Rocco Rutte:
authorpdmef <pdmef@e385b8ad-14ed-0310-8656-cc95a2468c6d>
Wed, 27 Jul 2005 12:09:45 +0000 (12:09 +0000)
committerpdmef <pdmef@e385b8ad-14ed-0310-8656-cc95a2468c6d>
Wed, 27 Jul 2005 12:09:45 +0000 (12:09 +0000)
- update ./po and ./po/POTFILES.in

git-svn-id: svn://svn.berlios.de/mutt-ng/trunk@356 e385b8ad-14ed-0310-8656-cc95a2468c6d

28 files changed:
po/POTFILES.in
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 2fed082..e9101e0 100644 (file)
@@ -47,17 +47,17 @@ mutt_ssl_gnutls.c
 mutt_ssl_nss.c
 mutt_tunnel.c
 mx.c
-newsrc.c
-nntp.c
+nntp/newsrc.c
+nntp/nntp.c
 pager.c
 parse.c
 pattern.c
 pgp.c
 pgpinvoke.c
 pgpkey.c
-pop.c
-pop_auth.c
-pop_lib.c
+pop/pop.c
+pop/pop_auth.c
+pop/pop_lib.c
 postpone.c
 query.c
 recvattach.c
@@ -72,3 +72,9 @@ smime.c
 sort.c
 status.c
 thread.c
+lib/debug.c
+lib/exit.c
+lib/list.c
+lib/mem.c
+lib/rx.c
+lib/str.c
index d579909..34fb33e 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,449 +9,492 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-27 03:09+0000\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:148
+#: account.c:160
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå íà %s: "
 
-#: account.c:176
+#: account.c:213
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Ïàðîëà çà %s@%s: "
 
-#: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
-#: recvattach.c:54
+#: addrbook.c:32 browser.c:45 browser.c:54 pager.c:1343 postpone.c:39
+#: query.c:42 recvattach.c:49
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
+#: addrbook.c:33 curs_main.c:372 curs_main.c:385 pager.c:1350 pager.c:1360
+#: postpone.c:40
 msgid "Del"
 msgstr "Èçòð."
 
-#: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
+#: addrbook.c:34 curs_main.c:373 curs_main.c:386 postpone.c:41
 msgid "Undel"
 msgstr "Âúçñò."
 
-#: addrbook.c:40
+#: addrbook.c:35
 msgid "Select"
 msgstr "Èçáîð"
 
 #. __STRCAT_CHECKED__
-#: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
-#: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
-#: smime.c:436
+#: addrbook.c:36 browser.c:48 browser.c:60 compose.c:114 compose.c:126
+#: crypt-gpgme.c:3304 curs_main.c:378 curs_main.c:391 mutt_ssl.c:607
+#: mutt_ssl_gnutls.c:746 pager.c:1455 pgpkey.c:493 postpone.c:42 query.c:47
+#: recvattach.c:53 smime.c:425
 msgid "Help"
 msgstr "Ïîìîù"
 
-#: addrbook.c:145
+#: addrbook.c:140
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr " àäðåñíàòà êíèãà íÿìà çàïèñè!"
 
-#: addrbook.c:156
+#: addrbook.c:152
 msgid "Aliases"
 msgstr "Ïñåâäîíèìè"
 
 #. add a new alias
-#: alias.c:246
+#: alias.c:220
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Ïñåâäîíèì çà àäðåñíàòà êíèãà:"
 
-#: alias.c:252
+#: alias.c:225
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Âå÷å èìà çàïèñ çà òîçè ïñåâäîíèì!"
 
-#: alias.c:258
+#: alias.c:232
 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
 msgstr ""
 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Òîçè ïñåâäîíèì ìîæå äà íå ðàáîòè. Æåëàåòå ëè äà ãî ïîïðàâèòå?"
 
-#: alias.c:283
+#: alias.c:255
 msgid "Address: "
 msgstr "Àäðåñ:"
 
-#: alias.c:293 send.c:206
+#: alias.c:263 send.c:192
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Ãðåøêà: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
 
-#: alias.c:305
+#: alias.c:275
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Èìå:"
 
-#: alias.c:314
+#: alias.c:283
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Çàïèñ?"
 
-#: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
-#: recvattach.c:443 recvattach.c:471
+#: alias.c:298 recvattach.c:413 recvattach.c:437 recvattach.c:450
+#: recvattach.c:465 recvattach.c:490
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë:"
 
-#: alias.c:346
+#: alias.c:312
 msgid "Alias added."
 msgstr "Ïñåâäîíèìúò å äîáàâåí."
 
-#: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
+#: attach.c:103 attach.c:224 attach.c:434 attach.c:900
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "Íÿìà øàáëîí ñ òîâà èìå. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:125
+#: attach.c:116
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Çàïèñúò \"compose\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
-#: curs_lib.c:428
+#: attach.c:123 attach.c:242 commands.c:215 compose.c:1313 curs_lib.c:180
+#: curs_lib.c:414
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà \"%s\"!"
 
-#: attach.c:143
+#: attach.c:131
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:174
+#: attach.c:159
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà èçòðèâàíå íà çàãëàâíà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:183
+#: attach.c:168
 #, fuzzy
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà çà ïðî÷èò íà çàãëàâíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: attach.c:196
+#: attach.c:181
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"compose\" çà %s. Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí ôàéë."
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:257
+#: attach.c:237
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Çàïèñúò \"edit\" â mailcap èçèñêâà %%s"
 
-#: attach.c:275
+#: attach.c:252
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr " mailcap ëèïñâà çàïèñ \"edit\" çà %s"
 
-#: attach.c:438
+#: attach.c:404
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr ""
 "Íå å íàìåðåíî ïîäõîäÿùî mailcap âïèñâàíå. Ïðèëîæåíèåòî å ïîêàçàíî êàòî òåêñò."
 
-#: attach.c:451
+#: attach.c:416
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "Íåäåôèíèðàí MIME òèï. Ïðèëîæåíèåòî íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíî."
 
-#: attach.c:541
+#: attach.c:500
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
 
-#: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
-#: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
+#: attach.c:624 attach.c:653 attach.c:931 attach.c:985 handler.c:1629
+#: pgpkey.c:542 pgpkey.c:727
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
 
-#: attach.c:835
+#: attach.c:782
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ!"
 
-#: attach.c:1077
+#: attach.c:1008
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî îòïå÷àòâàíå!"
 
-#: browser.c:45
+#: browser.c:46
 msgid "Chdir"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ"
 
-#: browser.c:46
+#: browser.c:47 browser.c:59
 msgid "Mask"
 msgstr "Ìàñêà"
 
-#: browser.c:381 browser.c:989
+#: browser.c:55
+msgid "List"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:56
+msgid "Subscribe"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
+
+#: browser.c:58 curs_main.c:390
+msgid "Catchup"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:519 browser.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: browser.c:501
+#: browser.c:682
+msgid "Subscribed newsgroups"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:684
+#, c-format
+msgid "Newsgroups on server [%s]"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:690
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Ïîùåíñêè êóòèè [%d]"
 
-#: browser.c:508
+#: browser.c:696
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Àáîíèðàí [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:512
+#: browser.c:700
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿ [%s], Ôàéëîâà ìàñêà: %s"
 
-#: browser.c:524
+#: browser.c:713
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Íå ìîæå äà ïðèëàãàòå äèðåêòîðèÿ!"
 
-#: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
+#: browser.c:858 browser.c:1231 browser.c:1327
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
 
-#: browser.c:860
+#: browser.c:1043
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:880
+#: browser.c:1062
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò ñúçäàâàíè"
 
-#: browser.c:901
+#: browser.c:1082
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Ñàìî IMAP ïîùåíñêè êóòèè ìîãàò äà áúäàò èçòðèâàíè"
 
-#: browser.c:909
+#: browser.c:1089
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Äåéñòâèòåëíî ëè æåëàåòå äà èçòðèåòå ïîùåíñêàòà êóòèÿ \"%s\"?"
 
-#: browser.c:923
+#: browser.c:1102
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:929
+#: browser.c:1109
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ íå å èçòðèòà."
 
-#: browser.c:948
+#: browser.c:1134
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Ñìÿíà íà äèðåêòîðèÿòà: "
 
-#: browser.c:977 browser.c:1049
+#: browser.c:1158 browser.c:1224
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíå íà äèðåêòîðèÿòà."
 
-#: browser.c:1000
+#: browser.c:1181
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Ôàéëîâà ìàñêà: "
 
-#: browser.c:1072
+#: browser.c:1249
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå"
 "(n)?"
 
-#: browser.c:1073
+#: browser.c:1252
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî äàòà(d), àçáó÷åí ðåä(a), ðàçìåð(z) èëè áåç ïîäðåæäàíå(n)?"
 
-#: browser.c:1074
+#: browser.c:1253
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: browser.c:1140
+#: browser.c:1315
 msgid "New file name: "
 msgstr "Íîâî èìå çà ôàéëà: "
 
-#: browser.c:1171
+#: browser.c:1344
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïîêàçàíà"
 
-#: browser.c:1188
+#: browser.c:1361
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîêàçâàíåòî íà ôàéëà"
 
-#: buffy.c:446
+#: browser.c:1443
+#, c-format
+msgid "Subscribe pattern: "
+msgstr ""
+
+#: browser.c:1445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsubscribe pattern: "
+msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
+
+#: browser.c:1462
+#, fuzzy
+msgid "No newsgroups match the mask"
+msgstr "Íÿìà ôàéëîâå, îòãîâàðÿùè íà ìàñêàòà"
+
+#: buffy.c:514
 msgid "New mail in "
 msgstr "Íîâè ïèñìà â "
 
-#: color.c:326
+#: color.c:309
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
 msgstr "%s: òåðìèíàëúò íå ïîääúðæà öâåòîâå"
 
-#: color.c:332
+#: color.c:315
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ öâÿò"
 
-#: color.c:378 color.c:579 color.c:590
+#: color.c:360 color.c:541 color.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ îáåêò"
 
-#: color.c:385
+#: color.c:366
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
 msgstr "%s: êîìàíäàòà å âàëèäíà ñàìî çà èíäåêñåí îáåêò"
 
-#: color.c:393
+#: color.c:373
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: color.c:567
+#: color.c:532
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "Ëèïñâàùè àðãóìåíòè."
 
-#: color.c:606 color.c:617
+#: color.c:568 color.c:578
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "color: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: color.c:640
+#: color.c:603
 msgid "mono: too few arguments"
 msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: color.c:660
+#: color.c:622
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: íÿìà òàêúâ àòðèáóò"
 
-#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
+#: color.c:661 hook.c:67 hook.c:77 keymap.c:707
 msgid "too few arguments"
 msgstr "íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: color.c:709 hook.c:83
+#: color.c:669 hook.c:82
 msgid "too many arguments"
 msgstr "òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: color.c:725
+#: color.c:685
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "ñòàíäàðòíèòå öâåòîâå íå ñå ïîääúðæàò"
 
-#. find out whether or not the verify signature
-#: commands.c:92
-msgid "Verify PGP signature?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
-
-#: commands.c:117 mbox.c:737
+#: commands.c:76 mbox.c:610
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë!"
 
-#: commands.c:130
+#: commands.c:88
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "Ôèëòúðúò íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí"
 
+#. find out whether or not the verify signature
+#: commands.c:119
+msgid "Verify PGP signature?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïîòâúðäèòå èñòèííîñòòà íà PGP-ïîäïèñà?"
+
 #: commands.c:150
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíî."
 
-#: commands.c:186
+#: commands.c:181
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:188
+#: commands.c:183
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Ïðèòåæàòåëÿò íà S/MIME ñåðòèôèêàòà íå ñúâïàäà ñ ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî."
 
-#: commands.c:191 commands.c:202
+#: commands.c:187 commands.c:198
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr ""
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:200
+#: commands.c:195
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:204
+#: commands.c:200
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-ïîäïèñúò ÍÅ å ïîòâúðäåí óñïåøíî."
 
-#: commands.c:227
+#: commands.c:221
 msgid "Command: "
 msgstr "Êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:246 recvcmd.c:147
+#: commands.c:240 recvcmd.c:133
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì: "
 
-#: commands.c:248 recvcmd.c:149
+#: commands.c:242 recvcmd.c:135
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
 
-#: commands.c:263 recvcmd.c:158
+#: commands.c:255 recvcmd.c:143
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ðàç÷èòàíå íà àäðåñúò!"
 
-#: commands.c:271 recvcmd.c:166
+#: commands.c:263 recvcmd.c:151
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN: '%s'"
 
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:274 recvcmd.c:165
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:274 recvcmd.c:165
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:289 recvcmd.c:180
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:289 recvcmd.c:180
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:299 recvcmd.c:197
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Ïèñìîòî å ïðåïðàòåíî."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:299 recvcmd.c:197
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Ïèñìàòà ñà ïðåïðàòåíè."
 
-#: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
+#: commands.c:367 commands.c:398 commands.c:415
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà ôèëòúð"
 
-#: commands.c:465
+#: commands.c:445
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Èçïðàùàíå êúì êîìàíäà (pipe): "
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:459
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:464
 msgid "Print message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïèñìîòî?"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:464
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïèñìà?"
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:471
 msgid "Message printed"
 msgstr "Ïèñìîòî å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:471
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Ïèñìàòà ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:473
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Ïèñìîòî íå å îòïå÷àòàíî"
 
-#: commands.c:499
+#: commands.c:474
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Ïèñìàòà íå ñà îòïå÷àòàíè"
 
-#: commands.c:508
+#: commands.c:484
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
@@ -460,7 +503,7 @@ msgstr ""
 "Îáðàòíî ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà"
 "(s)/ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:509
+#: commands.c:487
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
@@ -469,307 +512,391 @@ msgstr ""
 "Ïîäðåæäàíå ïî: äàòà íà èçïðàùàíå(d)/îò(f)/äàòà íà ïîëó÷àâàíå(r)/òåìà(s)/"
 "ïîëó÷àòåë(o)/íèøêà(t)/áåç ïîäðåæäàíå(u)/ðàçìåð(z)/âàæíîñò(c)?: "
 
-#: commands.c:510
+#: commands.c:488
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: commands.c:567
+#: commands.c:544
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Øåë êîìàíäà: "
 
-#: commands.c:709
+#: commands.c:684
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:710
+#: commands.c:685
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåêîäèðàíå è êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:711
+#: commands.c:686
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:712
+#: commands.c:687
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Äåøèôðèðàíå è çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:688
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:688
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Êîïèðàíå íà%s â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: commands.c:714
+#: commands.c:689
 msgid " tagged"
 msgstr " ìàðêèðàí"
 
-#: commands.c:787
+#: commands.c:754
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
 
-#: commands.c:909
+#: commands.c:832
+#, fuzzy
+msgid "Unable to create backup file"
+msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
+
+#: commands.c:838
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open backup file for reading"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
+
+#: commands.c:845
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open new file for writing"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
+
+#: commands.c:852
+#, c-format
+msgid "Unable to lock %s, old file saved as %s"
+msgstr ""
+
+#: commands.c:929
+#, c-format
+msgid "Cannot write new %s, old file saved as %s"
+msgstr ""
+
+#: commands.c:990
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî êîíâåðòèðàòå äî %s ïðè èçïðàùàíå?"
 
-#: commands.c:919
+#: commands.c:1000
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type å ïðîìåíåí íà %s."
 
-#: commands.c:924
+#: commands.c:1004
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Êîäîâàòà òàáëèöà å ïðîìåíåíà íà %s; %s."
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:1006
 msgid "not converting"
 msgstr "íå å êîíâåðòèðàíî"
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:1006
 msgid "converting"
 msgstr "êîíâåðòèðàíî"
 
-#: compose.c:47
+#: compose.c:51
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "Íÿìà ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:89
+#: compose.c:107 compose.c:120
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: compose.c:90 remailer.c:487
+#: compose.c:108 compose.c:121 remailer.c:458
 msgid "Abort"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: compose.c:94 compose.c:668
+#: compose.c:112 compose.c:124 compose.c:781
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà ôàéë"
 
-#: compose.c:95
+#: compose.c:113 compose.c:125
 msgid "Descrip"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: compose.c:132
+#: compose.c:162
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Ïîäïèñ, Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:134
+#: compose.c:164
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Øèôðîâàíå"
 
-#: compose.c:136
+#: compose.c:166
 msgid "Sign"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: compose.c:138
+#: compose.c:168
 msgid "Clear"
 msgstr "Îáèêíîâåí òåêñò"
 
-#: compose.c:145
+#: compose.c:174
 #, fuzzy
 msgid " (inline)"
 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
 
-#: compose.c:147
+#: compose.c:176
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr ""
 
-#: compose.c:155 compose.c:159
-msgid " sign as: "
+#: compose.c:184 compose.c:189
+#, fuzzy
+msgid "     sign as: "
 msgstr " ïîäïèñ êàòî: "
 
-#: compose.c:155 compose.c:159
+#: compose.c:185 compose.c:190
 msgid "<default>"
 msgstr "<ïî ïîäðàçáèðàíå>"
 
-#: compose.c:167
+#: compose.c:197
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Øèôðîâàíå c: "
 
-#: compose.c:221
+#: compose.c:246
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "%s [#%d] âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: compose.c:229
+#: compose.c:252
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "%s [#%d] å ïðîìåíåíî. Æåëàåòå ëè äà îïðåñíèòå êîäèðàíåòî?"
 
-#: compose.c:272
+#: compose.c:311
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: compose.c:302
+#: compose.c:338
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: '%s' å íåâàëèäåí IDN."
 
-#: compose.c:325
+#: compose.c:360
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Íå ìîæå äà èçòðèåòå åäèíñòâåíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî."
 
-#: compose.c:601 send.c:1486
+#: compose.c:716 send.c:1558
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Ëîø IDN â \"%s\": '%s'"
 
-#: compose.c:684
+#: compose.c:798
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Ïðèëàãàíå íà èçáðàíèòå ôàéëîâå..."
 
-#: compose.c:695
+#: compose.c:809
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:714
+#: compose.c:832
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
 
-#: compose.c:752
+#: compose.c:840
+#, fuzzy
+msgid "Open newsgroup to attach message from"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ, îò êîÿòî äà áúäå ïðèëîæåíî ïèñìî"
+
+#: compose.c:891
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr " òàçè êóòèÿ íÿìà ïèñìà."
 
-#: compose.c:761
+#: compose.c:902
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Ìàðêèðàéòå ïèñìàòà, êîèòî èñêàòå äà ïðèëîæèòå!"
 
-#: compose.c:793
+#: compose.c:932
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Ïðèëàãàíåòî å íåâúçìîæíî!"
 
-#: compose.c:842
+#: compose.c:980
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "Ïðîìÿíàòà íà êîäèðàíåòî çàñÿãà ñàìî òåêñòîâèòå ïðèëîæåíèÿ."
 
-#: compose.c:847
+#: compose.c:985
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå íÿìà äà áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:849
+#: compose.c:987
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Òîâà ïðèëîæåíèå ùå áúäå ïðåêîäèðàíî."
 
-#: compose.c:924
+#: compose.c:1058
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Èçáðàíî å íåâàëèäíî êîäèðàíå."
 
-#: compose.c:950
+#: compose.c:1082
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïàçèòå êîïèå îò òîâà ïèñìî?"
 
-#: compose.c:1006
+#: compose.c:1138
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå â: "
 
-#: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
+#: compose.c:1141 editmsg.c:107 sendlib.c:888
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
 
-#: compose.c:1038
+#: compose.c:1168
 msgid "New file: "
 msgstr "Íîâ ôàéë: "
 
-#: compose.c:1051
+#: compose.c:1180
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Ïîëåòî Content-Type èìà ôîðìàòà áàçîâ-òèï/ïîäòèï"
 
-#: compose.c:1057
+#: compose.c:1186
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "Íåïîçíàò Content-Type %s"
 
-#: compose.c:1070
+#: compose.c:1197
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéëà %s"
 
-#: compose.c:1078
+#: compose.c:1205
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: compose.c:1139
+#: compose.c:1276
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå ÷åðíîâàòà?"
 
-#: compose.c:1196
+#: compose.c:1330
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1332
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî â %s ..."
 
-#: compose.c:1208
+#: compose.c:1341
 msgid "Message written."
 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî."
 
-#: compose.c:1220
+#: compose.c:1352
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "S/MIME-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: compose.c:1246
+#: compose.c:1376
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "PGP-øèôðîâàíå âå÷å å èçáðàíî. Clear & continue? "
 
-#: crypt.c:69
+#: compress.c:202 mbox.c:518
+msgid "Mailbox was corrupted!"
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
+
+#: compress.c:229
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Decompressing %s..."
+msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+
+#: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:583
+msgid "Unable to lock mailbox!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+
+#: compress.c:253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Decompressing %s..."
+msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
+
+#: compress.c:264
+#, c-format
+msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
+msgstr ""
+
+#: compress.c:348 compress.c:420
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressing %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+
+#: compress.c:375 compress.c:450
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Compressing %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+
+#: compress.c:380
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
+"kept!\n"
+msgstr ""
+
+#: compress.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressed-appending to %s..."
+msgstr "Ñúçäàâàíå íà êîïèå â %s..."
+
+#: compress.c:452
+#, c-format
+msgid "echo Compressed-appending to %s..."
+msgstr ""
+
+#: compress.c:459
+#, c-format
+msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt.c:63
 #, c-format
 msgid " (current time: %c)"
 msgstr " (òåêóùî âðåìå: %c)"
 
-#: crypt.c:75
+#: crypt.c:69
 #, c-format
 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
 msgstr "[-- ñëåäâà ðåçóëòàòúò%s) --]\n"
 
-#: crypt.c:90
+#: crypt.c:85
 msgid "Passphrase(s) forgotten."
 msgstr "Ïàðîëèòå ñà çàáðàâåíè."
 
-#. they really want to send it inline... go for it
-#: crypt.c:148 pgpkey.c:563
+#: crypt.c:142 cryptglue.c:102 pgpkey.c:533
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#. otherwise inline won't work...ask for revert
-#: crypt.c:157
+#: crypt.c:154
 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
 msgstr ""
 
-#. abort
-#: crypt.c:159 send.c:1438
+#: crypt.c:156 send.c:1505
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Ïèñìîòî íå å èçïðàòåíî."
 
-#: crypt.c:398
+#: crypt.c:383
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME ïèñìà áåç óêàçàíèå çà ñúäúðæàíèåòî èì íå ñå ïîääúðæàò."
 
-#: crypt.c:617 crypt.c:661
+#: crypt.c:586 crypt.c:625
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà PGP êëþ÷îâå...\n"
 
-#: crypt.c:641 crypt.c:681
+#. else ?
+#: crypt.c:608 crypt.c:644
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "Îïèò çà èçâëè÷àíå íà S/MIME ñåðòèôèêàòè...\n"
 
-#: crypt.c:802
+#: crypt.c:759
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
@@ -777,7 +904,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Ïðîòèâîðå÷èâà multipart/signed ñòðóêòóðà! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:824
+#: crypt.c:777
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
@@ -786,7 +913,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Íåïîçíàò multipart/signed ïðîòîêîë %s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:864
+#: crypt.c:813
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
@@ -796,7 +923,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:876
+#: crypt.c:825
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
@@ -804,7 +931,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:831
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
@@ -812,7 +939,7 @@ msgstr ""
 "[-- Ïðåäóïðåæäåíèå: íå ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ïîäïèñè. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:888
+#: crypt.c:838
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
@@ -820,235 +947,839 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
 
-#: curs_lib.c:190
-msgid "yes"
-msgstr "yes"
-
-#: curs_lib.c:191
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: cryptglue.c:81
+msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
+msgstr ""
 
-#. restore blocking operation
-#: curs_lib.c:287
-msgid "Exit Mutt?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+#: cryptglue.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Invoking SMIME..."
+msgstr "Ñòàðòèðàíå íà PGP..."
 
-#: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
-msgid "unknown error"
-msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
+#: crypt-gpgme.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme context: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_lib.c:400
-msgid "Press any key to continue..."
-msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
+#: crypt-gpgme.c:330
+#, c-format
+msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_lib.c:444
-msgid " ('?' for list): "
-msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
+#: crypt-gpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
-msgid "No mailbox is open."
-msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+#: crypt-gpgme.c:407 crypt-gpgme.c:424 crypt-gpgme.c:1241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:52
-msgid "There are no messages."
-msgstr "Íÿìà ïèñìà."
+#: crypt-gpgme.c:441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error rewinding data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
-msgid "Mailbox is read-only."
-msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
+#: crypt-gpgme.c:459 crypt-gpgme.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading data object: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
-msgid "Function not permitted in attach-message mode."
-msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
+#: crypt-gpgme.c:557
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:55
-msgid "No visible messages."
-msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
+#: crypt-gpgme.c:594
+#, c-format
+msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:248
-msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
+#: crypt-gpgme.c:603
+#, c-format
+msgid "ambiguous specfication of secret key `%s'\n"
 msgstr ""
-"Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
 
-#: curs_main.c:255
-msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
+#: crypt-gpgme.c:613
+#, c-format
+msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:260
-msgid "Changes to folder will not be written."
-msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
+#: crypt-gpgme.c:654
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error encrypting data: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:401
-msgid "Quit"
-msgstr "Èçõîä"
+#: crypt-gpgme.c:747
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error signing data: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: curs_main.c:404 recvattach.c:55
-msgid "Save"
-msgstr "Çàïèñ"
+#: crypt-gpgme.c:935
+msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:405 query.c:49
-msgid "Mail"
-msgstr "Íîâî"
+#: crypt-gpgme.c:943
+msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:406 pager.c:1457
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîð"
+#: crypt-gpgme.c:949
+#, fuzzy
+msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: curs_main.c:407
-msgid "Group"
-msgstr "Ãðóï. îòã."
+#: crypt-gpgme.c:963
+msgid "Warning: The signature expired at: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:496
-msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
+#: crypt-gpgme.c:969
+msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
-"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
-"îñòàðåëè."
 
-#: curs_main.c:499
-msgid "New mail in this mailbox."
-msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
+#: crypt-gpgme.c:973
+#, fuzzy
+msgid "The CRL is not available\n"
+msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
 
-#: curs_main.c:503
-msgid "Mailbox was externally modified."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
+#: crypt-gpgme.c:978
+msgid "Available CRL is too old\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:621
-msgid "No tagged messages."
-msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
+#: crypt-gpgme.c:983
+msgid "A policy requirement was not met\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:657 menu.c:906
-msgid "Nothing to do."
-msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
+#: crypt-gpgme.c:991
+msgid "A system error occured"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:743
-msgid "Jump to message: "
-msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
+#: crypt-gpgme.c:1024 crypt-gpgme.c:2823
+#, fuzzy
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: curs_main.c:749
-msgid "Argument must be a message number."
-msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
+#: crypt-gpgme.c:1079
+msgid ""
+"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
+"as shown above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:782
-msgid "That message is not visible."
-msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
+#: crypt-gpgme.c:1085
+msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:785
-msgid "Invalid message number."
-msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
+#: crypt-gpgme.c:1089
+msgid ""
+"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
+"above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:804
-msgid "Delete messages matching: "
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
+#: crypt-gpgme.c:1157
+msgid "Error getting key information: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:826
-msgid "No limit pattern is in effect."
-msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
+#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
+#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
+#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
+#. ultimate).
+#: crypt-gpgme.c:1163 crypt-gpgme.c:1193
+msgid "Good signature from: "
+msgstr ""
 
-#. i18n: ask for a limit to apply
-#: curs_main.c:831
-#, c-format
-msgid "Limit: %s"
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
+#: crypt-gpgme.c:1172
+msgid "                aka: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:841
-msgid "Limit to messages matching: "
-msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: crypt-gpgme.c:1176 crypt-gpgme.c:1196
+msgid "            created: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:873
-msgid "Quit Mutt?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+#: crypt-gpgme.c:1184
+msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:952
-msgid "Tag messages matching: "
-msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#. can't decide (yellow)
+#: crypt-gpgme.c:1206
+#, fuzzy
+msgid "Error checking signature"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: curs_main.c:966
-msgid "Undelete messages matching: "
-msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
+#. such an attack by separating the meta information from the
+#. data.
+#: crypt-gpgme.c:1249 crypt-gpgme.c:1433 crypt-gpgme.c:1896
+msgid "[-- Begin signature information --]\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:974
-msgid "Untag messages matching: "
-msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+#: crypt-gpgme.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: verification failed: %s\n"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: curs_main.c:1053
-msgid "Open mailbox in read-only mode"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+#: crypt-gpgme.c:1314 crypt-gpgme.c:1444 crypt-gpgme.c:1909
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- End signature information --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå äàííè --]\n"
 
-#: curs_main.c:1055
-msgid "Open mailbox"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+#: crypt-gpgme.c:1403
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
 
-#: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
+#: crypt-gpgme.c:1873
 #, c-format
-msgid "%s is not a mailbox."
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
-
-#: curs_main.c:1165
-msgid "Exit Mutt without saving?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
+msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
-msgid "You are on the last message."
-msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
+#: crypt-gpgme.c:1916
+msgid "Error: copy data failed\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
-msgid "No undeleted messages."
-msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
+#: crypt-gpgme.c:1934 pgp.c:376
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
+"\n"
 
-#: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
+#: crypt-gpgme.c:1936 pgp.c:378
+msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:380
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1961 pgp.c:403
+msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1963 pgp.c:405
+msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:407
+msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1983 pgp.c:431
+msgid ""
+"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2010 pgp.c:828
+msgid ""
+"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2021 crypt-gpgme.c:2086 pgp.c:842
+msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
+msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2033
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2036 pgp.c:853
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2059
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2060 pgp.c:873
+msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2097
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2100
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2128
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2129
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2677
+msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2679
+msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2684
+msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2756
+msgid " aka"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2756
+msgid "Name"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2758 crypt-gpgme.c:2879
+#, fuzzy
+msgid "[Invalid]"
+msgstr "Íåâàëèäåí   "
+
+#: crypt-gpgme.c:2808 crypt-gpgme.c:2931
+#, fuzzy
+msgid "encryption"
+msgstr "Øèôðîâàíå"
+
+#: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2935
+msgid "signing"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2939
+msgid "certification"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2875
+#, fuzzy
+msgid "[Revoked]"
+msgstr "Àíóëèðàí   "
+
+#: crypt-gpgme.c:2883
+#, fuzzy
+msgid "[Expired]"
+msgstr "Èçòåêúë   "
+
+#: crypt-gpgme.c:2887
+msgid "[Disabled]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2964 pgpkey.c:528 pgpkey.c:707
+msgid "Can't create temporary file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
+
+#: crypt-gpgme.c:2968
+#, fuzzy
+msgid "Collecting data..."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+
+#: crypt-gpgme.c:2991
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error finding issuer key: %s\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:2999
+msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3009 pgpkey.c:553
+#, c-format
+msgid "Key ID: 0x%s"
+msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3085
+#, fuzzy, c-format
+msgid "gpgme_new failed: %s"
+msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3120 crypt-gpgme.c:3176
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3165 crypt-gpgme.c:3201
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3267
+#, fuzzy
+msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
+msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
+
+#: crypt-gpgme.c:3296 mutt_ssl.c:605 mutt_ssl_gnutls.c:744 pgpkey.c:485
+#: smime.c:420
+msgid "Exit  "
+msgstr "Èçõîä"
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3298 pgpkey.c:487 smime.c:422
+msgid "Select  "
+msgstr "Èçáîð "
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490
+msgid "Check key  "
+msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
+
+#: crypt-gpgme.c:3318
+#, fuzzy
+msgid "PGP and S/MIME keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3320
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3322
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME keys matching"
+msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
+
+#: crypt-gpgme.c:3324
+#, fuzzy
+msgid "keys matching"
+msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3327
+#, c-format
+msgid "%s <%s>."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3329
+#, c-format
+msgid "%s \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3352 pgpkey.c:573
+msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
+msgstr ""
+"Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
+"àíóëèðàí."
+
+#: crypt-gpgme.c:3365 pgpkey.c:585
+msgid "ID is expired/disabled/revoked."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
+
+#: crypt-gpgme.c:3382 pgpkey.c:589
+msgid "ID has undefined validity."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
+
+#: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
+msgid "ID is not valid."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
+
+#: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
+msgid "ID is only marginally valid."
+msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
+
+#: crypt-gpgme.c:3396 pgpkey.c:600
+#, c-format
+msgid "%s Do you really want to use the key?"
+msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3451 crypt-gpgme.c:3553 pgpkey.c:807 pgpkey.c:912
+#, c-format
+msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
+msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
+
+#: crypt-gpgme.c:3709 pgp.c:1068
+#, c-format
+msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3740 pgp.c:1101 smime.c:642 smime.c:762
+#, c-format
+msgid "Enter keyID for %s: "
+msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
+
+#: crypt-gpgme.c:3830
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
+msgstr ""
+"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3831 crypt-gpgme.c:3836
+#, fuzzy
+msgid "esabtf"
+msgstr "ewsabf"
+
+#: crypt-gpgme.c:3835
+#, fuzzy
+msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
+msgstr ""
+"PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
+
+#. sign (a)s
+#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
+#. sign (a)s
+#: crypt-gpgme.c:3849 pgp.c:1457 smime.c:1923
+msgid "Sign as: "
+msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
+
+#: curs_lib.c:189
+msgid "yes"
+msgstr "yes"
+
+#: curs_lib.c:190
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#. restore blocking operation
+#: curs_lib.c:279
+#, fuzzy
+msgid "Exit Mutt-ng?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+
+#: curs_lib.c:370 mutt_socket.c:492 mutt_ssl.c:313
+msgid "unknown error"
+msgstr "íåïîçíàòà ãðåøêà"
+
+#: curs_lib.c:390
+msgid "Press any key to continue..."
+msgstr "Íàòèñíåòå íÿêîé êëàâèø..."
+
+#: curs_lib.c:432
+msgid " ('?' for list): "
+msgstr " (èçïîëçâàéòå'?' çà èçáîð îò ñïèñúê): "
+
+#: curs_main.c:55 curs_main.c:615 curs_main.c:643 imap/command.c:172
+msgid "No mailbox is open."
+msgstr "Íÿìà îòâîðåíà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+
+#: curs_main.c:56 curs_main.c:2144
+msgid "There are no messages."
+msgstr "Íÿìà ïèñìà."
+
+#: curs_main.c:57 mx.c:1009 pager.c:61 recvattach.c:38
+msgid "Mailbox is read-only."
+msgstr "Òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå."
+
+#: curs_main.c:59 pager.c:63 recvattach.c:870
+msgid "Function not permitted in attach-message mode."
+msgstr "Òàçè ôóíêöèÿ íå ìîæå äà ñå èçïúëíè ïðè ïðèëàãàíå íà ïèñìà."
+
+#: curs_main.c:60
+msgid "No visible messages."
+msgstr "Íÿìà âèäèìè ïèñìà."
+
+#: curs_main.c:233
+msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
+msgstr ""
+"Ðåæèìúò íà çàùèòåíàòà îò çàïèñ ïîùåíñêà êóòèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí!"
+
+#: curs_main.c:240
+msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
+msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ ùå áúäàò çàïèñàíè ïðè íàïóñêàíåòî é."
+
+#: curs_main.c:244
+msgid "Changes to folder will not be written."
+msgstr "Ïðîìåíèòå â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ íÿìà äà áúäàò çàïèñàíè."
+
+#: curs_main.c:371 curs_main.c:384
+msgid "Quit"
+msgstr "Èçõîä"
+
+#: curs_main.c:374 curs_main.c:387 recvattach.c:50
+msgid "Save"
+msgstr "Çàïèñ"
+
+#: curs_main.c:375 query.c:43
+msgid "Mail"
+msgstr "Íîâî"
+
+#: curs_main.c:376 pager.c:1351
+msgid "Reply"
+msgstr "Îòãîâîð"
+
+#: curs_main.c:377
+msgid "Group"
+msgstr "Ãðóï. îòã."
+
+#: curs_main.c:388 pager.c:1358
+msgid "Post"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:389 pager.c:1359
+#, fuzzy
+msgid "Followup"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+
+#: curs_main.c:488
+msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
+msgstr ""
+"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà. Ìàðêèðîâêèòå ìîæå äà ñà "
+"îñòàðåëè."
+
+#: curs_main.c:492
+msgid "New mail in this mailbox."
+msgstr "Íîâè ïèñìà â òàçè ïîùåíñêà êóòèÿ."
+
+#: curs_main.c:498
+msgid "Mailbox was externally modified."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà îò äðóãà ïðîãðàìà."
+
+#: curs_main.c:621
+msgid "No tagged messages."
+msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
+
+#: curs_main.c:656 menu.c:871
+msgid "Nothing to do."
+msgstr "Íÿìà êàêâî äà ñå ïðàâè."
+
+#: curs_main.c:747
+#, fuzzy
+msgid "Enter Message-Id: "
+msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
+
+#: curs_main.c:755
+msgid "Article has no parent reference!"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:775
+#, fuzzy
+msgid "Message not visible in limited view."
+msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
+
+#: curs_main.c:785
+#, c-format
+msgid "Article %s not found on server"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:798
+msgid "No Message-Id. Unable to perform operation"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:818
+#, fuzzy
+msgid "Check for children of message..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+
+#: curs_main.c:849
+msgid "Jump to message: "
+msgstr "Ñêîê êúì ïèñìî íîìåð: "
+
+#: curs_main.c:854
+msgid "Argument must be a message number."
+msgstr "Àðãóìåíòúò òðÿáâà äà áúäå íîìåð íà ïèñìî."
+
+#: curs_main.c:882
+msgid "That message is not visible."
+msgstr "Òîâà ïèñìî íå å âèäèìî."
+
+#: curs_main.c:885
+msgid "Invalid message number."
+msgstr "Ãðåøåí íîìåð íà ïèñìî."
+
+#: curs_main.c:899 curs_main.c:1897 curs_main.c:1937 pager.c:2093 pager.c:2112
+#, fuzzy
+msgid "Deletion"
+msgstr "Èçòðèâàíå"
+
+#: curs_main.c:902
+msgid "Delete messages matching: "
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ïèñìà ïî øàáëîí: "
+
+#: curs_main.c:924
+msgid "No limit pattern is in effect."
+msgstr "Íÿìà àêòèâåí îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí."
+
+#. i18n: ask for a limit to apply
+#: curs_main.c:930
+#, c-format
+msgid "Limit: %s"
+msgstr "Îãðàíè÷àâàíå: %s"
+
+#: curs_main.c:961
+msgid "Limit to messages matching: "
+msgstr "Îãðàíè÷àâàíå äî ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+
+#: curs_main.c:991
+#, fuzzy
+msgid "Quit Mutt-ng?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå mutt?"
+
+#: curs_main.c:1067
+msgid "Tag messages matching: "
+msgstr "Ìàðêèðàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+
+#: curs_main.c:1077 curs_main.c:2215 curs_main.c:2242 pager.c:2460
+#: pager.c:2476
+#, fuzzy
+msgid "Undeletion"
+msgstr "Âúçñò."
+
+#: curs_main.c:1079
+msgid "Undelete messages matching: "
+msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+
+#: curs_main.c:1088
+msgid "Untag messages matching: "
+msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìàòà, îòãîâàðÿùè íà: "
+
+#: curs_main.c:1171
+msgid "Open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: curs_main.c:1173
+msgid "Open mailbox"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: curs_main.c:1183
+#, fuzzy
+msgid "Open newsgroup in read-only mode"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: curs_main.c:1185
+msgid "Open newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1217 mx.c:414 mx.c:554
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox."
+msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ."
+
+#: curs_main.c:1317
+#, fuzzy
+msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà íàïóñíåòå Mutt áåç äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
+
+#: curs_main.c:1349 curs_main.c:1379 curs_main.c:1787 curs_main.c:1817
+#: flags.c:293 thread.c:930 thread.c:977 thread.c:1032
+msgid "Threading is not enabled."
+msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
+
+#: curs_main.c:1361
+msgid "Thread broken"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1382
+msgid "No Message-ID: header available to link thread"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "First, please tag a message to be linked here"
+msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
+
+#: curs_main.c:1396
+msgid "Threads linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1399
+msgid "No thread linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1416 curs_main.c:1439
+msgid "You are on the last message."
+msgstr "Òîâà å ïîñëåäíîòî ïèñìî."
+
+#: curs_main.c:1423 curs_main.c:1464
+msgid "No undeleted messages."
+msgstr "Íÿìà âúçñòàíîâåíè ïèñìà."
+
+#: curs_main.c:1457 curs_main.c:1480
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
 
-#: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
+#: curs_main.c:1553 pattern.c:1300
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòãîðå."
 
-#: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
+#: curs_main.c:1561 pattern.c:1311
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Òúðñåíåòî å çàïî÷íàòî îòäîëó."
 
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1606
 msgid "No new messages"
 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1607
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ïèñìà"
 
-#: curs_main.c:1393
+#: curs_main.c:1608
 msgid " in this limited view"
 msgstr " â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#: curs_main.c:1414 pager.c:2354
-msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíÿíà ìàðêèðîâêàòà 'important' íà POP ñúðâúð."
+#: curs_main.c:1624 pager.c:2224
+msgid "Flagging"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1657 pager.c:2441
+msgid "Toggling"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1538
+#: curs_main.c:1728
 msgid "No more threads."
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íèøêè."
 
-#: curs_main.c:1540
+#: curs_main.c:1731
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà íèøêà."
 
-#: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
-#: thread.c:1132
-msgid "Threading is not enabled."
-msgstr "Ïîêàçâàíåòî íà íèøêè íå å âêëþ÷åíî."
-
-#: curs_main.c:1624
+#: curs_main.c:1803
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
 
-#: curs_main.c:1811
-msgid "Can't edit message on POP server."
-msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
+#: curs_main.c:1988
+msgid "Editing"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2094
+msgid "Marking as read"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2150 pager.c:2303 recvattach.c:1181
+msgid "Reply by mail as poster prefers?"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2156 pager.c:2266 pager.c:2280 pager.c:2308
+msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
+msgstr ""
 
 #.
 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
 #. * declared "static" (sigh)
 #.
-#: edit.c:41
+#: edit.c:36
 msgid ""
 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
@@ -1090,212 +1821,212 @@ msgstr ""
 "~?\t\tòîâà ïèñìî\n"
 ".\t\tñàìà íà ðåä îçíà÷àâà êðàé íà ïèñìîòî\n"
 
-#: edit.c:186
+#: edit.c:175
 #, c-format
 msgid "%d: invalid message number.\n"
 msgstr "%d: íåâàëèäåí íîìåð íà ïèñìî.\n"
 
-#: edit.c:328
+#: edit.c:305
 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
 msgstr "(Çà êðàé íà ïèñìîòî âúâåäåòå . êàòî åäèíñòâåí ñèìâîë íà ðåäà)\n"
 
-#: edit.c:386
+#: edit.c:359
 msgid "No mailbox.\n"
 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
 
-#: edit.c:390
+#: edit.c:363
 msgid "Message contains:\n"
 msgstr "Ïèñìîòî ñúäúðæà:\n"
 
-#: edit.c:394 edit.c:451
+#: edit.c:367 edit.c:421
 msgid "(continue)\n"
 msgstr "(ïî-íàòàòúê)\n"
 
-#: edit.c:407
+#: edit.c:379
 msgid "missing filename.\n"
 msgstr "ëèïñâà èìå íà ôàéë.\n"
 
-#: edit.c:427
+#: edit.c:398
 msgid "No lines in message.\n"
 msgstr " ïèñìîòî íÿìà ðåäîâå.\n"
 
-#: edit.c:444
+#: edit.c:414
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
 msgstr "Ëîø IDN â %s: '%s'\n"
 
-#: edit.c:462
+#: edit.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà íà ðåäàêòîðà  (èçïîëçâàéòå~? çà ïîìîù)\n"
 
-#: editmsg.c:78
+#: editmsg.c:68
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåííà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:90
+#: editmsg.c:80
 #, c-format
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè çàïèñ âúâ âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:107
+#: editmsg.c:99
 #, c-format
 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ñúêðàùàâàíåòî íà âðåìåííàòà ïîùåíñêà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:122
+#: editmsg.c:112
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "Ôàéëúò ñ ïèñìîòî å ïðàçåí!"
 
-#: editmsg.c:129
+#: editmsg.c:118
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "Ïèñìîòî å íåïðîìåíåíî!"
 
-#: editmsg.c:137
+#: editmsg.c:125
 #, c-format
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà: %s"
 
-#: editmsg.c:144 editmsg.c:172
+#: editmsg.c:131 editmsg.c:159
 #, c-format
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
 
-#: editmsg.c:203
+#: editmsg.c:191
 #, c-format
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Ãðåøêà. Çàïàçâàíå íà âðåìåííèÿ ôàéë: %s"
 
-#: flags.c:336
+#: flags.c:335
 msgid "Set flag"
 msgstr "Ïîñòàâÿíå íà ìàðêèðîâêà"
 
-#: flags.c:336
+#: flags.c:335
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ìàðêèðîâêà"
 
-#: handler.c:1349
+#: handler.c:1424
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: Íåâúçìîæíî å ïîêàçâàíåòî íà êîÿòî è äà å îò àëòåðíàòèâíèòå ÷àñòè "
 "íà ïèñìîòî --]\n"
 
-#: handler.c:1459
+#: handler.c:1532
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Ïðèëîæåíèå: #%d"
 
-#: handler.c:1471
+#: handler.c:1543
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Òèï: %s/%s, Êîäèðàíå: %s, Ðàçìåð: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1534
+#: handler.c:1604
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì %s --]\n"
 
-#: handler.c:1535
+#: handler.c:1605
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàíå ïîñðåäñòâîì: %s"
 
-#: handler.c:1567
+#: handler.c:1633
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà ïðè ñòàðòèðàíå íà %s. --]\n"
 
-#: handler.c:1585 handler.c:1606
+#: handler.c:1647 handler.c:1664
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêè îò %s --]\n"
 
-#: handler.c:1643
+#: handler.c:1699
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: message/external-body íÿìà ïàðàìåòðè çà ìåòîä íà äîñòúï --]\n"
 
-#: handler.c:1662
+#: handler.c:1717
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå "
 
-#: handler.c:1669
+#: handler.c:1723
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(ðàçìåð %s áàéòà) "
 
-#: handler.c:1671
+#: handler.c:1725
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "áå èçòðèòî --]\n"
 
-#: handler.c:1676
+#: handler.c:1729
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- íà %s --]\n"
 
-#: handler.c:1681
+#: handler.c:1733
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- èìå: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1694 handler.c:1710
+#: handler.c:1744 handler.c:1758
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Òîâà %s/%s ïðèëîæåíèå íå å âêëþ÷åíî â ïèñìîòî, --]\n"
 
-#: handler.c:1696
+#: handler.c:1746
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- à ôàéëúò, îïðåäåëåí çà ïðèêà÷âàíå âå÷å íå ñúùåñòâóâà. --]\n"
 
-#: handler.c:1714
+#: handler.c:1763
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr "[-- à óêàçàíèÿò ìåòîä íà äîñòúï %s íå ñå ïîäúðæà. --]\n"
 
-#: handler.c:1822
+#: handler.c:1875
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/signed áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1832
+#: handler.c:1886
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Ãðåøêà: multipart/encrypted áåç protocol ïàðàìåòúð."
 
-#: handler.c:1872
+#: handler.c:1920
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë!"
 
-#: handler.c:1933
+#: handler.c:1978
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s íå ñå ïîääúðæà"
 
-#: handler.c:1938
+#: handler.c:1983
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr " (èçïîëçâàéòå'%s' çà äà âèäèòå òàçè ÷àñò)"
 
-#: handler.c:1940
+#: handler.c:1985
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "('view-attachments' íÿìà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ!)"
 
-#: headers.c:177
+#: headers.c:159
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ôàéë"
 
-#: help.c:282
+#: help.c:253
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: ìîëÿ, ñúîáùåòå íè çà òàçè ãðåøêà"
 
-#: help.c:324
+#: help.c:293
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ>"
 
-#: help.c:336
+#: help.c:303
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
@@ -1305,7 +2036,7 @@ msgstr ""
 "Îáùè êëàâèøíè êîìáèíàöèè:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:340
+#: help.c:307
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
@@ -1315,444 +2046,463 @@ msgstr ""
 "Ôóíêöèè, áåç êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:348
+#: help.c:315
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ïîìîù çà %s"
 
+#: hook.c:96
+msgid "bad formatted command string"
+msgstr ""
+
 #: hook.c:246
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçâúðøèòå unhook * îò hook."
 
-#: hook.c:258
+#: hook.c:256
 #, c-format
 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
 msgstr "unhook: íåïîçíàò hook òèï: %s"
 
-#: hook.c:264
+#: hook.c:261
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: Íå ìîæå äà èçòðèåòå %s îò %s."
 
-#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
+#: imap/auth.c:97 pop/pop_auth.c:390
 msgid "No authenticators available"
 msgstr "Íÿìà íàëè÷íè èäåíòèôèêàòîðè."
 
-#: imap/auth_anon.c:43
+#: imap/auth_anon.c:37
 msgid "Authenticating (anonymous)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (àíîíèìía)..."
 
-#: imap/auth_anon.c:73
+#: imap/auth_anon.c:65
 msgid "Anonymous authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà àíîíèìíà èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/auth_cram.c:48
+#: imap/auth_cram.c:42
 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ (CRAM-MD5)..."
 
-#: imap/auth_cram.c:128
+#: imap/auth_cram.c:121
 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà CRAM-MD5 èäåíòèôèêàöèÿ."
 
 #. now begin login
-#: imap/auth_gss.c:105
+#: imap/auth_gss.c:98
 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (GSSAPI)..."
 
-#: imap/auth_gss.c:268
+#: imap/auth_gss.c:252
 msgid "GSSAPI authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà GSSAPI èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/auth_login.c:38
+#: imap/auth_login.c:31
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "LOGIN å èçêëþ÷åí íà òîçè ñúðâúð."
 
-#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
+#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:56 pop/pop_auth.c:237
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
 
-#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
+#: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:79 nntp/nntp.c:151 pop/pop_auth.c:275
 msgid "Login failed."
 msgstr "Íåóñïåøíî âêëþ÷âàíå."
 
-#: imap/auth_sasl.c:116
+#: imap/auth_sasl.c:108
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (%s)..."
 
-#: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
+#: imap/auth_sasl.c:195 pop/pop_auth.c:164
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà SASL èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
+#: imap/browse.c:66 imap/imap.c:529
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà IMAP ïúòåêà"
 
-#: imap/browse.c:85
+#: imap/browse.c:82
 msgid "Getting namespaces..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
 
-#: imap/browse.c:94
+#: imap/browse.c:92
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Çàïèòâàíå çà ñïèñúêà îò ïîùåíñêè êóòèè..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:208
 msgid "No such folder"
 msgstr "Íÿìà òàêàâà ïàïêà"
 
-#: imap/browse.c:281
+#: imap/browse.c:262
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
+#: imap/browse.c:266 imap/browse.c:309
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ òðÿáâà äà èìà èìå."
 
-#: imap/browse.c:294
+#: imap/browse.c:274
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/browse.c:325
+#: imap/browse.c:303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïîùåíñêà êóòèÿ: "
 
-#: imap/browse.c:338
+#: imap/browse.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:320
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñúçäàäåíà."
 
-#: imap/command.c:294
+#. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
+#: imap/command.c:284
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàòâîðåíà."
 
 #. something is wrong because the server reported fewer messages
 #. * than we previously saw
 #.
-#: imap/command.c:336
+#: imap/command.c:325
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Ðàçëè÷åí áðîé íà ñúîáùåíèÿòà!"
 
-#: imap/imap.c:168
+#: imap/imap.c:169 nntp/nntp.c:1045
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì %s..."
 
-#: imap/imap.c:328
+#: imap/imap.c:318
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Òîçè IMAP-ñúðâúð å îñòàðÿë. Mutt íÿìà äà ðàáîòè ñ íåãî."
 
-#: imap/imap.c:419
+#: imap/imap.c:402
 #, c-format
 msgid "Unexpected response received from server: %s"
 msgstr "Ñúðâúðúò èçïðàòè íåî÷àêâàí îòãîâîð: %s"
 
-#: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
+#: imap/imap.c:421 pop/pop_lib.c:268
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà óñòàíîâèòå ñèãóðíà âðúçêà ñ TLS?"
 
-#: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
+#: imap/imap.c:433 pop/pop_lib.c:290
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà TSL âðúçêà"
 
-#: imap/imap.c:590
+#: imap/imap.c:560 nntp/nntp.c:826
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Èçáèðàíå íà %s..."
 
-#: imap/imap.c:726
+#: imap/imap.c:683
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#. STATUS not supported
-#: imap/imap.c:780
-msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî êúì IMAP ïîùåíñêèòå êóòèè íà òîçè ñúðâúð"
-
-#. command failed cause folder doesn't exist
-#: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
+#: imap/imap.c:732 imap/message.c:692 muttlib.c:1256
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå %s?"
 
-#: imap/imap.c:975 pop.c:465
+#: imap/imap.c:973 pop/pop.c:438
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ çà èçòðèâàíå..."
 
-#: imap/imap.c:984
+#: imap/imap.c:981
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Íåóñïåøíî ïðåìàõâàíå"
 
-#: imap/imap.c:999
+#: imap/imap.c:993
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Çàïèñ íà ìàðêèðîâêèòå íà ïèñìîòî... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1083
+#: imap/imap.c:1022
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
 
-#: imap/imap.c:1088
+#: imap/imap.c:1027
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: íåóñïåøåí EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1122
+#: imap/imap.c:1035 imap/imap.c:1066
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Íåóñïåøåí CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1365
+#: imap/imap.c:1297
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: imap/imap.c:1377
+#: imap/imap.c:1309
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Àáîíèðàíå çà %s..."
 
-#: imap/imap.c:1379
+#: imap/imap.c:1311
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Îòïèñâàíå îò %s..."
 
+#: imap/imap.c:1438
+#, fuzzy
+msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
+msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
+
 #. Unable to fetch headers for lower versions
-#: imap/message.c:94
+#: imap/message.c:92
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè îò òàçè âåðñèÿ íà IMAP-ñúðâúðà."
 
-#: imap/message.c:107
+#: imap/message.c:102
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ñúçäàâàíåòî íà âðåìåíåí ôàéë %s"
 
-#: imap/message.c:134
+#: imap/message.c:127
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:202 pop.c:210
+#: imap/message.c:193 pop/pop.c:196
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:367 pop.c:344
+#: imap/message.c:354 nntp/nntp.c:889 pop/pop.c:324
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: imap/message.c:410 pop.c:381
+#: imap/message.c:392 pop/pop.c:357
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Íåâàëèäåí èíäåêñ íà ïèñìî. Îïèòàéòå äà îòâîðèòå îòíîâî ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: imap/message.c:589
+#: imap/message.c:548
 msgid "Uploading message ..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà ïèñìî íà ñúðâúðà ..."
 
-#: imap/message.c:699
+#: imap/message.c:660
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d ñúîáùåíèÿ â %s..."
 
-#: imap/message.c:703
+#: imap/message.c:663
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Êîïèðàíå íà %d-òî ñúîáùåíèå â %s..."
 
-#: imap/util.c:241
+#: imap/util.c:182
 msgid "Continue?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
-#: init.c:385
+#: init.c:371
 #, c-format
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:678
+#: init.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ifdef: too few arguments"
+msgstr "%s: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+
+#: init.c:552
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ifndef: too few arguments"
+msgstr "mono: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
+
+#: init.c:664
 #, fuzzy
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: init.c:680
+#: init.c:666
 #, fuzzy
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: init.c:883
+#: init.c:857
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: íÿìà àäðåñ"
 
-#: init.c:928
+#: init.c:898
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ëîø IDN '%s' â ïñåâäîíèìà '%s'.\n"
 
-#: init.c:1006
+#: init.c:968
 msgid "invalid header field"
 msgstr "íåâàëèäíî çàãëàâíî ïîëå"
 
-#: init.c:1059
+#: init.c:1015
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: íåïîçíàò ìåòîä çà ñîðòèðàíå"
 
-#: init.c:1169
+#: init.c:1118
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): ãðåøêà â ðåãóëÿðíèÿ èçðàç: %s\n"
 
-#: init.c:1234
+#: init.c:1180
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà ïðîìåíëèâà"
 
-#: init.c:1243
+#: init.c:1187
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "òîçè ïðåôèêñ íå å âàëèäåí ñ \"reset\""
 
-#: init.c:1249
+#: init.c:1192
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "òàçè ñòîéíîñò íå å âàëèäíà ñ \"reset\""
 
-#: init.c:1288
+#: init.c:1225
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s å âêëþ÷åí"
 
-#: init.c:1288
+#: init.c:1225
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s å èçêëþ÷åí"
 
-#: init.c:1478
+#: init.c:1396
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: íåâàëèäåí òèï íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: init.c:1503 init.c:1548
+#: init.c:1419 init.c:1458
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: íåâàëèäíà ñòîéíîñò"
 
-#: init.c:1589
+#: init.c:1495
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: Íåïîçíàò òèï."
 
-#: init.c:1615
+#: init.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: íåïîçíàò òèï"
 
-#: init.c:1674
+#: init.c:1582
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â %s, ðåä %d: %s"
 
-#. the muttrc source keyword
-#: init.c:1697
+#: init.c:1604
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: ãðåøêè â %s"
 
-#: init.c:1698
+#: init.c:1605
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: âìúêâàíåòî å ïðåêúñíàòî ïîðàäè òâúðäå ìíîãî ãðåøêè â %s"
 
-#: init.c:1712
+#: init.c:1622
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: ãðåøêà ïðè %s"
 
-#: init.c:1717
-msgid "source: too many arguments"
-msgstr "source: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
-
-#: init.c:1768
+#: init.c:1674
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà êîìàíäà"
 
-#: init.c:2157
+#: init.c:2025
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
 
-#: init.c:2206
+#: init.c:2071
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "ëè÷íàòà Âè äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà"
 
-#: init.c:2214
+#: init.c:2078
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "ïîòðåáèòåëñêîòî Âè èìå íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî"
 
-#: keymap.c:463
+#: init.c:2296
+#, c-format
+msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
+msgstr ""
+
+#: init.c:2303
+#, c-format
+msgid "Warning: Synonym variables are scheduled for removal.\n"
+msgstr ""
+
+#: keymap.c:429
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "Îòêðèò å öèêúë îò ìàêðîñè."
 
-#: keymap.c:673 keymap.c:681
+#: keymap.c:635 keymap.c:643
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ."
 
-#: keymap.c:685
+#: keymap.c:648
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "Íåäåôèíèðàíà êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ. Èçïîëçâàéòå '%s' çà ïîìîù."
 
-#: keymap.c:696
+#: keymap.c:659
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:726
+#: keymap.c:687
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s:  íÿìà òàêîâà ìåíþ"
 
-#: keymap.c:741
+#: keymap.c:701
 msgid "null key sequence"
 msgstr "ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
 
-#: keymap.c:828
+#: keymap.c:786
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:851
+#: keymap.c:803
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: íåïîçíàòà ôóíêöèÿ"
 
-#: keymap.c:875
+#: keymap.c:831
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: ïðàçíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êëàâèøè"
 
-#: keymap.c:886
+#: keymap.c:839
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:922
+#: keymap.c:871
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: ëèïñâàò àðãóìåíòè"
 
-#: keymap.c:942
+#: keymap.c:889
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: íÿìà òàêàâà ôóíêöèÿ"
 
-#: keymap.c:963
+#: keymap.c:910
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâå (^G çà ïðåêúñâàíå): "
 
-#: keymap.c:968
+#: keymap.c:914
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Ñèìâîë = %s, Îñìè÷íî = %o, Äåñåòè÷íî = %d"
@@ -1799,11 +2549,13 @@ msgid "display the currently selected file's name"
 msgstr "ïîêàçâà èìåòî íà òåêóùî ìàðêèðàíèÿ ôàéë"
 
 #: keymap_alldefs.h:15
-msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
 msgstr "àáîíèðà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
 #: keymap_alldefs.h:16
-msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
+#, fuzzy
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
 msgstr "îòïèñâà àáîíàìåíòà íà òåêóùî èçáðàíàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
 #: keymap_alldefs.h:17
@@ -1815,771 +2567,911 @@ msgid "list mailboxes with new mail"
 msgstr "ïîêàçâà ïîùåíñêèòå êóòèè, ñúäúðæàùè íîâè ïèñìà."
 
 #: keymap_alldefs.h:19
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:20
 msgid "change directories"
 msgstr "ïðîìÿíà íà äèðåêòîðèèòå"
 
-#: keymap_alldefs.h:20
+#: keymap_alldefs.h:21
 msgid "check mailboxes for new mail"
 msgstr "ïðîâåðÿâà ïîùåíñêèòå êóòèè çà íîâè ïèñìà"
 
-#: keymap_alldefs.h:21
+#: keymap_alldefs.h:22
 msgid "attach a file(s) to this message"
 msgstr "ïðèëàãà ôàéë(îâå) êúì ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:22
+#: keymap_alldefs.h:23
 msgid "attach message(s) to this message"
 msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:23
+#: keymap_alldefs.h:24
+#, fuzzy
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr "ïðèëàãà ïèñìî êúì òîâà ïèñìî"
+
+#: keymap_alldefs.h:25
 msgid "edit the BCC list"
 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà ñëÿïî êîïèå îò ïèñìîòî (BCC)"
 
-#: keymap_alldefs.h:24
+#: keymap_alldefs.h:26
 msgid "edit the CC list"
 msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
 
-#: keymap_alldefs.h:25
+#: keymap_alldefs.h:27
 msgid "edit attachment description"
 msgstr "ïðîìåíÿ îïèñàíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:26
+#: keymap_alldefs.h:28
 msgid "edit attachment transfer-encoding"
 msgstr "ïðîìåíÿ êîäèðàíåòî íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:27
+#: keymap_alldefs.h:29
 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
 msgstr "èçáîð íà ôàéë, â êîéòî äà áúäå çàïèñàíî êîïèå îò òîâà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:28
+#: keymap_alldefs.h:30
 msgid "edit the file to be attached"
 msgstr "èçáîð íà ôàéë, êîéòî äà áúäå ïðèëîæåí"
 
-#: keymap_alldefs.h:29
+#: keymap_alldefs.h:31
 msgid "edit the from field"
 msgstr "ïðîìåíÿ èçïðàùà÷à (From)"
 
-#: keymap_alldefs.h:30
+#: keymap_alldefs.h:32
 msgid "edit the message with headers"
 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:31
+#: keymap_alldefs.h:33
 msgid "edit the message"
 msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:32
+#: keymap_alldefs.h:34
 msgid "edit attachment using mailcap entry"
 msgstr "ðåäàêòèðà ïðèëîæåíèå, ïîñðåäñòâîì âïèñâàíå â mailcap"
 
-#: keymap_alldefs.h:33
+#: keymap_alldefs.h:35
+#, fuzzy
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr "ïðîìåíÿ ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå íà êîïèå îò ïèñìîòî (CC)"
+
+#: keymap_alldefs.h:36
 msgid "edit the Reply-To field"
 msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
 
-#: keymap_alldefs.h:34
+#: keymap_alldefs.h:37
+#, fuzzy
+msgid "edit the Followup-To field"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+
+#: keymap_alldefs.h:38
+#, fuzzy
+msgid "edit the X-Comment-To field"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïîëó÷àòåëÿ íà îòãîâîð îò ïèñìîòî (Reply-To)"
+
+#: keymap_alldefs.h:39
 msgid "edit the subject of this message"
 msgstr "ðåäàêòèðà òåìàòà íà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:35
+#: keymap_alldefs.h:40
 msgid "edit the TO list"
 msgstr "ðåäàêòèðà ñïèñúêà íà ïîëó÷àòåëèòå"
 
-#: keymap_alldefs.h:36
+#: keymap_alldefs.h:41
 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
 msgstr "ñúçäàâà íîâà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:37
+#: keymap_alldefs.h:42
 msgid "edit attachment content type"
 msgstr "ðåäàêòèðà òèïà íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:38
+#: keymap_alldefs.h:43
 msgid "get a temporary copy of an attachment"
 msgstr "ñúçäàâà âðåìåííî êîïèå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:39
+#: keymap_alldefs.h:44
 msgid "run ispell on the message"
 msgstr "èçâúðøâà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà íà ïèñìîòî ñ ispell"
 
-#: keymap_alldefs.h:40
+#: keymap_alldefs.h:45
 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
 msgstr "ñúçäàâà íà íîâî ïðèëîæåíèå, ñ èçïîëçâàíå íà âïèñâàíå â mailcap"
 
-#: keymap_alldefs.h:41
+#: keymap_alldefs.h:46
 msgid "toggle recoding of this attachment"
 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåêîäèðàíåòî íà òîâà ïðèëîæåíèå"
 
-#: keymap_alldefs.h:42
+#: keymap_alldefs.h:47
 msgid "save this message to send later"
 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî êàòî ÷åðíîâà çà ïî-êúñíî èçïðàùàíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:43
+#: keymap_alldefs.h:48
 msgid "rename/move an attached file"
 msgstr "ïðîìåíÿ èìåòî èëè ïðåìåñòâàíå íà ïðèëîæåíèå"
 
-#: keymap_alldefs.h:44
+#: keymap_alldefs.h:49
 msgid "send the message"
 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:45
+#: keymap_alldefs.h:50
 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
 msgstr "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó âìúêíàò â ïèñìîòî èëè ïðèëîæåí ôàéë"
 
-#: keymap_alldefs.h:46
+#: keymap_alldefs.h:51
 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
 msgstr ""
 "ïðåâêëþ÷âà ìåæäó ðåæèì íà èçòðèâàíå èëè çàïàçâàíå íà ôàéëà ñëåä èçïðàùàíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:47
+#: keymap_alldefs.h:52
 msgid "update an attachment's encoding info"
 msgstr "àêòóàëèçèðà èíôîðìàöèÿòà çà êîäèðàíå íà ïðèëîæåíèåòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:48
+#: keymap_alldefs.h:53
 msgid "write the message to a folder"
 msgstr "çàïèñâà ïèñìîòî â ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:49
+#: keymap_alldefs.h:54
 msgid "copy a message to a file/mailbox"
 msgstr "êîïèðà ïèñìî âúâ ôàéë/ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:50
+#: keymap_alldefs.h:55
 msgid "create an alias from a message sender"
 msgstr "âïèñâà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî â àäðåñíàòà êíèãà"
 
-#: keymap_alldefs.h:51
+#: keymap_alldefs.h:56
 msgid "move entry to bottom of screen"
 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì äîëíèÿ êðàé íà åêðàíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:52
+#: keymap_alldefs.h:57
 msgid "move entry to middle of screen"
 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèñà êúì ñðåäàòà íà åêðàíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:53
+#: keymap_alldefs.h:58
 msgid "move entry to top of screen"
 msgstr "ïðåìåñòâà çàïèña êúì ãîðíèÿ êðàé íà åêðàíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:54
+#: keymap_alldefs.h:59
 msgid "make decoded (text/plain) copy"
 msgstr "ñúçäàâà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå"
 
-#: keymap_alldefs.h:55
+#: keymap_alldefs.h:60
 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
 msgstr "ñúçäàâàíå íà äåêîäèðàíî (text/plain) êîïèå íà ïèñìîòî è èçòðèâàíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:56
+#: keymap_alldefs.h:61
 msgid "delete the current entry"
 msgstr "èçòðèâà èçáðàíèÿ çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:57
+#: keymap_alldefs.h:62
 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:58
+#: keymap_alldefs.h:63
 msgid "delete all messages in subthread"
 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:59
+#: keymap_alldefs.h:64
 msgid "delete all messages in thread"
 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:60
+#: keymap_alldefs.h:65
 msgid "display full address of sender"
 msgstr "ïîêàçâà ïúëíèÿ àäðåñ íà ïîäàòåëÿ íà ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:61
+#: keymap_alldefs.h:66
 msgid "display message and toggle header weeding"
 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî è âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïîêàçâàíåòî íà çàãëàâíèòå ÷àñòè"
 
-#: keymap_alldefs.h:62
+#: keymap_alldefs.h:67
 msgid "display a message"
 msgstr "ïîêàçâà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:63
+#: keymap_alldefs.h:68
 msgid "edit the raw message"
 msgstr "ðåäàêòèðà íåîáðàáîòåíîòî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:64
+#: keymap_alldefs.h:69
 msgid "delete the char in front of the cursor"
 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïðåä êóðñîðà"
 
-#: keymap_alldefs.h:65
+#: keymap_alldefs.h:70
 msgid "move the cursor one character to the left"
 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàëÿâî"
 
-#: keymap_alldefs.h:66
+#: keymap_alldefs.h:71
 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì íà÷àëîòî íà äóìàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:67
+#: keymap_alldefs.h:72
 msgid "jump to the beginning of the line"
 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: keymap_alldefs.h:68
+#: keymap_alldefs.h:73
 msgid "cycle among incoming mailboxes"
 msgstr "öèêëè÷íî ïðåâúðòàíå ìåæäó âõîäíèòå ïîùåíñêè êóòèè"
 
-#: keymap_alldefs.h:69
+#: keymap_alldefs.h:74
 msgid "complete filename or alias"
 msgstr "äîïúëâà èìåòî íà ôàéë èëè íà ïñåâäîíèì"
 
-#: keymap_alldefs.h:70
+#: keymap_alldefs.h:75
 msgid "complete address with query"
 msgstr "äîïúëâà àäðåñ ÷ðåç çàïèòâàíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:71
+#: keymap_alldefs.h:76
 msgid "delete the char under the cursor"
 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëà ïîä êóðñîðà"
 
-#: keymap_alldefs.h:72
+#: keymap_alldefs.h:77
 msgid "jump to the end of the line"
 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: keymap_alldefs.h:73
+#: keymap_alldefs.h:78
 msgid "move the cursor one character to the right"
 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà ñ åäèí ñèìâîë íàäÿñíî"
 
-#: keymap_alldefs.h:74
+#: keymap_alldefs.h:79
 msgid "move the cursor to the end of the word"
 msgstr "ïðåìåñòâà êóðñîðà êúì êðàÿ íà äóìàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:75
+#: keymap_alldefs.h:80
 msgid "scroll down through the history list"
 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:76
+#: keymap_alldefs.h:81
 msgid "scroll up through the history list"
 msgstr "ïðåâúðòà íàãîðå â ñïèñúêà ñ èñòîðèÿòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:77
+#: keymap_alldefs.h:82
 msgid "delete chars from cursor to end of line"
 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: keymap_alldefs.h:78
+#: keymap_alldefs.h:83
 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
 msgstr "èçòðèâà ñèìâîëèòå îò êóðñîðà äî êðàÿ íà äóìàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:79
+#: keymap_alldefs.h:84
 msgid "delete all chars on the line"
 msgstr "èçòðèâà âñè÷êè ñèìâîëè íà ðåäà"
 
-#: keymap_alldefs.h:80
+#: keymap_alldefs.h:85
 msgid "delete the word in front of the cursor"
 msgstr "èçòðèâà äóìàòà ïðåäè êóðñîðà"
 
-#: keymap_alldefs.h:81
+#: keymap_alldefs.h:86
 msgid "quote the next typed key"
 msgstr "áóêâàëíî ïðèåìàíå íà ñëåäâàùèÿ êëàâèø"
 
-#: keymap_alldefs.h:82
+#: keymap_alldefs.h:87
 msgid "transpose character under cursor with previous"
 msgstr "ðàçìåíÿ òåêóùèÿ ñèìâîë ñ ïðåäèøíèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:83
+#: keymap_alldefs.h:88
 #, fuzzy
 msgid "capitalize the word"
 msgstr "capitalize the word"
 
-#: keymap_alldefs.h:84
+#: keymap_alldefs.h:89
 msgid "convert the word to lower case"
 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò äîëåí ðåãèñòúð"
 
-#: keymap_alldefs.h:85
+#: keymap_alldefs.h:90
 msgid "convert the word to upper case"
 msgstr "êîíâåðòèðàíå íà äóìàòà äî áóêâè îò ãîðåí ðåãèñòúð"
 
-#: keymap_alldefs.h:86
+#: keymap_alldefs.h:91
 msgid "enter a muttrc command"
 msgstr "âúâåæäàíå ía muttrc êîìàíäà"
 
-#: keymap_alldefs.h:87
+#: keymap_alldefs.h:92
 msgid "enter a file mask"
 msgstr "âúâåæäàíå íà ôàéëîâà ìàñêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:88
+#: keymap_alldefs.h:93
 msgid "exit this menu"
 msgstr "íàïóñêà òîâà ìåíþ"
 
-#: keymap_alldefs.h:89
+#: keymap_alldefs.h:94
 msgid "filter attachment through a shell command"
 msgstr "ôèëòðèðà ïðèëîæåíèåòî ïðåç êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
 
-#: keymap_alldefs.h:90
+#: keymap_alldefs.h:95
 msgid "move to the first entry"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâèÿò çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:91
+#: keymap_alldefs.h:96
 msgid "toggle a message's 'important' flag"
 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ìàðêèðîâêàòà çà âàæíîñò íà ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:92
+#: keymap_alldefs.h:97
+#, fuzzy
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
+
+#: keymap_alldefs.h:98
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:99
 msgid "forward a message with comments"
 msgstr "ïðåïðàùà ïèñìî ñ êîìåíòàð"
 
-#: keymap_alldefs.h:93
+#: keymap_alldefs.h:100
 msgid "select the current entry"
 msgstr "èçáèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:94
+#: keymap_alldefs.h:101
+#, fuzzy
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+
+#: keymap_alldefs.h:102
+#, fuzzy
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr "ðåäàêòèðà ïèñìî è çàãëàâíèòå ìó ïîëåòà"
+
+#: keymap_alldefs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Òîâà å ïúðâîòî ïèñìî."
+
+#: keymap_alldefs.h:104
 msgid "reply to all recipients"
 msgstr "îòãîâîð íà âñè÷êè ïîëó÷àòåëè"
 
-#: keymap_alldefs.h:95
+#: keymap_alldefs.h:105
 msgid "scroll down 1/2 page"
 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: keymap_alldefs.h:96
+#: keymap_alldefs.h:106
 msgid "scroll up 1/2 page"
 msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
 
-#: keymap_alldefs.h:97
+#: keymap_alldefs.h:107
 msgid "this screen"
 msgstr "òîçè åêðàí"
 
-#: keymap_alldefs.h:98
+#: keymap_alldefs.h:108
 msgid "jump to an index number"
 msgstr "ñêîê êúì èíäåêñåí íîìåð"
 
-#: keymap_alldefs.h:99
+#: keymap_alldefs.h:109
 msgid "move to the last entry"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíèÿò çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:100
+#: keymap_alldefs.h:110
 msgid "reply to specified mailing list"
 msgstr "îòãîâîð íà óêàçàíèÿ mailing list"
 
-#: keymap_alldefs.h:101
+#: keymap_alldefs.h:111
+#, fuzzy
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
+
+#: keymap_alldefs.h:112
 msgid "execute a macro"
 msgstr "èçïúëíÿâà ìàêðîñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:102
+#: keymap_alldefs.h:113
 msgid "compose a new mail message"
 msgstr "ñúçäàâà íîâî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:103
+#: keymap_alldefs.h:114
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:115
 msgid "open a different folder"
 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:104
+#: keymap_alldefs.h:116
 msgid "open a different folder in read only mode"
 msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:105
+#: keymap_alldefs.h:117
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: keymap_alldefs.h:118
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "îòâàðÿ äðóãà ïîùåíñêà êóòèÿ ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: keymap_alldefs.h:119
 msgid "clear a status flag from a message"
 msgstr "îòñòðàíÿâà ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ îò ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:106
+#: keymap_alldefs.h:120
 msgid "delete messages matching a pattern"
 msgstr "èçòðèâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:107
+#: keymap_alldefs.h:121
+#, fuzzy
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "Íèøêàòà ñúäúðæà íåïðî÷åòåíè ïèñìà."
+
+#: keymap_alldefs.h:122
 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
 msgstr "èçòåãëÿ ïðèíóäèòåëíî ïèñìà îò IMAP ñúðâúð"
 
-#: keymap_alldefs.h:108
+#: keymap_alldefs.h:123
 msgid "retrieve mail from POP server"
 msgstr "èçòåãëÿ ïèñìà îò POP ñúðâúð"
 
-#: keymap_alldefs.h:109
+#: keymap_alldefs.h:124
 msgid "move to the first message"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïúðâîòî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:110
+#: keymap_alldefs.h:125
 msgid "move to the last message"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïîñëåäíîòî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:111
+#: keymap_alldefs.h:126
 msgid "show only messages matching a pattern"
 msgstr "ïîêàçâà ñàìî ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:112
+#: keymap_alldefs.h:127
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ìàðêèðàíèòå ïèñìà êúì: "
+
+#: keymap_alldefs.h:128
 msgid "jump to the next new message"
 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:113
+#: keymap_alldefs.h:129
 msgid "jump to the next new or unread message"
 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:114
+#: keymap_alldefs.h:130
 msgid "jump to the next subthread"
 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà ïîäíèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:115
+#: keymap_alldefs.h:131
 msgid "jump to the next thread"
 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùàòà íèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:116
+#: keymap_alldefs.h:132
 msgid "move to the next undeleted message"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:117
+#: keymap_alldefs.h:133
 msgid "jump to the next unread message"
 msgstr "ñêîê êúì ñëåäâàùîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:118
+#: keymap_alldefs.h:134
 msgid "jump to parent message in thread"
 msgstr "ñêîê êúì ðîäèòåëñêîòî ïèñìî â íèøêàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:119
+#: keymap_alldefs.h:135
 msgid "jump to previous thread"
 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà íèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:120
+#: keymap_alldefs.h:136
 msgid "jump to previous subthread"
 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíàòà ïîäíèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:121
+#: keymap_alldefs.h:137
 msgid "move to the previous undeleted message"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíîòî âúçñòàíîâåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:122
+#: keymap_alldefs.h:138
 msgid "jump to the previous new message"
 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:123
+#: keymap_alldefs.h:139
 msgid "jump to the previous new or unread message"
 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:124
+#: keymap_alldefs.h:140
 msgid "jump to the previous unread message"
 msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:125
+#: keymap_alldefs.h:141
 msgid "mark the current thread as read"
 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:126
+#: keymap_alldefs.h:142
 msgid "mark the current subthread as read"
 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà êàòî ïðî÷åòåíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:127
+#: keymap_alldefs.h:143
 msgid "set a status flag on a message"
 msgstr "ïîñòàâÿ ìàðêèðîâêàòà çà ñòàòóñ íà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:128
+#: keymap_alldefs.h:144
 msgid "save changes to mailbox"
 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:129
+#: keymap_alldefs.h:145
 msgid "tag messages matching a pattern"
 msgstr "ìàðêèðà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:130
+#: keymap_alldefs.h:146
 msgid "undelete messages matching a pattern"
 msgstr "âúçñòàíîâÿâà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:131
+#: keymap_alldefs.h:147
 msgid "untag messages matching a pattern"
 msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:132
+#: keymap_alldefs.h:148
 msgid "move to the middle of the page"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñðåäàòà íà ñòðàíèöàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:133
+#: keymap_alldefs.h:149
 msgid "move to the next entry"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùèÿ çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:134
+#: keymap_alldefs.h:150
 msgid "scroll down one line"
 msgstr "ïðåâúðòà íàäîëó ñ åäèí ðåä"
 
-#: keymap_alldefs.h:135
+#: keymap_alldefs.h:151
 msgid "move to the next page"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà"
 
-#: keymap_alldefs.h:136
+#: keymap_alldefs.h:152
 msgid "jump to the bottom of the message"
 msgstr "ñêîê êúì êðàÿ íà ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:137
+#: keymap_alldefs.h:153
 msgid "toggle display of quoted text"
 msgstr "ïîêàçâà/ñêðèâà öèòèðàí òåêñò"
 
-#: keymap_alldefs.h:138
+#: keymap_alldefs.h:154
 msgid "skip beyond quoted text"
 msgstr "ïðåñêà÷à öèòèðàíèÿ òåêñò"
 
-#: keymap_alldefs.h:139
+#: keymap_alldefs.h:155
 msgid "jump to the top of the message"
 msgstr "ñêîê êúì íà÷àëîòî íà ïèñìîòî"
 
-#: keymap_alldefs.h:140
+#: keymap_alldefs.h:156
 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
 msgstr "èçïðàùà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå êúì êîìàíäà íà êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
 
-#: keymap_alldefs.h:141
+#: keymap_alldefs.h:157
+#, fuzzy
+msgid "post message to newsgroup"
+msgstr "Ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî êúì %s"
+
+#: keymap_alldefs.h:158
 msgid "move to the previous entry"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíèÿ çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:142
+#: keymap_alldefs.h:159
 msgid "scroll up one line"
 msgstr "ïðåâúðòàíå íàãîðå ñ åäèí ðåä"
 
-#: keymap_alldefs.h:143
+#: keymap_alldefs.h:160
 msgid "move to the previous page"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà"
 
-#: keymap_alldefs.h:144
+#: keymap_alldefs.h:161
 msgid "print the current entry"
 msgstr "îòïå÷àòâà òåêóùîòî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:145
+#: keymap_alldefs.h:162
+msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:163
 msgid "query external program for addresses"
 msgstr "èçïðàùà çàïèòâàíå êúì âúíøíà ïðîãðàìà çà àäðåñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:146
+#: keymap_alldefs.h:164
 msgid "append new query results to current results"
 msgstr "äîáàâÿ ðåçóëòàòèòå îò çàïèòâàíåòî êúì äîñåãàøíèòå"
 
-#: keymap_alldefs.h:147
+#: keymap_alldefs.h:165
 msgid "save changes to mailbox and quit"
 msgstr "çàïèñâà ïðîìåíèòå â ïîùåíñêàòà êóòèÿ è íàïóñêà ïðîãðàìàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:148
+#: keymap_alldefs.h:166
 msgid "recall a postponed message"
 msgstr "ðåäàêòèðà ÷åðíîâà"
 
-#: keymap_alldefs.h:149
+#: keymap_alldefs.h:167
 msgid "clear and redraw the screen"
 msgstr "èçòðèâà è ïðåðèñóâà åêðàíà"
 
-#: keymap_alldefs.h:150
+#: keymap_alldefs.h:168
 msgid "{internal}"
 msgstr "{âúòðåøíî}"
 
-#: keymap_alldefs.h:151
+#: keymap_alldefs.h:169
 #, fuzzy
 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
 msgstr "èçòðèâà òåêóùàòà ïîùåíñêà êóòèÿ (ñàìî IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:152
+#: keymap_alldefs.h:170
 msgid "reply to a message"
 msgstr "îòãîâîð íà ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:153
+#: keymap_alldefs.h:171
 msgid "use the current message as a template for a new one"
 msgstr "èçïîëçâà òåêóùîòî ïèñìî êàòî øàáëîí çà íîâî"
 
-#: keymap_alldefs.h:154
+#: keymap_alldefs.h:172
 msgid "save message/attachment to a file"
 msgstr "çàïèñâà ïèñìî èëè ïðèëîæåíèå âúâ ôàéë"
 
-#: keymap_alldefs.h:155
+#: keymap_alldefs.h:173
 msgid "search for a regular expression"
 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
-#: keymap_alldefs.h:156
+#: keymap_alldefs.h:174
 msgid "search backwards for a regular expression"
 msgstr "òúðñåíå íà ðåãóëÿðåí èçðàç â îáðàòíàòà ïîñîêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:157
+#: keymap_alldefs.h:175
 msgid "search for next match"
 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå"
 
-#: keymap_alldefs.h:158
+#: keymap_alldefs.h:176
 msgid "search for next match in opposite direction"
 msgstr "òúðñè ñëåäâàùîòî ïîïàäåíèå â îáðàòíàòà ïîñîêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:159
+#: keymap_alldefs.h:177
 msgid "toggle search pattern coloring"
 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà îöâåòÿâàíåòî ïðè òúðñåíå"
 
-#: keymap_alldefs.h:160
+#: keymap_alldefs.h:178
 msgid "invoke a command in a subshell"
 msgstr "èçïúëíÿâà êîìàíäà â êîìàíäíèÿ èíòåðïðåòàòîð"
 
-#: keymap_alldefs.h:161
+#: keymap_alldefs.h:179
 msgid "sort messages"
 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:162
+#: keymap_alldefs.h:180
 msgid "sort messages in reverse order"
 msgstr "ïîäðåæäà ïèñìàòà â îáðàòåí ðåä"
 
-#: keymap_alldefs.h:163
+#: keymap_alldefs.h:181
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: keymap_alldefs.h:182
 msgid "tag the current entry"
 msgstr "ìàðêèðà òåêóùèÿò çàïèñ"
 
-#: keymap_alldefs.h:164
+#: keymap_alldefs.h:183
 msgid "apply next function to tagged messages"
 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ âúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
 
-#: keymap_alldefs.h:165
+#: keymap_alldefs.h:184
 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
 msgstr "ïðèëàãà ñëåäâàùàòà ôóíêöèÿ ÑÀÌΠâúðõó ìàðêèðàíèòå ïèñìà"
 
-#: keymap_alldefs.h:166
+#: keymap_alldefs.h:185
 msgid "tag the current subthread"
 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà ïîäíèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:167
+#: keymap_alldefs.h:186
 msgid "tag the current thread"
 msgstr "ìàðêèðà òåêóùàòà íèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:168
+#: keymap_alldefs.h:187
 msgid "toggle a message's 'new' flag"
 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà èíäèêàòîðà, äàëè ïèñìîòî å íîâî"
 
-#: keymap_alldefs.h:169
+#: keymap_alldefs.h:188
+#, fuzzy
+msgid "toggle view of read messages"
+msgstr "ñêîê êúì ïðåäèøíîòî íîâî èëè íåïðî÷åòåíî ïèñìî"
+
+#: keymap_alldefs.h:189
 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
 msgstr "âêëþ÷âà/èçêëþ÷âà ïðåçàïèñúò íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:170
+#: keymap_alldefs.h:190
 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
 msgstr "ïðåâêëþ÷âà òúðñåíåòî ìåæäó ïîùåíñêè êóòèè èëè âñè÷êè ôàéëîâå"
 
-#: keymap_alldefs.h:171
+#: keymap_alldefs.h:191
 msgid "move to the top of the page"
 msgstr "ïðåìåñòâàíå êúì íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:172
+#: keymap_alldefs.h:192
+msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:193
 msgid "undelete the current entry"
 msgstr "âúçñòàíîâÿâà òåêóùîòî ïèñìî"
 
-#: keymap_alldefs.h:173
+#: keymap_alldefs.h:194
 msgid "undelete all messages in thread"
 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â íèøêàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:174
+#: keymap_alldefs.h:195
 msgid "undelete all messages in subthread"
 msgstr "âúçñòàíîâÿâà âñè÷êè ïèñìà â ïîäíèøêàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:175
+#: keymap_alldefs.h:196
+#, fuzzy
+msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+msgstr "ïðåìàõâà ìàðêèðîâêàòà îò ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà øàáëîí"
+
+#: keymap_alldefs.h:197
 msgid "show the Mutt version number and date"
 msgstr "ïîêàçâà âåðñèÿòà íà mutt"
 
-#: keymap_alldefs.h:176
+#: keymap_alldefs.h:198
 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
 msgstr "ïîêàçâà ïðèëîæåíèå, èçïîëçâàéêè mailcap"
 
-#: keymap_alldefs.h:177
+#: keymap_alldefs.h:199
 msgid "show MIME attachments"
 msgstr "ïîêàçâà MIME ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: keymap_alldefs.h:178
+#: keymap_alldefs.h:200
 msgid "display the keycode for a key press"
 msgstr "ïîêàçâà êîäà íà íàòèñíàò êëàâèø"
 
-#: keymap_alldefs.h:179
+#: keymap_alldefs.h:201
 msgid "show currently active limit pattern"
 msgstr "ïîêàçâà àêòèâíèÿ îãðàíè÷èòåëåí øàáëîí"
 
-#: keymap_alldefs.h:180
+#: keymap_alldefs.h:202
 msgid "collapse/uncollapse current thread"
 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ òåêóùàòà íèøêà"
 
-#: keymap_alldefs.h:181
+#: keymap_alldefs.h:203
 msgid "collapse/uncollapse all threads"
 msgstr "ñâèâà/ðàçòâàðÿ âñè÷êè íèøêè"
 
-#: keymap_alldefs.h:182
+#: keymap_alldefs.h:204
+#, fuzzy
+msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàãîðå ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#: keymap_alldefs.h:205
+#, fuzzy
+msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+msgstr "ïðåâúðòà åêðàíà íàäîëó ñ 1/2 ñòðàíèöà"
+
+#: keymap_alldefs.h:206
+msgid "go down to next mailbox"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:207
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox with new mail"
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+
+#: keymap_alldefs.h:208
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
+
+#: keymap_alldefs.h:209
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox with new mail"
+msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
+
+#: keymap_alldefs.h:210
+#, fuzzy
+msgid "open hilighted mailbox"
+msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
+
+#: keymap_alldefs.h:211
 msgid "attach a PGP public key"
 msgstr "ïðèëàãà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: keymap_alldefs.h:183
+#: keymap_alldefs.h:212
 msgid "show PGP options"
 msgstr "ïîêàçâà PGP íàñòðîéêèòå"
 
-#: keymap_alldefs.h:184
+#: keymap_alldefs.h:213
 msgid "mail a PGP public key"
 msgstr "èçïðàùà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: keymap_alldefs.h:185
+#: keymap_alldefs.h:214
 msgid "verify a PGP public key"
 msgstr "ïîòâúðæäàâà PGP ïóáëè÷åí êëþ÷"
 
-#: keymap_alldefs.h:186
+#: keymap_alldefs.h:215
 msgid "view the key's user id"
 msgstr "ïîêàçâà ïîòðåáèòåëñêèÿ íîìåð êúì êëþ÷"
 
-#: keymap_alldefs.h:187
+#: keymap_alldefs.h:216
 msgid "check for classic pgp"
 msgstr "ïðîâåðÿâà çà êëàñè÷åñêè pgp"
 
-#: keymap_alldefs.h:188
+#: keymap_alldefs.h:217
 msgid "Accept the chain constructed"
 msgstr "îäîáðÿâà êîíñòðóèðàíàòà âåðèãà"
 
-#: keymap_alldefs.h:189
+#: keymap_alldefs.h:218
 msgid "Append a remailer to the chain"
 msgstr "äîáàâÿ remailer êúì âåðèãàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:190
+#: keymap_alldefs.h:219
 msgid "Insert a remailer into the chain"
 msgstr "âìúêâà remailer âúâ âåðèãàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:191
+#: keymap_alldefs.h:220
 msgid "Delete a remailer from the chain"
 msgstr "èçòðèâà remailer îò âåðèãàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:192
+#: keymap_alldefs.h:221
 msgid "Select the previous element of the chain"
 msgstr "èçáèðà ïðåäèøíèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:193
+#: keymap_alldefs.h:222
 msgid "Select the next element of the chain"
 msgstr "èçáèðà ñëåäâàùèÿ åëåìåíò îò âåðèãàòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:194
+#: keymap_alldefs.h:223
 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
 msgstr "èçïðàùà ïèñìîòî ïðåç mixmaster remailer âåðèãà"
 
-#: keymap_alldefs.h:195
+#: keymap_alldefs.h:224
 msgid "make decrypted copy and delete"
 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå è èçòðèâà"
 
-#: keymap_alldefs.h:196
+#: keymap_alldefs.h:225
 msgid "make decrypted copy"
 msgstr "ñúçäàâà äåøèôðèðàíî êîïèå"
 
-#: keymap_alldefs.h:197
+#: keymap_alldefs.h:226
 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
 msgstr "îòñòðàíÿâà ïàðîëèòå îò ïàìåòòà"
 
-#: keymap_alldefs.h:198
+#: keymap_alldefs.h:227
 msgid "extract supported public keys"
 msgstr "èçâëè÷à ïîääúðæàíèòå ïóáëè÷íè êëþ÷îâå"
 
-#: keymap_alldefs.h:199
+#: keymap_alldefs.h:228
 msgid "show S/MIME options"
 msgstr "ïîêàçâà S/MIME íàñòðîéêèòå"
 
-#: lib.c:64
+#: main.c:55
 #, fuzzy
-msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî!"
-
-#: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
-msgid "Out of memory!"
-msgstr "Íåäîñòàòú÷íî ïàìåò!"
-
-#: main.c:51
 msgid ""
-"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-"To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
+"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
+"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
+"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
 msgstr ""
 "Çà êîíòàêò ñ ïðîãðàìèñòèòå, ìîëÿ èçïðàòåòå ïèñìî äî <mutt-dev@mutt.org>.\n"
 "Çà äà ñúîáùèòå çà ãðåøêà, ìîëÿ èçïîëçâàéòå ñêðèïòà flea(1).\n"
 
-#: main.c:55
+#: main.c:60
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
+"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
+"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
 msgstr ""
 "Àâòîðñêî ïðàâî (C) 1996-2002 Michael R. Elkins è äðóãè.\n"
 "Mutt íÿìà ÀÁÑÎËÞÒÍΠÍÈÊÀÊÂÀ ÃÀÐÀÍÖÈß; çà ïîäðîáíîñòè íàïèøåòå `mutt -vv'.\n"
 "Mutt å ñâîáîäåí ñîôòóåð è ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíÿâàí\n"
 "ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ; íàïèøåòå `mutt -vv' çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
 
-#: main.c:61
+#: main.c:66
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
+"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-"Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-"Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-"Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
+"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
+"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
+"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
 "\n"
+"Copyright (C) 2005:\n"
+"  Parts were written/modified by:\n"
+"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
+"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
+"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
+"\n"
 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
 "fixes, and suggestions.\n"
 "\n"
@@ -2623,32 +3515,36 @@ msgstr ""
 "Software\n"
 "    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.\n"
 
-#: main.c:99
+#: main.c:110
 #, fuzzy
 msgid ""
-"usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
+"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
 "<file> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
 "[...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
 "[...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -D\n"
+"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
+"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       muttng -v[v]\n"
 "\n"
 "options:\n"
 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
+"  -D\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
+"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
+"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
+"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
+"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
@@ -2696,7 +3592,7 @@ msgstr ""
 "îò ïðîãðàìàòà àêî íÿìà òàêàâà\n"
 "  -h\t\tïîêàçâà òîçè òåêñò"
 
-#: main.c:167
+#: main.c:182
 msgid ""
 "\n"
 "Compile options:"
@@ -2704,7 +3600,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Îïöèè ïðè êîìïèëàöèÿ:"
 
-#: main.c:478
+#: main.c:441
+msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
+msgstr ""
+
+#: main.c:461
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
 
@@ -2717,70 +3617,58 @@ msgstr "Debugging 
 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
 msgstr "Îïöèÿòà DEBUG íå å å äåôèíèðàíà ïðè êîìïèëàöèÿ è å èãíîðèðàíà.\n"
 
-#: main.c:733
+#: main.c:746
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
 
-#: main.c:737
+#: main.c:750
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s: %s."
 
-#: main.c:782
+#: main.c:790
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè.\n"
 
-#: main.c:868
+#: main.c:866
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: ãðåøêà ïðè ïðèëàãàíå íà ôàéëà.\n"
 
-#: main.c:888
+#: main.c:883
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "Íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ ñ íîâè ïèñìà."
 
-#: main.c:897
+#: main.c:902
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "Íå ñà äåôèíèðàíè âõîäíè ïîùåíñêè êóòèè."
 
-#: main.c:924
+#: main.c:937
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðàçíà."
 
-#: mbox.c:129 mbox.c:288
+#: mbox.c:134 mbox.c:283
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d (%d%%)"
 
-#: mbox.c:153 mbox.c:210
+#: mbox.c:155 mbox.c:209
 msgid "Mailbox is corrupt!"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
 
-#: mbox.c:662
-msgid "Mailbox was corrupted!"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïîâðåäåíà!"
-
-#: mbox.c:699 mbox.c:953
+#: mbox.c:574 mbox.c:813
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr ""
 "Íåïîïðàâèìà ãðåøêà! Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: mbox.c:708
-msgid "Unable to lock mailbox!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàêëþ÷âàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
-
-#. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
-#. * messages were found to be changed or deleted.  This should
-#. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
-#.
-#: mbox.c:754
+#: mbox.c:627
 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
 "sync: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ïðîìåíåíà, íî íÿìà ïðîìåíåíè ïèñìà! (ìîëÿ, ñúîáùåòå "
 "çà òàçè ãðåøêà)"
 
-#: mbox.c:793
+#: mbox.c:664
 #, c-format
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìàòà... %d (%d%%)"
@@ -2788,570 +3676,868 @@ msgstr "
 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
 #. * change/deleted message
 #.
-#: mbox.c:906
+#: mbox.c:767
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "Ñúõðàíÿâàíå íà ïðîìåíèòå..."
 
-#: mbox.c:937
+#: mbox.c:798
 #, c-format
 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ! Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàïèñàíà ÷àñòè÷íî â %s"
 
-#: mbox.c:1003
+#: mbox.c:859
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîâòîðíîòî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: mbox.c:1041
+#: mbox.c:916
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "Ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: menu.c:416
+#: mbox.c:1130
+msgid "Can't write message"
+msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
+
+#: menu.c:410
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Ñêîê êúì: "
 
-#: menu.c:425
+#: menu.c:417
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "Íåâàëèäåí íîìåð íà èíäåêñ."
 
-#: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
-#: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
+#: menu.c:421 menu.c:442 menu.c:476 menu.c:515 menu.c:530 menu.c:540
+#: menu.c:550 menu.c:587 menu.c:597 menu.c:609 menu.c:621 menu.c:1003
 msgid "No entries."
 msgstr "Íÿìà âïèñâàíèÿ."
 
-#: menu.c:447
+#: menu.c:439
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàäîëó ïîâå÷å."
 
-#: menu.c:465
+#: menu.c:456
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "Íå ìîæå äà ïðåâúðòàòå íàãîðå ïîâå÷å."
 
-#: menu.c:485
+#: menu.c:473
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà."
 
-#: menu.c:509
+#: menu.c:495
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Òîâà å ïúðâàòà ñòðàíèöà."
 
-#: menu.c:588
+#: menu.c:567
 msgid "First entry is shown."
 msgstr "Ïúðâèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
 
-#: menu.c:608
+#: menu.c:584
 msgid "Last entry is shown."
 msgstr "Ïîñëåäíèÿò çàïèñ å ïîêàçàí."
 
-#: menu.c:659
+#: menu.c:631
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Òîâà å ïîñëåäíèÿò çàïèñ."
 
-#: menu.c:670
+#: menu.c:641
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Òîâà å ïúðâèÿò çàïèñ."
 
-#: menu.c:730 pattern.c:1242
+#: menu.c:699 pattern.c:1249
 msgid "Search for: "
 msgstr "Òúðñåíå: "
 
-#: menu.c:731 pattern.c:1243
+#: menu.c:700 pattern.c:1250
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
 
-#: menu.c:741 pattern.c:1275
+#: menu.c:708 pattern.c:1281
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Íå å äåôèíèðàí øàáëîí çà òúðñåíå."
 
-#: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
+#: menu.c:738 pager.c:1822 pager.c:1836 pager.c:1938 pattern.c:1345
 msgid "Not found."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî."
 
-#: menu.c:895
+#: menu.c:858
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè çàïèñè."
 
-#: menu.c:1000
+#: menu.c:963
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "Çà òîâà ìåíþ íå å èìïëåìåíòèðàíî òúðñåíå."
 
-#: menu.c:1005
+#: menu.c:968
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "Ñêîêîâåòå íå ñà èìïëåìåíòèðàíè çà äèàëîçè."
 
-#: menu.c:1046
+#: menu.c:1006
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "Ìàðêèðàíåòî íå ñå ïîääúðæà."
 
-#: mh.c:663 mh.c:900
+#: mh.c:635 mh.c:872
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d"
 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s... %d"
 
-#: mh.c:1151
+#: mh.c:1144
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr ""
 "maildir_commit_message(): ãðåøêà ïðè ïîñòàâÿíåòî íà ìàðêà çà âðåìå íà ôàéëà"
 
-#: muttlib.c:846
+#: muttlib.c:851
 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
 msgstr ""
 "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ? [(y) äà, (n) íå, (a) "
 "âñè÷êè]"
 
-#: muttlib.c:846
+#: muttlib.c:852
 msgid "yna"
 msgstr "yna"
 
-#: muttlib.c:862
+#: muttlib.c:869
 msgid "File is a directory, save under it?"
 msgstr "Ôàéëúò å äèðåêòîðèÿ. Æåëàåòå ëè äà çàïèøåòå â íåÿ?"
 
-#: muttlib.c:868
+#: muttlib.c:875
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Ôàéë â òàçè äèðåêòîðèÿ: "
 
-#: muttlib.c:880
+#: muttlib.c:886
 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
 msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Ïðåçàïèñ(o), äîáàâÿíå(a) èëè îòêàç(c)?"
 
-#: muttlib.c:880
+#: muttlib.c:886
 msgid "oac"
 msgstr "oac"
 
-#: muttlib.c:1199
+#: muttlib.c:1214
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "Çàïèñ íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
 
-#: muttlib.c:1208
-#, c-format
-msgid "%s is not a mailbox!"
-msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
+#: muttlib.c:1222
+#, fuzzy
+msgid "Can't save message to newsserver."
+msgstr "Ðåäàêòèðàíåòî íà ïèñìî íà POP ñúðâúð íå å âúçìîæíî."
 
-#: muttlib.c:1214
+#. if we're appending to the trash, there's no point in asking
+#: muttlib.c:1232
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà äîáàâèòå ïèñìàòà êúì %s?"
 
-#: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
+#: muttlib.c:1242
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox!"
+msgstr "%s íå å ïîùåíñêà êóòèÿ!"
+
+#: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
 
-#: mutt_socket.c:271
+#: mutt_socket.c:250
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL íå å íà ðàçïîëîæåíèå."
 
-#: mutt_socket.c:302
+#: mutt_socket.c:279
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
 
-#: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
+#: mutt_socket.c:347 mutt_socket.c:360
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
+#: mutt_socket.c:398 mutt_socket.c:450
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Ëîø IDN \"%s\"."
 
-#: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
+#: mutt_socket.c:405 mutt_socket.c:457
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Òúðñåíå íà %s..."
 
-#: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
+#: mutt_socket.c:415 mutt_socket.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Õîñòúò \"%s\" íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
 
-#: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
+#: mutt_socket.c:419 mutt_socket.c:472
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
 
-#: mutt_socket.c:529
+#: mutt_socket.c:491
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ %s (%s)"
 
-#: mutt_ssl.c:175
+#: mutt_ssl.c:165
 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
 msgstr "Íåäîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ â ñèñòåìàòà"
 
-#: mutt_ssl.c:199
+#: mutt_ssl.c:190
 #, c-format
 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
 msgstr "Ñúáèðàíå íà åíòðîïèÿ çà ãåíåðàòîðà íà ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ: %s...\n"
 
-#: mutt_ssl.c:207
+#: mutt_ssl.c:196
 #, c-format
 msgid "%s has insecure permissions!"
 msgstr "%s èìà íåñèãóðíè ïðàâà çà äîñòúï!"
 
-#: mutt_ssl.c:226
+#: mutt_ssl.c:216
 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
 msgstr "SSL å èçêëþ÷åí ïîðàäè ëèïñà íà äîñòàòú÷íî åíòðîïèÿ"
 
-#: mutt_ssl.c:322
+#: mutt_ssl.c:307
 msgid "I/O error"
 msgstr "âõîäíî-èçõîäíà ãðåøêà"
 
-#: mutt_ssl.c:331
+#: mutt_ssl.c:316
 #, c-format
 msgid "SSL failed: %s"
 msgstr "Íåóñïåøåí SSL: %s"
 
-#: mutt_ssl.c:340
+#: mutt_ssl.c:324 mutt_ssl_gnutls.c:468 mutt_ssl_gnutls.c:476
+#: mutt_ssl_gnutls.c:502
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "Îò ñúðâúðà íå ìîæå äà áúäå ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò"
 
-#: mutt_ssl.c:348
+#: mutt_ssl.c:332
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s (%s)"
 msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
 
-#: mutt_ssl.c:388
+#: mutt_ssl.c:373
 msgid "Unknown"
 msgstr "íåèçâåñòíî"
 
-#: mutt_ssl.c:413
+#: mutt_ssl.c:396 mutt_ssl_gnutls.c:359
 #, c-format
 msgid "[unable to calculate]"
 msgstr "[ãðåøêà ïðè ïðåñìÿòàíå]"
 
-#: mutt_ssl.c:431
+#: mutt_ssl.c:413 mutt_ssl_gnutls.c:381
 msgid "[invalid date]"
 msgstr "[íåâàëèäíà äàòà]"
 
-#: mutt_ssl.c:506
+#: mutt_ssl.c:484
 msgid "Server certificate is not yet valid"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl.c:513
+#: mutt_ssl.c:490
 msgid "Server certificate has expired"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
 
-#: mutt_ssl.c:586
+#: mutt_ssl.c:558 mutt_ssl_gnutls.c:592
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò ïðèíàäëåæè íà:"
 
-#: mutt_ssl.c:597
+#: mutt_ssl.c:569 mutt_ssl_gnutls.c:637
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å èçäàäåí îò:"
 
-#: mutt_ssl.c:608
+#: mutt_ssl.c:581 mutt_ssl_gnutls.c:683
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Òîçè ñåðòèôèêàò å âàëèäåí"
 
-#: mutt_ssl.c:609
+#: mutt_ssl.c:582 mutt_ssl_gnutls.c:686
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   îò %s"
 
-#: mutt_ssl.c:611
+#: mutt_ssl.c:584 mutt_ssl_gnutls.c:690
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "    äî %s"
 
-#: mutt_ssl.c:617
+#: mutt_ssl.c:590
 #, c-format
 msgid "Fingerprint: %s"
 msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
 
-#: mutt_ssl.c:619
+#: mutt_ssl.c:592
 msgid "SSL Certificate check"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: mutt_ssl.c:622
+#: mutt_ssl.c:596 mutt_ssl_gnutls.c:735
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o), ïðèåìàíå âèíàãè(a)"
 
-#: mutt_ssl.c:623
+#: mutt_ssl.c:597 mutt_ssl_gnutls.c:736
 msgid "roa"
 msgstr "roa"
 
-#: mutt_ssl.c:627
+#: mutt_ssl.c:600 mutt_ssl_gnutls.c:739
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "îòõâúðëÿíå(r), åäíîêðàòíî ïðèåìàíå(o)"
 
-#: mutt_ssl.c:628
+#: mutt_ssl.c:601 mutt_ssl_gnutls.c:740
 msgid "ro"
 msgstr "ro"
 
-#: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
-msgid "Exit  "
-msgstr "Èçõîä"
-
-#: mutt_ssl.c:659
+#: mutt_ssl.c:628 mutt_ssl_gnutls.c:780
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñåðòèôèêàòúò íå ìîæå äà áúäå çàïàçåí"
 
-#: mutt_ssl.c:664
+#: mutt_ssl.c:632 mutt_ssl_gnutls.c:784
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "Ñåðòèôèêàòúò å çàïèñàí"
 
-#: mx.c:120
+#: mutt_ssl_gnutls.c:59
+#, c-format
+msgid "gnutls_global_init: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:87 mutt_ssl_gnutls.c:107
+msgid "Error: no TLS socket open"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:94
+#, c-format
+msgid "tls_socket_read (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:114
+#, c-format
+msgid "tls_socket_write (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:163
+#, c-format
+msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:190
+msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:228
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:232
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
+msgstr "SSL âðúçêà, èçïîëçâàùà %s (%s)"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:481
+#, c-format
+msgid "Certificate verification error (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:489
+#, fuzzy
+msgid "Error certificate is not X.509"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:495
+#, fuzzy
+msgid "Error initialising gnutls certificate data"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçàöèÿ íà òåðìèíàëà."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:509
+msgid "Error processing certificate data"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:695
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:699
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MD5 Fingerprint: %s"
+msgstr "Ïðúñòîâ îòïå÷àòúê: %s"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:705
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:709
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has expired"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:715
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà å èçòåêúë"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:720
+msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:726
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòúò íà ñúðâúðà âñå îùå íå å âàëèäåí"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:730
+#, fuzzy
+msgid "TLS/SSL Certificate check"
+msgstr "Ïðîâåðêà íà SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: mutt_ssl_nss.c:51
+#, c-format
+msgid "%s failed (error %d)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:121
+#, c-format
+msgid "SSL_AuthCertificate failed (error %d)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:234
+#, c-format
+msgid "Unable to find ip for host %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:244
+msgid "PR_NewTCPSocket failed."
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to connect to host %s"
+msgstr "Ïðèëàãàíåòî íà %s å íåâúçìîæíî!"
+
+#: mutt_tunnel.c:65
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connecting with \"%s\"..."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+
+#: mutt_tunnel.c:137 mutt_tunnel.c:153
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìóíèêàöèÿòà ñ %s (%s)"
+
+#: mx.c:130
 #, c-format
 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
 msgstr ""
 "Ïðåìèíàò å äîïóñòèìèÿò áðîé çàêëþ÷âàíèÿ. Æåëàåòå ëè äà ïðåìàõíåòå "
 "çàêëþ÷âàíåòî çà %s?"
 
-#: mx.c:132
+#: mx.c:139
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "Íåâúçìîæíî dot-çàêëþ÷âàíå çà %s.\n"
 
-#: mx.c:190
+#: mx.c:221
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
 msgstr "fcntl çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mx.c:196
+#: mx.c:228
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
 msgstr "×àêàíå çà fcntl çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mx.c:224
+#: mx.c:255
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "flock çàêëþ÷âàíå íå å ïîëó÷åíî â îïðåäåëåíîòî âðåìå (timeout)!"
 
-#: mx.c:231
+#: mx.c:263
 #, c-format
 msgid "Waiting for flock attempt... %d"
 msgstr "×àêàíå çà flock çàêëþ÷âàíå... %d"
 
-#: mx.c:595
+#: mx.c:485
 #, c-format
 msgid "Couldn't lock %s\n"
 msgstr "Íåâúçìîæíî çàêëþ÷âàíå íà %s\n"
 
-#: mx.c:679
+#: mx.c:574
 #, c-format
 msgid "Reading %s..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà %s..."
 
-#: mx.c:779
+#: mx.c:636
 #, c-format
 msgid "Writing %s..."
 msgstr "Çàïèñ íà %s..."
 
-#: mx.c:812
-#, c-format
-msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñèíõðîíèçàöèÿòà íà %s!"
+#: mx.c:667
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "Ïèñìàòà íå ñà ïðåïðàòåíè."
+
+#: mx.c:688
+#, fuzzy
+msgid "Can't open trash folder"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî íà ïèñìî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ: %s"
 
-#: mx.c:878
+#: mx.c:755
 #, c-format
 msgid "Move read messages to %s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðåìåñòèòå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s?"
 
-#: mx.c:894 mx.c:1150
+#: mx.c:769 mx.c:1024
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå %d-òî îòáåëÿçàíî çà èçòðèâàíå ïèñìî?"
 
-#: mx.c:894 mx.c:1150
+#: mx.c:770 mx.c:1025
 #, c-format
 msgid "Purge %d deleted messages?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå  %d îòáåëÿçàíè çà èçòðèâàíå ïèñìà?"
 
-#: mx.c:918
+#: mx.c:789
 #, c-format
 msgid "Moving read messages to %s..."
 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ïðî÷åòåíèòå ïèñìà â %s..."
 
-#: mx.c:977 mx.c:1141
+#: mx.c:842 mx.c:1015
 msgid "Mailbox is unchanged."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåïðîìåíåíà."
 
-#: mx.c:1013
+#: mx.c:881
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
 msgstr "çàïàçåíè: %d; ïðåìåñòåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mx.c:1016 mx.c:1188
+#: mx.c:884 mx.c:1068
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
 msgstr "çàïàçåíè: %d; èçòðèòè: %d"
 
-#: mx.c:1126
+#: mx.c:1000
 #, c-format
 msgid " Press '%s' to toggle write"
 msgstr "Íàòèñíåòå '%s' çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ"
 
-#: mx.c:1128
+#: mx.c:1002
 msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
 msgstr "Èçïîëçâàéòå 'toggle-write' çà ðåàêòèâèðàíå íà ðåæèìà çà çàïèñ!"
 
-#: mx.c:1130
+#: mx.c:1005
 #, c-format
 msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å ñàìî çà ÷åòåíå. %s"
 
-#: mx.c:1185
+#: mx.c:1064
 msgid "Mailbox checkpointed."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å îòáåëÿçàíà."
 
-#: mx.c:1494
-msgid "Can't write message"
-msgstr "Íåâúçìîæåí çàïèñ íà ïèñìî"
-
-#: mx.c:1539
+#: mx.c:1293
 #, fuzzy
 msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
 msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî."
 
-#: pager.c:57
+#: nntp/newsrc.c:189
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Directory %s not exist. Create it?"
+msgstr "%s íå ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ñúçäàäåí?"
+
+#: nntp/newsrc.c:193
+msgid "Cache directory not created!"
+msgstr ""
+
+#: nntp/newsrc.c:341
+msgid "No newsserver defined!"
+msgstr ""
+
+#: nntp/newsrc.c:355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+
+#: nntp/nntp.c:92 pop/pop.c:648 pop/pop_lib.c:342
+msgid "Server closed connection!"
+msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
+
+#: nntp/nntp.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting ok."
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñ %s..."
+
+#: nntp/nntp.c:115
+#, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
+msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
+
+#: nntp/nntp.c:330
+#, c-format
+msgid "%s (tagged: %d) %d"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:643
+#, fuzzy
+msgid "Fetching message headers..."
+msgstr "Èçòåãëÿíå íà çàãëàâíèòå ÷àñòè... [%d/%d]"
+
+#. fetch list of articles
+#: nntp/nntp.c:657
+#, fuzzy
+msgid "Fetching list of articles..."
+msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
+
+#: nntp/nntp.c:667
+#, c-format
+msgid "LISTGROUP command failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "GROUP command failed: %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèå íà êîìàíäàòà \"preconnect\""
+
+#: nntp/nntp.c:696
+#, fuzzy
+msgid "Fetching headers from cache..."
+msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
+
+#: nntp/nntp.c:743
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XOVER command failed: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â êîìàíäíèÿ ðåä: %s\n"
+
+#: nntp/nntp.c:803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
+msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
+
+#: nntp/nntp.c:847
+#, c-format
+msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:926
+#, c-format
+msgid "Article %d not found on server"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:977
+#, fuzzy
+msgid "Can't post article. No connection to news server."
+msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
+
+#: nntp/nntp.c:984
+#, c-format
+msgid "Can't post article. Unable to open %s"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:990 nntp/nntp.c:1020
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
+msgstr "Âðúçêàòà ñ %s å çàòâîðåíà"
+
+#: nntp/nntp.c:995 nntp/nntp.c:1025
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article: %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s: %s"
+
+#: nntp/nntp.c:1116
+#, fuzzy
+msgid "Quitting newsgroup..."
+msgstr "Çàïèòâàíå çà namespaces..."
+
+#: nntp/nntp.c:1123
+msgid "Mark all articles read?"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:1276 pop/pop.c:485 pop/pop.c:548
+msgid "Checking for new messages..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+
+#: nntp/nntp.c:1287
+#, fuzzy
+msgid "Checking for new newsgroups..."
+msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
+
+#: nntp/nntp.c:1301
+msgid "Adding new newsgroups..."
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:1309 nntp/nntp.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "Loading descriptions..."
+msgstr "Âêëþ÷âàíå..."
+
+#: nntp/nntp.c:1340
+#, c-format
+msgid "Loading list from cache... %d"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:1366
+#, c-format
+msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:1415
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fetching %s from server..."
+msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà..."
+
+#: nntp/nntp.c:1467
+#, c-format
+msgid "Server %s does not support this operation!"
+msgstr ""
+
+#: pager.c:60
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "Ôóíêöèÿòà íå å äîñòúïíà îò òîâà ìåíþ."
 
-#: pager.c:1450
+#: pager.c:1344
 msgid "PrevPg"
 msgstr "Ïðåä. ñòð."
 
-#: pager.c:1451
+#: pager.c:1345
 msgid "NextPg"
 msgstr "Ñëåäâ. ñòð."
 
-#: pager.c:1455
+#: pager.c:1349
 msgid "View Attachm."
 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: pager.c:1458
+#: pager.c:1352 pager.c:1361
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàùî"
 
 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
-#: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
+#: pager.c:1739 pager.c:1767 pager.c:1797 pager.c:2031
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "Òîâà å êðàÿò íà ïèñìîòî."
 
-#: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
+#: pager.c:1754 pager.c:1774 pager.c:1781 pager.c:1788
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "Òîâà å íà÷àëîòî íà ïèñìîòî."
 
-#: pager.c:1960
+#: pager.c:1849
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Îáðàòíî òúðñåíå: "
 
-#: pager.c:1961
+#: pager.c:1850
 msgid "Search: "
 msgstr "Òúðñåíå: "
 
-#: pager.c:2081
+#: pager.c:1962
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Ïîìîùòà âå÷å å ïîêàçàíà."
 
-#: pager.c:2110
+#: pager.c:1992
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å öèòèðàí òåêñò."
 
-#: pager.c:2123
+#: pager.c:2009
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåöèòèðàí òåêñò ñëåä öèòèðàíèÿ."
 
-#: parse.c:602
+#: parse.c:580
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "ñúñòàâíîòî ïèñìî íÿìà \"boundary\" ïàðàìåòúð!"
 
-#: pattern.c:244
+#: pattern.c:229
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Ãðåøêà â èçðàçà: %s"
 
-#: pattern.c:354
+#: pattern.c:328
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "Íåâàëèäåí äåí îò ìåñåöà: %s"
 
-#: pattern.c:368
+#: pattern.c:340
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "Íåâàëèäåí ìåñåö: %s"
 
 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
-#: pattern.c:520
+#: pattern.c:483
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "Íåâàëèäíà äàòà: %s"
 
-#: pattern.c:534
+#: pattern.c:496
 msgid "error in expression"
 msgstr "ãðåøêà â èçðàçà"
 
-#: pattern.c:740 pattern.c:848
+#: pattern.c:686 pattern.c:788
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "ãðåøêà â øàáëîíà ïðè: %s"
 
-#: pattern.c:788
+#: pattern.c:732
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: íåâàëèäíà êîìàíäà"
 
-#: pattern.c:794
+#: pattern.c:737
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: íå ñå ïîääúðæà â òîçè ðåæèì"
 
-#: pattern.c:807
+#: pattern.c:749
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "ëèïñâà ïàðàìåòúð"
 
-#: pattern.c:823
+#: pattern.c:763
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "íåïîäõîäÿùî ïîñòàâåíè ñêîáè: %s"
 
-#: pattern.c:855
+#: pattern.c:794
 msgid "empty pattern"
 msgstr "ïðàçåí øàáëîí"
 
-#: pattern.c:1061
+#: pattern.c:1072
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "ãðåøêà: íåïîçíàò îïåðàòîð %d (ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà)."
 
-#: pattern.c:1130 pattern.c:1261
+#: pattern.c:1144 pattern.c:1267
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Êîìïèëèðàíå íà øàáëîíà çà òúðñåíå..."
 
-#: pattern.c:1144
+#: pattern.c:1157
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà êîìàíäà âúðõó ïèñìàòà..."
 
-#: pattern.c:1206
+#: pattern.c:1215
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Íÿìà ïèñìà, îòãîâàðÿùè íà òîçè êðèòåðèé."
 
-#: pattern.c:1299
+#: pattern.c:1303
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî êðàÿ, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
 
-#: pattern.c:1310
+#: pattern.c:1314
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Òúðñåíåòî äîñòèãíà äî íà÷àëîòî, áåç äà áúäå íàìåðåíî ñúâïàäåíèå"
 
-#: pattern.c:1332
+#: pattern.c:1336
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Òúðñåíåòî å ïðåêúñíàòî."
 
-#: pgp.c:90
+#: pgp.c:86
 msgid "Enter PGP passphrase:"
 msgstr "Âúâåæäàíå íà PGP ïàðîëà:"
 
-#: pgp.c:104
+#: pgp.c:99
 msgid "PGP passphrase forgotten."
 msgstr "PGP ïàðîëàòà å çàáðàâåíà."
 
-#: pgp.c:344
+#: pgp.c:326
 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
 
-#: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
+#: pgp.c:362 pgp.c:567 pgp.c:755
 msgid ""
 "[-- End of PGP output --]\n"
 "\n"
@@ -3359,51 +4545,11 @@ msgstr ""
 "[-- Êðàé íà PGP-ðåçóëòàòà --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:394
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÈÑÌΠ--]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:396
-msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ ÁËÎÊ Ñ ÏÓÁËÈ×ÅÍ PGP-ÊËÞ× --]\n"
-
-#: pgp.c:398
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- ÍÀ×ÀËΠÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍΠÏÈÑÌΠ--]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:423
-msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÈÑÌÎÒΠ--]\n"
-
-#: pgp.c:425
-msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ ÁËÎÊÀ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÈß PGP-ÊËÞ× --]\n"
-
-#: pgp.c:427
-msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- ÊÐÀÉ ÍÀ PGP-ÏÎÄÏÈÑÀÍÎÒΠÏÈÑÌΠ--]\n"
-
-#: pgp.c:454
-msgid ""
-"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íà÷àëîòî íà PGP-ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíî! --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:704
+#: pgp.c:665
 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
 msgstr "Âúòðåøíà ãðåøêà. Ìîëÿ, èíôîðìèðàéòå <roessler@does-not-exist.org>"
 
-#: pgp.c:764
+#: pgp.c:723
 msgid ""
 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
 "\n"
@@ -3411,545 +4557,466 @@ msgstr ""
 "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ! --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:873
-msgid ""
-"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ãðåøêà: íåïðàâèëíî ïîñòðîåíî PGP/MIME ñúîáùåíèå! --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:886
-msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
-msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåí âðåìåíåí ôàéë! --]\n"
-
-#: pgp.c:895
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñ PGP/MIME --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:915
-msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñ PGP/MIME äàííè --]\n"
-
-#: pgp.c:965
+#: pgp.c:920
 msgid "Can't open PGP subprocess!"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí PGP ïðîöåñ!"
 
-#: pgp.c:1109
-#, c-format
-msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
-
-#: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
-#, c-format
-msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð çà %s: "
-
-#: pgp.c:1397
+#: pgp.c:1340
 msgid "Can't invoke PGP"
 msgstr "PGP íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí"
 
-#: pgp.c:1496
+#: pgp.c:1439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
 msgstr ""
 "PGP øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: pgp.c:1497
+#: pgp.c:1440
 msgid "PGP/M(i)ME"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1497
+#: pgp.c:1440
 msgid "(i)nline"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1499
+#: pgp.c:1442
 #, fuzzy
 msgid "esabifc"
 msgstr "esabf"
 
-#. sign (a)s
-#: pgp.c:1514 smime.c:1981
-msgid "Sign as: "
-msgstr "Ïîäïèñ êàòî: "
-
-#: pgpinvoke.c:307
+#: pgpinvoke.c:298
 msgid "Fetching PGP key..."
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå íà PGP êëþ÷..."
 
-#: pgpkey.c:490
+#: pgpkey.c:461
 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
 msgstr "Âñè÷êè ïîäõîäÿùè êëþ÷îâå ñà îñòàðåëè, àíóëèðàíè èëè äåàêòèâèðàíè."
 
-#. __STRCAT_CHECKED__
-#: pgpkey.c:516 smime.c:433
-msgid "Select  "
-msgstr "Èçáîð "
-
-#. __STRCAT_CHECKED__
-#: pgpkey.c:519
-msgid "Check key  "
-msgstr "Ïðîâåðêà íà êëþ÷  "
-
-#: pgpkey.c:532
+#: pgpkey.c:504
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching <%s>."
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ <%s>."
 
-#: pgpkey.c:534
+#: pgpkey.c:506
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
 msgstr "PGP êëþ÷îâå, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
+#. __FOPEN_CHECKED__
+#: pgpkey.c:522 pgpkey.c:713
 msgid "Can't open /dev/null"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà /dev/null"
 
-#: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
-msgid "Can't create temporary file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà âðåìåíåí ôàéë"
-
-#: pgpkey.c:580
-#, c-format
-msgid "Key ID: 0x%s"
-msgstr "Êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: 0x%s"
-
-#: pgpkey.c:600
-msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
-msgstr ""
-"Òîçè êëþ÷ íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí, çàùîòî å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè "
-"àíóëèðàí."
-
-#: pgpkey.c:612
-msgid "ID is expired/disabled/revoked."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å îñòàðÿë, äåàêòèâèðàí èëè àíóëèðàí."
-
-#: pgpkey.c:616
-msgid "ID has undefined validity."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ íåäåôèíèðàíà âàëèäíîñò."
-
-#: pgpkey.c:619
-msgid "ID is not valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð íå íå å âàëèäåí."
-
-#: pgpkey.c:622
-msgid "ID is only marginally valid."
-msgstr "Òîçè èäåíòèôèêàòîð å ñ îãðàíè÷åíà âàëèäíîñò."
-
-#: pgpkey.c:626
-#, c-format
-msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s Äåéñòâèòåëíî ëè èñêàòå äà èçïîëçâàòå òîçè êëþ÷?"
-
-#: pgpkey.c:724
+#: pgpkey.c:693
 msgid "Please enter the key ID: "
 msgstr "Ìîëÿ, âúâåäåòå êëþ÷îâèÿ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: pgpkey.c:752
+#: pgpkey.c:721
 msgid "Invoking pgp..."
 msgstr "Ñòàðòèðàíå íà pgp..."
 
-#: pgpkey.c:777
+#: pgpkey.c:746
 #, c-format
 msgid "PGP Key %s."
 msgstr "PGP êëþ÷ %s."
 
-#: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
-#, c-format
-msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
-msgstr "Òúðñåíå íà êëþ÷îâå, îòãîâàðÿùè íà \"%s\"..."
-
-#: pop.c:90 pop_lib.c:201
+#: pop/pop.c:82 pop/pop_lib.c:191
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà TOP."
 
-#: pop.c:117
+#: pop/pop.c:107
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop.c:198 pop_lib.c:203
+#: pop/pop.c:186 pop/pop_lib.c:193
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà UIDL."
 
-#: pop.c:247 pop.c:562
+#: pop/pop.c:231 pop/pop.c:529
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s íå å âàëèäíà POP ïúòåêà"
 
-#: pop.c:278
+#: pop/pop.c:261
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ñïèñúê ñ ïèñìàòà..."
 
-#: pop.c:415
+#: pop/pop.c:388
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïèñìîòî âúâ âðåìåíåí ôàéë"
 
-#: pop.c:517 pop.c:582
-msgid "Checking for new messages..."
-msgstr "Ïðîâåðêà çà íîâè ïèñìà..."
-
-#: pop.c:546
+#: pop/pop.c:514
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "POP õîñòúò íå å äåôèíèðàí."
 
-#: pop.c:610
+#: pop/pop.c:573
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Íÿìà íîâè ïèñìà â òàçè POP ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-#: pop.c:617
+#: pop/pop.c:582
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ïèñìàòà íà ñúðâúðà?"
 
-#: pop.c:619
+#: pop/pop.c:584
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "Çàðåæäàíå íà íîâèòå ïèñìà (%d áàéòà)..."
 
-#: pop.c:661
+#. this is -3 when ret != 0, because it will keep the value from before *gna*
+#: pop/pop.c:620
 msgid "Error while writing mailbox!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàïèñâàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ!"
 
-#: pop.c:665
+#: pop/pop.c:625
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d îò %d ïèñìà ñà ïðî÷åòåíè]"
 
-#: pop.c:688 pop_lib.c:364
-msgid "Server closed connection!"
-msgstr "Ñúðâúðúò çàòâîðè âðúçêàòà!"
-
-#: pop_auth.c:93
+#: pop/pop_auth.c:87
 msgid "Authenticating (SASL)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (SASL)..."
 
-#: pop_auth.c:209
+#: pop/pop_auth.c:197
 msgid "Authenticating (APOP)..."
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàíå (APOP)..."
 
-#: pop_auth.c:233
+#: pop/pop_auth.c:221
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "Íåóñïåøíà APOP èäåíòèôèêàöèÿ."
 
-#: pop_auth.c:268
+#: pop/pop_auth.c:254
 #, c-format
 msgid "Command USER is not supported by server."
 msgstr "Ñúðâúðúò íå ïîääúðæà êîìàíäàòà USER."
 
-#: pop_lib.c:199
+#: pop/pop_lib.c:189
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "Îñòàâÿíåòî íà ïèñìàòà íà ñúðâúðà å íåâúçìîæíî."
 
-#: pop_lib.c:229
+#: pop/pop_lib.c:217
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñúñ ñúðâúðà: %s"
 
-#: pop_lib.c:378
+#: pop/pop_lib.c:356
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âðúçêàòà êúì POP ñúðâúð..."
 
-#: pop_lib.c:544
+#: pop/pop_lib.c:512
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå èíäåêñèòå íà ïèñìàòà..."
 
-#: pop_lib.c:568
+#: pop/pop_lib.c:535
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "Âðúçêàòà ïðîïàäíà. Æåëàåòå ëè äà ñå âêëþ÷èòå îòíîâî êúì POP ñúðâúðà?"
 
-#: postpone.c:167
+#: postpone.c:165
 msgid "Postponed Messages"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: postpone.c:247 postpone.c:256
+#: postpone.c:243 postpone.c:252
 msgid "No postponed messages."
 msgstr "Íÿìà çàïàçåíè ÷åðíîâè."
 
-#: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
+#: postpone.c:426 postpone.c:445 postpone.c:480
 msgid "Illegal PGP header"
 msgstr "Íåâàëèäíà PGP çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: postpone.c:483
+#: postpone.c:465
 msgid "Illegal S/MIME header"
 msgstr "Íåâàëèäíà S/MIME çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: postpone.c:556
+#: postpone.c:540
 #, fuzzy
 msgid "Decrypting message..."
 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî..."
 
-#: postpone.c:565
+#: postpone.c:551
 msgid "Decryption failed."
 msgstr "Íåóñïåøíî ðàçøèôðîâàíå."
 
-#: query.c:50
+#: query.c:44
 msgid "New Query"
 msgstr "Íîâî çàïèòâàíå"
 
-#: query.c:51
+#: query.c:45
 msgid "Make Alias"
 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïñåâäîíèì"
 
-#: query.c:52
+#: query.c:46
 msgid "Search"
 msgstr "Òúðñåíå"
 
-#: query.c:99
+#: query.c:93
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "×àêàíå íà îòãîâîð..."
 
-#: query.c:235 query.c:263
+#: query.c:213 query.c:239
 msgid "Query command not defined."
 msgstr "Êîìàíäà çà çàïèòâàíå íå å äåôèíèðàíà."
 
-#: query.c:290
+#: query.c:265
 #, c-format
 msgid "Query"
 msgstr "Çàïèòâàíå"
 
 #. Prompt for Query
-#: query.c:303 query.c:328
+#: query.c:278 query.c:300
 msgid "Query: "
 msgstr "Çàïèòâàíå: "
 
-#: query.c:311 query.c:337
+#: query.c:284 query.c:307
 #, c-format
 msgid "Query '%s'"
 msgstr "Çàïèòâàíå '%s'"
 
-#: recvattach.c:56
+#: recvattach.c:51
 msgid "Pipe"
 msgstr "Pipe"
 
-#: recvattach.c:57
+#: recvattach.c:52
 msgid "Print"
 msgstr "Îòïå÷àòâàíå"
 
-#: recvattach.c:435
+#: recvattach.c:400
+msgid "Save to file ('#' for last used folder): "
+msgstr ""
+
+#: recvattach.c:455
 msgid "Saving..."
 msgstr "Çàïèñâàíå..."
 
-#: recvattach.c:438 recvattach.c:527
+#: recvattach.c:460 recvattach.c:540
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
 
-#: recvattach.c:539
+#: recvattach.c:551
 #, c-format
 msgid "WARNING!  You are about to overwrite %s, continue?"
 msgstr "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà ïúò ñòå äà ïðåçàïèøåòå %s, íàèñòèíà ëè?"
 
-#: recvattach.c:557
+#: recvattach.c:567
 msgid "Attachment filtered."
 msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å ôèëòðèðàíî."
 
-#: recvattach.c:624
+#: recvattach.c:628
 msgid "Filter through: "
 msgstr "Ôèëòðèðàíå ïðåç: "
 
-#: recvattach.c:624
+#: recvattach.c:628
 msgid "Pipe to: "
 msgstr "Ïðåäàâàíå íà (pipe): "
 
-#: recvattach.c:659
+#: recvattach.c:657
 #, c-format
 msgid "I dont know how to print %s attachments!"
 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà êîìàíäà çà îòïå÷àòâàíå íà %s ïðèëîæåíèÿ!"
 
-#: recvattach.c:724
+#: recvattach.c:722
 msgid "Print tagged attachment(s)?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ìàðêèðàíèòå ïðèëîæåíèÿ?"
 
-#: recvattach.c:724
+#: recvattach.c:722
 msgid "Print attachment?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòïå÷àòàòå ïðèëîæåíèåòî?"
 
-#: recvattach.c:957
+#: recvattach.c:950
 msgid "Can't decrypt encrypted message!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåøèôðèðàíåòî íà øèôðîâàíî ïèñìî!"
 
-#: recvattach.c:970
+#: recvattach.c:963
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèëîæåíèÿ"
 
-#: recvattach.c:1006
+#: recvattach.c:999
 #, fuzzy
 msgid "There are no subparts to show!"
 msgstr "Íÿìà ïîä÷àñòè, êîèòî äà áúäàò ïîêàçàíè!."
 
-#: recvattach.c:1067
+#: recvattach.c:1065
 msgid "Can't delete attachment from POP server."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
 
-#: recvattach.c:1075
+#: recvattach.c:1074
+#, fuzzy
+msgid "Can't delete attachment from newsserver."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèå îò POP ñúðâúðà."
+
+#: recvattach.c:1083
 msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
 msgstr "Èçòðèâàíåòî íà ïðèëîæåíèÿ îò øèôðîâàíè ïèñìà íå ñå ïîääúðæà."
 
-#: recvattach.c:1094 recvattach.c:1111
+#: recvattach.c:1098 recvattach.c:1111
 msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
 msgstr "Ïîääúðæà ñå ñàìî èçòðèâàíå íà ïðèëîæåíèÿ îò ñúñòàâíè ïèñìà."
 
-#: recvcmd.c:47
+#: recvcmd.c:37
 msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
 msgstr "Ìîæå äà èçïðàùàòå îòíîâî ñàìî message/rfc822 ÷àñòè."
 
-#: recvcmd.c:217
+#: recvcmd.c:199
 msgid "Error bouncing message!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìîòî!"
 
-#: recvcmd.c:217
+#: recvcmd.c:200
 msgid "Error bouncing messages!"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà!"
 
-#: recvcmd.c:417
+#: recvcmd.c:390
 #, c-format
 msgid "Can't open temporary file %s."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà âðåìåííèÿ ôàéë %s."
 
-#: recvcmd.c:448
+#: recvcmd.c:419
 msgid "Forward as attachments?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãè ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèÿ?"
 
-#: recvcmd.c:462
+#: recvcmd.c:433
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-forward the others?"
 msgstr ""
 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
 "ïðåïðàòèòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
 
-#: recvcmd.c:587
+#: recvcmd.c:552
 msgid "Forward MIME encapsulated?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà êàïñóëèðàòå ñ MIME ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: recvcmd.c:595 recvcmd.c:845
+#: recvcmd.c:558 recvcmd.c:809
 #, c-format
 msgid "Can't create %s."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà %s."
 
-#: recvcmd.c:728
+#: recvcmd.c:677
 msgid "Can't find any tagged messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ïèñìà."
 
-#: recvcmd.c:749 send.c:715
+#: recvcmd.c:706 send.c:780
 msgid "No mailing lists found!"
 msgstr "Íÿìà mailing list-îâå!"
 
-#: recvcmd.c:824
+#: recvcmd.c:787
 msgid "Can't decode all tagged attachments.  MIME-encapsulate the others?"
 msgstr ""
 "Äåêîäèðàíåòî íà âñè÷êè ìàðêèðàíè ïðèëîæåíèÿ å íåâúçìîæíî. Æåëàåòå ëè äà "
 "êàïñóëèðàòå ñ MIME îñòàíàëèòå?"
 
-#: remailer.c:484
+#: remailer.c:455
 msgid "Append"
 msgstr "Äîáàâÿíå"
 
-#: remailer.c:485
+#: remailer.c:456
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêâàíå"
 
-#: remailer.c:486
+#: remailer.c:457
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèâàíå"
 
-#: remailer.c:488
+#: remailer.c:459
 msgid "OK"
 msgstr "ÎÊ"
 
-#: remailer.c:516
+#: remailer.c:486
 msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
 msgstr "Íåâúçìîæíî ïîëó÷àâàíåòî íà mixmaster \"type2.list\"!"
 
-#: remailer.c:542
+#: remailer.c:512
 msgid "Select a remailer chain."
 msgstr "Èçáîð íà remailer âåðèãà."
 
-#: remailer.c:602
+#: remailer.c:568
 #, c-format
 msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
 msgstr "Ãðåøêà: %s íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîñëåäåí remailer âúâ âåðèãàòà."
 
-#: remailer.c:632
+#: remailer.c:596
 #, c-format
 msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
 msgstr "mixmaster âåðèãèòå ñà îãðàíè÷åíè äî %d åëåìåíòà."
 
-#: remailer.c:655
+#: remailer.c:617
 msgid "The remailer chain is already empty."
 msgstr "remailer âåðèãàòà âå÷å å ïðàçíà."
 
-#: remailer.c:665
+#: remailer.c:627
 msgid "You already have the first chain element selected."
 msgstr "Ïúðâèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: remailer.c:675
+#: remailer.c:637
 msgid "You already have the last chain element selected."
 msgstr "Ïîñëåäíèÿò åëåìåíò îò âåðèãàòà å âå÷å èçáðàí."
 
-#: remailer.c:714
+#: remailer.c:673
 msgid "Mixmaster doesn't accept Cc or Bcc headers."
 msgstr "mixmaster íå ïðèåìà Cc èëè Bcc çàãëàâíè ïîëåòà."
 
-#: remailer.c:738
+#: remailer.c:696
 msgid ""
 "Please set the hostname variable to a proper value when using mixmaster!"
 msgstr ""
 "Ìîëÿ, ïîñòàâåòå âàëèäíà ñòîéíîñò â ïðîìåíëèâàòà \"hostname\" êîãàòî "
 "èçïîëçâàòå mixmaster!"
 
-#: remailer.c:772
+#: remailer.c:728
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
 msgstr "Ãðåøêà (%d) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî.\n"
 
-#: remailer.c:776
+#: remailer.c:731
 msgid "Error sending message."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: rfc1524.c:163
+#: rfc1524.c:148
 #, c-format
 msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
 msgstr "Íåâàëèäíî ôîðìàòèðàíî âïèñâàíå çà òèïà %s â \"%s\" íà ðåä %d"
 
-#: rfc1524.c:395
+#: rfc1524.c:358
 msgid "No mailcap path specified"
 msgstr "Íå å óêàçàí ïúòÿ êúì mailcap"
 
-#: rfc1524.c:423
+#: rfc1524.c:385
 #, c-format
 msgid "mailcap entry for type %s not found"
 msgstr "íå å íàìåðåíî mailcap-âïèñâàíå çà òèïà %s"
 
-#: score.c:75
+#: score.c:66
 msgid "score: too few arguments"
 msgstr "score: íåäîñòàòú÷íî àðãóìåíòè"
 
-#: score.c:84
+#: score.c:74
 msgid "score: too many arguments"
 msgstr "score: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
 
-#: send.c:252
+#: send.c:279
+msgid "Ignoring $strip_was: Subject would be empty."
+msgstr ""
+
+#: send.c:288
 msgid "No subject, abort?"
 msgstr "Ïèñìîòî íÿìà òåìà, æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
 
-#: send.c:254
+#: send.c:290
 msgid "No subject, aborting."
 msgstr "Ïðåêúñâàíå ïîðàäè ëèïñà íà òåìà."
 
+#: send.c:508
+msgid "Message came from a mailing list. Reply to author only?"
+msgstr ""
+
 #. There are quite a few mailing lists which set the Reply-To:
 #. * header field to the list address, which makes it quite impossible
 #. * to send a message to only the sender of the message.  This
 #. * provides a way to do that.
 #.
-#: send.c:488
+#: send.c:547
 #, c-format
 msgid "Reply to %s%s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà îòãîâîðèòå íà %s%s?"
 
-#: send.c:522
+#: send.c:578
 #, c-format
 msgid "Follow-up to %s%s?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðîñëåäèòå äî %s%s?"
@@ -3957,233 +5024,243 @@ msgstr "
 #. This could happen if the user tagged some messages and then did
 #. * a limit such that none of the tagged message are visible.
 #.
-#: send.c:690
+#: send.c:749
 msgid "No tagged messages are visible!"
 msgstr "Íèêîå îò ìàðêèðàíèòå ïèñìà íå å âèäèìî!"
 
-#: send.c:741
+#: send.c:807
 msgid "Include message in reply?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ïðèêà÷èòå ïèñìîòî êúì îòãîâîðà?"
 
-#: send.c:746
+#: send.c:811
 msgid "Including quoted message..."
 msgstr "Ïðèêà÷âàíå íà öèòèðàíî ïèñìî..."
 
-#: send.c:756
+#: send.c:818
 msgid "Could not include all requested messages!"
 msgstr "Íå âñè÷êè ïîèñêàíè ïèñìà ìîãàò äà áúäàò ïðèêà÷åíè!"
 
-#: send.c:770
+#: send.c:834
 msgid "Forward as attachment?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ãî ïðåïðàòèòå êàòî ïðèëîæåíèå?"
 
-#: send.c:774
+#: send.c:837
 msgid "Preparing forwarded message..."
 msgstr "Ïîäãîòîâêà çà ïðåïðàùàíå..."
 
-#. If the user is composing a new message, check to see if there
-#. * are any postponed messages first.
-#.
-#: send.c:1070
+#: send.c:1129
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ÷åðíîâà?"
 
-#: send.c:1369
+#: send.c:1436
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà ðåäàêòèðàòå ïèñìîòî ïðåäè ïðåïðàùàíå?"
 
-#: send.c:1394
+#: send.c:1459
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå íåïðîìåíåíîòî ïèñìî?"
 
-#: send.c:1396
+#: send.c:1460
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Íåïðîìåíåíîòî ïèñìî å èçòðèòî."
 
-#: send.c:1465
+#: send.c:1501
+#, fuzzy
+msgid "Article not posted."
+msgstr "Ïðèëîæåíèåòî å çàïèñàíî íà äèñêà."
+
+#: send.c:1535
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Ïèñìîòî å çàïèñàíî êàòî ÷åðíîâà."
 
-#: send.c:1474
+#: send.c:1546
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè!"
 
-#: send.c:1479
+#: send.c:1551
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Íå ñà óêàçàíè ïîëó÷àòåëè."
 
-#: send.c:1495
+#: send.c:1569
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Ëèïñâà òåìà íà ïèñìîòî. Æåëàåòå ëè äà ïðåêúñíåòå èçïðàùàíåòî?"
 
-#: send.c:1499
+#: send.c:1572 send.c:1578
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Ëèïñâà òåìà."
 
-#: send.c:1561
+#: send.c:1584
+#, fuzzy
+msgid "No newsgroup specified."
+msgstr "Ëèïñâà òåìà."
+
+#: send.c:1645
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî..."
 
-#: send.c:1702
+#: send.c:1769
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Ïèñìîòî íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíî."
 
-#: send.c:1707
-msgid "Mail sent."
-msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
-
-#: send.c:1707
+#: send.c:1775
 msgid "Sending in background."
 msgstr "Èçïðàùàíå íà çàäåí ôîí."
 
-#: sendlib.c:468
+#: send.c:1777
+msgid "Article posted."
+msgstr ""
+
+#: send.c:1778 send.c:1780
+msgid "Mail sent."
+msgstr "Ïèñìîòî å èçïðàòåío."
+
+#: sendlib.c:461
 msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
 msgstr "Íå å íàìåðåí \"boundary\" ïàðàìåòúð! [ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè ãðåøêà]"
 
-#: sendlib.c:498
+#: sendlib.c:489
 #, c-format
 msgid "%s no longer exists!"
 msgstr "%s âå÷å íå ñúùåñòâóâà!"
 
-#: sendlib.c:920
+#: sendlib.c:893
 #, c-format
 msgid "%s isn't a regular file."
 msgstr "%s íå å îáèêíîâåí ôàéë."
 
-#: sendlib.c:1089
+#: sendlib.c:1057
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
 
-#: sendlib.c:2060
+#: sendlib.c:2128
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Ãðåøêà %d (%s) ïðè èçïðàùàíå íà ïèñìîòî."
 
-#: sendlib.c:2066
+#: sendlib.c:2134
 msgid "Output of the delivery process"
 msgstr "Èçïðàùàù ïðîöåñ:"
 
-#: sendlib.c:2272
+#: sendlib.c:2355
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "Ëîø IDN %s äîêàòî ôîðìàòà çà ïîâòîðíî èçïðàùàíå áåøå ïîäãîòâÿíà."
 
-#: signal.c:43
+#: signal.c:36
 #, c-format
 msgid "%s...  Exiting.\n"
 msgstr "%s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: signal.c:46 signal.c:49
+#: signal.c:39 signal.c:42
 #, c-format
 msgid "Caught %s...  Exiting.\n"
 msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %s... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: signal.c:51
+#: signal.c:44
 #, c-format
 msgid "Caught signal %d...  Exiting.\n"
 msgstr "Ïîëó÷åí ñèãíàë %d... Èçõîä îò ïðîãðàìàòà.\n"
 
-#: smime.c:111
+#: smime.c:108
 msgid "Enter SMIME passphrase:"
 msgstr "Âúâåæäàíå íà SMIME ïàðîëà:"
 
-#: smime.c:321
+#: smime.c:308
 msgid "Trusted   "
 msgstr "Ïîëçâàù ñå ñ äîâåðèå   "
 
-#: smime.c:324
+#: smime.c:311
 msgid "Verified  "
 msgstr "Ïðîâåðåí   "
 
-#: smime.c:327
+#: smime.c:314
 msgid "Unverified"
 msgstr "Íåïðîâåðåí"
 
-#: smime.c:330
+#: smime.c:317
 msgid "Expired   "
 msgstr "Èçòåêúë   "
 
-#: smime.c:333
+#: smime.c:320
 msgid "Revoked   "
 msgstr "Àíóëèðàí   "
 
-#: smime.c:336
+#: smime.c:323
 msgid "Invalid   "
 msgstr "Íåâàëèäåí   "
 
-#: smime.c:339
+#: smime.c:326
 msgid "Unknown   "
 msgstr "Íåèçâåñòåí   "
 
-#: smime.c:368
+#: smime.c:358
 msgid "Enter keyID: "
 msgstr "Âúâåäåòå êëþ÷îâ èäåíòèôèêàòîð: "
 
-#: smime.c:391
+#: smime.c:380
 #, c-format
 msgid "S/MIME certificates matching \"%s\"."
 msgstr "S/MIME ñåðòèôèêàòè, ñúâïàäàùè ñ \"%s\"."
 
-#: smime.c:541 smime.c:611 smime.c:629
+#: smime.c:530 smime.c:591 smime.c:606
 #, c-format
 msgid "ID %s is unverified. Do you want to use it for %s ?"
 msgstr "Èäåíòèôèêàòîðúò %s íå å ïðîâåðåí. Æåëàåòå ëè äà ãî èçïîëçâàòå çà %s ?"
 
-#: smime.c:545 smime.c:615
+#: smime.c:534 smime.c:595
 #, c-format
 msgid "Use (untrusted!) ID %s for %s ?"
 msgstr ""
 "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå (íåïîëçâàùèÿ ñå ñ äîâåðèå!) èäåíòèôèêàòîð \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:548 smime.c:618
+#: smime.c:537 smime.c:597
 #, c-format
 msgid "Use ID %s for %s ?"
 msgstr "Æåëàåòå ëè èçïîëçâàòå èäåíòèôèêàòîðà \"%s\" çà %s?"
 
-#: smime.c:637
+#: smime.c:614
 #, c-format
 msgid "Warning: You have not yet decided to trust ID %s. (any key to continue)"
 msgstr ""
 "Ïðåäóïðåæäåíèå: Èäåíòèôèêàòîðúò %s âñå îùå íå ñå ïîëçâà ñ äîâåðèåòî Âè. "
 "(Íàòèñíåòå êëàâèø çà äà ïðîäúëæèòå)"
 
-#: smime.c:796
+#: smime.c:766
 #, c-format
 msgid "No (valid) certificate found for %s."
 msgstr "Íå å íàìåðåí (âàëèäåí) ñåðòèôèêàò çà %s."
 
-#: smime.c:851 smime.c:879 smime.c:944 smime.c:988 smime.c:1053 smime.c:1128
+#: smime.c:818 smime.c:845 smime.c:908 smime.c:950 smime.c:1012 smime.c:1082
 msgid "Error: unable to create OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1206
+#: smime.c:1154
 #, fuzzy
 msgid "no certfile"
 msgstr "no certfile"
 
-#: smime.c:1209
+#: smime.c:1157
 msgid "no mbox"
 msgstr "íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#. fatal error while trying to encrypt message
-#: smime.c:1352
+#: smime.c:1297
 msgid "No output from OpenSSL.."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ.."
 
-#: smime.c:1390
+#: smime.c:1335
 msgid "Warning: Intermediate certificate not found."
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí ìåæäèíåí ñåðòèôèêàò."
 
-#: smime.c:1433
+#: smime.c:1376
 msgid "Can't open OpenSSL subprocess!"
 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ!"
 
-#: smime.c:1471
+#: smime.c:1413
 msgid "No output from OpenSSL..."
 msgstr "Íÿìà ðåçóëòàò îò äúùåðíèÿ OpenSSL ïðîöåñ..."
 
-#: smime.c:1636 smime.c:1758
+#: smime.c:1577 smime.c:1701
 msgid ""
 "[-- End of OpenSSL output --]\n"
 "\n"
@@ -4191,19 +5268,19 @@ msgstr ""
 "[-- Êðàé íà OpenSSL-ðåçóëòàòà --]\n"
 "\n"
 
-#: smime.c:1719 smime.c:1729
+#: smime.c:1663 smime.c:1675
 msgid "[-- Error: unable to create OpenSSL subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Ãðåøêà: íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàí äúùåðåí OpenSSL ïðîöåñ! --]\n"
 
-#: smime.c:1762
+#: smime.c:1705
 msgid "[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà øèôðîâàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1765
+#: smime.c:1708
 msgid "[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
 msgstr "[-- Ñëåäíèòå äàííè ñà ïîäïèñàíè ñúñ S/MIME --]\n"
 
-#: smime.c:1829
+#: smime.c:1766
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of S/MIME encrypted data. --]\n"
@@ -4211,7 +5288,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà øèôðîâàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1831
+#: smime.c:1768
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of S/MIME signed data. --]\n"
@@ -4219,7 +5296,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Êðàé íà ïîäïèñàíèòå ñúñ S/MIME äàííè --]\n"
 
-#: smime.c:1935
+#: smime.c:1878
 #, fuzzy
 msgid ""
 "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
@@ -4227,47 +5304,82 @@ msgstr ""
 "S/MIME øèôðîâàíå(e), ïîäïèñ(s), øèôðîâàíå ñ(w), ïîäïèñ êàòî(a), è äâåòå(b) "
 "èëè áåç òÿõ(f)?"
 
-#: smime.c:1936
+#: smime.c:1879
 #, fuzzy
 msgid "eswabfc"
 msgstr "eswabf"
 
-#: smime.c:1945
+#: smime.c:1887
 msgid ""
 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
 msgstr ""
 "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, èëè îòêàç(f)? "
 
-#: smime.c:1947
+#: smime.c:1889
 msgid "12345f"
 msgstr "12345f"
 
-#: smime.c:1971
+#: smime.c:1913
 msgid "Can't sign: No key specified. Use Sign As."
 msgstr ""
 
-#: sort.c:259
+#: sort.c:280
 msgid "Sorting mailbox..."
 msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ..."
 
-#: sort.c:296
+#: sort.c:312
 msgid "Could not find sorting function! [report this bug]"
 msgstr ""
 "Íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà ôóíêöèÿ çà ïîäðåæäàíå! (Ìîëÿ, ñúîáùåòå çà òàçè "
 "ãðåøêà)"
 
-#: status.c:106
+#: status.c:96
+#, fuzzy
+msgid "no mailbox"
+msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
+
+#: status.c:128
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(íÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ)"
 
-#: thread.c:1089
+#: thread.c:987
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å âèäèìî â òîçè îãðàíè÷åí èçãëåä"
 
-#: thread.c:1095
+#: thread.c:994
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Ðîäèòåëñêîòî ïèñìî íå å íàëè÷íî."
 
+#. mutt_endwin (NULL);
+#: lib/exit.c:15
+#, c-format
+msgid ""
+"Fatal error in function '%s' called from file '%s', line '%d': %s\n"
+"(please report this error to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/mem.c:20
+#, fuzzy
+msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
+msgstr "Integer overflow -- çàäåëÿíåòî íà ïàìåò å íåâúçìîæíî!"
+
+#. __MEM_CHECKED__
+#: lib/mem.c:26 lib/mem.c:38 lib/mem.c:64
+msgid "Out of memory!"
+msgstr "Íåäîñòàòú÷íî ïàìåò!"
+
+#~ msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
+#~ msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíÿíà ìàðêèðîâêàòà 'important' íà POP ñúðâúð."
+
+#~ msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè äîáàâÿíåòî êúì IMAP ïîùåíñêèòå êóòèè íà òîçè ñúðâúð"
+
+#~ msgid "source: too many arguments"
+#~ msgstr "source: òâúðäå ìíîãî àðãóìåíòè"
+
+#~ msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñèíõðîíèçàöèÿòà íà %s!"
+
 #~ msgid "Create a traditional (inline) PGP message?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Æåëàåòå ëè äà ñúçäàäåòå òðàäèöèîííî PGP ïèñìî? (PGP ÷àñòòà å âìúêíàòà, à "
@@ -4295,6 +5407,3 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Bounce messages to %s...?"
 #~ msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå ïîâòîðíî ïèñìàòà êúì %s...?"
-
-#~ msgid "ewsabf"
-#~ msgstr "ewsabf"
index ebd953e..6fdab7f 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-27 03:09+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -20,464 +20,507 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:148
+#: account.c:160
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Nom d'usuari en «%s»: "
 
-#: account.c:176
+#: account.c:213
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
 
-#: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
-#: recvattach.c:54
+#: addrbook.c:32 browser.c:45 browser.c:54 pager.c:1343 postpone.c:39
+#: query.c:42 recvattach.c:49
 msgid "Exit"
 msgstr "Ix"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
+#: addrbook.c:33 curs_main.c:372 curs_main.c:385 pager.c:1350 pager.c:1360
+#: postpone.c:40
 msgid "Del"
 msgstr "Esbrr"
 
-#: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
+#: addrbook.c:34 curs_main.c:373 curs_main.c:386 postpone.c:41
 msgid "Undel"
 msgstr "Recupera"
 
-#: addrbook.c:40
+#: addrbook.c:35
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
 #. __STRCAT_CHECKED__
-#: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
-#: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
-#: smime.c:436
+#: addrbook.c:36 browser.c:48 browser.c:60 compose.c:114 compose.c:126
+#: crypt-gpgme.c:3304 curs_main.c:378 curs_main.c:391 mutt_ssl.c:607
+#: mutt_ssl_gnutls.c:746 pager.c:1455 pgpkey.c:493 postpone.c:42 query.c:47
+#: recvattach.c:53 smime.c:425
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
-#: addrbook.c:145
+#: addrbook.c:140
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "No teniu cap àlies!"
 
-#: addrbook.c:156
+#: addrbook.c:152
 msgid "Aliases"
 msgstr "Àlies"
 
 #. add a new alias
-#: alias.c:246
+#: alias.c:220
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Nou àlies: "
 
-#: alias.c:252
+#: alias.c:225
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom!"
 
-#: alias.c:258
+#: alias.c:232
 msgid "Warning: This alias name may not work.  Fix it?"
 msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar-lo?"
 
-#: alias.c:283
+#: alias.c:255
 msgid "Address: "
 msgstr "Adreça: "
 
-#: alias.c:293 send.c:206
+#: alias.c:263 send.c:192
 #, c-format
 msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Error: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: alias.c:305
+#: alias.c:275
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Nom personal: "
 
-#: alias.c:314
+#: alias.c:283
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] Voleu acceptar?"
 
-#: alias.c:331 recvattach.c:394 recvattach.c:417 recvattach.c:430
-#: recvattach.c:443 recvattach.c:471
+#: alias.c:298 recvattach.c:413 recvattach.c:437 recvattach.c:450
+#: recvattach.c:465 recvattach.c:490
 msgid "Save to file: "
 msgstr "Guarda en el fitxer: "
 
-#: alias.c:346
+#: alias.c:312
 msgid "Alias added."
 msgstr "S'ha afegit l'àlies."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
-#: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
+#: attach.c:103 attach.c:224 attach.c:434 attach.c:900
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:125
+#: attach.c:116
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
-#: curs_lib.c:428
+#: attach.c:123 attach.c:242 commands.c:215 compose.c:1313 curs_lib.c:180
+#: curs_lib.c:414
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Error en executar «%s»!"
 
-#: attach.c:143
+#: attach.c:131
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per interpretar-ne les capçaleres."
 
-#: attach.c:174
+#: attach.c:159
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per eliminar-ne les capçaleres."
 
 # Es refereix a un fitxer temporal.  ivb
-#: attach.c:183
+#: attach.c:168
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "No s'ha pogut reanomenar un fitxer."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  No hi ha cap entrada «compose» de «%s» en «mailcap»: es crea un fitxer buit.
-#: attach.c:196
+#: attach.c:181
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr "«%s» no té entrada «compose» en «mailcap»: cree fitxer buit."
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:257
+#: attach.c:237
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: attach.c:275
+#: attach.c:252
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» en «mailcap»."
 
-#: attach.c:438
+#: attach.c:404
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en «mailcap». Es visualitza com a text."
 
-#: attach.c:451
+#: attach.c:416
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
 
-#: attach.c:541
+#: attach.c:500
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
-#: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
+#: attach.c:624 attach.c:653 attach.c:931 attach.c:985 handler.c:1629
+#: pgpkey.c:542 pgpkey.c:727
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:835
+#: attach.c:782
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Error d'escriptura!"
 
-#: attach.c:1077
+#: attach.c:1008
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "No sé com imprimir això!"
 
-#: browser.c:45
+#: browser.c:46
 msgid "Chdir"
 msgstr "Canvia directori"
 
-#: browser.c:46
+#: browser.c:47 browser.c:59
 msgid "Mask"
 msgstr "Màscara"
 
-#: browser.c:381 browser.c:989
+#: browser.c:55
+msgid "List"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:56
+msgid "Subscribe"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
+
+#: browser.c:58 curs_main.c:390
+msgid "Catchup"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:519 browser.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "«%s» no és un directori."
 
+#: browser.c:682
+msgid "Subscribed newsgroups"
+msgstr ""
+
+#: browser.c:684
+#, c-format
+msgid "Newsgroups on server [%s]"
+msgstr ""
+
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: browser.c:501
+#: browser.c:690
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Bústies d'entrada [%d]"
 
-#: browser.c:508
+#: browser.c:696
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:512
+#: browser.c:700
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
 
-#: browser.c:524
+#: browser.c:713
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
+#: browser.c:858 browser.c:1231 browser.c:1327
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
 
-#: browser.c:860
+#: browser.c:1043
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:880
+#: browser.c:1062
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden crear bústies IMAP."
 
-#: browser.c:901
+#: browser.c:1082
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Només es poden esborrar bústies IMAP."
 
-#: browser.c:909
+#: browser.c:1089
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
 
-#: browser.c:923
+#: browser.c:1102
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:929
+#: browser.c:1109
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bústia."
 
-#: browser.c:948
+#: browser.c:1134
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: browser.c:977 browser.c:1049
+#: browser.c:1158 browser.c:1224
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
-#: browser.c:1000
+#: browser.c:1181
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Màscara de fitxers: "
 
-#: browser.c:1072
+#: browser.c:1249
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: browser.c:1073
+#: browser.c:1252
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb  (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1074
+#: browser.c:1253
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
-#: browser.c:1140
+#: browser.c:1315
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: browser.c:1171
+#: browser.c:1344
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: browser.c:1188
+#: browser.c:1361
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
+#: browser.c:1443
+#, c-format
+msgid "Subscribe pattern: "
+msgstr ""
+
+#: browser.c:1445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsubscribe pattern: "
+msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
+
+#: browser.c:1462
+#, fuzzy
+msgid "No newsgroups match the mask"
+msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
+
 # Vaja, no hi ha com posar-li cometes...  ivb
-#: buffy.c:446
+#: buffy.c:514
 msgid "New mail in "
 msgstr "Hi ha correu nou en "
 
-#: color.c:326
+#: color.c:309
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
 msgstr "%s: El terminal no suporta aquest color."
 
-#: color.c:332
+#: color.c:315
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: El color no existeix."
 
-#: color.c:378 color.c:579 color.c:590
+#: color.c:360 color.c:541 color.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
 msgstr "%s: L'objecte no existeix."
 
 # ivb (2001/11/18)
 # ivb  «index» és una paraula clau.
-#: color.c:385
+#: color.c:366
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
 msgstr "%s: L'ordre només és vàlida per un objecte «index»."
 
-#: color.c:393
+#: color.c:373
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: Manquen arguments."
 
-#: color.c:567
+#: color.c:532
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "Manquen arguments."
 
-#: color.c:606 color.c:617
+#: color.c:568 color.c:578
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "color: Manquen arguments."
 
-#: color.c:640
+#: color.c:603
 msgid "mono: too few arguments"
 msgstr "mono: Manquen arguments."
 
-#: color.c:660
+#: color.c:622
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: L'atribut no existeix."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
+#: color.c:661 hook.c:67 hook.c:77 keymap.c:707
 msgid "too few arguments"
 msgstr "Manquen arguments."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:709 hook.c:83
+#: color.c:669 hook.c:82
 msgid "too many arguments"
 msgstr "Sobren arguments."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  També apareix com a error aïllat.
-#: color.c:725
+#: color.c:685
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "Els colors per defecte no estan suportats."
 
-#. find out whether or not the verify signature
-#: commands.c:92
-msgid "Verify PGP signature?"
-msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
-
-#: commands.c:117 mbox.c:737
+#: commands.c:76 mbox.c:610
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal!"
 
-#: commands.c:130
+#: commands.c:88
 msgid "Cannot create display filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre de visualització."
 
+#. find out whether or not the verify signature
+#: commands.c:119
+msgid "Verify PGP signature?"
+msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
+
 #: commands.c:150
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "No s'ha pogut copiar el missatge."
 
-#: commands.c:186
+#: commands.c:181
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:188
+#: commands.c:183
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
-#: commands.c:191 commands.c:202
+#: commands.c:187 commands.c:198
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:200
+#: commands.c:195
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
 
-#: commands.c:204
+#: commands.c:200
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
 
-#: commands.c:227
+#: commands.c:221
 msgid "Command: "
 msgstr "Ordre: "
 
-#: commands.c:246 recvcmd.c:147
+#: commands.c:240 recvcmd.c:133
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
 
-#: commands.c:248 recvcmd.c:149
+#: commands.c:242 recvcmd.c:135
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: commands.c:263 recvcmd.c:158
+#: commands.c:255 recvcmd.c:143
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreça!"
 
-#: commands.c:271 recvcmd.c:166
+#: commands.c:263 recvcmd.c:151
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:274 recvcmd.c:165
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:274 recvcmd.c:165
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:289 recvcmd.c:180
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:289 recvcmd.c:180
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:299 recvcmd.c:197
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:299 recvcmd.c:197
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "S'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
+#: commands.c:367 commands.c:398 commands.c:415
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procés filtre."
 
-#: commands.c:465
+#: commands.c:445
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:459
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressió."
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:464
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:464
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:471
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprés el missatge."
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:471
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprés els missatges."
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:473
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 
-#: commands.c:499
+#: commands.c:474
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
 
-#: commands.c:508
+#: commands.c:484
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "(p)am?: "
@@ -485,7 +528,7 @@ msgstr ""
 "Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
 "m?: "
 
-#: commands.c:509
+#: commands.c:487
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "am?: "
@@ -495,135 +538,161 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
-#: commands.c:510
+#: commands.c:488
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dortsfcmpa"
 
-#: commands.c:567
+#: commands.c:544
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intèrpret: "
 
-#: commands.c:709
+#: commands.c:684
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:710
+#: commands.c:685
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:711
+#: commands.c:686
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:712
+#: commands.c:687
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:688
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Desa%s en la bústia"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:688
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Còpia%s en la bústia"
 
-#: commands.c:714
+#: commands.c:689
 msgid " tagged"
 msgstr " els marcats"
 
-#: commands.c:787
+#: commands.c:754
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "S'està copiant en «%s»..."
 
-#: commands.c:909
+#: commands.c:832
+#, fuzzy
+msgid "Unable to create backup file"
+msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
+
+#: commands.c:838
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open backup file for reading"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
+
+#: commands.c:845
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open new file for writing"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
+
+#: commands.c:852
+#, c-format
+msgid "Unable to lock %s, old file saved as %s"
+msgstr ""
+
+#: commands.c:929
+#, c-format
+msgid "Cannot write new %s, old file saved as %s"
+msgstr ""
+
+#: commands.c:990
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
 
-#: commands.c:919
+#: commands.c:1000
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: commands.c:924
+#: commands.c:1004
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de caràcters a «%s»; %s."
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:1006
 msgid "not converting"
 msgstr "es farà conversió"
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:1006
 msgid "converting"
 msgstr "no es farà conversió"
 
-#: compose.c:47
+#: compose.c:51
 msgid "There are no attachments."
 msgstr "No hi ha cap fitxer adjunt."
 
-#: compose.c:89
+#: compose.c:107 compose.c:120
 msgid "Send"
 msgstr "Envia"
 
-#: compose.c:90 remailer.c:487
+#: compose.c:108 compose.c:121 remailer.c:458
 msgid "Abort"
 msgstr "Avorta"
 
-#: compose.c:94 compose.c:668
+#: compose.c:112 compose.c:124 compose.c:781
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ajunta fitxer"
 
-#: compose.c:95
+#: compose.c:113 compose.c:125
 msgid "Descrip"
 msgstr "Descriu"
 
-#: compose.c:132
+#: compose.c:162
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "Signa i xifra"
 
-#: compose.c:134
+#: compose.c:164
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Xifra"
 
-#: compose.c:136
+#: compose.c:166
 msgid "Sign"
 msgstr "Signa"
 
-#: compose.c:138
+#: compose.c:168
 msgid "Clear"
 msgstr "En clar"
 
-#: compose.c:145
+#: compose.c:174
 msgid " (inline)"
 msgstr " (en línia)"
 
-#: compose.c:147
+#: compose.c:176
 msgid " (PGP/MIME)"
 msgstr " (PGP/MIME)"
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  L'espai de principi és per alinear, però no hi ha res a fer...
-#: compose.c:155 compose.c:159
-msgid " sign as: "
+#: compose.c:184 compose.c:189
+#, fuzzy
+msgid "     sign as: "
 msgstr "  signa com a: "
 
-#: compose.c:155 compose.c:159
+#: compose.c:185 compose.c:190
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
 
-#: compose.c:167
+#: compose.c:197
 msgid "Encrypt with: "
 msgstr "Xifra amb: "
 
-#: compose.c:221
+#: compose.c:246
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
@@ -631,183 +700,241 @@ msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix!"
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  ABREUJAR!
 # S'ha modificat «%s» [#%d].  Voleu actualitzar-ne la codificació?
-#: compose.c:229
+#: compose.c:252
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
 
-#: compose.c:272
+#: compose.c:311
 msgid "-- Attachments"
 msgstr "-- Fitxers adjunts"
 
-#: compose.c:302
+#: compose.c:338
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
 msgstr "Avís: «%s» no és un IDN vàlid."
 
-#: compose.c:325
+#: compose.c:360
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "No es pot esborrar l'únic fitxer adjunt."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: compose.c:601 send.c:1486
+#: compose.c:716 send.c:1558
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»"
 
-#: compose.c:684
+#: compose.c:798
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "S'estan adjuntant els fitxers seleccionats..."
 
-#: compose.c:695
+#: compose.c:809
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
 
-#: compose.c:714
+#: compose.c:832
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
 
-#: compose.c:752
+#: compose.c:840
+#, fuzzy
+msgid "Open newsgroup to attach message from"
+msgstr "Bústia a obrir per adjuntar-ne missatges"
+
+#: compose.c:891
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "La carpeta no conté missatges."
 
-#: compose.c:761
+#: compose.c:902
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar!"
 
-#: compose.c:793
+#: compose.c:932
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "No s'ha pogut adjuntar!"
 
-#: compose.c:842
+#: compose.c:980
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "La recodificació només afecta els fitxers adjunts de tipus text."
 
-#: compose.c:847
+#: compose.c:985
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "No es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:849
+#: compose.c:987
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Es convertirà el fitxer adjunt actual."
 
-#: compose.c:924
+#: compose.c:1058
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "La codificació no és vàlida."
 
-#: compose.c:950
+#: compose.c:1082
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Voleu guardar una còpia d'aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1006
+#: compose.c:1138
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Reanomena a: "
 
 # ivb (2001/11/19)
 # ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
 # ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
-#: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
+#: compose.c:1141 editmsg.c:107 sendlib.c:888
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: compose.c:1038
+#: compose.c:1168
 msgid "New file: "
 msgstr "Nou fitxer: "
 
-#: compose.c:1051
+#: compose.c:1180
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
 
-#: compose.c:1057
+#: compose.c:1186
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
 
-#: compose.c:1070
+#: compose.c:1197
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer «%s»."
 
 # ivb (2001/11/20)
 # ivb  Curiosa forma d'emetre un error...
-#: compose.c:1078
+#: compose.c:1205
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "El que ocorre ací és que no s'ha pogut adjuntar un fitxer."
 
-#: compose.c:1139
+#: compose.c:1276
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
 
-#: compose.c:1196
+#: compose.c:1330
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Escriu el missatge en la bústia"
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1332
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "S'està escrivint el missatge en «%s»..."
 
-#: compose.c:1208
+#: compose.c:1341
 msgid "Message written."
 msgstr "S'ha escrit el missatge."
 
-#: compose.c:1220
+#: compose.c:1352
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa S/MIME. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: compose.c:1246
+#: compose.c:1376
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "El missatge ja usa PGP. Voleu posar-lo en clar i continuar? "
 
-#: crypt.c:69
+#: compress.c:202 mbox.c:518
+msgid "Mailbox was corrupted!"
+msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
+
+#: compress.c:229
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Decompressing %s..."
+msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
+
+#: compress.c:245 compress.c:363 compress.c:438 mbox.c:583
+msgid "Unable to lock mailbox!"
+msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
+
+#: compress.c:253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Decompressing %s..."
+msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
+
+#: compress.c:264
+#, c-format
+msgid "Error executing: %s : unable to open the mailbox!\n"
+msgstr ""
+
+#: compress.c:348 compress.c:420
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressing %s..."
+msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+
+#: compress.c:375 compress.c:450
+#, fuzzy, c-format
+msgid "echo Compressing %s..."
+msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+
+#: compress.c:380
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: Error compressing mailbox! Original mailbox deleted, uncompressed one "
+"kept!\n"
+msgstr ""
+
+#: compress.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Compressed-appending to %s..."
+msgstr "S'està copiant en «%s»..."
+
+#: compress.c:452
+#, c-format
+msgid "echo Compressed-appending to %s..."
+msgstr ""
+
+#: compress.c:459
+#, c-format
+msgid " %s: Error compressing mailbox!  Uncompressed one kept!\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt.c:63
 #, c-format
 msgid " (current time: %c)"
 msgstr " (data actual: %c)"
 
 # La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l'enterior.  ivb
-#: crypt.c:75
+#: crypt.c:69
 #, c-format
 msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
 msgstr "[-- Aquesta és l'eixida de %s%s --]\n"
 
-#: crypt.c:90
+#: crypt.c:85
 msgid "Passphrase(s) forgotten."
 msgstr "S'han esborrat de la memòria la o les frases clau."
 
-#. they really want to send it inline... go for it
-#: crypt.c:148 pgpkey.c:563
+#: crypt.c:142 cryptglue.c:102 pgpkey.c:533
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "S'està invocant PGP..."
 
 # S'ha intentat però ha fallat.  ivb
 # ABREUJAT!  ivb
 # No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?
-#. otherwise inline won't work...ask for revert
-#: crypt.c:157
+#: crypt.c:154
 msgid "Message can't be sent inline.  Revert to using PGP/MIME?"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut enviar el missatge en línia.  Voleu recórrer a usar PGP/MIME?"
 
-#. abort
-#: crypt.c:159 send.c:1438
+#: crypt.c:156 send.c:1505
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
-#: crypt.c:398
+#: crypt.c:383
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
 
-#: crypt.c:617 crypt.c:661
+#: crypt.c:586 crypt.c:625
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure les claus PGP...\n"
 
-#: crypt.c:641 crypt.c:681
+#. else ?
+#: crypt.c:608 crypt.c:644
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "S'està provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
 
-#: crypt.c:802
+#: crypt.c:759
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
@@ -815,7 +942,7 @@ msgstr ""
 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no és consistent! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:824
+#: crypt.c:777
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
@@ -825,7 +952,7 @@ msgstr ""
 "[-- no és conegut! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:864
+#: crypt.c:813
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
@@ -835,7 +962,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:876
+#: crypt.c:825
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
@@ -843,7 +970,7 @@ msgstr ""
 "[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:831
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
@@ -851,7 +978,7 @@ msgstr ""
 "[-- Avís: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:888
+#: crypt.c:838
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
@@ -859,244 +986,866 @@ msgstr ""
 "\n"
 "[-- Final de les dades signades. --]\n"
 
-#: curs_lib.c:190
-msgid "yes"
-msgstr "sí"
-
-#: curs_lib.c:191
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: cryptglue.c:81
+msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
+msgstr ""
 
-#. restore blocking operation
-#: curs_lib.c:287
-msgid "Exit Mutt?"
-msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
+#: cryptglue.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Invoking SMIME..."
+msgstr "S'està invocant PGP..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
-# ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
-msgid "unknown error"
-msgstr "Error desconegut"
+#: crypt-gpgme.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme context: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_lib.c:400
-msgid "Press any key to continue..."
-msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
+#: crypt-gpgme.c:330
+#, c-format
+msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_lib.c:444
-msgid " ('?' for list): "
-msgstr " («?» llista): "
+#: crypt-gpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
-msgid "No mailbox is open."
-msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
+#: crypt-gpgme.c:407 crypt-gpgme.c:424 crypt-gpgme.c:1241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating data object: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:52
-msgid "There are no messages."
-msgstr "No hi ha cap missatge."
+#: crypt-gpgme.c:441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error rewinding data object: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
-msgid "Mailbox is read-only."
-msgstr "La bústia és de només lectura."
+#: crypt-gpgme.c:459 crypt-gpgme.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading data object: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
-msgid "Function not permitted in attach-message mode."
-msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
+#: crypt-gpgme.c:557
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:55
-msgid "No visible messages."
-msgstr "No hi ha cap missatge visible."
+#: crypt-gpgme.c:594
+#, c-format
+msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:248
-msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
-msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
+#: crypt-gpgme.c:603
+#, c-format
+msgid "ambiguous specfication of secret key `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:255
-msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
-msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
+#: crypt-gpgme.c:613
+#, c-format
+msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:260
-msgid "Changes to folder will not be written."
-msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
+#: crypt-gpgme.c:654
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error encrypting data: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:401
-msgid "Quit"
-msgstr "Ix"
+#: crypt-gpgme.c:747
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error signing data: %s\n"
+msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: curs_main.c:404 recvattach.c:55
-msgid "Save"
-msgstr "Desa"
+#: crypt-gpgme.c:935
+#, fuzzy
+msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
+msgstr "Avís: Part d'aquest missatge no ha estat signat."
 
-#: curs_main.c:405 query.c:49
-msgid "Mail"
-msgstr "Nou correu"
+#: crypt-gpgme.c:943
+msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
+msgstr ""
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: curs_main.c:406 pager.c:1457
-msgid "Reply"
-msgstr "Respon"
+#: crypt-gpgme.c:949
+#, fuzzy
+msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: curs_main.c:407
-msgid "Group"
-msgstr "Grup"
+#: crypt-gpgme.c:963
+msgid "Warning: The signature expired at: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:496
-msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
+#: crypt-gpgme.c:969
+msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
 msgstr ""
-"S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
 
-#: curs_main.c:499
-msgid "New mail in this mailbox."
-msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
+#: crypt-gpgme.c:973
+#, fuzzy
+msgid "The CRL is not available\n"
+msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: curs_main.c:503
-msgid "Mailbox was externally modified."
-msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
+#: crypt-gpgme.c:978
+msgid "Available CRL is too old\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:621
-msgid "No tagged messages."
-msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
+#: crypt-gpgme.c:983
+msgid "A policy requirement was not met\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:657 menu.c:906
-msgid "Nothing to do."
-msgstr "No hi ha res a fer."
+#: crypt-gpgme.c:991
+msgid "A system error occured"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:743
-msgid "Jump to message: "
-msgstr "Salta al missatge: "
+#: crypt-gpgme.c:1024 crypt-gpgme.c:2823
+#, fuzzy
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: curs_main.c:749
-msgid "Argument must be a message number."
-msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
+#: crypt-gpgme.c:1079
+msgid ""
+"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
+"as shown above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:782
-msgid "That message is not visible."
-msgstr "Aqueix missatge no és visible."
+#: crypt-gpgme.c:1085
+msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:785
-msgid "Invalid message number."
-msgstr "El número de missatge no és vàlid."
+#: crypt-gpgme.c:1089
+msgid ""
+"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
+"above\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:804
-msgid "Delete messages matching: "
-msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
+#: crypt-gpgme.c:1157
+msgid "Error getting key information: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:826
-msgid "No limit pattern is in effect."
-msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
+#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
+#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
+#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
+#. ultimate).
+#: crypt-gpgme.c:1163 crypt-gpgme.c:1193
+msgid "Good signature from: "
+msgstr ""
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
-#. i18n: ask for a limit to apply
-#: curs_main.c:831
-#, c-format
-msgid "Limit: %s"
-msgstr "Límit: %s"
+#: crypt-gpgme.c:1172
+msgid "                aka: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:841
-msgid "Limit to messages matching: "
-msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
+#: crypt-gpgme.c:1176 crypt-gpgme.c:1196
+msgid "            created: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:873
-msgid "Quit Mutt?"
-msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
+#: crypt-gpgme.c:1184
+msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:952
-msgid "Tag messages matching: "
-msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
+#. can't decide (yellow)
+#: crypt-gpgme.c:1206
+#, fuzzy
+msgid "Error checking signature"
+msgstr "Error en enviar el missatge."
 
-#: curs_main.c:966
-msgid "Undelete messages matching: "
-msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
+#. such an attack by separating the meta information from the
+#. data.
+#: crypt-gpgme.c:1249 crypt-gpgme.c:1433 crypt-gpgme.c:1896
+msgid "[-- Begin signature information --]\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:974
-msgid "Untag messages matching: "
-msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
+#: crypt-gpgme.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: verification failed: %s\n"
+msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: curs_main.c:1053
-msgid "Open mailbox in read-only mode"
-msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+#: crypt-gpgme.c:1314 crypt-gpgme.c:1444 crypt-gpgme.c:1909
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- End signature information --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Final de les dades signades. --]\n"
 
-#: curs_main.c:1055
-msgid "Open mailbox"
-msgstr "Obri la bústia"
+#: crypt-gpgme.c:1403
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
-#: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
+#: crypt-gpgme.c:1873
 #, c-format
-msgid "%s is not a mailbox."
-msgstr "«%s» no és una bústia."
-
-#: curs_main.c:1165
-msgid "Exit Mutt without saving?"
-msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
+msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
-msgid "You are on the last message."
-msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
+#: crypt-gpgme.c:1916
+msgid "Error: copy data failed\n"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
+#: crypt-gpgme.c:1934 pgp.c:376
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1936 pgp.c:378
+msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1938 pgp.c:380
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1961 pgp.c:403
+msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1963 pgp.c:405
+msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1965 pgp.c:407
+msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1983 pgp.c:431
+msgid ""
+"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2010 pgp.c:828
+msgid ""
+"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2021 crypt-gpgme.c:2086 pgp.c:842
+msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
+msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2033
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2036 pgp.c:853
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2059
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2060 pgp.c:873
+msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2097
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2100
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2128
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2129
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2677
+msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2679
+msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2684
+msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2756
+msgid " aka"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2756
+msgid "Name"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2758 crypt-gpgme.c:2879
+#, fuzzy
+msgid "[Invalid]"
+msgstr "No vàlid    "
+
+#: crypt-gpgme.c:2808 crypt-gpgme.c:2931
+#, fuzzy
+msgid "encryption"
+msgstr "Xifra"
+
+#: crypt-gpgme.c:2812 crypt-gpgme.c:2935
+msgid "signing"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2816 crypt-gpgme.c:2939
+msgid "certification"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2875
+#, fuzzy
+msgid "[Revoked]"
+msgstr "Revocat     "
+
+#: crypt-gpgme.c:2883
+#, fuzzy
+msgid "[Expired]"
+msgstr "Expirat     "
+
+#: crypt-gpgme.c:2887
+msgid "[Disabled]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2964 pgpkey.c:528 pgpkey.c:707
+msgid "Can't create temporary file"
+msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
+
+#: crypt-gpgme.c:2968
+#, fuzzy
+msgid "Collecting data..."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
+
+#: crypt-gpgme.c:2991
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error finding issuer key: %s\n"
+msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:2999
+msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3009 pgpkey.c:553
+#, c-format
+msgid "Key ID: 0x%s"
+msgstr "ID de la clau: 0x%s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3085
+#, fuzzy, c-format
+msgid "gpgme_new failed: %s"
+msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
+
+#: crypt-gpgme.c:3120 crypt-gpgme.c:3176
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3165 crypt-gpgme.c:3201
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3267
+#, fuzzy
+msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
+msgstr ""
+"Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
+
+#: crypt-gpgme.c:3296 mutt_ssl.c:605 mutt_ssl_gnutls.c:744 pgpkey.c:485
+#: smime.c:420
+msgid "Exit  "
+msgstr "Ix  "
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3298 pgpkey.c:487 smime.c:422
+msgid "Select  "
+msgstr "Selecciona  "
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3301 pgpkey.c:490
+msgid "Check key  "
+msgstr "Comprova clau  "
+
+#: crypt-gpgme.c:3318
+#, fuzzy
+msgid "PGP and S/MIME keys matching"
+msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3320
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys matching"
+msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3322
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME keys matching"
+msgstr "Certificats S/MIME que concorden amb «%s»."
+
+#: crypt-gpgme.c:3324
+#, fuzzy
+msgid "keys matching"
+msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
+
+#: crypt-gpgme.c:3327
+#, c-format
+msgid "%s <%s>."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3329
+#, c-format
+msgid "%s \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3352 pgpkey.c:573
+msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
+msgstr ""
+"No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
+#: crypt-gpgme.c:3365 pgpkey.c:585
+msgid "ID is expired/disabled/revoked."
+msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
+
+# ivb (2002/02/02)
+# ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
+# ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
+#: crypt-gpgme.c:3382 pgpkey.c:589
+msgid "ID has undefined validity."
+msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  Aquest ID no és vàlid.
+#: crypt-gpgme.c:3385 pgpkey.c:592
+msgid "ID is not valid."
+msgstr "L'ID no és vàlid."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
+#: crypt-gpgme.c:3388 pgpkey.c:595
+msgid "ID is only marginally valid."
+msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
+#: crypt-gpgme.c:3396 pgpkey.c:600
+#, c-format
+msgid "%s Do you really want to use the key?"
+msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3451 crypt-gpgme.c:3553 pgpkey.c:807 pgpkey.c:912
+#, c-format
+msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
+msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
+
+#: crypt-gpgme.c:3709 pgp.c:1068
+#, c-format
+msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
+msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3740 pgp.c:1101 smime.c:642 smime.c:762
+#, c-format
+msgid "Enter keyID for %s: "
+msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
+
+#: crypt-gpgme.c:3830
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
+msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
+
+# ivb (2004/08/16)
+# ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
+# La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
+#: crypt-gpgme.c:3831 crypt-gpgme.c:3836
+#, fuzzy
+msgid "esabtf"
+msgstr "xsgaic"
+
+#: crypt-gpgme.c:3835
+#, fuzzy
+msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (t)oggle or (f)orget it?"
+msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
+
+#. sign (a)s
+#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
+#. sign (a)s
+#: crypt-gpgme.c:3849 pgp.c:1457 smime.c:1923
+msgid "Sign as: "
+msgstr "Signa com a: "
+
+#: curs_lib.c:189
+msgid "yes"
+msgstr "sí"
+
+#: curs_lib.c:190
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#. restore blocking operation
+#: curs_lib.c:279
+#, fuzzy
+msgid "Exit Mutt-ng?"
+msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
+# ivb  (mutt_socket) -> sense punt.
+#: curs_lib.c:370 mutt_socket.c:492 mutt_ssl.c:313
+msgid "unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#: curs_lib.c:390
+msgid "Press any key to continue..."
+msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
+
+#: curs_lib.c:432
+msgid " ('?' for list): "
+msgstr " («?» llista): "
+
+#: curs_main.c:55 curs_main.c:615 curs_main.c:643 imap/command.c:172
+msgid "No mailbox is open."
+msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
+
+#: curs_main.c:56 curs_main.c:2144
+msgid "There are no messages."
+msgstr "No hi ha cap missatge."
+
+#: curs_main.c:57 mx.c:1009 pager.c:61 recvattach.c:38
+msgid "Mailbox is read-only."
+msgstr "La bústia és de només lectura."
+
+#: curs_main.c:59 pager.c:63 recvattach.c:870
+msgid "Function not permitted in attach-message mode."
+msgstr "No es permet aquesta funció en el mode d'adjuntar missatges."
+
+#: curs_main.c:60
+msgid "No visible messages."
+msgstr "No hi ha cap missatge visible."
+
+#: curs_main.c:233
+msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
+msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
+
+#: curs_main.c:240
+msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
+msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
+
+#: curs_main.c:244
+msgid "Changes to folder will not be written."
+msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
+
+#: curs_main.c:371 curs_main.c:384
+msgid "Quit"
+msgstr "Ix"
+
+#: curs_main.c:374 curs_main.c:387 recvattach.c:50
+msgid "Save"
+msgstr "Desa"
+
+#: curs_main.c:375 query.c:43
+msgid "Mail"
+msgstr "Nou correu"
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
+#: curs_main.c:376 pager.c:1351
+msgid "Reply"
+msgstr "Respon"
+
+#: curs_main.c:377
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+#: curs_main.c:388 pager.c:1358
+msgid "Post"
+msgstr ""
+
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
+#: curs_main.c:389 pager.c:1359
+#, fuzzy
+msgid "Followup"
+msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+
+#: curs_main.c:488
+msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
+msgstr ""
+"S'ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
+
+#: curs_main.c:492
+msgid "New mail in this mailbox."
+msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
+
+#: curs_main.c:498
+msgid "Mailbox was externally modified."
+msgstr "S'ha modificat la bústia des de fora."
+
+#: curs_main.c:621
+msgid "No tagged messages."
+msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
+
+#: curs_main.c:656 menu.c:871
+msgid "Nothing to do."
+msgstr "No hi ha res a fer."
+
+#: curs_main.c:747
+#, fuzzy
+msgid "Enter Message-Id: "
+msgstr "Entreu l'ID de clau: "
+
+#: curs_main.c:755
+msgid "Article has no parent reference!"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:775
+#, fuzzy
+msgid "Message not visible in limited view."
+msgstr "El missatge pare no és visible en aquesta vista limitada."
+
+#: curs_main.c:785
+#, c-format
+msgid "Article %s not found on server"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:798
+msgid "No Message-Id. Unable to perform operation"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:818
+#, fuzzy
+msgid "Check for children of message..."
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
+
+#: curs_main.c:849
+msgid "Jump to message: "
+msgstr "Salta al missatge: "
+
+#: curs_main.c:854
+msgid "Argument must be a message number."
+msgstr "L'argument ha de ser un número de missatge."
+
+#: curs_main.c:882
+msgid "That message is not visible."
+msgstr "Aqueix missatge no és visible."
+
+#: curs_main.c:885
+msgid "Invalid message number."
+msgstr "El número de missatge no és vàlid."
+
+#: curs_main.c:899 curs_main.c:1897 curs_main.c:1937 pager.c:2093 pager.c:2112
+#, fuzzy
+msgid "Deletion"
+msgstr "Esborra"
+
+#: curs_main.c:902
+msgid "Delete messages matching: "
+msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
+
+#: curs_main.c:924
+msgid "No limit pattern is in effect."
+msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Nooop!  Només mostra el límit actual.
+#. i18n: ask for a limit to apply
+#: curs_main.c:930
+#, c-format
+msgid "Limit: %s"
+msgstr "Límit: %s"
+
+#: curs_main.c:961
+msgid "Limit to messages matching: "
+msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
+
+#: curs_main.c:991
+#, fuzzy
+msgid "Quit Mutt-ng?"
+msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
+
+#: curs_main.c:1067
+msgid "Tag messages matching: "
+msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
+
+#: curs_main.c:1077 curs_main.c:2215 curs_main.c:2242 pager.c:2460
+#: pager.c:2476
+#, fuzzy
+msgid "Undeletion"
+msgstr "Recupera"
+
+#: curs_main.c:1079
+msgid "Undelete messages matching: "
+msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
+
+#: curs_main.c:1088
+msgid "Untag messages matching: "
+msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
+
+#: curs_main.c:1171
+msgid "Open mailbox in read-only mode"
+msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+
+#: curs_main.c:1173
+msgid "Open mailbox"
+msgstr "Obri la bústia"
+
+#: curs_main.c:1183
+#, fuzzy
+msgid "Open newsgroup in read-only mode"
+msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
+
+#: curs_main.c:1185
+msgid "Open newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1217 mx.c:414 mx.c:554
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox."
+msgstr "«%s» no és una bústia."
+
+#: curs_main.c:1317
+#, fuzzy
+msgid "Exit Mutt-ng without saving?"
+msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
+
+#: curs_main.c:1349 curs_main.c:1379 curs_main.c:1787 curs_main.c:1817
+#: flags.c:293 thread.c:930 thread.c:977 thread.c:1032
+msgid "Threading is not enabled."
+msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
+
+#: curs_main.c:1361
+msgid "Thread broken"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1382
+msgid "No Message-ID: header available to link thread"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "First, please tag a message to be linked here"
+msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
+
+#: curs_main.c:1396
+msgid "Threads linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1399
+msgid "No thread linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1416 curs_main.c:1439
+msgid "You are on the last message."
+msgstr "Vos trobeu sobre l'últim missatge."
+
+#: curs_main.c:1423 curs_main.c:1464
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
 
-#: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
+#: curs_main.c:1457 curs_main.c:1480
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
+#: curs_main.c:1553 pattern.c:1300
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
+#: curs_main.c:1561 pattern.c:1311
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1606
 msgid "No new messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1607
 msgid "No unread messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:1393
+#: curs_main.c:1608
 msgid " in this limited view"
 msgstr " en aquesta vista limitada."
 
-#: curs_main.c:1414 pager.c:2354
-msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-msgstr "No es pot canviar el senyalador «important» en un servidor POP."
+#: curs_main.c:1624 pager.c:2224
+msgid "Flagging"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1657 pager.c:2441
+msgid "Toggling"
+msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1538
+#: curs_main.c:1728
 msgid "No more threads."
 msgstr "No hi ha més fils."
 
-#: curs_main.c:1540
+#: curs_main.c:1731
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
-#: thread.c:1132
-msgid "Threading is not enabled."
-msgstr "No s'ha habilitat l'ús de fils."
-
-#: curs_main.c:1624
+#: curs_main.c:1803
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "El fil conté missatges no llegits."
 
-#: curs_main.c:1811
-msgid "Can't edit message on POP server."
-msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
+#: curs_main.c:1988
+msgid "Editing"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2094
+msgid "Marking as read"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2150 pager.c:2303 recvattach.c:1181
+msgid "Reply by mail as poster prefers?"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:2156 pager.c:2266 pager.c:2280 pager.c:2308
+msgid "Posting to this group not allowed, may be moderated. Continue?"
+msgstr ""
 
 #.
 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
 #. * declared "static" (sigh)
 #.
-#: edit.c:41
+#: edit.c:36
 msgid ""
 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
@@ -1136,112 +1885,112 @@ msgstr ""
 "~?\t\tmostra aquest missatge\n"
 ".\t\ta soles en una línia termina l'entrada\n"
 
-#: edit.c:186
+#: edit.c:175
 #, c-format
 msgid "%d: invalid message number.\n"
 msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
 
-#: edit.c:328
+#: edit.c:305
 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
 msgstr "(Termineu el missatge amb . a soles en una línia)\n"
 
-#: edit.c:386
+#: edit.c:359
 msgid "No mailbox.\n"
 msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
 
-#: edit.c:390
+#: edit.c:363
 msgid "Message contains:\n"
 msgstr "Contingut del missatge:\n"
 
-#: edit.c:394 edit.c:451
+#: edit.c:367 edit.c:421
 msgid "(continue)\n"
 msgstr "(continuar)\n"
 
-#: edit.c:407
+#: edit.c:379
 msgid "missing filename.\n"
 msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
 
-#: edit.c:427
+#: edit.c:398
 msgid "No lines in message.\n"
 msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
 
 # El primer camp és una capçalera de correu.  ivb
-#: edit.c:444
+#: edit.c:414
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
 msgstr "L'IDN de «%s» no és vàlid: «%s»\n"
 
-#: edit.c:462
+#: edit.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
 msgstr "%s: L'ordre de l'editor no és coneguda («~?» per ajuda).\n"
 
-#: editmsg.c:78
+#: editmsg.c:68
 #, c-format
 msgid "could not create temporary folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:90
+#: editmsg.c:80
 #, c-format
 msgid "could not write temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:107
+#: editmsg.c:99
 #, c-format
 msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut truncar una carpeta temporal: %s."
 
-#: editmsg.c:122
+#: editmsg.c:112
 msgid "Message file is empty!"
 msgstr "El fitxer missatge és buit!"
 
-#: editmsg.c:129
+#: editmsg.c:118
 msgid "Message not modified!"
 msgstr "El missatge no ha estat modificat!"
 
-#: editmsg.c:137
+#: editmsg.c:125
 #, c-format
 msgid "Can't open message file: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer missatge: %s."
 
-#: editmsg.c:144 editmsg.c:172
+#: editmsg.c:131 editmsg.c:159
 #, c-format
 msgid "Can't append to folder: %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
 
-#: editmsg.c:203
+#: editmsg.c:191
 #, c-format
 msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
 msgstr "Error.  Es manté el fitxer temporal: %s"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
-#: flags.c:336
+#: flags.c:335
 msgid "Set flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu activar"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Així queda més clar.  El programa posa l'interrogant.
-#: flags.c:336
+#: flags.c:335
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
 
-#: handler.c:1349
+#: handler.c:1424
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative»! --]\n"
 
-#: handler.c:1459
+#: handler.c:1532
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Fitxer adjunt #%d"
 
-#: handler.c:1471
+#: handler.c:1543
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1534
+#: handler.c:1604
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr ""
@@ -1251,115 +2000,115 @@ msgstr ""
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  S'està invocant l'ordre de visualització automàtica: %s
-#: handler.c:1535
+#: handler.c:1605
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
 
-#: handler.c:1567
+#: handler.c:1633
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- No s'ha pogut executar «%s». --]\n"
 
-#: handler.c:1585 handler.c:1606
+#: handler.c:1647 handler.c:1664
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Errors de l'ordre de visualització automàtica --]\n"
 "[-- «%s» --]\n"
 
-#: handler.c:1643
+#: handler.c:1699
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Error: La part «message/external-body» --]\n"
 "[-- no té paràmetre «access-type». --]\n"
 
-#: handler.c:1662
+#: handler.c:1717
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr ""
 "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» --]\n"
 "[-- "
 
-#: handler.c:1669
+#: handler.c:1723
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(amb mida %s octets) "
 
-#: handler.c:1671
+#: handler.c:1725
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "ha estat esborrat --]\n"
 
-#: handler.c:1676
+#: handler.c:1729
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- amb data %s --]\n"
 
-#: handler.c:1681
+#: handler.c:1733
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- nom: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1694 handler.c:1710
+#: handler.c:1744 handler.c:1758
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Aquest fitxer adjunt de tipus «%s/%s» no s'inclou, --]\n"
 
-#: handler.c:1696
+#: handler.c:1746
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
 
-#: handler.c:1714
+#: handler.c:1763
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr ""
 "[-- i el valor indicat d'«access-type» «%s» --]\n"
 "[-- no es suporta. --]\n"
 
-#: handler.c:1822
+#: handler.c:1875
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»!"
 
-#: handler.c:1832
+#: handler.c:1886
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»!"
 
-#: handler.c:1872
+#: handler.c:1920
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal!"
 
-#: handler.c:1933
+#: handler.c:1978
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- No es suporta «%s/%s». "
 
-#: handler.c:1938
+#: handler.c:1983
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(useu «%s» per veure aquesta part)"
 
-#: handler.c:1940
+#: handler.c:1985
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(vinculeu «view-attachents» a una tecla!)"
 
-#: headers.c:177
+#: headers.c:159
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer."
 
-#: help.c:282
+#: help.c:253
 msgid "ERROR: please report this bug"
 msgstr "ERROR: Per favor, informeu d'aquest error."
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a un menú -> masculí.
-#: help.c:324
+#: help.c:293
 msgid "<UNKNOWN>"
 msgstr "<DESCONEGUT>"
 
-#: help.c:336
+#: help.c:303
 msgid ""
 "\n"
 "Generic bindings:\n"
@@ -1369,7 +2118,7 @@ msgstr ""
 "Vincles genèrics:\n"
 "\n"
 
-#: help.c:340
+#: help.c:307
 msgid ""
 "\n"
 "Unbound functions:\n"
@@ -1381,352 +2130,368 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  El noms dels menús no estan traduïts.
-#: help.c:348
+#: help.c:315
 #, c-format
 msgid "Help for %s"
 msgstr "Ajuda de «%s»"
 
+#: hook.c:96
+msgid "bad formatted command string"
+msgstr ""
+
 #: hook.c:246
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
 msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d'un «hook»."
 
-#: hook.c:258
+#: hook.c:256
 #, c-format
 msgid "unhook: unknown hook type: %s"
 msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
 
-#: hook.c:264
+#: hook.c:261
 #, c-format
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d'un «%s»."
 
-#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
+#: imap/auth.c:97 pop/pop_auth.c:390
 msgid "No authenticators available"
 msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
 
-#: imap/auth_anon.c:43
+#: imap/auth_anon.c:37
 msgid "Authenticating (anonymous)..."
 msgstr "S'està autenticant (anònimament)..."
 
-#: imap/auth_anon.c:73
+#: imap/auth_anon.c:65
 msgid "Anonymous authentication failed."
 msgstr "L'autenticació anònima ha fallat."
 
-#: imap/auth_cram.c:48
+#: imap/auth_cram.c:42
 msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
 msgstr "S'està autenticant (CRAM-MD5)..."
 
-#: imap/auth_cram.c:128
+#: imap/auth_cram.c:121
 msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
 msgstr "L'autenticació CRAM-MD5 ha fallat."
 
 #. now begin login
-#: imap/auth_gss.c:105
+#: imap/auth_gss.c:98
 msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
 msgstr "S'està autenticant (GSSAPI)..."
 
-#: imap/auth_gss.c:268
+#: imap/auth_gss.c:252
 msgid "GSSAPI authentication failed."
 msgstr "L'autenticació GSSAPI ha fallat."
 
-#: imap/auth_login.c:38
+#: imap/auth_login.c:31
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "L'ordre LOGIN no es troba habilitada en aquest servidor."
 
-#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
+#: imap/auth_login.c:41 nntp/nntp.c:56 pop/pop_auth.c:237
 msgid "Logging in..."
 msgstr "S'està entrant..."
 
-#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
+#: imap/auth_login.c:61 nntp/nntp.c:79 nntp/nntp.c:151 pop/pop_auth.c:275
 msgid "Login failed."
 msgstr "L'entrada ha fallat."
 
-#: imap/auth_sasl.c:116
+#: imap/auth_sasl.c:108
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
 msgstr "S'està autenticant (%s)..."
 
-#: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
+#: imap/auth_sasl.c:195 pop/pop_auth.c:164
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "L'autenticació SASL ha fallat."
 
-#: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
+#: imap/browse.c:66 imap/imap.c:529
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
 
-#: imap/browse.c:85
+#: imap/browse.c:82
 msgid "Getting namespaces..."
 msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
 
-#: imap/browse.c:94
+#: imap/browse.c:92
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "S'està obtenint la llista de carpetes..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:208
 msgid "No such folder"
 msgstr "La carpeta no existeix."
 
-#: imap/browse.c:281
+#: imap/browse.c:262
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
+#: imap/browse.c:266 imap/browse.c:309
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
 
-#: imap/browse.c:294
+#: imap/browse.c:274
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: imap/browse.c:325
+#: imap/browse.c:303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Crea la bústia: "
 
-#: imap/browse.c:338
+#: imap/browse.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:320
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "S'ha creat la bústia."
 
-#: imap/command.c:294
+#. mx_fastclose_mailbox (idata->ctx);
+#: imap/command.c:284
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "S'ha tancat la bústia."
 
 #. something is wrong because the server reported fewer messages
 #. * than we previously saw
 #.
-#: imap/command.c:336
+#: imap/command.c:325
 msgid "Fatal error.  Message count is out of sync!"
 msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
 
-#: imap/imap.c:168
+#: imap/imap.c:169 nntp/nntp.c:1045
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:328
+#: imap/imap.c:318
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
 
-#: imap/imap.c:419
+#: imap/imap.c:402
 #, c-format
 msgid "Unexpected response received from server: %s"
 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor: %s"
 
-#: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
+#: imap/imap.c:421 pop/pop_lib.c:268
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Voleu protegir la connexió usant TLS?"
 
-#: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
+#: imap/imap.c:433 pop/pop_lib.c:290
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexió TLS."
 
-#: imap/imap.c:590
+#: imap/imap.c:560 nntp/nntp.c:826
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "S'està seleccionant la bústia «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:726
+#: imap/imap.c:683
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Error en obrir la bústia."
 
-#. STATUS not supported
-#: imap/imap.c:780
-msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-msgstr "Aquest servidor no permet afegir a les bústies IMAP."
-
-#. command failed cause folder doesn't exist
-#: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
+#: imap/imap.c:732 imap/message.c:692 muttlib.c:1256
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear «%s»?"
 
-#: imap/imap.c:975 pop.c:465
+#: imap/imap.c:973 pop/pop.c:438
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
 
-#: imap/imap.c:984
+#: imap/imap.c:981
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
 
-#: imap/imap.c:999
+#: imap/imap.c:993
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1083
+#: imap/imap.c:1022
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
 
-#: imap/imap.c:1088
+#: imap/imap.c:1027
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
 
-#: imap/imap.c:1122
+#: imap/imap.c:1035 imap/imap.c:1066
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
 
-#: imap/imap.c:1365
+#: imap/imap.c:1297
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
 
-#: imap/imap.c:1377
+#: imap/imap.c:1309
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "S'està subscrivint a «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:1379
+#: imap/imap.c:1311
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "S'està dessubscrivint de «%s»..."
 
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  ABREUJAT!
+# ivb  S'ha perdut la connexió.  Voleu reconnectar amb el servidor POP?
+#: imap/imap.c:1438
+#, fuzzy
+msgid "Connection lost. Reconnect to IMAP server?"
+msgstr "S'ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
+
 #. Unable to fetch headers for lower versions
-#: imap/message.c:94
+#: imap/message.c:92
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "No s'han pogut recollir les capçaleres d'aquesta versió de servidor IMAP."
 
-#: imap/message.c:107
+#: imap/message.c:102
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
 
-#: imap/message.c:134
+#: imap/message.c:127
 #, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "S'està avaluant la memòria cau... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:202 pop.c:210
+#: imap/message.c:193 pop/pop.c:196
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:367 pop.c:344
+#: imap/message.c:354 nntp/nntp.c:889 pop/pop.c:324
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: imap/message.c:410 pop.c:381
+#: imap/message.c:392 pop/pop.c:357
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "L'índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
 
-#: imap/message.c:589
+#: imap/message.c:548
 msgid "Uploading message ..."
 msgstr "S'està penjant el missatge..."
 
-#: imap/message.c:699
+#: imap/message.c:660
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "S'estan copiant %d missatges en «%s»..."
 
-#: imap/message.c:703
+#: imap/message.c:663
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "S'està copiant el missatge %d en «%s»..."
 
-#: imap/util.c:241
+#: imap/util.c:182
 msgid "Continue?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
-#: init.c:385
+#: init.c:371
 #, c-format
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr "L'expressió regular no és vàlida: %s"
 
-#: init.c:678
+#: init.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ifdef: too few arguments"
+msgstr "%s: Manquen arguments."
+
+#: init.c:552
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ifndef: too few arguments"
+msgstr "mono: Manquen arguments."
+
+#: init.c:664
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
 
-#: init.c:680
+#: init.c:666
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "spam: No s'ha indicat el patró de concordança."
 
-#: init.c:883
+#: init.c:857
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: No s'ha indicat cap adreça."
 
-#: init.c:928
+#: init.c:898
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Avís: L'IDN «%s» de l'àlies «%s» no és vàlid.\n"
 
-#: init.c:1006
+#: init.c:968
 msgid "invalid header field"
 msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
 
-#: init.c:1059
+#: init.c:1015
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: El mètode d'ordenació no és conegut."
 
-#: init.c:1169
+#: init.c:1118
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressió regular: %s\n"
 
-#: init.c:1234
+#: init.c:1180
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: La variable no és coneguda."
 
-#: init.c:1243
+#: init.c:1187
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "El prefix usat en «reset» no és permés."
 
-#: init.c:1249
+#: init.c:1192
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "El valor usat en «reset» no és permés."
 
 # ivb (2001/11/24)
 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
-#: init.c:1288
+#: init.c:1225
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "«%s» està activada."
 
 # ivb (2001/11/24)
 # ivb  Es refereix a una variable lògica.
-#: init.c:1288
+#: init.c:1225
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "«%s» no està activada."
 
-#: init.c:1478
+#: init.c:1396
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
 
-#: init.c:1503 init.c:1548
+#: init.c:1419 init.c:1458
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: El valor no és vàlid."
 
-#: init.c:1589
+#: init.c:1495
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:1615
+#: init.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: El tipus no és conegut."
 
-#: init.c:1674
+#: init.c:1582
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Error en «%s», línia %d: %s"
 
-#. the muttrc source keyword
-#: init.c:1697
+#: init.c:1604
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
@@ -1734,95 +2499,101 @@ msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  source: S'avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
-#: init.c:1698
+#: init.c:1605
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: «%s» conté massa errors: s'avorta la lectura."
 
-#: init.c:1712
+#: init.c:1622
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: init.c:1717
-msgid "source: too many arguments"
-msgstr "source: Sobren arguments."
-
-#: init.c:1768
+#: init.c:1674
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: L'ordre no és coneguda."
 
-#: init.c:2157
+#: init.c:2025
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: init.c:2206
+#: init.c:2071
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
 
-#: init.c:2214
+#: init.c:2078
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
 
-#: keymap.c:463
+#: init.c:2296
+#, c-format
+msgid "Warning: the following synonym variables were found:\n"
+msgstr ""
+
+#: init.c:2303
+#, c-format
+msgid "Warning: Synonym variables are scheduled for removal.\n"
+msgstr ""
+
+#: keymap.c:429
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "S'ha detectat un bucle entre macros."
 
-#: keymap.c:673 keymap.c:681
+#: keymap.c:635 keymap.c:643
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "La tecla no està vinculada."
 
-#: keymap.c:685
+#: keymap.c:648
 #, c-format
 msgid "Key is not bound.  Press '%s' for help."
 msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per obtenir ajuda."
 
-#: keymap.c:696
+#: keymap.c:659
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:726
+#: keymap.c:687
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s: El menú no existeix."
 
-#: keymap.c:741
+#: keymap.c:701
 msgid "null key sequence"
 msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
 
-#: keymap.c:828
+#: keymap.c:786
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:851
+#: keymap.c:803
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: La funció no es troba en el mapa."
 
-#: keymap.c:875
+#: keymap.c:831
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
 
-#: keymap.c:886
+#: keymap.c:839
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: Sobren arguments."
 
-#: keymap.c:922
+#: keymap.c:871
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: Manquen arguments."
 
-#: keymap.c:942
+#: keymap.c:889
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: La funció no existeix."
 
-#: keymap.c:963
+#: keymap.c:910
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Premeu les tecles (^G avorta): "
 
-#: keymap.c:968
+#: keymap.c:914
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
@@ -1871,11 +2642,13 @@ msgid "display the currently selected file's name"
 msgstr "mostra el nom del fitxer seleccionat actualment"
 
 #: keymap_alldefs.h:15
-msgid "subscribe to current mailbox (IMAP only)"
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to current (IMAP/NNTP only)"
 msgstr "es subscriu a la bústia actual (només en IMAP)"
 
 #: keymap_alldefs.h:16
-msgid "unsubscribe to current mailbox (IMAP only)"
+#, fuzzy
+msgid "unsubscribe to current (IMAP/NNTP only)"
 msgstr "es dessubscriu de la bústia actual (només en IMAP)"
 
 #: keymap_alldefs.h:17
@@ -1889,763 +2662,901 @@ msgid "list mailboxes with new mail"
 msgstr "llista les bústies amb correu nou"
 
 #: keymap_alldefs.h:19
+msgid "mark all articles in newsgroup as read"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:20
 msgid "change directories"
 msgstr "canvia de directori"
 
-#: keymap_alldefs.h:20
+#: keymap_alldefs.h:21
 msgid "check mailboxes for new mail"
 msgstr "comprova si hi ha correu nou en les bústies"
 
-#: keymap_alldefs.h:21
+#: keymap_alldefs.h:22
 msgid "attach a file(s) to this message"
 msgstr "adjunta fitxers a aquest missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:22
+#: keymap_alldefs.h:23
 msgid "attach message(s) to this message"
 msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:23
+#: keymap_alldefs.h:24
+#, fuzzy
+msgid "attach newsmessage(s) to this message"
+msgstr "adjunta missatges a aquest missatge"
+
+#: keymap_alldefs.h:25
 msgid "edit the BCC list"
 msgstr "edita la llista de còpia cega (Bcc)"
 
-#: keymap_alldefs.h:24
+#: keymap_alldefs.h:26
 msgid "edit the CC list"
 msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
 
-#: keymap_alldefs.h:25
+#: keymap_alldefs.h:27
 msgid "edit attachment description"
 msgstr "edita la descripció d'un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:26
+#: keymap_alldefs.h:28
 msgid "edit attachment transfer-encoding"
 msgstr "edita la codificació de la transferència d'un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:27
+#: keymap_alldefs.h:29
 msgid "enter a file to save a copy of this message in"
 msgstr "demana un fitxer on desar una còpia d'aquest missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:28
+#: keymap_alldefs.h:30
 msgid "edit the file to be attached"
 msgstr "edita un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:29
+#: keymap_alldefs.h:31
 msgid "edit the from field"
 msgstr "edita el camp de remitent (From)"
 
-#: keymap_alldefs.h:30
+#: keymap_alldefs.h:32
 msgid "edit the message with headers"
 msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
 
-#: keymap_alldefs.h:31
+#: keymap_alldefs.h:33
 msgid "edit the message"
 msgstr "edita el missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:32
+#: keymap_alldefs.h:34
 msgid "edit attachment using mailcap entry"
 msgstr "edita el fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
 
-#: keymap_alldefs.h:33
+#: keymap_alldefs.h:35
+#, fuzzy
+msgid "edit the newsgroups list"
+msgstr "edita la llista de còpia (Cc)"
+
+#: keymap_alldefs.h:36
 msgid "edit the Reply-To field"
 msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
 
-#: keymap_alldefs.h:34
+#: keymap_alldefs.h:37
+#, fuzzy
+msgid "edit the Followup-To field"
+msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+
+#: keymap_alldefs.h:38
+#, fuzzy
+msgid "edit the X-Comment-To field"
+msgstr "edita el camp de resposta (Reply-To)"
+
+#: keymap_alldefs.h:39
 msgid "edit the subject of this message"
 msgstr "edita l'assumpte del missatge (Subject)"
 
-#: keymap_alldefs.h:35
+#: keymap_alldefs.h:40
 msgid "edit the TO list"
 msgstr "edita la llista de destinataris (To)"
 
-#: keymap_alldefs.h:36
+#: keymap_alldefs.h:41
 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
 msgstr "crea una nova bústia (només en IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:37
+#: keymap_alldefs.h:42
 msgid "edit attachment content type"
 msgstr "edita el tipus de contingut d'un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:38
+#: keymap_alldefs.h:43
 msgid "get a temporary copy of an attachment"
 msgstr "crea una còpia temporal d'un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:39
+#: keymap_alldefs.h:44
 msgid "run ispell on the message"
 msgstr "executa «ispell» (comprovació ortogràfica) sobre el missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:40
+#: keymap_alldefs.h:45
 msgid "compose new attachment using mailcap entry"
 msgstr "crea un nou fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap»"
 
-#: keymap_alldefs.h:41
+#: keymap_alldefs.h:46
 msgid "toggle recoding of this attachment"
 msgstr "estableix si un fitxer adjunt serà recodificat"
 
-#: keymap_alldefs.h:42
+#: keymap_alldefs.h:47
 msgid "save this message to send later"
 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo més endavant"
 
-#: keymap_alldefs.h:43
+#: keymap_alldefs.h:48
 msgid "rename/move an attached file"
 msgstr "reanomena (o mou) un fitxer adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:44
+#: keymap_alldefs.h:49
 msgid "send the message"
 msgstr "envia el missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:45
+#: keymap_alldefs.h:50
 msgid "toggle disposition between inline/attachment"
 msgstr "canvia la disposició entre en línia o adjunt"
 
-#: keymap_alldefs.h:46
+#: keymap_alldefs.h:51
 msgid "toggle whether to delete file after sending it"
 msgstr "estableix si cal esborrar un fitxer una volta enviat"
 
-#: keymap_alldefs.h:47
+#: keymap_alldefs.h:52
 msgid "update an attachment's encoding info"
 msgstr "edita la informació de codificació d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:48
+#: keymap_alldefs.h:53
 msgid "write the message to a folder"
 msgstr "escriu el missatge en una carpeta"
 
-#: keymap_alldefs.h:49
+#: keymap_alldefs.h:54
 msgid "copy a message to a file/mailbox"
 msgstr "còpia un missatge en un fitxer o bústia"
 
-#: keymap_alldefs.h:50
+#: keymap_alldefs.h:55
 msgid "create an alias from a message sender"
 msgstr "crea un àlies partint del remitent d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:51
+#: keymap_alldefs.h:56
 msgid "move entry to bottom of screen"
 msgstr "mou l'indicador al final de la pantalla"
 
-#: keymap_alldefs.h:52
+#: keymap_alldefs.h:57
 msgid "move entry to middle of screen"
 msgstr "mou l'indicador al centre de la pantalla"
 
-#: keymap_alldefs.h:53
+#: keymap_alldefs.h:58
 msgid "move entry to top of screen"
 msgstr "mou l'indicador al començament de la pantalla"
 
-#: keymap_alldefs.h:54
+#: keymap_alldefs.h:59
 msgid "make decoded (text/plain) copy"
 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:55
+#: keymap_alldefs.h:60
 msgid "make decoded copy (text/plain) and delete"
 msgstr "crea una còpia descodificada (text/plain) del missatge i l'esborra"
 
-#: keymap_alldefs.h:56
+#: keymap_alldefs.h:61
 msgid "delete the current entry"
 msgstr "esborra l'entrada actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:57
+#: keymap_alldefs.h:62
 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:58
+#: keymap_alldefs.h:63
 msgid "delete all messages in subthread"
 msgstr "esborra tots els missatges d'un subfil"
 
-#: keymap_alldefs.h:59
+#: keymap_alldefs.h:64
 msgid "delete all messages in thread"
 msgstr "esborra tots els missatges d'un fil"
 
-#: keymap_alldefs.h:60
+#: keymap_alldefs.h:65
 msgid "display full address of sender"
 msgstr "mostra l'adreça completa del remitent"
 
-#: keymap_alldefs.h:61
+#: keymap_alldefs.h:66
 msgid "display message and toggle header weeding"
 msgstr "mostra un missatge i oculta o mostra certs camps de la capçalera"
 
-#: keymap_alldefs.h:62
+#: keymap_alldefs.h:67
 msgid "display a message"
 msgstr "mostra un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:63
+#: keymap_alldefs.h:68
 msgid "edit the raw message"
 msgstr "edita un missatge en brut"
 
-#: keymap_alldefs.h:64
+#: keymap_alldefs.h:69
 msgid "delete the char in front of the cursor"
 msgstr "esborra el caràcter anterior al cursor"
 
-#: keymap_alldefs.h:65
+#: keymap_alldefs.h:70
 msgid "move the cursor one character to the left"
 msgstr "mou el cursor un caràcter a l'esquerra"
 
-#: keymap_alldefs.h:66
+#: keymap_alldefs.h:71
 msgid "move the cursor to the beginning of the word"
 msgstr "mou el cursor al començament de la paraula"
 
-#: keymap_alldefs.h:67
+#: keymap_alldefs.h:72
 msgid "jump to the beginning of the line"
 msgstr "salta al començament de la línia"
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: keymap_alldefs.h:68
+#: keymap_alldefs.h:73
 msgid "cycle among incoming mailboxes"
 msgstr "canvia entre les bústies d'entrada"
 
-#: keymap_alldefs.h:69
+#: keymap_alldefs.h:74
 msgid "complete filename or alias"
 msgstr "completa el nom de fitxer o l'àlies"
 
-#: keymap_alldefs.h:70
+#: keymap_alldefs.h:75
 msgid "complete address with query"
 msgstr "completa una adreça fent una consulta"
 
-#: keymap_alldefs.h:71
+#: keymap_alldefs.h:76
 msgid "delete the char under the cursor"
 msgstr "esborra el caràcter sota el cursor"
 
-#: keymap_alldefs.h:72
+#: keymap_alldefs.h:77
 msgid "jump to the end of the line"
 msgstr "salta al final de la línia"
 
-#: keymap_alldefs.h:73
+#: keymap_alldefs.h:78
 msgid "move the cursor one character to the right"
 msgstr "mou el cursor un caràcter a la dreta"
 
-#: keymap_alldefs.h:74
+#: keymap_alldefs.h:79
 msgid "move the cursor to the end of the word"
 msgstr "mou el cursor al final de la paraula"
 
-#: keymap_alldefs.h:75
+#: keymap_alldefs.h:80
 msgid "scroll down through the history list"
 msgstr "es desplaça cap avall en la llista d'historial"
 
-#: keymap_alldefs.h:76
+#: keymap_alldefs.h:81
 msgid "scroll up through the history list"
 msgstr "es desplaça cap amunt en la llista d'historial"
 
-#: keymap_alldefs.h:77
+#: keymap_alldefs.h:82
 msgid "delete chars from cursor to end of line"
 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la línia"
 
-#: keymap_alldefs.h:78
+#: keymap_alldefs.h:83
 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
 msgstr "esborra els caràcters des del cursor fins al final de la paraula"
 
-#: keymap_alldefs.h:79
+#: keymap_alldefs.h:84
 msgid "delete all chars on the line"
 msgstr "esborra tots els caràcters de la línia"
 
-#: keymap_alldefs.h:80
+#: keymap_alldefs.h:85
 msgid "delete the word in front of the cursor"
 msgstr "esborra la paraula a l'esquerra del cursor"
 
-#: keymap_alldefs.h:81
+#: keymap_alldefs.h:86
 msgid "quote the next typed key"
 msgstr "escriu tal qual la tecla premuda a continuació"
 
-#: keymap_alldefs.h:82
+#: keymap_alldefs.h:87
 msgid "transpose character under cursor with previous"
 msgstr "transposa el caràcter sota el cursor i l'anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:83
+#: keymap_alldefs.h:88
 msgid "capitalize the word"
 msgstr "posa la primera lletra de la paraula en majúscula"
 
-#: keymap_alldefs.h:84
+#: keymap_alldefs.h:89
 msgid "convert the word to lower case"
 msgstr "converteix la paraula a minúscules"
 
-#: keymap_alldefs.h:85
+#: keymap_alldefs.h:90
 msgid "convert the word to upper case"
 msgstr "converteix la paraula a majúscules"
 
-#: keymap_alldefs.h:86
+#: keymap_alldefs.h:91
 msgid "enter a muttrc command"
 msgstr "executa una ordre de «muttrc»"
 
-#: keymap_alldefs.h:87
+#: keymap_alldefs.h:92
 msgid "enter a file mask"
 msgstr "estableix una màscara de fitxers"
 
-#: keymap_alldefs.h:88
+#: keymap_alldefs.h:93
 msgid "exit this menu"
 msgstr "abandona aquest menú"
 
-#: keymap_alldefs.h:89
+#: keymap_alldefs.h:94
 msgid "filter attachment through a shell command"
 msgstr "filtra un fitxer adjunt amb una ordre de l'intèrpret"
 
-#: keymap_alldefs.h:90
+#: keymap_alldefs.h:95
 msgid "move to the first entry"
 msgstr "va a la primera entrada"
 
-#: keymap_alldefs.h:91
+#: keymap_alldefs.h:96
 msgid "toggle a message's 'important' flag"
 msgstr "canvia el senyalador «important» d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:92
+# ivb (2001/12/07)
+# ivb  El primer «%s» és una adreça de correu i el segon potser «,...».
+#: keymap_alldefs.h:97
+#, fuzzy
+msgid "followup to newsgroup"
+msgstr "Voleu escriure un seguiment a %s%s?"
+
+#: keymap_alldefs.h:98
+msgid "forward to newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:99
 msgid "forward a message with comments"
 msgstr "reenvia un missatge amb comentaris"
 
-#: keymap_alldefs.h:93
+#: keymap_alldefs.h:100
 msgid "select the current entry"
 msgstr "selecciona l'entrada actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:94
+#: keymap_alldefs.h:101
+#, fuzzy
+msgid "get all children of the current message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+
+#: keymap_alldefs.h:102
+#, fuzzy
+msgid "get message with Message-Id"
+msgstr "edita el missatge amb capçaleres"
+
+#: keymap_alldefs.h:103
+#, fuzzy
+msgid "get parent of the current message"
+msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
+
+#: keymap_alldefs.h:104
 msgid "reply to all recipients"
 msgstr "respon a tots els destinataris"
 
-#: keymap_alldefs.h:95
+#: keymap_alldefs.h:105
 msgid "scroll down 1/2 page"
 msgstr "avança mitja pàgina"
 
-#: keymap_alldefs.h:96
+#: keymap_alldefs.h:106
 msgid "scroll up 1/2 page"
 msgstr "endarrereix mitja pàgina"
 
-#: keymap_alldefs.h:97
+#: keymap_alldefs.h:107
 msgid "this screen"
 msgstr "mostra aquesta pantalla"
 
-#: keymap_alldefs.h:98
+#: keymap_alldefs.h:108
 msgid "jump to an index number"
 msgstr "salta a un número d'índex"
 
-#: keymap_alldefs.h:99
+#: keymap_alldefs.h:109
 msgid "move to the last entry"
 msgstr "va a l'última entrada"
 
-#: keymap_alldefs.h:100
+#: keymap_alldefs.h:110
 msgid "reply to specified mailing list"
 msgstr "respon a la llista de correu indicada"
 
-#: keymap_alldefs.h:101
+#: keymap_alldefs.h:111
+#, fuzzy
+msgid "load active file from NNTP server"
+msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
+
+#: keymap_alldefs.h:112
 msgid "execute a macro"
 msgstr "executa una macro"
 
-#: keymap_alldefs.h:102
+#: keymap_alldefs.h:113
 msgid "compose a new mail message"
 msgstr "redacta un nou missatge de correu"
 
-#: keymap_alldefs.h:103
+#: keymap_alldefs.h:114
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:115
 msgid "open a different folder"
 msgstr "obri una carpeta diferent"
 
-#: keymap_alldefs.h:104
+#: keymap_alldefs.h:116
 msgid "open a different folder in read only mode"
 msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
 
-#: keymap_alldefs.h:105
+#: keymap_alldefs.h:117
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup"
+msgstr "obri una carpeta diferent"
+
+#: keymap_alldefs.h:118
+#, fuzzy
+msgid "open a different newsgroup in read only mode"
+msgstr "obri una carpeta diferent en mode de només lectura"
+
+#: keymap_alldefs.h:119
 msgid "clear a status flag from a message"
 msgstr "elimina un senyalador d'estat d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:106
+#: keymap_alldefs.h:120
 msgid "delete messages matching a pattern"
 msgstr "esborra els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: keymap_alldefs.h:107
+#: keymap_alldefs.h:121
+#, fuzzy
+msgid "reconstruct thread containing current message"
+msgstr "El fil conté missatges no llegits."
+
+#: keymap_alldefs.h:122
 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
 msgstr "força l'obtenció del correu d'un servidor IMAP"
 
-#: keymap_alldefs.h:108
+#: keymap_alldefs.h:123
 msgid "retrieve mail from POP server"
 msgstr "obté el correu d'un servidor POP"
 
-#: keymap_alldefs.h:109
+#: keymap_alldefs.h:124
 msgid "move to the first message"
 msgstr "va al primer missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:110
+#: keymap_alldefs.h:125
 msgid "move to the last message"
 msgstr "va a l'últim missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:111
+#: keymap_alldefs.h:126
 msgid "show only messages matching a pattern"
 msgstr "mostra només els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: keymap_alldefs.h:112
+#: keymap_alldefs.h:127
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
+
+#: keymap_alldefs.h:128
 msgid "jump to the next new message"
 msgstr "salta al següent missatge nou"
 
-#: keymap_alldefs.h:113
+#: keymap_alldefs.h:129
 msgid "jump to the next new or unread message"
 msgstr "salta al següent missatge nou o no llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:114
+#: keymap_alldefs.h:130
 msgid "jump to the next subthread"
 msgstr "salta al subfil següent"
 
-#: keymap_alldefs.h:115
+#: keymap_alldefs.h:131
 msgid "jump to the next thread"
 msgstr "salta al fil següent"
 
-#: keymap_alldefs.h:116
+#: keymap_alldefs.h:132
 msgid "move to the next undeleted message"
 msgstr "va al següent missatge no esborrat"
 
-#: keymap_alldefs.h:117
+#: keymap_alldefs.h:133
 msgid "jump to the next unread message"
 msgstr "salta al següent missatge no llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:118
+#: keymap_alldefs.h:134
 msgid "jump to parent message in thread"
 msgstr "salta al missatge pare del fil"
 
-#: keymap_alldefs.h:119
+#: keymap_alldefs.h:135
 msgid "jump to previous thread"
 msgstr "salta al fil anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:120
+#: keymap_alldefs.h:136
 msgid "jump to previous subthread"
 msgstr "salta al subfil anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:121
+#: keymap_alldefs.h:137
 msgid "move to the previous undeleted message"
 msgstr "va a l'anterior missatge no llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:122
+#: keymap_alldefs.h:138
 msgid "jump to the previous new message"
 msgstr "salta a l'anterior missatge nou"
 
-#: keymap_alldefs.h:123
+#: keymap_alldefs.h:139
 msgid "jump to the previous new or unread message"
 msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:124
+#: keymap_alldefs.h:140
 msgid "jump to the previous unread message"
 msgstr "salta a l'anterior missatge no llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:125
+#: keymap_alldefs.h:141
 msgid "mark the current thread as read"
 msgstr "marca el fil actual com a llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:126
+#: keymap_alldefs.h:142
 msgid "mark the current subthread as read"
 msgstr "marca el subfil actual com a llegit"
 
-#: keymap_alldefs.h:127
+#: keymap_alldefs.h:143
 msgid "set a status flag on a message"
 msgstr "estableix un senyalador d'estat d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:128
+#: keymap_alldefs.h:144
 msgid "save changes to mailbox"
 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia"
 
-#: keymap_alldefs.h:129
+#: keymap_alldefs.h:145
 msgid "tag messages matching a pattern"
 msgstr "marca els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: keymap_alldefs.h:130
+#: keymap_alldefs.h:146
 msgid "undelete messages matching a pattern"
 msgstr "restaura els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: keymap_alldefs.h:131
+#: keymap_alldefs.h:147
 msgid "untag messages matching a pattern"
 msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
 
-#: keymap_alldefs.h:132
+#: keymap_alldefs.h:148
 msgid "move to the middle of the page"
 msgstr "va al centre de la pàgina"
 
-#: keymap_alldefs.h:133
+#: keymap_alldefs.h:149
 msgid "move to the next entry"
 msgstr "va a l'entrada següent"
 
-#: keymap_alldefs.h:134
+#: keymap_alldefs.h:150
 msgid "scroll down one line"
 msgstr "avança una línia"
 
-#: keymap_alldefs.h:135
+#: keymap_alldefs.h:151
 msgid "move to the next page"
 msgstr "va a la pàgina següent"
 
-#: keymap_alldefs.h:136
+#: keymap_alldefs.h:152
 msgid "jump to the bottom of the message"
 msgstr "salta al final del missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:137
+#: keymap_alldefs.h:153
 msgid "toggle display of quoted text"
 msgstr "oculta o mostra el text citat"
 
-#: keymap_alldefs.h:138
+#: keymap_alldefs.h:154
 msgid "skip beyond quoted text"
 msgstr "avança fins al final del text citat"
 
-#: keymap_alldefs.h:139
+#: keymap_alldefs.h:155
 msgid "jump to the top of the message"
 msgstr "salta a l'inici del missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:140
+#: keymap_alldefs.h:156
 msgid "pipe message/attachment to a shell command"
 msgstr "redirigeix un missatge o fitxer adjunt a una ordre de l'intèrpret"
 
-#: keymap_alldefs.h:141
+# ivb (2001/12/02)
+# ivb  El programa posa l'interrogant.
+#: keymap_alldefs.h:157
+#, fuzzy
+msgid "post message to newsgroup"
+msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
+
+#: keymap_alldefs.h:158
 msgid "move to the previous entry"
 msgstr "va a l'entrada anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:142
+#: keymap_alldefs.h:159
 msgid "scroll up one line"
 msgstr "endarrereix una línia"
 
-#: keymap_alldefs.h:143
+#: keymap_alldefs.h:160
 msgid "move to the previous page"
 msgstr "va a la pàgina anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:144
+#: keymap_alldefs.h:161
 msgid "print the current entry"
 msgstr "imprimeix l'entrada actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:145
+#: keymap_alldefs.h:162
+msgid "really delete the current entry, bypassing the trash folder"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:163
 msgid "query external program for addresses"
 msgstr "pregunta a un programa extern per una adreça"
 
-#: keymap_alldefs.h:146
+#: keymap_alldefs.h:164
 msgid "append new query results to current results"
 msgstr "afig els resultats d'una consulta nova als resultats actuals"
 
-#: keymap_alldefs.h:147
+#: keymap_alldefs.h:165
 msgid "save changes to mailbox and quit"
 msgstr "desa els canvis realitzats a la bústia i ix"
 
-#: keymap_alldefs.h:148
+#: keymap_alldefs.h:166
 msgid "recall a postponed message"
 msgstr "recupera un missatge posposat"
 
-#: keymap_alldefs.h:149
+#: keymap_alldefs.h:167
 msgid "clear and redraw the screen"
 msgstr "neteja i redibuixa la pantalla"
 
 # ivb (2001/11/26)
 # ivb  Es refereix a una funció -> femení.
-#: keymap_alldefs.h:150
+#: keymap_alldefs.h:168
 msgid "{internal}"
 msgstr "{interna}"
 
-#: keymap_alldefs.h:151
+#: keymap_alldefs.h:169
 #, fuzzy
 msgid "rename the current mailbox (IMAP only)"
 msgstr "esborra la bústia actual (només en IMAP)"
 
-#: keymap_alldefs.h:152
+#: keymap_alldefs.h:170
 msgid "reply to a message"
 msgstr "respon a un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:153
+#: keymap_alldefs.h:171
 msgid "use the current message as a template for a new one"
 msgstr "usa el missatge actual com a plantilla per un de nou"
 
-#: keymap_alldefs.h:154
+#: keymap_alldefs.h:172
 msgid "save message/attachment to a file"
 msgstr "guarda un missatge o fitxer adjunt en un fitxer"
 
-#: keymap_alldefs.h:155
+#: keymap_alldefs.h:173
 msgid "search for a regular expression"
 msgstr "cerca una expressió regular"
 
-#: keymap_alldefs.h:156
+#: keymap_alldefs.h:174
 msgid "search backwards for a regular expression"
 msgstr "cerca cap enrere una expressió regular"
 
-#: keymap_alldefs.h:157
+#: keymap_alldefs.h:175
 msgid "search for next match"
 msgstr "cerca la concordança següent"
 
-#: keymap_alldefs.h:158
+#: keymap_alldefs.h:176
 msgid "search for next match in opposite direction"
 msgstr "cerca la concordança anterior"
 
-#: keymap_alldefs.h:159
+#: keymap_alldefs.h:177
 msgid "toggle search pattern coloring"
 msgstr "estableix si cal resaltar les concordances trobades"
 
-#: keymap_alldefs.h:160
+#: keymap_alldefs.h:178
 msgid "invoke a command in a subshell"
 msgstr "invoca una ordre en un subintèrpret"
 
-#: keymap_alldefs.h:161
+#: keymap_alldefs.h:179
 msgid "sort messages"
 msgstr "ordena els missatges"
 
-#: keymap_alldefs.h:162
+#: keymap_alldefs.h:180
 msgid "sort messages in reverse order"
 msgstr "ordena inversament els missatges"
 
-#: keymap_alldefs.h:163
+#: keymap_alldefs.h:181
+#, fuzzy
+msgid "subscribe to newsgroups matching a pattern"
+msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
+
+#: keymap_alldefs.h:182
 msgid "tag the current entry"
 msgstr "marca l'entrada actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:164
+#: keymap_alldefs.h:183
 msgid "apply next function to tagged messages"
 msgstr "aplica la funció següent als missatges marcats"
 
-#: keymap_alldefs.h:165
+#: keymap_alldefs.h:184
 msgid "apply next function ONLY to tagged messages"
 msgstr "aplica la funció següent NOMÉS als missatges marcats"
 
-#: keymap_alldefs.h:166
+#: keymap_alldefs.h:185
 msgid "tag the current subthread"
 msgstr "marca el subfil actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:167
+#: keymap_alldefs.h:186
 msgid "tag the current thread"
 msgstr "marca el fil actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:168
+#: keymap_alldefs.h:187
 msgid "toggle a message's 'new' flag"
 msgstr "canvia el senyalador «nou» d'un missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:169
+#: keymap_alldefs.h:188
+#, fuzzy
+msgid "toggle view of read messages"
+msgstr "salta a l'anterior missatge nou o no llegit"
+
+#: keymap_alldefs.h:189
 msgid "toggle whether the mailbox will be rewritten"
 msgstr "estableix si s'escriuran els canvis a la bústia"
 
 # ivb (2001/12/07)
 # ivb  Es refereix a les definides en «mailboxes».
-#: keymap_alldefs.h:170
+#: keymap_alldefs.h:190
 msgid "toggle whether to browse mailboxes or all files"
 msgstr ""
 "estableix si es navegarà només per les bústies d'entrada o per tots els "
 "fitxers"
 
-#: keymap_alldefs.h:171
+#: keymap_alldefs.h:191
 msgid "move to the top of the page"
 msgstr "va a l'inici de la pàgina"
 
-#: keymap_alldefs.h:172
+#: keymap_alldefs.h:192
+msgid "mark all articles in newsgroup as unread"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:193
 msgid "undelete the current entry"
 msgstr "restaura l'entrada actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:173
+#: keymap_alldefs.h:194
 msgid "undelete all messages in thread"
 msgstr "restaura tots els missatges d'un fil"
 
-#: keymap_alldefs.h:174
+#: keymap_alldefs.h:195
 msgid "undelete all messages in subthread"
 msgstr "restaura tots els missatges d'un subfil"
 
-#: keymap_alldefs.h:175
+#: keymap_alldefs.h:196
+#, fuzzy
+msgid "unsubscribe from newsgroups matching a pattern"
+msgstr "desmarca els missatges que concorden amb un patró"
+
+#: keymap_alldefs.h:197
 msgid "show the Mutt version number and date"
 msgstr "mostra el número de versió i la data de Mutt"
 
-#: keymap_alldefs.h:176
+#: keymap_alldefs.h:198
 msgid "view attachment using mailcap entry if necessary"
 msgstr "mostra un fitxer adjunt usant l'entrada de «mailcap» si és necessari"
 
-#: keymap_alldefs.h:177
+#: keymap_alldefs.h:199
 msgid "show MIME attachments"
 msgstr "mostra els fitxers adjunts MIME"
 
-#: keymap_alldefs.h:178
+#: keymap_alldefs.h:200
 msgid "display the keycode for a key press"
 msgstr "mostra el codi d'una tecla premuda"
 
-#: keymap_alldefs.h:179
+#: keymap_alldefs.h:201
 msgid "show currently active limit pattern"
 msgstr "mostra el patró limitant actiu"
 
-#: keymap_alldefs.h:180
+#: keymap_alldefs.h:202
 msgid "collapse/uncollapse current thread"
 msgstr "plega o desplega el fil actual"
 
-#: keymap_alldefs.h:181
-msgid "collapse/uncollapse all threads"
-msgstr "plega o desplega tots els fils"
+#: keymap_alldefs.h:203
+msgid "collapse/uncollapse all threads"
+msgstr "plega o desplega tots els fils"
+
+#: keymap_alldefs.h:204
+#, fuzzy
+msgid "scroll the mailbox pane up 1 page"
+msgstr "endarrereix mitja pàgina"
+
+#: keymap_alldefs.h:205
+#, fuzzy
+msgid "scroll the mailbox pane down 1 page"
+msgstr "avança mitja pàgina"
+
+#: keymap_alldefs.h:206
+msgid "go down to next mailbox"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:207
+#, fuzzy
+msgid "go down to next mailbox with new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: keymap_alldefs.h:208
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox"
+msgstr "Error en obrir la bústia."
+
+#: keymap_alldefs.h:209
+#, fuzzy
+msgid "go to previous mailbox with new mail"
+msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
+
+#: keymap_alldefs.h:210
+#, fuzzy
+msgid "open hilighted mailbox"
+msgstr "S'està reobrint la bústia..."
 
-#: keymap_alldefs.h:182
+#: keymap_alldefs.h:211
 msgid "attach a PGP public key"
 msgstr "adjunta una clau pública PGP"
 
-#: keymap_alldefs.h:183
+#: keymap_alldefs.h:212
 msgid "show PGP options"
 msgstr "mostra les opcions de PGP"
 
-#: keymap_alldefs.h:184
+#: keymap_alldefs.h:213
 msgid "mail a PGP public key"
 msgstr "envia una clau pública PGP"
 
-#: keymap_alldefs.h:185
+#: keymap_alldefs.h:214
 msgid "verify a PGP public key"
 msgstr "verifica una clau pública PGP"
 
-#: keymap_alldefs.h:186
+#: keymap_alldefs.h:215
 msgid "view the key's user id"
 msgstr "mostra l'identificador d'usuari d'una clau"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  Es refereix al format del missatge.
-#: keymap_alldefs.h:187
+#: keymap_alldefs.h:216
 msgid "check for classic pgp"
 msgstr "comprova si s'ha usat el PGP clàssic"
 
-#: keymap_alldefs.h:188
+#: keymap_alldefs.h:217
 msgid "Accept the chain constructed"
 msgstr "accepta la cadena construïda"
 
-#: keymap_alldefs.h:189
+#: keymap_alldefs.h:218
 msgid "Append a remailer to the chain"
 msgstr "afig un redistribuïdor a la cadena"
 
-#: keymap_alldefs.h:190
+#: keymap_alldefs.h:219
 msgid "Insert a remailer into the chain"
 msgstr "inserta un redistribuïdor en la cadena"
 
-#: keymap_alldefs.h:191
+#: keymap_alldefs.h:220
 msgid "Delete a remailer from the chain"
 msgstr "esborra un redistribuïdor de la cadena"
 
-#: keymap_alldefs.h:192
+#: keymap_alldefs.h:221
 msgid "Select the previous element of the chain"
 msgstr "selecciona l'element anterior de la cadena"
 
-#: keymap_alldefs.h:193
+#: keymap_alldefs.h:222
 msgid "Select the next element of the chain"
 msgstr "selecciona l'element següent de la cadena"
 
-#: keymap_alldefs.h:194
+#: keymap_alldefs.h:223
 msgid "send the message through a mixmaster remailer chain"
 msgstr "envia el missatge per una cadena de redistribuïdors Mixmaster"
 
-#: keymap_alldefs.h:195
+#: keymap_alldefs.h:224
 msgid "make decrypted copy and delete"
 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge i esborra aquest"
 
-#: keymap_alldefs.h:196
+#: keymap_alldefs.h:225
 msgid "make decrypted copy"
 msgstr "fa una còpia desxifrada del missatge"
 
-#: keymap_alldefs.h:197
+#: keymap_alldefs.h:226
 msgid "wipe passphrase(s) from memory"
 msgstr "esborra de la memòria la o les frases clau"
 
-#: keymap_alldefs.h:198
+#: keymap_alldefs.h:227
 msgid "extract supported public keys"
 msgstr "extreu les claus públiques suportades"
 
-#: keymap_alldefs.h:199
+#: keymap_alldefs.h:228
 msgid "show S/MIME options"
 msgstr "mostra les opcions d'S/MIME"
 
-#: lib.c:64
-msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
-msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
-
-#: lib.c:71 lib.c:86 lib.c:118
-msgid "Out of memory!"
-msgstr "No resta memòria!"
-
-#: main.c:51
+#: main.c:55
+#, fuzzy
 msgid ""
-"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
-"To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
+"To contact the developers, please mail to <mutt-ng-devel@lists.berlios.de>.\n"
+"To visit the Mutt-ng homepage go to http://www.muttng.org.\n"
+"To report a bug, please use the fleang(1) utility.\n"
 msgstr ""
 "Per contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un correu a\n"
 "<mutt-dev@mutt.org>.  Per informar d'un error, per favor useu la utilitat\n"
 "flea(1).\n"
 
-#: main.c:55
+#: main.c:60
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
-"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
+"Mutt-ng comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `muttng -vv'.\n"
 "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
+"under certain conditions; type `muttng -vv' for details.\n"
 msgstr ""
 "Copyright © 1996-2002 Michael R. Elkins i d'altres.\n"
 "Mutt s'ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més "
@@ -2653,16 +3564,23 @@ msgstr ""
 "Mutt és programari lliure i podeu, si voleu, redistribuir-lo sota certes\n"
 "condicions; useu «mutt -vv» per obtenir-ne més detalls.\n"
 
-#: main.c:61
+#: main.c:66
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
+"Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
 "Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
-"Copyright (C) 1997-2002 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
-"Copyright (C) 1998-2002 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
-"Copyright (C) 1999-2002 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
+"Copyright (C) 1997-2005 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
+"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
+"Copyright (C) 1999-2005 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
 "Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
 "Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
 "\n"
+"Copyright (C) 2005:\n"
+"  Parts were written/modified by:\n"
+"     Andreas Krennmair <ak@synflood.at>\n"
+"     Nico Golde <nico@ngolde.de>\n"
+"     Rocco Rutte <pdmef@cs.tu-berlin.de>\n"
+"\n"
 "Lots of others not mentioned here contributed lots of code,\n"
 "fixes, and suggestions.\n"
 "\n"
@@ -2709,31 +3627,36 @@ msgstr ""
 "    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
 "    MA  02111, USA.\n"
 
-#: main.c:99
+#: main.c:110
+#, fuzzy
 msgid ""
-"usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
+"usage: muttng [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
 "<file> ]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -Q <query> [ -Q <query> ] "
 "[...]\n"
-"       mutt [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -A <alias> [ -A <alias> ] "
 "[...]\n"
-"       mutt [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
+"       muttng [ -nR ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -D\n"
+"       muttng [ -nx ] [ -e <cmd> ] [ -a <file> ] [ -F <file> ] [ -H <file> ] "
 "[ -i <file> ] [ -s <subj> ] [ -b <addr> ] [ -c <addr> ] <addr> [ ... ]\n"
-"       mutt [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
-"       mutt -v[v]\n"
+"       muttng [ -n ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] -p\n"
+"       muttng -v[v]\n"
 "\n"
 "options:\n"
 "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
 "  -a <file>\tattach a file to the message\n"
 "  -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
 "  -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
+"  -D\t\tprint the value of all variables to stdout\n"
 "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
 "  -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
 "  -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
+"  -g <server>\tspecify a newsserver (if compiled with NNTP)\n"
+"  -G\t\tselect a newsgroup (if compiled with NNTP)\n"
 "  -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
-"  -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
+"  -i <file>\tspecify a file which Mutt-ng should include in the body\n"
 "  -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
-"  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
+"  -n\t\tcauses Mutt-ng not to read the system Muttngrc\n"
 "  -p\t\trecall a postponed message\n"
 "  -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
 "  -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
@@ -2782,7 +3705,7 @@ msgstr ""
 "                       immediatament si no n'hi ha cap.\n"
 "  -h                   Mostra aquest missatge d'ajuda."
 
-#: main.c:167
+#: main.c:182
 msgid ""
 "\n"
 "Compile options:"
@@ -2790,7 +3713,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcions de compiŀlació:"
 
-#: main.c:478
+#: main.c:441
+msgid "Mutt-ng is based on the following patches written for mutt:\n"
+msgstr ""
+
+#: main.c:461
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
 
@@ -2805,71 +3732,59 @@ msgstr "No es va definir «DEBUG» en la compiŀlació. Es descarta l'opció.\n"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
-#: main.c:733
+#: main.c:746
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
 
-#: main.c:737
+#: main.c:750
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s."
 
-#: main.c:782
+#: main.c:790
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "No s'ha indicat cap destinatari.\n"
 
-#: main.c:868
+#: main.c:866
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: No s'ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
 
-#: main.c:888
+#: main.c:883
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
 
-#: main.c:897
+#: main.c:902
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "No s'ha definit cap bústia d'entrada."
 
-#: main.c:924
+#: main.c:937
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "La bústia és buida."
 
-#: mbox.c:129 mbox.c:288
+#: mbox.c:134 mbox.c:283
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d (%d%%)"
 msgstr "S'està llegint «%s»... %d (%d%%)"
 
-#: mbox.c:153 mbox.c:210
+#: mbox.c:155 mbox.c:209
 msgid "Mailbox is corrupt!"
 msgstr "La bústia és corrupta!"
 
-#: mbox.c:662
-msgid "Mailbox was corrupted!"
-msgstr "La bústia ha estat corrompuda!"
-
-#: mbox.c:699 mbox.c:953
+#: mbox.c:574 mbox.c:813
 msgid "Fatal error!  Could not reopen mailbox!"
 msgstr "Error fatal!  No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: mbox.c:708
-msgid "Unable to lock mailbox!"
-msgstr "No s'ha pogut blocar la bústia!"
-
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  Cal mantenir el missatge curt.
 # ivb  ABREUJAT!
-#. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
-#. * messages were found to be changed or deleted.  This should
-#. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
-#.
-#: mbox.c:754
+#: mbox.c:627
 msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
 msgstr ""
 "sync: La bústia és modificada però els missatges no! (informeu de l'error)"
 
-#: mbox.c:793
+#: mbox.c:664
 #, c-format
 msgid "Writing messages... %d (%d%%)"
 msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
@@ -2877,228 +3792,239 @@ msgstr "S'estan escrivint els missatges... %d (%d%%)"
 #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
 #. * change/deleted message
 #.
-#: mbox.c:906
+#: mbox.c:767
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  L'escriptura ha fallat!  S'ha desat la bústia parcial en «%s».
-#: mbox.c:937
+#: mbox.c:798
 #, c-format
 msgid "Write failed!  Saved partial mailbox to %s"
 msgstr "L'escriptura fallà!  Es desa la bústia parcial en «%s»."
 
-#: mbox.c:1003
+#: mbox.c:859
 msgid "Could not reopen mailbox!"
 msgstr "No s'ha pogut reobrir la bústia!"
 
-#: mbox.c:1041
+#: mbox.c:916
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "S'està reobrint la bústia..."
 
-#: menu.c:416
+#: mbox.c:1130
+msgid "Can't write message"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
+
+#: menu.c:410
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Salta a: "
 
-#: menu.c:425
+#: menu.c:417
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "El número d'índex no és vàlid."
 
-#: menu.c:429 menu.c:450 menu.c:488 menu.c:531 menu.c:547 menu.c:558
-#: menu.c:569 menu.c:611 menu.c:622 menu.c:635 menu.c:648 menu.c:1043
+#: menu.c:421 menu.c:442 menu.c:476 menu.c:515 menu.c:530 menu.c:540
+#: menu.c:550 menu.c:587 menu.c:597 menu.c:609 menu.c:621 menu.c:1003
 msgid "No entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada."
 
-#: menu.c:447
+#: menu.c:439
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "No podeu baixar més."
 
-#: menu.c:465
+#: menu.c:456
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "No podeu pujar més."
 
-#: menu.c:485
+#: menu.c:473
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Vos trobeu en l'última pàgina."
 
-#: menu.c:509
+#: menu.c:495
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Vos trobeu en la primera pàgina."
 
-#: menu.c:588
+#: menu.c:567
 msgid "First entry is shown."
 msgstr "La primera entrada ja és visible."
 
-#: menu.c:608
+#: menu.c:584
 msgid "Last entry is shown."
 msgstr "L'última entrada ja és visible."
 
-#: menu.c:659
+#: menu.c:631
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Vos trobeu en l'última entrada."
 
-#: menu.c:670
+#: menu.c:641
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: menu.c:730 pattern.c:1242
+#: menu.c:699 pattern.c:1249
 msgid "Search for: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: menu.c:731 pattern.c:1243
+#: menu.c:700 pattern.c:1250
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: menu.c:741 pattern.c:1275
+#: menu.c:708 pattern.c:1281
 msgid "No search pattern."
 msgstr "No s'ha indicat cap patró de recerca."
 
-#: menu.c:771 pager.c:1931 pager.c:1947 pager.c:2055 pattern.c:1340
+#: menu.c:738 pager.c:1822 pager.c:1836 pager.c:1938 pattern.c:1345
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: menu.c:895
+#: menu.c:858
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
 
-#: menu.c:1000
+#: menu.c:963
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
 
-#: menu.c:1005
+#: menu.c:968
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
 
-#: menu.c:1046
+#: menu.c:1006
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "No es pot marcar."
 
-#: mh.c:663 mh.c:900
+#: mh.c:635 mh.c:872
 #, c-format
 msgid "Reading %s... %d"
 msgstr "S'està llegint «%s»... %d"
 
-#: mh.c:1151
+#: mh.c:1144
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
 
-#: muttlib.c:846
+#: muttlib.c:851
 msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
 
 # (s)í, (n)o, (t)ots  ivb
-#: muttlib.c:846
+#: muttlib.c:852
 msgid "yna"
 msgstr "snt"
 
-#: muttlib.c:862
+#: muttlib.c:869
 msgid "File is a directory, save under it?"
 msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar-hi a sota?"
 
-#: muttlib.c:868
+#: muttlib.c:875
 msgid "File under directory: "
 msgstr "Fitxer a sota del directori: "
 
-#: muttlib.c:880
+#: muttlib.c:886
 msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
 msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fig o (c)anceŀla?"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (s)obreescriu, (a)fig, (c)anceŀla
-#: muttlib.c:880
+#: muttlib.c:886
 msgid "oac"
 msgstr "sac"
 
-#: muttlib.c:1199
+#: muttlib.c:1214
 msgid "Can't save message to POP mailbox."
 msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
 
-#: muttlib.c:1208
-#, c-format
-msgid "%s is not a mailbox!"
-msgstr "«%s» no és una bústia!"
+#: muttlib.c:1222
+#, fuzzy
+msgid "Can't save message to newsserver."
+msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
 
-#: muttlib.c:1214
+#. if we're appending to the trash, there's no point in asking
+#: muttlib.c:1232
 #, c-format
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
 
-#: mutt_socket.c:91 mutt_socket.c:147
+#: muttlib.c:1242
+#, c-format
+msgid "%s is not a mailbox!"
+msgstr "«%s» no és una bústia!"
+
+#: mutt_socket.c:85 mutt_socket.c:134
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: mutt_socket.c:271
+#: mutt_socket.c:250
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: mutt_socket.c:302
+#: mutt_socket.c:279
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
 
-#: mutt_socket.c:373 mutt_socket.c:387
+#: mutt_socket.c:347 mutt_socket.c:360
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: mutt_socket.c:426 mutt_socket.c:483
+#: mutt_socket.c:398 mutt_socket.c:450
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "L'IDN no és vàlid: «%s»"
 
-#: mutt_socket.c:433 mutt_socket.c:490
+#: mutt_socket.c:405 mutt_socket.c:457
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "S'està cercant «%s»..."
 
-#: mutt_socket.c:444 mutt_socket.c:497
+#: mutt_socket.c:415 mutt_socket.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estació «%s»."
 
-#: mutt_socket.c:448 mutt_socket.c:506
+#: mutt_socket.c:419 mutt_socket.c:472
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
 
-#: mutt_socket.c:529
+#: mutt_socket.c:491
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
 
-#: mutt_ssl.c:175
+#: mutt_ssl.c:165
 msgid "Failed to find enough entropy on your system"
 msgstr "No s'ha pogut extraure l'entropia suficient del vostre sistema."
 
-#: mutt_ssl.c:199
+#: mutt_ssl.c:190
 #, c-format
 msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
 msgstr "S'està plenant la piscina d'entropia «%s»...\n"
 
-#: mutt_ssl.c:207
+#: mutt_ssl.c:196
 #, c-format
 msgid "%s has insecure permissions!"
 msgstr "«%s» no té uns permissos segurs!"
 
-#: mutt_ssl.c:226
+#: mutt_ssl.c:216
 msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
 msgstr "S'ha inhabilitat l'SSL per manca d'entropia."
 
-#: mutt_ssl.c:322
+#: mutt_ssl.c:307
 msgid "I/O error"
 msgstr "Error d'E/S"
 
-#: mutt_ssl.c:331
+#: mutt_ssl.c:316
 #, c-format
 msgid "SSL failed: %s"
 msgstr "La negociació d'SSL ha fallat: %s."
 
-#: mutt_ssl.c:340
+#: mutt_ssl.c:324 mutt_ssl_gnutls.c:468 mutt_ssl_gnutls.c:476
+#: mutt_ssl_gnutls.c:502
 msgid "Unable to get certificate from peer"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir el certificat del servidor."
 
-#: mutt_ssl.c:348
+#: mutt_ssl.c:332
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s (%s)"
 msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
@@ -3106,371 +4032,663 @@ msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb  Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
 # ivb  localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
-#: mutt_ssl.c:388
+#: mutt_ssl.c:373
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut/da"
 
-#: mutt_ssl.c:413
+#: mutt_ssl.c:396 mutt_ssl_gnutls.c:359
 #, c-format
 msgid "[unable to calculate]"
 msgstr "[no s'ha pogut calcular]"
 
-#: mutt_ssl.c:431
+#: mutt_ssl.c:413 mutt_ssl_gnutls.c:381
 msgid "[invalid date]"
 msgstr "[la data no és vàlida]"
 
-#: mutt_ssl.c:506
+#: mutt_ssl.c:484
 msgid "Server certificate is not yet valid"
 msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
 
-#: mutt_ssl.c:513
+#: mutt_ssl.c:490
 msgid "Server certificate has expired"
 msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
 
-#: mutt_ssl.c:586
+#: mutt_ssl.c:558 mutt_ssl_gnutls.c:592
 msgid "This certificate belongs to:"
 msgstr "Aquest certificat pertany a:"
 
-#: mutt_ssl.c:597
+#: mutt_ssl.c:569 mutt_ssl_gnutls.c:637
 msgid "This certificate was issued by:"
 msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  A continuació ve el rang de validesa.
-#: mutt_ssl.c:608
+#: mutt_ssl.c:581 mutt_ssl_gnutls.c:683
 #, c-format
 msgid "This certificate is valid"
 msgstr "Aquest certificat té validesa"
 
-#: mutt_ssl.c:609
+#: mutt_ssl.c:582 mutt_ssl_gnutls.c:686
 #, c-format
 msgid "   from %s"
 msgstr "   des de %s"
 
-#: mutt_ssl.c:611
+#: mutt_ssl.c:584 mutt_ssl_gnutls.c:690
 #, c-format
 msgid "     to %s"
 msgstr "     fins a %s"
 
-#: mutt_ssl.c:617
+#: mutt_ssl.c:590
 #, c-format
 msgid "Fingerprint: %s"
 msgstr "Empremta digital: %s"
 
-#: mutt_ssl.c:619
+#: mutt_ssl.c:592
 msgid "SSL Certificate check"
 msgstr "Comprovació del certificat SSL"
 
-#: mutt_ssl.c:622
+#: mutt_ssl.c:596 mutt_ssl_gnutls.c:735
 msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
-#: mutt_ssl.c:623
+#: mutt_ssl.c:597 mutt_ssl_gnutls.c:736
 msgid "roa"
 msgstr "rus"
 
-#: mutt_ssl.c:627
+#: mutt_ssl.c:600 mutt_ssl_gnutls.c:739
 msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
-#: mutt_ssl.c:628
+#: mutt_ssl.c:601 mutt_ssl_gnutls.c:740
 msgid "ro"
 msgstr "ru"
 
-#: mutt_ssl.c:632 pgpkey.c:514 smime.c:431
-msgid "Exit  "
-msgstr "Ix  "
-
-#: mutt_ssl.c:659
+#: mutt_ssl.c:628 mutt_ssl_gnutls.c:780
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Avís: No s'ha pogut desar el certificat."
 
-#: mutt_ssl.c:664
+#: mutt_ssl.c:632 mutt_ssl_gnutls.c:784
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "S'ha desat el certificat."
 
+#: mutt_ssl_gnutls.c:59
+#, c-format
+msgid "gnutls_global_init: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:87 mutt_ssl_gnutls.c:107
+msgid "Error: no TLS socket open"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:94
+#, c-format
+msgid "tls_socket_read (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:114
+#, c-format
+msgid "tls_socket_write (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:163
+#, c-format
+msgid "gnutls_certificate_allocate_credentials: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:190
+msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:228
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s(%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:232
+#, c-format
+msgid "gnutls_handshake: %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
+msgstr "La connexió SSL usa «%s» (%s)."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:481
+#, c-format
+msgid "Certificate verification error (%s)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:489
+#, fuzzy
+msgid "Error certificate is not X.509"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:495
+#, fuzzy
+msgid "Error initialising gnutls certificate data"
+msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:509
+msgid "Error processing certificate data"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:695
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
+msgstr "Empremta digital: %s"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:699
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MD5 Fingerprint: %s"
+msgstr "Empremta digital: %s"
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:705
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:709
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has expired"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:715
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
+msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:720
+msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:726
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
+msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
+
+#: mutt_ssl_gnutls.c:730
+#, fuzzy
+msgid "TLS/SSL Certificate check"
+msgstr "Comprovació del certificat SSL"
+
+#: mutt_ssl_nss.c:51
+#, c-format
+msgid "%s failed (error %d)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:121
+#, c-format
+msgid "SSL_AuthCertificate failed (error %d)"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:234
+#, c-format
+msgid "Unable to find ip for host %s"
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:244
+msgid "PR_NewTCPSocket failed."
+msgstr ""
+
+#: mutt_ssl_nss.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to connect to host %s"
+msgstr "No s'ha pogut adjuntar «%s»!"
+
+#: mutt_tunnel.c:65
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connecting with \"%s\"..."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
+
+#: mutt_tunnel.c:137 mutt_tunnel.c:153
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
+msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
+
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  ABREUJAT!
 # ivb  Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de «%s»?
-#: mx.c:120
+#: mx.c:130
 #, c-format
 msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
 msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
 
 # ivb (2001/11/27)
 # ivb  «dotlock» és el programa usat per blocar.
-#: mx.c:132
+#: mx.c:139
 #, c-format
 msgid "Can't dotlock %s.\n"
 msgstr "No s'ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
 
-#: mx.c:190
+#: mx.c:221
 msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb fcntl()!"
 
-#: mx.c:196
+#: mx.c:228
 #, c-format
 msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
 msgstr "S'està esperant el blocatge amb fcntl()... %d"
 
-#: mx.c:224
+#: mx.c:255
 msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
 msgstr "S'ha excedit el temps d'espera en intentar blocar amb flock()!"
 
-#: mx.c:231
-#, c-format
-msgid "Waiting for flock attempt... %d"
-msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
+#: mx.c:263
+#, c-format
+msgid "Waiting for flock attempt... %d"
+msgstr "S'està esperant el blocatge amb flock()... %d"
+
+#: mx.c:485
+#, c-format
+msgid "Couldn't lock %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
+
+#: mx.c:574
+#, c-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "S'està llegint «%s»..."
+
+#: mx.c:636
+#, c-format
+msgid "Writing %s..."
+msgstr "S'està escrivint «%s»..."
+
+#: mx.c:667
+#, fuzzy
+msgid "message(s) not deleted"
+msgstr "No s'han redirigit els missatges."
+
+#: mx.c:688
+#, fuzzy
+msgid "Can't open trash folder"
+msgstr "No s'ha pogut afegir a la carpeta: %s."
+
+#: mx.c:755
+#, c-format
+msgid "Move read messages to %s?"
+msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Ací «%d» sempre és 1.
+#: mx.c:769 mx.c:1024
+#, c-format
+msgid "Purge %d deleted message?"
+msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
+
+#: mx.c:770 mx.c:1025
+#, c-format
+msgid "Purge %d deleted messages?"
+msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
+
+#: mx.c:789
+#, c-format
+msgid "Moving read messages to %s..."
+msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
+
+#: mx.c:842 mx.c:1015
+msgid "Mailbox is unchanged."
+msgstr "No s'ha modificat la bústia."
+
+#: mx.c:881
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
+msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
+
+#: mx.c:884 mx.c:1068
+#, c-format
+msgid "%d kept, %d deleted."
+msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
+#: mx.c:1000
+#, c-format
+msgid " Press '%s' to toggle write"
+msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot anar darrere de la següent.
+#: mx.c:1002
+msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
+msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
+
+# ivb (2001/12/08)
+# ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
+#: mx.c:1005
+#, c-format
+msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
+msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
+
+#: mx.c:1064
+msgid "Mailbox checkpointed."
+msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
+
+#: mx.c:1293
+msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
+msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
+
+# ivb (2001/11/27)
+# ivb  Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
+#: nntp/newsrc.c:189
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Directory %s not exist. Create it?"
+msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear-lo?"
+
+#: nntp/newsrc.c:193
+msgid "Cache directory not created!"
+msgstr ""
+
+#: nntp/newsrc.c:341
+msgid "No newsserver defined!"
+msgstr ""
+
+#: nntp/newsrc.c:355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsserver specification!"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
+
+#: nntp/nntp.c:92 pop/pop.c:648 pop/pop_lib.c:342
+msgid "Server closed connection!"
+msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
+
+#: nntp/nntp.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting ok."
+msgstr "S'està connectant amb «%s»..."
+
+#: nntp/nntp.c:115
+#, c-format
+msgid "Connected to %s. Posting NOT ok."
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connection to %s lost. Reconnect?"
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
+
+#: nntp/nntp.c:330
+#, c-format
+msgid "%s (tagged: %d) %d"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:643
+#, fuzzy
+msgid "Fetching message headers..."
+msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
+
+#. fetch list of articles
+#: nntp/nntp.c:657
+#, fuzzy
+msgid "Fetching list of articles..."
+msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
+
+#: nntp/nntp.c:667
+#, c-format
+msgid "LISTGROUP command failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: nntp/nntp.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "GROUP command failed: %s"
+msgstr "L'ordre de preconnexió (preconnect) ha fallat."
+
+#: nntp/nntp.c:696
+#, fuzzy
+msgid "Fetching headers from cache..."
+msgstr "S'està recollint el missatge..."
 
-#: mx.c:595
-#, c-format
-msgid "Couldn't lock %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut blocar «%s».\n"
+#: nntp/nntp.c:743
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XOVER command failed: %s"
+msgstr "Error en la línia d'ordres: %s\n"
 
-#: mx.c:679
-#, c-format
-msgid "Reading %s..."
-msgstr "S'està llegint «%s»..."
+#: nntp/nntp.c:803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is an invalid newsgroup specification!"
+msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: mx.c:779
+#: nntp/nntp.c:847
 #, c-format
-msgid "Writing %s..."
-msgstr "S'està escrivint «%s»..."
+msgid "Newsgroup %s not found on server %s"
+msgstr ""
 
-#: mx.c:812
+#: nntp/nntp.c:926
 #, c-format
-msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
-msgstr "No s'ha pogut sincronitzar la bústia «%s»!"
+msgid "Article %d not found on server"
+msgstr ""
 
-#: mx.c:878
-#, c-format
-msgid "Move read messages to %s?"
-msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
+#: nntp/nntp.c:977
+#, fuzzy
+msgid "Can't post article. No connection to news server."
+msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Ací «%d» sempre és 1.
-#: mx.c:894 mx.c:1150
+#: nntp/nntp.c:984
 #, c-format
-msgid "Purge %d deleted message?"
-msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
+msgid "Can't post article. Unable to open %s"
+msgstr ""
 
-#: mx.c:894 mx.c:1150
-#, c-format
-msgid "Purge %d deleted messages?"
-msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
+#: nntp/nntp.c:990 nntp/nntp.c:1020
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article. Connection to %s lost."
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb «%s»."
 
-#: mx.c:918
-#, c-format
-msgid "Moving read messages to %s..."
-msgstr "S'estan movent els missatges llegits a «%s»..."
+# ivb (2001/11/19)
+# ivb  Cuidadín: en «compose» la cadena és el nom de fitxer i en
+# ivb  «editmsg» i «sendlib» és la cadena d'error.
+#: nntp/nntp.c:995 nntp/nntp.c:1025
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't post article: %s"
+msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
 
-#: mx.c:977 mx.c:1141
-msgid "Mailbox is unchanged."
-msgstr "No s'ha modificat la bústia."
+#: nntp/nntp.c:1116
+#, fuzzy
+msgid "Quitting newsgroup..."
+msgstr "S'estan obtenint els espais de noms..."
 
-#: mx.c:1013
-#, c-format
-msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
-msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
+#: nntp/nntp.c:1123
+msgid "Mark all articles read?"
+msgstr ""
 
-#: mx.c:1016 mx.c:1188
-#, c-format
-msgid "%d kept, %d deleted."
-msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
+#: nntp/nntp.c:1276 pop/pop.c:485 pop/pop.c:548
+msgid "Checking for new messages..."
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Pot anar darrere de la següent de la següent.
-#: mx.c:1126
-#, c-format
-msgid " Press '%s' to toggle write"
-msgstr "Premeu «%s» per habilitar l'escriptura."
+#: nntp/nntp.c:1287
+#, fuzzy
+msgid "Checking for new newsgroups..."
+msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Pot anar darrere de la següent.
-#: mx.c:1128
-msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
-msgstr "Habiliteu l'escriptura amb «toggle-write»!"
+#: nntp/nntp.c:1301
+msgid "Adding new newsgroups..."
+msgstr ""
 
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Pot precedir alguna de les anteriors.  Mantenir breu.
-#: mx.c:1130
+#: nntp/nntp.c:1309 nntp/nntp.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "Loading descriptions..."
+msgstr "S'està entrant..."
+
+#: nntp/nntp.c:1340
 #, c-format
-msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
-msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
+msgid "Loading list from cache... %d"
+msgstr ""
 
-#: mx.c:1185
-msgid "Mailbox checkpointed."
-msgstr "S'ha establert un punt de control en la bústia."
+#: nntp/nntp.c:1366
+#, c-format
+msgid "Loading list of all newsgroups on server %s..."
+msgstr ""
 
-#: mx.c:1494
-msgid "Can't write message"
-msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge."
+#: nntp/nntp.c:1415
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fetching %s from server..."
+msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
 
-#: mx.c:1539
-msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
-msgstr "Desbordament enter -- no s'ha pogut reservar memòria."
+#: nntp/nntp.c:1467
+#, c-format
+msgid "Server %s does not support this operation!"
+msgstr ""
 
-#: pager.c:57
+#: pager.c:60
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1450
+#: pager.c:1344
 msgid "PrevPg"
 msgstr "RePàg"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1451
+#: pager.c:1345
 msgid "NextPg"
 msgstr "AvPàg"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1455
+#: pager.c:1349
 msgid "View Attachm."
 msgstr "VeuAdjnt"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb  Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: pager.c:1458
+#: pager.c:1352 pager.c:1361
 msgid "Next"
 msgstr "Segnt"
 
 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
-#: pager.c:1839 pager.c:1870 pager.c:1902 pager.c:2143
+#: pager.c:1739 pager.c:1767 pager.c:1797 pager.c:2031
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "El final del missatge ja és visible."
 
-#: pager.c:1855 pager.c:1877 pager.c:1884 pager.c:1891
+#: pager.c:1754 pager.c:1774 pager.c:1781 pager.c:1788
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "L'inici del missatge ja és visible."
 
-#: pager.c:1960
+#: pager.c:1849
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: pager.c:1961
+#: pager.c:1850
 msgid "Search: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: pager.c:2081
+#: pager.c:1962
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Ja s'està mostrant l'ajuda."
 
-#: pager.c:2110
+#: pager.c:1992
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "No hi ha més text citat."
 
-#: pager.c:2123
+#: pager.c:2009
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
 
-#: parse.c:602
+#: parse.c:580
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»!"
 
-#: pattern.c:244
+#: pattern.c:229
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Error en l'expressió: %s"
 
-#: pattern.c:354
+#: pattern.c:328
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
 
-#: pattern.c:368
+#: pattern.c:340
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "El mes no és vàlid: %s"
 
 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
-#: pattern.c:520
+#: pattern.c:483
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
 
-#: pattern.c:534
+#: pattern.c:496
 msgid "error in expression"
 msgstr "Error en l'expressió."
 
-#: pattern.c:740 pattern.c:848
+#: pattern.c:686 pattern.c:788
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "Error en el patró en: %s"
 
-#: pattern.c:788
+#: pattern.c:732
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: L'ordre no és vàlida."
 
-#: pattern.c:794
+#: pattern.c:737
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: No es suporta en aquest mode."
 
-#: pattern.c:807
+#: pattern.c:749
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "Manca un paràmetre."
 
-#: pattern.c:823
+#: pattern.c:763
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
 
-#: pattern.c:855
+#: pattern.c:794
 msgid "empty pattern"
 msgstr "El patró és buit."
 
-#: pattern.c:1061
+#: pattern.c:1072
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "error: L'operació %d és desconeguda. (informeu d'aquest error)"
 
-#: pattern.c:1130 pattern.c:1261
+#: pattern.c:1144 pattern.c:1267
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "S'està compiŀlant el patró de recerca..."
 
-#: pattern.c:1144
+#: pattern.c:1157
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "S'està executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
 
-#: pattern.c:1206
+#: pattern.c:1215
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
 
-#: pattern.c:1299
+#: pattern.c:1303
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1310
+#: pattern.c:1314
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1332
+#: pattern.c:1336
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "S'ha interromput la recerca."
 
-#: pgp.c:90
+#: pgp.c:86
 msgid "Enter PGP passphrase:"
 msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
 
-#: pgp.c:104
+#: pgp.c:99
 msgid "PGP passphrase forgotten."
 msgstr "S'ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
 
-#: pgp.c:344
+#: pgp.c:326
 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
 
-#: pgp.c:379 pgp.c:596 pgp.c:797
+#: pgp.c:362 pgp.c:567 pgp.c:755
 msgid ""
 "[-- End of PGP output --]\n"
 "\n"
@@ -3478,51 +4696,11 @@ msgstr ""
 "[-- Final de l'eixida de PGP. --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:394
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:396
-msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
-
-#: pgp.c:398
-msgid ""
-"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:423
-msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
-
-#: pgp.c:425
-msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
-
-#: pgp.c:427
-msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
-msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
-
-#: pgp.c:454
-msgid ""
-"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:704
+#: pgp.c:665
 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
 msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
 
-#: pgp.c:764
+#: pgp.c:723
 msgid ""
 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
 "\n"
@@ -3530,565 +4708,473 @@ msgstr ""
 "[-- Error: No s'ha pogut crear el subprocés PGP! --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:873
-msgid ""
-"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Error: El missatge PGP/MIME és malmés! --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:886
-msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
-msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
-
-#: pgp.c:895
-msgid ""
-"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
-"\n"
-
-#: pgp.c:915
-msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
-msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
-
-#: pgp.c:965
+#: pgp.c:920
 msgid "Can't open PGP subprocess!"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el subprocés PGP!"
 
-#: pgp.c:1109
-#, c-format
-msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
-msgstr "Voleu usar l'ID de clau «%s» per %s?"
-
-#: pgp.c:1143 smime.c:665 smime.c:790
-#, c-format
-msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
-
-#: pgp.c:1397
+#: pgp.c:1340
 msgid "Can't invoke PGP"
 msgstr "No s'ha pogut invocar PGP."
 
-#: pgp.c:1496
+#: pgp.c:1439
 #, c-format
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
 msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
 
 # Ull!  La mateixa clau que «en línia».  ivb
-#: pgp.c:1497
+#: pgp.c:1440
 msgid "PGP/M(i)ME"
 msgstr "PGP/M(i)ME"
 
 # Ull!  La mateixa clau que «PGP/MIME».  ivb
-#: pgp.c:1497
+#: pgp.c:1440
 msgid "(i)nline"
 msgstr "en lín(i)a"
 
 # ivb (2004/08/16)
 # ivb  (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, {PGP/M(i)ME|en lín(i)a}, o en (c)lar
 # La «f» i la «c» originals s'agafen en el mateix cas en el codi.  ivb
-#: pgp.c:1499
+#: pgp.c:1442
 msgid "esabifc"
 msgstr "xsgaic"
 
-#. sign (a)s
-#: pgp.c:1514 smime.c:1981
-msgid "Sign as: "
-msgstr "Signa com a: "
-
-#: pgpinvoke.c:307
+#: pgpinvoke.c:298
 msgid "Fetching PGP key..."
 msgstr "S'està recollint la clau PGP..."
 
-#: pgpkey.c:490
+#: pgpkey.c:461
 msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
 msgstr ""
 "Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
 
-#. __STRCAT_CHECKED__
-#: pgpkey.c:516 smime.c:433
-msgid "Select  "
-msgstr "Selecciona  "
-
-#. __STRCAT_CHECKED__
-#: pgpkey.c:519
-msgid "Check key  "
-msgstr "Comprova clau  "
-
-#: pgpkey.c:532
+#: pgpkey.c:504
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching <%s>."
 msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
 
-#: pgpkey.c:534
+#: pgpkey.c:506
 #, c-format
 msgid "PGP keys matching \"%s\"."
 msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
 
-#: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
+#. __FOPEN_CHECKED__
+#: pgpkey.c:522 pgpkey.c:713
 msgid "Can't open /dev/null"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «/dev/null»."
 
-#: pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
-msgid "Can't create temporary file"
-msgstr "No s'ha pogut crear un fitxer temporal."
-
-#: pgpkey.c:580
-#, c-format
-msgid "Key ID: 0x%s"
-msgstr "ID de la clau: 0x%s"
-
-#: pgpkey.c:600
-msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
-msgstr ""
-"No es pot usar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
-#: pgpkey.c:612
-msgid "ID is expired/disabled/revoked."
-msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
-
-# ivb (2002/02/02)
-# ivb  ABREUJAT! (Hei!  Hui és 2/2/2!)
-# ivb  Aquest ID té una validesa indefinida.
-#: pgpkey.c:616
-msgid "ID has undefined validity."
-msgstr "L'ID té una validesa indefinida."
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID no és vàlid.
-#: pgpkey.c:619
-msgid "ID is not valid."
-msgstr "L'ID no és vàlid."
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  ABREUJAT!
-# ivb  Aquest ID només és lleugerament vàlid.
-#: pgpkey.c:622
-msgid "ID is only marginally valid."
-msgstr "L'ID és lleugerament vàlid."
-
-# ivb (2001/12/08)
-# ivb  Davant d'açò pot anar una de les quatre anteriors.
-#: pgpkey.c:626
-#, c-format
-msgid "%s Do you really want to use the key?"
-msgstr "%s  Voleu realment usar la clau?"
-
-#: pgpkey.c:724
+#: pgpkey.c:693
 msgid "Please enter the key ID: "
 msgstr "Per favor, entreu l'ID de la clau: "
 
-#: pgpkey.c:752
+#: pgpkey.c:721
 msgid "Invoking pgp..."
 msgstr "S'està invocant «pgp»..."
 
-#: pgpkey.c:777
+#: pgpkey.c:746
 #, c-format
 msgid "PGP Key %s."
 msgstr "Clau PGP %s."
 
-#: pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
-#, c-format
-msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
-msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
-
-#: pop.c:90 pop_lib.c:201
+#: pop/pop.c:82 pop/pop_lib.c:191
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
 
-#: pop.c:117
+#: pop/pop.c:107
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal!"
 
-#: pop.c:198 pop_lib.c:203
+#: pop/pop.c:186 pop/pop_lib.c:193
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
 
-#: pop.c:247 pop.c:562
+#: pop/pop.c:231 pop/pop.c:529
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
 
-#: pop.c:278
+#: pop/pop.c:261
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "S'està recollint la llista de missatges..."
 
-#: pop.c:415
+#: pop/pop.c:388
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal!"
 
-#: pop.c:517 pop.c:582
-msgid "Checking for new messages..."
-msgstr "S'està comprovant si hi ha missatges nous..."
-
-#: pop.c:546
+#: pop/pop.c:514
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "No s'ha definit el servidor POP (pop_host)."
 
-#: pop.c:610
+#: pop/pop.c:573
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "No hi ha correu nou en la bústia POP."
 
 # ivb (2001/11/30)
 # ivb  Use «eliminar» pq en portar els missatges s'eliminen completament
 # ivb  del servidor POP.
-#: pop.c:617
+#: pop/pop.c:582
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
 
-#: pop.c:619
+#: pop/pop.c:584
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "S'estan llegint els missatges nous (%d octets)..."
 
-#: pop.c:661
+#. this is -3 when ret != 0, because it will keep the value from before *gna*
+#: pop/pop.c:620
 msgid "Error while writing mailbox!"
 msgstr "Error en escriure en la bústia!"
 
-#: pop.c:665
+#: pop/pop.c:625
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
 
-#: pop.c:688 pop_lib.c:364
-msgid "Server closed connection!"
-msgstr "El servidor ha tancat la connexió!"
-
-#: pop_auth.c:93
+#: pop/pop_auth.c:87
 msgid "Authenticating (SASL)..."
 msgstr "S'està autenticant (SASL)..."
 
-#: pop_auth.c:209
+#: pop/pop_auth.c:197
 msgid "Authenticating (APOP)..."
 msgstr "S'està autenticant (APOP)..."
 
-#: pop_auth.c:233
+#: pop/pop_auth.c:221
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "L'autenticació APOP ha fallat."
 
-#: pop_auth.c:268
+#: pop/pop_auth.c:254
 #, c-format
 msgid "Command USER is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
 
-#: pop_lib.c:199
+#: pop/pop_lib.c:189
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
 
-#: pop_lib.c:229
+#: pop/pop_lib.c:217
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 
-#: pop_lib.c:378
+#: pop/pop_lib.c:356
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "S'està tancant la connexió amb el servidor POP..."
 
-#: pop_lib.c:544
+#: pop/pop_lib.c:512
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "S'estan verificant els índexs dels missatges..."
 
 #