build system tweaks.
authorPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sun, 26 Nov 2006 22:03:59 +0000 (23:03 +0100)
committerPierre Habouzit <madcoder@debian.org>
Sun, 26 Nov 2006 22:03:59 +0000 (23:03 +0100)
update-po.

Signed-off-by: Pierre Habouzit <madcoder@debian.org>
31 files changed:
Makefile.am
po/Makefile.in.in
po/POTFILES.in
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/madmutt.pot
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index a695993..22c1888 100644 (file)
@@ -84,8 +84,7 @@ pgpewrapng_SOURCES = pgpewrap.c
 pgpewrapng_LDADD = 
 pgpewrapng_DEPENDENCIES = 
 
-CLEANFILES = stamp-doc-rc makedoc \
-       keymap_alldefs.h keymap_defs.h version.h
+CLEANFILES = stamp-doc-rc makedoc keymap_defs.h version.h
 
 ACLOCAL_AMFLAGS = -I m4
 
index 4e51be9..2ed49e6 100644 (file)
@@ -391,9 +391,3 @@ force:
 # Tell versions [3.59,3.63) of GNU make not to export all variables.
 # Otherwise a system limit (for SysV at least) may be exceeded.
 .NOEXPORT:
-
-
-.PHONY: $(top_srcdir)/keymap_alldefs.h
-$(top_srcdir)/keymap_alldefs.h:
-       $(MAKE) -C .. keymap_alldefs.h
-
index 4d5c536..1bfd93f 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+init.h
+browser.c
+config.h
+version.h
 account.c
 account.h
 alias.c
@@ -5,63 +9,38 @@ alias.h
 attach.c
 attach.h
 base64.c
-browser.c
+commands.c
 browser.h
 buffy.c
 buffy.h
 charset.c
 charset.h
-color.c
-commands.c
-complete.c
 compose.c
-compose.h
-compress.c
-compress.h
-config.h
 copy.c
+init.c
+keymap_defs.h
 copy.h
-crypt.c
-cryptglue.c
-crypt-gpgme.c
-crypt-gpgme.h
-crypt-mod.c
-crypt-mod.h
-crypt-mod-pgp-classic.c
-crypt-mod-pgp-gpgme.c
-crypt-mod-smime-classic.c
-crypt-mod-smime-gpgme.c
-curs_lib.c
-curs_main.c
-date.c
+keymap.c
+handler.c
+makedoc.c
 dotlock.c
 dotlock.h
-edit.c
 editmsg.c
-enter.c
-enter.h
 extlib.c
-filter.c
-flags.c
-from.c
-getdomain.c
+hook.c
+protos.h
 globals.h
-gnupgparse.c
-handler.c
 handler.h
-hcache.c
-hcache.h
-hdrline.c
+mutt.h
+muttlib.c
 headers.c
 help.c
-history.c
-history.h
-hook.c
-imap/auth_anon.c
+from.c
 imap/auth.c
+imap/auth.h
+imap/auth_anon.c
 imap/auth_cram.c
 imap/auth_gss.c
-imap/auth.h
 imap/auth_login.c
 imap/auth_sasl.c
 imap/browse.c
@@ -71,141 +50,145 @@ imap/imap.h
 imap/imap_private.h
 imap/message.c
 imap/message.h
-imap/mx_imap.c
-imap/mx_imap.h
 imap/utf7.c
 imap/util.c
-init.c
-init.h
-keymap.c
+main.c
 keymap.h
 lib.c
-lib/debug.c
-lib/debug.h
 lib.h
-lib-hash/hash.h
-lib-hash/md5.c
-lib-hash/md5.h
-lib-hash/sha1.c
-lib-hash/sha1.h
-lib-lib/ascii.c
-lib-lib/ascii.h
-lib-lib/buffer.c
-lib-lib/buffer.h
-lib-lib/file.c
-lib-lib/file.h
-lib-lib/hash.c
-lib-lib/hash.h
-lib-lib/list.c
-lib-lib/list.h
-lib-lib/macros.h
-lib-lib/mapping.c
-lib-lib/mapping.h
-lib-lib/mem.h
-lib-lib/str.c
-lib-lib/str.h
-lib/list.c
-lib/list.h
-lib-mime/mime.c
-lib-mime/mime.h
-lib-mime/rfc2047.c
-lib-mime/rfc2231.c
-lib-mime/rfc822.c
-lib/rx.c
-lib/rx.h
-lib/str.c
-lib/str.h
-main.c
-makedoc.c
-mapping.h
-mbox.c
-mbox.h
-mbyte.c
-mbyte.h
-menu.c
-mh.c
-mh.h
-mutt_crypt.h
-mutt_curses.h
-mutt.h
+flags.c
+pager.c
+thread.c
+thread.h
+send.c
+pattern.c
+recvattach.c
+mutt_sasl.c
 mutt_idna.c
 mutt_idna.h
-muttlib.c
 mutt_libesmtp.c
 mutt_libesmtp.h
-mutt_menu.h
-mutt_sasl.c
 mutt_sasl.h
-mutt_socket.c
-mutt_socket.h
-mutt_ssl.c
-mutt_ssl_gnutls.c
-mutt_ssl.h
-mutt_tunnel.c
-mutt_tunnel.h
-mx.c
-mx.h
-nntp/mx_nntp.c
-nntp/mx_nntp.h
+lib-mx/mx.c
+lib-mx/mx.h
+lib-mx/compress.c
+lib-mx/compress.h
+lib-mx/mh.c
+lib-mx/mh.h
+lib-mx/mbox.c
+lib-mx/mbox.h
+lib-mx/hcache.c
+lib-mx/hcache.h
+sendlib.c
+recvcmd.c
+score.c
+recvattach.h
+remailer.c
 nntp/newsrc.c
 nntp/nntp.c
 nntp/nntp.h
-pager.c
 pager.h
-parse.c
-pattern.c
-pgp.c
-pgpewrap.c
-pgp.h
-pgpinvoke.c
-pgpkey.c
-pgplib.c
-pgplib.h
-pgpmicalg.c
-pgppacket.c
-pgppacket.h
+remailer.h
 pgppubring.c
-pop/mx_pop.c
-pop/mx_pop.h
-pop/pop_auth.c
+pgpewrap.c
+postpone.c
+sort.c
 pop/pop.c
 pop/pop.h
+pop/pop_auth.c
 pop/pop_lib.c
-postpone.c
-protos.h
-query.c
-recvattach.c
-recvattach.h
-recvcmd.c
-regex.c
-_regex.h
-remailer.c
-remailer.h
-resize.c
-rfc1524.c
-rfc1524.h
-rfc3676.c
-rfc3676.h
-score.c
-send.c
-sendlib.c
-setenv.c
-sidebar.c
-sidebar.h
-signal.c
-smime.c
-smime.h
-sort.c
-sort.h
 state.c
 state.h
-status.c
-strcasecmp.c
-system.c
-thread.c
-thread.h
-url.c
-url.h
-utf8.c
-wcwidth.c
-xterm.h
+sort.h
+lib-sys/mutt_socket.c
+lib-sys/mutt_socket.h
+lib-sys/mutt_tunnel.c
+lib-sys/mutt_tunnel.h
+lib-sys/mutt_ssl.c
+lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c
+lib-sys/mutt_ssl.h
+lib-sys/unix.c
+lib-sys/exit.h
+lib-sys/exit.c
+lib-sys/unix.h
+lib-sys/mutt_signal.h
+lib-sys/mutt_signal.c
+lib-sys/filter.c
+lib-crypt/crypt-mod-pgp-classic.c
+lib-crypt/crypt-mod-smime-classic.c
+lib-crypt/crypt-mod.c
+lib-crypt/crypt-mod.h
+lib-crypt/crypt.c
+lib-crypt/crypt.h
+lib-crypt/cryptglue.c
+lib-crypt/gnupgparse.c
+lib-crypt/pgp.c
+lib-crypt/pgp.h
+lib-crypt/pgpinvoke.c
+lib-crypt/pgpkey.c
+lib-crypt/pgplib.c
+lib-crypt/pgplib.h
+lib-crypt/pgpmicalg.c
+lib-crypt/pgppacket.c
+lib-crypt/pgppacket.h
+lib-crypt/smime.c
+lib-crypt/smime.h
+lib-crypt/crypt-gpgme.c
+lib-crypt/crypt-gpgme.h
+lib-crypt/crypt-mod-pgp-gpgme.c
+lib-crypt/crypt-mod-smime-gpgme.c
+lib-hash/sha1.c
+lib-hash/sha1.h
+lib-hash/hash.h
+lib-hash/md5.h
+lib-hash/md5.c
+lib-mime/rfc2231.c
+lib-mime/mime.h
+lib-mime/rfc822address.c
+lib-mime/rfc2047.c
+lib-mime/mime.c
+lib-mime/mime-types.h
+lib-mime/rfc822parse.c
+lib-mime/crypt.c
+lib-mime/rfc1524.c
+lib-mime/rfc3676.c
+lib-mime/rfc3676.h
+lib-ui/color.c
+lib-ui/enter.c
+lib-ui/curs_lib.c
+lib-ui/curs_main.c
+lib-ui/curses.h
+lib-ui/menu.c
+lib-ui/sidebar.c
+lib-ui/enter.h
+lib-ui/complete.c
+lib-ui/resize.c
+lib-ui/menu.h
+lib-ui/history.c
+lib-ui/hdrline.c
+lib-ui/history.h
+lib-ui/query.c
+lib-ui/sidebar.h
+lib-ui/status.c
+lib-lib/mem.h
+lib-lib/lib-lib.h
+lib-lib/str.c
+lib-lib/buffer.c
+lib-lib/str.h
+lib-lib/buffer.h
+lib-lib/hash.h
+lib-lib/list.h
+lib-lib/hash.c
+lib-lib/file.h
+lib-lib/list.c
+lib-lib/file.c
+lib-lib/date.c
+lib-lib/rx.c
+lib-lib/rx.h
+lib-lib/date.h
+lib-lib/url.c
+lib-lib/mapping.h
+lib-lib/mapping.c
+lib-lib/array.c
+lib-lib/array.h
+lib-lib/url.h
index a12e7d4..223153d 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-26 23:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-12 01:40+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: mutt-dev <mutt-dev@mutt.org>\n"
@@ -17,482 +17,420 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:164
-#, c-format
-msgid "Username at %s: "
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
-
-#: account.c:221
-#, c-format
-msgid "Password for %s@%s: "
-msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
-
-#: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
-#: recvattach.c:58
+#: browser.c:34 browser.c:43 alias.c:48 pager.c:1346 recvattach.c:43
+#: postpone.c:31 lib-ui/query.c:35
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
-#: postpone.c:47
-msgid "Del"
-msgstr "Èçòð."
-
-#: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
-msgid "Undel"
-msgstr "Âúçñò."
-
-#: alias.c:40
-msgid "Select"
-msgstr "Èçáîð"
-
-#: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
-#: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
-#: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
-#: recvattach.c:62 smime.c:438
-msgid "Help"
-msgstr "Ïîìîù"
-
-#: alias.c:238
-msgid "Alias as: "
-msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
-
-#: alias.c:243
-msgid "You already have an alias defined with that name!"
-msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
-
-#: alias.c:250
-msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-msgstr ""
-"Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
-
-#: alias.c:273
-msgid "Address: "
-msgstr "Àäðåñ:"
-
-#: alias.c:281 send.c:198
-#, c-format
-msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
-msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
-
-#: alias.c:293
-msgid "Personal name: "
-msgstr "Èìå:"
-
-#: alias.c:301
-#, c-format
-msgid "[%s = %s] Accept?"
-msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
-
-#: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
-#: recvattach.c:491 recvattach.c:516
-msgid "Save to file: "
-msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
-
-#: alias.c:330
-msgid "Alias added."
-msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
-
-#: alias.c:646
-msgid "You have no aliases!"
-msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
-
-#: alias.c:658
-msgid "Aliases"
-msgstr "Ïñåâäîíèìè"
-
-#: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
-msgid "Can't match nametemplate, continue?"
-msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
-
-#: attach.c:122
-#, c-format
-msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
-msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
-
-#: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
-#: curs_lib.c:432
-#, c-format
-msgid "Error running \"%s\"!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
-
-#: attach.c:137
-msgid "Failure to open file to parse headers."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
-
-#: attach.c:165
-msgid "Failure to open file to strip headers."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
-
-#: attach.c:174
-#, fuzzy
-msgid "Failure to rename file."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
-
-#: attach.c:187
-#, c-format
-msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
-msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
-
-#: attach.c:243
-#, c-format
-msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
-msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
-
-#: attach.c:261
-#, c-format
-msgid "No mailcap edit entry for %s"
-msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
-
-#: attach.c:415
-msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
-msgstr ""
-"Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
-
-#: attach.c:427
-msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
-msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
-
-#: attach.c:511
-msgid "Cannot create filter"
-msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
-
-#: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
-#: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
-msgid "Can't create filter"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
-
-#: attach.c:790
-msgid "Write fault!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
-
-#: attach.c:1016
-msgid "I don't know how to print that!"
-msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
-
-#: browser.c:51
+#: browser.c:35
 msgid "Chdir"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
 
-#: browser.c:52 browser.c:64
+#: browser.c:36 browser.c:48
 msgid "Mask"
 msgstr "Ìàñêà"
 
-#: browser.c:60
+#: browser.c:37 browser.c:49 alias.c:52 compose.c:98 compose.c:110
+#: pager.c:1458 recvattach.c:47 postpone.c:34 lib-sys/mutt_ssl.c:606
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:732 lib-crypt/pgpkey.c:476 lib-crypt/smime.c:411
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3267 lib-ui/curs_main.c:365 lib-ui/curs_main.c:378
+#: lib-ui/query.c:40
+msgid "Help"
+msgstr "Ïîìîù"
+
+#: browser.c:44
 msgid "List"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:61
+#: browser.c:45
 msgid "Subscribe"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:62
+#: browser.c:46
 #, fuzzy
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: browser.c:63 curs_main.c:398
+#: browser.c:47 lib-ui/curs_main.c:377
 msgid "Catchup"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:530 browser.c:1201
+#: browser.c:501 browser.c:1139
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: browser.c:709
+#: browser.c:675
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:711
+#: browser.c:677
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:717
+#: browser.c:683
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
 
-#: browser.c:723
+#: browser.c:688
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:727
+#: browser.c:691
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:740
+#: browser.c:704
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
 
-#: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
+#: browser.c:840 browser.c:1198 browser.c:1295
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
 
-#: browser.c:1071
+#: browser.c:1014
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:1091
+#: browser.c:1034
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:1112
+#: browser.c:1055
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
 
-#: browser.c:1119
+#: browser.c:1062
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
 
-#: browser.c:1132
+#: browser.c:1075
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:1139
+#: browser.c:1082
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:1164
+#: browser.c:1104
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
 
-#: browser.c:1189 browser.c:1255
+#: browser.c:1127 browser.c:1191
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
 
-#: browser.c:1212
+#: browser.c:1150
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
 
-#: browser.c:1280
+#: browser.c:1216
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
 "(n)?"
 
-#: browser.c:1283
+#: browser.c:1219
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
 
-#: browser.c:1284
+#: browser.c:1220
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: browser.c:1349
+#: browser.c:1283
 msgid "New file name: "
 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
 
-#: browser.c:1378
+#: browser.c:1310
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
 
-#: browser.c:1395
+#: browser.c:1327
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
 
-#: browser.c:1477
+#: browser.c:1393
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1479
+#: browser.c:1395
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: browser.c:1496
+#: browser.c:1412
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
 
-#: buffy.c:514
-msgid "New mail in "
-msgstr "Íîâè ïèñìà â "
+#: account.c:142
+#, c-format
+msgid "Username at %s: "
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
 
-#: color.c:312
+#: account.c:193
 #, c-format
-msgid "%s: color not supported by term"
-msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
+msgid "Password for %s@%s: "
+msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
+
+#: alias.c:49 pager.c:1353 pager.c:1363 postpone.c:32 lib-ui/curs_main.c:359
+#: lib-ui/curs_main.c:372
+msgid "Del"
+msgstr "Èçòð."
+
+#: alias.c:50 postpone.c:33 lib-ui/curs_main.c:360 lib-ui/curs_main.c:373
+msgid "Undel"
+msgstr "Âúçñò."
+
+#: alias.c:51
+msgid "Select"
+msgstr "Èçáîð"
+
+#: alias.c:220
+msgid "Alias as: "
+msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
+
+#: alias.c:225
+msgid "You already have an alias defined with that name!"
+msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
+
+#: alias.c:245
+msgid "Address: "
+msgstr "Àäðåñ:"
 
-#: color.c:318
+#: alias.c:255 send.c:173
 #, c-format
-msgid "%s: no such color"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
+msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
+msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
+
+#: alias.c:268
+msgid "Personal name: "
+msgstr "Èìå:"
 
-#: color.c:363 color.c:544 color.c:554
+#: alias.c:276
 #, c-format
-msgid "%s: no such object"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
+msgid "[%s = %s] Accept?"
+msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
+
+#: alias.c:285 recvattach.c:421 recvattach.c:445 recvattach.c:458
+#: recvattach.c:473 recvattach.c:498
+msgid "Save to file: "
+msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
+
+#: alias.c:304
+msgid "Alias added."
+msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
+
+#: alias.c:582
+msgid "You have no aliases!"
+msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
+
+#: alias.c:594
+msgid "Aliases"
+msgstr "Ïñåâäîíèìè"
 
-#: color.c:369
+#: attach.c:87 attach.c:207 attach.c:422 attach.c:876
+msgid "Can't match nametemplate, continue?"
+msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
+
+#: attach.c:100
 #, c-format
-msgid "%s: command valid only for index object"
-msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
+msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
+msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: color.c:376
+#: attach.c:107 attach.c:226 commands.c:192 compose.c:1256
+#: lib-ui/curs_lib.c:150 lib-ui/curs_lib.c:407
 #, c-format
-msgid "%s: too few arguments"
-msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+msgid "Error running \"%s\"!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
 
-#: color.c:535
-msgid "Missing arguments."
-msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
+#: attach.c:114
+msgid "Failure to open file to parse headers."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: color.c:571 color.c:581
-msgid "color: too few arguments"
-msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+#: attach.c:144
+msgid "Failure to open file to strip headers."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: color.c:606
-msgid "mono: too few arguments"
-msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+#: attach.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Failure to rename file."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: color.c:625
+#: attach.c:165
 #, c-format
-msgid "%s: no such attribute"
-msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
+msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
+msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
 
-#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
-msgid "too few arguments"
-msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+#: attach.c:220
+#, c-format
+msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
+msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: color.c:672 hook.c:86
-msgid "too many arguments"
-msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+#: attach.c:238
+#, c-format
+msgid "No mailcap edit entry for %s"
+msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
 
-#: color.c:688
-msgid "default colors not supported"
-msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
+#: attach.c:392
+msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
+msgstr ""
+"Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
 
-#: commands.c:79 mbox.c:613
+#: attach.c:404
+msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
+msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
+
+#: attach.c:482
+msgid "Cannot create filter"
+msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
+
+#: attach.c:603 attach.c:632 attach.c:907 attach.c:956 handler.c:1098
+#: lib-crypt/pgpkey.c:526 lib-crypt/pgpkey.c:712
+msgid "Can't create filter"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
+
+#: attach.c:760
+msgid "Write fault!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
+
+#: attach.c:977
+msgid "I don't know how to print that!"
+msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
+
+#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:551
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
 
-#: commands.c:91
+#: commands.c:71
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
 
-#: commands.c:122
+#: commands.c:102
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
 
-#: commands.c:153
+#: commands.c:132
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:159
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:195
+#: commands.c:161
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
 
-#: commands.c:199 commands.c:210
+#: commands.c:165 commands.c:175
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr ""
 
-#: commands.c:201
+#: commands.c:167
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:207
+#: commands.c:172
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:212
+#: commands.c:177
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:233
+#: commands.c:198
 msgid "Command: "
 msgstr "Êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:252 recvcmd.c:140
+#: commands.c:217 recvcmd.c:131
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
 
-#: commands.c:254 recvcmd.c:142
+#: commands.c:219 recvcmd.c:133
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
 
-#: commands.c:267 recvcmd.c:150
+#: commands.c:232 recvcmd.c:141
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
 
-#: commands.c:275 recvcmd.c:158
+#: commands.c:240 recvcmd.c:149
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
 
-#: commands.c:286 recvcmd.c:172
+#: commands.c:251 recvcmd.c:163
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:286 recvcmd.c:172
+#: commands.c:251 recvcmd.c:163
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:300 recvcmd.c:187
+#: commands.c:265 recvcmd.c:178
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:300 recvcmd.c:187
+#: commands.c:265 recvcmd.c:178
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:310 recvcmd.c:204
+#: commands.c:275 recvcmd.c:195
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:310 recvcmd.c:204
+#: commands.c:275 recvcmd.c:195
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
+#: commands.c:343 commands.c:374 commands.c:391
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
 
-#: commands.c:456
+#: commands.c:421
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
 
-#: commands.c:470
+#: commands.c:435
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
 
-#: commands.c:475
+#: commands.c:440
 msgid "Print message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
 
-#: commands.c:475
+#: commands.c:440
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:447
 msgid "Message printed"
 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:447
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:449
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:450
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:495
+#: commands.c:460
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
@@ -501,7 +439,7 @@ msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:463
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
@@ -510,4029 +448,4004 @@ msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:499
+#: commands.c:464
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: commands.c:555
+#: commands.c:520
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:696
+#: commands.c:653
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:654
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:655
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:699
+#: commands.c:656
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:657
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:657
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:701
+#: commands.c:658
 msgid " tagged"
 msgstr " ìàðêèðàí"
 
-#: commands.c:766
+#: commands.c:719
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: commands.c:888
+#: commands.c:833
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
 
-#: commands.c:898
+#: commands.c:843
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
 
-#: commands.c:902
+#: commands.c:847
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:849
 msgid "not converting"
 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:849
 msgid "converting"
 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
 
-#: compose.c:56
+#: buffy.c:324
+msgid "New mail in "
+msgstr "Íîâè ïèñìà â "
+
+#: compose.c:39
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:113 compose.c:126
+#: compose.c:91 compose.c:104
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
+#: compose.c:92 compose.c:105 remailer.c:440
 msgid "Abort"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
+#: compose.c:96 compose.c:108 compose.c:738
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
 
-#: compose.c:119 compose.c:131
+#: compose.c:97 compose.c:109
 msgid "Descrip"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: compose.c:167
+#: compose.c:137
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:169
+#: compose.c:139
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:171
+#: compose.c:141
 msgid "Sign"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: compose.c:173
+#: compose.c:143
 msgid "Clear"
 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
 
-#: compose.c:179
+#: compose.c:148
 #, fuzzy
 msgid " (inline)"
 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
 
-#: compose.c:181
+#: compose.c:150
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:189 compose.c:194
+#: compose.c:157 compose.c:161
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
 
-#: compose.c:190 compose.c:195
+#: compose.c:158 compose.c:162
 msgid "<default>"
 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
 
-#: compose.c:202
+#: compose.c:168
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
 
-#: compose.c:251
+#: compose.c:213
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: compose.c:257
+#: compose.c:219
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
 
-#: compose.c:316
+#: compose.c:274
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: compose.c:343
+#: compose.c:301
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
 
-#: compose.c:365
+#: compose.c:323
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
 
-#: compose.c:722 send.c:1570
+#: compose.c:682 send.c:1516
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
 
-#: compose.c:803
+#: compose.c:754
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
 
-#: compose.c:815
+#: compose.c:766
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:838
+#: compose.c:789
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
 
-#: compose.c:846
+#: compose.c:797
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
 
-#: compose.c:897
+#: compose.c:844
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
 
-#: compose.c:908
+#: compose.c:855
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
 
-#: compose.c:936
+#: compose.c:883
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:986
+#: compose.c:933
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:991
+#: compose.c:938
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:993
+#: compose.c:940
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:1063
+#: compose.c:1010
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
 
-#: compose.c:1087
+#: compose.c:1031
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
 
-#: compose.c:1143
+#: compose.c:1079
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
 
-#: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
+#: compose.c:1082 editmsg.c:98 sendlib.c:751
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
 
-#: compose.c:1173
+#: compose.c:1109
 msgid "New file: "
 msgstr "Íîâ ôàéë: "
 
-#: compose.c:1185
+#: compose.c:1121
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
 
-#: compose.c:1191
+#: compose.c:1127
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
 
-#: compose.c:1202
+#: compose.c:1138
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
 
-#: compose.c:1210
+#: compose.c:1146
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: compose.c:1281
+#: compose.c:1217
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
 
-#: compose.c:1337
+#: compose.c:1273
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: compose.c:1339
+#: compose.c:1275
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
 
-#: compose.c:1348
+#: compose.c:1284
 msgid "Message written."
 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
 
-#: compose.c:1359
+#: compose.c:1292
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: compose.c:1383
+#: compose.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: compress.c:203 mbox.c:521
-msgid "Mailbox was corrupted!"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
-
-#: compress.c:230
+#: init.c:211 init.c:1472 init.c:1607
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Decompressing %s..."
-msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
-
-#: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
-msgid "Unable to lock mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+msgid "'%s' is invalid for $%s"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: compress.c:254
-#, fuzzy, c-format
-msgid "echo Decompressing %s..."
-msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+#: init.c:387
+#, c-format
+msgid "%s: Unknown type."
+msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
 
-#: compress.c:265
+#: init.c:649
 #, c-format
-msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
+msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:349 compress.c:421
+#: init.c:774
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Compressing %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgid "ifdef: too few arguments"
+msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: compress.c:376 compress.c:451
+#: init.c:776
 #, fuzzy, c-format
-msgid "echo Compressing %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+msgid "ifndef: too few arguments"
+msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: compress.c:381
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
-"kept!\n"
+#: init.c:894
+#, fuzzy
+msgid "spam: no matching pattern"
+msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: init.c:896
+#, fuzzy
+msgid "nospam: no matching pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: init.c:1141
+#, fuzzy
+msgid "attachments: no disposition"
+msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#: init.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "attachments: invalid disposition"
+msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#: init.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "unattachments: no disposition"
+msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+
+#: init.c:1214
+msgid "unattachments: invalid disposition"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:423
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Compressed-appending to %s..."
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+#: init.c:1326
+msgid "alias: no address"
+msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
 
-#: compress.c:453
+#: init.c:1363
 #, c-format
-msgid "echo Compressed-appending to %s..."
-msgstr ""
+msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
+msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
+
+#: init.c:1425
+msgid "invalid header field"
+msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
 
-#: compress.c:460
+#: init.c:1578
 #, c-format
-msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
+msgid ""
+"Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
+"Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:68
-#, c-format
-msgid " (current time: %c)"
-msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
+#: init.c:1628
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: crypt.c:74
+#: init.c:1643
 #, c-format
-msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
+msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: crypt.c:90
-msgid "Passphrase(s) forgotten."
-msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
-
-#: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
-msgid "Invoking PGP..."
-msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
+#: init.c:1698 init.c:1778 pager.c:47
+#, c-format
+msgid "Not available in this menu."
+msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
 
-#: crypt.c:159
-msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-msgstr ""
+#: init.c:1760
+#, c-format
+msgid "%s: unknown variable"
+msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
 
-#: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
-msgid "Mail not sent."
-msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
+#: init.c:1767
+#, c-format
+msgid "prefix is illegal with reset"
+msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
 
-#: crypt.c:388
-msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
-msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
+#: init.c:1772
+#, c-format
+msgid "value is illegal with reset"
+msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
 
-#: crypt.c:591 crypt.c:630
-msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
-msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
+#: init.c:1791 init.c:1852 init.c:1876
+#, fuzzy, c-format
+msgid "$%s is read-only"
+msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: crypt.c:613 crypt.c:649
-msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
-msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
+#: init.c:1909
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: crypt.c:765
-msgid ""
-"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
-"\n"
+#: init.c:1925
+#, c-format
+msgid "%s: unknown type"
+msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
 
-#: crypt.c:782
+#: init.c:1982
 #, c-format
-msgid ""
-"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
-"\n"
+msgid "Error in %s, line %d: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
 
-#: crypt.c:817
+#: init.c:2004
 #, c-format
-msgid ""
-"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
-"\n"
+msgid "source: errors in %s"
+msgstr "source: ãðåøêè â %s"
 
-#: crypt.c:829
-msgid ""
-"[-- The following data is signed --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
-"\n"
+#: init.c:2005
+#, c-format
+msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
+msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
 
-#: crypt.c:835
-msgid ""
-"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
-"\n"
+#: init.c:2023
+#, c-format
+msgid "source: error at %s"
+msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
 
-#: crypt.c:842
-msgid ""
-"\n"
-"[-- End of signed data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
+#: init.c:2075
+#, c-format
+msgid "%s: unknown command"
+msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
 
-#: cryptglue.c:82
-msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
-msgstr ""
+#: init.c:2417
+#, c-format
+msgid "Error in command line: %s\n"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: cryptglue.c:106
-#, fuzzy
-msgid "Invoking S/MIME..."
-msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
+#: init.c:2479
+msgid "unable to determine home directory"
+msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
 
-#: crypt-gpgme.c:327
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating gpgme context: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: init.c:2486
+msgid "unable to determine username"
+msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
 
-#: crypt-gpgme.c:335
+#: init.c:2662
 #, c-format
-msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:353
+#: init.c:2670
 #, c-format
-msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:5
+msgid "null operation"
+msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
 
-#: crypt-gpgme.c:446
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error rewinding data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:6
+msgid "end of conditional execution (noop)"
+msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
 
-#: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading data object: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:7
+msgid "force viewing of attachment using mailcap"
+msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
 
-#: crypt-gpgme.c:562
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:8
+msgid "view attachment as text"
+msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
 
-#: crypt-gpgme.c:599
-#, c-format
-msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Toggle display of subparts"
+msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
 
-#: crypt-gpgme.c:608
-#, c-format
-msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:10
+msgid "move to the bottom of the page"
+msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:618
-#, c-format
-msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:11
+msgid "remail a message to another user"
+msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
 
-#: crypt-gpgme.c:659
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error encrypting data: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:12
+msgid "select a new file in this directory"
+msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
 
-#: crypt-gpgme.c:751
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error signing data: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+#: keymap_defs.h:13
+msgid "view file"
+msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
 
-#: crypt-gpgme.c:939
-msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:14
+msgid "display the currently selected file's name"
+msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
 
-#: crypt-gpgme.c:947
-msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:15
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:953
+#: keymap_defs.h:16
 #, fuzzy
-msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:967
-msgid "Warning: The signature expired at: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:17
+msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
+msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:973
-msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
+#: keymap_defs.h:18
+msgid "list mailboxes with new mail"
+msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
+
+#: keymap_defs.h:19
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:977
-#, fuzzy
-msgid "The CRL is not available\n"
-msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
+#: keymap_defs.h:20
+msgid "change directories"
+msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
 
-#: crypt-gpgme.c:982
-msgid "Available CRL is too old\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:21
+msgid "check mailboxes for new mail"
+msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
 
-#: crypt-gpgme.c:987
-msgid "A policy requirement was not met\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:22
+msgid "attach a file(s) to this message"
+msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:995
-msgid "A system error occurred"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:23
+msgid "attach message(s) to this message"
+msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
+#: keymap_defs.h:24
 #, fuzzy
-msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1083
-msgid ""
-"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
-"as shown above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:25
+msgid "edit the BCC list"
+msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1089
-msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:26
+msgid "edit the CC list"
+msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1093
-msgid ""
-"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
-"above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:27
+msgid "edit attachment description"
+msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1161
-msgid "Error getting key information: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:28
+msgid "edit attachment transfer-encoding"
+msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
-msgid "Good signature from: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:29
+msgid "enter a file to save a copy of this message in"
+msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1176
-msgid "                aka: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:30
+msgid "edit the file to be attached"
+msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
 
-#: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
-msgid "            created: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:31
+msgid "edit the from field"
+msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1188
-msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:32
+msgid "edit the message with headers"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+
+#: keymap_defs.h:33
+msgid "edit the message"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1210
+#: keymap_defs.h:34
+msgid "edit attachment using mailcap entry"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
+
+#: keymap_defs.h:35
 #, fuzzy
-msgid "Error checking signature"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
-msgid "[-- Begin signature information --]\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:36
+msgid "edit the Reply-To field"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: verification failed: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+#: keymap_defs.h:37
+#, fuzzy
+msgid "edit the Followup-To field"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
+#: keymap_defs.h:38
 #, fuzzy
-msgid ""
-"[-- End signature information --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
+msgid "edit the X-Comment-To field"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1407
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
+#: keymap_defs.h:39
+msgid "edit the subject of this message"
+msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1878
-#, c-format
-msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:40
+msgid "edit the TO list"
+msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
 
-#: crypt-gpgme.c:1921
-msgid "Error: copy data failed\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:41
+msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
+msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:42
+msgid "edit attachment content type"
+msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
-msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
+#: keymap_defs.h:43
+msgid "get a temporary copy of an attachment"
+msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:44
+msgid "run ispell on the message"
+msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
 
-#: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
-msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
+#: keymap_defs.h:45
+msgid "compose new attachment using mailcap entry"
+msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
 
-#: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
-msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
+#: keymap_defs.h:46
+msgid "toggle recoding of this attachment"
+msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
 
-#: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
-msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+#: keymap_defs.h:47
+msgid "save this message to send later"
+msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
 
-#: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
-msgid ""
-"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:48
+msgid "rename/move an attached file"
+msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
-msgid ""
-"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:49
+msgid "send the message"
+msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
-msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
+#: keymap_defs.h:50
+msgid "toggle disposition between inline/attachment"
+msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
 
-#: crypt-gpgme.c:2040
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:51
+msgid "toggle whether to delete file after sending it"
 msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
-"\n"
+"ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:52
+msgid "update an attachment's encoding info"
+msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2063
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+#: keymap_defs.h:53
+msgid "write the message to a folder"
+msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
-msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+#: keymap_defs.h:54
+msgid "copy a message to a file/mailbox"
+msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: crypt-gpgme.c:2102
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+#: keymap_defs.h:55
+msgid "create an alias from a message sender"
+msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2103
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+#: keymap_defs.h:56
+msgid "move entry to bottom of screen"
+msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2130
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+#: keymap_defs.h:57
+msgid "move entry to middle of screen"
+msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2131
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+#: keymap_defs.h:58
+msgid "move entry to top of screen"
+msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2678
-msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:59
+msgid "make decoded (text/plain) copy"
+msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2680
-msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:60
+msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
+msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2685
-msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:61
+msgid "delete the current entry"
+msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
 
-#: crypt-gpgme.c:2757
-msgid " aka ......: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:62
+msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:2757
-msgid "Name ......: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:63
+msgid "delete all messages in subthread"
+msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
-#, fuzzy
-msgid "[Invalid]"
-msgstr "Íåâàëèäåí   "
+#: keymap_defs.h:64
+msgid "delete all messages in thread"
+msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid From : %s\n"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
+#: keymap_defs.h:65
+msgid "display full address of sender"
+msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid To ..: %s\n"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
+#: keymap_defs.h:66
+msgid "display message and toggle header weeding"
+msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
 
-#: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
-#, c-format
-msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:67
+msgid "display a message"
+msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
-#, c-format
-msgid "Key Usage .: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:68
+msgid "edit the raw message"
+msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
-#, fuzzy
-msgid "encryption"
-msgstr "Øèôðîâàíå"
+#: keymap_defs.h:69
+msgid "delete the char in front of the cursor"
+msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
-#: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
-msgid ", "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:70
+msgid "move the cursor one character to the left"
+msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
-msgid "signing"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:71
+msgid "move the cursor to the beginning of the word"
+msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
-msgid "certification"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:72
+msgid "jump to the beginning of the line"
+msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2852
-#, c-format
-msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:73
+msgid "cycle among incoming mailboxes"
+msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
 
-#: crypt-gpgme.c:2858
-#, c-format
-msgid "Issued By .: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:74
+msgid "complete filename or alias"
+msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
 
-#: crypt-gpgme.c:2874
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey ....: 0x%s"
-msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
+#: keymap_defs.h:75
+msgid "complete address with query"
+msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
 
-#: crypt-gpgme.c:2877
-#, fuzzy
-msgid "[Revoked]"
-msgstr "Àíóëèðàí   "
+#: keymap_defs.h:76
+msgid "delete the char under the cursor"
+msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2885
-#, fuzzy
-msgid "[Expired]"
-msgstr "Èçòåêúë   "
+#: keymap_defs.h:77
+msgid "jump to the end of the line"
+msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2889
-msgid "[Disabled]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:78
+msgid "move the cursor one character to the right"
+msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
 
-#: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
-msgid "Can't create temporary file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
+#: keymap_defs.h:79
+msgid "move the cursor to the end of the word"
+msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2970
-#, fuzzy
-msgid "Collecting data..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+#: keymap_defs.h:80
+msgid "scroll down through the history list"
+msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:2993
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error finding issuer key: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
+#: keymap_defs.h:81
+msgid "scroll up through the history list"
+msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3001
-msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:82
+msgid "delete chars from cursor to end of line"
+msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
-#, c-format
-msgid "Key ID: 0x%s"
-msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
+#: keymap_defs.h:83
+msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
+msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "gpgme_new failed: %s"
-msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
+#: keymap_defs.h:84
+msgid "delete all chars on the line"
+msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
-#, c-format
-msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:85
+msgid "delete the word in front of the cursor"
+msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
-#, c-format
-msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:86
+msgid "quote the next typed key"
+msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
 
-#: crypt-gpgme.c:3269
+#: keymap_defs.h:87
+msgid "transpose character under cursor with previous"
+msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
+
+#: keymap_defs.h:88
 #, fuzzy
-msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
-msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
+msgid "capitalize the word"
+msgstr "capitalize the word"
 
-#: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
-#: smime.c:433
-msgid "Exit  "
-msgstr "Èçõîä"
+#: keymap_defs.h:89
+msgid "convert the word to lower case"
+msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
 
-#: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
-msgid "Select  "
-msgstr "Èçáîð "
+#: keymap_defs.h:90
+msgid "convert the word to upper case"
+msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
 
-#: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
-msgid "Check key  "
-msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
+#: keymap_defs.h:91
+msgid "enter a muttrc command"
+msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
+
+#: keymap_defs.h:92
+msgid "enter a file mask"
+msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3320
+#: keymap_defs.h:93
+msgid "exit this menu"
+msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
+
+#: keymap_defs.h:94
+msgid "filter attachment through a shell command"
+msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+
+#: keymap_defs.h:95
+msgid "move to the first entry"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
+
+#: keymap_defs.h:96
+msgid "toggle a message's 'important' flag"
+msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
+
+#: keymap_defs.h:97
 #, fuzzy
-msgid "PGP and S/MIME keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3322
+#: keymap_defs.h:98
 #, fuzzy
-msgid "PGP keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+
+#: keymap_defs.h:99
+msgid "forward a message with comments"
+msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
+
+#: keymap_defs.h:100
+msgid "select the current entry"
+msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
 
-#: crypt-gpgme.c:3324
+#: keymap_defs.h:101
 #, fuzzy
-msgid "S/MIME keys matching"
-msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
 
-#: crypt-gpgme.c:3326
+#: keymap_defs.h:102
 #, fuzzy
-msgid "keys matching"
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3329
-#, c-format
-msgid "%s <%s>."
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
 
-#: crypt-gpgme.c:3331
-#, c-format
-msgid "%s \"%s\"."
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:104
+msgid "reply to all recipients"
+msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
 
-#: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
-msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
-msgstr ""
-"Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
-"àíóëèðàí."
+#: keymap_defs.h:105
+msgid "scroll down 1/2 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
-msgid "ID is expired/disabled/revoked."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
+#: keymap_defs.h:106
+msgid "scroll up 1/2 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
-msgid "ID has undefined validity."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
+#: keymap_defs.h:107
+msgid "this screen"
+msgstr "òîçè åêðàí"
 
-#: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
-msgid "ID is not valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
+#: keymap_defs.h:108
+msgid "jump to an index number"
+msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
 
-#: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
-msgid "ID is only marginally valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
+#: keymap_defs.h:109
+msgid "move to the last entry"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
 
-#: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
-#, c-format
-msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
+#: keymap_defs.h:110
+msgid "reply to specified mailing list"
+msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
 
-#: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
-#, c-format
-msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
-msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
+#: keymap_defs.h:111
+#, fuzzy
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
 
-#: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
-#, c-format
-msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
+#: keymap_defs.h:112
+msgid "execute a macro"
+msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
 
-#: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
-#, c-format
-msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
+#: keymap_defs.h:113
+msgid "compose a new mail message"
+msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
 
-#: crypt-gpgme.c:3832
-#, fuzzy
-msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
+#: keymap_defs.h:114
+msgid "break the thread in two"
 msgstr ""
-"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3833
+#: keymap_defs.h:115
+msgid "open a different folder"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: keymap_defs.h:116
+msgid "open a different folder in read only mode"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: keymap_defs.h:117
 #, fuzzy
-msgid "esabpfc"
-msgstr "esabf"
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: crypt-gpgme.c:3837
+#: keymap_defs.h:118
 #, fuzzy
-msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: keymap_defs.h:119
+msgid "clear a status flag from a message"
+msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
+
+#: keymap_defs.h:120
+msgid "delete messages matching a pattern"
+msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: keymap_defs.h:121
+msgid "rebuild header caching databases"
 msgstr ""
-"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3838
+#: keymap_defs.h:122
 #, fuzzy
-msgid "esabmfc"
-msgstr "esabf"
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
 
-#: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
-msgid "Sign as: "
-msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
+#: keymap_defs.h:123
+msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
+msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
 
-#: curs_lib.c:177
-msgid "yes"
-msgstr "yes"
+#: keymap_defs.h:124
+msgid "retrieve mail from POP server"
+msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
 
-#: curs_lib.c:178
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: keymap_defs.h:125
+msgid "move to the first message"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
+
+#: keymap_defs.h:126
+msgid "move to the last message"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
 
-#: curs_lib.c:267
+#: keymap_defs.h:127
+msgid "show only messages matching a pattern"
+msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: keymap_defs.h:128
 #, fuzzy
-msgid "Exit Mutt-ng?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
 
-#: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
-msgid "unknown error"
-msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
+#: keymap_defs.h:129
+msgid "jump to the next new message"
+msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
 
-#: curs_lib.c:408
-msgid "Press any key to continue..."
-msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
+#: keymap_defs.h:130
+msgid "jump to the next new or unread message"
+msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: curs_lib.c:450
-msgid " ('?' for list): "
-msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
+#: keymap_defs.h:131
+msgid "jump to the next subthread"
+msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
 
-#: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
-msgid "No mailbox is open."
-msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+#: keymap_defs.h:132
+msgid "jump to the next thread"
+msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
 
-#: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
-msgid "There are no messages."
-msgstr "Íÿìà ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:133
+msgid "move to the next undeleted message"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
-msgid "Mailbox is read-only."
-msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
+#: keymap_defs.h:134
+msgid "jump to the next unread message"
+msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
-msgid "Function not permitted in attach-message mode."
-msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:135
+msgid "jump to parent message in thread"
+msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
 
-#: curs_main.c:67
-msgid "No visible messages."
-msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:136
+msgid "jump to previous thread"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
 
-#: curs_main.c:247
-msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
-msgstr ""
-"Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
+#: keymap_defs.h:137
+msgid "jump to previous subthread"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
 
-#: curs_main.c:254
-msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
+#: keymap_defs.h:138
+msgid "move to the previous undeleted message"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:258
-msgid "Changes to folder will not be written."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
+#: keymap_defs.h:139
+msgid "jump to the previous new message"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:379 curs_main.c:392
-msgid "Quit"
-msgstr "Èçõîä"
+#: keymap_defs.h:140
+msgid "jump to the previous new or unread message"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
-msgid "Save"
-msgstr "Çàïèñ"
+#: keymap_defs.h:141
+msgid "jump to the previous unread message"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:383 query.c:45
-msgid "Mail"
-msgstr "Íîâî"
+#: keymap_defs.h:142
+msgid "mark the current thread as read"
+msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
 
-#: curs_main.c:384 pager.c:1381
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîð"
+#: keymap_defs.h:143
+msgid "mark the current subthread as read"
+msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
 
-#: curs_main.c:385
-msgid "Group"
-msgstr "Ãðóï. îòã."
+#: keymap_defs.h:144
+msgid "set a status flag on a message"
+msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:396 pager.c:1388
-msgid "Post"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:145
+msgid "save changes to mailbox"
+msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: curs_main.c:397 pager.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "Followup"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+#: keymap_defs.h:146
+msgid "tag messages matching a pattern"
+msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: curs_main.c:496
-msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
-msgstr ""
-"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
-"îñòàðåëè."
+#: keymap_defs.h:147
+msgid "undelete messages matching a pattern"
+msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: curs_main.c:500
-msgid "New mail in this mailbox."
-msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
+#: keymap_defs.h:148
+msgid "untag messages matching a pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: curs_main.c:506
-msgid "Mailbox was externally modified."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
+#: keymap_defs.h:149
+msgid "move to the middle of the page"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
 
-#: curs_main.c:631
-msgid "No tagged messages."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:150
+msgid "move to the next entry"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
 
-#: curs_main.c:666 menu.c:858
-msgid "Nothing to do."
-msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
+#: keymap_defs.h:151
+msgid "scroll down one line"
+msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
 
-#: curs_main.c:757
-#, fuzzy
-msgid "Enter Message-ID: "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
+#: keymap_defs.h:152
+msgid "move to the next page"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
 
-#: curs_main.c:765
-msgid "Article has no parent reference!"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:153
+msgid "jump to the bottom of the message"
+msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
+
+#: keymap_defs.h:154
+msgid "toggle display of quoted text"
+msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
+
+#: keymap_defs.h:155
+msgid "skip beyond quoted text"
+msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
+
+#: keymap_defs.h:156
+msgid "jump to the top of the message"
+msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
+
+#: keymap_defs.h:157
+msgid "pipe message/attachment to a shell command"
+msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
 
-#: curs_main.c:785
+#: keymap_defs.h:158
 #, fuzzy
-msgid "Message not visible in limited view."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+msgid "post message to newsgroup"
+msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: curs_main.c:795
-#, c-format
-msgid "Article %s not found on server"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:159
+msgid "move to the previous entry"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
 
-#: curs_main.c:808
-msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
+#: keymap_defs.h:160
+msgid "scroll up one line"
+msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
+
+#: keymap_defs.h:161
+msgid "move to the previous page"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
+
+#: keymap_defs.h:162
+msgid "print the current entry"
+msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
+
+#: keymap_defs.h:163
+msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:828
-#, fuzzy
-msgid "Check for children of message..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+#: keymap_defs.h:164
+msgid "query external program for addresses"
+msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
 
-#: curs_main.c:859
-msgid "Jump to message: "
-msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
+#: keymap_defs.h:165
+msgid "append new query results to current results"
+msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
 
-#: curs_main.c:864
-msgid "Argument must be a message number."
-msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
+#: keymap_defs.h:166
+msgid "save changes to mailbox and quit"
+msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
 
-#: curs_main.c:892
-msgid "That message is not visible."
-msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
+#: keymap_defs.h:167
+msgid "recall a postponed message"
+msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
 
-#: curs_main.c:895
-msgid "Invalid message number."
-msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
+#: keymap_defs.h:168
+msgid "clear and redraw the screen"
+msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
+
+#: keymap_defs.h:169
+msgid "{internal}"
+msgstr "{âúòðåøíî}"
 
-#: curs_main.c:909 curs_main.c:1917 curs_main.c:1957 pager.c:2137 pager.c:2156
+#: keymap_defs.h:170
 #, fuzzy
-msgid "Deletion"
-msgstr "Èçòðèâàíå"
+msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: curs_main.c:912
-msgid "Delete messages matching: "
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
+#: keymap_defs.h:171
+msgid "reply to a message"
+msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:934
-msgid "No limit pattern is in effect."
-msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
+#: keymap_defs.h:172
+msgid "use the current message as a template for a new one"
+msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
 
-#: curs_main.c:940
-#, c-format
-msgid "Limit: %s"
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
+#: keymap_defs.h:173
+msgid "save message/attachment to a file"
+msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
 
-#: curs_main.c:971
-msgid "Limit to messages matching: "
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: keymap_defs.h:174
+#, fuzzy
+msgid "search for a regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
 
-#: curs_main.c:992
-msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:175
+msgid "search backwards for a regular expression"
+msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
 
-#: curs_main.c:1003
-#, fuzzy
-msgid "Quit Mutt-ng?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+#: keymap_defs.h:176
+msgid "search for next match"
+msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
 
-#: curs_main.c:1079
-msgid "Tag messages matching: "
-msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: keymap_defs.h:177
+msgid "search for next match in opposite direction"
+msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
 
-#: curs_main.c:1089 curs_main.c:2270 curs_main.c:2297 pager.c:2504
-#: pager.c:2520
+#: keymap_defs.h:178
+msgid "toggle search pattern coloring"
+msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
+
+#: keymap_defs.h:179
+msgid "invoke a command in a subshell"
+msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+
+#: keymap_defs.h:180
+msgid "sort messages"
+msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
+
+#: keymap_defs.h:181
+msgid "sort messages in reverse order"
+msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
+
+#: keymap_defs.h:182
 #, fuzzy
-msgid "Undeletion"
-msgstr "Âúçñò."
+msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: curs_main.c:1091
-msgid "Undelete messages matching: "
-msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: keymap_defs.h:183
+msgid "tag the current entry"
+msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
 
-#: curs_main.c:1100
-msgid "Untag messages matching: "
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: keymap_defs.h:184
+msgid "apply next function to tagged messages"
+msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
 
-#: curs_main.c:1183
-msgid "Open mailbox in read-only mode"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+#: keymap_defs.h:185
+msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
+msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
 
-#: curs_main.c:1185
-msgid "Open mailbox"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: keymap_defs.h:186
+msgid "tag the current subthread"
+msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
+
+#: keymap_defs.h:187
+msgid "tag the current thread"
+msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
 
-#: curs_main.c:1195
+#: keymap_defs.h:188
+msgid "toggle a message's 'new' flag"
+msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
+
+#: keymap_defs.h:189
 #, fuzzy
-msgid "Open newsgroup in read-only mode"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+msgid "toggle view of read messages"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: curs_main.c:1197
-msgid "Open newsgroup"
+#: keymap_defs.h:190
+msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
+msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+
+#: keymap_defs.h:191
+msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
+msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
+
+#: keymap_defs.h:192
+msgid "move to the top of the page"
+msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
+
+#: keymap_defs.h:193
+msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1233 mx.c:417 mx.c:557
-#, c-format
-msgid "%s is not a mailbox."
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
+#: keymap_defs.h:194
+msgid "undelete the current entry"
+msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
+
+#: keymap_defs.h:195
+msgid "undelete all messages in thread"
+msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
+
+#: keymap_defs.h:196
+msgid "undelete all messages in subthread"
+msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
 
-#: curs_main.c:1337
+#: keymap_defs.h:197
 #, fuzzy
-msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
+msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: curs_main.c:1369 curs_main.c:1399 curs_main.c:1807 curs_main.c:1837
-#: flags.c:294 thread.c:932 thread.c:979 thread.c:1034
-msgid "Threading is not enabled."
-msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
+#: keymap_defs.h:198
+msgid "show the Mutt version number and date"
+msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
 
-#: curs_main.c:1381
-msgid "Thread broken"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:199
+msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
+msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
 
-#: curs_main.c:1402
-msgid "No Message-ID: header available to link thread"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:200
+msgid "show MIME attachments"
+msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
+
+#: keymap_defs.h:201
+msgid "display the keycode for a key press"
+msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
+
+#: keymap_defs.h:202
+msgid "show currently active limit pattern"
+msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
+
+#: keymap_defs.h:203
+msgid "collapse/uncollapse current thread"
+msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
+
+#: keymap_defs.h:204
+msgid "collapse/uncollapse all threads"
+msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
 
-#: curs_main.c:1405
+#: keymap_defs.h:205
 #, fuzzy
-msgid "First, please tag a message to be linked here"
-msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
+msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: curs_main.c:1416
-msgid "Threads linked"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:206
+#, fuzzy
+msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: curs_main.c:1419
-msgid "No thread linked"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:207
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox"
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1436 curs_main.c:1459
-msgid "You are on the last message."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
+#: keymap_defs.h:208
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox with new mail"
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1443 curs_main.c:1484
-msgid "No undeleted messages."
-msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:209
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: curs_main.c:1477 curs_main.c:1500
-msgid "You are on the first message."
-msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+#: keymap_defs.h:210
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox with new mail"
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1573 pattern.c:1369
-msgid "Search wrapped to top."
-msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
+#: keymap_defs.h:211
+#, fuzzy
+msgid "open hilighted mailbox"
+msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: curs_main.c:1581 pattern.c:1380
-msgid "Search wrapped to bottom."
-msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
+#: keymap_defs.h:212
+msgid "attach a PGP public key"
+msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: curs_main.c:1626
-msgid "No new messages"
-msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:213
+msgid "show PGP options"
+msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
 
-#: curs_main.c:1627
-msgid "No unread messages"
-msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
+#: keymap_defs.h:214
+msgid "mail a PGP public key"
+msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: curs_main.c:1628
-msgid " in this limited view"
-msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+#: keymap_defs.h:215
+msgid "verify a PGP public key"
+msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: curs_main.c:1644 pager.c:2268
-msgid "Flagging"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:216
+msgid "view the key's user id"
+msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
 
-#: curs_main.c:1677 pager.c:2485
-msgid "Toggling"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:217
+msgid "check for classic pgp"
+msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
 
-#: curs_main.c:1748
-msgid "No more threads."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
+#: keymap_defs.h:218
+msgid "show S/MIME options"
+msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
 
-#: curs_main.c:1751
-msgid "You are on the first thread."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
+#: keymap_defs.h:219
+msgid "make decrypted copy and delete"
+msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
 
-#: curs_main.c:1823
-msgid "Thread contains unread messages."
-msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
+#: keymap_defs.h:220
+msgid "make decrypted copy"
+msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
 
-#: curs_main.c:2008
-msgid "Editing"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:221
+msgid "wipe passphrase(s) from memory"
+msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
 
-#: curs_main.c:2144
-msgid "Marking as read"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:222
+msgid "extract supported public keys"
+msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
 
-#: curs_main.c:2200 pager.c:2347 recvattach.c:1207
-msgid "Reply by mail as poster prefers?"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:223
+msgid "Accept the chain constructed"
+msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
 
-#: curs_main.c:2206 pager.c:2310 pager.c:2324 pager.c:2352
-msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:224
+msgid "Append a remailer to the chain"
+msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
 
-#: edit.c:40
-msgid ""
-"~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
-"~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
-"~c users\tadd users to the Cc: field\n"
-"~f messages\tinclude messages\n"
-"~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
-"~h\t\tedit the message header\n"
-"~m messages\tinclude and quote messages\n"
-"~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
-"~p\t\tprint the message\n"
-"~q\t\twrite file and quit editor\n"
-"~r file\t\tread a file into the editor\n"
-"~t users\tadd users to the To: field\n"
-"~u\t\trecall the previous line\n"
-"~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
-"~w file\t\twrite message to file\n"
-"~x\t\tabort changes and quit editor\n"
-"~?\t\tthis message\n"
-".\t\ton a line by itself ends input\n"
-msgstr ""
-"~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
-"~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
-"~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
-"~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
-"~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
-"÷àñòè\n"
-"~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
-"~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
-"~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è çàãëàâíèòå "
-"÷àñòè\n"
-"~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
-"~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
-"~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
-"~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
-"~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
-"~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
-"~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
-"~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
-"~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
-".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
-
-#: edit.c:179
-#, c-format
-msgid "%d: invalid message number.\n"
-msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
-
-#: edit.c:309
-msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
-msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
-
-#: edit.c:362
-msgid "No mailbox.\n"
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
-
-#: edit.c:366
-msgid "Message contains:\n"
-msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
-
-#: edit.c:370 edit.c:424
-msgid "(continue)\n"
-msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
+#: keymap_defs.h:225
+msgid "Insert a remailer into the chain"
+msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
 
-#: edit.c:382
-msgid "missing filename.\n"
-msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
+#: keymap_defs.h:226
+msgid "Delete a remailer from the chain"
+msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
 
-#: edit.c:401
-msgid "No lines in message.\n"
-msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
+#: keymap_defs.h:227
+msgid "Select the previous element of the chain"
+msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
 
-#: edit.c:417
-#, c-format
-msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
-msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
+#: keymap_defs.h:228
+msgid "Select the next element of the chain"
+msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
 
-#: edit.c:435
-#, c-format
-msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
+#: keymap_defs.h:229
+msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
+msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
 
-#: editmsg.c:70
-#, c-format
-msgid "could not create temporary folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+#: keymap.c:407
+msgid "Macro loop detected."
+msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
 
-#: editmsg.c:82
+#: keymap.c:606 keymap.c:614
+msgid "Key is not bound."
+msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
+
+#: keymap.c:619
 #, c-format
-msgid "could not write temporary mail folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
+msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
+
+#: keymap.c:630
+msgid "push: too many arguments"
+msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: editmsg.c:101
+#: keymap.c:658
 #, c-format
-msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
+msgid "%s: no such menu"
+msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
 
-#: editmsg.c:114
-msgid "Message file is empty!"
-msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
+#: keymap.c:672
+msgid "null key sequence"
+msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
 
-#: editmsg.c:120
-msgid "Message not modified!"
-msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
+#: keymap.c:678 hook.c:53 hook.c:63 lib-ui/color.c:646
+msgid "too few arguments"
+msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: editmsg.c:127
-#, c-format
-msgid "Can't open message file: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
+#: keymap.c:753
+msgid "bind: too many arguments"
+msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: editmsg.c:133 editmsg.c:161
+#: keymap.c:770
 #, c-format
-msgid "Can't append to folder: %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
+msgid "%s: no such function in map"
+msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
+
+#: keymap.c:798
+msgid "macro: empty key sequence"
+msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
+
+#: keymap.c:806
+msgid "macro: too many arguments"
+msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+
+#: keymap.c:838
+msgid "exec: no arguments"
+msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
 
-#: editmsg.c:193
+#: keymap.c:856
 #, c-format
-msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
-msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
+msgid "%s: no such function"
+msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
 
-#: flags.c:336
-msgid "Set flag"
-msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
+#: keymap.c:877
+msgid "Enter keys (^G to abort): "
+msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
 
-#: flags.c:336
-msgid "Clear flag"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
+#: keymap.c:881
+#, c-format
+msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
+msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
 
-#: handler.c:905
+#: handler.c:888
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
 "íà ïèñìîòî --]\n"
 
-#: handler.c:1019
+#: handler.c:998
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
 
-#: handler.c:1030
+#: handler.c:1009
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1094
+#: handler.c:1073
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
 
-#: handler.c:1095
+#: handler.c:1074
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
 
-#: handler.c:1123
+#: handler.c:1102
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
 
-#: handler.c:1138 handler.c:1155
+#: handler.c:1117 handler.c:1134
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
 
-#: handler.c:1190
+#: handler.c:1169
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
 
-#: handler.c:1207
+#: handler.c:1186
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
 
-#: handler.c:1213
+#: handler.c:1192
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
 
-#: handler.c:1215
+#: handler.c:1194
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
 
-#: handler.c:1219
+#: handler.c:1198
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- íà %s --]\n"
 
-#: handler.c:1223
+#: handler.c:1202
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1234 handler.c:1248
+#: handler.c:1213 handler.c:1227
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
 
-#: handler.c:1236
+#: handler.c:1215
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
 
-#: handler.c:1253
+#: handler.c:1232
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
 
-#: handler.c:1375
+#: handler.c:1349
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1386
+#: handler.c:1359
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1420
+#: handler.c:1393
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
 
-#: handler.c:1478
+#: handler.c:1450
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
 
-#: handler.c:1483
+#: handler.c:1455
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
 
-#: handler.c:1485
+#: handler.c:1457
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
 
-#: headers.c:160
+#: editmsg.c:59
 #, c-format
-msgid "%s: unable to attach file"
-msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
+msgid "could not create temporary folder: %s"
+msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: help.c:255
-msgid "ERROR: please report this bug"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
+#: editmsg.c:71
+#, c-format
+msgid "could not write temporary mail folder: %s"
+msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: help.c:295
-msgid "<UNKNOWN>"
-msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
+#: editmsg.c:90
+#, c-format
+msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
+msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: help.c:305
-msgid ""
-"\n"
-"Generic bindings:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
-"\n"
+#: editmsg.c:103
+msgid "Message file is empty!"
+msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
 
-#: help.c:309
-msgid ""
-"\n"
-"Unbound functions:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
-"\n"
+#: editmsg.c:109
+msgid "Message not modified!"
+msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
 
-#: help.c:317
+#: editmsg.c:116
 #, c-format
-msgid "Help for %s"
-msgstr "Ïîìîù çà %s"
+msgid "Can't open message file: %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
+
+#: editmsg.c:122 editmsg.c:150
+#, c-format
+msgid "Can't append to folder: %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
+
+#: editmsg.c:181
+#, c-format
+msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
+msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
+
+#: hook.c:68 lib-ui/color.c:654
+msgid "too many arguments"
+msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: hook.c:100
+#: hook.c:81
 msgid "bad formatted command string"
 msgstr ""
 
-#: hook.c:250
+#: hook.c:230
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
 
-#: hook.c:260
+#: hook.c:240
 #, c-format
 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
 
-#: hook.c:265
+#: hook.c:245
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
 
-#: imap/auth_anon.c:37
+#: muttlib.c:252
+msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
+msgstr ""
+"Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
+"âñè÷êè]"
+
+#: muttlib.c:253
+msgid "yna"
+msgstr "yna"
+
+#: muttlib.c:269
+msgid "File is a directory, save under it?"
+msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
+
+#: muttlib.c:275
+msgid "File under directory: "
+msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
+
+#: muttlib.c:286
+msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
+msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
+
+#: muttlib.c:286
+msgid "oac"
+msgstr "oac"
+
+#: muttlib.c:547
+msgid "Can't save message to POP mailbox."
+msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+
+#: muttlib.c:554
+#, fuzzy
+msgid "Can't save message to newsserver."
+msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+
+#: muttlib.c:564
+#, c-format
+msgid "Append messages to %s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
+
+#: muttlib.c:574
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox!"
+msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
+
+#: muttlib.c:585 imap/imap.c:680 imap/message.c:716
+#, c-format
+msgid "Create %s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
+
+#: headers.c:149
+#, c-format
+msgid "%s: unable to attach file"
+msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
+
+#: help.c:246
+msgid "ERROR: please report this bug"
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
+
+#: help.c:284
+msgid "<UNKNOWN>"
+msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
+
+#: help.c:295
+msgid ""
+"\n"
+"Generic bindings:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
+"\n"
+
+#: help.c:299
+msgid ""
+"\n"
+"Unbound functions:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
+"\n"
+
+#: help.c:308
+#, c-format
+msgid "Help for %s"
+msgstr "Ïîìîù çà %s"
+
+#: imap/auth.c:89 pop/pop_auth.c:362
+msgid "No authenticators available"
+msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
+
+#: imap/auth_anon.c:32
 msgid "Authenticating (anonymous)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
 
-#: imap/auth_anon.c:65
+#: imap/auth_anon.c:58
 msgid "Anonymous authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/auth.c:99 pop/pop_auth.c:385
-msgid "No authenticators available"
-msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
-
-#: imap/auth_cram.c:42
+#: imap/auth_cram.c:38
 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
 
-#: imap/auth_cram.c:121
+#: imap/auth_cram.c:112
 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/auth_gss.c:98
+#: imap/auth_gss.c:84
 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
 
-#: imap/auth_gss.c:252
+#: imap/auth_gss.c:219
 msgid "GSSAPI authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/auth_login.c:31
+#: imap/auth_login.c:26
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
 
-#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:101 pop/pop_auth.c:228
+#: imap/auth_login.c:36 nntp/nntp.c:81 pop/pop_auth.c:215
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
 
-#: imap/auth_login.c:52 nntp/nntp.c:124 nntp/nntp.c:196 pop/pop_auth.c:270
+#: imap/auth_login.c:47 nntp/nntp.c:99 nntp/nntp.c:171 pop/pop_auth.c:249
 msgid "Login failed."
 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
 
-#: imap/auth_sasl.c:90
+#: imap/auth_sasl.c:76
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
 
-#: imap/auth_sasl.c:170 pop/pop_auth.c:152
+#: imap/auth_sasl.c:150 pop/pop_auth.c:137
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/browse.c:70 imap/imap.c:542
+#: imap/browse.c:59 imap/imap.c:501
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
 
-#: imap/browse.c:87
+#: imap/browse.c:76
 msgid "Getting namespaces..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
 
-#: imap/browse.c:97
+#: imap/browse.c:86
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
 
-#: imap/browse.c:212
+#: imap/browse.c:194
 msgid "No such folder"
 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
 
-#: imap/browse.c:271
+#: imap/browse.c:250
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:275 imap/browse.c:318
+#: imap/browse.c:254 imap/browse.c:295
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
 
-#: imap/browse.c:283
+#: imap/browse.c:262
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/browse.c:312
+#: imap/browse.c:289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:324
+#: imap/browse.c:301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: imap/browse.c:329
+#: imap/browse.c:306
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/command.c:289
+#: imap/command.c:166 lib-ui/curs_main.c:41 lib-ui/curs_main.c:599
+#: lib-ui/curs_main.c:627
+msgid "No mailbox is open."
+msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+
+#: imap/command.c:260
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
 
-#: imap/command.c:330
+#: imap/command.c:299
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
 
-#: imap/imap.c:172 nntp/nntp.c:1097
+#: imap/imap.c:153 nntp/nntp.c:1054
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
 
-#: imap/imap.c:323
+#: imap/imap.c:287
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
 
-#: imap/imap.c:396
+#: imap/imap.c:358
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:432 pop/pop_lib.c:268
+#: imap/imap.c:394 pop/pop_lib.c:254
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
 
-#: imap/imap.c:442 pop/pop_lib.c:288
+#: imap/imap.c:404 pop/pop_lib.c:274
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
 
-#: imap/imap.c:456 pop/pop_lib.c:306
+#: imap/imap.c:418 pop/pop_lib.c:292
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:573 nntp/nntp.c:878
+#: imap/imap.c:532 nntp/nntp.c:840
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
 
-#: imap/imap.c:696
+#: imap/imap.c:632
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: imap/imap.c:745 imap/message.c:707 muttlib.c:1225
-#, c-format
-msgid "Create %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
-
-#: imap/imap.c:986 pop/pop.c:448
+#: imap/imap.c:919 pop/pop.c:426
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
 
-#: imap/imap.c:994
+#: imap/imap.c:927
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
 
-#: imap/imap.c:1006
+#: imap/imap.c:939
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1035
+#: imap/imap.c:965
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
 
-#: imap/imap.c:1040
+#: imap/imap.c:970
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1048 imap/imap.c:1079
+#: imap/imap.c:978 imap/imap.c:1009
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1303
+#: imap/imap.c:1230
 #, c-format
 msgid "Header search without header name: %s"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:1446
+#: imap/imap.c:1373
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: imap/imap.c:1469
+#: imap/imap.c:1395
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
 
-#: imap/imap.c:1471
+#: imap/imap.c:1397
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
-#: imap/imap.c:1650
+#: imap/imap.c:1576
 #, fuzzy
 msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
 
-#: imap/message.c:97
+#: imap/message.c:78
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
 
-#: imap/message.c:107
-#, c-format
-msgid "Could not create temporary file %s"
-msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
+#: imap/message.c:88 pattern.c:138 sendlib.c:929 sendlib.c:994 sendlib.c:2151
+#: recvcmd.c:447 recvcmd.c:609 recvcmd.c:857 pop/pop.c:50 pop/pop.c:354
+#: lib-crypt/crypt.c:339 lib-crypt/crypt.c:548
+#, fuzzy
+msgid "Could not create temporary file"
+msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
 
-#: imap/message.c:132
+#: imap/message.c:113
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:199 pop/pop.c:204
+#: imap/message.c:178 pop/pop.c:184
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:355 imap/message.c:403 nntp/nntp.c:973 pop/pop.c:371
+#: imap/message.c:376 imap/message.c:423 nntp/nntp.c:931 pop/pop.c:349
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: imap/message.c:393 pop/pop.c:365
+#: imap/message.c:413 pop/pop.c:343
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: imap/message.c:531
+#: imap/message.c:551
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
 
-#: imap/message.c:675
+#: imap/message.c:686
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
 
-#: imap/message.c:678
+#: imap/message.c:689
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
 
-#: imap/util.c:179
+#: imap/util.c:136
 msgid "Continue?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
-#: init.c:229 init.c:1576 init.c:1714 init.c:1739
-#, fuzzy, c-format
-msgid "'%s' is invalid for $%s"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
-
-#: init.c:405
-#, c-format
-msgid "%s: Unknown type."
-msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
-
-#: init.c:690
-#, c-format
-msgid "Bad regexp: %s"
+#: main.c:76
+msgid ""
+"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
+"Copyright (C) 2005 The Mutt-ng Team\n"
+"Copyright (C) 2006 Pierre Habouzit undation, Inc.\n"
+"This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms "
+"of\n"
+"the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
+"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:868
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ifdef: too few arguments"
-msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
-
-#: init.c:870
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ifndef: too few arguments"
-msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+#: main.c:95
+msgid ""
+"usage: madmutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
+"<file> ]\n"
+"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
+"[...]\n"
+"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
+"[...]\n"
+"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
+msgstr ""
 
-#: init.c:983
+#: main.c:100
 #, fuzzy
-msgid "spam: no matching pattern"
-msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+msgid ""
+"       madmutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
+"       madmutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H "
+"<file> ] [ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> "
+"[ ... ]\n"
+"       madmutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       madmutt -v\n"
+"\n"
+"options:\n"
+"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
+"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
+"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
+"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
+msgstr ""
+"Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
+"<ôàéë> ]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
+"<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
+"<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
+"       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
+"<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
+"[ ... ]\n"
+"       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
+"       mutt -v[v]\n"
+"\n"
+"Ïàðàìåòðè:\n"
+"  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
+"  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
+"  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
+"  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
+"  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
+"  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
+"  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
+"  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
+"  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
+"  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
+"  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
+"  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
+"  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
+"  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
+"  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
+"  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
+"  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
+"  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
+"  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
+"  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
+"îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
+"  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
 
-#: init.c:985
-#, fuzzy
-msgid "nospam: no matching pattern"
-msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: main.c:111
+msgid ""
+"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
+"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
+"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
+"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
+"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
+"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
+"  -i <file>\tspecify a file which Madmutt should include in the body"
+msgstr ""
 
-#: init.c:1236
-#, fuzzy
-msgid "attachments: no disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: main.c:119
+msgid ""
+"  -d <level>\t specify debugging level of Madmutt\n"
+"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
+"  -n\t\tcauses Madmutt not to read the system Madmuttrc\n"
+"  -p\t\trecall a postponed message\n"
+"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
+"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
+"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
+msgstr ""
 
-#: init.c:1273
-#, fuzzy
-msgid "attachments: invalid disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: main.c:127
+msgid ""
+"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
+"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
+"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
+"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
+"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
+"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
+"  -h\t\tthis help message"
+msgstr ""
 
-#: init.c:1286
+#: main.c:205
 #, fuzzy
-msgid "unattachments: no disposition"
-msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#: init.c:1309
-msgid "unattachments: invalid disposition"
+msgid "Compile Options:"
 msgstr ""
+"\n"
+"Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
 
-#: init.c:1417
-msgid "alias: no address"
-msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
-
-#: init.c:1458
-#, c-format
-msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
-
-#: init.c:1529
-msgid "invalid header field"
-msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
-
-#: init.c:1685
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
-"Please report this error: \"%s\"\n"
+#: main.c:360
+msgid "Built-In Defaults:"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1752 init.c:1766
-#, c-format
-msgid "'%d' is invalid for $%s"
+#: main.c:375
+msgid "MadMutt is based on Madmutt wich was based on Mutt before\n"
 msgstr ""
 
-#: init.c:1821 init.c:1896 pager.c:65
-#, c-format
-msgid "Not available in this menu."
-msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
+#: main.c:394
+msgid "Error initializing terminal."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
 
-#: init.c:1878
+#: main.c:650
 #, c-format
-msgid "%s: unknown variable"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
+msgid "%s does not exist. Create it?"
+msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
 
-#: init.c:1885
+#: main.c:654
 #, c-format
-msgid "prefix is illegal with reset"
-msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
+msgid "Can't create %s: %s."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
 
-#: init.c:1890
+#: main.c:695
+msgid "No recipients specified.\n"
+msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
+
+#: main.c:769
 #, c-format
-msgid "value is illegal with reset"
-msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
+msgid "%s: unable to attach file.\n"
+msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
 
-#: init.c:1909 init.c:1970 init.c:1994
-#, fuzzy, c-format
-msgid "$%s is read-only"
-msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
+#: main.c:786
+msgid "No mailbox with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: init.c:2027
-#, fuzzy, c-format
-msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
-msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+#: main.c:804
+msgid "No incoming mailboxes defined."
+msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
 
-#: init.c:2043
-#, c-format
-msgid "%s: unknown type"
-msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
+#: main.c:838
+msgid "Mailbox is empty."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
 
-#: init.c:2102
-#, c-format
-msgid "Error in %s, line %d: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
+#: flags.c:285 thread.c:923 thread.c:970 thread.c:1025 lib-ui/curs_main.c:1335
+#: lib-ui/curs_main.c:1365 lib-ui/curs_main.c:1770 lib-ui/curs_main.c:1800
+msgid "Threading is not enabled."
+msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
 
-#: init.c:2124
-#, c-format
-msgid "source: errors in %s"
-msgstr "source: ãðåøêè â %s"
+#: flags.c:327
+msgid "Set flag"
+msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
 
-#: init.c:2125
-#, c-format
-msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
-msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
+#: flags.c:327
+msgid "Clear flag"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
 
-#: init.c:2142
-#, c-format
-msgid "source: error at %s"
-msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
+#: pager.c:48 recvattach.c:30 lib-mx/mx.c:951 lib-ui/curs_main.c:43
+msgid "Mailbox is read-only."
+msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: init.c:2196
-#, c-format
-msgid "%s: unknown command"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
+#: pager.c:50 recvattach.c:867 lib-ui/curs_main.c:45
+msgid "Function not permitted in attach-message mode."
+msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
 
-#: init.c:2541
-#, c-format
-msgid "Error in command line: %s\n"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+#: pager.c:1347
+msgid "PrevPg"
+msgstr "Ïðåä. ñòð."
 
-#: init.c:2601
-msgid "unable to determine home directory"
-msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
+#: pager.c:1348
+msgid "NextPg"
+msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
 
-#: init.c:2608
-msgid "unable to determine username"
-msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
+#: pager.c:1352
+msgid "View Attachm."
+msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: init.c:2826
-#, c-format
-msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
-msgstr ""
+#: pager.c:1354 lib-ui/curs_main.c:363
+msgid "Reply"
+msgstr "Îòãîâîð"
 
-#: init.c:2837
-#, c-format
-msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
-msgstr ""
+#: pager.c:1355 pager.c:1364
+msgid "Next"
+msgstr "Ñëåäâàùî"
 
-#: keymap.c:435
-msgid "Macro loop detected."
-msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
+#: pager.c:1361 lib-ui/curs_main.c:375
+msgid "Post"
+msgstr ""
 
-#: keymap.c:641 keymap.c:649
-msgid "Key is not bound."
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
+#: pager.c:1362 lib-ui/curs_main.c:376
+#, fuzzy
+msgid "Followup"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
 
-#: keymap.c:654
-#, c-format
-msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
+#: pager.c:1753 pager.c:1781 pager.c:1811 pager.c:2045
+msgid "Bottom of message is shown."
+msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
 
-#: keymap.c:665
-msgid "push: too many arguments"
-msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+#: pager.c:1768 pager.c:1788 pager.c:1795 pager.c:1802
+msgid "Top of message is shown."
+msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
 
-#: keymap.c:693
-#, c-format
-msgid "%s: no such menu"
-msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
+#: pager.c:1836 pager.c:1850 pager.c:1952 pattern.c:1355 lib-ui/menu.c:713
+msgid "Not found."
+msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
 
-#: keymap.c:707
-msgid "null key sequence"
-msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
+#: pager.c:1863
+msgid "Reverse search: "
+msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
 
-#: keymap.c:792
-msgid "bind: too many arguments"
-msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+#: pager.c:1864
+msgid "Search: "
+msgstr "Òúðñåíå: "
 
-#: keymap.c:809
-#, c-format
-msgid "%s: no such function in map"
-msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
+#: pager.c:1976
+msgid "Help is currently being shown."
+msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
 
-#: keymap.c:837
-msgid "macro: empty key sequence"
-msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
+#: pager.c:2006
+msgid "No more quoted text."
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
 
-#: keymap.c:845
-msgid "macro: too many arguments"
-msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+#: pager.c:2023
+msgid "No more unquoted text after quoted text."
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
 
-#: keymap.c:877
-msgid "exec: no arguments"
-msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
+#: pager.c:2105 pager.c:2124 lib-ui/curs_main.c:883 lib-ui/curs_main.c:1880
+#: lib-ui/curs_main.c:1920
+#, fuzzy
+msgid "Deletion"
+msgstr "Èçòðèâàíå"
 
-#: keymap.c:895
-#, c-format
-msgid "%s: no such function"
-msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
+#: pager.c:2236 lib-ui/curs_main.c:1607
+msgid "Flagging"
+msgstr ""
 
-#: keymap.c:916
-msgid "Enter keys (^G to abort): "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
+#: pager.c:2278 pager.c:2292 pager.c:2320 lib-ui/curs_main.c:2159
+msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
+msgstr ""
 
-#: keymap.c:920
-#, c-format
-msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
-msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
+#: pager.c:2315 recvattach.c:1172 lib-ui/curs_main.c:2153
+msgid "Reply by mail as poster prefers?"
+msgstr ""
 
-#: main.c:89
-#, fuzzy
-msgid ""
-"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
-"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
-"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
+#: pager.c:2444 lib-ui/curs_main.c:1640
+msgid "Toggling"
 msgstr ""
-"Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-"Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
 
-#: main.c:94
+#: pager.c:2463 pager.c:2479 lib-ui/curs_main.c:1060 lib-ui/curs_main.c:2223
+#: lib-ui/curs_main.c:2250
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
-"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
-msgstr ""
-"Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
-"Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
-"Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
-"ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
+msgid "Undeletion"
+msgstr "Âúçñò."
 
-#: main.c:100
-msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
-"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
-"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
-"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
-msgstr ""
+#: thread.c:980
+msgid "Parent message is not visible in this limited view."
+msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#: main.c:109
-msgid ""
-"Copyright (C) 2005:\n"
-"  Parts were written/modified by:\n"
-"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
-"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
-"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
-"\n"
-"Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
-"fixes, and suggestions."
-msgstr ""
+#: thread.c:987
+msgid "Parent message is not available."
+msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å íàëè÷íî."
 
-#: main.c:119
-msgid ""
-"\n"
-"    This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"    it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"    (at your option) any later version.\n"
+#: send.c:259
+msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
 msgstr ""
 
-#: main.c:126
-msgid ""
-"    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
-"    GNU General Public License for more details.\n"
-msgstr ""
+#: send.c:268
+msgid "No subject, abort?"
+msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
 
-#: main.c:132
-msgid ""
-"    You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"    along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
-"1301, USA.\n"
-msgstr ""
+#: send.c:270
+msgid "No subject, aborting."
+msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
 
-#: main.c:149
-msgid ""
-"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
-"<file> ]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
-"[...]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
-"[...]\n"
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -t"
+#: send.c:467
+msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
 msgstr ""
 
-#: main.c:154
-#, fuzzy
-msgid ""
-"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -T\n"
-"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
-"[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
-"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       muttng -v[v]\n"
-"\n"
-"options:\n"
-"  -A <alias>\texpand the given alias\n"
-"  -a <file>\tattach a file to the message\n"
-"  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
-"  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address"
-msgstr ""
-"Ñòàðòèðàíå: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] [ -m <òèï> ] [ -f "
-"<ôàéë> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -Q <çàïèòâàíå> [ -Q "
-"<çàïèòâàíå> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -A <ïñåâäîíèì> [ -A "
-"<ïñåâäîíèì> ] [...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -a <ôàéë> ] [ -F <ôàéë> ] [ -H "
-"<ôàéë> ] [ -i <ôàéë> ] [ -s <òåìà> ] [ -b <àäðåñ> ] [ -c <àäðåñ> ] <àäðåñ> "
-"[ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <êîìàíäà> ] [ -F <ôàéë> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
-"\n"
-"Ïàðàìåòðè:\n"
-"  -A <ïñåâäîíèì>\tðàçãðúùà óêàçàíèÿ ïñåâäîíèì\n"
-"  -a <èìå íà ôàéë>\tïðèëàãà ôàéë êúì ïèñìîòî\n"
-"  -b <àäðåñ>\tèçïðàùà ñëÿïî êîïèå (BCC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -c <àäðåñ>\tèçïðàùà êîïèå (CC) êúì òîçè àäðåñ\n"
-"  -e <êîìàíäà>\têîìàíäà, êîÿòî äà áúäå èçïúëíåíà ñëåä èíèöèàëèçàöèÿ\n"
-"  -f <èìå íà ôàéë>\tïîùåíñêà êóòèÿ, êîÿòî äà áúäå çàðåäåíà\n"
-"  -F <èìå íà ôàéë>\tàëòåðíàòèâåí muttrc ôàéë\n"
-"  -H <èìå íà ôàéë>\tôàéë ñúñ çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ\n"
-"  -i <èìå íà ôàéë>\tôàéë, êîéòî äà áúäå âêëþ÷åí â îòãîâîðà\n"
-"  -m <òèï>\tòèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå\n"
-"  -n\t\tèãíîðèðà ñèñòåìíèÿ Muttrc\n"
-"  -p\t\tðåäàêòèðà ÷åðíîâà\n"
-"  -Q <variable>\tçàïèòâàíå çà êîíôèãóðàöèîííà ïðîìåíëèâà\n"
-"  -R\t\tîòâàðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå\n"
-"  -s <òåìà>\tòåìà íà ïèñìîòî (òðÿáâà äà å â êàâè÷êè, àêî ñúäúðæà èíòåðâàëè)\n"
-"  -v\t\tïîêàçâà âåðñèÿòà è äåôèíèöèèòå, èçïîëçâàíè ïðè êîìïèëàöèÿ\n"
-"  -x\t\tñèìóëèðà mailx èçïðàùàíå\n"
-"  -y\t\tèçáîð íà ôàéë îò ëèñòà `mailboxes'\n"
-"  -z\t\tíåçàáàâåí èçõîä îò ïðîãðàìàòà, àêî â ïîùåíñêàòà êóòèÿ íÿìà ïèñìà\n"
-"  -Z\t\tîòâàðÿíå íà ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà èëè íåçàáàâåí èçõîä "
-"îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
-"  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
+#: send.c:504
+#, c-format
+msgid "Reply to %s%s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
 
-#: main.c:166
-msgid "  -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttngdebug0"
-msgstr ""
+#: send.c:534
+#, c-format
+msgid "Follow-up to %s%s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
 
-#: main.c:168
-msgid ""
-"  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
-"  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
-"  -F <file>\tspecify an alternate muttrngc file\n"
-"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
-"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
-"  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body"
-msgstr ""
+#: send.c:710
+msgid "No tagged messages are visible!"
+msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
 
-#: main.c:176
-msgid ""
-"  -d <level>\t specify debugging level of Mutt-ng\n"
-"  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
-"  -p\t\trecall a postponed message\n"
-"  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
-"  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
-"  -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)"
-msgstr ""
+#: send.c:741 recvcmd.c:754
+msgid "No mailing lists found!"
+msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
 
-#: main.c:184
-msgid ""
-"  -t\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
-"  -T\t\tprint the value of all changed variables to stdout\n"
-"  -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
-"  -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
-"  -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
-"  -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
-"  -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
-"  -h\t\tthis help message"
-msgstr ""
+#: send.c:768
+msgid "Include message in reply?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
 
-#: main.c:263
-#, fuzzy
-msgid "Compile Options:"
-msgstr ""
-"\n"
-"Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
+#: send.c:772
+msgid "Including quoted message..."
+msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
 
-#: main.c:490
-msgid "Built-In Defaults:"
-msgstr ""
+#: send.c:779
+msgid "Could not include all requested messages!"
+msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
 
-#: main.c:518
-msgid "MadMutt is based on Mutt-ng wich was based on Mutt before\n"
-msgstr ""
+#: send.c:795
+msgid "Forward as attachment?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
 
-#: main.c:537
-msgid "Error initializing terminal."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
+#: send.c:798
+msgid "Preparing forwarded message..."
+msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
 
-#: main.c:830
-#, c-format
-msgid "%s does not exist. Create it?"
-msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
+#: send.c:987 lib-mx/mbox.c:608 lib-mx/mbox.c:624 lib-mx/mbox.c:643
+#: lib-mx/mbox.c:651 lib-mx/mbox.c:662 lib-mx/mbox.c:678 lib-crypt/pgp.c:598
+#: lib-crypt/pgp.c:761 lib-crypt/pgp.c:1118 lib-crypt/pgpkey.c:512
+#: lib-crypt/pgpkey.c:693 lib-crypt/pgpmicalg.c:142 lib-crypt/pgpmicalg.c:148
+#: lib-crypt/smime.c:1090 lib-crypt/smime.c:1190 lib-crypt/smime.c:1772
+#: lib-crypt/smime.c:1788 lib-crypt/crypt-gpgme.c:353
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:459 lib-crypt/crypt-gpgme.c:470
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1470 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1515
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1532 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1567
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1585 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2928
+msgid "Can't create temporary file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: main.c:834
-#, c-format
-msgid "Can't create %s: %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
+#: send.c:1089
+msgid "Recall postponed message?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
 
-#: main.c:874
-msgid "No recipients specified.\n"
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
+#: send.c:1385
+msgid "Edit forwarded message?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: main.c:950
-#, c-format
-msgid "%s: unable to attach file.\n"
-msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
+#: send.c:1417
+msgid "Abort unmodified message?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
 
-#: main.c:967
-msgid "No mailbox with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+#: send.c:1418
+msgid "Aborted unmodified message."
+msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
 
-#: main.c:986
-msgid "No incoming mailboxes defined."
-msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
+#: send.c:1459
+#, fuzzy
+msgid "Article not posted."
+msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
 
-#: main.c:1021
-msgid "Mailbox is empty."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
+#: send.c:1463 send.c:1561 lib-crypt/crypt.c:128
+msgid "Mail not sent."
+msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
 
-#: mbox.c:137 mbox.c:286
-#, c-format
-msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
+#: send.c:1493
+msgid "Message postponed."
+msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
 
-#: mbox.c:158 mbox.c:212
-msgid "Mailbox is corrupt!"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
+#: send.c:1504
+msgid "No recipients are specified!"
+msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
 
-#: mbox.c:579 mbox.c:816
-msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
+#: send.c:1509
+msgid "No recipients were specified."
+msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
+
+#: send.c:1527
+msgid "No subject, abort sending?"
+msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
+
+#: send.c:1530 send.c:1536
+msgid "No subject specified."
+msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+
+#: send.c:1542
+#, fuzzy
+msgid "No newsgroup specified."
+msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+
+#: send.c:1554
+msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
 msgstr ""
-"Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: mbox.c:630
-msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
+#: send.c:1557
+msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
 msgstr ""
-"sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
-"çà òàçè ãðåøêà)"
 
-#: mbox.c:667
+#: send.c:1615
+msgid "Sending message..."
+msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
+
+#: send.c:1736
+msgid "Could not send the message."
+msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
+
+#: send.c:1742
+msgid "Sending in background."
+msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
+
+#: send.c:1744
+msgid "Article posted."
+msgstr ""
+
+#: send.c:1745 send.c:1747
+msgid "Mail sent."
+msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
+
+#: pattern.c:220
 #, c-format
-msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
+msgid "Error in expression: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
 
-#: mbox.c:770
-msgid "Committing changes..."
-msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
+#: pattern.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Empty expression"
+msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
 
-#: mbox.c:801
+#: pattern.c:334
 #, c-format
-msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
+msgid "Invalid day of month: %s"
+msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
 
-#: mbox.c:859
-msgid "Could not reopen mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+#: pattern.c:346
+#, c-format
+msgid "Invalid month: %s"
+msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#: mbox.c:914
-msgid "Reopening mailbox..."
-msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
+#: pattern.c:489
+#, c-format
+msgid "Invalid relative date: %s"
+msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
 
-#: mbox.c:1128
-msgid "Can't write message"
-msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
+#: pattern.c:502
+msgid "error in expression"
+msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
 
-#: menu.c:417
-msgid "Jump to: "
-msgstr "Ñêîê êúì: "
+#: pattern.c:693 pattern.c:797
+#, c-format
+msgid "error in pattern at: %s"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: menu.c:424
-msgid "Invalid index number."
-msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
+#: pattern.c:742
+#, c-format
+msgid "%c: invalid command"
+msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
 
-#: menu.c:428 menu.c:449 menu.c:507 menu.c:542 menu.c:556 menu.c:565
-#: menu.c:574 menu.c:584 menu.c:596 menu.c:608 menu.c:990
-msgid "No entries."
-msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
+#: pattern.c:747
+#, c-format
+msgid "%c: not supported in this mode"
+msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
 
-#: menu.c:446
-msgid "You cannot scroll down farther."
-msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
+#: pattern.c:758
+#, c-format
+msgid "missing parameter"
+msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
 
-#: menu.c:463
-msgid "You cannot scroll up farther."
-msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
+#: pattern.c:772
+#, c-format
+msgid "mismatched parenthesis: %s"
+msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
 
-#: menu.c:500
-msgid "You are on the first page."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
+#: pattern.c:803
+msgid "empty pattern"
+msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
 
-#: menu.c:501
-msgid "You are on the last page."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
+#: pattern.c:1089
+#, c-format
+msgid "error: unknown op %d (report this error)."
+msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
 
-#: menu.c:618
-msgid "You are on the last entry."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
+#: pattern.c:1155 pattern.c:1275
+msgid "Compiling search pattern..."
+msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
 
-#: menu.c:628
-msgid "You are on the first entry."
-msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
+#: pattern.c:1171
+msgid "Executing command on matching messages..."
+msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
+
+#: pattern.c:1230
+msgid "No messages matched criteria."
+msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
 
-#: menu.c:686 pattern.c:1314
+#: pattern.c:1257 lib-ui/menu.c:674
 msgid "Search for: "
 msgstr "Òúðñåíå: "
 
-#: menu.c:687 pattern.c:1315
+#: pattern.c:1258 lib-ui/menu.c:675
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
 
-#: menu.c:695 pattern.c:1346
+#: pattern.c:1289 lib-ui/menu.c:683
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
 
-#: menu.c:725 pager.c:1866 pager.c:1880 pager.c:1982 pattern.c:1414
-msgid "Not found."
-msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
+#: pattern.c:1310 lib-ui/curs_main.c:1536
+msgid "Search wrapped to top."
+msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
 
-#: menu.c:845
-msgid "No tagged entries."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
+#: pattern.c:1313
+msgid "Search hit bottom without finding match"
+msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
 
-#: menu.c:950
-msgid "Search is not implemented for this menu."
-msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
+#: pattern.c:1321 lib-ui/curs_main.c:1544
+msgid "Search wrapped to bottom."
+msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
 
-#: menu.c:955
-msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
-msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
+#: pattern.c:1324
+msgid "Search hit top without finding match"
+msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
 
-#: menu.c:993
-msgid "Tagging is not supported."
-msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
+#: pattern.c:1346
+msgid "Search interrupted."
+msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
 
-#: mh.c:639 mh.c:881
-#, c-format
-msgid "Reading %s... %d"
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
+#: recvattach.c:44 lib-ui/curs_main.c:361 lib-ui/curs_main.c:374
+msgid "Save"
+msgstr "Çàïèñ"
 
-#: mh.c:1153
-msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
-msgstr ""
-"maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
+#: recvattach.c:45
+msgid "Pipe"
+msgstr "Pipe"
 
-#: muttlib.c:829
-msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
+#: recvattach.c:46
+msgid "Print"
+msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
+
+#: recvattach.c:408
+msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
 msgstr ""
-"Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
-"âñè÷êè]"
 
-#: muttlib.c:830
-msgid "yna"
-msgstr "yna"
+#: recvattach.c:463
+msgid "Saving..."
+msgstr "Çàïèñâàíå..."
 
-#: muttlib.c:847
-msgid "File is a directory, save under it?"
-msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
+#: recvattach.c:468 recvattach.c:548
+msgid "Attachment saved."
+msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
 
-#: muttlib.c:853
-msgid "File under directory: "
-msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
+#: recvattach.c:559
+#, c-format
+msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
+msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
 
-#: muttlib.c:864
-msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
-msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
+#: recvattach.c:575
+msgid "Attachment filtered."
+msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
 
-#: muttlib.c:864
-msgid "oac"
-msgstr "oac"
+#: recvattach.c:636
+msgid "Filter through: "
+msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
 
-#: muttlib.c:1183
-msgid "Can't save message to POP mailbox."
-msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+#: recvattach.c:636
+msgid "Pipe to: "
+msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
+
+#: recvattach.c:665
+#, c-format
+msgid "I dont know how to print %s attachments!"
+msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
+
+#: recvattach.c:730
+msgid "Print tagged attachment(s)?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
+
+#: recvattach.c:730
+msgid "Print attachment?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
+
+#: recvattach.c:946
+msgid "Can't decrypt encrypted message!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
 
-#: muttlib.c:1191
+#: recvattach.c:959
+msgid "Attachments"
+msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
+
+#: recvattach.c:995
 #, fuzzy
-msgid "Can't save message to newsserver."
-msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+msgid "There are no subparts to show!"
+msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
 
-#: muttlib.c:1201
-#, c-format
-msgid "Append messages to %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
+#: recvattach.c:1058
+msgid "Can't delete attachment from POP server."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
 
-#: muttlib.c:1211
-#, c-format
-msgid "%s is not a mailbox!"
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
+#: recvattach.c:1066
+#, fuzzy
+msgid "Can't delete attachment from newsserver."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+
+#: recvattach.c:1074
+msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
+msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
+
+#: recvattach.c:1089 recvattach.c:1102
+msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
+msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
 
-#: mutt_libesmtp.c:57
+#: mutt_libesmtp.c:50
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SMTP Extension '%s' not supported by MTA."
 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
 
-#: mutt_libesmtp.c:180
+#: mutt_libesmtp.c:173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error verifying certificate: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: mutt_libesmtp.c:183
+#: mutt_libesmtp.c:176
 #, c-format
 msgid "Error verifying certificate. Error Code: %lu"
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:205
+#: mutt_libesmtp.c:198
 #, c-format
 msgid "SMTP_EV_WEAK_CIPHER, bits=%d - accepted."
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:210
+#: mutt_libesmtp.c:203
 msgid "Using TLS"
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:222
+#: mutt_libesmtp.c:215
 msgid "SMTP_EV_NO_PEER_CERTIFICATE - accepted."
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:228
+#: mutt_libesmtp.c:221
 msgid "SMTP_EV_WRONG_PEER_CERTIFICATE - accepted."
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:234
+#: mutt_libesmtp.c:227
 msgid "SMTP_EV_NO_CLIENT_CERTIFICATE - accepted."
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:248
+#: mutt_libesmtp.c:241
 #, c-format
 msgid "Got unhandled event ID = %d - ignored."
 msgstr ""
 
-#: mutt_libesmtp.c:294
+#: mutt_libesmtp.c:287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is invalid for %s"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: mutt_socket.c:86 mutt_socket.c:135
-#, c-format
-msgid "Connection to %s closed"
-msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
-
-#: mutt_socket.c:247
-msgid "SSL is unavailable."
-msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
-
-#: mutt_socket.c:276
-msgid "Preconnect command failed."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
-
-#: mutt_socket.c:344 mutt_socket.c:357
-#, c-format
-msgid "Error talking to %s (%s)"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
-
-#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:448
-#, c-format
-msgid "Bad IDN \"%s\"."
-msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
-
-#: mutt_socket.c:402 mutt_socket.c:455
+#: lib-mx/mx.c:98
 #, c-format
-msgid "Looking up %s..."
-msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
+msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
+msgstr ""
+"Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
+"çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
 
-#: mutt_socket.c:412 mutt_socket.c:461
+#: lib-mx/mx.c:107
 #, c-format
-msgid "Could not find the host \"%s\""
-msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
+msgid "Can't dotlock %s.\n"
+msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
 
-#: mutt_socket.c:417 mutt_socket.c:470
-#, c-format
-msgid "Connecting to %s..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+#: lib-mx/mx.c:187
+msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
+msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mutt_socket.c:490
+#: lib-mx/mx.c:194
 #, c-format
-msgid "Could not connect to %s (%s)."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
+msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
+msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mutt_ssl.c:166
-msgid "Failed to find enough entropy on your system"
-msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
+#: lib-mx/mx.c:221
+msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
+msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mutt_ssl.c:191
+#: lib-mx/mx.c:229
 #, c-format
-msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
-msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
+msgid "Waiting for flock attempt... %d"
+msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mutt_ssl.c:197
+#: lib-mx/mx.c:361 lib-mx/mx.c:499 lib-ui/curs_main.c:1202
 #, c-format
-msgid "%s has insecure permissions!"
-msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
-
-#: mutt_ssl.c:217
-msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
-msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
-
-#: mutt_ssl.c:308
-msgid "I/O error"
-msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
+msgid "%s is not a mailbox."
+msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: mutt_ssl.c:317
+#: lib-mx/mx.c:432
 #, c-format
-msgid "SSL failed: %s"
-msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
-
-#: mutt_ssl.c:325 mutt_ssl_gnutls.c:471 mutt_ssl_gnutls.c:479
-#: mutt_ssl_gnutls.c:505
-msgid "Unable to get certificate from peer"
-msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
+msgid "Couldn't lock %s\n"
+msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
 
-#: mutt_ssl.c:333
+#: lib-mx/mx.c:519
 #, c-format
-msgid "SSL connection using %s (%s)"
-msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
-
-#: mutt_ssl.c:415
-msgid "Unknown"
-msgstr "íåèçâåñòíî"
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
 
-#: mutt_ssl.c:438 mutt_ssl_gnutls.c:363
+#: lib-mx/mx.c:581
 #, c-format
-msgid "[unable to calculate]"
-msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
-
-#: mutt_ssl.c:455 mutt_ssl_gnutls.c:385
-msgid "[invalid date]"
-msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
-
-#: mutt_ssl.c:526
-msgid "Server certificate is not yet valid"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
-
-#: mutt_ssl.c:532
-msgid "Server certificate has expired"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+msgid "Writing %s..."
+msgstr "Çàïèñ íà %s..."
 
-#: mutt_ssl.c:592 mutt_ssl_gnutls.c:596
-msgid "This certificate belongs to:"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
+#: lib-mx/mx.c:610
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: mutt_ssl.c:603 mutt_ssl_gnutls.c:641
-msgid "This certificate was issued by:"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
+#: lib-mx/mx.c:631
+#, fuzzy
+msgid "Can't open trash folder"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
 
-#: mutt_ssl.c:614 mutt_ssl_gnutls.c:686
+#: lib-mx/mx.c:698
 #, c-format
-msgid "This certificate is valid"
-msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
+msgid "Move read messages to %s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
 
-#: mutt_ssl.c:615 mutt_ssl_gnutls.c:689
+#: lib-mx/mx.c:712 lib-mx/mx.c:966
 #, c-format
-msgid "   from %s"
-msgstr "   îò %s"
+msgid "Purge %d deleted message?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
 
-#: mutt_ssl.c:617 mutt_ssl_gnutls.c:693
+#: lib-mx/mx.c:713 lib-mx/mx.c:967
 #, c-format
-msgid "     to %s"
-msgstr "    äî %s"
+msgid "Purge %d deleted messages?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
 
-#: mutt_ssl.c:623
+#: lib-mx/mx.c:730
 #, c-format
-msgid "Fingerprint: %s"
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+msgid "Moving read messages to %s..."
+msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
 
-#: mutt_ssl.c:625
-msgid "SSL Certificate check"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
+#: lib-mx/mx.c:781 lib-mx/mx.c:957
+msgid "Mailbox is unchanged."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
 
-#: mutt_ssl.c:629 mutt_ssl_gnutls.c:736
-msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
-msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
+#: lib-mx/mx.c:818
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
+msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mutt_ssl.c:630 mutt_ssl_gnutls.c:737
-msgid "roa"
-msgstr "roa"
+#: lib-mx/mx.c:821 lib-mx/mx.c:1004
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d deleted."
+msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mutt_ssl.c:633 mutt_ssl_gnutls.c:740
-msgid "(r)eject, accept (o)nce"
-msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
+#: lib-mx/mx.c:943
+#, c-format
+msgid " Press '%s' to toggle write"
+msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
 
-#: mutt_ssl.c:634 mutt_ssl_gnutls.c:741
-msgid "ro"
-msgstr "ro"
+#: lib-mx/mx.c:945
+msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
+msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
 
-#: mutt_ssl.c:661 mutt_ssl_gnutls.c:782
-msgid "Warning: Couldn't save certificate"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
+#: lib-mx/mx.c:947
+#, c-format
+msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
 
-#: mutt_ssl.c:665 mutt_ssl_gnutls.c:786
-msgid "Certificate saved"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
+#: lib-mx/mx.c:1001
+msgid "Mailbox checkpointed."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:63
-#, c-format
-msgid "gnutls_global_init: %s"
-msgstr ""
+#: lib-mx/mx.c:1213
+#, fuzzy
+msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
+msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:91 mutt_ssl_gnutls.c:111
-msgid "Error: no TLS socket open"
+#: lib-mx/mx.c:1324
+msgid "Support for header caching was not build in."
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:98
+#: lib-mx/mx.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "No mailboxes defined."
+msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
+
+#: lib-mx/mx.h:56
 #, c-format
-msgid "tls_socket_read (%s)"
+msgid "%s not permitted by ACL."
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:118
+#: lib-mx/compress.c:184 lib-mx/mbox.c:464
+msgid "Mailbox was corrupted!"
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
+
+#: lib-mx/compress.c:211
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Decompressing %s..."
+msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+
+#: lib-mx/compress.c:226 lib-mx/compress.c:339 lib-mx/compress.c:407
+#: lib-mx/mbox.c:531
+msgid "Unable to lock mailbox!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+
+#: lib-mx/compress.c:234
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Decompressing %s..."
+msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+
+#: lib-mx/compress.c:245
 #, c-format
-msgid "tls_socket_write (%s)"
+msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:167
+#: lib-mx/compress.c:324 lib-mx/compress.c:389
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressing %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+
+#: lib-mx/compress.c:349 lib-mx/compress.c:417
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Compressing %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+
+#: lib-mx/compress.c:354
 #, c-format
-msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
+msgid ""
+"%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
+"kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:194
-msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
-msgstr ""
+#: lib-mx/compress.c:391
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressed-appending to %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:232
+#: lib-mx/compress.c:419
 #, c-format
-msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
+msgid "echo Compressed-appending to %s..."
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:236
+#: lib-mx/compress.c:425
 #, c-format
-msgid "gnutls_handshake: %s"
+msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
 msgstr ""
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
-msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
-
-#: mutt_ssl_gnutls.c:484
+#: lib-mx/mh.c:600 lib-mx/mh.c:752
 #, c-format
-msgid "Certificate verification error (%s)"
+msgid "Reading %s... %d"
+msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
+
+#: lib-mx/mh.c:1016
+msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr ""
+"maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:492
-#, fuzzy
-msgid "Certificate is not X.509"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+#: lib-mx/mbox.c:107 lib-mx/mbox.c:240
+#, c-format
+msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
+msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:498
-#, fuzzy
-msgid "Error initialising gnutls certificate data"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
+#: lib-mx/mbox.c:126 lib-mx/mbox.c:178
+msgid "Mailbox is corrupt!"
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:512
-msgid "Error processing certificate data"
+#: lib-mx/mbox.c:522 lib-mx/mbox.c:741
+msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr ""
+"Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:698
-#, fuzzy, c-format
-msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
-
-#: mutt_ssl_gnutls.c:702
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MD5 Fingerprint: %s"
-msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+#: lib-mx/mbox.c:567
+msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
+msgstr ""
+"sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
+"çà òàçè ãðåøêà)"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:708
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+#: lib-mx/mbox.c:603
+#, c-format
+msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
+msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:713
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: Server certificate has expired"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+#: lib-mx/mbox.c:697
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:718
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+#: lib-mx/mbox.c:726
+#, c-format
+msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:723
-msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
-msgstr ""
+#: lib-mx/mbox.c:784
+msgid "Could not reopen mailbox!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:728
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+#: lib-mx/mbox.c:824
+msgid "Reopening mailbox..."
+msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: mutt_ssl_gnutls.c:731
-#, fuzzy
-msgid "TLS/SSL Certificate check"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
+#: lib-mx/mbox.c:1033
+msgid "Can't write message"
+msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
 
-#: mutt_tunnel.c:66
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting with \"%s\"..."
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+#: sendlib.c:351
+msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
+msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
 
-#: mutt_tunnel.c:128
+#: sendlib.c:376
 #, c-format
-msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
-msgstr ""
+msgid "%s no longer exists!"
+msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: mutt_tunnel.c:144 mutt_tunnel.c:160
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
+#: sendlib.c:756
+#, c-format
+msgid "%s isn't a regular file."
+msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
 
-#: mx.c:132
+#: sendlib.c:915
 #, c-format
-msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
-msgstr ""
-"Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
-"çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
+msgid "Could not open %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
 
-#: mx.c:141
+#: sendlib.c:1924
 #, c-format
-msgid "Can't dotlock %s.\n"
-msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
+msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
+msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: mx.c:224
-msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
-msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
+#: sendlib.c:1930
+msgid "Output of the delivery process"
+msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
 
-#: mx.c:231
+#: sendlib.c:2102
 #, c-format
-msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
-msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
+msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
+msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
 
-#: mx.c:258
-msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
-msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
+#: recvcmd.c:37
+msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
+msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
 
-#: mx.c:266
-#, c-format
-msgid "Waiting for flock attempt... %d"
-msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
+#: recvcmd.c:197
+msgid "Error bouncing message!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
 
-#: mx.c:488
-#, c-format
-msgid "Couldn't lock %s\n"
-msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
+#: recvcmd.c:198
+msgid "Error bouncing messages!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
 
-#: mx.c:577
-#, c-format
-msgid "Reading %s..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
+#: recvcmd.c:476
+msgid "Forward as attachments?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
 
-#: mx.c:639
-#, c-format
-msgid "Writing %s..."
-msgstr "Çàïèñ íà %s..."
+#: recvcmd.c:490
+msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
+msgstr ""
+"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
+"ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
 
-#: mx.c:670
-#, fuzzy
-msgid "message(s) not deleted"
-msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
+#: recvcmd.c:603
+msgid "Forward MIME encapsulated?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: mx.c:691
-#, fuzzy
-msgid "Can't open trash folder"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
+#: recvcmd.c:725
+msgid "Can't find any tagged messages."
+msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
 
-#: mx.c:758
-#, c-format
-msgid "Move read messages to %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
+#: recvcmd.c:835
+msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
+msgstr ""
+"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
+"êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
+
+#: score.c:59
+msgid "score: too few arguments"
+msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+
+#: score.c:67
+msgid "score: too many arguments"
+msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: mx.c:772 mx.c:1034
-#, c-format
-msgid "Purge %d deleted message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
+#: remailer.c:437
+msgid "Append"
+msgstr "Äîáàâÿíå"
 
-#: mx.c:773 mx.c:1035
-#, c-format
-msgid "Purge %d deleted messages?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
+#: remailer.c:438
+msgid "Insert"
+msgstr "Âìúêâàíå"
 
-#: mx.c:792
-#, c-format
-msgid "Moving read messages to %s..."
-msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
+#: remailer.c:439
+msgid "Delete"
+msgstr "Èçòðèâàíå"
 
-#: mx.c:845 mx.c:1025
-msgid "Mailbox is unchanged."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
+#: remailer.c:441
+msgid "OK"
+msgstr "ÎÊ"
 
-#: mx.c:884
-#, c-format
-msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
-msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
+#: remailer.c:468
+msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
+msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
 
-#: mx.c:887 mx.c:1078
+#: remailer.c:494
+msgid "Select a remailer chain."
+msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
+
+#: remailer.c:550
 #, c-format
-msgid "%d kept, %d deleted."
-msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
+msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
+msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
 
-#: mx.c:1011
+#: remailer.c:578
 #, c-format
-msgid " Press '%s' to toggle write"
-msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
+msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
+msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
 
-#: mx.c:1013
-msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
-msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
+#: remailer.c:599
+msgid "The remailer chain is already empty."
+msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
 
-#: mx.c:1015
-#, c-format
-msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
+#: remailer.c:609
+msgid "You already have the first chain element selected."
+msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: mx.c:1074
-msgid "Mailbox checkpointed."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
+#: remailer.c:619
+msgid "You already have the last chain element selected."
+msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: mx.c:1306
-#, fuzzy
-msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
+#: remailer.c:655
+msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
+msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
 
-#: mx.c:1452
-msgid "Support for header caching was not build in."
+#: remailer.c:678
+msgid ""
+"Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
 msgstr ""
+"Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
+"èçïîëçâàòå mixmaster!"
 
-#: mx.c:1460
-#, fuzzy
-msgid "No mailboxes defined."
-msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
-
-#: mx.h:64
+#: remailer.c:710
 #, c-format
-msgid "%s not permitted by ACL."
-msgstr ""
+msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
+msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
+
+#: remailer.c:713
+msgid "Error sending message."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: nntp/newsrc.c:190
+#: nntp/newsrc.c:172
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Directory %s not exist. Create it?"
 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
 
-#: nntp/newsrc.c:194
+#: nntp/newsrc.c:176
 msgid "Cache directory not created!"
 msgstr ""
 
-#: nntp/newsrc.c:342
+#: nntp/newsrc.c:324
 msgid "No newsserver defined!"
 msgstr ""
 
-#: nntp/newsrc.c:356
+#: nntp/newsrc.c:338
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: nntp/newsrc.c:645
+#: nntp/newsrc.c:612
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for reading"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
 
-#: nntp/newsrc.c:650
+#: nntp/newsrc.c:617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to lock %s"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
 
-#: nntp/newsrc.c:664
+#: nntp/newsrc.c:630
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s for writing"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
 
-#: nntp/newsrc.c:729
+#: nntp/newsrc.c:695
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't write %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
 
-#: nntp/newsrc.c:738
+#: nntp/newsrc.c:703
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't rename %s to %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
 
-#: nntp/nntp.c:137 pop/pop.c:658 pop/pop_lib.c:346
+#: nntp/nntp.c:112 pop/pop.c:638 pop/pop_lib.c:332
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
 
-#: nntp/nntp.c:158
+#: nntp/nntp.c:133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting ok."
 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: nntp/nntp.c:160
+#: nntp/nntp.c:135
 #, c-format
 msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:269
+#: nntp/nntp.c:244
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: nntp/nntp.c:382
+#: nntp/nntp.c:356
 #, c-format
 msgid "%s (tagged: %d) %d"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:696
+#: nntp/nntp.c:664
 #, fuzzy
 msgid "Fetching message headers..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: nntp/nntp.c:697
+#: nntp/nntp.c:665
 #, fuzzy
 msgid "Fetching headers from cache..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: nntp/nntp.c:711
+#: nntp/nntp.c:679
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list of articles..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
 
-#: nntp/nntp.c:722
+#: nntp/nntp.c:690
 #, c-format
 msgid "LISTGROUP command failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:793
+#: nntp/nntp.c:758
 #, fuzzy, c-format
 msgid "XOVER command failed: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: nntp/nntp.c:855
+#: nntp/nntp.c:817
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: nntp/nntp.c:899
+#: nntp/nntp.c:858
 #, c-format
 msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:980
+#: nntp/nntp.c:938
 #, c-format
 msgid "Article %d not found on server"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1031
+#: nntp/nntp.c:988
 #, fuzzy
 msgid "Can't post article. No connection to news server."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
 
-#: nntp/nntp.c:1038
+#: nntp/nntp.c:995
 #, c-format
 msgid "Can't post article. Unable to open %s"
 msgstr ""
 
-#: nntp/nntp.c:1044 nntp/nntp.c:1074
+#: nntp/nntp.c:1001 nntp/nntp.c:1031
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: nntp/nntp.c:1049 nntp/nntp.c:1079
+#: nntp/nntp.c:1006 nntp/nntp.c:1036
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't post article: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
 
-#: nntp/nntp.c:1168
-#, fuzzy
-msgid "Quitting newsgroup..."
-msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
-
-#: nntp/nntp.c:1175
-msgid "Mark all articles read?"
-msgstr ""
-
-#: nntp/nntp.c:1329 pop/pop.c:495 pop/pop.c:558
-msgid "Checking for new messages..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
-
-#: nntp/nntp.c:1341
-#, fuzzy
-msgid "Checking for new newsgroups..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
-
-#: nntp/nntp.c:1355
-msgid "Adding new newsgroups..."
-msgstr ""
-
-#: nntp/nntp.c:1363 nntp/nntp.c:1434
-#, fuzzy
-msgid "Loading descriptions..."
-msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
-
-#: nntp/nntp.c:1394
-#, c-format
-msgid "Loading list from cache... %d"
-msgstr ""
-
-#: nntp/nntp.c:1420
-#, c-format
-msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
-msgstr ""
-
-#: nntp/nntp.c:1469
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Fetching %s from server..."
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
-
-#: nntp/nntp.c:1521
-#, c-format
-msgid "Server %s does not support this operation!"
-msgstr ""
-
-#: pager.c:1374
-msgid "PrevPg"
-msgstr "Ïðåä. ñòð."
-
-#: pager.c:1375
-msgid "NextPg"
-msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
-
-#: pager.c:1379
-msgid "View Attachm."
-msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
-
-#: pager.c:1382 pager.c:1391
-msgid "Next"
-msgstr "Ñëåäâàùî"
-
-#: pager.c:1783 pager.c:1811 pager.c:1841 pager.c:2075
-msgid "Bottom of message is shown."
-msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
-
-#: pager.c:1798 pager.c:1818 pager.c:1825 pager.c:1832
-msgid "Top of message is shown."
-msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
-
-#: pager.c:1893
-msgid "Reverse search: "
-msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
-
-#: pager.c:1894
-msgid "Search: "
-msgstr "Òúðñåíå: "
-
-#: pager.c:2006
-msgid "Help is currently being shown."
-msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
-
-#: pager.c:2036
-msgid "No more quoted text."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
-
-#: pager.c:2053
-msgid "No more unquoted text after quoted text."
-msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
-
-#: parse.c:580
-msgid "multipart message has no boundary parameter!"
-msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
-
-#: pattern.c:255
-#, c-format
-msgid "Error in expression: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
-
-#: pattern.c:260
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Empty expression"
-msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
-
-#: pattern.c:375
-#, c-format
-msgid "Invalid day of month: %s"
-msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
-
-#: pattern.c:387
-#, c-format
-msgid "Invalid month: %s"
-msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
-
-#: pattern.c:530
-#, c-format
-msgid "Invalid relative date: %s"
-msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
-
-#: pattern.c:543
-msgid "error in expression"
-msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
-
-#: pattern.c:734 pattern.c:838
-#, c-format
-msgid "error in pattern at: %s"
-msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
-
-#: pattern.c:783
-#, c-format
-msgid "%c: invalid command"
-msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
-
-#: pattern.c:788
-#, c-format
-msgid "%c: not supported in this mode"
-msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
-
-#: pattern.c:799
-#, c-format
-msgid "missing parameter"
-msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
-
-#: pattern.c:813
-#, c-format
-msgid "mismatched parenthesis: %s"
-msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
-
-#: pattern.c:844
-msgid "empty pattern"
-msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
-
-#: pattern.c:1144
-#, c-format
-msgid "error: unknown op %d (report this error)."
-msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
-
-#: pattern.c:1210 pattern.c:1332
-msgid "Compiling search pattern..."
-msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
-
-#: pattern.c:1228
-msgid "Executing command on matching messages..."
-msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
-
-#: pattern.c:1287
-msgid "No messages matched criteria."
-msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
-
-#: pattern.c:1372
-msgid "Search hit bottom without finding match"
-msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
-
-#: pattern.c:1383
-msgid "Search hit top without finding match"
-msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
-
-#: pattern.c:1405
-msgid "Search interrupted."
-msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
-
-#: pgp.c:92
-msgid "Enter PGP passphrase:"
-msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
-
-#: pgp.c:106
-msgid "PGP passphrase forgotten."
-msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
-
-#: pgp.c:342
-msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
-
-#: pgp.c:378 pgp.c:612 pgp.c:803
-msgid ""
-"[-- End of PGP output --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:395 pgp.c:932
-#, fuzzy
-msgid "Could not decrypt PGP message"
-msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
-
-#: pgp.c:439
-#, fuzzy
-msgid "Could not decrypt PGP message."
-msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
-
-#: pgp.c:441 pgp.c:930
+#: nntp/nntp.c:1125
 #, fuzzy
-msgid "PGP message successfully decrypted."
-msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
-
-#: pgp.c:710
-msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
-msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
-
-#: pgp.c:769
-msgid ""
-"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:811 postpone.c:555
-msgid "Decryption failed."
-msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
-
-#: pgp.c:980
-msgid "Can't open PGP subprocess!"
-msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
-
-#: pgp.c:1402
-msgid "Can't invoke PGP"
-msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
+msgid "Quitting newsgroup..."
+msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
 
-#: pgp.c:1503
-#, fuzzy, c-format
-msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
+#: nntp/nntp.c:1132
+msgid "Mark all articles read?"
 msgstr ""
-"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: pgp.c:1504
-msgid "PGP/M(i)ME"
-msgstr ""
+#: nntp/nntp.c:1280 pop/pop.c:475 pop/pop.c:538
+msgid "Checking for new messages..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
 
-#: pgp.c:1504
-msgid "(i)nline"
+#: nntp/nntp.c:1292
+#, fuzzy
+msgid "Checking for new newsgroups..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+
+#: nntp/nntp.c:1306
+msgid "Adding new newsgroups..."
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1506
+#: nntp/nntp.c:1311 nntp/nntp.c:1379
 #, fuzzy
-msgid "esabifc"
-msgstr "esabf"
-
-#: pgpinvoke.c:301
-msgid "Fetching PGP key..."
-msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
+msgid "Loading descriptions..."
+msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
 
-#: pgpkey.c:467
-msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
-msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
+#: nntp/nntp.c:1342
+#, c-format
+msgid "Loading list from cache... %d"
+msgstr ""
 
-#: pgpkey.c:510
+#: nntp/nntp.c:1368
 #, c-format
-msgid "PGP keys matching <%s>."
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
+msgstr ""
 
-#: pgpkey.c:512
+#: nntp/nntp.c:1414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fetching %s from server..."
+msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
+
+#: nntp/nntp.c:1466
 #, c-format
-msgid "PGP keys matching \"%s\"."
-msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
+msgid "Server %s does not support this operation!"
+msgstr ""
 
-#: pgpkey.c:528 pgpkey.c:719
-msgid "Can't open /dev/null"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
+#: postpone.c:152
+msgid "Postponed Messages"
+msgstr "×åðíîâè"
 
-#: pgpkey.c:699
-msgid "Please enter the key ID: "
-msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
+#: postpone.c:230 postpone.c:239
+msgid "No postponed messages."
+msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
 
-#: pgpkey.c:727
-msgid "Invoking pgp..."
-msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
+#: postpone.c:400 postpone.c:419 postpone.c:454
+msgid "Illegal PGP header"
+msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: pgpkey.c:752
-#, c-format
-msgid "PGP Key %s."
-msgstr "PGP êëþ÷ %s."
+#: postpone.c:439
+msgid "Illegal S/MIME header"
+msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: pop/pop_auth.c:78
-msgid "Authenticating (SASL)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
+#: postpone.c:514
+#, fuzzy
+msgid "Decrypting message..."
+msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: pop/pop_auth.c:185
-msgid "Authenticating (APOP)..."
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
+#: postpone.c:525 lib-crypt/pgp.c:721
+msgid "Decryption failed."
+msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
 
-#: pop/pop_auth.c:213
-msgid "APOP authentication failed."
-msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
+#: sort.c:268
+msgid "Sorting mailbox..."
+msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: pop/pop_auth.c:245
-#, c-format
-msgid "Command USER is not supported by server."
-msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
+#: sort.c:300
+msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
+msgstr ""
+"Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà ôóíêöèÿ çà ïîäðåæäàíå! (Ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè "
+"ãðåøêà)"
 
-#: pop/pop.c:85 pop/pop_lib.c:189
+#: pop/pop.c:70 pop/pop_lib.c:175
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
 
-#: pop/pop.c:110
+#: pop/pop.c:95
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop/pop.c:116
+#: pop/pop.c:101
 msgid "Can't fetch header: Not connected!"
 msgstr ""
 
-#: pop/pop.c:194 pop/pop_lib.c:191
+#: pop/pop.c:174 pop/pop_lib.c:177
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
 
-#: pop/pop.c:239 pop/pop.c:539
+#: pop/pop.c:219 pop/pop.c:519
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: pop/pop.c:269
+#: pop/pop.c:249
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
 
-#: pop/pop.c:398
+#: pop/pop.c:375
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop/pop.c:524
+#: pop/pop.c:504
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
 
-#: pop/pop.c:583
+#: pop/pop.c:563
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: pop/pop.c:592
+#: pop/pop.c:572
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
 
-#: pop/pop.c:594
+#: pop/pop.c:574
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
 
-#: pop/pop.c:630
+#: pop/pop.c:610
 msgid "Error while writing mailbox!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: pop/pop.c:635
+#: pop/pop.c:615
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
 
-#: pop/pop_lib.c:187
+#: pop/pop_auth.c:65
+msgid "Authenticating (SASL)..."
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
+
+#: pop/pop_auth.c:171
+msgid "Authenticating (APOP)..."
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
+
+#: pop/pop_auth.c:199
+msgid "APOP authentication failed."
+msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
+
+#: pop/pop_auth.c:229
+#, c-format
+msgid "Command USER is not supported by server."
+msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
+
+#: pop/pop_lib.c:173
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
 
-#: pop/pop_lib.c:215
+#: pop/pop_lib.c:201
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
 
-#: pop/pop_lib.c:360
+#: pop/pop_lib.c:346
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
 
-#: pop/pop_lib.c:520
+#: pop/pop_lib.c:494
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
 
-#: pop/pop_lib.c:542
+#: pop/pop_lib.c:516
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
 
-#: postpone.c:172
-msgid "Postponed Messages"
-msgstr "×åðíîâè"
-
-#: postpone.c:250 postpone.c:259
-msgid "No postponed messages."
-msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
-
-#: postpone.c:430 postpone.c:449 postpone.c:484
-msgid "Illegal PGP header"
-msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
-
-#: postpone.c:469
-msgid "Illegal S/MIME header"
-msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
-
-#: postpone.c:544
-#, fuzzy
-msgid "Decrypting message..."
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
+#: lib-sys/mutt_socket.c:72 lib-sys/mutt_socket.c:112
+#, c-format
+msgid "Connection to %s closed"
+msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: query.c:46
-msgid "New Query"
-msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
+#: lib-sys/mutt_socket.c:221
+msgid "SSL is unavailable."
+msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
 
-#: query.c:47
-msgid "Make Alias"
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
+#: lib-sys/mutt_socket.c:248
+msgid "Preconnect command failed."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
 
-#: query.c:48
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
+#: lib-sys/mutt_socket.c:314 lib-sys/mutt_socket.c:327
+#, c-format
+msgid "Error talking to %s (%s)"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
 
-#: query.c:95
-msgid "Waiting for response..."
-msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
+#: lib-sys/mutt_socket.c:365 lib-sys/mutt_socket.c:418
+#, c-format
+msgid "Bad IDN \"%s\"."
+msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
 
-#: query.c:215 query.c:241
-msgid "Query command not defined."
-msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
+#: lib-sys/mutt_socket.c:372 lib-sys/mutt_socket.c:425
+#, c-format
+msgid "Looking up %s..."
+msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
 
-#: query.c:267
+#: lib-sys/mutt_socket.c:382 lib-sys/mutt_socket.c:431
 #, c-format
-msgid "Query"
-msgstr "Çàïèòâàíå"
+msgid "Could not find the host \"%s\""
+msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
 
-#: query.c:280 query.c:301
-msgid "Query: "
-msgstr "Çàïèòâàíå: "
+#: lib-sys/mutt_socket.c:387 lib-sys/mutt_socket.c:440
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s..."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: query.c:286 query.c:308
+#: lib-sys/mutt_socket.c:460
 #, c-format
-msgid "Query '%s'"
-msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
+msgid "Could not connect to %s (%s)."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
 
-#: recvattach.c:60
-msgid "Pipe"
-msgstr "Pipe"
+#: lib-sys/mutt_socket.c:461 lib-sys/mutt_ssl.c:303 lib-ui/curs_lib.c:363
+msgid "unknown error"
+msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
 
-#: recvattach.c:61
-msgid "Print"
-msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
+#: lib-sys/mutt_tunnel.c:61
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connecting with \"%s\"..."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: recvattach.c:426
-msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
+#: lib-sys/mutt_tunnel.c:123
+#, c-format
+msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: recvattach.c:481
-msgid "Saving..."
-msgstr "Çàïèñâàíå..."
+#: lib-sys/mutt_tunnel.c:139 lib-sys/mutt_tunnel.c:155
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
 
-#: recvattach.c:486 recvattach.c:566
-msgid "Attachment saved."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:155
+msgid "Failed to find enough entropy on your system"
+msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
 
-#: recvattach.c:577
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:180
 #, c-format
-msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
-msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
+msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
+msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
 
-#: recvattach.c:593
-msgid "Attachment filtered."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:186
+#, c-format
+msgid "%s has insecure permissions!"
+msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
 
-#: recvattach.c:654
-msgid "Filter through: "
-msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:206
+msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
+msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
 
-#: recvattach.c:654
-msgid "Pipe to: "
-msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:297
+msgid "I/O error"
+msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
 
-#: recvattach.c:683
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:306
 #, c-format
-msgid "I dont know how to print %s attachments!"
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
+msgid "SSL failed: %s"
+msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: recvattach.c:748
-msgid "Print tagged attachment(s)?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:314 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:463
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:490
+msgid "Unable to get certificate from peer"
+msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
 
-#: recvattach.c:748
-msgid "Print attachment?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:322
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s (%s)"
+msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
 
-#: recvattach.c:976
-msgid "Can't decrypt encrypted message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:401
+msgid "Unknown"
+msgstr "íåèçâåñòíî"
 
-#: recvattach.c:989
-msgid "Attachments"
-msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:424 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:355
+#, c-format
+msgid "[unable to calculate]"
+msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
 
-#: recvattach.c:1025
-#, fuzzy
-msgid "There are no subparts to show!"
-msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:441 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:377
+msgid "[invalid date]"
+msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
 
-#: recvattach.c:1091
-msgid "Can't delete attachment from POP server."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:496
+msgid "Server certificate is not yet valid"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: recvattach.c:1100
-#, fuzzy
-msgid "Can't delete attachment from newsserver."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:501
+msgid "Server certificate has expired"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: recvattach.c:1109
-msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
-msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:558 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:581
+msgid "This certificate belongs to:"
+msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
 
-#: recvattach.c:1124 recvattach.c:1137
-msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
-msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:569 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:626
+msgid "This certificate was issued by:"
+msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
 
-#: recvcmd.c:44
-msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
-msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:580 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:671
+#, c-format
+msgid "This certificate is valid"
+msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
 
-#: recvcmd.c:206
-msgid "Error bouncing message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:581 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:674
+#, c-format
+msgid "   from %s"
+msgstr "   îò %s"
 
-#: recvcmd.c:207
-msgid "Error bouncing messages!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:583 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:678
+#, c-format
+msgid "     to %s"
+msgstr "    äî %s"
 
-#: recvcmd.c:397
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:589
 #, c-format
-msgid "Can't open temporary file %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
+msgid "Fingerprint: %s"
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: recvcmd.c:426
-msgid "Forward as attachments?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:591
+msgid "SSL Certificate check"
+msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: recvcmd.c:440
-msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
-msgstr ""
-"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
-"ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:595 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:721
+msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
+msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
+
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:596 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:722
+msgid "roa"
+msgstr "roa"
 
-#: recvcmd.c:559
-msgid "Forward MIME encapsulated?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:599 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:725
+msgid "(r)eject, accept (o)nce"
+msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
 
-#: recvcmd.c:565 recvcmd.c:816
-#, c-format
-msgid "Can't create %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:600 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:726
+msgid "ro"
+msgstr "ro"
 
-#: recvcmd.c:684
-msgid "Can't find any tagged messages."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:604 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:730 lib-crypt/pgpkey.c:468
+#: lib-crypt/smime.c:406 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3259
+msgid "Exit  "
+msgstr "Èçõîä"
 
-#: recvcmd.c:713 send.c:764
-msgid "No mailing lists found!"
-msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:627 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:767
+msgid "Warning: Couldn't save certificate"
+msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
 
-#: recvcmd.c:794
-msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
-msgstr ""
-"Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
-"êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
+#: lib-sys/mutt_ssl.c:631 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:771
+msgid "Certificate saved"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
 
-#: regex.c:1016
-msgid "Success"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:55
+#, c-format
+msgid "gnutls_global_init: %s"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1017
-msgid "No match"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:83 lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:103
+msgid "Error: no TLS socket open"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1018
-#, fuzzy
-msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#: regex.c:1019
-#, fuzzy
-msgid "Invalid collation character"
-msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:90
+#, c-format
+msgid "tls_socket_read (%s)"
+msgstr ""
 
-#: regex.c:1020
-msgid "Invalid character class name"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:110
+#, c-format
+msgid "tls_socket_write (%s)"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1021
-msgid "Trailing backslash"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:159
+#, c-format
+msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1022
-msgid "Invalid back reference"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:186
+msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1023
-msgid "Unmatched [ or [^"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:224
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1024
-msgid "Unmatched ( or \\("
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:228
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1025
-msgid "Unmatched \\{"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:242
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
+msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
+
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:469
+#, c-format
+msgid "Certificate verification error (%s)"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1026
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:477
 #, fuzzy
-msgid "Invalid content of \\{\\}"
-msgstr "Íåâàëèäåí   "
+msgid "Certificate is not X.509"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: regex.c:1027
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:483
 #, fuzzy
-msgid "Invalid range end"
-msgstr "Íåâàëèäåí   "
+msgid "Error initialising gnutls certificate data"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
 
-#: regex.c:1028
-msgid "Memory exhausted"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:497
+msgid "Error processing certificate data"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:1029
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MD5 Fingerprint: %s"
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:693
 #, fuzzy
-msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: regex.c:1030
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:698
 #, fuzzy
-msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
+msgid "WARNING: Server certificate has expired"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: regex.c:1031
-msgid "Regular expression too big"
-msgstr ""
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:703
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: regex.c:1032
-msgid "Unmatched ) or \\)"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:708
+msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
 msgstr ""
 
-#: regex.c:5372
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:713
 #, fuzzy
-msgid "No previous regular expression"
-msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
-
-#: remailer.c:462
-msgid "Append"
-msgstr "Äîáàâÿíå"
-
-#: remailer.c:463
-msgid "Insert"
-msgstr "Âìúêâàíå"
+msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: remailer.c:464
-msgid "Delete"
-msgstr "Èçòðèâàíå"
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:716
+#, fuzzy
+msgid "TLS/SSL Certificate check"
+msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: remailer.c:466
-msgid "OK"
-msgstr "ÎÊ"
+#: lib-sys/mutt_signal.c:28
+#, c-format
+msgid "%s...  Exiting.\n"
+msgstr "%s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: remailer.c:493
-msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
-msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
+#: lib-sys/mutt_signal.c:31 lib-sys/mutt_signal.c:34
+#, c-format
+msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
+msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: remailer.c:519
-msgid "Select a remailer chain."
-msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
+#: lib-sys/mutt_signal.c:36
+#, c-format
+msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
+msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: remailer.c:575
+#: lib-crypt/crypt.c:46
 #, c-format
-msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
-msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
+msgid " (current time: %c)"
+msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
 
-#: remailer.c:603
+#: lib-crypt/crypt.c:52
 #, c-format
-msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
-msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
+msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
+msgstr ""
 
-#: remailer.c:624
-msgid "The remailer chain is already empty."
-msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
+#: lib-crypt/crypt.c:63
+msgid "Passphrase(s) forgotten."
+msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
 
-#: remailer.c:634
-msgid "You already have the first chain element selected."
-msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
+#: lib-crypt/crypt.c:116 lib-crypt/cryptglue.c:86 lib-crypt/pgpkey.c:517
+msgid "Invoking PGP..."
+msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#: remailer.c:644
-msgid "You already have the last chain element selected."
-msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
+#: lib-crypt/crypt.c:126
+msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
+msgstr ""
 
-#: remailer.c:680
-msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
-msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
+#: lib-crypt/crypt.c:361 lib-crypt/crypt.c:398
+msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
+msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
+
+#: lib-crypt/crypt.c:382 lib-crypt/crypt.c:416
+msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
+msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
 
-#: remailer.c:703
+#: lib-crypt/crypt.c:520
 msgid ""
-"Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
+"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
-"èçïîëçâàòå mixmaster!"
+"[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
+"\n"
 
-#: remailer.c:735
+#: lib-crypt/crypt.c:535
 #, c-format
-msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
-msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
-
-#: remailer.c:738
-msgid "Error sending message."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
+msgid ""
+"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
+"\n"
 
-#: rfc1524.c:151
+#: lib-crypt/crypt.c:570
 #, c-format
-msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
-msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
-
-#: rfc1524.c:361
-msgid "No mailcap path specified"
-msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
+msgid ""
+"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: %s/%s-ïîäïèñè íå ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè. --]\n"
+"\n"
 
-#: rfc1524.c:388
-#, c-format
-msgid "mailcap entry for type %s not found"
-msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
+#: lib-crypt/crypt.c:584
+msgid ""
+"[-- The following data is signed --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
+"\n"
 
-#: score.c:67
-msgid "score: too few arguments"
-msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+#: lib-crypt/crypt.c:590
+msgid ""
+"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
+"\n"
 
-#: score.c:75
-msgid "score: too many arguments"
-msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+#: lib-crypt/crypt.c:597
+msgid ""
+"\n"
+"[-- End of signed data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
 
-#: send.c:284
-msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
+#: lib-crypt/cryptglue.c:65
+msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
 msgstr ""
 
-#: send.c:293
-msgid "No subject, abort?"
-msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
+#: lib-crypt/cryptglue.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Invoking S/MIME..."
+msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#: send.c:295
-msgid "No subject, aborting."
-msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
+#: lib-crypt/pgp.c:66
+msgid "Enter PGP passphrase:"
+msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
 
-#: send.c:492
-msgid "Message came from a mailing list. List-reply to mailing list?"
+#: lib-crypt/pgp.c:80
+msgid "PGP passphrase forgotten."
+msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
+
+#: lib-crypt/pgp.c:312
+msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
+msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
+
+#: lib-crypt/pgp.c:348 lib-crypt/pgp.c:579 lib-crypt/pgp.c:713
+msgid ""
+"[-- End of PGP output --]\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:529
-#, c-format
-msgid "Reply to %s%s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
+#: lib-crypt/pgp.c:365 lib-crypt/pgp.c:842
+#, fuzzy
+msgid "Could not decrypt PGP message"
+msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: send.c:559
-#, c-format
-msgid "Follow-up to %s%s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+#: lib-crypt/pgp.c:380 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1910
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:733
-msgid "No tagged messages are visible!"
-msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
+#: lib-crypt/pgp.c:382 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1912
+msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
 
-#: send.c:791
-msgid "Include message in reply?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
+#: lib-crypt/pgp.c:384 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1914
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:795
-msgid "Including quoted message..."
-msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
+#: lib-crypt/pgp.c:406 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1937
+msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
 
-#: send.c:802
-msgid "Could not include all requested messages!"
-msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
+#: lib-crypt/pgp.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Could not decrypt PGP message."
+msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: send.c:818
-msgid "Forward as attachment?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
+#: lib-crypt/pgp.c:410 lib-crypt/pgp.c:840
+#, fuzzy
+msgid "PGP message successfully decrypted."
+msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: send.c:821
-msgid "Preparing forwarded message..."
-msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
+#: lib-crypt/pgp.c:413 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1939
+msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
 
-#: send.c:1123
-msgid "Recall postponed message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
+#: lib-crypt/pgp.c:415 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1941
+msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+
+#: lib-crypt/pgp.c:443 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1959
+msgid ""
+"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:1437
-msgid "Edit forwarded message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
+#: lib-crypt/pgp.c:620
+msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
+msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
 
-#: send.c:1471
-msgid "Abort unmodified message?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
+#: lib-crypt/pgp.c:679
+msgid ""
+"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:1472
-msgid "Aborted unmodified message."
-msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
+#: lib-crypt/pgp.c:790 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1986
+msgid ""
+"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:1513
-#, fuzzy
-msgid "Article not posted."
-msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
+#: lib-crypt/pgp.c:804 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1997
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2057
+msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
+msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
 
-#: send.c:1547
-msgid "Message postponed."
-msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
+#: lib-crypt/pgp.c:815 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2010
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"\n"
 
-#: send.c:1558
-msgid "No recipients are specified!"
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
+#: lib-crypt/pgp.c:835 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2033
+msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
 
-#: send.c:1563
-msgid "No recipients were specified."
-msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
+#: lib-crypt/pgp.c:890
+msgid "Can't open PGP subprocess!"
+msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
 
-#: send.c:1581
-msgid "No subject, abort sending?"
-msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
+#: lib-crypt/pgp.c:1039 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3665
+#, c-format
+msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
 
-#: send.c:1584 send.c:1590
-msgid "No subject specified."
-msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+#: lib-crypt/pgp.c:1072 lib-crypt/smime.c:624 lib-crypt/smime.c:744
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3691
+#, c-format
+msgid "Enter keyID for %s: "
+msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
 
-#: send.c:1596
-#, fuzzy
-msgid "No newsgroup specified."
-msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+#: lib-crypt/pgp.c:1314
+msgid "Can't invoke PGP"
+msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
 
-#: send.c:1608
-msgid "No attachments made but indicator found in text. Cancel sending?"
+#: lib-crypt/pgp.c:1401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
 msgstr ""
+"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: send.c:1611
-msgid "No attachments made but indicator found in text. Abort sending."
+#: lib-crypt/pgp.c:1402
+msgid "PGP/M(i)ME"
 msgstr ""
 
-#: send.c:1671
-msgid "Sending message..."
-msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
-
-#: send.c:1795
-msgid "Could not send the message."
-msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
+#: lib-crypt/pgp.c:1402
+msgid "(i)nline"
+msgstr ""
 
-#: send.c:1801
-msgid "Sending in background."
-msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
+#: lib-crypt/pgp.c:1404
+#, fuzzy
+msgid "esabifc"
+msgstr "esabf"
 
-#: send.c:1803
-msgid "Article posted."
-msgstr ""
+#: lib-crypt/pgp.c:1419 lib-crypt/smime.c:1907 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3791
+msgid "Sign as: "
+msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
 
-#: send.c:1804 send.c:1806
-msgid "Mail sent."
-msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
+#: lib-crypt/pgpinvoke.c:280
+msgid "Fetching PGP key..."
+msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
 
-#: sendlib.c:382
-msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
-msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
+#: lib-crypt/pgpkey.c:444
+msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
+msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
 
-#: sendlib.c:410
-#, c-format
-msgid "%s no longer exists!"
-msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
+#: lib-crypt/pgpkey.c:470 lib-crypt/smime.c:408 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3261
+msgid "Select  "
+msgstr "Èçáîð "
 
-#: sendlib.c:814
-#, c-format
-msgid "%s isn't a regular file."
-msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:473 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3264
+msgid "Check key  "
+msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
 
-#: sendlib.c:976
+#: lib-crypt/pgpkey.c:487
 #, c-format
-msgid "Could not open %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
+msgid "PGP keys matching <%s>."
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: sendlib.c:2043
+#: lib-crypt/pgpkey.c:489
 #, c-format
-msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
-msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
+msgid "PGP keys matching \"%s\"."
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: sendlib.c:2049
-msgid "Output of the delivery process"
-msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
+#: lib-crypt/pgpkey.c:504 lib-crypt/pgpkey.c:698
+msgid "Can't open /dev/null"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
 
-#: sendlib.c:2273
+#: lib-crypt/pgpkey.c:537 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2972
 #, c-format
-msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
-msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
+msgid "Key ID: 0x%s"
+msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
 
-#: sidebar.c:356
-msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:557 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3315
+msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
 msgstr ""
+"Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
+"àíóëèðàí."
 
-#: sidebar.c:432 sidebar.c:475
-#, fuzzy
-msgid "You are on the last mailbox."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:569 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3328
+msgid "ID is expired/disabled/revoked."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
 
-#: sidebar.c:440
-#, fuzzy
-msgid "No next mailboxes with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:573 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3345
+msgid "ID has undefined validity."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
 
-#: sidebar.c:449 sidebar.c:466
-#, fuzzy
-msgid "You are on the first mailbox."
-msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:576 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3348
+msgid "ID is not valid."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
 
-#: sidebar.c:457
-#, fuzzy
-msgid "No previous mailbox with new mail."
-msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+#: lib-crypt/pgpkey.c:579 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3351
+msgid "ID is only marginally valid."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
 
-#: signal.c:36
+#: lib-crypt/pgpkey.c:584 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3359
 #, c-format
-msgid "%s...  Exiting.\n"
-msgstr "%s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
+msgid "%s Do you really want to use the key?"
+msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
+
+#: lib-crypt/pgpkey.c:677
+msgid "Please enter the key ID: "
+msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: signal.c:39 signal.c:42
+#: lib-crypt/pgpkey.c:706
+msgid "Invoking pgp..."
+msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
+
+#: lib-crypt/pgpkey.c:731
 #, c-format
-msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
-msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
+msgid "PGP Key %s."
+msgstr "PGP êëþ÷ %s."
 
-#: signal.c:44
+#: lib-crypt/pgpkey.c:792 lib-crypt/pgpkey.c:891 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3414
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3511
 #, c-format
-msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
-msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
+msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
+msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
 
-#: smime.c:120
+#: lib-crypt/smime.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Enter S/MIME passphrase:"
 msgstr "Âúâåæäàíå íà SMIME ïàðîëà:"
 
-#: smime.c:321
+#: lib-crypt/smime.c:293
 msgid "Trusted   "
 msgstr "Ïîëçâàù ñå ñ äîâåðèå   "
 
-#: smime.c:324
+#: lib-crypt/smime.c:296
 msgid "Verified  "
 msgstr "Ïðîâåðåí   "
 
-#: smime.c:327
+#: lib-crypt/smime.c:299
 msgid "Unverified"
 msgstr "Íåïðîâåðåí"
 
-#: smime.c:330
+#: lib-crypt/smime.c:302
 msgid "Expired   "
 msgstr "Èçòåêúë   "
 
-#: smime.c:333
+#: lib-crypt/smime.c:305
 msgid "Revoked   "
 msgstr "Àíóëèðàí   "
 
-#: smime.c:336
+#: lib-crypt/smime.c:308
 msgid "Invalid   "
 msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
-#: smime.c:339
+#: lib-crypt/smime.c:311
 msgid "Unknown   "
 msgstr "Íåèçâåñòåí   "
 
-#: smime.c:371
+#: lib-crypt/smime.c:344
 msgid "Enter keyID: "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: smime.c:393
+#: lib-crypt/smime.c:366
 #, c-format
 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: smime.c:543 smime.c:604 smime.c:619
+#: lib-crypt/smime.c:516 lib-crypt/smime.c:577 lib-crypt/smime.c:592
 #, c-format
 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
 msgstr "Èäåíòèôèêàòîðúò %s íå å ïðîâåðåí. Æåëàåòå ëè äà ãî èçïîëçâàòå çà %s ?"
 
-#: smime.c:547 smime.c:608
+#: lib-crypt/smime.c:520 lib-crypt/smime.c:581
 #, c-format
 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
 msgstr ""
 "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå (íåïîëçâàùèÿ ñå ñ äîâåðèå!) èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:550 smime.c:610
+#: lib-crypt/smime.c:523 lib-crypt/smime.c:583
 #, c-format
 msgid "Use ID %s for %s ?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå èäåíòèôèêàòîðà \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:627
+#: lib-crypt/smime.c:600
 #, c-format
 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
 msgstr ""
 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Èäåíòèôèêàòîðúò %s âñå îùå íå ñå ïîëçâà ñ äîâåðèåòî Âè. "
 "(Íàòèñíåòå êëàâèø çà äà ïðîäúëæèòå)"
 
-#: smime.c:779
+#: lib-crypt/smime.c:748
 #, c-format
 msgid "No (valid) certificate found for %s."
 msgstr "Íå å íàìåðåí (âàëèäåí) ñåðòèôèêàò çà %s."
 
-#: smime.c:831 smime.c:858 smime.c:920 smime.c:962 smime.c:1024 smime.c:1094
+#: lib-crypt/smime.c:800 lib-crypt/smime.c:827 lib-crypt/smime.c:889
+#: lib-crypt/smime.c:931 lib-crypt/smime.c:991 lib-crypt/smime.c:1057
 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1166
+#: lib-crypt/smime.c:1126
 #, fuzzy
 msgid "no certfile"
 msgstr "no certfile"
 
-#: smime.c:1169
+#: lib-crypt/smime.c:1129
 msgid "no mbox"
 msgstr "íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: smime.c:1309
+#: lib-crypt/smime.c:1269
 msgid "No output from OpenSSL.."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ.."
 
-#: smime.c:1347
+#: lib-crypt/smime.c:1307
 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí ìåæäèíåí ñåðòèôèêàò."
 
-#: smime.c:1388
+#: lib-crypt/smime.c:1348
 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1425
+#: lib-crypt/smime.c:1385
 msgid "No output from OpenSSL..."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ..."
 
-#: smime.c:1589 smime.c:1713
+#: lib-crypt/smime.c:1539 lib-crypt/smime.c:1655
 msgid ""
 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
 "\n"
@@ -4540,785 +4453,1052 @@ msgstr ""
 "[-- Êðàé íà OpenSSL-ðåçóëòàòà --]\n"
 "\n"
 
-#: smime.c:1675 smime.c:1687
+#: lib-crypt/smime.c:1618 lib-crypt/smime.c:1629
 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ! --]\n"
 
-#: smime.c:1717
+#: lib-crypt/smime.c:1659
 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1720
+#: lib-crypt/smime.c:1662
 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1778
-msgid ""
-"\n"
-"[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
+#: lib-crypt/smime.c:1718
+msgid ""
+"\n"
+"[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+
+#: lib-crypt/smime.c:1720
+msgid ""
+"\n"
+"[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+
+#: lib-crypt/smime.c:1824
+#, fuzzy
+msgid ""
+"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
+msgstr ""
+"S/MIME øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), øèôðîâàíå ñ(w), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) "
+"èëè áåç òÿõ(f)?"
+
+#: lib-crypt/smime.c:1825
+#, fuzzy
+msgid "eswabfc"
+msgstr "eswabf"
+
+#: lib-crypt/smime.c:1838
+msgid "Choose algorithm family: 1: DES, 2: RC2, 3: AES, or (c)lear? "
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1840
+msgid "drac"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1842
+msgid "1: DES, 2: Triple-DES "
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1843
+msgid "dt"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1854
+msgid "1: RC2-40, 2: RC2-64, 3: RC2-128 "
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1855
+msgid "468"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1869
+msgid "1: AES128, 2: AES192, 3: AES256 "
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1870
+msgid "895"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/smime.c:1897
+msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme context: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:315
+#, c-format
+msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:333
+#, c-format
+msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:389 lib-crypt/crypt-gpgme.c:406
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error rewinding data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:441 lib-crypt/crypt-gpgme.c:482
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:538
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:575
+#, c-format
+msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:584
+#, c-format
+msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:594
+#, c-format
+msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:635
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error encrypting data: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:727
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error signing data: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:915
+msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1780
-msgid ""
-"\n"
-"[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:923
+msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
 msgstr ""
-"\n"
-"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1888
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:929
 #, fuzzy
-msgid ""
-"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
+msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:943
+msgid "Warning: The signature expired at: "
+msgstr ""
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:949
+msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
-"S/MIME øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), øèôðîâàíå ñ(w), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) "
-"èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: smime.c:1889
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:953
 #, fuzzy
-msgid "eswabfc"
-msgstr "eswabf"
+msgid "The CRL is not available\n"
+msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
 
-#: smime.c:1902
-msgid "Choose algorithm family: 1: DES, 2: RC2, 3: AES, or (c)lear? "
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:958
+msgid "Available CRL is too old\n"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1904
-msgid "drac"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:963
+msgid "A policy requirement was not met\n"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1906
-msgid "1: DES, 2: Triple-DES "
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:971
+msgid "A system error occurred"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1907
-msgid "dt"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1004 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2787
+#, fuzzy
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1059
+msgid ""
+"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
+"as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1918
-msgid "1: RC2-40, 2: RC2-64, 3: RC2-128 "
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1065
+msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1919
-msgid "468"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1069
+msgid ""
+"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
+"above\n"
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1933
-msgid "1: AES128, 2: AES192, 3: AES256 "
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1137
+msgid "Error getting key information: "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1934
-msgid "895"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1143 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1173
+msgid "Good signature from: "
 msgstr ""
 
-#: smime.c:1961
-msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1152
+msgid "                aka: "
 msgstr ""
 
-#: sort.c:276
-msgid "Sorting mailbox..."
-msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1156 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1176
+msgid "            created: "
+msgstr ""
 
-#: sort.c:308
-msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1164
+msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
 msgstr ""
-"Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà ôóíêöèÿ çà ïîäðåæäàíå! (Ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè "
-"ãðåøêà)"
 
-#: status.c:100
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1186
 #, fuzzy
-msgid "no mailbox"
-msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
-
-#: status.c:132
-msgid "(no mailbox)"
-msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
+msgid "Error checking signature"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: thread.c:989
-msgid "Parent message is not visible in this limited view."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1229 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1411
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1872
+msgid "[-- Begin signature information --]\n"
+msgstr ""
 
-#: thread.c:996
-msgid "Parent message is not available."
-msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å íàëè÷íî."
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1237
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: verification failed: %s\n"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#~ msgid "null operation"
-#~ msgstr "ïðàçíà ôóíêöèÿ"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1293 lib-crypt/crypt-gpgme.c:1422
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1885
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- End signature information --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
 
-#~ msgid "end of conditional execution (noop)"
-#~ msgstr "êðàé íà óñëîâíîòî èçïúëíåíèå (noop)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1381
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
 
-#~ msgid "force viewing of attachment using mailcap"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèíóäèòåëíî ïðèëîæåíèåòî ñëåä òúðñåíå â mailcap"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1849
+#, c-format
+msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "view attachment as text"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèåòî êàòî òåêñò"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:1892
+msgid "Error: copy data failed\n"
+msgstr ""
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2009
 #, fuzzy
-#~ msgid "Toggle display of subparts"
-#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà ïîä÷àñòè"
-
-#~ msgid "move to the bottom of the page"
-#~ msgstr "ïðèäâèæâàíå äî êðàÿ íà ñòðàíèöàòà"
-
-#~ msgid "remail a message to another user"
-#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìîòî íà äðóã àäðåñ"
-
-#~ msgid "select a new file in this directory"
-#~ msgstr "èçáîð íà íîâ ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ"
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"\n"
 
-#~ msgid "view file"
-#~ msgstr "ðàçãëåæäàíå íà ôàéë"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2032
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
 
-#~ msgid "display the currently selected file's name"
-#~ msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2068
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2069
 #, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2096
 #, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
-#~ msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#~ msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
-#~ msgstr "ïîêàçâà âñè÷êè èëè ñàìî àáîíèðàíèòå ïîùåíñêè êóòèè (ñàìî IMAP)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2097
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#~ msgid "list mailboxes with new mail"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2640
+msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "change directories"
-#~ msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2642
+msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "check mailboxes for new mail"
-#~ msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2647
+msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "attach a file(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2719
+msgid " aka ......: "
+msgstr ""
 
-#~ msgid "attach message(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2719
+msgid "Name ......: "
+msgstr ""
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2722 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2843
 #, fuzzy
-#~ msgid "attach newsmessage(s) to this message"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
-
-#~ msgid "edit the BCC list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
+msgid "[Invalid]"
+msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
-#~ msgid "edit the CC list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2741 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Valid From : %s\n"
+msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#~ msgid "edit attachment description"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2753 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2876
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Valid To ..: %s\n"
+msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
-#~ msgid "edit attachment transfer-encoding"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2766 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2889
+#, c-format
+msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "enter a file to save a copy of this message in"
-#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2768 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2891
+#, c-format
+msgid "Key Usage .: "
+msgstr ""
 
-#~ msgid "edit the file to be attached"
-#~ msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2772 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2895
+#, fuzzy
+msgid "encryption"
+msgstr "Øèôðîâàíå"
 
-#~ msgid "edit the from field"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2773 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2777
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2781 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2896
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2900 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2904
+msgid ", "
+msgstr ""
 
-#~ msgid "edit the message with headers"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2776 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2899
+msgid "signing"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "edit the message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2780 lib-crypt/crypt-gpgme.c:2903
+msgid "certification"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "edit attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2814
+#, c-format
+msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "edit the newsgroups list"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2820
+#, c-format
+msgid "Issued By .: "
+msgstr ""
 
-#~ msgid "edit the Reply-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey ....: 0x%s"
+msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2839
 #, fuzzy
-#~ msgid "edit the Followup-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+msgid "[Revoked]"
+msgstr "Àíóëèðàí   "
 
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2847
 #, fuzzy
-#~ msgid "edit the X-Comment-To field"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
-
-#~ msgid "edit the subject of this message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
-
-#~ msgid "edit the TO list"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
-
-#~ msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
-
-#~ msgid "edit attachment content type"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
-
-#~ msgid "get a temporary copy of an attachment"
-#~ msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
+msgid "[Expired]"
+msgstr "Èçòåêúë   "
 
-#~ msgid "run ispell on the message"
-#~ msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2851
+msgid "[Disabled]"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "compose new attachment using mailcap entry"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2931
+#, fuzzy
+msgid "Collecting data..."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#~ msgid "toggle recoding of this attachment"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2954
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error finding issuer key: %s\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
 
-#~ msgid "save this message to send later"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:2962
+msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "rename/move an attached file"
-#~ msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3048
+#, fuzzy, c-format
+msgid "gpgme_new failed: %s"
+msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#~ msgid "send the message"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3083 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3139
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "toggle disposition between inline/attachment"
-#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3128 lib-crypt/crypt-gpgme.c:3164
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "toggle whether to delete file after sending it"
-#~ msgstr ""
-#~ "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3230
+#, fuzzy
+msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
+msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
 
-#~ msgid "update an attachment's encoding info"
-#~ msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3281
+#, fuzzy
+msgid "PGP and S/MIME keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#~ msgid "write the message to a folder"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3283
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#~ msgid "copy a message to a file/mailbox"
-#~ msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3285
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME keys matching"
+msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#~ msgid "create an alias from a message sender"
-#~ msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3287
+#, fuzzy
+msgid "keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#~ msgid "move entry to bottom of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3290
+#, c-format
+msgid "%s <%s>."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "move entry to middle of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3292
+#, c-format
+msgid "%s \"%s\"."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "move entry to top of screen"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3770
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
+msgstr ""
+"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#~ msgid "make decoded (text/plain) copy"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3771
+#, fuzzy
+msgid "esabpfc"
+msgstr "esabf"
 
-#~ msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
-#~ msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3775
+#, fuzzy
+msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
+msgstr ""
+"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#~ msgid "delete the current entry"
-#~ msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3776
+#, fuzzy
+msgid "esabmfc"
+msgstr "esabf"
 
-#~ msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+#: lib-mime/rfc822parse.c:522
+msgid "multipart message has no boundary parameter!"
+msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
 
-#~ msgid "delete all messages in subthread"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
+#: lib-mime/crypt.c:184
+msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
+msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
 
-#~ msgid "delete all messages in thread"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
+#: lib-mime/rfc1524.c:197
+#, c-format
+msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
+msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
 
-#~ msgid "display full address of sender"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
+#: lib-mime/rfc1524.c:372
+msgid "No mailcap path specified"
+msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
 
-#~ msgid "display message and toggle header weeding"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
+#: lib-mime/rfc1524.c:398
+#, c-format
+msgid "mailcap entry for type %s not found"
+msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
 
-#~ msgid "display a message"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
+#: lib-ui/color.c:295
+#, c-format
+msgid "%s: color not supported by term"
+msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
 
-#~ msgid "edit the raw message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
+#: lib-ui/color.c:301
+#, c-format
+msgid "%s: no such color"
+msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
 
-#~ msgid "delete the char in front of the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
+#: lib-ui/color.c:346 lib-ui/color.c:526 lib-ui/color.c:536
+#, c-format
+msgid "%s: no such object"
+msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
 
-#~ msgid "move the cursor one character to the left"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
+#: lib-ui/color.c:352
+#, c-format
+msgid "%s: command valid only for index object"
+msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
 
-#~ msgid "move the cursor to the beginning of the word"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
+#: lib-ui/color.c:359
+#, c-format
+msgid "%s: too few arguments"
+msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#~ msgid "jump to the beginning of the line"
-#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
+#: lib-ui/color.c:517
+msgid "Missing arguments."
+msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
 
-#~ msgid "cycle among incoming mailboxes"
-#~ msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
+#: lib-ui/color.c:553 lib-ui/color.c:563
+msgid "color: too few arguments"
+msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#~ msgid "complete filename or alias"
-#~ msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
+#: lib-ui/color.c:588
+msgid "mono: too few arguments"
+msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#~ msgid "complete address with query"
-#~ msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
+#: lib-ui/color.c:607
+#, c-format
+msgid "%s: no such attribute"
+msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
 
-#~ msgid "delete the char under the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
+#: lib-ui/color.c:670
+msgid "default colors not supported"
+msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
 
-#~ msgid "jump to the end of the line"
-#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
+#: lib-ui/curs_lib.c:158
+msgid "yes"
+msgstr "yes"
 
-#~ msgid "move the cursor one character to the right"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
+#: lib-ui/curs_lib.c:159
+msgid "no"
+msgstr "no"
 
-#~ msgid "move the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
+#: lib-ui/curs_lib.c:247
+#, fuzzy
+msgid "Exit Madmutt?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
 
-#~ msgid "scroll down through the history list"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
+#: lib-ui/curs_lib.c:383
+msgid "Press any key to continue..."
+msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
 
-#~ msgid "scroll up through the history list"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
+#: lib-ui/curs_lib.c:425
+msgid " ('?' for list): "
+msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
 
-#~ msgid "delete chars from cursor to end of line"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
+#: lib-ui/curs_main.c:42 lib-ui/curs_main.c:2147
+msgid "There are no messages."
+msgstr "Íÿìà ïèñìà."
 
-#~ msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-#~ msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
+#: lib-ui/curs_main.c:46
+msgid "No visible messages."
+msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
 
-#~ msgid "delete all chars on the line"
-#~ msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
+#: lib-ui/curs_main.c:226
+msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
+msgstr ""
+"Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
 
-#~ msgid "delete the word in front of the cursor"
-#~ msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
+#: lib-ui/curs_main.c:233
+msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
+msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
 
-#~ msgid "quote the next typed key"
-#~ msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
+#: lib-ui/curs_main.c:237
+msgid "Changes to folder will not be written."
+msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
 
-#~ msgid "transpose character under cursor with previous"
-#~ msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
+#: lib-ui/curs_main.c:358 lib-ui/curs_main.c:371
+msgid "Quit"
+msgstr "Èçõîä"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "capitalize the word"
-#~ msgstr "capitalize the word"
+#: lib-ui/curs_main.c:362 lib-ui/query.c:36
+msgid "Mail"
+msgstr "Íîâî"
 
-#~ msgid "convert the word to lower case"
-#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
+#: lib-ui/curs_main.c:364
+msgid "Group"
+msgstr "Ãðóï. îòã."
 
-#~ msgid "convert the word to upper case"
-#~ msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
+#: lib-ui/curs_main.c:473
+msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
+msgstr ""
+"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
+"îñòàðåëè."
 
-#~ msgid "enter a muttrc command"
-#~ msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
+#: lib-ui/curs_main.c:477
+msgid "New mail in this mailbox."
+msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#~ msgid "enter a file mask"
-#~ msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
+#: lib-ui/curs_main.c:483
+msgid "Mailbox was externally modified."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
 
-#~ msgid "exit this menu"
-#~ msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
+#: lib-ui/curs_main.c:605
+msgid "No tagged messages."
+msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
 
-#~ msgid "filter attachment through a shell command"
-#~ msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+#: lib-ui/curs_main.c:640 lib-ui/menu.c:843
+msgid "Nothing to do."
+msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
 
-#~ msgid "move to the first entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
+#: lib-ui/curs_main.c:731
+#, fuzzy
+msgid "Enter Message-ID: "
+msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#~ msgid "toggle a message's 'important' flag"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
+#: lib-ui/curs_main.c:739
+msgid "Article has no parent reference!"
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/curs_main.c:759
 #, fuzzy
-#~ msgid "followup to newsgroup"
-#~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+msgid "Message not visible in limited view."
+msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#~ msgid "forward a message with comments"
-#~ msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
+#: lib-ui/curs_main.c:769
+#, c-format
+msgid "Article %s not found on server"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "select the current entry"
-#~ msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
+#: lib-ui/curs_main.c:782
+msgid "No Message-ID. Unable to perform operation"
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/curs_main.c:802
 #, fuzzy
-#~ msgid "get all children of the current message"
-#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+msgid "Check for children of message..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "get message with Message-Id"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+#: lib-ui/curs_main.c:833
+msgid "Jump to message: "
+msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "get parent of the current message"
-#~ msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+#: lib-ui/curs_main.c:838
+msgid "Argument must be a message number."
+msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
 
-#~ msgid "reply to all recipients"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
+#: lib-ui/curs_main.c:866
+msgid "That message is not visible."
+msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
 
-#~ msgid "scroll down 1/2 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+#: lib-ui/curs_main.c:869
+msgid "Invalid message number."
+msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
 
-#~ msgid "scroll up 1/2 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+#: lib-ui/curs_main.c:886
+msgid "Delete messages matching: "
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
 
-#~ msgid "this screen"
-#~ msgstr "òîçè åêðàí"
+#: lib-ui/curs_main.c:906
+msgid "No limit pattern is in effect."
+msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
 
-#~ msgid "jump to an index number"
-#~ msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
+#: lib-ui/curs_main.c:912
+#, c-format
+msgid "Limit: %s"
+msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
 
-#~ msgid "move to the last entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
+#: lib-ui/curs_main.c:942
+msgid "Limit to messages matching: "
+msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#~ msgid "reply to specified mailing list"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
+#: lib-ui/curs_main.c:963
+msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/curs_main.c:974
 #, fuzzy
-#~ msgid "load active file from NNTP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
+msgid "Quit Madmutt?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
 
-#~ msgid "execute a macro"
-#~ msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
+#: lib-ui/curs_main.c:1050
+msgid "Tag messages matching: "
+msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#~ msgid "compose a new mail message"
-#~ msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1062
+msgid "Undelete messages matching: "
+msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#~ msgid "open a different folder"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: lib-ui/curs_main.c:1071
+msgid "Untag messages matching: "
+msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
 
-#~ msgid "open a different folder in read only mode"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+#: lib-ui/curs_main.c:1152
+msgid "Open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: lib-ui/curs_main.c:1154
+msgid "Open mailbox"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
+#: lib-ui/curs_main.c:1164
 #, fuzzy
-#~ msgid "open a different newsgroup in read only mode"
-#~ msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#~ msgid "clear a status flag from a message"
-#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
+msgid "Open newsgroup in read-only mode"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-#~ msgid "delete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: lib-ui/curs_main.c:1166
+msgid "Open newsgroup"
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/curs_main.c:1303
 #, fuzzy
-#~ msgid "reconstruct thread containing current message"
-#~ msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
-
-#~ msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
-
-#~ msgid "retrieve mail from POP server"
-#~ msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
-
-#~ msgid "move to the first message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
+msgid "Exit Madmutt without saving?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
 
-#~ msgid "move to the last message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1347
+msgid "Thread broken"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "show only messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: lib-ui/curs_main.c:1368
+msgid "No Message-ID: header available to link thread"
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/curs_main.c:1371
 #, fuzzy
-#~ msgid "link tagged message to the current one"
-#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
-
-#~ msgid "jump to the next new message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
-
-#~ msgid "jump to the next new or unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+msgid "First, please tag a message to be linked here"
+msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
 
-#~ msgid "jump to the next subthread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1382
+msgid "Threads linked"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "jump to the next thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1385
+msgid "No thread linked"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "move to the next undeleted message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1402 lib-ui/curs_main.c:1425
+msgid "You are on the last message."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
 
-#~ msgid "jump to the next unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1409 lib-ui/curs_main.c:1450
+msgid "No undeleted messages."
+msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
 
-#~ msgid "jump to parent message in thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1443 lib-ui/curs_main.c:1466
+msgid "You are on the first message."
+msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
 
-#~ msgid "jump to previous thread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1589
+msgid "No new messages"
+msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
 
-#~ msgid "jump to previous subthread"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1590
+msgid "No unread messages"
+msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
 
-#~ msgid "move to the previous undeleted message"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1591
+msgid " in this limited view"
+msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#~ msgid "jump to the previous new message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1711
+msgid "No more threads."
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
 
-#~ msgid "jump to the previous new or unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1714
+msgid "You are on the first thread."
+msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
 
-#~ msgid "jump to the previous unread message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+#: lib-ui/curs_main.c:1786
+msgid "Thread contains unread messages."
+msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
 
-#~ msgid "mark the current thread as read"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
+#: lib-ui/curs_main.c:1971
+msgid "Editing"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "mark the current subthread as read"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
+#: lib-ui/curs_main.c:2097
+msgid "Marking as read"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "set a status flag on a message"
-#~ msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
+#: lib-ui/menu.c:405
+msgid "Jump to: "
+msgstr "Ñêîê êúì: "
 
-#~ msgid "save changes to mailbox"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+#: lib-ui/menu.c:412
+msgid "Invalid index number."
+msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
 
-#~ msgid "tag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: lib-ui/menu.c:416 lib-ui/menu.c:437 lib-ui/menu.c:495 lib-ui/menu.c:530
+#: lib-ui/menu.c:544 lib-ui/menu.c:553 lib-ui/menu.c:562 lib-ui/menu.c:572
+#: lib-ui/menu.c:584 lib-ui/menu.c:596 lib-ui/menu.c:975
+msgid "No entries."
+msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
 
-#~ msgid "undelete messages matching a pattern"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: lib-ui/menu.c:434
+msgid "You cannot scroll down farther."
+msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
 
-#~ msgid "untag messages matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+#: lib-ui/menu.c:451
+msgid "You cannot scroll up farther."
+msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
 
-#~ msgid "move to the middle of the page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
+#: lib-ui/menu.c:488
+msgid "You are on the first page."
+msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
 
-#~ msgid "move to the next entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
+#: lib-ui/menu.c:489
+msgid "You are on the last page."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
 
-#~ msgid "scroll down one line"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
+#: lib-ui/menu.c:606
+msgid "You are on the last entry."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
 
-#~ msgid "move to the next page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
+#: lib-ui/menu.c:616
+msgid "You are on the first entry."
+msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
 
-#~ msgid "jump to the bottom of the message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
+#: lib-ui/menu.c:830
+msgid "No tagged entries."
+msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
 
-#~ msgid "toggle display of quoted text"
-#~ msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
+#: lib-ui/menu.c:935
+msgid "Search is not implemented for this menu."
+msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
 
-#~ msgid "skip beyond quoted text"
-#~ msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
+#: lib-ui/menu.c:940
+msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
+msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
 
-#~ msgid "jump to the top of the message"
-#~ msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
+#: lib-ui/menu.c:978
+msgid "Tagging is not supported."
+msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
 
-#~ msgid "pipe message/attachment to a shell command"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+#: lib-ui/sidebar.c:349
+msgid "Value for sidebar_delim is too long. Disabling sidebar."
+msgstr ""
 
+#: lib-ui/sidebar.c:425 lib-ui/sidebar.c:468
 #, fuzzy
-#~ msgid "post message to newsgroup"
-#~ msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
-
-#~ msgid "move to the previous entry"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
-
-#~ msgid "scroll up one line"
-#~ msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
-
-#~ msgid "move to the previous page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
-
-#~ msgid "print the current entry"
-#~ msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "query external program for addresses"
-#~ msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
-
-#~ msgid "append new query results to current results"
-#~ msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
-
-#~ msgid "save changes to mailbox and quit"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
-
-#~ msgid "recall a postponed message"
-#~ msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
-
-#~ msgid "clear and redraw the screen"
-#~ msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
-
-#~ msgid "{internal}"
-#~ msgstr "{âúòðåøíî}"
+msgid "You are on the last mailbox."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
 
+#: lib-ui/sidebar.c:433
 #, fuzzy
-#~ msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
-#~ msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
+msgid "No next mailboxes with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#~ msgid "reply to a message"
-#~ msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
+#: lib-ui/sidebar.c:442 lib-ui/sidebar.c:459
+#, fuzzy
+msgid "You are on the first mailbox."
+msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
 
-#~ msgid "use the current message as a template for a new one"
-#~ msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
+#: lib-ui/sidebar.c:450
+#, fuzzy
+msgid "No previous mailbox with new mail."
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#~ msgid "save message/attachment to a file"
-#~ msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
+#: lib-ui/query.c:37
+msgid "New Query"
+msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
 
-#~ msgid "search backwards for a regular expression"
-#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
+#: lib-ui/query.c:38
+msgid "Make Alias"
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
 
-#~ msgid "search for next match"
-#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
+#: lib-ui/query.c:39
+msgid "Search"
+msgstr "Òúðñåíå"
 
-#~ msgid "search for next match in opposite direction"
-#~ msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
+#: lib-ui/query.c:85
+msgid "Waiting for response..."
+msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
 
-#~ msgid "toggle search pattern coloring"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
+#: lib-ui/query.c:204 lib-ui/query.c:230
+msgid "Query command not defined."
+msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
 
-#~ msgid "invoke a command in a subshell"
-#~ msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
+#: lib-ui/query.c:256
+#, c-format
+msgid "Query"
+msgstr "Çàïèòâàíå"
 
-#~ msgid "sort messages"
-#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
+#: lib-ui/query.c:269 lib-ui/query.c:290
+msgid "Query: "
+msgstr "Çàïèòâàíå: "
 
-#~ msgid "sort messages in reverse order"
-#~ msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
+#: lib-ui/query.c:275 lib-ui/query.c:297
+#, c-format
+msgid "Query '%s'"
+msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
 
+#: lib-ui/status.c:87
 #, fuzzy
-#~ msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "tag the current entry"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
-
-#~ msgid "apply next function to tagged messages"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
-
-#~ msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
-#~ msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
+msgid "no mailbox"
+msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
 
-#~ msgid "tag the current subthread"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
+#: lib-ui/status.c:115
+msgid "(no mailbox)"
+msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
 
-#~ msgid "tag the current thread"
-#~ msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
+#~ msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî "
+#~ "ïîïðàâèòå?"
 
-#~ msgid "toggle a message's 'new' flag"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
+#~ msgid ""
+#~ "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
+#~ "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
+#~ "~c users\tadd users to the Cc: field\n"
+#~ "~f messages\tinclude messages\n"
+#~ "~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
+#~ "~h\t\tedit the message header\n"
+#~ "~m messages\tinclude and quote messages\n"
+#~ "~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
+#~ "~p\t\tprint the message\n"
+#~ "~q\t\twrite file and quit editor\n"
+#~ "~r file\t\tread a file into the editor\n"
+#~ "~t users\tadd users to the To: field\n"
+#~ "~u\t\trecall the previous line\n"
+#~ "~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
+#~ "~w file\t\twrite message to file\n"
+#~ "~x\t\tabort changes and quit editor\n"
+#~ "~?\t\tthis message\n"
+#~ ".\t\ton a line by itself ends input\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "~~\t\tâìúêâàíå íà ðåä, çàïî÷âàù ñ åäèí ~\n"
+#~ "~b àäðåñ\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà êîïèå (Cc) îò ïèñìîòî:\n"
+#~ "~c àäðåñè\täîáàâÿíå íà ïîëó÷àòåëè íà ñëÿïî êîïèå (Bcc) îò ïèñìîòî:\n"
+#~ "~f ïèñìà\tâêëþ÷âàíå íà ïèñìà\n"
+#~ "~F ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~f, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è "
+#~ "çàãëàâíèòå ÷àñòè\n"
+#~ "~h\t\tðåäàêòèðàíå íà çàãëàâíàòà ÷àñò\n"
+#~ "~m ïèñìà\tâêëþ÷âàíå è öèòèðàíå íà ïèñìà\n"
+#~ "~M ïèñìà\tñúùîòî êàòî ~m, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîâà, ÷å ñà âêëþ÷åíè è "
+#~ "çàãëàâíèòå ÷àñòè\n"
+#~ "~p\t\tîòïå÷àòâàíå íà ïèñìîòî\n"
+#~ "~q\t\tçàïèñ íà ôàéëà è çàòâàðÿíå íà ðåäàêòîðà\n"
+#~ "~r ôàéë\t\tîòâàðÿíå íà ôàéëà â ðåäàêòîðà\n"
+#~ "~t àäðåñè\täîáàâÿíå íà àäðåñè êúì ïîëåòî To:\n"
+#~ "~u\t\tïîâòîðíî ðåäàêòèðàíå íà ïîñëåäíèÿ ðåä\n"
+#~ "~v\t\tðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî ñ ðåäàêòîðà $visual\n"
+#~ "~w ôàéë\t\tçàïèñ íà ïèñìîòî âúâ ôàéë\n"
+#~ "~x\t\tîòõâúðëÿíå íà ïðîìåíèòå è èçõîä îò ðåäàêòîðà\n"
+#~ "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
+#~ ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
+
+#~ msgid "%d: invalid message number.\n"
+#~ msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
+
+#~ msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
+#~ msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
+
+#~ msgid "No mailbox.\n"
+#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
+
+#~ msgid "Message contains:\n"
+#~ msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
+
+#~ msgid "(continue)\n"
+#~ msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
+
+#~ msgid "missing filename.\n"
+#~ msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
+
+#~ msgid "No lines in message.\n"
+#~ msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
+
+#~ msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
+#~ msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
+
+#~ msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
+#~ msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
+
+#~ msgid "Could not create temporary file %s"
+#~ msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "toggle view of read messages"
-#~ msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-#~ msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
-#~ msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-#~ msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
-#~ msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
-
-#~ msgid "move to the top of the page"
-#~ msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
-
-#~ msgid "undelete the current entry"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
-
-#~ msgid "undelete all messages in thread"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
-
-#~ msgid "undelete all messages in subthread"
-#~ msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
+#~ msgid ""
+#~ "To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios."
+#~ "de>.\n"
+#~ "To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
+#~ "To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
+#~ "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
-#~ msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
-
-#~ msgid "show the Mutt version number and date"
-#~ msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
-
-#~ msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
-
-#~ msgid "show MIME attachments"
-#~ msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
-
-#~ msgid "display the keycode for a key press"
-#~ msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
-
-#~ msgid "show currently active limit pattern"
-#~ msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
+#~ "Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -"
+#~ "vv'.\n"
+#~ "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
+#~ "under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
+#~ "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -"
+#~ "vv'.\n"
+#~ "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
+#~ "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
 
-#~ msgid "collapse/uncollapse current thread"
-#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
+#~ msgid "Can't open temporary file %s."
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
 
-#~ msgid "collapse/uncollapse all threads"
-#~ msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
+#~ msgid "Can't create %s."
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+#~ msgid "Invalid regular expression"
+#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
-#~ msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+#~ msgid "Invalid collation character"
+#~ msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "go down to next mailbox with new mail"
-#~ msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+#~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
+#~ msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "go to previous mailbox"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+#~ msgid "Invalid range end"
+#~ msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "open hilighted mailbox"
-#~ msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
-
-#~ msgid "attach a PGP public key"
-#~ msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "show PGP options"
-#~ msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
+#~ msgid "Invalid preceding regular expression"
+#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
-#~ msgid "mail a PGP public key"
-#~ msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "verify a PGP public key"
-#~ msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
-
-#~ msgid "view the key's user id"
-#~ msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
-
-#~ msgid "check for classic pgp"
-#~ msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
-
-#~ msgid "Accept the chain constructed"
-#~ msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
-
-#~ msgid "Append a remailer to the chain"
-#~ msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Insert a remailer into the chain"
-#~ msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Delete a remailer from the chain"
-#~ msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Select the previous element of the chain"
-#~ msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "Select the next element of the chain"
-#~ msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
-
-#~ msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
-#~ msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
-
-#~ msgid "make decrypted copy and delete"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
-
-#~ msgid "make decrypted copy"
-#~ msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
-
-#~ msgid "wipe passphrase(s) from memory"
-#~ msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
-
-#~ msgid "extract supported public keys"
-#~ msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Premature end of regular expression"
+#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
-#~ msgid "show S/MIME options"
-#~ msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
+#, fuzzy
+#~ msgid "No previous regular expression"
+#~ msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
index ec153cc..5b1b088 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-04 02:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-26 23:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -20,502 +20,432 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:164
-#, c-format
-msgid "Username at %s: "
-msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
-
-#: account.c:221
-#, c-format
-msgid "Password for %s@%s: "
-msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
-
-#: alias.c:37 browser.c:50 browser.c:59 pager.c:1373 postpone.c:46 query.c:44
-#: recvattach.c:58
+#: browser.c:34 browser.c:43 alias.c:48 pager.c:1346 recvattach.c:43
+#: postpone.c:31 lib-ui/query.c:35
 msgid "Exit"
 msgstr "Ix"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: alias.c:38 curs_main.c:380 curs_main.c:393 pager.c:1380 pager.c:1390
-#: postpone.c:47
-msgid "Del"
-msgstr "Esbrr"
-
-#: alias.c:39 curs_main.c:381 curs_main.c:394 postpone.c:48
-msgid "Undel"
-msgstr "Recupera"
-
-#: alias.c:40
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-#: alias.c:41 browser.c:53 browser.c:65 compose.c:120 compose.c:132
-#: crypt-gpgme.c:3306 curs_main.c:386 curs_main.c:399 mutt_ssl.c:640
-#: mutt_ssl_gnutls.c:747 pager.c:1485 pgpkey.c:499 postpone.c:49 query.c:49
-#: recvattach.c:62 smime.c:438
-msgid "Help"
-msgstr "Ajuda"
-
-#: alias.c:238
-msgid "Alias as: "
-msgstr "Nou àlies: "
-
-#: alias.c:243
-msgid "You already have an alias defined with that name!"
-msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
-
-#: alias.c:250
-msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
-msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
-
-#: alias.c:273
-msgid "Address: "
-msgstr "Adreça: "
-
-#: alias.c:281 send.c:198
-#, c-format
-msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
-msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
-
-#: alias.c:293
-msgid "Personal name: "
-msgstr "Nom personal: "
-
-#: alias.c:301
-#, c-format
-msgid "[%s = %s] Accept?"
-msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
-
-#: alias.c:316 recvattach.c:439 recvattach.c:463 recvattach.c:476
-#: recvattach.c:491 recvattach.c:516
-msgid "Save to file: "
-msgstr "Guarda en el fitxer: "
-
-#: alias.c:330
-msgid "Alias added."
-msgstr "S'ha afegit l'àlies."
-
-#: alias.c:646
-msgid "You have no aliases!"
-msgstr "No teniu cap àlies!"
-
-#: alias.c:658
-msgid "Aliases"
-msgstr "Àlies"
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
-#: attach.c:109 attach.c:230 attach.c:445 attach.c:908
-msgid "Can't match nametemplate, continue?"
-msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
-
-#: attach.c:122
-#, c-format
-msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
-msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
-
-#: attach.c:129 attach.c:249 commands.c:227 compose.c:1320 curs_lib.c:169
-#: curs_lib.c:432
-#, c-format
-msgid "Error running \"%s\"!"
-msgstr "Error en executar «%s»!"
-
-#: attach.c:137
-msgid "Failure to open file to parse headers."
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
-
-#: attach.c:165
-msgid "Failure to open file to strip headers."
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
-
-# Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
-#: attach.c:174
-msgid "Failure to rename file."
-msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
-#: attach.c:187
-#, c-format
-msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
-msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
-
-#: attach.c:243
-#, c-format
-msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
-msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
-
-#: attach.c:261
-#, c-format
-msgid "No mailcap edit entry for %s"
-msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
-
-#: attach.c:415
-msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
-msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
-
-#: attach.c:427
-msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
-msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
-
-#: attach.c:511
-msgid "Cannot create filter"
-msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
-
-#: attach.c:632 attach.c:661 attach.c:939 attach.c:993 handler.c:1119
-#: pgpkey.c:548 pgpkey.c:733
-msgid "Can't create filter"
-msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
-
-#: attach.c:790
-msgid "Write fault!"
-msgstr "Error d'escriptura!"
-
-#: attach.c:1016
-msgid "I don't know how to print that!"
-msgstr "No sé com imprimir això!"
-
-#: browser.c:51
+#: browser.c:35
 msgid "Chdir"
 msgstr "Canvia directori"
 
-#: browser.c:52 browser.c:64
+#: browser.c:36 browser.c:48
 msgid "Mask"
 msgstr "Màscara"
 
-#: browser.c:60
+#: browser.c:37 browser.c:49 alias.c:52 compose.c:98 compose.c:110
+#: pager.c:1458 recvattach.c:47 postpone.c:34 lib-sys/mutt_ssl.c:606
+#: lib-sys/mutt_ssl_gnutls.c:732 lib-crypt/pgpkey.c:476 lib-crypt/smime.c:411
+#: lib-crypt/crypt-gpgme.c:3267 lib-ui/curs_main.c:365 lib-ui/curs_main.c:378
+#: lib-ui/query.c:40
+msgid "Help"
+msgstr "Ajuda"
+
+#: browser.c:44
 msgid "List"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:61
+#: browser.c:45
 msgid "Subscribe"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:62
+#: browser.c:46
 #, fuzzy
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: browser.c:63 curs_main.c:398
+#: browser.c:47 lib-ui/curs_main.c:377
 msgid "Catchup"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:530 browser.c:1201
+#: browser.c:501 browser.c:1139
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "«%s» no és un directori."
 
-#: browser.c:709
+#: browser.c:675
 msgid "Subscribed newsgroups"
 msgstr ""
 
-#: browser.c:711
+#: browser.c:677
 #, c-format
 msgid "Newsgroups on server [%s]"
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: browser.c:717
+#: browser.c:683
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
 
-#: browser.c:723
+#: browser.c:688
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:727
+#: browser.c:691
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:740
+#: browser.c:704
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: browser.c:884 browser.c:1262 browser.c:1361
+#: browser.c:840 browser.c:1198 browser.c:1295
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: browser.c:1071
+#: browser.c:1014
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1091
+#: browser.c:1034
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1112
+#: browser.c:1055
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 
-#: browser.c:1119
+#: browser.c:1062
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
 
-#: browser.c:1132
+#: browser.c:1075
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:1139
+#: browser.c:1082
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:1164
+#: browser.c:1104
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: browser.c:1189 browser.c:1255
+#: browser.c:1127 browser.c:1191
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
-#: browser.c:1212
+#: browser.c:1150
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Màscara de fitxers: "
 
-#: browser.c:1280
+#: browser.c:1216
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: browser.c:1283
+#: browser.c:1219
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1284
+#: browser.c:1220
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
-#: browser.c:1349
+#: browser.c:1283
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: browser.c:1378
+#: browser.c:1310
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: browser.c:1395
+#: browser.c:1327
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
-#: browser.c:1477
+#: browser.c:1393
 #, c-format
 msgid "Subscribe pattern: "
 msgstr ""
 
-#: browser.c:1479
+#: browser.c:1395
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsubscribe pattern: "
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
-#: browser.c:1496
+#: browser.c:1412
 #, fuzzy
 msgid "No newsgroups match the mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-# Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
-#: buffy.c:514
-msgid "New mail in "
-msgstr "Hi ha correu nou en "
+#: account.c:142
+#, c-format
+msgid "Username at %s: "
+msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
 
-#: color.c:312
+#: account.c:193
 #, c-format
-msgid "%s: color not supported by term"
-msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
+msgid "Password for %s@%s: "
+msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
+#: alias.c:49 pager.c:1353 pager.c:1363 postpone.c:32 lib-ui/curs_main.c:359
+#: lib-ui/curs_main.c:372
+msgid "Del"
+msgstr "Esbrr"
+
+#: alias.c:50 postpone.c:33 lib-ui/curs_main.c:360 lib-ui/curs_main.c:373
+msgid "Undel"
+msgstr "Recupera"
+
+#: alias.c:51
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
+#: alias.c:220
+msgid "Alias as: "
+msgstr "Nou àlies: "
 
-#: color.c:318
+#: alias.c:225
+msgid "You already have an alias defined with that name!"
+msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
+
+#: alias.c:245
+msgid "Address: "
+msgstr "Adreça: "
+
+#: alias.c:255 send.c:173
 #, c-format
-msgid "%s: no such color"
-msgstr "%s: El color no existeix."
+msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
+msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
+
+#: alias.c:268
+msgid "Personal name: "
+msgstr "Nom personal: "
 
-#: color.c:363 color.c:544 color.c:554
+#: alias.c:276
 #, c-format
-msgid "%s: no such object"
-msgstr "%s: L'objecte no existeix."
+msgid "[%s = %s] Accept?"
+msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
 
-# ivb (2001/11/18)
-# ivb  «index» és una paraula clau.
-#: color.c:369
+#: alias.c:285 recvattach.c:421 recvattach.c:445 recvattach.c:458
+#: recvattach.c:473 recvattach.c:498
+msgid "Save to file: "
+msgstr "Guarda en el fitxer: "
+
+#: alias.c:304
+msgid "Alias added."
+msgstr "S'ha afegit l'àlies."
+
+#: alias.c:582
+msgid "You have no aliases!"
+msgstr "No teniu cap àlies!"
+
+#: alias.c:594
+msgid "Aliases"
+msgstr "Àlies"
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
+#: attach.c:87 attach.c:207 attach.c:422 attach.c:876
+msgid "Can't match nametemplate, continue?"
+msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
+
+#: attach.c:100
 #, c-format
-msgid "%s: command valid only for index object"
-msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
+msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
+msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: color.c:376
+#: attach.c:107 attach.c:226 commands.c:192 compose.c:1256
+#: lib-ui/curs_lib.c:150 lib-ui/curs_lib.c:407
 #, c-format
-msgid "%s: too few arguments"
-msgstr "%s: Manquen arguments."
+msgid "Error running \"%s\"!"
+msgstr "Error en executar «%s»!"
 
-#: color.c:535
-msgid "Missing arguments."
-msgstr "Manquen arguments."
+#: attach.c:114
+msgid "Failure to open file to parse headers."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
 
-#: color.c:571 color.c:581
-msgid "color: too few arguments"
-msgstr "color: Manquen arguments."
+#: attach.c:144
+msgid "Failure to open file to strip headers."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
 
-#: color.c:606
-msgid "mono: too few arguments"
-msgstr "mono: Manquen arguments."
+# Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
+#: attach.c:152
+msgid "Failure to rename file."
+msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
 
-#: color.c:625
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
+#: attach.c:165
 #, c-format
-msgid "%s: no such attribute"
-msgstr "%s: L'atribut no existeix."
+msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
+msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:664 hook.c:71 hook.c:81 keymap.c:713
-msgid "too few arguments"
-msgstr "Manquen arguments."
+#: attach.c:220
+#, c-format
+msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
+msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:672 hook.c:86
-msgid "too many arguments"
-msgstr "Sobren arguments."
+#: attach.c:238
+#, c-format
+msgid "No mailcap edit entry for %s"
+msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:688
-msgid "default colors not supported"
-msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
+#: attach.c:392
+msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
+msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
+
+#: attach.c:404
+msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
+msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
+
+#: attach.c:482
+msgid "Cannot create filter"
+msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
+
+#: attach.c:603 attach.c:632 attach.c:907 attach.c:956 handler.c:1098
+#: lib-crypt/pgpkey.c:526 lib-crypt/pgpkey.c:712
+msgid "Can't create filter"
+msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
+
+#: attach.c:760
+msgid "Write fault!"
+msgstr "Error d'escriptura!"
+
+#: attach.c:977
+msgid "I don't know how to print that!"
+msgstr "No sé com imprimir això!"
 
-#: commands.c:79 mbox.c:613
+#: commands.c:60 lib-mx/mbox.c:551
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
 
-#: commands.c:91
+#: commands.c:71
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 
-#: commands.c:122
+#: commands.c:102
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
 
-#: commands.c:153
+#: commands.c:132
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:159
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:195
+#: commands.c:161
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
-#: commands.c:199 commands.c:210
+#: commands.c:165 commands.c:175
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: commands.c:201
+#: commands.c:167
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:207
+#: commands.c:172
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
 
-#: commands.c:212
+#: commands.c:177
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
 
-#: commands.c:233
+#: commands.c:198
 msgid "Command: "
 msgstr "Ordre: "
 
-#: commands.c:252 recvcmd.c:140
+#: commands.c:217 recvcmd.c:131
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
 
-#: commands.c:254 recvcmd.c:142
+#: commands.c:219 recvcmd.c:133
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: commands.c:267 recvcmd.c:150
+#: commands.c:232 recvcmd.c:141
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
 
-#: commands.c:275 recvcmd.c:158
+#: commands.c:240 recvcmd.c:149
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:286 recvcmd.c:172
+#: commands.c:251 recvcmd.c:163
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:286 recvcmd.c:172
+#: commands.c:251 recvcmd.c:163
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 
-#: commands.c:300 recvcmd.c:187
+#: commands.c:265 recvcmd.c:178
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:300 recvcmd.c:187
+#: commands.c:265 recvcmd.c:178
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:310 recvcmd.c:204
+#: commands.c:275 recvcmd.c:195
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:310 recvcmd.c:204
+#: commands.c:275 recvcmd.c:195
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "S'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:378 commands.c:409 commands.c:426
+#: commands.c:343 commands.c:374 commands.c:391
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
 
-#: commands.c:456
+#: commands.c:421
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: commands.c:470
+#: commands.c:435
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
 
-#: commands.c:475
+#: commands.c:440
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: commands.c:475
+#: commands.c:440
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:447
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprés el missatge."
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:447
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprés els missatges."
 
-#: commands.c:484
+#: commands.c:449
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:450
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
 
-#: commands.c:495
+#: commands.c:460
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "(p)am?: "
@@ -523,7 +453,7 @@ msgstr ""
 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:463
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "am?: "
@@ -533,136 +463,141 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
-#: commands.c:499
+#: commands.c:464
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dortsfcmpa"
 
-#: commands.c:555
+#: commands.c:520
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
 
-#: commands.c:696
+#: commands.c:653
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:654
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:655
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:699
+#: commands.c:656
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:657
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:700
+#: commands.c:657
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:701
+#: commands.c:658
 msgid " tagged"
 msgstr " els marcats"
 
-#: commands.c:766
+#: commands.c:719
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: commands.c:888
+#: commands.c:833
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
 
-#: commands.c:898
+#: commands.c:843
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: commands.c:902
+#: commands.c:847
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:849
 msgid "not converting"
 msgstr "es farà conversió"
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:849
 msgid "converting"
 msgstr "no es farà conversió"
 
-#: compose.c:56
+# Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
+#: buffy.c:324
+msgid "New mail in "
+msgstr "Hi ha correu nou en "
+
+#: compose.c:39
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
 
-#: compose.c:113 compose.c:126
+#: compose.c:91 compose.c:104
 msgid "Send"
 msgstr "Envia"
 
-#: compose.c:114 compose.c:127 remailer.c:465
+#: compose.c:92 compose.c:105 remailer.c:440
 msgid "Abort"
 msgstr "Avorta"
 
-#: compose.c:118 compose.c:130 compose.c:787
+#: compose.c:96 compose.c:108 compose.c:738
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ajunta fitxer"
 
-#: compose.c:119 compose.c:131
+#: compose.c:97 compose.c:109
 msgid "Descrip"
 msgstr "Descriu"
 
-#: compose.c:167
+#: compose.c:137
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Signa i xifra"
 
-#: compose.c:169
+#: compose.c:139
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Xifra"
 
-#: compose.c:171
+#: compose.c:141
 msgid "Sign"
 msgstr "Signa"
 
-#: compose.c:173
+#: compose.c:143
 msgid "Clear"
 msgstr "En clar"
 
-#: compose.c:179
+#: compose.c:148
 msgid " (inline)"
 msgstr " (en línia)"
 
-#: compose.c:181
+#: compose.c:150
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
-#: compose.c:189 compose.c:194
+#: compose.c:157 compose.c:161
 #, fuzzy
 msgid "     sign as: "
 msgstr "  signa com a: "
 
-#: compose.c:190 compose.c:195
+#: compose.c:158 compose.c:162
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
 
-#: compose.c:202
+#: compose.c:168
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Xifra amb: "
 
-#: compose.c:251
+#: compose.c:213
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
@@ -670,1328 +605,1342 @@ msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  ABREUJAR!
 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
-#: compose.c:257
+#: compose.c:219
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
 
-#: compose.c:316
+#: compose.c:274
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Fitxers adjunts"
 
-#: compose.c:343
+#: compose.c:301
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: compose.c:365
+#: compose.c:323
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: compose.c:722 send.c:1570
+#: compose.c:682 send.c:1516
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
 
-#: compose.c:803
+#: compose.c:754
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
 
-#: compose.c:815
+#: compose.c:766
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: compose.c:838
+#: compose.c:789
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: compose.c:846
+#: compose.c:797
 #, fuzzy
 msgid "Open newsgroup to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: compose.c:897
+#: compose.c:844
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "La carpeta no conté missatges."
 
-#: compose.c:908
+#: compose.c:855
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
 
-#: compose.c:936
+#: compose.c:883
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
 
-#: compose.c:986
+#: compose.c:933
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 
-#: compose.c:991
+#: compose.c:938
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:993
+#: compose.c:940
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:1063
+#: compose.c:1010
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "La codificació no és vàlida."
 
-#: compose.c:1087
+#: compose.c:1031
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1143
+#: compose.c:1079
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Reanomena a: "
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: compose.c:1146 editmsg.c:109 sendlib.c:809
+#: compose.c:1082 editmsg.c:98 sendlib.c:751
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: compose.c:1173
+#: compose.c:1109
 msgid "New file: "
 msgstr "Nou fitxer: "
 
-#: compose.c:1185
+#: compose.c:1121
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 
-#: compose.c:1191
+#: compose.c:1127
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
 
-#: compose.c:1202
+#: compose.c:1138
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
 
 # ivb (2001/11/20)
 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
-#: compose.c:1210
+#: compose.c:1146
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
 
-#: compose.c:1281
+#: compose.c:1217
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1337
+#: compose.c:1273
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 
-#: compose.c:1339
+#: compose.c:1275
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
 
-#: compose.c:1348
+#: compose.c:1284
 msgid "Message written."
 msgstr "S'ha escrit el missatge."
 
-#: compose.c:1359
+#: compose.c:1292
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: compose.c:1383
+#: compose.c:1312
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: compress.c:203 mbox.c:521
-msgid "Mailbox was corrupted!"
-msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
-
-#: compress.c:230
+#: init.c:211 init.c:1472 init.c:1607
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Decompressing %s..."
-msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
+msgid "'%s' is invalid for $%s"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: compress.c:246 compress.c:364 compress.c:439 mbox.c:588
-msgid "Unable to lock mailbox!"
-msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
-
-#: compress.c:254
-#, fuzzy, c-format
-msgid "echo Decompressing %s..."
-msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
+#: init.c:387
+#, c-format
+msgid "%s: Unknown type."
+msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: compress.c:265
+#: init.c:649
 #, c-format
-msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
-msgstr ""
+msgid "Bad regexp: %s"
+msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
 
-#: compress.c:349 compress.c:421
+#: init.c:774
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Compressing %s..."
-msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+msgid "ifdef: too few arguments"
+msgstr "%s: Manquen arguments."
 
-#: compress.c:376 compress.c:451
+#: init.c:776
 #, fuzzy, c-format
-msgid "echo Compressing %s..."
-msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+msgid "ifndef: too few arguments"
+msgstr "mono: Manquen arguments."
+
+#: init.c:894
+msgid "spam: no matching pattern"
+msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
+
+#: init.c:896
+msgid "nospam: no matching pattern"
+msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
+
+#: init.c:1141
+#, fuzzy
+msgid "attachments: no disposition"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
+
+#: init.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "attachments: invalid disposition"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
+
+#: init.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "unattachments: no disposition"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
+
+#: init.c:1214
+msgid "unattachments: invalid disposition"
+msgstr ""
+
+#: init.c:1326
+msgid "alias: no address"
+msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
+
+#: init.c:1363
+#, c-format
+msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
+msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
+
+#: init.c:1425
+msgid "invalid header field"
+msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
 
-#: compress.c:381
+#: init.c:1578
 #, c-format
 msgid ""
-"%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
-"kept!\n"
+"Invalid default setting for $%s found: \"%s\".\n"
+"Please report this error: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:423
+#: init.c:1628
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Compressed-appending to %s..."
-msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+msgid "'%.*s' is invalid for $%s"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: compress.c:453
+#: init.c:1643
 #, c-format
-msgid "echo Compressed-appending to %s..."
+msgid "'%d' is invalid for $%s"
 msgstr ""
 
-#: compress.c:460
+#: init.c:1698 init.c:1778 pager.c:47
 #, c-format
-msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
-msgstr ""
+msgid "Not available in this menu."
+msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
 
-#: crypt.c:68
+#: init.c:1760
 #, c-format
-msgid " (current time: %c)"
-msgstr " (data actual: %c)"
+msgid "%s: unknown variable"
+msgstr "%s: La variable no és coneguda."
 
-# La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
-#: crypt.c:74
+#: init.c:1767
 #, c-format
-msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
-msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
-
-#: crypt.c:90
-msgid "Passphrase(s) forgotten."
-msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
-
-#: crypt.c:147 cryptglue.c:103 pgpkey.c:539
-msgid "Invoking PGP..."
-msgstr "S'està invocant PGP..."
-
-# S'ha intentat però ha fallat.  ivb
-# ABREUJAT!  ivb
-# No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
-#: crypt.c:159
-msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
-
-#: crypt.c:161 send.c:1517 send.c:1615
-msgid "Mail not sent."
-msgstr "No s'ha enviat el missatge."
+msgid "prefix is illegal with reset"
+msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
 
-#: crypt.c:388
-msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
-msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
+#: init.c:1772
+#, c-format
+msgid "value is illegal with reset"
+msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
 
-#: crypt.c:591 crypt.c:630
-msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
-msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
+#: init.c:1791 init.c:1852 init.c:1876
+#, fuzzy, c-format
+msgid "$%s is read-only"
+msgstr "La bústia és de només lectura."
 
-#: crypt.c:613 crypt.c:649
-msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
-msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
+#: init.c:1909
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is invalid for $%s\n"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: crypt.c:765
-msgid ""
-"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
-"\n"
+#: init.c:1925
+#, c-format
+msgid "%s: unknown type"
+msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: crypt.c:782
+#: init.c:1982
 #, c-format
-msgid ""
-"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» --]\n"
-"[-- no és conegut! --]\n"
-"\n"
+msgid "Error in %s, line %d: %s"
+msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
 
-#: crypt.c:817
+#: init.c:2004
 #, c-format
-msgid ""
-"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
-"\n"
+msgid "source: errors in %s"
+msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 
-#: crypt.c:829
-msgid ""
-"[-- The following data is signed --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
-"\n"
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
+#: init.c:2005
+#, c-format
+msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
+msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
 
-#: crypt.c:835
-msgid ""
-"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
-"\n"
+#: init.c:2023
+#, c-format
+msgid "source: error at %s"
+msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: crypt.c:842
-msgid ""
-"\n"
-"[-- End of signed data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Final de les dades signades. --]\n"
+#: init.c:2075
+#, c-format
+msgid "%s: unknown command"
+msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
 
-#: cryptglue.c:82
-msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
-msgstr ""
+#: init.c:2417
+#, c-format
+msgid "Error in command line: %s\n"
+msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: cryptglue.c:106
-#, fuzzy
-msgid "Invoking S/MIME..."
-msgstr "S'està invocant PGP..."
+#: init.c:2479
+msgid "unable to determine home directory"
+msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
 
-#: crypt-gpgme.c:327
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating gpgme context: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: init.c:2486
+msgid "unable to determine username"
+msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
 
-#: crypt-gpgme.c:335
+#: init.c:2662
 #, c-format
-msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:353
+#: init.c:2670
 #, c-format
-msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgid "Warning: synonym variables are scheduled for removal.\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:412 crypt-gpgme.c:429 crypt-gpgme.c:1245
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating data object: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+# ivb (2001/11/24)
+# ivb  Totes aquestes cadenes són missatges d'ajuda.  No sembla haver
+# ivb  restriccions de longitud.
+#: keymap_defs.h:5
+msgid "null operation"
+msgstr "l'operació nuŀla"
 
-#: crypt-gpgme.c:446
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error rewinding data object: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:6
+msgid "end of conditional execution (noop)"
+msgstr "termina l'execució condicional (operació nuŀla)"
 
-#: crypt-gpgme.c:464 crypt-gpgme.c:506
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading data object: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:7
+msgid "force viewing of attachment using mailcap"
+msgstr "força la visualització d'un fitxer adjunt usant «mailcap»"
 
-#: crypt-gpgme.c:562
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:8
+msgid "view attachment as text"
+msgstr "mostra un fitxer adjunt com a text"
 
-#: crypt-gpgme.c:599
-#, c-format
-msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:9
+msgid "Toggle display of subparts"
+msgstr "activa o desactiva la visualització de les subparts"
 
-#: crypt-gpgme.c:608
-#, c-format
-msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:10
+msgid "move to the bottom of the page"
+msgstr "va al final de la pàgina"
 
-#: crypt-gpgme.c:618
-#, c-format
-msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:11
+msgid "remail a message to another user"
+msgstr "redirigeix un missatge a un altre destinatari"
 
-#: crypt-gpgme.c:659
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error encrypting data: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:12
+msgid "select a new file in this directory"
+msgstr "selecciona un nou fitxer d'aquest directori"
 
-#: crypt-gpgme.c:751
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error signing data: %s\n"
-msgstr "Error en el patró en: %s"
+#: keymap_defs.h:13
+msgid "view file"
+msgstr "mostra un fitxer"
 
-#: crypt-gpgme.c:939
-#, fuzzy
-msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
-msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
+#: keymap_defs.h:14
+msgid "display the currently selected file's name"
+msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
 
-#: crypt-gpgme.c:947
-msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:15
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:953
+#: keymap_defs.h:16
 #, fuzzy
-msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
-msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
+msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:967
-msgid "Warning: The signature expired at: "
+#: keymap_defs.h:17
+msgid "toggle view all/subscribed mailboxes (IMAP only)"
 msgstr ""
+"canvia entre veure totes les bústies o només aquelles subscrites (només en "
+"IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:973
-msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
+#: keymap_defs.h:18
+msgid "list mailboxes with new mail"
+msgstr "llista les bústies amb correu nou"
+
+#: keymap_defs.h:19
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:977
-#, fuzzy
-msgid "The CRL is not available\n"
-msgstr "SSL no es troba disponible."
+#: keymap_defs.h:20
+msgid "change directories"
+msgstr "canvia de directori"
 
-#: crypt-gpgme.c:982
-msgid "Available CRL is too old\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:21
+msgid "check mailboxes for new mail"
+msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
 
-#: crypt-gpgme.c:987
-msgid "A policy requirement was not met\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:22
+msgid "attach a file(s) to this message"
+msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:995
-msgid "A system error occurred"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:23
+msgid "attach message(s) to this message"
+msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:1028 crypt-gpgme.c:2825
+#: keymap_defs.h:24
 #, fuzzy
-msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Empremta digital: %s"
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:1083
-msgid ""
-"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
-"as shown above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:25
+msgid "edit the BCC list"
+msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1089
-msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:26
+msgid "edit the CC list"
+msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1093
-msgid ""
-"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
-"above\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:27
+msgid "edit attachment description"
+msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:1161
-msgid "Error getting key information: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:28
+msgid "edit attachment transfer-encoding"
+msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:1167 crypt-gpgme.c:1197
-msgid "Good signature from: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:29
+msgid "enter a file to save a copy of this message in"
+msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:1176
-msgid "                aka: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:30
+msgid "edit the file to be attached"
+msgstr "edita un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:1180 crypt-gpgme.c:1200
-msgid "            created: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:31
+msgid "edit the from field"
+msgstr "edita el camp de remitent (From)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1188
-msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:32
+msgid "edit the message with headers"
+msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
 
-#: crypt-gpgme.c:1210
-#, fuzzy
-msgid "Error checking signature"
-msgstr "Error en enviar el missatge."
+#: keymap_defs.h:33
+msgid "edit the message"
+msgstr "edita el missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:1253 crypt-gpgme.c:1437 crypt-gpgme.c:1901
-msgid "[-- Begin signature information --]\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:34
+msgid "edit attachment using mailcap entry"
+msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
 
-#: crypt-gpgme.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: verification failed: %s\n"
-msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
+#: keymap_defs.h:35
+#, fuzzy
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1318 crypt-gpgme.c:1448 crypt-gpgme.c:1914
+#: keymap_defs.h:36
+msgid "edit the Reply-To field"
+msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+
+#: keymap_defs.h:37
 #, fuzzy
-msgid ""
-"[-- End signature information --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Final de les dades signades. --]\n"
+msgid "edit the Followup-To field"
+msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1407
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
+#: keymap_defs.h:38
+#, fuzzy
+msgid "edit the X-Comment-To field"
+msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1878
-#, c-format
-msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:39
+msgid "edit the subject of this message"
+msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1921
-msgid "Error: copy data failed\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:40
+msgid "edit the TO list"
+msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1939 pgp.c:410
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:41
+msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
+msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:1941 pgp.c:412
-msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
+#: keymap_defs.h:42
+msgid "edit attachment content type"
+msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:1943 pgp.c:414
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:43
+msgid "get a temporary copy of an attachment"
+msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:1966 pgp.c:437
-msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
+#: keymap_defs.h:44
+msgid "run ispell on the message"
+msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:1968 pgp.c:444
-msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
+#: keymap_defs.h:45
+msgid "compose new attachment using mailcap entry"
+msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
 
-#: crypt-gpgme.c:1970 pgp.c:446
-msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
+#: keymap_defs.h:46
+msgid "toggle recoding of this attachment"
+msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
 
-#: crypt-gpgme.c:1988 pgp.c:474
-msgid ""
-"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:47
+msgid "save this message to send later"
+msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
 
-#: crypt-gpgme.c:2017 pgp.c:880
-msgid ""
-"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:48
+msgid "rename/move an attached file"
+msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:2028 crypt-gpgme.c:2091 pgp.c:894
-msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
-msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
+#: keymap_defs.h:49
+msgid "send the message"
+msgstr "envia el missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:2040
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:50
+msgid "toggle disposition between inline/attachment"
+msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
 
-#: crypt-gpgme.c:2041 pgp.c:905
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
-"\n"
+#: keymap_defs.h:51
+msgid "toggle whether to delete file after sending it"
+msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
 
-#: crypt-gpgme.c:2063
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
+#: keymap_defs.h:52
+msgid "update an attachment's encoding info"
+msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:2064 pgp.c:925
-msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
+#: keymap_defs.h:53
+msgid "write the message to a folder"
+msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
 
-#: crypt-gpgme.c:2102
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
+#: keymap_defs.h:54
+msgid "copy a message to a file/mailbox"
+msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
 
-#: crypt-gpgme.c:2103
-#, fuzzy
-msgid ""
-"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
+#: keymap_defs.h:55
+msgid "create an alias from a message sender"
+msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:2130
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
+#: keymap_defs.h:56
+msgid "move entry to bottom of screen"
+msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
 
-#: crypt-gpgme.c:2131
-#, fuzzy
-msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
+#: keymap_defs.h:57
+msgid "move entry to middle of screen"
+msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
 
-#: crypt-gpgme.c:2678
-msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:58
+msgid "move entry to top of screen"
+msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
 
-#: crypt-gpgme.c:2680
-msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:59
+msgid "make decoded (text/plain) copy"
+msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:2685
-msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:60
+msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
+msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
 
-#: crypt-gpgme.c:2757
-msgid " aka ......: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:61
+msgid "delete the current entry"
+msgstr "esborra l'entrada actual"
 
-#: crypt-gpgme.c:2757
-msgid "Name ......: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:62
+msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
+msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
 
-#: crypt-gpgme.c:2760 crypt-gpgme.c:2881
-#, fuzzy
-msgid "[Invalid]"
-msgstr "No vàlid    "
+#: keymap_defs.h:63
+msgid "delete all messages in subthread"
+msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
 
-#: crypt-gpgme.c:2779 crypt-gpgme.c:2902
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid From : %s\n"
-msgstr "El mes no és vàlid: %s"
+#: keymap_defs.h:64
+msgid "delete all messages in thread"
+msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
 
-#: crypt-gpgme.c:2791 crypt-gpgme.c:2914
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid To ..: %s\n"
-msgstr "El mes no és vàlid: %s"
+#: keymap_defs.h:65
+msgid "display full address of sender"
+msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
 
-#: crypt-gpgme.c:2804 crypt-gpgme.c:2927
-#, c-format
-msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:66
+msgid "display message and toggle header weeding"
+msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
 
-#: crypt-gpgme.c:2806 crypt-gpgme.c:2929
-#, c-format
-msgid "Key Usage .: "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:67
+msgid "display a message"
+msgstr "mostra un missatge"
 
-#: crypt-gpgme.c:2810 crypt-gpgme.c:2933
-#, fuzzy
-msgid "encryption"
-msgstr "Xifra"
+#: keymap_defs.h:68
+msgid "edit the raw message"
+msgstr "edita un missatge en brut"
 
-#: crypt-gpgme.c:2811 crypt-gpgme.c:2815 crypt-gpgme.c:2819 crypt-gpgme.c:2934
-#: crypt-gpgme.c:2938 crypt-gpgme.c:2942
-msgid ", "
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:69
+msgid "delete the char in front of the cursor"
+msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
 
-#: crypt-gpgme.c:2814 crypt-gpgme.c:2937
-msgid "signing"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:70
+msgid "move the cursor one character to the left"
+msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
 
-#: crypt-gpgme.c:2818 crypt-gpgme.c:2941
-msgid "certification"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:71
+msgid "move the cursor to the beginning of the word"
+msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
 
-#: crypt-gpgme.c:2852
-#, c-format
-msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:72
+msgid "jump to the beginning of the line"
+msgstr "salta al començament de la línia"
 
-#: crypt-gpgme.c:2858
-#, c-format
-msgid "Issued By .: "
-msgstr ""
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
+#: keymap_defs.h:73
+msgid "cycle among incoming mailboxes"
+msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
 
-#: crypt-gpgme.c:2874
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey ....: 0x%s"
-msgstr "ID de la clau: 0x%s"
+#: keymap_defs.h:74
+msgid "complete filename or alias"
+msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
 
-#: crypt-gpgme.c:2877
-#, fuzzy
-msgid "[Revoked]"
-msgstr "Revocat     "
+#: keymap_defs.h:75
+msgid "complete address with query"
+msgstr "completa una adreça fent una consulta"
 
-#: crypt-gpgme.c:2885
-#, fuzzy
-msgid "[Expired]"
-msgstr "Expirat     "
+#: keymap_defs.h:76
+msgid "delete the char under the cursor"
+msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
 
-#: crypt-gpgme.c:2889
-msgid "[Disabled]"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:77
+msgid "jump to the end of the line"
+msgstr "salta al final de la línia"
 
-#: crypt-gpgme.c:2966 pgpkey.c:534 pgpkey.c:713
-msgid "Can't create temporary file"
-msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
+#: keymap_defs.h:78
+msgid "move the cursor one character to the right"
+msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
 
-#: crypt-gpgme.c:2970
-#, fuzzy
-msgid "Collecting data..."
-msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
+#: keymap_defs.h:79
+msgid "move the cursor to the end of the word"
+msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
 
-#: crypt-gpgme.c:2993
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error finding issuer key: %s\n"
-msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
+#: keymap_defs.h:80
+msgid "scroll down through the history list"
+msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
 
-#: crypt-gpgme.c:3001
-msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:81
+msgid "scroll up through the history list"
+msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
 
-#: crypt-gpgme.c:3011 pgpkey.c:559
-#, c-format
-msgid "Key ID: 0x%s"
-msgstr "ID de la clau: 0x%s"
+#: keymap_defs.h:82
+msgid "delete chars from cursor to end of line"
+msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
 
-#: crypt-gpgme.c:3087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "gpgme_new failed: %s"
-msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
+#: keymap_defs.h:83
+msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
+msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
 
-#: crypt-gpgme.c:3122 crypt-gpgme.c:3178
-#, c-format
-msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:84
+msgid "delete all chars on the line"
+msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
 
-#: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3203
-#, c-format
-msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:85
+msgid "delete the word in front of the cursor"
+msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
 
-#: crypt-gpgme.c:3269
-#, fuzzy
-msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
-msgstr ""
-"Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
+#: keymap_defs.h:86
+msgid "quote the next typed key"
+msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
 
-#: crypt-gpgme.c:3298 mutt_ssl.c:638 mutt_ssl_gnutls.c:745 pgpkey.c:491
-#: smime.c:433
-msgid "Exit  "
-msgstr "Ix  "
+#: keymap_defs.h:87
+msgid "transpose character under cursor with previous"
+msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
 
-#: crypt-gpgme.c:3300 pgpkey.c:493 smime.c:435
-msgid "Select  "
-msgstr "Selecciona  "
+#: keymap_defs.h:88
+msgid "capitalize the word"
+msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
 
-#: crypt-gpgme.c:3303 pgpkey.c:496
-msgid "Check key  "
-msgstr "Comprova clau  "
+#: keymap_defs.h:89
+msgid "convert the word to lower case"
+msgstr "converteix la paraula a minúscules"
+
+#: keymap_defs.h:90
+msgid "convert the word to upper case"
+msgstr "converteix la paraula a majúscules"
+
+#: keymap_defs.h:91
+msgid "enter a muttrc command"
+msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
 
-#: crypt-gpgme.c:3320
+#: keymap_defs.h:92
+msgid "enter a file mask"
+msgstr "estableix una màscara de fitxers"
+
+#: keymap_defs.h:93
+msgid "exit this menu"
+msgstr "abandona aquest menú"
+
+#: keymap_defs.h:94
+msgid "filter attachment through a shell command"
+msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
+
+#: keymap_defs.h:95
+msgid "move to the first entry"
+msgstr "va a la primera entrada"
+
+#: keymap_defs.h:96
+msgid "toggle a message's 'important' flag"
+msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
+
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
+#: keymap_defs.h:97
 #, fuzzy
-msgid "PGP and S/MIME keys matching"
-msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:3322
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
+#: keymap_defs.h:98
 #, fuzzy
-msgid "PGP keys matching"
-msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+
+#: keymap_defs.h:99
+msgid "forward a message with comments"
+msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
 
-#: crypt-gpgme.c:3324
+#: keymap_defs.h:100
+msgid "select the current entry"
+msgstr "selecciona l'entrada actual"
+
+#: keymap_defs.h:101
 #, fuzzy
-msgid "S/MIME keys matching"
-msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: crypt-gpgme.c:3326
+#: keymap_defs.h:102
 #, fuzzy
-msgid "keys matching"
-msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
 
-#: crypt-gpgme.c:3329
-#, c-format
-msgid "%s <%s>."
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: crypt-gpgme.c:3331
-#, c-format
-msgid "%s \"%s\"."
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:104
+msgid "reply to all recipients"
+msgstr "respon a tots els destinataris"
 
-#: crypt-gpgme.c:3354 pgpkey.c:579
-msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
-msgstr ""
-"No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
+#: keymap_defs.h:105
+msgid "scroll down 1/2 page"
+msgstr "avança mitja pàgina"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
-#: crypt-gpgme.c:3367 pgpkey.c:591
-msgid "ID is expired/disabled/revoked."
-msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
+#: keymap_defs.h:106
+msgid "scroll up 1/2 page"
+msgstr "endarrereix mitja pàgina"
 
-# ivb (2002/02/02)
-# ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
-# ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
-#: crypt-gpgme.c:3384 pgpkey.c:595
-msgid "ID has undefined validity."
-msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
+#: keymap_defs.h:107
+msgid "this screen"
+msgstr "mostra aquesta pantalla"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID no és vàlid.
-#: crypt-gpgme.c:3387 pgpkey.c:598
-msgid "ID is not valid."
-msgstr "L'ID no és vàlid."
+#: keymap_defs.h:108
+msgid "jump to an index number"
+msgstr "salta a un número d'índex"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
-#: crypt-gpgme.c:3390 pgpkey.c:601
-msgid "ID is only marginally valid."
-msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
+#: keymap_defs.h:109
+msgid "move to the last entry"
+msgstr "va a l'última entrada"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
-#: crypt-gpgme.c:3398 pgpkey.c:606
-#, c-format
-msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
+#: keymap_defs.h:110
+msgid "reply to specified mailing list"
+msgstr "respon a la llista de correu indicada"
 
-#: crypt-gpgme.c:3453 crypt-gpgme.c:3555 pgpkey.c:813 pgpkey.c:918
-#, c-format
-msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
-msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
+#: keymap_defs.h:111
+#, fuzzy
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
 
-#: crypt-gpgme.c:3711 pgp.c:1128
-#, c-format
-msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
-msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
+#: keymap_defs.h:112
+msgid "execute a macro"
+msgstr "executa una macro"
 
-#: crypt-gpgme.c:3742 pgp.c:1161 smime.c:655 smime.c:775
-#, c-format
-msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
+#: keymap_defs.h:113
+msgid "compose a new mail message"
+msgstr "redacta un nou missatge de correu"
 
-#: crypt-gpgme.c:3832
-#, fuzzy
-msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
-msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
+#: keymap_defs.h:114
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
 
-# ivb (2004/08/16)
-# ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
-# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt-gpgme.c:3833
-#, fuzzy
-msgid "esabpfc"
-msgstr "xsgaic"
+#: keymap_defs.h:115
+msgid "open a different folder"
+msgstr "obri una carpeta diferent"
 
-#: crypt-gpgme.c:3837
+#: keymap_defs.h:116
+msgid "open a different folder in read only mode"
+msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
+
+#: keymap_defs.h:117
 #, fuzzy
-msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
-msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr "obri una carpeta diferent"
 
-# ivb (2004/08/16)
-# ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
-# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: crypt-gpgme.c:3838
+#: keymap_defs.h:118
 #, fuzzy
-msgid "esabmfc"
-msgstr "xsgaic"
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
 
-#: crypt-gpgme.c:3853 pgp.c:1521 smime.c:1971
-msgid "Sign as: "
-msgstr "Signa com a: "
+#: keymap_defs.h:119
+msgid "clear a status flag from a message"
+msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
 
-#: curs_lib.c:177
-msgid "yes"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:120
+msgid "delete messages matching a pattern"
+msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: curs_lib.c:178
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: keymap_defs.h:121
+msgid "rebuild header caching databases"
+msgstr ""
 
-#: curs_lib.c:267
+#: keymap_defs.h:122
 #, fuzzy
-msgid "Exit Mutt-ng?"
-msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "El fil conté missatges no llegits."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
-# ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:388 mutt_socket.c:491 mutt_ssl.c:314
-msgid "unknown error"
-msgstr "Error desconegut"
+#: keymap_defs.h:123
+msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
+msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
 
-#: curs_lib.c:408
-msgid "Press any key to continue..."
-msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
+#: keymap_defs.h:124
+msgid "retrieve mail from POP server"
+msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
 
-#: curs_lib.c:450
-msgid " ('?' for list): "
-msgstr " («?» llista): "
+#: keymap_defs.h:125
+msgid "move to the first message"
+msgstr "va al primer missatge"
 
-#: curs_main.c:62 curs_main.c:625 curs_main.c:653 imap/command.c:177
-msgid "No mailbox is open."
-msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
+#: keymap_defs.h:126
+msgid "move to the last message"
+msgstr "va a l'últim missatge"
 
-#: curs_main.c:63 curs_main.c:2194
-msgid "There are no messages."
-msgstr "No hi ha cap missatge."
+#: keymap_defs.h:127
+msgid "show only messages matching a pattern"
+msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: curs_main.c:64 mx.c:1019 pager.c:66 recvattach.c:45
-msgid "Mailbox is read-only."
-msgstr "La bústia és de només lectura."
+#: keymap_defs.h:128
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: curs_main.c:66 pager.c:68 recvattach.c:896
-msgid "Function not permitted in attach-message mode."
-msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
+#: keymap_defs.h:129
+msgid "jump to the next new message"
+msgstr "salta al següent missatge nou"
 
-#: curs_main.c:67
-msgid "No visible messages."
-msgstr "No hi ha cap missatge visible."
+#: keymap_defs.h:130
+msgid "jump to the next new or unread message"
+msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
 
-#: curs_main.c:247
-msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
-msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
+#: keymap_defs.h:131
+msgid "jump to the next subthread"
+msgstr "salta al subfil següent"
 
-#: curs_main.c:254
-msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
-msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
+#: keymap_defs.h:132
+msgid "jump to the next thread"
+msgstr "salta al fil següent"
 
-#: curs_main.c:258
-msgid "Changes to folder will not be written."
-msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
+#: keymap_defs.h:133
+msgid "move to the next undeleted message"
+msgstr "va al següent missatge no esborrat"
 
-#: curs_main.c:379 curs_main.c:392
-msgid "Quit"
-msgstr "Ix"
+#: keymap_defs.h:134
+msgid "jump to the next unread message"
+msgstr "salta al següent missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:382 curs_main.c:395 recvattach.c:59
-msgid "Save"
-msgstr "Desa"
+#: keymap_defs.h:135
+msgid "jump to parent message in thread"
+msgstr "salta al missatge pare del fil"
 
-#: curs_main.c:383 query.c:45
-msgid "Mail"
-msgstr "Nou correu"
+#: keymap_defs.h:136
+msgid "jump to previous thread"
+msgstr "salta al fil anterior"
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: curs_main.c:384 pager.c:1381
-msgid "Reply"
-msgstr "Respon"
+#: keymap_defs.h:137
+msgid "jump to previous subthread"
+msgstr "salta al subfil anterior"
 
-#: curs_main.c:385
-msgid "Group"
-msgstr "Grup"
+#: keymap_defs.h:138
+msgid "move to the previous undeleted message"
+msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:396 pager.c:1388
-msgid "Post"
-msgstr ""
+#: keymap_defs.h:139
+msgid "jump to the previous new message"
+msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
 
-# ivb (2001/12/07)
-# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
-#: curs_main.c:397 pager.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "Followup"
-msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+#: keymap_defs.h:140
+msgid "jump to the previous new or unread message"
+msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
 
-#: curs_main.c:496
-msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
-msgstr ""
-"S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
+#: keymap_defs.h:141
+msgid "jump to the previous unread message"
+msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:500
-msgid "New mail in this mailbox."
-msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
+#: keymap_defs.h:142
+msgid "