ·âÐżþ±»±£Áô, %d ·âÐżþ±»É¾³ý¡£"
4299
4300 #: mx.c:1003
4301 #, c-format
4302 msgid " Press '%s' to toggle write"
4303 msgstr " Çë°´Ï '%s' À´Çл»Ð´Èëģʽ"